Zagadnienia wymiany powietrza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia wymiany powietrza"

Transkrypt

1 Dr inz. LESZEK LASKOWSK Zagadnienia wymiany powietrza w energooszczdnych budynkach mieszkalnych Wiele nawarstwiajqcych siel Latami uwarunkowan zaistzmniejszenie krotnosci wymiany p<>wietrza. Natomiast w biniale} sytuacji energetycznej sprawilo, ie ogromne znaczelansie calkowitych strat ciepla maleje udzial strat przez przenikanie, a tym samym rosnie udzial tz.w. strat wentynie Pr.zypisuje siel obecnie potrz.ebie radykaj?ego ogrcze lacyjnych, z.wiqzanyc:h z. zui:yciem energii cieplnej na nia strat ciepla w budynkach. Na opodstaw1e znowehzowap()dgrzewanie swiezego powietrza do wymaganej temperanych, zaostrzonych przepis6w i normatyw6w zacza "siel budowac obiekty jui: z zaloienia energooszczeldne, a Jednotury wewni:trznej. Moma oszacowac, ze w wymienionych czesnie na r6m< skalel podejmuje si.el akcjel termorenowacj i krajach zachodnich w efekcie zaostrzenia w 198 roku budynk6w istnlejqcych w celu dostosowania ich do nowych prz:epis6w o ochronie cieplnej budynk6w mieszkalnych, wymagan. Take tendencjel obserwuje siel w wielkszosci krawllliejszono S traty ciepla srednio Ok. 3/o, zas krotnosc j6w, kt6re racjonalizacii: gosp()darki energi( c!epln.q sluwymian7 powietrza o ok. 2/o rw stosunku do stanu charaksz:nie uzna l y za pllni: koniecznosc. Dotycz.y to r6wniei teryzuilcego budynki wznosz.one w 197 roku. Udzial strat Polski. wentylacyjnych wzr6sl natomiast srednio o prawie 2/o. W przypadku budynk6w miesz.kalnych, zai:niesz!tania zbiona podstawie analizy danych przedstawionych w pracy rowego i wielu obiekt6w uiytecznosci publicwej, w struk- [2], uz:upelnionej odpowiednimi obliczeniami wlasnymi, turze zapotrzebowa n ia na energiel do ogrzewani do_minuje s.twierdz:orio, ze w wyniku wprowadz.enia normy PN-82/Bcieplo niezbi:dne do pokrycia strat. przez. przenikarue. DC-22 z.mniejszenie obliczeniowych strat ciepla w krajoiy sit:: wielc przede wszystkim do zwielkszania izolacyjn?sci - wych budynkach miesz.kalnych, w stosunku do stanu z: lat termicz.nej przegr6d zewnflttznych oraz szczelnosci calej osiedemdziesiqtych, wynosi co najmniej 2/o dla budynk6w budow7. Jak wynika ze schematu,p rzedstawionego na rys. wielorodzinnych, zas co najmniej 7/o dla typowych budyn1, takie postelpowanie daje wiele r6mych korzysci powo- k6w jednorodz:innych. Normatywna krotnosc wymiany podujlcych w efekcie ogranicz.enie calkowitych strat ciepla wietrza poz.ostala iw zasadzie bez zmiany. Natomiast udzial przy zachawaniu warunk6w kom.fortu w _ pamieszczenach.. wentylacyjnych strat ciepla wzr6sl w wymieniotrych buzachodz< jednak uzasadnione obawy, lz w poszukiwaruu dynkach odpowiednio o ok. 5 i 1O/o. oszcz.eldnosci energii za wszelka cenel mogq ujawnic siel Przytoczone dane dotyczc obiekt6w nowych. Moma sill jednostronne i zbyt uproszczone tendenc je do ograniczania spodziewac, ie podobne wskatniki charakteryzujq efekty strat ciepla z budynk6w kosztem pogarszania warunk6y.r h rutynowych zableg6w termorenowacyjnych, sprowadzanych gienicz.no-zdrowotnych. stnieje wit::c.potrzeba zwrocenia na og6l u nas do docieplanla scian zewnfiltrznych. uwagi na zagadnienia wymiany powietrza w energoosz.cd W celu por6wnania, W tabeli 2 przedstawiono wskamiki nych budynkach miesz.kalnych. Poniewai: budynki te S< strat ciepla i wymiany powietrz.a dla eksperymentalnego wentylowane na og6l w spos6b na-turalny, to zwi11kszenie budynku jednorodz:innego wmiesionego i zbadanego w nszczelnosci niekt6r-1ch element6w obudowy, w zwicz.ku z stytucie Techniki Budowla?!ej {3]. Jak widac, sq one z:blizoich roll w systemie wentylacji, nie moze PQC!Cgac za sone do wartosci charakteryzuilcych nowe budynki jednoblt ujemnych skutk6w zdrowotnych. Trzeba r6wniez pa- rodzinne w innych krajach. Ponadto okazalo siel, i:e eksmieltac o tym, ze sklad chemiczny zanieczyszczeil powietrza ploa.tacyjne straty ciepla S< w rzeczyw.istosci o ok. 35/o wewntrznego jest obecnle zupelnie inny nii dawniej i damniejsze niz obliczeniowe. leko odbiega na niekorz.ysc przyjmowanego niegdys z.a podduzc trudnosc w obiektywnym okresleniu rzeczywistych stawel do okreslania minimalnych ilosci swiezego powietrz.a wentylacyjnych strat cpla sprawia na og61 to, ie wentyjako asymilat-ra zanieczyszci.en zwiqzanych z pr z ebywalacja grawitacyjna funkcjonuje w spos6b scisle uzalei:nioniem i typowymi czynnosclami uiytkownik6w mieszkan. ny od zmiennych warunk6w meteorologic:zm:ych, charakterypojawilo si wiele.,nowych" zanieczyszczen emitowastyki aerodynamicznej budynku i wielu czynnik6w zwilzanych przez materialy z tworzyw sztucznych, w tym t6wnych z uzytkowaniem mieszkari. Nie ustalony i przypadkowy niez przez materialy termoiz.olacyjne, wykonczeniowe oraz charakter procesu wymiany powietrza iniezwykle utrudnia meble. Wymaga to weryfikacji niekt6rych normatywnych matematycz:ny opis ziawisk, a tym sam7m - budowi: anailosci powietrza wentylacyjnego. Stale dy skutowana jest litycznego modelu. Tym chyba, mieldz.y innymi, nalezy tlukwestia wlasciwej organizacji. wymiany powietrza w obrelmaczyc fakt, iz wiadomosci na temat wskainik6w wymiabie miesz.kania, a szczeg61nie - nawiewu p<>wietrza ze- ny powietrza w omawianych budynkach Sq w doste:pnei, wm:trznego przy wentylacji grawitacyjnej. szczeg6lnie krajowei. literaturze nader s.lqpe. Ponadto w wifilkszosci przypadk6w Sq odnoszone do z g6ry zakladanych Wymiana powietrza i wentylacyjne straty ciepla w budyowa runk6w obliczeniowych, co nie wystarcza do sporz<}dzenia kach mieszkalnych bilansu cieplnego odzwierciedlajqcego s.tan faktyczny. Cenne wydai!:l sill wie:c ciqgle publikacje omawiajqce wyiniki baz por6wnania zesfawionych w tabeli 1 wskatnik6w chadan eksploatacyjnych. rakteryzujqcych budynki miesz.kalne (gl6wnie jednorodzinw opracov.;:aniu [4] podano wzory empirycz.ne opisujqce ne), wzniesione w r6mych krajach, moma wysunlc og6lny krcitnosc wymiany powietrza w funkcji r6znicy temperawniosek, iz obnizeniu strat ciepla towarzyszy z reguly tury i prosci wiatru, dotycz<ce 11-kondygnacyjnych budynk6w o charakterystyce dose ty.powej dla krajowego budownictwa miesz.kalnego. Autorzy pracy [5] podajq wz:6r 9ra.n czenle ni.e kont- i----, dla budynk6w 4-kondygnacyjnych, umozliwiajqcy ustalenie rolowa.nej wymia.n:j pokrotnofoi wymiany powietrza infiltrujqcego do pomieszcz:en wi.eirza. przez nieszczelnosci stolarki budowlanei (autorzy zakladaj<, ze budynki S< wyp<>sazone w system wentylacji mechaniczzmni.ejszenit nej nie p()datny na zakl6ceni.a zewntrzne o:raz, ze w ozw<t1kszenie izowentylo.cyjla.c:jjno9<: cieplzmniejszame tra.t ci.ep kresie zimowym okna Sq do<ia<tkowo usz:czelnione): Z kolei, nyc:li stra.t ta. prze:r przeni.kconie nej przegrocl. zewna podstawie wynik6w p<>miar6w wykonanych w doswiadci.epca. n tr ny ch czalnym budynku jednorodzi.nnym o znacz.nej izolacyjnosci cieplnej przegr6d z:ewni:trznych i szczelnych oknach trzyszybowych, uzyskano r6wniez wz6r empiryczny dotycz!:cy Mozliwa. ni.zsza. tempewzo;zc. tempera.dose charakterystycznej bryly niskiego budynku [3]. Pora.t1.4ra. 1=>ow1.etrza. waw, ti.ara. pow1.arzctim. r6wnanie krotnosci wymiany powietrza. obliczonej wedlug przeqroct w po ntrzn,go bez zm a."j wspomnianych wzor6w w funkcii r6znicy temiperatury i m1.eszczena.cn temp. oct CZl.LWa.lnaj prfildkosci w.iatru, przedstawiono na rys. 2. Jak widac, zr6i:nicowanie ilosci powietrza, zalei.nie od wysokosci burys. 1. Schemat powilzan miclzy r6znymi czynnikami poprawy odynku i warunk6w meteorologicznych, jest wyraine. Jedchrony cleplnej budynk6w mieszkalnych noczefoie zaznaczyl si wplyw szczelnosci obudowy na o- 224 J

2 TA.BELA. l Webmild 1Ual ciepla i wymiuly powielna w budynbcb mirublnycb wm.inionycb w uloi<f!lym iolcciu w roinycb knjecb [l). Kraj llok uujowy Wakatwk ca.lkowitych.stro.l cicplo. kw u/(m ) Holaodia :?2 Knoada Woka:i.oik krotnolici wymiany UJzial strat ciepfa, W:.t:glnc Zlllu.i.ej zeuie, o/ krotoolici puwielrzn przez wenlyl1tcyj calkowilycb wymiany {i-l pnt"oikuuic nych stral cicpla. powielr.za. l l,j 68 J:! :!l 15,! 7l :!J, ,3 8 :!O Norw i;i Szwajco.ri1& Z Szwccju USA Wielkn Drytuniu !SS, :!8 17 O,S , 75 :?5 32 :!S,75 72 :!8, , , :!S, , so , graniczenie naturalnej wymian-y powietrza w przypadku budynku energooszczdne g<r. Na podobnl tendencj zwracail uwag tak±e inn.i autorzy omawiai<1cy wyniki wlasnych badan wykonanych w obiektach o zw i kszonej ochronie cieplnej (6, 7]. Przytoczone na rys. 2 dane dotycz<1 budynk6w nowych i nie zamieszkanych. W warunkach normalnej eksploatacji mieszkait przebieg pokanych zalei.nosci mote bye inny na skutek zakl6cen w:prowadzan7ch przez lokator6w (np. otwierrurie lub uszczelnianie okien, stosowanie indywidualnych wentylator6w wyciqgowych, zr6i.nicowanie tempera tu-. ry w kuchniach itp.). W. raporcie opracowanym przez Miedzynarodowq Agencj Energetycm! stwierdzqno, :i:e udzial wentylacy}nych strat ciepla w calkowitym zu:i:yciu energil pob:zebnej do ogrzewania eksploatowanych budynk6w miesz.kalnych lub ui.7- tecznosci publicznej zawarty jest w Przedziale 2-5 /o (8). Z krajowych doswiadczen wiadomo, te i-zeczywiste zutycie ciepla w tych budynkach, szczeg6lnle przy niezby.t dutej szc:zelnosci obudowy zewntnnej, mote przekraczac z.apotrzebowanie przewldziane w projekcie urzqdzenia ogrzevvcz.ego. Z punktu widzenia ukieru nkowarnego na oszczdnosc ener.gii moma by s<1dzic, te sugestia Zmlliejszenia wymiany powietrza w omawianych obiek:htch jest oczywista. Ograniczenie jednak Wjmiany powietrza przez zwii:kszanie szczelnosci stolarki w budynk.ach z wentylacjq grawitacyjnq, przy nagminnym u nas bralru specjalnych otwor6w nawiewnych, mote pogorszye warunki higieniczno-zdrowotne w miesz.ka.niach, z czego 1D.ie wszyscy chcq sobie zdawac spraw. W rzeczywistosci Problem sprowadza sii: wic do zagadnienia optymalizacyjt)ego. Nale:i:y d<1:i:yc do uzyskania maksymalnie efekt:rwnei orgalizac jj wymiany powietrza w mieszkaniach, usprawnienia sposob6w podgrzewania PQWietrza zewntrznego oraz eliminowania rnie kontrolowanych przeplyw6w zak16cajqcych warunki kom!ortu cieplnego i zmusz.ajcych lokator6w do indywidualnego poszukiwania dorarnych, najcze:sciej energochlonnych, sposob6w zaradczych. Wai.nym -narze:dziem powmien tu bye nie Wqtpliwie rachunek ekonomic:z.ny. Wymiana powietrza i warunki Wgieniczno-zdrowotne - nowoczesnych mieszkan Postp techniczny, powszechna indu&trializacja budownictwa, towarzyszqce jej czasem zbyt pochopne wdraianie nowych techno1ogii i si<1gnii:c intynierii rnaterialowej, zagszczenie skupisk ludzkich, pewne nie pnem7slane,,oszcdno sci" oraz towarzysz.qce tym zjawiskom zmia ny stylu tycia dose szybko wykazaly wiele ujemnych na stps tw. Miedzy innymi sprawily, :i:e coraz czesciej istnieje potencialne niebezpieczenstwo kontaktu czlowieka z substancjami toksycznymi, kancerogennymi, alergennymi, bldi co naimniej uciqi.liwymi emitowanlmi z r6:i:nych ir6del i roz. przestrzeniai<1cymi si w powietrzu. Problemem w niez.byt przestronnych miesz.kaniach stai <1 si produkty -spalania gazu w kuchniach, z.apachy z przyrz(dzanych Potraw, biocydy stosowane do z.walczania owad6w i gryz.oni, dym tytoniowy, kosmelyki i chemiczne srodkl czyszczqce. TABEL. 2 Wobmild akat ciepla i wymiaoy powietrza okteoloae dla ekoperymealuo!o budyuliu j«iao.uioaego baolanego w mtytucie Tccbaiki Budowlaaej W1kaioik Woka:i.oik c lkowi Udiail trnt cipla, % krotuoici Spu clb o lucfleai Lych llr&l wymiaoy -w luinikow oi pla przoz wentyla powietna - kw h/ pn:enika cyjnych i.- f (m l nie r.- Obllczouo wedlug obuwi3u j11oycb nono 16" Obliczouo na podatawie wy nikow pomiaruw W miari: coraz pqwszech.niejszego stosowania sztucznych tworz-jw, syntetycw.ych lak.ier6w, klej6w i srodk6w im. preacyjnych, w budynkach mieszkalnych pojawily si zarueczyszczenia chemicz.ne o skladz.ie i ste:ten..iach spotykanych upnednio tylko w obiektach przemyslowych. Do -- 1 <C Rys. 2. Zlci.nosc wskanika krolnosci wymiany powielrza od r6z- 11icy temperalury i pr11<1kosci wialnt clla roznych bu<lynk6w tnieszkalnych. 225

3 TABELA 3 Slie furmaldebydu w budynkacb mieakaloy h Kroj i irudlo dui:iych Oouio [9] Przeciftne Liczba Charal..terystka lmdynkuw sltzenie h11d1u1ych oraz przegroj. budowhu1yc.u formaldehydu oo.icktuw mg1ws budynki je<lau.rudzjnue o ;ciuubch dzialowych z plyt wioruwych n,8-.4 Norw gia [ 11] hudynki cuergoo:1zczdne z; male rin.16w drewnopu<::hodnych UB!l"t, cz1mych ulrjtn tr.rputynowyru lub malowaaych forbtt: lateksowq u,1 Polska [U) ruine budyuki a1ienkalne nu we O,UOl-U,-18 fub zamieszkone od kilku lht 314 ;redojo,53 USA [12] UA [13) budyuki wz;niesioue w 1979 r.: - nie zamie11zkane, bez mbli,86 - uie zamienkone, umeblowanc o.38 - zamieazkaue,218 powi etzze zewnt.nne,13 roine budyuki wuoizune w la.lach , 11-,212 1.JSA [J budyuki z; materiulow drcwno11 chodnycb, 431 o,+7+ budyaki ciun11ch izolowauycli pittokq mocznikowo-formaldehy- JOWit 631,15 budynk.i z; lra<lycyjuych malt:ria JOw, 41,37 powiet.rzer.ew11lr.tue 156 pumi U,12. row reprezentatywnych zanieczyszczen gazowych, emitowanych z. wytei W"Jmienionych ir6de!, nalet!: formaldehyd fenol i chlorofenole, styren, izocyjan, pary wglowodor6w nasyconych, estr6w, alkoholi oraz. monomer6w winylowych [9, 1). Sprawa ta jest nader istotna w budynkach energooszczdnych, gdyz wiele bardzo efektywnych material6w termoizolacyjnych lub uszczelniajqcych io tworzywa s7ntetyczne. W tabeli 3 zestawiono wyiniki pomiar6w stzenia formaldehydu w budynkach mieszkalnych wzniesionych niedawno w r6tnych krajach. Potiom koncentracji formaldehydu w powietrzu wewntrznym wskazuje na wplyw zastosowanych material6w budowlanych, termoiz.olacyjn7ch, wykoncz.eniowych oraz mebli. Jnnym powatnym zagrozeniem, na kt6re w budownictwie zwraca sie bacznq uwage jest promieniowanie jonizujqce, emanowane z naturalnych radionuklid6w oraz. produkt6w ich roz.padu zawartych w niek.t6rych surowoach i materia Jach poch<><izenia mineralnego. Szczeg6lnie niebezpieczne pod tym wzgldem bywaj<1 O<ipady z przemys!u energetycznego. hutniaego i chemkznego, stosowane jako surowce budowlane. Z dostepnej literatury (12, 15, 16] zebrano dane o srednim steteniu aktyw.nego radu 2HRa w mate.rialach budowlanych pochodzqc,-ch z. r6tnych kraj6w. Dane te przedstawiono w tabeli 4. Od zawartosci radu w materialach zalety w gl6wnej mierze stetenie promieniotw6rczego radonu mrn w pomiesz- TABELA czeniach. Atomy tego gazu. b<:dqcego jednym z. produkt6w rozpadu 22nRa, przedostajq si do pawietrza, za kolejne pochodne radonu. juz w fazie slalej, zachowui<1 i tak, jak pyly i aeroz.ole. Wchlaniane do dr6g oddechowych ludzi osiadai<1 na nablonku oskrzeli. Otrzymywane w ten spos6b dawki promieniowania mog<1 pow<><iowac odlegle w czasie i trudne do jednoznacznego prz.ewidzenia ujemne skutki genetyczne i soma-tyczne. Jak ksz.taltuje si stezenie radonu w budynkach miesz. kalnych, pokazano na przykladzie wynik6w pomiar6w wykonanych na terenie trzech osiedli w Warszawie (tab. 5) (17]. Oczywiscie, surowce i materialy budowlane nie Si jedynym ir6dlem promieniowania jonizujqcego w srodowisku zycia ludzl. Radon i jego pochodne emanui<1 r6wniez z podlota geo.logkznego. :1og<1 wic bye -zawarte w wodzie, gazie opal-wym (ziemnyrn) i w powiet.rzu atmosferycznyrn. Naprorn1eniowanie jest wic wypadkow<1 ekspoz.ych na posz.czeg6lnc ir6dta. Jednak w budynkach murowanych i prefabrykowanych utyte materialy Sq dominujttcym ir6dlem pr-mieniowarua jonizui<icego. Potwierdzai<1 to W:{niki pomiar6w zaczerpnite z pracy (15] i przytoczone w tabell 6. Nie nale-zy tet zapominac, ze jednoczesnie nadal w budynkach mieszkalnych wystpujq zanieczyszczenia tradycyjnie zwi<1zane ze sposobem uzytkowa.nia tego rodz.aju pomiesz.czer. Do nich nalezy chociatby para wodna wydzielajctca sif: przy gotowaniu potraw, czynnosciach higieni- TABELA 5 Slea.ie radonu ::nrn w powirlrzu wewnlnnym budynkow mirh.lujnycb zlok.a.llzowaaycb n terenie lnech roinycb oeiedli w W aruawie Stenie roj.uuu :::1.::Rn. BtJ/ma!liejsce pullliuruw Wurtuci o:tieclle OJiodlc osicdle llr6dno S Ltgay Slui:owiea Pokoj Sreduie 61,S 5.69 H,7-l przedzial 12,21-191,66 7,3-148, 38,-l3-!63,54 Przedvokuje ireduie 59,57 przedzial 32,56-17,67 Lozieuki Srednie 49,95 39,59 54,39 przedzial 17, 76-98, 79 12,56-9,65 22,57-71,78 Powietn:e Srednio 3,7 a t.mo1f erycue roczna._/ Ntljwyi.sze dupu11ic;,i.:ulne st( :i:cuie (NOS) 37, TABELA 6 Wyniki pumi row 11teni radoau auna w rodyeb budyokach mieezluilaych w Police 1 StZenie rudunu auua Duminujqcy Lh::zba bml" w powhtrzu wewnolrznyui materi1:11 budowluoy nycl. inict?:kau pcl/m 1 przedzial Srednie Drewu.o U 16. Mur z cei;ty cerumiczuej lO 24 Betou i prefobrykaty betoau we U 3 Najwy:i:sze dopuszc- lne li w (NOS) lqoo Rudz j materialu :!rtdlli! sl ienie aktywnego rtulu := Ru, pci/g Szw cja Wielka Polska ltfn USA Dryta ZSRR lleton,33-,51 1,8 1,3-1,5 2,,9-2, Cegla ce"ramiczuu.11.o!?,6-7,6 :?,6 1,5 Cemenl,75-,88 l,5 l - 1,2 r..1:11zobetou,27-1,9 Gip U,3-,4 l,>-lu.u U,O 1. Cranit,77-,92,b 2, i 3,U Keramyt,95 Kruazywo kum. 1,3 l. Zwir..L piuek.42-,+8 -U.4 Popi1,{y l11tne - :!,O:! cln.a minualna o.+ uia cznych, praniu, ffi"/ciu naczyti, a takze oddychaniu ludzi, roslin itp. Ocenia si. it w przecitnych mieszkaniach w miescie strum1en wydz.ielanej pary wod11ej wynosi dm3 na dobe (1]- W bliskiej przysz!osci.z wielu wzglf:d6w nie da si.w budownictwie powszechnym unikncic wiekszosci opisanych ir6del emisji zanieczyszczen powietrza. Bezwzgldnie wiec nalezy pr zes.trzegac zasady, ii i.adne racje techniczne lub oszczdnasciowe nie mogq zdominowac wymagan dotyczqcych. wlasciwego mikroklimatu pomieszcz.eil, w kt6rych wsp6lczesny cz.lowiek spedza wif:kszosc swego czasu. Wobec powyzszego, nieco inaczej trz.eba spojrzec na problem went7lacji omawianych budynk6w. Wprawdzie Jei rola w utrzymaniu stzerua zaniecz.yszczen na poziornle nie przekracz.ajqcym odpowicdniach wartosci NDS jest oczywista, jednak -- wobec r6zi1orodno:ki lych zanieczyszczer - kwes tia uslalenia optymalnei krotnosci wymiany powie- 226

4 -.1 o.o.... E.1 6 -!.... " u z o,o. ZO.ML8CZj zcze,.,la. ga.zowa " c u o.oz.41 zc.nieczjszczen a. pjtow e._ o.oo o.a.2,,, n 1 o.4 o.s a.o o.z n,n 1 M Rys. 3. Przykladowa zaletnosc sti:tenia zameczyszczen gazowych i pylowych od krotnosci wymiany powietrza w energooszczi:dnym budynku u a.. iloq N " " j C izoo d d c - N 1 Wt ",,_ , z n, n 1 Rys. 4. Zaleznosc sti;zenia radonu od krotnosci wymiany powietrza w pomieszczeniu o kubaturze 45 m, w budynku mieszkalnym z prefabrykat6w betonowych..,.; s.o ,,..,,.,m;,,.t".-,..,,.-1"t".l "."7=-e=a.: ,,. fo.o! 1.s d.j s.o w v.99 w9 Trad.gold.a. (< ) o.o.l ,,-..,---,-n-.---,,- ---,, a < to! wg ASA w9 Ya. glou. (1no1 (AOll) O,i WCJ ASHR,a. ( tn) «a1),-,--,-,.,..,--<,.,,,.::.,:----- rok ltys. 5. Hlstoryczny rozw6j zmian w zaleceniach dotyczqcych ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen przeznaczonych do stalego pobytu ludzi trza oraz sposobu i intensywno5ci jego prz;eplywu przez pomieszczenia nie jest jednomaczna. Jako przyklad moma tu podac wyniki badan opublikowane w pracy [llj, dotycz:qce. zaleinosci sti:ienia zanieczyszczeri. gaz;owych i p-;lowych od krotiiosci wymiany powietrza w jednym z energooszcze:dnych budynk6w mieszkalnych (rys. 3). Wraz ze zwie:kszeniem ilosci wymienianego powietrza poprawia sie: jego sklad chemicz.ny, jednak r6wnoczesnie - na skutek wzrostu burzliwosci przeplywu - unosi ono i rozprzesti:zenia w pomieszczeniu coraz wicej pylu. ntensywnosc wentylacji wyrainie wplywa na ste:zenie radionuklid6w w powietrzu, co mie:dzy innymi Wlkazano w opracowaniu [18], w kt6rym na rysunku 4 przeds-tawiono zaleinosc midzy stzeniem radonu mrn w pomieszczeniu a wskainikiem krotnosci wymiany powietriza. W badanym przypadku przeplyw powietrza odpowiadajqcy dwukrotnei wymianie w ciqgu godziny utrzymywal stzenie radonu na poziomie NDS. Wymienieni auljrzy stwierdzajq, ze najbardziei eiekt:rwnym czynnikiem obniiajqcym poziom koncentracji radonu w pomieszczeniach miesz.kalnych jes-t ich wentylacja. Podobnq opinie: stormulowano w pracach (1. 16]. Z dotychczasowych rozwaian wynika, ze proponujqc wlasciwy sposob wentylacji energooszczdnych budynk6w mieszkalnych trzeba jednoczesnie d(zyc do spelnienia trudnych do pogodzenia ze sobq wymagan, Utrzymanie warunk6w komfortu cieplnego musi is<.: w parze z zapewnieniem korzystnych warunk6w higieniczno-zdrowotnlch. Minimalizacja potrzeb cieplnych, zwi(zanych z ogrzewaniem swiezego powielrza. doprowadzanego roz.prowadzanego w wystarczajqcej ilosc.i w nieuci(zliwy dla ludzi sposob, musi u wzgldniac techniczne mozliwosci oraz oplacalnosc stosowania przyjlego syste-mu wentylacji mieszkail. w odniesieniu do budownictwa powszechnego. Zalecane ilosci powietrza wentylacyjncgo Wymagania okreslajqce wlasciwe ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen przez.nac:wnych do stalego pobytu ludzi zmieniai<1 si okresowo i zawsze budzq kontrowersje. Z biegiem czasu ulegajq zmianie zasadnicze kryteria, gl6wn e z przyczyn s-1gnaliz.owanych w poprzednim punkcie. Rosnie tei zas6o na-szej wiedzy, ale rowniez w tych zmianach mozna sie: dopatrywac odzwierciedlenia bieiqcej sytuacji ekonomicz.nej, a nawet.pe-wnych aspektow komercyjnych. Ciekawq ilustraci<l jest tu rysunek 5, na ktorym, wedlug (19, 2] pokazano przebieg zmian zalecn dotycz:qcych ilosci powietrza wentylacy jnego formulowanych w latach Dan.e te dotyczq przede wsz-;stkim USA. Bardzo z.namienny jest fakt. ii -zalecenia ustajone w latach powr6cily do poziomu wyjsc.iowego, datowanego at na lata dwudzieste ubieglego wieku. Z duiym prawdopodobienstwem mozna przypuszczac, ze ten radykalny zwrot byl jednym z ogniw kompleks-owego programu oszcze:dnosci energii. Podobne dras-tyczne ograniczenia wymiany powietrza wprowadz<lllo w energorszcu:dnych i superizolowanych budynkach mieszkalnych w Sji. Tutaj, zaledwie po k.ilku latach eksploatacji, zacu:ll ujawniac sie: sygnalizowane jui niekiedy ujemne skutki tego posunie:cir. Dotycz:q one przede wszystkim trudrnosci w usuwaniu wilgoci, kt6ra w zbyt oszczi:dnie wentylowanych mieszkaniach sprzyja rcn.woiowi mikroorganizm6w, grzybow i plesni. Pogarszajq sie: warunki higienicz.no-zdrowotne oraz naste:puje szybkie niszcumie material6w budowla,. nych. Na te: spraw zwr6cono uwag r6wniez w RFN. W rzqdowym opracowaniu [1] podkreslono,.ii n.i.e naleiy ludzic si, jakoby minimalizowanie wymiany powietrza nioslo ogromny potmcjal oszcu:dnosci energi!. W kwestii usuwania z:;sk6"1y wilgoci z pornieszczen mieszkalnych wyraiono poglad, ie przy obecinie stosowanych rozwiqzaniach konstrukcyjnych przegr6d budowlanyc..h nie mozna. zakladac, ii: wystarczy wykorzystanie zjawiska dyfuzji pary wodnej, blnie i.nieslusi:nie ok.reslanego niekiedy m.ianem.,oddychania scian". Stwierdzono, ze 5-minutowe i:ntensywne wietrzenie miesz.kania usuwa ilosl: pary wodnej ok. 1 razy wie:kszc nii ciqgn(cy sie: t7godniami. proces dyfuzji przez przegrody. Autorzy tegoz opracowania sugerujq, aby w budynkach energooszcze:dnych, opr6cz ci<1glej wentylacj.i TABELA 1 Akceplowany.., "l!low higienicmo adrowotayeb 1klad z.uioc"y"zcz<ii powielnla wen tyl cyjneso, wedlug nonny ASHRAE R11tlz.aj zanirczyszeoia Dwutlcnek uzotu Dwutl<nek iarki Ozon i zwi11zki ull<ni1:1j11c" Pyly Tl(nc"- w< la z 11zki ulowiu Konceotracja w powietnu wentylacyjuym. Tn{!./lll:l Srcdnia. w cittu rnku w krulki.m przcd iu le czo.su 1 BO 1.5 :J65 JS 6 CZUMU :?l gutlz. 1 goclz. :!l guj7.. 1 u<lz:. J > 3 inis. 227

5 TABELA 8 Wy-san mii-.lae iloid powietrza lftlllylacyjnego w ml-hniec:h, we4jug pncpioow oliowi11zuj11cycb w romycb p&lillw ch Calo Kraj KucluUa tazienka i WC - Pokoj mietzku.ie d ienny Norwegi11 Polaka Szwajcari11 Szweeja USA (aurma ASHRAE) Wielka Brytania Sypialnia FinlanJia,511- Holandi Jma/s HJw/ 21- l2:jw/ 1 d.m 3 / ( m) Kanad11 1, 11- Krajo skandynawokie,5 b- 1 dm/ 1 dru/s 4 Jw 3 / ( os) 4 dm/ (s.. o ) (projekl ujcdnolicoaej normy) z mo:i.j.iwo1foiq, okresowrgu z.wii;:k :t mozliwusciq okrcuwt>gu Z.it;k- onia do 3 dm 3 /s 2: dm/ 7 dm/11 2-J3dm/,35 dm / ( u ) 1 dm/ 5 dm/ l Jm/( m) :n:;;mia. J.u 3 dm3/s 16 dm / 5 w/h l dw/ 1 dw/ -- 11lw l Jm/ na kijy m iiu wierlwi powyzej 5 mi 25 Jm/11 5 dw/ 5 Jm /1 6 Jm/ ( o ) 6 dm/ ( os). 1 :;:.,. o g i c.;:. c. : N d z a. U :-.... " :-- r.. k l 1-...,!- -.. i! l N " i ---- l T a a 2 lo " oo &o 7 ku.bo.tu.ra., m/o. Rys. 6. Wymagania higleniczne dotycz<1ce ilosci.powietrza zewntrznego doprowadzanego do pomieszczeli. przeznaczonych do stalego pobytu ludzl: a) pomieszczenia z dozwolonym palenlem tytoniu, b) pomieszczenia z zakazem palenla tytonlu, c) dodatkowa ilosc powietrza w _przypadku braku oklen wynikajqcej z standardowego uzy.tkowania miesl.kan, stosowac okresowo - dzialajqcq tzw. wentylacje udarowl:l,. Z mnyc.h :ir6del literaturowych wynika jednak,.iz takie rozwiqzanie r6wniez jest kontrow&syjne. Wobec z!ozono5ci problemu trudno jest zaproponowac w tym miejscu jednomaczne zalecenia dotyczqce ilosci powietrza went".{lacyjnego dla energooszczednych budy.nk6w miesl.kalnych. Wydaje sie, ze w tej sprawie naipierw powinni wypowiedz:iec sie higienisci. Pewnym ulatwieniem przy ustalaniu normatywnych wskaimik6w wymiany pow.ietrza bed<, bye moze, zebraoa! informacie por6wnawcze z innych kraj6w. W tabeli 7 przedstaw.iono ajtceptowany ze wzg16w higienicznych sldad zanieczyszczen powi.etrza wenty!acyjnego, podany w amer-1kanskiej normie [21] Na rysun.k:u 6 pokaz:ano, jak ksztalt.ujq sle wymagania higieniczne dotyczqce ilosci powiet zewne-tnnego w pamie.szczeniach prizemacwnych do malo pobytu lud;ci (22]. Natomiast w tabeh 8 zestawiono wymagarnia dotyczqce mini- malnych ilosci p<iwietrza wentylacyjnego dla mieszkari, wedlug dostepnych autorowi przepis6w obowi:riujqcych lub proponowanych w r6znych panstwach [l, 23, 24]. Organizacfa wymiany powietrza w mieszkaniach Mozna prz;rpuszczac, ie w naszych warunkach system wentylacji grawitacyjnej bedz.ie nadal domililowal w budynkach mieszkalny ch mimo wyrazol!1ych niekiedy p<iglqd6w, iz racje przemawiajqce za oszcdnofoil: energii ciepl.nej wymuszq w kr6tkim czasie p<iwszechne sto sowanie wentylacji mechanicznej. efektywnosci systemu wentylacji w duzej mierze decyduje wla5ciwa organizacja wymiany powietrza. w budynkach wielorodzinn;rch zaklada si. ze globalny przeplyw powietrza w obrebie mieszkania na stpuje od strony p<ikoj6w ku lazience, WC i ewentualnemu bez. okiennemu pomiesiz.czeniu pomoonicz.emu. Kuchnia ma bye z zalozenia wentylowana niezalemie od resiz.ty pomieszcz.en (autor pomija tu przy.padek mieszkan z kuchn:i<l bez. olden, jako powszechnie i slusmie krytykowany). W Normie PN-83/B-343 -sprecyzowarno spos6b i miejsce zar6wno nawiewu, jak i USllwain.ia powietrza wentylacyjnego. Zwr6cono r6wniez uwage na wymaganq powierzchni otwor6w lub szczelin umozliwiajqcych zalownl: W"/ mian powietrz.a w pomieszczeniach. Jak ksztaltujq sie a.nalogiczne wymaga:nia w innych krajach pokazano w tabeli 9 [l]. PawaZ.nym mankamentem wentylacji graw.itacyjnej (naturalnej), komplikujqcym dzialania mlierzajqce do ograniczenia strat ciepla, jest scisle uzale:zinieinie jej wydajno5- ci od war.unk6w meteorologicznych. W budynkach energooszczdnych.powin.na wiec bye zagwaran.towana mozliw<>sc regulacji ilo5ci p<jwietrza q;ewnu-:zinego. Wi(ze sie z tym kocniecznosc instalowania w pllzegrodach zewntrmych specjalnie uzbrojonych element6w nawiewnych, kt6re. >O". win:n". spelniac na stpujqce wymagania: - korzystna charakterystyka aerodynamic:zma gwarantujqca stabilny nawiew okre5lonego strumienia powietrza i kompensujqca zakl6cenia p<iwodowane zmianami warunk6w zewm:trznych, - niski: poziom halasu spowodowanego przeplywem p<jwietrza oraz. wlasciwosciami tlumienia halasu ze :i.r6del POZCl budynkiem, - mozliwosc regulacji (najlepiej samoczynnej) ilosci powietrza, a szczeg6ln.ie ograniczenia do minimum skumie- TABELA 9 Wym,.wioncbnia otw.;w umos.llwfaj 7ah..,.._, powieha w pny u1unlaej woa&ylaeji ruieazbd Kraj Cale mimakude KucluUa Lazienka i WC PukUj d:ticuuy 1 Sypialnia Holaadia,2-,3 m,lm 1,2-,4 m,2-,4 m 1 Kanada,28m,9m,2mJ,28m 1 Norw",2m 1,15 m Polska,2 m,2 m,8 w,8 m Szwecja,2m,15 m 1 USA % powien.chai podlogi Wielh Brytaaia 5% powicrwbni pod 5% powicrzcbni pojlogi 5<, puw.icrzchui po<llogi 5% powforlchoi pojlogi logi, 18 ma powierrehni ulwicralnych ui.t:.u 228

6 b) b) E " "Cl»" tt "" "4 1 4p, Pa..!!_ -E !---1-,. ti >" 1 1 op, Pa. Rys. B. Scienny element wentylacyjny umozllwiaj:icy re:czn11 regulacji: strumienia powietrza zewni:trznego: a) konstrukcja elementu, b) charakterystyka aerodynamiczna Rys. 7. Nadokienna szczelina wentyacyjna z tlumikiem akustycznym: a) przekr6j. poprzcczny przez szczelim:, b) charakterystyka aerodynamiczna nia powietrza zewm:trznego w czasie silnego wiatru lub duzego,sipadku temperatury zewntrmej, - wlasciwe zabez.pieczenie przed naplywem wody deszczowej i pylu oraz prz.ed przedostawani.em si insekt6w, - mozliwosc takiego usytuowania w przegrodzie, aby naplywajqce powietrze zewntrzne ogrzalo si do w;maganej temperatury zanim dotrze do strefy pr,zebywania ludzj., - prosta, tania, latwa w mon.tazu i ruezawodna konstrukcja przeznaczona do szerokiego wdrozenia. Jak wiadomo, wymaganie stosowaini.a 1!!peejalnych otwor6w lub szczel:ij!l wentylacyjnych zawarte jest we wsipomnianej normie. Jednak praktyce problem ten nie doczekal si u. nas jeszcze satysfakcjonujqcego rozwiqzain.ia, co zaczyna bye zastanawiajqce. Po wyeliminowaniu iklasycm.ych, dose pr;rmi.tywnych nawietrznik6w podokiennych kolejne propozycje SC krytykowane albo przez aku.sitykfuv, albo przez konstruktor6w stolark.i. budowlanej, albo. z kolei przez specjalist6w w zakresie ochrony cieplnei, ogrzewm ctwa lub wentylacji. Z reguly zalezy to od,tego, kto dan.y projekt zglasza. Propozycje rte S na og6l mane zainteresowanym, totez nie bdq w tym miejscu omaswiane. Poni.±ej zostan! natomiast scharakteryzowane niet6re konstrukcje opracowa.ne w ostatnich latach za grarucq. Na rysunku 7 pokazano rozwiqzanie nadokiennej szczeliny nawiewnei.pochodzqce z Holandii. Kons trukcja szczeliny jest pomj"slana tak, aby zapewnic tlumienie halasu wlasnego i zewntrznego oraz zabezpieczyc przed przedostawaniem s.i. zanieczyszczen meclianicznych. Mozliwosci regulacyjne Sq natomiast ruewielkie, gdyz.szczel:ln moma jedynie otworzyc, albo zamk:nqc. Lepsze pod tym wzglem jest rozwiqzanie sz.wedz.kie, uwidoc:mione na rysunku. 8. Zastosowano w nim prosty mechanizm.umoi:liwiajqcy rcz- nq regulacj dwupolozeniowcl przeswitu otworu naw.iewnego. Wewnqtrz elementu umieszczono wymienny filtr wl6kninowy oraz tlumik akustyc=j" (1]. Nader ciekawcl propozycj opracowano i zbadano na Wgrzech (rys. 9). W otworze nawiewnym rumieszczono wirnik lopatkowy, kt6ry - zalein.ie od prdkosci wiatru - ustawia w okreslonym polozeniu,przepustnici: dlawi!lccl przeplyw strumienia powietrza. Sprzzenie ruchu wirnika i przepustnicy wykonano tak, aby w miar wzrostu r6- i;nicy cisn.ienia wzrastal r6wniez op6r przeplywu powietrza przez otw6r. Gdy cisnienie wiatru wynosi ok. 3 Pa prze.pustnica calkowic:ie prz:flllyka otw6r, zas opor osiqga war tosc umoi:liwiajqcq przeplyw zaloi.onego miinimaltlego strumienia.powietrza zewntr:z.nego. Gdy prkosc wiatru maleje, r6znica cisnienia zmniejsza si i przepustnica samoczynnie wraca do pierwotnego poloi:enia. Dodatkowq rolq wirnika jest zwikszenie burzliwosci poczqtkowej nawiewanego strumienia powietrza, kt6re dziki temu szybciej miesza si iz powietrzem wewntrznym. Sprzyja to wyr6wnywaniu temperatury. Opr6cz elemen,tu regulacyjnego w opatentowanym rozwiq,zaniu przewidziano wymienny filtr oraz tlumik akustyczny. Maksymalnj" przeplyw w badanej kombinacji trzech otwor6w nawiewnych wynosi m3/h [25]. - Autorzy sz.wedzcy z kolei zaproponowali uzbrojenie szczeliny nadokiennej, kt6re samoczynnie reguluje przeplyw powietrza w zalei:nosci ad r6i.nicy temperatury (rys. 1). Odpowiednio wyprofilowana listwa przepustnic-1 ustawia si w polozeniu zalei:nym ad napii:cia Sprzyny wykonanej z wlasciwie dobranego stopu bimetalicz.nego. m nizsza temperatura powictrz.a z.ewntrznego, tym wiksze napicie a.) c) o;o---..:j:. ".e 1-s---1, " " ci!-o-- z-1-..o.p, Pa. urn llll f " l _ ---.-i. --."" o Rys. 9. Scienny element wentylacyjny umotllwiaj11cy samoczynn:i regulacji: strumienia powietrza- zewnc:trznego w zaletno cl od dynamicznego cisnienla wiatru: a) przekr6j poprzeczny, b) motllwe warianty rozmleszczenia przy oknie, c) charakterystyka aerodynainiczna Rys. 1. Nadokienna szczelina wentylacyjna z przepustnic:i wyposatonii w blmetallczn11 spri:zyni: steruj11c11: 1 - przepustnica, 2 - blmetallczna spri:zyna, J - oslona 8! 229

7 sprgzyny, a tym samym - wigkszy stopien dlawienia. Mechanizm moi.na ustawic tak, aby ponii.ei z.aloi.onej Lemperatury icwnr:trznei do pomieszczenia naplywal ty!ko minimalny slrumien powietrza :z:ewngtrznego, np. niezbe:dnj ze wzg1gd6w higielliicznych (26]. Sile rzeczy nasuwa sig sugestia opracowania takiei konstrukcji otworu naw ewnego kt6ra feczylaby w sobie mo Zliwosci obu opisanych wyi.ej roz.wiezail. Zapewniloby to regulacjg strumienia zar6wno w zaleinosci od r6in-icy temperatury, jak i od r6i.nicy dfaienia spowodowanej oddzialywaniem wiatru. Wydaje si. ii. z punktu widzenia racjonalnej gospodarki energie cieplnci w budynkach wentylowanych w spos6b naturalnl, sugesti t warto wzie<: pod uwag. Podsumowanie W Jednym artykule nie spos6b 1wyczerpuicico om6wic wszystkich problem6w zwiqz.anych z pogodzeniem wymagali. higieniczno-zdrowotnych, stawfanych pomieszczeniom miesz.kalnym, z ogromnci potrzebc ograniczenia zuiyc1a energii, determinujccc coraz wyrai.niej dalszy rozw6j bud<!>wnlctwa. Nieraz odnosi sig wrazenie, 1i wielu z. poruszanych tu zagadnien nie docenia sie: wlasciwie w analiz.ach optymalizacyjnych lub przy projektowaniu. Czasem wynika to z braku wlasciwej in!ormacji, a czasem z niedostatecmej wiedzy. Autor ma nadzieig, i.e zebrane i usystematyzowane w niniejsz.ym artykule wiadomosci, choc w og61nym zarysie, pomogij w rozwiijzywaniu ciijgle u nas aktualnych spraw dotyczccych s(>qsob6w i koszt6w ksztaltowania mikroklimatu mieszkan. By{: moi.e przekonajq, ze wysuwane obecnie na czolo haslo os-zcze:dnosci engil w budynkach mieszkalnych powinno b-;c realizo:wa,ne przede wszystkim przez konsekwentne d;:izenie do racjonallz.acji jej uiytkowania. To zas naleiy rozumiec jako likwidowanie marnotrawstwa oraz niedopuszczania do wdra:i:ania wadliwych technologii. W iadnym przypadku nie mogq to bye oszczdnosci osicgane kosztem pogorszenia warunk6w higieniczno-z.drowotnyc.h. Spoleeme.koszty taltiego postpowania, w wigkszosci niewymierne i odlegle w czasie bda, na pewno wiksze nit dorai.ne oszcze:dnosci P..nergetycz.ne. PSMENNCTWO [1] E 1 m rot h A., Lewin P.: Air nfl!tratton Control in Housing, SCBR Document D2: (2) Ga d o ms k i J.: AnaLiza wptywu rozwiqzan architek.tonicznych na wtclk.osc strat ctep!a w budynk.ach i Gpracowante zalecen_ w tym zak.resic. Praca naukowo-badawcza NF-53. TB, Warszawa 1979 [3] L ask ow ski L.: Badanla zu:tycia ctep!a i efek.tywnosct bier- nego wyk.orzystania energtt s!onecznej do ogrzewanta ek.sperymentalnego budynk.u jednorodzlnnego. Praca naukowo-badawcza NF-71. TB, Warszawa 1985 (4] Nan t k a M.: Zu:tycte a straty ciepta w budownictwte wielk.op!ytowym t mo:i:liwosct tell zmnte;szenta. GPlE 6 1 7/i984 [5] Ca em merer w., Neu ma n n R.: Wlirmeschutz im flochbau. Beuth. Berlin [6) J oh n s son B.: Tile solar energy building in VeLtanda - a passive system. Proc. of The 2th nternational CB Symposium, Copenhagen 1979 L71 Ni r e n L., Na g d a P. D., Mich a e 1 D.: nftttratton and air quality in wetl-tnsulated homes. Proc. of The 3rd nter- national Conference on ndoor Air Quality and Climate..Stock holm 1984 [O[ Tr e pt e L.: Minimum uc11tilation rutcs as a basic requirement for cncrgy conservation - Results from an mtcrnattonal co-operation. Proc. or The 31 d nternational conference on ndoor Air Quality and Climate, Stockholm 1964 (91 Nies o chows k i A. : Zantcczyszczenie chemicznc wntrz miesik.alnych - p rcpisy dzialania ruznych k.rajow. ochrona Powietrza G/19 (O Gesundes Bauen und Wohncn - Antworten auf ak.ct1cllc Fragen. Bundesminlsteril1m!Ur Raumorctnung, Bauwesen unct Stadtebau. Bonn 1986 (111 Syversen T. L. M. : Chemical air quality in energy -efficient houses. Proc. of The 3rd mernatlonal Conference, on ndoor Air Quality and Climate. Stockholm 1984 (121 Wadden R. A.. Schaff P. A.: lndooor Air Po!Lutton. Characterization. Prediction and Control. Wiley nc., New York 1983 (131 Wagner-Sh oh i B., Phi 111 p s T. J.: ndoor air qualityatr infutration in selected low-energy houses. Proc. of Tile 3rd nternational Conference on ndoor Air Quality and Climate, Stockholm 1984 _ [141 Puce k J., Boru c ins k a L.. Anus i k E., Rom i k z.: Badanta zanteczyszczen powietrza zwiqzkamt toksycznyml w mleszkanlach ob ektach uzytcczno.,ci publlcznej na tcrenic Tro:tmtasta. Materlaly z sympozjum.,wplyw rozwiqzan materialowo-konstrukcyjnych w budownlctwie na zdrowie czlowieka". TB Warszawa 198 [151 G w 1 a z do w s kl B.: Wyniki badan radioaktywnosci materiatow budowtanych i pomiarow dawek wewnqtrz budynk.ow mieszk.alnych. Materia!y z sympozjum,,wplyw rozwiqzan materialowo-konstrukcyjnych w budownlctwie na zdrowie czlowleka",!tb. Warszawa 198 (16) Ericson s.., Lind v a l l T.. Mans son L. G.: ndoor onizing Radiation. SCBR Document D7: 1986 [17] R 6 t y ck i Z.: ocena narazenia na promieniowanie al/a radonu-222 i ;ego pochodnych w 11owych budynk.ach mteszk.alnych na przyk.!adzie k!lk.u osiedlt w Warszawie. Materialy z sympozjum.. Wplyw rozwiqzan materialowo-konstrtikcyjnych w budownictwie na zdrowie ozlowieka".!tb, warszawa 198 (18) Pens k o J., Geis i er J.:.4.na!iza potenc;alnego nara:tenia tudnoscl w Polsce na promlenlowanie jonlru1qce w budynk.ach mlenkcunych. Komltet Flzykl Medycznej PAN, Warszawa 1978 / [19) Kl a us s A. K.. Tu 11 R. H., R t s L. M.: Hbtory Of tile changtng concepts n venmatton requlremenes. ASHRAE J. 1/197 (2] Maldonado E. A. B., Woods J. E.: A Method to Select Locations for ndoor Atr Quality Sampling. Build. Envlronm. 4/1983 (21) Janssen J. E.: The ASHRAE ventt!ation standard A status report. Proc. of The 3rd nternational Conference on ndoor Air Conference and Cllmate, Stockholm 1984 [22] S 6 d erg re n D., P u n t i 11 a A:: A co 2 -controlled vcntl Latlon system. SCBR Document 7: 1983 [23) N 1 em el a R., Toppi a E.: Formaldehyde concentration ln modern houses. Batim. ntern. 5/1985 [24] Fang er P..: Proposed nordtc standard for ventilation and thermat comfort. Report from Technical University of Denmark (25] Pen z e s G., S z al a y z.: Complementary venting structure for airtight windows. Proc. ot The nternational Conference,,Windows n Building Design and Matenance", Gliteborg 1984 (26[ Eriksson L., Masi mo v T., West bl om s.: Block. of Flats with ControLed Natural Ventilation and Recovery of Heat. SCBR Document 19: 1986 Dni tech.niki austriackiej w Polsce VJ dniach 2-6 iistopada 1987 roku odbyly si w Warsza wie i Katowicacn Dni techniki austriackiej.!mpreza zorganizowana byla przez Federalm zb Gospodarczi:i Austrii oraz Naczelm1 OrganizacJE: Technicznl, i Urzcid Postpu Techn!cznego i Wdroteti.. Przedstawiciele 33.firm w 44 referatach przedstawili najnowsze rozwiqzania techniczne i techt1ologiczne. Tematyka dotyczyla: racjonalizacji zuiycia eneri;:ii, ochrony srodowiska, automatyzacji proces6w produkcyjnych. oraz system6w i un:ijdzen do kontroli j akosci. Wybor temat6w by! wynikiem roz.eznania zapotrzebowania polskiego przemyslu, skonfrontowanego z moiliwosciami ofertowymi austriackich producent6w. Uzalei.nienie austriackiej energetyki od kosztownego importu paliw bylo zasadniczym bodzcexri do rozwijania tecnnik energooszczgdnych. R6wniei. koniecznosc z.achowania walor6w turystycznych kraju z.musila do poszukiwania technologii chroniqcych srodowisko naturalne. OrganizacjG Dni techniki austriackiej w Polsce uznac nale.iy jako przyje:cie zaproszenia strony austriackiej do wsp6ludzialu w modernizacji r6i.nych galz.i polskiego przemyslu oraz rozbudowie bazy turystycznej. R. P. 23

8 .. CONTENTS KURZFASSUNGEN SMGEi.SK J. Counter of costs of the utilization of bot and cold water and of <ncrgy n hot water. cow, No 1/87 pp. 215 A new principle of determination of the total costs of water and thermal energy utilization is presented. The measuring system consists of flow meter with movable screen and induction transformer. electrolytis integrator and thermistor as a sensor of temperature. t replaces two separate counters for cold and hot water. HERMAN W., POPOLKEWCZ R. Location way of the beating system breakdowns at unstable state of ts work. COW, No. 1/87, pp. 217 The long-term experiments and their practical results proved a quick and efilcient location way of the heating system breakdowns after its cutting off the heat source. SMGELSK J. Der Zllhler der Kosten des Verhrauchens warmen und kallen Wassers nn< der Energie im Warmwass.. r. cow, Nr. 1/87, S. 215 Es wurde das neue Prlnzlp der Bestimmung summarischen Kastens des Verbrauches von Wasser und Wllrmeenergie dargestellt. Das Bemessungssystem besteht aus dem DurchfluBmesser mit bewegllchen Diaphragma, dem nduktionswandier, elektrolytischen ntegrierapparat und dem Thermistor in der Funktlon des TemperaturfUhlers. Er ersetzt zwei eliizelne Zllhler warmen una kallen Wassers. HERMAN W., POPOLKEWCZ R. Bestimmung der Anstlllle des Wlirmenetzes. COW, Nr. 1/87 s. 217 Aufgrund langjahriger Ertahrung und gewonnener positivei: Ergebnisse in der Praxis wurde die rasche und wirksami. Bestlmmung der Austfalle des Wllrmenetzes nacht Abschneiden der Warmequlle ertirtert. NECKULA P. Application of hydrated salts in beat accumulators of solar heating systems. COW, No 1/87, pp. 218 The paper worked out on the basis of the work by Simon Furbo from the nstitute of Thermal nsulation, Copenhagen Technical University. NECKUl.A P. Einsatz des SalzbydratP.s bei den Wllrmebhliltern der 5onnenhelzungsanlagen. COW, Nr 1/87, S. 218 Bearbeltet aufgrund der Vrtltfentlichung von Simon Furbo aus dem nstitut fur Warmedammung Tcchnischer Hochschule n Kopenhagen. i BUCZYSKA-TYTZ E. Requirements concerning ventilation of the collective nutrition kitchens in the llght ol standards and rules valid in Poland and ln the world. COW, No. 1/87, pp. 221 Requirements concer-ning ventilation of the collectlve nutrition J:itchens valid.in Poland :ind in the world are discussed in the paper =-.ASKOWSK L. Problems ot air exchange. in energy saving apartment building. COW No. l/8l, pp. 22t - The share of ventilator warmth losses in buildings of a high insulating power of partitions is estimated as well as the composition and average concentration of inner air contaminants is characterized. The requirements concerning the ventilator air amount ai:ad some solutions of supply ventllatlon elements designed for work in the gravitational ventilation systems are presented. BUCZYNSKA-TYTZ E. Dle Anforderungen au die Lilftung der Gemelnschaftsverpflegnngskiiche angesichts der n Polen und im Ausland geltenden Standarde und Vorschritten. COW, Nr 1/87, S. 221 Der Artikel ertlrtert die Anforderungen an LUftung der GemeinschaftsverpUegungskilche, d!,.e in Polen und m Ausland gelten. LASKOWSK L. lrobleme des Lauftaustausches he! dim cnergtesparenden Wohngebti.uden. COW, Nr. 1/87, S. 224 Es wurden die Bedeutung der Ltiftungswiirmeverluste bei den Verschlllgen von hoher Wllrmedllmmung bewertet und die Zusammensetzung und dur.chschnittllche Konzentrat von verschledener Verunreinigungen innerer Luft charakterlslert. Die Anforderungen betr. LUftungsluftmenge wurden geschildert und einige Ltlsungen der Zuluttltlsungen zur Arbeit n den GravltatlonslUftungssystemen bestlmmt dargestellt. SLWOWSK L., SUWSKA E. Thermal comfort of people in flats and at work places. COW, No 1/87, pp. 231 The results of investigations on comfort under actual condition in VRrlous objects (cool, nearing comfort and hot) a re presentect. SWOWSK L.,.SLlWSKA E. Die Wllrmebehagllchkelt der Menschen in den Vohnnngen und den ArhelUstellen. COW, Nr 1/87, S. 231 Es wurden die vntersuchun"esergt bnisse cler Warmebehaglichkeit linter tatsachllchen Umstti.nden illr verschiedene (kal<!. nail ctcr Wti.rmebehagilchkeit und heibe) Bauten geschilde1"t. 214 LUKASEWCZ A. Designing of assemblies of cooling water fcddlng the sprinkling chambers in the :i pect of their operation. COW, No. 1/87, pp. 233 Proposals of assemblies of cooling water and feeding with water the sprinkling chambers are presented. LUKA31EWCZ A. Dns Eutwerten 1ler Kilhlunkssysteme filr das die Berle selungskammer speisende Wasser unrt ihre Arheit. COW, Nr. L/87, S. 233 Es wurden Vorschlti.ge fur KUhlungs- und Wasserspeisesysteme der Berleselungsknmmer angegeben.

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących

INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących KLIMATYZACJA URZ DZENIA Nowe akcenty w chłodzeniu pomieszczeń INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących Wojciech KLAJNERT*, Kraków W artykule przedstawiony zostanie sposób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016 Wentylacja z odzyskiem ciepła Kraków, 10 Października 2016 Czym jest wentylacja? Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z budynku Zapewnienie jakości powietrza w budynku Współczesny człowiek 90% życia spędza

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wentylacja i uzdatnianie powietrza Wentylacja to wymiana powietrza w

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowania wymienników krzyżowych, regeneratorów obrotowych,

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiew powietrza jest niezbędnym elementem każdego systemu wentylacji i bezpośrednio wpływa na skuteczność jego działania. Do końca

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Wszyscy wiemy, jak ważna jest czystość powietrza, którym oddychamy w budynkach. Decydującym elementem, który na to wpływa jest sprawny system wentylacji systematycznie

Bardziej szczegółowo

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji

aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji Dobra wentylacja oznacza wybór najbardziej optymalnego systemu. Wybór ten będzie zależał od celów jakie sobie postawimy (redukcja kosztów ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

OBNIŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO WENTYLACJI W WYNIKU ZASTOSOWANIA OGRZEWAŃ NISKOTEMPERATUROWYCH

OBNIŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO WENTYLACJI W WYNIKU ZASTOSOWANIA OGRZEWAŃ NISKOTEMPERATUROWYCH OBNIŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO WENTYLACJI W WYNIKU ZASTOSOWANIA OGRZEWAŃ NISKOTEMPERATUROWYCH DR INŻ. MICHAŁ STRZESZEWSKI 1) 1) Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechnika Warszawska ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ?

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ? WENTYLACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ? Choć w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym i pasywnym standardem jest instalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją,

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ OBUDOWY BUDYNKU

RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ OBUDOWY BUDYNKU Inspekcje Termowizyjne, Badania szczelności powietrznej www.gamma-tech.pl email: office@gamma-tech.pl tel 504 265 355 RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ OBUDOWY BUDYNKU Badanie zgodne z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia Kraków 07.12.2011 nawiewniki okienne Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych Marcin Spędzia Ze względu na sposób działania wyróżniamy: nawiewniki higrosterowane, nawiewniki ciśnieniowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie. Propozycja metody oceny efektywności energetycznej systemów w wentylacji budynków w mieszkalnych.

Wprowadzenie. Wprowadzenie. Propozycja metody oceny efektywności energetycznej systemów w wentylacji budynków w mieszkalnych. Warszawa 16.03.2011 Propozycja metody oceny efektywności energetycznej systemów w wentylacji budynków w mieszkalnych Maciej Mijakowski, Jerzy Sowa, Piotr Narowski http://www.is.pw.edu.pl Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1 Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1 Co roku wymienia się w Polsce miliony okien nowe okna mają być cieplejsze i powinny zmniejszać zużycie energii potrzebnej na ogrzanie mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM

ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(13) 2014, s. 9-14 Izabela ADAMCZYK-KRÓLAK Politechnika Częstochowska ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 1. WSTEP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ OBUDOWY BUDYNKU

RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ OBUDOWY BUDYNKU CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Testy Szczelności Badania Termowizyjne Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Tel. 665 079 169 www.blowerdoor.com.pl RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ OBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204077 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363653 (51) Int.Cl. F24F 12/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.11.2003

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013 PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-912/201 GSM 506 078 770, GSM 511 959 61, GSM 514 104 800, GSM 504 144 104 Oferowane przez nas nawiewniki spe³niaj¹ najwy sze wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością regulowaną ręcznie. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego 1. WSTĘP Zgodnie z wymaganiami "Warunków technicznych..."[1] "Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO WENTYLACJI W PRZYPADKU STOSOWANIA ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO, BEZ NAGRZEWNIC POWIETRZA

OKREŚLANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO WENTYLACJI W PRZYPADKU STOSOWANIA ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO, BEZ NAGRZEWNIC POWIETRZA OKREŚLANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO WENTYLACJI W PRZYPADKU STOSOWANIA ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO, BEZ NAGRZEWNIC POWIETRZA Michał Strzeszewski Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A Spółdzielnia Mieszkaniowa JADWIŻYN ul. Łączna 51 64-020 P I Ł A I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Prawo zachowania energii: ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Ogólny zasób energii jest niezmienny. Jeżeli zwiększa się zasób energii wybranego układu, to wyłącznie kosztem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu dr inż. Andrzej Górka Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu W Poznaniu przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie szczelności powietrznej budynku o kubaturze przekraczającej 50 000m 3. Było to złożone

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ASP. anemostat sufi towy z pełną płytą STANDARDOWE WYMIARY Z PRZEJŚCIÓWKĄ SPIRO OPIS

ASP. anemostat sufi towy z pełną płytą STANDARDOWE WYMIARY Z PRZEJŚCIÓWKĄ SPIRO OPIS 595 OPIS to kwadratowe anemostaty nawiewne przeznaczone do instalacji nisko i średniociśnieniowych, które można zastosować zarówno do nawiewu jak i wyciągu powietrza. Są one instalowane w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo