Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 259/2007/Z Prezesa ARR z dnia 7 sierpnia 2007 r. Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (obowiązują od roku szkolnego 2007/2008) Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

2 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie 3 II. Akty prawne 3 III. Postanowienia ogólne 4 IV. Zatwierdzanie 7 V. Realizacja dopłat 12 VI. Kontrola 17 VII. Formularze 21 2

3 I. Wprowadzenie Celem mechanizmu WPR Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jest promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, a tym samym utrzymanie równowagi na rynku mleka. Prawidłowa realizacja powyższego procesu przez ARR polega na udzielaniu dopłat do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych na terenie Polski zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE. II. Akty prawne Akty prawne UE 1) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (wraz z póź. zm.), 2) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla dzieci w instytucjach edukacyjnych (wraz z póź. zm.), 3) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2597/1997 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego (wraz z póź. zm.) 4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia. 5) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 6) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (wraz z póź. zm.) Rozporządzenia Komisji Europejskiej dostępne są na stronie internetowej Akty prawne krajowe 1) Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchomieniu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1611, z pózn. zm.), 3

4 2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, z pózn. zm.), 3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z pózn. zm.). III.Postanowienia ogólne 1. Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, zwane dalej Warunkami określają szczegółowe zasady realizacji przez Agencję Rynku Rolnego wyżej wymienionego mechanizmu dopłat. 2. Przedmiotem dopłat w rozumieniu niniejszych Warunków jest mleko i przetwory mleczne wymienione w art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2707/2000, tj.: Kategoria I Kategoria II Kategoria III Kategoria IV Kategoria V Kategoria VI Rodzaje mleka i przetworów mlecznych - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 3,5%, - mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu min. 3,5%, - jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu min. 3,5%, - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 3%, - mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu min. 3%, - jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu min. 3%, - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 2,5%, - mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu min. 2,5%, - jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu min. 2,5%, - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 2%, - mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu min. 2%, - jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu min. 2%, - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu od 1,5% do 1,8%, - mleko półtłuste poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu od 1,5% do 1,8%, - jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu od 1,5% do 1,8%, - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 1%, - mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu min. 1%, - jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu min. 1%. Kategoria VIII - sery świeże i przetworzone, naturalne a), o zawartości tłuszczu, co najmniej 40% w suchej masie 4

5 Kategoria IX - sery inne niż świeże i przetworzone, o zawartości tłuszczu, co najmniej 45% w suchej masie a) Do celów niniejszej kategorii, ser naturalny oznacza ser otrzymany wyłącznie z mleka, przy czym dopuszcza się dodanie substancji niezbędnych do jego wytworzenia, pod warunkiem, że substancje te nie są stosowane do zastąpienia, częściowo lub w całości, jednego ze składników mleka, tj. twarogi, twarożki, sery topione bez dodatków smakowych. Dodatkowo mleko będące przedmiotem dopłat może być wzbogacone białkami mleka, solami mineralnymi oraz witaminami. Dopuszczalne jest również obniżenie zawartości laktozy poprzez konwersję na glukozę i galaktozę (RK_2597/97_art. 3_ ust.2_lit. b i c). Mleko lub przetwory mleczne, które będą dostarczane do placówek oświatowych powinny być: a) wyprodukowane na terenie Wspólnoty w zakładach spełniających wymagania Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 oraz nabyte w Państwie Członkowskim, w którym umiejscowiona jest placówka oświatowa (RK_2707/00_art. 6_ ust.1), b) zapakowane w opakowania jednostkowe: spełniające wymagania sanitarne i weterynaryjne, określone w obowiązujących przepisach krajowych i UE, opatrzone znakiem identyfikacyjnym wymienionym w załączniku II_sekcja I Rozporządzenia (WE) 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (RK_2707/00_art.3_ust.6). 3. Mechanizm dopłat w rozumieniu niniejszych Warunków to mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. 4. Placówki oświatowe placówki oświatowe określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z pózn. zm.). 5. Okres stosowania dopłat w rozumieniu niniejszych Warunków jest to okres od września do czerwca, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno wychowawczych do dnia ich zakończenia w danym roku szkolnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.) z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych. 6. Okres rozliczeniowy w rozumieniu niniejszych Warunków jest to okres przyjęty do dokonywania rozliczenia dopłat obejmujący dwa kolejne miesiące okresu stosowania 1 Od dnia 1 stycznia 2006 r. Dyrektywa Rady (WE) 92/46/EWG została zastąpiona Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Warunki dotyczące zatwierdzania zakładów określone są w art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. 5

6 dopłat. Przyjmuje się, że w roku szkolnym jest pięć okresów rozliczeniowych (Terminarz Dsml P3_z1). 7. Ceny maksymalne w rozumieniu niniejszych Warunków są to maksymalne ceny, jakie mają być płacone przez uczniów za poszczególne rodzaje mleka i przetworów mlecznych, ogłoszone na dany rok szkolny w rozporządzeniu Rady Ministrów (RK_2707_art. 14 ust. 1). Sprzedaż mleka i przetworów mlecznych przez dostawcę w ramach mechanizmu dopłat, po cenach niższych niż ceny stosowane dla innych odbiorców, powinna mieć odzwierciedlenie w zmniejszeniu ceny płaconej przez uczniów. 8. Wnioskodawcą w rozumieniu niniejszych Warunków jest podmiot uczestniczący w mechanizmie dopłat (tj.: placówka oświatowa, władza działająca w imieniu placówki oświatowej, organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych lub dostawca), który na podstawie złożonych we właściwym OT ARR dokumentów spełnia wymagania określone w niniejszych Warunkach i uzyskał formalne zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) przez właściwy OT ARR do uczestnictwa w mechanizmie. 9. Osobą uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy jest: osoba uprawniona zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, osoba uprawniona zgodnie z dokumentem zaświadczającym o wyborze organu władzy oświatowej, (w przypadku placówek niepublicznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego) oraz kierownik placówki oświatowej, a także pełnomocnicy osób uprawnionych. 10. Właściwy OT ARR w rozumieniu niniejszych Warunków jest to Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. 11. Dostawcą w rozumieniu niniejszych Warunków jest zakład mleczarski lub inna osoba fizyczna bądź prawna, prowadząca zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą, obejmującą obrót produktami spożywczymi, dostarczająca mleko i przetwory mleczne do placówek oświatowych w ramach mechanizmu dopłat. 12. Władzą działającą w imieniu placówek oświatowych w rozumieniu niniejszych Warunków jest osoba fizyczna lub prawna bądź właściwa ze względu na rodzaj placówki oświatowej jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym danej placówki oświatowej. 13. Organizacją działającą w imieniu placówek oświatowych w rozumieniu niniejszych Warunków jest organizacja działająca w imieniu jednej lub wielu placówek 6

7 oświatowych lub władzy działającej w imieniu placówek oświatowych i specjalnie ustanowiona dla tych celów. 14. Dopłaty przysługują maksymalnie do 0,25 l mleka lub przetworu mlecznego spożytego w ciągu jednego dnia nauki szkolnej przez jedno dziecko uczęszczające do placówki oświatowej. Dla produktów kategorii VIII i IX do przeliczenia kilogramów na ekwiwalent mleka należy zastosować następujące współczynniki (RK_ 2707/2000_art. 5 ust. 2): a) Kategoria VIII: 100 kg = 300 kg mleka pełnego. b) Kategoria IX: 100 kg = 765 kg mleka pełnego. 15. Mleko i przetwory mleczne będące przedmiotem dopłat: a) nie mogą być wykorzystane do przygotowywania posiłków (RK_2707_art. 2 ust. 3), b) mogą być spożywane jedynie przez dzieci uczęszczające do danej placówki oświatowej. 16. Podmioty zamierzające uczestniczyć w mechanizmie dopłat jako Wnioskodawcy, przed złożeniem do właściwego OT ARR wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) zobowiązane są zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców w ARR 2 (szczegółowe zasady rejestracji w ARR opisane są w załączniku 2 do niniejszych Warunków ). IV.Zatwierdzanie 17. O dopłaty do mleka i przetworów mlecznych spożywanych w placówkach oświatowych mogą się ubiegać ci Wnioskodawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty), wydane przez Dyrektora właściwego OT ARR (RK_2707_art. 6 ust. 1). Wnioskodawcą może być: a) placówka oświatowa, b) władza działająca w imieniu placówki oświatowej, c) organizacja działająca w imieniu placówki oświatowej, d) dostawca. Tylko jeden z Wnioskodawców wskazany w pkt a), b), c) bądź d), może uzyskać zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat w odniesieniu do danej placówki 2 Nie dotyczy Wnioskodawców, którzy zostali wcześniej zarejestrowani przez ARR i posiadają nr rejestracyjny w CRP nadany przez ARR. 7

8 oświatowej. Zatwierdzeniu podlega ten z Wnioskodawców, określonych w pkt a) d), który jako pierwszy złoży prawidłowy wniosek. Wnioski złożone później, przez pozostałych Wnioskodawców, o których mowa w pkt a) d) zostaną pozostawione bez rozpoznania. Placówka oświatowa uzyska zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty), jeżeli uprzednio z wnioskiem o zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat nie wystąpili Wnioskodawcy, wskazani w pkt b), c), d). 18. Wnioskodawcy uczestniczący w mechanizmie dopłat, zobowiązani są do: 1) zapewnienia, że ceny płacone przez uczniów za mleko i przetwory mleczne w ramach mechanizmu dopłat nie przekraczają cen maksymalnych, o których mowa w pkt 7, 2) zapewnienia prawidłowego wykorzystania mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, tj.: a. mleko i przetwory mleczne nie mogą być wykorzystane do przygotowywania posiłków, b. mleko i przetwory mleczne mogą być spożywane jedynie przez dzieci uczęszczające do danej placówki oświatowej w okresie stosowania dopłat, z wyłączeniem ferii i przerw światecznych. 3) powiadamiania właściwego OT ARR o wszelkich zmianach mających wpływ na administrowanie mechanizmem dopłat 3, a w szczególności: a. zmianie miejsca siedziby Wnioskodawcy, b. zmianie placówek oświatowych, do których Wnioskodawca dostarczać będzie mleko i przetwory mleczne 4, c. rezygnacji z uczestnictwa w mechanizmie jako Wnioskodawca, 4) wyrażenia zgody na przeprowadzanie przez ARR kontroli w ramach mechanizmu dopłat poprzez udostępnienie prowadzonej ewidencji placówek 3 Placówka oświatowa niebędąca Wnioskodawcą może bezpośrednio poinformować OT ARR właściwy ze względu na siedzibę Wnioskodawcy o zmianach, mających wpływ na administrowanie mechanizmem, związanych z ww. placówką. Dotyczy to w szczególności: a. zmiany miejsca siedziby placówki oświatowej, b. zmiany osoby uprawnionej do reprezentowania placówki oświatowej, c. zmiany Wnioskodawcy, który dostarcza mleko i przetwory mleczne w ramach mechanizmu dopłat, d. rezygnacji z uczestnictwa w mechanizmie dopłat, e. zmiany liczby dzieci uczęszczających do placówki oświatowej. Placówka oświatowa powinna przesłać ww. informacje do wiadomości Wnioskodawcy. 4 W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie organizował dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych, do których nie dostarczał dotychczas mleka i przetworów mlecznych powinien przesłać do właściwego OT ARR nowy wykaz placówek oświatowych (Dsml_P2_f2). Zatwierdzeni Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dopłatę do mleka i przetworów mlecznych spożywanych przez uczniów w placówkach oświatowych zawartych w wykazie, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przesłali ww. wykaz. 8

9 oświatowych i wszystkich dokumentów związanych z mechanizmem dopłat (RK_2707_art. 8_ lit. d), 5) prowadzenia dokładnej ewidencji placówek oświatowych, do których dostarczają mleko i przetwory mleczne zawierającej 5 (RK_2707_art. 9_ ust. 1_ lit. a): a) nazwy placówek oświatowych, b) adresy placówek oświatowych, 6) przechowywania dokumentacji związanej z mechanizmem dopłat przez okres minimum 5 lat, w tym m.in.: a. umów zawartych z placówkami oświatowymi na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat - w przypadku dostawców oraz organizacji, b. faktur lub kopii faktur potwierdzających zakup/sprzedaż mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych, c. oświadczeń o ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych bezpłatnie do przedszkoli, szkół podstawowych lub gimnazjów, d. potwierdzeń dokonania zapłaty przez uczniów lub w ich imieniu 6 (tj.: kserokopii potwierdzonych przelewów bankowych lub wyciągów bankowych albo kserokopii dowodów kasowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania placówki oświatowej lub oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania placówki oświatowej potwierdzającego dokonanie zapłaty przez uczniów, zawierającego w szczególności: liczbę beneficjentów biorących udział w mechanizmie, ilość oraz rodzaje mleka i przetworów mlecznych, które zakupiono w danym okresie rozliczeniowym, pojemność opakowania, w którym dostarczane jest mleko i przetwory mleczne, cenę brutto za jedno opakowanie poszczególnych rodzajów mleka i przetworów mlecznych płaconą przez beneficjenta lub całkowitą kwotę płaconą przez beneficjentów za poszczególne rodzaje mleka i przetworów mlecznych), e. oświadczeń 6 (w przypadku gdy mleko i przetwory mleczne zostały dostarczone bezpłatnie) podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania placówki oświatowej zawierających: 5 Nie dotyczy placówek oświatowych, które w swoim imieniu występują o zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty). 6 Dotyczy placówek oświatowych, które są Wnioskodawcami w mechanizmie dopłat. W przypadku pozostałych Wnioskodawców dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (przez uczniów lub w ich imieniu za mleko lub przetwory mleczne) lub oświadczenie, że mleko i przetwory mleczne były dystrybuowane wśród uczniów bezpłatnie powinny znajdować się w placówkach oświatowych objętych mechanizmem dopłat. 9

10 informacje, że mleko i przetwory mleczne były dystrybuowane wśród uczniów bezpłatnie, liczbę beneficjentów biorących udział w mechanizmie, ilość oraz rodzaje mleka i przetworów mlecznych, które zakupiono w danym okresie rozliczeniowym, pojemność opakowania, w którym dostarczane było mleko i przetwory mleczne, f. potwierdzeń dostaw mleka i przetworów mlecznych sporządzonych przez placówki oświatowe, g. potwierdzenia dokonania zapłaty przez placówki oświatowe na rzecz dostawcy za dostarczone mleko i przetwory mleczne, h. wykazu zawierającego nazwy i miejsca siedziby producentów mleka i przetworów mlecznych, które Wnioskodawca dostarcza do placówek oświatowych (nie dotyczy zakładów mleczarskich występujących o dopłaty, które dostarczają wyłącznie własne mleko i przetwory mleczne do placówek oświatowych). 7) sporządzenia, na żądanie ARR, dodatkowych dokumentów związanych z uczestnictwem w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (RK_2707_art. 9_ ust.1_ lit. b), 8) zwrotu środków finansowych uzyskanych z tytułu dopłat w przypadku określonym w pkt 46 (RK_2707_art. 8_lit. b). 9) powiadomienia placówek oświatowych, do których dostarczają mleko i przetwory mleczne w ramach mechanizmu dopłat o obowiązku przechowywania przez okres min. 5 lat potwierdzeń dokonania zapłaty przez uczniów lub w ich imieniu. 19. Warunkiem uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat jest złożenie poprawnego wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) we właściwym OT ARR (Dsml_P2_f1 lub Dsml_P2_f1A). Jeżeli Wnioskodawca nie złożył wniosku lub wykazu placówek oświatowych na obowiązującej wersji formularza, ale złożony dokument zawiera wszystkie wymagane informacje, dokument uznaje się za ważny. 20. Jeżeli o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) występuje placówka oświatowa, do wniosku (Dsml_P2_f1A) zobowiązana jest dołączyć: 10

11 1) wykaz zawierający nazwę i miejsce siedziby producentów mleka i przetworów mlecznych, których przetwory dostarczane będą do placówki oświatowej w ramach mechanizmu dopłat. 21. Jeżeli o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) występuje dostawca / organizacja / władza działająca w imieniu placówek oświatowych, do wniosku (Dsml_P2_f1) zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty: 1) wykaz placówek oświatowych, do których będą organizowane dostawy (Dsml_P2_f2), 2) wykaz zawierający nazwę i miejsce siedziby producentów mleka i przetworów mlecznych, których przetwory Wnioskodawca zamierza dostarczać w ramach mechanizmu dopłat Wnioskodawca niebędący placówką oświatową, powinien zobowiązać placówki oświatowe uczestniczące w mechanizmie do sporządzania potwierdzenia zrealizowanych dostaw mleka i przetworów mlecznych w okresie rozliczeniowym oraz do udostępniania kontrolerom SKT OT ARR oraz innym pracownikom ARR lub przedstawicielom Komisji Europejskiej wszystkich dokumentów związanych z udzielaniem przez ARR dopłat, a także do przeprowadzania wszelkich kontroli/audytu należytego przestrzegania zasad mechanizmu dopłat. 23 W terminie 30 dni od dnia zarejestrowania we właściwym OT ARR poprawnie sporządzonego wniosku o zatwierdzenie, o którym mowa w pkt 19, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 20, 21, właściwy OT ARR prześle do Wnioskodawcy Informację o zatwierdzeniu uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty). 24. W przypadku, gdy wniosek o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) nie spełnia wymagań wymienionych w pkt 20 lub 21, właściwy OT ARR prześle do Wnioskodawcy Informację o brakach formalnych wniosku o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty), na formularzu (Dsml_P2_f4), wzywając jednocześnie do usunięcia braków z pouczeniem, że nie usunięcie wszystkich braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Brakujące dokumenty należy uzupełnić w terminie wskazanym w informacji, jednakże nie później niż 21 dni od daty jej wystawienia. Uzupełnione dokumenty powinny zostać przekazane do 7 Nie dotyczy zakładów mleczarskich, które dostarczać będą własne mleko i przetwory mleczne. 11

12 właściwego OT ARR wraz z formularzem uzupełnienia braków formalnych (Dsml_P2_f7). W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania Wnioskodawca ma prawo do ponownego złożenia wniosku. Wnioskodawcy nie przysługują względem ARR roszczenia związane z poniesieniem kosztów i zobowiązań wynikających z przygotowania do uczestnictwa w mechanizmie dopłat. 25. Wnioskodawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie do uczestnictwa w mechanizmie dopłat (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) mogą ubiegać się o dopłatę do mleka i przetworów mlecznych spożywanych przez uczniów w placówce oświatowej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty). V. Realizacja dopłat 26. W celu uzyskania dopłaty Wnioskodawca wpisany do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłatę powinien przesłać do właściwego OT ARR wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów (Dsml_P3_f1), które były spożywane przez uczniów w placówkach oświatowych wraz z odpowiednimi załącznikami. Wniosek powinien zostać złożony bezpośrednio lub listownie. W ramach jednego okresu rozliczeniowego Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych (Dsml_P3_f1). Wnioski mogą dotyczyć jednego miesiąca okresu rozliczeniowego i mogą być składane po zakończeniu dostaw w danym miesiącu okresu rozliczeniowego pod warunkiem, że dotyczą dostaw zrealizowanych w jednym miesiącu okresu rozliczeniowego. Jeżeli Wnioskodawca nie złożył wniosku na obowiązującej wersji formularza, ale złożony wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje, wniosek uznaje się za ważny. 27. Do wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty (Dsml_P3_f1) dostawca powinien dołączyć: 1) potwierdzenie dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym (Dsml_P3_f2) 8 lub (Dsml_P3_f2A) 9 w przypadku, gdy 8 W przypadku, gdy mleko i przetwory mleczne były dostarczane do placówki oświatowej, np. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. 12

13 mleko i przetwory mleczne były dostarczane do zespołu szkolnego. Jeżeli Wnioskodawca nie złożył potwierdzenia dostaw na obowiązującej wersji formularza, ale złożony dokument zawiera wszystkie wymagane informacje, dokument uznaje się za ważny). 2) kserokopie faktur za mleko i przetwory mleczne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, lub zbiorcze zestawienie faktur za mleko i przetwory mleczne dostarczone do placówek oświatowych zawierające: a) numery faktur, b) nazwę placówek oświatowych, do których dostarczono mleko i przetwory mleczne, c) ilości poszczególnych rodzajów mleka i przetworów mlecznych zawartych w poszczególnych fakturach oraz pojemność opakowań, d) cenę jednostkową brutto. Zbiorcze zestawienie faktur musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, lub oświadczenie (Dsml_P3_f7) o ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych bezpłatnie do: szkół podstawowych - w przypadku gdy dostawca będzie ubiegał się o dopłatę krajową, przedszkoli lub gimnazjów - w przypadku gdy dostawca będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa. Oświadczenie o ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych bezpłatnie do przedszkoli, szkół podstawowych lub gimnazjów (Dsml_P3_f7) powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. (Jeżeli Wnioskodawca nie złożył oświadczenia na obowiązującej wersji formularza, ale złożone oświadczenie zawiera wszystkie wymagane informacje, oświadczenie uznaje się za ważne). 28. Do wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty (Dsml_P3_f1) władza działająca w imieniu placówki oświatowej/ organizacja powinna dołączyć: 1) potwierdzenie dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym (Dsml_P3_f2) 8 lub (Dsml_P3_f2A) 9 w przypadku, gdy 9 W przypadku, gdy mleko i przetwory mleczne były dostarczane do zespołu szkolnego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i inna placówka oświatowa. 13

14 mleko i przetwory mleczne były dostarczane do zespołu szkolnego. (Jeżeli Wnioskodawca nie złożył potwierdzenia dostaw na obowiązującej wersji formularza, ale złożony dokument zawiera wszystkie wymagane informacje, dokument uznaje się za ważny). 2) kserokopie faktur za mleko i przetwory mleczne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, lub zbiorcze zestawienie faktur za mleko i przetwory mleczne dostarczone do placówek oświatowych zawierające: a) numery faktur, b) nazwę placówek oświatowych, do których dostarczono mleko i przetwory mleczne, c) nazwę dostawcy mleka i przetworów mlecznych, d) ilości poszczególnych rodzajów mleka i przetworów mlecznych zawartych w poszczególnych fakturach oraz pojemność opakowań, e) cenę jednostkową brutto. Zbiorcze zestawienie faktur musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, 29. Do wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty (Dsml_P3_f1) placówka oświatowa powinna dołączyć: kserokopie faktur za mleko i przetwory mleczne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, lub zbiorcze zestawienie faktur za mleko i przetwory mleczne dostarczone do placówek oświatowych zawierające: a) numery faktur, b) nazwę dostawcy mleka i przetworów mlecznych, c) ilości poszczególnych rodzajów mleka i przetworów mlecznych zawartych w poszczególnych fakturach oraz pojemność opakowań, d) cenę jednostkową brutto. Zbiorcze zestawienie faktur musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, 30. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 26 wpłynął do właściwego OT ARR w terminie do ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wnioskodawcy przysługuje pełna dopłata (Terminarz Dsml P3_z1) (RK_2707_art. 11_ust. 3). 14

15 31. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 26 wpłynął do właściwego OT ARR w pierwszym miesiącu po terminie wskazanym w pkt 30 kwota należna z tytułu dopłaty ulegnie zmniejszeniu o 5% (RK_2707_art. 11_ust. 3 lit. a). 32. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 26 wpłynął do właściwego OT ARR w drugim miesiącu po terminie wskazanym w pkt 30 kwota należna z tytułu dopłaty ulegnie zmniejszeniu o 10% (RK_2707_art. 11_ust. 3_lit. b). 33. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 26 został złożony we właściwym OT ARR w trzecim miesiącu po terminie wskazanym w pkt 30 lub później, Wnioskodawca traci możliwość ubiegania się o dopłatę za dany okres rozliczeniowy. 34. Jeżeli koniec terminu na złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 26 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy. 35. Stawki dopłat do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych zostały ogłoszone w Rozporządzeniu Komisji (WE) oraz opublikowane są na stronie internetowej Wysokość stawek dopłat uzależniona jest od zawartości tłuszczu w mleku. Do przeliczenia ilości mleka i przetworów mlecznych podanych w litrach na kilogramy stosuje się współczynnik 1,03, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2707/2000 art. 4 ust Ceny maksymalne mleka i przetworów mlecznych określone na dany rok szkolny ogłoszone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów i opublikowane są na stronie internetowej Jeżeli cena sprzedaży mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych byłaby niższa niż stawka dopłaty, dokonana zostanie redukcja stawki dopłaty na tyle, aby nie przewyższała tej ceny (RK_2707_art. 4_ust. 2). 38. Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego stawka dopłaty ulegnie zmianie, to dla ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego, dopłata wyliczona zostanie wg stawki obowiązującej w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego. Dopłata do ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych w drugim miesiącu okresu rozliczeniowego wyliczona zostanie wg nowej stawki dopłaty (RK_2707_art. 4_ust. 3). 39. Kwota należna z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach mechanizmu dopłat rozliczana jest przez właściwy OT ARR w odniesieniu do danego okresu rozliczeniowego. Do wyliczenia kwoty dopłaty stosuje się ostatni kurs wymiany euro na PLN, który Europejski Bank Centralny ustalił przed pierwszym dniem, pierwszego miesiąca okresu 15

16 rozliczeniowego, za który został złożony wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty (RK (WE) nr 1913/2006). 40. Dyrektor właściwego OT ARR przyzna kwotę należną z tytułu dopłaty, jeżeli: 1) wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty spełnia następujące wymagania: a) jest kompletny (tj. zawiera wymagane załączniki), b) jest poprawnie sporządzony, tj. zawiera wszystkie wymagane informacje, c) jest poprawny pod względem właściwości miejscowej, tj. wniosek został złożony we właściwym OT ARR, d) został złożony w dopuszczalnych terminach do składania wniosków określonych w pkt 30, 31 i 32, 2) ceny wskazane we wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty za mleko i przetwory mleczne dostarczone do placówek oświatowych nie przekraczają cen maksymalnych, 3) ilości mleka i przetworów mlecznych wskazane we wniosku są zgodne z ilościami wskazanymi w potwierdzeniach dostaw mleka i przetworów mlecznych wystawionych przez placówki oświatowe, będących załącznikami do wniosku 10, 4) ilości mleka i przetworów mlecznych wskazane we wniosku nie przekraczają maksymalnej ilości mleka i przetworów mlecznych przysługującej dzieciom uczestniczącym w mechanizmie dopłat w okresie rozliczeniowym, 5) dane zawarte we wniosku są zgodne z rejestrem podmiotów ubiegających się o dopłaty prowadzonym przez ARR. 6) wniosek został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku, gdy wniosek spełnia wymagania określone w niniejszym punkcie właściwy SI OT ARR sporządza i przesyła do Wnioskodawcy Notę księgową Informację o kwocie należnej z tytułu dopłaty (Dsml_P3_f4) w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania 11 we właściwym OT ARR poprawnie sporządzonego wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty. 41. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 40, właściwy OT ARR prześle do Wnioskodawcy Informację o brakach formalnych wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty na formularzu (Dsml_P3_f3), wzywając jednocześnie do usunięcia braków z pouczeniem, że nie usunięcie wszystkich braków w terminie spowoduje pozostanie wniosku bez rozpoznania. Brakujące dokumenty należy uzupełnić w terminie wskazanym w informacji, 10 Dotyczy sytuacji, gdy wniosek składany jest przez Wnioskodawcę niebędącego placówką oświatową. 11 Datą rejestracji wniosku w Sekcji Administracji OT ARR jest data wpływu tego wniosku do właściwego OT ARR. 16

17 jednakże nie później niż 21 dni od daty jej wystawienia. Uzupełnione dokumenty powinny zostać przekazane do właściwego OT ARR wraz z formularzem Uzupełnienie braków formalnych (Dsml_P3_f5). W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania Wnioskodawca ma prawo do ponownego złożenia wniosku. Wnioskodawcy nie przysługują względem ARR roszczenia związane z poniesieniem kosztów i zobowiązań wynikających z przygotowania do uczestnictwa w mechanizmie dopłat. 42. Wnioskodawca po otrzymaniu Noty księgowej informacji o kwocie należnej z tytułu dopłaty (Dsml_P3_f4) ma możliwość złożenia wniosku o wyjaśnienie zastrzeżeń dotyczących wyliczenia kwoty należnej z tytułu dopłaty w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania noty. 43. ARR dokona wypłaty kwoty należnej z tytułu dopłaty w terminie 30 dni od daty wystawienia Noty księgowej informacji o kwocie należnej z tytułu dopłaty (Dsml_P3_f4), jednakże nie później niż cztery miesiące od daty zarejestrowania we właściwym OT ARR wniosku, o którym mowa w pkt 26 (RK_2707_art. 12_ust. 2). VI. Kontrola 44. Wnioskodawcy oraz placówki oświatowe niebędące Wnioskodawcami, uczestniczące w mechanizmie dopłat, zobowiązani są poddać się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu dopłat oraz przepisów krajowych i UE, w tym także kontroli wszystkich dokumentów związanych z udzielaniem przez ARR dopłat (RK_2707_art. 14_ust. 2 i 3), tj.: 1) faktur za dostarczone mleko lub przetwory mleczne/oświadczeń o ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych bezpłatnie do przedszkoli, szkół podstawowych lub gimnazjów, 2) potwierdzeń dokonania zapłaty przez placówki oświatowe na rzecz dostawcy za dostarczone mleko i przetwory mleczne, 3) dowodów zapłaty za mleko i przetwory mleczne, dokonanych przez placówki oświatowe, 4) umów zawartych z placówkami oświatowymi na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat (w przypadku dostawców i organizacji), 5) potwierdzeń dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych wystawionych przez te placówki, 17

18 6) dowodów zapłaty przez uczniów lub w ich imieniu za mleko i przetwory mleczne. Ponadto przedmiotem kontroli będzie oznakowanie opakowań, w których mleko i przetwory mleczne dostarczone były do placówek oświatowych w ramach mechanizmu dopłat. 45. Jednostki wskazane w pkt 44 przeprowadzać będą kontrole w ramach mechanizmu dopłat u Wnioskodawców oraz w placówkach oświatowych niebędących Wnioskodawcami, które zostały wpisane w wykazach, o których mowa w pkt 21 ppkt) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że Wnioskodawca wystąpił o dopłaty do większej ilości mleka i przetworów mlecznych niż wynikało to z przedstawionych faktur/oświadczeń o ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych bezpłatnie do przedszkoli, szkół podstawowych lub gimnazjów, zobowiązany jest do zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty dopłat łącznie z odsetkami ustawowymi. 47. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że Wnioskodawca: 1) niebędący placówką oświatową, nie prowadzi ewidencji placówek oświatowych zgodnie z pkt 18 ppkt 5), nie przechowuje dokumentów, o których mowa w pkt 18 ppkt 6) lub w przechowywanych dokumentach stwierdzono nieprawidłowości, 2) będący placówką oświatową, nie przestrzega zasad mechanizmu dopłat, tj.: zapewnienia prawidłowego wykorzystania mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, zgodnie z pkt 18 ppkt 2) nie przechowuje dokumentów, o których mowa w pkt 18 ppkt 6) lub w przechowywanych dokumentach stwierdzono nieprawidłowości, Dyrektor właściwego OT ARR, może cofnąć zatwierdzenie Wnioskodawcy do udziału w mechanizmie dopłat (wykreśla go z rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty). Wnioskodawcy przesłana zostanie informacja o cofnięciu zatwierdzenia uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat (o wykreśleniu z rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty). 48. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia Wnioskodawca może wystąpić do Dyrektora właściwego OT ARR o ponowne zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie po minimalnym okresie 6 miesięcy od daty wydania informacji o cofnięciu zatwierdzenia (RK_2707_art. 10). 49. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że naruszone zostały inne zasady mechanizmu dopłat, niż te, o których mowa w pkt 47, w szczególności, że: 18

19 a) ceny płacone przez uczniów za dostarczane mleko i przetwory mleczne przekraczają ceny maksymalne ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów, b) sprzedaż mleka i przetworów mlecznych przez dostawcę, w ramach mechanizmu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, po cenach niższych niż ceny stosowane dla innych odbiorców, nie miała wpływu na obniżenie ceny płaconej przez uczniów. Dyrektor właściwego OT ARR może zawiesić zatwierdzenie uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat. Do Wnioskodawcy przesłana zostanie informacja o zawieszeniu zatwierdzenia uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat. 50. Zawieszenie zatwierdzenia uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat może nastąpić na okres od jednego do dwunastu miesięcy w zależności od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości (RK_2707_art. 10). 51. W przypadkach, o których mowa w pkt 47 i 49 Dyrektor właściwego OT ARR poinformuje placówki oświatowe, do których Wnioskodawca dostarczał mleko i przetwory mleczne o cofnięciu / zawieszeniu uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat. 52. Jeżeli w wyniku kontroli Wnioskodawcy stwierdzono inne nieprawidłowości, nieskutkujące koniecznością zwrotu przez Wnioskodawcę nienależenie pobranej dopłaty lub zawieszeniem /cofnięciem zatwierdzenia do udziału w mechanizmie - Dyrektor właściwego OT ARR udzieli Wnioskodawcy upomnienia. 53. Wnioskodawca zobowiąże placówki oświatowe, do których dostarcza mleko i przetwory mleczne w ramach mechanizmu dopłat, do umożliwienia kontrolerom SKT OT ARR, komórkom organizacyjnym pionu kontrolnego ARR oraz innym upoważnionym instytucjom przeprowadzenia kontroli. 54. Kontrola w placówkach oświatowych dotyczy w szczególności: 1) liczby dzieci uczęszczających do danej placówki oświatowej, 2) potwierdzeń dokonania zapłaty przez uczniów lub w ich imieniu, 3) faktur za dostarczone mleko i przetwory mleczne, 4) przestrzegania zasad mechanizmu dopłat, tj.: zapewnienia prawidłowego wykorzystania mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, zgodnie z pkt 18 ppkt 2). 55. Jeżeli kontrola przeprowadzona w placówkach oświatowych wykaże, że zostały naruszone zasady określone w pkt 18 ppkt 2), placówka oświatowa nie przechowuje dokumentów, o których mowa w pkt 54 ppkt 2), 3) lub 19

20 w przechowywanych dokumentach stwierdzono nieprawidłowości, Dyrektor właściwego OT ARR może: 1) udzielić placówce oświatowej upomnienia, 2) objąć placówkę oświatową zakazem korzystania z mechanizmu dopłat, gdy placówka oświatowa nie zastosowała się do zaleceń zawartych w upomnieniu. 56. Jeżeli placówka oświatowa nie zastosowuje się do zaleceń ARR zawartych w upomnieniu, Dyrektor właściwego OT ARR może objąć placówkę oświatową zakazem korzystania z mechanizmu dopłat W przypadku, o którym mowa w pkt 56 Dyrektor właściwego OT ARR poinformuje zatwierdzonych Wnioskodawców o zakazie dostarczania mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat do placówki oświatowej, o której mowa w pkt Po zakończeniu kontroli u Wnioskodawców i w placówkach oświatowych osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest do sporządzenia pisemnego raportu z kontroli wg wzoru określonego przez ARR. 59. Raporty z kontroli, o których mowa w pkt 58 powinny być podpisane przez osobę przeprowadzającą kontrolę oraz przez: 1) Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy - jeżeli kontrola dotyczy Wnioskodawcy, 2) osobę uprawnioną do reprezentowania placówki oświatowej - w przypadku gdy kontrola przeprowadzana jest w placówce oświatowej. Raporty sporządzane są w dwóch egzemplarzach: po jednym dla jednostki kontrolowanej i właściwego OT ARR. 60. Formularz wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty), formularz wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych oraz pozostałe załączniki, a także szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Terenowych ARR oraz na stronie internetowej Wnioskodawcy uczestniczący w mechanizmie dopłat mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa. Szczegółowe informacje dotyczące Trybu udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych można uzyskać na stronie internetowej oraz w Oddziałach Terenowych ARR. 20

21 62. Wnioskodawcy uczestniczący w mechanizmie dopłat mogą ubiegać się dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych Szczegółowe informacje dotyczące Warunków udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych można uzyskać na stronie internetowej oraz w Oddziałach Terenowych ARR. VII. Formularze Dsml_P2_f1 Wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) Dsml_P2_f1A Wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa placówki oświatowej jako Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) Dsml_P2_f2 Wykaz placówek oświatowych, do których będą organizowane dostawy Dsml_P2_f7 Uzupełnienie braków formalnych Dsml_P3_f1 Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych Dsml_P3_f2 Potwierdzenia dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym Dsml_P3_f2A Potwierdzenie dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym (dotyczy zespoły szkolnego) Dsml_P3_f7 Oświadczenie o ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych bezpłatnie do przedszkoli, szkół podstawowych lub gimnazjów Dsml_P3_f5 Uzupełnienie braków formalnych Dsml_P3_z1 Terminarz 21

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007/2008 Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 177/2009/Z Prezesa ARR z dnia 19 sierpnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 352/2008/Z Prezesa ARR z dnia 31 grudnia 2008 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (obowiązują dla dostaw realizowanych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2014/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2014 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 175/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17.08.2009 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku Dsml_P3_f1 Część A 1. Nazwa placówki oświatowej

Numer wniosku Dsml_P3_f1 Część A 1. Nazwa placówki oświatowej 1 z 5 Numer wniosku Dsml_P3_f1 Część A 1. Nazwa placówki oświatowej 2. NIP 3. REGON 4. Adres placówki oświatowej 5. Ogólna liczba dzieci/uczniów w zespole szkolnym w tym: w przedszkolu w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2016/Z Prezesa ARR z dnia 15 września 2016 r. Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2010/Z Prezesa ARR z dnia 28 lipca 2010 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Załącznik do Zarządzenia 107/2007/Z Prezesa ARR z dnia 9 marca 2007 r. Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących Załącznik nr 2 Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących 1. Autoryzację w ramach niniejszego mechanizmu muszą posiadać następujące zakłady produkcyjne/przetwórcze:

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2011/2012

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2011/Z Prezesa ARR z dnia 17 sierpnia 2011 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2011/2012 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 122/2012/Z Prezesa ARR z dnia 23 sierpnia 2012 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2015/2016

Warunki uczestnictwa w programie Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2015/Z Prezesa ARR z dnia 19 czerwca 2015 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2015/2016 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców niebędących placówkami oświatowymi (dostawcy organizacje, władze działające w imieniu placówek oświatowych) Wybrane pojęcia Należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 6052 UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009/Z Prezesa ARR z dnia 26 stycznia 2009r. Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 do Zarządzenia Nr 54/2014/Z z dnia 16 maja 2014 r. Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców będących placówkami oświatowymi Wybrane pojęcia Należy zapoznać się z treścią oznaczoną znakiem. Oznacza on, że treść przedstawiona poniżej zawiera

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2015/Z Prezesa ARR z dnia 5 listopada 2015 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne SPIS TREŚCI str. 4 str. 4 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na str. 6 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2005/Z Prezesa ARR z dnia 13 kwietnia 2005 r. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA NR XVII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA NR XVII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA NR XVII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ. z dnia 25 września 2009r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ. z dnia 25 września 2009r. UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1240 UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 50 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2012 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 50 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 50 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia.

UCHWAŁA NR.../ / RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia. projekt UCHWAŁA NR.../ / RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja dla przedsiębiorstw prowadzących magazyny autoryzowane Iomp_I3 WERSJA: 2.0 Data wydania: Numer egzemplarza: Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/87/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 września 2015 r.

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/87/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2094 UCHWAŁA NR X/87/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 29/282/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 29/282/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 5609 UCHWAŁA NR 29/282/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu pomocy

Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu pomocy Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2014/Z Prezesa ARR z dnia 8 września 2014 r. Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu pomocy Agencja Rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 218 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY BARANOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 218 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY BARANOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 218 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY BARANOWO z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu szkoleniowego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1477 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 Załącznik nr 3 do Warunków sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych artykułów spożywczych Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 A.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 grudnia 2007 r. Dz.U.07.240.1754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 24 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1625 UCHWAŁA NR XXV.243.2017 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia r.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia. grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia. grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia. grudnia 2016 r. Projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy...

WZÓR UMOWA. Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy... Załącznik do Warunków uczestnictwa Producentów w mechanizmie Dopłaty do prywatnego składowania wina stołowego i moszczy gronowych WZÓR UMOWA Nr../PRdt- -../20 Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy.......

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 421 UCHWAŁA NR 275.XXXVII.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 24 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 421 UCHWAŁA NR 275.XXXVII.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 24 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 421 UCHWAŁA NR 275.XXXVII.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 28 czerwca 2010 r. Druk nr 914 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia.. r.

UCHWAŁA Nr / / RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia.. r. UCHWAŁA Nr / / RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia.. r. Projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2011/Z z dnia 29 sierpnia 2011 r. Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 111/2011/Z Prezesa

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013/Z Prezesa ARR z dnia 11 lutego 2013 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 292 UCHWAŁA NR XXVI/294/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/205/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XXI/205/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XXI/205/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9446 UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 7683 UCHWAŁA NR PR.0007.263.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Cieszyńskiego

Uchwała Nr Rady Powiatu Cieszyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR 32/310/17 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR 32/310/17 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR 32/310/17 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk przyznanych szkołom, przedszkolom i innym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 24 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA w sprawie: szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 30 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 11103 UCHWAŁA NR XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/332/09 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/332/09 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVII/332/09 RADY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 7892 UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 grudnia 2015 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 808 UCHWAŁA NR XXXII/268/12 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 55/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 kwietnia 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 31 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 31 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1654 UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo