Wpływ ilości użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ ilości użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej"

Transkrypt

1 Wpływ ilości użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej Impact number of users on the carbon dioxide concentration in the auditorium Streszczenie angielskie: High quality of indoor air and low power consumption is the highest priority in all newly constructed buildings. Microclimate is achieved in three ways - by an appropriate temperature, moisture, and air quality. The main parameter used to determine the air quality is the concentration of carbon dioxide. In high concentrations cause irregular heart rhythm and depth of breathing, malaise, headache and dizziness. Continuous exposure to elevated levels of CO 2 in the air can cause hypertension. To make a proper assessment of indoor air quality, occurring in room air concentration of carbon dioxide should be considered in conjunction with its current concentration in the outside air. The CO 2 sensors are often used to monitor and control ventilation and air conditioning systems. The article presents the distribution of the concentration of CO 2 in the auditorium depended of the number of users. It was quite an uneven distribution of the concentration of carbon dioxide in the room probably due to the air supply system, uneven load the auditorium during class and inadequate supply air quantity. Adjusting the air conditioning system only using a CO 2 sensor in the exhaust pipe is not allowed to optimally adjust the parameters of the indoor air quality in an auditorium. Streszczenie polskie: Wysoka jakość powietrza wewnętrznego oraz niskie zużycie energii stanowią najwyższy priorytet we wszystkich nowo wznoszonych budynkach. Korzystny mikroklimat uzyskiwany jest na trzy sposoby - przez odpowiednią temperaturę oraz wilgotność względną powietrza i jego jakość. Głównym parametrem wykorzystywanym do określenia jakości powietrza jest stężenie dwutlenku węgla. Jednym z zanieczyszczeń wynikających z użytkowania pomieszczeń jest dwutlenek węgla. W wysokich stężeniach powoduje zakłócenia rytmu i głębokości oddechu, złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy. Ciągła ekspozycja na podwyższone stężenie CO 2 w powietrzu może być przyczyną nadciśnienia. Aby dokonać właściwej oceny jakości powietrza wewnętrznego, występujące w powietrzu pomieszczenia stężenie dwutlenku węgla należy rozpatrywać w połączeniu z aktualnym jego stężeniem w powietrzu zewnętrznym. Czujniki monitorujące stężenie CO 2 często wykorzystywane są w systemach regulacji układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 1

2 W artykule przedstawiono rozkład stężenia CO 2 w sali audytoryjnej z uwzględnieniem liczby użytkowników. Stwierdzono dość nierównomierny rozkład stężenia dwutlenku w pomieszczeniu wynikający prawdopodobnie z układu przewodów instalacji klimatyzacji, nierównomiernym obciążeniem sali podczas zajęć oraz nieodpowiednią ilością powietrza nawiewnego. Regulacja układu klimatyzacyjnego wyłącznie przy wykorzystaniu czujnika CO 2 w przewodzie wywiewnym nie pozwoliła na optymalne dostosowanie parametrów powietrza w sali audytoryjnej. Wstęp Jakość powietrza wewnętrznego jest istotnym parametrem wpływającym na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Jako że dorosły człowiek spędza około 8% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych (Ilgen i in., 21). Nieustanna kontrola i oznaczenie zawartości zanieczyszczeń nabrała kluczowego znaczenia. Centralny Instytut Ochrony Pracy podaje, że w miejscu pracy o bardzo dużym zagęszczeniu pracowników, stanowiących około 3% zatrudnionych w kraju, nie przeprowadza się systematycznych pomiarów stężeń czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz innych parametrów środowiska pracy (Jankowska i in., 23). Tymczasem, w przeciągu ostatnich 3 lat problematyka wpływu środowiska pomieszczeń nieprodukcyjnych (czyli domów mieszkalnych, pojedynczych mieszkań w budynkach mieszkalnych, biur, sklepów, obiektów szkolnych, klas lekcyjnych, przychodni lekarskich, szpitali, aptek, muzeów, bibliotek itd.) na szeroko rozumiane zdrowie ludzi stała się przedmiotem wielu badań, w trakcie których rozpoznano szereg czynników powodujących konkretne dolegliwości (Nantka, 26). Do podstawowych czynników kształtujących mikroklimat środowiska należy zaliczyć temperaturę powietrza, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie części składowe mikroklimatu wywierają wpływ na samopoczucie człowieka, jego sprawność fizyczną i umysłową, na wydajność pracy oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia. Mikroklimat decyduje także o gospodarce cieplnej organizmu. Dodatkowo dokonuje się ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku węgla jako parametru odpowiedzialnego za odczucia związane z jakością powietrza i ogólny stan zdrowia. Przebywanie w środowisku o podwyższonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza powoduje pogorszenie odczuwalnej jakość powietrza. W konsekwencji osoby mogą uskarżać się na bóle głowy, obniżenie poziomu koncentracji, senność, znużenie oraz zmniejszenie wydajności pracy (Skwarczyński i in., 21). Z tego względu mikroklimat 2

3 pomieszczeń powinien być możliwie najlepszy pod względem higieny, kształtowany w sposób niezawodny, z zachowaniem niskich kosztów. W Polsce nie normuje się dopuszczalnych stężeń dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym (zewnętrznym) oraz w powietrzu wewnętrznym pomieszczeń przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (mieszkania, budynki użyteczności publicznej). Przy ustalaniu dopuszczalnych stężeń dwutlenku węgla w pomieszczeniach tego typu wykorzystuje się normy i zalecenia europejskie, USA (ASHRAE), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które górny poziom stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi ustalają na poziomie 1 ppm (wymóg minimum higienicznego). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 79/1998) dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy podaje następujące wartości dopuszczalnych stężeń dwutlenku węgla: NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) = 9 mg/m 3 tj. ok. 5 ppm, NDSCH (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) = 27 mg/m3 tj. ok.15 ppm. Dopuszczalne stężenia dwutlenku węgla przedstawione w Rozporządzeniu, nigdy nie występują w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, gdzie głównym źródłem CO 2 jest człowiek. Podane normy mają za zadanie ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na ludzi dwutlenku węgla wydzielającego się w procesach produkcyjnych, podczas gdy normy ASHRAE i WHO podają dopuszczalne stężenie CO 2, które w tym przypadku jest wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach, w których głównym źródłem dwutlenku węgla są ludzie. Pomimo iż dwutlenek węgla w ilościach wydzielanych przez ludzi nie jest szkodliwy, to może stanowić bardzo dobry wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu, gdzie głównym czynnikiem zmiany stanu powietrza są ludzie. Szereg obecnie obowiązujących standardów opiera się właśnie na związku ilości dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym pomieszczenia z poczuciem dyskomfortu wywołanym zapachem ludzkiego ciała. Przy wykorzystaniu stężenia dwutlenku węgla jako wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego bardzo istotnym jest rozpatrywanie tej wartości w powiązaniu ze stężeniem dwutlenku węgla w powietrzu zewnętrznym. Obecnie przyjmuje się, że w idealnych warunkach zawartość dwutlenku węgla w świeżym powietrzu atmosferycznym wynosi ok. 35 ppm (Jones, 21). Już w 1866 roku niemiecki fizjolog Max von Pettenkofer zaproponował wartość stężenia dwutlenku węgla w wewnętrznym powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej na poziomie 1 ppm jako górny limit akceptowalnej jeszcze przez człowieka 3

4 dobrej jakości powietrza. Pettenkofer dopuszczał więc około trzykrotny wzrost stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu w stosunku do jego ówczesnej zawartości w powietrzu atmosferycznym. Konsekwencją tych założeń było ustalenie, w oparciu o jeden z podstawowych wzorów do obliczania ilości powietrza wentylacyjnego, niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do rozcieńczenia wydalanego przez człowieka (w zamkniętym pomieszczeniu) dwutlenku węgla do dopuszczalnego poziomu 1 ppm. I tak przy założeniu, że człowiek wydziela 18 dm 3 /h CO 2, jego stężenie w powietrzu zewnętrznym wynosi 35 ppm, a dopuszczalne jego stężenie w powietrzu wewnętrznym wynosi 1 ppm, niezbędna ilość powietrza wentylacyjnego wynosi V =,18 / (,1,35) = 27,7 m 3 /h. Podobne założenia były podstawą przyjęcia minimalnych ilości powietrza wentylacyjnego przez różne kraje i organizacje. Przykładowe zestawienie wymagań minimalnego strumienia objętości powietrza zewnętrznego przypadającego na jedną osobę w pomieszczeniach użyteczności publicznej przedstawione jest w tabeli 1. Tabela 1. Intensywność wentylacji na podstawie różnych standardów Podstawa wymagań CR EU 1752 Klasa Klasa Klasa C A B Strumień powietrza odniesiony do jednej osoby, m³/h osobę 36 25,2 14,4 ASHRAE PN 83/B-343/Az3:2 3 Raport Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) CR 1752 wprowadził 3 klasy wymagań (A,B,C), co pozwala wybrać właściwy standard jakości powietrza wewnętrznego powodujący, że maksymalna ilość niezadowolonych osób nie przekroczy odpowiednio 15%, 2% i 3%. Kryzys energetyczny jaki dotknął gospodarkę światową na początku lat 7. ubiegłego wieku spowodował m.in. ograniczenie ilości powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń do 1, a nawet 8 m 3 /h osobę. Był to jeden z najprostszych sposobów oszczędności energii potrzebnej do ogrzania/ochłodzenia powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń. Skutkiem ograniczenie ilości nawiewanego powietrza zewnętrznego było m.in. powodem pojawienia się w wentylowanych budynkach zjawiska określonego mianem syndromu chorego budynku (SBS Sick Building Syndrom). Zgodnie z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO budynki, w których ponad 3% użytkowników jest 4

5 niezadowolonych z klimatu wewnętrznego należy zaliczyć do chorych. Osoby przebywające w takich warunkach mogą odczuwać takie dolegliwości jak: ociężałość, senność, łatwość męczenia się, różnego rodzaju bóle, większą podatność na przeziębienia i alergie. Badania WHO potwierdziły, że jedną z głównych przyczyn tych dolegliwości jest zła jakość powietrza wewnętrznego spowodowana m. in. zbyt małą ilością powietrza zewnętrznego przypadającą na jedną osobę. W technice wentylacyjnej często więc wykorzystuje się metodę oceny wydajności systemów wentylacyjnych poprzez pomiar stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym pomieszczeń, gdzie głównym źródłem dwutlenku węgla są ludzie. Metoda ta została nazwana wentografią i pozwala na bieżąco dostosowywać wydajność systemu wentylacyjnego do ilości aktualnie przebywających w pomieszczeniu osób (kina, teatry, sale konferencyjne), co pozwala także na znaczne oszczędności energetyczne. Opis pomieszczenia, aparatury pomiarowej oraz warunków pomiarów W celu określenia wpływu ilości użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu wyposażonym w nawiewniki z płynną regulacją i systemem uzdatniania powietrza nawiewanego wyposażonego w czujnik CO 2 po stronie wywiewnej przeprowadzono szereg badań w dwóch seriach pomiarowych. I seria pomiarowa obejmowała trzy różne strumienie powietrza nawianego układu instalacji klimatyzacji z 1% recyrkulacją powietrza: 2 m 3 /h; 4 m 3 /h; 6 m 3 /h; przy strumieniu powietrza wywiewanego odpowiednio: 18 m 3 /h; 46 m 3 /h; 54 m 3 /h. II seria pomiarowa obejmowała dwa strumienie powietrza nawianego układu instalacji klimatyzacji bez recyrkulacji powietrza: 4 m 3 /h; 6 m 3 /h; przy strumieniu powietrza wywiewanego odpowiednio: 46 m 3 /h; 54 m 3 /h. Dla obu serii pomiarowych ustawiono stałą temperaturę powietrza nawiewanego wynoszącą 22 C i wilgotności 25-45% w zależności od ilości osób. Badania prowadzono w czasie trwania zajęć audytoryjnych. Badania wykonano w sali audytoryjnej, mieszczącej się na parterze w części budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Ściana północno-wschodnia oraz południowo-zachodnia są ścianami zewnętrznymi, północno-zachodnia graniczy z holem, a południowo wschodnia z pomieszczeniem laboratorium. W auli systematycznie prowadzone są wykłady ze studentami. Ludzie w pomieszczeniu przez większość czasu przebywają w pozycji siedzącej, wykonując prace o charakterze odpowiadającym I kategorii aktywności. Badania stężenia dwutlenku węgla, wilgotności oraz temperatury powietrza w pomieszczeniu prowadzono w dziewięciu punktach pomiarowych (Rys.1) na wysokości 5

6 1,3 m. W każdym z punktów pomiarowych zamontowany był przetwornik wilgotności i temperatury oraz przetwornik dwutlenku węgla. Dane z czujników rejestrowano za pomocą rejestratora, z czasem uśredniania równym 2 sekund. Pomieszczenie jest wyposażone w instalację klimatyzacyjną z centralą nawiewno-wyciągową wyposażoną w sekcje odzysku ciepła (wymiennik obrotowy), komorę mieszania, sekcje filtracyjne i tłumiki hałasu. Nawilżanie powietrza realizowane jest poza centralą, za pomocą nawilżacza parowego. Pracą centrali klimatyzacyjnej steruje programowalny sterownik logiczny wyposażony w moduły wejść oraz wyjść cyfrowych oraz analogowych. Układ klimatyzacji wyposażono w przetworniki mierzące temperaturę, wilgotność względną powietrza, stężenie dwutlenku węgla oraz natężenie strumienia powietrza (Rys. 2). Jako elementy nawiewne zastosowano nawiewniki sufitowe. Każdy z nawiewników ma możliwość regulacji wydajności strumienia powietrza nawiewanego poprzez przepustnice regulacyjną. Zużyte powietrze usuwane jest z pomieszczenia za pomocą trzech krat wyciągowych usytuowanych pod sceną auli. Ścienna czerpnia jest usytuowana na ścianie zewnętrznej południowo-zachodniej, a wyrzut powietrza odbywa się do przestrzeni garażowej budynku przyległego do auli. 6

7 Rys. 1 Rzut auli wraz z zaznaczonymi punktami pomiarowymi 7

8 Rys. 2 Wizualizacja centrali klimatyzacyjnej Wyniki badań Badania przeprowadzone w auli Wydziału Inżynierii Środowiska PL pozwoliły na przedstawienie przebiegu zmienności stężenia dwutlenku węgla w powietrzu nawiewanym, wywiewanym i wewnętrznym w zależności od ilości osób przebywających w pomieszczeniu. Ilość osób na auli zestawiono w tabeli 2. Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu nawiewanym i średnie stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu określono na podstawie wzoru 1 i 2. gdzie: s n s n1 s n2 s i s s 2 n1 n2 sn (1) s sr i s i (2) stężenie zanieczyszczeń w powietrzu nawiewanym, [ppm], stężenie zanieczyszczeń w kanale nawiewnym 1, [ppm], stężenie zanieczyszczeń w kanale nawiewnym 2, [ppm], stężenie zanieczyszczeń danym sektorze w auli, [ppm], i numer sektora w auli, [-]. 8

9 Tabela 2. Ilość osób na auli WIŚ w czasie pomiarów Liczba osób Seria I Seria II Data Godzina Dzień I Dzień II Dzień III Dzień I Dzień II Na rysunku 3 przedstawiono wybrany rozkład stężenia dwutlenku węgla w poszczególnych sektorach auli WIŚ dla strumienia powietrza nawiewanego wynoszącego 2, 4, 6 m 3 /h z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1% oraz 4, 6 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza przy identycznej liczbie osób. Wykres sporządzono dla godziny, kiedy stężenie CO 2 było największe (1 minut przed końcem zajęć). W pomieszczeniu podczas pomiarów przebywało 45 osób. Można zaobserwować, że stężenie CO 2 jest najmniejsze w dolnej części auli w pobliżu wywiewników. Stężenie CO 2 we wszystkich punktach pomiarowych przekraczało 1 ppm. Recyrkulacja powietrza 1% Bez recyrkulacji Ilość powietrza 2 m 3 /h 9

10 Ilość powietrza 4 m 3 /h Ilość powietrza 6 m 3 /h Rys. 3. Rozkład stężenia dwutlenku węgla w poszczególnych sektorach auli Na rysunkach 4-7 przedstawiono przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób. Można zaobserwować, że podczas obecności osób w auli stężenie CO 2 w pomieszczeniu przekraczało 1 ppm, czyli standard akceptowalnej jakości powietrza stosowany w wielu krajach. Stężenie CO 2 w pomieszczeniu obniżało się poniżej 1 ppm jedynie gdy nie było osób na auli. 1

11 Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] Rys. 4 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 2 m 3 /h z recyrkulacją wynoszącą 1% : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] Rys. 5 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 4 m 3 /h z recyrkulacją wynoszącą 1% 11

12 Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] Rys. 6 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h z recyrkulacją wynoszącą 1% : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] stężenie CO2 w powietrzu zewnętrznym Scz [ppm] Rys. 7 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 4 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza 12

13 Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] Na rysunku 8 przedstawiono przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza. Można zaobserwować, że stężenie CO 2 w pomieszczeniu przez cały było poniżej 1 ppm : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] stężenie CO2 w powietrzu zewnętrznym Scz [ppm] Rys. 8 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza Analiza wyników i dyskusja Do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach stosuję się wskaźnik ΔCO 2, który oznacza przyrost stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu ponad poziom stężenie dwutlenku węgla w powietrzu zewnętrznym: ΔCO 2 = s w - s z [ppm] gdzie: s w s z stężenie zanieczyszczeń w powietrzu usuwanym z pomieszczenia [ppm], stężenie zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym [ppm]. Według normy PN-EN wyróżnia się cztery kategorie powietrza wewnętrznego: WEW 1 wysoka jakość powietrza wewnętrznego ΔCO 2 < 35 ppm, WEW 2 średnia jakość powietrza wewnętrznego ΔCO 2 od 35 do 5 ppm 13

14 ΔCO 2 [ppm] Średnia efekttwność wentylacji ε śr [-] WEW 3 umiarkowana jakość powietrza wewnętrznego ΔCO 2 od 5 do 8 ppm WEW 4 niska jakość powietrza wewnętrznego ΔCO 2 > 8 ppm Na rysunkach od 9 do 13 przedstawiono przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji, gdzie zaznaczono kategorie jakości powietrza. Można zaobserwować, że kiedy ΔCO 2 rośnie to efektywność wentylacji maleje. Przez większość czasu powietrze w pomieszczeniu jest niskiej jakości (kategoria WEW 4). 14 1, WEW WEW 3 5 WEW WEW 1 1, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO2 średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 9 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji dla strumienia powietrza nawiewanego 2 m 3 /h z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1% 1,,8,6,4,2 14

15 ΔCO 2 [ppm] Średnia efekttwność wentylacji ε śr [-] ΔCO 2 [ppm] Średnia efektywność wentylacji ε śr [-] 1 1, 9 WEW 4,9 8,8 7 WEW 3,7 6,6 5,5 4 WEW 2,4 3 WEW1,3 2,2 1,1, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO2 średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 1 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji dla strumienia powietrza nawiewanego 4 m 3 /h z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1% 11 1, 1,9 9, WEW 4 WEW 3 WEW 2,7,6,5,4,3 2 WEW 1,2 1,1, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO2 średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 11 Przebieg zmian ΔCO 2 i efektywności wentylacji dla strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1% 15

16 ΔCO 2 [ppm] Śerdnia efektywność wentylacji ε śr [-] ΔCO 2 [ppm] Śerdnia efektywność wentylacji ε śr [-] WEW 2 WEW 1 1,2 1,, ,6,4,2, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO2 średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 12 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji dla strumienia powietrza nawiewanego 4 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza 3 25 WEW 1 1,,9, ,7,6,5,4,3,2,1, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 13 Przebieg zmian ΔCO 2 i efektywności wentylacji strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza 16

17 Śerdnia efektywność wentylacji ε śr [-] ΔCO 2 [ppm] Na rysunku 14 przedstawiono przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji w zależności od ilości osób dla różnych przepływów z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1%. Natomiast na rysunku 15 przedstawiono przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji w zależności od ilości osób dla różnych przepływów bez recyrkulacji powietrza.,7,6 R² =,9878 R² =, ,5 R² = 1 1,4 WEW 4 8,3 WEW 3 6,2 WEW 2 R² =,9729 4,1 WEW 1 R² =,9927 R² =,9726 2, Liczba osób N[os] efektywność 6 m3/h efektywność 4 m3/h efektywność 2 m3/h ΔCO2-6 m3/h ΔCO2-4 m3/h ΔCO2-2 m3/h Liniowy (efektywność 6 m3/h) Liniowy (efektywność 4 m3/h) Liniowy (efektywność 2 m3/h) Liniowy (ΔCO2-6 m3/h) Liniowy (ΔCO2-4 m3/h) Liniowy (ΔCO2-2 m3/h) Rys. 14 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji w zależności od ilości osób dla różnych przepływów z recyrkulacją powietrza 17

18 Śerdnia efektywność wentylacji ε śr [-] ΔCO 2 [ppm],7,6,5,4 WEW 2 WEW 1 R² =,9867 R² =, ,3,2 R² =,9615 R² =, ,1, Liczba osób N [os] efektywność 6 m3/h efektywność 4 m3/h ΔCO2-6 m3/h ΔCO2-4 m3/h Liniowy (efektywność 6 m3/h) Liniowy (efektywność 4 m3/h) Liniowy (ΔCO2-6 m3/h) Liniowy (ΔCO2-4 m3/h) Rys. 15 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji w zależności od ilości osób dla różnych przepływów bez recyrkulacji powietrza Na podstawie rysunków 14 i 15 można stwierdzić, że jakość powietrza podczas I serii pomiarowej, gdy recyrkulacja powietrza wnosiła 1%, jest ponad dwukrotnie niższa niż podczas II serii pomiarowej gdy przepustnica recyrkulacyjna była zamknięta. Podsumowanie Stwierdzono dość nierównomierny rozkład stężenia dwutlenku w pomieszczeniu. Najwyższe stężenia dwutlenku węgla występują w górnej części pomieszczenia, a najniższe w dolnej. Taki nierównomierny rozkład wynika prawdopodobnie z układu przewodów instalacji klimatyzacji, nierównomiernym obciążeniem sali podczas zajęć oraz nieodpowiednią ilością powietrza nawiewnego. Regulacja układu klimatyzacyjnego wyłącznie przy wykorzystaniu czujnika CO 2 w przewodzie wywiewnym nie pozwoliła na optymalne dostosowanie parametrów powietrza w sali audytoryjnej. Przyrost CO 2 rośnie wraz z liczbą osób przebywających w pomieszczeniu, natomiast efektywność wentylacji maleje. 18

19 Literatura: [1] Jones W.P., Klimatyzacja, Arkady 21 [2] CEN CR 1752, Ventilation for Buildings, Design Criteria for the Indoor Environment, European Committee for Standarization, 1998 [3] ASHRAE Standard 62-21, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers [4] Nantka M.B., Indoor Environment in Buildings with Natural Ventilation, Archives of Environmental Protection, 26 [5] Ilgen E., Karfich N., Levesen K., Angerer J., Schneider P., Heirich J., Wichmann H.E., Dunemann L., Begerow J., Aromatic hdrocarbons in the atmospheric environment: Part I: Indoor versus, sources, the influence of traffic, Atmos. Environ., 35, 1235, 21 [6] Jankowska E., Pośniak M., Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo pracy 2/23 [7] Skwarczyński M., Kaczmarczyk J., Melikov A.K. 21, Wpływ indywidualnie regulowanego ruchu powietrza na odczuwalną jakość środowiska wewnętrznego, INSTAL, 3, s [8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 79/1998) z późniejszymi zmianami [9] Pettenkofer und Voit, Untersuchungen über den Stoffverbrauch des normalen Menschen, Zeitschrift für Biologie, 1866, 2, p

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011 Klimtyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego 2010/2011 mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga SPIS TREŚCI Spis treści... 3 4 Strumień powietrza nawiewanego...

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wentylacja i uzdatnianie powietrza Wentylacja to wymiana powietrza w

Bardziej szczegółowo

Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza.

Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza. Das Innovationsunternehmen LTG Aktiengesellschaft Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza. Decentralny aparat klimatyzacyjny, fasadowy typ FVS. Wzrost koncentracji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych Świeże powietrze do pracy i nauki TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów mgr inż. Marcin Spędzia definicja wentylacji Wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza w budynku, polegająca

Bardziej szczegółowo

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia Kraków 07.12.2011 nawiewniki okienne Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych Marcin Spędzia Ze względu na sposób działania wyróżniamy: nawiewniki higrosterowane, nawiewniki ciśnieniowe,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA POMIARU STĘŻENIA DITLENKU WĘGLA I LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH NA POTRZEBY WENTYLACJI

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA POMIARU STĘŻENIA DITLENKU WĘGLA I LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH NA POTRZEBY WENTYLACJI stężenie ditlenku węgla, stężenie lotnych związków organicznych, wentylacja, jakość powietrza wewnętrznego Tomasz PIETRUCHA* KONCEPCJA ZASTOSOWANIA POMIARU STĘŻENIA DITLENKU WĘGLA I LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V Spis treści Dokumentacja techniczna 1. Opis produktu... 4 2. Tabliczka znamionowa... 4 3. Recycling i utylizacja odpadów...

Bardziej szczegółowo

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Dom zwykle kojarzy się z przyjazną atmosferą i komfortem. Niezbędnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie mieszkańców jest powietrze. Oddychając

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH 1 WSTĘP Stanowisko laboratoryjne poświęcone badaniom instalacji wentylacyjnej zlokalizowane jest w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ MGR INŻ. AGATA JAROSZ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA, POLITECHNIKA KRAKOWSKA ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ S t r e s z c z e n i e Zainteresowanie wentylacją indywidualną wynikło z badań pokazujących,

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Warunki klimatu wewnętrznego w hotelu

Warunki klimatu wewnętrznego w hotelu Kontakt: Dr Inż. Maciej Danielak, Kierownik Działu Sprzedaży Kampmann w Polsce Telefon: 24 721 91 33 > Telefaks: 24 721 91 91 > maciej.danielak@kampmann.pl Warunki klimatu wewnętrznego w hotelu Hotel jest

Bardziej szczegółowo

VAV. Produkty VAV. Informacje ogólne na temat VAV 488 PKV LKV PCV LCV LKPV LCPV REGULA COMBI VRU FRU VRA FRA PR 508 DCT 509 DJP 513 FMI 516

VAV. Produkty VAV. Informacje ogólne na temat VAV 488 PKV LKV PCV LCV LKPV LCPV REGULA COMBI VRU FRU VRA FRA PR 508 DCT 509 DJP 513 FMI 516 comfort vav About Lindab Comfort and Design Product overview / symbols Theory Ceiling diffusers Ceiling diffusers - visible Plenum boxes Wall diffusers Nozzles Ventiduct Grilles Displacement diffusers

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW Krzysztof Kaiser WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW seria Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Sp. z o.o. 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 tel. 54 287 22 34, 54 287 25 04 faks

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiew powietrza jest niezbędnym elementem każdego systemu wentylacji i bezpośrednio wpływa na skuteczność jego działania. Do końca

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji STRESZCZENIE KT ds. Wentylacji i Klimatyzacji obejmuje swoim zakresem systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych Świeże powietrze do pracy i nauki TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wstęp syndrom chorego budynku

Wstęp syndrom chorego budynku Wstęp Wentylacja jest to wymiana powietrza, zwykle między pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta.

Bardziej szczegółowo

Higiena wentylacji. Higiena wentylacji. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl

Higiena wentylacji. Higiena wentylacji. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl Higiena wentylacji O funkcjonalności instalacji wentylacyjnej nie decydują tylko montaż i projekt, ale także odpowiednie jej użytkowanie i konserwacja. Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do wnętrza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Oprogramowanie do sterowania centralą klimatyzacyjną SYSTEM STEROWANIA WENTYLACJĄ Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 TWORZENIE OBIEKTÓW... 3 OBSERWACJA OBIEKTÓW... 8 TRYB OFFLINE... 9 STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 WENTYLACJA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH ERQ/ERX 158 VRV + EXV-kit 160

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO MICHAŁ TURSKI SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Promotor: Dr hab. inż. ROBERT SEKRET, Prof. PCz Częstochowa 2010 1 Populacja światowa i zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach Dopasowanie ilości powietrza w zależności od potrzeb użytkowników V m 3 /h 2012 www.swegon.pl

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Wszyscy wiemy, jak ważna jest czystość powietrza, którym oddychamy w budynkach. Decydującym elementem, który na to wpływa jest sprawny system wentylacji systematycznie

Bardziej szczegółowo

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowania wymienników krzyżowych, regeneratorów obrotowych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów Ogólne wytyczne RADWAG: Pomieszczenie badawcze o minimalnych wymiarach 3 x 2,5 m. W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 1 osoba

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

DOMEKT. Centrale wentylacyjne dla pomieszczeń mieszkalnych

DOMEKT. Centrale wentylacyjne dla pomieszczeń mieszkalnych Centrale wentylacyjne dla pomieszczeń mieszkalnych DOMEKT Skuteczność energetyczna rekuperacji do 92% Podwójna kontrola jakości produkcji Przetestowane w Szwajcarii i w Niemczech Sterowanie sensorowe Zdrowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA OXYGEN 05.PL ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 1. WSTEP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

DOMEKT. Centrale wentylacyjne dla pomieszczeń mieszkalnych

DOMEKT. Centrale wentylacyjne dla pomieszczeń mieszkalnych Centrale wentylacyjne dla pomieszczeń mieszkalnych DOMEKT Skuteczność energetyczna rekuperacji do 92% Podwójna kontrola jakości produkcji Przetestowane w Szwajcarii i w Niemczech Sterowanie sensorowe Zdrowy

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH INSTYTUT KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH 1 1 WSTĘP Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski Lokalizacja inwestycji Energia użytkowa w pierwotnie zaprojektowanym budynku

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WENTYLACYJNE. System wentylacji hybrydowej Schiedel FLOW System wentylacji Schiedel Classic. Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

SYSTEMY WENTYLACYJNE. System wentylacji hybrydowej Schiedel FLOW System wentylacji Schiedel Classic. Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP SYSTEMY WENTYLACYJNE System wentylacji hybrydowej Schiedel FLOW System wentylacji Schiedel Classic Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP System Wentylacji Hybrydowej Schiedel Flow innowacyjny, sterowany

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-210-EJ-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka jądrowa Poziom

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

oddychający grzejnik:

oddychający grzejnik: OXYGEN 0.PL oddychający grzejnik: inteligentna i zdrowa wentylacja Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Nagroda Fundacji Poszanowania Energii, Nagroda Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Za Nowoczesność, Najlepsza Budowa Roku 1992.

Nagroda Fundacji Poszanowania Energii, Nagroda Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Za Nowoczesność, Najlepsza Budowa Roku 1992. Raport na temat efektów wdrożenia energooszczędnego systemu ogrzewania z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Centrum Biznesu Exbudu w Kielcach. Autor tego opracowania inż. Lucjan Jędrzejewski prowadził

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG

Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG Dwukrotna wydajność dzięki technologii bliźniaczej Technologia bliźniacza optymalizuje przepływ powietrza i zwiększa wydajność, a jednocześnie umożliwia

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami EuroLab 2010 Warszawa 3.03.2010 r. Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami Ryszard Malesa Polskie Centrum Akredytacji Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo