Instrukcja użytkowania siłowników SP8 oraz okna FSP...2. Using directions of spindel drive SP8 and FSP SHEV...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania siłowników SP8 oraz okna FSP...2. Using directions of spindel drive SP8 and FSP SHEV...4"

Transkrypt

1 PL Instrukcja użytkowania siłowników SP8 oraz okna FSP...2 GB Using directions of spindel drive SP8 and FSP SHEV...4 DE Gebrauchsanweisung von Spindelantrieb SP8 und Rauchabzugsfenster FSP...6 CZ Návod k obsluze servomotorů SP8 a okna FSP , FAKRO

2 PL Instrukcja użytkowania siłowników SP8 oraz okna FSP Opis techniczny SP8 Napęd przeznaczony jest do systemów oddymiania (SHEV Smoke Heat Exhaust Ventilation) i wentylacji. Kolor silnika: anodowane aluminium (E6/EV1) (opcja z palety koloru RAL). Wyposażony w krańcówki elektroniczne i moduł przeciążeniowy. Kable zasilające z osłoną silikonową (typ FRNC-SIHSI-FE90), długość około 1,0m, 2x0,75mm 2 (standard). Certyfikaty SP8: Napęd przeszedł test według DIN 18232, cześć 3, paragraf 3,6. TÜV potwierdza klasę ochrony IP54 (opcjonalnie IP65). Napięcie znamionowe Dane techniczne 24V DC Prąd znamionowy 1,1A Siła wypychania Siła wciągania Prędkość wysuwania (24V DC, 2/3 ładunku) Zakres temperatury pracy silnika 800N 400N 7,0mm/s od -5 o C do +75 o C Ograniczenie prądowe 1,2A Wymiary 43x76x545mm Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia, zmiażdżenia! Okno zamykane automatem! Kiedy okno jest zamykanie/otwierane napędy zatrzymują się przez zadziałanie zintegrowanego modułu przeciążeniowego. Uwaga - Napęd może spowodować poważne zranienie/zmiażdżenie palców. Podczas montażu i użytkowania siłowników nie ingerować w szczelinę okna i trzpień. Miejsca potencjalne niebezpieczne pomiędzy skrzydłem okna a ościeżnicą muszę zostać zabezpieczone do wysokości 2,5m. Instrukcja ta nie zawiera wskazówek co do sposobu zabezpieczenia. Instrukcja montażu Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwego funkcjonowania urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi. Montaż przeznaczony jest dla: osób przeszkolonych w tym zakresie zajmujących się montażem instalacji i ich utrzymywaniem, elektryków i mechaników ze znajomością napędów elektryczno-mechanicznych. Prawidłowe działanie urządzenia i przeciwdziałanie zniszczeniom jest gwarantowane tylko wówczas gdy instalacja wykonana została według załączonej instrukcji. Należy w szczególności zwrócić uwagę na napięcie zasilanie napędów, moc znamionową. Nigdy nie podłączać napędów zasilanych 24V DC do 23OV AC. Części zamienne, dodatki i sterowanie Należy używać tylko oryginalnych komponentów , FAKRO

3 Zastosowanie Należy upewnić się czy napęd jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zasięg otwarcia okna, dozwolone rozmiary, czas otwierania, prędkość otwierania, temperaturę pracy napędu i kabli, przekrój kabla w zależności od jego długości oraz zapotrzebowanie na moc. Wymagane jest aby montowane części były dopasowane do konkretnego typu okna i skompletowane jeśli jest taka potrzeba. Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna powinna zostać wykonana tylko przez wykwalifikowanych elektryków. Podczas podłączania urządzeń należy postępować zgodnie z wytycznymi danego kraju. Jeśli jest to możliwe, należy uzgodnić typ kabli z lokalnymi władzami oraz służbami przeciwpożarowymi. Należy w szczególności zwrócić uwagę na instalację kabli niskiego napięcia (24V DC) która musi być oddzielona od kabli wysokiego napięcia. Kable muszą być zamontowane w taki sposób aby nie mogły się urywać, wykręcać czy wyginać podczas użytkowania. Użyte kable: typ, długość, przekrój muszą być zgodne w danymi technicznymi. Aby umożliwić przegląd, naprawę urządzeń musi być możliwość odłączenia źródła zasilania 230V. Kontrola i konserwacja siłowników SP8 System oddymiania wymaga regularnego sprawdzania i konserwacji. Należy upewnić się jak często przepisy lokalne wymagają konserwacji systemu. Przed pracami konserwacyjnymi oraz wymianą komponentów systemu (np. wymiana napędów) zawsze należy odłączyć od napędu wszystkie źródła zasilania włącznie z bateriami awaryjnego zasilania. Użytkowane napędy powinny być poddawane regularnym przeglądom przez wyspecjalizowanych techników (z uprawnieniami instalowania i utrzymywania systemów oddymiania i wentylacji). Gotowość do pracy powinna być sprawdzana regularnie z uwzględnieniem poniższych wskazówek: usuwanie zabrudzeń, sprawdzenie dokręcenia śrub, testowanie otwarcia i zamknięcia. Wadliwe napędy mogą zostać naprawione tylko przez producenta. Po instalacji i jakichkolwiek zmianach należy sprawdzić cały system. Użytkownik musi zostać poinformowany o wszystkich ważnych zmianach. Deklaracja producenta Napęd i kontroler został wyprodukowany i przetestowany wg. Europejskich Regulacji. Długość okresu użytkowania Jeśli napęd jest używany zgodnie z przeznaczeniem, to minimalna żywotność napędu to 1000 pełnych cykli pracy plus dodatkowo cykli do pozycji wentylacyjnej (kat otwarcia skrzydła 25 stopni). Procedura kontroli okna FSP Okno FSP jest jednym z elementów grawitacyjnego systemu oddymiania pomieszczeń. System taki jako czynne zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku powinien być serwisowany przez wyspecjalizowaną firmę z częstotliwością co 6 miesięcy. Zaleca się aby była to firma, która instalowała i uruchomiła system. Podczas serwisowania systemu należy sprawdzić czy: Obydwa siłowniki w czasie pracy wysuwają się z tą samą prędkością. Różne prędkości wysuwu siłownika mogą być spowodowane zmianą rezystancji linii zasilania jednego z nich. W takim przypadku należy sprawdzić połączenia i doprowadzić do jednakowej prędkości działania obydwu siłowników. Dopuszczalna różnica prędkości 1%. Obydwa siłowniki domykają okno siłą przeciążenia. Jeśli tak nie jest należy wyregulować siłowniki według instrukcji montażu. Domknięcie okna siłą przeciążenia siłowników zapewnia właściwą szczelność okna. Jeśli okno FSP nie otwiera się, po podłączeniu do systemu sterowania, to należy sprawdzić działanie siłowników SP8 podłączając je bezpośrednio pod zasilanie z akumulatorów (24V) i stwierdzić czy pobór prądu nie przekracza dopuszczalnej wartości określonej na tabliczce znamionowej siłownika sprawdzić wszystkie elementy metalowe na obecność rdzy i ewentualnie ją usunąć (patrz Procedura konserwacji okna FSP ). sprawdzić elementy drewniane pod kątem uszkodzeń, szczególnie w miejscach mocowania metalowych uchwytów sprzęgających siłownik ze skrzydłem. Procedura konserwacji okna FSP Okna są dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Ponowne malowanie okna należy wykonać lakierem akrylowym co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji. Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody deszczowej. Co kilka lat zawiasy w oknach dachowych należy smarować smarem stałym. Elementy pokryte rdzą wyczyścić (papierem ściernym, szczotką drucianą), umyć i pomalować , FAKRO

4 GB Using directions of spindel drive SP8 and FSP SHEV Technical description Linear spindle drive for smoke heat exhaust ventilation (SHEV) and natural ventilation systems. Colour of drive housing: silver anodized aluminium (E6/EV1), (optional drive housing in RAL colours). With electronic end switches and overload disconnection. Connection cable: silicone (type FRNC-SIHSI-FE90), length; approx. 1,0 m, 2x0,75mm 2 (standard). Certifikates: Passed a fire test oriented to DIN 18232, part 3, para 3.6 in the Dortmunder material testing institute. TÜV proved protection class IP 54 (optional IP 65). Power supply voltage Technical specifications 24V DC Output power 1,1A Stroke force Pulling force Lifting speed (at 24 V DC, 2/3 load) Ambient temperature range 800N 400N 7,0mm/s Power limitations 1,2A Dimensions od -5 o C do +75 o C 43x76x545mm Danger of Crushing and Clamping! The Window Closes Automatically! When closing and opening the drive stops by the integrated overload disconnection. Caution - Accelerator can seriously injure fingers and limbs. During assembly and operation, do not interfere into the window gap and the travelling chain or spindle! Potential chrushing and cutting points between the casement and the frame, dome lights and support frame must be secured up to a height of 2,50 mtr. Assembly instruction for professional assembly, installation and maintenance by trained, qualified and sensible electricians and skilled fitters with knowledge of electrical and mechanical drive assembly. A reliable operation and an avoidance of damage and dangers is only guaranteed when the equipment is assembled carefully and the setting are carried out according to these instruction. Please pay attention to connection assignment, the permissible on drive voltage (see type indification plate), the minmum and maximum power ratings (see technical data) and keep the assembly and installation notes exactly. Connect never 24 V drives to 230 V. Spare parts, attachements and controls For spare parts or extension only use orginal spare parts , FAKRO

5 Applications Always ensure that your system corresponds to the valid regulations. In particular pay attention to opening range of the window, permissible fitting size, opening time and opening speed, pressing force, temperature resistance of the drive and connection cable, crosssection of the leads in relation to the cable length and power consumption. Required mounting parts are to be adapted to the window type and are to be complemented if necessary. Routing of cable and electrical connections are only to be done by a qualified electrical company. In terms of installation stick to all significant guide lines. If possible, agree on cable types with the local approval authorities and fire protection authority. Please note particulary: Install all low voltage cables (24V DC) separatly from the highvoltage cables. The cables must be installed in such a way that they cannot be sheared off, twisted or bent off during operation. Junction boxes and external drive controls must be accessible for maintenance work. Implement cable type, cable length and crosssection in accordance with the technical data in order for maintenance and repair all 230V system components must be able to be disconnected from the power supply. Maintenance and exchange of system components Smoke heat exhaust ventilation and natural ventilation systems. The operational avialability status is to be examined regularly. Always ensure that your system corresponds to the valid regulations. Manufacturer recommend maintenance service in every 6 months. Always disconnect in all-pole case the power supply and - so far available - the back up batteries before maintenance work or exchange of system components (e.g. exchange of the drive). A durable drive operation presupposes regular maintenance by the specialized and qualified company (is legally prescribed with smoke and heat venting systems). The operational avialability status is to be examined regularly. With the maintenance: free the equipment from any contamination, check fixing and locking screws, test the opening and closing operation by trail run. Defective equipment must only be repaired in our works. After installation and any changes to the system check all functions by means of a trail run. After completion the user have must been instructed into all important operating steps. Manufacturer's declaration The drive including its controller is manufactured and tested according to the European Regulations. Total life-span Consider with automatic operation (natural climatic and ventilation control) the total life-span of ventilation cycles. FSP window control procedure The FSP window is one of the elements of the natural smoke and heat ventilation system. Such system, acting as an active fire protection measure, should be serviced by qualified technicians at 6-month intervals. It is recommended to hire the same company which installed and started the system. When servicing the system it is necessary to check if both motors extend at the same pace. Different speeds of the motors can be caused by variations in the power supply line resistance of one of them. In such case, it is necessary to check the connections and restore equal working speeds of both motors. The permissible speed difference is 1%. both motors close the window with the fore of overload. If it does not happen, it is necessary to adjust the motors following the instructions contained in the installation manual. Closing the window with the force of overload ensures proper window tightness FSP window opens when connected to the control system. If not, it is necessary to verify the operation of SP8 motors by connecting them directly to the power supply (24V batteries) and determine whether the power consumption exceeds the permissible values provided on the motor data plate Check all metal elements for corrosion and, if need be, remove any rust spots. (see FSP window maintenance procedure ) Check wooden elements for any signs of damage, especially at fixing points of metal holders coupling motors to the sash FSP window maintenance procedure Windows are double coated with ecological acrylic lacquer. They should be repainted every 2-5 years depending on the usage conditions. It is recommended to remove leaves and other grime from the flashing at least once a year to ensure correct rainwater draining. Every couple of years, roof window hinges should be lubricated with grease. Elements covered with rust should be cleaned (with sand paper, wire brush) washed and painted , FAKRO

6 DE Gebrauchsanweisung von Spindelantrieb SP8 und Rauchabzugsfenster FSP Technische Beschreibung Spindelantrieb, entwickelt für Natürlichen Rauch- und Wärmeabzug (NRA) und Natürliche Lüftung in Gebäuden. Antriebsgehäuse aus Aluminium, silber eloxiert (E6/EV1), lackierbar nach RAL-Palette. Mit Abschaltung über Endschalter und elektronischer Überlastabschaltung. Anschlussleitung aus Silikon, Typ FRNC-SIHSI-FE90, Länge: ca. 1,0 m, 2 x 0,75 mm² (Standard). Prüfungen SP8: NOrientierende Brandprüfung in Anlehnung an DIN 18232, Teil 3, Abs.3.6. TÜV-geprüfte Schutzklasse IP 54 (optional IP 65). Nennspannung Technische Daten 24V DC Ausgangsstrom 1,1A Hubkraft Zugkraft Hubgeschwindigkeit (bei 24 V DC, 2/3 Last) Einsatzbereich 800N 400N 7,0mm/s od -5 o C do +75 o C Strombegrenzung 1,2A Antriebsmaße 43x76x545mm Quetsch-und Klemmgefahr! Das Fenster schliebt automatisch! Beim SchlieBen und Offnen stoppt der Antrieb i-iber die im Antrieb integrierte oder externe Lastabschaitung (abhangig von der Ausfuhrung des Antriebs). Die Druckkraft reicht aber aufjeden Fall aus bei Unacht-Slipl samkeit Finger zu zerquetschen. Bei Montage und Bedienung nicht in den Fensterfalz und in die laufendende Kette oder Spindel greifen! Quetsch- und Scherstellen zwischen Fensterflugel und Rahmen, Lichtkuppel und Aufsatzkranz mussen bis zu einer Hone von 2,5 m durch Einrichtungen gesichert sein, die bei Bemhrung oder Unterbrechung durch eine Person, die Bewegung zum Stillstand bringen und jegliche Verletzungen ausschlieben. Montageanleitung fur die fachgerechte Montage, Installation und Wartung durch den sachkundigen und sicherheitsbewussten Elektroinstallateur und Fachpersonal mit Kenntnissen der elektrischen und mechanischen Antriebsmontage. Bitte beachten Sie die Anschlussbelegung, die zulassigeantriebspannung (vgl. Typenschild), die minimalen und maximalen Leistungsangaben (vgl. technische Daten) und die Montageund Installationshinweise und halten Sie diese genau ein. 24 V DC-Antriebe niemals an 230 V anschlieben! Lebensgefahr! , FAKRO

7 Ersatzteile, Befestigungen und Steuerungen Werden Ersatzteile oder Erweiterungen benotigt, ausschlieblich Originalteile des Herstellers verwenden. Anwendungsbereich Priifen Sie immer, ob IhreAnlage den gultigen Bestimmungen entspricht. Besonders zu beachten sind Offnungsweite des Fensters, zulassiges EinbaumaB, Offnungszeit und Offungsgeschwindigkeit, Druckkraft, Temperaturbestandigkeit von Antrieb und Kabel sowie der Querschnitt deranschlussleitung in Abhangigkeit von Leitungslange und Stromaufnahme, Benotigtes Befestigungsmaterial ist mit dem Baukorper abzustimmen und wenn notig zu erganzen. Leitungsveriegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma. Bei der Installation alle maßgeblichen DIN- und VDE-Vorschriften beachten. Kabeltypen ggf. mit den dafur zustandigen ortlichen Behorden, Energieversorgungsunternehmen und Berufsgenossenschaften festlegen. Bitte beachten Sie besonders: Alle Niederspannungsleitungen (24 V) getrennt von Starkstromleitungen verlegen. Flexible Leitungen nicht einputzen und freihangende Leitungen zugentlasten. Die Leitungen mussen so verlegt sein, dass sie weder abgeschert, verdreht noch abgeknickt werden. Abzweigdosen und externe Antriebsteuerungen mussen fur Wartungsarbeiten zuganglich sein. Kabelart, Leitungslangen und -querschnitt gemar den technischen Angaben ausfiihren. Alle 230 VKomponenten mussen sich fur Wartung und Reparatur von der Versorgungsspannung trennen lassen. Wartung und Veranderung Das Rauch- und Wärmeabzugssystem muss regelmäßig geprüft und gewartet werden. Die Wartung muß unter Berücksichtung der örtlichen Vorschriften erfolgen. Der Hersteller empfiehlt die Durchführung der Wartungsarbeiten in Zeitabständen von 6 Monaten. Vor jeder Wartung oder Veranderung desaufbaus (z.b. Austausch des Antriebs) sind die Netzspannung und - soweit vorhanden die Akkumulatoren allpolig abzutrennen. Eine dauerhafte Funktion und Sicherheit des Antriebs setzt eine regelmabige Wartung (bei RWA-Anlagen gesetzlich vorgeschrieben) durch den Fachbetrieb voraus. Die Betriebsbereitschaft ist regelmabig zu prufen. Die Betriebsbereitschaft ist regelmabig zu prufen: Bei Wartung den Antrieb von Verunreinigungen befreien, Befestigungen und Klemmschrauben auffesten Sitz priifen. Durch Probelauf Offnungs- und SchlieBvorgang testen. Defekte Gerate durfen nur durch uns Instand gesetzt werden. Nach der Installation und jeder Veranderung im Aufbau, alle Funktionen durch Probelauf liberprufen. Der Endanwender muss in alle wichtigen Bedienschritte nach Fertigstellung eingewiesen worden sein. Herstellererklarung Der Antrieb inkl. seiner Steuerung ist gemab der europaischen Richtlinien hergestellt und gepruft. Eine entsprechende Herstellererklarung liegt vor. Sie diirfen den Antrieb nur betreiben, wenn fur das Gesamtsystem eine Konformitatserklarung vorliegt. Gesamtlebensdauer Bei automatischen Betrieb (Klima- und Luftungssteuerung) ist die Gesamtlebensdauer von Liiftungszyklen zu beachten , FAKRO

8 CZ Návod k obsluze servomotorů SP8 a okna FSP Technický popis SP8 Pohon je určený pro systémy odvodu kouře (SHEV - Smoke Heat Exhaust Ventilation) a k ventilaci. Barva motoru: anodovaný hliník (E6/EV1), (výběr z palety barev RAL). Vybavený koncovými vypínači a modulem přetížení. Napájecí kabely se silikonovým pláštěm (typ FRNC-SIHSI-FE90), délka přibližně 1,0m, 2x0,75mm 2 (standard). Certifikáty ŚP8: Pohon byl podroben testu podle DIN 18232, část 3, paragraf 3,6. TUV potvrzuje třídu IP54 (volitelně IP65). Technické údaje Jmenovité napětí 24V DC Jmenovitý proud 1,1A Vytlačovací síla 800N Stahovací síla 400N Rychlost vysouvání (24V DC, 2/3 zátěže) 7,0mm/s Rozsah teploty práce motoru od -5 C do +75 C Proudové omezení 1,2A Rozměry 43x76x545mm Nebezpečí přiskřípnutí, zhmoždění! Okno zavírané automatem! Když je okno zavírané/otvírané pohony se zastaví vlivem činnosti integrovaného modulu přetížení. Pozor! - Pohon může způsobit vážné zranění/zhmoždění prstů. V průběhu montáže a používání servomotorů nezasahujte do okenní mezery a čepů. Místa, která jsou potenciálně nebezpečná, mezi okenním křídlem a okenním rámem musí být zabezpečené do výšky 2,5m. Tento návod neobsahuje pokyny týkající se způsobu zabezpečení. Návod k montáži Pro zajištění bezpečného používání a správného fungování zařízení je nutné postupovat v souladu s Návodem k montáži a používaní. Provedení montáže je určené pro: osoby přeškolené v tomto rozsahu zabývající se montáží instalací a jejich udržováním, elektrikáře a mechaniky se znalostí elektrických a mechanických pohonů. Bezchybná činnost zařízení a ochrana proti zničení je zaručena pouze v případě, pokud byla instalace provedena v souladu s připojeným návodem. Zvlášť je nutné věnovat pozornost napětí napájení pohonů a jmenovitému výkonu. Nikdy nepřipojujte pohon napájený 24V DC do 230V AC. Náhradní součástky, dodatky a ovládání Je nutné používat pouze originální komponenty , FAKRO

9 Použití Je potřebné se přesvědčit, zda je pohon v souladu s platnými předpisy. Zvláštní pozornost je potřebné věnovat rozsahu otevření okna, přípustné rozměry, čas otevírání, rychlost otevírání, pracovní teplotu pohonu a kabelů, průřez kabelu v závislosti na jeho délce, jak rovněž požadavky na výkon. Je nutné, aby montované součástky byly přizpůsobené ke konkrétnímu typu okna a pokud nastane taková potřeba byly zkompletované. Elektrická instalace Elektrická instalace musí být provedená pouze kvalifikovanými elektrikáři. V průběhu připojování zařízení je nutné postupovat v souladu s předpisy dané země. Pokud je to možné, náleží odsouhlasit typ kabelů s místními orgány a protipožárními službami. Zvláště je nutné věnovat speciální pozornost instalaci kabelů nízkého napětí (24V DC), které musí být oddělené od kabelů vysokého napětí. Kabely musí být namontované takovým způsobem, aby se nemohly vytrhávat, vykrucovat anebo prohýbat v průběhu exploatace. Použité kabely: typ, délka a průřez musí být v souladu s technickými údaji. Aby umožnit prohlídku, při opravě zařízení musí existovat možnost odpojení zdroje napájení 230V. Kontrola a údržba servomotorů SP8 Systém odvodu kouře vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu. Je nutné se přesvědčit, jak často místní předpisy vyžadují údržbu systému. Před údržbářskými pracemi a výměnou komponentů systému (např. výměna pohonů) je vždy nutno odpojit od pohonu všechny napájecí zdroje spolu s bateriemi havarijního napájení. Používané pohony musí být podrobované pravidelným prohlídkám, které vykonávají specializovaní technici (s oprávněními instalace a udržování systémů odvodu kouře a ventilace). Připravenost k práci musí být pravidelně kontrolovaná se zohledněním níže uvedených pokynů: odstraňování nečistot, kontrola zašroubování šroubů, testování otevření i zavření oken. Chybné pohony mohou být opravené pouze výrobcem. Po instalaci a jakýchkoliv změnách je nutné zkontrolovat celý systém. Uživatel musí být informovaný o všech důležitých změnách. Deklarace výrobce Pohon i kontrolér byl vyrobený a přetestovaný podle zásad Evropských regulací. Délka období používání Jestliže je pohon používaný v souladu s určením, to minimální životnost pohonu je 1000 plných pracovních cyklů plus dodatečně cyklů do ventilační polohy (úhel otevření křídla 25 stupňů). Procedura kontroly okna FSP Okno FSP jest jedním z elementů gravitačního systému odvodu kouře v místnostech. Takový systém jako činné protipožární zabezpečení budovy musí být ošetřovaný servisem specializovanou firmou pravidelně každých 6 měsíců. Doporučuje se, aby to byla firma, která instalovala a zprovoznila systém. V průběhu poskytování servisu pro systém je nutné zkontrolovat zda: Oba servomotory v čase práce jsou vysouvané stejnou rychlostí. Různé rychlosti vysouvání servomotoru mohou být způsobené změnou rezistence linií napájení jednoho z nich. V takovém případě je potřebné zkontrolovat spoje a docílit stejnou rychlost působení obou servomotorů. Přípustný rozdíl v rychlosti je 1%. Oba servomotory zamykají okno silou přetížení. Pokud tomu tak není, je nutné vyregulovat servomotory v souladu s montážním návodem. Uzavření okna silou přetížení servomotorů zajišťuje správnou těsnost okna. Jestliže se okno FSP neotevírá po připojení do systému ovládání, to je nutné zkontrolovat činnost servomotorů SP8 připojujíce je bezprostředně do napájení z akumulátorů (24V) a zjistit zda odběr proudu nepřekračuje přípustnou hranici hodnoty vyznačené na firemním štítku servomotoru. zkontrolovat všechny kovové elementy na výskyt koroze a eventuálně ji odstranit (viz Procedura údržby okna FSP ). zkontrolovat dřevěné elementy zda se nevyskytují poškození, zvláště v místech připevnění kovových úchytů spojujících servomotor s okenním křídlem. Procedura údržby okna FSP Okna jsou dvakrát natírané ekologickým akrylovým lakem. Opětovné lakování okna vykonávejte akrylovým lakem po 2-5 letech v závislosti od exploatačních podmínek. Doporučuje se odstraňování nánosy listí a jiných nečistot nejméně jednou za rok, aby zajistit správný odtok srážkové vody kolem okna. Co několik let promažte okenní středové panty střešní okna tuhým mazivem. Elementy pokryté korozí vyčistěte (brusným papírem, drátěným kartáčem), umyjte a natřete , FAKRO

10 , FAKRO

11 , FAKRO

12 , FAKRO

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A FD 300 Einbau-Anleitung Installation Instructions Instrukcja Montażu E1 Bauteile Components Części =Pilotventil Pilot valve Zawór pilotowy =3-Wege-Umschaltventil 3-Way manual selector Zawór przełączający

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Manual Call Point FMC-210-DM-G-B FMC-210-DM-H-B FMC-210-DM-G-Y FMC-210-DM-G-GR. Installation Guide. deutsch english nederlands polski

Manual Call Point FMC-210-DM-G-B FMC-210-DM-H-B FMC-210-DM-G-Y FMC-210-DM-G-GR. Installation Guide. deutsch english nederlands polski Manual Call Point FMC-20-DM-G-B FMC-20-DM-H-B FMC-20-DM-G-Y FMC-20-DM-G-GR Installation Guide deutsch english nederlands polski 06 0786 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Platz, D-70839 Gerlingen

Bardziej szczegółowo

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Przyłącza elektryczne VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Główne Gama produktów Typ produktu Altivar ATV61 rezystor hamujący ATV71 rezystor

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Container & Compactor Components Übersicht Overview Orientacja Schritt

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification... 2 3 Installation...

Bardziej szczegółowo

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM WAFER/LUG BUTTERFLY VALVE WITH ELECTRIC PART TURN ACTUATOR THREE-PHASE ON-OFF T.I.S. Wym. / Dim. DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 H 194

Bardziej szczegółowo

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2.

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2. Kod / code: AWT050, AWT053, AWT150, AWT200, AWT203, AWT204, AWT205, AWT250, AWT253 Nazwa/ Name: TRP 20/U1/U2, TRP 30/U1/U2, TRP 40/U1/U2 TRP 50/U1/U2, TRP 80/U1/U2* Zasilacz AC/AC AC/AC power supply IU-TRAFO

Bardziej szczegółowo

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds Katalog Produktów Spis Treści / contents Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type 3 Rolety materiałowe STANDARD Roller blinds STANDARD type 4 Rolety dachowe Skylight roller blinds 5 2 Rolety materiałowe

Bardziej szczegółowo

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20 T I R O L 1 2 ø4x20 163/01 1. A A 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 10 20 22,23 32 01 2. 3 4 M4x23 :7 B.1 B 96 B.2 (4) Nawierca się zawsze w wewnętrznej powoerzchni

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Double Derby 2x10W 4in1 F7300228 LED Double Derby 2x10W RGBW 4in1 F7300228 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation...

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS DETEKCJA MAGNETYCZNA MAGNETIC FIELD Podwójnego działania Double acting SERIA VBM, VBM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

2,5 HDD External Enclosure

2,5 HDD External Enclosure Exclusive Zewnętrzna kieszeń do dysku HDD 2,5 Instrukcja obsługi 2,5 HDD External Enclosure User Manual Kieszeń do dysku 2,5 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup produktów z serii kieszenie HDD naszej firmy.

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

DORMA PHA 2000 PHB 3000

DORMA PHA 2000 PHB 3000 DORMA PHA 2000 PHB 3000 DORMA orward-looking and innovative hardware for emergency exit doors The DORMA Panic Hardware System offers an extensive range of high-quality panic hardware fittings with horizontal

Bardziej szczegółowo

LED PIXEL 30W RGBW 4in1 COB AutoDMX FastLOCK P

LED PIXEL 30W RGBW 4in1 COB AutoDMX FastLOCK P LED PIXEL 30W RGBW 4in1 COB AutoDMX FastLOCK P9800003 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PIXEL 30W RGBW 4in1 COB AutoDMX FastLOCK P9800003 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS F7000300 LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS F7000300 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

itemp TMT80 Instrukcja obsługi Główkowy przetwornik temperatury Temperaturkopftransmitter Temperature head transmitter Ba292r/31/a3/04.10 Wersja 1.

itemp TMT80 Instrukcja obsługi Główkowy przetwornik temperatury Temperaturkopftransmitter Temperature head transmitter Ba292r/31/a3/04.10 Wersja 1. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Instrukcja obsługi itemp TMT80 pl de en Główkowy przetwornik temperatury Temperaturkopftransmitter

Bardziej szczegółowo

LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c

LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

EM.035 EM.035.S EM.035.D EM.035.U

EM.035 EM.035.S EM.035.D EM.035.U EM.035 EM.035.S EM.035.D EM.035.U 1.12ML : 06/2015 Catalytic Converter Emulator Installation and Operation Manual Emulator Katalizatora Instrukcja Montażu i Obsługi Catalytic Converter Emulator Kezelési

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

1.1. Przeznaczenie. Transformator AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1, U2 lub U3.

1.1. Przeznaczenie. Transformator AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1, U2 lub U3. INSTRUKCJA MONTAŻU/ASSEMBLY INSTRUCTIONS POLSKI/ENGLISH Kod/code : AWT050, AWT053, AWT150, AWT500, AWT524, AWT800, AWT824 Nazwa/Name : Transformator/Transformer TRP 20/U1/U2, TRP 20/U1/U2,TRP 40/U1/U2,

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical description for the engineering, the manufacturing, the installation, the commissioning molds for execution of Foundry molds for wheels. General scope of supply: - No.

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania siłowników ZWS12, ZWS230

Instrukcja użytkowania siłowników ZWS12, ZWS230 PL Instrukcja użytkowania siłowników ZWS12, ZWS230 Spis treści 1. Zasady bezpieczeństwa...2 2. Opis...3 3. Szybki start...4 4. Programowanie urządzenia...5 5. Sterowanie manualne...6 6. Parametry techniczne...6

Bardziej szczegółowo

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Car MP3 Player MM211 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92.

T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92. T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92.17 FOPPE Verbindertechnik T- und Eckverbinder Allgemeine

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual Selfie Monopod MA426 Instrukcja obsługi User s Manual PL Selfie Monopod Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem oraz zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Zestaw: 1x mobile phone

Bardziej szczegółowo

Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu

Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu 7756 38 Parametry Lampa żarowa Lampa halogenowa Lampa halogenowa na bardzo niskie napięcie z transformatorem ferromagnetycznym 110 VA 230 VA

Bardziej szczegółowo