Edward Szczechowiak Politechnika Poznaska Wydział Budownictwa i Inynierii rodowiska 05. czerwca 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edward Szczechowiak Politechnika Poznaska Wydział Budownictwa i Inynierii rodowiska 05. czerwca 2008"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. in. Edward Szczechowiak Politechnika Poznaska Wydział Budownictwa i Inynierii rodowiska 05. czerwca 2008 WOIIB Pozna 2008!

2 "# #$ "# %$&' ( ) *( +!, &-.%/ %01) 2#3 (4!,.#5(, 67!-.%/ %01&.8 % ( 4,) "$3&49, $ 0) :#(.3 %0 * (0;#$0;# < 0# %!-!4 3. #5 (7$

3 5 # (< =,>&'?) 4

4 !"#$%##! %( +

5 & '(

6 C.#35# D <0# #3 #. #. 3%.3. 3.%.< 3%0 E3 &F?G) C #< &# 3.%0#.$% 35#).;0 7 7 %7 < #$ %0 & % %%0 3 <#0%#3%0)( 3 %07 7 %0; 8 0 $ &#% H%3.) *'IJK:'?JCKL *%# B

7 )*'* C. 7#35#D M.#<0 *3# & #03 $ $ ) :.< %.&.< 3%0 E3.< $ 95# %) 7$ #.(NOO 8 0 % #% #3%0 &M%/.) 3 #...( 3 0##. & )3 0 %0 #3%0 -

8 )*'* '#3 ##0 #3%0 C5%#?3 02C* / &M%/.).53 #$7?7 #. 7 &3 % 33#. %)

9 +,.$ 3 # 3#3%0 *0 #Q 23 #$&*%#H#) 7&*/) O5 $3 0 C $&.) <$3 0 C # %0 QIH AP!AO 3<. < %#&!BI. ) :%# &FFR) P

10 -. ".3%( 3 % #3 %. ".3 #'D N%0& %%0 % % )S #3..%.&..#03 %##.%.#0.)S 3 0 %T53 3 < 0S 8%0% #;35 ' &.!, ) %$( AP!AO 3<. <%#& 5 % # 0)9$%3#5!

11 -. IH AP!AO < 3 %. < O % <!BI. 3<. < %# I #0 &.)!!

12 -. /01%##%23 2+)* 4 I #0D O#%.%% C%.; 0 E 3 5 $ 0 O#&3353 ; #% E ;) ###.# F#% E %0 F#%0%0%.0%0% F#%0 % %#3#D?##.#5 3# %0 '5# 0 $. # : %0(3 $$ $.#0#.O!

13 -. /01%##%23 2+)* 4 D *0 $ 0 *%.#% * *0 U %#0 3% #3 U #5%% F$07; *57 D *%%0 *# *$ #!4

14 )* / 4 '#!P-(.#( %D? D #49-9!? '#4"#$.#-%$ $ 3 %07 %0. 3 E#%<. #00 # %07% E $ 7CA&. );0 #3 0$3 7$. V #0 0#$!%? '#+C33%%..#%.%;.# 7. #. %75 E 9$ 73. %%.#% %0; # 0#3 7#; # 0%%.#% %;!+

15 )* /%4 '#!P-(.#( %D? '# C33#3%7#%07 7 #0 #3 7#; 57% 33$%%%.#% 00 3 %? '#BV #0 073<.0 % 0#7 <7.33## 4!PB+(: #% ; 0.!

16 )* /54 '#!P-(.#( %D? '#-3##49B# #0#; D 3 %07 3 #33# 3.S $0.0#% 5% %00S 3 $ #5$#.$ %S.#%#5$7 #3 %0S 3.#5 #3 3 ;;#.$ CA&. )S.#%3 $ 5$0$+.#7 S C % # 07 3 $ 03 $0.!B

17 )* /64 '#!P-(.#( %D? '#V #0. $#3 7E # D 3 #357 % E 3S 5 0.0#.##. 33# # %$#.S 53#;3# 3.. #3. 3;.33..% 3#;3# # S 3 #3 % 3 0 #30% 0 #0 9 %0% #%00% 5# %5 $ #.5. #3 #3 3#0.# 0!-

18 )* /74 '#!P-(.#( %D? '#P/#5 #3 #3 3#0.# 0 % 3 7#3 #33 # 3. # %.# E 35 # %3 #;3.0( # % % % #3 3.? '#!C #;3.0# 7 $3#!

19 )* /"4 '#!P-(.#( %D? '#!!" ;.# % 5 $..3..( 0#;.0$ #3 3%. D $ # %3 # ? '#!.#3 3%. 3 %;E3 %.; 0;73..# % %. 3 7/#5 #3 # %$# # 5 #3 #3 3#0.# #5$# 3.#3 3%.? '#!4%3#'0M2?. $ E 0%%%3 %<03# C5* F$V #0#3# %#;/##.3..# 3 3%..#C %#(!!%!P

20 )* /84 '#!P-(.#( %D? '#!+/#5 #3 #3 3#0.# 03 0# #5 $5.3..? '#! C0# #3#0#; 3 3 #? '#!4%3#'0M2?. $ E 0%%% 3 %<03#? /#5 #3 #3 3#0.# 0 % 3 7. % % #0%%.#% %;# 705 E 9$ 7 #3 ##3 7 #0

21 )* /!4 '#!P-(.#( %D?B4'#C33 3 #0 3 $ 03070!.0#0. 3.#03%0%. #7#50% #0 %#.%#( #03 E.#..0#?B4'#4C5%0# 7 3E#3 7# 00%D 3575.$ # 0S 3 %. %5. 0 #!

22 )* /34 '#!P-(.#( %D?B4'#!K%%%3 E #;3 #0 % #0 %%0$%33##.07?B4'#K0.%%%3 E #;3 #0 0$%33##.07 '# $.!#P

23 )* / # /#F<#! #&I'K!-3!+) #3 33 # %.% # 07#; 3 #3 7 #0 %%.#% ;# 7 #. %75 E 9$ %D 3 #33 #3. # %.% #07#; 3 #3 7#0 %%.#% ; # 70#. %75 E 9$ 7S C# E 35 # % 3 #;3.0 4

24 )* / /#F<#! #&I'K!-3!+) 3 #33 #3. # %D %3 #5E#;; 0 30S O## %. $E #$ 3. ;E 3# %3 E.0$ S # 5# %0#; 0.&5)S 3 #33 3 #;3.0 #3..D 3F( 3#.S 3FF( E 3#.<.# 0.07 # 3 54 ;E3&.0; E #3 7#0)S O#.D;E 3#.(!.;E 3(!.S OE 3#.#5#; 3 +

25 )* / /#F<#!# &I'K!-3!+) "#3. # %D #3DAP!AC % 3 7S # 3%0S ## ;S ##.%0%.0S #%0 % 0S / %D %05 %S / 3 S C # % %%%S 3.0; C # % "#3.. C#07 5 $. 307 #3 7# 0

26 )* / % /#F<# ; 3.7 #7 7 D 3# 7. % % #0%%.#% %;# 70 #. %75 E 9$ 7 #3 # #3 7 #0& )S 3# 7#<.3 0 % &.)S 3# E # &.) B

27 -. /01%##%23 2+)* 4?D *%% $ *%%$;73.. *3 %07. 0%3? 0# -

28 -. /01%##%23 2+)* 4 %.#0D " #( #T C"&% %F) :%#( %$ #T C#T C"( %0 35 %5 * #( C"W!&# %) :%#

29 -. /01%##%23 2+)* 4 O<D K.( 70! 3 XY I( <!PPB '( $.#% 3 %07 &!!P) %#( 3T $IAP!AO " E < D F<.0 %#0#%&?9L) F<.0 3 % %0 F<.0 3 %350 F<.0 3 %5 &%.0) % F<.0. $% 3 #%# 0 P

30 9 ++1:#%/ 4 4

31 9 ++1:#%/%4 4!

32 9 ++1:#%/54 4

33 ) / 91*;0 4 44

34 <.*= %##%23 2+)/ **($ 4 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN Sekcja 1: Normy zwizane z obliczaniem całkowitego zuycia energii w budynkach (w oparciu o wyniki z norm z sekcji 2) pren prpn-pren Energy performance of buildings - Methods assessment to be used for the energy certification of buildings including guidelines for developing certification schemes Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Metody oceny do stosowania w certyfikacji energetycznej budynków zawierajce wskazówki do TC89 KT179 pren prpn-pren opracowywania schematów certyfikacyjnych Energy performance of buildings - Overall energy use, primary energy and CO 2 emissions Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Całkowite zuycie energii, energia pierwotna i emisja CO 2 Data requirements for standard economic evaluation procedures, related to energy systems in buildings, including renewable energy sources TC89 KT179 TC228 KT279 4+

35 <.*= %##%23 2+)/ **($%4 pren EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren pren prpn-pren pren pren pren pren pren pren pren pren prpn-pren Sekcja 2: Normy zwizane z obliczaniem dostarczonej energii (w oparciu - tam gdzie jest uzasadnione - na wynikach z norm z sekcji 3) Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energi instalacji i sprawnoci instalacji - Cz 1: Zasady ogólne Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-1: Space heating emission systems Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energi instalacji i sprawnoci instalacji - Cz 2-1: Instalacje emisji ciepła Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiences - Space heating generation systems Part 4-1: Combustion systems Part 4-2: Heat pumps systems Part 4-3: Thermal solar systems Part 4-4: The performance and quality of CHP electricity and heat Part 4-5: The performance and quality of district heating and large volume systems Part 4-6. The performance of other renewable heat and electricity Part 4-7: Biomass combustion systems Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-3: Space heating distribution systems Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energi instalacji i sprawnoci instalacji - Cz 2-3: Instalacje rozprowadzania ciepła TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT279 4

36 <.*= %##%23 2+)/ **($ 54 pren EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren pren pren prpn-pren Sekcja 2: Normy zwizane z obliczaniem dostarczonej energii (w oparciu - tam gdzie jest uzasadnione - na wynikach z norm z sekcji 3) Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiences Part 3: Domestic hot water systems Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energi instalacji i sprawnoci instalacji - Cz 3: Instalacje centralnej ciepłej wody Part 3.1: Characterization of needs Cz 3.1 Charakterystyka zapotrzebowania Part 3-2: Distribution Cz 3-2: Rozprowadzenie wody Part 3-3: Generation Cz 3-3: Przygotowanie wody Part 3-4: Thermal solar generation Dynamie calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems Dynamiczne obliczenia temperatury wewntrznej, obcienia i energii w budynkach wyposaonych w systemy klimatyzacji pomieszcze TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT 279 TC 228 TC 156 KT279 4B

37 <.*= %##%23 2+)/ **($ 64 pren EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren pren prpn-pren pren pren-pren pren prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren Sekcja 2: Normy zwizane z obliczaniem dostarczonej energii (w oparciu - tam gdzie jest uzasadnione - na wynikach z norm z sekcji 3) Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface heating and cooling systems -Part 1: Determination of the design heating and cooling capacity Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia -Cz 1: Obliczanie wydajnoci cieplnej i chłodniczej Part 2: Design, dimensioning and installation Cz 2: Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie Part 3: Optimizing for renewable energy Cz 3: Optymalizacja odnawialnych ródeł Ventilation for buildings - Calculation methods for energy requirements due to ventilation systems in buildings Wentylacja budynków - Metody obliczania wymaga energetycznych spowodowanych systemami wentylacji w budynkach Calculation methods for energy efficiency improvements by the application of integrated building automation products and systems Metody obliczania poprawiania efektywnoci energetycznej za pomoc stosowania zintegrowanych wyrobów i systemów automatyzacji budynków Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Wymagania energetyczne dotyczce owietlenia TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT279 TC 156 KT279 TC247 KT173 TC169 KT4 4-

38 <.*= %##%23 2+)/ **($74 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN pren ISO prpn-pren IS pren prpn-pren pren prpn-pren Sekcja 3: Normy zwizane z obliczaniem energii netto na ogrzewanie i chłodzenie Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling - Simplified method Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie zapotrzebowania na energi do ogrzewania i chłodzenia - Metoda uproszczona Thermal performance of buildings - Sensible room cooling load calculation - General criteria and validation procedures Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie racjonalnej mocy chłodzenia pomieszczenia - Kryteria podstawowe i procedury walidacji Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling - General criteria and validation procedures Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie zuycia energii do chłodzenia - Kryteria podstawowe i procedury walidacji TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 4

39 <.*= %##%23 2+)/ **($"4 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren ISO PN-EN ISO 13789:2001 rev. prpn-pren ISO PN-EN ISO 13786:2001 rev. prpn-pren ISO 6946 PN-EN ISO 6946:2004 rev prpn-pren ISO PN-EN ISO 13370:2001 rev. EN 13947:2006 PN-EN 13947:2007(U) EN ISO :2006 PN-EN ISO :2006(U) Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4A: Cieplne właciwoci uytkowe komponentów budowlanych Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - TC89 Calculation method Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez KT179 przenikanie i wentylacj - Metoda obliczania Thermal performance of building components - Dynamie thermal characteristies - Calculation TC89 methods Cieplne właciwoci uytkowe komponentów budowlanych - Dynamiczne charakterystyki KT179 cieplne - Metody obliczania Building components an building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - TC89 Calculation method Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - KT179 Metoda obliczania Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods TC89 Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania KT179 Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance - Simplified method TC89 Cieplne właciwoci uytkowe cian osłonowych - Obliczanie współczynnika przenikania KT179 ciepła Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance TC89 Part 1: General Cieplne właciwoci uytkowe okien, drzwi i aluzji - Obliczanie współczynnika przenikania KT179 ciepła - Cz 1: Postanowienia ogólne 4P

40 <.*= %##%23 2+)/ **($84 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN EN ISO :2003 PN-EN ISO :2005 pren ISO PN-EN ISO :2005 rev. PN-EN ISO :2002 rev. pren ISO PN-EN ISO 14683:2001 rev. pren ISO PN-EN ISO 10456:2004 rev. Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4A: Cieplne właciwoci uytkowe komponentów budowlanych Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: TC89 Numerical method for frames Cieplne właciwoci uytkowe okien, drzwi i aluzji - Obliczanie współczynnika przenikania KT179 ciepła - Cz 2: Metoda komputerowa dla ram Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed TC89 calculation Mostki cieplne w budynkach - Strumienie cieplne i temperatury powierzchni - Obliczenia KT179 szczegółowe Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and TC89 default values Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone KT179 i wartoci orientacyjne Building materials and products - Procedures for determining declared and design thermal values TC89 Materiały i wyroby budowlane - Właciwoci cieplno-wilgotnociowe - Tabelaryczne wartoci KT179 obliczeniowe i procedury okrelania deklarowanych i obliczeniowych wartoci cieplnych +

41 <.*= %##%23 2+)/ **($!4 EN 13465:2005 PN-EN 13465:2006 pren prpn-en pren EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN PN-EN 13779:2005(11) rev. Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4B: Wentylacja i infiltracja powietrza Ventilation for buildings ~ Calculation methods for the determination of air flow rates in dwellings Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do wyznaczania wartoci strumienia objtoci powietrza w mieszkaniach Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do okrelania strumieni objtoci powietrza w budynkach z uwzgldnieniem infiltracji Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and roomconditioning systems Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczce właciwoci instalacji wentylacji i klimatyzacji TC156 KT279 TC 156 KT279 TC156 KT279 +!

42 <.*= %##%23 2+)/ **($34 EN ISO 13791:2004 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN PN-EN ISO 13791:2006 EN ISO 13792:2005 PN-EN ISO 13792:2005 (U) EN :2003 PN-EN :2005 EN :2005 PN-EN :2006 Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4C: Przegrzanie i ochrona przeciwsłoneczna Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie temperatury wewntrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia - Kryteria podstawowe procedury walidacji Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie temperatur wewntrznych w pomieszczeniu w lecie bez mechanicznego chłodzenia - Metoda uproszczona Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar and light transmittance - Part 1: Simplified method Urzdzenia ochrony przeciwsłonecznej połczone z oszkleniem Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i wiatła Cz 1: Metoda uproszczona Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar and light transmittance - Part 2: Detailed calculation method Urzdzenia ochrony przeciwsłonecznej powizane z oszkleniem Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i wiatła - Cz 2: Szczegółowa metoda obliczania TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 +

43 <.*= %##%23 2+)/ **($ #4 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4D: Warunki wewntrzne i klimat zewntrzny CR 1752:1999 Design criteria and the indoor environment TC156 KT279 pren Criteria for the Indoor Environment including thermal, indoor air quality, light and noise TC 156 prpn-pren Kryteria rodowiska wewntrznego, obejmujce warunki cieplne, jako powietrza KT279 wewntrznego, owietlenie i hałas EN ISO :2003 PN-EN ISO :2005 Hygrothermal performance of buildings - Calcuiation and presentation of climatic data - Part 1: Monthly and annual means of single meteorological elements Cieplno-wilgotnociowe właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych - Cz 1: rednie miesiczne niezalenych parametrów meteorologicznych TC89 KT179 pren ISO Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 2: Hourly data for design cooling load TC89 KT179 +4

44 <.*= %##%23 2+)/ **($ 4 pren ISO EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren IS EN ISO :2005 PN-ENISO :2005(U) EN ISO :2004 PN-EN ISO :2006 pren ISO prpn-pren IS Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4D: Warunki wewntrzne i klimat zewntrzny Hygrothermal performance of buildings - Climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data Cieplno-wilgotnoclowe właciwoci uytkowe budynków - Dane klimatyczne Cz 3: Obliczanie wskanika zacinajcego deszczu dla powierzchni pionowych z danych godzinowych wiatru i deszczu Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assessing the annual energy use for heating and cooling Cieplno-wilgotnociowe właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych Cz 4: Dane godzinowe do oceny rocznej energii do ogrzewania i chłodzenia Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating Cieplno-wilgotnociowe właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych - Cz 5: Dane do wyznaczania obliczeniowej mocy cieplnej systemu ogrzewania Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 6: Accumulated temperatur differences (degree days) Cieplno-wilgotnociowe właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych - Cz 6: Zakumulowane rónice temperatury (stopniodni)) TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 ++

45 <.*= %##%23 2+)/ **($ %4 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN EN ISO 7345:1996 PN-EN ISO 7345:1998 EN ISO 9288:1996 PN-EN ISO 9288:1999 EN ISO 9251:1996 PN-EN ISO 9251:1998 EN 12792:2003 PN-EN 12792:2006 Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4E: Definicje i terminologia Thermal insulation - Physical quantities and definitions Izolacja cieplna - Wielkoci fizyczne i definicje Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definitions Izolacja cieplna - Wymiana ciepła przez promieniowanie - Wielkoci fizyczne i definicje Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepła i właciwoci materiałów - Słownik Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 TC 156 KT279 +

46 <.*= %##%23 2+)/ **($ 54 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN EN 12599:2000 PN-EN 12599:2002 EN 13829:2001 PN-EN 13829:2002 EN ISO 12569:2001 PN-EN ISO 12569:2004 EN 13187:1999 PN-EN 13187:2001 pren prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren Sekcja 5: Normy zwizane z monitorowaniem i weryfikacj energetycznych właciwoci uytkowych Ventilation for buildings ~ Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems Wentylacja budynków - Procedury bada i metody pomiarowe dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method Właciwoci cieplne budynków - Okrelanie przepuszczalnoci powietrznej budynków - Metoda pomiaru cinieniowego z uyciem wentylatora Thermal performance of buildings - Determination of air change in buildings - Traces gas dilution method Izolacja cieplna w budynkach -- Okrelanie wymiany powietrza w budynkach - Metoda gazu znacznikowego Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes- Infrared method Właciwoci cieplne budynków - Jakociowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni Energy performance of buildings - Systems and methods for the inspection of boilers and heating systems Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Systemy i metody kontroli kotłów i instalacji ogrzewczych Heating systems in buildings - Data requirements for standard economic evaluation procedures related to energy systems in buildings, including renewable sources Instalacje ogrzewcze w budynkach - Dane wymagane do normatywnej oceny ekonomicznej instalacji energetycznych w budynkach, z uwzgldnieniem ródeł odnawialnych Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for the inspection of ventilation systems Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna budynków - Wytyczne dotyczce kontroli instalacji wentylacji Energy performance of buildings - Guidelines for the inspection of air-conditioning systems Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Wytyczne dotyczce kontroli instalacji klimatyzacji TC156 KT279 TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 TC228 KT279 TC228 KT279 TC 156 KT279 TC 156 KT279 +B

47 + *%#D *0 5 3%&##35) #% E 3 ( KF!4-P 2#%000< E& % %) : #0003 &3 %) 8 0 D "3 35 &5 ) "3 &#. ##.#0) "3 0& ###.#03. ) "3 3 0& Z# 3 #3 3 #) "#%# +-

48 * 4 O35 %$ CXYP (#!PP XY(#KU(.# :<CB( BCA&. )U(.3# +

49 & 4%##% CXYP (#!PP XY(#KU(.# :<CB( $BCA&. )KU949$4CA&. ) U(.3# +P

50 * />2? 4 O35 $ DKH+(- CA&. ) NYPP(#3 %#!PPPKU( # U( 3# 3 DXBB(!4CA&. )

51 9' =*.* #% Wskaniki zuycia energii dla rónych standardów energetycznych budynków!

52 9 ++?:#%

53 + '.' 4

54 D G L (#SG 2 (#.%0S G I (# %SG OA (#335S G 2 (#3533SG X (#%0S G (# #5 SG F (#35 T5; +

55 +, * '* 3 E$ D '5 5#.T5. 35 [U'W[L\[\[I\[O '535 [U'W[O\[\[I\[O "$ 0&G) G WG'A[U' C#T$3 0&<) < WGAG C#T$3 0 # G' WGAG' GU WG'( # $ GO(#335 GI(# % G(#.%0GL(#& #0)[O(#3 E $ ##.35

56 +, * '* #3 E335&0 E%0)GOD 1OW! CA&.) C%01O W!CA&.) #3 E 535GI 8 5 %07 1I W4! CA&.) 8 5 %01I W!-CA&.) %7 1I W4 CA&.) %7 1I W+CA&.) 8 5 5%01I W!!CA&.) B

57 +, * '* #3 E.%0GD 1OW! CA&. ) C%01OW!CA&. ) E $ # &3 ) [' WGOCA&GOC ZG28)!=, > Straty ciepła do otoczenia [kwh/rok] cm 10 cm 15 cm Pojemno zasobnika [dm 3 ]. 4 Zuycie ciepłej wody 1) [dm 3 /dob] Sprawno uytkowa zasobnika [%] 10 31, , , , , ,8 1) temperatura ciepłej wody w zasobniku 60 0 C -

58 +, * '* #3 E 5;535 : 5#.3 ['WB9P+, : 5 #0[' W!9!, 3 E$ ;535 ['WPB9PP,

59 +, ' "$3 0 U WP9!S W94 8 5#$3 0% $. 3. 3%0&XY) P

60 +, ' "$3 0 5#.#%.5#.T5.. B

61 *.#%D 57 %0 35 S *3#D G U W! CA&. )S1W!CA. G W!CA&. ) *:<CB G U ZG C WBCA&. ) *:<C+ G U ZG C W+CA&. ) O35 G C W!(!4CA&. ) B!

62 '0;%#UFI.# B

63 = C3.#3:<CB B4

64 = C3.#3:<C B+

65 A B I%%%3!!P;7. ;7 %3.# 0 *3#3.07 '0 3#. < O<##353 #. %3# D "3 35%! CA&. ) % E3 WB9! " % 350 %07 %(.R!CA&. ) B

66 0== = BB

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Nowa norma dotycząca obliczeń energetycznych w budynkach PN EN ISO 13790:2009

Nowa norma dotycząca obliczeń energetycznych w budynkach PN EN ISO 13790:2009 Nowa norma dotycząca obliczeń energetycznych w budynkach PN EN ISO 13790:2009 Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2002/91/EC) z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA DŁUGOŚCI OKRESU OGRZEWCZEGO

PORÓWNANIE METOD STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA DŁUGOŚCI OKRESU OGRZEWCZEGO CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 131-138 Hanna JĘDRZEJUK 1 Mateusz

Bardziej szczegółowo

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Krzysztof KASPERKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych zwykle

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Miejscowo: Adres: Projektant: Data oblicze: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Data utworzenia projektu: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Plik danych: D:\_PRACA\CHORZELE-PRZEWIZKA\PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA PODWÓJNEGO. 1. Wprowadzenie

PROPOZYCJA METODY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA PODWÓJNEGO. 1. Wprowadzenie Robert GERYŁO 1 Jarosław AWKSIENTJK 2 PROPOZYCJA METOY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA POWÓJNEGO 1. Wprowadzenie W budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło do orzewania powinny być stosowane

Bardziej szczegółowo

MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI

MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA ODZYSKU CIEPŁA A ŚREDNIOSEZO ONOWE OGRANICZENIE ZUŻYCIA CIEPŁA W SYSTEMIEE WENTYLACJI WPŁYW STRATEGII ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA USUWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

GODZINOWA METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

GODZINOWA METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Building Physics in Theory and Practise, ISSN 1734-4891 GODZINOWA METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Maciej MIJAKOWSKI *, Jerzy SOWA **, Piotr NAROWSKI ***

Bardziej szczegółowo

Znaczenie norm PN-EN w kontekście wdrożenia Dyrektywy 2010/31/UE

Znaczenie norm PN-EN w kontekście wdrożenia Dyrektywy 2010/31/UE Znaczenie norm PN-EN w kontekście wdrożenia Dyrektywy 2010/31/UE 8 lipca 2010 roku weszła w życie dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która nakłada na kraje członkowskie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wykazie Polskich Norm

Zmiany w wykazie Polskich Norm Zmiany w wykazie Polskich Norm Z dniem 21 marca wchodzi w życie rozporządzenie z nowym wykazem Polskich Norm. W dniu 10 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie. Propozycja metody oceny efektywności energetycznej systemów w wentylacji budynków w mieszkalnych.

Wprowadzenie. Wprowadzenie. Propozycja metody oceny efektywności energetycznej systemów w wentylacji budynków w mieszkalnych. Warszawa 16.03.2011 Propozycja metody oceny efektywności energetycznej systemów w wentylacji budynków w mieszkalnych Maciej Mijakowski, Jerzy Sowa, Piotr Narowski http://www.is.pw.edu.pl Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT ZGODNE Z PN-EN ISO 13370

UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT ZGODNE Z PN-EN ISO 13370 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (138) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (138) 2006 BADANIA I STUDIA - RESEARCH AND STUDIES Jerzy A. Pogorzelski* UPROSZCZONE OBLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT O WYNIKACH ZGODNYCH Z PN-EN ISO 11370:2001

UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT O WYNIKACH ZGODNYCH Z PN-EN ISO 11370:2001 JERZY A. POGORZELSKI *1 UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT O WYNIKACH ZGODNYCH Z PN-EN ISO 11370:2001 SIMPLIFIED CALCULATIONS OF HEAT LOSSES FROM BUILDING VIA THE GROUND COMPATIBLE

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji. dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL A.Siuta-Olcha@pollub.pl telefon: +48 81 538 4321

Spis publikacji. dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL A.Siuta-Olcha@pollub.pl telefon: +48 81 538 4321 Spis publikacji dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL A.Siuta-Olcha@pollub.pl telefon: +48 81 538 4321 1992 Cholewa L., Siuta-Olcha A., Liniowe straty ciśnienia w przewodach z tworzyw sztucznych w

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Numeryczne modelowanie mostków cieplnych a projektowe zapotrzebowanie na ciepło w lokalu mieszkalnym

Numeryczne modelowanie mostków cieplnych a projektowe zapotrzebowanie na ciepło w lokalu mieszkalnym Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 6, No. 1/2015 Anna Justyna WERNER-JUSZCZUK Politechnika Białostocka, WBiIŚ ul.wiejska 45E, 15-351 Białystok E-mail: a.juszczuk@pb.edu.pl Numeryczne modelowanie mostków

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 13790 Cieplne właściwości użytkowe budynków Obliczanie zużycia energii do ogrzewania. Wprowadzenie

PN-EN ISO 13790 Cieplne właściwości użytkowe budynków Obliczanie zużycia energii do ogrzewania. Wprowadzenie PN-EN ISO 13790 Cieplne właściwości użytkowe budynków Obliczanie zużycia energii do ogrzewania Wprowadzenie Metoda obliczania oparta est na podeściu bilansowym uwzględniaącym zmiany temperatury wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI HARMONIZACJI PROCEDUR OBLICZEŃ CIEPLNYCH BUDYNKU

OCENA MOŻLIWOŚCI HARMONIZACJI PROCEDUR OBLICZEŃ CIEPLNYCH BUDYNKU PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (156) 2010 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (156) 2010 Krzysztof Kasperkiewicz* OCENA MOŻLIWOŚCI HARMONIZACJI PROCEDUR OBLICZEŃ CIEPLNYCH

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem [3] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego ( 11 ust. 2, pkt 9 a d) należy

Bardziej szczegółowo

Przykładowo, wraz ze wzrostem intensywności wentylacji poprawia

Przykładowo, wraz ze wzrostem intensywności wentylacji poprawia Metoda oceny efektywności energetycznej systemów wentylacji budynków mieszkalnych Maciej MIJAKOWSKI, Jerzy SOWA, Piotr NAROWSKI* ), Aleksander D. Panek** ) Istnieje wiele metod oceny efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy

Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Roczne zapotrzebowanie na paliwo należy ustalić w odniesieniu do potrzeb takich jak: centralne ogrzewanie,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology 85, 2014: 40-44 (Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. 85, 2014) The analysis of the energy demand for heating and cooling

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz w pełni funkcjonalną, nie ograniczoną czasowo wersję programu LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz i używaj ZA DARMO!!! Czym jest LT 5.3 Wersja Prezentacyjna? to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: dom jednorodzinny Belgijska 1000 50-404 Wrocław Jan Kowalski Jerzy Żurawski 97/02/DUW Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków

Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków W Polsce od kilku lat prowadzone są prace, których celem jest opracowanie metodyki obliczeń dla potrzeb systemu świadectw energetycznych budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja izolacji cieplnej podłogi na gruncie pod dużą halą przemysłową

Optymalizacja izolacji cieplnej podłogi na gruncie pod dużą halą przemysłową Optymalizacja izolacji cieplnej podłogi na gruncie pod dużą halą przemysłową Agnieszka Rajek Promotor: dr inż. Andrzej Górka Zakres pracy : 1. Przegląd technologii wykonywania podłóg w halach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych.

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Prezentujemy szczegółową ofertę Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, opartą na zapleczu naukowo-laboratoryjnym Politechniki Krakowskiej. Poprzez współpracę z MCBE istnieje możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki Norma/ dokument ISO* Tytuł ISO 14001:2015 Environmental management systems Requirements with guidance for use

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011 Klimtyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego 2010/2011 mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga SPIS TREŚCI Spis treści... 3 4 Strumień powietrza nawiewanego...

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN Z KSZTAŁTOWNIKÓW PVC LUB Z DREWNA

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN Z KSZTAŁTOWNIKÓW PVC LUB Z DREWNA PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (136) 2005 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (136) 2005 BADANIA I STUDIA - RESEARCH AND STUDIES Zbigniew Owczarek* Robert Geryło** OCENA

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Polski Komitet Normalizacyjny ICS 91.140.10. Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

POLSKA NORMA. Polski Komitet Normalizacyjny ICS 91.140.10. Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego PROJEKT DO ZATWIERDZENIA Styczeń 2006 POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny ICS 91.140.10 PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego miesiąc i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO MICHAŁ TURSKI SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Promotor: Dr hab. inż. ROBERT SEKRET, Prof. PCz Częstochowa 2010 1 Populacja światowa i zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(15) 2015, s. 49-54 Anna CHWASTEK Politechnika Częstochowska RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831 Mgr inż. Zenon Spik Oznaczenia Nowością, która pojawia się w normie PN-EN ISO 12831 są nowe oznaczenia podstawowych wielkości fizycznych:

Bardziej szczegółowo

IV. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKU WG PN EN 832:2001

IV. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKU WG PN EN 832:2001 1 OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKU WG PN EN 832:2001 IV. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKU WG PN EN 832:2001 W normie tej podobnie jak w PN-B-02025 musimy podzielid najpierw budynek

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA c/o Fundacja Poszanowania Energii ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel.: 48-22-50-54-661 48-22-50-54-654 fax: 48-22-825-86-70 http://www.nape.pl/rekomendacje.aspx

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 Zbigniew Owczarek* Robert Geryło** OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o Kraków. ul. Juliusza Lea 116. Laboratorium Urządzeń Chłodniczych

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o Kraków. ul. Juliusza Lea 116. Laboratorium Urządzeń Chłodniczych Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. 30-133 Kraków ul. Juliusza Lea 116 Laboratorium Urządzeń Chłodniczych e-mail: laboratorium@coch.pl tel. 12 637 09 33 wew. 203, 161, 160 www.coch.pl

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców

Kwalifikacja wykonawców Kwalifikacja wykonawców Projekt: SME Energy CheckUP Numer kontraktu: IEE/13/384/S12.675577 Dokument: D 4.1 rev 7 Status: Publiczny Data: 1/06/2015 Autorzy: Daniele Forni, Claudia Samarelli Organizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008)

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.2 naleŝą: 1. Obliczanie współczynników redukcyjnych b tr przyległych stref nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) 2. Estymator współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop. 2015 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Przedmowa XIII XVII 1. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej DOROTA CHWIEDUK Instytut Techniki Cieplnej WydziałMechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska POLEKO 2.11.2010 Poznań Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ Założenia do oceny w oparciu o energię użytkową Ocena energetyczna stolarki budowlanej w różnych krajach dotyczy energii użytkowej EU Bilans dla stolarki w budynkach

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

Kartki (kartek) 1 (6) Określenie współczynnika przenikania ciepła słomy

Kartki (kartek) 1 (6) Określenie współczynnika przenikania ciepła słomy KTU ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTAS (UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W KOWNIE INSTYTUT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA) STATYBINĖS ŠILUMINĖS FIZIKOS MOKSLO LABORATORIJA (LABORATORIUM NAUKOWE FIZYKI CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Useof Integrated Energy Design Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Kreowanie komfortu przy racjonalnym zużyciu energii w świetle certyfikacji LEED i BREEAM

Kreowanie komfortu przy racjonalnym zużyciu energii w świetle certyfikacji LEED i BREEAM Kreowanie komfortu przy racjonalnym zużyciu energii w świetle certyfikacji LEED i BREEAM Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Go4Energy Warszawa, 19 listopada 214 Przygotowali: Swegon Air Academy

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU OKIEN W BUDYNKU MIESZKALNYM

OKREŚLANIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU OKIEN W BUDYNKU MIESZKALNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 291, Mechanika 87 RUTMech, t. XXXII, z. 87 (3/15), lipiec-wrzesień 2015, s. 269-276 Barbara ZAJĄC 1 Michał POMORSKI 2 OKREŚLANIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU OKIEN W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji. dr inż. Tomasz Cholewa T.Cholewa@wis.pol.lublin.pl telefon: +48 81 538 4424

Spis publikacji. dr inż. Tomasz Cholewa T.Cholewa@wis.pol.lublin.pl telefon: +48 81 538 4424 Spis publikacji dr inż. Tomasz Cholewa T.Cholewa@wis.pol.lublin.pl telefon: +48 81 538 4424 2016 Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym. Ośrodek Informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.203.926 z dnia 203.08.3 Status: Akt jednorazowy Wersja od: 3 sierpnia 203 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NACHYLENIA OKIEN I SZYB ZESPOLONYCH NA WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

WPŁYW NACHYLENIA OKIEN I SZYB ZESPOLONYCH NA WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (150) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (150) 2009 BADANIA I STUDIA - RESEARCH AND STUDIES Zbigniew Owczarek* WPŁYW NACHYLENIA OKIEN

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl Algorytm obliczania wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany 22 listopada 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do weryfikacji: projekt budowlany (po wydaniu pozwolenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE

WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(10) 2012, s. 104-110 Adam UJMA Politechnika Częstochowska WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE Warunki klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany 25 marca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do weryfikacji: projekt budowlany (po wydaniu pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3. Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3. Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3 Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym Jak przedstawiono w części 1 i 2 optymalizacji energetycznej okien powszechnie używanym wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynków / świadectwo charakterystyki energetycznej nowe zasady

Charakterystyka energetyczna budynków / świadectwo charakterystyki energetycznej nowe zasady Charakterystyka energetyczna budynków / świadectwo charakterystyki energetycznej nowe zasady Podstawa sporządzania: Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo