Wpływ ilości użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ ilości użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej"

Transkrypt

1 Wpływ ilości użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej Impact number of users on the carbon dioxide concentration in the auditorium Streszczenie angielskie: High quality of indoor air and low power consumption is the highest priority in all newly constructed buildings. Microclimate is achieved in three ways - by an appropriate temperature, moisture, and air quality. The main parameter used to determine the air quality is the concentration of carbon dioxide. In high concentrations cause irregular heart rhythm and depth of breathing, malaise, headache and dizziness. Continuous exposure to elevated levels of CO 2 in the air can cause hypertension. To make a proper assessment of indoor air quality, occurring in room air concentration of carbon dioxide should be considered in conjunction with its current concentration in the outside air. The CO 2 sensors are often used to monitor and control ventilation and air conditioning systems. The article presents the distribution of the concentration of CO 2 in the auditorium depended of the number of users. It was quite an uneven distribution of the concentration of carbon dioxide in the room probably due to the air supply system, uneven load the auditorium during class and inadequate supply air quantity. Adjusting the air conditioning system only using a CO 2 sensor in the exhaust pipe is not allowed to optimally adjust the parameters of the indoor air quality in an auditorium. Streszczenie polskie: Wysoka jakość powietrza wewnętrznego oraz niskie zużycie energii stanowią najwyższy priorytet we wszystkich nowo wznoszonych budynkach. Korzystny mikroklimat uzyskiwany jest na trzy sposoby - przez odpowiednią temperaturę oraz wilgotność względną powietrza i jego jakość. Głównym parametrem wykorzystywanym do określenia jakości powietrza jest stężenie dwutlenku węgla. Jednym z zanieczyszczeń wynikających z użytkowania pomieszczeń jest dwutlenek węgla. W wysokich stężeniach powoduje zakłócenia rytmu i głębokości oddechu, złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy. Ciągła ekspozycja na podwyższone stężenie CO 2 w powietrzu może być przyczyną nadciśnienia. Aby dokonać właściwej oceny jakości powietrza wewnętrznego, występujące w powietrzu pomieszczenia stężenie dwutlenku węgla należy rozpatrywać w połączeniu z aktualnym jego stężeniem w powietrzu zewnętrznym. Czujniki monitorujące stężenie CO 2 często wykorzystywane są w systemach regulacji układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 1

2 W artykule przedstawiono rozkład stężenia CO 2 w sali audytoryjnej z uwzględnieniem liczby użytkowników. Stwierdzono dość nierównomierny rozkład stężenia dwutlenku w pomieszczeniu wynikający prawdopodobnie z układu przewodów instalacji klimatyzacji, nierównomiernym obciążeniem sali podczas zajęć oraz nieodpowiednią ilością powietrza nawiewnego. Regulacja układu klimatyzacyjnego wyłącznie przy wykorzystaniu czujnika CO 2 w przewodzie wywiewnym nie pozwoliła na optymalne dostosowanie parametrów powietrza w sali audytoryjnej. Wstęp Jakość powietrza wewnętrznego jest istotnym parametrem wpływającym na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Jako że dorosły człowiek spędza około 8% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych (Ilgen i in., 21). Nieustanna kontrola i oznaczenie zawartości zanieczyszczeń nabrała kluczowego znaczenia. Centralny Instytut Ochrony Pracy podaje, że w miejscu pracy o bardzo dużym zagęszczeniu pracowników, stanowiących około 3% zatrudnionych w kraju, nie przeprowadza się systematycznych pomiarów stężeń czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz innych parametrów środowiska pracy (Jankowska i in., 23). Tymczasem, w przeciągu ostatnich 3 lat problematyka wpływu środowiska pomieszczeń nieprodukcyjnych (czyli domów mieszkalnych, pojedynczych mieszkań w budynkach mieszkalnych, biur, sklepów, obiektów szkolnych, klas lekcyjnych, przychodni lekarskich, szpitali, aptek, muzeów, bibliotek itd.) na szeroko rozumiane zdrowie ludzi stała się przedmiotem wielu badań, w trakcie których rozpoznano szereg czynników powodujących konkretne dolegliwości (Nantka, 26). Do podstawowych czynników kształtujących mikroklimat środowiska należy zaliczyć temperaturę powietrza, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie części składowe mikroklimatu wywierają wpływ na samopoczucie człowieka, jego sprawność fizyczną i umysłową, na wydajność pracy oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia. Mikroklimat decyduje także o gospodarce cieplnej organizmu. Dodatkowo dokonuje się ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku węgla jako parametru odpowiedzialnego za odczucia związane z jakością powietrza i ogólny stan zdrowia. Przebywanie w środowisku o podwyższonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza powoduje pogorszenie odczuwalnej jakość powietrza. W konsekwencji osoby mogą uskarżać się na bóle głowy, obniżenie poziomu koncentracji, senność, znużenie oraz zmniejszenie wydajności pracy (Skwarczyński i in., 21). Z tego względu mikroklimat 2

3 pomieszczeń powinien być możliwie najlepszy pod względem higieny, kształtowany w sposób niezawodny, z zachowaniem niskich kosztów. W Polsce nie normuje się dopuszczalnych stężeń dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym (zewnętrznym) oraz w powietrzu wewnętrznym pomieszczeń przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (mieszkania, budynki użyteczności publicznej). Przy ustalaniu dopuszczalnych stężeń dwutlenku węgla w pomieszczeniach tego typu wykorzystuje się normy i zalecenia europejskie, USA (ASHRAE), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które górny poziom stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi ustalają na poziomie 1 ppm (wymóg minimum higienicznego). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 79/1998) dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy podaje następujące wartości dopuszczalnych stężeń dwutlenku węgla: NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) = 9 mg/m 3 tj. ok. 5 ppm, NDSCH (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) = 27 mg/m3 tj. ok.15 ppm. Dopuszczalne stężenia dwutlenku węgla przedstawione w Rozporządzeniu, nigdy nie występują w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, gdzie głównym źródłem CO 2 jest człowiek. Podane normy mają za zadanie ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na ludzi dwutlenku węgla wydzielającego się w procesach produkcyjnych, podczas gdy normy ASHRAE i WHO podają dopuszczalne stężenie CO 2, które w tym przypadku jest wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach, w których głównym źródłem dwutlenku węgla są ludzie. Pomimo iż dwutlenek węgla w ilościach wydzielanych przez ludzi nie jest szkodliwy, to może stanowić bardzo dobry wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu, gdzie głównym czynnikiem zmiany stanu powietrza są ludzie. Szereg obecnie obowiązujących standardów opiera się właśnie na związku ilości dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym pomieszczenia z poczuciem dyskomfortu wywołanym zapachem ludzkiego ciała. Przy wykorzystaniu stężenia dwutlenku węgla jako wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego bardzo istotnym jest rozpatrywanie tej wartości w powiązaniu ze stężeniem dwutlenku węgla w powietrzu zewnętrznym. Obecnie przyjmuje się, że w idealnych warunkach zawartość dwutlenku węgla w świeżym powietrzu atmosferycznym wynosi ok. 35 ppm (Jones, 21). Już w 1866 roku niemiecki fizjolog Max von Pettenkofer zaproponował wartość stężenia dwutlenku węgla w wewnętrznym powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej na poziomie 1 ppm jako górny limit akceptowalnej jeszcze przez człowieka 3

4 dobrej jakości powietrza. Pettenkofer dopuszczał więc około trzykrotny wzrost stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu w stosunku do jego ówczesnej zawartości w powietrzu atmosferycznym. Konsekwencją tych założeń było ustalenie, w oparciu o jeden z podstawowych wzorów do obliczania ilości powietrza wentylacyjnego, niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do rozcieńczenia wydalanego przez człowieka (w zamkniętym pomieszczeniu) dwutlenku węgla do dopuszczalnego poziomu 1 ppm. I tak przy założeniu, że człowiek wydziela 18 dm 3 /h CO 2, jego stężenie w powietrzu zewnętrznym wynosi 35 ppm, a dopuszczalne jego stężenie w powietrzu wewnętrznym wynosi 1 ppm, niezbędna ilość powietrza wentylacyjnego wynosi V =,18 / (,1,35) = 27,7 m 3 /h. Podobne założenia były podstawą przyjęcia minimalnych ilości powietrza wentylacyjnego przez różne kraje i organizacje. Przykładowe zestawienie wymagań minimalnego strumienia objętości powietrza zewnętrznego przypadającego na jedną osobę w pomieszczeniach użyteczności publicznej przedstawione jest w tabeli 1. Tabela 1. Intensywność wentylacji na podstawie różnych standardów Podstawa wymagań CR EU 1752 Klasa Klasa Klasa C A B Strumień powietrza odniesiony do jednej osoby, m³/h osobę 36 25,2 14,4 ASHRAE PN 83/B-343/Az3:2 3 Raport Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) CR 1752 wprowadził 3 klasy wymagań (A,B,C), co pozwala wybrać właściwy standard jakości powietrza wewnętrznego powodujący, że maksymalna ilość niezadowolonych osób nie przekroczy odpowiednio 15%, 2% i 3%. Kryzys energetyczny jaki dotknął gospodarkę światową na początku lat 7. ubiegłego wieku spowodował m.in. ograniczenie ilości powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń do 1, a nawet 8 m 3 /h osobę. Był to jeden z najprostszych sposobów oszczędności energii potrzebnej do ogrzania/ochłodzenia powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń. Skutkiem ograniczenie ilości nawiewanego powietrza zewnętrznego było m.in. powodem pojawienia się w wentylowanych budynkach zjawiska określonego mianem syndromu chorego budynku (SBS Sick Building Syndrom). Zgodnie z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO budynki, w których ponad 3% użytkowników jest 4

5 niezadowolonych z klimatu wewnętrznego należy zaliczyć do chorych. Osoby przebywające w takich warunkach mogą odczuwać takie dolegliwości jak: ociężałość, senność, łatwość męczenia się, różnego rodzaju bóle, większą podatność na przeziębienia i alergie. Badania WHO potwierdziły, że jedną z głównych przyczyn tych dolegliwości jest zła jakość powietrza wewnętrznego spowodowana m. in. zbyt małą ilością powietrza zewnętrznego przypadającą na jedną osobę. W technice wentylacyjnej często więc wykorzystuje się metodę oceny wydajności systemów wentylacyjnych poprzez pomiar stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym pomieszczeń, gdzie głównym źródłem dwutlenku węgla są ludzie. Metoda ta została nazwana wentografią i pozwala na bieżąco dostosowywać wydajność systemu wentylacyjnego do ilości aktualnie przebywających w pomieszczeniu osób (kina, teatry, sale konferencyjne), co pozwala także na znaczne oszczędności energetyczne. Opis pomieszczenia, aparatury pomiarowej oraz warunków pomiarów W celu określenia wpływu ilości użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu wyposażonym w nawiewniki z płynną regulacją i systemem uzdatniania powietrza nawiewanego wyposażonego w czujnik CO 2 po stronie wywiewnej przeprowadzono szereg badań w dwóch seriach pomiarowych. I seria pomiarowa obejmowała trzy różne strumienie powietrza nawianego układu instalacji klimatyzacji z 1% recyrkulacją powietrza: 2 m 3 /h; 4 m 3 /h; 6 m 3 /h; przy strumieniu powietrza wywiewanego odpowiednio: 18 m 3 /h; 46 m 3 /h; 54 m 3 /h. II seria pomiarowa obejmowała dwa strumienie powietrza nawianego układu instalacji klimatyzacji bez recyrkulacji powietrza: 4 m 3 /h; 6 m 3 /h; przy strumieniu powietrza wywiewanego odpowiednio: 46 m 3 /h; 54 m 3 /h. Dla obu serii pomiarowych ustawiono stałą temperaturę powietrza nawiewanego wynoszącą 22 C i wilgotności 25-45% w zależności od ilości osób. Badania prowadzono w czasie trwania zajęć audytoryjnych. Badania wykonano w sali audytoryjnej, mieszczącej się na parterze w części budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Ściana północno-wschodnia oraz południowo-zachodnia są ścianami zewnętrznymi, północno-zachodnia graniczy z holem, a południowo wschodnia z pomieszczeniem laboratorium. W auli systematycznie prowadzone są wykłady ze studentami. Ludzie w pomieszczeniu przez większość czasu przebywają w pozycji siedzącej, wykonując prace o charakterze odpowiadającym I kategorii aktywności. Badania stężenia dwutlenku węgla, wilgotności oraz temperatury powietrza w pomieszczeniu prowadzono w dziewięciu punktach pomiarowych (Rys.1) na wysokości 5

6 1,3 m. W każdym z punktów pomiarowych zamontowany był przetwornik wilgotności i temperatury oraz przetwornik dwutlenku węgla. Dane z czujników rejestrowano za pomocą rejestratora, z czasem uśredniania równym 2 sekund. Pomieszczenie jest wyposażone w instalację klimatyzacyjną z centralą nawiewno-wyciągową wyposażoną w sekcje odzysku ciepła (wymiennik obrotowy), komorę mieszania, sekcje filtracyjne i tłumiki hałasu. Nawilżanie powietrza realizowane jest poza centralą, za pomocą nawilżacza parowego. Pracą centrali klimatyzacyjnej steruje programowalny sterownik logiczny wyposażony w moduły wejść oraz wyjść cyfrowych oraz analogowych. Układ klimatyzacji wyposażono w przetworniki mierzące temperaturę, wilgotność względną powietrza, stężenie dwutlenku węgla oraz natężenie strumienia powietrza (Rys. 2). Jako elementy nawiewne zastosowano nawiewniki sufitowe. Każdy z nawiewników ma możliwość regulacji wydajności strumienia powietrza nawiewanego poprzez przepustnice regulacyjną. Zużyte powietrze usuwane jest z pomieszczenia za pomocą trzech krat wyciągowych usytuowanych pod sceną auli. Ścienna czerpnia jest usytuowana na ścianie zewnętrznej południowo-zachodniej, a wyrzut powietrza odbywa się do przestrzeni garażowej budynku przyległego do auli. 6

7 Rys. 1 Rzut auli wraz z zaznaczonymi punktami pomiarowymi 7

8 Rys. 2 Wizualizacja centrali klimatyzacyjnej Wyniki badań Badania przeprowadzone w auli Wydziału Inżynierii Środowiska PL pozwoliły na przedstawienie przebiegu zmienności stężenia dwutlenku węgla w powietrzu nawiewanym, wywiewanym i wewnętrznym w zależności od ilości osób przebywających w pomieszczeniu. Ilość osób na auli zestawiono w tabeli 2. Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu nawiewanym i średnie stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu określono na podstawie wzoru 1 i 2. gdzie: s n s n1 s n2 s i s s 2 n1 n2 sn (1) s sr i s i (2) stężenie zanieczyszczeń w powietrzu nawiewanym, [ppm], stężenie zanieczyszczeń w kanale nawiewnym 1, [ppm], stężenie zanieczyszczeń w kanale nawiewnym 2, [ppm], stężenie zanieczyszczeń danym sektorze w auli, [ppm], i numer sektora w auli, [-]. 8

9 Tabela 2. Ilość osób na auli WIŚ w czasie pomiarów Liczba osób Seria I Seria II Data Godzina Dzień I Dzień II Dzień III Dzień I Dzień II Na rysunku 3 przedstawiono wybrany rozkład stężenia dwutlenku węgla w poszczególnych sektorach auli WIŚ dla strumienia powietrza nawiewanego wynoszącego 2, 4, 6 m 3 /h z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1% oraz 4, 6 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza przy identycznej liczbie osób. Wykres sporządzono dla godziny, kiedy stężenie CO 2 było największe (1 minut przed końcem zajęć). W pomieszczeniu podczas pomiarów przebywało 45 osób. Można zaobserwować, że stężenie CO 2 jest najmniejsze w dolnej części auli w pobliżu wywiewników. Stężenie CO 2 we wszystkich punktach pomiarowych przekraczało 1 ppm. Recyrkulacja powietrza 1% Bez recyrkulacji Ilość powietrza 2 m 3 /h 9

10 Ilość powietrza 4 m 3 /h Ilość powietrza 6 m 3 /h Rys. 3. Rozkład stężenia dwutlenku węgla w poszczególnych sektorach auli Na rysunkach 4-7 przedstawiono przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób. Można zaobserwować, że podczas obecności osób w auli stężenie CO 2 w pomieszczeniu przekraczało 1 ppm, czyli standard akceptowalnej jakości powietrza stosowany w wielu krajach. Stężenie CO 2 w pomieszczeniu obniżało się poniżej 1 ppm jedynie gdy nie było osób na auli. 1

11 Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] Rys. 4 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 2 m 3 /h z recyrkulacją wynoszącą 1% : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] Rys. 5 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 4 m 3 /h z recyrkulacją wynoszącą 1% 11

12 Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] Rys. 6 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h z recyrkulacją wynoszącą 1% : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] stężenie CO2 w powietrzu zewnętrznym Scz [ppm] Rys. 7 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 4 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza 12

13 Stężenie CO 2 s śr [ppm] Liczba osób N [os] Na rysunku 8 przedstawiono przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza. Można zaobserwować, że stężenie CO 2 w pomieszczeniu przez cały było poniżej 1 ppm : 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: liczba osób w pomieszczeniu N [os] średnie stężenie CO2 w pomieszczeniu Sśr [ppm] stężenie CO2 w powietrzu wywiewanym Sw [ppm] stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym Sn [ppm] stężenie CO2 w powietrzu zewnętrznym Scz [ppm] Rys. 8 Przebieg zmian stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób dla strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza Analiza wyników i dyskusja Do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach stosuję się wskaźnik ΔCO 2, który oznacza przyrost stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu ponad poziom stężenie dwutlenku węgla w powietrzu zewnętrznym: ΔCO 2 = s w - s z [ppm] gdzie: s w s z stężenie zanieczyszczeń w powietrzu usuwanym z pomieszczenia [ppm], stężenie zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym [ppm]. Według normy PN-EN wyróżnia się cztery kategorie powietrza wewnętrznego: WEW 1 wysoka jakość powietrza wewnętrznego ΔCO 2 < 35 ppm, WEW 2 średnia jakość powietrza wewnętrznego ΔCO 2 od 35 do 5 ppm 13

14 ΔCO 2 [ppm] Średnia efekttwność wentylacji ε śr [-] WEW 3 umiarkowana jakość powietrza wewnętrznego ΔCO 2 od 5 do 8 ppm WEW 4 niska jakość powietrza wewnętrznego ΔCO 2 > 8 ppm Na rysunkach od 9 do 13 przedstawiono przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji, gdzie zaznaczono kategorie jakości powietrza. Można zaobserwować, że kiedy ΔCO 2 rośnie to efektywność wentylacji maleje. Przez większość czasu powietrze w pomieszczeniu jest niskiej jakości (kategoria WEW 4). 14 1, WEW WEW 3 5 WEW WEW 1 1, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO2 średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 9 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji dla strumienia powietrza nawiewanego 2 m 3 /h z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1% 1,,8,6,4,2 14

15 ΔCO 2 [ppm] Średnia efekttwność wentylacji ε śr [-] ΔCO 2 [ppm] Średnia efektywność wentylacji ε śr [-] 1 1, 9 WEW 4,9 8,8 7 WEW 3,7 6,6 5,5 4 WEW 2,4 3 WEW1,3 2,2 1,1, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO2 średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 1 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji dla strumienia powietrza nawiewanego 4 m 3 /h z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1% 11 1, 1,9 9, WEW 4 WEW 3 WEW 2,7,6,5,4,3 2 WEW 1,2 1,1, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO2 średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 11 Przebieg zmian ΔCO 2 i efektywności wentylacji dla strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1% 15

16 ΔCO 2 [ppm] Śerdnia efektywność wentylacji ε śr [-] ΔCO 2 [ppm] Śerdnia efektywność wentylacji ε śr [-] WEW 2 WEW 1 1,2 1,, ,6,4,2, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO2 średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 12 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji dla strumienia powietrza nawiewanego 4 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza 3 25 WEW 1 1,,9, ,7,6,5,4,3,2,1, 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: ΔCO średnia efektywność wentylacji εśr [-] Rys. 13 Przebieg zmian ΔCO 2 i efektywności wentylacji strumienia powietrza nawiewanego 6 m 3 /h bez recyrkulacji powietrza 16

17 Śerdnia efektywność wentylacji ε śr [-] ΔCO 2 [ppm] Na rysunku 14 przedstawiono przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji w zależności od ilości osób dla różnych przepływów z recyrkulacją powietrza wynoszącą 1%. Natomiast na rysunku 15 przedstawiono przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji w zależności od ilości osób dla różnych przepływów bez recyrkulacji powietrza.,7,6 R² =,9878 R² =, ,5 R² = 1 1,4 WEW 4 8,3 WEW 3 6,2 WEW 2 R² =,9729 4,1 WEW 1 R² =,9927 R² =,9726 2, Liczba osób N[os] efektywność 6 m3/h efektywność 4 m3/h efektywność 2 m3/h ΔCO2-6 m3/h ΔCO2-4 m3/h ΔCO2-2 m3/h Liniowy (efektywność 6 m3/h) Liniowy (efektywność 4 m3/h) Liniowy (efektywność 2 m3/h) Liniowy (ΔCO2-6 m3/h) Liniowy (ΔCO2-4 m3/h) Liniowy (ΔCO2-2 m3/h) Rys. 14 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji w zależności od ilości osób dla różnych przepływów z recyrkulacją powietrza 17

18 Śerdnia efektywność wentylacji ε śr [-] ΔCO 2 [ppm],7,6,5,4 WEW 2 WEW 1 R² =,9867 R² =, ,3,2 R² =,9615 R² =, ,1, Liczba osób N [os] efektywność 6 m3/h efektywność 4 m3/h ΔCO2-6 m3/h ΔCO2-4 m3/h Liniowy (efektywność 6 m3/h) Liniowy (efektywność 4 m3/h) Liniowy (ΔCO2-6 m3/h) Liniowy (ΔCO2-4 m3/h) Rys. 15 Przebieg zmian ΔCO 2 i średniej efektywności wentylacji w zależności od ilości osób dla różnych przepływów bez recyrkulacji powietrza Na podstawie rysunków 14 i 15 można stwierdzić, że jakość powietrza podczas I serii pomiarowej, gdy recyrkulacja powietrza wnosiła 1%, jest ponad dwukrotnie niższa niż podczas II serii pomiarowej gdy przepustnica recyrkulacyjna była zamknięta. Podsumowanie Stwierdzono dość nierównomierny rozkład stężenia dwutlenku w pomieszczeniu. Najwyższe stężenia dwutlenku węgla występują w górnej części pomieszczenia, a najniższe w dolnej. Taki nierównomierny rozkład wynika prawdopodobnie z układu przewodów instalacji klimatyzacji, nierównomiernym obciążeniem sali podczas zajęć oraz nieodpowiednią ilością powietrza nawiewnego. Regulacja układu klimatyzacyjnego wyłącznie przy wykorzystaniu czujnika CO 2 w przewodzie wywiewnym nie pozwoliła na optymalne dostosowanie parametrów powietrza w sali audytoryjnej. Przyrost CO 2 rośnie wraz z liczbą osób przebywających w pomieszczeniu, natomiast efektywność wentylacji maleje. 18

19 Literatura: [1] Jones W.P., Klimatyzacja, Arkady 21 [2] CEN CR 1752, Ventilation for Buildings, Design Criteria for the Indoor Environment, European Committee for Standarization, 1998 [3] ASHRAE Standard 62-21, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers [4] Nantka M.B., Indoor Environment in Buildings with Natural Ventilation, Archives of Environmental Protection, 26 [5] Ilgen E., Karfich N., Levesen K., Angerer J., Schneider P., Heirich J., Wichmann H.E., Dunemann L., Begerow J., Aromatic hdrocarbons in the atmospheric environment: Part I: Indoor versus, sources, the influence of traffic, Atmos. Environ., 35, 1235, 21 [6] Jankowska E., Pośniak M., Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo pracy 2/23 [7] Skwarczyński M., Kaczmarczyk J., Melikov A.K. 21, Wpływ indywidualnie regulowanego ruchu powietrza na odczuwalną jakość środowiska wewnętrznego, INSTAL, 3, s [8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 79/1998) z późniejszymi zmianami [9] Pettenkofer und Voit, Untersuchungen über den Stoffverbrauch des normalen Menschen, Zeitschrift für Biologie, 1866, 2, p

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016 Wentylacja z odzyskiem ciepła Kraków, 10 Października 2016 Czym jest wentylacja? Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z budynku Zapewnienie jakości powietrza w budynku Współczesny człowiek 90% życia spędza

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym zapewnia przede wszystkim sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych, jak również redukcję strat

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011 Klimtyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego 2010/2011 mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga SPIS TREŚCI Spis treści... 3 4 Strumień powietrza nawiewanego...

Bardziej szczegółowo

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wentylacja i uzdatnianie powietrza Wentylacja to wymiana powietrza w

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza.

Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza. Das Innovationsunternehmen LTG Aktiengesellschaft Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza. Decentralny aparat klimatyzacyjny, fasadowy typ FVS. Wzrost koncentracji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne do nowoczesnych budynków mieszkalnych

Centrale wentylacyjne do nowoczesnych budynków mieszkalnych Centrale wentylacyjne do nowoczesnych budynków mieszkalnych www.ithodaalderop.pl Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła ITHO Dzięki bezawaryjności oraz wysokiemu odzyskowi ciepła, przemyślanej zwartej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej

Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej Prawidłowe rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu jest istotnym zagadnieniem w instalacjach klimatyzacyjnych powietrznych,

Bardziej szczegółowo

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych Świeże powietrze do pracy i nauki TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości

Bardziej szczegółowo

Od płytowego, przez rurkę ciepła, po regeneracyjny - ciekawostki odzyskiwania ciepła i teoretyczna analiza

Od płytowego, przez rurkę ciepła, po regeneracyjny - ciekawostki odzyskiwania ciepła i teoretyczna analiza Od płytowego, przez rurkę ciepła, po regeneracyjny - ciekawostki odzyskiwania ciepła i teoretyczna analiza Wzrastajgce wymagania co do komfortu użytkowanych pomieszczeń wymuszają stały rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia Kraków 07.12.2011 nawiewniki okienne Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych Marcin Spędzia Ze względu na sposób działania wyróżniamy: nawiewniki higrosterowane, nawiewniki ciśnieniowe,

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów mgr inż. Marcin Spędzia definicja wentylacji Wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza w budynku, polegająca

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu Ćwiczenie Nr 3 Temat: BADANIE MIKROKLIMATU W POMIESZCZENIACH Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi badania mikroklimatu w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV, PPD.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS WK-n Punkty ECTS: 7. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS WK-n Punkty ECTS: 7. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Wentylacja i klimatyzacja Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-206-WK-n Punkty ECTS: 7 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V Spis treści Dokumentacja techniczna 1. Opis produktu... 4 2. Tabliczka znamionowa... 4 3. Recycling i utylizacja odpadów...

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA POMIARU STĘŻENIA DITLENKU WĘGLA I LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH NA POTRZEBY WENTYLACJI

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA POMIARU STĘŻENIA DITLENKU WĘGLA I LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH NA POTRZEBY WENTYLACJI stężenie ditlenku węgla, stężenie lotnych związków organicznych, wentylacja, jakość powietrza wewnętrznego Tomasz PIETRUCHA* KONCEPCJA ZASTOSOWANIA POMIARU STĘŻENIA DITLENKU WĘGLA I LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI

MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA ODZYSKU CIEPŁA A ŚREDNIOSEZO ONOWE OGRANICZENIE ZUŻYCIA CIEPŁA W SYSTEMIEE WENTYLACJI WPŁYW STRATEGII ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA USUWANEGO

Bardziej szczegółowo

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Dom zwykle kojarzy się z przyjazną atmosferą i komfortem. Niezbędnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie mieszkańców jest powietrze. Oddychając

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

VAV. Produkty VAV. Informacje ogólne na temat VAV 488 PKV LKV PCV LCV LKPV LCPV REGULA COMBI VRU FRU VRA FRA PR 508 DCT 509 DJP 513 FMI 516

VAV. Produkty VAV. Informacje ogólne na temat VAV 488 PKV LKV PCV LCV LKPV LCPV REGULA COMBI VRU FRU VRA FRA PR 508 DCT 509 DJP 513 FMI 516 comfort vav About Lindab Comfort and Design Product overview / symbols Theory Ceiling diffusers Ceiling diffusers - visible Plenum boxes Wall diffusers Nozzles Ventiduct Grilles Displacement diffusers

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH 1 WSTĘP Stanowisko laboratoryjne poświęcone badaniom instalacji wentylacyjnej zlokalizowane jest w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ MGR INŻ. AGATA JAROSZ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA, POLITECHNIKA KRAKOWSKA ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ S t r e s z c z e n i e Zainteresowanie wentylacją indywidualną wynikło z badań pokazujących,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Warunki klimatu wewnętrznego w hotelu

Warunki klimatu wewnętrznego w hotelu Kontakt: Dr Inż. Maciej Danielak, Kierownik Działu Sprzedaży Kampmann w Polsce Telefon: 24 721 91 33 > Telefaks: 24 721 91 91 > maciej.danielak@kampmann.pl Warunki klimatu wewnętrznego w hotelu Hotel jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Raport z Badań. ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska Wola Mrokowska

WZÓR. Raport z Badań. ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska Wola Mrokowska Kraków 2013.06.20 Zleceniodawca: Raport z Badań ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska Przedmiot badań: Wykonanie badania szczelności wew. przepustnicy DATL-315

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością regulowaną ręcznie. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204077 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363653 (51) Int.Cl. F24F 12/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.11.2003

Bardziej szczegółowo

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem ZAGADNIENIA obowiązujące do egzaminu z przedmiotu KLIMATYZACJA II dla studentów po VIII semestrze Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 1. Klimatyzacja, podział, definicje itp. 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiew powietrza jest niezbędnym elementem każdego systemu wentylacji i bezpośrednio wpływa na skuteczność jego działania. Do końca

Bardziej szczegółowo

OCENA MIKROKLIMATU SALI DYDAKTYCZNEJ Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ

OCENA MIKROKLIMATU SALI DYDAKTYCZNEJ Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ OCENA MIKROKLIMATU SALI DYDAKTYCZNEJ Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ inż. Cezary Kulis 1, dr inż. Marek Bogacki 2 Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów parametrów fizycznych takich jak: temperatura,

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW Krzysztof Kaiser WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW seria Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Sp. z o.o. 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 tel. 54 287 22 34, 54 287 25 04 faks

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT S P I S T R E Ś C I Przeznaczenie i opis Cechy charakterystyczne Zestawienie produkowanych central Dopuszczalne warunki eksploatacji Warunki montażu i wymagana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budownictwie mieszkaniowym. Przyczyny, skala zjawiska i środki zaradcze

Zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budownictwie mieszkaniowym. Przyczyny, skala zjawiska i środki zaradcze Zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budownictwie mieszkaniowym. Przyczyny, skala zjawiska i środki zaradcze Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie ODPROWADZANIE SPALIN bezpieczeństwo i ekologia

Bardziej szczegółowo

W zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego wentylację podzielono na:

W zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego wentylację podzielono na: Rodzaje wentylacji Wentylacja ogólna - obejmuje całą przestrzeń pomieszczenia, tzn. z całego pomieszczenia usuwa się powietrze zużyte i dostarcza na to miejsce powietrze świeże. Wentylacja miejscowa -

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji STRESZCZENIE KT ds. Wentylacji i Klimatyzacji obejmuje swoim zakresem systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych Świeże powietrze do pracy i nauki TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA - INWESTYCJA W ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

KLIMATYZACJA - INWESTYCJA W ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE KLIMATYZACJA W DOMU I BIURZE KLIMATYZACJA - INWESTYCJA W ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE Odpowiedź na pytanie, czy warto zainwestować w klimatyzację jest jedna i oczywista: tak, warto. Zwłaszcza jeśli nade

Bardziej szczegółowo

Wstęp syndrom chorego budynku

Wstęp syndrom chorego budynku Wstęp Wentylacja jest to wymiana powietrza, zwykle między pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU. AirPack Calibrator

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU. AirPack Calibrator INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU AirPack Calibrator IO.AirPackCalibrator.07.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż.

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and air conditioning Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA 116. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości a) do 6 kondygnacji naziemnych włącznie b) do 9 kondygnacji naziemnych włącznie c) do 11 kondygnacji

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowania wymienników krzyżowych, regeneratorów obrotowych,

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 1/8 RIS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 2/8 RIS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach Dopasowanie ilości powietrza w zależności od potrzeb użytkowników V m 3 /h 2012 www.swegon.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO MICHAŁ TURSKI SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Promotor: Dr hab. inż. ROBERT SEKRET, Prof. PCz Częstochowa 2010 1 Populacja światowa i zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo