SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI"

Transkrypt

1

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI 01. OPIS INSTALACJI 1 Temat opracowania Podstawa opracowania Cel opracowania Instalacja wentylacji Ilości powietrza dla pomieszczeń Opis Zestawienie ukł adów wentylacyjnych Zapotrzebowanie energii cieplnej Zapotrzebowanie energii elektrycznej Hał as instalacji wentylacji Uwagi Wykaz kształ tek wentylacyjnych N1 Wentylacja nawiewna - sala narad W1 Wentylacja wywiewna - sala narad N2 Wentylacja nawiewna - suszarnia ubra ń, umywalnia, szatnia, mag. znaków drogowych, garaż W2 Wentylacja wywiewna - suszarnia ubra ń, umywalnia, szatnia, WC W3 Wentylacja wywiewna - warsztat W4 Wentylacja wywiewna - garaż N4 Wentylacja nawiewna - garaż W5 Wentylacja wywiewna pom. WC N5 Wentylacja nawiewna pom Introduction Elaborate basis Contents Artificial ventilation system Air requirement for rooms Description Ventilation systems balance sheet Thermal energy requirement Electric energy requirement Noise emitted by ventilation Notes List of ventilation fittings N1 Inlet ventilation - conference room W1 Outlet ventilation - conference room N2 Inlet ventilation - clothes drier, washroom, cloakroom, road-sign storage room, garage W2 Outlet ventilation - clothes drier, washroom, cloakroom, WC W3 Outlet ventilation - workshop W4 Outlet ventilation - garage N4 Inlet ventilation - garage W5 Outlet ventilation WC N5 Outlet ventilation room

3 3 02. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rysunek nr 1.1 /9.3.3/ rysunek nr 2.2 /9.3.3/ rysunek nr 3.3 /9.3.3/ rysunek nr 4.4 /9.3.3/ Rzut parteru Rzut piętra i dachu Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D Przekroje E-E, F-F 02. DRAWINGS drawing no. 1.1 /9.3.3/ drawing no. 2.2 /9.3.3/ drawing no. 3.3 /9.3.3/ drawing no. 4.4 /9.3.3/ Ground floor layout Roof layout Cross-sections A-A, B-B, C-C, D-D Cross-sections E-E, F-F 01. OPIS INSTALACJI 1 Temat opracowania Tematem opracowania jest projekt wykonawyczy instalacji wentylacji w projektowanym budynku Oddziału Utrzymania Drogi, przy węźle Międzyrzecz-Pół noc, drogi ekspresowej S-3 do Gorzowa Wielkopolskiego.

4 4 2. Podstawa opracowania umowa nr 02/4/2004, P.B. częś ci sanitarnej, oprac. w 2004r. przez Prozamex, ul. Staniewicka 14a, Warszawa. wytyczne technologiczne, obowiązujące normy, przepisy, karty katalogowe, informacje producentów, 3. Cel opracowania Celem opracowania jest zapewnienie warunków sanitarno-bytowych w zakresie wentylacja nawiewna i wycią gowa w pomieszczeniach biurowych i technicznych, wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach WC. 4. Instalacja wentylacji 4.1. Ilości powietrza dla pomieszczeń Nr pom. Nazwa pomieszczenia Temp pom. 0 C Kubat. m 3 Ilość wymian (pow.) w/h Zapotrzeb. pow. nawiew rodz. went. m 3 /h Zapotrzeb. pow. wywiew rodz. went. m 3 /h Przyziemie 03 portiernia 20 43,8 1,5 143,0-graw. 143,0-graw. 04 dyspozytornia 20 73,2 1,5 254,0-graw. 254,0-graw. 05 sala narad , ,0-mech. 420,0-mech. 07 WC 20 6,9-100,0-graw. 100,0-mech. 08 pom. techniczne 12 48,9 2,0 98,0-graw. 100,0-graw. 09 pom. sprzątaczek 20 20,1 1,0 20,1-graw. 20,1-graw. 12 pom. socjalne 20 57,6 2,0 115,2-graw. 115,2-graw. 13 sypialnia 20 75,0 1,5 112,5 4 30= 120,0-graw. 120,0-graw. 16 przedsionek WC 20 6,0-30,0-graw. 30,0-graw. 17 WC 20 5,7-100,0-graw. 100,0-mech. 18 WC 24 5,7-100,0-graw. 100,0-mech. 19 umywalnia 24 45,9 5,0 230,0-mech. 230,0-mech. 20 szatnia 24 48,6 4,0 195,0-mech. 195,0-mech 21 suszarnia ubrań 30 31,8 10,0 320,0-mech. 320,0-mech. 22 mag. znaków drog ,8 0,5 65,4-graw. 65,4-graw. 24 warsztat ,6 2,0 280,0-graw. 280,0-mech. 25 garaż 8 118,2 1,5 177,3-graw. 177,3-graw. 26 magazyn podręczny ,4 0,5 31,2-graw. 31,2-graw. 27 garaż ,4 1,5 890,1-graw. 890,1-graw. 29 wiata myjni ,7 1,0 137,7-graw. 137,7-graw.

5 5 Piętro 31 hall ,3 0,5 64,7-graw. 64,7-graw. 32 pokój biurowy ,7 1,5 152,6-graw. 152,6-graw. 33 archiwum 20 50,4 1,5 75,6-graw. 75,6-graw. 34 aneks socjalny 20 41,4 2,0 82,8-graw. 82,8-graw. 35 przedsionek WC 20 5,7-30,0-graw. 30,0-graw. 36 WC 20 5,4-100,0-graw. 100,0-mech Opis W pomieszczeniach technologicznych, socjalnych i biurowych, wykona ć wentylacj ę: nawiewno-wywiewn ą mechaniczn ą, wywiewn ą mechaniczn ą, grawitacyjn ą. Dla wentylacji nawiewnej przewiduje si ę centrale nawiewne, dla wentylacji wywiewnej wentylatory dachowe i wentylatory kratkowe wyciągowe o wydajności 100 m 3 /h, w pomieszczeniach WC. Układy nawiewne i wywiewne pomieszcze ń, s ą ze sob ą sprzężone i pracuj ą tylko jednocześnie. Powietrze nawiewane do pomieszcze ń bę dzie podgrzewane do temperatury wymaganej w nich w okresie grzewczym. Za centralami nawiewnymi i przed wentylatorami wyciągowymi montowa ć tłumiki szumu. Przewody wentylacyjne wykona ć z blachy stalowej ocynkowanej. Dla nawiewu i usuwania powietrza z pomieszcze ń projektuje si ę kratki prostoką tne z przepustnicami dla regulacji strumienia. Przewody wentylacyjne od czerpni do central wentzlaczjnzch izolowa ć cieplnie i akustycznie, matami z wełny na folii aluminiowej, o grubości ok. 4,0 cm. Przejścia przez przegrody budowlane wykona ć jako szczelne w tulejach wypeł nionych materiałem elastycznym. Zblokowa ć wentylacj ę nawiewn ą z wentylacj ą wywiewn ą pomieszcze ń Zestawienie układów wentylacyjnych Lp. Nazwa układu Ilo ść. pow. m 3 /h Zapotrzeb. pow. m 3 /s Przyjęte urządzenie pom. 05, a) nawiew N1 b) wywiew W1 500,0 500,0 0,14 0,14 centrala nawiewna moc went. 0,25 kw, moc cieplna 6,39 kw, temp. nawiewu 22 0 C, sprężu ok. 200 Pa, wentylator wyciągowy dachowyϕ 200, moc 0,09 kw,

6 2. pom. 19,20,21 a) nawiew N2 b) wywiew W2 3. pom. 24, a) nawiew N3 b) wywiew W3 4. pom. 25 a) nawiew b) wywiew 5. pom. 27 a) nawiew grawitacyjny N4 b) wywiew W4 grawitacyjny 6. pom. 07, 17,18,36 a) nawiew grawitacyjny b) wywiew W5 7. pom. 22 a) nawiew N6 b) wywiew 750,0 750,0 280,0 280,0/ 177,3 177,3 890,1 890,1 100,0 100,0 65,0 65,0 6 0,21 0,21 0,70 0,70 0,05 0,05 0,25 0, obr/min, 400V centrala nawiewna moc went. 0,37 kw, moc cieplna 11,84 kw, temp. nawiewu 25 0 C, sprężu ok. 300 Pa, wentylator wyciągowy dachowy ϕ 250, moc elektr. 0,25 kw, 900 obr/min, 400V infiltracja powietrza zewnętrznego wentylator wyciągowy dachowy ϕ 160, moc elektr. 0,09 kw, 700 obr/min, 400V nawiew przez infiltracją wentylacja grawitacyjna szt. 2 nawiew kanał ami blaszynymi - szt. 2 wywietrzak dachowy-250, szt. 4 0,028 nawiew przez infiltracj ą powietrza zewnętrznego i pomieszczeń sąsiednich wentylator kratkowy o wyd. 100 m 3 /h, o mocy 0,013 kw 0,018 0,018 nawiew kanałem nawiewnym, wywiew kanał em grawitacyjnym wg. proj. architekt Zapotrzebowanie energii cieplnej centrala nawiewna N1: Q = 6,39 kw, centrala nawiewna N2: Q = 11,84 kw, razem: ΣQ = 18,23 kw 4.5. Zapotrzebowanie energii elektrycznej nawiew N1: E = 0,25 kw, nawiew N2: E = 0,37 kw, wywiew W1 wentylator ϕ200: E = 0,09 kw, wywiew W2 wentylator ϕ250: E = 0,25 kw, wywiew W3 wentylator ϕ160: E = 0,09 kw wentylator kratkowy 100 (0,013kW) - 4 szt.: E = 0,052 kw

7 razem: ΣE = 0,972 kw Hałas instalacji wentylacji Urządzenia wentylacyjne w instalacjach obiektu pracuj ą poniżej wartoś ci dopuszczalnych poziomu hałasu dla pomieszcze ń, które obsługuj ą. Zastosowano zabezpieczenia przed przedostawaniem si ę hał asu poprzez przewody do pomieszcze ń i otoczenia: tłumiki hałasu na przewodach nawiewnych i wywiewnych, podłączenie central i wentylatorów z przewodami poprzez króćce amortyzacyjne, przejścia przez przegrody uszczelnione materiał em plastycznym o odpowiedniej odporności ogniowej. 5. Uwagi Urządzenia i osprzęt wentylacyjny montowa ć w miejscach wskazanych na rysunkach z uwzględnieniem poniższych uwag: zespoły nawiewne montowa ć na konstrukcji stalowej, zblokowa ć wentylacj ę nawiewn ą z wentylacj ą wywiewn ą. Przewody wentylacyjne A/I i B/I wykona ć z blachy ocynkowanej wg. KB1-37.5(8) i KB1-37.5(9). Zawieszenia i mocowania przewodów wykona ć z elementów ocynkowanych. Przejścia przez przegrody budowlane wykona ć jako szczelne w tulejach wypeł nionych materiałem elastycznym, dźwiękoszczelnym np. ubit ą wełn ą mineraln ą z zabezpieczeniem kitem trwale plastycznym o odporności ogniowej odpowiadają cym przegrodom. Po wykonaniu instalacji wentylacji przed zabudow ą przegrodami, przeprowadzi ć rozruch wraz z regulacj ą i pomiarami. Przepustnice regulacyjne zablokowa ć w pozycji pracy, opisa ć, a stopie ń ich otwarcia nanie ść na dokumentacji powykonawczej. Wszystkie przewody wentylacyjne po stronie powietrza zewnę trznego prowadzone od czerpni izolowa ć wełn ą mineraln ą gr. min. 40 mm np. firmy Gullfiber n foli aluminiowej. Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach izolowa ć cieplnie i akustycznie wełną mineraln ą gr. min 20 mm np. firmy Gullfiber na folii aluminiowej. Zastosowane materiały i urządzenia musz ą odpowiada ć warunkom bezpieczeń stwa eksploatacji i posiada ć niezbędne atesty, znak bezpieczeń stwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Instalacj ę należy wykona ć zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. PN-76/B Parametry powietrza obliczeniowego PN-83/B-03420/AZ Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. Rozporzą dzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowania

8 8 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn r. w sprawie stęże ń i natęże ń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiał y budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stał y ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). 6. Wykaz kształtek wentylacyjnych 6.1. N1 Wentylacja nawiewna - sala narad 1. N1/1 Czerpnia ścienna A-400x200, szt N1/2 Przewód , l = 660 mm szt N1/3 Kolano , α = 90 0 szt N1/4 Zmiana przekroju /500x220, l = 400 mm szt N1/5 Centrala wentylacyjna nawiewna o wyd. powietrza 500 m 3 /h, z szt. 1 falownikiem, z silnikiem o mocy 0,25 kw, nagrzewnic ą wodn ą o wyd. ciepła 6,39 kw, sprężu 200 Pa, z króć cami elastycznym, przepustnic ą i automatyką 6. N1/6 Zmiana przekroju /400x200, l = 400 mm szt N1/7 Klapa ppo ż. 400x200 szt N1/8 Tłumik , l=1000 mm, szt N1/9 Trójnik / , l = 600 mm szt N1/10 Kratka nawiewna K1+P-160x400 szt N1/11 Przewód 200x160, l = 1650 mm szt N1/12 Trójnik / , l = 600 mm szt N1/13 Przewód 160x100, l = 1900 mm szt N1/14 Kolano dyfuzorowe 100x160/400x160, α = 90 0 szt W1 Wentylacja wywiewna - sala narad 15. W1/1 Wentylator dachowy, promieniowy 200, o wyd. szt. 1 powietrza 500 m 3 /h, z silnikiem o mocy 0,25 kw, ilości obrotów n=900 obr/min, sprężu 150 Pa 16. W1/2 Tłumik hałasu ϕ200 szt W1/3 Podstawa dachowa BII/ϕ200, l = szt W1/4 Przewód B-ϕ200, l = 1000 mm szt W1/5 Kolano ϕ200, r=200 0 α = 90 0 szt W1/6 Zmiana przekroju ϕ160/ , l = 250 mm szt W1/7 Przewód , l = 2200 mm szt. 1

9 9 22. W1/8 Kolano , α = 90 0 szt W1/9 Przewód , l = 1070 mm szt W1/10 Przewód , l = 1050 mm szt W1/11 Trójnik / , l = 700 mm szt W1/12 Kratka wywiewna K1-200x500 szt W1/13 Przewód , l = 2850 mm szt W1/14 Kolano dyfuzorowe 160x200/500x200, α = 90 0 szt W1/15 Króciec elastyczny /ϕ200, l = 100 mm szt N2 Wentylacja nawiewna - suszarnia ubrań, umywalnia, szatnia, mag. znaków drogowych, garaż 30. N2/1 Czerpnia ścienna A-400x200, szt N2/2 Przewód , l = 605 mm szt N2/3 Zmiana przekroju /500x220, l = 400 mm szt N2/4 Centrala wentylacyjna nawiewna o wyd. powietrza 750 m 3 /h, z szt. 1 falownikiem, z silnikiem o mocy 0,37 kw, nagrzewnic ą wodn ą o wyd. ciepła 11,84 kw, sprężu 300 Pa, z króć cami elastycznym, przepustnic ą i automatyką 34. N2/5 Zmiana przekroju /250x250, l = 400 mm szt N2/6 Przewód 250x250, l = 1600 mm szt N2/7 Kolano , α = 90 0 szt N2/8 Przewód 250x250, l = 2400 mm szt N2/9 Trójnik / / , l = 450 mm szt N2/10 Zmiana przekroju 250x250/200x160, l = 250 mm szt N2/11 Przepustnica wielopłaszczyznowa , l = 250 mm szt N2/12 Przewód 200x160, l = 1400 mm szt N2/13 Trójnik 200x160/160x160, l = 600 mm szt N2/14 Kratka nawiewna K1+P-160x400 szt N2/15 Przewód 160x160, l = 750 mm szt N2/16 Kolano dyfuzorowe 160x160/400x160, α = 90 0 szt N2/17 Przewód 400x160, l = 200 mm szt N2/18 Zmiana przekroju 250x250/160x200, l = 250 mm szt N2/19 Przepustnica wielopłaszczyznowa 160x200, l = 250 mm szt N2/20 Kolano dyfuzorowe 160x200/500x200, α = 90 0 szt N2/21 Kratka nawiewna K1+P-200x500 szt W2 Wentylacja wywiewna - suszarnia ubrań, umywalnia, szatnia, WC 51. W2/1 Wentylator dachowy, promieniowy o średnicy 250, o wyd. szt. 1 powietrza 750 m 3 /h, z silnikiem o mocy 0,25 kw, ilości obrotów n=900 obr/min, sprężu 200 Pa 52. W2/2 Tłumik hałasu ϕ250 szt W2/3 Podstawa dachowa BII/ϕ250, l = 1000 mm szt W2/4 Przewód B-ϕ250, l = 750 mm szt. 1

10 W2/5 Kolano ϕ250, α = 90 0 szt W2/6 Zmiana przekroju ϕ250/ , l = 250 mm szt W2/7 Trójnik / , l = 700 mm szt W2/8 Kratka wywiewna K1-200x500 szt W2/9 Kolano , α = 90 0 szt W2/10 Zmiana przekroju 250x200/200x160, l = 250 mm szt W2/11 Przewód , l = 1550 mm szt W2/12 Kolano 200x160, α = 90 0 szt W2/13 Przewód , l = 1700 mm szt W2/14 Trójnik 200x160/160x160, l = 350 mm szt W2/15 Przewód , l = 290 mm szt W2/16 Zmiana przekroju 160x160/400x160, l = 350 mm szt W2/17 Kratka wywiewna K1-160x400 szt W2/18 Przewód , l = 1400 mm szt W2/19 Króciec elastyczny ϕ 250, l = 100 mm szt W3 Wentylacja wywiewna - warsztat 70. W3/1 Wentylator dachowy, promieniowy o średnicy ϕ160, o wyd. szt. 1 powietrza 280 m 3 /h, z silnikiem o mocy 0,09 kw, ilości obrotów n=900 obr/min 71. W3/2 Tłumik hałasu ϕ160 szt W3/3 Podstawa dachowa BII/160, l = 1000 mm szt W3/4 Króciec elastyczny ϕ160, l = 100 mm szt W3/5 Przewód ϕ160, l = 300 mm szt W3/6 Zmiana przekroju ϕ160/ , l = 250 mm szt W3/7 Przewód 250x250, l = 550 mm szt W3/8 Kratka wywiewna K1-250x250 szt W4 Wentylacja wywiewna - garaż 78. W4/1 Wywietrzak dachowy 250 szt W4/2 Podstawa dachowa BI/250, l = 1000 mm szt W4/3 Przewód ϕ250, l = 1650 mm szt W4/4 Kratka wywiewna ϕ250 szt N4 Wentylacja nawiewna - garaż 82. N4/1 Kratka nawiewna mm, z siatki o oczkach 10 mm szt N4/2 Przewód 500x315, l = 500 mm szt W5 Wentylacja wywiewna pom. WC 84. W5/1 Wentylator łazienkowy typu EDM160 szt. 4

11 N5 Wentylacja nawiewna pom N5/1 Kratka nawiewna mm, z siatki o oczkach 10 mm szt N5/2 Przewód 160x200, l = 500 mm szt. 1

12 SPECYFICATION 1. Introduction The subject of this elaboration is the executive design of artificial ventilation system for the designed building of the Road Maintenance Division (Branch) near the crossroads Międzyrzecz-Północ by the expressway S-3 to Gorzów Wielkopolski 2. Elaborate basis contract no. 02/4/2004, Building Design installations from 2004 done by Prozamex, st. Staniewicka 14a, Warsaw. technological guidelines, valid standards and regulations producers technical information 3. Contents The objective of this elaborate is to guarantee adequate sanitary conditions in consideration of ventilation (inlet and outlet) in office rooms, technical rooms and outlet ventilation in sanitary rooms (WC). 4. Artificial ventilation system 4.1. Air requirement for rooms R oom no. Rom name Room temp. 0 C Cubage m 3 Amount of change of air (area) w/h Inlet air requirement vent. kind m 3 /h Outlet air requirement vent. kind m 3 /h Ground floor 03 reception 20 43,8 1,5 143,0-grav. 143,0-grav. 04 dispatchroom 20 73,2 1,5 254,0-grav. 254,0-grav. 05 Conference room , ,0-artif. 420,0-artif. 07 WC 20 6,9-100,0-grav. 100,0-artif. 08 Technical room 12 48,9 2,0 98,0-grav. 100,0-grav. 09 Cleaners room 20 20,1 1,0 20,1-grav. 20,1-grav. 12 Social room 20 57,6 2,0 115,2-grav. 115,2-grav. 13 bedroom 20 75,0 1,5 112,5 4 30= 120,0-grav. 120,0-grav. 16 WC vestibule 20 6,0-30,0-grav. 30,0-grav. 17 WC 20 5,7-100,0-grav. 100,0-artif. 18 WC 24 5,7-100,0-grav. 100,0-artif. 19 washroom 24 45,9 5,0 230,0- artif. 230,0-artif. 20 Cloakroom 24 48,6 4,0 195,0- artif. 195,0-artif.

13 13 21 Cloths drier 30 31,8 10,0 320,0-artif. 320,0-arif. 22 Road-sign storage 8 130,8 0,5 65,4-grav. 65,4-grav. 24 workshop ,6 2,0 280,0-grav. 280,0-artif. 25 garage 8 118,2 1,5 177,3-grav. 177,3-grav. 26 store ,4 0,5 31,2-grav. 31,2-grav. 27 garage ,4 1,5 890,1-grav. 890,1-grav. 29 Washer umbrella roof ,7 1,0 137,7-grav. 137,7-grav. First floor 31 hall ,3 0,5 64,7-grav. 64,7-grav. 32 Office room ,7 1,5 152,6-grav. 152,6-grav. 33 archives 20 50,4 1,5 75,6-grav. 75,6-grav. 34 Social annex 20 41,4 2,0 82,8-grav. 82,8-grav. 35 WC vestibule 20 5,7-30,0-grav. 30,0-grav. 36 WC 20 5,4-100,0-grav. 100,0-artif. *grav. gravitational ventilation **artif. artificial ventilation 4.2. Description In technical, social and office rooms, assemble: artificial inlet and outlet ventilation, outlet artificial ventilation, gravitational ventilation. Intake ventilation units will be provided for inlet ventilation; for outlet roof exhaust fans and air grates (output rate 100 m 3 /h) in water closets. Inlet and outlet systems in rooms are linked and work only simultaneously. The inlet air will preheated (during heating season) to required temperatures for room kinds. Assemble silencers after inlet units and before outlet ventilators. Make ventilation ducts from steel tinplate. Rectangular grates with throttling regulation valves will be mounted on inlet and outlet. Isolate ventilation ducts from inlets to ventilation units, thermally and acoustically with about 4 cm thick mineral wool mats on aluminum foil. Crossings with walls and ceilings make in protective tubes filled with elastic material. Clutch in action inlet and outlet ventilation for specific rooms.

14 Ventilation systems balance sheet No. Unit name Air amount m 3 /h Air requirement m 3 /s Equipment room 05, a) inlet N1 500,0 0,14 b) outlet W1 2. room 19,20,21 a) inlet N2 b) outlet W2 3. room 24, a) inlet N3 b) outlet W3 4. room 25 a) inlet b) outlet 5. room 27 a) inlet gravitational N4 b) outlet W4 gravitational 6. room 07, 17,18,36 a) inlet gravitational b) outlet W5 500,0 750,0 750,0 280,0 280,0/ 177,3 177,3 890,1 890,1 100,0 100,0 0,14 0,21 0,21 0,70 0,70 0,05 0,05 0,25 0,25 Inlet unit, ventilation inlet power 0,25kW, thermal power 6,39 kw, inlet air temp C, compression about 200 Pa, Outlet unit, exhaust roof fan ϕ200, electric power 0,09 kw, 900 rotation per min, 400V Inlet unit, ventilation inlet power 0,37 kw, thermal power 11,84 kw, inlet air temp 25 0 C, compression about 300 Pa, Outlet unit, exhaust roof fan ϕ250, electric power 0,25 kw, 900 rotation per min, 400V fresh air infiltration Outlet unit, exhaust roof fan ϕ160, electric power 0,09 kw, 700 rotation per min, 400V Inlet - fresh air infiltration Gravitational ventilation units Inlet through sheet ducts 2 units Roof ventialtor-250, 4 units 0,028 Inlet - fresh air infiltration and from adjoining rooms Grate ventilator, output 100 m 3 /h, power 0,013 kw 7. room 22 a) inlet N6 b) outlet 65,0 65,0 0,018 0,018 Inlet through inlet duct, Outlet through gravitational ventilation duct according to architectural drawings

15 Thermal energy requirement Inlet unit N1: Q = 6,39 kw, Inlet unit N2: Q = 11,84 kw, Total: ΣQ = 18,23 kw 4.5. Electric energy requirement inlet N1: E = 0,25 kw, inlet N2: E = 0,37 kw, outlet W1 ventilator ϕ200: E = 0,09 kw, outlet W2 ventilator ϕ250: E = 0,25 kw, outlet W3 ventilator ϕ160: E = 0,09 kw grate ventilator 100 (0,013kW) - 4 units: E = 0,052 kw Total: ΣE = 0,972 kw 4.6. Noise emitted by ventilation Ventilation units work emitting more noise then it s permitted for rooms they are assembled in. Therefore, noise emission through ducts to rooms and surroundings has been limited by the use of: silencers placed on inlet and outlet ducts, absorber stub pipes between units and ventilators, sealing crossing of walls and ceiling with plastic material of adequate fire resistance. 5. Notes Assemble the equipment as shown on drawings with consideration of the following: inlet units mount to steel constructions; clutch in action inlet and outlet ventilation; ventilation ducts A/I and B/I make from steel tinplate according to KB1-37.5(8) and KB1-37.5(9); suspensions and mounting of ducts make from galvanized elements; make crossing of walls and ceiling in tubes sealed with plastic, acoustic materials such as mineral wool secured with putty with adequate (to wall and/or ceiling) fire resistance; after finishing mounting the installations and before covering up, start-up, regulate and monitor the system; block the regulation throttling valves in working position, describe and put the data down on technical documentation; isolate all outer ventilation ducts from inlets to ventilation units thermally with min. 4 cm thick mineral wool mats on aluminum foil (ex. Gullfiber); isolate all inner ventilation ducts thermally and acoustically with min. 20 mm thick mineral wool mats on aluminum foil (ex. Gullfiber); all used materials and equipment must meet adequate safety regulations, have valid certificates, permits.

16 16 The installations must be done according to technical regulations concerning building and acceptation of sanitary and industrial installations (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych) and with: standard PN-76/B Parametry powietrza obliczeniowego air parametrs; standard PN-83/B-03420/AZ3-230 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania ventilation in apartment housing and public building, requirements; Decree of Ministry of Labour and Social Policy: Rozporzą dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej from Decree of Ministry Council from (Rozporządzenie rady Ministrów) concerning technical specifications for buildings and their lactions (w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowania). Decree of Ministry of Health and Social Care (Zarzą dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ ecznej) from concerning permissible concentration and intensity of factors hazardous to health emitted by building materials, equipment and units in rooms (w sprawie stęże ń i natęże ń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaż enia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)). 6. List of ventilation fittings 6.1. N1 Inlet ventilation - conference room 1. N1/1 Wall mounted inlet A-400x200, 1 2. N1/2 Conduit , l = 660 mm 1 3. N1/3 Elbow , α = N1/4 Diameter change /500x220, l = 400 mm 1 5. N1/5 Inlet unit, air input 500 m 3 /h, with inverter and motor, power 0,25 1 kw, induction heater, calorific 6,39 kw, compression 200 Pa, z with plastic stub pipe, throttling valve and automatic control 6. N1/6 Diameter change /400x200, l = 400 mm 1 7. N1/7 Fire safety valve 400x N1/8 Silencer , l=1000 mm, 1 9. N1/9 T-pipe / , l = 600 mm N1/10 Inlet grate K1+P-160x N1/11 Conduit 200x160, l = 1650 mm N1/12 T-pipe / , l = 600 mm N1/13 Conduit 160x100, l = 1900 mm N1/14 Diffusion elbow 100x160/400x160, α = W1 Outlet ventilation - conference room 15. W1/1 Roof exhaust centrifugal fan 200, air output 500 m 3 /h, with motor, 1 power,25 kw, rotation n=900 rotation per min, compression 150 Pa 16. W1/2 Silencer ϕ W1/3 Roof pedestal BII/ϕ200, l = 1

17 W1/4 Conduit B-ϕ200, l = 1000 mm W1/5 Elbow ϕ200, r=200 0 α = W1/6 Diameter change ϕ160/ , l = 250 mm W1/7 Conduit , l = 2200 mm W1/8 Elbow , α = W1/9 Conduit , l = 1070 mm W1/10 Conduit , l = 1050 mm W1/11 T-pipe / , l = 700 mm W1/12 Outlet grate K1-200x W1/13 Conduit , l = 2850 mm W1/14 Diffusion elbow 160x200/500x200, α = W1/15 Plastic stub pipe /ϕ200, l = 100 mm N2 Inlet ventilation - clothes drier, washroom, cloakroom, road-sign storage room, garage 30. N2/1 Wall mounted inlet A-400x200, N2/2 Conduit , l = 605 mm N2/3 Diameter change /500x220, l = 400 mm N2/4 Inlet unit, air input 750 m 3 /h, with inverter and motor, power 1 0,37kW, induction heater, calorific effect 11,84 kw, compression 300 Pa, with plastic stub pipe, throttling valve and automatic control 34. N2/5 Diameter change /250x250, l = 400 mm N2/6 Conduit 250x250, l = 1600 mm N2/7 Elbow , α = N2/8 Conduit 250x250, l = 2400 mm N2/9 T-pipe / / , l = 450 mm N2/10 Diameter change 250x250/200x160, l = 250 mm N2/11 Throttling valve , l = 250 mm N2/12 Conduit 200x160, l = 1400 mm N2/13 T-pipe 200x160/160x160, l = 600 mm N2/14 Inlet grate K1+P-160x N2/15 Conduit 160x160, l = 750 mm N2/16 Diffusion elbow 160x160/400x160, α = N2/17 Conduit 400x160, l = 200 mm N2/18 Diameter change 250x250/160x200, l = 250 mm N2/19 Throttling valve 160x200, l = 250 mm N2/20 Diffusion elbow 160x200/500x200, α = N2/21 Inlet grate K1+P-200x W2 Outlet ventilation - clothes drier, washroom, cloakroom, WC 51. W2/1 Roof exhaust centrifugal fan, diameter 250, air output750 m 3 /h, 1 with motor, power 0,25 kw, rotation n=900 rotation per min, compression 200 Pa 52. W2/2 Silencer ϕ W2/3 Roof pedestal BII/ϕ250, l = 1000 mm 1

18 W2/4 Conduit B-ϕ250, l = 750 mm W2/5 Elbow ϕ250, α = W2/6 Diameter change ϕ250/ , l = 250 mm W2/7 Elbow / , l = 700 mm W2/8 Outlet grate K1-200x W2/9 Elbow , α = W2/10 Diameter change 250x200/200x160, l = 250 mm W2/11 Conduit , l = 1550 mm W2/12 Elbow 200x160, α = W2/13 Conduit , l = 1700 mm W2/14 T-pipe 200x160/160x160, l = 350 mm W2/15 Conduit , l = 290 mm W2/16 Diameter change 160x160/400x160, l = 350 mm W2/17 Outlet grate K1-160x W2/18 Conduit , l = 1400 mm W2/19 Plastic stub pipe ϕ 250, l = 100 mm W3 Outlet ventilation - workshop 70. W3/1 Roof exhaust centrifugal fan, diameter ϕ160, air output 280 m 3 /h, 1 with motor, power 0,09 kw, rotation n=900 rotation per min 71. W3/2 Silencer ϕ W3/3 Roof pedestal BII/160, l = 1000 mm W3/4 Plastic stub pipe ϕ160, l = 100 mm W3/5 Conduit ϕ160, l = 300 mm W3/6 Diameter change ϕ160/ , l = 250 mm W3/7 Conduit 250x250, l = 550 mm W3/8 outlet grate K1-250x W4 Outlet ventilation - garage 78. W4/1 Roof exhaust fan W4/2 Roof pedestal BI/250, l = 1000 mm W4/3 Conduit ϕ250, l = 1650 mm W4/4 outlet grate ϕ N4 Inlet ventilation - garage 82. N4/1 Inlet grate mm, grate mesh 10 mm N4/2 Conduit 500x315, l = 500 mm 2

19 W5 Outlet ventilation WC 84. W5/1 Bathroom ventilator type EDM N5 Outlet ventilation room N5/1 Inlet grate mm, grate mesh 10 mm N5/2 Conduit 160x200, l = 500 mm 1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej.

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej. PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA REMONTOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO USYTUOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI... 5 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 5 2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz modernizacji rozdzielaczy węzła cieplnego dla przebudowy

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

dz. nr ew. 10/1 obręb 60811.

dz. nr ew. 10/1 obręb 60811. D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby Projektowania

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA KRUS W GRÓJCU, UL. MSZCZONOWSKA, DZIAŁKI. NR EWID.: 1428/78, 1428/80 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PLACÓWKA KRUS W GRÓJCU, UL. MSZCZONOWSKA, DZIAŁKI. NR EWID.: 1428/78, 1428/80 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 1 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE... 2 2. WENTYLACJA MECHANICZNA... 2 2.1. BILANS POWIETRZA I CHŁODU... 2 2.2. UKŁAD

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY ZARZĄDU INRFASTRUKTURY SPORTOWEJ UMK UL. WALEREGO SŁAWKA 10, KRAKÓW INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW STADIUM:

Bardziej szczegółowo

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania.... 2 1.2. Podstawa opracowania.... 3 2. KRYTERIA PROJEKTOWE... 3 2.1. Parametry powietrza zewnętrznego....

Bardziej szczegółowo

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE.

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot i zakres opracowania. 2 Założenia techniczne

OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot i zakres opracowania. 2 Założenia techniczne a r c h i c o s c LASKOWSKI PŁOMECKI UL. SOWIŃSKIEGO 5 44 100 GLIWICE TEL/FAX 0322380661 TEL. KOM.602573083 TEL. KOM.602196333 NIP. 631 22 43 661 Projekt Wykonawczy TEMAT: WENTYLACJA MECHANICZNA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 szt. 1 W3/68 kratka wywiewna 250x200 z przepustnicą regulacyjną

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 22.07.2013 aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56 VIPAIR Violetta Pietrzak 05-110 JABŁONNA UL LISTOPADOWA 41 TEL/FAX 774 20 22 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo