Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora"

Transkrypt

1 Systemy respiratorów AVEA Podręcznik operatora

2 ii Podręcznik operatora Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowymi przepisami o ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie, tłumaczenie, przechowywanie w systemach wyszukiwania danych, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz przenoszenie na jakiekolwiek nośniki elektroniczne i konwertowanie na formaty przeznaczone do odczytu komputerowego, w całości i w częściach, bez pisemnej zgody firmy CareFusion jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dokument służy tylko do celów informacyjnych i nie należy go traktować jako publikacji zastępującej lub uzupełniającej warunki umowy licencyjnej CareFusion Corporation lub jeden z jej podmiotów zależnych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Avea jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy CareFusion Corporation lub jednego z jej podmiotów zależnych. Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Stany Zjednoczone CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA tel.: Autoryzowany przedstawiciel w Europie CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg Niemcy tel.: faks: carefusion.com Numer publikacji:

3 Systemy respiratorów AVEA iii Historia zmian Data Wersja Zmiany Wrzesień 2005 A Pierwsze wydanie Maj 2006 B Usunięte odniesienia dotyczące modelu Plus Usunięto nie działające z rysunków 2-19 Dodano uwagę na temat ustawiania szczytowego ciśnienia wdechowego Dodano Ppeak do listy komunikatów alarmowych Grudzień 2006 C Zaktualizowano tabelę głównych elementów sterowania Dodano tryb ncpap do tabeli wykrywania i usuwania usterek Zaktualizowano specyfikację częstości Dodano rozdział Tryb ncpap dla niemowląt Luty 2007 D Zaktualizowano rysunek i dodano opis dostępnych rozmiarów oraz rodzajów baloników Dodano informacje o dacie i godzinie Dodano załączniki: Filtr/Pojemnik kondensacyjny, Instrukcja przygotowywania do użycia, Sterylizacja, L , L3004A, L3082A, L2889A, L3031A Wrzesień 2008 E Wprowadzenie kapnografii objętościowej Luty 2010 F Poprawione wydanie podręcznika zgodne z poprawioną dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych 2007/42/EC. Luty 2010 G Dostosowanie nazwy do stylu CareFusion. Czerwiec 2010 H Wprowadzono poprawkę dotyczącą testu oporności obwodu odnośnie stosowania rurek intubacyjnych. Do sekcji Ostrzeżenia dodano następujący punkt: W przypadku wspomagania oddychania pacjenta należy prowadzić rutynową ocenę natlenowania i wentylacji. Styczeń 2011 J Zmieniono logo i odwołania do firmy na VIASYS. Styczeń 2011 K Zmieniono logo i odwołania do firmy na CareFusion. Czerwiec 2011 L Dodano zawartość dotyczącą opcji Objętość gwarantowana i Nosowa przerywana wentylacja wymuszona.

4 iv Podręcznik operatora Gwarancja Systemy respiratorów AVEA są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania oraz gwarancją zgodności z opublikowanymi danymi technicznymi przez okres dwóch (2) lat lub godzin, zależnie od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy. Gwarancja udzielana przez firmę CareFusion (zwaną dalej Firmą), obejmuje wymianę, naprawę lub udzielenie kredytu (w zależności od decyzji podjętej przez Firmę) w odniesieniu do części, która ulegnie awarii lub nie będzie zgodna z opublikowanymi danymi technicznymi w okresie gwarancji; odpowiedzialność Firmy, związana z niniejszą gwarancją, jest uwarunkowana: (A) niezwłocznym poinformowaniem Firmy przez Nabywcę na piśmie o wykryciu uszkodzenia lub braku zgodności z opublikowanymi danymi technicznymi; (B) zwróceniem Firmie niesprawnego urządzenia lub części, przy czym koszty transportu Nabywca ponosi z góry; (C) otrzymaniem przez Firmę niesprawnego urządzenia lub części nie później niż cztery tygodnie od zakończenia okresu gwarancji; (D) stwierdzeniem przez Firmę podczas diagnostyki zwróconego urządzenia lub części, że defekt lub niesprawność nie powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, nieprawidłowej instalacji, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji ani wypadku. Naprawa lub modyfikacja dokonana przez Nabywcę może zostać przeprowadzona tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od Firmy pod groźbą unieważnienia niniejszej gwarancji. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy za utratę zysków, użyteczności, szkody wynikowe lub inne na podstawie roszczenia z tytułu nieprzestrzegania warunków gwarancji na sumę większą niż określona przez cenę zakupu któregokolwiek z produktów, które uległy uszkodzeniu i są objęte niniejszą gwarancją. Świadczenie usług doradztwa technicznego lub serwisowych przez Firmę bądź jej przedstawicieli w związku z zamówieniem przez Nabywcę produktów objętych niniejszą gwarancją nie może spowodować rozszerzenia, ograniczenia lub innej zmiany tej gwarancji ani nie powoduje powstania jakiegokolwiek zobowiązania lub jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Firmy. Ograniczenie odpowiedzialności Niniejsza gwarancja nie obejmuje konserwacji, to jest czyszczenia, regulacji lub smarowania ani też modernizacji wyposażenia. Użycie sprzętu razem z akcesoriami lub częściami niebędącymi produktami Firmy lub nieposiadającymi pisemnej autoryzacji Firmy do takiego użycia, jak również niezgodna z zalecanym harmonogramem konserwacja sprzętu, spowodują unieważnienie niniejszej gwarancji. Przedstawione powyżej warunki gwarancji winny obowiązywać przez okres dwóch (2) lat lub godzin pracy (które nastąpi wcześniej) od daty dostarczenia produktu, z następującymi wyjątkami: 1. Elementy służące do monitorowania parametrów fizycznych, takich jak temperatura, ciśnienie lub prędkość przepływu, są objęte gwarancją przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty ich otrzymania. 2. Elementy z elastomeru i inne części lub elementy ulegające zużyciu, nad którymi Firma nie ma kontroli, są objęte gwarancją przez okres sześćdziesięciu (60) dni od daty ich otrzymania. 3. Wewnętrzne akumulatory są objęte gwarancją przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty ich otrzymania. Powyższe ustalenia zastępują wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, a w szczególności wszelkie gwarancje przydatności do sprzedaży, z wyjątkiem przysługujących, i mogą zostać zmienione tylko na piśmie przez autoryzowanego przedstawiciela Firmy.

5 Systemy respiratorów AVEA v Spis treści Rozdział 1: Wstęp... 1 Rozdział 2: Rozpakowywanie i konfigurowanie... 7 Montaż respiratora i konfigurowanie sprzętowe... 7 Konfiguracja przedniej części respiratora... 9 Połączenia na panelu przednim Konfiguracja tylnej części respiratora Testy weryfikacyjne przeprowadzane przez użytkownika Spis kontrolny testów respiratora AVEA wykonywanych przez użytkownika Wykrywanie i usuwanie usterek respiratora AVEA Rozdział 3: Obsługa respiratora Przyciski membranowe i diody LED Ustawienia dotyczące pacjenta Ustawienia dotyczące wentylacji Ustawianie typu i trybu oddechu wentylowanego Volume Guarantee (VG) (Objętość gwarantowana) Podstawowe elementy sterowania oddechem Ustawienia zaawansowane Independent Lung Ventilation (Niezależna wentylacja płuc) (ILV) Rozdział 4: Parametry monitorowane, odczyty i pomiary Odczyty graficzne Odczyty liczbowe Elementy ekranu głównego Rozdział 5: Kapnografia objętościowa Zasada działania Konfiguracja Ustawienia i monitorowane parametry Alarmy Pomiary Zerowanie czujnika CAPNOSTAT Sprawdzanie dokładności pomiarowej czujnika CAPNOSTAT Rozdział 6: Wentylacja nieinwazyjna u niemowląt Nasal CPAP (Nosowy tryb CPAP) (ncpap) Nasal Intermittent Mandatory Ventilation (Nosowa przerywana wentylacja wymuszona) (nimv). 155 Rozdział 7: Alarmy i wskaźniki Wskaźniki stanu Komunikaty

6 vi Podręcznik operatora Alarmy Elementy sterowania alarmów Typy alarmów Alarmy trybu ncpap/nimv Alarmy funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) Rozdział 8: Konserwacja i czyszczenie Czyszczenie i sterylizacja Zalecana okresowa konserwacja Użytkowanie akumulatorów Bezpieczniki Dodatek A: Kontakt i informacje o zamówieniach Jak skontaktować się z serwisem Zamawianie części Dodatek B: Specyfikacje Zasilanie pneumatyczne Zasilanie elektryczne Dane wejściowe / wyjściowe Charakterystyka atmosfery i środowiska Wymiary Akcesoria Dodatek C: Schemat pneumatyki Dodatek D: Zakresy i dokładności monitorowania Dodatek E: Specyfikacje czujnika i opór obwodu Specyfikacje czujnika VarFlex Specyfikacje czujnika przepływu ogrzewania Kontrola oporu obwodu Specyfikacje kapnografii objętościowej Dodatek F: Pasek komunikatów respiratora AVEA Dodatek G: Monitorowane zaawansowane parametry układu oddechowego Dodatek H: Rozwiązywanie problemów związanych z kapnometrią Dodatek I: Obliczenia objętościowe CO Dodatek J: Deklaracje elektromagnetyczne Dodatek K: Słowniczek

7 Systemy respiratorów AVEA vii Informacje Informacje o zgodności elektromagnetycznej (EMC) To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (radio frequency RF). Jeżeli urządzenie to nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podręczniku, mogą powstać zakłócenia elektromagnetyczne. Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami podanymi w normie EN dla produktów medycznych. Ograniczenia te mogą zapewnić właściwą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (electromagnetic interference EMC), gdy urządzenie jest używane w przeznaczonym dla niego środowisku, opisanym w tym podręczniku. Ponadto, ten respirator został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w standardach EN , IEC , CAN/CSA-C22.2 nr M90 oraz UL Ten respirator może ulegać wpływom przenośnych i ruchomych urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących częstotliwości radiowe. Nie należy ustawiać tego respiratora na innych urządzeniach ani pod innymi urządzeniami. Podczas oceny tego respiratora stosowano wymienione poniżej przewody przewód do komunikacji z pacjentem, normalnie otwarty (długość 1,7 metra) przewód do komunikacji z pacjentem, normalnie zamknięty (długość 1,7 metra) przewód do komunikacji (długość 1 metr) przewód do komunikacji (długość 3 metry) Standardowy przewód do drukarki Centronics (długość 2 metry) Standardowy przewód do monitora SVGA (długość 2 metry) Stosowanie innych przewodów może prowadzić do zwiększonej emisji lub zmniejszonej odporności. Więcej informacji na temat respiratora AVEA i EMC zawierają tabele 201, 202, 203 i 205. Informacje o rezonansie magnetycznym (MRI) Urządzenie to zawiera elementy elektromagnetyczne, na których działanie mogą wpływać silne pola elektromagnetyczne. Nie należy korzystać z respiratora w środowisku MRI ani w pobliżu urządzeń do diatermokoagulacji o wysokiej częstotliwości, defibrylatorów lub urządzeń do leczenia diatermią krótkofalową. Zakłócenia elektromagnetyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie respiratora. Informacje o użyciu zgodnie z przeznaczeniem Respirator AVEA jest przeznaczony do ciągłej wentylacji w placówkach opieki zdrowotnej (np. w szpitalach). Można go używać u pacjentów w różnym wieku: od noworodków aż do pacjentów dorosłych. Powinien on być obsługiwany tylko przez odpowiednio przeszkolony personel kliniczny, pod nadzorem lekarza.

8 viii Podręcznik operatora Informacje o zgodności z normami Prawo federalne stanowi, że urządzenie to może być sprzedawane tylko przez lub na zamówienie lekarza. Korzyści wynikające z leczenia z użyciem medycznych urządzeń do wspomagania oddychania przeważają nad niewielkim prawdopodobieństwem narażenia na działanie ftalatów. Klasyfikacja Typ urządzenia: Urządzenie medyczne klasy 1, typ B. Deklaracja zgodności Respirator płucny dla dorosłych / dzieci / niemowląt Ten sprzęt medyczny jest zgodny z dyrektywą Medical Device Directive, 93/42/EEC, i następującymi standardami technicznymi, z którymi zgodność jest deklarowana: BS EN :2006 EN EN ISO UL CAN / CSA C22.2 nr (R99) Organ Unii Europejskiej: BSI (Nr rej. 0086) Nazwy handlowe: Systemy respiratora AVEA Wyprodukowane przez: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA W przypadku pytań dotyczących deklaracji zgodności dla tego urządzenia należy skontaktować się z firmą CareFusion, dzwoniąc pod jeden z numerów podanych w dodatku A.

9 Systemy respiratorów AVEA ix Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z respiratora należy zapoznać się z poniższymi informacjami, dotyczącymi bezpieczeństwa. Korzystanie z respiratora bez pełnego zrozumienia zasad jego działania i funkcji może doprowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. W tej części znajdują się ogólne ostrzeżenia i przestrogi związane z korzystaniem z respiratora w każdych warunkach. Niektóre ostrzeżenia i przestrogi znajdują się w tych miejscach podręcznika, gdzie mają szczególne znaczenie. Uwagi zawarte są w całym podręczniku i zawierają dodatkowe informacje na temat określonych funkcji. W przypadku pytań dotyczących instalacji, konfiguracji, korzystania lub konserwacji respiratora należy skontaktować się z działem obsługi klienta, zgodnie z informacjami w dodatku A, Kontakt i informacje o zamówieniach. Pojęcia OSTRZEŻENIA PRZESTROGI UWAGI określają warunki lub działania, które mogą spowodować niewłaściwe reakcje lub potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. określają warunki lub działania, które mogą spowodować uszkodzenie respiratora lub innych urządzeń. określają dodatkowe informacje, pomocne w lepszym zrozumieniu sposobu funkcjonowania respiratora. Ostrzeżenia W niniejszym podręczniku, tam gdzie to jest konieczne, umieszczono uwagi i ostrzeżenia. Ostrzeżenia i przestrogi zamieszczone w tym podręczniku mają generalnie zastosowanie w dowolnym momencie podczas korzystania z respiratora. Respirator AVEA jest przeznaczony do użytku dla przeszkolonych specjalistów, pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza. Specjalista w zakresie intensywnej terapii powinien być zawsze obecny po podłączeniu respiratora do pacjenta, aby reagować na wszelkie alarmy i możliwe problemy. Aby alarm był słyszalny, należy ustawić głośność alarmu na poziom wyższy niż hałas otoczenia. Na czas używania respiratora należy zawsze przygotować inną, zastępczą metodę wentylacji. Operator nie powinien równocześnie dotykać pacjenta i złącz elektrycznych respiratora lub akcesoriów. Wentylatora nie należy używać w obecności palnych środków znieczulających z powodu niebezpieczeństwa wybuchu. Alarm dźwiękowy wskazuje nieprawidłową sytuację i nigdy nie należy go ignorować. W obwodzie pacjenta nie należy stosować przewodów antyelektrostatycznych lub przewodzących prąd elektryczny. W przypadku stwierdzenia problemów mechanicznych bądź elektrycznych podczas pracy respiratora należy natychmiast wycofać respirator z użytku i wezwać wykwalifikowanych pracowników serwisu w celu naprawy. Używanie niesprawnego respiratora stanowi zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Jeżeli pojawi się alarm niskiego poziomu gazu, oznacza to, że stężenie tlenu dostarczanego do pacjenta różni się od ustawionego na elemencie sterowania stężeniem O 2. Awaria źródła gazu może wywołać zmianę wartości FIO 2 i spowodować obrażenia pacjenta.

10 x Podręcznik operatora Na działanie aparatu może nieprawidłowo wpływać działanie innych urządzeń w pobliżu, np. urządzeń stosowanych w chirurgii, wykorzystujących wysokie częstotliwości (diatermia), defibrylatorów, urządzeń do terapii krótkimi falami, radiotelefonów przenośnych lub telefonów komórkowych. Obecność wody w układzie dostarczającym powietrze może spowodować nieprawidłowe działanie tego urządzenia. Nie należy blokować lub ograniczać portu służącego do upuszczania nadmiaru tlenu, znajdującego się na tylnym panelu aparatu. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem nie należy zdejmować pokryw anii paneli respiratora. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego pracownika serwisu firmy CareFusion. Do bezpiecznej pracy respiratora niezbędne jest uziemienie za pomocą przewodu uziomowego w przewodzie zasilania. W razie braku uziemienia ochronnego wszystkie części przewodzące, w tym gałki i elementy sterowania pozornie zabezpieczone, mogą spowodować porażenie prądem. Aby uniknąć porażenia prądem, należy podłączyć przewód zasilania do prawidłowo uziemionego gniazda, używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z respiratorem oraz upewnić się, że przewód zasilania nie jest uszkodzony. Respirator AVEA został zaprojektowany zgodnie ze stosownymi standardami (UL2601 i IEC ), stanowiącymi gwarancję, że użytkownik ani pacjent nie będą narażeni na działanie nadmiernych prądów upływu. Jednak nie można tego zagwarantować w sytuacji, gdy do respiratora podłączone są urządzenia zewnętrzne. W celu wyeliminowania ryzyka gromadzenia się zbyt silnych prądów upływu na obudowie aparatu, pochodzących z urządzeń zewnętrznych dołączonych do portu RS-232, portu drukarki lub wideo, należy izolować ochronne przewody uziemiające, tak aby zapewnić ich właściwe podłączenie. Izolacja powinna zapewniać ochronę ekranu na końcu przewodu. W przypadku wspomagania oddychania pacjenta należy prowadzić rutynową ocenę natlenowania i wentylacji. Przepływ dostarczany i monitorowany, a także wartości oraz ustawienia objętości i ciśnienia charakteryzują się dokładnością opisaną w sekcji Specyfikacje niniejszego dokumentu. Przestrogi Poniższe przestrogi należy uwzględniać przez cały czas pracy z respiratorem. Sprawdzić, czy wybrane napięcie i zamontowane bezpieczniki odpowiadają napięciu w gniazdku. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia. Całkowicie rozładowany akumulator może uszkodzić respirator i należy go wymienić. Wszystkie urządzenia dodatkowe, które są podłączane do respiratora powinny być zgodne z normą CSA/IEC601/UL2601. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy regularnie czyścić filtr powietrza. Poniższe przestrogi dotyczą czyszczenia respiratora i sterylizacji jego wyposażenia. Nie należy sterylizować respiratora. Elementy wewnętrzne nie mogą być sterylizowane. Założonych złączek i łączników przewodów prowadzących do autoklawu nie należy sterylizować gazem ani parą. Taki sposób sterylizowania z czasem spowoduje zmianę kształtu łącznika, osłabienie połączenia i wycieki. NIE NALEŻY zanurzać respiratora ani zalewać płynami czyszczącymi jego wnętrza bądź części zewnętrznych.

11 Systemy respiratorów AVEA xi Symbole na urządzeniu Wymienione poniżej symbole są umieszczone na respiratorze lub występują w dołączonej do niego dokumentacji. Symbol Źródło / norma Znaczenie Symbol nr IEC Oznacza: ATTENTION (UWAGA:), należy się zapoznać z DOKUMENTACJĄ Symbol nr 5016 IEC Symbol nr 5034 IEC Symbol nr IEC Symbol nr 5035 IEC Symbol nr IEC Symbol nr 5031 IEC Symbol nr 5019 IEC Symbol nr IEC Symbol nr 5021 IEC Symbol nr IEC Symbol nr 5333 IEC Symbol nr IEC Symbol nr 5032 IEC Symbol nr IEC Symbol nr 5007 IEC Symbol nr IEC Symbol nr 5008 IEC Symbol nr IEC Ten symbol oznacza FUSE (BEZPIECZNIK). Ten symbol oznacza INPUT (WEJŚCIE). Ten symbol oznacza OUTPUT (WYJŚCIE). Ten symbol oznacza DIRECT CURRENT (PRĄD STAŁY). Ten symbol oznacza EARTH (UZIEMIENIE). Ten symbol oznacza złącze EQUIPOTENTIAL (WYRÓWNAWCZE), służące do podłączania różnych części sprzętu lub systemu do tego samego potencjału elektrycznego, niekoniecznie do potencjału uziemienia (np. przy łączeniu miejscowym). Ten symbol oznacza wyposażenie TYPU B chroniące zdrowie osoby, czyli zapewniające szczególną ochronę przed porażeniem elektrycznym, zwłaszcza na wypadek ewentualnych przebić prądu, z zapewnieniem niezawodności uziemienia ochronnego. Ten symbol znajduje się na tabliczce znamionowej. Oznacza wyposażenie dostosowane do zasilania prądem przemiennym. Oznacza, że zasilanie jest ON (WŁĄCZONE) Oznacza, że zasilanie jest OFF (WYŁĄCZONE) ACCEPT (ZATWIERDŹ) Symbol nr 0651 ISO 7000 Symbol powrotu kursora na początek wiersza z przejściem do nowego wiersza. Oznacza zatwierdzenie wprowadzonych do określonego pola wartości. Symbol CareFusion Oznacza PATIENT EFFORT (WYSIŁEK PACJENTA) Symbol CareFusion Oznacza oddech MANUAL BREATH (ODDECH RĘCZNY)

12 xii Podręcznik operatora Symbol CareFusion MAIN SCREEN (EKRAN GŁÓWNY) Symbol nr 417 IEC 5102 EVENT READY (ZDARZENIE GOTOWE) Symbol CareFusion MODE (TRYB) Symbol CareFusion ADVANCED SETTINGS (USTAWIENIA ZAAWANSOWANE) Symbol CareFusion SET-UP (USTAWIENIA) dla wyboru wielkości pacjenta Dyrektywa MDD 93/42/EEC Oznaczenie CE Symbol nr 5307 IEC ALARM RESET (ZEROWANIE ALARMU) Symbol nr 5319 IEC ALARM SILENCE (WYCISZENIE ALARMU) Symbol CareFusion ADULT patient (Pacjent DOROSŁY) Symbol CareFusion PEDIATRIC patient (DZIECKO) Symbol CareFusion NEONATAL (Infant) patient (NOWORODEK [niemowlę]) CANCEL Powszechnie stosowany, międzynarodowy symbol graficzny, oznaczający ANULOWAĆ Symbol CareFusion CANCEL (ANULUJ) tzn. nie zatwierdzać wprowadzonych wartości. Wybierz funkcję DISPLAYED SCREEN (EKRAN WYŚWIETLANY). Symbol nr 5467, IEC FREEZE (ZATRZYMAJ) aktualny ekran.

13 Systemy respiratorów AVEA xiii Symbol CareFusion Włącz ekran ALARM LIMITS (GRANICE ALARMU). Symbol CareFusion Ten symbol oznacza CONTROL LOCK (BLOKADĘ STEROWANIA). Symbol CareFusion Port NEBULIZER Symbol CareFusion Zwiększenie ilości TLENU Symbol CareFusion PRINT SCREEN (DRUKUJ ZAWARTOŚĆ EKRANU) Symbol CareFusion Port SUCTION (SSANIA) Symbol CareFusion Połączenie VARIABLE ORIFICE FLOW SENSOR (CZUJNIKA PRZEPŁYWU O PRZEMIENNEJ KRYZIE) Symbol CareFusion Połączenie CZUJNIKA PRZEPŁYWU OGRZEWANIA Symbol CareFusion WEJŚCIE / WYJŚCIE ANALOGOWE Symbol CareFusion Wyświetl MAIN SCREEN (EKRAN GŁÓWNY) Symbol CareFusion DO NOT BLOCK PORT (NIE BLOKUJ PORTU) Symbol CareFusion Połączenie EXTERNAL BATTERY (ZEWNĘTRZNEJ BATERII) Symbol CareFusion Oznacza port GAS ID (ID GAZU) Symbol CareFusion Połączenie OXYGEN SENSOR (CZUJNIKA TLENU)

14 xiv Podręcznik operatora Symbol CareFusion Zwolnienie OVERPRESSURE (CIŚNIENIA NADMIAROWEGO) Symbol CareFusion Złącze REMOTE NURSE CALL (ZDALNE PRZYWOŁANIE PIELĘGNIARKI) Symbol CareFusion Złącze USER INTERFACE MONITOR (MONITOR INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA) Symbol CareFusion Ten symbol oznacza INTERNAL BATTERY FUSE (BEZPIECZNIK AKUMULATORA WEWNĘTRZNEGO). Symbol CareFusion Ten symbol oznacza ALARM LOUDNESS (GŁOŚNY ALARM). Symbol CareFusion Ten symbol oznacza, że system AVEA jest zasilany tylko przez INTERNAL BATTERY (akumulator wewnętrzny). Symbol CareFusion Ten symbol oznacza, że trwa konfiguracja helioksu. Symbol CareFusion Symbol ten wskazuje, że produkt zawiera ftalaty.

15 Systemy respiratorów AVEA 1 Rozdział 1: Wstęp Respirator AVEA jest urządzeniem czwartej generacji, sterowanym przez serwomechanizm i kontrolowany za pomocą programu. Dynamiczny zakres dostarczania gazуw pozwala na wentylacj ę noworodków, dzieci oraz pacjentów dorosłych. Rewolucyjne rozwiązanie modułu interfejsu użytkownika (UIM) łączy wysoką elastyczność z prostotą obsługi. Urządzenie ma płaski, kolorowy ekran LCD z wyświetlaniem graficznym w czasie rzeczywistym oraz możliwością monitorowania cyfrowego, ekran dotykowy ułatwiający obsługę, przyciski membranowe i pokrętło do zmiany ustawień i parametrów pracy. Silnik precyzyjnego dostarczania gazów z aktywną kontrolą wdechu i wydechu realizowaną z wykorzystaniem serwomechanizmu zwiększa wydajność w stosunku do poprzednich generacji. Respirator AVEA został zaprojektowany do funkcjonowania przy użyciu najbardziej dostępnych akcesoriów. Urządzenie jest łatwe w czyszczeniu, a jego konstrukcja uniemożliwia gromadzenie się wody na osłonie, zmniejszając prawdopodobieństwo przecieku płynu do wnętrza respiratora. Dostępne są dwa modele respiratora AVEA: Comprehensive i Standard. Poniższa tabela zawiera szczegóły standardowych i dodatkowych funkcji dostępnych w każdym modelu: Funkcje i Akcesoria Standard Comprehensive Tryby Wszystkie Wszystkie Czujnik proksymalny przepływu ogrzewania Nebulizator zsynchronizowany 24-godzinne rejestrowanie trendów Akumulator wewnętrzny Kolorowy ekran graficzny Pętle i przebiegi czasowe Standardowy wózek Czujnik proksymalny przepływu o przemiennej kryzie Monitorowanie ciśnienia w odcinku proksymalnym dróg oddechowych Cewnik tchawicy Balon przełykowy Wewnętrzna sprężarka Dostarczanie helioksu

16 2 Podręcznik operatora Dodatkowe funkcje i akcesoria Standard Comprehensive Wózek niestandardowy Opcja Dołączone Akumulator zewnętrzny (tylko w wózkach niestandardowych) Opcja Opcja Uchwyt na zbiornik z gazem (w każdym wózku) Opcja Opcja Wewnętrzna sprężarka Opcja Dołączone Pomiar ciśnienia Pflex Opcja Dołączone Dostarczanie helioksu Opcja Dołączone ncpap Opcja Dołączone VCO2 Opcja Opcja Niektóre funkcje respiratora AVEA Sztuczna kompensacja dróg oddechowych 1 Jeżeli funkcja automatycznej kompensacji dróg oddechowych jest włączona, respirator automatycznie przelicza spadek ciśnienia w rurce wewnątrztchawicznej. Następnie respirator dostosowuje ciśnienie w drogach oddechowych, aby ustawione ciśnienie wdechowe dostarczyć do dalszego końca (ostroga tchawicy) rurki wewnątrztchawicznej. W tym obliczeniu brany jest pod uwagę przepływ, pobór gazu (helioks lub azot / tlen), część wdychanego powietrza (FIO 2 ), średnica rurki, długość i krzywizna gardła na podstawie wielkości ciała pacjenta (noworodki, dzieci, dorośli). Ta kompensacja występuje tylko podczas wdechu. Sztuczna kompensacja dróg oddechowych jest aktywna we wszystkich oddechach wspomaganych ciśnieniem i kontrolowanych ciśnieniem o cyklach wyznaczanych przepływem. OSTRZEŻENIE Włączenie sztucznej kompensacji dróg oddechowych podczas wentylacji pacjenta spowoduje nagły wzrost szczytowych ciśnień w drogach oddechowych, a w wyniku tego wzrost objętości oddechowej. Jeżeli funkcja sztucznej kompensacji dróg oddechowych zostanie włączona podczas, gdy pacjent jest podłączony do respiratora, należy zachować ostrożność, aby zminimalizować ryzyko zwiększenia objętości oddechowej. Monitorowane ciśnienia w drogach oddechowych (wdechowe) będą wyższe od ustawionych wartości po aktywowaniu opcji AAC. Nawet jeżeli ciśnienie wdechowe jest ustawione na zero, sztuczna kompensacja dróg oddechowych będzie powodować zwiększenie ciśnienia w drogach oddechowych, które będzie kompensowało opór rurki wewnątrztchawicznej. Po włączeniu funkcji sztucznej kompensacji oddechu we wszystkich trybach wentylacji będzie wyświetlona kontrolka, mimo że funkcja może nie być aktywna (tj. oddech regulowany z kontrolowaną objętością). Ten wskaźnik służy do ostrzeżenia użytkownika, że po wybraniu trybu połączonego lub trybu wspomagania ciśnieniem (np. z kontrolowaną objętością SIMV) funkcja sztucznej kompensacji dróg oddechowych zostanie włączona. Zakres: Domyślnie: On (Wył.) / Off (Wł.) Off (wyłączony) Dostępna dla każdej wielkości pacjenta 1 Estimation of Inspiratory Pressure Drop in Neonatal and Pediatric Endotracheal Tubes, by Perre-Henri Jarreau, American Physiological Society 1999

17 Systemy respiratorów AVEA 3 Wszystkie wielkości pacjentów Można wybrać następujące wielkości pacjentów: dorosły, dziecko lub noworodek. Po dokonaniu wyboru respirator oferuje tylko te parametry, które są dostępne dla wybranej wielkości pacjenta. Wentylacja nieinwazyjna Respirator może dokonywać wentylacji nieinwazyjnej ze standardowym obwodem dwuramiennym. Kompensacja wycieku powinna być włączona podczas używana tej funkcji.do aktywacji kompensacji przecieku służy element sterowania wyświetlany na ekranie dotykowym na ekranie konfiguracyjnym respiratora. Wentylacja nieinwazyjna wymaga użycia ciasno przylegającej maski pozbawionej otworów. Nadmierne przecieki wokół maski mogą spowodowac przedwczesne uruchomienie respiratora lub pojawienie się alarmów rozłączenia. Kompensacja przecieku Funkcja kompensacji przecieków służy do kompensowania przecieków bazowych, które mogą pojawić się w interfejsie maski pacjenta lub w okolicach rurki wewnątrztchawicznej pacjenta. Zapewnia tylko kompensację przecieków bazowych i nie jest aktywna podczas wentylacji. Podczas wydechu dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (PEEP) utrzymywane jest przy współpracy zaworu sterowania przepływem (FCV) i zawór wydechowy (ExV). Serwomechanizm ciśnieniowy zaworu ExV ustawiony jest na ciśnienie docelowe PEEP a zaworu FCV na PEEP 0,4 cmh 2 O. Serwomechanizm ExV zmniejsza przepływ, gdy ciśnienie jest powyżej wartości docelowej, a gdy ciśnienie spada poniżej wartości docelowej, zawór FCV umożliwia maksymalną prędkość przepływu dla danej wielkości pacjenta. Zakres: Domyślnie: On (Wył.) / Off (Wł.) Off (wyłączony) Kompensacja podatności obwodu Kiedy podatność obwodu jest aktywna, objętość gazu dostarczanego podczas oddechu kontrolowanego objętością lub docelowego jest zwiększana do zadanej objętości, plus objętośc utracona w wyniku efektu podatności obwodu. Funkcja podatności obwodu jest aktywna dla zadanej objętości oddechowej podczas wentylacji kontrolowanej objętością, docelowej objętości oddechowej w trybie PRCV oraz dla objętości maszynowej. Aktywna jest tylko w aplikacjach dla pacjentów dorosłych i dzieci. Elementy monitorujące objętości wydychane we wszystkich trybach oddechów są także wyregulowane z uwzględnieniem objętości stosowanej do kompensacji podatności obwodu. Zakres: Domyślnie: od 0,0 do 7,5 ml/cmh 2 O 0,0 ml/cmh 2 O Respirator automatycznie mierzy podatność obwodu podczas rozszerzonego testu systemu (Extended Systems Test EST). Tej wartości nie można wprowadzić ręcznie.

18 4 Podręcznik operatora Mimo że funkcja kompensacji podatności obwodu jest wyświetlana na ekranie konfiguracyjnym, nie jest aktywna dla noworodków. Wysoka podatność obwodu i małe objętości oddechowe mogą przyczynić się przedłużenia czasu wdechu. Jest to spowodowane dostarczaniem z ustawioną prędkością przepływu objętości kompensującej podatność obwodu. Ustawienie wyjątkowo małych dostarczanych objętości oddechowych przy nieaktywnej funkcji kompensacji podatności obwodu i użyciu proksymalnego czujnika przepływu może spowodować pojawienie się alarmów rozłączenia obwodu pacjenta. Nawilżanie Istnieje możliwość wyboru aktywnego lub biernego nawilżania (ON / aktywne lub OFF / pasywne). Aktywne nawilżanie zakłada 99% wilgotności względnej; pasywne 60% wilgotności względnej podczas używania HME. Funkcja ta reguluje współczynnik korekcji BTPS w celu poprawy wydychanych objętości oddechowych. Zakres: Domyślnie: On (Wył.) / Off (Wł.) Aktywna (WŁĄCZONA) Nieprawidłowe ustawienie funkcji nawilżania wpłynie na dokładność monitorowania objętości oddechowej. Dostarczanie helioksu (tylko w modelu Comprehensive, opcja w urządzeniach Standard) Dzięki zastosowaniu technologii inteligentnych łączników, model Comprehensive respiratora AVEA umożliwia dostarczanie helioksu zamiast powietrza medycznego. Prosta zmiana łączników na panelu tylnym umożliwia respiratorowi rozpoznanie dostarczanego gazu i dostosowanie parametrów. Wszystkie objętości (wyświetlane w postaci cyfr i na wykresach) są automatycznie dostosowywane, aby zachować dokładność wyświetlanych parametrów. Korzyści kliniczne stosowania mieszanki helu i tlenu bazują na znacznie mniejszej gęstości tego gazu w porównaniu z mieszanką azotu i tlenu. Mniejsza gęstość gazu umożliwia dostarczania pacjentowi takich samych objętości (objętości oddechowych), przy dużo niższym ciśnieniu w drogach oddechowych. Ponadto niska gęstość gazu umożliwia jego dyfuzję przez blokady i zwężenia dużo łatwiej niż mieszanki azotu z tlenem. Inteligentny łącznik gazu helioks został zaprojektowany na stosowanie tylko ze zbiornikiem, w którym znajduje się mieszanka o proporcjach 80/20. Może być stosowany tylko gaz o proporcjach 20% tlenu i 80% helu. Jeżeli podłączony jest dopływ gazu helioks, ta zielona ikona widoczna jest po prawej stronie w dolnej części ekranu dotykowego. Aby ustawić mieszankę helu i tlenu podczas podawania, należy po prostu ustawić wymaganą wartość FIO 2. Hel jest gazem wyrównującym ilość gazu oodechowego. Na przykład: Ustawienie 35% FIO 2 spowoduje dostarczenie do pacjenta helioksu o proporcjach 65/35.

19 Systemy respiratorów AVEA 5 OSTRZEŻENIE Podłączenie mieszanki helu-tlenu, która nie zawiera przynajmniej 20% tlenu może spowodować niedotlenienie narządów i tkanek lub śmierć. Mimo, że mieszanka helu i tlenu o proporcjach 80/20 jest określana jako gaz medyczny, mieszanka helu i tlenu nie jest przeznaczona do żadnego określonego zastosowania medycznego. Czujniki przepływu ogrzewania nie będą działały z helioksem. Podczas podawania helioksu czujnik przepływu o przemiennej kryzie powinien być używany do monitorowania objętości dostarczanych w proksymalnym odcinku dróg oddechowych. Podczas terapii z użyciem helioksu należy uważnie sprawdzać działanie podgrzewanego nawilżacza. Hel ma dużo większą przewodność cieplną niż mieszanka azotu i tlenu, co może spowodować trudności w używaniu urządzeń podgrzewających i nawilżających. Ciepło od gorączkujących pacjentów może być przenoszone przez słup gazu do proksymalnego czujnika temperatury, co może wpłynąć na cykl pracy nawilżacza i zmniejszyć wydajność. Może to doprowadzić do wysuszenia wydzielin w drogach oddechowych. W zastosowaniach, w których wykorzystywany jest obwód oddechowy z podgrzewanym przepływem, transfer ciepła może wpływać na cykl pracy w takim obwodzie, co może powodować zwiększoną kondensację w obwodzie oddechowym. Aby zapobiec nadmiernemu podgrzewaniu gazu oddechowego, w niektórych typach nawilżaczy może zaistnieć konieczność zmniejszenia względnych ustawień. Alarm poziomu tlenu nie może zostać wyłączony podczas podawania helioksu. Nebulizatora nie należy używać podczas stosowania helioksu.

20 6 Podręcznik operatora Strona pusta, pozostawiona celowo.

21 Systemy respiratorów AVEA 7 Rozdział 2: Rozpakowywanie i konfigurowanie Montaż respiratora i konfigurowanie sprzętowe Rozpakowywanie respiratora Respirator AVEA został zaprojektowany tak, aby ułatwić jego obsługę i konfigurację. Prace montażowe na miejscu są ograniczone do minimum. Elementy wymagane do konfiguracji respiratora Do konfiguracji respiratora AVEA potrzebne są następujące elementy: Źródło zasilania. Respirator może być zasilany przez standardowe źródła o napięciu 100, 110, 220 lub 240 VAC lub przez opcjonalny akumulator o napięciu 24 V. Respirator jest wyposażony w akumulator wewnętrzny, który może go zasilać przez krótkie okresy (patrz Rozdział 8: Konserwacja i czyszczenie ). PRZESTROGA Przed przełączeniem na wewnętrzny akumulator respirator powinien być podłączony do gniazdka prądu przemiennego przynajmniej przez 4 godziny. Aby możliwe było zasilanie z zewnętrznego akumulatora, w celu pełnego naładowania akumulatora respirator należy podłączyć do gniazdka prądu przemiennego na przynajmniej 12 godzin z zapaloną zieloną diodą LED. Tlen sprężony, powietrze i helioks. Żródła gazu sprężonego muszą zapewniać dopływ medycznie czystego, suchego gazu pod ciśnieniem 1,4 do 5,6 bara (20 do 80 psig). Źródło powietrza i helioksu Zakres ciśnienia: od 1,4 do 5,5 bara (od 20 do 80 psig) (powietrze dostarczane) od 1,4 do 5,5 bara (od 20 do 80 psig) (helioks dostarczany tylko helioks o proporcjach 80% / 20%) od 0,2 do 0,7 bara (od 3 do 10 psig) (powietrze sprężone) Temperatura: od 5 do 40 C (od 41 do 104 F) Przepływ minimalny: 80 l/min przy 1,4 bara (20 psig) Końcówka wlotu powietrza Korpus typu CGA DISS, nr 1160 (powietrze). Dostępna jest także końcówka NIST dla każdego złącza BS-5682:1984 (powietrze) Końcówka wlotu helioksu Korpus typu CGA DISS, nr 1180 (helioks) Końcówki NIST dostarczające powietrze i tlen można zamówić w firmie CareFusion. Dostarczanie tlenu Zakres ciśnienia: Temperatura: Wilgotność: Przepływ minimalny: Końcówka otworu wlotowego: od 1,4 do 5,5 bara (od 20 do 80 psig) (dostarczanie tlenu) 5 do 40 C (41 do 104 F) Punkt skraplania gazu powinien wynosić 1,7 C (3 F) poniżej temperatury otoczenia (minimalnie) 80 l/min przy 1,4 bara (20 psig) Korpus typu CGA-DISS, nr Dostępna jest także końcówka NIST dla każdego złącza BS-5682:1984 (tlen).

22 8 Podręcznik operatora Montaż respiratora Stojak samojezdny respiratora AVEA należy zmontować, korzystając z instrukcji dołączonych do opakowania. Korpus respiratora można łatwo dołączyć do stojaka za pomocą czterech śrub skrzydełkowych. Szczegółowe wskazówki można znaleźć w instrukcji instalacji, zawartej w podręczniku serwisowym AVEA (Rycina 2-1). Stojak respiratora typu Standard Stojak respiratora typu Comprehensive Rycina 2-1: Dołączanie stojaka typu podstawowego i typu Comprehensive PRZESTROGA Korpus respiratora i moduł UIM ważą ok. 36,4 kg (80 lbs.) Podnoś ostrożnie podczas montażu respiratora.

23 Systemy respiratorów AVEA 9 Opcja z zewnętrznym akumulatorem W przypadku zakupu opcjonalnego zestawu akumulatora zewnętrznego należy zapoznać się z instrukcją instalacji, zawartą w podręczniku serwisowym AVEA. Akumulatory zewnętrzne montować zgodnie z instrukcjami instalacji dołączonymi do zestawu akcesoriów wózka (nr kat ). Konfiguracja przedniej części respiratora Dołączanie filtra wydechu i pojemnika kondensacyjnego Aby zamontować i włożyć filtr wydechu i pojemnik kondensacyjny, należy wykonać następujące czynności: Załączoną butelkę na wodę przykręcić do gwintowanego pierścienia uszczelniającego pojemnika kondensacyjnego. Rycina 2-2: Dołączanie butelki na wodę do pojemnika kondensacyjnego W pokazany sposób wepchnąć filtr wydechu w górną część zespołu pojemnika kondensacyjnego. Grzbiet ustalający umożliwiający wkładanie do kasety Rycina 2-3: Dołączanie filtru wydechu

24 10 Podręcznik operatora Grzbiet ustalający pojemnika kondensacyjnego ustawić zgodnie ze szczeliną w kasecie filtra wydechu (Rycina 2-4). Kształt szczeliny pasuje do grzbietu ustalającego zespołu pojemnika kondensacyjnego Rycina 2-4: Kaseta filtru wydechu z pokazanym grzbietem ustalającym Zespół pojemnika kondensacyjnego / filtra wydechu wsunąć do kasety (Rycina 2-5). Rycina 2-5: Zespół filtru wydechu / pojemnika kondensacyjnego w kasecie

25 Systemy respiratorów AVEA 11 Metalową dźwignię blokującą u dołu, po prawej stronie korpusu respiratora obrócić do przodu, do położenia otwartego. Rycina 2-6: Otwarta dźwignia blokująca W pokazany sposób włożyć zespół kasety do korpusu wentylatora. Upewnić się, że zespół jest całkowicie osadzony w zagłębieniu. Rycina 2-7: Wkładanie filtra wydechu Umieszczenie filtra wydechu / pojemnika kondensacyjnego bez kasety filtra wydechu może spowodować nieprawidłowe ustawienie uszczelnienia filtra i wycieki w obwodzie oddechowym pacjenta. Zamknąć dźwignię blokującą. Rycina 2-8: Zamknąć dźwignię blokującą

26 12 Podręcznik operatora Filtr wydechowy/pojemnik kondensacyjny jednorazowego użytku AVEA Instrukcja użytkownika Instalacja Filtr wydechowy/ pojemnik kondensacyjny jednorazowego użytku AVEA jest sprzedawany w postaci niejałowej. Może być stosowany jako alternatywa dla zestawu filtra wielorazowego użytku AVEA (filtr wielorazowego użytku, buteleczka pojemnika kondensacyjnego, pojemnik kondensacyjny i element kasety). Nie ma potrzeby posiadania zestawu filtra wielorazowego użytku AVEA podczas stosowania filtra wydechowego/ pojemnika kondensacyjnego jednorazowego użytku. Rycina 2-9: Filtr wydechowy/ pojemnik kondensacyjny jednorazowego użytku AVEA 1. Umieścić metalową dźwignię blokującą u dołu, po lewej stronie przedniej powierzchni respiratora, a następnie obrócić dźwignię na zewnątrz, do pozycji całkowicie otwartej. Rycina 2-10: Zakładanie zestawu filtra/ pojemnika kondensacyjnego 2. Wsunąć jednorazowy filtr wydechowy AVEA do komory filtra w pozycji, jaką przedstawia Rycina Przed zamknięciem dźwigni upewnić się, że filtr jest całkowicie wprowadzony do komory filtra.

27 Systemy respiratorów AVEA Całkowicie zamknąć dźwignię blokującą, aby dobrze zabezpieczyć położenie filtra w respiratorze. Rycina 2-11: Zamykanie dźwigni blokującej ` Po zamknięciu dźwigni zamykającej filtr jest gotowy do użytku. Rycina 2-12: Zakończona instalacja zestawu filtra/ pojemnika kondensacyjnego OSTRZEŻENIE Niecałkowite wprowadzenie filtra wydechowego jednorazowego użytku AVEA może spowodować niewłaściwe ustawienie uszczelki filtra, co doprowadzi do wycieku w obwodzie pacjenta. Jeśli filtr został całkowicie wprowadzony do komory filtra, dźwignia zamyka się bez większych trudności. OSTRZEŻENIE Dźwignia zamykająca musi być w pozycji całkowicie zamkniętej, zapewniając właściwą instalację i stabilne umocowanie filtra.

28 14 Podręcznik operatora 4. Rurka drenująca i klamra zaciskowa. Upewnić się, że są stabilnie założone, i ocenić pod kątem widocznych uszkodzeń. 5. Okresowo kontroluj poziom wody w buteleczce filtra i opróżniaj ją przed osiągnięciem maksymalnego poziomu. 6. Aby opróżnić buteleczkę, ściśnij i otwórz klamrę zaciskową. Zawartość buteleczki zbierz do odpowiedniego zbiornika. Po opróżnieniu buteleczki zamknij i zablokuj klamrę zaciskową. Rycina 2-13: Opróżnianie pojemnika kondensacyjnego OSTRZEŻENIE Rurka drenująca musi być całkowicie podłączona do filtra, a klamra zaciskowa musi się znajdować w pozycji zamkniętej. ZAMKNIĘTA Rycina 2-14: Zamknięta klamra zaciskowa OTWARTA Rycina 2-15: Otwarta klamra zaciskowa

29 Systemy respiratorów AVEA 15 CZYSZCZENIE: Można czyścić wyłącznie zewnętrzną powierzchnię filtra. Należy ją delikatnie przecierać, używając wyłącznie łagodnych środków czyszczących, które można stosować w kontakcie z tworzywami sztucznymi na bazie polistyrenów (takich jak alkohol izopropylowy) lub związku chloru. Preparaty te należy rozcieńczać objętościowo wodą. Zalecane maksymalne stężenie to 1:10. PRZESTROGA Nie należy podejmować prób czyszczenia środka filtrującego. Nie należy podejmować prób sterylizacji ani ponownie używać filtra. OSTRZEŻENIE Nie należy zanurzać filtrów obwodu oddechowego w płynie, aby nie doprowadzić do zwiększonego oporu przepływu przez filtr. Nie należy usiłować czyścić ani dotykać środka filtrującego znajdującego się wewnątrz filtra, aby nie doprowadzić do spadku skuteczności filtrowania. KONTROLA: Przed użyciem należy sprawdzić, czy nie doszło do żadnych widocznych uszkodzeń plastikowego opakowania ani zwiniętego środka filtrującego. W razie jakichkolwiek uszkodzeń należy go wyrzucić. WYMIANA: Filtr wydechowy jednorazowego użytku AVEA, w tym rurka drenująca i klamra zaciskowa, są produktami przeznaczonymi do jednokrotnego użycia. Podczas każdej zmiany obwodu należy go wymieniać filtr na nowy, nieużywany. OSTRZEŻENIE Nie należy podejmować prób sterylizacji ani ponownie używać tego filtra. Zużyte filtry należy utylizować zgodnie ze schematem postępowania obowiązującym w danym ośrodku. W razie wyrzucania filtra bez zniszczenia należy uprzednio poddać go sterylizacji. Należy postępować zgodnie z miejscowymi zarządzeniami i planami recyklingu dotyczącymi utylizacji i recyklingu elementów urządzeń medycznych. Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje na temat specyfikacji tego zestawu zawiera dodatek B dotyczący specyfikacji.

30 16 Podręcznik operatora Podłączanie obwodu pacjenta Obwód dorosłego z aktywnym nawilżaczem Dzięki stosowaniu aktywnego nawilżacza, obwód dorosłego pacjenta jest ustawiony jak na Rycina Nawilżacz dołączyć do pionowego pręta w stojaku respiratora AVEA. Dostosować wysokość ustawienia nawilżacza i długość przewodów nawilżacza, tak aby przewody były w miarę proste, bez zagięć. Ramię wdechowe obwodu pacjenta Obwód pacjenta dorosłego z aktywnym nawilżaczem Rycina 2-16: Obwód pacjenta dorosłego z aktywnym nawilżaczem Ramię wdechowe obwodu pacjenta Konfiguracja umożliwiająca stosowanie pasywnego nawilżacza lub HME powinna być zgodna z Rycina Ramię wdechowe układu oddechowego pacjenta należy połączyć bezpośrednio z wyjściem gazu respiratora. System pasywnego nawilżania należy dołączyć do obwodu pacjenta, zgodnie z instrukcjami producenta. Rycina 2-17: Obwód pacjenta dorosłego bez aktywnego nawilżacza

31 Systemy respiratorów AVEA 17 Obwód dla noworodka Obwód dla noworodka jest przedstawiony na Rycina Ramię wdechowe obwodu pacjenta Połączenia na panelu przednim Rycina 2-18: Obwód dla noworodka Standard Comprehensive Rycina 2-19: Konfiguracje panelu przedniego respiratora AVEA w modelach Standard i Comprehensive

32 18 Podręcznik operatora Dołączanie czujników przepływu Do respiratora AVEA można podłączyć czujnik ogrzewania lub czujnik proksymalny przepływu o przemiennej kryzie. Stanowią one dodatek do wewnętrznego czujnika przepływu wdechowego i czujnika przepływu podgrzanego powietrza wydechowego. Respirator AVEA może być wyposażony w trzy proksymalne czujniki przepływu. Standardowy czujnik przepływu ogrzewania można zastosować dla noworodków i dzieci, u których szczytowy przepływ wdechowy jest mniejszy niż 30 l/min. Czujnik przepływu nie jest aktywny w zastosowaniach dla dorosłych. Czujnik przepływu ogrzewania Czujnik przepływu ogrzewania należy dołączyć do gniazdka zaznaczonego kolorem jasnoniebieskim poniżej czujnika przepływu o przemiennej kryzie na przednim panelu. Gniazdko oznaczone jest przedstawioną ikoną. Jest to złącze blokujące. W celu dołączenia należy najpierw pociągnąć kołnierz blokujący, a następnie wcisnąć mocno do gniazdka respiratora. W celu rozłączenia najpierw pociągnąć plastikowy kołnierz, a następnie wyciągnąć złącze z respiratora. Nie ciągnąć w górę ani w dół, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złącza. Wyciągany kołnierz Rycina 2-20: Dołączanie czujnika przepływu ogrzewania PRZESTROGA Aby zapewnić właściwe działanie urządzenia AVEA, należy podłączyć czujniki przepływu zarówno do trójnika pacjenta, jak i do złącza respiratora. Czujniki przepływu ogrzewania nie będą działały z helioksem. Podczas podawania helioksu czujnik przepływu o przemiennej kryzie powinien być używany do monitorowania objętości dostarczanych w proksymalnym odcinku dróg oddechowych.

33 Systemy respiratorów AVEA 19 Procedura zerowania termoanemometrycznego czujnika pomiaru przepływu Zaleca się przeprowadzenie tej procedury podczas instalacji nowego termoanemometrycznego czujnika pomiaru przepływu, a także dodatkowo jako możliwego rozwiązania problemu wahania się linii bazowej krzywej przebiegu. Standardowy czujnik przepływu ogrzewania można zastosować w przypadku noworodków i dzieci, u których szczytowy przepływ wdechowy jest mniejszy niż 30 l/min. Czujnik przepływu nie jest aktywny w zastosowaniach dla dorosłych. Poniżej przedstawiono procedurę ponownego ustawiania lub zerowania kompensacji termoanemometrycznego czujnika pomiarowego. W celu ponownego ustawienia lub wyzerowania kompensacji termoanemometrycznego czujnika pomiarowego należy: 1. Z menu ekranów wybrać opcję Utility (Narzędzia). 2. Z ekranu Utility (Narzędzia) wybrać kartę Monitoring (Monitorowanie) 3. Nacisnąć przycisk Zero Sensor (Zerowanie czujnika) poniżej sekcji Hot Wire Flow Sensor (Termoanemometryczny czujnik pomiaru przepływu). 4. Usunąć z obwodu pacjenta termoanemometryczny czujnik pomiaru przepływu. 5. Zatkać oba końce czujnika palcami (należy uprzednio nałożyć rękawice ochronne) w celu blokady przepływu. 6. Trzymając czujnik nieruchomo, nacisnąć przycisk Continue (Kontynuuj). 7. Poczekać na wyświetlenie komunikatu Zero Sensor Completed (Zerowanie czujnika zakończone). 8. Ponownie podłączyć termoanemometryczny czujnik pomiaru przepływu do obwodu pacjenta. 9. Jeśli wskazania czujnika nadal się wahają lub odczyty są niedokładne, należy powtórzyć procedurę lub wymienić czujnik. Powyższe czynności muszą być wykonywane w prawidłowej kolejności. Jeśli test jest powtarzany, zapisywana jest jedynie ostatnia zmierzona wartość. Zapisana wartość będzie stosowana we wszystkich kolejnych pomiarach przepływu i objętości wykonywanych za pomocą czujnika pomiarowego. Powyższa procedura jest niezawodna, jednak istnieją ilościowe ograniczenia korekty kompensacji. Jeśli wskazania termoanemometrycznego czujnika pomiaru przepływu nadal się wahają lub odczyty są niedokładne, oznacza to, że wartość kompensacji jest ograniczana i należy wyczyścić czujnik lub go wymienić. Czujniki przepływu o przemiennej kryzie są także dostępne w niektórych modelach respiratorów AVEA. Czujnik przepływu VarFlex można zastosować dla noworodków i dzieci, u których szczytowy przepływ wdechowy jest mniejszy niż 30 l/min. Czujnik nie jest aktywny w zastosowaniach dla dorosłych. W przypadku dorosłych i dużych dzieci dostępny jest czujnik przepływu VarFlex dla dzieci / dorosłych, dla pacjentów, dla których przepływ powinien być zawarty w zakresie 1,2 180 l/min. Szczegółowe informacje na temat specyfikacji każdego czujnika przepływu zawiera Dodatek E: Specyfikacje czujnika i opór obwodu.

34 20 Podręcznik operatora Czujnik przepływu o przemiennej kryzie Czujniki o przemiennej kryzie są dołączane do gniazdek na przednim panelu respiratora zaznaczonych kolorem ciemnoniebieskim i oznaczonych przedstawioną poniżej ikoną. Jest to złącze blokujące. W celu dołączenia należy najpierw pociągnąć plastikowy kołnierz blokujący, a następnie wcisnąć mocno do gniazdka respiratora. Następnie popchnąć kołnierz blokujący do przodu, aby zablokować czujnik przepływu. Wyciągany kołnierz plastikowy Rycina 2-21: Złącze czujnika przepływu o zmiennej kryzie W celu rozłączenia najpierw pociągnąć plastikowy kołnierz, a następnie wyciągnąć złącze z respiratora. Nie ciągnąć w górę ani w dół, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złącza. PRZESTROGA Przed podłączeniem tych złącz należy całkowicie wyjąć plastikowy kołnierz blokujący. Niezastosowanie się tych zaleceń może spowodować uszkodzenie złącza.

35 Systemy respiratorów AVEA 21 Podłączanie nebulizatora Z respiratorem AVEA można używać nebulizatora (patrz Rozdział 3: Obsługa respiratora ). Nebulizator jest zsynchronizowany z oddechami, dostarcza gaz z ustaloną ilością tlenu (FIO 2 ) i jest aktywny przez 20 min. W przedstawiony sposób dołączyć przewody nebulizatora do końcówki na dole przedniego panelu. Końcówka oznaczona jest poniższą ikoną. Rycina 2-22: Podłączanie przewodu nebulizatora Aby użyć wewnętrznego nebulizatora, respirator AVEA należy podłączyć do źródła powietrza pod wysokim ciśnieniem. Nebulizator nie jest aktywny dopóki respirator AVEA działa z użyciem sprężarki wewnętrznej. Respirator zawiera wewnętrzną sprężarkę pneumatyczną, która tworzy ciśnienie odpowiednie do sterowania nebulizatora. Aby doszło do włączenia nebulizatora, wymagany jest przepływ wdechowy o wartości przynajmniej 16 litrów na minutę, kompensowany w celu utrzymania ustawionych wartości objętości oddechowych. PRZESTROGA Podczas używania wewnętrznego nebulizatora prędkość przepływu w respiratorze zostaje zmniejszona do 6 l/min w celu skompensowania wydajności nebulizatora. Przepływ z wewnętrznego nebulizatora może się zmieniać, dlatego stosowanie nebulizatora tego typu może wpłynąć na objętości oddechowe doprowadzane do pacjenta. Nebulizatora nie należy używać podczas używania helioksu. Do portu nebulizatora można dołączyć opcjonalny filtr umożliwiający filtrowanie przepływu gazu nebulizatora.

36 22 Podręcznik operatora Dołączanie czujnika ciśnienia proksymalnego Do modelu Comprehensive respiratora AVEA może być dołączany czujnik ciśnienia proksymalnego, służący do monitorowania ciśnienia w proksymalnej części dróg oddechowych. W modelu Comprehensive respiratora AVEA złącze jest oznaczone symbolem Aux, jak prorzedstawia Rycina 2-23, i ma purpuwą otoczkę. Po włączeniu ta funkcja wyświetla ciśnienia i zmiany ciśnień w proksymalnej części dróg oddechowych. Rycina 2-23: Złącze czujnika ciśnienia proksymalnego w modelu Comprehensive respiratora AVEA W zastosowaniach, w których są duże opory w monitorowanym układzie oddechowym, ciśnienie proksymalne może być wyższe niż ustawione ciśnienie wdechowe.

37 Systemy respiratorów AVEA 23 (Tylko model Comprehensive) Balon przełykowy Złącze przeznaczone dla balonu przełykowego jest zaznaczone na zielono na górnej części przedniego panelu, tak jak pokazano obok. Oznaczone jest symbolem P ES. Rycina 2-24: Złącze balonu przełykowego Opis techniki umieszczania balonu przełykowego zawiera Rozdział 4: Parametry monitorowane, odczyty i pomiary. Cewnik tchawicy Cewnik tchawicy zostanie dołączony do respiratora AVEA poprzez złącze na przednim panelu, zaznaczone symbolem Aux. Złącze przedstawiono na Rycina Opis techniki umieszczania cewnika tchawicy zawiera Rozdział 4: Parametry monitorowane, odczyty i pomiary. OSTRZEŻENIE Respirator AVEA został zaprojektowany zgodnie ze stosownymi standardami (UL2601 i IEC ), stanowiącymi gwarancję, że użytkownik ani pacjent nie będą narażeni na działanie nadmiernych prądów upływu. Jednak nie można tego zagwarantować w sytuacji, gdy do respiratora podłączone są urządzenia zewnętrzne. W celu zapobieżenia ryzyku gromadzenia się na obudowie aparatu zbyt silnych prądów upływu, pochodzących z urządzeń zewnętrznych dołączonych do portu RS-232, portu drukarki lub wideo, należy izolować ochronne przewody uziemiające, tak aby zapewnić ich właściwe podłączenie. Izolacja powinna zapewniać ochronę ekranu na końcu przewodu. Informacje dotyczące połączeń i komunikacji zawiera Dodatek B: Specyfikacje.

38 24 Podręcznik operatora Konfiguracja tylnej części respiratora A B J C K I E D F G H Rycina 2-25: Panel tylny A Moduł zasilania prądem przemiennym H Złącze dla przewodu dostarczającego tlen B Złącze modułu interfejsu użytkownika (UIM) I Złącze akumulatora zewnętrznego C ILV / Wejście/wyjście analogowe J Bezpiecznik akumulatora zewnętrznego D Przełącznik włączający/wyłączający zasilanie K Bezpiecznik akumulatora wewnętrznego E F G Złącze systemu wzywania pielęgniarki Inteligentne złącze przepływu powietrza/ helioksu Czujnik tlenu

39 Systemy respiratorów AVEA 25 Podłączanie czujnika tlenu Komora czujnika O O2 Cell 2 Komora czujnika tlenu znajduje się na tylnym panelu, między dwoma końcówkami przewodzącymi gaz. Kabel czujnika tlenu rozciąga się od tylnego panelu bezpośrednio nad czujnikiem. Należy ostrożnie wyrównać i lekko popchnąć złącze na czujniku tlenu, aż do osadzenia. Po uzyskaniu prawidłowego połączenia należy przesunąć osłonę zabezpieczającą w dół i wepchnąć ją na czujnik. Rycina 2-26: Podłączanie czujnika tlenu Podłączanie końcówek przewodzących gaz Inteligentna końcówka przewodząca powietrze Na tylnym panelu respiratora są dwa złącza, do których podłącza się gaz. Złącze po lewej stronie panelu służy do podłączania źródła powietrza lub helioksu. Końcówka inteligentnego złącza przedstawiona na rysunku ma korpus typu Kołnierz CGA DISS nr 1160, służy do przewodzenia powietrza i jest wyposażona w zintegrowany pojemnik kondensacyjny. Aby zapobiec wnikaniu wilgoci do respiratora z instalacji ściennej doprowadzającej powietrze, pomiędzy przewodem przewodzącym powietrze i inteligentnym złączem przewodzącym powietrze umieszczono zewnętrzny pojemnik kondensacyjny. Aby założyć pojemnik, należy odpowiednio ustawić zespół złącza (Rycina 2-27), delikatnie osadzić go na końcówce i przykręcić kołnierz mocujący do pierwszego oporu. Firma CareFusion oferuje także podobne złącza NIST do przewodzenia powietrza oraz końcówki, które umożliwiają przewodzenie ciekłego powietrza. Inteligentne złącze Rycina 2-27: Dołączanie inteligentnego złącza przewodzącego powietrze z pojemnikiem kondensacyjnym

40 26 Podręcznik operatora Inteligentna końcówka przewodząca helioks Do przewodzenia mieszanki helioksu w proporcjach 80/20 można także wykorzystać końcówkę złącza typu DISS nr 1180 (Rycina 2-28). Aby zamontować złącze do przewodzenia helioksu, należy zapoznać się z instrukcjami na ten temat. Ta końcówka nie jest wyposażona w zintegrowany pojemnik kondensacyjny / filtr. Wszystkie inteligentne złącza respiratora AVEA bez i ze zintegrowanym pojemnikiem kondensacyjnym / filtrem zakłada się w ten sam sposób. Należy odpowiednio ustawić złącze (Rycina 2-27 oraz Rycina 2-28), delikatnie osadzić go na końcówce i przykręcić kołnierz mocujący do pierwszego oporu. Kołnierz Mocowanie Rycina 2-28: Dołączanie złącza przewodzącego helioks Inteligentne złącza respiratora AVEA informują respirator jaki typ końcówek został dołączony i które elementy sterowania należy uruchomić. Końcówka po prawej stronie panelu służy do podłączania źródła tlenu. Do przewodzenia tlenu służy końcówka typu CGA DISS, nr 1240 (firma CareFusion oferuje także końcówki NIST oraz końcówki do przewodzenia ciekłego powietrza). Dołączanie przewodów gazu Złącze przewodzące tlen Przewód tlenu należy założyć na końcówkę po prawej stronie tylnego panelu (Rycina 2-29). Złącze przewodzące helioks Rycina 2-29: Podłączanie przewodu tlenu Jeżeli respirator jest wyposażony w rozszerzenie do dostarczania helioksu, przewód helioksu należy dołączyć do inteligentnej końcówki złącza po lewej stronie tylnego panelu, w sposób pokazany na Rycina Przewodu powietrza nie można dołączyć do końcówki zaprojektowanej do przewodzenia helioksu i odwrotnie. Rycina 2-30: Podłączanie przewodu helioksu

41 Systemy respiratorów AVEA 27 OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem wentylacji pacjenta za pomocą helioksu należy odczekać 90 sekund, aż z zasobnika zostanie spuszczony gaz. OSTRZEŻENIE Podłączenie mieszanki helu-tlenu, która nie zawiera przynajmniej 20% tlenu może spowodować niedotlenienie narządów i tkanek lub śmierć. Mimo, że mieszanka helu i tlenu o proporcjach 80/20 jest określana jako gaz medyczny, mieszanka helu i tlenu nie jest przeznaczona do żadnego określonego zastosowania medycznego. Dołączanie przewodu powietrza W sposób przedstawiony na Rycina 2-31 należy dołączyć przewód dostarczający powietrze do końcówki inteligentnego złącza ze zintegrowanym pojemnikiem kondensacyjnym / filtrem po lewej stronie tylnego panelu. Końcówka na rycinie jest końcówką typu DISS. Firma CareFusion oferuje także końcówki, do których można dołączać przewody NIST i przewody z ciekłym powietrzem. Przewodu powietrza nie można dołączyć do końcówki zaprojektowanej do przewodzenia helioksu i odwrotnie. Rycina 2-31: Dołączanie przewodu powietrza do pojemnika kondensacyjnego Do końcówki przewodzącej powietrze nie można podłączać końcówki do przewodzenia helioksu i odwrotnie.

42 28 Podręcznik operatora Ekrany narzędzi Zakładka Configuration (Konfiguracja) Rycina 2-32: Utilities Screen (Ekran narzędzi) Alarm Loudness (Głośność alarmu) Aby zmienić głośność alarmu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Increase (zwiększania) lub Decrease (zmniejszania), aż do uzyskania wymaganego poziomu głośności. W trakcie regulowania pojawi się okienko Alarm Test (test alarmu). Włączanie / wyłączanie alarmu O2 Jeżeli respirator pracuje, a dojdzie do uszkodzenia czujnika tlenu, można wówczas wyłączyć alarmy niskiego i wysokiego stężenia tlenu. Aby wyłączyć alarmy, należy nacisnąć przycisk Enable / Disable O 2 (Włącz / wyłącz O 2 ). Aby włączyć, należy ponownie nacisnąć ten przycisk. Alarmów poziomu tlenu nie można wyłączyć, jeżeli używany jest helioks. Wyłączenie i ponowne włączenie respiratora automatycznie spowoduje ponowne włączenie alarmów tlenu. OSTRZEŻENIE Chociaż wyłączenie alarmów tlenu nie wpływa na miareczkowanie tlenu, do obwodu należy dołączyć zewnętrzny analizator i używać go aż do wymienienia czujnika tlenu.

43 Systemy respiratorów AVEA 29 Korekcja przepływu Korekcja przepływu umożliwia korekcję przepływu do wartości BTPS (temperatura ciała przy ciśnieniu otoczenia, nasycenie parą wodną) lub ATPD (aktualna temperatura otoczenia, ciśnienie i wilgotność otoczenia). Tryb ILV Aby umożliwić niezależną wentylację płuc (Independent Lung Ventilation ILV) i zdefiniować respirator nadrzędny i podrzędny, należy uzyskać dostęp do ekranu narzędzi z menu ekranów (Rycina 2-32). Tryb ILV wymaga zastosowania specjalnie skonfigurowanego zestawu kabla dodatkowego (nr kat ), dostępnego w firmie CareFusion. Po włączeniu obydwu respiratorów, należy podłączyć kabel ILV (część nr 16124) do analogowego portu w każdym respiratorze. Wyłączyć respirator, który ma być respiratorem podrzędnym. W razie potrzeby ustawić wszystkie ustawienia główne i zaawansowane. Włączyć respirator nadrzędny. Wybrać Master (nadrzędny) na ekranie narzędzi. W razie potrzeby ustawić wszystkie ustawienia główne i zaawansowane. Podłączyć pacjenta. Wentylacja się nie rozpocznie dopóki respirator nadrzędny nie zostanie włączony. Podczas niezależnej wentylacji płuc każdy respirator zachowuje niezależne ustawienia FIO 2. Zaleca się wyłączenie monitorowania wartości FIO 2 na każdym respiratorze. Na każdym respiratorze zatwierdzić ustawienia alarmu. Alarmy na każdym respiratorze będą włączane niezależnie, w zależności od ustawień. Wentylacja bezdechu na respiratorze podrzędnym jest sterowana tylko przez prędkość wentylacji bezdechu na respiratorze nadrzędnym. Jeżeli respiratory zostaną rozłączone podczas działania w trybie ILV, na nadrzędnym wentylatorze zostanie uruchomiony alarm rozłączenia ILV. W przypadku wystąpienia bezdechu na podrzędnym wentylatorze zostanie uruchomiony alarm i rozpocznie się wentylacja bezdechu przy jego własnych aktywnych ustawieniach. OSTRZEŻENIE Do tego gniazdka NIE NALEŻY podłączać standardowego kabla DB-25. W przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie respiratora. Dla WSZYSTKICH elementów skojarzonych z tym złączem wymagany jest specjalnie skonfigurowany przewód. Skontaktować się z działem pomocy technicznej. Inteligentna końcówka przewodząca powietrze Na tylnym panelu respiratora AVEA znajduje się gniazdo 25-wtykowe (Rycina 2-33), które umożliwia niezależną wentylację płuc (ILV) z innym respiratorem AVEA. Sygnał wyjściowy dla ILV to sygnał cyfrowy o napięciu 5 VDC, który jest zsynchronizowany z fazą oddechu respiratora nadrzędnego. Tabela 2-1 na końcu tej części zawiera opisy istotnych wtyków dla sygnałów przenoszonych przez to złącze. To złącze przewodzi także sygnały z wejścia i wyjścia cyfrowego. Dodatek B Specyfikacje zawiera ciśnienia wyjścia analogowego (cmh 2 O/mv), przepływ (ml/min) i objętość (ml/mv).

44 30 Podręcznik operatora Konfiguracja wtyku złącza ILV Aby połączyć ze sobą dwa respiratory AVEA do niezależnej wentylacji płuc, wejście ILV (podrzędne) w jednym respiratorze AVEA należy połączyć kablem z wyjściem ILV (nadrzędnym) na innym respiratorze AVEA. Na Rycina 2-33 poniżej przedstawiono wtyk ILV nr 18 na respiratorze podrzędnym i wtyk ILV nr 6 na respiratorze nadrzędnym. Oprócz tego należy podłączyć jedną z mas analogowych (wtyki 5, 9, 10, 11, 12 lub 13). Zalecamy używanie kabla ekranowanego. Aby możliwa była niezależna wentylacja płuc: Podłączyć masę analogową z respiratora 1 do masy analogowej na respiratorze 2 (Rycina 2-34). Podłączyć wtyk nr 6 respiratora 1 (nadrzędnego) do wtyk u nr 18 na respiratorze nr 2 (podrzędny). Podłączyć wtyk nr 18 respiratora 1 do wtyku nr 6 na respiratorze nr 2. Podrzędny Nadrzędny Rycina 2-33: Konfiguracja połączeń wtyków do ILV Rycina 2-34: Styki masy analogowej

45 Systemy respiratorów AVEA 31 Do bezpiecznego i dokładnego przesyłania i odbierania sygnałów wymagane jest przynajmniej jedna masa analogowa. Jedna masa analogowa wystarczy do podłączenia wszystkich innych sygnałów. Wybieranie języka Aby wybrać żądany język, należy dotknąć okno języka i skorzystać z pokrętła danych. Zmianę zatwierdzić za pomocą przycisku Accept (Akceptuj). Tekst wyświetlany na ekranie LCD zostanie automatycznie przetłumaczony na wybrany język. Aby ułatwić używanie respiratora, w oknie wyboru tekstu, na ekranie narzędzi dostępne są wszystkie języki. Czułość Low Vte Alarm (alarmu niskiego poziomu Vte) Ta opcja służy do ustalenia liczby kolejnych oddechów, których wydychana objętość oddechowa jest mniejsza niż nastawa alarmu Low Vte Alarm (Alarm niskiego poziomu Vte), której przekroczenie powoduje uruchomienie alarmu. Wartością domyślną są 3 oddechy; zakres wynosi od 1 do 5 oddechów. Increase FIO2 (Zwiększenie FIO2) Opcja służy do skonfigurowania kroku zwiększania, służącego do zwiększania ilości tlenu. Ustala ilość tlenu, o jaką respirator zwiększy aktualnie ustaloną wartość FIO 2. Przykład: Jeżeli zwiększenie FIO 2 jest ustawione na 20%, A ustawioną wartością FIO 2 jest 40% WÓWCZAS Po aktywowaniu zwiększania FIO 2 zostanie zwiększone do 60% na czas dwóch minut, a następnie powróci do wartości 40%. Ustawieniem domyślnym dla niemowląt jest 20%, a dla dzieci i dorosłych 79%. Aby uzyskać wartość 100% wdychanego tlenu, należy podczas zwiększania ilości tlenu ustawić FIO 2 na maksymalną wartość 79%. Wartości domyślne ustawień zostaną przywrócone po wybraniu opcji New Patient (Nowy pacjent) z menu konfiguracyjnego.

46 32 Podręcznik operatora Zakładka Input / Output (Wejście / wyjście) Rycina 2-35: Ekran Utility (Narzędzia), zakładka Input / Output (Wejście / wyjście)

47 Systemy respiratorów AVEA 33 Konfiguracja wejścia analogowego Pod nagłówkiem Set Analog Input Scale (Skala wejścia analogowego) znajdują się dwa przyciski reprezentujące dwa możliwe zakresy napięć. Jeżeli sygnał wyjściowy z urządzenia, z którym łączony jest aparat, ma wartość mniejszą niż 1 wolt, należy wybrać przycisk 0-1. Jeśli wartość ta wynosi 5 woltów lub mniej, należy wybrać zakres od 0 do 5 woltów. Należy wybrać odpowiednią skalę analogową i nacisnąć przycisk ACCEPT (zatwierdzenie) aby uzyskać dostęp do konfiguracji. Wejście analogowe jest konfigurowane na tym samym złączu co tryb ILV. Konfiguracja wtyków kabli używanych z tą funkcją jest przedstawiona na Rycina 2-36 poniżej. Producent urządzenia powinien określić konfigurację wtyków złącz umożliwiających dołączanie do innych urządzeń. OSTRZEŻENIE We wszystkich zastosowaniach używających tego złącza wymagane są specjalne kable. Do tego gniazdka NIE NALEŻY podłączać standardowego kabla DB25. Może to spowodować uszkodzenie respiratora. Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej, pod numerem telefonu podanym w dodatku A. Kanał 1 wejścia analogowego Kanał 0 wejścia analogowego Rycina 2-36: Złącza wejścia analogowego

48 34 Podręcznik operatora Wyjścia analogowe Określenie typu wyjścia analogowego Sygnał przepływu z wyjścia analogowego można ustawić na Wye Flow (Przepływ przez trójnik) (obliczony przepływ do pacjenta) lub Machine Flow (Przepływ maszynowy) (przepływ zmierzony przez czujnik przepływu wdechowego). Ciśnienie, Przepływ, Objętość, Faza oddechu Rycina 2-37: Konfiguracja wtyków wyjścia analogowego Konfiguracja wtyków wyjścia analogowego odpowiadających ciśnieniu, przepływowi, objętości i fazie oddechu została przedstawiona powyżej. Dodatek B Specyfikacje zawiera ciśnienia wyjścia analogowego (cmh 2 O/mv), przepływ (l/min) i objętość (ml/mv). Rycina 2-38: Styki masy analogowej** Do bezpiecznego i dokładnego przesyłania i odbierania sygnałów wymagane jest przynajmniej jedna masa analogowa. Jedna masa analogowa wystarczy do podłączenia wszystkich innych sygnałów.

49 Systemy respiratorów AVEA 35 Tabela 2-1: Konfiguracja wtyków wejścia/wyjścia analogowego i trybu ILV STYK FUNKCJA 1 Kanał 0 wejścia analogowego 14 Kanał 1 wejścia analogowego 18 Wejście trybu ILV 6 Wyjście trybu ILV 20 Tylko do użytku w fabryce. NIE PODŁĄCZAĆ. 22 Wyjście analogowe, PRESSURE (CIŚNIENIE) 23 Wyjście analogowe, FLOW (PRZEPŁYW) 24 Wyjście analogowe, VOLUME (OBJĘTOŚĆ) 25 Wyjście analogowe, BREATH PHASE (FAZA ODDECHU) 5, 9, 10, 11, 12, 13 Uziemienie, analogowe Do bezpiecznego i dokładnego przesyłania i odbierania sygnałów wymagana jest co najmniej jedna masa analogowa. Jedna masa analogowa wystarczy do podłączenia wszystkich innych sygnałów. RS-232 Output (Wyjście RS-232) Ustala format wyjścia RS 232 dla komunikacji cyfrowej przez port oznaczony jako MIB. Konfiguracja wyjścia RS-232 pozwala na wybór następujących opcji: Ogólne Wybrać 8, N, 1 oraz prędkość transmisji: 9600, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, lub albo Wybrać tylko CR/LF lub CR Rycina 2-39: Ekran Utility (Narzędzia), zakładka Input / Output (Wejście / wyjście), ogólne wyjście RS-232

50 36 Podręcznik operatora VueLink Wyjście RS-232: Wybrać Off (Wył.) Rycina 2-40: Ekran Utility (Narzędzia), zakładka Input / Output (Wejście / wyjście), wyjście Vuelink RS-232 albo VOXP Wybrać VOXP i albo 8, N, 1 / 7, N, 1 / 7, E, 1, albo 7, 0, 1 oraz prędkość transmisji: 9600, 19200, 38400, 57600, Rycina 2-41: Ekran Utility (Narzędzia), zakładka Input / Output (Wejście / wyjście), wyjście VOXP RS-232

51 Systemy respiratorów AVEA 37 Złącze systemu wzywania pielęgniarki Respirator AVEA można podłączyć do zdalnego systemu wzywania pielęgniarki przez łącznik modułowy na tylnym panelu przedstawiony na Rycina 2-25, E. Gniazdo wtykowe zostało skonfigurowane na sygnały normalnie zamknięte (NC, zestyk rozwierny) lub normalnie otwarte (NO, zestyk zwierny). Przewody dla obydwu systemów są dostępne w firmie CareFusion. Zakładka Date / Time (Data / godzina) Rycina 2-42: Ekran Utility (Narzędzia), zakładka Date / Time (Data / godzina) Ustawianie daty Używając techniki dotykania i obracania pokrętła danych należy przed użyciem respiratora ustawić prawidłowe miesiąc, dzień i rok. Ustawienie czasu Używając techniki dotykania i obracania pokrętła danych należy przed użyciem respiratora ustawić prawidłowy czas w godzinach i minutach. Po dokonaniu zmiany daty i/lub czasu należy wyłączyć respirator, potem włączyć go ponownie i wybrać NEW PT (Nowy Pacjent) aby upewnić się, czy EVENTS (zdarzenia) i TRENDS (trendy) są skoordynowane z nowym ustawieniem daty / czasu.

52 38 Podręcznik operatora Zasilanie respiratora AVEA Aby podłączyć zasilanie respiratora, należy podłączyć przewód zasilania do odpowiedniego źródła zasilania prądem przemiennym i nacisnąć włącznik zasilania znajdujący się na tylnym panelu respiratora, zgodnie z poniższą ilustracją. ON OFF Rycina 2-43: Włącznik zasilania Czas włączania zasilania / ponownego rozruchu tego urządzenia wynosi około 7 sekund. OSTRZEŻENIE Ochronne złącze uziemienia w postaci przewodu uziomowego w przewodzie zasilania jest niezbędne do bezpiecznej pracy urządzenia. W przypadku braku uziemienia ochronnego wszystkie części przewodzące, w tym gałki i kontrolki, które mogą wydawać się zabezpieczone, mogą spowodować porażenie prądem. Aby uniknąć porażenia prądem, należy podłączyć przewód zasilania do prawidłowo uziemionego gniazda, używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z respiratorem oraz upewnić się, że przewód zasilania nie jest uszkodzony. OSTRZEŻENIE Jeśli stan zewnętrznego przewodu uziomowego budzi wątpliwości, należy odłączyć respirator od źródła zasilania i zasilać go z wewnętrznego akumulatora lub opcjonalnego akumulatora zewnętrznego.

53 Systemy respiratorów AVEA 39 Testy weryfikacyjne przeprowadzane przez użytkownika OSTRZEŻENIE Testy weryfikacyjne należy zawsze przeprowadzać bez pacjenta. Testy weryfikacyjne przeprowadzane przez użytkownika składają się z trzech następujących podtestów i należy je wykonywać przed podłączeniem nowego pacjenta. Test POST: Test POST, uruchamiany po włączeniu (ang. Power On Self Test), jest zrozumiały dla użytkownika i wysyła komunikat tylko po napotkaniu błędu. Po zakończeniu testu POST rozpoczyna się normalna wentylacja. Test EST (Rozszerzony test systemów). Podczas tego testu respirator wykonuje: Test szczelności obwodu pacjenta Pomiar podatności obwodu pacjenta Dwupunktową kalibrację czujnika tlenu Test alarmów obejmuje weryfikację: Alarmu wysokiego ciśnienia Ppeak Alarmu wysokiego poziomu O 2 Alarmu bardzo wysokiego ciśnienia Ppeak Alarmu niskiego ciśnienia Ppeak Alarmu niskiej objętości minutowej Ve Alarmu utraty zasilania prądem przemiennym Alarmu wysokiej objętości minutowej Ve Rozłączenia obwodu Alarmu dużej objętości oddechowej (Vt) Alarmu wysokiej częstości Alarmu niskiego poziomu O 2 Alarmu okresu bezdechu Alarmu małej objętości oddechowej (Vt) Alarmu niskiego ciśnienia PEEP PRZESTROGA Mimo że zakończenie niepowodzeniem dowolnego z powyższych testów nie powoduje wyłączenia respiratora, przed podłączeniem pacjenta należy sprawdzić, czy respirator działa prawidłowo. Test POST Ten test jest uruchamiany automatycznie i dokonuje następujących przeglądów: Sprawdzenie procesora Suma kontrolna pamięci ROM Test pamięci RAM Test POST sprawdzi także diody LED na module UIM, alarmy dźwiękowe i diody LED, które zapalają się, gdy uruchamiane są alarmy dźwiękowe. Po zakończeniu testu POST rozpoczyna się normalna wentylacja.

54 40 Podręcznik operatora Test EST (Rozszerzony test systemów) Dostęp do funkcji testu EST można uzyskać z ekranu konfiguracji przedstawionego poniżej. Aby uruchomić ten ekran, należy nacisnąć przycisk membranowy SETUP po lewej stronie, u dołu modułu UIM. Rycina 2-44: Ekran konfiguracyjny Nacisnąć przycisk EST na ekranie dotykowym, aby go wybrać. Wyświetlony zostanie komunikat zawierający instrukcje usunięcia pacjenta i zablokowania trójnika pacjenta. Po upewnieniu się, że pacjent został odłączony, a trójnik obwodu zablokowany należy nacisnąć przycisk kontynuacji (Cont). Respirator wykona test EST i wyświetlany będzie zegar odliczający wstecz. Podczas tego testu respirator wykonuje: Test szczelności obwodu pacjenta Pomiar podatności obwodu pacjenta Dwupunktowa kalibracja czujnika tlenu Pomiar podatności obwodu pacjenta i test szczelności wykonywane są jednocześnie z kalibracją czujnika tlenu. Maksymalny czas testu EST wynosi 90 sekund. Aby w dowolnym czasie zresetować test EST i powrócić do ekranu konfiguracyjnego należy nacisnąć przycisk Cancel (Anuluj). Po zakończeniu każdego testu na ekranie respiratora będzie wyświetlany komunikat Passed (Zakończony powodzeniem) lub Failed (Zakończony niepowodzeniem) obok odpowiedniego testu. Po zakończeniu testu należy nacisnąć przycisk kontynuacji, aby powrócić do ekranu konfiguracyjnego. Rycina 2.45a Instrukcja Remove Patient (Usuń pacjenta) Rycina 2.45b Test EST w toku Rycina 2.45c Test EST zakończony Rycina 2-45: Ekrany EST

55 Systemy respiratorów AVEA 41 Przycisk SET UP ACCEPT (zatwierdzenie konfiguracji) musi zostać wciśnięty aby system AVEA zachował pomiar podatności obwodu. W tym momencie nawet po wyłączeniu respiratora, jeśli wybrana zostanie opcja SAME PT (ten sam pacjent), pomiar podatności obwodu zostanie zachowany. Jeśli wybrana zostanie opcja NEW PT (nowy pacjent), będzie wymagała zastosowania EST. Jeśli respirator nie jest podłączony do źródła tlenu, natychmiast nastąpi przerwanie kalibracji czujnika O 2. Test alarmów Aby zapewnić prawidłową kalibrację czujnika tlenu, należy zawsze przed wykonaniem ręcznych testów alarmu wykonać test EST. OSTRZEŻENIE Testy weryfikacyjne należy zawsze przeprowadzać bez pacjenta. PRZESTROGA Po zakończeniu każdego testu weryfikacyjnego należy sprawdzić, czy przed wykonaniem kolejnego testu granice alarmu zostały zresetowane na zalecane wartości przedstawione w tym rozdziale. Wymagania dotyczące konfiguracji testu: Ustawienie dla dorosłych Ustawienie dla dzieci Ustawienie dla noworodków Ciśnienie dostarczanego powietrza > 2,1 bara (30 psig) Takie samo Takie samo Ciśnienie dostarczanego tlenu > 2,1 bara (30 psig) Takie samo Takie samo Napięcie sieciowe AC 115 ± 10 VAC Takie samo Takie samo Obwód pacjenta 2 m (6 ft) Adult 2 m (6 ft) Adult Infant Podatność 20 ml/cmh2o 20 ml/cmh2o Nie dotyczy Opór 5 cmh2o/l/s 5 cmh2o/l/s Nie dotyczy Aby przeprowadzić testy alarmów na respiratorze AVEA, używając ustawień domyślnych, należy wykonać następujące czynności (na końcu części dotyczącej testów alarmów znajduje się tabela opisujące ustawienia domyślne dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków). 1. Podłączyć źródło tlenu i powietrza. Podłączyć kabel zasilający do odpowiedniego gniazdka prądu przemiennego. Dołączyć do respiratora obwód odpowiedniego pacjenta i płuco testowe. 2. Podłączyć zasilanie respiratora i wybrać opcję NEW PATIENT (Nowy pacjent) po wyświetleniu ekranu Patient Select (Wybór pacjenta). Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk PATIENT ACCEPT (Akceptuj pacjenta). To spowoduje włączenie domyślnych ustawień ręcznych testów alarmów. 3. Następnie z ekranu Patient Size Select (Wybór wielkości ciała pacjenta) należy wybrać wielkość pacjenta odpowiednią do danego testu (dorosły, dziecko, noworodek). Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk SIZE ACCEPT (Akceptuj wielkość). Wyłączyć aktywny nawilżacz. 4. Wprowadzić wymagane zmiany i wartości na ekranie konfiguracyjnym wentylacji lub zatwierdzić istniejące, naciskając przycisk SETUP ACCEPT (Akceptuj ustawienia). 5. Nacisnąć przycisk Alarm Limits (Granice alarmu) po prawej stronie, u góry interfejsu użytkownika.

56 42 Podręcznik operatora 6. Sprawdzić, czy nie zostały uaktywnione żadne alarmy i skasować wskaźnik alarmu, naciskając przycisk resetowania alarmu po prawej stronie, u góry interfejsu użytkownika. 7. Ustawić element sterowania % O 2 na wartość 100%. Odłączyć czujnik tlenu z tylnego panelu respiratora o sprawdzić, czy włącza się alarm niskiego stężenia tlenu. Przy odłączonym czujniku zmienić ustawienie elementu sterowania % O 2 na 21%. Zdjąć czujnik z tylnego panelu. Przedmuchać czujnik z zewnętrznego miernika przepływu tlenu. Sprawdzić, czy włącza się alarm wysokiego stężenia tlenu. Ustawienie elementu sterowania % O 2 zmienić na 21%, podłączyć czujnik tlenu do tylnego panelu. Usunąć wszystkie komunikaty alarmowe, naciskając przycisk resetowania alarmów. 8. Wartość ciśnienia PEEP ustawić na 0. Alarm niskiego ciśnienia PEEP ustawić na 0. Odłączyć trójnik pacjenta od płuca testowego. Sprawdzić, czy włącza się alarm niskiego ciśnienia Ppeak, a następnie alarm rozłączania obwodu. Ten drugi alarm powinien się włączyć w czasie 15 sekund lub w czasie jednego cyklu oddechowego. Naciskając przycisk resetowania, ponownie podłączyć płuco testowe do obwodu po wyłączeniu alarmu. 9. Odłączyć przewód zasilania prądem przemiennym od gniazdka. Sprawdzić, czy włącza się alarm utraty zasilania prądem przemiennym. Ponownie podłączyć przewód zasilania prądem przemiennym. Wyłączyć alarm, naciskając przycisk resetowania. 10. Zablokować port gazów wydechowych. Sprawdzić, czy włącza się alarm wysokiego ciśnienia Ppeak, po którym, po pięciu sekundach, powinien się włączyć podtrzymany alarm bardzo wysokiego ciśnienia (Ext High Peak). 11. Ustawić element sterowania na prędkość 1 oddechu/min. Sprawdzić, czy po domyślnym czasie 20 sekund włącza się alarm okresu bezdechu. Naciskając przycisk resetowania, przywrócić domyślne ustawienia i wyłączyć alarm. 12. Alarm niskiego ciśnienia PEEP ustawić na wartość większą niż domyślne ustawienie ciśnienia PEEP na respiratorze. Sprawdzić, czy włącza się alarm niskiego ciśnienia PEEP. Naciskając przycisk resetowania, przywrócić domyślne ustawienia alarmu i wyłączyć alarm. 13. Ustawić alarm wysokiego ciśnienia Ppeak na wartość mniejszą niż zmierzona wartość szczytowa lub wartość używana podczas wentylacji noworodków, która jest domyślnym ustawieniem ciśnienia wdechowego w respiratorze. Sprawdzić, czy włącza się alarm wysokiego ciśnienia Ppeak. Naciskając przycisk resetowania, przywrócić domyślne ustawienia alarmu i wyłączyć alarm. 14. Alarm niskiej objętości wydechowej Ve ustawić na wartość większą niż wartość Ve zmierzona w respiratorze. Sprawdzić, czy włącza się alarm niskiej objętości wydechowej Ve. Naciskając przycisk resetowania, przywrócić domyślne ustawienia alarmu i wyłączyć alarm. 15. Alarm wysokiej objętości wydechowej Ve ustawić na wartość mniejszą niż wartość Ve zmierzona w respiratorze. Sprawdzić, czy włącza się alarm wysokiej objętości Ve. Naciskając przycisk resetowania, przywrócić domyślne ustawienia alarmu i wyłączyć alarm. 16. Alarm wysokiej objętości oddechowej Vt ustawić na wartość mniejszą niż wartość Vt zmierzona w respiratorze. Sprawdzić, czy włącza się alarm wysokiej objętości oddechowej Vt. Naciskając przycisk resetowania, przywrócić domyślne ustawienia alarmu i wyłączyć alarm. 17. Alarm niskiej objętości oddechowej Vt ustawić na wartość większą niż wartość Vt zmierzona w respiratorze. Sprawdzić, czy alarm niskiej objętości oddechowej Vt włącza się po liczbie oddechów ustawionej na ekranie Utility (Narzędzia) jako czułość VTE. Naciskając przycisk resetowania, przywrócić domyślne ustawienia alarmu i wyłączyć alarm. 18. Alarm wysokiej częstości ustawić na wartość mniejszą niż wartość częstości zmierzona w respiratorze. Sprawdzić, czy włącza się alarm. Naciskając przycisk resetowania, przywrócić domyślną wartość ustawienia alarmu i wyłączyć alarm. 19. Zablokować ramię wdechowe w obwodzie pacjenta. Sprawdzić, czy włącza się alarm okluzji układu. PRZESTROGA Mimo że zakończenie niepowodzeniem dowolnego z powyższych testów nie powoduje wyłączenia respiratora, przed podłączeniem pacjenta należy sprawdzić, czy respirator działa prawidłowo.

57 Systemy respiratorów AVEA 43 Ustawienia domyślne dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków Ustawienia domyślne są ustawieniami operacyjnymi, które działają po naciśnięciu przycisku New Patient (Nowy pacjent) podczas zasilania. Ustawienia dotyczące wentylacji: ET tube Diameter (Średnica rurki wewnątrztchawicznej) ET Tube Length (Długość rurki wewnątrztchawicznej) Artificial Airway Compensation (Sztuczna kompensacja dróg oddechowych) Leak Compensation (Kompensacja przecieku) Circuit Compliance Compensation (Kompensacja podatności obwodu) (Circ Comp) Humidification (Nawilżanie) Patient Weight (Waga ciała pacjenta) Główne elementy sterowania: Ustawienie Ustawienie Ustawienie dla dorosłych dla dzieci dla noworodków 7,5 mm 5,5 mm 3,0 mm 30 cm 26 cm 15 cm Off (wyłączony) Off (wyłączony) Off (wyłączony) Off (wyłączony) Off (wyłączony) Off (wyłączony) 0,0 ml/cmh2o 0,0 ml/cmh2o 0,0 ml/cmh2o NIEAKTYWNE w przypadku noworodków. Active ON Active ON Active ON (Aktywne włączone) (Aktywne włączone) (Aktywne włączone) 1 kg 1 kg 1 kg Ustawienie dla dorosłych Ustawienie dla dzieci Ustawienie dla noworodków Breath Type / Mode Volume A/C Volume A/C TCPL A/C (Typ / tryb oddechu) Breath Rate (Częstość oddechu) (Rate) 12 oddechów/min 12 oddechów/min 20 oddechów/min Tidal Volume 500 ml 100 ml 2,0 ml (Objętość oddechowa) (Volume) Peak Flow (Przepływ szczytowy) 60 l/min 20 l/min 8 l/min Inspiratory Pressure (Ciśnienie 15 cmh2o 15 cmh2o 15 cmh2o wdechowe) (Insp Pres) Inspiratory Pause (Pauza 0,0 sekundy 0,0 sekundy 0,0 sekundy wdechowa) (Insp Pause) Inspiratory Time (Czas wdechu) 1,0 sekundy 0,75 sekundy 0,35 sekundy (Insp Time) tryb PSV 0 cmh2o 0 cmh2o 0 cmh2o PEEP (ciśnienie PEEP) 6 cmh2o 6 cmh2o 3 cmh2o Inspiratory Flow (Wyzwalanie 1,0 l/min 1,0 l/min 0,5 l/min przepływu wdechowego) (Flow Trig) % O2 40% 40% 40% Ustawienia zaawansowane: Ustawienie dla dorosłych Ustawienie dla dzieci Ustawienie dla noworodków Vsync (tryb Vsync) 0 (wyłączony) 0 (wyłączony) Nie dotyczy Wzrost Vsync 5 5 Nie dotyczy Sigh (Westchnienie) 0 (wyłączony) 0 (wyłączony) Nie dotyczy

58 44 Podręcznik operatora Ustawienie dla dorosłych Ustawienie dla dzieci Ustawienie dla noworodków Waveform (Przebieg czasowy) 1 (Dec) 1 (Dec) 1 (Dec) Bias Flow (Przepływ podstawowy) 2,0 l/min 2,0 l/min 2,0 l/min Inspiratory Pressure Trigger 3,0 cmh2o 3,0 cmh2o 3,0 cmh2o (Wyzwalacz ciśnienia wdechowego) (Pres Trig) Wzrost PSV PSV Cycle (Cykl PSV) 25% 25% 10% PSV Tmax (Czas maksymalny PSV) 5 sekundy 0,75 sekundy 0,35 sekundy Machine Volume (Objętość 0 l 0 ml 0 ml maszynowa) (Mach Vol) Granica objętości Volume Limit (Granica objętości) 2,50 l 500 ml 300,0 ml Inspiratory Rise (Wzrost ciśnienia wdechowego) (Insp Rise) Flow Cycle (Cykl przepływu) 0% (wyłączony) 0% (wyłączony) 0% (wyłączony) T High PSV Off (wyłączony) Off (wyłączony) Nie dotyczy T High Sync 0% 0% Nie dotyczy T Low Sync 0% 0% Nie dotyczy Demand Flow (Żądany przepływ) WŁ. WŁ. WŁ. Ustawienia alarmu: Ustawienie dla dorosłych Ustawienie dla dzieci Ustawienie dla noworodków High Rate (Wysoka częstość) 75 oddechów/min 75 oddechów/min 75 oddechów/min High Tidal Volume (Wysoka 3,00 l 1000 ml 300 ml objętość oddechowa) (High Vt) Low Tidal Volume (Niska objętość 0,0 l 0,0 ml 0,0 ml oddechowa) (Low Vt) Low Exhaled Minute Volume (Niska 1,0 l 0,5 l 0,5 l wydechowa objętość minutowa) (Low Ve) High Exhaled Minute Volume 30,0 l/min 30,0 l/min 5,0 l/min (Wysoka wydechowa objętość minutowa) (High Ve) Low Inspiratory Pressure (Niskie 8 cmh2o 8 cmh2o 5 cmh2o ciśnienie wdechowe) (Low Ppeak) High Inspiratory Pressure (Wysokie 40 cmh2o 40 cmh2o 30 cmh2o ciśnienie wdechowe) (High Ppeak) Low PEEP (niska wartośc ciśnienia 3 cmh2o 3 cmh2o 1 cmh2o PEEP) Apnea interval (Okres bezdechu) 20 sekund 20 sekund 20 sekund Dodatkowe elementy sterowania: Ustawienie Ustawienie dla dorosłych dla dzieci Manual Breath (Oddech ręczny) Suction (Ssanie) O2 79% 79% 20% Nebulizer (Nebulizator) --- Inspiratory Hold (Pauza wdechowa) (Insp Hold) Expiratory Hold (Pauza wydechowa) (Exp Hold) Ustawienie dla noworodków

59 Systemy respiratorów AVEA 45 Spis kontrolny testów respiratora AVEA wykonywanych przez użytkownika Numer seryjny aparatu: Data przeprowadzenia testu: TEST POWODZENIE NIEPOWODZENIE Testy automatyczne Test uruchamiany po włączeniu (POST) Test szczelności obwodu pacjenta Pomiar podatności obwodu pacjenta Dwupunktowa kalibracja czujnika tlenu Kontrola alarmów ręcznych Alarm wysokiej częstości Alarm niskiego poziomu Vte Alarm wysokiego poziomu Vte Alarm niskiej objętości minutowej Ve Alarmu wysokiej objętości minutowej Ve Alarm niskiego ciśnienia Ppeak Alarm wysokiego ciśnienia Ppeak Alarm Low PEEP (Niska wartość PEEP) Alarm okresu bezdechu Alarm przedłużonego wysokiego ciśnienia Ppeak Alarm rozłączenia obwodu Alarm okluzji układu Alarm utraty zasilania prądem przemiennym Alarm wysokiego stężenia O 2 Alarm niskiego stężenia O 2 Podpis wykonującego test: Tytuł

60 46 Podręcznik operatora Wykrywanie i usuwanie usterek respiratora AVEA Odłączyć od pacjenta wentylator, w którym może istnieć problem Objaw Problem Rozwiązania Niezakończony test EST wycieki Trójnik obwodu nie został dostatecznie Zapewnić dokładne zablokowanie obwodu. zablokowany Wyciek w obwodzie pacjenta Sprawdzić, czy w obwodzie pacjenta nie występują wycieki i ponownie osadzić złącza w respiratorze. W razie potrzeby wymienić obwód. Kaseta z filtrem nie została prawidłowo osadzona Zdjąć kasetę powietrza wydechowego i sprawdzić stan połączeń. Ponownie zamontować i sprawdzić. W razie potrzeby wymienić. Wyciek w narożniku wydechu Wymienić przeponę wydechową. Niezakończony test EST Nieudana kalibracja ilości tlenu Brak odczytu z proksymalnego czujnika przepływu Złącze na czujniku O2 nie zostało prawidłowo podłączone Zbyt niskie ciśnienie gazu na wlocie Sprawdzić podłączenie czujnika. Sprawdzić, czy ciśnienie tlenu i powietrza jest większe niż 1,4 bara (20 psig). Uszkodzony czujnik O2 Wymienić czujnik O2. Niezgodny czujnik i wielkość pacjenta Czujnik niepodłączony Zewnętrzne połączenia są luźne Uszkodzony czujnik Zapoznać się z podręcznikiem operatora, z informacjami na temat poprawnej konfiguracji czujnika/ trybu. Sprawdzić, czy czujnik jest prawidłowo podłączony zarówno do trójnika pacjenta, jak i do respiratora. Sprawdzić podłączenia zewnętrzne. Wymienić czujnik. Podczas pracy bez proksymalnych czujników przepływu objętość Vti > Vte Vte > Vti Błąd wewnętrzny Stan normalny podczas działania z płucem testowym Normalne, jeżeli odczyty mieszczą się w zakresie tolerancji +/- 10% od wartości określonych w specyfikacji respiratora Uszkodzony czujnik przepływu powietrza wydechowego Wyciek w obwodzie pacjenta, pojemniku kondensacyjnym lub systemie wydechowym Normalne, jeżeli odczyty mieszczą się w zakresie tolerancji +/- 10% od wartości określonych w specyfikacji respiratora Uszkodzony czujnik przepływu powietrza wydechowego Wezwać obsługę techniczną Nie jest wymagane żadne działanie. Nie są wymagane żadne czynności, jeżeli odczyty są zgodne ze specyfikacją. Wyczyścić/ wymienić czujnik przepływu powietrza wydechowego Wykonać test szczelności Nie są wymagane żadne czynności, jeżeli odczyty są zgodne ze specyfikacją. Wyczyścić/ wymienić czujnik przepływu powietrza wydechowego

61 Systemy respiratorów AVEA 47 Objaw Problem Rozwiązania Wyciek w obwodzie pacjenta, pojemniku Wykonać test szczelności kondensacyjnym lub systemie wydechowym Błąd wewnętrzny Wezwać obsługę techniczną Przebieg czasowy objętości ponad linią bazową w czujniku wewnętrznym lub poniżej tej linii. Nieprawidłowo włączona/ wyłączona funkcja nawilżacza Normalne, jeżeli odczyty mieszczą się w zakresie tolerancji +/- 10% od wartości określonych w specyfikacji respiratora Uszkodzony czujnik przepływu powietrza wydechowego Błąd wewnętrzny Ustawić Active on (Aktywne włączone) dla nawilżacza i Active off (Aktywne wyłączone) dla HME. Nie są wymagane żadne czynności, jeżeli odczyty są zgodne ze specyfikacją. Wyczyścić lub wymienić czujnik przepływu powietrza wydechowego Wezwać obsługę techniczną Objętości z czasem stają się nieprawidłowe Obcy materiał na czujniku przepływu Oczyścić/ wymienić czujnik Błąd wewnętrzny Wezwać obsługę techniczną Brak wyjścia nebulizatora Respirator działa z użyciem sprężarki Podłączyć instalację ścienną doprowadzającą powietrze Przepływ mniejszy niż 15 l/min W razie potrzeby zwiększyć przepływ Błąd wewnętrzny Wezwać obsługę techniczną Nieprawidłowy odczyt FIO 2 lub odczyt *** Czujnik O2 wymaga kalibracji Wykonać test EST Koniec żywotności czujnika O2 Wymienić czujnik O2. Zbyt wysokie ciśnienie PEEP Filtr powietrza wydechowego jest niedrożny lub nasycony Wymienić kasetę Uszkodzona przepona wydechowa Zmienić przeponę wydechową. Aparat nie działa, gdy jest zasilany prądem przemiennym Spalony bezpiecznik w module zasilania Przewód zasilania nie został podłączony do gniazdka Wymienić bezpiecznik Sprawdzić połączenia Aparat nie działa prawidłowo, gdy jest zasilany z akumulatora Wskaźnik nieprawidłowego poziomu naładowania akumulator wewnętrzny Akumulator nie jest dostatecznie naładowany Nadmiernie rozładowany akumulator Całkowite ładowanie akumulatora wewnętrznego trwa co najmniej 4 godziny. Aby w pełni naładować akumulator zewnętrzny, ładowanie powinno trwać co najmniej 12 godzin, przy zaświeconej zielonej diodzie LED. Do pełnego naładowania wymaga co najmniej 4 godzin ładowania.

62 48 Podręcznik operatora Objaw Problem Rozwiązania Akumulator wewnętrzny nie działa przez przewidywany czas. Dioda LED wskazująca postęp ładowania świeci na zielono, jednak czas działania akumulatora jest krótszy od przewidywanego. Akumulatory wydają się nie utrzymywać właściwego stanu naładowania. Konieczne jest przeprowadzenie konserwacji i kontroli. Wskaźnik nieprawidłowego poziomu naładowania akumulator zewnętrzny Nadmiernie rozładowany akumulator Luźne połączenia Należy przeprowadzić resetowanie akumulatora wewnętrznego. Do pełnego naładowania wymaga co najmniej 12 godzin ładowania. Sprawdzić połączenia Skrócony czas użytkowania akumulatora Akumulator nie jest w pełni naładowany Całkowite ładowanie akumulatora wewnętrznego trwa co najmniej 4 godziny. Aby w pełni naładować akumulator zewnętrzny, ładowanie powinno trwać co najmniej 12 godzin. Uszkodzony akumulator Wezwać obsługę techniczną Aparat nie działa z użyciem sprężarki Błąd wewnętrzny Wezwać obsługę techniczną Automatyczne wyzwalanie Nieprawidłowe ustawienia czułości Sprawdzić ustawienia przepływu i wyzwalania. Wycieki z obwodu Przeprowadzić test EST i w razie potrzeby zlikwidować wycieki. Przepływ podstawowy powinien być ustawiony na wartość o około 1,5 l/min większą niż ustawienie wyzwalania przepływu. Wyłączony wymagany przepływ Włączyć przepływ wymagany. Wyświetlany komunikat Vent INOP Awaria systemu Wezwać obsługę techniczną (Respirator nie działa) Alarm niskiego stężenia gazu w sprężarce Objętość minutowa przekracza 40 l/min Zmniejszyć objętość minutową. Alarm utraty gazu Złącze przewodzące powietrze/ helioks Zapewnić prawidłowe połączenia. zostało podłączone w nieprawidłowy sposób Błąd wewnętrzny Wezwać obsługę techniczną Kontrolka błędu urządzenia Uszkodzony czujnik Wymienić czujnik. Niepodłączony czujnik przepływu wydechowego Sprawdzić połączenia Kabel czujnika O2 nie jest podłączony Sprawdzić czujnik O2. Uszkodzony czujnik O2 Wymienić czujnik O2.

63 Systemy respiratorów AVEA 49 Objaw Problem Rozwiązania Błąd wewnętrzny Wezwać obsługę techniczną Granica ciśnienia NCPAP Niskie ciśnienie w trybie NCPAP Wysokie ciśnienie w trybie NCPAP Nieprawidłowa kolejność podłączania Okluzja ramienia wydechowego w obwodzie pacjenta. Filtr wydechowy jest zokludowany Rozłączenie obwodu Wycieki z obwodu Przeciek w połączeniu pacjent-interfejs. Okluzja w obwodzie pacjenta Do obwodu dostała się woda Działanie pacjenta Zewnętrzny akumulator należy podłączać po odłączeniu przewodu zasilania. Należy sprawdzić, czy na ramieniu wydechowym nie ma zapętleń i (lub) wody. Należy wymienić filtr wydechu. Należy sprawdzić obwód. Należy sprawdzić połączenie pacjentinterfejs. Sprawdzić obwód pacjenta. Należy sprawdzić wąsy tlenowe. Rozłączenie obwodu Rozłączenie obwodu pacjenta Sprawdzić obwód pacjenta. Nieprawidłowy odczyt ciśnienia barometrycznego Barometr może wymagać kalibracji Wezwać pomoc techniczną firmy CareFusion.

64 50 Podręcznik operatora Strona pusta, pozostawiona celowo.

65 Systemy respiratorów AVEA 51 Rozdział 3: Obsługa respiratora Przyciski membranowe i diody LED Rycina 3-1a: Moduł interfejsu operatora (międzynarodowy) z ikonami przycisków

66 52 Podręcznik operatora Rycina 3-1b: Moduł interfejsu operatora (angielski) z etykietami przycisków Rycina 3-1: Moduł interfejsu użytkownika Przyciski membranowe są to elementy sterowania modułu UIM, które otaczają ekran dotykowy. Poruszając się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara wokół modułu UIM, zaczynając od prawej górnej strony (patrz strzałka), napotykamy następujące elementy: A. Alarm silence (LED) (Wyciszenie alarmu) (dioda LED) Naciśnięcie tego przycisku wyłącza alarm dźwiękowy na 2 minuty (± 1 sekunda) lub do następnego naciśnięcia przycisku wyciszenia alarmu. Ten przycisk nie funkcjonuje w przypadku alarmu VENT INOP (respirator nie działa). Naciśnięcie przycisku wyciszenia alarmu nie zapobiegnie ponownemu uruchomieniu alarmów dźwiękowych w określonych warunkach alarmowych. B. Alarm reset (Zerowanie alarmu) Wyłącza wzrokowe wskaźniki nieaktywnych alarmów.

67 Systemy respiratorów AVEA 53 C. Alarm Limits (Granice alarmu) Uruchamia ekran granic alarmu, który umożliwia wprowadzanie danych i regulacji. Włącza i wyłącza ekran. Naciśnięcie przycisku zatrzymania podczas, gdy otwarte jest okno granic alarmu, automatycznie spowoduje zamknięcie tego okna i zatrzymanie grafiki. D. Manual Breath (Oddech ręczny) Naciśnięcie tego przycisku podczas fazy wydychania zapewnia jeden wymuszony oddech, zgodnie z aktualnymi ustawieniami respiratora. Oddech nie zostanie wywołany, jeśli przycisk został naciśnięty podczas wdechu. Przycisk oddechu ręcznego jest nieaktywny w trybie APRV / BiPhasic. E. Suction (LED) (Ssanie -dioda LED) Przyciśnięcie tego przycisku inicjuje operację odłączenia w celu rozpoczęcia ssania. Respirator wykona następujące czynności: Na dwie minuty uruchomi zwiększanie stężenia O 2 (patrz poniżej Zwiększanie stężenia O 2 ). Gdy alarm odłączenia obwodu jest aktywny, respirator zaprzestanie pracy i ustawi przepływ podstawowy. Respirator automatycznie wykryje pacjenta po ponownym podłączeniu i przywróci normalną wentylację. Wyłączy alarm na 120 sekund. Jeżeli przycisk ssania zostanie naciśnięty w ciągu 2 minut, gdy uruchomiona jest operacja odłączania w celu rozpoczęcia zasysania, manewr zostanie anulowany. F. Increase O 2 (Zwiększenie stężenia O 2 ) Po naciśnięciu tego przycisku respirator przez 2 minuty dostarcza pacjentowi tlen o zwiększonym stężeniu. Jeśli w ciągu tych dwóch minut zostanie ponownie naciśnięty przycisk % O 2, operacja będzie anulowana i zostaną przywrócone poprzednie ustawiania FIO 2. Domyślnie: +20% dla noworodków; 79% dla dorosłych / dzieci Dorośli / dzieci: 79% powyżej ustawionej wartości % O 2 Noworodki: 20% powyżej ustawionej wartości % O 2 lub 100%; wybierana jest wartość mniejsza

68 54 Podręcznik operatora Aby skonfigurować zwiększanie FIO 2 : Uzyskać dostęp do zakładki Configuration (Konfiguracja) na ekranie narzędzi: Increase FIO 2 (Zwiększyć FIO 2 ): Opcja służy do skonfigurowania kroku zwiększania, służącego do zwiększania ilości tlenu. Ustala ilość tlenu, o jaką respirator zwiększy aktualnie ustaloną wartość FIO 2. Przykład: Jeżeli zwiększenie FIO 2 jest ustawione na 20%, A ustawioną wartością FIO 2 jest 40% WÓWCZAS Po aktywowaniu zwiększania FIO 2 zostanie zwiększone do 60% na czas dwóch minut, a następnie powróci do wartości 40%. Ustawieniem domyślnym dla niemowląt jest 20%, a dla dzieci i dorosłych 79%. Wartości domyślne ustawień zostaną przywrócone po wybraniu podczas konfiguracji opcji New Patient (Nowy pacjent). Aby uzyskać wartość 100% wdychanego tlenu, należy podczas zwiększania ilości tlenu ustawić FIO 2 na maksymalną wartość 79%. OSTRZEŻENIE Po naciśnięciu tego przycisku respirator przez 2 minuty dostarcza pacjentowi tlen o zwiększonym stężeniu. Objętość oddechowa zostanie zmieniona po 2 minutach czasu przerwy lub po naciśnięciu przycisku, aż do momentu usunięcia gazu z zasobnika. G. Data dial (Pokrętło danych) Zmienia wartości wybranych pól na ekranie dotykowym. H. Accept (Zatwierdź) Powoduje zatwierdzenie danych wprowadzonych w polu na ekranie dotykowym. I. Cancel (Anuluj) Powoduje usunięcie danych wprowadzonych w polu na ekranie dotykowym. Respirator będzie kontynuować wentylację zgodnie z bieżącymi ustawieniami.

69 Systemy respiratorów AVEA 55 J. Expiratory Hold (Zatrzymanie w fazie wydechu) Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku EXP HOLD (Pauza wydechowa) w chwili rozpoczęcia kolejnej pauzy oddechowej respirator uniemożliwi pacjentowi wdech lub wydech przez maksymalnie 20 sekund (dorosły/dziecko) dla częstości oddechów mniejszej lub równej 20, 25 sekund dla częstości oddechów większej niż 20 lub 3 sekundy dla (noworodek). Przycisk pauzy wydechowej NIE jest aktywny w przypadku oddechów TCPL. K. Inspiratory Hold (Pauza wdechowa) (ręczna) Jeżeli przycisk INSP HOLD (Pauza wdechowa) zostanie naciśnięty po dostarczeniu oddechu z kontrolowaną objętością lub z regulowanym ciśnieniem, pacjent nie będzie mógł wykonać oddechu maksymalnie przez 3,0 sekundy (± 0,1 sekundy). L. Nebulizer (Nebulizator) Jeżeli do respiratora dołączony jest nebulizator, po naciśnięciu przycisku nebulizatora respirator dostarcza do jego portu mieszankę gazu pod ciśnieniem 0,7 ± 0,1 bara (10 ± 1,5 psig) pod warunkiem, że obliczony dostarczany przepływ jest większy niż 15 l/min. Dostarczanie gazu w postaci mgiełki jest zsynchronizowane z fazą wdechu i trwa przez 20 minut. Ponowne naciśnięcie przycisku nebulizatora spowoduje zakończenie terapii przed upływem 20-minutowego okresu. PRZESTROGA Nie jest zalecane używanie zewnętrznego źródła gazu do zasilania nebulizatora. OSTRZEŻENIE Zastosowanie nebulizatora może wpłynąć na dostarczane objętości oddechowe. Nebulizatora nie należy używać podczas używania helioksu. M. Wielkość pacjenta Wskaźniki wielkości pacjenta dorosłego, dziecka i noworodka na dole modułu UIM pokazują która wielkość pacjenta została aktualnie wybrana. Te wskaźniki LED nie maj skojarzonych przycisków membranowych na module UIM. Respirator nie pozwala na zmiany wielkości ciała pacjenta, gdy po wybraniu nowej wielkości ciała pacjenta nie jest dostępny tryb aktywnej wentylacji. Na ekranie respiratora wyświetlany jest komunikat zawierający instrukcje pierwszej zmiany trybu wentylacji. Na przykład przy wentylacji noworodkowej z aktywną opcją TCPL nie można wprowadzić zmiany wielkości ciała na dzieci lub dorosłych bez uprzedniej zmiany trybu na jeden z dostępnych dla tych pacjentów. Respirator nie pozwoli także na zmiany wielkości, jeżeli aktywna jest objętość maszynowa (Machine Volume). Zostanie wyświetlony komunikat, informujący o konieczności wyłączenia objętości maszynowej (Machine Volume) przed wprowadzeniem zmiany wielkości pacjenta.

70 56 Podręcznik operatora N. Panel Lock (Blokada panelu) (dioda LED) Przycisk LOCK (blokady) wyłącza wszystkie elementy sterowania na przednim panelu za wyjątkiem przycisków MANUAL BREATH (Oddech ręczny), Suction (Ssanie), % O 2, ALARM RESET (Zerowanie alarmu), ALARM SILENCE (Wyciszenie alarmu) i blokady. O. Print (Drukuj) Przycisk PRINT (drukuj) przesyła aktualnie wyświetlany ekran do drukarki połączonej równolegle. P. Set-up (Konfiguracja) Otwiera ekran konfiguracji respiratora. Ponowne naciśnięcie przycisku konfiguracji przed zaakceptowaniem konfiguracji spowoduje zamknięcie okna i przywrócenie poprzednich ustawień. Ekran konfiguracji zawiera ekranowy przycisk służący do akceptowania. Aby zmienić wielkość pacjenta, nie wybierając nowego pacjenta, wymaga zaakceptowania konfiguracji po wybraniu wielkości pacjenta. Q. Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) (dioda LED) Uruchamia ekran zaawansowanych ustawień, który umożliwia wprowadzanie danych i regulacji. Włącza i wyłącza ekran. Naciśnięcie przycisku zatrzymania podczas, gdy otwarte jest okno ustawień zaawansowanych, automatycznie spowoduje zamknięcie tego okna i zatrzymanie grafiki. R. Mode (Tryby wentylacji) Uruchamia ekran umożliwiający wybranie trybu wprowadzania danych i regulacji. Włącza i wyłącza ekran. Naciśnięcie wskaźnika trybu na górze ekranu dotykowego także umożliwia dostęp do ekranu. Ponowne naciśnięcie przycisku wybierania trybu przed zaakceptowaniem trybu spowoduje zamknięcie okna i przywrócenie poprzednich ustawień. Ekran wybierania trybu zawiera ekranowy przycisk służący do akceptowania. S. Event (Zdarzenie) Zapisuje zdarzenia do późniejszego wykorzystania. Niektóre zdarzenia są zapisywane automatycznie, a inne należy wprowadzać ręcznie, aby były wyświetlane na tym ekranie. Pełną listę zdarzeń zawiera Rozdział 4: Parametry monitorowane, odczyty i pomiary.

71 Systemy respiratorów AVEA 57 T. Freeze (Zatrzymaj) Przycisk FREEZE (Zatrzymaj) zatrzymuje aktualną zawartość ekranu i zawiesza aktualizację wyświetlanych danych w czasie rzeczywistym do ponownego naciśnięcia tego przycisku. W czasie zatrzymania ekranu wyświetlany jest przewijalny kursor. Pokrętło danych może być używane do przewijania kursora przez punkty danych na przebiegu czasowym, pętli lub na ekranie trendów. Aby uaktywnić ekran, należy ponownie nacisnąć przycisk zatrzymania. Rycina 3-2 przedstawia pętlę przepływu / objętości w trybie zatrzymania. Kursory śledzą zatrzymaną krzywą wzdłuż osi X i Y. Wartości wzdłuż krzywej pętli są pokazane jak poniżej. Linia przerywana kursora Chorągiewki pokazujące wartości na osiach X i Y w różnych punktach wzdłuż pętli Pętla śledzenia wartości przepływu/objętości Kursor, aktualnie na osi X, w punkcie zero Rycina 3-2: Pętla przepływu / objętości w trybie zatrzymania

72 58 Podręcznik operatora U. Screens (Ekrany) Otwiera okno wyboru ekranu (Rycina 3-3). To okno można także otworzyć, naciskając wskaźnik ekranu u góry, po środku ekranu dotykowego. Drugie naciśnięcie przycisku Screens (Ekrany) zamyka okno. Rycina 3-3: Okno wyboru ekranu V. Main (Główny) Wyświetla główny ekran. W. Alarm Status LEDs (Diody alarmowe) Wskaźniki alarmu po prawej stronie, u góry modułu UIM migają na czerwono lub żółto, aby zaznaczyć pojawienie się alarmu o wysokim lub średnim priorytecie (patrz Rozdział 5: Kapnografia objętościowa ).

73 Systemy respiratorów AVEA 59 Ustawienia dotyczące pacjenta Ekran Patient Select (Wybór pacjenta) Ekran Patient Select (Wybór pacjenta) umożliwia wznowienie wentylowania bieżącego pacjenta (RESUME CURRENT) lub zmianę ustawień respiratora (NEW PATIENT). Rycina 3-4: Ekran wyboru wielkości ciała pacjenta Naciśnięcie przycisku Resume Current (Wznów bieżące) powoduje rozpoczęcie wentylowania przez respirator z ostatnimi ustawieniami pacjenta. Przycisk New Patient (Nowy pacjent) powoduje usunięcie buforów pętli i trendów oraz przywrócenie wszystkich wartości domyślnych ustawień. Aby zatwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk Patient Accept (Zatwierdź pacjenta).

74 60 Podręcznik operatora Ekran Patient Size Select (Wybór wielkości ciała pacjenta) Ekran Patient Size Select (Wybór wielkości ciała pacjenta) wyświetlany jest w pierwszym kroku sekwencji konfiguracji nowego pacjenta. Wybór wielkości ciała pacjenta nie jest aktywny aż do naciśnięcia przycisku SETUP ACCEPT (Akceptuj ustawienia). Rycina 3-5: Ekran wyboru wielkości ciała pacjenta Respirator nie pozwala na zmiany wielkości ciała pacjenta, gdy po wybraniu nowej wielkości ciała pacjenta nie jest dostępny tryb aktywnej wentylacji. Na ekranie respiratora wyświetlany jest komunikat zawierający instrukcje pierwszej zmiany trybu wentylacji. Na przykład przy wentylacji noworodkowej z aktywną opcją TCPL nie można wprowadzić zmiany wielkości ciała na dzieci lub dorosłych bez uprzedniej zmiany trybu na jeden z dostępnych dla tych pacjentów.

75 Systemy respiratorów AVEA 61 Ustawienia dotyczące wentylacji Ekran konfiguracyjny wentylacji Rycina 3-6: Ekran konfiguracyjny wentylacji Elementy sterowania na ekranie konfiguracyjnym umożliwiają ustawienie następujących opcji: Artificial Airway Compensation (Sztuczna kompensacja dróg oddechowych) (AAC) Zakres: Domyślnie: ON / OFF (włączone / wyłączone) OFF (wyłączone) Po włączeniu opcji AAC respirator automatycznie oblicza spadek ciśnienia w rurce wewnątrztchawicznej i reguluje ciśnienie w drogach oddechowych w taki sposób, aby dostarczać ustawione ciśnienie wdechowe przy dystalnym końcu (ostroga) rurki wewnątrztchawicznej. W tym obliczeniu brany jest pod uwagę przepływ, pobór gazu (helioks lub azot / tlen), część wdychanego powietrza (FIO 2 ), średnica rurki, długość i krzywizna gardła na podstawie wielkości ciała pacjenta (noworodki, dzieci, dorośli). Ta kompensacja występuje tylko podczas wdechu. Sztuczna kompensacja dróg oddechowych jest aktywna we wszystkich oddechach wspomaganych ciśnieniem i kontrolowanych ciśnieniem o cyklach wyznaczanych przepływem. Monitorowane ciśnienia w drogach oddechowych (wdechowe) będą wyższe od ustawionych wartości po aktywowaniu opcji AAC. OSTRZEŻENIE Aktywacja sztucznej kompensacji dróg oddechowych (AAC) podczas wentylacji pacjenta spowoduje nagłe zwiększenie szczytowych ciśnień w drogach oddechowych, a w konsekwencji zwiększenie objętości oddechowej. Należy zachować ostrożność podczas aktywacji opcji AAC przy dołączonym pacjencie w celu zminimalizowania ryzyka dostarczania nadmiernej objętości oddechowej.

76 62 Podręcznik operatora Nawet przy zerowej nastawie ciśnienia wdechowego sztuczna kompensacja dróg oddechowych dostarcza podwyższone ciśnienie do dróg oddechowych w celu kompensacji oporu rurki wewnątrztchawicznej. Po włączeniu na ekranie dotykowym wyświetlany jest wskaźnik sztucznej kompensacji dróg oddechowych (AAC) we wszystkich trybach wentylacji, nawet gdy opcja AAC może być nieaktywna w bieżącym trybie (np. przy oddechach kontrolowanych objętością). Wskaźnik ten ostrzega o włączeniu sztucznej kompensacji dróg oddechowych i włącza się po wybraniu trybu wspomagania ciśnieniem lub trybu łączonego (tj. SIMV z kontrolą objętości). Średnica rurki: Zakres: 2,0 do 10,0 mm Domyślnie: 7,5 mm (dorośli) 5,5 mm (dzieci) 3,0 mm (noworodki) Długość rurki: Zakres: 2,0 do 30,0 cm (dorośli) 2,0 do 26,0 cm (dzieci) 2,0 do 15,0 cm (noworodki) Domyślnie: 30,0 cm (dorośli) 26,0 cm (dzieci) 15,0 cm (noworodki) Leak Compensation (Kompensacja przecieku (LEAK COMP)) Zakres: Domyślnie: ON / OFF (włączone / wyłączone) OFF (wyłączone) Podczas wydechu dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (PEEP) utrzymywane jest przy współpracy zaworu sterowania przepływem (FCV) i zawór wydechowy (ExV). Serwomechanizm ciśnieniowy zaworu ExV ustawiony jest na ciśnienie docelowe PEEP a zaworu FCV na PEEP 0,4 cmh 2 O. Serwomechanizm zaworu ExV jest zwalniany, gdy ciśnienie jest wyższe od docelowego, a zawór FCV umożliwia przepływ, gdy ciśnienie spada poniżej ciśnienia docelowego do maksymalnego przepływu dla danej wielkości ciała pacjenta. Nie jest to aktywne podczas dostarczania oddechu. Circuit Compliance (Podatność obwodu) Po aktywowaniu opcji podatności obwodu objętość gazu dostarczanego podczas kontroli objętości lub oddechu docelowego jest zwiększana do wartości obejmującej ustawioną objętość plus objętość utraconą na skutek efektu podatności obwodu. Monitorowane parametry objętości wydychanej są regulowane do objętości kompensacji podatności we wszystkich trybach wentylacji. Zakres: Domyślnie: od 0,0 do 7,5 ml/cmh 2 O 0,0 ml/cmh 2 O Respirator automatycznie mierzy podatność obwodu podczas rozszerzonego testu systemu (Extended Systems Test EST). Tej wartości nie można wprowadzić ręcznie. Podatność obwodu jest aktywna dla ustawionej objętości oddechowej podczas wentylacji z kontrolowaną objętością, docelowej objętości oddechowej w trybie PRVC i objętości maszynowej wyłącznie dla dorosłych i dzieci. Mimo że podatność obwodu wyświetlana jest na ekranie konfiguracyjnym, to nie jest aktywna dla noworodków.

77 Systemy respiratorów AVEA 63 Nawilżacz Istnieje możliwość wyboru aktywnego lub biernego nawilżania (ON / aktywne lub OFF / pasywne). Aktywne nawilżanie zakłada 99% wilgotności względnej; pasywne 60% wilgotności względnej podczas używania HME. Funkcja ta reguluje współczynnik korekcji BTPS w celu poprawy wydychanych objętości oddechowych. Zakres: Domyślnie: Active ON / OFF (Aktywne włączone / wyłączone) Active ON (Aktywne włączone) Nieprawidłowe ustawienie funkcji nawilżania wpływa na dokładności monitorowanej objętości wydychanej. Patient Weight (Waga ciała pacjenta) Wagę ciała pacjenta można ustawić w następujących zakresach. Dorośli Dzieci Noworodki Domyślnie: 1 do 300 kg 1 do 75 kg 0,1 do 16 kg 1 kg Waga ciała pacjenta jest przemienną określaną przez personel medyczny i służy do wyświetlania monitorowanej objętości na jednostkę masy. Identification (Identyfikacja) ID. pacjenta można wprowadzić alfanumeryczne dane identyfikacyjne pacjenta zawierające 24 znaki (dwa x 12 znaków). Aby utworzyć identyfikator pacjenta, należy dotknąć ekranu dotykowego tuż nad polem Patient IDENTIFICATION (Pacjent, IDENTYFIKACJA). Obracając pokrętłem danych w dolnej części modułu UIM (Rycina 3-7) można przeglądać znaki. Każdorazowe naciśnięcie przycisku membranowego ACCEPT (Zatwierdź) powoduje zatwierdzenie znaku i dołączenie go do kodu identyfikacyjnego pacjenta. Kiedy kod identyfikacyjny pacjenta jest gotowy, należy ponownie dotknąc ekranu w miejscu pola Patient Identification (Pacjent, IDENTYFIKACJA) aby zatwierdzic cały kod. Należy sprawdzic resztę parametrów ekranu i jeśli konfiguracja nie budzi zastrzeżeń, nacisnąc przycisk SETUP ACCEPT (Zatwierdź konfigurację). Rycina 3-7: Pokrętło danych, przycisk akceptacji i anulowania Podstawowe elementy sterowania oddechem aktywne dla wybranego (podświetlonego) trybu wyświetlane są w dolnej części ekranu dotykowego podczas konfiguracji. Podczas konfiguracji pozostaje otwarte również okno dialogowe Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) oraz okno dialogowe Alarm Limits (Granice alarmu). Wszystkie elementy sterowania są aktywne i mogą być modyfikowane na ekranie konfiguracyjnym.

78 64 Podręcznik operatora Przycisk konfiguracji jest nieaktywny podczas pomiarów Pflex, MIP/P100 oraz AutoPEEP. Przycisk ten jest aktywny podczas pomiaru Esophageal (Przełyk). EST (Rozszerzony test systemów) Na ekranie konfiguracyjnym należy nacisnąć przycisk EST. Rycina 3-8: Ekran konfiguracyjny, przycisk EST Wyświetlony zostanie komunikat zawierający instrukcje usunięcia pacjenta i zablokowania trójnika pacjenta. Po upewnieniu się, że pacjent jest odłączony, a trójnik obwodu zablokowany należy nacisnąć przycisk kontynuacji (Cont). Respirator rozpocznie test EST i wyświetlany będzie zegar zliczający w dół. Podczas testu EST respirator wykonuje: Test szczelności obwodu pacjenta. Pomiar podatności obwodu pacjenta. Dwupunktową kalibrację czujnika tlenu. Pomiar podatności obwodu pacjenta i test szczelności wykonywane są jednocześnie z kalibracją czujnika tlenu. Maksymalny czas testu EST wynosi 90 sekund. Aby w dowolnym czasie zresetować test EST i powrócić do ekranu konfiguracyjnego należy nacisnąć przycisk Cancel (Anuluj). Po zakończeniu każdego testu na ekranie respiratora będzie wyświetlany komunikat Passed (Zakończony powodzeniem) lub Failed (Zakończony niepowodzeniem) obok odpowiedniego testu. Przycisk SET UP ACCEPT (zatwierdzenie konfiguracji) musi zostać wciśnięty aby system AVEA zachował pomiar podatności obwodu. W tym momencie nawet po wyłączeniu respiratora, jeśli wybrana zostanie opcja SAME PT (ten sam pacjent), pomiar podatności obwodu zostanie zachowany. Jeśli wybrana zostanie opcja NEW PT (nowy pacjent), będzie wymagała zastosowania EST. Rycina 3-9: Ekrany rozszerzonego testu systemów Po zakończeniu testy należy nacisnąć przycisk Continue (Kontynuuj), aby powrócić do ekranu konfiguracyjnego.

79 Systemy respiratorów AVEA 65 Jeśli respirator NIE jest podłączony do źródła tlenu, natychmiast nastąpi przerwanie kalibracji czujnika O 2. PRZESTROGA Mimo że zakończenie niepowodzeniem dowolnego z powyższych testów nie powoduje wyłączenia respiratora, przed podłączeniem pacjenta należy sprawdzić, czy respirator działa prawidłowo.

80 66 Podręcznik operatora Ustawianie typu i trybu oddechu wentylowanego Aby uzyskać dostęp do opcji wyboru trybu, należy nacisnąć przycisk membranowy trybu po lewej stronie ekranu LCD. Rycina 3-10: Ekran wyboru trybu dorosłych i dzieci Rycina 3-11: Ekran wyboru trybu niemowląt (bez ncpap) Opcje wyświetlane na ekranie Mode Select (Wybór trybu) są kombinacją typu oddechu i trybu dostarczanej wentylacji (np. oddech o ograniczonej objętości z wentylacją wspomaganą / kontrolowaną wyświetlany jest jako Volume A/C). Opcje wentylacji bezdechu wyświetlane są po wybraniu trybu CPAP / PSV lub APRV / BIPHASIC, aktywacji wentylacji bezdechu we wszystkich trybach wspomagania / kontroli, SIMV, APRV / BIPHASIC i CPAP / PSV. W przypadku wybrania trybu CPAP / PSV lub APRV / BIPHASIC (Wentylacja spadkiem ciśnienia w drogach oddechowych) WYMAGANE jest 1. Ustawienie podstawowych i zaawansowanych ustawień trybu CPAP / PSV lub APRV / BIPHASIC. 2.. Wybranie typu oddechu dla trybu wentylacji bezdechu APNEA poprzez naciśnięcie przycisku ustawień bezdechu. 3. Przed naciśnięciem przycisku MODE ACCEPT (Akceptuj tryb) ustawienie podstawowych i zaawansowanych elementów sterowania widocznych w dolnej części ekranu dotykowego, odpowiednio do wybranego typu oddechu stosowanego przy bezdechu. Kontrolki typu oddechu stosowanego przy bezdechu przestaną być widoczne po naciśnięciu przycisku MODE ACCEPT. Pozostaną tylko elementy sterowania aktywne i wymagane w wypadku trybu CPAP / PSV lub APRV / BIPHASIC. Aby przeglądnąć ustawienia wentylacji bezdechu, należy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk trybu i wybrać ustawienia bezdechu (APNEA).

81 Systemy respiratorów AVEA 67 Volume Guarantee (VG) (Objętość gwarantowana) Funkcja Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) jest dostępna dla ustawienia noworodków wyłącznie w trybach wentylacji PRESSURE (Ciśnienie) i TCPL przy modelu wentylacji SIMV i Assist Control (Kontrola ze wspomaganiem). Ta funkcja to dodatkowy parametr związany z docelową objętością oddechową. Ciśnienie kontroli oddechów wymuszonych zostanie wówczas wyregulowane przez respirator, aby utrzymać wydechową objętość oddechową zbliżoną do bieżącej objętości docelowej. Funkcja Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) jest dostępna wyłącznie po wybraniu ustawienia noworodka i wymaga stosowania proksymalnego czujnika przepływu. Konkretne instrukcje dotyczące przyłączania proksymalnych czujników przepływu zawiera instrukcja obsługi respiratora AVEA. Typy oddechu Sterowanie wentylacją VG przedstawia się następująco: Po wybraniu funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) element sterowania Insp Pres (Ciśnienie wdechowe) stanie się ustawieniem zaawansowanym, ustawienie Volume (Objętość) zostanie wyświetlone jako główny element sterowania, a respirator rozpocznie dostarczanie oddechu testowego z ustaloną wartością ciśnienia wdechowego. Podczas kolejnych oddechów ciśnienie wdechowe będzie regulowane przez respirator z oddechu na oddech. Aby utrzymać monitorowaną wydechową objętość oddechową zbliżoną do bieżącej objętości docelowej, ciśnienie będzie regulowane oddzielnie dla oddechów wyzwalanych czasowo, oddechów wyzwalanych przez pacjenta, oddechów zapasowych bezdechu i oddechów ręcznych. Swoiste elementy sterowania Flow Cycle (Cykl przepływu) Faza wdechowa oddechu w trybie TCPL Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) jest przerywana, kiedy przepływ do pacjenta spada do ustawionej przez operatora wartości procentowej przepływu szczytowego (ta wartość to Flow Cycle Cykl przepływu). Kiedy funkcja Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) jest aktywna i ustawiono wartość parametru Flow Cycle (Cykl przepływu) większą niż 0, monitorowany procent wycieku (wartość uśredniona z ostatnich 30 sekund) jest dodawany do wartości parametru Flow Cycle (Cykl przepływu) w celu ustalenia progu przepływu pacjenta (aż do maksymalnej dopuszczalnej wartości przedziału elementu sterowania Flow Cycle (Cykl przepływu)). Opcja Flow Cycle (Cykl przepływu) nie jest dostępna w trybie Pressure Control (Kontrola ciśnienia) po włączeniu funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana). Cykliczna zmiana fazy oddechu w zależności od przepływu może spowodować zmniejszenie dostarczanej objętości. Funkcja Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) będzie dążyła do zapewnienia kompensacji przez zwiększenie dostarczanego ciśnienia do 3 cmh 2 O poniżej górnej granicy ciśnienia wdechowego. Jeżeli objętość wydechowa spadnie poniżej progu alarmowego, zostanie uaktywniony alarm Expiratory Volume (Objętość wydechowa).

82 68 Podręcznik operatora Volume Limit (Granica objętości) Opcja Volume Limit (Granica objętości) nie jest dostępna dla oddechów wymuszonych, kiedy aktywna jest funkcja Volume Guarantee (Objętość gwarantowana). Machine Volume (Objętość maszynowa) Opcja Machine Volume (Objętość maszynowa) nie jest dostępna, kiedy aktywna jest funkcja Volume Guarantee (Objętość gwarantowana). Volume Target (Objętość docelowa) Domyślnie: Rozdzielczość: Dokładność: Zakres: Monitored Expired Tidal Volume (Monitorowana wydechowa objętość oddechowa) (przy dodawaniu opcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) do bieżącego trybu wentylacji i po dostarczeniu oddechu przy aktualnie ustawionym ciśnieniu) lub 2 ml (w przypadku braku poprzedniego oddechu w tym samym trybie i przy takim samym ciśnieniu). 0,1 ml ±(0,1 ml +10% ustawienia) od 2 do 300 ml (tryby Pressure+VG (Ciśnienie+VG)) od 2 do 100 ml (TCPL+VG) Wycieki większe niż 30% mogą znacząco zmniejszyć możliwość osiągania żądanej objętości docelowej. Z powodu natury trybu TCPL objętość dostarczana może zostać zmniejszona, kiedy czas wdechu i/lub przepływ wdechu są niewystarczające do osiągnięcia wartości Volume Target (Objętość docelowa). Funkcja Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) będzie dążyła do zapewnienia kompensacji przez zwiększenie dostarczanego ciśnienia do 3 cmh 2 O poniżej górnej granicy ciśnienia wdechowego. Jeżeli objętość wydechowa spadnie poniżej progu alarmowego, zostanie uaktywniony alarm Expiratory Volume (Objętość wydechowa). Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe) W trybie VG ciśnienie wdechowe nie jest już głównym elementem sterowania. Ustawiany przez operatora parametr Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe) jest zaawansowanym elementem sterowania wartością Volume (Objętość). Jest on stosowany w przypadku oddechów testowych oraz pełni rolę zapasowego ustawienia ciśnienia podczas określonych stanów alarmowych. Zakres: 0 80 cmh 2 O Domyślnie: Ustawienie ciśnienia w trybie Pressure (Ciśnienie) lub TCPL użyte przed włączeniem trybu VG. OSTRZEŻENIE! Wartość parametru Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe) na ekranie Advanced Controls (Zaawansowane elementy sterowania) należy ustawić na poziomie odpowiednim dla pacjenta, aby uniknąć niedostatecznego lub nadmiernego dostarczania objętości oddechowej podczas oddechów testowych i określonych stanów alarmowych.

83 Systemy respiratorów AVEA 69 Delivered Pressure (Ciśnienie podawania) W przypadku wentylacji z wykorzystaniem funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) dostarczane ciśnienie nie jest ustawieniem dostępnym dla operatora. Jest to ciśnienie dostarczane przez respirator w celu utrzymania zaprogramowanej objętości. Domyślnie: Ciśnienie wdechowe + PEEP Minimum: PEEP + 2 cmh 2 O Maksimum: Wysokie ciśnienie szczytowe - 3 cmh 2 O Zmienność dostarczanego ciśnienia pomiędzy oddechami dla następujących oddechów wyzwalanych w taki sam sposób nie przekracza 3 cmh 2 O (wyzwalane czasowo względem wyzwalanych przez pacjenta). Dostarczane ciśnienie zostaje ograniczone po osiągnięciu wartości ustawienia High Pressure Limit (Górna granica ciśnienia) - 3 cmh 2 O. W takiej sytuacji zostaje wyświetlony komunikat Volume Guarantee Pressure is Limited (Ciśnienie objętości gwarantowanej jest ograniczone). Mogą wówczas występować alarmy Low Vte (Niska wartość Vte) lub Low Ve (Niska wartość Ve). Alarmy i systemy zabezpieczające Wye Sensor Disconnect (Odłączenie czujnika trójnika) Po spełnieniu wszystkich następujących warunków zostaje uaktywniony alarm dźwiękowy/wizualny i pojawia się komunikat FLOW SENSOR ERROR (Błąd czujnika przepływu): 1) używany jest noworodkowy czujnik przepływu; 2) włączono funkcję Volume Guarantee (Objętość gwarantowana); 3) monitorowana wartość parametru Vti spadła poniżej 20% objętości dostarczanej netto. W takiej sytuacji system powróci do ustawionej przez operatora wartości parametru Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe). Alarm Delay (Opóźnienie alarmu): 3 oddechy lub 10 s, jeżeli jest to większa wartość lub 30 s, jeżeli jest to mniejsza wartość Priorytet alarmu: Średni OSTRZEŻENIE! Odłączenie proksymalnego czujnika przepływu lub wystąpienie błędu Flow Sensor Error (Błąd czujnika przepływu) przy włączonej funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) spowoduje dostarczanie wentylacji ciśnieniowej na poziomie ustawionego ciśnienia wdechowego. Low Ppeak (Niska wartość Ppeak) Zakres: od 1 do 80 cmh 2 O Domyślnie: 5 cmh 2 O High Ppeak (Wysoka wartość Ppeak) Zakres: od 10 do 85 cmh 2 O Domyślnie: 30 cmh 2 O

84 70 Podręcznik operatora Low Expired Volume (Niska objętość wydechowa) Kiedy funkcja Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) jest włączona, a monitorowana wydechowa objętość oddechowa jest mniejsza od ustawionego progu opartego na objętości docelowej, uaktywniany jest alarm dźwiękowy/wizualny, a na ekranie pojawia się komunikat LOW Vte (Niska wartość Vte). Volume threshold (Próg objętości): 90% objętości docelowej Alarm Delay (Opóźnienie alarmu): 30 s lub 10 oddechów (większa z wartości) Priorytet alarmu: Średni Limit volume (Objętość graniczna) Wszystkie oddechy funkcji VG będą cyklicznie zmieniane w zależności od objętości, jeżeli objętość wdechowa przekroczy próg ustalony na podstawie ustawionej wartości Volume Target (Objętość docelowa) i wartości wycieku (wyrażonego jako ułamek; wartości uśrednione z ostatnich 30 sekund). Obliczenia objętości granicznej zależą od stopnia wycieku: Średni wyciek < 63%: Objętość graniczna = (objętość docelowa x 1,3) x ((1,1 x wyciek)+1) Średni wyciek >= 63%: Objętość graniczna = objętość docelowa x 2,2 Aktywacja alarmów W trakcie aktywacji poniższych alarmów następuje zawieszenie dostarczania oddechów, a algorytm kontroli VG jest nieaktywny. Po usunięciu przyczyny stanu alarmowego następuje zresetowanie algorytmu kontroli VG, a respirator rozpoczyna dostarczanie oddechów testowych z ustawioną przez operatora wartością parametru Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe). Circuit Disconnect (Rozłączenie obwodu) Safety Valve Open (Otwarta zastawka bezpieczeństwa) Vent INOP (Respirator nie działa) Podczas następujących stanów alarmowych ustawienia algorytmu kontroli VG zostają zresetowane do ustawionej przez operatora wartości parametru Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe), a po usunięciu przyczyny stanu alarmowego następuje ponowne uruchomienie algorytmu kontroli VG. Low Ppeak (Niska wartość Ppeak) Low PEEP (Niska wartość PEEP) Flow sensor error (Błąd czujnika przepływu) Algorytm kontroli VG zostaje zawieszony, jeśli jest aktywny alarm Circuit Occlusion (Okluzja obwodu). Po usunięciu przyczyny stanu alarmowego następuje ponowne uruchomienie algorytmu kontroli VG z ustawioną przez operatora wartością parametru Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe). Parametry Low Tidal Volume (Niska objętość oddechowa), High Tidal Volume (Wysoka objętość oddechowa) i Low Vte Alarm Sensitivity (Niska czułość alarmu Vte) nie są stosowane po włączeniu funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana).

85 Systemy respiratorów AVEA 71 Włączanie funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) 1. Aby uruchomić funkcję Volume Guarantee (Objętość gwarantowana), należy dotknąć przycisku membranowego Modes (Tryby) na module UIM lub dotknąć na ekranie pola opcji Current Mode Display (Wyświetlenie obecnego trybu). Pojawi się okno Mode Select (Wybór trybu). 2. Wybrać żądany tryb (TCPL lub Pressure (Ciśnienie)) oraz funkcję Volume Guarantee (Objętość gwarantowana). Po wybraniu funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) główny element sterowania Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe) zostanie automatycznie przesunięty do okna Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) i zamiast niego pojawi się główny element sterowania Volume (Objętość). W przypadku dodawania funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) do bieżącego trybu wentylacji i po dostarczeniu oddechu przy aktualnie ustawionym ciśnieniu aktualna wartość parametru Monitored Expired Tidal Volume (Monitorowana wydechowa objętość oddechowa) zostanie ustawiona jako domyślna wartość opcji Volume (Objętość). W przypadku braku poprzedniego oddechu przy bieżącym ustawieniu ciśnienia wdechowego opcja Volume (Objętość) będzie mieć domyślną wartość 2 ml. 3. Ustawić zalecone wartości dostępnych elementów sterowania i wybrać polecenie Mode Accept (Akceptuj tryb). OSTRZEŻENIE! Parametr Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe) w oknie Advanced Controls (Zaawansowane elementy sterowania) należy ustawić na poziomie odpowiednim dla pacjenta, aby uniknąć nadmiernego lub niedostatecznego dostarczania objętości oddechowej podczas oddechów testowych lub odłączenia czujnika przepływu. OSTRZEŻENIE! Odłączenie proksymalnego czujnika przepływu lub zupełne usunięcie go z obwodu przy włączonej funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) spowoduje dostarczanie wentylacji ciśnieniowej na poziomie ustawionej wartości Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe).

86 72 Podręcznik operatora Wycieki większe niż 99% powodują wyświetlenie jako wartości VTe symboli ***. W tych warunkach algorytm VG nie reguluje ciśnienia, a wentylacja jest kontynuowana na wcześniejszym poziomie. Komunikaty Pasek komunikatów respiratora AVEA Volume Guarantee Disabled (Objętość gwarantowana wył.) Volume Guarantee is only available in PRESSURE and TCPL modes (Obj. gwar. dostępna tylko w trybach CIŚN. i TCPL) Set Vol Target will increase delivered press and vol (Ust. obj. docel. zwiększy podawane ciśn. i objętość) Set Vol Target will decrease delivered press and vol (Ust. obj. docel. zmniejszy podawane ciśn. i objętość) Przyczyna Po odłączeniu proksymalnego czujnika przepływu przy włączonej funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana), przy nieaktywnej funkcji AAC i w przypadku gdy nie podłączono ponownie czujnika przepływu przed zamknięciem okna z powiadomieniem. Wybranie funkcji Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) na ekranie wyboru trybu, kiedy główny wybrany tryb jest inny niż PRESSURE (Ciśnienie) lub TCPL. Wybranie trybu innego niż PRESSURE (Ciśnienie) lub TCPL, kiedy funkcja Volume Guarantee (Objętość gwarantowana) jest już włączona. Ustawiono wartość parametru Volume Target (Objętość docelowa) o 20% większą od bieżącej. Ustawiono wartość parametru Volume Target (Objętość docelowa) o 20% mniejszą od bieżącej.

87 Systemy respiratorów AVEA 73 Pasek komunikatów respiratora AVEA High Ppeak Limit < PEEP + 7 cmh 2 O (Górna granica Ppeak < PEEP + 7 cmh 2 O) Volume Guarantee pressure is limited (Ciśnienie objętości gwarantowanej jest ograniczone) Przyczyna Próba ustawienia granicy alarmowej High Ppeak (Górna wartość Ppeak) lub parametru ncpap w taki sposób, że wartość parametru High Ppeak (Górna wartość Ppeak) będzie mniejsza od sumy ncpap +2 cmh 2 O przy aktywnym trybie ncpap/nimv i włączonej funkcji częstości oddechu. Ciśnienie wymagane do dostarczenia żądanej objętości oddechowej jest większe od granicy alarmowej High Ppeak (Górna wartość Ppeak) równej - 3 cmh 2 O. Rozwiązywanie problemów Alarm Priorytet Możliwe przyczyny Działania LOW Vte (Niska wartość Vte) Średni Niewystarczający czas lub przepływ wdechu w trybie TCPL. Zwiększyć czas i/lub przepływ wdechu. Za krótki czas wdechu dla cyklicznej zmiany faz oddechów z regulacją przepływem w trybie TCPL. Z powodu zmian ustawień respiratora, oporności i/lub podatności nastąpiło zwiększenie wartości parametru Delivered Pressure (Ciśnienie podawania) do właściwej mu górnej wartości granicznej (górna granica ciśnienia: -3 cmh 2 O ±2 cmh 2 O). Zwiększyć wartość parametru Flow Cycle (Cykl przepływu). Zwiększyć górną granicę ciśnienia lub sprawdzić stan pacjenta.

88 74 Podręcznik operatora Typy oddechu Niniejsza część zawiera krótki opis dostępnych zestawień typów oddechu i trybów wentylacji dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. Istnieją dwa podstawowe typy oddechu: oddechy wymuszane (dostarczane zgodnie z ustawieniami parametrów respiratora), oraz oddechy na żądanie (wyzwalane przez pacjenta) Wszystkie oddechy są określane przez cztery zmienne : Trigger (inicjowanie oddechu), Control (sterowanie dostarczaniem), Cycle (pierwsze zakończenie oddechu) oraz Limit (drugie zakończenie oddechu). Oddechy wymuszane Oddechy wymuszane mogą być wyzwalane przez urządzenie, pacjenta lub operatora. Respirator AVEA może dostarczać oddechy wymuszane 4 typów. 1. Oddechy kontrolowane objętością, które: są sterowane przepływem (wdechowym), są ograniczane przez określoną objętość lub maksymalne ciśnienie wdechowe, mają cykl wyznaczany przez objętość, przepływ i czas. Oddech kontrolowany objętością jest domyślnym typem oddechu dla pacjentów dorosłych i dzieci. System oddechu na żądanie w wentylacji kontrolowanej objętością Respirator AVEA zawiera unikalny system oddechu na żądanie w wentylacji kontrolowanej objętością, zaprojektowany do zapewniania dodatkowego przepływu do pacjenta w żądanych okresach. Respirator AVEA mierzy szczytowe ciśnienie wdechowe (Ppeak) co 2 milisekundy w cyklu oddechowym i ustawia wirtualne docelowe wspomaganie ciśnieniem większego z: PEEP + 2 cmh 2 O lub Ppeak 2 cmh 2 O. Minimalny wirtualny poziom wspomagania ciśnieniem wynosi PEEP + 2 cmh 2 O. Wartość maksymalna to dwukrotność ustawienia PEEP. Jednocześnie respirator monitoruje i porównuje pomiar szczytowego ciśnienia wdechowego z jego poprzednią wartością. O zmniejszeniu szczytowego ciśnienia wdechowego o 2 cmh 2 O decyduje respirator na podstawie żądania pacjenta i automatycznie przełącza na dostarczanie oddechu wspomaganego ciśnieniem przy wirtualnym docelowym wspomaganiu ciśnieniem. Umożliwia to przepływ o natężeniu przekraczającym przepływ szczytowy (Peak Flow), a w konsekwencji spełnienie żądania pacjenta. Po dostarczeniu ustawionej objętości oddechowej respirator sprawdza przepływ wdechowy. Jeśli szczytowy przepływ wdechowy jest większy od ustawionego przepływu szczytowego, respirator sprawdza czy pacjent nadal żąda przepływu i wyznacza cykl oddechu, gdy przepływ wdechowy spadnie do 25% szczytowego przepływu

89 Systemy respiratorów AVEA 75 wdechowego. Jeśli szczytowy przepływ wdechowy jest równy ustawionemu przepływowi, respirator sprawdza, czy pacjent nie kontynuuje żądania i kończy oddychanie jako oddech kontrolowany objętością. Domyślnie funkcja jest włączona. Funkcję można wyłączyć, uzyskując dostęp do ustawień zaawansowanych przepływu szczytowego w wentylacji kontrolowanej objętością. 2. Oddechy kontrolowane ciśnieniem, które: są sterowane ciśnieniem (wdechowym + PEEP), ograniczana przez ciśnienie (wdechowe + PEEP + margines), mają cykl wyznaczany przez czas lub przepływ. 3. Wentylacje o ograniczonym ciśnieniu z cyklem wyznaczanym czasowo (TCPL) (dostępne wyłącznie dla noworodków), które: są sterowane przepływem wdechowym, są ograniczone ciśnieniem (wdechowym + PEEP), mają cykl wyznaczany przez czas, przepływ (wdechowy) lub objętość (granica objętości). Oddech typu TCPL jest przeznaczony wyłącznie dla noworodków. Jest to domyślny typ oddechu dla noworodków. Respirator nie pozwoli operatorowi na ustawienie szczytowego ciśnienia wdechowego (Insp Pres lub PSV+ciśnienie PEEP, lub ciśnienie bazowe w trybach APRV / BiPhasic, większego niż 90 cmh 2 O). Respirator wyświetli na ekranie w wyskakującym okienku komunikat stwierdzający, że wartośc Ppeak przekroczyła 90 cmh 2 O (Ppeak > 90 cmh 2 O). Operator musi zmienic wartośc ciśnienia wdechowego i/lub ustawienie PEEP aby zmniejszyc wartośc Ppeak do mniejszej lub równej 90 cmh 2 O. OSTRZEŻENIE Całkowity opór ramion wdechowego i wydechowego układu oddechowego z akcesoriami nie powinien przekraczać 4 cmh 2 O przy 5 l/min, jeśli w trybie wentylacji TCPL przepływ wdechowy > 15 litrów na minutę. Instrukcje przeprowadzania testu oporu obwodu (patrz Dodatek E: Specyfikacje czujnika i opór obwodu ). 4. Wentylacja regulowana za pomocą ciśnienia z kontrolowaną objętością (PRVC) jest rodzajem wentylacji regulowanej ciśnieniem, w którym poziom ciśnienia ulega automatycznej modulacji celem uzyskania zaprogramowanej objętości. Wentylacje PRVC są: sterowana ciśnieniem (wdechowym + PEEP) oraz objętością, ograniczana przez ciśnienie (wdechowe + PEEP + margines), mają cykl wyznaczany przez czas lub przepływ. Sterowanie wentylacją PRVC przedstawia się następująco: Gdy wybrana zostanie wentylacja PRVC, pacjent otrzymuje oddech testujący o zmniejszającej się wielkości przepływu z kontrolowaną objętością, aż do zaprogramowanej objętości oddechowej, z pauzą trwającą 40 ms. Podczas wentylacji testującej system oddechu na żądanie jest aktywny. Dla pierwszego oddechu regulowanego ciśnieniem respirator ustawia ciśnienie docelowe zgodnie z wartością ciśnienia końca fazy wdechu wentylacji testującej. Następny oddech i wszystkie kolejne oddechy są dostarczane jako oddechy regulowane ciśnieniem. Ciśnienie wdechowe oparte jest na dynamicznej zgodności pomiędzy poprzednim oddechem a zaprogramowaną objętością oddechową.

90 76 Podręcznik operatora Ciśnienie wdechowe jest automatycznie regulowane przez respirator w celu utrzymania objętości docelowej. Maksymalna zmiana skokowa pomiędzy dwoma kolejnymi oddechami wynosi 3 cmh 2 O. Maksymalna objętość oddechowa dostarczana w trakcie pojedynczego oddechu jest określona przez ustawienie Volume Limit (Granica objętości). Sekwencja wentylacji testującej włącza się w każdej z następujących sytuacji: wprowadzanie trybu PRVC zmiana zaprogramowanej objętości oddechowej przy włączonym trybie PRVC osiągnięcie granicy objętości (Volume Limit), podanie objętości oddechowej > 1,5 objętości zaprogramowanej, zakończenie przepływu wentylacji testującej wyjście z trybu gotowości włączenie się jednego z następujących alarmów: Alarm High Peak Pressure (Wysokie ciśnienie szczytowe) Alarm Low Peak Pressure (Niskie ciśnienie szczytowe) Alarm Low PEEP (Niska wartość PEEP) Alarm Patient Circuit Disconnect (Rozłączenie obwodu pacjenta) I-Time Limit (Granica czasu wdechu) I:E Limit (Granica współczynnika I:E) Jeśli cykle przepływu są aktywne podczas wentylacji PRVC lub Vsync, cykle przepływu oddechu mogą wystąpić wyłącznie, jeśli docelowa objętość oddechowa została dostarczona. Pozwala to na synchronię wydechową z zapewnieniem dostarczonej objętości oddechowej. Wymagany przepływ jest aktywny dla wszystkich oddechów na żądanie. Maksymalne szczytowe ciśnienie wdechowe osiągalne przez respirator jest ograniczone ustawieniem alarmu wysokiego ciśnienia szczytowego. Oddechy na żądanie Wszystkie oddechy są inicjowane przez pacjenta, kontrolowane ciśnieniem i mają cykl wyznaczany przez przepływ lub czas. Oddechy na żądanie mogą być wspomagane ciśnieniem (PSV) albo spontaniczne. Wszystkie oddechy na żądanie wskazywane są żółtym wskaźnikiem żądania pacjenta, który miga w górnym lewym rogu ekranu. 1. Wentylacja wspomagana ciśnieniem (PSV Pressure Support Ventilation) Oddech PSV jest oddechem na żądanie, w którym poziom ciśnienia podczas wdechu jest określany jako zadany poziom PSV powiększony o PEEP. Minimalny poziom wspomagania ciśnieniem wynosi wartość PEEP + 2 cmh 2 O dla dorosłych i dzieci, niezależnie od ustawionego poziomu ciśnienia PSV. W przypadku noworodków minimalny poziom wspomagania ciśnienia wynosi zero. Oddechy PSV: są kontrolowane ciśnieniem (zadany poziom PSV + PEEP), są ograniczone ciśnieniem (zadany poziom PSV + PEEP), mają cykl wyznaczany przez czas (T max PSV czas maksymalny) lub przepływ (cykl PSV). Wspomaganie jest aktywne po wybraniu trybów CPAP / PSV, SIMV lub APRV / BiPhasic

91 Systemy respiratorów AVEA 77 Respirator nie pozwoli operatorowi na ustawienie szczytowego ciśnienia wdechowego (Insp Pres lub PSV+ciśnienie PEEP, lub ciśnienie bazowe w trybach APRV / BiPhasic, większego niż 90 cmh 2 O). Respirator wyświetli na ekranie w wyskakującym okienku komunikat stwierdzający, że wartośc Ppeak przekroczyła 90 cmh 2 O (Ppeak > 90 cmh 2 O). Operator musi zmienic wartośc ciśnienia wdechowego i/lub ustawienie PEEP aby zmniejszyc wartośc Ppeak do mniejszej lub równej 90 cmh 2 O. 2. Oddech spontaniczny W aplikacjach dla dorosłych i dzieci oddech spontaniczny jest oddechem na żądanie, w którym poziom ciśnienia podczas wdechu jest ustawiony na PEEP + 2 cmh 2 O. W aplikacjach dla noworodków oddech spontaniczny jest oddechem na żądanie dostarczanym wyłącznie przy nastawie PEEP. Jeśli poziom PSV nie jest wystarczający do spełnienia żądania pacjenta, może nastąpić przedwczesne zakończenie oddechu z automatycznym wyzwalaniem. W takich sytuacjach poziom PSV powinien być nieznacznie zwiększany. Rycina 3-12: Przebieg czasowy PSV Na rycinie 3-12 oddech numer 1 reprezentuje przepływ, który występuje przy niewystarczającym poziomie PSV do spełnienia żądania pacjenta. Oddech drugi przedstawia rozkład po nieznacznym zwiększeniu poziomu PSV. (Rozkład ciśnienia jest podobny.)

92 78 Podręcznik operatora Tryby wentylacji Leak Compensation (Kompensacja przecieku) Respirator zawiera system kompensacji przecieku. System ten kompensuje wycieki bazowe przy połączeniu pacjent interfejs. Do aktywacji kompensacji przecieku służy element sterowania wyświetlany na ekranie dotykowym na ekranie konfiguracyjnym. Assist Control Ventilation (Wentylacja wspomagana / kontrolowana) (A/C) Jest to tryb domyślny dla wszystkich typów pacjentów. W trybie wentylacji wspomaganej / kontrolowanej wszystkie inicjowane i dostarczane oddechy są oddechami wymuszonymi. Inicjacja oddechu jest powodowana jednym z następujących zdarzeń: Wysiłek pacjenta uaktywnia mechanizm wyzwalający wdech, Upływa okres oddechu, zgodnie z ustawieniem kontrolki RATE (Częstość), Operator naciska przycisk MANUAL BREATH (Oddech ręczny). Inicjacja oddechu w każdym przypadku zeruje mechanizm czasowy okresu oddechu Możliwe jest inicjowanie każdego oddechu przez pacjenta, jeśli oddycha on szybciej od zadanej częstości oddechów. Jeśli pacjent nie oddycha czynnie, respirator automatycznie dostarcza oddechy zgodnie z zadanym okresem (ustawioną częstością oddechów). CIŚNIENIE CZAS 1 Oddech wymuszony (po upływie okresu oddechu) 2 Oddech wymuszony (wyzwolony przez pacjenta) Rycina 3-13: Przebieg czasowy wentylacji wspomaganej / kontrolowanej

93 Systemy respiratorów AVEA 79 Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) W trybie SIMV respirator może dostarczać zarówno oddechy wymuszone, jak i na żądanie. Oddechy wymuszone są dostarczane wówczas, gdy jest otwarte okno czasowe trybu SIMV oraz zachodzi jedno z następujących zdarzeń: zostaje wykryty wysiłek pacjenta, upłynął okres oddechu bez zaistnienia wysiłku pacjenta, został naciśnięty przycisk MANUAL BREATH (Oddech ręczny). Ciśnienie Czas Otwarte okno wspomagania Oddech kontrolowany objętością wyzwalany przez pacjenta Oddech wspomagany ciśnieniem Rycina 3-14: Przebiegi czasowe w trybie SIMV Okres oddechu jest wyznaczany przez zadaną częstość oddechów. Jest on zerowany natychmiast po upływie okresu wyznaczonego ustawioną częstością oddechów lub naciśnięciu przycisku MANUAL BREATH (Oddech ręczny).

94 80 Podręcznik operatora Airway Pressure Release Ventilation (Wentylacja spadkiem ciśnienia w drogach oddechowych) (APRV / BIPHASIC) Wentylacja APRV / BiPhasic to tryb ciśnienia z cyklem wyznaczanym czasowo, w którym respirator cyklicznie przechodzi pomiędzy ciśnieniami bazowymi na podstawie czasu, które mogą być synchronizowane wysiłkiem pacjenta. Wentylacja kontrolowana może być utrzymywana przez cykliczne przejścia pomiędzy bazowymi wartościami ciśnienia w określonym czasie. Można także dołączać wspomaganie ciśnieniem dla większej wygody pacjenta z oddechem spontanicznym. W tym trybie pacjentowi zezwala się na spontaniczny oddech przy dwóch zaprogramowanych wartościach ciśnienia. Wartości te ustawia się za pomocą elementów sterowania: Pres High (Ciśnienie górne) i Pres Low (Ciśnienie dolne). Maksymalny czas utrzymywania każdej z wartości ciśnienia podczas cyklu ustawia się za pomocą elementów sterowania: Time High (Czas ciśnienia górnego) i Time Low (Czas ciśnienia dolnego). Operator może również regulować długość odpowiednich okien wyzwalania oddechu (Sync) za pomocą elementów sterowania Time High i Time Low Sync, które wchodzą w skład ustawień zaawansowanych elementów sterowania Time High i Time Low. Okna Sync można regulować w zakresie od 0 do 50%, w 5-procentowych przyrostach wartości Time High i Time Low. Respirator synchronizuje zmianę od ciśnienia dolnego (Pressure Low) do górnego (Pressure High), wykrywając wielkość przepływu wdechowego lub pierwszego wysiłku oddechowego w obrębie okna T Low Sync (Czas synchronizacji ciśnienia dolnego). Przejście od ciśnienia górnego do dolnego następuje wraz z końcem pierwszego wdechu wykrytego po otwarciu okna T High Sync (Czas synchronizacji ciśnienia górnego). Ustawienia Time High i Time Low są maksymalnymi ustawieniami czasu w cyklach zmian ciśnienia regulowanych czasem. Rzeczywiste wartości czasu mogą się różnić w zależności od spontanicznego oddechu pacjenta oraz ustawień okna Sync. Ustawienie wartości Sync na 0% poddaje cykl zmian ciśnienia pomiędzy zaprogramowanymi wartościami wyłącznie regulacji czasowej i nie zapewnia synchronizacji z czynnością oddechową pacjenta. Przycisk Manual Breath (Oddech ręczny) jest nieaktywny w trybie APRV / BiPhasic. Ciśnienie PEEP monitorowane w trybie APRV / BIPHASIC odnosi się do typu oddechu. W razie niewystępowania oddechu spontanicznego monitorowane ciśnienie PEEP będzie ciśnieniem dolnym. W przeciwnym razie monitorowane ciśnienie PEEP odzwierciedla ciśnienie bazowe, przy którym wystąpił oddech spontaniczny. Regulacja wentylacji PSV w trybie APRV / BiPhasic Tryb APRV / BiPhasic cechuje się możliwością regulacji wentylacji wspomaganej ciśnieniem PSV. Wentylacja PSV jest dostarczana powyżej wartości bazowej ciśnienia w aktualnej fazie. Wentylacja PSV jest dostępna również w czasie ciśnienia górnego (Time High), poprzez aktywację funkcji T High PSV (z zestawu zaawansowanych ustawień Time High). Gdy funkcja T High PSV jest uaktywniona w czasie Time High, respirator prowadzi wentylację PSV na tym samym poziomie zarówno przy dolnym ciśnieniu (Pressure Low), jak i przy górnym (Pressure High). Respirator nie pozwoli operatorowi na ustawienie szczytowego ciśnienia wdechowego (Insp Pres lub PSV+ciśnienie PEEP, lub ciśnienie bazowe w trybach APRV / BiPhasic, większego niż 90 cmh 2 O). Respirator wyświetli na ekranie w wyskakującym okienku komunikat stwierdzający, że wartośc Ppeak przekroczyła 90 cmh 2 O (Ppeak > 90 cmh 2 O). Operator musi zmienic wartośc ciśnienia wdechowego i/lub ustawienie PEEP aby zmniejszyc wartośc Ppeak do mniejszej lub równej 90 cmh 2 O. To ostrzeżenie o przekroczeniu granicy 90 cmh 2 O nie jest aktywne, jeżeli funkcja T High PSV jest wyłączona (OFF).

95 Systemy respiratorów AVEA 81 Wentylacja bezdechu w trybie APRV / BiPhasic W trybie APRV / BiPhasic jest dostępna wentylacja bezdechu. Jeśli pacjent nie inicjuje spontanicznego oddechu lub jeśli respirator nie rozpoczyna regulacji czasowej w cyklach zmian pomiędzy wartościami ciśnienia przed upływem okresu bezdechu, włącza się alarm respiratora, powiadamiający o bezdechu, i rozpoczyna się wentylacja bezdechu zgodnie z ustawieniami wybranymi dla tego trybu pracy. Spontaniczny wysiłek oddechowy ze strony pacjenta lub zmiana bazowej wartości ciśnienia powoduje wyzerowanie alarmu bezdechu oraz licznika czasu i przywrócenie trybu wentylacji APRV / BiPhasic. Airway Pressure Release Ventilation (Wentylacja spadkiem ciśnienia w drogach oddechowych) (APRV / BIPHASIC) Time High (Czas ciśnienia górnego) Pressure High (Ciśnienie górne) Ciśnienie Time Low (Czas ciśnienia dolnego) Pressure Low (Ciśnienie dolne) Czas Oddech na żądanie Oddech spontaniczny wyzwala zmianę ciśnienia górnego Oddech spontaniczny wyzwala zmianę ciśnienia dolnego Rycina 3-15: Tryb APRV / BIPHASIC

96 82 Podręcznik operatora Continuous Positive Airway Pressure (Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) (CPAP), Pressure Support Ventilation (wentylacja wspomagana ciśnieniem) (PSV) Ciśnienie Czas Oddech na żądanie Rycina 3-16: Przebieg czasowy w trybie CPAP W trybie CPAP / PSV wszystkie oddechy są oddechami na żądanie inicjowanymi przez pacjenta, chyba że naciśnięto przycisk MANUAL BREATH (Oddech ręczny) lub aktywowano wentylację bezdechu. Gdy zostaje naciśnięty przycisk MANUAL BREATH (Oddech ręczny), dostarczany jest pojedynczy oddech, zgodnie z aktualnymi ustawieniami sterowania wentylacją bezdechu. Pressure Support (Wspomaganie ciśnieniem) jest aktywne w trybie CPAP (patrz Oddechy na żądanie na stronie 76). PRZESTROGA Gdy wybrany zostanie tryb CPAP / PSV, należy: 1. wybrać typ oddechu dla trybu wentylacji bezdechu (APNEA) ORAZ 2. przed naciśnięciem przycisku MODE ACCEPT (Zatwierdź tryb) ustawiæ podstawowe elementy sterowania widoczne u dołu ekranu dotykowego odpowiednio do wybranego typu oddechu stosowanego przy bezdechu. Kontrolki typu oddechu stosowanego przy bezdechu przestaną być widoczne po naciśnięciu przycisku MODE ACCEPT. Pozostaną tylko elementy sterowania aktywne i wymagane w wypadku trybu CPAP / PSV. Aby przeglądnąć ustawienia wentylacji bezdechu, należy otworzyć okno trybu i wybrać ustawienia bezdechu. Jeśli poziom PSV nie jest wystarczający do spełnienia żądania pacjenta, może nastąpić przedwczesne zakończenie oddechu z automatycznym wyzwalaniem. W takich sytuacjach poziom PSV powinien być nieznacznie zwiększany.

97 Systemy respiratorów AVEA 83 Rycina 3-17: Przebieg czasowy PSV Na Rycina 3-17 oddech numer 1 reprezentuje przepływ, który występuje przy niewystarczającym poziomie PSV do spełnienia żądania pacjenta. Oddech drugi przedstawia rozkład po nieznacznym zwiększeniu poziomu PSV. (Rozkład ciśnienia jest podobny). Wentylacja nieinwazyjna Respirator może dokonywać wentylacji nieinwazyjnej ze standardowym obwodem dwuramiennym. Kompensacja wycieku powinna być włączona podczas używana tej funkcji. Do aktywacji kompensacji przecieku służy element sterowania wyświetlany na ekranie dotykowym na ekranie konfiguracyjnym respiratora. Wentylacja nieinwazyjna niemowląt jest opisana w rozdziale 6. Wentylacja nieinwazyjna wymaga użycia ciasno przylegającej maski pozbawionej otworów. Nadmierne przecieki wokół maski mogą spowodowac przedwczesne uruchomienie respiratora lub pojawienie się alarmów rozłączenia. Apnea Backup Ventilation (Wentylacja bezdechu) Wentylacja bezdechu jest dostępna w trybach wentylacji wspomaganej / kontrolowanej, SIMV, CPAP / PSV i APRV / BIPHASIC. Wentylacja bezdechu w trybie wspomagania / kontroli lub SIMV W trybie wspomagania / kontroli lub SIMV częstość wentylacji bezdechu jest zależna od ustawianej przez operatora częstości oddechów wymuszanych lub okresu bezdechu (w zależności od tego, które ustawienie zapewnia najwyższą częstość oddechową). Gdy ustawienie Apnea Interval (Okres bezdechu) w oknie Alarm Limits (Granice alarmu) wyznacza częstość wentylacji, respirator kontynuuje wentylację z tą częstością aż do usunięcia bezdechu. Wszystkie pozostałe elementy sterowania wentylacją bezdechu w trybie wspomagania / kontroli i SIMV są ustawiane po wybraniu podstawowych wartości sterujących dla tych trybów. Wentylacja bezdechu kończy się w następujących sytuacjach: pacjent inicjuje oddech spontaniczny wystąpił oddech ręczny zwiększenie częstości oddechu wymuszonego ponad ustawienie okresu bezdechu. Czasomierz okresu bezdechu jest zawieszany podczas alarmu rozłączenia obwodu pacjenta.

98 84 Podręcznik operatora Wentylacja bezdechu w trybie CPAP / PSV lub APRV / BIPHASIC Gdy wybrany zostanie tryb CPAP / PSV lub APRV / BIPHASIC, NALEŻY: 1. Ustawić podstawowe i zaawansowane ustawienia trybu CPAP / PSV lub APRV / BIPHASIC oraz 2. Wybrać tryb oddechu dla trybu wentylacji bezdechu (kontrolowany objętością lub ciśnieniem dla pacjentów dorosłych lub dzieci, albo kontrolowany objętością, ciśnieniem lub TCPL dla noworodków) poprzez naciskanie przycisku ustawień bezdechu. 3. Przed naciśnięciem przycisku MODE ACCEPT (Akceptuj tryb) ustawić podstawowe i zaawansowane elementy sterowania widoczne w dolnej części ekranu dotykowego, odpowiednio do wybranego typu oddechu stosowanego przy bezdechu. Elementy sterowania wentylacji bezdechu przestaną być widoczne po naciśnięciu przycisku MODE ACCEPT (Akceptuj tryb). Pozostaną tylko elementy sterowania aktywne i wymagane w wypadku trybu CPAP / PSV lub APRV / BIPHASIC. Ustawienia wentylowania bezdechu dostępne dla każdego trybu zawierają ryciny: Rycina 3-18 Rycina Rycina 3-18: Ustawienia wentylacji bezdechu kontrolowanej objętością dla trybu APRV/BIPHASIC

99 Systemy respiratorów AVEA 85 Rycina 3-19: Ustawienia wentylacji bezdechu kontrolowanej ciśnieniem dla trybu APRV/BIPHASIC Rycina 3-20: Ustawienia wentylacji bezdechu kontrolowanej objętością dla trybu CPAP

100 86 Podręcznik operatora Rycina 3-21: Ustawienia wentylacji bezdechu kontrolowanej ciśnieniem dla trybu CPAP Wentylacja bezdechu kończy się w następujących sytuacjach: pacjent inicjuje oddech spontaniczny wystąpił oddech ręczny przejście w określonym czasie pomiędzy ciśnieniami bazowymi w trybie APRV / BiPhasic Aby przeglądnąć ustawienia wentylacji bezdechu, należy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk trybu i wybrać ustawienia bezdechu (APNEA). Podczas zmiany z kontrolowanego trybu wentylacji na tryb CPAP / PSV lub APRV / BIPHASIC domyślne ustawienia bezdechu są takie same, jak w trybie kontrolowanym. W razie wybrania opcji New Patient (Nowy pacjent) domyślne ustawienia bezdechu są takie same, jak fabryczne ustawienia domyślne dla każdego trybu kontrolowanego. Bieżąca wartość FIO 2 jest dostarczana podczas wentylacji bezdechu.

101 Systemy respiratorów AVEA 87 Tryb gotowości W celu uruchomienia trybu gotowości, należy nacisnąć przycisk membranowy ekranów w module UIM, przedstawiony za pomocą niniejszych ikon. albo międzynarodowy angielski Pojawia się okno Screen Select (Wybór ekranu) (Rycina 3-22). Rycina 3-22: Screen Select (Wybór ekranu) Należy nacisnąć przycisk STANDBY (Tryb gotowości). Wyświetlony zostanie następujący komunikat Rycina 3-23: Komunikat trybu gotowości

102 88 Podręcznik operatora W przypadku wybrania opcji YES (Tak) respirator zatrzymuje wentylację, otwierany jest zawór bezpieczeństwa, respirator dostarcza w sposób ciągły 2 l/min gazu do obwodu pacjenta i wyświetla komunikat przedstawiony na Rycina Rycina 3-24: Ekran trybu gotowości W celu wznowienia wentylacji pacjenta należy nacisnąć przycisk Resume (Wznów). Respirator ponownie rozpocznie wentylację z ostatnimi ustawieniami. Nie należy ponownie podłączać pacjenta do respiratora, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk RESUME (Wznów), a wentylacja uruchomiona. PRZESTROGA Przepływ podstawowy wynoszący 2 litry utrzymywany w trybie gotowości służy do redukcji ryzyka przegrzania obwodu w przypadku używania i pozostawienia aktywnego nawilżacza. Aby zapewnić przepływ przez cały obwód respiratora, trójnik obwodu pacjenta powinien być zablokowany w kierunku wylotowym ramienia wydechowego obwodu. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie obwodu respiratora w razie pozostawienia włączonego nawilżacza. Aby upewnić się, że przepływ 2 l/min jest wystarczający do uniknięcia przegrzania, należy skontaktować się z producentem obwodu. Niektóre alarmy, na przykład Loss A/C, Loss of O 2, Loss of Air i Loss of Gas, są aktywne w trybie gotowości.

103 Systemy respiratorów AVEA 89 Dostępne typy oddechu i tryby według wielkości ciała pacjenta Tryby wentylacji dorosłych i dzieci Dla pacjentów dorosłych i dzieci dostępne są następujące typy oddechu i tryby wentylacji. Po wybraniu trybu jego opis wyświetlany jest w lewym górnym rogu ekranu dotykowego. Tabela 3-1: Wyświetlane tryby dla dorosłych i dzieci Wyświetlany tryb Volume A/C Pressure A/C Volume SIMV Pressure SIMV CPAP / PSV PRVC A/C PRVC SIMV APRV / BIPHASIC Tryby wentylacji noworodków Opis Oddech kontrolowany objętością z wentylacją wspomaganą (domyślny dla pacjentów dorosłych i dzieci) Oddech kontrolowany ciśnieniem z wentylacją wspomaganą Oddech kontrolowany objętością z wentylacją synchronizowaną przerywaną wymuszoną (SIMV) oraz regulowanym poziomem ciśnienia wspomagającego oddech spontaniczny Oddech kontrolowany ciśnieniem z wentylacją synchronizowaną przerywaną wymuszoną (SIMV) oraz regulowanym poziomem ciśnienia wspomagającego oddech spontaniczny Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) (oddech na żądanie) z wentylacją wspomaganą ciśnieniem (PSV) Oddech regulowany za pomocą ciśnienia z kontrolowaną objętością z wentylacją wspomaganą Oddech regulowany za pomocą ciśnienia z kontrolowaną objętością z wentylacją synchronizowaną przerywaną wymuszoną (SIMV) oraz regulowanym poziomem ciśnienia wspomagającego oddech spontaniczny Oddech na żądanie pacjenta z dwiema różnymi wartościami ciśnienia bazowego lub wentylacja kontrolowana o cyklach regulowanych czasem W poniższej tabeli przedstawiono typy oddechu i tryby wentylacji dostępne dla noworodków Tabela 3-2: Wyświetlane tryby dla noworodków Wyświetlany tryb Volume A/C Pressure A/C Volume SIMV Pressure SIMV TCPL A/C TCPL SIMV CPAP / PSV Nasal CPAP / IMV Pressure A/C + VG Pressure SIMV + VG Pressure TCPL + VG Opis Oddech kontrolowany objętością z wentylacją wspomaganą (domyślny dla pacjentów dorosłych i dzieci) Oddech kontrolowany ciśnieniem z wentylacją wspomaganą Oddech kontrolowany objętością z wentylacją synchronizowaną przerywaną wymuszoną (SIMV) oraz regulowanym poziomem ciśnienia wspomagającego oddech spontaniczny Oddech kontrolowany ciśnieniem z wentylacją synchronizowaną przerywaną wymuszoną (SIMV) oraz regulowanym poziomem ciśnienia wspomagającego oddech spontaniczny Oddech o ograniczonym ciśnieniu z cyklem wyznaczanym czasowo i wentylacją wspomaganą (domyślny dla noworodków) Oddech o ograniczonym ciśnieniu z cyklem wyznaczanym czasowo i wentylacją SIMV oraz regulowanym poziomem ciśnienia wspomagającego oddech spontaniczny Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) (oddech na żądanie) z wentylacją wspomaganą ciśnieniem (PSV) Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) (oddech na żądanie) z wentylacją przerywaną wymuszoną lub bez niej. Oddech kontrolowany ciśnieniem z wentylacją ze wspomaganiem (Assist Control (Kontrola ze wspomaganiem)) i regulowaną objętością docelową (Volume Guarantee (Objętość gwarantowana)). Oddech kontrolowany ciśnieniem z wentylacją synchronizowaną przerywaną wymuszoną (SIMV) i regulowaną objętością docelową. Oddech kontrolowany ciśnieniem z wentylacją synchronizowaną przerywaną wymuszoną (SIMV) i regulowaną objętością docelową.

104 90 Podręcznik operatora Podstawowe elementy sterowania oddechem Podstawowe elementy sterowania oddechem są ustawiane przez operatora i wpływają bezpośrednio na sposób dostarczania oddechu pacjentowi. Są one wyświetlane w dolnej części ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego AVEA. Wyświetlane są wyłącznie elementy sterowania aktywne dla wybranego trybu wentylacji. Tabela 3-3: Podstawowe elementy sterowania oddechem Wyświetlany element sterowania Opis Zakres Dokładność bpm Rate (częstość) ml Volume cmh2o Insp Pres L/min Peak Flow sec Insp Time sec Insp Pause cmh2o PSV cmh2o ciśnienie PEEP sl/min Flow Trig (wyzwalacz przepływu) % % O2 cmh2o Pres High (ciśnienie górne) sec Time High (minimalny czas ciśnienia górnego) sec Time Low (minimalny czas ciśnenia dolnego) cmh2o Pres Low (ciśnienie dolne) Częstość oddechów podawana w oddechach na minutę Objętość oddechowa w mililitrach Ciśnienie wdechowe w centymetrach słupa wody Szczytowy przepływ wdechowy w litrach na minutę Czas wdechu w sekundach Określa pauzę wdechową, która będzie obowiązywać przy każdym dostarczanym oddechu kontrolowanym objętością Wspomaganie ciśnieniowe w centymetrach słupa wody Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe w centymetrach słupa wody Określa punkt wyzwalania przepływu wdechowego w litrach na minutę Reguluje procent zawartości tlenu w dostarczanym gazie W trybie APRV / BIPHASIC steruje ciśnieniem bazowym uzyskiwanym w czasie ciśnienia górnego W trybie APRV / BIPHASIC ustawia minimalny czas utrzymywania nastawy ciśnienia górnego W trybie APRV / BIPHASIC ustawia minimalny czas utrzymywania nastawy ciśnienia dolnego W trybie APRV / BIPHASIC steruje ciśnieniem bazowym uzyskiwanym w czasie ciśnienia dolnego 1 do 150 oddechów/min (noworodki / dzieci) 1 do 120 oddechów/min (dorośli) Od 0,10 do 2,50 l (dorośli) od 25 do 500 ml (dzieci) od 2,0 do 300 ml (noworodki) 0 do 90 cmh2o (dorośli/dzieci) 0 do 80 cmh2o (noworodki) 3 do 150 L/min (dorośli) 1 do 75 L/min (dzieci) 0,4 do 30,0 L/min (noworodki) 0,20 do 5,00 s (dorośli/dzieci) 0,15 do 3,00 s (noworodki) od 0,0 do 3,0 s 0 do 90 cmh2o (dorośli/dzieci) 0 do 80 cmh2o (noworodki) od 0 do 50 cmh2o ± 1 oddech/min ± (0,2 ml + 10% nastawy) Dorośli/dzieci: ±4 cmh2o +5% Noworodki: ±3 cmh2o +2,5% (mierzone przy trójniku pacjenta, koniec ciśnienia wdechowego po 0,3 sekundy) ±10% nastawy lub ± (0,2 l/min. + 10% nastawy), w zależności od tego, która wartość jest większa ± 0,10 sekundy ± 0,10 sekundy ± 3 cmh2o lub ± 10% w zależności od tego, która wartość jest większa ± 2 cmh2o lub ± 5% nastawy, w zależności co jest większe 0,1 do 20,0 l/min + 1,0 / 2,0 l/min (dla PEEP < 30 cmh2o) + 2,0 / 3,0 l/min (dla PEEP > 30 cmh2o) ± (0,2 l/min + 10% nastawy) (tylko czujnik przepływu przez trójnik) Od 21 do 100% ± 3% 02 0 do 90 cmh2o ± 3 cmh2o od 0,20 do 30,0 s od 0,20 do 30,0 s od 0 do 45 cmh2o ± 0,1 sekundy ± 0,1 sekundy ± 2 cmh2o lub ± 5% nastawy, w zależności co jest większe

105 Systemy respiratorów AVEA 91 Aby uaktywnić podstawowy element sterowania, należy dotknąć ekranu dotykowego dokładnie w tym miejscu, w którym znajduje się określony element. Kontrolka zostanie wyróżniona (zmieni kolor), co oznacza, że stała się aktywna. Rycina 3-25: Wyróżniony element sterowania Aby zmodyfikować ustawienia wyróżnionej kontrolki, należy obracać pokrętłem danych, znajdującym się poniżej ekranu dotykowego (Rycina 3-26). Obracając pokrętło zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, zwiększa się wybraną wartość; obracając w kierunku przeciwnym zmniejsza się ją. Rycina 3-26: Pokrętło danych Aby zatwierdzić wyświetlaną wartość, należy dotknąć ekranu dotykowego w miejscu wyróżnionego elementy sterowania lub nacisnąć przycisk membranowy ACCEPT (Zatwierdź) znajdujący się po lewej stronie pokrętła danych. Kolor elementu sterowania zmieni się z powrotem na normalny, a respirator zacznie pracę z nowym ustawieniem. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk CANCEL (Anuluj) lub w ciągu 15 sekund nie zostanie zatwierdzone nowe ustawienie, respirator będzie kontynuować pracę z poprzednimi ustawieniami.

106 92 Podręcznik operatora Opisy podstawowych elementów sterowania oddechem Częstość oddechu (Rate) Kontrolka częstości oddechu określa okres oddechu. Jego funkcja i wpływ na cykl oddechowy zależą od wybranego trybu wentylacji. Zakres: 1 do 150 oddechów/min (noworodki / dzieci) 1 do 120 oddechów/min (dorośli) Okres oddechu: (60/częstość) s Domyślnie: 12 oddechów/min (dorośli) 12 oddechów/min (dzieci) 20 oddechów/min (noworodki) Tidal Volume (Objętość oddechowa) Objętość oddechowa dostarcza pacjentowi wcześniej określoną objętość gazu. Ustawienie Tidal Volume (Objętość oddechowa) wraz z ustawieniami Insp Flow (Przepływ przy wdechu) i Waveform (Przebieg czasowy) decydują o sposobie zapewniania oddechu. Zakres: od 0,10 do 2,50 l (dorośli) od 25 do 500 ml (dzieci) od 2,0 do 300 ml (noworodki) Domyślnie: 0,50 l (dorośli) 100 ml (dzieci) 2,0 ml (noworodki) Westchnienie: 1,5 x wartość Volume (tylko dorośli / dzieci) Podczas korzystania ze sprężarki wewnętrznej maksymalna objętośc oddechowa jaką może osiągnąc respirator wynosi 2 l. Maksymalna objętośc minutowa jakiej respirator może dostarczyc używając ściennego źródła gazu wynosi przynajmniej 60 l, a przy użyciu sprężarki wewnętrznej 40 l. Insp Pres (Ciśnienie wdechowe) Podczas wymuszanych oddechów kontrolowanych ciśnieniem respirator kontroluje ciśnienie wdechowe w układzie. W przypadku oddechów kontrolowanych ciśnieniem i TCPL uzyskiwane ciśnienie jest ustalane na poziomie ustawienia Insp. Pres. powiększonego o parametr PEEP. Zakres: od 0 do 90 cmh 2 O (dorośli / dzieci) od 0 do 80 cmh 2 O (noworodki) Przepływ maksymalny: > 200 l/min (dorośli) < 120 l/min (dzieci) < 50 l/min (noworodki) Domyślnie: 15 cmh 2 O Respirator nie pozwoli operatorowi na ustawienie szczytowego ciśnienia wdechowego (Insp Pres lub PSV+ciśnienie PEEP, lub ciśnienie bazowe w trybach APRV / BiPhasic, większego niż 90 cmh 2 O). Respirator wyświetli na ekranie w wyskakującym okienku komunikat stwierdzający, że wartośc Ppeak przekroczyła 90 cmh 2 O (Ppeak > 90 cmh 2 O). Operator musi zmienić ciśnienie wdechowe i/lub ustawienia PEEP aby zmniejszyć Ppeak do wartości mniejszej lub równej 90 cmh 2 O.

107 Systemy respiratorów AVEA 93 Peak Flow (Przepływ szczytowy) Przepływ szczytowy to przepływ dostarczany przez respirator podczas fazy wdechowej oddechu wymuszonego kontrolowanego objętością lub TCPL. Zakres: 3 do 150 l/min (dorośli) 1 do 75 l/min (dzieci) 0,4 do 30,0 l/min (noworodki) Domyślnie: 60 l/min (dorośli) 20 l/min (dzieci) 8,0 l/min (noworodki) I-Time (Czas wdechu) Element sterowania I-Time określa przemienną czasu wdechu dla wszystkich oddechów wymuszonych, TCPL lub PRVC. Zakres: od 0,20 do 5,00 s (dorośli / dzieci) od 0,15 do 3,00 s (noworodki) Domyślnie: 1,0 s (dorośli) 0,75 s (dzieci) 0,35 s (noworodki) Jeśli ustawienie I-Time jest większe od rzeczywistej wartości I- Time (określone przez V t, F P i przebieg czasowy),czas Inspiratory Pause (Pauza wdechowa) jest równy nastawie I-Time minus rzeczywista wartość I- Time zostaje dodany oddechu. Insp Pause (Pauza wdechowa) Określa pauzę wdechową, która będzie obowiązywać przy każdym dostarczanym oddechu kontrolowanym ciśnieniem. Zadana pauza wdechowa będzie dostarczana przy każdym oddechu kontrolowanym ciśnieniem. Zakres: Domyślnie: od 0,00 do 3,00 s 0,00 s PSV (Wspomaganie ciśnieniem) Kontrolka PSV określa ciśnienie w układzie podczas oddechu wspomaganego ciśnieniem. Zakres: od 0 do 90 cmh 2 O (dorośli / dzieci) od 0 do 80 cmh 2 O (noworodki) Przepływ maksymalny: > 200 l/min (dorośli) < 120 l/min (dzieci) < 50 l/min (noworodki) Domyślnie: 0 cmh 2 O Respirator nie pozwoli operatorowi na ustawienie szczytowego ciśnienia wdechowego (Insp Pres lub PSV+ciśnienie PEEP, lub ciśnienie bazowe w trybach APRV / BiPhasic, większego niż 90 cmh 2 O). Respirator wyświetli na ekranie w wyskakującym okienku komunikat stwierdzający, że wartośc Ppeak przekroczyła 90 cmh 2 O (Ppeak > 90 cmh 2 O). Operator musi zmienić ciśnienie wdechowe i/lub ustawienia PEEP aby zmniejszyc Ppeak do wartości mniejszej lub równej 90 cmh 2 O.

108 94 Podręcznik operatora W przypadku wentylacji dorosłych i dzieci minimum 2 cmh 2 O PSV powyżej wartości PEEP jest stosowane, nawet jeśli element sterowania ustawiony jest na zero. Jeśli poziom PSV nie jest wystarczający do spełnienia żądania pacjenta, może nastąpić przedwczesne zakończenie oddechu z automatycznym wyzwalaniem. W takich sytuacjach poziom PSV powinien być nieznacznie zwiększany. Rycina 3-27: Przebieg czasowy PSV Na rycinie 3-27 oddech numer 1 reprezentuje przepływ, który występuje przy niewystarczającym poziomie PSV do spełnienia żądania pacjenta. Oddech drugi przedstawia rozkład po nieznacznym zwiększeniu poziomu PSV. (Rozkład ciśnienia jest podobny.) Monitorowane ciśnienia w drogach oddechowych (wdechowe) będą wyższe od ustawionych wartości po aktywowaniu opcji AAC. Nawet jeżeli ciśnienie wdechowe jest ustawione na zero, sztuczna kompensacja dróg oddechowych (AAC) będzie powodować zwiększenie ciśnienia w drogach oddechowych w celu kompensacji oporu rurki wewnątrztchawicznej. PEEP (Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe) PEEP jest ciśnieniem utrzymywanym w układzie oddechowym pacjenta na końcu wydechu. Zakres: od 0 do 50 cmh 2 O Domyślnie: 6 cmh 2 O (dorośli / dzieci) 3 cmh 2 O (noworodki) Respirator nie pozwoli operatorowi na ustawienie szczytowego ciśnienia wdechowego (Insp Pres lub PSV+ciśnienie PEEP, lub ciśnienie bazowe w trybach APRV / BiPhasic, większego niż 90 cmh 2 O). Respirator wyświetli na ekranie w wyskakującym okienku komunikat stwierdzający, że wartośc Ppeak przekroczyła 90 cmh 2 O (Ppeak > 90 cmh 2 O). Operator musi zmienić ciśnienie wdechowe i/lub ustawienia PEEP aby zmniejszyć Ppeak do wartości mniejszej lub równej 90 cmh 2 O.

109 Systemy respiratorów AVEA 95 Respirator może aktywować alarm okluzji obwodu w sytuacji, gdy mierzone ciśnienie PEEP jest znacząco większe niż ciśnienie PEEP ustawione przez operatora. Inspiratory Flow Trigger (Wyzwalanie przepływu wdechowego) (Flow Trig) Mechanizm wyzwalający wdech* zostaje uaktywniony, gdy wartość przepływu netto (Net Flow) przekroczy ustawienie wyzwalania przepływu. Wartość przepływu netto jest definiowana jako [przepływ dostarczany przepływ wydechu] (lub przepływ wdechowy przez trójnik, gdy używany jest czujnik przepływu przez trójnik). Gdy włączona jest funkcja wyzwalania przepływu wdechowego, podczas fazy wydechu do układu pacjenta dostarczany jest niski poziom przepływu podstawowego. Zakres: 0,1 do 20,0 l/min Domyślnie: 1,0 l/min (dorośli / dzieci) 0,5 l/min (noworodki) *Patrz także Pres Trig (Wyzwalacz ciśnienia), strona 101. PRZESTROGA W przypadku stosowania proksymalnego czujnika przepływu, należy go podłączyć zarówno do trójnika pacjenta, jak i do złącza respiratora, aby zapewnić właściwe działanie urządzenia AVEA. Aby zapewnić odpowiedni przepływ podstawowy dla wyzwalania wdechowego, nastawa przepływu bazowego powinna być większa przynajmniej 0,5 litra na minutę od progu wyzwolenia przepływu. % O 2 Element sterowania % O 2 określa procentową zawartość tlenu w dostarczanym gazie. Zakres: od 21 do 100% Domyślnie: 40% Podczas podawania helioksu element sterowania % O 2 określa procentową zawartość tlenu w dostarczanym gazie. Do kompensacji dostarczanego gazu służy hel. Pressure High (Ciśnienie górne) (Pres High) Ten element sterowania jest dostępny wyłącznie w trybie wentylacji APRV / BIPHASIC. Kontroluje wartość ciśnienia bazowego, osiąganego przy ustawieniu czasu ciśnienia górnego (Time High). Zakres: od 0 do 90 cmh 2 O Domyślnie: 15 cmh 2 O Time High (Czas ciśnienia górnego) Element sterowania dostępny wyłącznie w trybie pracy APRV / BIPHASIC programuje maksymalny czas utrzymywania wartości ciśnienia, określonej w ustawieniu Pressure High (Ciśnienie górne). Zakres: od 0,2 do 30 s Domyślnie: 4 s

110 96 Podręcznik operatora Time Low (Czas ciśnienia dolnego) W trybie APRV / BIPHASIC kontrolka ta programuje maksymalny czas utrzymywania wartości ciśnienia, określonej w ustawieniu Pressure Low (Ciśnienie dolne). Zakres: od 0,2 do 30 s Domyślnie: 2 s Pressure Low (Ciśnienie dolne) W trybie APRV / BIPHASIC kontrolka ta programuje bazową wartość ciśnienia, uzyskiwaną w czasie dolnego ciśnienia (Time Low). Zakres: od 0 do 45 cmh 2 O Domyślnie: 6 cmh 2 O Ustawienia zaawansowane Gdy tryb i podstawowe elementy sterowania oddechem zostały ustawione, można jeszcze dokładniej określić ustawienia dostarczania oddechu, przechodząc z ustawionego w danym momencie trybu do okna ustawień zaawansowanych. Dostęp do ustawień zaawansowanych Aby uzyskać dostęp do grupy ustawień zaawansowanych, należy nacisnąć przycisk membranowy ADV SETTINGS (Ustawienia zaawansowane) znajdujący się po lewej stronie ekranu dotykowego pomiędzy przyciskami Mode (Tryb) i Set-up (Ustawienia). Włączony zostanie wskaźnik LED na przycisku i wyświetlony ekran ustawień zaawansowanych. Po wybraniu podstawowego elementu sterowania, poprzez jej naciśnięcie i podświetlenie w dolnej części ekranu dotykowego, zostaną wyświetlone ustawienia zaawansowane na ekranie ustawień zaawansowanych dostępne dla danego elementu sterowania. Rycina 3-28: Przycisk membranowy ustawień zaawansowanych Rycina 3-29: Wskaźnik ustawień zaawansowanych Dla podstawowych elementów sterowania zawierających ustawienia zaawansowane po prawej stronie ich nazwy wyświetlany jest żółty trójkąt. Nie z każdym elementem sterowania skojarzone jest ustawienie zaawansowane.

111 Systemy respiratorów AVEA 97 Tabela 3-4: Kontrolki i ustawienia zaawansowane związane z rodzajem i trybem wentylacji RODZAJ I TRYB WENTYLACJI PODSTAWOWE ELEMENTY STEROWANIA RATE (CZĘSTOŚĆ) oddechy/minutę VOLUME (OBJĘTOŚĆ) ml INSP PRES (CIŚNIENIE WDEC HOWE) cmh2o PEAK FLOW (PRZEPŁYW SZCZYTOWY) L/min INSP TIME (CZAS WDECHU) sek INSP PAUSE (PAUZA WDECHOWA) sek VOL A/C VOL SIMV PRES A/C PRES SIMV PRVC A/C PRVC SIMV CPAP / PSV * * * * * * * Tryb bezdechu * * * * * Tryb bezdechu * * * Tryb bezdechu * * * Tryb bezdechu * * * * * Tryb bezdechu * * * Tryb bezdechu APRV / BIPHASIC * Tryb bezdechu * Tryb bezdechu * Tryb bezdechu * Tryb bezdechu * Tryb bezdechu * Tryb bezdechu TCPL A/C TCPL SIMV * * * * * * * * PSV (TRYB PSV) cmh2o * * * * * * PEEP (CIŚNIENIE PEEP) cmh2o FLOW TRIG (WYZWALACZ PRZEPŁYWU) L/min % OXYGEN (PROCENTOWA ZAWARTOŚC TLENU) % O2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PRES HIGH (CIŚNIENIE GÓRNE) cmh2o * TIME HIGH sek * TIME LOW sek * PRES LOW (CIŚNIENIE DOLNE) CMH2O USTAWIENIA ZAAWANSOWANE DOSTĘPNE W KAŻDYM TRYBIE Vsync*, Vsync rise*, Sigh,** Waveform, Bias flow, Pres trig Vol limit (when Vsync = ON), Flow Cycle*, Demand Flow Vsync*, Vsync rise*, Sigh,** Waveform, Vol. Limit, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow, Pres trig, Flow Cycle*, Demand Flow Mach vol, Vol limit, Insp rise, Flow cycle, Bias flow, Pres trig Mach vol, Vol limit, Insp rise, Flow cycle, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow, Pres trig * Dostępne tylko w trybie Vsync aktywnym wyłącznie dla pacjentów dorosłych lub dzieci. ** Dostępne wyłącznie dla pacjentów dorosłych i dzieci. Insp rise, Bias flow, Pres trig Vol Limit, Flow Cycle Vol limit, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow, Pres trig, Flow Cycle Vol limit, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow, Pres trig * Vol limit, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow, Pres trig T High Sync T High PSV T Low Sync Vol limit, Flow cycle, Bias flow, Pres trig Vol limit, Flow cycle, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow, Pres trig

112 98 Podręcznik operatora Opis i zakresy ustawień zaawansowanych Volume Limit (Granica objętości) (Vol Limit) Ustawienie Vol Limit (Granica objętości) określa granicę objętości dla oddechu o ograniczonym ciśnieniu. Gdy objętość gazu dostarczona pacjentowi osiąga lub przekracza zaprogramowaną granicę objętości, wówczas faza wdechowa oddechu zostaje zakończona. Zakres: Normalny: od 0,10 do 2,50 l (dorośli) od 25 do 750 ml (dzieci) od 2,0 do 300,0 ml (noworodki) Domyślnie: 2,50 l (dorośli) 500 ml (dzieci) 300 ml (noworodki) Ustawienie Vol Limit (Granica objętości) określa granicę objętości dla oddechu o ograniczonym ciśnieniu. Gdy objętość gazu dostarczona pacjentowi osiąga lub przekracza zaprogramowaną granicę objętości, wówczas faza wdechowa oddechu zostaje zakończona. Opcja granicy objętości jest aktywna wyłącznie dla oddechów kontrolowanych ciśnieniem, PRVC / Vsync, TCPL i PSV. W aplikacjach dla noworodków granica objętości wymaga zastosowania czujnika przepływu przez trójnik. Jeśli zamontowany jest proksymalny czujnik przepływu (aplikacje dla noworodków, dzieci lub dorosłych), opcja granicy objętości jest aktywowana przez objętość wdechową zmierzoną przez czujnik przepływu przez trójnik. W aplikacjach dla dorosłych i dzieci, w których czujnik przepływu przez trójnik nie jest zamontowany, granica objętości określana jest na podstawie obliczonego przepływu wdechowego przez trójnik. Po osiągnięciu granicy objętości wskaźnik stanu alarmu respiratora zmienia kolor na żółty i wyświetla napis Volume Limit (Granica objętości). Wskazania wskaźnika stanu alarmu nie ulegną wyzerowaniu, dopóki respirator nie dostarczy oddechu, który nie osiąga granicy objętości. Do zerowania okna stanu alarmu służy przycisk zerowania alarmu. PRZESTROGA W przypadku stosowania proksymalnego czujnika przepływu, należy go podłączyć zarówno do trójnika pacjenta, jak i do złącza respiratora, aby zapewnić właściwe działanie urządzenia AVEA. Zbyt duże wartości przepływu wdechowego lub bardzo podatne obwody respiratora mogą powodować dostarczenie objętości oddechowej przekraczającej zaprogramowaną wartość granicy objętości. Jest to spowodowane tym, że obwód respiratora ulega odbiciu i podaje pacjentowi dodatkową objętość oddechową. Należy ściśle monitorować dostarczaną objętość oddechową, aby zapewnić dokładność ustawienia granicy objętości.

113 Systemy respiratorów AVEA 99 Machine Volume (Objętość maszynowa) (Mach Vol) Aktywny element sterowania objętością maszynową programuje minimalną objętość oddechową dostarczaną przez respirator w trakcie oddechów kontrolowanych ciśnieniem. Element ten używany jest zawsze z kryterium cyklu czasowego podczas wentylacji kontrolowanej ciśnieniem. Objętość maszynowa jest skompensowana podatnością obwodu w aplikacjach dla dorosłych i dzieci. Zakres: Normalny: od 0,10 do 2,50 l (dorośli) od 25 do 500 ml (dzieci) od 2,0 do 300,0 ml (noworodki) Domyślnie: 0 l (dorośli) 0 ml (dzieci) 0 ml (noworodki) Po włączeniu funkcji objętości maszynowej, respirator oblicza wielkość przepływu wdechowego o zmniejszającej się wartości koniecznego do dostarczenia objętości maszynowej w zaprogramowanym czasie wdechu. Gdy dostarczane są oddechy kontrolowane ciśnieniem, przepływ szczytowy zmniejsza się do obliczonej wielkości przepływu wdechowego, a objętość maszynowa nie została osiągnięta, wówczas respirator automatycznie przechodzi do trybu ciągłego przepływu aż do dostarczenia objętości maszynowej. Po dostarczeniu zadanej objętości maszynowej respirator przejdzie do trybu wydechu. Jeżeli objętość maszynowa zostanie osiągnięta lub przekroczona podczas oddechu kontrolowanego ciśnieniem, respirator zakończy oddech jako oddech kontrolowany ciśnieniem normalnym. Podczas tej zmiany przepływu czas wdechu pozostanie stały, a szczytowe ciśnienie wdechowe zwiększy się w celu osiągnięcia zadanej objętości maszynowej. Maksymalne szczytowe ciśnienie wdechowe jest określone ustawieniem alarmu wysokiego ciśnienia szczytowego. Opcja ciśnienia maksymalnego jest wyłączona, gdy ustawiona jest objętość maszynowa. W przypadku aktywacji cykli przepływu w sterowaniu ciśnieniem respirator nie rozpoczyna cykli przepływu, dopóki objętość maszynowa nie zostanie osiągnięta. Aby zmienić wielkość ciała pacjenta, wymagane jest ustawienie objętości maszynowej na zero. W celu ustawienia objętości maszynowej w aplikacjach dla dorosłych i dzieci (przy aktywnej kompensacji podatności obwodu) należy ustawić minimalną wartość żądanej objętości oddechowej. W aplikacjach dla noworodków z zastosowanym proksymalnym czujnikiem przepływu: Wyregulować szczytowe ciśnienie wdechowe, aby osiągnąć żądaną objętość oddechową. Wybrać objętość Vdel, jako jeden z monitorowanych parametrów. Odczytać parametr Vdel (niepoprawiona objętość oddechowa dostarczana z urządzenia) podczas oddechu kontrolowanego ciśnieniem. Ustawić objętość maszynową na lub nieznacznie poniżej zmierzonej objętości Vdel. Spowoduje to ustawienie objętości maszyny na poziomie zapewniającym większą zgodność objętości oddechowej dostarczanej w przypadku nieznacznego zmniejszenia podatności płuc. PRZESTROGA W przypadku stosowania proksymalnego czujnika przepływu, należy go podłączyć zarówno do trójnika pacjenta, jak i do złącza respiratora, aby zapewnić właściwe działanie urządzenia AVEA.

114 100 Podręcznik operatora W celu uniknięcia większych zmian podatności płuc objętość maszynowa powinna być ustawiona na większą wartość i dodana granica objętości. Insp Rise (wzrost wdechowy) Ustawienie wzrostu wdechowego steruje szybkością wzrostu ciśnienia podczas oddechu wymuszonego. Jest to kontrola względna, gdzie nastawa 1 oznacza szybki wzrost, a 9 powolny. Zakres: od 1 do 9 Domyślnie: 5 Sterowanie wzrostem wdechowym nie jest aktywne dla oddechów w trybie TCPL. Flow Cycle (Cykl przepływu) Ustawienie cyklu przepływu określa procentową wielkość szczytowego przepływu wdechowego (Peak Flow), przy którym faza wdechowa oddechu kontrolowanego ciśnieniem, TCPL lub PRVC / Vsync zostaje zakończona. Zakres: od 0 (wyłączone) do 45% Domyślnie: 0% (wyłączony) Opcja cyklu przepływu jest aktywna wyłącznie dla oddechów kontrolowanych ciśnieniem, PRVC / Vsync lub TCPL. Jeśli cykle przepływu są aktywne podczas wentylacji PRVC lub Vsync, cykle przepływu oddechu mogą wystąpić wyłącznie, jeśli docelowa objętość oddechowa została dostarczona. Pozwala to na synchronię wydechową z zapewnieniem dostarczonej objętości oddechowej. Jeśli cykle przepływu są aktywne podczas oddechu kontrolowanego ciśnieniem, monitorowane ciśnienia w drogach oddechowych (wdechowe) będą wyższe od ustawionych przy aktywacji AAC. Nawet jeżeli ciśnienie wdechowe jest ustawione na zero przy wentylacji dzieci i dorosłych, sztuczna kompensacja dróg oddechowych (AAC) będzie powodować zwiększenie ciśnienia w drogach oddechowych, które będzie kompensować opór rurki wewnątrztchawicznej. Waveform (Przebieg czasowy) Podczas dostarczania oddechu kontrolowanego objętością przepływ może być zapewniany zgodnie z jednym z dwóch wybieranych przez użytkownika typów przebiegu czasowego: przebieg kwadratowy lub spowalniany. Domyślnym typem przebiegu czasowego jest przebieg spowalniany. Square Wave (Przebieg kwadratowy) (Sq) Po wybraniu tego przebiegu czasowego respirator dostarcza gaz na poziomie ustawionego przepływu szczytowego przez okres wdechu. Decelerating Wave (Przebieg spowalniany) (Dec) Po wybraniu tego przebiegu czasowego respirator dostarcza gaz, zaczynając od szczytowej wartości przepływu aż do osiągnięcia przepływu wynoszącego 50% ustawionego przepływu szczytowego. Demand Flow (Wymagany przepływ) Służy do włączania i wyłączania systemu oddechu na żądanie w wentylacji kontrolowanej objętością. Domyślnie opcja ta jest włączona.

115 Systemy respiratorów AVEA 101 W przypadku podtrzymywania żądania wdechu pacjenta ponad czas wdechu kontrolowanego wydłużony o minimalny czas wydechu przy wyłączonym systemie na żądanie może wystąpić wyzwalanie automatyczne lub podwójne. Jest to spowodowane żądaniem przez pacjenta większego przepływu od dopuszczalnego, a w konsekwencji wyzwoleniem oddechu po minimalnym czasie wydechu. Można to rozwiązać poprzez zwiększenie natężenia przepływu wdechowego do wartości żądanej przez pacjenta lub ponowne włączenie systemu na żądanie. Sigh (Westchnienie) Gdy ten parametr jest włączony (On), respirator dostarcza oddechy o objętości westchnienia. Oddech o objętości westchnienia dostarczany jest co 100 oddechów zamiast następnego oddechu o normalnej objętości. Zakres: Off (wyłączony), On (włączony) (co 100 oddechów) Objętość westchnienia: 1,5 x ustawiona objętość oddechowa Okres oddechu westchnienia (s): ustawiony okres oddechu normalnego x 2 (tryb Assist) lub ustawiony okres oddechu normalnego (tryb SIMV) Domyślnie: Off (wyłączony) Westchnienia są dostępne tylko w przypadku oddechów kontrolowanych objętością w trybach Assist i SIMV dla pacjentów dorosłych i dzieci. Bias Flow (Przepływ podstawowy) Element sterowania przepływem podstawowym określa przepływ w tle dostępny między oddechami. Dodatkowo wyznacza on przepływ służący do wyzwalania przepływu. Zakres: 0,4 do 5,0 l/min Domyślnie: 2,0 l/min Aby zapewnić odpowiedni przepływ podstawowy dla wyzwalania wdechowego, nastawa przepływu bazowego powinna być większa przynajmniej 0,5 litra na minutę od progu wyzwolenia przepływu. Aby upewnić się że ustawiony przepływ podstawowy jest wystarczający do uniknięcia przegrzania, należy skontaktować się z producentem obwodu respiratora. Pres Trig (Wyzwalacz ciśnienia) Ustawia poziom poniżej wartości PEEP, przy którym aktywowany jest mechanizm wyzwalania wdechu. Jeśli ciśnienie w obwodzie pacjenta spadnie poniżej wartości PEEP o zadany poziom wyzwalania ciśnienia, respirator przejdzie do trybu wdechu. Zakres: od 0,1 do 20,0 cmh 2 O Domyślnie: 3,0 cmh 2 O Vsync (tryb Vsync) Oddechy w trybie Vsync: sterowane ciśnieniem (wdechowym + PEEP) oraz objętością, ograniczane przez ciśnienie (wdechowe + PEEP + margines), mają cykl wyznaczany przez czas. Czas wdechu w trybie Vsync jest określany bezpośrednio przez zaprogramowaną wartość szczytową przepływu wdechowego. Zaprogramowany czas wdechu jest wyświetlany na pasku komunikatów.

116 102 Podręcznik operatora Sterowanie wentylacją Vsync przedstawia się następująco: Gdy wybrana zostanie tryb Vsync, pacjent otrzymuje oddech testujący o zmniejszającej się wielkości przepływu z kontrolowaną objętością, aż do zaprogramowanej objętości oddechowej, z pauzą trwającą 40 ms. Respirator ustawia ciśnienie docelowe zgodnie z wartością ciśnienia końca fazy wdechu wentylacji testującej lub pierwszego oddechu regulowanego ciśnieniem. Następny oddech i wszystkie kolejne oddechy są dostarczane jako oddechy regulowane ciśnieniem. Ciśnienie wdechowe jest automatycznie regulowane na podstawie dynamicznej zgodności z poprzednim oddechem w celu utrzymania objętości docelowej. Maksymalna zmiana skokowa pomiędzy dwoma kolejnymi oddechami wynosi 3 cmh 2 O. Maksymalna objętość oddechowa, dostarczana w trakcie pojedynczego oddechu, jest określona przez zaprogramowaną granicę objętości. Sekwencja oddechu testującego włącza się w każdej z następujących sytuacji: wprowadzanie trybu Vsync, zmiana zaprogramowanej objętości oddechowej przy włączonym trybie Vsync, osiągnięcie granicy objętości (Volume Limit), podanie objętości oddechowej > 1,5 objętości zaprogramowanej, zakończenie przepływu wentylacji testującej wyjście z trybu gotowości włączenie się jednego z następujących alarmów: - Alarm High Peak Pressure (Wysokie ciśnienie szczytowe) - Alarm Low Peak (Niskie ciśnienie szczytowe) - Alarm Low PEEP (Niska wartość PEEP) - Alarm Patient Circuit Disconnect (Rozłączenie obwodu pacjenta) - I-Time Limit (Granica czasu wdechu) - I:E Limit (Granica współczynnika I:E) Tryb Vsync jest dostępny wyłącznie dla pacjentów dorosłych i dzieci. Jeśli cykle przepływu są aktywne podczas wentylacji PRVC lub Vsync, cykle przepływu oddechu mogą wystąpić wyłącznie, jeśli docelowa objętość oddechowa została dostarczona. Pozwala to na synchronię wydechową z zapewnieniem dostarczonej objętości oddechowej. Element sterowania przepływem szczytowym (Peak Flow) określa natężenie przepływu stosowane przez respirator wyłącznie do oddechu testującego. Respirator używa nastawy przepływu szczytowego i pauzy wdechowej do wyznaczania maksymalnego czasu wdechu podczas wentylacji w trybie Vsync. Vsync Rise (Wzrost Vsync) Gdy tryb Vsync jest aktywny element ten określa szybkość wzrostu ciśnienia podczas oddechu kontrolowanego objętością. Jest to kontrola względna w zakresie od wzrostu szybkiego (1) do powolnego (9). Zakres: od 1 do 9 Domyślnie: 5 PSV Rise (Wzrost PSV) Element ten określa szybkość wzrostu ciśnienia podczas oddechu wspomaganego ciśnieniem. Jest to kontrola względna w zakresie od wzrostu szybkiego (1) do powolnego (9). Zakres: od 1 do 9 Domyślnie: 5

117 Systemy respiratorów AVEA 103 PSV Cycle (Cykl PSV) Określa procent szczytowego przepływu wdechowego, przy którym faza wdechu oddechu w trybie PSV zostaje zakończona. Zakres: od 5 do 45% Domyślnie: 25% (dorośli / dzieci) 10% (noworodki) PSV Tmax (Czas maksymalny PSV) Określa maksymalny czas wdechu oddechu wspomaganego ciśnieniem. Zakres: 0,20 do 5,00 s (dorośli / dzieci) 0,15 do 3,00 s (noworodki) Domyślnie: 5,00 s (dorośli) 0,75 s (dzieci) 0,35 s (noworodki) T High Sync T High Sync (Czas synchronizacji ciśnienia górnego) określa czas utrzymywania się okna określonego zdarzenia wyzwalającego (Sync) w okresie Time High (Czas ciśnienia górnego). Przejście od ciśnienia górnego do dolnego następuje wraz z końcem pierwszego wdechu, wykrytego po otwarciu okna T High Sync (Czas synchronizacji ciśnienia górnego). Zakres: 0 50% ze skokiem równym 5% ustawionego T High. Domyślnie: Dorośli i dzieci: 0% Niemowlęta: Nie dotyczy T High PSV Oddechy wspomagane ciśnieniem są dostępne w czasie ciśnienia górnego (Time High) w trybie APRV / BiPhasic przez aktywację funkcji T High PSV. Gdy funkcja T High PSV jest uaktywniona w czasie Time High, respirator prowadzi wentylację PSV na tym samym poziomie zarówno przy dolnym ciśnieniu (Pressure Low), jak i przy górnym (Pressure High). Zakres (Wspomaganie ciśnieniem): Dorośli i dzieci 0 90 cm H2O Niemowlęta: Nie dotyczy Nie przekraczać PIP > 90 cm H2O. Domyślnie: Dorośli i dzieci: Off (wyłączony) Niemowlęta: Nie dotyczy T Low Sync T Low Sync (Czas synchronizacji ciśnienia dolnego) określa czas utrzymywania się okna określonego zdarzenia wyzwalającego (Sync) w okresie Time Low (Czas ciśnienia dolnego). Respirator synchronizuje zmianę od ciśnienia dolnego (Pressure Low) do górnego (Pressure High), wykrywając wielkość przepływu wdechowego lub pierwszego wysiłku oddechowego w obrębie okna T Low Sync (Czas synchronizacji ciśnienia dolnego). Zakres: 0 50% ze skokiem równym 5% ustawionego T Low. Domyślnie: Dorośli i dzieci: 0% Niemowlęta: Nie dotyczy Opcje wzrostu PSV, cyklu PSV i maksymalnego czasu PSV są aktywne, nawet jeśli poziom PSV jest ustawiony na zero.

118 104 Podręcznik operatora Independent Lung Ventilation (Niezależna wentylacja płuc) (ILV) Niezależna wentylacja płuc umożliwia synchronizację 2 respiratorów z tą samą częstością oddechu (częstość ustawiana na respiratorze nadrzędnym), podczas gdy pozostałe ustawienia podstawowe i zaawansowane dla każdego respiratora mogą być ustawiane niezależnie. Nie jest konieczne, aby respirator nadrzędny i podrzędny działał w tym samym trybie podczas wentylacji ILV. Respirator AVEA wyposażony jest w złącze umożliwiające niezależną wentylację płuc (ILV). Złącze to znajduje się na panelu tylnym (zob., C). Na wyjściu dostarczany jest stałoprądowy sygnał logiczny o napięciu 5 V zsynchronizowany z fazą oddechu respiratora nadrzędnego. Do implementacji wentylacji ILV wymagany jest zestaw specjalnie skonfigurowanych przewodów (nr kat ), który można zamówić w firmie CareFusion. OSTRZEŻENIE NIE próbować podłączać standardowego przewodu DB-25 do tego gniazda. W przeciwnym razie nastąpi uszkodzenie respiratora. Dla WSZYSTKICH elementów skojarzonych z tym złączem wymagany jest specjalnie skonfigurowany przewód. Skontaktować się z działem pomocy technicznej. Informacje na temat uruchamiania niezależnej wentylacji płuc zawiera Rozdział 2, Konfiguracja respiratora, Niezależna wentylacja płuc (ILV). Podczas wentylacji ILV granice alarmu dla każdego respiratora powinny być ustawione na odpowiednich poziomach w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pacjenta. Należy potwierdzic ustawienia czasomierza bezdechu i wentylacji bezdechu dla respiratora podrzędnego. Ustawienia te będą użyte jeśli nastąpi utrata sygnału od respiratora nadrzędnego. OSTRZEŻENIE Ze względu na to, że respirator nadrzędny kontroluje częstość oddechu w obu respiratorach, należy zachować ostrożność podczas ustawiania innych niezależnych elementów sterowania oddechem dla respiratora podrzędnego, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu dla wydechu. PRZESTROGA Jeśli przewód łączący respirator nadrzędny z podrzędnym zostanie odłączony, respirator nadrzędny wygeneruje alarm informujący o utracie sygnału. W takiej sytuacji wyłącznie respirator nadrzędny będzie kontynuował wentylację pacjenta przy obecnych ustawieniach. Respirator podrzędny rozpocznie wentylację bezdechu po tym jak jego czasomierz bezdechu skończy odliczanie na bieżących ustawieniach wentylacji.

119 Systemy respiratorów AVEA 105 Rozdział 4: Parametry monitorowane, odczyty i pomiary Odczyty graficzne Kolory grafiki Elementy wyświetlane na respiratorze AVEA mogą mieć postać linii, czerwonych, niebieskich, żółtych, zielonych lub purpurowych. Kolory te mogą dostarczać cenne informacje operatorowi o dostarczaniu oddechu i są zgodne pomiędzy przebiegiem czasowym a przebiegami pętli. Linia CZERWONA wskazuje część wdechu oddechu wymuszonego. Linia ŻÓŁTA wskazuje część wdechu oddechu wspomaganego lub spontanicznego (oddechy wspomagane lub spontaniczne pacjenta są również wskazywane żółtym wskaźnikiem żądania znajdującym się w lewym rogu wskaźnika trybu). Linie NIEBIESKIE reprezentują fazę wydechu oddechu wymuszonego, wspomaganego lub spontanicznego. Linia ZIELONA podczas fazy wydechu pojedynczego oddechu wskazuje opróżnienie czujnika przepływu wydechowego lub czujnika przepływu przez trójnik (jeśli jest zamontowany). Linia PURPUROWA wskazuje stan bezpieczeństwa, występujący po otworzeniu zaworu bezpieczeństwa. Przebiegi czasowe Można wybierać i jednocześnie wyświetlać na ekranie głównym trzy przebiegi czasowe, jak przedstawiono na Rycina 4-1. Przebiegi czasowe są poddane kompensacji pod względem podatności obwodu dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych. Rycina 4-1: Wykresy przebiegów czasowych wyświetlane na ekranie głównym

120 106 Podręcznik operatora Po naciśnięciu i wyróżnieniu nagłówka przebiegu czasowego na ekranie dotykowym wyświetlane jest przewijane menu z opcjami przebiegów czasowych (Rycina 4-2). Menu wyboru przebiegów czasowych Wyróżniony nagłówek przebiegu czasowego Oś Y wykresu Oś X wykresu Rycina 4-2: Wybór przebiegu czasowego Do przewijania opcji przebiegów czasowych służy pokrętło danych znajdujące się poniżej ekranu dotykowego. W celu dokonania wyboru należy ponownie dotknąć menu ekranu dotykowego lub nacisnąć przycisk membranowy Accept (Akceptuj) przedstawiony tutaj obok pokrętła danych. Rycina 4-3: Pokrętło danych

121 Systemy respiratorów AVEA 107 Każdy przebieg czasowy jest stale aktualizowany, o ile nie naciśnięto przycisku membranowego PRINT (Drukuj) lub FREEZE (Zatrzymaj). Przycisk PRINT (Drukuj) służy do przesyłania danych do połączonej równolegle drukarki. Przycisk membranowy FREEZE (Zatrzymaj) powoduje zatrzymanie bieżącego ekranu i zawieszenie aktualizacji zawartości ekranu do chwili ponownego naciśnięcia tego przycisku. Tabela 4-1: Opcje przebiegu czasowego Nagłówek Paw (cmh2o) Pinsp (cmh2o) Pes (cmh2o) Ptr (cmh2o) Ptp (cmh2o) Flow (L/min) Vt (ml) Fexp Finsp PCO 2 Analog 0 Analog 1 PCO2 Zakresy osi Wyświetlany przebieg czasowy Ciśnienie w drogach oddechowych Ciśnienie w drogach oddechowych na wylocie urządzenia Ciśnienie w przełyku Ciśnienie tchawiczne Ciśnienie płucne Przepływ Objętość oddechowa dróg oddechowych Przepływ wydechowy Przepływ wdechowy Wartość ciśnienia parcjalnego CO2 w trakcie cyklu oddechowego Na podstawie skali wejścia analogowego Na podstawie skali wejścia analogowego Poziom CO2 w trakcie cyklu oddechowego Skalę (oś pionowa) i szybkość przemiatania (oś pozioma) wyświetlanego wykresu również można zmieniać, posługując się ekranem dotykowym. Chcąc zmienić wyświetlany zakres wartości, należy nacisnąć jedną z osi wykresu, aby ją wyróżnić. Wyróżnioną oś można następnie zmodyfikować za pomocą pokrętła danych znajdującego się poniżej ekranu dotykowego (Rycina 4-3). Aby zaakceptować wprowadzoną zmianę, należy ponownie dotknąć wyróżnionej osi lub nacisnąć przycisk Accept (Akceptuj). Przedziały czasowe 0 do 6 s 0 do 12 s 0 do 30 s 0 do 60 s

122 108 Podręcznik operatora Pętle Wyświetlanie ekranu pętli Aby uzyskać dostęp do ekranu pętli, należy nacisnąć przycisk membranowy ekranów znajdujący się po lewej stronie ekranu dotykowego na module UIM. Przycisk oznaczony jest poniższymi ikonami. międzynarodowy albo angielski Z wyświetlonych opcji wybrać opcję LOOP (Pętla). Rycina 4-4: Wybór ekranu Wybór pętli Na ekranie respiratora wyświetlane są 2 pętle w czasie rzeczywistym, wybrane z poniższych. Vt Flow Pętla przepływ / objętość. Przepływ wdechowy / objętość. Jeśli używany jest proksymalny czujnik przepływu, wartości wyznaczane są na podstawie pomiarów proksymalnego czujnika przepływu. Dostępne dla wszystkich pacjentów. PAW Vt Pętla ciśnienie w drogach oddechowych / objętość. Aktywne dla wszystkich pacjentów. PES Vt Pętla ciśnienie w przełyku w zależności od objętości. Wymaga to zastosowania opcjonalnego cewnika przełykowego i jest aktywne wyłącznie dla pacjentów dorosłych i dzieci. PTR Vt Pętla ciśnienie tchawiczne w zależności od objętości. Wymaga to zastosowania opcjonalnego cewnika tchawicznego i jest aktywne wyłącznie dla pacjentów dorosłych i dzieci. P INSP Vt Pętla ciśnienie wdechowe w zależności od objętości. P Tp Vt Ciśnienie płucne w zależności od objętości. Wymaga to zastosowania opcjonalnego cewnika przełykowego i jest aktywne wyłącznie dla pacjentów dorosłych i dzieci. PCO 2 /Vte CO 2 w wydychanym powietrzu vs. objętość oddechowa wydychanego gazu (Exhaled Vt) Pętle są poddane kompensacji pod względem podatności obwodu dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych.

123 Systemy respiratorów AVEA 109 Zastosowanie przycisku Freeze (Zatrzymaj) do porównywania pętli Istnieje możliwość zatrzymania ekranu pętli i wybrania pętli odniesienia do porównania. Kiedy zostanie wznowione odświeżanie danych w czasie rzeczywistym (po ponownym naciśnięciu przycisku Freeze), wybrana pętla pozostanie w tle pod wykresem danych bieżących. Aby utworzyć pętlę odniesienia, należy zapoznać się z rycinami: Rycina 4-6, Rycina 4-7, i Rycina 4-8 oraz wykonać niżej wymienione czynności. Zapis pętli Rycina 4-5: Zatrzymana pętla przepływ/objętość Należy nacisnąć przycisk Freeze (Zatrzymaj), aby zatrzymać pętlę, która będzie używana jako odniesienie, a następnie dotknąć przycisku Save Loop (Zapisz pętlę), wyświetlanego na ekranie dodatkowym na prawym pasku, pod zatrzymanym odczytem graficznym (Rycina 4-6). Rycina 4-6: Przycisk włączania / wyłączania pętli odniesienia (wyłączony) Wówczas wybrana pętla zostanie wprowadzona do pamięci, a informacja o czasie zostanie umieszczona w polu na pasku znajdującym się po lewej stronie i poniżej odczytu graficznego, jak na Rycina 4-7. Jednocześnie w pamięci mogą być zapisane cztery (4) pętle. Po zapisani piątej pętli najstarsza pętla zostaje usunięta. Rycina 4-7: Zapisany przebieg pętli Tworzenie pętli odniesienia Należy dotknąć ekranu bezpośredni nad polem ekranu dotykowego na lewym pasku, który reprezentuje zapisaną pętlę, która ma być używana jako odniesienie. Pole zostanie podświetlone (Rycina 4-7). Aby włączyć pętlę odniesienia, należy nacisnąć pole Ref Loop ON/OFF (Pętla odniesienia wł./wył.) na prawym pasku (Rycina 4-6 i Rycina 4-8). Rycina 4-8: Przycisk włączania/wyłączania pętli odniesienia (włączony) Po ponownym naciśnięciu przycisku Freeze (Zatrzymaj) pętla odniesienia pozostanie widoczna w tle, a na niej będą wyświetlane bieżące pętle odświeżane w czasie rzeczywistym. Aby wyłączyć pętlę odniesienia, należy ponownie zatrzymać ekran i nacisnąć przycisk Ref Loop On / Off (Pętla odniesienia wł./wył.) przedstawiony na Rycina 4-8.

124 110 Podręcznik operatora Pomiary Rycina 4-9: Wybór pomiaru Respirator AVEA umożliwia przeprowadzenie różnych pomiarów wielkości fizycznych respiratora. Dostęp do tych pomiarów można uzyskać z menu ekranów i poprzez wybór ekranu Maneuvers (Pomiary). W zależności od modelu mogą być dostępne następujące pomiary: Esophageal (Przełyk), MIP / P 100, punkt przegięcia (P flex ), oraz AutoPEEP AW. Każdy ekran pomiaru zawiera elementy sterowania, parametry monitorowane i przebiegi czasowe lub pętle odnoszące się do wybranego pomiaru. Pomiary nie są dostępne dla noworodków. Podczas pomiarów niektóre alarmy mogą być nieaktywne. Rozpoczęcie pomiaru AutoPEEP lub Pflex spowoduje zakończenie wentylacji bezdechu.

125 Systemy respiratorów AVEA 111 Ekran pomiaru Esophageal (Przełyk) Rycina 4-10: Ustawienia pomiaru Esophageal (Przełyk) Elementy sterowania Rycina 4-11: Wybór wielkości i typu balonu przełykowego

126 112 Podręcznik operatora Wybór wielkości i rozmiaru balonika Po podłączeniu przewodów przedłużających balonika, respirator wyświetla w oknie dialogowym rozmiar i rodzaj balonika przełykowego. Należy wówczas wybrać rozmiar i rodzaj balonika, który ma być użyty, przed przeprowadzeniem testu balonika. Odłączenie przewodów przedłużających balonika wymaga wybrania rozmiaru i typu balonika oraz powtórzenia testu balonika. Aby zmienić rozmiar lub rodzaj balonika, należy odłączyć i ponownie podłączyć przewody przedłużające balonika, w celu wyświetlenia okna dialogowego Eseophageal Balloon Size and Type (Rozmiar i rodzaj balonika przełykowego). Wybranie nieodpowiedniego rozmiaru i rodzaju balonika może spowodować błąd testu balonika. Test szczelności / wielkości balonu Test balonu sprawdza integralność i wielkość cewnika balonikowego. Respirator wyświetla komunikat o zakończeniu powodzeniem lub niepowodzeniem na pasku komunikatów w dolnej części ekranu. Jeśli test balonu nie został zakończony powodzeniem, należy sprawdzić wszystkie połączenia, upewniając się, że są pewne, oraz ocenić integralność balonu. Test balonu należy wykonywać, kiedy balon nie jest umieszczony w pacjencie. Uruchamianie / zatrzymywanie napełniania balonu Po aktywowaniu przycisku Start respirator dostarcza gaz o objętości określonej poniżej do cewnika przed rozpoczęciem pomiary ciśnienia w przełyku. Cewnik dla dorosłych: Cewnik dla dzieci: od 0,5 do 2,5 ml od 0,5 do 1,25 ml Respirator opróżnia i ponownie napełnia balon co 30 minut w celu utrzymania dokładności pomiaru. Po aktywowaniu przycisku Stop respirator opróżnia balon przed wyjęciem cewnika z pacjenta. Nie napełniać balonu, dopóki nie zostanie umieszczony w pacjencie. Przed wyjęciem balonu z pacjenta balon należy opróżnić.

127 Systemy respiratorów AVEA 113 Podatność ścian klatki piersiowej (C CW ) Nastawa podatności ścianek klatki piersiowej (C CW ) jest używana przez respirator do obliczania pracy oddechowej. Zakres: 0 do 300 ml/cmh 2 O Rozdzielczość: 1 ml/cmh 2 O Domyślnie: 200 ml/cmh 2 O Alarmy Podczas pomiaru Esophageal (Przełyk) wszystkie aktualnie dostępne alarmy są aktywne. Przeprowadzanie pomiaru Esophageal Pomiary Esophageal wymagają zastosowania balonu przełykowego, który można nabyć w firmie CareFusion. Z menu ekranu Maneuvers (Pomiary) należy wybrać opcję Esophageal (Przełyk). Przed umieszczeniem balonu w pacjencie należy przeprowadzić test balonu. Rurkę przedłużeniową balonu przełykowego należy podłączyć do panelu EPM znajdującym się na respiratorze AVEA w sposób opisany w Rozdziale 2. Następnie należy wyjąć nowy balon przełykowy z opakowania i podłączyć do złącza stykowego znajdującego się na rurce przedłużeniowej po stronie pacjenta. Należy pozwolić, aby balon swobodnie zwisał i nie dotykał żadnych powierzchni, oraz nacisnąć przycisk testu balonu na ekranie pomiaru. Respirator przeprowadzi test szczelności, opróżniając balon, napełniając go do odpowiedniej objętości, mierząc ciśnienie w balonie i na końcu opróżniając go ponownie. Po zakończeniu testu na pasku komunikatów wyświetlany jest komunikat informujący, czy test został zakończony powodzeniem, czy nie. Jeśli test szczelności balonu został zakończony niepowodzeniem, należy sprawdzić balon pod względem uszkodzeń i wymienić w razie potrzeby. Jeśli balon nie jest uszkodzony, należy sprawdzić wszystkie złącza balonu i rurki przedłużeniowej, a następnie powtórzyć test. Po teście balonu zakończonym powodzeniem do powtórzenia testu wymagane jest odłączenie balonu. Po teście szczelności balonu zakończonym powodzeniem balon jest przygotowany do umieszczenia w pacjencie. Prawidłowe umieszczenie balonu jest konieczne do uzyskania dokładnych pomiarów. Powstały podczas wkładania przebieg czasowy może dostarczyć informacji służących do potwierdzenia prawidłowego umieszczenia. Przybliżony poziom umieszczenia można obliczyć na podstawie pomiaru odległości od czubka nosa do dolnej części płatka usznego, a następnie od płatka usznego do dystalnego końca wyrostka mieczykowatego. 1. Przebieg czasowy ciśnienia w przełyku jest skorelowany z ciśnieniem w drogach oddechowych w taki sposób, że przebieg staje się dodatni podczas oddechu wymuszonego, a ujemny podczas oddechu spontanicznego. 2. Na przebiegu ciśnienia w przełyku mogą być widoczne niewielkie oscylacje serca odzwierciedlające aktywność serca.

128 114 Podręcznik operatora 3. Po umieszczeniu balonu korzystając z powyższych kryteriów można potwierdzić jego umiejscowienie, stosując technikę okluzyjną. Wymaga to okluzji dróg oddechowych i porównania ciśnienia w tchawicy i drogach oddechowych. Po włożeniu włączeniu balonu respirator napełni balon do odpowiedniego poziomu i rozpocznie monitorowanie danych. Respirator automatycznie opróżnia i ponownie napełnia balon co trzydzieści minut, aby zapewnić dokładność monitorowanych wartości. OSTRZEŻENIE Umieszczanie balonu przełykowego w pacjencie powinno być prowadzone wyłącznie pod kierunkiem lekarza, który określił przeciwwskazania dotyczące zastosowania balonów przełykowych. OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe umieszczenie balonu przełykowego może wpłynąć na dokładność monitorowanych wartości.

129 Systemy respiratorów AVEA 115 Ekran pomiaru MIP / P 100 Rycina 4-12: Ustawienia pomiaru MIP Funkcja MIP (maksymalne ciśnienie wdechowe) / P 100 służy do pomiaru ujemnego odchylenia przebiegu ciśnienia podczas aktywnego wysiłku pacjenta w celu żądania oddechu. Podczas pomiaru zawór przepływu wdechowego pozostaje zamknięty i nie jest dostarczany przepływ wdechowy. MIP wskazuje maksymalne podciśnienie, które pacjent może uzyskać, podczas gdy P 100 wskazuje spadek ciśnienia występujący w ciągu pierwszych 100 milisekund oddechu. Elementy sterowania Duration (Czas trwania) Nastawa Duration (Czas trwania) określa maksymalny czas trwania pomiaru. Normalna wentylacja jest zawieszana na czas pomiaru i wznawiana po upłynięciu czasu trwania. Zakres: Domyślnie: od 5,0 do 30,0 s 10 s

130 116 Podręcznik operatora Sensitivity (Czułość) Czułość pomiaru określa poziom poniżej wartości PEEP, do którego ciśnienie w drogach oddechowych musi się obniżyć, i wyznaczający początek wysiłku pacjenta. Umożliwia to ustawienie personelowi medycznemu pomiaru odpowiednio do możliwości pacjenta. Zakres: Rozdzielczość: Domyślnie: od 0,1 do 5,0 cmh 2 O 0,1 cmh 2 O 3,0 cmh 2 O Nadmiernie wysoka nastawa czułości pomiaru może wpłynąć na dokładność czasu wyznaczania wartości P 100. Start / Stop Pomiar rozpoczyna się po aktywacji przycisku START. Aktywacja przez operatora przycisku STOP powoduje natychmiastowe zakończenie pomiaru i wznowienie normalnej wentylacji. Aktywacja przycisku Start podczas wymuszonego wdechu powoduje, że pomiar nie jest rozpoczynany, dopóki respirator nie przejdzie do trybu wydechu i nie upłynie minimalny czas wydechu wynoszący 150 ms. Alarmy Podczas pomiaru MIP / P 100 wszystkie aktualnie dostępne alarmy są aktywne, z wyjątkiem okresu bezdechu i niskiej wartości PEEP. Przeprowadzanie pomiaru MIP / P 100 : Funkcja MIP / P 100 umożliwia pomiar maksymalnego ciśnienia wdechowego (MIP) uzyskiwanego przez pacjenta podczas zatrzymania w fazie wydechu. Respirator umożliwia również pomiar wartości P 100, będącej maksymalnym ciśnieniem wdechowych uzyskiwanym w pierwszych 100 milisekundach pomiaru. Z ekranu Maneuvers (Pomiary) należy wybrać opcję MIP P 100. Ekran pomiaru MIP umożliwia operatorowi ustawienie: Duration (Czas trwania) jest to czas zawieszenia wentylacji w celu przeprowadzenia pomiaru. Po naciśnięciu przycisku Start normalna wentylacja zostaje zawieszona, dopóki nie upłynie czas określony nastawą Duration lub operator nie naciśnie przycisk Stop. Sensitivity (Czułość) służy do ustawiania progu wykorzystywanego przez respirator do rozpoczęcia odliczania czasu manewru P100. Domyślne położenie to 3 cmh 2 O, ale operator może je zmienić w celu zapewnienia odpowiedniej dokładności u pacjentów przy minimalnym wysiłku podczas wydechu.

131 Systemy respiratorów AVEA 117 Nastawa czułości pomiaru służy wyłącznie do pomiaru i nie wpływa na czułość wyzwalania. Start / Stop przycisku służące do uruchamiania i zatrzymywania pomiaru. OSTRZEŻENIE Normalna wentylacja jest zawieszana na czas pomiaru. Przed przeprowadzeniem pomiaru należy określić przeciwwskazania dla pacjenta. Podczas pomiaru pacjent powinien być bezpośrednio monitorowany przez przeszkolony personel medyczny. W celu przeprowadzenia pomiaru MIP / P 100 należy ustawić żądany poziom nastaw Duration (Czas trwania) i Sensitivity (Czułość). Należy nacisnąć przycisk Start na ekranie pomiaru. Respirator zamknie zawory wdechowe i wydechowe i rozpocznie monitorowanie. Po zakończeniu pomiaru respirator wyświetli wartości MIP i P 100 w odpowiednich oknach na ekranie pomiaru. Wartości MIP i P 100 są również dostępne jako dane trendu na ekranie Trends (Trendy). Pomiar można anulować w dowolnym czasie, naciskając przycisk Stop. Ekran pomiaru punktu przegięcia (P flex ) Rycina 4-13: Ustawienia pomiaru Pflex Pomiar punktu przegięcia (P flex ) przeprowadzany jest na pacjencie podczas wentylacji wymuszonej. Górne i dolne punkty przegięcia są automatycznie wskazywane na części wdechowej pętli ciśnienie / objętość (P AW / Vol).

132 118 Podręcznik operatora Normalna wentylacja zostanie zawieszona na czas pomiaru. Pomiar zostanie przerwany, jeśli wykryty zostanie wysiłek pacjenta, a na pasku komunikatów wyświetlony zostanie komunikat informujący o wykryciu wysiłku pacjenta. Elementy sterowania Volume (Objętość oddechowa) Jest to objętość gazu dostarczana pacjentowi podczas pomiaru. Zakres: od 0,10 do 2,50 l (dorośli) od 25 do 500 ml (dzieci) Rozdzielczość: 0,01 l (dorośli) 1 ml (dzieci) Domyślnie: 0,25 l (dorośli) 25 ml (dzieci) Peak Flow (Przepływ szczytowy) PEEP Pomiar wartości (PEEP) PEEP T eq (Czas równoważenia PEEP) Sensitivity (Czułość) Określa przepływ szczytowy podczas pomiaru. Do pomiaru stosowany jest przepływ o przebiegu kwadratowym. Zakres: 0,5 do 5,0 l/min Rozdzielczość: 0,1 l/min Domyślnie: 1,0 l/min Wartość PEEP wyznacza ciśnienie bazowe, przy którym rozpoczyna się pomiar. Wartość PEEP dla pomiaru można ustawiać niezależnie od wartości PEEP używanej podczas normalnej wentylacji. Zakres: od 0 do 50 cmh 2 O Rozdzielczość: 1 cmh 2 O Domyślnie: 0 cmh 2 O Czas równoważenia PEEP wyznacza dopuszczalny czas równoważenia ciśnienia w drogach oddechowych przed rozpoczęciem wolnego przepływu. Po aktywacji pomiaru respirator ustawia wartość PEEP na poziom PEEP pomiaru dla czasu równoważenia PEEP przed rozpoczęciem pomiaru niskiego przepływu. Zakres: od 0,0 do 30,0 s Rozdzielczość: 0,1 s Domyślnie: 1,0 s Nastawa Sensitivity (Czułość) wyznacza poziom poniżej szczytowego ciśnienia w drogach oddechowych, przy którym następuje przerwanie pomiaru P flex. Pomiar Pflex zostanie zakończony w przypadku obecności wycieku przekraczającego 100%. Zakres: od 0,1 do 5,0 cmh 2 O Rozdzielczość: 0,1 cmh 2 O Domyślnie: 3,0 cmh 2 O

133 Systemy respiratorów AVEA 119 Start / Stop Pomiar rozpoczyna się po aktywacji przycisku START. Pomiar zostaje natychmiast zakończony po aktywacji przycisku STOP, wykryciu wysiłku pacjenta lub dostarczeniu pomiarowej objętości oddechowej i wznowieniu normalnej wentylacji. Przyczyną opóźnienia inicjalizacji pomiaru ciśnienia Pflex są dwa czynniki. Całkowite opóźnienie wynosi 25% pauzy oddechowej plus ustawiona wartość parametru czasu PEEP Equilibration (Czas stabilizacji ciśnienia PEEP). Zakres wartości parametru czasu PEEP Equilibration wynosi 0 30 sekund. Jeśli częstotliwość oddechu wymuszonego równa jest 10 oddechom na minutę, pauza oddechowa wynosi 6 sekund, a opóźnienie inicjalizacji ciśnienia Pflex równe jest 1,5 sekundy plus ustawiona wartość parametru czasu PEEP Equilibration. Na przykład dla domyślnej wartości parametru czasu PEEP Equilibration, która wynosi 1 sekundę, całkowity czas opóźnienia wynosi 2,5 sekundy. Jeśli częstotliwość oddechu wymuszonego jest ustawiona na wartość 1 oddechu na minutę, pauza oddechowa wynosi 60 sekund, a opóźnienie inicjalizacji pomiaru ciśnienia Pflex w tym najgorszym z przypadków wynosi 15 sekund plus ustawiona wartość parametru czasu PEEP Equilibration. Wyznaczanie górnego i dolnego punktu P flex Po dostarczeniu pomiarowej objętości oddechowej respirator przejdzie do trybu wydechu. Na końcu wydechu pętla P AW / Vol zostanie automatycznie zatrzymana i obliczone oraz wyświetlone zostaną górne i dolne punkty przegięcia, jak również różnica objętości P flex. Respirator powróci do normalnej wentylacji z bieżącymi ustawieniami. Użytkownik może, jeśli zdecyduje się na to, nadpisać wartości P flex, przesuwając wskaźniki P flex do nowego punktu wzdłuż pętli PV i naciskając odpowiedni przycisk ustawiania. Odpowiednie wartości P flex i różnica objętości P flex zmienią się na przedstawione wartości na podstawie położenia wskaźników. Respirator może jednocześnie zachować do czterech pętli PV i ich odpowiednie punkty przegięcia. Po ponownym zdefiniowaniu wartości przez operatora nie jest możliwe przywrócenie początkowych wartości. Alarmy Podczas pomiaru P flex wszystkie aktualnie dostępne alarmy są aktywne, z wyjątkiem okresu bezdechu i granicy czasu wdechu. Przeprowadzanie pomiaru P flex Pomiar P flex umożliwia personelowi medycznemu wyznaczenie ciśnień otwierania płuc podczas oddechu kontrolowanego objętością o niskim przepływie. Dzięki przeprowadzaniu pomiaru przy niskim natężeniu przepływu wdechowego, wpływ oporu układu oddechowego jest minimalny. Przeprowadzenie pomiaru Pflex wymaga od pacjenta pasywności. W razie wykrycia wysiłku pacjenta respirator przerywa pomiar i wyświetla komunikat o wykryciu wysiłku pacjenta, jednocześnie przywracając normalną wentylację z bieżącymi ustawieniami. Na ekranie Maneuvers (Pomiary) należy wybrać opcję P flex. Ekran pomiaru P flex umożliwia operatorowi ustawienie:

134 120 Podręcznik operatora Objętość oddechowa (Vt) jest do objętość oddechowa dostarczana pacjentowi podczas pomiaru. Nastawa ta nie wpływa na inne nastawy podczas normalnej wentylacji i może być ustawiana na żądaną objętość niezależnie od bieżącego trybu wentylacji. Ustawienia objętości oddechowej podczas pomiaru Pflex nie są poddane kompensacji pod względem podatności obwodu. Flow ustawienie to można regulować w zakresie od 0,5 do 5 l/min i steruje ono przepływem wdechowym służącym do dostarczania pomiarowej objętości oddechowej. PEEP jest to wartość PEEP służąca do pomiaru niskiego przepływu. Operator może wybrać poziom PEEP niezależnie od wartości PEEP używanej podczas wentylacji kontrolowanej. PEEPTeq nastawa ta określa czas równoważenia wartości PEEP pomiaru, po której rozpoczyna się pomiar niskiego przepływu. Sensitivity określa próg służący respiratorowi do wykrywania wysiłku pacjenta podczas pomiaru niskiego przepływu. Domyślne położenie to 3 cmh 2 O, ale operator może je zmienić w celu zapewnienia odpowiedniej czułości we wszystkich zastosowaniach. Start / Stop przycisku służące do uruchamiania i zatrzymywania pomiaru. Wszystkie nastawy elementów sterowania pomiarem są niezależne od nastaw elementów sterowania w normalnej wentylacji. OSTRZEŻENIE Normalna wentylacja jest zawieszana na czas pomiaru. Przed przeprowadzeniem pomiaru należy określić przeciwwskazania dla pacjenta. Podczas pomiaru pacjent powinien być bezpośrednio monitorowany przez przeszkolony personel medyczny. W celu przeprowadzenia pomiaru P flex należy ustawić objętość oddechową, przepływ, wartość PEEP pomiaru, czas równoważenia PEEP i czułość. Należy nacisnąć przycisk Start na ekranie pomiaru. Respirator zawiesi normalną wentylację i rozpocznie dostarczanie pomiarowej objętości oddechowej przy ustalonym przepływie. Po dostarczeniu odpowiedniej objętości gazu pacjentowi respirator wykreśli odpowiednią krzywą ciśnienie / objętość. Po zakończeniu respirator automatycznie wznowi normalną wentylację i zatrzyma odczyt graficzny. Pomiar można anulować w dowolnym czasie, naciskając przycisk Stop. Jeśli podczas pomiaru respirator wykryje wysiłek pacjenta, przejdzie w tryb wydechu i przywróci normalną wentylację. Wyświetlone zostaną zmierzone wartości P flex, P flex L wr, P flex U pr i V delta, jeśli można je było określić. Na tym etapie operator może zaakceptować punkty przegięcia określone przez respirator lub ręcznie ustawić punkty przegięcia. W celu ręcznego ustawienia punktów przegięcia należy przemieścić wskaźnik do żądanego położenia za pomocą pokrętła danych i nacisnąć przycisk Set P flex L wr (Ustaw dolny punkt przegięcia) lub Set P flex U pr (Ustaw górny punkt przegięcia). Wartość V delta zostanie automatycznie przeliczona. Zmierzone dane można zapisać, naciskając przycisk Save Loop (Zapisz pętlę). Można zapisać maksymalnie cztery pętle; po zapisaniu piątej pętli najstarsza pętla i dane są usuwane.

135 Systemy respiratorów AVEA 121 Jeśli operator nie zapisze pętli i odpowiadających jej danych, dane zostaną usunięte po wyjściu z ekranu pomiaru. Ekran pomiaru AutoPEEP Rycina 4-14: Ustawienia pomiaru AutoPEEP Wartość AutoPEEP jest ciśnieniem w drogach oddechowych w końcowej fazie wydechu bezpośrednio przed rozpoczęciem następnego wdechu wymuszonego. Podczas przeprowadzania tego pomiaru respirator wykonuje zatrzymanie w fazie wydechu, w czasie którego zawór wdechowy i wydechowy zostają zamknięte. Respirator przeprowadza pomiar wartości AutoPEEP po zrównoważeniu ciśnienia w układzie przy następnym okresie oddechu wymuszonego lub po 5 sekundach, w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

136 122 Podręcznik operatora Elementy sterowania Sensitivity (Czułość) Start / Stop Nastawa Sensitivity (Czułość) wyznacza poziom poniżej szczytowego ciśnienia w drogach oddechowych (PEEP), przy którym następuje przerwanie pomiaru AutoPEEP. Zakres: od 0,1 do 5,0 cmh 2 O Rozdzielczość: 0,1 cmh 2 O Domyślnie: 3,0 cmh 2 O Pomiar rozpoczyna się po aktywowaniu przycisku START i gdy respirator znajduje się w trybie wydechu. Pomiar jest przerywany bezpośrednio po naciśnięciu przycisku STOP, zakończeniu pomiaru lub wykryciu wysiłku pacjenta i przywróceniu normalnej wentylacji. Pomiar zostanie przerwany, jeśli wykryty zostanie wysiłek pacjenta, a na pasku komunikatów wyświetlony zostanie komunikat informujący o wykryciu wysiłku pacjenta. Alarmy Podczas pomiaru wartości AutoPEEP wszystkie aktualnie dostępne alarmy są aktywne. Przeprowadzanie pomiaru AutoPEEP Funkcja AutoPEEP umożliwia pomiar ciśnienia PEEP wytworzonego w układzie oddechowym (pacjent i układ) podczas zatrzymania w fazie wydechu. Pomiar ten wymaga pacjenta pasywnego. Na ekranie Maneuvers (Pomiary) należy wybrać opcję AutoPEEP. Ekran pomiaru AutoPEEP umożliwia operatorowi ustawienie: Sensitivity określa próg służący respiratorowi do wykrywania wysiłku pacjenta podczas pomiaru AutoPEEP. Domyślne położenie to 3 cmh 2 O, ale operator może je zmienić w celu zapewnienia odpowiedniej czułości we wszystkich zastosowaniach. Start / Stop przycisku służące do uruchamiania i zatrzymywania pomiaru. W celu przeprowadzenia pomiaru wartości AutoPEEP należy ustawić wartość parametru Sensitivity (Czułość) odpowiedni dla pacjenta i nacisnąć przycisk Start. Następnie respirator zamknie zawory wdechowe i wydechowe i pozwoli na zrównoważenie ciśnienia pomiędzy pacjentem a układem oddechowym. Po zakończeniu pomiaru respirator wyświetli wartości AutoPEEP i dautopeep w odpowiednich oknach na ekranie pomiaru. Wartości AutoPEEP i dautopeep są również dostępne jako dane trendu na ekranie Trends (Trendy). Pomiar można anulować w dowolnym czasie, naciskając przycisk Stop. Wartość AutoPEEP jest ustawiania przy następnym okresie oddechu wymuszonego lub po 5 sekundach, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

137 Systemy respiratorów AVEA 123 Ekran Capnometry (Kapnometria) Rycina 4-15: Ekran Capnometry (Kapnometria) w wyborze pomiarów Patrz Rozdział 5: Kapnografia objętościowa. Umieszczanie cewnika tchawicznego Niektóre zaawansowane pomiary wielkości fizycznych w respiratorze AVEA wymagają zastosowania cewnika tchawicznego. Aby zapewnić dokładność pomiarów i zminimalizować ryzyko niekorzystnych wpływu cewnika tchawicznego, należy umieścić go w rurce wewnątrztchawicznej i nie wystawiać go poza koniec. W celu zapewnienia prawidłowego umieszczenia cewnika należy zmierzyć długość rurki wewnątrztchawicznej i skojarzonych z nią adapterów. Cewnik tchawiczny należy wkładać do rurki wewnątrztchawicznej na odległość nie większą niż dokonany pomiar. OSTRZEŻENIE Wkładanie cewnika tchawicznego poza końcówkę rurki wewnątrztchawicznej może powodować podrażnienie i zapalenie tchawicy oraz dróg oddechowych lub być przyczyną nieprawidłowych reakcji u niektórych pacjentów.

138 124 Podręcznik operatora Odczyty liczbowe Ekran monitorowania Aby uzyskać dostęp do ekranu monitorowania, należy nacisnąć przycisk membranowy ekranów znajdujący się po lewej stronie ekranu dotykowego na module UIM. Przycisk oznaczony jest poniższą ikoną. albo międzynarodowy angielski W tym oknie wybierz opcję MONITOR. Rycina 4-16: Wybór ekranu Na ekranie monitorowania może być wyświetlanych do 15 różnych monitorowanych wartości jednocześnie. Odczyty są aktualizowane na początku kolejnego wdechu lub co 10 sekund, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Poszczególne wartości można wybierać niezależnie spośród dostępnych opcji (patrz Tabela 4-2). 1. Za pośrednictwem ekranu dotykowego wybrać i wyróżnić wartość monitorowaną do ustawienia. 2. Obracając pokrętłem danych znajdującym się poniżej ekranu dotykowego można przechodzić między kolejnymi pozycjami. 3. Aby zaakceptować dokonany wybór, można dotknąć podświetlonego pola lub nacisnąć przycisk akceptacji znajdujący się obok pokrętła danych (Rycina 4-17). Rycina 4-17: Ekran monitorowania

139 Systemy respiratorów AVEA 125 Tabela 4-2: Opcje monitorowanych wartości Pełny opis specyfikacji i obliczania monitorowanych wartości (patrz Dodatek D: Zakresy i dokładności monitorowania ). Wyświetlanie poniższych opcji zależy od modelu i opcji. Odczyt ml Vte ml/kg Vte/kg ml Vti ml Vti/kg ml Spon Vte ml/kg Spon Vte/Kg ml Mand Vte ml/kg Mand Vte/Kg Vdel Leak L Total Ve ml/kg Total Ve/kg L Spon Ve ml/kg Spon Ve/kg bpm Rate bpm Spon Rate bpm Mand Rate sec Ti sec Te I:E B 2 /Min/L f/vt cmh2o Ppeak Wartość Wydychana objętość oddechowa Wydychana objętość oddechowa regulowana do wagi ciała pacjenta Wdychana objętość oddechowa Wdechowa objętość oddechowa ustawiona dla idealnej masy ciała Spontaniczna wydechowa objętość oddechowa Objętość oddechu spontanicznego regulowana do wagi ciała pacjenta Wymuszona wydychana objętośc oddechowa Objętość oddechu wymuszonego na wydechu regulowana do wagi ciała pacjenta Jest to niepoprawiona objętość oddechowa zmierzona przez czujnik przepływu wdechowego znajdujący się wewnątrz respiratora. Przeciek w procentach Objętość minutowa Objętość minutowa regulowana do wagi ciała pacjenta Objętość minutowa oddechu spontanicznego Objętość minutowa oddechu spontanicznego regulowana dla masy ciała pacjenta Całkowita częstość oddechów (spontaniczny i wymuszony) Częstość oddechu spontanicznego Częstość oddechu wymuszonego Czas wdechu Czas wydechu Stosunek wdech / wydech Wskaźnik szybkiego płytkiego oddechu Szczytowe ciśnienie wdechowe

140 126 Podręcznik operatora Odczyt cmh2o Pmean cmh2o Pplat Ptp Plat cm H2O PEEP Pbaro psig Air Inlet psig O2 Inlet % FIO2 ml/cmh2o Cdyn ml/cmh2o Cdyn/Kg ml/cmh2o Cstat ml/cmh2o Cstat/Kg C20/C F/Vt cmh2o/lps Rrs L/min PIFR L/min PEFR RRS Średnie ciśnienie wdechowe Ciśnienie plateau Wartość Respirator umożliwia obliczanie i wyświetlanie ciśnienia płucnego podczas przerwy wdechowej, będącego różnicą ciśnienia plateau w drogach oddechowych (Pplat aw) i odpowiedniego ciśnienia w przełyku. Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe Ciśnienie barometryczne Ciśnienie powietrza na wlocie Ciśnienie tlenu na wlocie Procentowa zawartość tlenu Podatnośc dynamiczna Podatność dynamiczna regulowana do wagi ciała pacjenta Podatność układu oddechowego (podatność statyczna) Podatność układu oddechowego regulowana do wagi ciała pacjenta (podatność statyczna) Stosunek podatności dynamicznej podczas ostatnich 20% wdechu (C20) do całkowitej podatności dynamicznej (C). Wskaźnik częstego płytkiego oddechu (f/vt), będący stosunkiem częstości oddechu spontanicznego do objętości oddechowej Opór układu oddechowego Natężenie szczytowego przepływu wdechowego Natężenie szczytowego przepływu wydechowego Opór dróg oddechowych (RRS), to całkowity opór występujący podczas fazy wdechowej oddechu RPEAK Szczytowy opór wydechowy (RPEAK) jest definiowany jako opór podczas szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) RIMP Opór narzucony (RIMP), to opór dróg oddechowych pomiędzy trójnikiem obwodu pacjenta a czujnikiem tchawicznym RLUNG Opór płuc (RLUNG), to stosunek różniczki ciśnienia tchawicznego do przepływu wdechowego 12 ms przed końcem wdechu PIFR PEFR Rzeczywiste szczytowe natężenie przepływu wdechowego w fazie wdechowej oddechu Rzeczywiste szczytowe natężenie przepływu wydechowego w fazie wydechowej oddechu dpaw dpes Zwiększenie ciśnienia w drogach oddechowych (dpaw), to różnica pomiędzy szczytowym ciśnieniem w drogach oddechowych a ciśnieniem bazowym w drogach oddechowych Zwiększenie ciśnienia w przełyku (dpes), to różnica pomiędzy szczytowym ciśnieniem w przełyku a ciśnieniem bazowym w przełyku WOBP WOBI Praca oddechowa pacjenta (WOBP), znormalizowana do całkowitej objętości wdechowej Narzucona praca oddechowa (WOBI) jest to praca wykonywana przez pacjenta podczas spontanicznego oddychania przez aparat do oddychania, tj. rurkę wewnątrztchawiczną, obwód oddechowy i system oddechu na żądanie.

141 Systemy respiratorów AVEA 127 Odczyt WOBV AutoPEEP dautopeep Ptp PEEP AutoPEEPES CCW Wartość Praca oddechowa respiratora (WOBV) to suma ciśnienia w drogach oddechowych pomniejszona o bazowe ciśnienie w drogach oddechowych pomnożona przez zmianę objętości oddechowej pacjenta podczas wdechu i znormalizowana do całkowitej objętości wdechowej AutoPEEP, to ciśnienie w drogach oddechowych na końcu zatrzymania w fazie wydechu Zwiększenie ciśnienia AutoPEEP (dautopeep), to różnica pomiędzy ciśnieniem w drogach oddechowych na końcu zatrzymania w fazie wydechu a ciśnieniem w drogach oddechowych na początku kolejnego planowego oddechu po zatrzymaniu w fazie wydechu. Ciśnienie płucne, AutoPEEP (PtpPEEP) to różnica pomiędzy odpowiednim ciśnieniem w drogach oddechowych a ciśnieniem w przełyku na końcu zatrzymania w fazie wydechu podczas pomiaru AutoPEEP. AutoPEEPES to różnica pomiędzy ciśnieniem w przełyku zmierzonym na końcu wydechu pomniejszonym o ciśnienie w przełyku zmierzone na początku oddechu inicjowanego przez pacjenta a czułością systemu oddechu na żądanie respiratora. Podatność ścian klatki piersiowej (CCW) jest to stosunek objętości oddechowej (wydechowej) do zmiany ciśnienia w przełyku (dpes). CLUNG Podatność płuc (CLUNG) to stosunek objętości oddechowej (wydechowej) do wzrostu ciśnienia płucnego Ptp Plat MIP P100 ncpap Przepływ CPAP EtCO2 VCO2 VtCO2 Vdana Vdana/Vt Ciśnienie płucne podczas przerwy wdechowej Maksymalne ciśnienie wdechowe to maksymalne podciśnienie w drogach oddechowych uzyskiwane przez pacjenta podczas zatrzymania w fazie wydechu. Wydajność oddechowa (P100), to podciśnienie występujące 100 ms po wykryciu wysiłku wdechowego. Średnie ciśnienie w drogach oddechowych w trybie ncpap Średni przepływ wdechowy w trybie ncpap Szczytowa wartość ciśnienia CO2 w wydychanym powietrzu, mierzona i rejestrowana przez czujnik CO2 umieszczony w drogach oddechowych. Parametr EtCO2 jest mierzony dla każdego oddechu. Wyświetlane wartości mogą dotyczyć poszczególnych oddechów lub stanowić wartości uśrednione. Ilość CO2 wydychanego w ciągu każdej minuty. Wartość parametru jest obliczana dla każdej minuty, a następnie uzyskane wartości są uśredniane dla ustawionego okresu uśredniania VCO2. Ilość CO2 wydychanego w czasie jednego oddechu. Wartość parametru jest mierzona dla każdego oddechu, a następnie uzyskane wartości są uśredniane dla ustawionego okresu uśredniania VCO2. Parametr ten oznacza objętość przestrzeni martwej w drogach oddechowych pacjenta. i jest mierzony przy każdym oddechu. Następnie uzyskane wartości są uśredniane dla ustawionego okresu uśredniania VCO2. Wartość stosunku Vd/Vt ana jest uśredniana dla ustawionego okresu uśredniania VCO2.

142 128 Podręcznik operatora Zdarzenia Naciśnięcie przycisku membranowego EVENT (Zdarzenie) znajdującego się po lewej stronie ekranu dotykowego powoduje otworzenie menu przewijanego znaczników zdarzeń znajdujących się w buforze trendu wraz z 66 parametrami monitorowanymi. Aby wybrać zdarzenie, należy za pomocą pokrętła danych przewinąć menu zdarzeń i wyróżnić żądane zdarzenie. Aby umieścić zdarzenie w buforze trendu, należy nacisnąć przycisk ACCEPT (Zatwierdź) znajduj¹cy się obok pokrętła danych. Zdarzenia zostaną wyświetlone w tabeli danych zielonym kolorem wraz z gwiazdką obok kodu czasowego (patrz Trendy niżej). Wybieralne zdarzenia zawierają: Event (Zdarzenie) Stężenie gazów we krwi Prześwietlenie klatki piersiowej Procedura diagnostyczna (Dx) Podawanie Intubacja Procedura terapeutyczna (Rx) Ssanie Rycina 4-18: Menu zdarzeń Skrót BG CXR Dx Feed ETT Rx Sxn Poniższe zdarzenia są automatycznie rejestrowane w dzienniku zdarzeń: Event (Zdarzenie) Zmiana podstawowego lub zaawansowanego ustawienia elementu sterowania Włączanie respiratora Wyłączenia respiratora Wprowadzanie trybu gotowości Wyjście z trybu gotowości Aktywacja nebulizatora Aktywacja zatrzymania w fazie wydechu Aktywacja przerwy wdechowej Oddech ręczny Aktywacja przycisku ssania Skrót Stgs Pon Poff esby xsby Neb ehold ihold Man Sxn Aktywacja przycisku zwiększania stężenia O 2 Inc O 2 Aktywacja nowego pacjenta NwPt Niepożądany zanik i wznowienie zasilania Prec

143 Systemy respiratorów AVEA 129 Trendy Opisane w poprzednim rozdziale monitorowane parametry tworzą trendy na podstawie uśrednionych wartości z jednej minuty, zapisywanych w ciągu 24-godzinnego okresu. Aby uzyskać dostęp do danych trendów, należy nacisnąć przycisk ekranu na paneli membranowym znajdującym się po lewej stronie ekranu dotykowego lub nacisnąć wskaźnik ekranu w górnej części na środku ekranu dotykowego. Zostanie wyświetlone menu ekranu. Aby otworzyć planszę wyboru trendów, należy nacisnąć przycisk TREND w menu ekranu. Rycina 4-19: Okno trendów Otwarte okno trendów jest aktualizowane co 10 minut. Na ekranie dotykowym zostają wyświetlone cztery wykresy kolumnowe oraz tabela. Każdy wykres kolumnowy oraz kolumnę tabeli można konfigurować z wykorzystaniem listy monitorowanych parametrów oraz zdarzeń. Aby otworzyć rozwijane menu, należy dotknąć paska tytułu wykresu kolumnowego lub nagłówka którejkolwiek z kolumn tabeli. Kolejne pozycje listy przewija się, obracając pokrętło danych. Wybraną do wyświetlenia pozycję należy podświetlić i nacisnąć podświetlony napis lub przycisk ACCEPT (Zatwierdź) nad pokrętłem danych, zatwierdzając w ten sposób nową pozycję do wyświetlenia. Wykresy kolumnowe można skalować dotykając ich osi. Po podświetleniu osi za pomocą pokrętła danych należy wyregulować skalę. Następnie należy ponownie dotknąć osi lub nacisnąć przycisk ACCEPT (Zatwierdź) w celu zatwierdzenia zmiany. Aby przejrzeć wykresy kolumnowe lub tabelę trendów z określonego czasu, należy nacisnąć przycisk FREEZE (Zatrzymaj) i za pomocą pokrętła danych przewinąć wskaźnik wzdłuż linii czasu. Linia czasu jest wyświetlana na żółto w tabeli. Znaczniki zdarzeń wyświetlane są na zielono. Cofnięcie daty/godziny na wewnętrznym zegarze urządzenia powoduje usunięcie zapisanych danych trendu.

144 130 Podręcznik operatora Elementy ekranu głównego Obliczony współczynnik I:E Respirator AVEA wyświetla obliczony współczynnik I:E (Calc I:E) na podstawie zadanej objętości oddechowej i zadanego przepływu szczytowego dla oddechów kontrolowanych objętością lub zadanej częstości oddechów, i zadanego czasu wdechu dla oddechów kontrolowanych ciśnieniem, TCPL i PRVC. Odczyt znajduje się obok odczytu obliczonej objętości minutowej w dolnej części po lewej stronie ekranu głównego. Aktualizacja wyświetlanej wartości odbywa się w czasie zmiany (przy użyciu pokrętła danych) każdego z podstawowych ustawień pacjenta, które może wpływać na zmianę tych parametrów, tak aby możliwe było sprawdzenie obliczonego stosunku I:E przed zaakceptowaniem zmiany ustawień. Wyświetlane parametry zostają przywrócone do poprzednio ustalonych wartości, jeśli zmiana ustawienia została odwołana lub przerwana. Rycina 4-20: Wyświetlany obliczony stosunek I:E Zakres: od 1:99,9 do 99,9:1 Ograniczenia: Przy oddechach kontrolowanych objętością obliczony współczynnik I:E zmienia się tylko po zmianie zadanej objętości oddechowej, zadanej częstości oddechów, lub zadanego przepływu szczytowego. Przy oddechach kontrolowanych ciśnieniem, TCPL i PRVC obliczony współczynnik I:E zmienia się tylko po zmianie zadanej częstości oddechów lub zadanego czasu wdechu. Obliczony współczynnik I:E nie jest aktywny w trybie APRV / BIPHASIC. Obliczona objętość minutowa (Calc V e ) Respirator wyświetla obliczoną objętość minutową w dolnym lewym rogu ekranu głównego jako: Calc V e = [(ustawiona objętość oddechowa) (ustawiona częstość oddechów)] Aktualizacja wyświetlanej wartości odbywa się w czasie zmiany (przy użyciu pokrętła danych) każdego z podstawowych ustawień pacjenta, które może wpływać na zmianę tych parametrów, tak aby możliwe było sprawdzenie obliczonej wartości Ve przed zaakceptowaniem zmiany ustawień. Wyświetlane parametry zostają przywrócone do poprzednio ustalonych wartości, jeśli zmiana ustawienia została odwołana lub przerwana. Ograniczenie: Wyłącznie dla oddechów kontrolowanych objętością. Parametr Calc V e zmienia się tylko po zmianie zadanej objętości oddechowej lub zadanej częstości oddechów. Obliczony minimalny / maksymalny czas ciśnienia górnego / dolnego Respirator AVEA wyświetla minimalny i maksymalny czas ciśnienie górnego (Time High) i dolnego (Time Low) podczas wentylacji w trybie APRV / BiPhasic. Odczyt znajduje się bezpośrednio pod podstawowymi elementami sterowania Time High i Time Low na ekranie głównym.

145 Systemy respiratorów AVEA 131 Obliczony stosunek Time High: Time Low (Czas ciśnienia górnego: Czas ciśnienia dolnego) Respirator AVEA wyświetla obliczony stosunek Time High (Czas ciśnienia górnego) do Time Low (Czas ciśnienia dolnego) podczas wentylacji APRV / BiPhasic. Wartość ta jest wyświetlana pomiędzy odczytami Time High i Time Low (gdzie pokazywane są wartości minimalne i minimalne), a poniżej ustawionej wartości Pressure High (Ciśnienie górnego). Wartość ustawienia prezentowana jest w podobny sposób do wartości parametru I:E, jednak odnosi się do ustawienia Time High:Time Low Ratio. Wartość ustawienia wyświetlana jest w takim samym formacie, jak wartość stosunku I:E, oraz według tej samej zasady przechodzenia od wartości mniejszych niż jedność do wartości większych niż jedność (od 1:1,1 do 1,1:1). Wartość ustawienia jest również wyświetlana w sposób dynamiczny podczas zmiany (za pomocą pokrętła danych) każdego innego ustawienia pacjenta, które może mieć na nią wpływ. Wyświetlane ustawienie również zostaje przywrócone do poprzednio ustalonej wartości, jeśli zmiana danego innego ustawienia jest anulowana lub przerwana. Min. Maks. Min. Maks. Rycina 4-21: Obliczony stosunek T High / T Low Ustawienia Time High i Time Low są maksymalnymi ustawieniami czasu w cyklach zmian ciśnienia regulowanych czasem. Rzeczywiste wartości czasu mogą się różnić w zależności od spontanicznego oddechu pacjenta oraz ustawień okna Sync.

146 132 Podręcznik operatora Monitorowane parametry na ekranie głównym Po lewej stronie odczytów graficznych przez cały czas wyświetlanych jest pięć parametrów monitorowanych. Ich wyboru dokonuje się tak samo jak w przypadku odczytów ekranu monitorowania. 1. Za pośrednictwem ekranu dotykowego wybrać i wyróżnić wartość monitorowaną do ustawienia. 2. Obracając pokrętłem danych znajdującym się poniżej ekranu dotykowego można przechodzić między kolejnymi pozycjami. 3. Aby zaakceptować dokonany wybór, można dotknąć podświetlonego pola lub nacisnąć przycisk akceptacji znajdujący się obok pokrętła danych. Wyróżniony parametr Menu wyboru parametrów monitorowanych Rycina 4-22: Wybieralne parametry monitorowane wyświetlone na ekranie głównym Parametry monitorowane wyświetlane na ekranie głównym mogą różnić się od parametrów monitorowanych przedstawionych na ekranach pętli lub trendów.

147 Systemy respiratorów AVEA 133 Rozdział 5: Kapnografia objętościowa Wprowadzenie Opcja kapnografii objętościowej, Vco 2, dostępna w respiratorach AVEA, daje nowe możliwości monitorowania i zaawansowanych obliczeń. Wykorzystywanie tej opcji wymaga zakupu czujnika i aktywacji oprogramowania. Poza tradycyjnym ETCO 2 i kapnografią oferuje ona możliwości, które wspomagają lekarza podczas oceny stanu pacjenta. Ostrzeżenia Należy systematycznie sprawdzać czujnik pomiaru CO 2 w celu usunięcia nadmiernej wilgoci lub wydzielin na urządzeniu. Przy stosowaniu kapnografii wolumetrycznej wymagane są ścisłe pomiary dostarczanych objętości. W związku z tym należy używać czujnika pomiaru przepływu proksymalnego lub stosować kompensację podatności układu oddechowego. Jeśli przy stosowaniu kompensacji podatności zmienia się podatność układu oddechowego, następuje również zmiana dokładności pomiaru objętościowego. Przeciek w układzie respiracyjnym (np. z powodu stosowania rurek intubacyjnych bez mankietów uszczelniających) może mieć wpływ na odczyty pomiarów związanych z przepływem gazu. Dotyczą one m.in. przepływu, ciśnienia, przestrzeni martwej, wytwarzania CO 2 oraz innych parametrów mechaniki oddychania. Na pomiary CO 2 może mieć wpływ obecność innych gazów, takich jak: tlenek azotu, tlen (w nadmiernych ilościach), hel i węglowodory halogenowe. W respiratorze AVEA kompensacja tlenu oraz helu dokonywana jest automatycznie. Pomiarów CO 2 nie należy traktować jako podstawowego kryterium zmiany parametrów wentylacji, bez uwzględnienia stanu klinicznego pacjenta oraz wyników innych pomiarów (np. gazometrii krwi). Pomiary CO 2 mogą być niedokładne z powodu przecieku w układzie oddechowym, obecności wydzielin lub wadliwego działania czujnika. Nie należy umieszczać czujnika pomiaru CO 2 ani jego kabla w pozycji sprzyjającej splątaniu kabla, zablokowaniu przepływu gazu lub przypadkowej ekstubacji. Miejsce połączenia kabla czujnika z układem oddechowym należy zabezpieczać za pomocą zacisków. Pomiarów końcowo-wydechowego ciśnienia dwutlenku węgla EtCO 2 nie należy traktować jako podstawowego kryterium zmiany parametrów wentylacji, bez uwzględnienia stanu klinicznego pacjenta oraz wyników innych pomiarów (np. gazometrii krwi). Przestrogi Czujnik CAPNOSTAT 5 zawiera części, które nie mogą być naprawiane lub wymieniane przez użytkownika. Nie należy używać uszkodzonych czujników lub uszkodzonych kabli czujników. Nie należy sterylizować czujników ani zanurzać ich w płynie, chyba że tak zalecono w niniejszym podręczniku. Nie należy narażać kabla czujnika na nadmierne naprężenia. Zaleca się usuwanie czujnika pomiaru CO 2 z układu oddechowego w przypadku podawania leków aerozolowych. Leki te cechuje zwiększona lepkość, przez co mogą one powodować zanieczyszczenie okienka czujnika i skrócenie okresu jego użytkowania lub wyświetlanie błędnych danych. Zasada działania Za pomocą czujnika CAPNOSTAT 5 dokonuje się pomiarów CO 2 z wykorzystaniem techniki absorpcji podczerwieni, która od ponad dwudziestu lat jest rozwijana i udoskonalana w warunkach klinicznych i nadal pozostaje najpopularniejszą i najbardziej uniwersalną techniką pomiarową. W technice tej wykorzystuje się zjawisko absorpcji energii fal promieniowania podczerwonego (Infrared Radiation IR) o ustalonej długości przez cząsteczki CO 2 oraz fakt, iż ilość zaabsorbowanej energii ma bezpośredni związek ze stężeniem CO 2. Podczas przechodzenia wiązki promieniowania IR przez próbkę gazu zawierającą CO 2 uzyskiwany jest sygnał elektroniczny z fotodetektora (mierzącego pozostałą energię świetlną). Sygnał z fotodetektora jest następnie porównywany do ilości energii źródła promieniowania IR i kalibrowany w celu dokładnego odzwierciedlenia stężenia CO 2 w próbce.

148 134 Podręcznik operatora Konfiguracja 1. Przyłączyć końcówkę kabla czujnika pomiaru CO 2 do złącza z oznaczeniem EtCO 2, umieszczonego w spodniej części interfejsu użytkownika respiratora AVEA. Złącze EtCO 2 Rycina 5-1: Dolna część modułu UIM respiratora AVEA Z respiratorem AVEA zgodne są wyłącznie kable do kapnografii produkowane przez firmę CareFusion. OSTRZEŻENIE! Należy ostrożnie poprowadzić kabel czujnika, aby nie dopuścić do przypadkowej ekstubacji lub splątania kabla z częściami ciała pacjenta. Do prawidłowego zabezpieczania miejsca połączenia kabla czujnika z układem oddechowym służą specjalne zaciski. 2. Przejść do opcji konfiguracji i narzędzi, naciskając przycisk Screens (Ekrany), a następnie wybierając ekran Utility (Narzędzia) i zakładkę Monitoring (Monitorowanie). Przycisk Screens (Ekrany) Rycina 5-2: Przycisk Screens (Ekrany) 3. Włączyć opcję CO 2 Monitoring (Monitorowanie CO2) przez dotknięcie przycisku Enable/Disable (Włączone/Wyłączone).

149 Systemy respiratorów AVEA 135 Rycina 5-3: Zakładka Monitoring (Monitorowanie), ekran Utility (Narzędzia) W kapnografii wymagana jest aktywacja czujnika pomiaru przepływu proksymalnego lub kompensacji podatności układu oddechowego. W przypadku gdy włączona jest opcja monitorowania CO 2, lecz nie nastąpiła aktywacja czujnika pomiaru przepływu proksymalnego lub kompensacji podatności układu oddechowego, na ekranie wyświetlane jest okno dialogowe alarmów. Rycina 5-4: Okno dialogowe alarmu Vco2 4. Jeśli wymagana jest kapnografia objętościowa, należy dodać czujnik pomiaru przepływu proksymalnego lub aktywować kompensację podatności układu oddechowego (albo wykonać obie czynności), a następnie ponownie włączyć monitorowanie CO 2 w sposób podany powyżej; w przeciwnym razie dostępne będą jedynie opcje krzywej przebiegu ciśnienia parcjalnego CO 2 (PCO 2 ) oraz monitorowania końcowo-wydechowego ciśnienia CO 2 (End-tidal CO 2 ). 5. Wyjąć odpowiedni adapter z opakowania i sprawdzić, czy jest nieuszkodzony i gotowy do użytku. 6. Wsunąć adapter we właściwe miejsce w czujniku pomiaru CO 2. Przy prawidłowym założeniu adaptera powinno nastąpić słyszalne kliknięcie.

150 136 Podręcznik operatora Rycina 5-5a: Adapter dla dorosłych/ dzieci Rycina 5-5b: Adapter dla dzieci/ niemowląt Rycina 5-5: Adaptery do dróg oddechowych 7. Przeprowadzić procedurę zerowania czujnika, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części Zerowanie czujnika CAPNOSTAT 5 na stronie 144. Procedura zerowania musi być również przeprowadzona w przypadku zmiany adaptera jednorazowego użytku na adapter wielokrotnego użytku. 8. Po prawidłowym wyzerowaniu czujnika umieścić adapter i czujnik w układzie respiracyjnym pomiędzy trójnikiem i rurką intubacyjną (oraz innymi adapterami) w sposób przedstawiony na rysunku powyżej.

151 Systemy respiratorów AVEA 137 Ustawienia i monitorowane parametry Ustawienia Przejście do opcji konfiguracji i narzędzi następuje przez naciśnięcie przycisku Screens (Ekrany), a następnie wybraniu ekranu Utility (Narzędzia) i zakładki Monitoring (Monitorowanie). Rycina 5-6: Zakładka Monitoring (Monitorowanie) na ekranie Utility (Narzędzia) Capnography Enable / Disable (Kapnografia Włączona / Wyłączona) Jeśli opcja monitorowania CO 2 jest włączona, włączone są również wszystkie funkcje monitorowania CO 2 oraz funkcje alarmowe. Jeśli opcja monitorowania CO 2 jest wyłączona, wyłączone są wszystkie funkcje monitorowania CO 2 oraz funkcje alarmowe. Zakres: Enable (Włączona) lub Disable (Wyłączona) Domyślnie: Disable (Wyłączona) EtCO 2 Averaging (Uśrednianie EtCO2) Parametr EtCO 2 jest mierzony dla każdego oddechu. Liczba oddechów, przy której uśredniana jest wyświetlana wartość parametru EtCO 2, może być wybierana przez użytkownika. Zakres: 1 lub 8 oddechów Domyślnie: 8 oddechów VCO 2 Averaging (Uśrednianie objętości minutowej wydychanego dwutlenku węgla) Wartość parametru objętości minutowej wydychanego dwutlenku węgla (VCO 2 ) jest aktualizowana w odstępach jednominutowych. Czas, po którym wyświetlana wartość parametru VCO 2 zostaje uśredniona, może być wybierany przez użytkownika. Po takim samym czasie uśredniane są wartości parametrów objętości przestrzeni martwych (Vd), stosunków objętości przestrzeni martwych do objętości oddechowej (Vd/Vt), objętości oddechowej wydychanego dwutlenku węgla (VtCO 2, Tidal Volume CO2) oraz wentylacji pęcherzykowej (Alveolar Ventilation VA). Zakres: 3, 6, 9 lub 12 minut Domyślnie: 6 minut

152 138 Podręcznik operatora Zero CO 2 (Zerowanie czujnika) Za pomocą tej opcji inicjalizowana jest procedura zerowania czujnika. Jest ona wymagana jedynie w przypadku zmiany typu adaptera (jednokrotnego lub wielokrotnego użytku) oraz podczas rutynowej kalibracji. Patrz część Zerowanie czujnika CAPNOSTAT 5 na stronie 144. Opcja CO 2 Zero (Zerowanie czujnika) oraz funkcje kontroli kalibracji są dostępne jedynie wtedy, gdy opcja monitorowania CO 2 jest włączona, czujnik został podłączony i zakończona została procedura inicjalizowania. Inicjalizowanie może trwać do pięciu sekund. Calibration Check (Kontrola kalibracji) Funkcja ta umożliwia przejście do procedury kontroli kalibracji czujnika. Kontrola kalibracji czujnika powinna być przeprowadzana wyłącznie w trakcie corocznej profilaktycznej konserwacji urządzenia. Patrz część Sprawdzanie dokładności pomiarowej czujnika CAPNOSTAT 5 na stronie 146. Monitorowane parametry Końcowo-wydechowe ciśnienie CO 2 (EtCO 2, End Tidal CO2) Parametr ten oznacza szczytową wartość ciśnienia CO 2 wydychanego przez pacjenta, mierzoną i rejestrowaną przez czujnik CO 2 umieszczony w układzie oddechowym. Parametr EtCO 2 jest mierzony dla każdego oddechu. Wyświetlone wartości mogą dotyczyć pomiarów każdego oddechu lub uśrednionych wartości pomiarów kilku oddechów. Zakres: mmhg (0 20,0 kpa) Rozdzielczość: 0,1 mmhg (0,01 kpa) lub trzy cyfry znaczące (którakolwiek jest większa) Dokładność: ±2 mmhg w zakresie 0 40 mmhg ±5% odczytu w zakresie mmhg ±8% odczytu w zakresie mmhg ±10% odczytu w zakresie mmhg Minimalna wartość różnicowa ciśnienia pomiędzy wdychanym i wydychanym CO 2 musi wynosić (lub być większa od) 5 mmhg (0,7 kpa). OSTRZEŻENIE! Pomiarów końcowo-wydechowego ciśnienia dwutlenku węgla (EtCO 2, End Tidal CO2) nie należy traktować jako podstawowego kryterium zmiany parametrów wentylacji, bez uwzględnienia stanu klinicznego pacjenta oraz wyników innych pomiarów (np. gazometrii krwi). Objętość minutowa wydychanego dwutlenku węgla (CO 2 Elimination, VCO 2 ) Parametr ten oznacza ilość CO 2 wydychanego co minutę. Wartość parametru jest obliczana dla każdej minuty, a następnie uzyskane wartości są uśredniane dla ustawionego okresu uśredniania VCO 2. Zakres: ml/min Rozdzielczość: 0,1 ml lub trzy cyfry znaczące (którakolwiek jest większa)

153 Systemy respiratorów AVEA 139 Objętość oddechowa wydychanego dwutlenku węgla (VtCO2, Tidal Volume CO 2 ) Parametr ten oznacza ilość CO 2 wydychanego w trakcie jednego oddechu. Parametr VtCO 2 jest mierzony po każdym oddechu, a następnie zmierzone wartości są uśredniane zgodnie z czasem uśredniania ustawienia VCO 2 Averaging (Uśrednianie objętości minutowej wydychanego dwutlenku węgla). Zakres: ml Rozdzielczość: 0,1 ml lub trzy cyfry znaczące (którakolwiek jest większa) Anatomiczna przestrzeń martwa (Vd ana, Anatomic Dead Space) Parametr ten oznacza objętość przestrzeni martwej w drogach oddechowych pacjenta. i jest mierzony przy każdym oddechu. Następnie uzyskane wartości są uśredniane dla ustawionego okresu uśredniania VCO 2. Zakres: ml Rozdzielczość: 0,1 ml lub trzy cyfry znaczące (którakolwiek jest większa) Stosunek anatomiczna przestrzeń martwa/ objętość oddechowa (Vd / Vt ana) Wartość stosunku Vd / Vt ana jest uśredniana dla ustawionego okresu uśredniania VCO 2. Zakres: 0 99% Rozdzielczość: 1% Do pomiarów parametrów VCO 2, VtCO 2, Vd ana oraz Vd/Vt ana wymagane jest stosowanie czujnika pomiaru przepływu proksymalnego przy trójniku lub aktywacja kompensacji podatności układu oddechowego. W przeciwnym razie na monitorze respiratora AVEA w polach tych parametrów wyświetlane są znaki ***. Do obliczania parametrów VA, Vd phy, Vd/Vt phy, Vd alv, OI, oraz P/F wymagana jest próbka krwi tętniczej. Podane wartości są wyświetlane na ekranie Capnography Maneuver (Pomiary kapnograficzne). Wentylacja pęcherzykowa (VA, Alveolar Ventilation) Parametr ten oznacza objętość gazu uczestniczącego w wymianie gazowej w czasie jednej minuty. Zakres: 0 99,9 l/min Rozdzielczość: 0,01 l/min lub trzy cyfry znaczące (którakolwiek jest większa) Fizjologiczna przestrzeń martwa (Vd phy, Physiologic Dead Space) Zakres: ml Rozdzielczość: 0,1 ml lub trzy cyfry znaczące (którakolwiek jest większa)

154 140 Podręcznik operatora Stosunek: fizjologiczna przestrzeń martwa / objętość oddechowa (Vd / Vt phy, Physiologic Dead Space / Tidal Volume) Zakres: 0 99% Rozdzielczość: 1% Przestrzeń martwa pęcherzykowa (Vd alv, Alveolar Dead Space) Zakres: ml Rozdzielczość: 0,1 ml lub trzy cyfry znaczące (którakolwiek jest większa) Wskaźnik natlenowania (OI, Oxygenation Index) Wskaźnik natlenowania jest liczbą bezwymiarową, często stosowaną do oceny ciśnieniowych kosztów natlenowania. Zakres OI: (gry wartość PAO 2 jest podawana w mmhg); zakres OI: (gry wartość PAO 2 jest podawana w kpa) Rozdzielczość: 0,1 lub trzy cyfry znaczące (którakolwiek jest większa) Stosunek (P/F) ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO 2 ) do zawartości tlenu w wydychanym gazie (FIO 2 ) Stosunek parametrów PAO 2 / FIO 2 stosuje się do prostej oceny wymiany gazowej. Zakres: (PAO 2 w mmhg) (PAO 2 w kpa) Rozdzielczość: 0,1 lub trzy cyfry znaczące (którakolwiek jest większa) Przebiegi czasowe i pętle Przebieg PCO 2 (kapnogram) Wyświetlana jest wartość ciśnienia parcjalnego CO 2 w trakcie cyklu oddechowego, zmierzona i zarejestrowana przez czujnik CO 2 przy trójniku. Zakres maksymalny: mmhg (0 20 kpa) Pętla PCO 2 / Vte Na osi rzędnych wyświetlana jest wartość ciśnienia parcjalnego CO 2 wydychanego przez pacjenta, natomiast na osi odciętych objętość oddechowa (Vt) wydychanego gazu. W fazie wdechu oba parametry są ustawione na wartość zero. Zakres maksymalny (CO 2 ): mmhg (0 20 kpa) Zakres maksymalny (Vte): 0 2,5 l

155 Systemy respiratorów AVEA 141 Alarmy Rycina 5-7: Alarmy kapnometrii High EtCO 2 (Zbyt wysoka wartość EtCO2) Alarm o niskim priorytecie. Pojawia się, gdy wartość monitorowanego parametru EtCO 2 przekracza zakres wartości określonych w ustawieniu czujnika (patrz poprzedni rysunek). Zakres: mmhg (0,8 20,0 kpa) lub wyłączony Rozdzielczość: 1 mmhg (0,1 kpa) Domyślnie: 60 mmhg (8 kpa) Alarm High EtCO 2 (Zbyt wysoka wartość EtCO 2 ) musi być ustawiony na wartość wyższą o co najmniej 5 mmhg (0,7 kpa) od wartości ustawienia alarmu Low EtCO2 (Zbyt niska wartość EtCO2). Low EtCO 2 (Zbyt niska wartość EtCO2) Alarm o niskim priorytecie. Pojawia się, gdy wartość monitorowanego parametru EtCO 2 nie przekracza zakresu wartości określonych w ustawieniu czujnika (patrz poprzedni rysunek). Zakres: mmhg (0,1 19,3 kpa) lub wyłączony Rozdzielczość: 1 mmhg (0,1 kpa) Domyślnie: 30 mmhg (4 kpa) Alarm Low EtCO 2 musi być ustawiony na wartość niższą o co najmniej 5 mmhg (0,7 kpa) od wartości ustawienia alarmu High EtCO 2.

156 142 Podręcznik operatora Pomiary Podczas pomiaru ciśnienia parcjalnego oraz objętości wydychanego CO 2 istnieje możliwość obliczenia wartości kilku dodatkowych parametrów fizjologicznych (Vd/Vt phy, Vd phy, Vd alv, VA, OI oraz PF), jeśli w trakcie pomiarów uzyska się również wartości parametrów PaCO2 oraz PAO Tuż przed pobraniem próbki krwi tętniczej nacisnąć przycisk Event (Zdarzenie) i wybrać opcję Arterial Blood Gas (Gazometria krwi tętniczej). Rycina 5-8: Przycisk Event (Zdarzenie) Dane dotyczące objętości i ciśnienia CO 2 z poprzedniego okresu (ustawiony czas uśredniania VCO 2 ) są zapisywane. OSTRZEŻENIE! W celu uzyskania dokładnych wyników badania kapnograficznego należy zapewnić stabilny stan układu sercowo-oddechowego pacjenta przed badaniem. Jeśli nie zostanie utworzone zdarzenie Arterial Blood Gas (Gazometria krwi tętniczej), nie zostaną zapisane żadne dane, a także nie będzie można przeprowadzić żadnych obliczeń. 2. Po analizie próbki krwi nacisnąć przycisk Screens (Ekrany), wybrać ekran Maneuvers (Pomiary), a następnie wybrać opcję Capnometry (Kapnometria) w celu wyświetlenia ekranu Capnometry Maneuver (Pomiar kapnometryczny). Na ekranie tym wyświetlane są dane dotyczące ostatnich pięciu pomiarów, które obejmują następujące informacje: Dane kapnometryczne w formie cyfrowej Kapnogram Data i godzina badania gazometrycznego Przycisk Event (Zdarzenie)

157 Systemy respiratorów AVEA 143 Dane kapnograficzne Kapnogram Data i godzina badania gazometrycznego Rycina 5-9: Kapnometria na ekranie pomiarów Po wyjściu z ekranu pomiarów przywracane są oryginalne ustawienia wyświetlanych danych cyfrowych oraz krzywej przebiegu. 3. Wprowadzić wartości parametrów PAO 2 i (lub) PaCO 2, dotykając odpowiednich opcji na ekranie danych. Zakres wprowadzanych danych parametru PAO 2 : mmhg Zakres wprowadzanych danych parametru PaCO 2 : mmhg Jeśli wprowadzi się tylko wartość parametru PCO 2, wartości parametrów OI i P/F nie zostaną obliczone. Natomiast jeśli wprowadzi się tylko wartość parametru PAO 2, uzyska się JEDYNIE wartości parametrów OI i P/F. Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne wyniki badania gazometrycznego lub nie uda się utworzyć zdarzenia Arterial Blood Gas (Gazometria krwi tętniczej), zostanie wyświetlone ostrzegawcze okno dialogowe. 4. Po wprowadzeniu wyników gazometrycznych nacisnąć opcję Calculate (Oblicz). Na ekranie zostaną wyświetlone obliczone wartości parametrów. 5. Sprawdzić poprawność wyników gazometrycznych i nacisnąć opcję Accept (Akceptuj). Jeśli niezbędna jest zmiana wartości, nacisnąć opcję Cancel (Anuluj) i ponownie wprowadzić wyniki badania gazometrycznego. Po zaakceptowaniu danych zostaną one wyświetlone w ostatnim rzędzie ekranu pomiarów kapnometrycznych.

158 144 Podręcznik operatora Zerowanie czujnika CAPNOSTAT 5 Czujnik CAPNOSTAT 5 musi zostać wyzerowany po podłączeniu do respiratora AVEA i rozpoczęciu monitorowania. Zerowanie należy też przeprowadzić przy zmianie typu adaptera (do użytku przez jednego pacjenta lub wielokrotnego użytku) w celu dostosowania czujnika do właściwości układu optycznego. OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe zerowanie czujnika CAPNOSTAT 5 może spowodować wyświetlanie błędnych danych. W trakcie procedury zerowania adapter i czujnik pomiaru CO 2 nie mogą być podłączone do układu oddechowego pacjenta. OSTRZEŻENIE! W trakcie procedury zerowania adapter i czujnik pomiaru CO 2 nie mogą być podłączone do układu oddechowego pacjenta. W trakcie zerowania temperatura czujnika Capnostat musi być zgodna z temperaturą roboczą. Oprogramowanie respiratora AVEA umożliwia zapewnienie odpowiedniego czasu (do 120 sekund) potrzebnego na ogrzanie czujnika. W trakcie zerowania wszystkie opcje alarmowe pomiaru CO 2 są wyłączone. Opcje alarmów są wznawiane po zakończeniu procedury. 1. Przyłączyć kabel czujnika pomiaru CO2 do złącza, umieszczonego w spodniej części interfejsu użytkownika respiratora AVEA. Rycina 5-10: Dolna część modułu UIM respiratora AVEA 2. Przyłączyć czujnik pomiaru CO 2 do adaptera. 3. Przejść do opcji Capnography Utilities (Narzędzia do kapnografii) przez naciśnięcie przycisku opcji Screens (Ekrany), wybranie ekranu Utility (Narzędzia), a następnie zakładki Monitoring (Monitorowanie).

159 Systemy respiratorów AVEA 145 Rycina 5-11: Komunikat Zerowanie czujnika CO 2 4. Sprawdzić, czy opcja CO 2 Monitoring (Monitorowanie CO 2 ) jest włączona. 5. Nacisnąć opcję Zero CO 2 (Zerowanie czujnika), a następnie Continue (Kontynuuj). 6. Gdy czujnik jest gotowy do zerowania, wyświetlany jest komunikat Zeroing CO 2 Sensor (Zerowanie czujnika...) i włącza się opcja odliczania (30 sekund). Jeśli po naciśnięciu opcji Continue (Kontynuuj) wyświetlony zostanie komunikat CO 2 Sensor not ready to zero (Czujnik nie jest gotowy do zerowania...), włącza się opcja dłuższego odliczania (120 sekund). Czujnik nie jest gotowy do zerowania w przypadku, gdy jego temperatura nie jest równa temperaturze roboczej, jeśli przez czujnik wykrywany jest oddech lub jeśli czujnik nie działa prawidłowo. Gdy czujnik uzyskuje gotowość do zerowania, wyświetlany jest komunikat Zeroing CO 2 Sensor (Zerowanie czujnika...) i włącza się opcja odliczania (30 sekund). 7. Po wyzerowaniu czujnika wyświetlany jest komunikat Zero CO 2 PASS (Zerowanie czujnika powiodło się). Jeśli z czujnika CO 2 przesłana zostanie wiadomość o błędzie zerowania, odliczanie jest przerywane i wyświetlany jest komunikat Zero CO 2 FAIL (Błąd zerowania czujnika). Jeśli czas odliczania zakończy się (osiąga zero) bez odpowiednich komunikatów ze strony czujnika CO 2 (Pass lub Fail), wyświetlony zostaje komunikat Zero CO 2 TIMEOUT (Przekroczenie czasu zerowania czujnika). Należy pamiętać, że w takim przypadku bieżąca operacja zerowania czujnika może być później kontynuowana aż do zakończenia. Jeśli taka sytuacja powstaje przed uruchomieniem opcji Exit (Wyjście), następuje zmiana komunikatu na (odpowiednio) Zero CO 2 PASS (Zerowanie czujnika powiodło się) lub Zero CO 2 FAIL (Błąd zerowania czujnika). 8. Nacisnąć opcję Exit (Wyjście) w celu zamknięcia okna z komunikatem. Istnieje możliwość zamknięcia okna CO 2 Zero (Zerowanie czujnika) w trakcie zerowania w celu uzyskania dostępu do innych funkcji respiratora. W takim przypadku zerowanie może zostać dokończone lub przerwane. W przypadku przerwania operacji wyświetlony zostaje komunikat alarmowy CO 2 Zero Required (Wymagane zerowanie czujnika). W trakcie zerowania czujnika pomiaru CO 2 wszystkie opcje alarmowe czujnika są wyłączone. Po zakończeniu zerowania wszystkie opcje alarmowe zostają ponownie uaktywnione, a opcje monitorowania CO 2 ponownie uruchomione.

160 146 Podręcznik operatora Sprawdzanie dokładności pomiarowej czujnika CAPNOSTAT 5 Dokładność pomiarowa czujnika CAPNOSTAT 5 powinna być regularnie sprawdzana w odstępie dwunastu miesięcy w obecności gazu kalibracyjnego. 1. Przyłączyć kabel czujnika pomiaru CO2 do złącza, umieszczonego w spodniej części interfejsu użytkownika respiratora AVEA. Rycina 5-12: Dolna część modułu UIM 2. Przyłączyć czujnik pomiaru CO 2 do adaptera. 3. Przejść do opcji Capnography Utilities (Narzędzia do kapnografii) przez naciśnięcie opcji Screens (Ekrany), wybranie ekranu Utility (Narzędzia), a następnie zakładki Monitoring (Monitorowanie). Przycisk Screens (Ekrany) Rycina 5-13: Przycisk Screens (Ekrany)

161 Systemy respiratorów AVEA 147 Zakładka Monitoring (Monitorowanie) Rycina 5-14: Zakładka Configuration (Konfiguracja) na ekranie Utility (Narzędzia) 4. Postępować zgodnie z procedurą Zerowanie czujnika CAPNOSTAT 5 opisaną na stronie 144. Po zakończeniu procedury nacisnąć opcję Continue (Kontynuuj). 5. Nacisnąć opcję Calibration Check (Kontrola kalibracji), a następnie Continue (Kontynuuj). 6. Wybrać ustawienie temperatury gazu kalibracyjnego (jest to zazwyczaj temperatura pokojowa). Rycina 5-15: Komunikat kalibracji CO 2

162 148 Podręcznik operatora 7. Do adaptera doprowadzić strumień regulowanej mieszaniny gazowej o składzie: 5% CO2 (± 0,03%) reszta N2. Ustawić prędkość przepływu gazu na 2 5 litrów na minutę. 8. Poczekać 10 sekund na stabilizację odczytu. Wartość spodziewanego odczytu wynosi 5% ± 0,26%. W trakcie procedury kontroli kalibracji aktywność wszystkich opcji alarmów pomiaru CO 2 zostaje wstrzymana. Opcje alarmów są wznawiane po zakończeniu procedury.

163 Systemy respiratorów AVEA 149 Rozdział 6: Wentylacja nieinwazyjna u niemowląt Nasal CPAP (Nosowy tryb CPAP) (ncpap) Przegląd Nosowy tryb CPAP dla niemowląt jest spontanicznym trybem wentylacji. W trybie tym nie są dostarczane mechaniczne dodatnie oddechy, ani nie są potrzebne wyzwalacze wdechu. Pacjent oddycha spontanicznie na podniesionym poziomie bazowym ciśnienia nazywanym poziomem ncpap. Nosowy tryb CPAP jest opcją dostępną jedynie na ekranie wyboru trybu dla niemowląt. Kompatybilnośc obwodu System AVEA w trybie ncpap korzysta ze standardowych dwuramiennych obwodów dla nowrodków oraz z wąsów tlenowych dla połczenia pacjent-interfejs. Do użycia zatwierdzono następujące wąsy tlenowe CPAP: Tlenowa kaniula nosowa CPAP firmy Hudson dla niemowląt: Rozmiary od 0 do 4 firmy Hudson RCI, Research Triangle NC Tlenowa kaniula nosowa dla niemowląt firmy INCA Rozmiary 7.5F, 9F, 10.5 F, 12F, 15F firmy CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN Dwunosowy wentyl firmy NEOTECH: Rozmiary 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm firmy NEOTECH Products, Inc., Valencia CA Tlenowa kaniula nosowa dla niemowląt firmy ARGYLE Rozmiary: bardzo mały, mały, duży firmy Sherwood Medical; St. Louis MO Specyfikacje ogólne Poziom ncpap Zakres: Rozdzielczość: Domyślnie: Dokładność: Przepływ ncpap od 2 do 10 cmh 2 O 1 cmh 2 O 5 cmh 2 O ± 2 cmh 2 O Dostarczanie przepływu znajduje się pod kontrolą oprogramowana i jest ograniczone maksimum 15 litrów na minutę. Ustawienia zaawansowane W trybie nosowym CPAP brak ustawień zaawansowanych wobec ustawień głównych. Alarmy Ekran ustawień alarmów nie otwiera się przy trybie nosowym CPAP.

164 150 Podręcznik operatora Zostaną utrzymane dotychczasowe alarmy maszynowe i systemy bezpieczeństwa. Podczas wspomagania ncpap, pewne alarmy zostaną zawieszone. Alarmy zawieszone w trakcie działania ncpap Alarmy dotyczące czasu Alarmy dotyczące objętości Alarmy dotyczące ciśnienia High Rate (Wysoka częstość) I-Time Limit (Granica czasu wdechu) I:E Limit (Granica współczynnika I:E) Apnea interval (Okres bezdechu) High (Wysoka wartość) Ve High (Wysoka wartość) Vt Low (Niska wartość) Vte Low (Niska wartość) Ve Volume Limit (Granica objętości) Alarmy dodane w trakcie działania ncpap Wysokie ciśnienie w trybie ncpap High Ppeak (wysoka wartość Ppeak) Ext High Peak Alarm (alarm bardzo wysokiej wartości ciśnienia) Low PEEP (niska wartość PEEP) Low Ppeak (Niska wartość Ppeak) Occlusion (Okluzja) Alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie jest aktywowany za każdym razem, gdy ciśnienie ncpap przekroczy próg na okres dłuższy niż 15 sekund. Próg alarmu jest automatycznie aktualizowany po zatwierdzeniu ustawienia sterowania. Próg: nastawa poziomu ncpap + 3 cmh 2 O lub granica ciśnienia Niskie ciśnienie w trybie ncpap Alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie jest aktywowany za każdym razem, gdy ciśnienie ncpap spadnie poniżej progu na okres dłuższy niż 15 sekund. Próg alarmu jest automatycznie aktualizowany po zatwierdzeniu ustawienia sterowania. Próg: nastawa poziomu ncpap 2 cmh 2 O (jeśli ustawienie ncpap 3 cmh 2 O) nastawa poziomu ncpap 1 cmh 2 O (jeśli ustawienie ncpap < 3 cmh 2 O) Granica ciśnienia ncpap Alaem dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie będzie aktywowany gdy ciśnienie nosowe w trybie CPAP przekroczy 11 cmh 2 O na 3 sekundy. Przy aktywacji alarmu zawór bezpieczeństwa otworzy się na otoczenie. Alarm zostanie dezaktywowany, a zawór bezpieczeństwa zamknie się kiedy ciśnienie w trybie ncpap spadnie poniżej 4,5 cmh 2 O. Inicjowanie trybu nosowego CPAP 1. Aby uruchomic tryb nosowy CPAP, należy dotknąc przycisku membranowego Modes (Tryby) na module UIM lub dotknąc na ekranie pola opcji Current Mode Display (wyświetlenie obecnego trybu). Pojawi się okno Mode Select (wyboru trybu).

165 Systemy respiratorów AVEA 151 Rycina 6-1: Wybór trybu 2. Nalezy dotknąc pola Nasal CPAP. Pojawi się następujący komunikat. Rycina 6-2: Komunikat wymagana kalibracja 3. Należy odłączyć urządzenie nosowego CPAP od pacjenta i odłączyć ramię wydechowe obwodu przy trójniku pacjenta. (Rycina 6-3). Odłącz tutaj, aby przeprowadzić test Rycina 6-3: Punkt odłączenia dla kalibracji Nie należy odłączac urządzenia nosowego CPAP w miejscu trójnika i zostawiac wąsów tlenowych otwartych na otoczenie.

166 152 Podręcznik operatora 4. Należy dotknąc Continue (kontynuacja); pojawi się następujący komunikat: Rycina 6-4: Komunikat kalibracja w toku Jeśli kalibracja powiodła się, pojawi się następujący komnikat: Rycina 6-5: Ekran kalibracji zakończonej powodzeniem Jeśli nie powiedzie się test kalibracji, należy sprawdzic co następuje: upewnic się czy pacjent został odłączony na czas kalibracji upewnic się czy połączenia obwodu są zabezpieczone upewnic się czy podczas kalibracji w obwodzie nie nastąpił żaden ruch upewnic się czy wąsy tlenowe są otwarte podczas testu upewnic się czy ramię wydechowe obwodu zostało odłączone przed rozpoczęciem kalibracji Jeśli komunikat o zakończonej niepowodzeniem kalibracji utrzymuje się po sprawdzeniu wszystkich powyższych punktów, należy odłączyc respirator i wezwac wykwalifikowanego technika celem przeglądu. 5. Należy ponownie podłączyc ramię wydechowe obwodu w miejscu trójnika. 6. Należy podłączyc urządzenie nosowego CPAP do pacjenta i dotknąc Continue (kontynuacja). Pacjent będzie początkowo wspomagany przez domyślną wartośc 2 cmh 2 O ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. 7. Należy ustawic zalecony poziom ciśnienia ncpap i/lub FIO 2 poprzez dotknięcie gównych elementów sterowania, przekręcanie pokrętła danych dopóki nie wyświetli się pożądana wartośc, oraz albo przez ponowne dotknięcie głównych elementów sterowania, albo przez dotknięcie sąsiadującego z pokrętłem danych przycisku membranowego ACCEPT (zatwierdź) w celu aktywacji nowego ustawienia.

167 Systemy respiratorów AVEA 153 Progi alarmowe niskiego i wysokiego ciśnienia trybu nosowego CPAP są automatycznie uaktualniane gdy w głównych elementach sterowania zatwierdzona zostaje nowa wartośc. Rycina 6-6: Głowne elementy sterowania ncpap oraz wskaźniki progu alarmowego PRZESTROGA Wentylacja bezdechu jest zawieszana podczas pracy w trybie ncpap. System AVEA wciąż wyświetla następujący komunikat podczas używania trybu ncpap. Rycina 6-7: Wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego Elementy monitorujące W trybie nosowego CPAP, zawieszone zostają wszystkie elementy monitorujące z wyjątkiem: Air Inlet Pressure (Air Inlet) (ciśnienie wlotu powietrza) Oxygen Inlet (O 2 Inlet) (ciśnienie wlotu tlenu) Gas Composition Monitor (FIO 2 ) (Monitor skład gazowego FIO 2 ) Percent Leak (wartość procentowa przecieku) Do trybu nosowego CPAP zostały dodane następujące elementy monitorujące: poziom ncpap (średnie ciśnienie w drogach oddechowych) Zakres: od 0 do 120 cmh 2 O Rozdzielczość: 1 cmh 2 O Dokładność: ± 3,5% odczytu lub ± 2 cmh 2 O, w zależności co jest większe przepływ w trybie CPAP (średni przepływ wdechowy) Zakres: od 0 do 300 l/min Rozdzielczość: 0,1 l/min Dokładność: ±10%

168 154 Podręcznik operatora Wyświetlanie graficzne Zostaną utrzymane wszystkie dotychczasowe przebiegi za wyjątkiem przebiegu objętości (Vt). Przebieg będzie wybieralny, lecz nie działający, a przycisk wyboru pętli będzie nieaktywny. Wyświetlane przebiegi Net Flow (przepływ netto) (Flow) Zakres: Minimum: 2 do +2 l/min Maksimum: 300 do +300 l/min Domyślnie: 40 do +40 l/min Inspiratory Flow / CPAP Flow (Finsp) (przepływ wdechowy / przepływ CPAP) Zakres: Minimum: 2 do +2 l/min Maksimum: 300 do +300 l/min Domyślnie: 20 do +20 l/min Expiratory Flow (Fexp) (przepływ wydechowy) Minimum: 2 do +2 l/min Maksimum: 300 do +300 l/min Airway Pressure / CPAP Level (Paw) (ciśnienie w drogach oddechowych / Poziom CPAP -Paw) Minimum: od 1 do +2 cmh 2 O Maksimum: od 60 do +120 cmh 2 O Domyślnie: od 20 do +40 cmh 2 O Inspiratory Pressure (PINSP) (ciśnienie wdechowe) Minimum: od 1 do +2 cmh 2 O Maksimum: od 60 do +120 cmh 2 O

169 Systemy respiratorów AVEA 155 Nasal Intermittent Mandatory Ventilation (Nosowa przerywana wentylacja wymuszona) (nimv) Nosowy tryb CPAP jest spontanicznym trybem wentylacji. W trybie tym nie są dostarczane mechaniczne oddechy o dodatnim ciśnieniu. Nosowy tryb IMV jest wyzwalanym czasowo, cyklicznym trybem wentylacji z kontrolą ciśnienia stosowanym za pośrednictwem wąsów tlenowych. Stanowi on rozszerzenie nosowego trybu CPAP. W przypadku ustawienia wartości częstości większej niż zero następuje dostarczanie wyzwalanych czasowo, cyklicznych oddechów wymuszonych. Każdy oddech składa się z fazy wdechowej, podczas której dostarczane ciśnienie jest zwiększane od wartości bazowej (PEEP) do PEEP + Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe), i z fazy wydechowej, podczas której następuje powrót dostarczanego ciśnienia do wartości PEEP. Oddechy typu Nasal IMV (Nosowy tryb IMV): są kontrolowane ciśnieniem, są ograniczane przez ciśnienie, mają cykl wyznaczany przez czas. Nosowe tryby CPAP/IMV są dostępne wyłącznie po wybraniu ustawienia noworodka. Kompatybilność obwodu W tym trybie używane są standardowe dwuramienne obwody dla niemowląt/noworodków oraz wąsy tlenowe do połączenia z pacjentem. Do użycia zatwierdzono następujące wąsy tlenowe CPAP: tlenowa kaniula nosowa CPAP dla niemowląt firmy Hudson: rozmiary od 0 do 4, Hudson RCI, Research Triangle NC; tlenowa kaniula nosowa dla niemowląt firmy INCA : rozmiary 7.5 F, 9 F, 10.5 F, 12 F, 15 F, CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN; dwunosowy wentyl firmy NEOTECH: Rozmiary 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, NEOTECH Products, Inc., Valencia CA; tlenowa kaniula nosowa dla niemowląt firmy ARGYLE : rozmiary bardzo mały, mały, duży, Sherwood Medical; St. Louis MO. Specyfikacje ogólne ncpap Level (Poziom ncpap) Zakres: od 2 do 10 cmh 2 O Rozdzielczość: 1 cmh 2 O Domyślnie: 5 cmh 2 O Dokładność: ±2 cmh 2 O

170 156 Podręcznik operatora Insp Pres (Ciśnienie wdechowe) Zakres: od 0 do 30 cmh 2 O Rozdzielczość: 1 cmh 2 O Domyślnie: 5 cmh 2 O Dokładność: ±2 cmh 2 O Insp Rise (Wzrost wdechowy) Zakres: od 1 do 9 (kontrola względna, gdzie wartość 1 oznacza szybki wzrost, a 9 powolny) Domyślnie: 5 Opcja Inspiratory Rise (Wzrost ciśnienia wdechowego) jest dostępna tylko po ustawieniu wartości opcji Rate (Częstość). Insp Time (Czas wdechu) Zakres: od 0,15 do 3,0 s Domyślnie: 0,35 s Rate (Częstość) Zakres: Off (Wył.), od 1 do 80 bpm Domyślnie: Off (Wył.) (tylko tryb ncpap) ncpap Flow (Przepływ ncpap) Dostarczanie przepływu znajduje się pod kontrolą oprogramowana i jest ograniczone do maksimum 15 litrów na minutę. Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) Po ustawieniu opcji Off (Wył.) parametru Rate (Częstość) nie ma dostępnych ustawień zaawansowanych związanych z ustawieniami głównymi. Alarmy Po ustawieniu opcji Off (Wył.) parametru Rate (Częstość) okno Alarms Settings (Ustawienia alarmów) nie jest dostępne w tym trybie. Zostają utrzymane dotychczasowe alarmy maszynowe i systemy bezpieczeństwa. Podczas wspomagania ncpap z ustawioną opcją Off (Wył.) parametru Rate (Częstość) pewne alarmy zostają zawieszone.

171 Systemy respiratorów AVEA 157 Alarmy zawieszone podczas wspomagania ncpap z ustawioną opcją Off (Wył.) parametru Rate (Częstość) Alarmy dotyczące czasu Alarmy dotyczące objętości Alarmy dotyczące ciśnienia High Rate (Wysoka częstość) I-Time Limit (Granica czasu wdechu) I:E Limit (Granica współczynnika wdech:wydech) Apnea Interval (Okres bezdechu) High Ve (Wysoka wartość Ve) High Vt (Wysoka wartość Vt) Low Vte (Niska wartość Vte) Low Ve (Niska wartość Ve) Volume Limit (Granica objętości) High Ppeak (Wysoka wartość Ppeak) Ext High Peak Alarm (Alarm bardzo wysokiej wartości ciśnienia) Low PEEP (Niska wartość PEEP) Low Ppeak (Niska wartość Ppeak) Occlusion (Okluzja) Low Ppeak (Niska wartość Ppeak) Zakres: od 1 do 40 cmh 2 O (ustawienie dla noworodków ncpap/imv) Domyślnie: 7 cmh 2 O Opcja nie jest dostępna w trybie ncpap, chyba że ustawiono wartość parametru Rate (Częstość) większą lub równą 1. Zmiany ustawień granicy alarmu wprowadzane przy uaktywnionym trybie ncpap/imv nie zostaną zapisane w innych trybach wentylacji po wyjściu z trybu ncpap. High Ppeak (Wysoka wartość Ppeak) Zakres: od 2 do 45 cmh 2 O (ustawienie dla noworodków ncpap/imv) Domyślnie: 20 cmh 2 O Opcja nie jest dostępna w trybie ncpap, chyba że ustawiono wartość parametru Rate (Częstość) większą lub równą 1. Zmiany ustawień granicy alarmu wprowadzane przy uaktywnionym trybie ncpap/imv nie zostaną zapisane w innych trybach wentylacji po wyjściu z trybu ncpap.

172 158 Podręcznik operatora Funkcja Disconnect Sensitivity (Czułość rozłączania) w trybie ncpap/imv W trybie ncpap/imv odłączanie obwodu pacjenta zależy od opisu wąsów tlenowych wykonanego podczas opisywania obwodu oddechowego ncpap. W trybie ncpap/imv alarm CIRCUIT DISCONNECT (Rozłączenie obwodu) zależy od przepływu wycieku podczas wydechów (okresy ciśnienia bazowego). Opis obwodu zawiera wartość przepływu wycieku przy wąsach tlenowych odłączonych od nosa. Alarm zostaje uaktywniony, kiedy przepływ wycieku przekracza ustawioną przez operatora wartość procentową tego opisanego przepływu wycieku. Alarm ten jest włączany w ciągu 15 sekund od zdarzenia rozłączenia. Zakres: 20 95% Rozdzielczość: 5% Domyślnie: 95% Pole parametru Disconnect Sensitivity (Czułość rozłączania) widnieje na pasku komunikatów. Z lewej strony pola wyświetlany jest aktualnie mierzony wyciek, a wartość parametru Disconnect Sensitivity (Czułość rozłączania) jest widoczna z prawej strony. Kolory tła przedstawiają wyciek (kolor niebieski) w odniesieniu do wartości parametru Disconnect Sensitivity (Czułość rozłączania). Po zakończeniu procedury opisywania nosowej wentylacji CPAP/IMV należy zanotować mierzoną procentową wartość wycieku. Gdy wąsy tlenowe są nadal odłączone, ustawić wartość Disconnect Sensitivity (Czułość rozłączania) nieco poniżej zmierzonej procentowej wartości wycieku. Pomoże to zapewnić prawidłowe wykrywanie odłączenia, szczególnie w przypadku niewielkich wąsów. Alarm Disconnect Sensitivity (Czułość rozłączania) jest dostępny tylko po ustawieniu wartości parametru Rate (Częstość) większej lub równej 1. Jeżeli zmierzony wyciek mieści się w zakresie 5% wartości parametru Disconnect Sensitivity (Czułość rozłączania), zmierzona wartość wycieku będzie wyświetlana CZERWONĄ czcionką, co jest informacją dla operatora o zbliżającym się alarmie. Po aktywacji alarmu Circuit Disconnect (Rozłączenie obwodu) w obrębie pola ustawień parametru Disconnect Sensitivity (Czułość rozłączania), nad wartością parametru Disconnect Sensitivity (Czułość rozłączania) pojawi się wartość poziomu wycieku wyświetlana CZERWONĄ czcionką. Ta wartość będzie wyświetlana do momentu usunięcia przyczyny alarmu. Element monitorujący procentowej wartości wycieku nie jest dostępny w trybie ncpap/nimv. OSTRZEŻENIE! W pewnych sytuacjach, na przykład przy używaniu małych wąsów tlenowych i/lub przy wysokiej częstości wentylacji alarm Circuit Disconnect (Rozłączenie obwodu) może nie rozpoznać wysunięcia wąsów z nozdrzy pacjenta podczas wentylacji w trybie ncpap lub nimv. Należy zapewnić stosowanie adekwatnego monitorowania parametrów fizjologicznych.

173 Systemy respiratorów AVEA 159 High ncpap pressure (Wysokie ciśnienie w trybie ncpap) Alarm dźwiękowy/wizualny o wysokim priorytecie jest aktywowany za każdym razem, gdy ciśnienie w trybie ncpap przekroczy górny próg ciśnienia w drogach oddechowych na okres dłuższy niż 15 sekund. Próg: Ustawiony poziom CPAP + 3 cmh 2 O Tolerancja: ±0,5 cmh 2 O Próg jest automatycznie aktualizowany po zaakceptowaniu zmiany ustawień kontroli trybu ncpap. Low ncpap Pressure (Niskie ciśnienie w trybie ncpap) Alarm dźwiękowy/wizualny o wysokim priorytecie jest aktywowany za każdym razem, gdy ciśnienie w trybie ncpap spada poniżej dolnego progu ciśnienia w drogach oddechowych na okres dłuższy niż 15 sekund. Próg: Ustawiony poziom ncpap 2 cmh 2 O (jeśli ustawiono wartość ncpap 3 cmh 2 O) Tolerancja: Ustawiony poziom ncpap 1 cmh 2 O (jeśli ustawiono wartość ncpap < 3 cmh 2 O) ±0,5 cmh 2 O Próg jest automatycznie aktualizowany po zaakceptowaniu zmiany ustawień kontroli trybu ncpap. ncpap Pressure Limit (Granica ciśnienia ncpap) Alarm dźwiękowy/wizualny o wysokim priorytecie jest aktywowany za każdym razem, gdy ciśnienie w trybie ncpap wzrasta powyżej granicy ciśnienia w drogach oddechowych na okres 3 sekund. Alarm ten jest wyłączany, kiedy ciśnienie w trybie ncpap spadnie poniżej 4,5 cmh 2 O. Granica ciśnienia: 11 cmh 2 O (tylko tryb ncpap, opcja Off (Wył.) parametru Rate (Częstość)) Ustawiony poziom CPAP + ciśnienie wdechowe + 3 cmh 2 O (tryb ncpap/imv, wartość parametru Rate (Częstość) różna od zera) Tolerancja: +0,5 cmh 2 O

174 160 Podręcznik operatora Inicjowanie trybu ncpap/nimv 1. Aby uruchomić tryb ncpap, należy dotknąć przycisku membranowego Modes (Tryby) na module UIM lub dotknąć na ekranie pola opcji Current Mode Display (Wyświetlenie obecnego trybu). Pojawi się okno Mode Select (Wybór trybu). 2. Wybrać opcję Nasal CPAP/nIMV (Nosowy tryb CPAP/nIMV). Wyświetlony zostanie następujący komunikat. 3. Odłączyć urządzenie trybu ncpap od pacjenta i ramię wydechowe obwodu przy trójniku pacjenta. Odłącz tutaj, aby przeprowadzić test Nie należy odłączać urządzenia nosowego CPAP w miejscu trójnika i zostawiać wąsów tlenowych otwartych na otoczenie.

175 Systemy respiratorów AVEA Dotknąć przycisku Continue (Kontynuuj); pojawi się następujący komunikat: Jeśli kalibracja powiedzie się, pojawi się następujący komunikat: Jeśli nie powiedzie się test kalibracji, należy wykonać następujące czynności: Upewnić się, że pacjent został odłączony na czas kalibracji. 1. Upewnić się, że połączenia obwodu są prawidłowe. 2. Upewnić się, że podczas kalibracji w obwodzie nie nastąpił żaden ruch. 3. Upewnić się, że wąsy tlenowe są otwarte podczas testu. 4. Upewnić się czy ramię wydechowe obwodu zostało odłączone przed rozpoczęciem kalibracji. Jeśli komunikat o zakończonej niepowodzeniem kalibracji utrzymuje się po sprawdzeniu wszystkich powyższych punktów, należy odłączyć respirator i wezwać wykwalifikowanego technika w celu przeglądu. 5. Utrzymać odłączenie pacjenta i ponownie podłączyć ramię wydechowe obwodu w miejscu trójnika pacjenta.

176 162 Podręcznik operatora 6. Wybrać przycisk Continue (Kontynuuj); pojawi się następujący komunikat: 7. Jeśli opis się powiedzie, pojawi się następujący komunikat: 8. Nacisnąć przycisk Continue (Kontynuuj). 9. Ustawić zalecony poziom ciśnienia ncpap i/lub FIO 2, dotykając głównego elementu sterowania i przekręcając pokrętło danych do momentu wyświetlenia żądanej wartości, a następnie aktywować nowe ustawienie, ponowne dotykając głównego elementu sterowania lub sąsiadującego z pokrętłem danych przycisku membranowego ACCEPT (Akceptuj). Jeżeli zalecono stosowanie trybu NIMV, ustawić również zalecone poziomy parametrów Inspiratory Pressure (Ciśnienie wdechowe), Inspiratory Time (Czas wdechu) i Rate (Częstość). 10. Podłączyć urządzenie trybu ncpap do pacjenta.

177 Systemy respiratorów AVEA 163 Elementy monitorujące W trybie ncpap zawieszone zostają wszystkie elementy monitorujące z wyjątkiem następujących: Air Inlet Pressure (Air Inlet) (Ciśnienie wlotu powietrza), Oxygen Inlet (O 2 Inlet) (Ciśnienie wlotu tlenu), Gas Composition Monitor (FIO 2 ) (Monitor składu gazowego FiO 2 ). Następujące elementy monitorujące są dostępne tylko po wybraniu wartości parametru Rate (Częstość) większej lub równej 1: Total Breath Rate (Całkowita częstość wentylacji), Mandatory Breath Rate (Częstość oddechu wymuszonego), Inspiratory Time (Czas wdechu), Exhalation Time (Czas wydechu), I:E Ratio (Współczynnik wdech:wydech), Peak Inspiratory Pressure (Szczytowe ciśnienie wdechowe), Mean Airway Pressure (Średnie ciśnienie w drogach oddechowych), PEEP. Elementy monitorujące swoiste dla trybu ncpap Po ustawieniu w trybie ncpap/imv wartości parametru Rate (Częstość) większej lub równej 1 poziom wentylacji ncpap jest wyliczany wyłącznie w okresach, kiedy ciśnienie kontroli jest równe ustawionej wartości parametru ncpap (wydech, po zakończeniu zmniejszania ciśnienia na podstawie ustaleń kontroli wzrostu napędu wdechowego). ncpap Level (Poziom ncpap) Zakres: od 0 do 120 cmh 2 O Rozdzielczość: 1 cmh 2 O Dokładność: ±3,5% odczytu lub ±2 cmh 2 O (większa z wartości) CPAP Flow (Przepływ w trybie CPAP) (średni przepływ wdechowy) Zakres: od 0 do 300 l/min Rozdzielczość: 0,1 l/min Dokładność: ±10%

178 164 Podręcznik operatora Grafiki Zostają zachowane wszystkie istniejące krzywe, z wyjątkiem krzywej objętości (Vt). Krzywą objętości można wybrać bez żadnych funkcji, a przycisk wyboru pętli jest zablokowany. Wyświetlane krzywe Net Flow (Flow) (Przepływ netto) Zakres: Minimum: od -2 do +2 l/min Maksimum: od -300 do +300 l/min Domyślnie: od -40 do +40 l/min Inspiratory Flow / CPAP Flow (Finsp) (Przepływ wdechowy/przepływ CPAP) Zakres: Minimum: od -2 do +2 l/min Maksimum: od -300 do +300 l/min Domyślnie: od -20 do +20 l/min Expiratory Flow (Fexp) (Przepływ wydechowy) Minimum: od -2 do +2 l/min Maksimum: od -300 do +300 l/min Airway Pressure / CPAP Level (Paw) (Ciśnienie w drogach oddechowych) Minimum: od -1 do +2 cmh 2 O Maksimum: od -60 do +120 cmh 2 O Domyślnie: od -20 do +40 cmh 2 O Inspiratory Pressure (PINSP) (Ciśnienie wdechowe) Minimum: od -1 do +2 cmh 2 O Maksimum: od -60 do +120 cmh 2 O

179 Systemy respiratorów AVEA 165 Komunikaty Pasek komunikatów respiratora AVEA Characterization is Required in Nasal CPAP. (W trybie ncpap wymagany jest opis). No Advanced Settings in Nasal CPAP. (Brak ustawień zaawansowanych w trybie ncpap). No Alarm Limits in Nasal CPAP. (Brak granic alarmu w trybie ncpap). No Manual Breath in Nasal CPAP. (Brak oddechu ręcznego w trybie ncpap). Nasal CPAP / IMV mode: I:E ratio not in range (Tryb ncpap/imv: współczynnik wdech:wydech poza zakresem) No Proximal Flow Sensing in ncpap. (Brak przepływu proksymalnego w trybie ncpap). Przyczyna W trakcie opisu ncpap został wciśnięty przycisk trybu. Wciśnięto przycisk ekranowy Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) przy wyłączonym parametrze Breath Rate (Częstość oddechu). Wciśnięto przycisk ekranowy Alarm Limits (Granice alarmu) przy wyłączonym parametrze Breath Rate (Częstość oddechu). Został wciśnięty przycisk Manual Breath (Oddech ręczny). Wartość stosunku wdech:wydech przekracza granicę stosunku wdech:wydech. Ustawienie nie zostanie zaakceptowane. Przy wykryciu proksymalnego czujnika przepływu w trybie ncpap. Rozwiązywanie problemów Alarm Priorytet Możliwe przyczyny Działania NCPAP Pressure Limit (Granica ciśnienia NCPAP) Low NCPAP Pressure (Niskie ciśnienie w trybie NCPAP) High NCPAP Pressure (Wysokie ciśnienie w trybie NCPAP) LOW PPEAK (Niska wartość Ppeak) HIGH PPEAK (Wysoka wartość Ppeak) Circuit Disconnect (Rozłączenie obwodu) Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Okluzja ramienia wydechowego w obwodzie pacjenta. Nastąpiła okluzja filtru wydechowego. Rozłączenie obwodu. Wycieki z obwodu. Przeciek w połączeniu pacjent-interfejs. Okluzja w obwodzie pacjenta. Do obwodu dostała się woda. Działanie pacjenta. Częściowe lub całkowite rozłączenie. Wycieki z obwodu. Przeciek w połączeniu pacjent-interfejs. Częściowa lub całkowita okluzja obwodu. Do obwodu dostała się woda. Kaszel/kichnięcie pacjenta. Sprawdzić, czy na ramieniu wydechowym nie ma zapętleń i (lub) wody. Wymienić filtr wydechu. Sprawdzić obwód. Sprawdzić wąsy tlenowe. Sprawdzić obwód pacjenta. Sprawdzić wąsy tlenowe. Sprawdzić obwód pacjenta. Sprawdzić wąsy tlenowe. Sprawdzić obwód pacjenta. Sprawdzić wąsy tlenowe. Wysoki Rozłączenie obwodu pacjenta. Sprawdzić obwód pacjenta.

180 166 Podręcznik operatora Strona pusta, pozostawiona celowo.

181 Systemy respiratorów AVEA 167 Rozdział 7: Alarmy i wskaźniki Wskaźniki stanu Na respiratorze widoczne są niżej wymienione wskaźniki stanu. Sprężarka aktywna Jeżeli wewnętrzna sprężarka jest aktywna, w dolnej części ekranu dotykowego wyświetlona zostanie przedstawiona tu ikona Sprężarka Aktywna (nie towarzyszy temu dźwięk). Źródło helioksu podłączone Jeżeli podłączony jest dopływ gazu helioks, ta zielona ikona widoczna jest po prawej stronie w dolnej części ekranu dotykowego. Wskaźniki zasilania z sieci energetycznej i akumulatora Na panelu przednim respiratora znajdują się wizualne wskaźniki stanu sieci zasilającej oraz wewnętrznego i zewnętrznego akumulatora (Rycina 7-1). Kolejność, w jakiej respirator korzysta ze źródeł zasilania jest następująca: Sieć zasilająca prądu przemiennego Akumulator zewnętrzny (jeśli zainstalowany) Akumulator wewnętrzny Wskaźnik obecności zasilania Zielona lampka obecności zasilania świeci, gdy wyłącznik zasilania jest włączony (pozycja I), a zasilanie jest dostarczane z któregokolwiek spośród dostępnych źródeł zasilania (prąd przemienny, akumulator zewnętrzny lub wewnętrzny). Podczas pracy z wykorzystaniem akumulatora wewnętrznego lub zewnętrznego na wskaźniku akumulatora w lewym dolnym rogu wyświetlacza będzie migała ikona akumulatora. Wskaźnik zasilania prądem przemiennym Zielony wskaźnik prądu przemiennego świeci, gdy respirator jest zasilany prądem przemiennym. Wskazuje, czy prąd jest włączony (wyłącznik w pozycji I), czy wyłączony (wyłącznik w pozycji O). Wskaźnik zasilania z akumulatora W przypadku pracy przy zasilaniu z akumulatora (wewnętrznego lub zewnętrznego) w prawym dolnym rogu ekranu LCD widoczny będzie migający na żółto wskaźnik akumulatora. Wskaźnik zasilania z akumulatora zewnętrznego Wskaźnik EXT nad wskaźnikami stanu akumulatora włącza się, gdy wewnętrzny akumulator stanowi podstawowe źródło zasilania respiratora.

182 168 Podręcznik operatora Wskaźnik zasilania z akumulatora wewnętrznego Wskaźnik INT nad wskaźnikami stanu akumulatora włącza się, gdy zewnętrzny akumulator stanowi podstawowe źródło zasilania respiratora. Wskaźniki stanu akumulatora Wskaźnik stanu akumulatora przedstawiony na Rycina 7-1 (INT dla akumulatora zewnętrznego i EXT dla akumulatora wewnętrznego) będzie miął różną wielkość w zależności od stanu naładowania akumulatora. Jeśli respirator jest podłączony do gniazda sieci energetycznej, a wskaźnik stanu akumulatora wewnętrznego lub opcjonalnie zewnętrznego (jeśli znajduje się na wyposażeniu) nie świeci, należy sprawdzić i/lub wymienić akumulatory. Wymiany wewnętrznego akumulatora może dokonywać wyłącznie przeszkolony technik firmy CareFusion. Wskaźnik diody LED ZIELONY ŻÓŁTY Akumulator wewnętrzny (NiMH) Pozostało co najmniej 90% naładowania. Pozostało od 30% do 90% naładowania. Akumulator zewnętrzny (SLA) Pozostało co najmniej 80% naładowania. Pozostało od 20% do 80% naładowania. CZERWONY Pozostało mniej niż 30% naładowania. Pozostało mniej niż 20% naładowania. Jeżeli stan naładowania akumulatora wystarczy na około 2 minuty pracy respiratora, włączony zostanie alarm, którego nie można anulować. Respirator powinien zostać natychmiast podłączony do odpowiedniego źródła zasilania prądem przemiennym.

183 Systemy respiratorów AVEA 169 Wskaźnik prądu przemiennego Zielony Żółty Czerwony Rycina 7-1: Obszary wyświetlacza na panelu przednim. Przedstawiono model Comprehensive.

184 170 Podręcznik operatora Komunikaty Komunikaty respiratora AVEA mogą być wyświetlane na jeden z dwóch sposobów. W pojawiającym się oknie komunikatu Na pasku komunikatu w dolnej części ekranu dotykowego po prawej stronie Komunikaty alarmowe, wymagające potwierdzenia przez użytkownika, wyświetlane są w pojawiającym się oknie komunikatu wraz z przyciskiem OK lub Continue (Kontynuuj). Po naciśnięciu przycisku potwierdzenia komunikat znika, a respirator pracuje w normalnym rybie. Pojawiające się komunikaty alarmowe Aby usunąć poniższe pojawiające się okno komunikatu, konieczne będzie naciśnięcie przycisku. Can t change Mode to APRV / BiPhasic when ILV is active (Jeżeli opcja ILV jest aktywna, nie można zmienić trybu na APRV / BiPhasic). Can t set Pres Low higher than Pres High (Ciśnienie dolne nie może być wyższe niż ciśnienie górne). Can t set Pres High lower than Pres Low (Ciśnienie górne nie może być niższe niż ciśnienie dolne). Stored Settings and Configuration Data lost (Zapisane ustawienia i dane konfiguracyjne zostały utracone). Settings restored to defaults (Przywrócono ustawienia domyślne). Check Barometric Pressure.setting (Należy sprawdzić ustawienie ciśnienia barometrycznego). Stored Settings lost (Utracono zapisane ustawienia). Settings restored to defaults (Przywrócono ustawienia domyślne). Stored Configuration Data lost (Utracono zapisane dane konfiguracji). Check Barometric Pressure setting (Należy sprawdzić ustawienie ciśnienia barometrycznego). Can t change size to PED or ADULT when Mode is TCPL (W trybie TCPL nie można zmienić wielkości na dzieci lub dorosłych). Can t change size to NEO when Mode is PRVC (W trybie PRVC nie można zmienić wielkości na noworodki). Can t change size to NEO when Mode is APRV / BiPhasic (W trybie APRV / BiPhasic nie można zmienić wielkości na noworodki). Can t change patient size when Machine Volume is active (Nie można zmienić wielkości pacjenta, gdy włączona jest objętość maszynowa). ILV is not available when Mode is APRV / BiPhasic (W trybie APRV / BiPhasic opcja ILV jest niedostępna). Can t disable O 2 Alarms when Heliox is in use (W trakcie użycia gazu helioks nie można wyłączyć alarmów O 2 ). Ppeak > 90cmH 2 O Barometric pressure calibration invalid. Call service representative. Using 760mmHg. (Nieprawidłowa kalibracja ciśnienia barometrycznego. Skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Stosując 760 mmhg.) Pasek komunikatów Komunikaty niewymagające potwierdzenia ani odpowiedzi wyświetlane są na pasku komunikatów po prawej stronie w dolnej części ekranu dotykowego. Pełną lista treści, wraz z wyjaśnieniami, komunikatów wyświetlanych na pasku, zamieszczono w dodatku F.

185 Systemy respiratorów AVEA 171 Alarmy Kategorie alarmów Alarmy respiratora AVEA pogrupowane są w trzech kategoriach: Wysoki priorytet (ostrzeżenie) Alarm należący do tej kategorii wymaga podjęcia natychmiastowych działań. W przypadku alarmów o wysokim priorytecie, wskaźnik alarmu jest CZERWONY, a ikona alarmu miga z częstotliwością 2 Hz (szybko). Dla alarmu o wysokim priorytecie generowana jest seria pięciu dźwięków, trzy niskie i dwa wysokie, powtarzanych co 6 sekund. Średni priorytet (przestroga) Alarm o średnim priorytecie sygnalizowany jest żółtym kolorem wskaźnika i ikoną alarmu migającą z częstotliwością Ѕ Hz (powoli). Dla alarmu o średnim priorytecie generowane są trzy dźwięki, wszystkie o takiej samej wysokości tonu, powtarzane co 20 sekund. Niski priorytet (zalecenie) Alarm o niskim priorytecie (lub zalecenie) sygnalizowany jest żółtym wskaźnikiem i ikoną alarmu, która nie miga. Dla alarmu o niskim priorytecie generowany jest pojedynczy ton, który nie jest powtarzany. Wszystkie alarmy są również sygnalizowane w sposób wizualny. Na wskaџniku w prawej gуrnej część ekranu dotykowego wyświetlany jest komunikat tekstowy. Ikony alarmów migają dopóki przyczyna alarmu nie zostanie wyeliminowana. Alarmy, względem których podjęto skuteczne środki zaradcze, zarówno o wysokim, jak i średnim priorytecie, są przedstawiane za pomocą jednolicie żółtego wskaźnika bez ikony, który zniknie dopiero po naciśnięciu przycisku zerowania alarmu. (Komunikaty alarmów zawiera Tabela 7-1 na stronie 179.) Jednocześnie może być wyświetlanych wiele alarmów. Jeżeli wystąpią 2 lub więcej alarmów, po prawej stronie wskaźnika / komunikatu alarmowego wyświetlony zostanie biały trójkąt. Dotknięcie ekranu w miejscu trójkąta otworzy rozwijane pole wyświetlające do dziewięciu komunikatów alarmowych. W zdarzeniu podczas którego jest więcej niż dziewięć aktywnych alarmów lub takich, wobec których podjęto już środki zaradcze, wyświetlonych zostanie dziewięć o najwyższym priorytecie. Aby zamknąć pole rozwijane i wyświetlić pojedynczy komunikat alarmowy, należy ponownie dotknąć trójkąt. Priorytet jest nadawany alarmom w kolejności ich pojawiania się, alarm o najwyższym priorytecie jest zawsze wyświetlany jest na najwyższej pozycji wyświetlacza wskaźników alarmów. Jeżeli w danym czasie nie ma aktywnych alarmów, wskaźnik alarmu jest jednolicie zielony i nie ma komunikatu. Alarm rezerwowy (zalecenie) Jeżeli wystąpi alarm o braku działania respiratora, a elektronika alarmu rezerwowego wykryje, że alarm główny nie działa, generowany będzie ciągły alarm dźwiękowy.

186 172 Podręcznik operatora Elementy sterowania alarmów Ustawianie granicy alarmu Aby ustawić granice każdego alarmu, należy nacisnąć czerwony przycisk membranowy granic alarmu po prawej stronie interfejsu użytkownika oznaczony za pomocą ikony obok. Wyświetlany jest ekran Alarm Limits (Granice alarmu) (Rycina 7-2). Aby określić granice dla danego alarmu, należy dotknąć ekranu dotykowego w miejscu elementu sterowania alarmu. Kontrolka zostanie wyróżniona (zmieni kolor) na ekranie. Rycina 7-2: Ekran granic alarmu Rycina 7-3: Gałka sterownicza i przyciski Accept / Cancel (Akceptuj / Anuluj)

187 Systemy respiratorów AVEA 173 Po wybraniu elementu sterowania należy obracać dużym pokrętłem danych, znajdującym się u dołu panelu dotykowego, aż do uzyskania wymaganej nastawy. Aby zatwierdzić nowe ustawienie, należy ponownie nacisnąć ekran dotykowy w miejscu, gdzie znajduje się element sterowania, albo nacisnąć przycisk ACCEPT (Akceptuj). Czerwone wskaźniki na głównych elementach sterowania przedstawiają odpowiednie ustawienia alarmów dla danego alarmu. Wyciszenie alarmu Alarm dźwiękowy można wyłączyć na 2 minuty ± 1 sekunda, naciskając przycisk wyciszenia alarmu. Ponowne naciśnięcie przycisku wyciszenia alarmu przed upływem 2 minut spowoduje, że wyciszenie zostanie anulowane. Ta funkcja działa w odniesieniu do wszystkich alarmów z wyjątkiem alarmu Vent Inop (Respirator nie działa), którego nie można wyciszyć. Przy pewnych stanach alarmowych aktywacja przycisku wyciszenia alarmu dźwiękowego nie zapobiegnie ponownej aktywacji alarmu dźwiękowego. Zerowanie alarmu Przycisk zerowania alarmu wyłącza wizualne wskaźniki alarmów, które nie są już aktywne. Typy alarmów Alarmy sprzętowe Safety Valve Open (Otwarta zastawka bezpieczeństwa) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Po otwarciu zaworu bezpieczeństwa wyświetlany będzie komunikat SAFETY VALVE OPEN (Otwarty zawór bezpieczeństwa) oraz wygenerowany będzie dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Ventilator Inoperative (Respirator nie działa) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Jeśli respirator nie działa, np. z powodu utraty zasilania lub braku dostarczania gazu, wyświetlany jest komunikat VENT INOP (Respirator nie działa). Generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Zawór bezpieczeństwa otwiera się, wyświetlony zostaje komunikat SAFETY VALVE OPEN (Otwarty zawór bezpieczeństwa), a pacjent może oddychać powietrzem z otoczenia. W warunkach alarmu VENT INOP (Respirator nie działa) lub SAFETY VALVE OPEN (Otwarty zawуr bezpieczeсstwa) nie jest możliwe utrzymanie parametru PEEP (dodatniego ciśnienia końcowowydechowego). Jeżeli zawór bezpieczeństwa wentylatora jest otwarta, elementy graficzne respiratora wskażą stan bezpieczeństwa, wyświetlając purpurowy kolor. Not Ventilating (Brak wentylacji) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Komunikat NOT VENTILATING (Brak wentylacji) jest wyświetlany, kiedy ciśnienie w wewnętrznym układzie mieszanym spada poniżej 1 psi na okres dłuższy niż 12 sekund. Opóźnienie tego alarmu umożliwia przejściowe obniżenie ciśnienia na żądanie pacjenta. Alarm jest wyzwalany w sytuacji, kiedy uszkodzenie któregoś z elementów składowych uniemożliwia prowadzenie wentylacji. W normalnych

188 174 Podręcznik operatora warunkach zastawka bezpieczeństwa jest utrzymywana w pozycji fizycznie zamkniętej przez ciśnienie panujące w układzie. W związku z tym zastawka powinna być otwarta, jeśli na tym poziomie w systemie nie występuje ciśnienie, które mogłoby ją utrzymywać w stanie zamkniętym. Alarm ten różni się od alarmu Safety Valve Open (Otwarta zastawka bezpieczeństwa), ponieważ to nie oprogramowanie ustawia zastawkę bezpieczeństwa w pozycji otwartej, a program nie jest w stanie określić fizycznego stanu zastawki. Jest to jedynie miejscowy alarm, który nie jest przekazywany za pomocą jakiegokolwiek protokołu komunikacji, chociaż inne alarmy powinny zawsze być przekazywane i aktywne. Głównym powodem, dla którego wprowadzono ten nowy komunikat alarmu, jest sprecyzowanie i odróżnienie od alarmu Circuit Disconnect (Rozłączenie obwodu), aby ostrzec operatora o możliwym uszkodzeniu urządzenia. Operator powinien przede wszystkim sprawdzić źródło skompresowanego gazu. Jeśli komunikatowi Not Ventilating (Brak wentylacji) nie towarzyszy alarm Loss of Gas (Utrata gazu), należy zaprzestać stosowania urządzenia. Fan Failure (Niesprawność wentylatora) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o niskim priorytecie. Za każdym razem, gdy wentylator obrotowy z tyłu szafki wentylacyjnej zatrzymuje się, wyświetlany jest komunikat FAN FAILURE (Niesprawność wentylatora) i generowany jest dźwięk alarmu o niskim priorytecie. Circuit Disconnect Alarm (Alarm rozłączenia obwodu) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Alarm odłączenia wentylatora zostanie wygenerowany, kiedy przez 5 sekund całkowity przepływ wydechowy, wraz z przepływem podstawowym, jest mniejszy niż 10% całkowitego przepływu wdechowego, wraz z przepływem bazowym. Dodatkowo, w przypadku noworodków, gdy używany jest proksymalny czujnik przepływu, alarm rozłączenia obwodu jest generowany, gdy dla trzech kolejnych oddechów procentowy wyciek ((Vti Vte) / Vti) jest większy niż 95%. Jeśli oprócz alarmu Circuit Disconnect (Rozłączenie obwodu) aktywny jest alarm Loss of Gas (Utrata gazu) lub Not Ventilating (Brak wentylacji), czynnikiem wyzwalającym te alarmy jest spadek ciśnienia w obwodzie, a nie wyciek lub rozłączenie obwodu. Szczegóły i sposób rozwiązania tych problemów omawia część Loss of Gas Supply (Brak dostawy gazu) na stronie 175 oraz Not Ventilating (Brak wentylacji) na stronie 173. Gdy alarm odłączenia obwodu jest aktywny, respirator zaprzestanie pracy i ustawi przepływ podstawowy. Respirator automatycznie wykryje pacjenta po ponownym podłączeniu i przywróci normalną wentylację. Czasomierz okresu bezdechu jest zawieszany podczas alarmu rozłączenia obwodu pacjenta. Ustawienie wyjątkowo małych dostarczanych objętości oddechowych przy nieaktywnej kompensacji podatności obwodu i używaniu proksymalnego czujnika przepływu może spowodować uruchomienie się alarmu rozłączenia obwodu pacjenta. Wskaźniki i alarmy dotyczące dostarczania gazu Loss of Air (Brak powietrza) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Wyświetlany jest komunikat LOSS, AIR (Brak, powietrze) i generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Alarm ten jest wyzwalany, jeżeli ciśnienie dostarczanego do respiratora powietrza spada poniżej 1,2 bara (18,0 psig) a respirator nie jest wyposażony w działającą sprężarkę wewnętrzną lub moc wyjściowa sprężarki jest niewystarczająca, aby spełnić wymagania przyrządu. Pacjent pozostaje wentylowany tylko za pomocą źródła tlenu. Loss of O2 (Brak tlenu) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Wyświetlany jest komunikat LOSS, O 2 (Brak, tlen) i generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Ten alarm występuje wtedy, gdy ciśnienie tlenu dostarczanego do respiratora spada poniżej 1,2 bara (18,0 psig), a kontrolka % O 2 jest ustawiona na powyżej 21%. Pacjent jest nadal wentylowany wyłącznie za pomocą źródła powietrza (instalacja ścienna dostarczająca powietrze lub sprężarka wewnętrzna).

189 Systemy respiratorów AVEA 175 Loss of Gas Supply (Brak dostawy gazu) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Wyświetlany jest komunikat LOSS, GAS SUPPLY (Brak, dostawa gazu) i generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Alarm ten jest wyzwalany, jeżeli wszystkie źródła gazu są utracone (instalacja ścienna dostarczająca powietrze, sprężarka wewnętrzna, jeśli jest zamontowana, instalacja ścienna dostarczająca tlen). Zawór bezpieczeństwa otwiera się, wyświetlony zostaje komunikat SAFETY VALVE OPEN (Otwarty zawór bezpieczeństwa), a pacjent może oddychać powietrzem z otoczenia. W sytuacji włączenia się alarmu LOSS, GAS SUPPLY (Brak, dostawa gazu) respirator nie podtrzymuje dodatniego ciśnienia końcowowydechowego PEEP. Jeżeli zawór bezpieczeństwa wentylatora jest otwarty, elementy graficzne respiratora wskażą stan bezpieczeństwa, wyświetlając purpurowy kolor. Loss of Heliox (Brak helioksu) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Wyświetlany jest komunikat LOSS, HELIOX (Brak, helioks) i generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Alarm jest wyzwalany, jeżeli używany jest gaz helioks, a ciśnienie dopływu helioksu do wentylatora spadnie poniżej 1,2 bara (18,0 psig). Pacjent pozostaje wentylowany tylko za pomocą źródła tlenu. Alarmy dotyczące ciśnienia Low Peak Pressure (Niskie ciśnienie szczytowe) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Gdy szczytowe ciśnienie wdechowe w danym oddechu jest mniejsze niż zadany próg Low P PEAK, wyświetlany jest komunikat LOW P PEAK (Niskie ciśnienie szczytowowdechowe) i generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Zakres: od 3 do 99 cmh 2 O Domyślnie: 8 cmh 2 O (dorośli / dzieci) 5 cmh 2 O (noworodki) Ograniczenia: Alarm nie jest aktywny w przypadku oddechów spontanicznych. High Peak Pressure (Wysokie ciśnienie szczytowe) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Po przekroczeniu progu nastawy High P PEAK wyświetlany jest komunikat HIGH P PEAK (Wysokie ciśnienie szczytowe) i generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Wdech zostaje zakończony, a ciśnienie w układzie wraca do aktualnego ustawienia ciśnienia bazowego, powiększonego o 5 cmh 2 O. Zanim zostanie dostarczony następny oddech, ciśnienie w układzie musi wrócić do poziomu bazowego, powiększonego o +5 cmh 2 O. Normal High P PEAK Alarm (Alarm High P PEAK oddechu normalnego) Alarm występujący, gdy ciśnienie wdechowe w układzie pacjenta przekracza ustawiony próg alarmowy High P PEAK podczas fazy wdechu, z wyjątkiem cykli westchnień. Zakres: od 10 do 105 cmh 2 O (dorośli / dzieci) od 10 do 85 cmh 2 O (noworodki) Domyślnie: 40 cmh 2 O (dorośli / dzieci) 30 cmh 2 O (noworodki) Nie jest aktywny w przypadku westchnień. Sigh High P PEAK Alarm (Alarm High P PEAK dla westchnień) Alarm występujący, gdy ciśnienie wdechowe w układzie pacjenta przekracza granicę alarmu Sigh High P PEAK podczas cyklu westchnień. Zakres: 1,5 x (High P PEAK oddechu normalnego), maksymalnie 105 cmh 2 O Aktywny tylko w przypadku westchnień.

190 176 Podręcznik operatora Granica maksymalnego ciśnienia w układzie: Respirator ma niezależny mechaniczny zawór nadmiarowy, ograniczający maksymalne ciśnienie w trójniku pacjenta do 125 cmh 2 O. Extended High Peak Pressure (Przedłużone wysokie ciśnienie szczytowe) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Gdy alarm wysokiego ciśnienia szczytowego (High P PEAK ) jest aktywny przez ponad 5 sekund, (tj. w ciągu 5 sekund ciśnienie w układzie nie wraca do wartości PEEP + 5 cmh 2 O), wyświetlany jest komunikat HIGH P PEAK, SUST (Wysokie ciśnienie szczytowe, podtrzymanie) jest wyświetlany i generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. W trakcie tego alarmu nie są dostarczane żadne oddechy. Zawory bezpieczeństwa i wydechowy otwierają się, umożliwiając pacjentowi oddychanie powietrzem z pomieszczenia i aktywowany jest alarm zaworu bezpieczeństwa. W czasie, gdy alarm jest aktywny, przepływ podstawowy jest zawieszany. Wartość PEEP może nie być utrzymana. Alarm ten pozostaje aktywny (miganie) dopóki odnośnie warunku go powodującego nie zostaną podjęte skuteczne środki zaradcze. Low PEEP (Niska wartość PEEP) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Gdy ciśnienie bazowe (PEEP) jest mniejsze niż próg alarmu niskiego ciśnienia bazowego dla okresu dłuższego niż 0,25 ± 0,05 sekundy, wyświetlany jest komunikat LOW PEEP (Niska wartość PEEP) i generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Zakres: od 0 do 60 cmh 2 O Domyślnie: 3 cmh 2 O (dorośli / dzieci) 1 cmh 2 O (noworodki) Przy nastawie zero alarm jest wyłączony. Circuit Occlusion Alarm (Alarm okluzji układu) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Gdy we wdechowym lub wydechowym odgałęzieniu układu pacjenta wystąpi okluzja w stopniu powodującym aktywację alarmu, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat CIRCUIT OCCLUSION (OKLUZJA UKŁADU) i będzie emitowany sygnał dźwiękowy o wysokim priorytecie. Okluzja wdechowego odgałęzienia układu nie powinna spowodować wzrostu ciśnienia po stronie pacjenta, jest skutkiem będzie zatrzymanie oddechu. System został skonstruowany tak, aby okluzja wydechowego odgałęzienia układu nie spowodowała wzrostu ciśnienia pacjenta mierzonego na dystalnym końcu rurki tchawiczej poza następujące wartości progowe: Noworodki: 5 cmh 2 O lub 15% (w zależności od tego, która wartość jest wyższa) powyżej wartości ciśnienia docelowego Dorośli/dzieci: 10 cmh 2 O lub 15% (w zależności od tego, która wartość jest wyższa) powyżej wartości ciśnienia docelowego Przepływ podstawowy zostanie zawieszony na czas aktywności alarmu; dezaktywacja alarmu nastąpi po usunięciu okluzji. Wysoki opór obwodu pacjenta może spowodować wystąpienie fałszywych alarmów okluzji układu. Fałszywe alarmy okluzji układu mogą również wystąpić, gdy szczytowy przepływ oddechowy będzie większy niż 150 L/min (dorośli), 75 L/min (dzieci) lub 30 L/min (noworodki). Informacje dotyczące zalecanego oporu obwodu dla noworodków można znaleźć w temacie Dodatek E: Specyfikacje czujnika i opór obwodu na stronie 217. Alarm jest nieaktywny w trybie ncpap. Respirator może aktywować alarm okluzji obwodu w sytuacji, gdy mierzone ciśnienie PEEP jest znacząco większe niż ciśnienie PEEP ustawione przez operatora.

191 Systemy respiratorów AVEA 177 Alarmy dotyczące objętości Low Exhaled Minute Volume (Niska wydechowa objętość minutowa) (Low Ve) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Gdy monitorowana wydychana objętość minutowa jest mniejsza niż ustawiony próg niskiej wydechowej objętości minutowej, wyświetlany jest komunikat LOW MINUTE VOLUME (Niska wydechowa objętość minutowa) i generowany jest dźwięk alarmu o wysokim priorytecie. Zakres: Wył. (wskazywany przez 0), 1 do 50 l (dorośli) Domyślnie: Wył. (wskazywany przez 0), 0,1 do 30,0 l Wył. (wskazywany przez 0), 0,01 do 5,00 l 1,00 litr (dorośli) 0,50 litra (dzieci) 0,05 litra (noworodki) (dzieci) (noworodki) High Exhaled Minute Volume (Wysoka wydechowa objętość minutowa) (High Ve) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o średnim priorytecie. Gdy monitorowana wydychana objętość minutowa jest większa niż ustawiony próg wysokiej wydechowej objętości minutowej, wyświetlany jest komunikat HIGH MINUTE VOLUME. (Wysoka wydechowa objętość minutowa) i generowany jest dźwięk alarmu o średnim priorytecie. Zakres: od 0 do 75 l (dorośli) od 0,0 do 30,0 l (dzieci) od 0,00 do 5,00 l (noworodki) Domyślnie: 30,0 l (dorośli / dzieci) 5,00 l (noworodki) Low Exhaled Tidal Volume (Niska wydechowa objętość oddechowa) (Low Vt) Gdy całkowita monitorowana wydychana objętość oddechowa nie przekracza progu alarmowego objętości oddechowej dla nastawy niskiej czułości Vte, powinien zostać wygenerowany dźwiękowy / wizualny alarm o wysokim priorytecie i powinien zostać wyświetlony komunikat LOW TIDAL VOLUME (Niska objętość oddechowa). Zakres: Wył. (wskazywany przez 0,00) od 3,00 l (dorośli) Rozdzielczość: 0,01 l Wył. (wskazywany przez 0) do 1000 ml Wył. (wskazywany przez 0,0) do 300,0 ml (dorośli) 1 ml (dzieci) 0,1 ml (noworodki) (dzieci) (noworodki) Dokładność: ± 0,01 l monitorowana wydychana objętośc odedechowa (dorośli) ± 1 ml, monitorowana wydychana objętośc oddechowa (dzieci) ± 0,1 ml, monitorowana wydychana objętośc oddechowa (noworodki) Domyślnie: 0,00 l (dorośli) 0 ml (dzieci) 0,0 ml (noworodki)

192 178 Podręcznik operatora Alarm niskiej wydychanej objętości oddechowej zapewni o pojedynczym wystąpieniu niskiej objętości wydechowej. W przypadku pacjentów o przemiennej objętości oddechowej alarm niskiej wydechowej objętości oddechowej może zostać wyłączony (domyślnie), a dla uniknięcia niedogodności może zostać użyty alarm niskiej wydechowej objętości minutowej. High Tidal Volume (Wysoka objętość oddechowa) (High Vt) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o niskim priorytecie. Gdy całkowita monitorowana wydychana objętość oddechowa jest większa niż ustawiony próg wysokiej wydechowej objętości oddechowej, wyświetlany jest komunikat HIGH V t (Wysoka objętość oddechowa) i generowany jest dźwięk alarmu o niskim priorytecie. Zakres: od 0,10 do 3,00 l (dorośli) od 25 do 1000 ml od 2,0 do 300,0 ml (dzieci) (noworodki) Domyślnie: 3,00 l (dorośli) 1000 ml (dzieci) 300,0 ml (noworodki) Alarmy dotyczące częstości lub czasu Apnea Interval (Okres bezdechu) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Gdy respirator nie wykryje inicjacji oddechu (dokonanej w dowolny sposób) w zadanym okresie, wyświetlany jest komunikat APNEA INTERVAL (Okres bezdechu) i generowany jest dџwiкk alarmu o wysokim priorytecie. Po aktywowaniu tego alarmu rozpocznie się wentylacja bezdechu. Zakres: Domyślnie: od 6 do 60 s 20 s High Rate (Wysoka częstość) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o średnim priorytecie. Jeśli monitorowana całkowita częstość oddechów przekracza ustawienie alarmowe, wyświetlany jest komunikat HIGH RATE (Wysoka częstość oddechu) i generowany jest dźwięk alarmu o średnim priorytecie. Zakres: Domyślnie: Od 1 do 200 oddechów/min 75 oddechów / min Maximum Inspiratory Time Limit (Granica maksymalnego czasu wdechu) (Max I-Time) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o niskim priorytecie. Gdy czas wdechu dla oddechu przekracza maksymalny czas ustawiony dla oddechu plus czas pauzy, wyświetlany jest komunikat I-TIME LIMIT (Granica czasu wdechu) i generowany jest sygnał dźwiękowy alarmu o niskim priorytecie. Maksymalny czas wdechu wynosi 5,0 sekund dla dorosłych / dzieci i 3,0 sekundy dla niemowląt. Po aktywacji tego alarmu faza wdechowa oddechu zostaje zakończona. I:E Ratio Limit (Granica współczynnika I:E) (I:E Limit) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o niskim priorytecie. Gdy współczynnik I:E dla oddechu wymuszonego przekracza 4:1, wyświetlany jest komunikat I:E LIMIT (Granica I:E) i generowany jest sygnał dźwiękowy alarmu o niskim priorytecie. Po aktywacji tego alarmu faza wdechowa oddechu zostaje zakończona. W trybie wentylacji APRV / BIPHASIC ten alarm nie jest aktywny.

193 Systemy respiratorów AVEA 179 Alarmy dotyczące O 2 Low FIO2 (Niski procent O2) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Jeśli monitorowana zawartość procentowa dostarczanego O 2 spada poniżej nastawy FIO 2 pomniejszonej o 6% lub 18% FIO 2, w zależności od tego, która wartość jest większa, wyświetlany jest komunikat LOW FIO 2 (Niski procent O 2 ) i generowany jest sygnał dźwiękowy alarmu o wysokim priorytecie. High FIO2 (Wysoki procent O2) Jest to alarm dźwiękowo-wzrokowy o wysokim priorytecie. Jeśli monitorowana zawartość procentowa dostarczanego O 2 wzrasta powyżej ustawionej wartości FIO 2, powiększonej o 6%, wyświetlany jest komunikat HIGH FIO 2 (Wysoki procent O 2 ) i generowany jest sygnaі dџwiкkowy alarmu o wysokim priorytecie. Tabela 7-1: Warunki alarmu Komunikat Warunek alarmu Zakres Priorytet SAFETY VALVE OPEN (otwarty zawór bezpieczeństwa) VENT INOP (respirator nie działa) LOSS, AIR (powietrze, brak) LOSS, O2 (tlen, brak) LOSS, HELIOX (helioks, brak) LOSS, GAS SUPPLY (dostawa gazu, brak) NOT VENTILATING (Brak wentylacji) LOW PPEAK (niska wartość PPEAK) Zawór bezpieczeństwa jest otwarty Nie dotyczy Wysoki Usterka respiratora w wyniku sytuacji, której można lub nie można zaradzić. Zawór bezpieczeństwa otwiera się, wyświetlony zostaje komunikat SAFETY VALVE (Zawór bezpieczeństwa), a pacjent może oddychać powietrzem z otoczenia. Wartość PEEP nie zostaje utrzymana Ciśnienie powietrza w instalacji ściennej spada poniżej 1,2 bara (18,0 psig) i nie jest zamontowana sprężarka lub moc wyjściowa sprężarki jest niewystarczająca, aby spełnić wymogi przyrządu. Pacjent będzie nadal wentylowany tylko za pomocą źródła tlenu. Zasilanie respiratora tlenem spada poniżej 1,2 bara (18,0 psig), a wartość % O2 jest ustawiona na > 21%. Pacjent będzie nadal wentylowany tylko za pomocą źródła powietrza. Alarm jest wyzwalany, jeżeli używany jest gaz helioks, a ciśnienie dopływu helioksu do wentylatora spadnie poniżej 1,2 bara (18,0 psig). Pacjent pozostaje wentylowany tylko za pomocą źródła tlenu. Wszystkie źródła gazu uległy uszkodzeniu; instalacja ścienna doprowadzająca powietrze, sprężarka wewnętrzna (jeśli zainstalowana) i tlen. Zawór bezpieczeństwa otwiera się, wyświetlony zostaje komunikat SAFETY VALVE OPEN (Zawór bezpieczeństwa otwarty), a pacjent może oddychać powietrzem z otoczenia. Wartość PEEP nie zostaje utrzymana. Wewnętrzne ciśnienie gazów mieszanych wynosi poniżej 1 psi przez okres dłuższy niż 12 sekund, wskazując na brak wentylacji. W tej sytuacji zastawka bezpieczeństwa powinna być otwarta, ponieważ nie występuje ciśnienie, które mogłoby ją utrzymywać w stanie zamkniętym. Alarm jedynie informuje o wystąpieniu takiej wartości ciśnienia, natomiast nie zmienia stanu, w jakim znajduje się respirator. Stan ten ustępuje po przywróceniu ciśnienia. Szczytowe ciśnienie wdechowe jest niższe niż ustawiona wartość LOW PPEAK. Alarm nie jest aktywny w przypadku oddechów spontanicznych. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Ciśnienie < 1 psi przez > 12 sekund 3 do 99 cmh2o Domyślnie: 3 cmh2o Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki

194 180 Podręcznik operatora Komunikat Warunek alarmu Zakres Priorytet HIGH PPEAK (wysoka wartość PPEAK) Szczytowe ciśnienie wdechowe jest wyższe niż ustawiona wartość HIGH PPEAK. Wdech zostaje zakończony, a ciśnienie w układzie wraca do ciśnienia bazowego + 5 ±1,5 cmh2o, zanim zostanie dostarczony następny oddech. Zakres oddechu normalnego: Dorośli 10 do 105 cmh2o Domyślnie: 40 cmh2o Dzieci: 10 do 85 cmh2o Domyślnie: 40 cmh2o Noworodki: Domyślnie: 30 cmh2o Zakres oddechu westchnienia: 1,5 x ustawiony normalny HIGH PPEAK Aktywny tylko w wypadku westchnień Nie dotyczy Wysoki EXT HIGH PPEAK (przedłużona wartość PPEAK) Aktywuje się za każdym razem gdy alarm HIGH PPEAK jest aktywny przez więcej niż 5 sekund (np. gdy ciśnienie obwodu nie chce powróci c do wartości PEEP + 5 cmh2o w ciągu 5 sekund). The safety and exhalation valves open and no breaths are delivered. Aktywuje się alarm SAFETY VALVE OPEN (Otwarty zawór bezpieczeństwa). W czasie, gdy alarm jest aktywny, przepływ podstawowy jest zawieszany. Wartość PEEP może nie być utrzymana. Alarm ten pozostanie aktywny dopóki nie zostaną podjęte skuteczne środki zaradcze. Ciśnienie bazowe (Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe) jest mniejsze niż próg nastawy alarmu LOW PEEP (Niska wartość PEEP) dłużej niż 0,25 ± 0,05 sekund. Przy nastawie zero alarm jest wyłączony. Wysoki LOW PEEP (Niska wartość PEEP) od 0 do 60 cmh2o Domyślnie: 3 cmh2o (dorośli / dzieci) 1 cmh2o (noworodki) Wył. (0), od 1 do 50 l (dorośli) Wył. (0), od 0,1 do 30 l (dzieci) Wył. (0), od 0,01 do 5,00 l (niemowlęta) Domyślnie Wył. Od 0 do 75 l (dorośli) od 0,0 do 30,0 l (dzieci) od 0,00 do 5,00 l (niemowlęta) Domyślnie: 30,0 l (dorośli / dzieci) 5,00 (noworodki) Od 0,10 do 3,00 l (dorośli) od 25 do 1000 ml (dzieci) od 2,0 do 300,0 ml (niemowlęta) Domyślnie: 3,00 l (dorośli / dzieci) 1000 ml (noworodki) 300,0 ml (niemowlкta) Wył. do 3,00 l (dorośli) Wył. do 1000 ml (dzieci) Wył. do 300,0 ml (niemowlęta) Od 6 do 60 sekund Domyślnie: 20 sekund Wysoki LOW Ve (niska objętość minutowa) Monitorowana wydychana objętość minutowa (Ve) jest niższa niż ustawiona granica alarmu LOW Ve. Średni HIGH Ve (wysoka objętość minutowa) Monitorowana wydychana objętość minutowa (Ve) jest wyższa niż ustawiona granica alarmu HIGH Ve. Średni HIGH Vt (wysoka objętość oddechowa) Całkowita monitorowana wydychana objętość oddechowa jest wyższa niż ustawiona granica alarmu HIGH Vt. Alarm wizualny Low Vt (niska objętość oddechowa) Całkowita monitorowana wydychana objętość oddechowa nie przekracza progu alarmu niskiej objętość oddechowej Wysoki APNEA INTERVAL (okres bezdechu) Aktywny w trybach A/C, SIMV, APRV / BIPHASIC oraz CPAP / PSV, jeżeli respirator nie wykrywa oddechu w ciągu wstępnie ustawionego okresu bezdechu. Wysoki

195 Systemy respiratorów AVEA 181 Komunikat Warunek alarmu Zakres Priorytet HIGH RATE (wysoka częstość) Monitorowana całkowita częstość oddechów przekracza ustawioną częstość alarmową. Od 1 do 200 oddechów/min Domyślnie: 75 bpm Średni I-TIME LIMIT (granica czasu wdechu) Czas wdechu dla oddechu przekracza nastawę MAX I-TIME powiększoną o czas pauzy, która wynosi 5,0 sekundy dla pacjentów dorosłych / dzieci i 3,0 sekundy dla niemowląt. Nie dotyczy Niski I:E LIMIT (granica I:E) Współczynnik Współczynnik wydechu dla oddechu wymuszonego przekracza 4:1. Faza wdechowa oddechu zostaje zakończona. Nieaktywny w trybie APRV / BIPHASIC. Niski LOW FIO2 (niska wartość FIO2) Procentowa zawartość dostarczanego tlenu spada poniżej nastawy FIO2 pomniejszonej o 6% lub 18% FIO2., w zależności od tego, która wartość jest większa. Nie dotyczy Wysoki HIGH FIO2 (wysoka wartość FIO2) Procentowa zawartość dostarczanego tlenu rośnie powyżej ustawionej wartości FIO2, powiększonej o 6% Nie dotyczy Wysoki CIRCUIT DISCONNECT (obwód rozłączony) Za każdym razem, gdy układ pacjenta zostanie odłączony od respiratora lub pacjenta, aktywowany jest alarm dźwiękowy / wizualny o wysokim priorytecie i wyświetlany jest komunikat CIRCUIT DISCONNECT (Obwód rozłączony). Nie dotyczy Wysoki LOW BATTERY (niski poziom naładowania akumulatora) Za każdym razem, gdy wewnętrzny akumulator zostanie rozładowany do poziomu, w którym zapewnia minimum dwie minuty bezpiecznej pracy, aktywowany jest alarm dźwiękowy / wizualny o wysokim priorytecie i wyświetlany jest komunikat LOW BATTERY (Niski poziom naładowania akumulatora). Nie dotyczy Wysoki LOSS, AC POWER (zasilanie AC, brak) Za każdym razem, gdy zasilanie jest włączone i prąd przemienny został odłączony od respiratora (tj. przewód zasilania został odłączony lub wyłączono zasilanie w inny sposób), generowany jest dźwiękowy / wizualny alarm o wysokim priorytecie i wyświetlany jest komunikat LOSS, AC POWER (Brak, zasilanie AC). Nie dotyczy Wysoki ILV DISCONNECT (funkcja ILV odłączona) Za każdym razem, gdy wentylator główny zostanie odłączony od respiratora podrzędnego w czasie ILV, aktywowany jest alarm dźwiękowy / wizualny o wysokim priorytecie i wyświetlany jest komunikat ILV DISCONNECT (ILV odłączona). Nie dotyczy Wysoki INVALID GAS ID (nieprawidłowe ID gazu) Za każdym razem, gdy w respiratorze zainstalowano uszkodzone złącze I.D. gazu aktywowany będzie alarm dźwiękowy / wizualny o średnim priorytecie i wyświetlony komunikat INVALID GAS I.D. (Nieprawidłowe I.D. gazu). Po wykryciu uszkodzonego złącza I.D. gazu domyślne wartości korekcji gazu ustawiane są jak dla powietrza. Nie dotyczy Średni FAN FAILURE (usterka wentylatora) Za każdym razem, gdy wentylator przestaje się obracać, generowany jest alarm dźwiękowy / wizualny o niskim priorytecie i wyświetlony zostanie komunikat FAN FAILURE (Usterka wentylatora). Nie dotyczy Niski High EtCO2 (Zbyt wysoka wartość EtCO2) Alarm o niskim priorytecie. Pojawia się, gdy wartość EtCO2 przekracza wartość określoną w ustawieniach mmhg lub wyłączony Domyślnie: 60 mmhg Niski Low EtCO2 (Zbyt niska wartość EtCO2) Alarm o niskim priorytecie. Pojawia się, gdy wartość EtCO2 nie przekracza wartości określonej w ustawieniach mmhg lub wyłączony Domyślnie: 30 mmhg Niski

196 182 Podręcznik operatora Alarmy trybu ncpap/nimv Po ustawieniu opcji Off (Wył.) parametru Rate (Częstość) okno Alarms Settings (Ustawienia alarmów) nie jest dostępne w tym trybie. Zostają utrzymane dotychczasowe alarmy maszynowe i systemy bezpieczeństwa. Podczas wspomagania ncpap z ustawioną opcją Off (Wył.) parametru Rate (Częstość) pewne alarmy zostają zawieszone. Alarmy zawieszone podczas wspomagania ncpap z ustawioną opcją Off (Wył.) parametru Rate (Częstość) Alarmy dotyczące czasu Alarmy dotyczące objętości Alarmy dotyczące ciśnienia High Rate (Wysoka częstość) I-Time Limit (Granica czasu wdechu) I:E Limit (Granica współczynnika wdech:wydech) Apnea Interval (Okres bezdechu) High Ve (Wysoka wartość Ve) High Vt (Wysoka wartość Vt) Low Vte (Niska wartość Vte) Low Ve (Niska wartość Ve) Volume Limit (Granica objętości) High Ppeak (Wysoka wartość Ppeak) Ext High Peak Alarm (Alarm bardzo wysokiej wartości ciśnienia) Low PEEP (Niska wartość PEEP) Low Ppeak (Niska wartość Ppeak) Occlusion (Okluzja) Low Ppeak (Niska wartość Ppeak) Zakres: od 1 do 40 cmh 2 O (ustawienie dla noworodków ncpap/imv) Domyślnie: 7 cmh 2 O Opcja nie jest dostępna w trybie ncpap, chyba że ustawiono wartość parametru Rate (Częstość) większą lub równą 1. Zmiany ustawień granicy alarmu wprowadzane przy uaktywnionym trybie ncpap/imv nie zostaną zapisane w innych trybach wentylacji po wyjściu z trybu ncpap.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 4A do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Respirator klasy standard dla dzieci i dorosłych - 1 sztuka LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA OFEROWANE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi

Bardziej szczegółowo

Respirator do oddechu zastępczego

Respirator do oddechu zastępczego Respirator do oddechu zastępczego WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji! Lp PARAMETR/WARUNEK /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Producent

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rysunek 1. Tryb BiLevel. 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800. Oddech spontaniczny PEEP H. Ciśnienie Wspomaganie ciśnieniem

Wstęp. Rysunek 1. Tryb BiLevel. 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800. Oddech spontaniczny PEEP H. Ciśnienie Wspomaganie ciśnieniem 1 Opcja BiLevel/Respiratory serii 800 Wstęp Opcja BiLevel (Rysunek 1) dla respiratorów serii 800 jest mieszanym trybem wentylacji, który zawiera w sobie elementy wentylacji wymuszonej i spontanicznej.

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

Aneks dotyczący modelu T. Aneks 1. Model e360t. i e360t+

Aneks dotyczący modelu T. Aneks 1. Model e360t. i e360t+ Aneks 1 Model e360t Aneks dotyczący modelu T i e360t+ Gratulujemy zakupu respiratora Newport e360t. Ten pakiet zawiera aneks do instrukcji obsługi respiratora Newport e360 z opisem funkcji występujących

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Przedmiot : Respirator stacjonarny ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ /NIE 1. Oferent/Producent 2. Nazwa i typ respiratora 3. 4. I 5. 6. 7. 8. Kraj pochodzenia Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Wymiana czujnika tlenu Wprowadzenie Czujnik tlenu należy wymieniać co dwa lata lub tak często, jak to konieczne. Ogólne wytyczne dotyczące napraw Wykonując serwis respiratora, należy zapoznać się z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY. Parametry wymagane i punktowane TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY. Parametry wymagane i punktowane TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK ZADANIE I Załącznik Nr 2 do SIWZ PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY RESPIRATOR Y- 2 SZT ROK PRODUKCJI 2015 Nazwa sprzętu Producent.. Typ Lp. 1 Przedmiot zamówienia Respirator do terapii niewydolności oddechowej

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wilgotnościomierz. Model MO210

Instrukcja Obsługi. Wilgotnościomierz. Model MO210 Instrukcja Obsługi Wilgotnościomierz Model MO210 Wstęp Gratulujemy zakupu wilgotnościomierza Extech MO210. Model MO210 umożliwia pomiar wilgotności w drewnie i materiałach budowlanych takich jak: płyty

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE 1 Załącznik nr 4 Nr: SPSW/NZ-2268-74/PN/2009 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Respirator z pełnym wyposażeniem 1 sztuka. /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Oferent / Producent Podać

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) Wymagania graniczne TAK/NIE. Odpowiedź oferenta TAK/NIE

Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) Wymagania graniczne TAK/NIE. Odpowiedź oferenta TAK/NIE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Oferent / Producent Podać 2. Model / Typ Podać 3. Kraj pochodzenia Podać 4. Rok produkcji 2012 Fabrycznie nowy II CERTYFIKATY JAKOŚCI 5. Wpis/zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 1 sztuka. Tak. Tak. Tak

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 1 sztuka. Tak. Tak. Tak Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 1 sztuka 1. Oferent/Producent 2. Nazwa i typ 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2013 5. Certyfikat CE 6.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK Uniwersalny rozdzielacz USB INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ POD KUBEK UNIWERSALNY ROZDZIELACZ USB Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI Separator Olej/woda OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE 02/14 Separator PURO MINI został zaprojektowany do oddzielania oleju z kondensatu

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

PILNA NOTATKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 23/01/2014 r. Oznaczenie FSCA: aktualizacja etykiety czujnika tlenu 01/14 Instrukcje dotyczące czujnika tlenu w respiratorach Puritan Bennett 840 oraz Puritan Bennett z serii 700 (740 oraz 760) Szanowny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

... /pieczątka nagłówkowa/

... /pieczątka nagłówkowa/ Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN/SM/R/05/07 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostawa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

TM-508A MILIOMOMIERZ

TM-508A MILIOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-508A MILIOMOMIERZ 0,1mΩ 20kΩ Cechy miernika 1. Pomiar bardzo małych rezystancji metodą 4-ro przewodową przy pomocy 2-ch par przewodów pomiarowych z klipsami. 2. Bezpiecznik 0,5A/250V

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Respirator dla: dorosłych wysokiej klasy

Respirator dla: dorosłych wysokiej klasy Respirator dla: dorosłych wysokiej klasy Załącznik nr 1 Lp WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji! /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Oferent

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa, typ,... rok produkcji..., producent...

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH znak sprawy: Z/6/PN/15 Przedmiot zamówienia: Respirator wg specyfikacji R1-1 szt. nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. załącznik nr 2 pakiet nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. załącznik nr 2 pakiet nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Lp. Parametry techniczne Warunki graniczne Parametr wymagany załącznik nr 2 pakiet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Nr partii: 201606 Dziękujemy za wybranie urządzenia marki HYKKER. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

RESPIRATORY TOMMY MEDICAL

RESPIRATORY TOMMY MEDICAL TOMMY MEDICAL biuro@tommymedical.pl CAREvent ALS Ręczny, automatyczny respirator transportowy CAREvent ALS Ręczny, automatyczny respirator CAREvent ALS przeznaczony jest do wykorzystywania przez przeszkolone

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DODATKOWEGO MAGAZYNU PALIWA MP-01

STEROWNIK DODATKOWEGO MAGAZYNU PALIWA MP-01 STEROWNIK DODATKOWEGO MAGAZYNU PALIWA MP-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Wyposażenie Model Producent Kraj produkcji Rok produkcji Klasa wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 Dziękujemy za wybranie produktów firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo