SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 1 od 15 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nafta Numer rejestru REACH.: XXXX Nr Benzyna lekka LSR (RB) Nr Benzyna lekka (BK) Nr Nafta (RB) Nr Virgin Nafta (RB) Nr Virgin Nafta (BK) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie ogólne Substancja użytkowa w petrochemii Zidentyfikowane zastosowania 1. Produkcja substancji 1a. Dystrybucja substancji 1b. Zastosowanie jako półprodukt 2. Wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszanin 3a. Zastosowanie w powłokach 4a. Zastosowanie w środkach czyszczących 12a. Zastosowanie jako paliwo: Przemysł 12b. Zastosowanie jako paliwo: Profesjonalna/y 12c. Zastosowanie jako paliwo: Konsument 13. Produkcja i przeróbka gumy: Przemysł 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Oznaczenie firmowe: Eni Deutschland GmbH Ulica, skrytka pocztowa: Sonnenstr. 23 Narodowość, kod, miejscowość: D Muenchen Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Informacja o stacji pogotowia: Herr Hückinghaus, Telefon: +49 (0) , Numer telefonu alarmowego Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ) Telefon: +49 (0) wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

2 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 2 od 15 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP): STOT SE 3; H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Repr. 2; H361 Moze działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Aquatic Chronic 2; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Asp. Tox. 1; H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Skin Irrit. 2; H315 Działa drażniąco na skórę. Flam. Liq. 2; H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Carc. 1B; H350 Może powodować raka. Muta. 1B; H340 Może powodować wady genetyczne. Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG: Carc. Cat. 2; R45 Może powodować raka. Muta. Cat. 2; R46 Może powodować dziedziczne wady genetyczne. F; R11 Produkt wysoce łatwopalny. Xn; R65 Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenia płuc w przypadku polkniecia. Xi; R38 Działa drażniąco na skórę. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. N; R51-53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodowac długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie (CLP) Hasło ostrzegawcze Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H225 Niebezpieczeństwo H304 H315 H336 H340 H350 H361 H411 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować wady genetyczne. Może powodować raka. Moze działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

3 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 3 od 15 Wskazówki bezpieczeństwa P201 P210 P280 P301+P310 P403+P233 P501 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / zbiornik dostarczyć do punktu utylizacji odpadów specjalnych. Oznakowanie (67/548/EWG albo 1999/45/WE) F T N Symbole niebezpieczeństwa R: R 45 produkt wysoce łatwopalny R 46 R 11 R 38 R 51/53 R 65 R 67 Symbole niebezpieczeństwa S: S 53 S 2 S 23 S 24 S 29 S 36/37 S 43 S 45 S 51 S 61 S Inne zagrożenia produkt niebezpieczny dla środowiska Może powodować raka. Może powodować dziedziczne wady genetyczne. Produkt wysoce łatwopalny. Działa drażniąco na skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodowac długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenia płuc w przypadku polkniecia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Unikać narażenia przed użyciem zapoznać się z instrukcją. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać par. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku pożaru używać Piana, suche środki gaśnicze, rozpylony strumień wody albo dwutlenek węgla. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Pary są cięższe od powietrza, rozprzesrzeniają się przy podłożu. Także w niskich temperaturach otoczenia mogą tworzyć się zdolne do wybuchu mieszaniny pary/powietrza. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

4 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 4 od Substancje SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach Skład chemiczny (składnika): Nafta, niskowrząca substancja UVCB (substancja o nieznanym lub zmiennym składzie) - Informacja o składnikach: Składnik Oznaczenie Zawartość Zaszeregowanie EINECS CAS REACH xxxx EINECS CAS EINECS CAS EINECS CAS EINECS CAS EINECS CAS Nafta (ropa naftowa), lekka reformingowana katalitycznie Nafta (ropa naftowa), przerobka zachowawcza w pelnym zakresie Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Nafta o niskiej temperaturze wrzenia Nafta (ropa naftowa), przerobka zachowawcza ciezka Weglowodory, bogate w weglowodory C?5, weglowodory C % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H304. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

5 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 5 od 15 Składnik Oznaczenie Zawartość Zaszeregowanie REACH xxxx EINECS CAS Benzen >= 0,1 % EU: Carc. Cat. 1; R45. F; R11. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. T; R48/23/24/25. Xi; R36/38. CLP: Asp. Tox. 1; H304. Carc. 1A; H350. Eye Irrit. 2; H319. Flam. Liq. 2; H225. Muta. 1B; H340. STOT RE 1; H372. Skin Irrit. 2; H315. Dodatkowe informacje: Moze działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. test CAS Chemiebenzin: Mieszanina węglowodorów, C5-C11, obszar wrzenia 35 C do 190 C CAS Full Range Naphtha: Mieszanina węglowodorów, C4-C11, obszar wrzenia-20 C do 220 C CAS Light Distillate Feedstock: Mieszanina węglowodorów, C4-C11, obszar wrzenia-20 C do 190 C CAS Light Virgin Naphtha: Mieszanina węglowodorów, C4-C10, obszar wrzenia-20 C do 180 C CAS Mittelbenzin: Mieszanina węglowodorów, C6-C12, obszar wrzenia 65 C do 230 C CAS Leichtbenzin: Mieszanina węglowodorów, >= C5 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Informacje ogólne: Po wdechu: Pierwsza pomoc: stosować samoochronę! inhalacja większych ilości powoduje: Zaburzenia koordynacji, zamroczenie, bóle głowy, mdłości. Przy dłuższym narażeniu: zawroty, utrata świadomości i zatrzymanie oddechu możliwe. Poszkodowanych przetransportować na świeże powietrze. W razie trudności w oddychaniu podać tlen. Przy zatrzymaniu oddechu lub przy nieregularnym oddechu należy zastosowć sztuczne oddychanie. Natychmiast sprowadzić lekarza. W razie utraty przytomności ułożyć i transportować na boku. Po podrażnieniu skóry: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć używając dużej ilością wody z mydłem. Należy udać się do dermatologa. Po podrażnieniu oczu: Po połknięciu: Natychmiast przemyć przez około 10 do 15 minut przy otwartych powiekach pod bieżącą wodą. Następnie skonsultować się z okulistą. Nie należy wywoływać wymiotów. W razie połknięcia, wzl. wymiotów niebezpieczeństwo dostania sią do płuc. Przy wymiotach i braku przytomności należy ułożyć stabilnie na boku. Zapewnić drożność dróg oddechowych. Natychmiast sprowadzić lekarza. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

6 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 6 od Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Po wdechu: Bóle głowy, stan upojenia, mdłości, zamroczenie, zawroty, duszność. Przy wystąpieniu wyższych stężeń: Zaburzenia CNS, utrata świadomości, narkoza, zatrzymanie oddechu. W przypadku połknięcia: zburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Mogą występować następujące objawy: Bóle głowy, stan upojenia, mdłości, mdłości, zamroczenie, zawroty, duszność, utrata świadomości, zatrzymanie oddechu. przy połknięciu z bezpośrednimi wymiotami może nastąpić aspiracja do płuc, co może prowadzić do chemicznej pneumoni lub do uduszenia. Leczenie: W danym wypadku sztuczne oddychanie tlenem. W razie podrażnienia płuc pierwsze leczenie dexamethason-em w spray-u. 5.1 Środki gaśnicze SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze: Piana, suche środki gaśnicze (ABC-proszek), rozpylony strumień wody, dwutlenek węgla. Nie zalecane, ze względów bezpieczeństwa, środki gaśnicze: Pełny strumień wody 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Produkt wysoce łatwopalny. Możliwe jest powstanie niebezpiecznycych, mogących eksplodować oparów/ mieszaniny wybuchowych gazów. Należy zwrócić uwagę na możliwość ponownego zapłonu. Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenki azotu (NOx), tlenki siarki, tlenek i dwutlenek węgla. 5.3 Informacje dla straży pożarnej Szczególne zabezpieczenia w walce z poparzeniami: Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na chemikalia. Dodatkowe informacje: Narażone na uszkodzenie pojemniki schładzać spryskując wodą. Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Należy osobno składować skażone płyny gaśnicze. Nie dopuścić do przedostania się środka gaśniczego do wód gruntowych lub zbiorników wodnych. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

7 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 7 od 15 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Unikać kontaktu z substancją. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną. Zaprowadzić ludzi w bezpieczne miejsce. Nie dopuszczać osób nie posiadających wyposażenia ochronnego. Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację. Nie wdychać par. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać rozprzestrzenienia się po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Uniemożliwić przeniknięcie do gruntu lub kanalizacji. Niebezpieczeństwo wybuchu! w przypadku uwolnienia do środowiska zawiadomić odpowiedzialne instytucje. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Należy usuną z powierzchni wody (np.:,odsysając). Zebrać niepalnym, wiążącym ciecz materiałem (np. piasek/ziemia/ziemia okrzemkowa/vermiculit) i usunąć na odpady zgodnie z przepisami. Nie spłukiwać wodą ani środkami zawierającymi wodę. Informacje dodatkowe: Oddalić źródła zapłonu. Należy zwrócić uwagę na możliwość ponownego zapłonu. Stosować nie iskrzące narzędzia. Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie lub upadek. 6.4 Odniesienia do innych sekcji nie wymagany SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Zalecenia w celu bezpiecznego użytkowania Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację miejsca pracy. Przy pracy należy unikać rozchlapywania i rozsypywania. unikać tworzenia się rozpylonej cieczy lub mgły. Nie wdychać par. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nigdy nie używać do oczyszczania. Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu: Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Należy uziemić pojemniki, przyrządy, pompy, instalacje filtrująco-odciągające. Należy stosować tylko narzędzia zabezpieczone antyelektrostatyczne (nie powodujące iskrzenia). Należy używać ubranie robocze zabezpieczone antystatycznie. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

8 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 8 od Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Wymagania dotyczące pojemników i miejsca składowania: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia. Nadający się materiał: stal, Dopuszczone do użytku kanistry zapasowe Wstęp do magazynu tylko dla osób upoważnionych. Ogólne zalecenia przy magazynowaniu Nie magazynować razem z materiałami utleniającymi, samozapalnymi i wysoce łatwopalnymi ciałami stałymi. Klasyfikacja magazynowa VCI: 3 = Łatwo zapalne substancje ciekłe 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Substancja użytkowa w petrochemii SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli Nr. CAS Oznaczenie Rodzaj Wartość graniczna Benzen Polska: NDS 1,6 mg/m3 Europa, BOELV: TWA Skóra 3,25 mg/m3; 1 ppm Informacje dodatkowe: wartość graniczna paliwa gaźnikowe (Końcowe analogie): 250 mg/m3 (Wartość graniczna dla paliw gaźnikowych według DIN EN 228 jest sumową wartością graniczną wszystkich węglowodorów włącznie z benzenem i wszystkimi składnikami zawierającymi tlen.) DNEL DNEL Krótki czas, pracownik, inhalacyjny: 1300 mg/m3 / 15 (4320 mg/m3/h) DNEL Krótki czas, pracownik, inhalacyjny: 1110 mg/m3 / 15 (2400 mg/m3/h) DNEL Długi czas, pracownik, inhalacyjny: 840 mg/m3 / 8h (10000 mg/m3/6 h) DNEL Krótki czas, konsument, inhalacyjny: 1200 mg/m3 / 15 (4320 mg/m3/h) DNEL Krótki czas, konsument, inhalacyjny: 640 mg/m3 / 15 (2400 mg/m3/h) DNEL Długi czas, konsument, inhalacyjny: 180 mg/m3 / 8h (10000 mg/m3/6 h) 8.2 Kontrola narażenia Dbać o dobrą wentylację pomieszczenia, odsysanie/odpowietrzenie. Natryski oraz inne urządzenia umożliwiające spłukanie szkodliwych substacji powinny być dostępne w obrębie stanowiska pracy. Substancja może być używana tylko w zamkniętych aparaturach i systemach. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

9 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 9 od 15 Kontrola narażenia w miejscu pracy Ochrona dróg oddechowych: Przy wystąpieniu wyższych stężeń: Aparat tlenowy z filtr A (kolor rozpoznawczy brązowy) odpowiedni EN 141. (Opary do 0,1 Vol.-%: A1, do 0,5 Vol.-% A2, do 1 Vol.-% A3.) Przy nieklarownych stosunkach i zawartości tlenu poniżej 17% należy używać sprzętu do ochrony dróg oddechowych z niezależnym obiegiem powietrza. Kontrola powietrza oddechowego: Rurka testowa Auer Benzin A, BNZ, Gasolin 30, QL. Ochrona rąk: Nieprzepuszczalne rękawice ochronne odpowiedni EN 374. Material rękawiczek: Nitrylokauczuk. Nie nadający się materiał: Skóra, tkanina włókiennicza. Czas przebicia: > 480 min. Należy przestrzegać wskazówek producenta rękawic dotyczących przepuszczania i wytrzymałości na przetarcie. Ochrona wzroku: Szczelne okulary ochronne odpowiedni EN 166. W przypadku zwiększonego niebezpieczeństwa dodatkowo Maska ochronna twarzy (przyłbica) Ochrona ciała: Antystatyczne ubranie/wysokie obuwie ochronne. Środki higieny i ochrony: W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nie wolno przechowywać w kieszeniach ubrania matriałów nasączonych produktem. Po pracy dokładne oczyszczenie i pielęgnacja skóry. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan: Barwa Zapach: ciekły bezbarwny do żółty charaktarystyczny Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia C (DIN EN ISO3405) Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia <= -60 C (Eaton 1990) Temperatura zapłonu i zasięg płomienia:<0 do <55 Stopień C (EN ISO 13736) Temperatura zapłonu ok. 200 C Samozapalność: C (Eaton 1990) Granice wybuchowości: DGW (dolna granica wybuchowości): 0,60 Vol% GGW (górna granica wybuchowości): 9,50 Vol% Parowanie: przy 38 C: CONCAWE (2010) hpa (EN ) Gęstość: przy 15 C: 0,7434 g/ml (ISO 3675/EN ISO 12185) Rozpuszczalność w wodzie: przy 20 C: nikły Współczynnik podziału n-oktanol/woda: >= 3 log P(o/w) Lepkość, kinematyczny: 9.2 Inne informacje przy 20 C: ok. 0,68 mm2/s Koncetracja siarka (DIN T.6): max mg/kg wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

10 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 10 od Reaktywność 10.2 Stabilność chemiczna SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Produkt zachowuje stabilność w normalnych warunkach przechowywania Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji Brak danych 10.4 Warunki, których należy unikać: 10.5 Materiały niezgodne Produkt wysoce łatwopalny. Unikać otwartych śródeł światła, ognia i innych źródeł zapłonu. Przy mocnym ogrzaniu: Zagrożenie pożarowe/niebezpieczeństwo samozapłonu. Możliwe jest powstanie niebezpiecznycych, mogących eksplodować oparów/ mieszaniny wybuchowych gazów. Pary są cięższe od powietrza, rozprzesrzeniają się przy podłożu. środek utleniający 10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenki azotu (NOx), tlenki siarki, tlenek i dwutlenek węgla. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyna zapalna: LD50 Szczur, doustny: > 5000 mg/[m3] (OECD TG 401) LC50 Szczur, inhalacyjny: > 5,61 mg/l (OECD TG 403) LD50 Królik, skórny: > 2000 mg/kg (OECD TG 402) NOAEL Szczur, skórny: 3750 mg/kg/28d (OECD TG 410) NOAEL Szczur, inhalacyjny: 9840 mg/m3 (OECD TG 412) Po wdechu: Po połknięciu: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenia płuc w przypadku polkniecia. Po podrażnieniu skóry: Drażniący. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Po podrażnieniu oczu: Działa odtłuszczająco na skórę. Przy dłuższym lub częstszym narażeniu możliwe są podrażnienia oczu. rakotwórcze zmiany w dziedziczeniu i zagrożenie kontynuacji rozmnażania Repr. 2 - Moze działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Carc. 1B - Może powodować raka. Muta. 1B - Może powodować wady genetyczne. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

11 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 11 od 15 Symptomy Spostrzeżenia ogólne Po wdechu: Bóle głowy, stan upojenia, mdłości, zamroczenie, zawroty, duszność. Przy wystąpieniu wyższych stężeń: Zaburzenia CNS, utrata świadomości, narkoza, zatrzymanie oddechu. W przypadku połknięcia: zburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka. Doustne, ew. wziewne przyjęcie powoduje u szczurów zmiany nefrotoksyczne. Działanie trujące na krwiotwórcze organy. Produkt zawiera benzen, który powoduje białaczkę. Mutagenność: mutagenność bakteryjna: niemutagenny, in-vitro (OECD TG 471 ) Mutacje genowe komórki ssaków, in-vitro (OECD TG 476): ujemny Test mikronuklearny in-vivo, Szczur (OECD TG 474): ujemny Aberacje chromosomalne, in-vivo, Szczur (OECD 475): ujemny Karcynogenność: Chroniczna (długo trwająca), skórny zastosowanie Mysz, NOEL: 0,5 ml (blended gasoline): no significantly changes compared to negative and historical controls Chroniczne działanie trujące podczas wdychania, Szczur, NOEL: 292 ppm. W doświadczeniach na zwierzętach zaobserwowano u gryzonii przy wysokim chronicznym inhalatywnym narażeniu wzrost ilości tumorów wątroby. Znaczenie tych wyników dla człowieka nie zostało objaśnione. Dzialanie szkodliwe na rozrodczosc: NOAEL >24700 mg/m3 (OECD TG 421). brak upośledzenia płodności w eksperymentach na zwierzętach. Neurotoksycznosci: Exposure to high level can produce depresja ośrodkowego układu nerwowego in humans or in experimental animals. immunotoksycznosci: Gasoline exposure does not affect the immune system in experimental animals przy Stężenie > mg/m3. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

12 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 12 od Toksyczność Toksyna wodna: SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodowac długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Ostre działania: Toksyczność alg: gatunki słodkowodne: 72h EL50 Pseudokirchneriella subcapitata (zielenica): 3,1 mg/l (OEDC 201, based on: stopa wzrostu) (źródło: CONCAWE 1995o) gatunki słodkowodne: 72h NOELR Pseudokirchneriella subcapitata (zielenica): 0,5 mg/l (OEDC 201, based on: stopa wzrostu) (źródło: CONCAWE 1996a) Toksyczność ryb: gatunki słodkowodne: 96h LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)): 10 mg/l (OEDC 203) (źródło: CONCAWE 1995a, 1996a,b) gatunki słodkowodne: 96h LC50 (szpara międzyracicowa): 8,2 mg/l (EPA ) (źródło: PPSC 1995a) Toksyczność w przypadku gatunków bezkręgowców: gatunki słodkowodne: 48h EC50 (Daphnia magna (duża pchła wodna)): 4,5 mg/l (OEDC 202, based on: Mobilność) (źródło: CONCAWE 1995h, 1996j,k) Toksyczność bakteriologiczna:: gatunki słodkowodne Tetrahymena pyriformis: 72h LL50 15,41 mg/l (Metoda: QSAR PETROTOX) (źródło: Redman et al. 2010b) Efekty długotrwałe: gatunki słodkowodne: Daphnia magna (duża pchła wodna): 21d NOEL: 2,6 mg/l (OEDC 211, based on: reprodukcja) (źródło: Springborn Laboratories Inc. 1999d) Stopień zagrożenia wód: 3 = silnie zagrożający wodom Trwałość i zdolność do rozkładu Inne wskazania: Z natury biodegradowalny (Solano-Serena, F. et al (1999)). Nie należy oczekiwać hydrolizy. (Neely, W.B., Blau, G.E. (1985)) 12.3 Zdolność do biokumulacji Współczynnik podziału n-oktanol/woda: >= 3 log P(o/w) 12.4 Mobilność w glebie Rozmieszczenie w środowisku po model kalkulacyjny (PETRORISK): powietrze: 93,02 % woda: 5,83 % ziemia: 0,34 % osad: 0,81 % (źródło: Redman et al., 2010a) 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Substancja ta nie spełnia kryteriów PBT-/vPvB zarządzenia REACH, aneks XIII Inne szkodliwe skutki działania Zalecenia ogólne: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i zbiorników wodnych. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

13 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 13 od 15 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt Numer kodowy odpadu * = Odpady płynnych paliw: Benzyna * = Wymagane jest potwierdzone usunięcie odpadków. Zalecenie: Przekazanie dopuszczonym służbom komunalnym. Możliwe altrnatywy: Spalanie według stosownych zaleceń. informacje dodatkowe Transport w samochodzie cysternie. Opróżniać należy całkowicie i starannie. Ostrożnie z opróżnionymi pojemnikami. Podczas spalania istnieje możliwość eksplozji. Należy unikać dostania się do środowiska. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (numer ONZ) ADR/RID, IMDG, IATA: Prawidłowa nazwa przewozowa UN ADR/RID: IMDG, IATA: DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, I.N.O. PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S Klasa(-y) zagrożenia w transporcie ADR/RID: klasa 3, Kod: F1 IMDG: Class 3, Code - IATA: Class Grupa pakowania ADR/RID, IMDG, IATA: I 14.5 Zagrożenia dla środowiska Marine Pollutant Yes 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Transport lądowy (ADR/RID) Tablica ostrzegawcza: spis zagrożeń 3 Ograniczone ilości EQ Opakownie: Instrukcje Szczególne zalecenia przy zbiorczy pakowaniu Portable Tanks: Instrukcje Portable Tanks: Szczególne zalecenia Kodowanie tanku Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: D/E ADR/RID: Numer niebezpieczeństwa 33, Numer UN (numer ONZ) ml E3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8 L4BN wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

14 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 14 od 15 transport morski (IMDG) EmS: Szczególne zalecenia - F-E, S-E Ograniczone ilości 500 ml EQ E3 Opakownie: Instrukcje P001 Opakownie: Przepisy - IBC: Instrukcje - IBC: Przepisy - Instrukcje do tankowania: IMO - Instrukcje do tankowania: UN T11 Instrukcje do tankowania Przepisy TP1, TP8 Stowage and segregation Category E. Properties and observations Immiscible with water. Transport lotniczy (IATA) Hazard EQ Passenger Ltd.Qty.: Passenger: Cargo: Special Provisioning ERG Flamm. liquid E3 Forbidden Pack.Instr Max.Qty. 1 L Pack.Instr Max.Qty. 30 L A3 3H 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Brak danych SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Przepisy krajowe - Polska Przepisy krajowe - Niemcy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U nr 201, poz. 1674, z 14 października 2005 r.) - do punktu 2; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U nr 171, poz. 1666, 2003 z późniejszymi zmianami) - do punktu 3; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, 2173, 2005) - do punktu 8; Ustawa z dnia 28 pa?dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671, 2002) do punktu 14; Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DzU nr 178, poz. 1481, 2005) - do punktu 14; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679, 2003 z późniejszymi zmianami) - do punktu 15. Klasyfikacja magazynowa VCI: 3 = Łatwo zapalne substancje ciekłe Stopień zagrożenia wód: 3 = silnie zagrożający wodom Zalecenia na wypadek zaburzeń: załącznik I, spis substancji Nr. 8 Zalecenia do ograniczenia: Należy przestrzegać ograniczeń zatrudniania nieletnich. Należy przestrzegać ograniczeń zatrudniania ciężarnych kobiet i matek karmiących piersią. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

15 KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Nafta Numer materiałowy N001 Wydrukowano: Opracowano: Powstanie: Wersja 6 / Strona 15 od 15 Inne przepisy, ograniczenia i zarządzenia: Nigdy nie używać do oczyszczania. Przepisy krajowe - Szwajcaria Zawartość lotnych organicznych związków (VOC): 743 g/l Przepisy krajowe - Wielka Brytania Kod DG-EA (Hazchem): 3YE Przepisy krajowe - EG (Wspólnota Europejska)-kraje członkowskie Zawartość lotnych organicznych związków (VOC): 100-% wagi Przepisy krajowe - USA Systemy oceny niebezpieczeństw NFPA Hazard Rating: Health: 3 (Serious) Fire: 4 (Severe) Reactivity: 0 (Minimal) HMIS Version III Rating: Health: 3 (Serious) - Chronic effects Flammability: 4 (Severe) Physical Hazard: 0 (Minimal) Personal Protection: X = Consult your supervisor 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa dla tej substancji. HEALTH * 3 FLAMMABILITY 4 PHYSICAL HAZARD 0 X Dalsze informacje SEKCJA 16: Inne informacje Powód ostatnich zmian: Zmiany w rozdziale 1: Numer alarmowy Literatura: CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium): - CSR Low Boiling Point Naphthas (Gasoline) 06/ Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102 - Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary data and Rationale) - Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum Substances Directive) - CONCAWE Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102 (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium) - CONCAWE Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary data and Rationale) - CONCAWE Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum Substances Directive) Arkusz danych z przedstawionego obszaru Kontakt poprzez: patrz, ustęp 1, w celu uzyskania informacji. Informacje podane w tym formularzu zestawiono według najleszej wiedzy i odzwierciedlają one wyniki dotychczasowych badań naukowych. Nie gwarantują one jednak dotrzymania definoowalnych w postaci zapisów prawnych właściwości. wydrukowane przez Eni Deutschland... z Qualisys SUMDAT

16 Anhang Section 1 Exposure Scenario Title Title: Manufacture of substance Use Descriptor Sector(s) of Use SU3, SU8, SU9 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC1, ERC4 Specific Environmental Release Category ESVOC 1.1.v1 Processes, tasks, activities covered Manufacture of the substance or use as an intermediate, process chemical or extracting agent. Includes recycling/ recovery, material transfers, storage, maintenance and loading (ncluding marine vessel/barge, road/rail car and bulk container). Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC1 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC1 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. General exposures (closed systems) PROC3 Seite 1 von 21

17 Ensure operation is undertaken outdoors. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Ensure operation is undertaken outdoors. Store substance within a closed system. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 0.03 Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.05 Release fraction to soil from process (regional only): Release fraction to wastewater from process: Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 80.4 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 99 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: 95.2 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 99.1 % Seite 2 von 21

18 Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal During manufacturing no waste of the substance is generated [ETW4] Conditions and measures related to external recovery of waste During manufacturing no waste of the substance is generated [ERW2] Seite 3 von 21

19 Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Distribution of substance Use Descriptor Sector(s) of Use SU3, SU8, SU9 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC1, ERC2 Specific Environmental Release Category ESVOC 1.1b.v1 Processes, tasks, activities covered Loading (including marine vessel/barge, rail/road car and IBC loading) and repacking (including drums and small packs) of substance, including its sampling, storage, unloading, distribution and associated laboratory activities. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC1 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC1 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems Seite 4 von 21

20 of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. General exposures (closed systems) PROC1 Process sampling PROC3 Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Bulk transfers (open systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Ensure operation is undertaken outdoors. Store substance within a closed system. General exposures (closed systems) with sample collection PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. General exposures (closed systems) Outdoor. PROC3 Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 90 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) Seite 5 von 21

21 efficiency of =: >= 12 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Seite 6 von 21

22 Section 1 Exposure Scenario Title Title: Formulation and (re)packing of substances and mixtures Use Descriptor Sector(s) of Use SU10 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC2 Specific Environmental Release Category ESVOC 2.2.v1 Processes, tasks, activities covered Formulation, packing and re-packing of the substance and its mixtures in batch or continuous operations, including storage, materials transfers, mixing, tabletting, compression, pelletisation, extrusion, large and small scale packing, sampling, maintenanance and associated laboratory activities. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC1 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC1 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. General exposures (closed systems) PROC3 Process sampling PROC3 Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Bulk transfers PROC8b Seite 7 von 21

23 Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Drum/batch transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Store substance within a closed system. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): Release fraction to wastewater from process: Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 56.5 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: 94.7 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations Seite 8 von 21

24 [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use in Coatings - Industrial Use Descriptor Sector(s) of Use SU3 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC4 Specific Environmental Release Category ESVOC 4.3a.v1 Processes, tasks, activities covered Covers the use in coatings (paints, inks, adhesives, etc) including exposures during use (including materials receipt, storage, preparation and transfer from bulk and semi-bulk, application by spray, roller, spreader, dip, flow, fluidised bed on production lines and film formation) and equipment cleaning, maintenance and associated laboratory activities. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC2 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC2 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local Seite 9 von 21

25 exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Film formation - force drying ( C). stoving (>100 C). UV/EB radiation curing PROC2 Provide extract ventilation to points where emissions occur. General exposures (closed systems) PROC3 provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Material transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC1 Store substance within a closed system. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): 6200 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 1 Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): 6200 tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.98 Release fraction to soil from process (regional only): 0 Release fraction to wastewater from process: Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 94.1 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: 92.6 % Organisation measures to prevent/limit release from site Seite 10 von 21

26 Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use as a fuel - Industrial Use Descriptor Sector(s) of Use SU3 Process Categories PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC7, ERC8B Specific Environmental Release Category ESVOC 7.12a.v1 Processes, tasks, activities covered Covers the use as a fuel (or fuel additive), and includes activities associated with its transfer, use, equipment maintenance and handling of waste. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Seite 11 von 21

27 Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC8b Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC8b Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Drum/batch transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. General exposures (closed systems) Use in contained batch processes Outdoor. PROC3 General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Store substance within a closed system. Use as a fuel (closed systems) PROC16 refuelling PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 1 Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Seite 12 von 21

28 Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): 0 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 99.4 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: >= 76.9 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2] Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1] Conditions and measures related to external recovery of waste This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Rubber production and processing Use Descriptor Seite 13 von 21

29 Sector(s) of Use SU10, SU3 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9 Environmental Release Categories ERC7 Specific Environmental Release Category ESVOC 4.19.v1 Processes, tasks, activities covered Manufacture of tyres and general rubber articles, including processing of raw (uncured) rubber, handling and mixing of rubber additives, vulcanising, cooling and finishing. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC2 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC2 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Material transfers (closed systems) PROC2 Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Store substance within a closed system. Material transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Bulk weighing PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Equipment maintenance PROC8a Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Store substance within a closed system. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Seite 14 von 21

30 General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) Outdoor. PROC3 Small scale weighing PROC9 Carry out in a vented booth or extracted enclosure. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): 94 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 20 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 1 Maximum daily site tonnage (kg/d): 4700 kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): 94 tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): Release fraction to wastewater from process: 0.01 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 0 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: >= 23.9 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is =: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation Seite 15 von 21

31 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Seite 16 von 21

32 Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use as a fuel - Professional Use Descriptor Sector(s) of Use SU22 Process Categories PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC8B, ERC8E, ERC9A, ERC9B Specific Environmental Release Category ESVOC 9.12b.v1 Processes, tasks, activities covered Covers the use as a fuel (or fuel additive), and includes activities associated with its transfer, use, equipment maintenance and handling of waste. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC8b Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC8b Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Drum/batch transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. General exposures (closed systems) PROC3 Use as a fuel (closed systems) PROC16 refuelling PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment maintenance PROC8a Seite 17 von 21

33 Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Ensure operatives are trained to minimise exposures. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with intensive management supervision controls. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Store substance within a closed system. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): 590 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 365 Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): 1600 Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.01 Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: Not Applicable Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: >= 3.4 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Seite 18 von 21

34 Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2] Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1] Conditions and measures related to external recovery of waste This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use as a fuel - Consumer Use Descriptor Sector(s) of Use SU21 Product Categories PC13 Environmental Release Categories ERC8B Specific Environmental Release Category ESVOC 9.12c.v1 Processes, tasks, activities covered Covers consumer uses in liquid fuels. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of consumer exposure Product Characteristic Liquid Covers concentrations up to 1 % Covers daily use up to 1 times per day Other given operational conditions affecting consumer exposure Covers use at ambient temperatures. Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) Liquid: Automotive Refuelling PC13 Covers annual use up to 52 days/yr Covers skin contact area up to 210 cm2 For each use event, covers use amounts up to grams Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour Covers use in room size of 100 m³ Covers exposure up to 0.05 hour(s) Liquid Scooter Refuelling PC13 Covers annual use up to 52 days/yr Covers skin contact area up to 210 cm2 Seite 19 von 21

35 For each use event, covers use amounts up to 3750 grams Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour Covers use in room size of 100 m³ Covers exposure up to 0.03 hour(s) Liquid, Garden Equipment - Use PC13 Covers annual use up to 26 days/yr For each use event, covers use amounts up to 750 grams Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour Covers use in room size of 100 m³ Covers exposure up to 2 hour(s) Covers skin contact area up to 420 cm2 Liquid: Garden Equipment - Refueling PC13 Covers annual use up to 26 days/yr Covers skin contact area up to 420 cm2 For each use event, covers use amounts up to 750 grams Covers use in a one car garage (34 m3) under typical ventilation. 1.5 Air changes per hour Covers use in room size of 34 m³ Covers exposure up to 0.03 hour(s) Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): 7000 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 365 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.01 Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2] Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1] Conditions and measures related to external recovery of waste This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health Not applicable 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario Seite 20 von 21

36 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Maximum Risk Characterisation Ratio for Wastewater Emisions [RCRwater] Seite 21 von 21

37 Anhang Section 1 Exposure Scenario Title Title: Manufacture of substance Use Descriptor Sector(s) of Use SU3, SU8, SU9 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC1, ERC4 Specific Environmental Release Category ESVOC 1.1.v1 Processes, tasks, activities covered Manufacture of the substance or use as an intermediate, process chemical or extracting agent. Includes recycling/ recovery, material transfers, storage, maintenance and loading (ncluding marine vessel/barge, road/rail car and bulk container). Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC1 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC1 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. General exposures (closed systems) PROC3 Seite 1 von 21

38 Ensure operation is undertaken outdoors. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Ensure operation is undertaken outdoors. Store substance within a closed system. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 0.03 Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.05 Release fraction to soil from process (regional only): Release fraction to wastewater from process: Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 80.4 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 99 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: 95.2 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 99.1 % Seite 2 von 21

39 Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal During manufacturing no waste of the substance is generated [ETW4] Conditions and measures related to external recovery of waste During manufacturing no waste of the substance is generated [ERW2] Seite 3 von 21

40 Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Distribution of substance Use Descriptor Sector(s) of Use SU3, SU8, SU9 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC1, ERC2 Specific Environmental Release Category ESVOC 1.1b.v1 Processes, tasks, activities covered Loading (including marine vessel/barge, rail/road car and IBC loading) and repacking (including drums and small packs) of substance, including its sampling, storage, unloading, distribution and associated laboratory activities. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC1 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC1 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems Seite 4 von 21

41 of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. General exposures (closed systems) PROC1 Process sampling PROC3 Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Bulk transfers (open systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Ensure operation is undertaken outdoors. Store substance within a closed system. General exposures (closed systems) with sample collection PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. General exposures (closed systems) Outdoor. PROC3 Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 90 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) Seite 5 von 21

42 efficiency of =: >= 12 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Seite 6 von 21

43 Section 1 Exposure Scenario Title Title: Formulation and (re)packing of substances and mixtures Use Descriptor Sector(s) of Use SU10 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC2 Specific Environmental Release Category ESVOC 2.2.v1 Processes, tasks, activities covered Formulation, packing and re-packing of the substance and its mixtures in batch or continuous operations, including storage, materials transfers, mixing, tabletting, compression, pelletisation, extrusion, large and small scale packing, sampling, maintenanance and associated laboratory activities. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC1 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC1 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. General exposures (closed systems) PROC3 Process sampling PROC3 Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Bulk transfers PROC8b Seite 7 von 21

44 Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Drum/batch transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Store substance within a closed system. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): Release fraction to wastewater from process: Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 56.5 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: 94.7 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations Seite 8 von 21

45 [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use in Coatings - Industrial Use Descriptor Sector(s) of Use SU3 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC4 Specific Environmental Release Category ESVOC 4.3a.v1 Processes, tasks, activities covered Covers the use in coatings (paints, inks, adhesives, etc) including exposures during use (including materials receipt, storage, preparation and transfer from bulk and semi-bulk, application by spray, roller, spreader, dip, flow, fluidised bed on production lines and film formation) and equipment cleaning, maintenance and associated laboratory activities. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC2 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC2 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local Seite 9 von 21

46 exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Film formation - force drying ( C). stoving (>100 C). UV/EB radiation curing PROC2 Provide extract ventilation to points where emissions occur. General exposures (closed systems) PROC3 provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Material transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC1 Store substance within a closed system. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): 6200 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 1 Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): 6200 tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.98 Release fraction to soil from process (regional only): 0 Release fraction to wastewater from process: Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 94.1 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: 92.6 % Organisation measures to prevent/limit release from site Seite 10 von 21

47 Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use as a fuel - Industrial Use Descriptor Sector(s) of Use SU3 Process Categories PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC7, ERC8B Specific Environmental Release Category ESVOC 7.12a.v1 Processes, tasks, activities covered Covers the use as a fuel (or fuel additive), and includes activities associated with its transfer, use, equipment maintenance and handling of waste. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Seite 11 von 21

48 Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC8b Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC8b Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Drum/batch transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. General exposures (closed systems) Use in contained batch processes Outdoor. PROC3 General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Store substance within a closed system. Use as a fuel (closed systems) PROC16 refuelling PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 1 Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Seite 12 von 21

49 Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): 0 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 99.4 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: >= 76.9 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2] Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1] Conditions and measures related to external recovery of waste This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Rubber production and processing Use Descriptor Seite 13 von 21

50 Sector(s) of Use SU10, SU3 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9 Environmental Release Categories ERC7 Specific Environmental Release Category ESVOC 4.19.v1 Processes, tasks, activities covered Manufacture of tyres and general rubber articles, including processing of raw (uncured) rubber, handling and mixing of rubber additives, vulcanising, cooling and finishing. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC2 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC2 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Material transfers (closed systems) PROC2 Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Store substance within a closed system. Material transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Bulk weighing PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Equipment maintenance PROC8a Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Store substance within a closed system. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Seite 14 von 21

51 General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) Outdoor. PROC3 Small scale weighing PROC9 Carry out in a vented booth or extracted enclosure. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): 94 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 20 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 1 Maximum daily site tonnage (kg/d): 4700 kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): 94 tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): Release fraction to wastewater from process: 0.01 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 0 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: >= 23.9 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is =: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation Seite 15 von 21

52 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Seite 16 von 21

53 Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use as a fuel - Professional Use Descriptor Sector(s) of Use SU22 Process Categories PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC8B, ERC8E, ERC9A, ERC9B Specific Environmental Release Category ESVOC 9.12b.v1 Processes, tasks, activities covered Covers the use as a fuel (or fuel additive), and includes activities associated with its transfer, use, equipment maintenance and handling of waste. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC8b Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC8b Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Drum/batch transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. General exposures (closed systems) PROC3 Use as a fuel (closed systems) PROC16 refuelling PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment maintenance PROC8a Seite 17 von 21

54 Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Ensure operatives are trained to minimise exposures. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with intensive management supervision controls. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Store substance within a closed system. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): 590 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 365 Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): 1600 Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.01 Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: Not Applicable Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: >= 3.4 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Seite 18 von 21

55 Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2] Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1] Conditions and measures related to external recovery of waste This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use as a fuel - Consumer Use Descriptor Sector(s) of Use SU21 Product Categories PC13 Environmental Release Categories ERC8B Specific Environmental Release Category ESVOC 9.12c.v1 Processes, tasks, activities covered Covers consumer uses in liquid fuels. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of consumer exposure Product Characteristic Liquid Covers concentrations up to 1 % Covers daily use up to 1 times per day Other given operational conditions affecting consumer exposure Covers use at ambient temperatures. Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) Liquid: Automotive Refuelling PC13 Covers annual use up to 52 days/yr Covers skin contact area up to 210 cm2 For each use event, covers use amounts up to grams Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour Covers use in room size of 100 m³ Covers exposure up to 0.05 hour(s) Liquid Scooter Refuelling PC13 Covers annual use up to 52 days/yr Covers skin contact area up to 210 cm2 Seite 19 von 21

56 For each use event, covers use amounts up to 3750 grams Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour Covers use in room size of 100 m³ Covers exposure up to 0.03 hour(s) Liquid, Garden Equipment - Use PC13 Covers annual use up to 26 days/yr For each use event, covers use amounts up to 750 grams Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour Covers use in room size of 100 m³ Covers exposure up to 2 hour(s) Covers skin contact area up to 420 cm2 Liquid: Garden Equipment - Refueling PC13 Covers annual use up to 26 days/yr Covers skin contact area up to 420 cm2 For each use event, covers use amounts up to 750 grams Covers use in a one car garage (34 m3) under typical ventilation. 1.5 Air changes per hour Covers use in room size of 34 m³ Covers exposure up to 0.03 hour(s) Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Annual site tonnage (tonnes/year): 7000 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 365 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.01 Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2] Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1] Conditions and measures related to external recovery of waste This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health Not applicable 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario Seite 20 von 21

57 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Maximum Risk Characterisation Ratio for Wastewater Emisions [RCRwater] Seite 21 von 21

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Glycopyrronium Bromide SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Glycopyrronium Bromide 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Wersja 1 / Strona 1 od 7 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 09.01.2013 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 7259/1 Numer według CAS: 7778-18-9 Numer WE: 231-900-3 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 0.04.201 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Wersja 1 / Strona 1 od 8 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Wersja 1 / Strona 1 od 8 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu - Nazwa produktu: Formula A Cleaner - Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Zastosowanie substancji / preparatu Zawiesina Producent/Dostawca: HCS EUROPE Sp. z o.o. ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 Strona: 1 od 8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 nr.ref. UDS000298_18_20150909 (PL) Zastępuje UK10410 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu AMBERGREASE FG1 luzem 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Data aktualizacji: 16.07.2012 GI-Mask Automix Wydrukowano dnia: 23.04.2013 Strona 1 z 3 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu GI-Mask

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 700010 Numer według CAS: 632-69-9 Numer według EINECS: 211-183-3 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie?

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie? Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym Nosić rękawice izolujące od zimna/maski

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TRW Brake Cleaner, 5 Liter can Nr. art. XRB228H(PL)

TRW Brake Cleaner, 5 Liter can Nr. art. XRB228H(PL) Data druku 13.05.2011, Aktualizacja 13.05.2011 Version 01 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Wersja 1 / Strona 1 od 9 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pritt Sztyft Nr SDB : 43182 V001.4 przeredagowano w dniu: 01.10.2013 Data druku: 16.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKCJA SUBSTNCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI-UE odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i Rozporządzenie (UE) Nr 453/2010 (REACH) Wersja 1 / Strona 1 od 8 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 0.04.201 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260 Karta charakterystyki strona: 1/5 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wydrukowano dnia: 10.02.2011 MSDS: 5010 Strona 1 z 4 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FUNABEN PLUS 03 PA 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Przejrzano dnia : 04.05.2012 Zastepcza Karta : 14.03.2011 "*" wskazuje uaktualnioną sekcje, n.d. = nie dotyczy, = brak dostepnych danych SEKCJA

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 Resin 35B SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Resin 35B.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 12128/4 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 13446-18-9 233-826-7 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI RS 01/0 /1 v1. RS -, -4 Strona: 1 Data opracowania: 09/10/2015 Aktualizacja: 05/12/2016 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 9347/6 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 GSB ekologiczny konserwant w proszku KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 dnia 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny

Bardziej szczegółowo