Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rok szkolny 2012/2013. styczeń sierpień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rok szkolny 2012/2013. styczeń sierpień"

Transkrypt

1 Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 styczeń sierpień 1

2 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Lublin, ul. Dominikańska 5 z Oddziałami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz Ośrodkiem Szkoleniowym w Puławach Informacje zawarte w publikacji są dostępne na stronie Druk: Oficyna Poligraficzna LSCDN ul. Dominikańska 5 Projekt i druk okładki: NETGRAPH Tomasz Majcher Nakład:

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek... 7 Szkolenia rad pedagogicznych... 9 Propozycje form doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki Propozycje form doskonalenia zawodowego nauczycieli Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Języki obce Plastyka i wiedza o kulturze Matematyka i przedmioty przyrodnicze Informatyka i zastosowanie technologii informacyjnej Wychowanie fizyczne Kształcenie zawodowe i ustawiczne Psychologia, pedagogika, profilaktyka i wychowanie Kształcenie specjalne Religia Bibliotekoznawstwo Rozwój zawodowy nauczyciela. Awans zawodowy Inne Kursy kwalifikacyjne Deklaracja (wzór nr 1) Karta zgłoszenia (wzór nr 2) Karta zgłoszenia (wzór nr 3)

4 4

5 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu Ofertę edukacyjną LSCDN zawierającą II część propozycji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią II część naszej Oferty edukacyjnej uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Oferta tematycznie obejmuje: 1) kierunki polityki oświatowej oraz wprowadzane zmiany w systemie oświaty; 2) wymagania stawiane wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego; 3) realizację podstaw programowych, w tym opracowywanie programów nauczania; 4) diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizację procesu nauczania i wychowania; 5) przygotowanie do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych: 6) potrzeby szkół i nauczycieli zdiagnozowane na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Niniejsza Oferta powtarza również propozycje szkoleniowe z części I, ponieważ cieszyły się one zainteresowaniem nauczycieli. Oznaczono je taką samą numeracją w odróżnieniu od numeracji nadanej nowym formom. W dalszym ciągu otwarci jesteśmy na zawarcie umowy ze szkołami/placówkami na świadczenie nowej usługi edukacyjnej w postaci Kompleksowego wspomagania szkół i placówek. Głównym zadaniem LSCDN jest inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie rozwoju szkoły/placówki na podstawie rocznego planu wspomagania szkoły/placówki w określonym aspekcie jej działalności. Dlatego proponujemy 20 tematów wsparcia, obejmujących poprawę jakości pracy szkoły/placówki poprzez wzmacnianie kompetencji osób pracujących w szkole/placówce na rzecz tej jakości. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z powyższego wsparcia opisane są we wprowadzeniu do tej części Oferty. Warto podkreślić najważniejsze jej cechy: kompleksowość, elastyczność ze względu na rzeczywiste potrzeby szkoły/placówki i użyteczność w praktyce nauczycielskiej. Druga część zawiera propozycje Szkoleń rad pedagogicznych. Do zespołów nauczycielskich kierujemy szkolenia o tematyce związanej m.in. z wewnętrznym doskonaleniem nauczycieli, analizą i wykorzystywaniem wyników egzaminów zewnętrznych, planowaniem i realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowaniem programów nauczania. W części trzeciej przedstawiamy Propozycje form doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego szkoły i placówki. om tych szkoleń będziemy udzielać wsparcia w zakresie ewaluacji zewnętrznej, monitorowania realizacji podstawy programowej, tworzenia prawa wewnątrzszkolnego czy też kontroli zarządczej. Nasza oferta zawiera w części czwartej Propozycję szkoleń dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, w której proponujemy różnorodne kursy dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli doskonalące, kwalifikacyjne oraz nadające uprawnienia. Zawarte w Propozycjach tytuły adresowane są do osób twórczych, zainteresowanych osobistym rozwojem, zarówno w aspekcie umiejętności praktycznych, jak i kształtowania własnej pedagogicznej osobowości. Oferta, którą Państwu przedstawiamy, skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Poniżej przedstawiamy zasady zgłaszania się na szkolenia organizowane przez LSCDN. 1. Proponowane szkolenia będą organizowane we wszystkich oddziałach LSCDN i w Lublinie. Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek będzie realizowana w miejscu pracy nauczycieli. 2. Na szkolenia organizowane w Lublinie można się zgłosić tak jak dotychczas elektronicznie lub przesyłając odpowiednią kartę zgłoszenia (wzór nr 2 lub nr 3) listownie, faxem albo dostarczając osobiście na adres: LSCDN ul. Dominikańska 5, Lublin, tel , fax

6 3. Na szkolenia organizowane w oddziałach LSCDN Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskiej można się zgłosić, przesyłając kartę zgłoszenia elektronicznie, listownie, faxem lub dostarczając osobiście na adres danego oddziału LSCDN: Oddział w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8, Biała Podlaska tel./fax centrala informacje dotyczące szkoleń Oddział w Chełmie ul. Waśniewskiego 17, Chełm tel./fax Oddział w Zamościu ul. Lwowska 19, Zamość tel , tel./fax Na szkolenia indywidualne można również zgłaszać się poprzez portal, rejestrując się w systemie Strefa Kursanta na stronie głównej (warunkiem jest posiadanie funkcjonującego konta ). 5. Karty zgłoszenia na szkolenia indywidualne i rad pedagogicznych można pobrać ze strony 6. Informacje dotyczące tych form są dostępne na stronie głównej naszego portalu Znajdź szkolenie bądź kurs, jaki Cię interesuje. Cały informator w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie 7. Za wybrane szkolenie można zapłacić: w kasie Centrum pokój nr 2, od wtorku do piątku, w godz. 10:00-14:00, przekazem pocztowym, przelewem na konto: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, PEKAO S.A. Oddział w Lublinie z podaniem nazwy i numeru kursu oraz nazwiska osoby wpłacającej. 8. O terminach i miejscu odbywania zajęć uczestnicy będą powiadamiani indywidualnie. 9. W zależności od wybranej formy doskonalenia uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. 10. We wszystkich sprawach szkoleniowych udzielamy informacji telefonicznej: , w. 202 lub poprzez Wszelkie informacje o ofercie a także o statusie prawnym, kadrze, strukturze oraz działalności LSCDN można znaleźć na stronie internetowej: Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w proponowanych formach doskonalenia. Liczymy na współpracę z Państwem w realizacji ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych. Z nadzieją na dobrą współpracę oraz z życzeniami dobrych efektów szkoleń Lublin, styczeń 2013 Andrzej Zieliński dyrektor LSCDN 6

7 OFERTA EDUKACYJNA KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK Zasady korzystania z oferty Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek 1. Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek wpisuje się w nową formę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jej najważniejsze założenia: realizacja wszystkich szkoleń w miejscu pracy nauczyciela; dostosowanie programu szczegółowego szkoleń do potrzeb szkoły lub placówki; rozszerzenie oferty o tematykę proponowaną w szkole lub placówce; zapewnienie kadry szkoleniowej o wysokich kwalifikacjach przygotowanej do realizacji oferty; teoretyczne i praktyczne wsparcie w realizacji zadań szkoły lub placówki; forma szkolenia (warsztaty, szkolenie rady pedagogicznej, ) dostosowana do potrzeb szkoły lub placówki; nieodpłatne konsultacje zbiorowe i indywidualne nauczycieli konsultantów w miejscu pracy nauczycieli; odpłatność za szkolenia tylko częściowa i do negocjacji w zależności od miejsca, w którym znajduje się szkoła/placówka oraz możliwości kadrowych LSCDN; merytoryczna i organizacyjna opieka zespołu nauczycieli konsultantów zatrudnionych w LSCDN nad szkołą lub placówką w obszarze doskonalenia zawodowego przez cały rok. 2. Realizacja oferty Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek powinna być poprzedzona podpisaniem odpowiedniej rocznej umowy pomiędzy dyrektorem LSCDN a dyrektorem szkoły lub placówki, która z tej formy propozycji szkoleniowej chce skorzystać w roku szkolnym 2012/ Dyrektorzy szkół i placówek zainteresowani ofertą Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek wypełniają deklarację (wzór nr 1) i przesyłają ją faksem lub przesyłką pocztową na adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Dominikańska 5, Lublin 4. Szczegółowych informacji udziela dyrektor LSCDN A. Zieliński - tel , 7

8 Lp. Tematyka/obszar 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 2. Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły/placówki 3. Nauka języka obcego a indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 4. procesu nauczania z wychowania fizycznego w szkole 5. Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 6. Realizacja i dokumentowanie podstawy programowej kształcenia w zawodzie 7. Tworzenie, modyfikowanie i ewaluacja programów nauczania w kształceniu zawodowym i ustawicznym (w tym programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych) 8. Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wykorzystanie ich do poprawy jakości pracy szkoły 9. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej 10. Warsztat pracy młodego nauczyciela 11. Tworzenie i ewaluacja programów nauczania kształcenia ogólnego 12. Funkcjonowanie zespołów szkolnych 13. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 14. Zmiany w prawie oświatowym 15. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych 16. Trudności wychowawcze analiza i wspomaganie w rozwiązywaniu 17. Indywidualizacja procesu nauczania praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce 18. Analiza efektów dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły 19. Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy szkoły/placówki: a) technologia informacyjna repetytorium, b) tablica interaktywna w szkole/placówce, c) szkolna platforma e learningowa 20. Sześciolatek w szkole 8

9 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH : nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Zgłoszenia na poniższe szkolenia przyjmujemy na Karcie zgłoszenia (wzór nr 2). Szczegóły organizacyjne (miejsce, odpłatność, liczba godzin, forma szkolenia) ustalają osoby odpowiedzialne i osoby prowadzące szkolenie Nr oferty Temat Osoba odpowiedzialna Telefon kontaktowy 251. Zmiany w organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Zmiany w organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego 253. Efektywna współpraca nauczycieli w zespołach Planowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju psychofizycznego dziecka wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych y nauczania - konstruowanie programu kształcenia ogólnego zgodnie z nową podstawa programową Monitorowanie i dokumentowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie. A. Gontarz A. Lipski A. Gontarz A. Lipski A. Wojtyna J. Romaniuk K. Kardas M. Karwowska J. Jarmołowicz M. Jurak M. Toś P. Szymański Z. Starownik M. Karwowska M. Spierzak B. Wysokińska B. Wysokińska M. Karwowska M. Jurak Z. Starownik G. Miller A.Wojtyna J. Romaniuk K. Kardas M. Jurak Z. Starownik M. Winiarska J. Kaczebura

10 PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI 351. Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki Refleksja na temat informacji zawartych w raporcie, wybór problemów. Analiza przyczyn wybranych problemów. Planowanie działań. Samoocena. warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, J. Romaniuk, K. Kardas, A. Zieliński 352. Przygotowanie szkoły/placówki do ewaluacji zewnętrznej Zapoznanie z procedurą ewaluacji zewnętrznej. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania rady pedagogicznej. Dowody realizacji wymagań opisanych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym MEN. seminarium Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, J. Romaniuk, K. Kardas, A. Zieliński 357. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wprowadzane regulacje prawne y nauczania w zawodach. Zmiany w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kształcenie na odległość. Egzaminy rzemieślnicze. Praktyczna nauka zawodu. I II 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna A. Gontarz 10

11 362. Jakość korespondencji dyrektora szkoły/placówki Ogólne zasady korespondencji. Zwroty grzecznościowe używane w pismach dyrektora szkoły/placówki. Charakterystyka różnych rodzajów pism. Liczba godzin 5 seminarium Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna 363. Mediacje alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole Podstawy prawne mediacji. Zasady prowadzenia mediacji w szkole. Diagnoza konfliktu. Postępowanie mediatora. Mediacje w programie profilaktyki szkolnej. Liczba godzin 5 konferencja Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, E. Kucharska 364. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole poprzez nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy Analiza ustawy o ratownictwie medycznym. Zadania dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole/ placówce oświatowej. Założenia programowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Liczba godzin 5 seminarium Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, E. Kucharska 365. Podsumowanie rocznej pracy szkoły/placówki oświatowej Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Formułowanie wniosków na podstawie ewaluacji wewnętrznej, kontroli, wspomagania, obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Liczba godzin 5 IV 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość seminarium Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, J. Romaniuk, K. Kardas 11

12 366. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w szkołach Prawidłowa organizacja oddziału przedszkolnego. Nadzorowanie przez dyrektora obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6 letnie. Promowanie wśród rodziców zasadności rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 6 lat. Liczba godzin 5 I II 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość konferencja Osoba odpowiedzialna J. Romaniuk 367. i realizacja działań w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów. Liczba godzin 5 I II 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość konferencja Osoba odpowiedzialna K. Kardas 368. Szkolenia okresowe BHP dla dyrektorów szkół i osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach/placówkach oświatowych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz. U. Nr 180 z 2004 r. poz ze zm./. Liczba godzin zł kurs Osoba odpowiedzialna A. Gontarz 12

13 PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 451. Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej Nauczyciele wychowania przedszkolnego Pojęcie obserwacji i diagnozy pedagogicznej. Metody diagnozowania w edukacji przedszkolnej. Diagnoza gotowości szkolnej. Liczba godzin 15 warsztaty Osoba odpowiedzialna J. Kraczkowska, B. Kratiuk, W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura 453. Sześciolatek w szkole wyzwanie dla szkoły i nauczyciela Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Właściwości rozwojowe dziecka sześcioletniego. Formy i metody pracy z sześciolatkami w szkole. Tworzenie środowiska szkolnego przyjaznego sześciolatkom. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej z uwzględnieniem potrzeb dzieci sześcioletnich. Liczba godzin 15 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, E. Lipska, J. Kraczkowska, B. Kratiuk, G. Laszuk, B. Wilkołaska 562. Rodzice partnerami przedszkola współpraca nauczycieli i rodziców Nauczyciele wychowania przedszkolnego Obszary współpracy z rodzicami w przedszkolu. Organizowanie wspólnych działań dzieci, nauczycieli i rodziców. Wykorzystywanie rodziców jako ekspertów rodzic w roli nauczyciela. Włączanie rodziców do pracy wychowawczodydaktycznej z dzieckiem. Organizowanie zebrań, szkoleń i warsztatów dla rodziców. 13

14 Liczba godzin 12 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna J. Kraczkowska, B. Kratiuk, W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, B. Wilkołaska 563. Edukacja przez zabawę Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Rola zabaw w kształtowaniu kreatywności dziecka. Czynniki wpływające na rozwój aktywności twórczej. Formy zabawowe wspierające rozwój kompetencji językowych i matematycznych. Liczba godzin 12 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna J. Kraczkowska, B. Kratiuk, W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, E. Lipska, G. Laszuk, B. Wilkołaska 564. Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania w klasach I III Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Sposoby zindywidualizowanego nauczania-uczenia się na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. Praca z uczniem zdolnym najlepsze rozwiązania. Liczba godzin 15 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, E. Lipska, G. Laszuk 565. Badanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w I etapie kształcenia z uwzględnieniem podstawy programowej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Metody i narzędzia sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Badanie umiejętności podstawowych uczniów uwzględniające wymagania wynikające z podstawy programowej. Analiza i interpretacja wyników na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów/obut/- założenia, kalendarium, interpretacja wyników. Ocenianie postępów edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. 14

15 Liczba godzin 18 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, E. Lipska, G. Laszuk 566. Realizacja wybranych zadań ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Analiza wymagań szczegółowych w zakresie wychowania fizycznego dla I etapu edukacyjnego. Planowania pracy oraz sposobów realizacji treści w zakresie wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej. I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty połączone z zajęciami otwartymi Osoba odpowiedzialna J. Kaczebura, P. Szymański 567. Nauczanie ortografii w edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Analiza treści ortograficznych w podstawie programowej i rozszerzenie ich w programach nauczania. Zasady i metody nauczania ortografii. Lekcje języka polskiego z przewagą ćwiczeń ortograficznych. Układanie i ocena dyktand. y komputerowe ułatwiające nauczanie ortografii. I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna G. Laszuk 568. Elementy muzykoterapii w pracy z małymi dziećmi Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Ciekawy repertuar piosenek, tańców i zabaw muzycznych do wykorzystania w pracy z małymi dziećmi. I - II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna J. Kaczebura 15

16 569. Od zadania do opowiadania czyli o rozwoju form wypowiedzi dzieci w młodszym wieku szkolnym Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Rozwój umiejętności pisania. Sposoby wprowadzania dzieci w proces konstruowania wypowiedzi metoda interakcyjnego pisania. Dziecięce pisanie w szkole, jako aktywność społeczna. Propozycje ćwiczeń w pisaniu. Formy wypowiedzi uczniów klas III w badaniach OBUT. Liczba godzin 12 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna G. Laszuk 570. Cztery pory roku z eksperymentami przyrodniczymi Pudełko pomysłów Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Eksperyment jako metoda nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Sposoby kształtowanie pojęć przyrodniczych. Planowanie i prowadzenie prostych eksperymentów w kontekście pór roku. Przykłady eksperymentów przyrodniczych z wykorzystaniem pudełka pomysłów. I - II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna B. Wysokińska 16

17 JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 457. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie Nauczyciele języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie Klasyfikacja specjalnych potrzeb uczniów. Charakterystyka uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, form, metod nauczania do możliwości i potrzeb uczniów. Indywidualizacja w procesie oceniania. Liczba godzin 18 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna T. Kosyra-Cieślak, G. Miller, T. Kozioł, Z. Starownik, B. Chmura, B. Patkowska, M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 571. Tworzenie programów nauczania z języka polskiego Nauczyciele języka polskiego nauczania a podstawa programowa. Wybór, modyfikacja, tworzenie programu nauczania. Układ treści kształcenia różne możliwości i ich implikacje. Budowa programu nauczania krok po kroku. Ewaluacja programu nauczania. Liczba godzin 24 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna T. Kosyra-Cieślak, G. Miller, T. Kozioł, Z. Starownik, B. Chmura, B. Patkowska 572. Tworzenie programów nauczania z historii i wiedzy o społeczeństwie Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie nauczania a podstawa programowa. Wybór, modyfikacja, tworzenie programu nauczania. Układ treści kształcenia różne możliwości i ich implikacje. Budowa programu nauczania krok po kroku. Ewaluacja programu nauczania. Liczba godzin 24 II kwartał 2013 r.; Chełm, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 17

18 573. Planowanie pracy na lekcjach języka polskiego Nauczyciele języka polskiego Analiza wymagań szczegółowych zapisanych w podstawie programowej. nauczania jako szczegółowy opis realizacji podstawy programowej. Nowe lektury w podstawie programowej. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Liczba godzin 24 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna T. Kosyra-Cieślak, G. Miller, T. Kozioł, Z. Starownik, B. Chmura, B. Patkowska, M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 574. Planowanie pracy na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie Analiza wymagań szczegółowych zapisanych w podstawie programowej. nauczania jako szczegółowy opis realizacji podstawy programowej. Indywidualizacja pracy z uczniem. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Projekt edukacyjny sposobem realizacji podstawy programowej. Liczba godzin 24 II kwartał 2013 r.; Chełm, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 575. Ocenianie dłuższych wypowiedzi pisemnych w świetle wymagań podstawy programowej Nauczyciele języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie Zasady oceniania dłuższych wypowiedzi pisemnych. Informacja zwrotna dla ucznia. Ocena koleżeńska i samoocena. Założenia oceniania wspierającego. Liczba godzin 20 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna T. Kosyra-Cieślak, G. Miller, T. Kozioł, Z. Starownik, B. Chmura, B. Patkowska, M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 18

19 JĘZYKI OBCE 460. Projekt edukacyjny w nauczaniu języka obcego Nauczyciele języków obcych Praca metodą projektów na lekcjach języków obcych. Wymagania związane z realizacją projektów gimnazjalnych. Instrukcja do projektu. Etapy realizacji projektu. Kryteria oceny projektu. Przykłady dobrej praktyki. warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Podgórska, E. Makowska, R. Gałązka, D. Pomian 461. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych Nauczyciele języków obcych Zasady działania tablic interaktywnych. Przykładowe oprogramowanie oraz galerie gotowych obiektów. Przykłady wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych. Techniki tworzenia prezentacji z obiektami tekstowymi, graficznymi, audio, video, FLASH. Liczba godzin 15 Osoba odpowiedzialna E. Czerniecka, R. Gałązka, R. Machnio, N. Olchowska, L. Mysiak, M. Podgórska, D. Pomian 462. Ćwiczenia interaktywne, serwisy WEB 2.0 i platformy edukacyjne w nauczaniu języków obcych Nauczyciele języków obcych Tworzenie ćwiczeń interaktywnych z wykorzystaniem dostępnych aplikacji komputerowych. Serwisy i narzędzia Web 2.0 w nauczaniu przykłady. Elementy kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle. Liczba godzin 20 Osoba odpowiedzialna E. Czerniecka, D. Pomian, M. Podgórska, A. Waszek, A. Lipski, N. Olchowska 19

20 463. Model pracy z uczniem zdolnym na lekcjach języka obcego Nauczyciele języków obcych Uczeń zdolny w świetle nowych regulacji prawnych. Diagnozowanie i funkcjonowanie ucznia zdolnego w szkole. Model pracy z uczniem zdolnym przykłady dobrych praktyk. I - II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna D. Pomian, M. Podgórska, N. Olchowska, R. Gałązka 20

21 PLASTYKA I WIEDZA O KULTURZE 465. Spotkanie z zabytkami jako metoda aktywności twórczej Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Zabytki Kazimierza. Sztuka renesansu. Praca twórcza (rysunek, akwarela, fotografia). 90 zł przy planowanej liczbie50 osób wyjazd w maju 2013 r. po zorganizowaniu grupy, Kazimierz Dolny wyjazd studyjny Osoba odpowiedzialna M. Czuj 466. Sztuka użytkowa - makrama Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Możliwości w zakresie tworzenia prac malarskich w rożnych technikach plastycznych z uwzględnieniem faktury. Liczba godzin zł (w tym cena noclegu) 1 2 czerwca 2013 r.; plener malarski opiekunów kółek plastycznych z młodzieżą warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Czuj 576. Pory roku inspiracją twórczą w pracy z dziećmi Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Tworzenie prac w różnych technikach plastycznych. Techniki niekonwencjonalne. 80 zł II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty plastyczne Osoba odpowiedzialna J. Grochola 577. Podstawowe techniki zdobienia techniką decoupage Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Podstawowe techniki zdobienia techniką decoupage. Szkło, drewno, tektura, inne. 80 zł II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty plastyczne Osoba odpowiedzialna J. Grochola 21

22 578. Pisanki i nie tylko tworzenie dekoracyjnych form przestrzennych Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Możliwości w zakresie tworzenia dekoracyjnych form świątecznych, głównie pisanek z wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 80 zł marzec 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty plastyczne Osoba odpowiedzialna M. Czuj 22

23 MATEMATYKA I PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 468. Konstruowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych Prawne podstawy tworzenia programu nauczania w kontekście zmian programowych i organizacyjnych w szkołach. Metodologiczne podstawy tworzenia programu nauczania. Planowanie działań nauczyciela krok po kroku. Ewaluacja programu. Dopuszczenie programu do użytku szkolnego. Liczba godzin 24 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna B. Wysokińska, M. Karwowska, E. Kucharska, E. Makowska 470. Jak skutecznie przygotować ucznia do obowiązkowej matury z matematyki Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych Analiza i konstrukcja przykładowych zadań różnych typów. Kryterialne ocenianie zadań otwartych. Opracowanie zestawów zadań ćwiczeniowych. I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Biskupska 472. Nauczycielskie seminaria fizyczne Nauczyciele fizyki Tematyka zgodna z potrzebami uczestników.m.in.. Realizacja wymagań doświadczalnych i przekrojowych. Realizacja treści fizycznych na Przyrodzie Ocenianie kształtujące na lekcjach fizyki. Metody aktywizujące na fizyce. Egzaminy zewnętrzne analiza zadań i wyników uczniów. Interpretacja wyników egzaminów. Uczeń z problemami w uczeniu się. Uczeń zdolny propozycje na zajęcia. Liczba godzin 7 spotkań x4h 7 x cykliczne 4-godzinne seminaria, 1 raz w miesiącu do IV 2013r. seminarium Osoba odpowiedzialna Marzena Karwowska we współpracy z Instytutem Fizyki UMCS. Szkolenie stacjonarne + e-learningowe 23

24 473. Interdyscyplinarne treści podstawy programowej z zakresu przyrody w szkole ponadgimnazjalnej Nauczyciele przyrody oraz biologii, chemii, fizyki, geografii Analiza podstawy programowej z przyrody dla IV etapu edukacji. Realizacja wątków przedmiotowych i wątków tematycznych w ujęciu interdyscyplinarnym. Liczba godzin 16 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna E. Kucharska 475. Doświadczenia na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych Planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń. Dokumentowanie zadań doświadczalnych. Opracowanie przykładowych kart pracy dla ucznia. Liczba godzin 18 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Karwowska, E. Kucharska, A. Reder, E. Makowska, B. Czubek, B. Wysokińska 579. Drugi rok realizacji nowej podstawy programowej z matematyki na II etapie kształcenia Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Wymagania szczegółowe według nowej podstawy programowej z przykładami zadań. Warunki i sposoby realizacji. Liczba godzin 18 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna M. Spierzak 580. Nauczanie przedmiotu przyroda w szkole ponadgimnazjalnej Nauczyciele przyrody oraz biologii, chemii, fizyki, geografii Modele realizacji. Analiza treści programowych. Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programu nauczania przyrody. Sposoby realizacji wybranych wątków tematycznych i zagadnień. Metody przydatne w nauczaniu przyrody zalecane warunki realizacji. Ocenianie osiągnięć uczniów. Liczba godzin 40 24

25 200 zł I kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna M. Karwowska, B. Wysokińska 581. Poprzez zabawę do wiedzy gry i zabawy matematyczne Nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjum Prezentacja i wykorzystanie gier dydaktycznych jako metody pobudzającej i rozwijającej umiejętności uczniów. Stosowanie gier na lekcjach matematyki. Przykłady gier dydaktycznych. Liczba godzin 15 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Spierzak 25

26 INFORMATYKA I ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 476. Technologia informacyjna repetytorium Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Kompetencje każdego nauczyciela z zakresu TIK. Przypomnienie i utrwalenie elementarnych wiadomości i umiejętności pozwalających na korzystanie z TIK. Aktualna wersja środowiska WINDOWS. Proste aplikacje. Internet i jego usługi. Elementy pakietu biurowego MS OFFICE. Liczba godzin 24 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 477. Zasoby edukacyjne prezentacje, tablica interaktywna Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Formy i zasady prezentacji. Prezentacja statyczna, prezentacja multimedialna, prezentacja interaktywna. Składowe prezentacji, różne obiekty multimedialne (tekst, grafika, wideo, audio). Tworzenie prezentacji konwencjonalnej przy pomocy MS PowerPoint. Interaktywność, obiekty interaktywne (np. FLASH, aplety JAVA i inne), edukacja interaktywna. Podstawowe wiadomości o tablicy interaktywnej. Tablica interaktywna najlepszy sposób prowadzenia edukacji interaktywnej. Tworzenie prezentacji interaktywnej przy pomocy oprogramowania dołączonego do tablicy lub oprogramowania uniwersalnego (np. RM Easiteach). Liczba godzin 24 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 478. Zasoby edukacyjne grafika Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Cyfrowa reprezentacja grafiki, formaty plików graficznych i ich konwersja. Cyfrowy aparat fotograficzny obsługa i import zdjęć. Proste programy do edycji grafiki cyfrowej i ich podstawowe funkcje. Liczba godzin 16 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 26

27 479. Zasoby edukacyjne audio i wideo Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Cyfrowy zapis wideo, formaty plików, konwersja. Urządzenia do pozyskiwania plików wideo (kamera, aparat cyfrowy, inne). Proste programy do obróbki i montażu materiałów wideo. Cyfrowy zapis audio, formaty plików, konwersja. Proste programy do obróbki i montażu materiałów audio. Osadzanie obiektów audio i wideo w prezentacjach. Liczba godzin 16 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 480. Zasoby edukacyjne platforma e learningowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Elementy metodyki zdalnego nauczania. Platforma MOODLE. E-kurs i jego składniki. Tworzenie zasobów platformy (kontentu) przy pomocy różnych narzędzi. Edukacyjne zastosowanie zdalnego nauczania. Nowe trendy w nauczaniu. Liczba godzin 24 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 481. Zasoby edukacyjne strony WWW i systemy CMS Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Strona WWW język HTML (XHTML) jako uniwersalny sposób przekazywania informacji. CMS najprostszy sposób tworzenia stron i witryn WWW. Przykłady systemów CMS bezpłatnych (JOOMLA) i komercyjnych (MS SharePoint). Budowa prostej witryny WWW wg własnego projektu. Liczba godzin 24 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 482. Edukacyjne zastosowanie WEB2.0 Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Usługi elementarne WEB2.0 - forum, wiki, e-portfolio, blog. Portale społecznościowe i edukacyjne i ich wykorzystanie w procesie nauczania. Projekty realizowane w oparciu o WEB2.0. Liczba godzin 16 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 27

28 WYCHOWANIE FIZYCZNE 483. Edukacja zdrowotna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Nauczyciele wychowania fizycznego Edukacja zdrowotna podstawowe pojęcia. Metodyka edukacji zdrowotnej. Tworzenie programów autorskich i scenariuszy zajęć. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych. Aktywność fizyczna, praca, wypoczynek, żywienie. Rozwój fizyczny w okresie dojrzewania. Dbałość o ciało i bezpieczeństwo. Osoba odpowiedzialna M. Toś, P. Szymański 484. Metodyka nauczania wybranych zadań ruchowych z gier zespołowych ujętych w nowej podstawie programowej Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne w systemie zajęć klasowo-lekcyjnych i na zajęciach do wyboru. Gry zespołowe na wszystkich etapach edukacji. Planowanie i realizacja procesu nauczania zadań ruchowych z gier zespołowych. Ocenianie zadań ruchowych z gier zespołowych. Liczba godzin 15 Osoba odpowiedzialna M. Toś, P. Szymański 486. nauczania wychowania fizycznego oparty na treściach nowej podstawy programowej a strategia wymuszania i oferowania aktywności fizycznej na zajęciach wychowania fizycznego Nauczyciele wychowania fizycznego Strategie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Akty prawne warunkujące organizację wychowania fizycznego w szkole. Zajęcia wychowania fizycznego w formie zajęć klasowo lekcyjnych i do wyboru. Struktura programu nauczania. Tworzenie programu nauczania wychowania fizycznego zgodnie z nową podstawą programową. Ocenianie osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego. Ewaluacja programu. sierpień 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna P. Szymański, M. Toś 28

29 582. Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia do wyboru; narciarstwo biegowe i zjazdowe Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne w strategii wymuszania i oferowania. Formy realizacji zajęć do wyboru. Formy aktywności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Pokaz i metodyka nauczania wybranych form aktywności narciarstwo biegowe i zjazdowe. Współzawodnictwo sportowe jako jedno z narzędzi oceny poziomu sprawności i umiejętności ruchowych. Liczba godzin zł luty 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna P. Szymański 583. Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia do wyboru; kajakarstwo nizinne i wycieczki rowerowe Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne w strategii wymuszania i oferowania. Formy realizacji zajęć do wyboru. Formy aktywności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Pokaz i metodyka nauczania wybranych form aktywności kajakarstwo nizinne, rajdy rowerowe. Współzawodnictwo sportowe jako jedno z narzędzi oceny poziomu sprawności i umiejętności ruchowych. Liczba godzin zł maj 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna P. Szymański 584. Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia do wyboru; windsurfing Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne w strategii wymuszania i oferowania. Formy realizacji zajęć do wyboru. Formy aktywności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Pokaz i metodyka nauczania wybranych form aktywności windsurfing. Współzawodnictwo sportowe jako jedno z narzędzi oceny poziomu sprawności i umiejętności ruchowych. Liczba godzin zł czerwiec 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna P. Szymański, M. Toś 29

30 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE 487. Metodyka kształcenia zawodowego Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Dokumentacja programowa kształcenia w zawodach. Ogniwa procesu dydaktycznego w kształceniu zawodowym. Typy i struktura zajęć praktycznych. Taksonomia i operacjonalizacja celów nauczania praktycznego. Metody nauczania. Charakterystyka metod nauczania praktycznego. Środki dydaktyczne w kształceniu zawodowym. Formy, metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego. Tworzenie i wykorzystanie prezentacji multimedialnej. Liczba godzin zł I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 488. Dokumentowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Dokumentacja programowa kształcenia w zawodzie. Podstawy prawne obowiązku realizacji podstawy programowej. Rola podstawy programowej. Narzędzia nadzoru pedagogicznego pod kątem kontroli realizacji podstawy programowej. Taksonomia celów kształcenia. Analiza podstaw programowych w poszczególnych zawodach. I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 489. Tworzenie, modyfikowanie i ewaluacja programów nauczania w kształceniu zawodowym i ustawicznym (w tym programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych) Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Podstawy prawne opracowywania programów edukacyjnych w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Specjalizacja zawodowa. specjalizacji zawodowej. Proponowana procedura postępowania przy opracowywaniu programów. Procedury prawne i merytoryczne przy wdrażaniu. Osoba odpowiedzialna I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 30

31 585. Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu zawodowym Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Platforma Moodle jako przykład systemu zarządzania kursami. Podstawowe wiadomości o platformie. Zasady pobierania nauki i komunikowania się za pomocą platformy. Wykonywanie na platformie różnych aktywności w roli studenta. Elementy teorii kształcenia na odległość. Elementy e-learningu w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Liczba godzin 30 I kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 586. y CAD komputerowe wspomaganie projektowania Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Przegląd dostępnych programów Cad. Tworzenie dokumentacji technicznej 3D w Solid Edge 19PL. Modelowanie części 3D wałek, tuleja. Modelowanie części 3D jarzmo, wspornik, bryła cienkościenna. Modelowanie części 3D - korpus, koło zębate. Tworzenie dokumentacji technicznej 2D w Solid Edge Draft 19PL. Przejście z modelowania 3D na rysunek płaski 2D. Ustawienie arkusza rysunku płaskiego. Wykonywanie przekrojów, wymiarowanie, tolerancja kształtu i położenia. Liczba godzin 30 I kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna A. Lipski 587. Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wykorzystanie ich do poprawy jakości pracy szkoły Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Rodzaje informacji o egzaminie zawodowym. Analiza ilościowa i jakościowa. Standardy wymagań egzaminacyjnych. Projektowanie działań indywidualnych i zespołowych. II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 31

32 PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE 490. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy świetlic i internatów, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych Akty prawne regulujące nową formułę pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 15 zł I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna B.. Lewtak, B. Kostrobała, J. Jarmołowicz, A. Wojtyna 491. Praca z uczniem z zaburzeniami w zachowaniu Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych, wychowawcy świetlic i internatów Analiza przyczyn występowania zaburzeń w zachowaniu. Budowanie strategii pracy z dzieckiem. Praca zespołu nauczycieli. Karta indywidualnych potrzeb ucznia i plan działań wspierających. Liczba godzin 12 I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Michalczuk, J. Ciepałowicz, J. Jarmołowicz 492. Trening umiejętności wychowawczych Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych, wychowawcy świetlic i internatów Cechy dobrego wychowawcy. Rozpoznawanie potrzeb uczniów. Konstruktywne porozumiewanie się jako podstawa budowania właściwych relacji z uczniem i rodzicem. Liczba godzin 12 warsztaty Osoba odpowiedzialna J. Ciepałowicz 32

33 493. Mediacje jako dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych, wychowawcy świetlic i internatów Podstawy prawne mediacji. Zasady prowadzenia skutecznych mediacji w szkole w konfliktach między uczniami oraz nauczycielami i rodzicami. Komunikacja interpersonalna w mediacjach szkolnych. Diagnoza konfliktu. Postępowanie mediatora. Symulacja mediacji szkolnych. Liczba godzin zł Osoba odpowiedzialna E. Kucharska 33

34 KSZTAŁCENIE SPECJALNE 494. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zanim przystąpisz do opracowania programu indywidualnoterapeutycznego. Diagnoza umiejętności funkcjonalnych. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia. Procedura konstruowania indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych. Praca edukacyjno-terapeutyczna w oparciu o skonstruowany program. Liczba godzin 12 Osoba odpowiedzialna B. Lewtak, B. Kostrobała 496. Diagnoza i terapia dzieci autystycznych Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Czym jest autyzm? Geneza autyzmu. Autyzm a inne zaburzenia. Wybrane metody i narzędzia diagnostyczne. Rozwój dziecka z autyzmem - przypadki. Ocena potrzeb edukacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu. Wybrane formy terapii dzieci z autyzmem i praktyczne aspekty ich wykorzystania. Liczba godzin 12 Osoba odpowiedzialna B. Lewtak 498. Zabawy i ćwiczenia rewalidacyjne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Zaburzenia rozwoju. Istota zajęć rewalidacyjnych. Propozycje ćwiczeń rewalidacyjnych, zabaw i scenariuszy zajęć w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Liczba godzin 12 warsztaty Osoba odpowiedzialna B. Lewtak 34

35 RELIGIA 501. Realizacja programu Chrzest w życiu i misji Kościoła Instytucje Izraela Nauczyciele religii katolickiej Znaczenie świątyni w narodzie wybranym. Kapłaństwo Starego i Nowego Przymierza. Rodzaje przymierza. Liczba godzin 15 I kwartał 2013 r.; Oddział LSCDN w Białej Podlaskiej Osoba odpowiedzialna B. Wysokińska 588. Wychowanie moralne w katechezie Nauczyciele religii katolickiej Cel wychowania moralnego. Wychowanie moralne w znaczeniu opisowym i oceniającym. Rola wychowania moralnego we współczesnym świecie. Metody wychowania moralnego. Teorie rozwoju moralnego. Liczba godzin 12 II kwartał 2013 r.; Oddział LSCDN w Białej Podlaskiej Osoba odpowiedzialna B. Wysokińska 589. Katecheza szkolna w świetle obowiązującego prawa oświatowego Nauczyciele religii prawosławnej Regulacje prawne nauczania religii w Polsce. nauczania religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych. Kwalifikacje zawodowe nauczyciela religii. Zatrudnianie nauczycieli religii w szkole. Katecheci w systemie awansu zawodowego. Nadzór nad nauczaniem religii. Prawa i obowiązki nauczycieli religii. Doradztwo metodyczne. Liczba godzin 15 luty 2013 r.; Oddział LSCDN w Chełmie Osoba odpowiedzialna Ks. J. Łukaszuk 35

36 590. Znak krzyża Nauczyciele religii prawosławnej Krzyż w świecie starożytnym. Pismo Św. i Ojcowie Kościoła o krzyżu. Krzyż jako podstawowy znak wiary chrześcijańskiej. Historyczny rozwój różnych form krzyża i ich symbolika. Ikonografia ukrzyżowania Jezusa. Liczba godzin 12 marzec 2013 r.; Oddział LSCDN w Chełmie Osoba odpowiedzialna Ks. J. Łukaszuk 591. Kreatywność w katechezie Nauczyciele religii prawosławnej Istota kreatywności. Cechy kreatywnego nauczyciela. Sfery kształtowania kreatywnej postawy katechety. Twórczość i spontaniczność młodzieży szkolnej. Wychowanie do twórczości zadaniem współczesnego katechety. Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych. Kreatywne formy przekazu treści katechetycznych. Liczba godzin 15 kwiecień 2013 r.; Oddział LSCDN w Chełmie Osoba odpowiedzialna Ks. J. Łukaszuk 592. Sposoby kierowania grupą katechetyczną Nauczyciele religii prawosławnej Grupa katechetyczna miejscem interakcji. Nauczyciel katecheta jako ekspert, przewodnik, animator i doradca. Tworzenie społecznych warunków skutecznej edukacji. Sposoby kierowania grupą klasową. Umiejętności komunikacji interpersonalnych. Modele komunikacji. Autorytet nauczyciela katechety. Czynniki sprzyjające procesowi edukacyjnemu i zapobiegające niewłaściwemu zachowaniu uczniów. Liczba godzin 18 maj 2013 r.; Oddział LSCDN w Chełmie Osoba odpowiedzialna Ks. J. Łukaszuk 36

37 593. Metody aktywizujące w katechezie - Błogosławieństwa Nauczyciele religii katolickiej Aktywizacja zewnętrzna i wewnętrzna uczniów. Zasady wykorzystywania metod aktywizujących w katechezie. Jak dyskutować o Błogosławieństwach?,,Błogosławieństwa w dramie,,błogosławieństwa na papierze. cz. I r.; cz. II r.; miejsce szkolenia: Dom Diecezjalny w Zamościu, zgłoszenia: tel Osoba odpowiedzialna Ks. R. Strus 594. Konstruowanie scenariusza katechezy Nauczyciele religii katolickiej Po co konstruować scenariusz lekcji? Struktura dobrej katechezy. Cel ogólny i cele operacyjne. Jak dobrze skonstruować wprowadzenie? Jak wybierać metody aktywizujące? Metody multimedialne. Wykorzystanie Biblii i dokumentów Kościoła r. Miejsce szkolenia: Dom Diecezjalny w Zamościu zgłoszenia: tel.: Osoba odpowiedzialna Ks. R. Strus 595. Wdrażanie nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zagadnienia prawne i dydaktyczne Nauczyciele religii katolickiej Nowa podstawa programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 8 marca 2010 r. nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Kto zatwierdza programy nauczania religii? Plan wynikowy czy rozkład materiału. cz r. cz r., miejsce szkolenia: Dom Diecezjalny w Zamościu, zgłoszenia: tel Osoba odpowiedzialna Ks. R. Strus 37

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Rok szkolny 2014/2015 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 33-2-60, konsultanci 83-32-50-90, organizacja ów 83-32-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Rok szkolny 2013/2014 1 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Cele główne WDN-u to: 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów 2. Wspieranie dziecka 6-letniego 3. Monitorowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013 Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Podsumowanie 2012/2013 Zadania ODN w projekcie 1. Przygotowanie programów szkoleń w ramach zaplanowanej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI

PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2014/2015 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez SWŁ. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: styczeń marzec 2016 r.

Harmonogram szkoleń: styczeń marzec 2016 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: styczeń

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo