C RU A 000 PPPP NE E 0245 Sieć Zakład Jednostk a Typ Dokumentu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C RU A 000 PPPP NE E 0245 Sieć Zakład Jednostk a Typ Dokumentu:"

Transkrypt

1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A Bal C. Larricq JP FUS FIRST DIFFUSION Deriot B. Gaspar Wersja Data Opracował Sprawdził Status Zmiany Zatwierdził Zamawiający: Projekt : Wykonawca EPCM : PROJEKT RUDA NADKRYTYCZNY BLOK WĘGLOWY O MOCY 900MW Skala : Tytuł dokumentu : Rozmiar : Wstępny projekt systemów przeciwpożarowych System kodowania : KKS GTT : TPOL0801 Arkusz : Preliminary Design of fire fighting systems Dostęp: Référence : Poufny : Ograniczony dla Grupy EDF: Ograniczony dla Projektu : Swobodny : Copyright : 2009 C RU A 000 PPPP NE E 0245 Sieć Zakład Jednostk a Typ Dokumentu: Jedn.rob/E.S Wysyłający lub Umowa Typ dok. Domena Numer seryjny Identyfikacja wydawcy dok. : EDF DIRECTION PRODUCTION INGENIERIE CENTRE D INGÉNIERIE THERMIQUE Tour Cèdre 7 allée de l Arche TSA Paris La Défense Cedex Internal Reference: File :

2 DIRECTION PRODUCTION INGÉNIERIE C E N T R E D I N G É N I E R I E T H E R M I Q U E Date: (date d approbation) Département : Exploitation Maintenance Environnement Mission ou Groupe : Environnement Rédacteur : Bal Caroline Nbre de pages : 43 Nbre d'annexes : 2 Titre : PROJEKT RUDA Wstępny Projekt Systemów Przeciwpożarowych dla Projektu Ruda Identifiant projet : Référence : Ind : TPOL0801 C RU A 000 PPPP NE E 0245 A Filière Site Tranche Zone/Syst. Emetteur Type Domaine N Ordre Classement : Statut : FUS Type de document : Study Report Résumé : Niniejszy dokument zawiera zasady projektowania systemu przeciwpożarowego dla projektu RUDA zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC): wymiary sieci pożarowej, strefy pożarowe oraz wstępny projekt systemów przeciwpożarowych. Documents associés : / Indice Rédacteur Vérificateur Approbateur Indice en cours Nom/Visa Date Nom/Visa Date Nom/Visa Date C. BAL J.P. LARRICQ B. DERIOT N. GASPAR Vérification indépendante OUI NON Prédiffusion formalisée OUI NON Auprès de : Auprès de : Confidentiel : L initiateur établit une liste nominative des destinataires. Chacun d eux reçoit un exemplaire numéroté et ne peut étendre la diffusion sans l accord de l initiateur Dif. Restreinte : L initiateur établit une liste explicite des destinataires. Chacun d eux peut étendre la diffusion sous sa responsabilité et dans sa Direction (sur la base d une liste explicite). Accès E.D.F. : Ne peut être transmis à l extérieur d EDF que par un chef de Département Accès libre : Document public Protection patrimoine : Sous famille : EDF 2010 Enregistrement : OUI NON

3 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 3/43 BORDEREAU DE DIFFUSION Indiquer le nombre de documents diffusés dans la colonne qui convient (C : document complet ; P : document partiel) CIT/DIR CIT/EME CIT/FOE CIT/EGI CIT/EPM CIT/OPR C P C P C P C P C P C P C P DR : DT : MEM : FEM : IEM : PEM : OEM : DR1 : COM : MPA : FCS : IGC : 1 PCC : OTX : DR2 : GVA : MPE : FOF : IBE : 1 PFS : 1 OMM : DR3 : MQE : MEN : 1 FER : IEI : 1 PES : OCO : CG : MSC : MME : IIN : 1 PMT : OCP : DRH : MGC : IRT : PEC : OAG : AT1 : MSI : PIU : AT2 : DIFFUSION COMPLEMENTAIRE EDF C P C P JS Bachman 1 AM. Alexandre 1 O. Salques 1 Christian Jouis 1 R. Lemuid 1 J. F. Stecoli 1 Ph. Le Corre 1 X. Campeaux 1 S. Damianov 1 M. Gouin 1 S. Gravereaux 1 MJ. Grandet 1 N. Gaspar DIFFUSION HORS EDF C P C P S. Wallenmaier (EnBW) 1 S. Von Andrian (EnBW) 1 A. Korus (ERSA) 1 Nombre total de : Documents complets 21 Documents partiels Contenu et commentaires

4 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 4/43 Indice A Motif d évolution et modifications apportées First edition

5 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 5/43 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT PROJEKTU / OBJECT ZAKRES PROJEKTU / SCOPE OF DESIGN WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NORM / LIST OF APPLICABLE REGULATIONS AND STANDARDS PRZEPISY POLSKIE / POLISH REGULATIONS DOKUMENTY NFPA (AM. NARODOWY ZWIĄZEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) / NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION AGENCY) DOCUMENTS DOKUMENTY EDF / EDF DOCUMENTS STREFY POŻAROWE / FIRE AREAS DEFINICJA / DEFINITION OKREŚLENIE STREF POŻAROWYCH / FIRE AREAS DETERMINATION ZALECENIA KONSTRUKCYJNE / CONSTRUCTIVE DISPOSITION DYSTANS PPOŻ. POMIĘDZY BUDYNKAMI OKREŚLONYMI JAKO KONSTRUKCJE WYDZIELONE / FIRE PROTECTION DISTANCE BETWEEN BUILDINGS DEFINED AS A DETACHED STRUCTURE PRZEJŚCIA I WYJŚCIA POŻAROWE ORAZ DOSTĘP DO STRAŻY POŻARNEJ / FIRE PROTECTION PASSAGE WAYS AND EXITS AND ACCESS FOR FIRE SERVICE ZBIORNIKI LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO / LIGHT AND HEAVY FUEL TANKS STORAGE Klasyfikacja cieczy łatwopalnych i palnych / Classification about Flammable and combustible liquids Opis zbiornika / Description of tank Instalacja zbiorników / Installation of tanks Minimalny dystans pomiędzy dwoma zbiornikami / Minimum spacing between two tanks Środki zapobiegania zagrożeniom pożarowym / Means to prevent a fire risk MAGAZYNOWANIE WODORU / HYDROGEN STORAGE TRANSFORMATORY OLEJOWE / OIL-INSULATED TRANSFORMERS POMIESZCZENIA ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL ROOMS OGÓLNE SYSTEMY I WYPOSAŻENIE PRZECIWPOŻAROWE / GENERAL FIRE PROTECTION SYSTEMS AND EQUIPMENT STAŁY SYSTEM GASZENIA POŻARU OGÓLNE WYMAGANIA / FIXED FIRE FIGHTING SYSTEM GENERAL REQUIREMENT GAŚNICE PRZENOŚNE / PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS ZASILANIE WODĄ PPOŻ. / FIRE WATER SUPPLY Przepływ i rezerwa wody ppoż. / Fire water flow and reserve Źródło wody przeciwpożarowej / Source of Fire water storage Pompy przeciwpożarowe / Fire pumps Główny pierścieniowy rozdziałwody / Water main distribution ring SYSTEM KONTROLI I SYGNALIZACJI POŻAROWEJ / FIRE ALARM AND CONTROL SYSTEM OPIS SYSTEMU / DESCRIPTION OF THE INSTALLATION ZASADA DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE URZĄDZENIA WYKRYWANIA POŻARU: / COMPLEMENTARY FIRE DETECTION DEVICES: ZASILANIE / POWER SUPPLY OBCIĄŻENIE, NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA SYSTEMU PPOŻ. / THE LOAD, THE AMOUNT AND THE RELIABILITY OF FIRE POWER SUPPLY OŚWIETLENIE / LIGHTING Oświetlenie awaryjne Oświetlenie ewakuacyjne / Safety lighting ODDYMIANIE ORAZ OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA / SMOKE VENTING AND HVAC SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE FIGHTING SYSTEMS ZAŁĄCZNIK 1 : KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH... 40

6 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 6/43 ZAŁĄCZNIK 2 : ZWYMIAROWANY PRZEPŁYW SIECI P.POŻ USTALONE DLA PROJEKTU RUDA... 41

7 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 7/43 ZAŁĄCZNIK 1 : SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE DLA PROJEKTU RUDA APPENDIX 1 : FIRE FIGHTING SYSTEMS OF RUDA PROJECT ZAŁĄCZNIK 2: ZWYMIAROWANY PRZEPŁYW W SIECI P.POŻ W PROJEKCIE RUDA APPENDIX 2 : SIZING FLOW OF THE FIRE NETWORK SET OF RUDA PROJECT

8 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 8/43 1. PRZEDMIOT PROJEKTU / OBJECT ERSA eksploatuje 8 bloków energetycznych o mocy 1775MW i planuje budowę nadkrytycznego bloku węglowego o mocy 900MW, który obecnie stanowi technologię sprawdzoną na całym świecie Termin Oddania do Eksploatacji dla Projektu RUDA przewidziano na początek roku Dla Projektu RUDA celem niniejszego studium jest zdefiniowanie: 1. wielkość przepływu sieci pożarowej, 2. stref pożarowych oraz wstępnego projektu systemów przeciwpożarowych. Niniejszy dokument zostanie zatwierdzony przez zamawiającego, lokalne urzędy, straż pożarną, rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. ERSA operates 1775MW shared between 8 units with a project of the erection of a 900MW supercritical coal fired plant which is now proven technology all over the world. The Commercial Operating Date of the project RUDA is foreseen beginning of For the Ruda project, this study has the objective of defining : 1. the sizing flow of the fire network set of Ruda project, 2. the fire areas and the preliminary design of fire fighting systems. This document shall be approved by the owner, local authorities, fire brigade, and the insurance company. 2. ZAKRES PROJEKTU / SCOPE OF DESIGN System pożarowy jest projektowany odpowiednio obejmując swym zakresem wszystkie systemy przeciwpożarowe oraz urządzenia we wszystkich budynkach, konstrukcje, wyposażenie oraz urządzenia zdefiniowane w dokumencie o numerze ref.: C RU A 000 PPPP NO X 0193A RUDA Project : Fire-fighting Design Organization. The fire system is designed accordingly, having a design scope covering all the fire protection systems and facilities of all the buildings, structures, equipments and devices as defined by document ref. C RU A 000 PPPP NO X 0193A RUDA Project : Fire-fighting Design Organization. 3. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NORM / LIST OF APPLICABLE REGULATIONS AND STANDARDS

9 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 9/43 Obowiązujące przepisy i normy dotyczące projektowania systemów przeciwpożarowych (sklasyfikowane zgodnie z priorytetem): Krajowe i lokalne przepisy, kodeksy oraz normy, Wymagania lokalnych jednostek straży pożarnej, Wymagania firm ubezpieczeniowych, Dokumenty NFPA (NFPA = Am. Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej), Standard EDF, wszelkie oceny ryzyka pożarowego wdrażane zgodnie ze standardemnfpa 850 ( 5.1) powinny być zgodne z normą EDF. The applicable regulations and standards used for Fire-fighting design are (classified by level of priority) : National and Local regulations, codes and standards, Requirements of the local fire Authorities, Requirements of the Insurance companies, NFPA documents, Standard EDF, especially any fire risk evaluation implemented according to NFPA 850 ( 5.1) should be consistent with standard EDF. 3.1 Przepisy polskie / Polish regulations Przepisy obowiązujące w Polsce są następujące: [1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowani.dz.u. Nr 243 z 2005 r. poz [[1.2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw Nr 80, pozycja 563). The polish regulations are : [1.1] Order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 concerning the technical conditions which have to satisfy the deposits and the stations of liquid fuels, the pipelines of big length was intended for the transport of the petroleum and the oil productions and their localization. [1.2] Ordinance of Minister of the Internal Affairs and Administration of 21 April 2006 on fire protection of houses, other buildings and grounds (Journal of the Laws No. 80, item 563).

10 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 10/43 [1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, pozycja 1139). [1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, pozycja 1137). [1.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami z 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 109, poz (zmiany weszły w życie z dniem 27 maja 2004). [1.3] Ordinance of Minister of the Internal Affairs and Administration of 16 June 2003 on fire protection water supply and firefighting roads (Journal of the Laws No. 121, item 1139). [1.4] Ordinance of Minister of the Internal Affairs and Administration of 16 June 2003 on construction design approval with respect to fire protection (Journal of the Laws No. 121, item 1137). [1.5] Ordinance of Minister of Infrastructure of 12 April 2002 on technical conditions required for buildings and their location (Journal of the Laws No. 75, item 690 with further modification) unified text with modifications of 7 April 2004 enclosed in Journal of the Laws No. 109, item 1156 (modifications came into use from 27 May 2004). 3.2 Dokumenty NFPA (Am. Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej) / NFPA (National Fire Protection Association) documents Kodeksy, normy, rekomendowane praktyki oraz wytyczne NFPA tworzone są w procesie rozwoju jednomyślnych standardów zatwierdzonych przez Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji (ANSI). Dokumenty NFPA podają zalecenia oraz wymagania dotyczące systemów przeciwpożarowych. W dokumentach tych znajdują się propozycje zasad projektowania i instalacji systemów przeciwpożarowych (np. systemy automatycznego zraszania, alarmy ) Zalecane praktyki NFPA 850 (wydanie 2005) są w głównej mierze stosowane w projekcie RUDA. NFPA codes, standards, recommended practices, and guides are developed through a consensus standards development process approved by the American National Standards Institute (ANSI). NFPA documents give recommendations or requirements concerning fire fighting systems. They propose design and installation rules about fire systems (e.g. : automatic sprinkler or water spray systems, alarms ) The NFPA 850 (2005 edition) is chiefly applied in the Ruda project.

11 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 11/43 Główne dokumenty NFPA zostały wymienione w NFPA przywoływanej publikacji. The main NFPA documents to be considered are listed in NFPA referenced publications. 3.3 Dokumenty EDF / EDF documents [3.1] ISO0MM1PPPPGUX2659A (08/12/2009) : Standardy przeciwpożarowe dla elektrowni opalanych paliwem stałym. [3.1] ISO0MM1PPPPGUX2659A (08/12/2009) : Fire protection standard for fossil-fired power plants. 4. STREFY POŻAROWE / FIRE AREAS 4.1 Definicja / Definition Strefa pożarowa zgodnie z NFPA 30 oznacza obszar budynku oddzielony od reszty budynku za pomocą konstrukcji wytrzymałej na ogień co najmniej przez 1 godzinę i posiadający wszelkie otwory komunikacyjne prawidłowo zabezpieczone zestawem o odporności na ogień co najmniej 1h. Dla elektrowni zapory ogniowe dzielące strefy pożarowe muszą posiadać wskaźnik minimum 2h odporności na ogień (= REI 120). Jeżeli strefa pożarowa została określona jako oddzielna konstrukcja, musi ona zostać oddzielona od pozostałych konstrukcji za pomocą odpowiedniego dystansu określonego przez NFPA 80A, wydanie 2003, Zalecana Praktyka w zakresie Zabezpieczeń Budynków Przed Narażeniem na Działanie Pożaru. Dla Projektu RUDA strefę pożarową zdefiniowano jako obszar budynku o A fire area is, according to NFPA 30, an area of a building separated from the remainder of the building by construction fire resistance of at least 1 hour and having all communicating openings properly protected by an assembly with a fire resistance rating of at least 1 hour. For Electrical generating plants, Fire barriers separating fire areas must have a minimum of 2-hour fire resistance rating (= REI 120). If a fire area is defined as a detached structure, it must be separated from other structures by an appropriate distance as determined by NFPA 80A, 2003 edition, Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures, evaluation. For Ruda project, the fire area is defined as an area of a building with a minimum

12 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 12/43 wskaźniku min. 2h odporności na działanie pożaru (REI 120) lub jako obszar budynku wydzielonego z pozostałych budynków za pomocą dystansu określonego wnfpa 80A. Strefy pożarowe są definiowane w celu oddzielenia obszarów, w których istnieje ryzyko pożaru, tak aby uniknąć jego rozprzestrzeniania się. of 2 hour fire resistance rating (REI 120) or an area of building separated from other buildings by an appropriate distance as determined by NFPA 80A. Fire areas are defined to separate areas where fire risk exists to avoid fire propagation. 4.2 Określenie stref pożarowych / Fire areas determination Wykaz stref pożarowych jest następujący (zgodnie z podejściem NFPA 850 (5.1 & 5.2), w szczególności zgodnie z wykazem NFPA ) : The list of fire areas is the following (compliant with the approach of NFPA 850 (5.1 & 5.2), especially with the list of NFPA ) : Nastawnia (REI 120) Control room (REI 120) Rozdzielnia kablowa (REI 120) Cable spreading rooms (REI 120) Kanały kablowe (REI 120) Cable tunnels (REI 120) Budynki elektryczne (REI 120) Electrical buildings (REI 120) Pomieszczenia elektryczne (REI 120) Electrical rooms (REI 120) Akumulatorownie (REI 120) Battery rooms (REI 120) Pomieszczenia centrali komunikacyjnych (REI 120) Telecommunication rooms (REI 120) Warsztat remontowy (REI 120) Maintenance shop (REI 120) Magazyny (REI 120) Warehouses (REI 120) Budynki biurowe (REI 120 lub przestrzenne oddzielenie zgodnie z NFPA 80) Pompy strażackie z przyległych obszarów oraz główna(e) pompa(y) (REI120) Awaryjny generator spalinowy (REI 120 dla ścian wychodzących na turbinownię lub Office buildings (REI 120 or spatial separation in compliance with NFPA 80) Fire pumps from adjacent areas and main fire pump(s) (REI120) Emergency internal combustion generator (REI 120 for the walls facing turbine hall or

13 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 13/43 główny budynek elektryczny). main electrical building). Pompownia oleju opałowego (REI 120) Fuel oil pumping building (REI 120) Budynek urządzeń grzewczych oleju opałowego (REI120); NB: może być tym samym budynkiem co poprzedni. Składowiska zbiorników cieczy łatwopalnych i palnych (oddzielenie przestrzenne 15m od pobliskich obszarów). blok energetyczny (włącznie z turbinownią, kotłownią oraz stacją odsiarczania spalin) Główne zbiorniki olejowe: wydzielenie przestrzenne zgodnie z rozdziałem niniejszej analizy. Kocioł pomocniczy: 15m tylko od budynku elektrycznego (REI120) oraz od zbiorników popiołu, dlatego należy zainstalować ścianę o wskaźniku REI120 dla oddzielenia popiołu. Składowanie wodoru (odległość zgodna z normą NFPA55) Transformatory olejowe (REI 120 lub przestrzenne wydzielenie zgodnie z NFPA 850, rys i Turbogeneratory poniżej poziomu operacyjnego (REI 120) Fuel oil heating facilities building (REI120); NB: may be the same building as the previous. Storage areas for flammable and combustible liquid tanks (spatial separation 15 m from adjacent areas). Power block (including turbine hall, main boiler hall and flue gas treatment station) Main oil tanks : spatial separation in compliance with chapter in this study. Auxiliary Boiler : 15m only from electrical building (REI120) and from ash silos, therefore a wall REI120 is to install for the span of ash. Hydrogen storage (spatial separation in compliance with NFPA55) Oil-insulated transformers (REI 120 or spatial separation, in compliance with NFPA 850, fig and Adjacent turbine generators beneath the underside of the operating floor (REI 120) 5. ZALECENIA KONSTRUKCYJNE / CONSTRUCTIVE DISPOSITION 5.1 Dystans ppoż. pomiędzy budynkami określonymi jako konstrukcje wydzielone / Fire protection distance between buildings defined as a detached structure

14 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 14/43 Istnieją dwie możliwości do zastosowania w obszarach zagrożenia pożarowego: Pierwszą stanowi bariera ogniowa o wskaźniku wytrzymałości na działanie ognia wynoszącym min. 2h. Drugą stanowi odpowiednio określony dystans pomiędzy budynkami zgodnie z NFPA 80A. There are two separated possibilities to consider fire areas : The first is fires barrier capable of resisting for 2 hours minimum. The second possibility is to define an appropriate distance between buildings according to NFPA 80A. Na etapie projektu, wykończenia wnętrz (ściany, sufity oraz podłogi) nie są znane. Jednakże na podstawie ogólnego rozplanowania opracowano pierwsze podejście. Jeżeli nie przewidziano wydzielenia wewnętrznego za pomocą oddzieleń pożarowych o klasie min. REI120 należy rozważyć drugą możliwość. NB : Należy przygotować wykaz drzwi pożarowych, klap pożarowych odcinających, oraz żaluzji przeciwpożarowych w oddzieleniach pożarowych o wskaźniku 2h a następnie zatwierdzić je dla min. 1.5h (REI 90). (Patrz: NFPA 80, Standard dla Drzwi i Okien przeciwpożarowych).. Każdy budynek jest klasyfikowany zgodnie z oceną ryzyka występowania pożaru (Załącznik 1). At the stage of the project, the interior finish (walls, ceilings and floors) are not known. But from the general layout, a first approach for the main buildings has been completed. If the separation of the interior finish by fires barrier of REI120 minimum is not foreseen the second possibility must be studied. NB : Fire door assemblies, fire dampers, and fire shutters used in 2-hour rated fire barriers should be listed and approved for a minimum 11 2 hour fire rating (REI 90). (Cf NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire Windows).. Each building is classified in accordance with fire risk evaluation ( cf Appendix 1). 5.2 Przejścia i wyjścia pożarowe oraz dostęp do straży pożarnej / Fire protection passage ways and exits and access for fire service Plany projektowe oraz dokumenty wsparcia technicznego zostaną przedłożone rzeczoznawcy ds przeciwpożarowych celem zaopiniowania oraz do ERSA celem Projects plans and technical support documents will be submitted to Local fire Authorities and ERSA for approval.

15 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 15/43 zatwierdzenia. 5.3 Zbiorniki lekkiego i ciężkiego oleju opałowego / Light and Heavy fuel tanks storage Dla zbiorników zalecenia konstrukcyjne będą opracowane zgodnie z NFPA 30 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada [1.1]. For tanks storage the constructive dispositions will be complied with NFPA 30 and the Order of the ministry of Economy of November 29th [1.1] Klasyfikacja cieczy łatwopalnych i palnych / Classification about Flammable and combustible liquids W projekcie Ruda przewidziano dwa zbiorniki cieczy łatwopalnych i palnych: Klasyfikacja łatwopalnych i palnych cieczy jest inna w ujęciu NFPA oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. (ref. [1.1] ). For Ruda project, there are two tanks of flammable and combustible liquids: The classification about flammable and combustible liquids are different between NFPA and the order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 (ref. [1.1] ).

16 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 16/43 Klasyfikacja NFPA 10 dotycząca cieczy łatwopalnych i palnych jest następująca: Dla lekkiego oleju opałowego: Klasa II (NFPA 10 ( ) każda ciecz, której temperatura zapłonu wynosi pomiędzy 37.8 C-60 C), gdy ż temperatura zapłonu dla lekkiego oleju opałowego wynosi 52 C. Dla ciężkiego oleju opałowego: Klasa IIIA (NFPA 10 ( ) każda ciecz, której temperatura zapłonu wynosi pomiędzy 60 C-93 C), gdy ż temperatura zapłonu dla ciężkiego oleju opałowego wynosi 70 C. The classification in NFPA 10 about flammable and combustible liquids are : For light fuel : Class II (NFPA 10 ( ) any liquid that has a flash point between 37.8 C-60 C) because the flash point is 52 C for light fuel. For heavy fuel : Class IIIA (NFPA 10 ( ) any liquid that has a flash point between 60 C-93 C) because the flash point is 70 C for heavy fuel. Zgodnie z klasyfikacją w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. (ref. [1.1] ) lekki olej opałowy stanowi 3 kategorię (zgodnie z [1.1] produktami olejowymi, których temperatura zapłonu wynosi pomiędzy 55 C-100 C). NB : W dalszej kolejności wyjaśniona zostanie kwestia ewentualnego ciężkiego oleju opałowego na terenie zakładu. The classification in the order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 (ref. [1.1] ) about light fuel and heavy fuel are 3rd category ( according to ref [1.1] oil productions having a flash point between 55 C-100 C). NB : it will be confirmed later if there will be Heavy Fuel Oil on site Opis zbiornika / Description of tank

17 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 17/43 Projekt przewiduje dwa zbiorniki o następującej specyfikacji: Pojemność : 1020 m 3 (x2) Średnica : 7 m Wysokość : 8 m Obwałowanie zbiornika : 1020 m 3 NB : Te parametry mogą zostać zmienione na podstawie dokumentacji wykonawczej. There are two tanks which the specifications are the followings : Capacity : 1020 m 3 (x2) Diameter : 7 m Height : 8 m Dike capacity : 1020 m 3 NB : These parameters could be changed after detailed design Instalacja zbiorników / Installation of tanks Tabela poniżej prezentuje minimalną odległość, którą należy zachować pomiędzy budynkami a zasobnikami. Dla Projektu RUDA minimalna odległość pomiędzy budynkami a zasobnikami będzie najwyższą wartością zgodnie z NFPA lub rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. (ref. [1.1] ) This table below, shows the minimum distance between buildings and the storage tanks which will have to be respected. For Ruda project, the choice about the minimum distance between buildings and the storage tanks will be the most longdistance required by NFPA or by the order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 (ref. [1.1] ). Odniesienie Odległość minimalna (m) Od linii nieruchomości, która jest lub może być zabudowywana, wraz z przeciwległą stroną drogi publicznej Od najbliższej strony jakiejkolwiek drogi publicznej lub od najbliższego istotnego budynku na tej samej nieruchomości Od granicy torowiska lub zewnętrznej krawędzi drogi ref [1.1] ref [2.2] / ref [2.2] /

18 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 18/43 (kipienie) Wybór dla Projektu RUDA (maksymalne odległości) Reference Minimum distance (m) From property line that is or can be Built upon, including the opposite side of a public way From Nearest Side of Any Public Way or from Nearest Important Building on the same property Of the limit of the railway way or the external edge of the road ref [1.1] ref [2.2] / ref [2.2] (boil over) Choice for Ruda project (maximum distances) 9 3 / Minimalny dystans pomiędzy dwoma zbiornikami / Minimum spacing between two tanks Dla Projektu RUDA, najmniejszy dystans pomiędzy dwoma zbiornikami będzie największym dystansem wymaganym przez NFPA lub przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. (ref. [1.1] ). Dwa zbiorniki będą oddalone od siebie (obudowa względem obudowy) min. o 2 lub 3 metry (dystans > 0,25*D 3 kategoria ref [1.1] ; co będzie stanowiło dystans mniejszy niż: 1/6 Σ średnica zbiorników, NFPA 30, patrz tabela ). For Ruda project, the choice about the minimum spacing between two tanks will be the most long-distance required by NFPA or by the order of the ministry of Economy of November 29th, 2005 (ref. [1.1] ). The two tanks will be spaced (shell to shell) minimum 2,3 meters (space > 0,25*D 3rd category ref [1.1] ; which will be less spaced than : 1/6 Σ tanks diameter, NFPA 30, table ).

19 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 19/ Środki zapobiegania zagrożeniom pożarowym / Means to prevent a fire risk Środki zapobiegania zagrożeniom pożarowym zostały zdefiniowane przez NFPA 30 4 oraz 5 oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. Zasady te podstawowo dotyczą wymagań w zakresie zbiorników/zasobników oraz systemów rurociągów. Obwałowanie zbiornika będzie musiało zapobiec incydentalnym wyciekom cieczy oraz powstrzymać ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Pojemność obwałowania nie będzie mogła być mniejsza niż największa ilość cieczy, jaka może zostać wypuszczona z największego zbiornika. Połączenia węży, sterowniki oraz zawory regulacyjne do zastosowań dla piany gaśniczej oraz wody do zbiorników będą umieszczone poza obwałowaniem. Temperatura paliwa będzie stale kontrolowana (pod kątem osiągania temperatury zapłonu). The means to prevent a fire risk are defined to NFPA 30 4 and 5 and in the order of the ministry of Economy of November 29th, These rules concern principally, tank storage and piping systems requirements. A dike will have to prevent an accidental release of liquid and to stop a fire spreading risk. A volumetric capacity of the dike will have not to be less than the greatest amount of liquid that can be released from the largest tank. Hose connections, controls, and control valves for application of fire protection foam and water to tanks shall be located outside of the dike. Temperature of the fuel will be continuously control (if temperature reach the flash point). 5.4 Magazynowanie wodoru / Hydrogen Storage Odległość od pobliskich obszarów oraz urządzeń do składowania wodoru określono w NFPA 55, Standardy dotyczące przechowywania, stosowania i podawania sprężonych gazów oraz cieczy kriogenicznych w pojemnikach przenośnych i stacjonarnych, butlach oraz zbiornikach. Minimalna odległość powinna być zgodna z The distance of separation from adjacent areas and for hydrogen storage facilities is described by NFPA 55, Standard for the storage, use and handling of compressed gases and cryogenic fluids in Portable and Stationary containers, cylinders and tanks. The minimal distance shall be compliant with NFPA and table

20 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 20/43 NFPA oraz tabelą Transformatory olejowe / Oil-insulated transformers Transformatory olejowe przewidziano w lokalizacji wyłącznie na zewnątrz. Do instalacji wewnątrz preferowane są transformatory suche zgodnie z rozdziałem NFPA 850. W przypadku transformatorów olejowych instalowanych wewnątrz należy zastosować oddzielenia w postaci przegród przeciwpożarowych o klasie wytrzymałości ogniowej (2h). Odległości Ppoż. dla transformatorów olejowych zostały opisane w NFPA Istnieją dwie możliwości wyznaczenia kryteriów zabezpieczenia ppoż. dla transformatorów olejowych: pierwszą jest bariera ogniowa będąca w stanie wytrzymać działanie ognia min. przez 2 godz. (REI120) chroniąca pobliskie konstrukcje niepalne lub niepalne w ograniczonym zakresie. Drugą możliwość stanowi wyznaczenie odpowiedniej odległości pomiędzy budynkami zgodnie z NFPA 850 rozdz Oils insulated transformers are foreseen only on outside. Dry-type transformers are preferred for indoor installations according to chapter NFPA 850. However, if oils-insulated transformers installed inside, they should be separated by fire barriers of 2 hours fire resistance rating. Therefore, the Fire Protection Distances for oils insulated transformers are described by NFPA There are two possibilities to consider oil insulated transformers separation criteria : The first is a fire barrier capable of resisting for 2 hours (REI120) minimum from adjacent non combustible or limited combustible structures. The second possibility is to define an appropriate distance between buildings according to NFPA 850 chapter Na etapie projektu nieznana jest pojemność oleju w transformatorach olejowych, lecz niezbędne jest określenie odpowiedniego zabezpieczenia p.poż.. Na podstawie ogólnego rozplanowania transformatory olejowe będą oddzielone za pomocą ścian ppoż. o klasie odporności ogniowej min. 2 At the stage of the project, the oil capacity of transformers is not known, but it is necessary to define the appropriate distance. But according to the general layout, the oil-insulated transformers will be separated by firewalls capable of resisting for 2 hours minimum.

21 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 21/43 godz. Odprowadzanie ścieków oraz odzysk oleju będzie odbywać się zgodnie z DRI A 24 ref. ETDOMA/ transformatory Patrz norma NFPA 850 rozdział w celu zdefiniowania minimalnych odległości oddzielających bez ścian ogniowych. Effluent drainage and oil recovery will be managed as defined in DRI A 24 ref. ETDOMA/ transformers Cf NFPA 850 chapter to define minimum separation distances without firewall. 5.6 Pomieszczenia elektryczne / Electrical rooms Dla pomieszczeń elektrycznych chronionych gazowymi systemami gaśniczymi (FM200), konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznej analizy w zakresie uszczelnień takich pomieszczeń. For electrical rooms protected by gaseous fire extinguishing systems (FM200), a specify study will have to be realised to prove the sealing rooms. 6. OGÓLNE SYSTEMY I WYPOSAŻENIE PRZECIWPOŻAROWE / GENERAL FIRE PROTECTION SYSTEMS AND EQUIPMENT 6.1 Stały system gaszenia pożaru Ogólne wymagania / Fixed fire fighting system General requirement Stały system gaszenia pożaru należy przewidzieć we wszystkich obszarach elektrowni, zarówno tych wyszczególnionych w NFPA850 7,8,9, i 10 lub określonych na podstawie oceny ryzyka występowania pożaru. Stały systemy tłumienia pożaru należy zaprojektować zgodnie z poniższymi kodami i standardami, chyba, że zostanie uzgodniony inny sposób oznaczeń: NFPA 11, Norma dla Piany o Niskim, Średnim i Wysokim współczynniku Ekspansji (Lekkiej, Średniej, Ciężkiej) Fixed fire fighting system should be provided in all areas of the plant either as identified in NFPA850 7,8,9, and 10 or as determined by the fire risk evaluation. Fixed suppression systems should be designed in accordance with the following codes and standards unless specifically noted otherwise: NFPA 11, Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam

22 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 22/43 NFPA 12, Norma dla Systemów Gaszenia z użyciem Dwutlenku Węgla NFPA 13, Norma dla Instalacji z Systemami Zraszaczy NFPA 15, Norma dla Stałych Systemów Ppoż. z Natryskiem Wody NFPA 16, Norma dla Instalacji Tryskaczowych Piany i Wody oraz Systemów Zraszania Pianą i Wodą NFPA 17, Norma dla Systemów Gaszenia na Sucho NFPA 750, Norma dla Systemów Przeciwpożarowych wykorzystujących Mgłę Wodną NFPA 2001, Norma dla Systemów Gaszenia wykorzystujących Czysty Środek (gaśniczy) Wybór środka gaśniczego lub kombinacji środków gaśniczych powinien wynikać z poniższego: NFPA 12, Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems NFPA 15, Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection NFPA 16, Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems NFPA 17, Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA 750, Standard on Water Mist Fire Protection Systems NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems The selection of an extinguishing agent or a combination of extinguishing agents should be based on the following : - Rodzaju zagrożenia - The type of hazard - Wpływu środka gaśniczego na urządzenia - The effect of agent discharge on equipment - Zagrożeń zdrowia - The health hazards Załącznik nr 1 pokazuje zwyczajowo wymagany zestaw stałych systemów gaśniczych. The appendix 1 shows the choice of fixed fire fighting systems generally required. 6.2 Gaśnice Przenośne / Portable Fire Extinguishers Przenośne gaśnice należy zapewnić zgodnie z normą NFPA 10, Norma dla Portable fire extinguishers should be provided according to NFPA 10, Standard

23 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 23/43 Gaśnic Przenośnych. for Portable Fire Extinguishers. 6.3 Zasilanie wodą ppoż. / Fire water supply Przepływ i rezerwa wody ppoż. / Fire water flow and reserve System jest zaprojektowany do celów gromadzenia i zasilania wodą ppoż. głównych obszarów zagrożenia na terenie zakładu. Inne części zakładu nie są przewidziane do równoczesnego wychwytywania ognia. Norma NFPA wymaga zasilania w wodę ppoż. na okres 2 godzin. Kiedy wykorzystuje się zbiorniki, należy je napełnić, zwykle w sposób automatyczny, ze źródła zdolnego do uzupełnienia (2 godzinnego zasilania) w ciągu 8 godzin. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, rezerwy zasilania w wodę ppoż. zostaną zwiększone dwukrotnie i umieszczone w 2 osobnych zbiornikach, o pojemności minimalnej równej 2 godzinnej rezerwie każdy. Każdy obszar, który przedstawia zagrożenie pożarem jest sklasyfikowany zgodnie z rozdziałem 5. Strefa zagrożenia pożarem, która stanowi wysokie ryzyko ciepłotwórcze wymaga specjalnego stałego systemu ppoż. W celu ochrony obszaru o wysokim ryzyku ciepłotwórczym wykorzystuje się wodę pożarową, a jej zużycie z tym związane jest największe w całym zakładzie. The system is designed in order to store and to supply water to the main areas at risk on the site. The other parts of the plant are not supposed to catch fire simultaneously. NFPA requires to have a water supply for 2-hours. When tanks are used, they are to be filled, normally on an automatic basis, from a source capable of replenishing (the 2 hour supply) in an 8 hour period. Failing that, the water supply reserves will be doubled in volume, and contained in 2 separate tanks each of minimal capacity equal to the 2-hour reserve. Each area which presents a fire hazard is classified as specified in chapter 5. The fire area that presents high potential calorific requires specific fixed fire protection system. The fire water supply for protection of a high potential calorific is used and corresponds to the largest fire water demand on the site.

24 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 24/43 Elementy najbardziej ciepłotwórcze to: Zasobnik oleju opałowego Zewnętrzne transformatory olejowe Podgrzewacz Powietrza The high potential calorific are : Fuel oil storage Outside oil - Insulated transformers Air Heater Załącznik nr 2 pokazuje, iż największe zapotrzebowanie na wodę pożarową na terenie zakładu występuje w przypadku pożaru podgrzewacza powietrza. Wymagany przepływ to 623 m 3 /h. Zasilanie wody ppoż. należy zaprojektować dla największego zapotrzebowania ze strony stałego systemu tłumienia pożaru (623 m 3 /h) oraz dla minimalnego zapotrzebowania hydrantów (114 m 3 /h) gdzie norma NFPA wymaga zasilania w wodę pożarową przez 2h. Dlatego Przepływ nominalny dla wody ppoż. powinien wynosić : = 737 m 3 /h. Minimalne źródło wody wymagane przez NFPA 850 wynosi 737 m 3 /h x 2 h= 1474 m 3. The appendix 2 shows that the largest fire water demand of the site is required by a fire in an air heater. The flow required is 623 m 3 /h. The water supply should be based by the largest fixed fire suppression system demand (623 m 3 /h) and by a minimum hydrant demand (114 m 3 /h) and the NFPA requires to have a water supply for 2-hours. Therefore, The nominal flow of water should be : = 737 m 3 /h. The minimum water resource required by NFPA 850 is 737 m 3 /h x 2 h= 1474 m Źródło wody przeciwpożarowej / Source of Fire water storage Zgodnie z zaleceniem NFPA 850 ( 6.2.2), należy przewidzieć niezawodne źródło zasilania w wodę dla utworzenia rezerw. Ocena zagrożenia pożarowego powinna poddawać ocenie możliwości wielu źródeł. As recommended by NFPA 850 ( 6.2.2), a reliable water supply should be provided at the reserve storage. A fire risk evaluation should evaluate the need for multiple sources.

25 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 25/43 Czynniki, które należy uwzględnić są następujące: - Niezawodność źródła - Pojemność źródła - Zależność od wodnych systemów ppoż. - Dostępność alternatywnych lub dodatkowych źródeł - Konsekwencje straty Factors to consider should include the following: - Reliability of source - Capacity of source - Reliance on water-based fire protection systems - Availability of alternate and backup sources - Consequences of loss Potencjalne źródła powinny uwzględniać jezioro, zasilanie z sieci miejskiej lub baseny chłodni kominowych. Każde zasilanie w wodę powinno być podłączone do głównego obszaru za pomocą oddzielnych połączeń oraz zaworu regulacyjnego w celu zminimalizowania równoczesnych uszkodzeń na kilku instalacjach zasilających. Jakość wody należy rozważyć pod kątem długotrwałych problemów związanych z korozją, erozją itp. Potential sources can include the lake, municipal supplies or cooling tower basins. Each water supply should be connected to the yard main by separate connections arranged and valve controlled to minimize the possibility of multiple supplies being impaired simultaneously. The water quality is to be considered to prevent from long term problems such as corrosion, erosion, etc Pompy przeciwpożarowe / Fire pumps Nominalna wydajność pomp / Rated capacity of pumps

26 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 26/43 NFPA wymaga: - Pomp pożarowych, które nie będą ulegały typowym awariom elektrycznym lub mechanicznym. - Pomp o wystarczającej wydajności w celu spełnienia wymagań dotyczących przepływów przy największym zapotrzebowaniu na wodę w zakładzie. NFPA requires : - Fire pumps which should not be subject to a common failure, electrical or mechanical. - To be of sufficient capacity to meet the fire flow requirements determined by largest fire water demand on the site. Przepływ nominalny wynosi 737 m 3 /h (patrz poprzedni rozdział). Ten przepływ nominalny będzie zgodny z wydajnością nominalną standardowych pomp oraz ciśnieniem tłoczenia w bar (g) określonymi w normie NFPA 20, Norma dla instalacji Stacjonarnych Pomp Pożarowych. System zaopatrzenia w wodę ppoż. (pompy przeciwpożarowe) zostało określone w normie NFPA 20 i obejmuje: - Jedną pompę napędzaną silnikiem elektrycznym (100%) przepływu nominalnego. - Jedną pompę napędzaną silnikiem Diesla (100%) przepływu nominalnego. - Jedną pompę napędzaną silnikiem elektrycznym (pompa dobijająca). This nominal flow is 737 m 3 /h (cf. previous chapter). This nominal flow shall be in accordance with the rated capacity of standard pumps and a delivery pressure in bar (g) defined in NFPA 20, Standard for the installation of Stationary Pumps for fire protection. The fire fighting water supply (fire pumps) is defined by NFPA 20 and include: - One electrical motor driven pump (100%) of the nominal flow. - One emergency diesel motor driven pump (100%) of the nominal flow. - One electrical motor driven pump (jockey pump). Pompa dobijająca utrzymuje sieć wody pożarowej pod ciśnieniem określonym w normie NFPA 20 w razie niewielkich strat wody lub w przypadku otwarcia hydrantów. Pompa napędzana silnikiem diesla przewidziana jest wraz ze zbiornikiem The jockey pump maintains the fire fighting water network at a pressure in bar defined by NFPA 20 in case of small water loss or in case of the opening of the hydrants. The fire pump using diesel driven fire pumps is provided with a tank of sufficient

27 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 27/43 odpowiednich rozmiarów do przechowywania ilości oleju napędowego zgodnej z normą NFPA 20. Zbiornik oleju napędowego jest zabezpieczony przed pożarem za pomocą systemu zraszającego. Ściany ognioodporne izolują pompy elektryczne oraz pompy diesla celem ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru pompy diesla. Kable zasilające pomp pożarowych będą ognioodporne (IEC 332-3) lub ogniotrwałe (IEC 331). size as to store sufficient fuel oil according to NFPA 20. This diesel tank is protected against fire by a sprinkler system. A fire proof wall isolate Electrical and diesel pumps in order to limit fire propagation in case of fire on the diesel pump. The power cables supplying the fire fighting pumps will be flame resistant (IEC 332-3) or flameproof (IEC 331).

28 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 28/ Praca pomp / Pump operation Zgodnie z normą NFPA , pompy przeciwpożarowe powinny uruchamiać się automatycznie z ręcznym wyłączeniem, za wyjątkiem sytuacji określonych w normie NFPA 20, Norma dla Instalacji Stacjonarnych Pomp dla Systemów Przeciwpożarowych. Ręczne wyłączenie powinno odbywać się wyłącznie na poziomie sterowników pomp (Patrz: NFPA 20). Należy rozważyć następujące rozplanowanie: Pompy przeciwpożarowe (główne oraz pompa dobijająca) uruchamiają się automatycznie pod wpływem sygnału niskiego ciśnienia w sieci w następujący sposób: According NFPA , Fire pumps should be automatic starting with manual shutdown, except as specified in NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. The manual shutdown should be at the pump controllers only. (Cf NFPA 20.) The following arrangement could be concerned : The fire fighting pumps (main and jockey) start automatically on a low pressure signal from the system network with the following sequence : - Bez aktywowania Systemu ppoż., sieć rurociągów wody jest poddawana ciśnieniu przez pompę dobijającą, która uruchamia się z chwilą, kiedy ciśnienie w sieci spada. - Jeżeli ciśnienie nadal spada w sieci wody przeciwpożarowej, główna pompa z silnikiem elektrycznym uruchamia się automatycznie. - W przypadku blackout u sieci elektrycznej lub mechanicznego uszkodzenia pompy elektrycznej, woda ppoż. będzie zasilana za pomocą pompy z silnikiem diesla, która uruchomi się automatycznie na tej samej wartości ciśnienia, lecz z minimalnym opóźnieniem w celu uniknięcia jednoczesnego uruchomienia dwóch pomp głównych. - Without any actuation of the Fire Fighting System water, the water pipe network is pressurised by the jockey pump that starts when the pressure drops. - If the pressure continues to drop in the fire fighting network, the main electrical pump starts automatically. - In case of a black out of the electrical line or a mechanical failure on the electrical pump, the fire fighting water is supplied by the diesel motor driven pump, which automatically starts at the same value of pressure detected but only after a delay sufficient to avoid the simultaneous starting of the two main fire pumps. - Główne pompy mogą zostać - The main pumps can only be stopped

29 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 29/43 wyłączone wyłącznie ręcznie. Tylko pompa dobijająca wyłącza się automatycznie pod wpływem sygnału wysokiego ciśnienia na głównym węźle rozdziału wody ppoż. manually. Solely the jockey pump stops automatically on a high pressure signal on the main fire water distribution ring. NB : Pompy główne oraz pompy dobijające mogą być uruchamiane ręcznie z nastawni (do potwierdzenia). NB : The main and jockey pumps can be started manually in the control room.(to be confirm later) Główny pierścieniowy rozdział wody / Water main distribution ring Główny pierscieniowy rozdział wody powinien przebiegać wokół bloku energetycznego a jego wymiary powinny być wystarczające dla zapewnienia wymagań dotyczących przepływów określonych dla najwyższego zapotrzebowania na terenie zakładu. Rurociągi wody ppoż. wewnątrz i na zewnątrz bloku energetycznego są ułożone w pętlę. Wyloty każdej z głównych pomp wchodzą do kolektora, który jest podłączony do pierścieniowego rurociągu wody ppoż. Należy przewidzieć zawory regulacyjne w celu odpowiedniej kontroli sekcyjnej głównej pętli ppoż., tak aby zminimalizować zaburzenia systemów bezpieczeństwa elektrowni. Zawory dla celów przeglądów i napraw umieszcza się na każdym rurociągu wody ppoż. W razie usterki któregokolwiek z rurociągów ppoż. maksymalnie 5 hydrantów ppoż. (użytkowników takiego rurociągu) nie będzie w stanie pracować. Hydranty ppoż. powinny zostać zainstalowane na terenie elektrowni i powinny być zgodne z normą NFPA 24, Norma dla Instalacji Indywidualnych Sieci ppoż. wraz z Instalacjami. The water main distribution ring should be looped around the power block and should be of sufficient size to supply the flow requirements determined by the highest fire water demand of the site. The fire water pipes inside and outside of the power block are laid in a loop circuit. Each main fire pump discharges in a header, which is connected to the annular fire water pipe. Indicator control valves should be installed to provide adequate sectional control of the fire main loop to minimize plant protection impairments. Valves for examination and repair are placed on each fire water pipe. In case of any defective fire service pipes, a maximum of 5 fire hydrants (users) will not be able to work. Fire hydrants should be installed on the plant site and should be in compliance with NFPA 24, Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances.

30 projektowania systemów przeciwpożarowych Strona 30/43 Odległość pomiędzy hydrantami na głównych obszarach elektrowni powinna wynosić maks m. Odległości pomiędzy hydrantami na obszarach odległych, takich jak składowisko długoterminowe węgla, powinny wynosić maks m. Każdy hydrant należy wyposażyć w oddzielny zawór odcinający umieszczony na podłączeniu danego rozgałęzienia do głównego systemu zasilania. Bębny Zwijające Węży należy zainstalować zgodnie z normą NFPA 14, Norma dla Instalacji Rur pionowych oraz Systemów Węży. Bębny zwijające węzy stanowią przedłużenie zewnętrznego systemu hydrantów. Bęben zwijający powinien zapewnić strumień dla różnych rodzajów zagrożeń w budynkach. Tam gdzie jest wiele poziomów, Bęben zwijarki instaluje się na każdym poziomie, gdzie występuje ryzyko pożaru. Zwykle bębny zwijarek instaluje się koło wyjść ewakuacyjnych. NB : Bęben zwijający oraz hydrant powinny być kompatybilne z wężami wykorzystywanymi przez brygady straży pożar. Hydrant spacing in main plant areas should be a maximum of 91.4 m. Hydrant spacing in remote areas such as long term coal storage should be a maximum of m. Each hydrant should be equipped with a separate shutoff valve located on the branch connection to the main supply. Hose Reel should be installed according to NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems. The Hose Reel is an extension of the outdoor hydrant system. The Hose Reel should be capable of delivering the hose stream demand for the various hazards in the buildings. Where there are several floors, Hose Reel are installed at each floor where there is a fire hazard. Generally, hose reels are located near escape exit. NB : Hose Reel and hydrant should be compatible with fire hose used by the responding fire departments.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 27/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 27/I

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 27/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 27/I PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 27/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 27/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZATWIERDZANIA/AKCEPTACJI ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW DOSTĘPU GUIDELINES FOR APPROVAL/ACCEPTANCE OF ALTERNATIVE MEANS OF ACCESS

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PORĘZNIK INSTLJI ORZ UŻYTKOWNI PIEÓW O SUNY OPLNYH REWNEM OÜ Skamet, Savi 9, Pärnu, Estonia 80010 Tel: +372 44 70 062 INSTLLTION N OPERTION MNUL FOR WOO-URNING SUN STOVES info@skamet.ee http://www.skamet.ee

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék. Operating Instructions HOB Contents. Instrukcja obsługi PŁYTA Spis treści PH 941MSTV GH/HA EE.

Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék. Operating Instructions HOB Contents. Instrukcja obsługi PŁYTA Spis treści PH 941MSTV GH/HA EE. PH 941MSTV GH/HA EE Magyar Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék Használati útmutató,1 Figyelmeztetések,3 Szerviz,4 A készülék leírása,6 Beszerelés,21 Bekapcsolás és használat,25 Óvintézkedések és

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

Possibilities of Utilization the Risk Based Techniques in the Field of Offshore Wind Power Plants

Possibilities of Utilization the Risk Based Techniques in the Field of Offshore Wind Power Plants Possibilities of Utilization the Risk Based Techniques in the Field of Offshore Wind Power Plants Author Przemysław Kacprzak Keywords offshore wind power plants, risk-based analyses Summary In the article

Bardziej szczegółowo

Niebieska Księga Blue Book

Niebieska Księga Blue Book Niebieska Księga Blue Book Nowe wydanie New edition Lipiec / July 2015 Infrastruktura drogowa Road Infrastructure Spis treści Table of Contents Wprowadzenie Background... 5 Cel podręcznika Purpose of the

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

Niebieska księga Blue Book

Niebieska księga Blue Book Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka energetyczna budynków ıntense energy efficiency Charakterystyka energetyczna budynków Słowniczek pojęć po angielsku i po polsku Całkowitą odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponoszą jego autorzy. Dokument ten nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst obowiązujący od dnia: OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA. ze względu na ochronę przeciwpożarową

OPINIA. ze względu na ochronę przeciwpożarową OPINIA ze względu na ochronę przeciwpożarową Zbiorniki polietylenowe do magazynowania oleju opałowego typu CoEx plus bateryjne 1000, 1500, 2000 dm 3 kompaktowe bez opasek wzmacniających 750, 1000 dm 3

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services Raport Środowiskowy Enviromental Report ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 1 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Authors Jerzy Majewski Michał Szymanek Keywords photovoltaic generation, photovoltaic cell, solar radiation,

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport report Listopad 2009 November 2009 Spis treści Index of contents 1 2 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 03 1.1 Zatrudnienie w sektorze

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Patron medialny/media patron: Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. październik october

Patron medialny/media patron: Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. październik october Patron medialny/media patron: raport / report 2012 październik october Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie

Bardziej szczegółowo