ADA COSMETICS Paw. / Hall 3, St. 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADA COSMETICS Paw. / Hall 3, St. 17"

Transkrypt

1 ADA COSMETICS Paw. / Hall 3, St. 17 BVLGARI Bvlgari w³oska marka znana z bi uterii i zegarków ponownie udowadnia swoje wyczucie piêkna i stylu, Eau Parfumée au thé blanc, Eau Parfumée au thé vert oraz zupe³nie nowa Eau Parfumée au thé rouge otrzyma³y nowe flakoniki. Œwie y, nowoczesny design kosmetyków podkreœla elegancki wystrój ³azienki. Bvlgari, the Italian brand known for its jewellery and watches, again proves its sense of beauty and style. Eau Parfumée au thé blanc, Eau Parfumée au thé vert as well as new Eau Parfumée au thé rouge have new bottles. Fresh, modern design of these cosmetics underlines the elegant bathroom interior. ECO by GREEN CULTURE ECO by Green Culture jest pierwsz¹ seri¹ kosmetyków hotelowych w Niemczech, która otrzyma³a znak ekologiczny Unii Europejskiej. Sk³adniki oraz opakowanie tych produktów pielêgnacyjnych spe³nia wysokie wymagania ekologiczne. Eco by Green Culture is the first series of hotel cosmetics in Germany to have received the EU Eco mark. Both ingredients and packaging of these care products meet high ecological standards. 93

2 Nowoœci New products FA Wra liwa skóra ma szczególne wymagania. Seria pielêgnacyjna Fa Yoghurt Sensitive z proteinami jogurtu zadba o zdrow¹ i lepsz¹ cerê. Sensitive skin has got special requirements. The Fa Yoghurt Sensitive series with yoghurt proteins will make your skin healthy and better looking. FLORALUX Nowa seria kosmetyków naturalnych firmy ADA pielêgnuje za pomoc¹ substancji biologicznych i za to otrzyma³a znak EcoCert wiod¹cej europejskiej organizacji certyfikuj¹cej w zakresie kosmetyków biologicznych. A new series of natural cosmetics by ADA takes care of your skin with the help of biological substances, for which it has been awarded the EcoCert sign of the leading European certifying organization for biological cosmetics. 94

3 ANDROPOL S.A. Paw. / Hall 3, St. 83 PYTON 320 Niespotykanej szerokoœci tkanina 320 cm daje mo liwoœæ uszycia konfekcji obrusowej na sto³y o nietypowych, nawet bardzo du ych rozmiarach. Zastosowane w produkcji dwojone przêdze czesankowe zapewniaj¹ trwa³oœæ i po³ysk przez ca³y czas u ytkowania, a procesy merceryzacji i sanforyzacji, pozwalaj¹ zachowaæ rozmiary gotowej konfekcji nawet po wielokrotnym praniu. Specjalnie wyselekcjonowane barwniki o bardzo wysokich opornoœciach na odbarwienia i czynniki mechaniczne gwarantuj¹ niezmiennoœæ wygl¹du. This exceptionally wide fabric (320 cm) can be used to sew tablecloths for tables with non typical, even very large dimensions. Doubled worsted yarns used for its production ensure durability and sheen over the entire period of use, and the processes of mercerising and sanforising make the finished product retain its dimensions even after many launderings. Specially selected dyes with very high resistance to fading and mechanical factors guarantee unchanged appearance. 95

4 Nowoœci New products BIOSANA Sp. z o.o. Paw. / Hall 3, St. 32 YANNA Luksusowy stó³ oscylacyjny do masa y orientalnych, zaprojektowany by zwiêkszyæ i daæ dodatkow¹ przyjemnoœæ przy wszystkich metodach masa u. W rytm masa u stó³ delikatnie ko³ysze siê podnosz¹c ka dy zabieg do prze ycia unikalnego odprê enia i oderwania od rzeczywistoœci. Piêkne wykoñczenie i wybór kolorów pozwalaj¹ na dopasowanie sto³u Yanna do ka dego gabinetu. A luxury oscillation table for oriental massage, designed to enhance and offer additional pleasure with all employed massage methods. The table delicately rocks to the rhythm of the massage, making each treatment a unique, deeply relaxing experience. Beautiful finish and choice of colours make it possible to match a Yanna table to every salon interior. BATTISTA Niezwykle ekskluzywna szafka kosmetyczna, która w prosty sposób pozwala przeistoczyæ ka - dy gabinet w ma³e centrum odnowy biologicznej. Battista jest pierwszym urz¹dzeniem tego typu na rynku, zaprojektowanym z myœl¹ o centrach kosmetycznych oraz Spa, które umo liwia zarówno podgrzewanie, jak i sch³adzanie produktów oraz akcesoriów wykorzystywanych podczas zabiegów. Battista to prawdziwie unikalne urz¹dzenie dyskretne, ciche oraz niezwykle funkcjonalne. Extra luxurious cosmetic cabinet that will turn every beauty salon into a small biological renovation centre. Battista is the first device of its kind on the market, designed for cosmetic 96

5 and spa centres, which enables both warming and cooling of cosmetic products and accessories used during treatment. Battista is a truly unique product discreet, silent and very functional. SAVONAGE Savonage to wyj¹tkowe ³ó ko Spa z wodoodpornym sto³em, przeznaczone do zabiegów mokrych na cia³o, a tak e z mo liwoœci¹ wykonywania zabiegów z algami, elami, piankami, itp. Wykonane z jod³y i modrzewia, z podgrzewanym panelem aluminiowym pokrytym mozaik¹. Savonage is an exceptional Spa bed with a waterproof table, for wet body treatments and treatments with algae, gels, foams, etc. Made of fir and larch wood, with a heated aluminium panel covered with mosaic. 97

6 Nowoœci New products BTL POLSKA Sp. z o.o. Paw. / Hall 3, St. 3 BTL-3000 Nowa seria wanien z hydromasa em firmy BTL do hydroterapii, to po³¹czenie ergonomicznego kszta³tu, wysokiej jakoœci oraz doskona³ego wykonania. Unikalne w³aœciwoœci, takie jak kolorowy ekran dotykowy czy uruchamianie programów terapeutycznych jednym przyciskiem czyni¹ obs³ugê niezmiernie szybk¹ i ³atw¹. Wanny zosta³y zaprojektowane dla ró nych rodzajów oœrodków specjalistycznych. Seria obejmuje wanny dla oœrodków rehabilitacji oraz dla SPA & WELNESS. BTL s new line of hydro massage baths combines ergonomic design with superb quality and excellent workmanship. Unique features, such as the colour touch screen or one button access to therapeutic programmes, ensure very fast and simple operation. Designed to cater for the needs of various specialist centres, the line comprises solutions for rehabilitation facilities or spa & wellness studios. 98

7 CENTRUM SAUNY Paw. / Hall 3, St. 27 SAUNA RETRO Kabina sauny suchej fiñskiej 3-4 osób. wym. 210 x 210 x 215. Przeznaczona do zamontowania w pomieszczeniach zamkniêtych. Ze wzglêdu na swój wystrój zewnêtrzny preferowana lokalizacja to piwnice i pomieszczenia adaptowane w starych pa³acach, zamkach lub pomieszczeniach z elementami ceg³y i kamienia tak gdzie sauny wykañczane szk³em i aluminium zdecydowanie nie koresponduj¹ z otoczeniem. Sauna jest sterowana sterownikiem nowej generacji (pilotem) Fenix, który mo emy mieæ przy sobie podczas k¹pieli w saunie bez potrzeby wychodzenia z niej na zewn¹trz. Dry Finnish sauna cabin for 3 4 people. Dimensions: 210x210x215. Intended for indoor installation. Due to its design, its preferred location is in basements or redeveloped interiors of old palaces, castles and other spaces with stone or brick finishing elements, where glass and aluminium finished saunas would definitely clash with the surroundings. The sauna is operated via a new generation remote control Fenix system, which may be conveniently used inside the cabin without the need to leave the bath. 99

8 Nowoœci New products CHAIRCONCEPT.COM Sp. z o.o. Paw. / Hall 3A, St. 6 TRILLY P2 Metalowy stela pokryty piank¹ poliuretanow¹ formowan¹ wtryskiem na zimno. Podstawa P2 paj¹kowa metalowa konstrukcja. Tapicerka ekoskóra do wyboru przez klienta. Wys. 81 cm, szer. 65 cm, g³. 60 cm, wys. siedziska 44 cm, wys. pod³okietników 61 cm Metal frame covered with cold injected moulded PU foam. P2 spider type base, metal structure. Upholstered with synthetic leather according to customer s choice. Height: 81 cm, width: 65 cm, depth: 60 cm. Seat height: 44 cm. Elbow rest height: 61 cm. KIRA R9 Metalowy stela pokryty piank¹ poliuretanow¹ formowan¹ wtryskiem na zimno. Podstawa R9 krzy akowa na kó³kach metalowa konstrukcja. Tapicerka ekoskóra do wyboru przez klienta. Wys. 81/ 89 cm, szer. 63 cm, g³. 59 cm, wys. siedziska 43/51 cm, wys. pod³okietników 64/72 cm. Metal frame covered with cold injected moulded PU foam. R9 cross type base with castors, metal structure. Upholstered with synthetic leather according to customer s choice. Height: 81/89 cm, width: 63 cm, depth: 59 cm. Seat height: 43/51 cm. Elbow rest height: 64/72 cm. IRINA P10 Metalowy stela pokryty piank¹ poliuretanow¹ formowan¹ wtryskiem na zimno. Podstawa P10 paj¹kowa obrotowa na metalowym stela u. Tapicerka ekoskóra do wyboru przez klienta. Wys. 80 cm, szer. 57 cm, g³. 58 cm, wys. siedziska 47 cm, wys. pod³okietników 65 cm. Metal frame covered with cold injected moulded PU foam. P10 spider type swivel base, metal structure. Upholstered with synthetic leather according to customer s choice. Height: 80 cm, width: 57 cm, depth: 58 cm. Seat height: 47 cm. Elbow rest height: 65 cm. 100

9 EMMA C7 Metalowy stela pokryty piank¹ poliuretanow¹ formowan¹ wtryskiem na zimno. Podstawa C7 okr¹g³a metalowa konstrukcja. Tapicerka ekoskóra do wyboru przez klienta. Wys. 80 cm, szer. 57 cm, g³. 58 cm, wys. siedziska 47 cm, wys. pod³okietników 65 cm. Metal frame covered with cold injected moulded PU foam. C7 round base, metal structure. Upholstered with synthetic leather according to customer s choice. Height: 80 cm, width: 57 cm, depth: 58 cm. Seat height: 47 cm. Elbow rest height: 65 cm. TERRY D5 Metalowy stela pokryty piank¹ poliuretanow¹ formowan¹ wtryskiem na zimno. Podstawa D5 kwadratowa metalowa konstrukcja. Tapicerka ekoskóra do wyboru przez klienta. Wys. 80 cm, szer. 57 cm, g³. 58 cm, wys. siedziska 47 cm, wys. pod³okietników 65 cm. Metal frame covered with cold injected moulded PU foam. D5 square base, metal structure. Upholstered with synthetic leather according to customer s choice. Height: 80 cm, width: 57 cm, depth: 58 cm. Seat height: 47 cm. Elbow rest height: 65 cm. 101

10 Nowoœci New products COMPLET CHMIELEWSCY Sp.j. Paw. / Hall 3A, St. 18 CLUB CHAIRS Meble stworzone do klubów, barów, restauracji oraz dyskotek. Solidna i nowoczesna konstrukcja (drewno bukowe) w po³¹czeniu z ekskluzywnymi tkaniami daj¹ niesamowity efekt. Mo liwe jest produkowanie club chair ów pod wzór i wymiar klienta. Furniture for clubs, bars, restaurants and discos. Robust, modern looking structure (beech wood) combined with luxurious fabrics produce an extraordinary effect. We offer the possibility of making club chairs according to the customer s design and in required dimensions. KIOTO Brak boczków umo liwia rozbudowê na dowoln¹ d³ugoœæ. Mo liwoœæ rozbudowy o element naro ny. Szybki monta na z³¹cza krokodylowe. Nowoczesne wzornictwo tkanin obiciowych. As this piece of furniture has no armrests, it may be extended to any required length. Possibility of adding a corner piece. Quick assembly with crocodile joints. Up to date design of upholstery fabrics. 102

11 SOFA NOVA = VITO Nowoczesna kanapa z funkcj¹: trwa³y i bardzo wytrzyma³y automat, produkcji belgijskiej, szybka i ³atwa dostêpnoœæ funkcji spania, du a i komfortowa powierzchnia spania jak w tradycyjnej sypialni, mobilnoœæ rozmiarów zewnêtrznych i wewnêtrznych, koniec problemów z luÿnymi poduszkami siedziskowymi i oparciowymi. A traditional sofa with a sleeping function. A very durable, Belgian made automatic solution, quick and easy access to the sleeping function, large and comfortable sleeping area, resembling that found in a traditional bedroom, mobility of internal and external dimensions. No more problems with loose seat and backrest cushions. SOFA NATHALIE Tradycyjna kanapa z funkcj¹: trwa³y i bardzo wytrzyma³y automat, produkcji belgijskiej, szybka i ³atwa dostêpnoœæ funkcji spania, du a i komfortowa powierzchnia spania jak w tradycyjnej sypialni, mobilnoœæ rozmiarów zewnêtrznych i wewnêtrznych. A traditional sofa with a sleeping function. A very durable, Belgian made automatic solution, quick and easy access to the sleeping function, large and comfortable sleeping area, resembling that found in a traditional bedroom, mobility of internal and external dimensions. 103

12 Nowoœci New products CYBEX Paw. / Hall 3, St. 24 MG-525 Nowoczesne urz¹dzenie typu Multi Gym. MG-525 to 3-stosowe urz¹dzenie wielofunkcyjne oszczêdzaj¹ce cenne miejsce. Daje mo liwoœæ æwiczeñ najwa niejszych dla klientów grup miêœniowych pleców, klatki piersiowej i barków oraz nóg. Zaprojektowane w taki sposób, aby doskonale wpasowaæ siê do ka dej hotelowej si³owni i umo liwiæ jednoczesne æwiczenia 3 osobom. A cutting edge Multi Gym device, MG 525 is a versatile solution with 3 weight stacks, which helps save precious space. It enables exercising all major muscle groups back, chest, arms and legs. Designed to perfectly fit into every hotel gym, it can be simultaneously used by three people. BRAVO FUNCTIONAL TRAINER Trening funkcjonalny na Bravo daje mo liwoœæ wykonania ró norodnych æwiczeñ dziêki du emu wyborowi uchwytów, dwóm stosom, dowolnej regulacji i systemowi tzw. progresywnej stabilizacji (podpory pleców). Bravo to zajmuj¹ca ma- ³o miejsca, naro na maszyna, która niewielkim kosztem przestrzeni hotelowej umo liwia wszechstronny trening zarówno pocz¹tkuj¹cym, jak i zaawansowanym goœciom-u ytkownikom. Functional training with Bravo offers versatile training possibilities due to the wide selection of grips, dual weight stack, advanced adjustment system, and the so called progressive stabilisation pad (back support). Bravo is a compact corner solution that enables economical all around training to both beginners and advanced users, while taking up little hotel space. 104

13 JUNGLE GYM Jungle Gym to nowe, uniwersalne urz¹dzenie wielofunkcyjne. Charakteryzuje siê nowoczesnym, miêkkim wzornictwem i du ymi mo liwoœciami indywidualnej konfiguracji zestawu, w zale noœci od wielkoœci powierzchni przeznaczonej na salê fitness w hotelu. Jungle Gym mo e siê sk³adaæ z ró nych stacji, budowanych na planie s³upa z 4 œcianami, po kolumny, a nawet bramy. Jungle Gym is a new, universal, multifunctional device characterised by innovative soft design and extensive set customisation options, depending on the space available in the hotel gym. Jungle Gym may comprise various stations built around a central post with 4 walls, through columns and gates. CYTREK Bie nia dla amatorów i profesjonalistów. Na rynku od jesieni 2010! Nowy, prze³omowy i atrakcyjny design, z ekranem dotykowym lub opcjonalnym, wbudowanym monitorem rozrywkowym, po³¹czony z najwy szej jakoœci technologiami, w tym z systemem amortyzacji IS3 i nowym mocnym silnikiem. Tradycyjnie znakomita jakoœæ maszyn kardio firmy Cybex ³atwa obs³uga, niewielkie rozmiary i wygoda u ytkowania zapewniaj¹ bie ni CYTREK najwy sz¹ lokatê na rynku œwiatowym. Treadmill for both amateurs and professionals. Available from autumn 2010! New state of the art compelling design with a touch screen panel or (optionally) built in entertainment screen, featuring cutting edge technologies, including the IS3 shock absorption system and a new powerful motor. Cardio equipment from Cybex traditionally prides itself on excellent quality thanks to simple operation, compact dimensions, and comfort CYTREK treadmills rank among the world s best. 105

14 Nowoœci New products DESIGNPANEL Paw. / Hall 3, St. 45 Panele dekoracyjne serii INVISION / INVISION Decorative Panels Wyj¹tkowe panele dekoracyjne z odpornoœci¹ ogniow¹. Dziêki warstwie dekoracyjnej z prawdziwych elementów naturalnych (liœcie, ga³êzie, trawy itp.), metalicznych (siatki, we³na, prêty) lub tekstyliów wtopionych w szk³o akrylowe nadadz¹ wyj¹tkowy charakter ka demu pomieszczeniu. Exceptional decorative panels with fire resistance properties. Thanks to their decorative layer made with natural elements (leaves, branches, grasses, etc.), metallic elements (mesh, wool, bars), or textiles incorporated in acrylic glass, the panels will give a unique look to every interior. 106

15 DID PROJEKT Sp. z o.o. Paw. / Hall 3A, St. 18 TOULOUSE KOLEKCJA / TOULOUSE COLLECTION Meble z litego drewna szokuj¹ niepowtarzalnym i ultranowoczesnym charakterem. Prezentowana szafa przypomina amerykañskie lodówki giganty z pierwszej po³owy ubieg³ego wieku. Pojemna i awangardowa zaspokoi pragnienie niejednego mi³oœnika markowych win. Detal metalowych zawiasów oraz uchwytów rodem z ch³odni w po³¹czeniu z ciep³em drewna przenosi nas do po³udniowej Francji sk¹d kolekcja zaczerpnê³a swoj¹ nazwê. Furniture made of solid wood, which astonishes with its original and ultra modern appearance. The presented cabinet resembles American gigantic refrigerators from the 1950 ies. Capacious and avant garde, it will satisfy the need of many a lover of quality wines. With its cold store styled metal hinges and handles combined with warm wood, the collection evokes the spirit of southern France, from where it derived its name. 107

16 Nowoœci New products GRUPA ZENDAR Sp. z o.o. Paw. / Hall 3, St. 33 EKSKLUZYWNA SAUNA SOLNA / LUXURY SALT SAUNA Sauna solna to po³¹czenie walorów sauny fiñskiej z suchym i gor¹cym powietrzem wraz ze znakomitymi w³aœciwoœciami soli morskiej. Wszelkie materia³y u yte do wykonania sauny solnej zosta³y dobrane tak, aby oprócz zalet zdrowotnych i relaksacyjnych, w po³¹czeniu z odpowiednim oœwietleniem i muzyk¹, dawa³y tak e niepowtarzalny efekt. A salt sauna combines the advantages of a Finnish sauna with dry and hot air with excellent qualities of sea salt. All the materials used for the production of that sauna were selected to enhance its health and relaxation properties. Combined with specially selected lighting and music, they produce a unique effect. 108

17 INVEST HOTEL LECH PIOTROWSKI Paw. / Hall 3, St. 41 ALLERGOFF PREPARATY / ALLERFOFF PREPARATIONS Charakteryzuje d³ugotrwa³a ochrona i skutecznoœæ likwidacji alergenów, roztoczy kurzu domowego oraz innych insektów. Jest oparty na SLOW RELEASE najbardziej zaawansowanej technologii. Substancja niszcz¹ca i neutralizuj¹ca jest uwalniana przez bardzo d³ugi czas od momentu zabiegu. Jednorazowy oprysk w pokojach hotelowych zabezpiecza na 6 miesiêcy: materace, narzuty, koce, meble tapicerowane, zas³ony, wyk³adziny. ALLERFOFF preparations provide long lasting protection and efficiency in destroying allergens, house dust mites and insects. They are based on SLOW RELEASE the most advanced technology. The release of the destroying and neutralizing substance continues for a very long period after product application. A single spraying in hotel rooms protects mattresses, bedspreads, blankets, upholstered furniture, curtains and floor carpets for the period of six months. 109

18 Nowoœci New products PU APKA NA MUSZKI OWOCOWE / FRUIT FLY TRAP Naj³atwiejszy sposób na pozbycie siê muszki owocowej w hotelowych kuchniach lub restauracjach to stosowanie pu³apki FRUIT FLY TRAP. Wykorzystywany w pu³apce p³yn skutecznie przyci¹ga muszkê owocow¹ a konstrukcja pu³apki sprawia, e schwytany w ni¹ owad nie ma mo liwoœci ucieczki. Aby zapewniæ optymaln¹ ochronê przed inwazj¹ muszki owocowej, pu³apkê nale y wymieniaæ, co 4 tygodnie. Application of FRUIT FLY TRAP is the easiest way to get rid of fruit flies in hotel kitchens and restaurants. The liquid used in the trap attracts fruit flies, and the trap is designed to prevent escape. To ensure optimum protection, traps should be replaced every 4 weeks. HUWA SAN Nowy œrodek bakteriobójczy: do uzdatniania i dezynfekcji: wody w basenach i jacuzzi, do powierzchni sanitarnych, systemów wentylacji i klimatyzacji itp. Produkt ekologiczny oparty na nadtlenku wodoru i srebrze koloidalnym. Skutecznie niszczy: bakterie Legionelli, coli, gronkowca z³ocistego; wirusy opryszczki i zapalenia w¹troby typu B; grzyby pleœniowe, HIV (AIDS) i inne. Posiada atesty higieniczne. A new germicide for water treatment and disinfection in pools and jacuzzi, for sanitary surfaces, air conditioning and ventilation systems, etc. An ecological product based on hydrogen peroxide and colloidal silver. Effective against Legionella, E. coli, staphylococcus aureus, herpes and hepatitis B type viruses, moulds, HIV (AIDS) and more. Holds certificates of hygiene. 110

19 KOHER Sp. z o.o. Paw. / Hall 3, St. 100 BUILDING MANAGEMENT SYSTEM KOHER / KOHER BUILDING MANAGEMENT SYSTEM System zarz¹dzania obiektem Koher, to kompletne rozwi¹zanie do budowy zintegrowanych systemów zabezpieczenia i automatyki inteligentnych obiektów. Wszystkie urz¹dzenia spe³niaj¹ standardy nowoczesnych systemów klasy korporacyjnej i z powodzeniem mog¹ byæ instalowane nie tylko w domach czy ma³ych obiektach, ale równie w rezydencjach, hotelach, biurowcach, galeriach handlowych, przemyœle i sektorze bankowym. Koher building management system is a comprehensive solution designed for developing integrated security and automation systems in smart buildings. All its component devices comply with modern corporate class system standards, which makes them suitable for use both in houses or small facilities, and in residences, hotels, office buildings, shopping malls, industrial facilities or in the banking sector. 111

20 Nowoœci New products PANEL DOTYKOWY TS 12 / 12 TS TOUCH SCREEN PANEL Wysokiej jakoœci kolorowy ekran LCD o przek¹tnej 12 (30 cm). Powierzchnia z hartowanego szk³a Touch Screen a jest estetyczna, trwa³a, i odporna na uszkodzenia. Po zamontowaniu w systemie Inteligentnego domu przejmuje rolê serwera plików i Serwera BMS. Wizualizuje stany Inteligentnego domu. Przy po³¹czeniu z Internetem wyœwietlanie nag³ówków wiadomoœci przychodz¹cych na wskazan¹ skrzynkê pocztow¹. Serwer plików.mp3. High quality 12 (30 cm) colour LCD touch screen panel. Its hardened glass surface is aesthetic, durable and scratch resistant. When integrated with the Smart Home system, it adopts the role of a file server and BMS server, provides visualisations of Smart Home status, and when connected to the Internet, it displays headings of incoming e mails from a selected mailbox. Mp3 file server. 112

21 KÜFFNER Paw. / Hall 3, St. 45 Drzwi ze szk³a zespolonego typu GVT / GVT Insulated Glass Door Unikatowe na rynku drzwi ze szk³a zespolonego. Jednolite obustronne szklane lico osadzone na ramie drewnianej. Mo liwoœæ wykonania jako element P.PO. EI30 alternatywnie z akustyk¹ max. 42dB oraz w wersji dwuskrzyd³owej z asymetrycznym podzia³em skrzyde³. Szk³o i rama dostêpne w ró nych kolorach. Unique insulated glass door with uniform two sided glass front set on a wooden frame. Available finishing versions: EI30 fire rating, 42 db sound reduction class, or with two asymmetrically divided door leaves. Glass and frame are available in various colours. Drzwi ³amane typu RST / RST Folding Door Jedyne takie na rynku drzwi dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. amane w 2/3 szerokoœci skrzyd³a delikatnie otwieraj¹ siê dziêki górnej szynie prowadz¹cej. Brak 113

22 Nowoœci New products samozamykacza powoduje znacz¹co wiêkszy komfort u ytkowania. Dodatkowy atut to oszczêdnoœæ miejsca w stanie otwartym. The only door of this type for wheelchair users. Folding in 2/3 of its width, the door can be opened effortlessly thanks to the top guide rail. Lack of any self closing mechanism ensures improved comfort of use. Another advantage is space saving when the door is open. Oœcie nica aluminiowa CHORWO / CHORWO Aluminium Door Frame Oœcie nica CHORWO dziêki prostej formie, solidnej konstrukcji oraz nowatorskiemu podejœciu spe³ni pod wzglêdem wzornictwa oraz komfortu oczekiwania najbardziej wymagaj¹cych u ytkowników. Chowane zawiasy oraz podwójne 18 mm zwierciad³o w efekcie tworz¹ obustronne lico, czyni¹c oœcie nicê niewidoczn¹. With its simple form, robust structure and innovative design, CHORWO door frame will satisfy even the most demanding users in terms of comfort and aesthetics. Concealed hinges and double 18mm cladding provide a mirror front on both sides, making the door frame invisible. 114

23 LEMIR Wosik i Weso³ek Sp.j. Paw. / Hall 3, St. 101 MITOS Rodzina lamp dedykowanych do hoteli, w wykoñczeniach: patyna, nikiel, satyna, oliwka z ró - nymi kszta³tami i dekorami aba urów. Wszystkie kinkiety, lampki oraz lampy pod³ogowe posiadaj¹ wy³¹cznik poci¹gany przy oprawie. Oprawy przeznaczone s¹ na arówki z gwintem E27 lub E14. Line of lamps dedicated specifically for hotels, in various finishing styles: patina, nickel, satin, olive with various shapes and patterns of lamp shades. All sconces and lamps (including floor lamps) feature a pull switch on the fitting. Our light fittings are compatible with E27 or E14 light bulbs. 115

24 Nowoœci New products MAXBAT Paw. / Hall 3, St. 62 BEZPRZEWODOWE ZAMKI HOTELOWE RFID / OFFLINE RFID HOTEL DOOR LOCKS Dostêpne w kilku wersjach szyldów ze stopów metali. Mechanizm oparty na japoñskich podzespo³ach OMRON, MABUSHI, MK SEIKO. Otwieranie oparte o karty zbli eniowe systemów TEMIC lub MIFARE. Wiele poziomów uprawnieñ. Zasilanie 4 x 1,5 V AA. Oprogramowanie do pe³nego zarz¹dzania obiektem w jêzyku polskim Available in several front versions made of metal alloys. Mechanism based on Japanese OMRON, MABUSHI, MK SEIKO components. Unlocking system based on TEMIC or MIFARE proximity cards. Multiple access control options. Power supply: 4x1.5V AA. Software for comprehensive facility management available in Polish. BEZPRZEWODOWE ZAMKI SZAFKOWE / OFFLINE CABINET & LOCKER LOCKS Otwieranie oparte o transpondery zbli eniowe UNIQUE lub MIFARE. Dzia³anie standardowe lub tzw. pierwsza wolna. Dwa poziomy uprawnieñ USER, MASTER. Zasilanie 3 x 1,5 V AA. Ma³e wymiary: obudowa 102 x 60 x 25 mm, uchwyt 30 x 30 x 12 mm. Typowe zastosowanie: szafki w przebieralniach na basenach lub fitness. Unlocking mechanism based on UNIQUE or MIFA- RE proximity transponders. Standard operation or the so called first free option. Two levels of access authorisation USER, MASTER. Power supply: 3 x 1,5 V AA. Compact dimensions: housing 102 x 60 x 25 mm, handle 30 x 30 x 12 mm. Typical applications: lockers in changing rooms of gyms or swimming pools. BATERYJNE ZAMKI BIOMETRYCZNE / BATTERY POWERED BIOMETRIC LOCKS Szyldy z wysokiej jakoœci stopów stalowych. Opatentowane w USA. Otwieranie poprzez odcisk palca lub klawiaturê kodow¹ (ewentualnie klucz mechaniczny). Do 150 ró nych u ytkowników BIO, 78 kodów. Zasilanie 4x1,5VAAlub9V High quality steel alloy fronts. US patented. Unlocked by fingerprint or keypad code (optionally by mechanical key). Up to 150 BIO users, 78 codes. Power supply: 4x1.5Vor9V. 116

25 INTEGRACJA ZAMKÓW BEZPRZEWODOWYCH / OFFLINE LOCK INTEGRATION Za pomoc¹ jednej karty klient ma dostêp zarówno do pokoju hotelowego, strefy fitness jak i np. szafki basenowej. Podstawow¹ zalet¹ tego systemu jest brak koniecznoœci programowania oddzielnych kart do poszczególnych atrakcji hotelu. Using a single card the user can access a hotel room, fitness area or a swimming pool locker. The key advantage of the system is that it does not necessitate programming separate cards for various hotel attractions. PRZEWODOWE ZAMKI SZAFKOWE / ONLINE CABINET & LOCKER LOCKS Pewne dzia³anie dziêki po³¹czeniu przewodowemu. Bezpieczne zasilanie 12 lub 24 VAC/DC. Wykonania: podstawowa NC, odbojnik drzwiczek, sygnalizacja otwarcia, rewersyjna NO. Zastosowanie: szafki w przebieralniach basenowych, fitness, szkolnych, pracowniczych; skrytki pocztowe; systemy szufladowe itp. Reliable operation thanks to wired connection. Safe power supply: 12 or 24VAC/DC. Available options: basic NC, door stopper, door open signal, reversible NO. Applications: lockers in changing rooms of swimming pools, gyms, schools, work areas; post office boxes; drawer systems, etc. 117

26 Nowoœci New products MEDEN-INMED Sp. z o.o. Paw. / Hall 3, St. 25, 38 AQUAI Wanny do hydromasa u na sucho. U ytkownik ma mo liwoœæ okreœlenia czasu trwania zabiegu, czêstotliwoœci oraz sekwencji zmian strefy (czyli czêœci cia³a poddawanej masa owi). Dodatkowo mo na ustaliæ temperaturê strumienia wody. Urz¹dzenie posiada zestaw szeœciu programów fabrycznych, realizuj¹cych okreœlony przebieg masa u. U ytkownik mo e okreœliæ swój w³asny program masa u i zapamiêtaæ go do wielokrotnego u ytku. Aquai utrzymuje sta³¹ temperaturê wody niezale nie od iloœci wykonanych zabiegów w danych godzinach. Dry hydro massage baths. The user can specify treatment duration, frequency and sequence of zone changes (i.e. body parts being massaged). Additionally, the temperature of water stream can be conveniently adjusted. The device offers six different pre programmed massage modes, while the user can define a customised mode, and save it for future use. Aquai maintains constant water temperature irrespective of the number of massages carried out at a given time. 118

27 MORFEUSZ PPW Paw. / Hall 3, St. 81 STRÓJ DO SAUNY / SAUNA CLOTHING Wykonany z tkaniny waflowej strój do sauny zapewnia doskona³y komfort podczas przebywania w saunie. Tkanina waflowa to 100% bawe³na, dobrze wch³ania wodê i szybko wysycha. Stroje do sauny oraz p³aszcze k¹pielowe uszyte z tej tkaniny s¹ bardzo miêkkie i przyjemne, s¹ przede wszystkim niesamowicie lekkie i wygodne. Sauna clothing made of wafer fabric ensures unparalleled comfort while in a sauna. The wafer fabric is made from 100% cotton, easily absorbing water and drying very quickly. Sauna outfits and bathrobes made of this fabric are very soft and nice to touch, but what is the most important, they are extremely lightweight and comfortable. 119

28 Nowoœci New products NEWMOR POLSKA Sp. z o.o. Paw. / Hall 3, St. 71 TILES&MORE HALBMOND Najnowsza kolekcja p³ytek DYWANOWYCH przeznaczonych do hoteli (oraz ekskluzywnych biur). P³ytki dywanowe umo liwiaj¹ niezwykle szeroki wachlarz mo liwoœci aran acyjnych oraz prosty monta. W najnowszej ofercie znajduj¹ siê bardzo modne p³ytki designerskie, odwa ne, o indywidualnych wzorach. Jakoœæ DP 1050 ³¹czy w sobie elegancki wygl¹d, trwa³oœæ i komfort chodzenia, oraz komfort akustyczny. Wyk³adzina jest wykonana z najwy - szej jakoœci w³ókna 6.6., posiada najwy sz¹ klasê wytrzyma³oœci 33. The latest collection of CARPET tiles for hotels (and deluxe office spaces). Carpet tiles offer a whole range of interior design possibilities and easy fitting. In our latest offer we have very fashionable, designer tiles with bold, individual patterns. DP 1050 Quality combines elegant appearance, durability and walking comfort with acoustic comfort. The flooring is made of top quality 6.6 yarn and belongs to the highest durability class 33. DESKI WPT Propozycja obejmuje niezwykle elegancki, wyj¹tkowo trwa³y i ³atwy w utrzymaniu czystoœci produkt jakim s¹ deski WPT. Rozwi¹zanie to stanowi idealny zamiennik parkietu niewymagaj¹cy ci¹g³ej konserwacji, stanowi¹cy lepsz¹ izolacjê akustyczn¹ oraz cechuj¹cy siê wysok¹ odpornoœci¹ na œcieranie. Kolekcja Bacana, na któr¹ szczególnie chcemy zwróciæ Pañstwa uwagê, dziêki systemowi zatrzasków umo liwia niezwykle szybki monta bez klejenia oraz mo liwoœæ przeniesienia pod³ogi w dowolnym momencie. WPT Floor Boards are remarkably elegant, exceptionally durable and very easy to keep clean. The boards are an ideal solution to replace parquet flooring, as they do not require constant maintenance, provide better acoustic insulation and are highly resistant to abrasion. The Bacana collection, to which we would like to draw your special attention, enables speedy installation without glueing and the possibility of moving the floor at any moment to another location all this thanks to a system of snaps. 120

29 DIGITAL PRINTING Nowatorskie rozwi¹zanie dla projektantów i architektów. Prze³om w projektowaniu wnêtrz stwarzaj¹cy nieograniczone mo liwoœci. Wydruki na profesjonalnej, wysokiej jakoœci okleinie œciennej firmy Newmor Group, której parametry techniczne charakterystyczne s¹ dla grupy produktów obiektowych. An innovative solution for designers and architects. A breakthrough in interior design creating unlimited possibilities. Prints on a professional, high quality wall covering by Newmor Group, with technical parameters characteristic for the building facility product group. 121

30 Nowoœci New products NIVISS Paw. / Hall 3, St. 103 NIVISS nspot delux Niviss nspot delux to nowoczesne rozwi¹zanie do ekonomicznego i ekologicznego oœwietlenia wnêtrz. Oparte s¹ one na najnowszych diodach LED MX6 amerykañskiej firmy CREE. arówki nie zawieraj¹ rtêci, nie emituj¹ promieni UV, zapewniaj¹ do 90% oszczêdnoœci energii, a ich ywotnoœæ dochodzi do 50,000 h. Niviss nspot delux is a modern, economical and eco friendly interior lighting solution based on cutting edge MX6 LEDs from the American CREE company. The light bulbs do not contain mercury, they do not emit UV radiation, guaranteeing up to 90% energy saving with an estimated life up to 50,000h. NIVISS ndownlight Niviss ndownlight to zamiennik standardowych downlightów œwietlówkowych 2x13W.Zasilany jest napiêciem sieciowym V i zu ywa jedynie 16 W, dlatego doskonale sprawdza siê on jako energooszczêdne oœwietlenie biur, hoteli, oraz sklepów. Niviss ndownlight posiada tak e funkcjê œciemniania. Niviss ndownlight is a replacement for conventional 2x13W fluorescent bulb downlights. Powered by V mains voltage, it consumes just 16W of power, being a perfect energy efficient solution for lighting office spaces, hotels and commercial buildings. Moreover, Niviss ndownlight offers a dimming function. NIVISS nflex Wodoszczelny pasek LED Niviss nflex IP65 dostêpny jest w pe³nej gamie barw i odcieni. Jego moc to nieca³e 5 W/m. Znajduje on zastosowanie w miejscach gdzie wystêpuje groÿba zalania wod¹, takich jak ³azienki czy kuchnie, bez potrzeby stosowania specjalistycznych profili do LED czy uchwytów mocuj¹cych. Water resistant Niviss nflex LED strip (IP65 rated) is available in the full range of colours and shades. Its total power is just under 5W/m. The product can be applied in places exposed to the risk of splashing, such as bathrooms or kitchens, with no need for using specialist LED profiles or mounting brackets. 122

31 PIÓREX S.A. Paw. / Hall 3, St. 80 KO DRA I PODUSZKA KLIMATYCZNA / CLIMATIC QUILT AND PILLOW Jubileuszowa kolekcja Klimatyczna to nowy, klimatyczny komfort spania. Ko³dra klimatyczna sk³ada siê z komór wype³nionych puchem gêsim oraz wolnych przestrzeni miêdzy nimi. Ko³dra z tej kolekcji pozwala komfortowo odpoczywaæ podczas snu. Zim¹ komory powietrzne doskonale izoluj¹ od ch³odniejszego otoczenia. Latem uwalniaj¹ nadmiar gor¹cego powietrza gromadz¹cego siê pod ko³dr¹. Specjalnie wszyte kana³y powietrzne na jej obrze ach zapobiegaj¹ gromadzeniu siê nadmiaru gor¹cego powietrza pod g³ow¹. A jubilee Climatic collection offers new, climatic sleeping comfort. A climatic quilt consists of cells filled with goose down and free spaces between them. It offers excellent sleeping comfort. In winter, air cells provide good insulation from colder surroundings, and in summer they release extra hot air accumulating under the quilt. Air channels specially provided along the edges of the pillow prevent the accumulation of hot air under the head. 123

32 Nowoœci New products PLANET Paw. / Hall 3, St. 45 MinE Akustyka i wentylacja w jednym. Uszczelka opadaj¹ca Planet MinE dziêki unikatowej konstrukcji gwarantuje akustykê 27,7 lub 23,2 db przy jednoczesnej przepuszczalnoœci powietrza odpowiednio 30 lub 40 m 3 /h. Wyd³u enie jêzyczka uszczelki powoduje zabezpieczenie progu przed niepo ¹danymi przeci¹gami. SERIA KG Seria Acoustics and ventilation combined. Thanks to its unique design Planet MinE drop down seals guarantee 27.7 db or 23.2 db sound reduction, and air permeability of 30 m 3 /h or 40 m 3 /h respectively. The extended seal lip provides threshold protection against undesired draughts. automatycznych uszczelek opadaj¹cych do drzwi ca³oszklanych rozwieralnych oraz przesuwnych o gruboœci szk³a 8-12 mm ze standardow¹ akustyk¹ 48 db oraz opcjonaln¹ ognioodpornoœci¹. Seria KG oferowana jest w 5 modelach w dwóch wykonaniach powierzchni. A line of automatic drop down seals for all glass swing doors and sliding doors with 8 12 mm glass thickness; standard sound reduction of 48 db; fire resistant version available as an option. The KG line comprises 5 models with two surface finishing options. RF Koniecznoœæ w sferze publicznej! Automatyczna uszczelka opadaj¹ca do drzwi drewnianych, idealna do zastosowania w budynkach u ytecznoœci publicznej. Dziêki wyd³u onemu jêzyczkowi daje gwarancjê ca³kowitego uszczelnienia progu drzwiowego nawet przy nierównoœciach pod³ogi siêgajacych 1,5 cm. A must in the public sphere! Automatic drop down seal for wooden doors ideal for use in public buildings. The extended seal lip guarantees complete threshold sealing, compensating for floor irregularities reaching 1.5 cm. 124

33 POLMASTER Sp. z o.o. Paw. / Hall 3A, St. 22 NOUVEAU BOHO Nowa kolekcja Nouveau Boho stworzona przez Stacy Garcia inspirowana jest podró ami oraz mod¹. Posiada wspania³e tekstury, intryguj¹ce kolory i charakterystyczne wielowarstwowe motywy. Wyk³adzina Axminster szer. 3,66 m. A new Nouveau Boho collection created by Stacy Garcia inspired by travel and fashion. Great textures, intriguing colours and characteristic multilayer motifs. Axminster covering, width 3.66m. KOLEKCJA MADRAS Winylowa okleina œcienna na pod³o u nietkanym, BN International. Charakterystyczne cechy: imitacja jedwabiu, gramatura 450 g/m 2, 16 podstawowych kolorów, zmywalna, szorowana, trudnozapalna, pow³oka z Bio Pruf zapobiega rozwojowi pleœni i bakterii. A vinyl wall covering on nonwoven underlay, BN International. Characteristic features: silk imitation, areal weight 450 g/m 2, 16 basic colours, washable, scrubbable, fire retardant, with Bio Pruf coating preventing the growth of moulds and bacteria. KOROSEAL Winylowe okleiny œcienne kolekcja Sondra Alexander, wzór Zambezi. Designerska propozycja winylowych oklein œciennych renomowanego studio Sondra Alexander dla Koroseal, najwiêkszego amerykañskiego producenta tapet w segmencie hotelowym. Gramatura 634 g/m 2, 16 kolorów podstawowych, trudnozapalnoœæ. Vinyl wall coverings, Sondra Alexander collection, Zambezi pattern. A designer proposal of the renowned Sondra Alexander studio for Koroseal, the US largest manufacturer of wall coverings for hotels. Areal weight 634 g/m 2,16basic colours, fire retardant. 125

34 Nowoœci New products LSI WALLCOVERING Winylowe okleiny œcienne Versa wzór Wavelenghts. Tapety Wavelenghts bardzo dobrze wkomponowuj¹ siê w oczekiwania projektantów i inwestorów, czytaj¹cych aktualne trendy w aran acjach wnêtrz. LSI to pierwszy na œwiecie producent tapet winylowych w technologii Second-Look, zawieraj¹cych minimum 20% materia³ów pochodz¹cych z recyklingu. Versa vinyl wall coverings, Wavelengths pattern. The Wavelengths wall coverings are very well suited to the expectations of designers and investors reading the current trends in interior design. LSI is the first manufacturer of vinyl wall coverings in the Second Look technology, with products containing not less than 20% recycled products. ANDREU WORLD Kolekcja siedzisk SIT. Lekkoœæ, elastycznoœæ i komfort to podstawowe zalety siedzisk z kolekcji SIT. Dostêpne w rozmaitych modelach: jako krzes³a konferencyjne, ³¹czone, z opcj¹ pulpitu lub jako sto³ki barowe, z mo liwoœci¹ sztaplowania i transportu wózkiem. Wysmakowany design dla koneserów. The SIT seating programme. Lightness, flexibility and comfort are the basic advantages of the products from the SIT collection. Available in various models: as conference chairs, linked to form rows, with a writing surface option, or to be used as bar stools, with stacking and cart transport possibility. Refined design for connoisseurs. 126

35 POOLSPA Paw. / Hall 3, St. 30 WANNA MISTRAL / MISTRAL BATHTUB Wanna Mistral to 2 w jednym. Do naro nej akrylowej wanny asymetrycznej mo na zamontowaæ parawan nawannowy ze specjaln¹ pow³ok¹ ProClean. Mistral zaspakaja potrzebê koj¹cej wieczornej k¹pieli, ale te orzeÿwiaj¹cego prysznica o poranku. Nie trac¹c przestrzeni mo na mieæ i kabinê i wannê w jednej ³azience. The Mistral bathtub combines two products in a single one. A corner acrylic asymmetrical bathtub may be fitted with a bathtub shower enclosure with a special ProClean coating. Mistral satisfies the need of a relaxing evening bath and a refreshing morning shower. You can have both without compromising space in your bathroom. 127

36 Nowoœci New products WATERSPACE Wanna przenoœna Waterspace SPA jest najwiêkszym z oferowanych modeli wœród wanien wieloosobowych Poolspa, umo liwiaj¹cym k¹piel jednoczeœnie a 7 osobom. Wyposa ona jest w siedem rodzajów dysz oraz wodospad kaskadê. Dziêki systemowi antifrost z k¹pieli mo - na korzystaæ tak e zim¹. The Waterspace SPA portable bathtub is the largest model of the Poolspa multiperson bathtubs, accommodating up to 7 persons. Equipped with 7 types of jets and a waterfall cascade. Thanks to the antifrost system, the bath may be used in wintertime as well. 128

37 ROCA POLSKA Sp. z o.o. Paw. / Hall 3, St. 30A W+W Washbasin+Watercloset design i ekologia. To nowatorskie rozwi¹zanie, ³¹cz¹ce umywalkê i toaletê w jedno urz¹dzenie. Cechuje siê innowacyjn¹ technologi¹ ponownego u ywania wody. Wodê z umywalki wykorzystuje siê do nape³nienia zbiornika wc w toalecie. Projektanci: Gabriele i Oscar Bugatti. Washbasin+Watercloset design and ecology. This novel solution combines a washbasin and a watercloset into one device. It is characterised by an innovative technology of water reuse. The water from the washbasin is used to fill up the water reservoir in the watercloset. Designed by Gabriele and Oscar Bugatti. BARCELONA Seria ceramiki i baterii Barcelona, stanowi¹cych kompletn¹ ca³oœæ. Oparta na koncepcji modu³owej ceramika doskonale wykorzystuje przestrzeñ w mniejszych i wiêkszych ³azienkach. Poprzez ustawienie poszczególnych elementów wzd³u œcian mo na podkreœliæ przestrzeñ wnêtrza. Projektant: Carlos Ferrater. 129

38 Nowoœci New products The Barcelona range of sanitaryware and taps forming a complete whole. Based on modular design concept, this collection makes maximum use of space in smaller and larger bathrooms. By placing the pieces in the perimeter along the walls, the spaciousness of larger interiors can be emphasized. Designed by Carlos Ferrater. EVOL Najnowsza seria baterii Evol wyposa ona w joystick oraz oryginaln¹ wylewkê. Zainspirowana natur¹ oferuje otwarte wylewki tworz¹ce efekt wodospadu. Seria Evol to uk³on w stronê natury po³¹czony z najbardziej zaawansowan¹ proekoliczn¹ technologi¹. Projekt: Antonio Bullo. The latest series of Evol mixing taps with a joystick and original spout. Inspired by nature, it offers open spouts creating a waterfall effect. The Evol range is a tribute to nature combined with the most advanced, pro ecological technology. Designed by Antonio Bullo. 130

39 SCHWERING Paw. / Hall 3, St. 45 Drzwi obiektowe ringo EI30/35dB z chowanymi zawiasami / ringo EI30/35dB Door with Concealed Hinges D³ugo oczekiwane na rynku rozwi¹zanie obiektowe z chowanymi zawiasami oraz ukrytym samozamykaczem. Oferuje odpornoœæ ogniow¹ EI30 oraz ochronê akustyczn¹ 35dB. Wykonanie skrzyd³a i oœcie nicy w HPL b¹dÿ alternatywnie w CPL lub fornirze. Long awaited solution with concealed hinges and a hidden automatic door closer. It offers EI30 fire resistance and 35dB sound reduction. HPL door leaf and door frame optionally CPL or veneer finishing. 131

40 Nowoœci New products START PEOPLE Sp. z o.o. Paw. / Hall 3, St. 70 SPECJALISTYCZNY LEASING PRACOWNICZY DLA HORECA / SPECIALIST STAFF LEASING FOR THE HORECA INDUSTRY Kompleksowy model us³ug doradztwa personalnego z wyspecjalizowanym liniami us³ugowymi dla bran y HoReCa. Dostarczamy doœwiadczony personel hotelowy oraz gastronomiczny na stanowiska wszystkich szczebli. Odpowiadamy za ca³y proces poszukiwania, zatrudniania, monitorowania i wynagrodzenia pracowników. A comprehensive model of personnel counselling services with specialised service lines for the HoReCa industry. We provide experienced hotel and catering staff for all positions. We take care of the entire recruitment, employment, monitoring and remunerating process. 132

41 WIKO COMPANY SA Paw. / Hall 3A, St. 32 STILL KOLEKCJA / STILL COLLECTION Idealne po³¹czenie metalu i p³yty meblowej czyli wytrzyma³oœæ i piêkno obu materia³ów. Unikalna kolekcja charakterystyczna dla WIKO COMPANY SA. Idealne po³¹czenie metalu i p³yty meblowej czyli wytrzyma³oœæ i piêkno obu materia³ów. Unikalna kolekcja charakterystyczna dla WIKO COMPANY SA. CUBUS KOLEKCJA / CUBUS COLLECTION Prostota w najlepszym wykonaniu. Idealne zestawienie funkcjonalnoœci, piêkna i elegancji. Simplicity in the best possible execution. An ideal match of functionality, beauty and elegance. 133

Design: Piotr Kuchciński

Design: Piotr Kuchciński Design: Piotr Kuchciński 3 Dwa rodzaje kółek do różnych nawierzchni: Twarde - do miękkich podłóg (wykładziny) Miękie - do twardych podłóg (parkiety, kafle) Two types of castors for different surfaces:

Bardziej szczegółowo

Design: Tomasz Augustyniak

Design: Tomasz Augustyniak Design: Tomasz Augustyniak H O Podłokietniki metalowe z nakładką drewnianą. We wszystkich modelach NIKO nakładka drewniana może być dodatkowo tapicerowana tkaniną lub skórą Metal armrests with a wooden

Bardziej szczegółowo

NIKO. Design: Tomasz Augustyniak

NIKO. Design: Tomasz Augustyniak NIKO NIKO Design: Tomasz Augustyniak 3 H O Podłokietniki metalowe z nakładką drewnianą. We wszystkich modelach NIKO nakładka drewniana może być dodatkowo tapicerowana tkaniną lub skórą Metal armrests with

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska/oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

FURNITURE CATALOG KATALOG MEBLI LIDO. system

FURNITURE CATALOG KATALOG MEBLI LIDO. system FURNITURE CATALOG KATALOG MEBLI LIDO system Wymiary podane są w cm w kolejności: szer. wys. gł. The dimensions are in cm in the following order: width height depth 1 2 5 6 4 3 7 Complete list of available

Bardziej szczegółowo

FORMAT. Design: R&S Activa

FORMAT. Design: R&S Activa FORMAT FORMAT Design: R&S Activa 3 FORMAT 10SL CHROM O FORMAT 20E CHROM 4 FORMAT 20R CHROM FORMAT 20R CHROM 5 Dostępne 2 rodzaje nakładek na podłokietniki: tapicerowane* lub drewniane. 2 types of armpads

Bardziej szczegółowo

Design: Wolfgang Deisig

Design: Wolfgang Deisig Design: Wolfgang Deisig ON 11S METALIK P44 PU LATWA W Y M I A N A TAPICERKI easy upholstery replacement możliwość wymiany tapicerki siedziska i oparcia Option of seat and backrest upholstery replacement

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com Nowoczesne i kreatywne spotkania - indywidualna obsługa i pomysły szyte na miarę. Idealna powierzchnia konferencyjna dla 350 uczestników, w tym letni ogród i wielofunkcyjne foyer. Fresh and creative meetings

Bardziej szczegółowo

Design: Tomasz Augustyniak

Design: Tomasz Augustyniak KOKO KOKO - system siedzisk recepcyjnych o nowoczesnej linii stylistycznej. Głównym założeniem projektu było stworzenie wygodnego, funkcjonalnego systemu siedzisk, które z łatwością można dostosować do

Bardziej szczegółowo

PLUS NEW. Design: PDT

PLUS NEW. Design: PDT PLUS NEW PLUS NEW Design: PDT 3 1 2 Podłokietnik stały Fixed armrest P33 2 3 P50 1 2 3 PLUS NEW 11E METALIK P24 H 4 3 4 Regulacja przy użyciu narzędzi Adjustment with help of the tools P48 1 2 3 4 PLUS

Bardziej szczegółowo

KONFERENCYJNE. Design: PDT

KONFERENCYJNE. Design: PDT KONFERENCYJNE KONFERENCYJNE Design: PDT ACOS 4-5 ARIZ 6-9 BIT KALA KOMO SUN 10-13 14-17 18-21 22-23 3 ACOS Sztaplowanie (tylko model V). Stacking (only V models). 2 ACOS 10VN SATYNA O ACOS 10VN SATYNA

Bardziej szczegółowo

action Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański

action Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański action action Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 4 5 6 7 ACTION 115SFL CHROM P57PU ACTION 100SFL CHROM P57PU 8 ACTION 105SFL CHROM P56PU ACTION 110SFL CHROM P57PU ACTION 100SFL CHROM P56PU 9 10 oparcie

Bardziej szczegółowo

WALL IN. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

WALL IN. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik WALL IN WALL IN Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4 System WALL IN umożliwia tworzenie dowolnych aranżacji w open space ach. Ścianki wykończone elastyczną tkaniną wyznaczają przestrzeń, w której

Bardziej szczegółowo

KOLORY I STRUKTURY COLOURS AND STRUCTURES

KOLORY I STRUKTURY COLOURS AND STRUCTURES KOLORY STANDARDOWE / STANDARD COLOURS STUKTURY / STRUCTURES RAL 6005 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005 RAL 7021 RAL 7016 RAL 7030 RAL 7040 RAL 9005S RAL 7016S STRUKTURY METALIZOWANE / METALLISED STRUCTURES PALETA

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik Wall In Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4 System WALL IN umożliwia tworzenie dowolnych aranżacji w open space ach. Ścianki wykończone elastyczną tkaniną wyznaczają przestrzeń, w której można przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

ACTION. Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański

ACTION. Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański ACTION Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 4 5 6 7 ACTION 115SFL CHROM P57PU ACTION 100SFL CHROM P57PU 8 ACTION 110SFL CHROM P57PU ACTION 105SFL CHROM P56PU ACTION 100SFL CHROM P56PU 9 10 oparcie tapicerowane

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Acos. Ariz 6-9 Bit Kala Komo MyTurn Xenon Xenon Net

Acos. Ariz 6-9 Bit Kala Komo MyTurn Xenon Xenon Net KONFERENCYJNE Acos 4-5 Ariz 6-9 Bit Kala Komo MyTurn Xenon Xenon Net 10-13 14-17 18-19 20-21 22-23 22-23 3 Acos Sztaplowanie (tylko model V). Stacking (only V models). 2 ACOS 10VN SATYNA O ACOS 10VN CHROM

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco.

Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco. Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco.pl WALL IN WALL IN Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

LIGO RESSO SENSI

LIGO RESSO SENSI KRZESŁA SKLEJKOWE Design: PDT LIGO RESSO SENSI 4-7 8-11 12-19 3 1 LIGO K11H SATYNA 4 LIGO K11H METALIK LIGO K21H METALIK LIGO K31H METALIK 2 LIGO LIGO K32H CHROM LIGO K32H CHROM LIGO K12H CZARNY LIGO K22H

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 4 ACTIVE 11SL CHROM P48PU SL mechanizm synchronicznego odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

sorriso Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański

sorriso Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański sorriso sorriso Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 3 4 5 6 7 8 Możliwość doboru różnych kolorów tapicerki kubełka i poduszki siedziska w obrębie tej samej tkaniny. Possibility of mixing colours of the

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco.

Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco. Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco.pl ACTION Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 4 5 6 7 ACTION

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Acos. Ariz 6-9 Bit Kala Komo MyTurn Sun Xenon Xenon Net

Acos. Ariz 6-9 Bit Kala Komo MyTurn Sun Xenon Xenon Net KONFERENCYJNE Acos 4-5 Ariz 6-9 Bit Kala Komo MyTurn Sun Xenon Xenon Net 10-13 14-17 18-21 22-23 24-25 26-27 26-27 3 Acos Sztaplowanie (tylko model V). Stacking (only V models). 2 ACOS 10VN SATYNA O ACOS

Bardziej szczegółowo

Action. Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański

Action. Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański Action Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 4 5 6 7 ACTION 115SFL CHROM P57PU ACTION 100SFL CHROM P57PU 8 ACTION 105SFL CHROM P56PU ACTION 110SFL CHROM P57PU ACTION 100SFL CHROM P56PU 9 10 oparcie tapicerowane

Bardziej szczegółowo

Design: Tomasz Augustyniak (FAST), Grzegorz Olech (PERFO, PERFO NEW)

Design: Tomasz Augustyniak (FAST), Grzegorz Olech (PERFO, PERFO NEW) Design: Tomasz Augustyniak (FAST), Grzegorz Olech (PERFO, PERFO NEW) 3 Przycisk w podłokietniku P26PU i P26H uwalnia blokadę regulacji wysokości podłokietnika The button located in the P26PU and P26H armrest

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

Mamy dla ciebie rozwiązanie

Mamy dla ciebie rozwiązanie Zen Polski English Mamy dla ciebie rozwiązanie Norman Davies w swej książce Europa opisuje krzesło jako jeden z 301 najbardziej interesujących wynalazków ludzkości. Prosty, praktyczny przedmiot na przełomie

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds Katalog Produktów Spis Treści / contents Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type 3 Rolety materiałowe STANDARD Roller blinds STANDARD type 4 Rolety dachowe Skylight roller blinds 5 2 Rolety materiałowe

Bardziej szczegółowo

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Standard cell frames for pocket filters, Mini Pleat filter inserts, activated carbon filter inserts, Mini Pleat filter panels

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR. w trzech wariantach in three versions

SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR. w trzech wariantach in three versions SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR w trzech wariantach in three versions SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR w trzech wariantach

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

Polska marka Polski produkt KLAMKI

Polska marka Polski produkt KLAMKI Polska marka Polski produkt KLAMKI klamka zewnêtrzna outdoor door handle MINOS Firma Nomet od wielu lat dostarcza swoim Klientom najwy szej jakoœci produkty z gamy akcesoriów meblowych oraz okuæ budowlanych.

Bardziej szczegółowo

HUSH PADS HUSH PADS HUSH PAD HUSH PADS

HUSH PADS HUSH PADS HUSH PAD HUSH PADS HUSH PADS HUSH PADS to atrakcyjne wzorniczo panele pochłaniające dźwięk, które łączą w sobie perfekcyjne właściwości akustyczne, design oraz funkcjonalność. Panele HUSH PADS można stosować jako okładziny

Bardziej szczegółowo

HUSH PADS HUSH PADS HUSH PAD HUSH PAD

HUSH PADS HUSH PADS HUSH PAD HUSH PAD HUSH PADS HUSH PADS to atrakcyjne wzorniczo panele pochłaniające dźwięk, które łączą w sobie perfekcyjne właściwości akustyczne, design oraz funkcjonalność. Panele HUSH PADS można stosować jako okładziny

Bardziej szczegółowo

NIKO 11Z chrom O. NIKO 11Z chrom O. NIKO 71H chrom H. NIKO 21V chrom H. Design: Tomasz Augustyniak

NIKO 11Z chrom O. NIKO 11Z chrom O. NIKO 71H chrom H. NIKO 21V chrom H. Design: Tomasz Augustyniak NIKO NIKO 11Z chrom O NIKO 11Z chrom O NIKO 21V chrom H NIKO 71H chrom H Design: Tomasz Augustyniak NIKO 31Z chrom H NIKO 41Z metalik H NIKO ma prostą, ale niezwykle elegancką linię. Wyróżnia się niekonwencjonalnym

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

SORRISO sorriso_pl-en_en-de_(08_2013).indd 1 sorriso_pl-en_en-de_(08_2013).indd 1 8/2/13 11:16:50 AM 8/2/13 11:16:50 AM

SORRISO sorriso_pl-en_en-de_(08_2013).indd 1 sorriso_pl-en_en-de_(08_2013).indd 1 8/2/13 11:16:50 AM 8/2/13 11:16:50 AM SORRISO SORRISO Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 3 4 5 6 7 8 Możliwość doboru różnych kolorów tapicerki kubełka i poduszki siedziska w obrębie tej samej tkaniny. Possibility of mixing colours of the

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Kolekcja / Collection. provance

Kolekcja / Collection. provance Kolekcja / Collection Kolekcja / Collection 02 03 Urzekające piękno prawdziwego drewna. The enchanting beauty of real wood. Provance to kolekcja eleganckich mebli, które wprowadzą do Twoich wnętrz ciepły,

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

NEXO Design w zasi gu r ki

NEXO Design w zasi gu r ki NEXO Design w zasi gu r ki Nexo Design w zasi gu r ki Nexo to seria o ciekawym i nieprzeci tnym wzornictwie. To seria dla ka dego, w której design i atrakcyjnoêç cenowa idà w parze. Ceramika Nexo, bateria

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Załącznik A (szkice do załącznika 1.4) Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Uwaga: 1. W kaŝdym osobnym opisie technicznym

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ul. Bukowska Dąbrowa

ul. Bukowska Dąbrowa ul. Bukowska 41 62-070 Dąbrowa www.wallup.pl 2016 Spółka ALGLOB została założona w 2001 w Dąbrowie pod Poznaniem. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań dla architektury metalu i szkła.

Bardziej szczegółowo

SOFT SEATING, STOLIKI i WIESZAKI

SOFT SEATING, STOLIKI i WIESZAKI SOFT SEATING, STOLIKI i WIESZAKI myturn SOFA Design: Paul Brooks HOVER, SEVEN, WALL IN Design: Tomek Rygalik Studio Rygalik OCTOBER, UPdown Design: Hilary Birkbeck VANCOUVER, Design: PDT HOVER myturn SOFA

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

Żaluzja pozioma aluminiowa 50 mm 50 mm aluminium venetian blinds

Żaluzja pozioma aluminiowa 50 mm 50 mm aluminium venetian blinds Żaluzja pozioma aluminiowa 50 mm 50 mm aluminium venetian blinds 1. wspornik rynny dolnej bottom rail bracket 2. przekładnia i hamulec tilter and cord lock 3. prowadzenie żyłkowe side guide 3. 1. 2. Żaluzja

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Table of contents: Spis treści: Paper dispensers

Table of contents: Spis treści: Paper dispensers 1 2 MSTERLINE by ISK is a brand dedicated to the institutional clients and part of the ISK S Group, a long-established Polish producer of bathroom accessories present on all major European markets. With

Bardziej szczegółowo

extra PL Extra. Komfort w wielu wymiarach.

extra PL Extra. Komfort w wielu wymiarach. extra Extra mesh 4 RA extra Extra mesh 5 A Extra 6 MFA PL Extra. Komfort w wielu wymiarach. Dzięki ogromnej różnorodności modeli, rodzina krzeseł biurowych Extra, trafia w potrzeby szerokiego grona użytkowników.

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

FENCES.

FENCES. FARBEN UND STRUKTUREN STANDARDFARBEN RAL 6005 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Colors and structure...3 Palisade fences 80x20...4 Palisade fences 60x40...6 Palisade fences 20x20...8

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

DORMA PHA 2000 PHB 3000

DORMA PHA 2000 PHB 3000 DORMA PHA 2000 PHB 3000 DORMA orward-looking and innovative hardware for emergency exit doors The DORMA Panic Hardware System offers an extensive range of high-quality panic hardware fittings with horizontal

Bardziej szczegółowo

Description. Warszawa, Wilanów PLN. Contact the agent ANNA ŻYWULT PLN / m². Offer number 102/4290/ODS

Description. Warszawa, Wilanów PLN. Contact the agent ANNA ŻYWULT PLN / m². Offer number 102/4290/ODS Description Luxury villa in semi-detached houses with an area of 292m2, 5 bedrooms, 4 levels (basement, ground floor, first floor, second floor) with a garden area of 125 m2 HOUSE: Modern, spacious and luxurious

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM m SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM M-800 M-828 Zawias dolny drzwi zawieszanych Bottom

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

SIMPLIC IS A RANGE OF CONFERENCE TABLES AND DESKS.

SIMPLIC IS A RANGE OF CONFERENCE TABLES AND DESKS. SIMPLIC JEST SYSTEMEM STOŁÓW KONFERENCYJNYCH I BIUREK, WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ NIEZWYKŁĄ PROSTOTĄ W FORMIE I KONSTRUKCJI, UNIWERSALNOŚCIĄ I ELASTYCZNOŚCIĄ ZASTOSOWAŃ ORAZ WYSOKIM KOMFORTEM UŻYTKOWANIA. W SKŁAD

Bardziej szczegółowo

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 s U r e a M n u a l INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 T A B L E O F C O N T E N T S e n g l i s h 3-6 p o l s k i 7-1 1 2 www.modecom.eu INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 Introduction

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

VERIS VERIS NET. Design: PDT

VERIS VERIS NET. Design: PDT VERIS VERIS NET VERIS VERIS NET Design: PDT 3 VERIS VERIS 10SFL CZARNY P48PU VERIS 111SFL CHROM P54PU VERIS 10SFL CHROM P51PU 4 VERIS NET VERIS NET 101SFL CHROM P48PU VERIS NET 111SFL CHROM P51PU VERIS

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu 34-400 Nowy Targ, ul.lotników 5 tel. +48 18 521 14 06 kom. 503 159 278 e-mail: legutko@okna-legutko.pl profile INOUTIC bardzo dobre parametry izolacyjnoœci termicznej wzmocniony

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo