Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych"

Transkrypt

1 Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych Prowadząca: dr inż. Hanna Zbroszczyk tel: www: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Pok. 117b (wejście przez 115) 1

2 Regulamin przedmiotu - Zajęcia trwają 15 tygodni (1 godzina wykładu, 2 godziny laboratorium) - Warunki zaliczenia: a) zaliczenie wykładu (kolokwium z teorii na ostatnim wykładzie ) b) zaliczenie laboratorium: - przewidzianych jest 15 zajęć laboratoryjnych (pierwsze zajęcia wprowadzające, 2 kolokwia, ostatnie zajęcia będą przeznaczone na wystawianie ocen i ewentualne poprawy; jest 11 zajęć punktowanych); - obecność jest obowiązkowa na każdych zajęciach (możliwe 2 nieobecności); - spóźnienie na zajęcia powyżej 15 minut automatycznie jest odnotowane jako nieobecność; - programy należy oddać na tych samych zajęciach- nie ma możliwości oddania za tydzień; - programy oddane na zajęciach są oceniane w skali 0-5 pkt (pierwsze zajęcia bez punktów); - w przypadku nie skończenia programu na zajęciach oceniony zostanie napisany fragment; - w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można z prowadzącym ustalić formę zaliczenia zaległego programu na mniejszą (4 pkt) ilość punktów; - w trakcie semestru będą 2 kolokwia: jedno w połowie semestru, drugie na końcu; - kolokwium będzie polegało na napisaniu 3 programów z materiału zrealizowanego na zajęciach, o podobnym stopniu trudności, każde zadanie będzie punktowane w skali 0-5 pkt; maksymalna liczba punktów z jednego kolokwium to 15 pkt; Na ocenę końcowa wpływają wyniki z kolokwium z wykładu (z wagą 0.3), z kolokwium z laboratorium (0.4) oraz z programów napisanych na zajęciach (z wagą 0.3). 2

3 Zalecana literatura 1. S. Brandt; Analiza danych, PWN, Warszawa (1999) 2. R. Nowak, Statystyka dla fizyków, PWN, Warszawa (2002) 3. W.T.Eadie, D.Drijard, F.E.James, M.Ross, B.Sadoulet; Metody statystyczne w fizyce doświadczalnej, PWN, Warszawa (1989) 4. A.Plucińska, E.Pluciński; Elementy probabilistyki, PWN, Warszawa (1979) 5. Programy biblioteki CERN : CERNLIB, HBOOK, PAW, ROOT Matriał tego wykładu został opracowany m. in. na podstawie skryptu: Jolanta Gałązka-Friedman, Irma Śledzińska Metody opracowania I analizy wyników pomiarowych ; skrypt wykorzystywany w Laboratorium Fizyki I 3

4 Program wykładu 1) Pomiary w eksperymentach fizycznych (przypomnienie z rachunku błędów). 2) Zmienne losowe i ich rozkłady (1D, 2D, nd, propagacja błędów). 3) Elementy metody Monte Carlo, generacja liczb pseudolosowych za pomocą komputera. 5) Podstawowe rozkłady statystyczne (dyskretne i ciągłe; centralne twierdzenie graniczne). 6) Pomiar jako pobieranie próby. Estymatory. 7) Metoda największej wiarygodności. 8) Weryfikacja hipotez statystycznych (m. in. test χ 2 ) 9) Metoda najmniejszych kwadratów (przypadek liniowy, wielomianowy,...) 11) Zagadnienie minimalizacji i optymalizacji. 13) Modelowanie komputerowe eksperymentu. 14) Współczesna realizacja eksperymentów fizycznych. 4

5 Błędy i niepewności pomiarowe Dokonując pomiaru danej wielkości (np. fizycznej), niezwykle ważne jest: - poprawne wykonanie tego pomiaru, - analiza końcowych wyników pod względem ich wiarygodności, poprawności, - przedstawienie uzyskanych rezultatów tak, by możliwe było ich poprawne zinterpretowanie. Bardzo często dzieje się tak, że mierzona wielkość nie pokrywa się z jej wartością rzeczywistą. Przyczyny tego faktu mogą być bardzo różne. Wyniki pomiarów są obarczone błędami pomiarowymi. 5

6 Błędy i niepewności pomiarowe Rodzaje błędów pomiarowych: - błędy grube,, tzw. pomyłki, które należy wyeliminować (np. wykonujemy serię pomiarową 1000 zliczeń rozpadu danego pierwiastka, faktycznie zostało zmierzone 999 zliczeń) - niepewności przypadkowe,, związane z mierzoną wielkością lub samą metodą pomiaru: eksperymentatorem wraz z otoczeniem lub przyrządem, jakim mierzymy (np. pomiar średnicy pręta ołowianego: niepewność systematyczna obiektu wynikać może z różnicami średnicy w różnych miejsach pręta, niepewność systematyczne metody: różnice w dociskaniu śruby mikrometrycznej); związane z wieloma niezależnymi od siebie przyczynami, ich cecha charakterystyczną jest to, że układają się one symetrycznie wokół wartości rzeczywistej - niepewności systematyczne,, których źródłem są ograniczone możliwości pomiarowe związane np. z klasą użytego przyrządu oraz możliwością odczytu jego wskazań przez eksperymentatora. 6

7 Prezentacja wyników pomiaru - Bezwzględna niepewność pomiarowa x x określa o ile wynik pomiaru x może różnić się od wartości rzeczywistej x 0 : x-x 0 x Zapis ten oznacza, że nie znamy wartości rzeczywistej, ale zakładamy, że mieści się ona w przedziale: (x- x) x) x (x+ x) 0 x) Wynik końcowy zapisujemy jako: x x 0 = x± x - Niepewność względna pomiaru to stosunek wartości niepewności bezwzględnej do wartości otrzymanego wyniku, wyrażony w procentach: x wzgl = ( x( x / x) * 100% 7

8 Prezentacja wyników pomiaru Końcowe wyniki należy prezentować wraz z odpowiednio dobraną jednostką oraz z odpowiednią precyzją. O precyzji świadczy ilość cyfr znaczących (od 1 do 9, 0 jest cyfrą znaczącą tylko wtedy, kiedy znajdyje się pomiędzy cyframi znaczącymi, np cyfry znaczące; 30 1 cyfra znacząca, ponieważ 300 = 3*10 2, w przypadku 2 cyfr znaczących: 30 = 3,0 *10 1 ). Niepewności pomiarowe podajemy zawsze z dokładnością do co najwyżej 2 miejsc znaczących i tylko wtedy, kiedy cyfrą znaczącą jest 1 lub 2. W pozostałych przypadkach wyniki są zaokrąglane do 1 cyfry znaczącej. 8

9 Prezentacja wyników pomiaru Zaokrąglanie: : ostatnia cyfra nie ulega zmianie, jeśli cyfrą następną jest cyfra z przedziału [0,4], jeśli cyfra kolejna jest z przedziału [5,9], to ostatnia cyfra zostaje zwiększona o 1. Wynik pomiaru jest zakrąglony zawsze do tego samego miejsca dziesiętnego, co jego niepewność. Przykłady poprawnie zapisanych wielkości: m = (92,34 ± 0,12) * 10-3 kg m wzgl = 0,13% I = (12,7 ± 0,8) ) ma I wzgl = 6% 9

10 Niepewności pomiarowe Pomiary wielkości fizycznych oraz szacowanie ich niepewności zasadniczono można podzielić na 3 kategorie: 1) przewaga niepewności systematycznych nad przypadkowymi, 2) przewaga niepewności przypadkowych nad systematycznymi, 3) niepewności przypadkowe są porównywalne z systematycznymi. W każdej z tych kategorii dodatkowo należy rozważyć przypadki, kiedy: - pomiar mierzonej wielkości następuje bezpośrednio (np. pomiar średnicy pręta śrubą mikrometryczną), - pomiar mierzonej wielkości następuje pośrednio (np. wyznaczenie objętości ołowianej kulki poprzez pomiar jej średnicy). 10

11 Ogólne zasady sporządzania wykresu 1) Mierzona wartość jest odkładana na osi odciętych (X). Osie powinny zostać oznaczone symbolem lub nazwą zmiennej wraz z odpowiednią jednostką 2) Skale obu osi należy dobrać w taki sposób, aby krzywa wykresu przebiegała możlwie przez całą (większość) powierzchnię. W praktyce: osie nie muszą zaczynać się od 0, lecz od wartości mniejszej niż wartość zmierzona, a kończyć na wartości większej niż wartość zmierzona. 3) Przedziałki skali muszą być wyrażnie zaznaczone, tak, by łatwo było odczytać punkty pomiarowe. 4) Punkty doświadczalne powinny być wyrażnie zaznaczone, tak, aby łatwo było je odróżnić od przeprowadzonej krzywej (teoretycznej). 5) Należy nanieść niepewności pomiarowe, jeśli znane są niepewności zarówno wartości odłożonej na osi odciętych, jak i rzędnych, to zaznaczane są kreski przechodzące przez środek zmierzonego punktu (np, jeśli błąd zmierzonej wartości odłożonej na osi x wynosi a, to rysowana jest pozioma kreska o długości 2a, gdzie środek przechodzi dokładnie przez wartość punktu na osi odciętych) 11

12 Przykłady poprawnych wykresów 6) Prowadząc krzywą teoretyczną, nie łączymy ze sobą punktów pomiarowych. Wartości zmierzone powinny fluktuować wokół krzywej. Krzywa powinna mieścić się w granicach punktów pomiarowych. Krzywa powinna zostać przeprowadzona w sposób ciągły. f x = 1 2 exp x x x 0 wartość oczekiwana odchylenie standardowe Przykłady poprawnie zaprezentowanych danych 12

13 Niepewności systematyczne (duże( w porównaniu z przypadkowymi) 1) Pomiar bezpośredni Na wielkość niepewności systematycznej składają się: - użyty przyrząd (klasa przyrządu): np. pomiar napięcia woltomierzem analogowym na zakresie 300V, klasa miernika to 1%: błąd związany z przyrządem wynosi V 1 = 300V * 1% = 3V - wykonanie czynności pomiarowej przez eksperymentatora: jeśli niepewność wychylenia się wskazówki w mierniku ocenimy na 1V, to całkowita niepewność pomiaru wyniesie V V = 4V Oba przyczynki nie kompensują się, lecz dodają z jednakowymi znakami. 13

14 Niepewności systematyczne (duże( w porównaniu z przypadkowymi) 2a) Pomiar pośredni metoda różniczki zupełnej Przypadek ten dotyczy większości pomiarów, gdzie niepewności systematyczne dominują nad przypadkowymi: np. pomiar objętości walca poprzez pomiar jego wysokości oraz średnicy podstawy. Na przykładzie funkcji jednej zmiennej: Chcemy obliczyć zmianę ΔY Y funkcji f(x) przy zmianie jej arumentu Δx Y ± Y = f x± x Rozwijając w szereg Taylora mamy oraz zaniedbując wyrazy, gdzie Δx występuje w potędze wyższa niż 1: 1 Y ± Y = f x ± x df x dx 14

15 Niepewności systematyczne (duże( w porównaniu z przypadkowymi) Ponieważ: Y = f x Y = Bezwzględna niepewność wielkości będącej funkcją jednej zmiennej (której wartość mierzymy) równa jest bezwzględnej niepewności wielkości mierzonej pomnozonej przez pochodną funkcji. df x dx x Uogólniając ten przypadek na funkcję wielu zmiennych Y= f(x, x,..., x ): 1 2 n Y = f x x 1 x 1 f x x 2 x 2... f x x x n n 15

16 Niepewności systematyczne (duże( w porównaniu z przypadkowymi) 2a) Pomiar pośredni metoda różniczki zupełnej - przykład Mamy 2 równolegle połączone oporniki R oraz R 1. Błąd wyznaczenia oporności 2 każdego z nich wynosi 10%. Wyznaczyć wartość oporu zastępczego. R 1 =40, R 2 =60, R 1 =0,4, R 2 =0,6 1 R = 1 R 1 1 R 2 R= R 1 R 2 R 1 R 2 =24 R= R R 1 R 1 R R 2 R 2 R R 1 = R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 2 R R 2 = R 1 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 2 R 1 R R 2 R=0,84 0, ,6 [ ]=0,72 R= 24,0±0,7 16

17 Niepewności systematyczne (duże( w porównaniu z przypadkowymi) 2a) Pomiar pośredni metoda różniczki logarytmicznej W przypadku, kiedy funkcja Y= f(x, x,..., x 1 ) ma postać iloczynową, 2 n wygodniej jest stosować tę metodę. a Y = A x 1 a 1 x a n xn Po zlogarytmowaniu: ln Y =ln A a 1 ln x 1 a 2 ln x 2... a n ln x n Różniczka: dy Y =a 1 dx 1 x 1 a 2 dx 1 x 2 ln Y... a n dx n x n Y Y = x i a i x i 17

18 Niepewności systematyczne (duże( w porównaniu z przypadkowymi) Y = A x 1 a 1 x2 a 2... xn a n Y Y = x i a i x i Przykład: wyznaczenie oporności opornika, na którym zmierzono spadek napięcia U oraz przez który przepłynął prąd stały o natężeniu I U = 31,07±0,52 V I = 2,01±0,07 A R= U I = 31,07 2,01 V / A=15,46 R R = U U I =0,0167 0,0348=0,515 I R R= 15,4±0,8 18

19 Niepewności przypadkowe (duże( w porównaniu z systematycznymi) 1) Pomiar bezpośredni Przykład: została zmierzona n=1000 razy grubość ołowianego pręta za pomocą śruby mikrometrycznej (niepewność systematyczna od śruby to x x = 0,01 mm). Wyniki zestawiono na histogramie, gdzie szerokość jednego przedziału wynosi x =. 0,05 mm. Rysujemy rozkład częstości, a następnie dopasowujemy rozkład Gaussa, charakteryzujący się parametrami: wartością średnią a oraz odchyleniem standardowym σ. 19

20 Niepewności przypadkowe (duże( w porównaniu z systematycznymi) Średnia arytmetyczna: Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru: Średni błąd kwadratowy średniej: x m=x= i n x x i 2 n 1 S x = S x = S x 2 n = x x i n n 1 Wartości x±s x określają przedział, w jakim z prawdopodobieństwem 68% nalezy oczekiwać wartości rzeczywistej. Wzięcie przedziału równego x±2s x lub x±3s x spowoduje wzrost tego prawdopodobieństwa do 95,4% oraz 99,7%. W praktyce podajemy wynik na poziomie 1 odchylenia standardowego. 20

21 Niepewności przypadkowe (duże( w porównaniu z systematycznymi) 2) Pomiar pośredni Załóżmy, że przedmiotem pomiary jest wielkość Z=f(X, X,...X ). 1 2 n Mierzone bezpośrednio są wielkości wraz z ich niepewnościami: Można wykazać, że Z = f X 1, X 1,..., X n X 1, X 2,... X n S X 1,S X 1,..., S X n A także: S Z = f x 1, x 2,..., x n x i 2 2 x 1, x 2,..., x n s xi Przykład: Zmierzona została długość ołowianego pręta: Celem jest wyznaczenie objętości tego pręta. Zmierzono także średnice, otrzymano wynik: d±s d = 5,02±0,12 cm l±s l = 1,05±0,11 cm Objętość: V = d / 2 2 l=20,78 cm 3 Błąd: S V = f l, d 2 l s 2 l f l, d 2 s 2 d d =2.39cm 3 V = 20,8±2,4 cm 3 21

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Metody fizyczne w biologii Skrypt do ćwiczeń wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Elementy narzędziowni matematycznej

Elementy narzędziowni matematycznej Rozdział 1 Elementy narzędziowni matematycznej 1.1. Przekształcanie równań Równanie, w uproszczeniu, to dwa wyrażenia matematyczne połączone znakiem równości. Czyli w równaniu mamy dwie strony, lewą L

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk Zbiór zadań z podstaw statystyki Spis treści Przedmowa 3 1 Analiza danych 4 2 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 15 3 Rozkład dwumianowy

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Statystyczna ocena uszkodzeń korozyjnych na podstawie badań ultradźwiękowych

Statystyczna ocena uszkodzeń korozyjnych na podstawie badań ultradźwiękowych XIV Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 4-7 marca 2008 Statystyczna ocena uszkodzeń korozyjnych na podstawie badań ultradźwiękowych Sławomir Mackiewicz IPPT PAN 1. Wstęp Korozja jest jedną

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPIS TREŚCI. ANALIZA ALGORYTMÓW POD WZGLĘDEM ŚREDNIEGO ZACHOWANIA...3.. UWAGI WSTĘPNE...3.2. SZACOWANIE RODZAJU / KLASY ZŁOśONOŚCI OBLICZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM ROZDZIAŁ 12 WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM Przemysław Otomański Politechnika Poznańska 1. Wprowadzenie Poznanie rzeczywistej wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie okresu drgań wahadła informacje ogólne dla nauczyciela

Wyznaczanie okresu drgań wahadła informacje ogólne dla nauczyciela Wyznaczanie okresu drgań wahadła informacje ogólne dla nauczyciela Proponowane tutaj doświadczenie nadaje się do wykorzystania na III etapie edukacyjnym i służy do realizacji punktu 9.12 podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej Przedmowa Zeszyt ten jest przeznaczony dla studentów specjalności mechanika i budowa maszyn. Ma ułatwić przebieg zajęć laboratoryjnych z metrologii warsztatowej. Wyczerpująco opisane i bogato ilustrowane

Bardziej szczegółowo