1. Metody statystycznej analizy danych i wstępne opracowanie wyników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Metody statystycznej analizy danych i wstępne opracowanie wyników"

Transkrypt

1 1. Metody statystycznej analizy danych i wstępne opracowanie wyników

2 Granica wykrywalności stosowanej metody analitycznej Granica wykrywalności jest wielkością opisującą możliwości analityczne stosowanego układu pomiarowego przy oznaczaniu danego pierwiastka. LD = 3,0SD (ze ślepej próbki) SD 1 N 1 N i1 C i C N- ilość ślepych próbek, Ci-stężenie odpowiedniego związku w ślepej próbce, C -wrtość średnia ze ślepych próbek po wyeliminowaniu wartości ekstremalnych: C 1 N N i1 C i (EURACHEM, 2000)

3 Europejski Program Monitoringu Środowiska (EMEP, 2001) W analizach chemicznych aerozoli i opadów zaleca się osiągnięcie limitów detekcji wskazanych w tabeli poniżej Limit detekcji Najniższe stężenie standardu kalibracyjnego Cl NO SO NH Na K Mg Ca

4 Oszacowanie popełnionego błędu w analizie chemicznej RSD = C C C 100 % RSD- względne odchylenie standardowe: C- stężenie rzeczywiste, odpowiadające stężeniu roztworu wzorcowego, C - średnie stężenie wyliczone na podstawie pomiarów absorpcji minimum 10 pomiarów danego roztworu wzorcowego (EURACHEM, 2000).

5 Przeliczanie wyników stężeń Wartości stężeń w [nmolm -3 ], uwzględniające wielkość rozcieńczenia próbki i parametry filtracji wylicza się z zależności (Lewandowska i Falkowska, 2009): C VH 2O C 1 = 1000 V M h air C 1- stężenie jonów w próbce [nmolm -3 ], C- stężenie otrzymane z krzywej wzorcowej [mgdm -3 ], V H2O - objętość wody dejonizowanej zastosowana do wymycia próbki [dm 3 ], V airobjętość powietrza przepuszczonego przez denuder/sączek [m 3 /h], M- masa molowa związku [gmol -1 ], h- czas w jakim dokonywano pomiary [h]. Proszę przeliczyć na jednostkach, żeby uzyskać poprawny wynik!

6 Przeliczanie wyników stężeń (c.d.) W przypadku jonów azotanowych, które kolekcjonowane są na różnych typach filtrów (teflonowy i nylonowy), a ich forma gazowa zbierana jest na denuderach całkowite stężenie tych jonów w aerozolach oblicza się poprzez zsumowanie poszczególnych składowych stężeń wg wzoru (Lewandowska i Falkowska, 2009): FP( T) FP( N D C NO ) [ 3 ] C ] [NO 3 -stężenie jonów azotanowych wyrażone w [nmolm -3 ], FP(T)-stężenie jonów NO 3 - zebranych na filtrze teflonowym wyrażone w [nmolm -3 ], FP(N)-stężenie sumy (NO 3 - i HNO 3 ) zebranych na filtrze nylonowym wyrażone w [nmolm -3 ], D-stężenie gazowego HNO 3 wyrażone w [nmolm -3 ]. Analogicznie do tego co powyżej przelicza się wynik dla jonów siarczanowych

7 Przeliczanie wyników stężeń (c.d.) W przypadku jonów amonowych, które kolekcjonowane są na filtrów teflonowym i Whatman 41 a ich forma gazowa zbierana jest na denuderach całkowite stężenie tych jonów w aerozolach oblicza się poprzez zsumowanie poszczególnych składowych stężeń ze wzoru (Lewandowska i Falkowska, 2009): C FP( T) FP( Wh ) D [ NH ] impr. 4 C [ NH 4 ] stężenie jonów amonowych wyrażone w [nmolm -3 ], FP(T)-stężenie jonów NH 4 + zebranych na filtrze teflonowym wyrażone w [nmolm -3 ],, FP(Wh impr. )-stężenie sumy (NH 4 + i NH 3 ) z filtra Whatman 41 impregnowanego roztworem H 3 PO 4 wyrażone w [nmolm -3 ],, D-stężenie gazowego NH 3 wyrażone w [nmolm -3 ],.

8 2. Współczynniki pochodzenia jonów w aerozolach i opadach Odparowywanie chlorków Pierwiastki niezwiązane z solą morską

9 Sód jest pierwiastkiem pochodzącym głównie z morza i z tego względu może być w aerozolach traktowany jako pierwiastek odniesienia. Stosunek molowy poszczególnych jonów (X) do sodu wskazuje na ich pochodzenie w aerozolach lub w opadach. Pierwiastek Stężenie X/Na X/Cl (g kg -1 ) Na + 10,773 1,0000 0,85 Mg 2+ 1,294 0,113 0,097 Ca 2+ 0,412 0,022 0,019 K + 0,399 0,022 0,019 Cl - 19,344 1,18 1,0000 SO 2-4 2,712 0,059 0,051 NO 2-3 1, <10-5 <10-6 NH + 4 3, <10-5 <10-6 (Lewandowska i Falkowska, 2009):

10 Ilościową ocenę frakcji chemicznych występujących na granicy rozdziału powietrze-woda opisuje równanie (Duce i Hoffman, 1976): EF Na (X) = X atm Na X morze Na X Na atm -stosunek masy jonów X do masy sodu w aerozolach lub opadach, X Na morze -stosunek masy jonów X do masy sodu rozpuszczonego w wodzie morskiej.

11 Współczynniki wzbogacania aerozoli w jony chlorkowe i magnezowe można wyliczyć z zależności podanej przez Pakkanena i in. (1996): EF Na (Cl - )=Cl - /(Na + 1,795) EF Na (Mg 2+ )= Mg 2+ /(Na + 0,1187)

12 O pochodzeniu azotanów w aerozolach można wnioskować analizując wyniki równania (Pakkanen i in., 1996): E eg = Na + /(Cl - +NO 3- ), w którym stężenie jonów chlorkowych, sodu i azotanowych i wyrażono w nmol m -3. W wodzie morskiej, ze względu na bardzo niskie stężenia azotanów (NH 4+ /Na + <10-5 i NO 3- /Na + <10-5 ), równanie to ma prostszą postać E eg =Na + /Cl -, a jego wartość wynosi 0,85. Jeżeli w aerozolach wartość współczynnika jest zbliżona oznacza to, że obecne w nich azotany zostały wyemitowane wraz z solą z powierzchni morza, co wyklucza wpływ dodatkowych źródeł. Jeżeli natomiast wartość E eg spada poniżej 0,85 oznacza to dodatkowe źródła (głównie antropogeniczne) jonów azotanowych w aerozolach.

13 W powietrzu atmosferycznym niektóre ze składników aerozoli takie jak chlorki czy azotany w zależności od wilgotności i temperatury powietrza ulegają odparowywaniu. W celu wyznaczenia rzeczywistej ilości chlorków emitowanych z morza i wskazania, jaka ich część uległa odparowaniu, wykorzystuje się następującą zależność (Pakkanen i in, 1996): E e =(1,18Na + -Cl - )/(1,18 Na + ) w której stężenie chlorków i sodu wyrażono w nmol m -3. W przypadku, gdy cały sód i chlorki w aerozolach pochodzą z wody morskiej (Cl - /Na + =1,18) współczynnik ten jest równy zero Wzrasta, gdy zachodzi proces odparowywania chlorków z aerozoli. Nadmiar chlorków w aerozolach daje wartości ujemne współczynnika E e.

14 Gdy proporcje pozostałych składników soli morskiej (np. K i Ca) do sodu są wyższe niż w wodzie morskiej, wówczas pierwiastki te nie są związane z solą morską a taką frakcję aerozoli w zależnościach matematycznych podaje się jako nss (ang. non sea salt). Do wyznaczenia frakcji potasu i wapnia niezwiązanych z solą morską korzysta się z zależności (Kennish, 1994): nssk + = K + - (Na + 0,037) nssca 2+ =Ca 2+ - (Na + 0,0385) Stężenie soli morskiej w mgm -3 można przedstawić jako (Quinn i in., 2002): Sól morska (mgm -3 ) = Cl - (mgm -3 ) + Na + ( mgm -3 ) 1,47 W formule tej wartość 1,47 to stosunek sumy jonów Na +, K +, Mg 2+, Ca, SO 4 2- i HCO 3 - do sodu w wodzie morskiej (Holland, 1978).

15 Rzeczywiste stężenia siarczanów niezwiązanych z solą morską (nss-so 4 ) w aerozolach wylicza się z zależności (Sievering i in., 1990): nss-so 4 2- = SO 4 2- atm - (0,06Na + atm ) SO 4 2- atm -stężenie siarczanów w aerozolach [nmolm -3 ], Na + atm - stężenie sodu w aerozolach [nmolm-3 ]. Inne źródło siarczanów to pył mineralny. Pochodzenie takich siarczanów określa się wyznaczając współczynnik Ca 2+ / SO 4 2- (Henning i in., 2003).

16 3. PMx Węgiel w PMx

17 Masę PMx [µg/m -3 ] w powietrzu otrzymuje się ze wzoru (Lewandowska i Falkowska, 2009): : C 1 = M M1 2 hv air M 2 - końcowa waga sączka po pobraniu próbki [µg] M 1 -początkowa waga sączka [µg] Vair- przepływ powietrza [m 3 /h] h- czas, w jakim pobierane były próbki [h]

18 Wartości stężenia węgla organicznego (OC) [µg/cm 2 ] uzyskuje się dodając wartość pirolizy do zsumowanych wartości organicznej frakcji węgla, uzyskanych w kolejnych etapach spalania: OC = OC1 + OC2 + OC3 + OC4 + PC OC1 węgiel organiczny spalany w temp. 200ºC, OC2 węgiel organiczny spalany w temp. 300ºC, OC3 węgiel organiczny spalany w temp. 450ºC, OC4 węgiel organiczny spalany w temp. 650ºC, PC piroliza. Piroliza - mineralizacja węgla organicznego w procesie spalania w wysokiej temperaturze bez dostępu tlenu.

19 Rzeczywiste wyniki stężenia węgla elementarnego (EC) [µg/cm 2 ] otrzymuje się sumując wartości węgla elementarnego uzyskane podczas spalania w odpowiednich temperaturach i pomniejszając je o wartość pirolizy: EC = (EC1 + EC2 + EC3 + EC4) - PC EC1 węgiel elementarny spalany w temp. 500 ºC, EC2 węgiel elementarny spalany w temp. 550 ºC, EC3 węgiel elementarny spalany w temp. 700 ºC, EC4 węgiel elementarny spalany w temp. 850 ºC, PC piroliza. Węgiel całkowity to suma obu frakcji węgla [µg/cm 2 ] : TC = OC + EC

20 Wyniki OC, EC oraz TC uzyskane z analizatora przedstawia się w µg cm -2 sączka. W celu przeliczenia wyniku na µg m -3 powietrza korzysta się ze wzoru: C 1 = Cr 2 V air C 1 stężenie frakcji węgla w aerozolach (µg m -3 ), c stężenie frakcji węgla na prostokątnym wycinku sączka (1 x 1,5 cm) użytym do analizy termo-optycznej (µg cm -2 ), r promień dużego sączka, przez który filtrowane było powietrze (średnica najczęściej 47 mm) V objętość przefiltrowanego powietrza (m 3 ).

21 Literatura: Duce R.A., E.J. Hoffman, Chemical fractionation at the air-sea interface. Annual Rev. of Earth and Planet. Science, Vol. 4, EMEP, Manual for sampling and chemical analysis. Co-operative programme for monitoring and evaluation of the long range transmission of air pollutants in Europe, Norwegian Institute for Air Research, EURACHEM, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. Laboratory of the Government Chemist, London, ISBN : Henning, S., E. Weingartner, M. Schwikowski, H.W. Gäggeler, R. Gehrig, K.-P. Hinz, A. Trimborn, B. Spengler, U. Baltensperger, Seasonal variation of the aerosol chemical composition at the high-alpine site Jungfraujoch (3580 m asl). J. Geophys. Res., Vol. 108(D1), Holland H. D., The Chemistry of the Atmosphere and Oceans. John Wiley, New York, Lewandowska A., Falkowska L., 2009, Gazy i aerozole w atmosferze ziemskiej - przewodnik metodyczny do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Pakkanen T.A., Study of formation of coarse particle nitrate aerosol. Atmospheric Environment, 30: Quinn P.K., D.J. Coffman, T.S. Bates, T.L. Miller, J.E. Johnson, E.J. Welton, C. Neususs, M.P. Miller, J. Sheridan, Aerosol optical properties during INDOEX 1999: Means, variability, and controlling factors. J. Geophys. Res., Vol. 107(19), Sievering H., G. Ennis, E. Gorman, Size distributions and statistical analysis of nitrate, excess sulfate, and chloride deficit in the marine boundary layer during GCE/CASE/WATOX. Global Biogeochemical Cycles, Vol. 4,

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN KRZYSZTOF KLEJNOWSKI, WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, ANDRZEJ KRASA, JADWIGA BŁASZCZYK, PATRYCJA ROGULA-KOPIEC, BARBARA METHEWS,

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE STĘŻEŃ WĘGLA ORGANICZNEGO I ELEMENTARNEGO W WYBRANYCH OBSZARACH POLSKI TECHNIKĄ NDIR

ROZPOZNANIE STĘŻEŃ WĘGLA ORGANICZNEGO I ELEMENTARNEGO W WYBRANYCH OBSZARACH POLSKI TECHNIKĄ NDIR ROZPOZNANIE STĘŻEŃ WĘGLA ORGANICZNEGO I ELEMENTARNEGO W WYBRANYCH OBSZARACH POLSKI TECHNIKĄ NDIR Krzysztof KLEJNOWSKI, Patrycja ROGULA, Jadwiga BŁASZCZYK, Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA Instytut Podstaw Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE BADANIE WPŁYWU TEMPERATURY NA ROZPUSZCZALNOŚĆ TLENU W WODZIE

ĆWICZENIE BADANIE WPŁYWU TEMPERATURY NA ROZPUSZCZALNOŚĆ TLENU W WODZIE ĆWICZENIE BADANIE WPŁYWU TEMPERATURY NA ROZPUSZCZALNOŚĆ TLENU W WODZIE 1. Wstęp Tlen (O 2 ) jako gaz jest jednym z głównych czynników umożliwiających życie ogromnej większości organizmów na ziemi. Bierze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ OZNACZANYCH W OPADACH ATMOSFERYCZNYCH NA STACJI KMŚ PUSZCZA BORECKA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ OZNACZANYCH W OPADACH ATMOSFERYCZNYCH NA STACJI KMŚ PUSZCZA BORECKA SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ OZNACZANYCH W OPADACH ATMOSFERYCZNYCH NA STACJI KMŚ PUSZCZA BORECKA Krzysztof Skotak, Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Tomasz Śnieżek Skotak K.,

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Chemia Analityczna Analiza Elementarna Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym

Bardziej szczegółowo

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15 METODA GENEROWANIA WODORKÓW Z ZAWIESIN: ZASTOSOWANIE W ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ

ROZDZIAŁ 15 METODA GENEROWANIA WODORKÓW Z ZAWIESIN: ZASTOSOWANIE W ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ ROZDZIAŁ 15 METODA GENEROWANIA WODORKÓW Z ZAWIESIN: ZASTOSOWANIE W ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ Henryk Matusiewicz Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska,

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Miarodajność wyników badań WALIDACJA A MIARODAJNOŚĆ Dr inż. 2012 1 Miarodajny taki, któremu można wierzyć Środki zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Metody fizyczne w biologii Skrypt do ćwiczeń wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAOSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakładu Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Rozdział, analiza i identyfikacja pochodnych fenolu metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. ROZDZIAŁ 9 POŁĄCZENIE HPLC Z NMR I MS JAKO TECHNIKA POZWALAJĄCA NA OKREŚLANIE STRUKTURY CHEMICZNEJ NIEZNANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, OBECNYCH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Karsten Levsen 1), Alfred Preiss

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13

Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13 Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13 Analiza jakości gipsów syntetycznych z krajowych instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną stosowanych jako substytut gipsu naturalnego do produkcji wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Warszawa, maj 2011 r. Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Kierownik Laboratorium BadańŚrodowiskowych ZEC DIAGPOM Sp.

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska

Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 3 Magdalena Jabłońska, Maciej Kostecki, Sebastian Szopa, Aleksandra Łyko, Rajmund Michalski Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń. Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) Zakwaszanie opadu

Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń. Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) Zakwaszanie opadu Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) CO H 2 H2O H2CO3-2CO3 H HCO3 - HCO3 H CO Zakwaszanie opadu SO 2SO SO 2-3 2 H2O H2SO 3 2 O2 2SO

Bardziej szczegółowo

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ Aktualizacja 02.03.2012r. 1. Ogólna charakterystyka procesu. Jonity (wymieniacze jonowe, sorbenty jonowymienne) to wielkocząsteczkowe ciała stałe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16913 Poz. 1668 1668 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Marlena Szumska (Wilk)*, Barbara Gworek** METODY OZNACZANIA FRAKCJI METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH

Marlena Szumska (Wilk)*, Barbara Gworek** METODY OZNACZANIA FRAKCJI METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 2009 r. Marlena Szumska (Wilk)*, Barbara Gworek** METODY OZNACZANIA FRAKCJI METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH METHODS OF SEARCHING HEAVY METALS IN SEWAGE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna Aparatura Medyczna

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna Aparatura Medyczna POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Studia stacjonarne Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Ćwiczenie 1 MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Zagadnienia: procesy dezaktywacji stanów wzbudzonych (diagram

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo