Instalacje zintegrowane w budynkach pasywnych (cz. 2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacje zintegrowane w budynkach pasywnych (cz. 2)"

Transkrypt

1 Instalacje zintegrowane w budynkach pasywnych (cz. 2) Rosnące wśród architektów i inwestorów zainteresowanie budownictwem pasywnym zmusza do przekazywania oraz poszerzania zasobu wiedzy związanej z funkcjonowaniem instalacji wentylacji i ogrzewania w budynkach pasywnych. Jakkolwiek są one zbliżone do układów tradycyjnych, jednak muszą charakteryzować się wysokimi sprawnościami i uwzględniać wiele nietypowych oddziaływań. Ze względu na wpływ instalacji na budynki, znacznie większy w przypadku budynków pasywnych, ewentualne błędy projektowe mogą prowadzić do wadliwego funkcjonowania układów i niezachowania parametrów komfortu klimatycznego. Złe przykłady mogą oddziaływać zniechęcająco na przyszłych potencjalnych inwestorów. Źródła ciepła W budynkach pasywnych ciepło niezbędne do pokrycia zapotrzebowania na cele grzewcze jest generowane z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła, urządzenia do odzysku ciepła w centrali oraz pompy ciepła. W okresach niedostatecznego pokrycia, ciepło dostarcza dodatkowo nagrzewnica elektryczna zlokalizowana na nawiewie, co zilustrowano na rysunku 15. Na rysunku 16 przedstawiono przykład struktury pokrycia zapotrzebowania ciepła przez poszczególne źródła w urządzeniu kompaktowym. W przypadku niewielkiego udziału ogrzewania elektrycznego w skali roku takie rozwiązanie jest dopuszczalne, w innych wypadkach należy rozważyć wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła. Rys.15. Obszar niedostatecznego pokrycia zapotrzebowania ciepła (max. 2.0 kw) przez układ o mocy 1.4 kw, [4] Dodatkowe źródła ciepła w budynkach pasywnych muszą charakteryzować się małą bezwładnością oraz niewielką mocą cieplną. Warto zauważyć, iż niewielkie zapotrzebowanie ciepła przyczynia się do braku indywidualnych rozliczeń najemców w wielorodzinnych domach pasywnych, ze względu na zbyt wysokie koszty opomiarowania instalacji i wykonywania odczytów oraz rozliczeń. Pomieszczenie

2 o powierzchni 30 m² wymaga dostarczenia zaledwie 300 W energii cieplnej, co stanowi równowartość strumienia 30 m³/h powietrza o temperaturze 50 C, 5 żarówek o mocy 60 W bądź 4 osób generujących jednostkowe zyski ciepła 80 W/os. Wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła umożliwia, wątpliwy co prawda w aspekcie higienicznym, efekt podwyższenia wilgotności względnej, podczas okresów obniżenia wilgotności w pomieszczeniach, poprzez ograniczenie strumienia powietrza wentylacyjnego i doprowadzenie do pomieszczeń ciepła poprzez układ ogrzewania. Większość kompaktowych urządzeń grzewczo-wentylacyjnych oferuje przyłącza obiegów grzewczych. Preferowane są w tym względzie układy niskotemperaturowe, płaszczyznowe. Często w łazienkach instalowane Rys.16. Przykład struktury pokrycia zapotrzebowania ciepła przez poszczególne źródła w urządzeniu kompaktowym, [3] są grzejniki. Dzięki wyrównaniu temperatur powierzchni przegród usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu może być dowolne, nie musi się on znajdować pod oknem. Pozwala to na większą elastyczność w prowadzeniu instalacji i zmniejszenie długości przewodów zasilających i obiegów wodnych. Podstawowymi kryteriami decydującymi o wyborze dodatkowego źródła ciepła są: zużycie energii pierwotnej; koszty energii na rynku lokalnym; dodatkowe koszty inwestycyjne danego źródła ciepła (np. komin); ograniczenia związane z koniecznością prowadzenia dodatkowych instalacji (doprowadzenie powietrza, odprowadzenie spalin, instalacja wodna, izolacja wewnętrznego komina, itd.); eksploatacja (np. dostarczanie opału do kotła, czyszczenie); Dodatkowymi źródłami ciepła w budynkach pasywnych są: ogrzewanie elektryczne (nagrzewnice kanałowe/grzejniki), niekorzystne ze względu na najwyższe współczynniki konwersji energii pierwotnej; kotły gazowe/olejowe; kominki na biomasę (drewno, pelety); kominki na bioalkohol; sieć cieplna (ze względu na wysokie opłaty stałe i abonamentowe opłacalna w przypadku budynków szeregowych, wielorodzinnych); pompy ciepła (jako dolne źródło: grunt, powietrze, wody podziemne i powierzchniowe); ogniwa paliwowe; małe układy kogeneracyjne.

3 Wykorzystanie popularnych w ostatnich latach kominków i pieców na drewno lub biomasę rodzi problemy eksploatacyjne w budynkach pasywnych. Urządzenia zwykle charakteryzują się zbyt dużą mocą cieplną rzędu 2 10 kw, co powoduje ryzyko przegrzania w dobrze izolowanym budynku pasywnym. Doprowadzenie powietrza do zamkniętej komory spalania musi się odbywać poprzez kanał powietrza zewnętrznego, a odprowadzenie spalin przez układ kominowy (zalecany komin zewnętrzny). Przejście obu kanałów przez powłokę budynku stanowi miejsce potencjalnych nieszczelności i mostków cieplnych. Kanały muszą być bardzo dobrze izolowane cieplnie, co zmniejsza powierzchnię użytkową mieszkań. Wskazane jest wykorzystywanie urządzeń, które umożliwiają przekazanie większej części ciepła (nawet do 80%) do układu przygotowania CWU. Rys.17. Moduł mieszkaniowy w budynku pasywnym, Salzburg, Austria Ważnym zagadnieniem związanym z eksploatacją budynków pasywnych jest możliwość pokrywania zmiennego indywidualnego zapotrzebowania ciepła poszczególnych pomieszczeń. Może to być realizowane za pomocą następujących rozwiązań: regulacja wielkości strumienia ciepłego powietrza; grzejniki wodne, ogrzewanie płaszczyznowe lub elektryczne grzejniki konwekcyjne (łazienki 24 C); moduły indukcyjne z nagrzewnicą wodną/elektryczną (rysunek 19) ogrzewanie/chłodzenie; kanałowe nagrzewnice powietrza (elektryczne PTC, wodne); grzejniki zlokalizowane pod nawiewnikami (rysunek 18) umożli wiające ogrzewanie powietrza dla indywidualnego pomieszczenia i ograniczające straty ciśnienia instalacji wentylacyjnej związane z brakiem nagrzewnicy kanałowej. W przypadku konieczności lokalnego obniżenia temperatury (np. w sypialni) mogą być stosowane następujące zabiegi: nocne obniżenie temperatury dla całego mieszkania; ograniczenie strumienia powietrza nawiewanego; rozszczelnienie okna 45 m³/h 22:00 7:00 (wątpliwe rozwiązanie).

4 Rys.18. Grzejnik wodny zlokalizowany pod nawiewnikiem powietrza świeżego w pokoju budynku pasywnego, Wiedeń, Austria Rys.19. Moduł indukcyjny z nagrzewnicą wodną zlokalizowany nad drzwiami pokoju budynku pasywnego, Salzburg, Austria Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła W budynkach pasywnych wykorzystywane są gruntowe wymienniki ciepła powietrzne przeponowe oraz wodne z czynnikiem pośredniczącym. Wymienniki mogą pełnić następujące funkcje: A. zabezpieczenie wymiennika ciepła przed zamarznięciem B. podniesienie temperatury powietrza czerpanego dla zwiększenia strumienia ciepła uzyskiwanego przez pompę ciepła C. efekt chłodzenia w lecie Projektowanie parametrów wymienników gruntowych opiera się na zdefiniowanej funkcji nawiewnika. Zabezpieczenie wymiennika przed zamarznięciem wymaga uzyskania temperatury za wymiennikiem na poziomie -4 C, a nawet wyższej w przypadku współpracy z układami odzysku o wysokiej sprawności. Funkcja zwiększenie temperatury powietrza dla zwiększenia strumienia ciepła uzyskiwanego przez pompę ciepła wymaga uzyskania za wymiennikiem temperatur przekraczających +4 C. Efekt chłodzenia budynku w lecie jest niewielki i choć temperatury za wymiennikiem nie przekraczają C, to jednak moc chłodnicza jest mieści się w granicach W [3].

5 Rys.20. Przykładowe przebiegi temperatur w układzie wentylacyjnym z wymiennikiem gruntowym i wymiennikiem ciepła, [1] Gruntowe przeponowe powietrzne wymienniki ciepła wykorzystywane w budynkach pasywnych wykonywane są z rur PE/PP o średnicach fi mm posiadających wewnętrzną warstwa antybakteryjną. Na wlocie do czerpni zlokalizowany jest filtr G4. Strata ciśnienia w wymienniku nie powinna przekraczać 50 Pa, a prędkość przepływu powietrza 3 m/s. W okresach niesprzyjających, dla ograniczenia kosztów przetłaczania powietrza, układ wentylacyjny powinien mieć możliwość czerpania powietrza bezpośrednio z otoczenia, z pominięciem wymiennika gruntowego (bypass). Istnieją różne propozycje prowadzenia wymiennika gruntowego w otoczeniu budynku lub pod nim (rysunek 21), jak też wytyczne oraz programy obliczeniowe określające długość i średnicę wymiennika (tablica 3). Tablica 3. Parametry geometryczne gruntowego wymiennika ciepła w zależności od funkcji wymiennika A/B wg [3] Przejście powłoki budynku przez kanał wymiennika jest potencjalnym miejscem występowania nieszczelności powietrznych i mostków cieplnych. Z powyższego względu wskazane jest wspólne, szczelne wyprowadzenie instalacji (kanalizacja, wymiennik gruntowy, instalacje elektryczne, woda) w ramach pojedynczego kanału. Producenci wymienników oferują także indywidualne przejścia szczelne.

6 Rys.21. Przykładowe konfiguracje gruntowego wymiennika ciepła, [5] Przeponowe wymienniki gruntowe prowadzone są na głębokości 1,5 2,0 m, ewentualnie płycej, w przypadku zlokalizowania pod izolowaną płytą fundamentową. Powinny być kładzione w warstwie gruntu rodzimego, dobrze zagęszczonego. Ze względów finansowych wskazane jest wykorzystanie istniejącego wykopu fundamentowego (prowadzenie pod budynkiem). Należy zachować odstęp 1 metra od ścian budynku oraz pomiędzy odcinkami wymiennika. W okresach letnich w wymienniku może dochodzić do kondensacji i wykraplania wilgoci. Z tego względu kanał wymiennika należy prowadzić ze spadkiem 2% w kierunku studzienki kondensatu, znajdującej się na końcu wymiennika. Strumień powstającego kondensatu dla typowej instalacji w budynku jednorodzinnym (strumień powietrza 150 m³/h) jest szacowany przez firmę Rehau na poziomie 0,4 L/h (dla przypadku Dt=18K, 35 C/45%) lub nawet 0.8 L/h (Dt=12K, 28 C/80%). Innym rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie ciepła z gruntu jest gruntowy wymiennik wodny z niezamarzającym, glikolowym czynnikiem pośredniczącym, przepływającym zwykle w kilku pętlach obiegowych wykonanego z rur PE. Instalacja wymaga wykorzystania pomp obiegowych, armatury zabezpieczającej, naczynia wzbiorczego i nagrzewnicy. Pojawiające się wątpliwości związane z higienicznymi aspektami pracy wymiennika powietrznego, w wymienniku gruntowym nie stanowią zagrożenia. W zależności od funkcji przyjmowane są następujące długości obiegów wymiennika gruntowego: m/m³/h w przypadku funkcji zabezpieczenia wymiennika ciepła przed zamarznięciem lub 0.6 m/m³/h w celu zwiększenie temperatury powietrza dla potrzeb pompy ciepła [3]. Oprócz klasycznych obiegów układanych na jednej płaszczyźnie w gruncie stosowane są także spiralne wymienniki o kształcie odwróconego stożka. Rozwiązania dla budynków wielorodzinnych Wielorodzinne pasywne budynki mieszkalne charakteryzują się innymi rozwiązaniami technicznymi w porównaniu z budynkami jednorodzinnymi. Można powiedzieć, iż wentylacja w budynkach pasywnych to każdy system wentylacji umożliwiający utrzymanie komfortu klimatycznego, współpracujący z układem grzewczym lub pełniący jego funkcje, charakteryzujący się niskim zużyciem energii pierwotnej. W budynkach pasywnych wielorodzinnych są zatem stosowane typowe rozwiązania wentylacji, współpracujące w różnym stopniu z układem ogrzewania budynku. Rozwiązania układy wentylacyjnych w ramach budynków pasywnych można uszeregować według następująca kryteriów: domy jednorodzinne - układy zintegrowane (urządzenia kompaktowe CO, CWU, wentylacja), centralki wentylacyjne (produkcja CO i CWU odrębnie), domy wielorodzinne/biura - centralne układy wentylacyjne, zdecentralizowane układy wentylacyjne, Kryteriami decydującymi o wyborze konkretnego systemu są między innymi:

7 możliwości techniczne (budynek nowy/modernizowany); dostępność źródeł ciepła; układ funkcjonalny budynku. Na rysunku 22 przedstawiono przykładowe rozwiązania układów wentylacyjnych w budynkach pasywnych mieszkalnych wielorodzinnych. W budynkach wykorzystywane są zdecentralizowane centralki wentylacyjne pracujące na powietrzu zewnętrznym lub korzystające ze wstępnie obrobionego powietrza. Istnieją także rozwiązania małych ściennych modułów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy centralne umożliwiają wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła zarówno powietrznego jak i wodnego. Indywidualne ścienne lub podsufitowe moduły wentylacyjne charakteryzują się następującymi parametrami: wymiennik przeciwprądowy 75% czerpnia/wyrzutnia 2 x Ø120 mm wymiary 40 x 40 x 20 cm strumień powietrza m³/h Rys.22. Przykładowe rozwiązania układów wentylacyjnych w budynkach pasywnych mieszkalnych wielorodzinnych Każde mieszkanie wyposażone jest w 3 4 moduły. Nawiew powietrza następuje bezpośrednio z kratki zlokalizowanej na module, bądź też poprzez krótki odcinek kanałowy. Koszt modułu to kwota rzędu Moduły umożliwiają indywidualne sterowanie strumieniem powietrza.

8 Rys.22. cd. Przykładowe rozwiązania układów wentylacyjnych w budynkach pasywnych mieszkalnych wielorodzinnych Utrudnieniem jest konieczność konserwacji urządzeń i prac eksploatacyjnych w mieszkaniach najemców. Zdecentralizowane systemy wentylacyjne spotykane są także w szkołach o standardzie pasywnym. Powietrze nawiewane jest bezpośrednio z kratki zlokalizowanej na urządzeniu. Czerpnia i wyrzutnia są zintegrowane z prefabrykowanym elementem fasady budynku. Zakończenie Instalacje wentylacyjne w budynkach pasywnych charakteryzują się wysokimi sprawnościami i jakością wykonania. Jest to niezbędne ze względu na bardzo wysokie wymogi energetyczne stawiane rozwiązaniom. Dodatkowo kryterium ograniczające całkowite zużycie energii pierwotnej przez budynek zmusza do wykorzystania rozwiązań o niskim zużyciu energii. W aspekcie budownictwa wielorodzinnego proponowane są rozwiązania klasyczne charakteryzujące się niskimi stratami energii, a także systemy z modułami wentylacyjnymi. To ostatnie rozwiązanie może w przyszłości znaleźć zastosowanie także w termomodernizowanych budynkach tradycyjnych, gdyż w sposób nie zakłócający struktury funkcjonalnej budynku umożliwia rozwiązanie problemów związanych z eksploatacją wentylacji naturalnej. Spełnienie jednego z podstawowych kryteriów obciążenia grzewczego na poziomie 10 W/m2, umożliwia zastosowanie systemu powietrznego jako wspólnego układu wentylacji i ogrzewania zarazem. Dodatkowo w budynkach pasywnych można do w/w instalacji dołączyć również instalację przygotowania CWU. Sercem tak zintegrowanego układu instalacyjnego staje się kompaktowy agregat grzewczo-wentylacyjny. Rozwiązanie to ma wiele zalet: precyzyjne fabryczne wykonanie układu wentylacja-co-cwu, niewielkie straty energii ze względu na zwartość i dobrą izolację obudowy, łatwość projektowania / doboru (krótki czas, niższe koszty), niższe koszty wykonawstwa ze względu na łatwość montażu/ instalacji, kontrola zużycia mediów opomiarowania zintegrowane, redukcja kosztów inwestycyjnych tylko przyłącze elektryczne, możliwość chłodzenia budynku w okresie letnim.

9 Należy się spodziewać, iż obecnie wysoka cena urządzeń będzie maleć wraz ze wzrostem zainteresowania budownictwem pasywnym i produkcją sprzętu na większą skalę. Bibliografia [1] Dorer V., Breer D.: Residential mechanical ventilation systems: performance criteria and evaluations, Energy and Buildings, 27/1998 [2] Pakiet do projektowania budynków pasywnych PHPP 2007 EN [3] Strona internetowa firmy drexel und weiss [4] Strona internetowa Ingenieurbüro Prof. Dr. Harald Krause [5] Strona internetowa Passivhaus Instytut [6] Strona internetowa projektu CEPHEUS [7] Strona internetowa firmy Viessmann, Zobacz pierwszą część artykułu Instalacje zintegrowane w budynkach pasywnych (cz. 1) Źródło: Czasopismo Energia i Budynek 9 (18) 2008 KONTAKT Energia i Budynek WWW: Tel.: (0-22)

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH 1 Zbigniew WNUKOWICZ KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH Odpowiedni standard pokoi hotelowych i dobra kuchnia to, w dobie rosnącej konkurencji, za mało, aby zachęcić klientów do

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFORMATOR TECHNICZNY I. PRZEPISY, NORMY, DYREKTYWY I WYTYCZNE Przepisy i normy Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz.34 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Rekuperatory Najwyższa klasa odzysku ciepła. Również z odzyskiem wilgoci! www.aeris.pl Ventermo jest wyłącznym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Współczesne budynki biurowe zmieniają oblicza polskich miast. Coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania architektoniczne, intrygująca

Bardziej szczegółowo

wentylacji i klimatyzacji

wentylacji i klimatyzacji Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpoŝarowej i akustycznej Dr inż. Michał Kozioł Wentylacja naturalna grawitacyjna (EN 12792:2003) Wentylacja planowany nawiew

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

75% Energia dla Twojego domu jest w gruncie, wodzie i w powietrzu Pompy ciepła Danfoss. www.strefaklienta.com.pl www.pompyciepla.danfoss.

75% Energia dla Twojego domu jest w gruncie, wodzie i w powietrzu Pompy ciepła Danfoss. www.strefaklienta.com.pl www.pompyciepla.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energia dla Twojego domu jest w gruncie, wodzie i w powietrzu Pompy ciepła Danfoss 75% darmowej energii słonecznej z gruntu, wody lub powietrza www.strefaklienta.com.pl www.pompyciepla.danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ 3 2. PROBLEMY Z WENTYLACJĄ GRAWITACYJNĄ W DOBIE NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO 5 3. SKUTKI BRAKU WŁAŚCIWEJ WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Część II. Technologie URE, infrastruktura

Część II. Technologie URE, infrastruktura Część II Technologie URE, infrastruktura Adam Minikowski * Pompy ciepła właściwe wymiarowanie instalacji z pompami ciepła 1. Wstęp Rosnące ceny paliw kopalnych i coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energijna budynku energooszczędnego studium przypadku

Efektywność energijna budynku energooszczędnego studium przypadku Efektywność energijna budynku energooszczędnego studium przypadku Rys. 1. Budynek energooszczędny w Euro-Centrum Budynek jako obiekt w obszarze oddziaływania człowieka można otoczyć osłoną bilansową wyszczególniając

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Renovent HR to się opłaca

Renovent HR to się opłaca Renovent HR to się opłaca Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma ASK wprowadziła do swojej oferty centralki z odzyskiem ciepła holenderskiej firmy Brink Climate Systems o nazwie Renovent HR. Produkcja

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

41BKOLEKTORY SŁONECZNE

41BKOLEKTORY SŁONECZNE 41BKOLEKTORY SŁONECZNE dr inż. Adrian Trząski dr inż. Andrzej Wiszniewski 1 69B1. Kolektory słoneczne cieczowe 79B1.1 Zasada działania Cieczowe kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej,

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Pompy ciepła Danfoss Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Ponad 20 lat oszczędności w zużyciu energii. Pompy ciepła Danfoss zapewniają komfort ciepła i najwyższą efektywność każdego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła Andrzej Fiałkowski Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła, według raportu brytyjskiej organizacji BSRIA z maja 2010 roku, charakteryzowały

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja małych obiektów basenowych w hotelach i pensjonatach Zbigniew WNUKOWICZ, Warszawa

Klimatyzacja małych obiektów basenowych w hotelach i pensjonatach Zbigniew WNUKOWICZ, Warszawa Klimatyzacja małych obiektów basenowych w hotelach i pensjonatach Zbigniew WNUKOWICZ, Warszawa Dobry standard pokoi i smaczna kuchnia to w dzisiejszych czasach za mało, aby przekonać klientów do skorzystania

Bardziej szczegółowo