Edward Szczechowiak Politechnika Poznaska Wydział Budownictwa i Inynierii rodowiska 05. czerwca 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edward Szczechowiak Politechnika Poznaska Wydział Budownictwa i Inynierii rodowiska 05. czerwca 2008"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. in. Edward Szczechowiak Politechnika Poznaska Wydział Budownictwa i Inynierii rodowiska 05. czerwca 2008 WOIIB Pozna 2008!

2 "# #$ "# %$&' ( ) *( +!, &-.%/ %01) 2#3 (4!,.#5(, 67!-.%/ %01&.8 % ( 4,) "$3&49, $ 0) :#(.3 %0 * (0;#$0;# < 0# %!-!4 3. #5 (7$

3 5 # (< =,>&'?) 4

4 !"#$%##! %( +

5 & '(

6 C.#35# D <0# #3 #. #. 3%.3. 3.%.< 3%0 E3 &F?G) C #< &# 3.%0#.$% 35#).;0 7 7 %7 < #$ %0 & % %%0 3 <#0%#3%0)( 3 %07 7 %0; 8 0 $ &#% H%3.) *'IJK:'?JCKL *%# B

7 )*'* C. 7#35#D M.#<0 *3# & #03 $ $ ) :.< %.&.< 3%0 E3.< $ 95# %) 7$ #.(NOO 8 0 % #% #3%0 &M%/.) 3 #...( 3 0##. & )3 0 %0 #3%0 -

8 )*'* '#3 ##0 #3%0 C5%#?3 02C* / &M%/.).53 #$7?7 #. 7 &3 % 33#. %)

9 +,.$ 3 # 3#3%0 *0 #Q 23 #$&*%#H#) 7&*/) O5 $3 0 C $&.) <$3 0 C # %0 QIH AP!AO 3<. < %#&!BI. ) :%# &FFR) P

10 -. ".3%( 3 % #3 %. ".3 #'D N%0& %%0 % % )S #3..%.&..#03 %##.%.#0.)S 3 0 %T53 3 < 0S 8%0% #;35 ' &.!, ) %$( AP!AO 3<. <%#& 5 % # 0)9$%3#5!

11 -. IH AP!AO < 3 %. < O % <!BI. 3<. < %# I #0 &.)!!

12 -. /01%##%23 2+)* 4 I #0D O#%.%% C%.; 0 E 3 5 $ 0 O#&3353 ; #% E ;) ###.# F#% E %0 F#%0%0%.0%0% F#%0 % %#3#D?##.#5 3# %0 '5# 0 $. # : %0(3 $$ $.#0#.O!

13 -. /01%##%23 2+)* 4 D *0 $ 0 *%.#% * *0 U %#0 3% #3 U #5%% F$07; *57 D *%%0 *# *$ #!4

14 )* / 4 '#!P-(.#( %D? D #49-9!? '#4"#$.#-%$ $ 3 %07 %0. 3 E#%<. #00 # %07% E $ 7CA&. );0 #3 0$3 7$. V #0 0#$!%? '#+C33%%..#%.%;.# 7. #. %75 E 9$ 73. %%.#% %0; # 0#3 7#; # 0%%.#% %;!+

15 )* /%4 '#!P-(.#( %D? '# C33#3%7#%07 7 #0 #3 7#; 57% 33$%%%.#% 00 3 %? '#BV #0 073<.0 % 0#7 <7.33## 4!PB+(: #% ; 0.!

16 )* /54 '#!P-(.#( %D? '#-3##49B# #0#; D 3 %07 3 #33# 3.S $0.0#% 5% %00S 3 $ #5$#.$ %S.#%#5$7 #3 %0S 3.#5 #3 3 ;;#.$ CA&. )S.#%3 $ 5$0$+.#7 S C % # 07 3 $ 03 $0.!B

17 )* /64 '#!P-(.#( %D? '#V #0. $#3 7E # D 3 #357 % E 3S 5 0.0#.##. 33# # %$#.S 53#;3# 3.. #3. 3;.33..% 3#;3# # S 3 #3 % 3 0 #30% 0 #0 9 %0% #%00% 5# %5 $ #.5. #3 #3 3#0.# 0!-

18 )* /74 '#!P-(.#( %D? '#P/#5 #3 #3 3#0.# 0 % 3 7#3 #33 # 3. # %.# E 35 # %3 #;3.0( # % % % #3 3.? '#!C #;3.0# 7 $3#!

19 )* /"4 '#!P-(.#( %D? '#!!" ;.# % 5 $..3..( 0#;.0$ #3 3%. D $ # %3 # ? '#!.#3 3%. 3 %;E3 %.; 0;73..# % %. 3 7/#5 #3 # %$# # 5 #3 #3 3#0.# #5$# 3.#3 3%.? '#!4%3#'0M2?. $ E 0%%%3 %<03# C5* F$V #0#3# %#;/##.3..# 3 3%..#C %#(!!%!P

20 )* /84 '#!P-(.#( %D? '#!+/#5 #3 #3 3#0.# 03 0# #5 $5.3..? '#! C0# #3#0#; 3 3 #? '#!4%3#'0M2?. $ E 0%%% 3 %<03#? /#5 #3 #3 3#0.# 0 % 3 7. % % #0%%.#% %;# 705 E 9$ 7 #3 ##3 7 #0

21 )* /!4 '#!P-(.#( %D?B4'#C33 3 #0 3 $ 03070!.0#0. 3.#03%0%. #7#50% #0 %#.%#( #03 E.#..0#?B4'#4C5%0# 7 3E#3 7# 00%D 3575.$ # 0S 3 %. %5. 0 #!

22 )* /34 '#!P-(.#( %D?B4'#!K%%%3 E #;3 #0 % #0 %%0$%33##.07?B4'#K0.%%%3 E #;3 #0 0$%33##.07 '# $.!#P

23 )* / # /#F<#! #&I'K!-3!+) #3 33 # %.% # 07#; 3 #3 7 #0 %%.#% ;# 7 #. %75 E 9$ %D 3 #33 #3. # %.% #07#; 3 #3 7#0 %%.#% ; # 70#. %75 E 9$ 7S C# E 35 # % 3 #;3.0 4

24 )* / /#F<#! #&I'K!-3!+) 3 #33 #3. # %D %3 #5E#;; 0 30S O## %. $E #$ 3. ;E 3# %3 E.0$ S # 5# %0#; 0.&5)S 3 #33 3 #;3.0 #3..D 3F( 3#.S 3FF( E 3#.<.# 0.07 # 3 54 ;E3&.0; E #3 7#0)S O#.D;E 3#.(!.;E 3(!.S OE 3#.#5#; 3 +

25 )* / /#F<#!# &I'K!-3!+) "#3. # %D #3DAP!AC % 3 7S # 3%0S ## ;S ##.%0%.0S #%0 % 0S / %D %05 %S / 3 S C # % %%%S 3.0; C # % "#3.. C#07 5 $. 307 #3 7# 0

26 )* / % /#F<# ; 3.7 #7 7 D 3# 7. % % #0%%.#% %;# 70 #. %75 E 9$ 7 #3 # #3 7 #0& )S 3# 7#<.3 0 % &.)S 3# E # &.) B

27 -. /01%##%23 2+)* 4?D *%% $ *%%$;73.. *3 %07. 0%3? 0# -

28 -. /01%##%23 2+)* 4 %.#0D " #( #T C"&% %F) :%#( %$ #T C#T C"( %0 35 %5 * #( C"W!&# %) :%#

29 -. /01%##%23 2+)* 4 O<D K.( 70! 3 XY I( <!PPB '( $.#% 3 %07 &!!P) %#( 3T $IAP!AO " E < D F<.0 %#0#%&?9L) F<.0 3 % %0 F<.0 3 %350 F<.0 3 %5 &%.0) % F<.0. $% 3 #%# 0 P

30 9 ++1:#%/ 4 4

31 9 ++1:#%/%4 4!

32 9 ++1:#%/54 4

33 ) / 91*;0 4 44

34 <.*= %##%23 2+)/ **($ 4 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN Sekcja 1: Normy zwizane z obliczaniem całkowitego zuycia energii w budynkach (w oparciu o wyniki z norm z sekcji 2) pren prpn-pren Energy performance of buildings - Methods assessment to be used for the energy certification of buildings including guidelines for developing certification schemes Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Metody oceny do stosowania w certyfikacji energetycznej budynków zawierajce wskazówki do TC89 KT179 pren prpn-pren opracowywania schematów certyfikacyjnych Energy performance of buildings - Overall energy use, primary energy and CO 2 emissions Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Całkowite zuycie energii, energia pierwotna i emisja CO 2 Data requirements for standard economic evaluation procedures, related to energy systems in buildings, including renewable energy sources TC89 KT179 TC228 KT279 4+

35 <.*= %##%23 2+)/ **($%4 pren EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren pren prpn-pren pren pren pren pren pren pren pren pren prpn-pren Sekcja 2: Normy zwizane z obliczaniem dostarczonej energii (w oparciu - tam gdzie jest uzasadnione - na wynikach z norm z sekcji 3) Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energi instalacji i sprawnoci instalacji - Cz 1: Zasady ogólne Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-1: Space heating emission systems Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energi instalacji i sprawnoci instalacji - Cz 2-1: Instalacje emisji ciepła Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiences - Space heating generation systems Part 4-1: Combustion systems Part 4-2: Heat pumps systems Part 4-3: Thermal solar systems Part 4-4: The performance and quality of CHP electricity and heat Part 4-5: The performance and quality of district heating and large volume systems Part 4-6. The performance of other renewable heat and electricity Part 4-7: Biomass combustion systems Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-3: Space heating distribution systems Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energi instalacji i sprawnoci instalacji - Cz 2-3: Instalacje rozprowadzania ciepła TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT279 4

36 <.*= %##%23 2+)/ **($ 54 pren EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren pren pren prpn-pren Sekcja 2: Normy zwizane z obliczaniem dostarczonej energii (w oparciu - tam gdzie jest uzasadnione - na wynikach z norm z sekcji 3) Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiences Part 3: Domestic hot water systems Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energi instalacji i sprawnoci instalacji - Cz 3: Instalacje centralnej ciepłej wody Part 3.1: Characterization of needs Cz 3.1 Charakterystyka zapotrzebowania Part 3-2: Distribution Cz 3-2: Rozprowadzenie wody Part 3-3: Generation Cz 3-3: Przygotowanie wody Part 3-4: Thermal solar generation Dynamie calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems Dynamiczne obliczenia temperatury wewntrznej, obcienia i energii w budynkach wyposaonych w systemy klimatyzacji pomieszcze TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT 279 TC 228 TC 156 KT279 4B

37 <.*= %##%23 2+)/ **($ 64 pren EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren pren prpn-pren pren pren-pren pren prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren Sekcja 2: Normy zwizane z obliczaniem dostarczonej energii (w oparciu - tam gdzie jest uzasadnione - na wynikach z norm z sekcji 3) Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface heating and cooling systems -Part 1: Determination of the design heating and cooling capacity Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia -Cz 1: Obliczanie wydajnoci cieplnej i chłodniczej Part 2: Design, dimensioning and installation Cz 2: Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie Part 3: Optimizing for renewable energy Cz 3: Optymalizacja odnawialnych ródeł Ventilation for buildings - Calculation methods for energy requirements due to ventilation systems in buildings Wentylacja budynków - Metody obliczania wymaga energetycznych spowodowanych systemami wentylacji w budynkach Calculation methods for energy efficiency improvements by the application of integrated building automation products and systems Metody obliczania poprawiania efektywnoci energetycznej za pomoc stosowania zintegrowanych wyrobów i systemów automatyzacji budynków Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Wymagania energetyczne dotyczce owietlenia TC228 KT279 TC228 KT279 TC228 KT279 TC 156 KT279 TC247 KT173 TC169 KT4 4-

38 <.*= %##%23 2+)/ **($74 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN pren ISO prpn-pren IS pren prpn-pren pren prpn-pren Sekcja 3: Normy zwizane z obliczaniem energii netto na ogrzewanie i chłodzenie Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling - Simplified method Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie zapotrzebowania na energi do ogrzewania i chłodzenia - Metoda uproszczona Thermal performance of buildings - Sensible room cooling load calculation - General criteria and validation procedures Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie racjonalnej mocy chłodzenia pomieszczenia - Kryteria podstawowe i procedury walidacji Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling - General criteria and validation procedures Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie zuycia energii do chłodzenia - Kryteria podstawowe i procedury walidacji TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 4

39 <.*= %##%23 2+)/ **($"4 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren ISO PN-EN ISO 13789:2001 rev. prpn-pren ISO PN-EN ISO 13786:2001 rev. prpn-pren ISO 6946 PN-EN ISO 6946:2004 rev prpn-pren ISO PN-EN ISO 13370:2001 rev. EN 13947:2006 PN-EN 13947:2007(U) EN ISO :2006 PN-EN ISO :2006(U) Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4A: Cieplne właciwoci uytkowe komponentów budowlanych Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - TC89 Calculation method Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez KT179 przenikanie i wentylacj - Metoda obliczania Thermal performance of building components - Dynamie thermal characteristies - Calculation TC89 methods Cieplne właciwoci uytkowe komponentów budowlanych - Dynamiczne charakterystyki KT179 cieplne - Metody obliczania Building components an building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - TC89 Calculation method Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - KT179 Metoda obliczania Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods TC89 Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania KT179 Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance - Simplified method TC89 Cieplne właciwoci uytkowe cian osłonowych - Obliczanie współczynnika przenikania KT179 ciepła Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance TC89 Part 1: General Cieplne właciwoci uytkowe okien, drzwi i aluzji - Obliczanie współczynnika przenikania KT179 ciepła - Cz 1: Postanowienia ogólne 4P

40 <.*= %##%23 2+)/ **($84 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN EN ISO :2003 PN-EN ISO :2005 pren ISO PN-EN ISO :2005 rev. PN-EN ISO :2002 rev. pren ISO PN-EN ISO 14683:2001 rev. pren ISO PN-EN ISO 10456:2004 rev. Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4A: Cieplne właciwoci uytkowe komponentów budowlanych Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: TC89 Numerical method for frames Cieplne właciwoci uytkowe okien, drzwi i aluzji - Obliczanie współczynnika przenikania KT179 ciepła - Cz 2: Metoda komputerowa dla ram Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed TC89 calculation Mostki cieplne w budynkach - Strumienie cieplne i temperatury powierzchni - Obliczenia KT179 szczegółowe Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and TC89 default values Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone KT179 i wartoci orientacyjne Building materials and products - Procedures for determining declared and design thermal values TC89 Materiały i wyroby budowlane - Właciwoci cieplno-wilgotnociowe - Tabelaryczne wartoci KT179 obliczeniowe i procedury okrelania deklarowanych i obliczeniowych wartoci cieplnych +

41 <.*= %##%23 2+)/ **($!4 EN 13465:2005 PN-EN 13465:2006 pren prpn-en pren EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN PN-EN 13779:2005(11) rev. Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4B: Wentylacja i infiltracja powietrza Ventilation for buildings ~ Calculation methods for the determination of air flow rates in dwellings Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do wyznaczania wartoci strumienia objtoci powietrza w mieszkaniach Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do okrelania strumieni objtoci powietrza w budynkach z uwzgldnieniem infiltracji Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and roomconditioning systems Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczce właciwoci instalacji wentylacji i klimatyzacji TC156 KT279 TC 156 KT279 TC156 KT279 +!

42 <.*= %##%23 2+)/ **($34 EN ISO 13791:2004 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN PN-EN ISO 13791:2006 EN ISO 13792:2005 PN-EN ISO 13792:2005 (U) EN :2003 PN-EN :2005 EN :2005 PN-EN :2006 Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4C: Przegrzanie i ochrona przeciwsłoneczna Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie temperatury wewntrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia - Kryteria podstawowe procedury walidacji Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods Cieplne właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie temperatur wewntrznych w pomieszczeniu w lecie bez mechanicznego chłodzenia - Metoda uproszczona Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar and light transmittance - Part 1: Simplified method Urzdzenia ochrony przeciwsłonecznej połczone z oszkleniem Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i wiatła Cz 1: Metoda uproszczona Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar and light transmittance - Part 2: Detailed calculation method Urzdzenia ochrony przeciwsłonecznej powizane z oszkleniem Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i wiatła - Cz 2: Szczegółowa metoda obliczania TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 +

43 <.*= %##%23 2+)/ **($ #4 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4D: Warunki wewntrzne i klimat zewntrzny CR 1752:1999 Design criteria and the indoor environment TC156 KT279 pren Criteria for the Indoor Environment including thermal, indoor air quality, light and noise TC 156 prpn-pren Kryteria rodowiska wewntrznego, obejmujce warunki cieplne, jako powietrza KT279 wewntrznego, owietlenie i hałas EN ISO :2003 PN-EN ISO :2005 Hygrothermal performance of buildings - Calcuiation and presentation of climatic data - Part 1: Monthly and annual means of single meteorological elements Cieplno-wilgotnociowe właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych - Cz 1: rednie miesiczne niezalenych parametrów meteorologicznych TC89 KT179 pren ISO Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 2: Hourly data for design cooling load TC89 KT179 +4

44 <.*= %##%23 2+)/ **($ 4 pren ISO EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN prpn-pren IS EN ISO :2005 PN-ENISO :2005(U) EN ISO :2004 PN-EN ISO :2006 pren ISO prpn-pren IS Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4D: Warunki wewntrzne i klimat zewntrzny Hygrothermal performance of buildings - Climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data Cieplno-wilgotnoclowe właciwoci uytkowe budynków - Dane klimatyczne Cz 3: Obliczanie wskanika zacinajcego deszczu dla powierzchni pionowych z danych godzinowych wiatru i deszczu Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assessing the annual energy use for heating and cooling Cieplno-wilgotnociowe właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych Cz 4: Dane godzinowe do oceny rocznej energii do ogrzewania i chłodzenia Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating Cieplno-wilgotnociowe właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych - Cz 5: Dane do wyznaczania obliczeniowej mocy cieplnej systemu ogrzewania Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 6: Accumulated temperatur differences (degree days) Cieplno-wilgotnociowe właciwoci uytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych - Cz 6: Zakumulowane rónice temperatury (stopniodni)) TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 ++

45 <.*= %##%23 2+)/ **($ %4 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN EN ISO 7345:1996 PN-EN ISO 7345:1998 EN ISO 9288:1996 PN-EN ISO 9288:1999 EN ISO 9251:1996 PN-EN ISO 9251:1998 EN 12792:2003 PN-EN 12792:2006 Sekcja 4: Normy wspierajce normy wymienione powyej 4E: Definicje i terminologia Thermal insulation - Physical quantities and definitions Izolacja cieplna - Wielkoci fizyczne i definicje Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definitions Izolacja cieplna - Wymiana ciepła przez promieniowanie - Wielkoci fizyczne i definicje Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepła i właciwoci materiałów - Słownik Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 TC 156 KT279 +

46 <.*= %##%23 2+)/ **($ 54 EN/PN Tytuł angielski/tytuł polski CEN/PKN EN 12599:2000 PN-EN 12599:2002 EN 13829:2001 PN-EN 13829:2002 EN ISO 12569:2001 PN-EN ISO 12569:2004 EN 13187:1999 PN-EN 13187:2001 pren prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren pren prpn-pren Sekcja 5: Normy zwizane z monitorowaniem i weryfikacj energetycznych właciwoci uytkowych Ventilation for buildings ~ Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems Wentylacja budynków - Procedury bada i metody pomiarowe dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method Właciwoci cieplne budynków - Okrelanie przepuszczalnoci powietrznej budynków - Metoda pomiaru cinieniowego z uyciem wentylatora Thermal performance of buildings - Determination of air change in buildings - Traces gas dilution method Izolacja cieplna w budynkach -- Okrelanie wymiany powietrza w budynkach - Metoda gazu znacznikowego Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes- Infrared method Właciwoci cieplne budynków - Jakociowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni Energy performance of buildings - Systems and methods for the inspection of boilers and heating systems Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Systemy i metody kontroli kotłów i instalacji ogrzewczych Heating systems in buildings - Data requirements for standard economic evaluation procedures related to energy systems in buildings, including renewable sources Instalacje ogrzewcze w budynkach - Dane wymagane do normatywnej oceny ekonomicznej instalacji energetycznych w budynkach, z uwzgldnieniem ródeł odnawialnych Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for the inspection of ventilation systems Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna budynków - Wytyczne dotyczce kontroli instalacji wentylacji Energy performance of buildings - Guidelines for the inspection of air-conditioning systems Energetyczne właciwoci uytkowe budynków - Wytyczne dotyczce kontroli instalacji klimatyzacji TC156 KT279 TC89 KT179 TC89 KT179 TC89 KT179 TC228 KT279 TC228 KT279 TC 156 KT279 TC 156 KT279 +B

47 + *%#D *0 5 3%&##35) #% E 3 ( KF!4-P 2#%000< E& % %) : #0003 &3 %) 8 0 D "3 35 &5 ) "3 &#. ##.#0) "3 0& ###.#03. ) "3 3 0& Z# 3 #3 3 #) "#%# +-

48 * 4 O35 %$ CXYP (#!PP XY(#KU(.# :<CB( BCA&. )U(.3# +

49 & 4%##% CXYP (#!PP XY(#KU(.# :<CB( $BCA&. )KU949$4CA&. ) U(.3# +P

50 * />2? 4 O35 $ DKH+(- CA&. ) NYPP(#3 %#!PPPKU( # U( 3# 3 DXBB(!4CA&. )

51 9' =*.* #% Wskaniki zuycia energii dla rónych standardów energetycznych budynków!

52 9 ++?:#%

53 + '.' 4

54 D G L (#SG 2 (#.%0S G I (# %SG OA (#335S G 2 (#3533SG X (#%0S G (# #5 SG F (#35 T5; +

55 +, * '* 3 E$ D '5 5#.T5. 35 [U'W[L\[\[I\[O '535 [U'W[O\[\[I\[O "$ 0&G) G WG'A[U' C#T$3 0&<) < WGAG C#T$3 0 # G' WGAG' GU WG'( # $ GO(#335 GI(# % G(#.%0GL(#& #0)[O(#3 E $ ##.35

56 +, * '* #3 E335&0 E%0)GOD 1OW! CA&.) C%01O W!CA&.) #3 E 535GI 8 5 %07 1I W4! CA&.) 8 5 %01I W!-CA&.) %7 1I W4 CA&.) %7 1I W+CA&.) 8 5 5%01I W!!CA&.) B

57 +, * '* #3 E.%0GD 1OW! CA&. ) C%01OW!CA&. ) E $ # &3 ) [' WGOCA&GOC ZG28)!=, > Straty ciepła do otoczenia [kwh/rok] cm 10 cm 15 cm Pojemno zasobnika [dm 3 ]. 4 Zuycie ciepłej wody 1) [dm 3 /dob] Sprawno uytkowa zasobnika [%] 10 31, , , , , ,8 1) temperatura ciepłej wody w zasobniku 60 0 C -

58 +, * '* #3 E 5;535 : 5#.3 ['WB9P+, : 5 #0[' W!9!, 3 E$ ;535 ['WPB9PP,

59 +, ' "$3 0 U WP9!S W94 8 5#$3 0% $. 3. 3%0&XY) P

60 +, ' "$3 0 5#.#%.5#.T5.. B

61 *.#%D 57 %0 35 S *3#D G U W! CA&. )S1W!CA. G W!CA&. ) *:<CB G U ZG C WBCA&. ) *:<C+ G U ZG C W+CA&. ) O35 G C W!(!4CA&. ) B!

62 '0;%#UFI.# B

63 = C3.#3:<CB B4

64 = C3.#3:<C B+

65 A B I%%%3!!P;7. ;7 %3.# 0 *3#3.07 '0 3#. < O<##353 #. %3# D "3 35%! CA&. ) % E3 WB9! " % 350 %07 %(.R!CA&. ) B

66 0== = BB

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF CONFERENCE ORGANIZER CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES CHAIR OF CIVIL ENGINEERING AND BUILDING PHYSICS HONORARY PARTNERSHIP POLISH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka energetyczna budynków ıntense energy efficiency Charakterystyka energetyczna budynków Słowniczek pojęć po angielsku i po polsku Całkowitą odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponoszą jego autorzy. Dokument ten nie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O RÓŻNYM STANDARDZIE WYKONANIA

ANALIZA PORÓWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O RÓŻNYM STANDARDZIE WYKONANIA Proceedings of ECOpole Vol. 5, No. 1 2011 Alicja SIUTA-OLCHA 1, Tomasz CHOLEWA 1 i Łukasz GUZ 1 ANALIZA PORÓWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O RÓŻNYM STANDARDZIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

THERMAL ANALYSIS OF A ONE-FAMILY, ECO-BUILDING WITH TWO TYPES OF SINGLE SOLAR AIR COLLECTORS

THERMAL ANALYSIS OF A ONE-FAMILY, ECO-BUILDING WITH TWO TYPES OF SINGLE SOLAR AIR COLLECTORS THERMAL ANALYSIS OF A ONE-FAMILY, ECO-BUILDING WITH TWO TYPES OF SINGLE SOLAR AIR COLLECTORS BARTNICZAK Jakub HEIM Dariusz HENSEN Jan mgr inż. Jakub Bartniczak absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011 Klimtyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego 2010/2011 mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga SPIS TREŚCI Spis treści... 3 4 Strumień powietrza nawiewanego...

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST.

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRZEPISÓW I NORM DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

PRZEGLĄD PRZEPISÓW I NORM DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (153) 2010 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (153) 2010 Sławomir Pykacz* PRZEGLĄD PRZEPISÓW I NORM DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

Fizyka Budowli a wymagania w zakresie. Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska

Fizyka Budowli a wymagania w zakresie. Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Fizyka Budowli a wymagania w zakresie charakterystyk użytkowych cz III Dr inż. Aleksander Panek Dr inż. Aleksander Panek Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Aplikacje Fizyki Budowli a

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektyw niskonapi ciow

Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektyw niskonapi ciow Za cznik Kr 3 Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektyw niskonapi ciow (U) przy numerze Polskiej Normy oznacza Polsk Norm wprowadzaj c norm europejsk metod uznania i jest ona dost pna tylko w j zyku orygina

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Sebastian Pater, Janusz magiera * Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych Assessment of the energy demand of a residential building

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Environment Protection Engineering THERMAL PROCESSES IN SOLAR DOMESTIC HOT-WATER SYSTEM

Environment Protection Engineering THERMAL PROCESSES IN SOLAR DOMESTIC HOT-WATER SYSTEM Environment Protection Engineering Vol. 32 26 No. 1 ALICJA SIUTA-OLCHA* THERMAL PROCESSES IN SOLAR DOMESTIC HOT-WATER SYSTEM The heating of working medium in the core elements of a solar domestic hot water

Bardziej szczegółowo

p v=0.10 1.4747 1.4104 1.4 1.1582 v=0.12 1.3164 1.3078 1.1026 1.2687 1.0672 1.2015 1.2052 1.2 1.0426 1.1705 1.1344 1.1279 1.0 0.8 1 v=0.08 v=0.06 1.0860 1 0,905 0,954

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

Analiza zużycia energii dla grzewczych systemów promieniujących

Analiza zużycia energii dla grzewczych systemów promieniujących MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Przegrzewanie budynków niskoenergetycznych

Przegrzewanie budynków niskoenergetycznych Przegrzewanie budynków niskoenergetycznych Tomasz Kisilewicz 1. Wprowadzenie Zupełnie banalne stało się w obecnej chwili stwierdzenie o konieczności budowania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects

Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects Kraków, 4 grudnia 2012 Kraków, 4 th December 2012 Instytut

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK Z3 Wykaz norm zharmonizowanych z Dyrektyw 98/37/WE

ZA CZNIK Z3 Wykaz norm zharmonizowanych z Dyrektyw 98/37/WE ZA CZNIK Z3 Wykaz norm zharmonizowanych z Dyrektyw 98/37/WE Stan na 25 listopada 2003 r. Nr normy EN 81-3:2000 EN 115:1995 Safety rules for the construction and installation of lifts Part 3: Electric and

Bardziej szczegółowo