Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rok szkolny 2012/2013. styczeń sierpień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rok szkolny 2012/2013. styczeń sierpień"

Transkrypt

1 Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 styczeń sierpień 1

2 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Lublin, ul. Dominikańska 5 z Oddziałami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz Ośrodkiem Szkoleniowym w Puławach Informacje zawarte w publikacji są dostępne na stronie Druk: Oficyna Poligraficzna LSCDN ul. Dominikańska 5 Projekt i druk okładki: NETGRAPH Tomasz Majcher Nakład:

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek... 7 Szkolenia rad pedagogicznych... 9 Propozycje form doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki Propozycje form doskonalenia zawodowego nauczycieli Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Języki obce Plastyka i wiedza o kulturze Matematyka i przedmioty przyrodnicze Informatyka i zastosowanie technologii informacyjnej Wychowanie fizyczne Kształcenie zawodowe i ustawiczne Psychologia, pedagogika, profilaktyka i wychowanie Kształcenie specjalne Religia Bibliotekoznawstwo Rozwój zawodowy nauczyciela. Awans zawodowy Inne Kursy kwalifikacyjne Deklaracja (wzór nr 1) Karta zgłoszenia (wzór nr 2) Karta zgłoszenia (wzór nr 3)

4 4

5 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu Ofertę edukacyjną LSCDN zawierającą II część propozycji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią II część naszej Oferty edukacyjnej uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Oferta tematycznie obejmuje: 1) kierunki polityki oświatowej oraz wprowadzane zmiany w systemie oświaty; 2) wymagania stawiane wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego; 3) realizację podstaw programowych, w tym opracowywanie programów nauczania; 4) diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizację procesu nauczania i wychowania; 5) przygotowanie do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych: 6) potrzeby szkół i nauczycieli zdiagnozowane na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Niniejsza Oferta powtarza również propozycje szkoleniowe z części I, ponieważ cieszyły się one zainteresowaniem nauczycieli. Oznaczono je taką samą numeracją w odróżnieniu od numeracji nadanej nowym formom. W dalszym ciągu otwarci jesteśmy na zawarcie umowy ze szkołami/placówkami na świadczenie nowej usługi edukacyjnej w postaci Kompleksowego wspomagania szkół i placówek. Głównym zadaniem LSCDN jest inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie rozwoju szkoły/placówki na podstawie rocznego planu wspomagania szkoły/placówki w określonym aspekcie jej działalności. Dlatego proponujemy 20 tematów wsparcia, obejmujących poprawę jakości pracy szkoły/placówki poprzez wzmacnianie kompetencji osób pracujących w szkole/placówce na rzecz tej jakości. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z powyższego wsparcia opisane są we wprowadzeniu do tej części Oferty. Warto podkreślić najważniejsze jej cechy: kompleksowość, elastyczność ze względu na rzeczywiste potrzeby szkoły/placówki i użyteczność w praktyce nauczycielskiej. Druga część zawiera propozycje Szkoleń rad pedagogicznych. Do zespołów nauczycielskich kierujemy szkolenia o tematyce związanej m.in. z wewnętrznym doskonaleniem nauczycieli, analizą i wykorzystywaniem wyników egzaminów zewnętrznych, planowaniem i realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowaniem programów nauczania. W części trzeciej przedstawiamy Propozycje form doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego szkoły i placówki. om tych szkoleń będziemy udzielać wsparcia w zakresie ewaluacji zewnętrznej, monitorowania realizacji podstawy programowej, tworzenia prawa wewnątrzszkolnego czy też kontroli zarządczej. Nasza oferta zawiera w części czwartej Propozycję szkoleń dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, w której proponujemy różnorodne kursy dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli doskonalące, kwalifikacyjne oraz nadające uprawnienia. Zawarte w Propozycjach tytuły adresowane są do osób twórczych, zainteresowanych osobistym rozwojem, zarówno w aspekcie umiejętności praktycznych, jak i kształtowania własnej pedagogicznej osobowości. Oferta, którą Państwu przedstawiamy, skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Poniżej przedstawiamy zasady zgłaszania się na szkolenia organizowane przez LSCDN. 1. Proponowane szkolenia będą organizowane we wszystkich oddziałach LSCDN i w Lublinie. Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek będzie realizowana w miejscu pracy nauczycieli. 2. Na szkolenia organizowane w Lublinie można się zgłosić tak jak dotychczas elektronicznie lub przesyłając odpowiednią kartę zgłoszenia (wzór nr 2 lub nr 3) listownie, faxem albo dostarczając osobiście na adres: LSCDN ul. Dominikańska 5, Lublin, tel , fax

6 3. Na szkolenia organizowane w oddziałach LSCDN Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskiej można się zgłosić, przesyłając kartę zgłoszenia elektronicznie, listownie, faxem lub dostarczając osobiście na adres danego oddziału LSCDN: Oddział w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8, Biała Podlaska tel./fax centrala informacje dotyczące szkoleń Oddział w Chełmie ul. Waśniewskiego 17, Chełm tel./fax Oddział w Zamościu ul. Lwowska 19, Zamość tel , tel./fax Na szkolenia indywidualne można również zgłaszać się poprzez portal, rejestrując się w systemie Strefa Kursanta na stronie głównej (warunkiem jest posiadanie funkcjonującego konta ). 5. Karty zgłoszenia na szkolenia indywidualne i rad pedagogicznych można pobrać ze strony 6. Informacje dotyczące tych form są dostępne na stronie głównej naszego portalu Znajdź szkolenie bądź kurs, jaki Cię interesuje. Cały informator w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie 7. Za wybrane szkolenie można zapłacić: w kasie Centrum pokój nr 2, od wtorku do piątku, w godz. 10:00-14:00, przekazem pocztowym, przelewem na konto: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, PEKAO S.A. Oddział w Lublinie z podaniem nazwy i numeru kursu oraz nazwiska osoby wpłacającej. 8. O terminach i miejscu odbywania zajęć uczestnicy będą powiadamiani indywidualnie. 9. W zależności od wybranej formy doskonalenia uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. 10. We wszystkich sprawach szkoleniowych udzielamy informacji telefonicznej: , w. 202 lub poprzez Wszelkie informacje o ofercie a także o statusie prawnym, kadrze, strukturze oraz działalności LSCDN można znaleźć na stronie internetowej: Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w proponowanych formach doskonalenia. Liczymy na współpracę z Państwem w realizacji ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych. Z nadzieją na dobrą współpracę oraz z życzeniami dobrych efektów szkoleń Lublin, styczeń 2013 Andrzej Zieliński dyrektor LSCDN 6

7 OFERTA EDUKACYJNA KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK Zasady korzystania z oferty Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek 1. Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek wpisuje się w nową formę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jej najważniejsze założenia: realizacja wszystkich szkoleń w miejscu pracy nauczyciela; dostosowanie programu szczegółowego szkoleń do potrzeb szkoły lub placówki; rozszerzenie oferty o tematykę proponowaną w szkole lub placówce; zapewnienie kadry szkoleniowej o wysokich kwalifikacjach przygotowanej do realizacji oferty; teoretyczne i praktyczne wsparcie w realizacji zadań szkoły lub placówki; forma szkolenia (warsztaty, szkolenie rady pedagogicznej, ) dostosowana do potrzeb szkoły lub placówki; nieodpłatne konsultacje zbiorowe i indywidualne nauczycieli konsultantów w miejscu pracy nauczycieli; odpłatność za szkolenia tylko częściowa i do negocjacji w zależności od miejsca, w którym znajduje się szkoła/placówka oraz możliwości kadrowych LSCDN; merytoryczna i organizacyjna opieka zespołu nauczycieli konsultantów zatrudnionych w LSCDN nad szkołą lub placówką w obszarze doskonalenia zawodowego przez cały rok. 2. Realizacja oferty Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek powinna być poprzedzona podpisaniem odpowiedniej rocznej umowy pomiędzy dyrektorem LSCDN a dyrektorem szkoły lub placówki, która z tej formy propozycji szkoleniowej chce skorzystać w roku szkolnym 2012/ Dyrektorzy szkół i placówek zainteresowani ofertą Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek wypełniają deklarację (wzór nr 1) i przesyłają ją faksem lub przesyłką pocztową na adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Dominikańska 5, Lublin 4. Szczegółowych informacji udziela dyrektor LSCDN A. Zieliński - tel , 7

8 Lp. Tematyka/obszar 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 2. Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły/placówki 3. Nauka języka obcego a indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 4. procesu nauczania z wychowania fizycznego w szkole 5. Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 6. Realizacja i dokumentowanie podstawy programowej kształcenia w zawodzie 7. Tworzenie, modyfikowanie i ewaluacja programów nauczania w kształceniu zawodowym i ustawicznym (w tym programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych) 8. Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wykorzystanie ich do poprawy jakości pracy szkoły 9. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej 10. Warsztat pracy młodego nauczyciela 11. Tworzenie i ewaluacja programów nauczania kształcenia ogólnego 12. Funkcjonowanie zespołów szkolnych 13. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 14. Zmiany w prawie oświatowym 15. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych 16. Trudności wychowawcze analiza i wspomaganie w rozwiązywaniu 17. Indywidualizacja procesu nauczania praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce 18. Analiza efektów dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły 19. Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy szkoły/placówki: a) technologia informacyjna repetytorium, b) tablica interaktywna w szkole/placówce, c) szkolna platforma e learningowa 20. Sześciolatek w szkole 8

9 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH : nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Zgłoszenia na poniższe szkolenia przyjmujemy na Karcie zgłoszenia (wzór nr 2). Szczegóły organizacyjne (miejsce, odpłatność, liczba godzin, forma szkolenia) ustalają osoby odpowiedzialne i osoby prowadzące szkolenie Nr oferty Temat Osoba odpowiedzialna Telefon kontaktowy 251. Zmiany w organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Zmiany w organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego 253. Efektywna współpraca nauczycieli w zespołach Planowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju psychofizycznego dziecka wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych y nauczania - konstruowanie programu kształcenia ogólnego zgodnie z nową podstawa programową Monitorowanie i dokumentowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie. A. Gontarz A. Lipski A. Gontarz A. Lipski A. Wojtyna J. Romaniuk K. Kardas M. Karwowska J. Jarmołowicz M. Jurak M. Toś P. Szymański Z. Starownik M. Karwowska M. Spierzak B. Wysokińska B. Wysokińska M. Karwowska M. Jurak Z. Starownik G. Miller A.Wojtyna J. Romaniuk K. Kardas M. Jurak Z. Starownik M. Winiarska J. Kaczebura

10 PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI 351. Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki Refleksja na temat informacji zawartych w raporcie, wybór problemów. Analiza przyczyn wybranych problemów. Planowanie działań. Samoocena. warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, J. Romaniuk, K. Kardas, A. Zieliński 352. Przygotowanie szkoły/placówki do ewaluacji zewnętrznej Zapoznanie z procedurą ewaluacji zewnętrznej. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania rady pedagogicznej. Dowody realizacji wymagań opisanych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym MEN. seminarium Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, J. Romaniuk, K. Kardas, A. Zieliński 357. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wprowadzane regulacje prawne y nauczania w zawodach. Zmiany w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kształcenie na odległość. Egzaminy rzemieślnicze. Praktyczna nauka zawodu. I II 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna A. Gontarz 10

11 362. Jakość korespondencji dyrektora szkoły/placówki Ogólne zasady korespondencji. Zwroty grzecznościowe używane w pismach dyrektora szkoły/placówki. Charakterystyka różnych rodzajów pism. Liczba godzin 5 seminarium Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna 363. Mediacje alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole Podstawy prawne mediacji. Zasady prowadzenia mediacji w szkole. Diagnoza konfliktu. Postępowanie mediatora. Mediacje w programie profilaktyki szkolnej. Liczba godzin 5 konferencja Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, E. Kucharska 364. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole poprzez nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy Analiza ustawy o ratownictwie medycznym. Zadania dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole/ placówce oświatowej. Założenia programowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Liczba godzin 5 seminarium Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, E. Kucharska 365. Podsumowanie rocznej pracy szkoły/placówki oświatowej Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Formułowanie wniosków na podstawie ewaluacji wewnętrznej, kontroli, wspomagania, obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Liczba godzin 5 IV 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość seminarium Osoba odpowiedzialna A. Wojtyna, J. Romaniuk, K. Kardas 11

12 366. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w szkołach Prawidłowa organizacja oddziału przedszkolnego. Nadzorowanie przez dyrektora obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6 letnie. Promowanie wśród rodziców zasadności rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 6 lat. Liczba godzin 5 I II 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość konferencja Osoba odpowiedzialna J. Romaniuk 367. i realizacja działań w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów. Liczba godzin 5 I II 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość konferencja Osoba odpowiedzialna K. Kardas 368. Szkolenia okresowe BHP dla dyrektorów szkół i osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach/placówkach oświatowych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz. U. Nr 180 z 2004 r. poz ze zm./. Liczba godzin zł kurs Osoba odpowiedzialna A. Gontarz 12

13 PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 451. Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej Nauczyciele wychowania przedszkolnego Pojęcie obserwacji i diagnozy pedagogicznej. Metody diagnozowania w edukacji przedszkolnej. Diagnoza gotowości szkolnej. Liczba godzin 15 warsztaty Osoba odpowiedzialna J. Kraczkowska, B. Kratiuk, W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura 453. Sześciolatek w szkole wyzwanie dla szkoły i nauczyciela Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Właściwości rozwojowe dziecka sześcioletniego. Formy i metody pracy z sześciolatkami w szkole. Tworzenie środowiska szkolnego przyjaznego sześciolatkom. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej z uwzględnieniem potrzeb dzieci sześcioletnich. Liczba godzin 15 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, E. Lipska, J. Kraczkowska, B. Kratiuk, G. Laszuk, B. Wilkołaska 562. Rodzice partnerami przedszkola współpraca nauczycieli i rodziców Nauczyciele wychowania przedszkolnego Obszary współpracy z rodzicami w przedszkolu. Organizowanie wspólnych działań dzieci, nauczycieli i rodziców. Wykorzystywanie rodziców jako ekspertów rodzic w roli nauczyciela. Włączanie rodziców do pracy wychowawczodydaktycznej z dzieckiem. Organizowanie zebrań, szkoleń i warsztatów dla rodziców. 13

14 Liczba godzin 12 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna J. Kraczkowska, B. Kratiuk, W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, B. Wilkołaska 563. Edukacja przez zabawę Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Rola zabaw w kształtowaniu kreatywności dziecka. Czynniki wpływające na rozwój aktywności twórczej. Formy zabawowe wspierające rozwój kompetencji językowych i matematycznych. Liczba godzin 12 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna J. Kraczkowska, B. Kratiuk, W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, E. Lipska, G. Laszuk, B. Wilkołaska 564. Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania w klasach I III Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Sposoby zindywidualizowanego nauczania-uczenia się na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. Praca z uczniem zdolnym najlepsze rozwiązania. Liczba godzin 15 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, E. Lipska, G. Laszuk 565. Badanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w I etapie kształcenia z uwzględnieniem podstawy programowej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Metody i narzędzia sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Badanie umiejętności podstawowych uczniów uwzględniające wymagania wynikające z podstawy programowej. Analiza i interpretacja wyników na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów/obut/- założenia, kalendarium, interpretacja wyników. Ocenianie postępów edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. 14

15 Liczba godzin 18 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna W. B. Kołtun, M. Winiarska, J. Kaczebura, E. Lipska, G. Laszuk 566. Realizacja wybranych zadań ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Analiza wymagań szczegółowych w zakresie wychowania fizycznego dla I etapu edukacyjnego. Planowania pracy oraz sposobów realizacji treści w zakresie wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej. I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty połączone z zajęciami otwartymi Osoba odpowiedzialna J. Kaczebura, P. Szymański 567. Nauczanie ortografii w edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Analiza treści ortograficznych w podstawie programowej i rozszerzenie ich w programach nauczania. Zasady i metody nauczania ortografii. Lekcje języka polskiego z przewagą ćwiczeń ortograficznych. Układanie i ocena dyktand. y komputerowe ułatwiające nauczanie ortografii. I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna G. Laszuk 568. Elementy muzykoterapii w pracy z małymi dziećmi Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Ciekawy repertuar piosenek, tańców i zabaw muzycznych do wykorzystania w pracy z małymi dziećmi. I - II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna J. Kaczebura 15

16 569. Od zadania do opowiadania czyli o rozwoju form wypowiedzi dzieci w młodszym wieku szkolnym Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Rozwój umiejętności pisania. Sposoby wprowadzania dzieci w proces konstruowania wypowiedzi metoda interakcyjnego pisania. Dziecięce pisanie w szkole, jako aktywność społeczna. Propozycje ćwiczeń w pisaniu. Formy wypowiedzi uczniów klas III w badaniach OBUT. Liczba godzin 12 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna G. Laszuk 570. Cztery pory roku z eksperymentami przyrodniczymi Pudełko pomysłów Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Eksperyment jako metoda nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Sposoby kształtowanie pojęć przyrodniczych. Planowanie i prowadzenie prostych eksperymentów w kontekście pór roku. Przykłady eksperymentów przyrodniczych z wykorzystaniem pudełka pomysłów. I - II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna B. Wysokińska 16

17 JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 457. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie Nauczyciele języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie Klasyfikacja specjalnych potrzeb uczniów. Charakterystyka uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, form, metod nauczania do możliwości i potrzeb uczniów. Indywidualizacja w procesie oceniania. Liczba godzin 18 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna T. Kosyra-Cieślak, G. Miller, T. Kozioł, Z. Starownik, B. Chmura, B. Patkowska, M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 571. Tworzenie programów nauczania z języka polskiego Nauczyciele języka polskiego nauczania a podstawa programowa. Wybór, modyfikacja, tworzenie programu nauczania. Układ treści kształcenia różne możliwości i ich implikacje. Budowa programu nauczania krok po kroku. Ewaluacja programu nauczania. Liczba godzin 24 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna T. Kosyra-Cieślak, G. Miller, T. Kozioł, Z. Starownik, B. Chmura, B. Patkowska 572. Tworzenie programów nauczania z historii i wiedzy o społeczeństwie Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie nauczania a podstawa programowa. Wybór, modyfikacja, tworzenie programu nauczania. Układ treści kształcenia różne możliwości i ich implikacje. Budowa programu nauczania krok po kroku. Ewaluacja programu nauczania. Liczba godzin 24 II kwartał 2013 r.; Chełm, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 17

18 573. Planowanie pracy na lekcjach języka polskiego Nauczyciele języka polskiego Analiza wymagań szczegółowych zapisanych w podstawie programowej. nauczania jako szczegółowy opis realizacji podstawy programowej. Nowe lektury w podstawie programowej. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Liczba godzin 24 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna T. Kosyra-Cieślak, G. Miller, T. Kozioł, Z. Starownik, B. Chmura, B. Patkowska, M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 574. Planowanie pracy na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie Analiza wymagań szczegółowych zapisanych w podstawie programowej. nauczania jako szczegółowy opis realizacji podstawy programowej. Indywidualizacja pracy z uczniem. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Projekt edukacyjny sposobem realizacji podstawy programowej. Liczba godzin 24 II kwartał 2013 r.; Chełm, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 575. Ocenianie dłuższych wypowiedzi pisemnych w świetle wymagań podstawy programowej Nauczyciele języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie Zasady oceniania dłuższych wypowiedzi pisemnych. Informacja zwrotna dla ucznia. Ocena koleżeńska i samoocena. Założenia oceniania wspierającego. Liczba godzin 20 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna T. Kosyra-Cieślak, G. Miller, T. Kozioł, Z. Starownik, B. Chmura, B. Patkowska, M. Kaliszczuk, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś 18

19 JĘZYKI OBCE 460. Projekt edukacyjny w nauczaniu języka obcego Nauczyciele języków obcych Praca metodą projektów na lekcjach języków obcych. Wymagania związane z realizacją projektów gimnazjalnych. Instrukcja do projektu. Etapy realizacji projektu. Kryteria oceny projektu. Przykłady dobrej praktyki. warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Podgórska, E. Makowska, R. Gałązka, D. Pomian 461. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych Nauczyciele języków obcych Zasady działania tablic interaktywnych. Przykładowe oprogramowanie oraz galerie gotowych obiektów. Przykłady wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych. Techniki tworzenia prezentacji z obiektami tekstowymi, graficznymi, audio, video, FLASH. Liczba godzin 15 Osoba odpowiedzialna E. Czerniecka, R. Gałązka, R. Machnio, N. Olchowska, L. Mysiak, M. Podgórska, D. Pomian 462. Ćwiczenia interaktywne, serwisy WEB 2.0 i platformy edukacyjne w nauczaniu języków obcych Nauczyciele języków obcych Tworzenie ćwiczeń interaktywnych z wykorzystaniem dostępnych aplikacji komputerowych. Serwisy i narzędzia Web 2.0 w nauczaniu przykłady. Elementy kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle. Liczba godzin 20 Osoba odpowiedzialna E. Czerniecka, D. Pomian, M. Podgórska, A. Waszek, A. Lipski, N. Olchowska 19

20 463. Model pracy z uczniem zdolnym na lekcjach języka obcego Nauczyciele języków obcych Uczeń zdolny w świetle nowych regulacji prawnych. Diagnozowanie i funkcjonowanie ucznia zdolnego w szkole. Model pracy z uczniem zdolnym przykłady dobrych praktyk. I - II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna D. Pomian, M. Podgórska, N. Olchowska, R. Gałązka 20

21 PLASTYKA I WIEDZA O KULTURZE 465. Spotkanie z zabytkami jako metoda aktywności twórczej Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Zabytki Kazimierza. Sztuka renesansu. Praca twórcza (rysunek, akwarela, fotografia). 90 zł przy planowanej liczbie50 osób wyjazd w maju 2013 r. po zorganizowaniu grupy, Kazimierz Dolny wyjazd studyjny Osoba odpowiedzialna M. Czuj 466. Sztuka użytkowa - makrama Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Możliwości w zakresie tworzenia prac malarskich w rożnych technikach plastycznych z uwzględnieniem faktury. Liczba godzin zł (w tym cena noclegu) 1 2 czerwca 2013 r.; plener malarski opiekunów kółek plastycznych z młodzieżą warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Czuj 576. Pory roku inspiracją twórczą w pracy z dziećmi Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Tworzenie prac w różnych technikach plastycznych. Techniki niekonwencjonalne. 80 zł II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty plastyczne Osoba odpowiedzialna J. Grochola 577. Podstawowe techniki zdobienia techniką decoupage Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Podstawowe techniki zdobienia techniką decoupage. Szkło, drewno, tektura, inne. 80 zł II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty plastyczne Osoba odpowiedzialna J. Grochola 21

22 578. Pisanki i nie tylko tworzenie dekoracyjnych form przestrzennych Nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Możliwości w zakresie tworzenia dekoracyjnych form świątecznych, głównie pisanek z wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 80 zł marzec 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty plastyczne Osoba odpowiedzialna M. Czuj 22

23 MATEMATYKA I PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 468. Konstruowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych Prawne podstawy tworzenia programu nauczania w kontekście zmian programowych i organizacyjnych w szkołach. Metodologiczne podstawy tworzenia programu nauczania. Planowanie działań nauczyciela krok po kroku. Ewaluacja programu. Dopuszczenie programu do użytku szkolnego. Liczba godzin 24 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna B. Wysokińska, M. Karwowska, E. Kucharska, E. Makowska 470. Jak skutecznie przygotować ucznia do obowiązkowej matury z matematyki Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych Analiza i konstrukcja przykładowych zadań różnych typów. Kryterialne ocenianie zadań otwartych. Opracowanie zestawów zadań ćwiczeniowych. I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Biskupska 472. Nauczycielskie seminaria fizyczne Nauczyciele fizyki Tematyka zgodna z potrzebami uczestników.m.in.. Realizacja wymagań doświadczalnych i przekrojowych. Realizacja treści fizycznych na Przyrodzie Ocenianie kształtujące na lekcjach fizyki. Metody aktywizujące na fizyce. Egzaminy zewnętrzne analiza zadań i wyników uczniów. Interpretacja wyników egzaminów. Uczeń z problemami w uczeniu się. Uczeń zdolny propozycje na zajęcia. Liczba godzin 7 spotkań x4h 7 x cykliczne 4-godzinne seminaria, 1 raz w miesiącu do IV 2013r. seminarium Osoba odpowiedzialna Marzena Karwowska we współpracy z Instytutem Fizyki UMCS. Szkolenie stacjonarne + e-learningowe 23

24 473. Interdyscyplinarne treści podstawy programowej z zakresu przyrody w szkole ponadgimnazjalnej Nauczyciele przyrody oraz biologii, chemii, fizyki, geografii Analiza podstawy programowej z przyrody dla IV etapu edukacji. Realizacja wątków przedmiotowych i wątków tematycznych w ujęciu interdyscyplinarnym. Liczba godzin 16 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna E. Kucharska 475. Doświadczenia na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych Planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń. Dokumentowanie zadań doświadczalnych. Opracowanie przykładowych kart pracy dla ucznia. Liczba godzin 18 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Karwowska, E. Kucharska, A. Reder, E. Makowska, B. Czubek, B. Wysokińska 579. Drugi rok realizacji nowej podstawy programowej z matematyki na II etapie kształcenia Nauczyciele matematyki szkół podstawowych Wymagania szczegółowe według nowej podstawy programowej z przykładami zadań. Warunki i sposoby realizacji. Liczba godzin 18 I kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna M. Spierzak 580. Nauczanie przedmiotu przyroda w szkole ponadgimnazjalnej Nauczyciele przyrody oraz biologii, chemii, fizyki, geografii Modele realizacji. Analiza treści programowych. Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programu nauczania przyrody. Sposoby realizacji wybranych wątków tematycznych i zagadnień. Metody przydatne w nauczaniu przyrody zalecane warunki realizacji. Ocenianie osiągnięć uczniów. Liczba godzin 40 24

25 200 zł I kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna M. Karwowska, B. Wysokińska 581. Poprzez zabawę do wiedzy gry i zabawy matematyczne Nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjum Prezentacja i wykorzystanie gier dydaktycznych jako metody pobudzającej i rozwijającej umiejętności uczniów. Stosowanie gier na lekcjach matematyki. Przykłady gier dydaktycznych. Liczba godzin 15 II kwartał 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna M. Spierzak 25

26 INFORMATYKA I ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 476. Technologia informacyjna repetytorium Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Kompetencje każdego nauczyciela z zakresu TIK. Przypomnienie i utrwalenie elementarnych wiadomości i umiejętności pozwalających na korzystanie z TIK. Aktualna wersja środowiska WINDOWS. Proste aplikacje. Internet i jego usługi. Elementy pakietu biurowego MS OFFICE. Liczba godzin 24 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 477. Zasoby edukacyjne prezentacje, tablica interaktywna Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Formy i zasady prezentacji. Prezentacja statyczna, prezentacja multimedialna, prezentacja interaktywna. Składowe prezentacji, różne obiekty multimedialne (tekst, grafika, wideo, audio). Tworzenie prezentacji konwencjonalnej przy pomocy MS PowerPoint. Interaktywność, obiekty interaktywne (np. FLASH, aplety JAVA i inne), edukacja interaktywna. Podstawowe wiadomości o tablicy interaktywnej. Tablica interaktywna najlepszy sposób prowadzenia edukacji interaktywnej. Tworzenie prezentacji interaktywnej przy pomocy oprogramowania dołączonego do tablicy lub oprogramowania uniwersalnego (np. RM Easiteach). Liczba godzin 24 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 478. Zasoby edukacyjne grafika Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Cyfrowa reprezentacja grafiki, formaty plików graficznych i ich konwersja. Cyfrowy aparat fotograficzny obsługa i import zdjęć. Proste programy do edycji grafiki cyfrowej i ich podstawowe funkcje. Liczba godzin 16 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 26

27 479. Zasoby edukacyjne audio i wideo Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Cyfrowy zapis wideo, formaty plików, konwersja. Urządzenia do pozyskiwania plików wideo (kamera, aparat cyfrowy, inne). Proste programy do obróbki i montażu materiałów wideo. Cyfrowy zapis audio, formaty plików, konwersja. Proste programy do obróbki i montażu materiałów audio. Osadzanie obiektów audio i wideo w prezentacjach. Liczba godzin 16 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 480. Zasoby edukacyjne platforma e learningowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Elementy metodyki zdalnego nauczania. Platforma MOODLE. E-kurs i jego składniki. Tworzenie zasobów platformy (kontentu) przy pomocy różnych narzędzi. Edukacyjne zastosowanie zdalnego nauczania. Nowe trendy w nauczaniu. Liczba godzin 24 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 481. Zasoby edukacyjne strony WWW i systemy CMS Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Strona WWW język HTML (XHTML) jako uniwersalny sposób przekazywania informacji. CMS najprostszy sposób tworzenia stron i witryn WWW. Przykłady systemów CMS bezpłatnych (JOOMLA) i komercyjnych (MS SharePoint). Budowa prostej witryny WWW wg własnego projektu. Liczba godzin 24 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 482. Edukacyjne zastosowanie WEB2.0 Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Usługi elementarne WEB2.0 - forum, wiki, e-portfolio, blog. Portale społecznościowe i edukacyjne i ich wykorzystanie w procesie nauczania. Projekty realizowane w oparciu o WEB2.0. Liczba godzin 16 Osoba odpowiedzialna R. Machnio, L. Mysiak, J. Warszewski, A. Waszek 27

28 WYCHOWANIE FIZYCZNE 483. Edukacja zdrowotna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Nauczyciele wychowania fizycznego Edukacja zdrowotna podstawowe pojęcia. Metodyka edukacji zdrowotnej. Tworzenie programów autorskich i scenariuszy zajęć. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych. Aktywność fizyczna, praca, wypoczynek, żywienie. Rozwój fizyczny w okresie dojrzewania. Dbałość o ciało i bezpieczeństwo. Osoba odpowiedzialna M. Toś, P. Szymański 484. Metodyka nauczania wybranych zadań ruchowych z gier zespołowych ujętych w nowej podstawie programowej Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne w systemie zajęć klasowo-lekcyjnych i na zajęciach do wyboru. Gry zespołowe na wszystkich etapach edukacji. Planowanie i realizacja procesu nauczania zadań ruchowych z gier zespołowych. Ocenianie zadań ruchowych z gier zespołowych. Liczba godzin 15 Osoba odpowiedzialna M. Toś, P. Szymański 486. nauczania wychowania fizycznego oparty na treściach nowej podstawy programowej a strategia wymuszania i oferowania aktywności fizycznej na zajęciach wychowania fizycznego Nauczyciele wychowania fizycznego Strategie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Akty prawne warunkujące organizację wychowania fizycznego w szkole. Zajęcia wychowania fizycznego w formie zajęć klasowo lekcyjnych i do wyboru. Struktura programu nauczania. Tworzenie programu nauczania wychowania fizycznego zgodnie z nową podstawą programową. Ocenianie osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego. Ewaluacja programu. sierpień 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna P. Szymański, M. Toś 28

29 582. Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia do wyboru; narciarstwo biegowe i zjazdowe Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne w strategii wymuszania i oferowania. Formy realizacji zajęć do wyboru. Formy aktywności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Pokaz i metodyka nauczania wybranych form aktywności narciarstwo biegowe i zjazdowe. Współzawodnictwo sportowe jako jedno z narzędzi oceny poziomu sprawności i umiejętności ruchowych. Liczba godzin zł luty 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna P. Szymański 583. Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia do wyboru; kajakarstwo nizinne i wycieczki rowerowe Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne w strategii wymuszania i oferowania. Formy realizacji zajęć do wyboru. Formy aktywności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Pokaz i metodyka nauczania wybranych form aktywności kajakarstwo nizinne, rajdy rowerowe. Współzawodnictwo sportowe jako jedno z narzędzi oceny poziomu sprawności i umiejętności ruchowych. Liczba godzin zł maj 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna P. Szymański 584. Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia do wyboru; windsurfing Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne w strategii wymuszania i oferowania. Formy realizacji zajęć do wyboru. Formy aktywności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Pokaz i metodyka nauczania wybranych form aktywności windsurfing. Współzawodnictwo sportowe jako jedno z narzędzi oceny poziomu sprawności i umiejętności ruchowych. Liczba godzin zł czerwiec 2013 r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna P. Szymański, M. Toś 29

30 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE 487. Metodyka kształcenia zawodowego Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Dokumentacja programowa kształcenia w zawodach. Ogniwa procesu dydaktycznego w kształceniu zawodowym. Typy i struktura zajęć praktycznych. Taksonomia i operacjonalizacja celów nauczania praktycznego. Metody nauczania. Charakterystyka metod nauczania praktycznego. Środki dydaktyczne w kształceniu zawodowym. Formy, metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego. Tworzenie i wykorzystanie prezentacji multimedialnej. Liczba godzin zł I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 488. Dokumentowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Dokumentacja programowa kształcenia w zawodzie. Podstawy prawne obowiązku realizacji podstawy programowej. Rola podstawy programowej. Narzędzia nadzoru pedagogicznego pod kątem kontroli realizacji podstawy programowej. Taksonomia celów kształcenia. Analiza podstaw programowych w poszczególnych zawodach. I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 489. Tworzenie, modyfikowanie i ewaluacja programów nauczania w kształceniu zawodowym i ustawicznym (w tym programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych) Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Podstawy prawne opracowywania programów edukacyjnych w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Specjalizacja zawodowa. specjalizacji zawodowej. Proponowana procedura postępowania przy opracowywaniu programów. Procedury prawne i merytoryczne przy wdrażaniu. Osoba odpowiedzialna I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 30

31 585. Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu zawodowym Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Platforma Moodle jako przykład systemu zarządzania kursami. Podstawowe wiadomości o platformie. Zasady pobierania nauki i komunikowania się za pomocą platformy. Wykonywanie na platformie różnych aktywności w roli studenta. Elementy teorii kształcenia na odległość. Elementy e-learningu w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Liczba godzin 30 I kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 586. y CAD komputerowe wspomaganie projektowania Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Przegląd dostępnych programów Cad. Tworzenie dokumentacji technicznej 3D w Solid Edge 19PL. Modelowanie części 3D wałek, tuleja. Modelowanie części 3D jarzmo, wspornik, bryła cienkościenna. Modelowanie części 3D - korpus, koło zębate. Tworzenie dokumentacji technicznej 2D w Solid Edge Draft 19PL. Przejście z modelowania 3D na rysunek płaski 2D. Ustawienie arkusza rysunku płaskiego. Wykonywanie przekrojów, wymiarowanie, tolerancja kształtu i położenia. Liczba godzin 30 I kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna A. Lipski 587. Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wykorzystanie ich do poprawy jakości pracy szkoły Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego Rodzaje informacji o egzaminie zawodowym. Analiza ilościowa i jakościowa. Standardy wymagań egzaminacyjnych. Projektowanie działań indywidualnych i zespołowych. II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Lipski, A. Gontarz 31

32 PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE 490. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy świetlic i internatów, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych Akty prawne regulujące nową formułę pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 15 zł I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość Osoba odpowiedzialna B.. Lewtak, B. Kostrobała, J. Jarmołowicz, A. Wojtyna 491. Praca z uczniem z zaburzeniami w zachowaniu Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych, wychowawcy świetlic i internatów Analiza przyczyn występowania zaburzeń w zachowaniu. Budowanie strategii pracy z dzieckiem. Praca zespołu nauczycieli. Karta indywidualnych potrzeb ucznia i plan działań wspierających. Liczba godzin 12 I II kw r.; Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość warsztaty Osoba odpowiedzialna A. Michalczuk, J. Ciepałowicz, J. Jarmołowicz 492. Trening umiejętności wychowawczych Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych, wychowawcy świetlic i internatów Cechy dobrego wychowawcy. Rozpoznawanie potrzeb uczniów. Konstruktywne porozumiewanie się jako podstawa budowania właściwych relacji z uczniem i rodzicem. Liczba godzin 12 warsztaty Osoba odpowiedzialna J. Ciepałowicz 32

33 493. Mediacje jako dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych, wychowawcy świetlic i internatów Podstawy prawne mediacji. Zasady prowadzenia skutecznych mediacji w szkole w konfliktach między uczniami oraz nauczycielami i rodzicami. Komunikacja interpersonalna w mediacjach szkolnych. Diagnoza konfliktu. Postępowanie mediatora. Symulacja mediacji szkolnych. Liczba godzin zł Osoba odpowiedzialna E. Kucharska 33

34 KSZTAŁCENIE SPECJALNE 494. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zanim przystąpisz do opracowania programu indywidualnoterapeutycznego. Diagnoza umiejętności funkcjonalnych. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia. Procedura konstruowania indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych. Praca edukacyjno-terapeutyczna w oparciu o skonstruowany program. Liczba godzin 12 Osoba odpowiedzialna B. Lewtak, B. Kostrobała 496. Diagnoza i terapia dzieci autystycznych Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Czym jest autyzm? Geneza autyzmu. Autyzm a inne zaburzenia. Wybrane metody i narzędzia diagnostyczne. Rozwój dziecka z autyzmem - przypadki. Ocena potrzeb edukacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu. Wybrane formy terapii dzieci z autyzmem i praktyczne aspekty ich wykorzystania. Liczba godzin 12 Osoba odpowiedzialna B. Lewtak 498. Zabawy i ćwiczenia rewalidacyjne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Zaburzenia rozwoju. Istota zajęć rewalidacyjnych. Propozycje ćwiczeń rewalidacyjnych, zabaw i scenariuszy zajęć w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Liczba godzin 12 warsztaty Osoba odpowiedzialna B. Lewtak 34

35 RELIGIA 501. Realizacja programu Chrzest w życiu i misji Kościoła Instytucje Izraela Nauczyciele religii katolickiej Znaczenie świątyni w narodzie wybranym. Kapłaństwo Starego i Nowego Przymierza. Rodzaje przymierza. Liczba godzin 15 I kwartał 2013 r.; Oddział LSCDN w Białej Podlaskiej Osoba odpowiedzialna B. Wysokińska 588. Wychowanie moralne w katechezie Nauczyciele religii katolickiej Cel wychowania moralnego. Wychowanie moralne w znaczeniu opisowym i oceniającym. Rola wychowania moralnego we współczesnym świecie. Metody wychowania moralnego. Teorie rozwoju moralnego. Liczba godzin 12 II kwartał 2013 r.; Oddział LSCDN w Białej Podlaskiej Osoba odpowiedzialna B. Wysokińska 589. Katecheza szkolna w świetle obowiązującego prawa oświatowego Nauczyciele religii prawosławnej Regulacje prawne nauczania religii w Polsce. nauczania religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych. Kwalifikacje zawodowe nauczyciela religii. Zatrudnianie nauczycieli religii w szkole. Katecheci w systemie awansu zawodowego. Nadzór nad nauczaniem religii. Prawa i obowiązki nauczycieli religii. Doradztwo metodyczne. Liczba godzin 15 luty 2013 r.; Oddział LSCDN w Chełmie Osoba odpowiedzialna Ks. J. Łukaszuk 35

36 590. Znak krzyża Nauczyciele religii prawosławnej Krzyż w świecie starożytnym. Pismo Św. i Ojcowie Kościoła o krzyżu. Krzyż jako podstawowy znak wiary chrześcijańskiej. Historyczny rozwój różnych form krzyża i ich symbolika. Ikonografia ukrzyżowania Jezusa. Liczba godzin 12 marzec 2013 r.; Oddział LSCDN w Chełmie Osoba odpowiedzialna Ks. J. Łukaszuk 591. Kreatywność w katechezie Nauczyciele religii prawosławnej Istota kreatywności. Cechy kreatywnego nauczyciela. Sfery kształtowania kreatywnej postawy katechety. Twórczość i spontaniczność młodzieży szkolnej. Wychowanie do twórczości zadaniem współczesnego katechety. Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych. Kreatywne formy przekazu treści katechetycznych. Liczba godzin 15 kwiecień 2013 r.; Oddział LSCDN w Chełmie Osoba odpowiedzialna Ks. J. Łukaszuk 592. Sposoby kierowania grupą katechetyczną Nauczyciele religii prawosławnej Grupa katechetyczna miejscem interakcji. Nauczyciel katecheta jako ekspert, przewodnik, animator i doradca. Tworzenie społecznych warunków skutecznej edukacji. Sposoby kierowania grupą klasową. Umiejętności komunikacji interpersonalnych. Modele komunikacji. Autorytet nauczyciela katechety. Czynniki sprzyjające procesowi edukacyjnemu i zapobiegające niewłaściwemu zachowaniu uczniów. Liczba godzin 18 maj 2013 r.; Oddział LSCDN w Chełmie Osoba odpowiedzialna Ks. J. Łukaszuk 36

37 593. Metody aktywizujące w katechezie - Błogosławieństwa Nauczyciele religii katolickiej Aktywizacja zewnętrzna i wewnętrzna uczniów. Zasady wykorzystywania metod aktywizujących w katechezie. Jak dyskutować o Błogosławieństwach?,,Błogosławieństwa w dramie,,błogosławieństwa na papierze. cz. I r.; cz. II r.; miejsce szkolenia: Dom Diecezjalny w Zamościu, zgłoszenia: tel Osoba odpowiedzialna Ks. R. Strus 594. Konstruowanie scenariusza katechezy Nauczyciele religii katolickiej Po co konstruować scenariusz lekcji? Struktura dobrej katechezy. Cel ogólny i cele operacyjne. Jak dobrze skonstruować wprowadzenie? Jak wybierać metody aktywizujące? Metody multimedialne. Wykorzystanie Biblii i dokumentów Kościoła r. Miejsce szkolenia: Dom Diecezjalny w Zamościu zgłoszenia: tel.: Osoba odpowiedzialna Ks. R. Strus 595. Wdrażanie nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zagadnienia prawne i dydaktyczne Nauczyciele religii katolickiej Nowa podstawa programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 8 marca 2010 r. nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Kto zatwierdza programy nauczania religii? Plan wynikowy czy rozkład materiału. cz r. cz r., miejsce szkolenia: Dom Diecezjalny w Zamościu, zgłoszenia: tel Osoba odpowiedzialna Ks. R. Strus 37

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20 o formach doskonalenia nauczycieli Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011 Mazowieckie Samorządowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami SZANOWNI PAŃSTWO! Witamy po wakacyjnej przerwie i jak co roku mamy przyjemność zaprezentować ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Wiele form zamieszczonych w naszym

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64D 46 / 833-20-04 zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 / 834-80-10, 833-40-74, 832-56-43 sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy...

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... SPIS TREŚCI: I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... 6 6 6 II. Zasady organizacji... 7 III. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo