Instrukcja użytkowania siłowników SP8 oraz okna FSP...2. Using directions of spindel drive SP8 and FSP SHEV...4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania siłowników SP8 oraz okna FSP...2. Using directions of spindel drive SP8 and FSP SHEV...4"

Transkrypt

1 PL Instrukcja użytkowania siłowników SP8 oraz okna FSP...2 GB Using directions of spindel drive SP8 and FSP SHEV...4 DE Gebrauchsanweisung von Spindelantrieb SP8 und Rauchabzugsfenster FSP...6 CZ Návod k obsluze servomotorů SP8 a okna FSP , FAKRO

2 PL Instrukcja użytkowania siłowników SP8 oraz okna FSP Opis techniczny SP8 Napęd przeznaczony jest do systemów oddymiania (SHEV Smoke Heat Exhaust Ventilation) i wentylacji. Kolor silnika: anodowane aluminium (E6/EV1) (opcja z palety koloru RAL). Wyposażony w krańcówki elektroniczne i moduł przeciążeniowy. Kable zasilające z osłoną silikonową (typ FRNC-SIHSI-FE90), długość około 1,0m, 2x0,75mm 2 (standard). Certyfikaty SP8: Napęd przeszedł test według DIN 18232, cześć 3, paragraf 3,6. TÜV potwierdza klasę ochrony IP54 (opcjonalnie IP65). Napięcie znamionowe Dane techniczne 24V DC Prąd znamionowy 1,1A Siła wypychania Siła wciągania Prędkość wysuwania (24V DC, 2/3 ładunku) Zakres temperatury pracy silnika 800N 400N 7,0mm/s od -5 o C do +75 o C Ograniczenie prądowe 1,2A Wymiary 43x76x545mm Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia, zmiażdżenia! Okno zamykane automatem! Kiedy okno jest zamykanie/otwierane napędy zatrzymują się przez zadziałanie zintegrowanego modułu przeciążeniowego. Uwaga - Napęd może spowodować poważne zranienie/zmiażdżenie palców. Podczas montażu i użytkowania siłowników nie ingerować w szczelinę okna i trzpień. Miejsca potencjalne niebezpieczne pomiędzy skrzydłem okna a ościeżnicą muszę zostać zabezpieczone do wysokości 2,5m. Instrukcja ta nie zawiera wskazówek co do sposobu zabezpieczenia. Instrukcja montażu Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwego funkcjonowania urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi. Montaż przeznaczony jest dla: osób przeszkolonych w tym zakresie zajmujących się montażem instalacji i ich utrzymywaniem, elektryków i mechaników ze znajomością napędów elektryczno-mechanicznych. Prawidłowe działanie urządzenia i przeciwdziałanie zniszczeniom jest gwarantowane tylko wówczas gdy instalacja wykonana została według załączonej instrukcji. Należy w szczególności zwrócić uwagę na napięcie zasilanie napędów, moc znamionową. Nigdy nie podłączać napędów zasilanych 24V DC do 23OV AC. Części zamienne, dodatki i sterowanie Należy używać tylko oryginalnych komponentów , FAKRO

3 Zastosowanie Należy upewnić się czy napęd jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zasięg otwarcia okna, dozwolone rozmiary, czas otwierania, prędkość otwierania, temperaturę pracy napędu i kabli, przekrój kabla w zależności od jego długości oraz zapotrzebowanie na moc. Wymagane jest aby montowane części były dopasowane do konkretnego typu okna i skompletowane jeśli jest taka potrzeba. Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna powinna zostać wykonana tylko przez wykwalifikowanych elektryków. Podczas podłączania urządzeń należy postępować zgodnie z wytycznymi danego kraju. Jeśli jest to możliwe, należy uzgodnić typ kabli z lokalnymi władzami oraz służbami przeciwpożarowymi. Należy w szczególności zwrócić uwagę na instalację kabli niskiego napięcia (24V DC) która musi być oddzielona od kabli wysokiego napięcia. Kable muszą być zamontowane w taki sposób aby nie mogły się urywać, wykręcać czy wyginać podczas użytkowania. Użyte kable: typ, długość, przekrój muszą być zgodne w danymi technicznymi. Aby umożliwić przegląd, naprawę urządzeń musi być możliwość odłączenia źródła zasilania 230V. Kontrola i konserwacja siłowników SP8 System oddymiania wymaga regularnego sprawdzania i konserwacji. Należy upewnić się jak często przepisy lokalne wymagają konserwacji systemu. Przed pracami konserwacyjnymi oraz wymianą komponentów systemu (np. wymiana napędów) zawsze należy odłączyć od napędu wszystkie źródła zasilania włącznie z bateriami awaryjnego zasilania. Użytkowane napędy powinny być poddawane regularnym przeglądom przez wyspecjalizowanych techników (z uprawnieniami instalowania i utrzymywania systemów oddymiania i wentylacji). Gotowość do pracy powinna być sprawdzana regularnie z uwzględnieniem poniższych wskazówek: usuwanie zabrudzeń, sprawdzenie dokręcenia śrub, testowanie otwarcia i zamknięcia. Wadliwe napędy mogą zostać naprawione tylko przez producenta. Po instalacji i jakichkolwiek zmianach należy sprawdzić cały system. Użytkownik musi zostać poinformowany o wszystkich ważnych zmianach. Deklaracja producenta Napęd i kontroler został wyprodukowany i przetestowany wg. Europejskich Regulacji. Długość okresu użytkowania Jeśli napęd jest używany zgodnie z przeznaczeniem, to minimalna żywotność napędu to 1000 pełnych cykli pracy plus dodatkowo cykli do pozycji wentylacyjnej (kat otwarcia skrzydła 25 stopni). Procedura kontroli okna FSP Okno FSP jest jednym z elementów grawitacyjnego systemu oddymiania pomieszczeń. System taki jako czynne zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku powinien być serwisowany przez wyspecjalizowaną firmę z częstotliwością co 6 miesięcy. Zaleca się aby była to firma, która instalowała i uruchomiła system. Podczas serwisowania systemu należy sprawdzić czy: Obydwa siłowniki w czasie pracy wysuwają się z tą samą prędkością. Różne prędkości wysuwu siłownika mogą być spowodowane zmianą rezystancji linii zasilania jednego z nich. W takim przypadku należy sprawdzić połączenia i doprowadzić do jednakowej prędkości działania obydwu siłowników. Dopuszczalna różnica prędkości 1%. Obydwa siłowniki domykają okno siłą przeciążenia. Jeśli tak nie jest należy wyregulować siłowniki według instrukcji montażu. Domknięcie okna siłą przeciążenia siłowników zapewnia właściwą szczelność okna. Jeśli okno FSP nie otwiera się, po podłączeniu do systemu sterowania, to należy sprawdzić działanie siłowników SP8 podłączając je bezpośrednio pod zasilanie z akumulatorów (24V) i stwierdzić czy pobór prądu nie przekracza dopuszczalnej wartości określonej na tabliczce znamionowej siłownika sprawdzić wszystkie elementy metalowe na obecność rdzy i ewentualnie ją usunąć (patrz Procedura konserwacji okna FSP ). sprawdzić elementy drewniane pod kątem uszkodzeń, szczególnie w miejscach mocowania metalowych uchwytów sprzęgających siłownik ze skrzydłem. Procedura konserwacji okna FSP Okna są dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Ponowne malowanie okna należy wykonać lakierem akrylowym co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji. Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody deszczowej. Co kilka lat zawiasy w oknach dachowych należy smarować smarem stałym. Elementy pokryte rdzą wyczyścić (papierem ściernym, szczotką drucianą), umyć i pomalować , FAKRO

4 GB Using directions of spindel drive SP8 and FSP SHEV Technical description Linear spindle drive for smoke heat exhaust ventilation (SHEV) and natural ventilation systems. Colour of drive housing: silver anodized aluminium (E6/EV1), (optional drive housing in RAL colours). With electronic end switches and overload disconnection. Connection cable: silicone (type FRNC-SIHSI-FE90), length; approx. 1,0 m, 2x0,75mm 2 (standard). Certifikates: Passed a fire test oriented to DIN 18232, part 3, para 3.6 in the Dortmunder material testing institute. TÜV proved protection class IP 54 (optional IP 65). Power supply voltage Technical specifications 24V DC Output power 1,1A Stroke force Pulling force Lifting speed (at 24 V DC, 2/3 load) Ambient temperature range 800N 400N 7,0mm/s Power limitations 1,2A Dimensions od -5 o C do +75 o C 43x76x545mm Danger of Crushing and Clamping! The Window Closes Automatically! When closing and opening the drive stops by the integrated overload disconnection. Caution - Accelerator can seriously injure fingers and limbs. During assembly and operation, do not interfere into the window gap and the travelling chain or spindle! Potential chrushing and cutting points between the casement and the frame, dome lights and support frame must be secured up to a height of 2,50 mtr. Assembly instruction for professional assembly, installation and maintenance by trained, qualified and sensible electricians and skilled fitters with knowledge of electrical and mechanical drive assembly. A reliable operation and an avoidance of damage and dangers is only guaranteed when the equipment is assembled carefully and the setting are carried out according to these instruction. Please pay attention to connection assignment, the permissible on drive voltage (see type indification plate), the minmum and maximum power ratings (see technical data) and keep the assembly and installation notes exactly. Connect never 24 V drives to 230 V. Spare parts, attachements and controls For spare parts or extension only use orginal spare parts , FAKRO

5 Applications Always ensure that your system corresponds to the valid regulations. In particular pay attention to opening range of the window, permissible fitting size, opening time and opening speed, pressing force, temperature resistance of the drive and connection cable, crosssection of the leads in relation to the cable length and power consumption. Required mounting parts are to be adapted to the window type and are to be complemented if necessary. Routing of cable and electrical connections are only to be done by a qualified electrical company. In terms of installation stick to all significant guide lines. If possible, agree on cable types with the local approval authorities and fire protection authority. Please note particulary: Install all low voltage cables (24V DC) separatly from the highvoltage cables. The cables must be installed in such a way that they cannot be sheared off, twisted or bent off during operation. Junction boxes and external drive controls must be accessible for maintenance work. Implement cable type, cable length and crosssection in accordance with the technical data in order for maintenance and repair all 230V system components must be able to be disconnected from the power supply. Maintenance and exchange of system components Smoke heat exhaust ventilation and natural ventilation systems. The operational avialability status is to be examined regularly. Always ensure that your system corresponds to the valid regulations. Manufacturer recommend maintenance service in every 6 months. Always disconnect in all-pole case the power supply and - so far available - the back up batteries before maintenance work or exchange of system components (e.g. exchange of the drive). A durable drive operation presupposes regular maintenance by the specialized and qualified company (is legally prescribed with smoke and heat venting systems). The operational avialability status is to be examined regularly. With the maintenance: free the equipment from any contamination, check fixing and locking screws, test the opening and closing operation by trail run. Defective equipment must only be repaired in our works. After installation and any changes to the system check all functions by means of a trail run. After completion the user have must been instructed into all important operating steps. Manufacturer's declaration The drive including its controller is manufactured and tested according to the European Regulations. Total life-span Consider with automatic operation (natural climatic and ventilation control) the total life-span of ventilation cycles. FSP window control procedure The FSP window is one of the elements of the natural smoke and heat ventilation system. Such system, acting as an active fire protection measure, should be serviced by qualified technicians at 6-month intervals. It is recommended to hire the same company which installed and started the system. When servicing the system it is necessary to check if both motors extend at the same pace. Different speeds of the motors can be caused by variations in the power supply line resistance of one of them. In such case, it is necessary to check the connections and restore equal working speeds of both motors. The permissible speed difference is 1%. both motors close the window with the fore of overload. If it does not happen, it is necessary to adjust the motors following the instructions contained in the installation manual. Closing the window with the force of overload ensures proper window tightness FSP window opens when connected to the control system. If not, it is necessary to verify the operation of SP8 motors by connecting them directly to the power supply (24V batteries) and determine whether the power consumption exceeds the permissible values provided on the motor data plate Check all metal elements for corrosion and, if need be, remove any rust spots. (see FSP window maintenance procedure ) Check wooden elements for any signs of damage, especially at fixing points of metal holders coupling motors to the sash FSP window maintenance procedure Windows are double coated with ecological acrylic lacquer. They should be repainted every 2-5 years depending on the usage conditions. It is recommended to remove leaves and other grime from the flashing at least once a year to ensure correct rainwater draining. Every couple of years, roof window hinges should be lubricated with grease. Elements covered with rust should be cleaned (with sand paper, wire brush) washed and painted , FAKRO

6 DE Gebrauchsanweisung von Spindelantrieb SP8 und Rauchabzugsfenster FSP Technische Beschreibung Spindelantrieb, entwickelt für Natürlichen Rauch- und Wärmeabzug (NRA) und Natürliche Lüftung in Gebäuden. Antriebsgehäuse aus Aluminium, silber eloxiert (E6/EV1), lackierbar nach RAL-Palette. Mit Abschaltung über Endschalter und elektronischer Überlastabschaltung. Anschlussleitung aus Silikon, Typ FRNC-SIHSI-FE90, Länge: ca. 1,0 m, 2 x 0,75 mm² (Standard). Prüfungen SP8: NOrientierende Brandprüfung in Anlehnung an DIN 18232, Teil 3, Abs.3.6. TÜV-geprüfte Schutzklasse IP 54 (optional IP 65). Nennspannung Technische Daten 24V DC Ausgangsstrom 1,1A Hubkraft Zugkraft Hubgeschwindigkeit (bei 24 V DC, 2/3 Last) Einsatzbereich 800N 400N 7,0mm/s od -5 o C do +75 o C Strombegrenzung 1,2A Antriebsmaße 43x76x545mm Quetsch-und Klemmgefahr! Das Fenster schliebt automatisch! Beim SchlieBen und Offnen stoppt der Antrieb i-iber die im Antrieb integrierte oder externe Lastabschaitung (abhangig von der Ausfuhrung des Antriebs). Die Druckkraft reicht aber aufjeden Fall aus bei Unacht-Slipl samkeit Finger zu zerquetschen. Bei Montage und Bedienung nicht in den Fensterfalz und in die laufendende Kette oder Spindel greifen! Quetsch- und Scherstellen zwischen Fensterflugel und Rahmen, Lichtkuppel und Aufsatzkranz mussen bis zu einer Hone von 2,5 m durch Einrichtungen gesichert sein, die bei Bemhrung oder Unterbrechung durch eine Person, die Bewegung zum Stillstand bringen und jegliche Verletzungen ausschlieben. Montageanleitung fur die fachgerechte Montage, Installation und Wartung durch den sachkundigen und sicherheitsbewussten Elektroinstallateur und Fachpersonal mit Kenntnissen der elektrischen und mechanischen Antriebsmontage. Bitte beachten Sie die Anschlussbelegung, die zulassigeantriebspannung (vgl. Typenschild), die minimalen und maximalen Leistungsangaben (vgl. technische Daten) und die Montageund Installationshinweise und halten Sie diese genau ein. 24 V DC-Antriebe niemals an 230 V anschlieben! Lebensgefahr! , FAKRO

7 Ersatzteile, Befestigungen und Steuerungen Werden Ersatzteile oder Erweiterungen benotigt, ausschlieblich Originalteile des Herstellers verwenden. Anwendungsbereich Priifen Sie immer, ob IhreAnlage den gultigen Bestimmungen entspricht. Besonders zu beachten sind Offnungsweite des Fensters, zulassiges EinbaumaB, Offnungszeit und Offungsgeschwindigkeit, Druckkraft, Temperaturbestandigkeit von Antrieb und Kabel sowie der Querschnitt deranschlussleitung in Abhangigkeit von Leitungslange und Stromaufnahme, Benotigtes Befestigungsmaterial ist mit dem Baukorper abzustimmen und wenn notig zu erganzen. Leitungsveriegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma. Bei der Installation alle maßgeblichen DIN- und VDE-Vorschriften beachten. Kabeltypen ggf. mit den dafur zustandigen ortlichen Behorden, Energieversorgungsunternehmen und Berufsgenossenschaften festlegen. Bitte beachten Sie besonders: Alle Niederspannungsleitungen (24 V) getrennt von Starkstromleitungen verlegen. Flexible Leitungen nicht einputzen und freihangende Leitungen zugentlasten. Die Leitungen mussen so verlegt sein, dass sie weder abgeschert, verdreht noch abgeknickt werden. Abzweigdosen und externe Antriebsteuerungen mussen fur Wartungsarbeiten zuganglich sein. Kabelart, Leitungslangen und -querschnitt gemar den technischen Angaben ausfiihren. Alle 230 VKomponenten mussen sich fur Wartung und Reparatur von der Versorgungsspannung trennen lassen. Wartung und Veranderung Das Rauch- und Wärmeabzugssystem muss regelmäßig geprüft und gewartet werden. Die Wartung muß unter Berücksichtung der örtlichen Vorschriften erfolgen. Der Hersteller empfiehlt die Durchführung der Wartungsarbeiten in Zeitabständen von 6 Monaten. Vor jeder Wartung oder Veranderung desaufbaus (z.b. Austausch des Antriebs) sind die Netzspannung und - soweit vorhanden die Akkumulatoren allpolig abzutrennen. Eine dauerhafte Funktion und Sicherheit des Antriebs setzt eine regelmabige Wartung (bei RWA-Anlagen gesetzlich vorgeschrieben) durch den Fachbetrieb voraus. Die Betriebsbereitschaft ist regelmabig zu prufen. Die Betriebsbereitschaft ist regelmabig zu prufen: Bei Wartung den Antrieb von Verunreinigungen befreien, Befestigungen und Klemmschrauben auffesten Sitz priifen. Durch Probelauf Offnungs- und SchlieBvorgang testen. Defekte Gerate durfen nur durch uns Instand gesetzt werden. Nach der Installation und jeder Veranderung im Aufbau, alle Funktionen durch Probelauf liberprufen. Der Endanwender muss in alle wichtigen Bedienschritte nach Fertigstellung eingewiesen worden sein. Herstellererklarung Der Antrieb inkl. seiner Steuerung ist gemab der europaischen Richtlinien hergestellt und gepruft. Eine entsprechende Herstellererklarung liegt vor. Sie diirfen den Antrieb nur betreiben, wenn fur das Gesamtsystem eine Konformitatserklarung vorliegt. Gesamtlebensdauer Bei automatischen Betrieb (Klima- und Luftungssteuerung) ist die Gesamtlebensdauer von Liiftungszyklen zu beachten , FAKRO

8 CZ Návod k obsluze servomotorů SP8 a okna FSP Technický popis SP8 Pohon je určený pro systémy odvodu kouře (SHEV - Smoke Heat Exhaust Ventilation) a k ventilaci. Barva motoru: anodovaný hliník (E6/EV1), (výběr z palety barev RAL). Vybavený koncovými vypínači a modulem přetížení. Napájecí kabely se silikonovým pláštěm (typ FRNC-SIHSI-FE90), délka přibližně 1,0m, 2x0,75mm 2 (standard). Certifikáty ŚP8: Pohon byl podroben testu podle DIN 18232, část 3, paragraf 3,6. TUV potvrzuje třídu IP54 (volitelně IP65). Technické údaje Jmenovité napětí 24V DC Jmenovitý proud 1,1A Vytlačovací síla 800N Stahovací síla 400N Rychlost vysouvání (24V DC, 2/3 zátěže) 7,0mm/s Rozsah teploty práce motoru od -5 C do +75 C Proudové omezení 1,2A Rozměry 43x76x545mm Nebezpečí přiskřípnutí, zhmoždění! Okno zavírané automatem! Když je okno zavírané/otvírané pohony se zastaví vlivem činnosti integrovaného modulu přetížení. Pozor! - Pohon může způsobit vážné zranění/zhmoždění prstů. V průběhu montáže a používání servomotorů nezasahujte do okenní mezery a čepů. Místa, která jsou potenciálně nebezpečná, mezi okenním křídlem a okenním rámem musí být zabezpečené do výšky 2,5m. Tento návod neobsahuje pokyny týkající se způsobu zabezpečení. Návod k montáži Pro zajištění bezpečného používání a správného fungování zařízení je nutné postupovat v souladu s Návodem k montáži a používaní. Provedení montáže je určené pro: osoby přeškolené v tomto rozsahu zabývající se montáží instalací a jejich udržováním, elektrikáře a mechaniky se znalostí elektrických a mechanických pohonů. Bezchybná činnost zařízení a ochrana proti zničení je zaručena pouze v případě, pokud byla instalace provedena v souladu s připojeným návodem. Zvlášť je nutné věnovat pozornost napětí napájení pohonů a jmenovitému výkonu. Nikdy nepřipojujte pohon napájený 24V DC do 230V AC. Náhradní součástky, dodatky a ovládání Je nutné používat pouze originální komponenty , FAKRO

9 Použití Je potřebné se přesvědčit, zda je pohon v souladu s platnými předpisy. Zvláštní pozornost je potřebné věnovat rozsahu otevření okna, přípustné rozměry, čas otevírání, rychlost otevírání, pracovní teplotu pohonu a kabelů, průřez kabelu v závislosti na jeho délce, jak rovněž požadavky na výkon. Je nutné, aby montované součástky byly přizpůsobené ke konkrétnímu typu okna a pokud nastane taková potřeba byly zkompletované. Elektrická instalace Elektrická instalace musí být provedená pouze kvalifikovanými elektrikáři. V průběhu připojování zařízení je nutné postupovat v souladu s předpisy dané země. Pokud je to možné, náleží odsouhlasit typ kabelů s místními orgány a protipožárními službami. Zvláště je nutné věnovat speciální pozornost instalaci kabelů nízkého napětí (24V DC), které musí být oddělené od kabelů vysokého napětí. Kabely musí být namontované takovým způsobem, aby se nemohly vytrhávat, vykrucovat anebo prohýbat v průběhu exploatace. Použité kabely: typ, délka a průřez musí být v souladu s technickými údaji. Aby umožnit prohlídku, při opravě zařízení musí existovat možnost odpojení zdroje napájení 230V. Kontrola a údržba servomotorů SP8 Systém odvodu kouře vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu. Je nutné se přesvědčit, jak často místní předpisy vyžadují údržbu systému. Před údržbářskými pracemi a výměnou komponentů systému (např. výměna pohonů) je vždy nutno odpojit od pohonu všechny napájecí zdroje spolu s bateriemi havarijního napájení. Používané pohony musí být podrobované pravidelným prohlídkám, které vykonávají specializovaní technici (s oprávněními instalace a udržování systémů odvodu kouře a ventilace). Připravenost k práci musí být pravidelně kontrolovaná se zohledněním níže uvedených pokynů: odstraňování nečistot, kontrola zašroubování šroubů, testování otevření i zavření oken. Chybné pohony mohou být opravené pouze výrobcem. Po instalaci a jakýchkoliv změnách je nutné zkontrolovat celý systém. Uživatel musí být informovaný o všech důležitých změnách. Deklarace výrobce Pohon i kontrolér byl vyrobený a přetestovaný podle zásad Evropských regulací. Délka období používání Jestliže je pohon používaný v souladu s určením, to minimální životnost pohonu je 1000 plných pracovních cyklů plus dodatečně cyklů do ventilační polohy (úhel otevření křídla 25 stupňů). Procedura kontroly okna FSP Okno FSP jest jedním z elementů gravitačního systému odvodu kouře v místnostech. Takový systém jako činné protipožární zabezpečení budovy musí být ošetřovaný servisem specializovanou firmou pravidelně každých 6 měsíců. Doporučuje se, aby to byla firma, která instalovala a zprovoznila systém. V průběhu poskytování servisu pro systém je nutné zkontrolovat zda: Oba servomotory v čase práce jsou vysouvané stejnou rychlostí. Různé rychlosti vysouvání servomotoru mohou být způsobené změnou rezistence linií napájení jednoho z nich. V takovém případě je potřebné zkontrolovat spoje a docílit stejnou rychlost působení obou servomotorů. Přípustný rozdíl v rychlosti je 1%. Oba servomotory zamykají okno silou přetížení. Pokud tomu tak není, je nutné vyregulovat servomotory v souladu s montážním návodem. Uzavření okna silou přetížení servomotorů zajišťuje správnou těsnost okna. Jestliže se okno FSP neotevírá po připojení do systému ovládání, to je nutné zkontrolovat činnost servomotorů SP8 připojujíce je bezprostředně do napájení z akumulátorů (24V) a zjistit zda odběr proudu nepřekračuje přípustnou hranici hodnoty vyznačené na firemním štítku servomotoru. zkontrolovat všechny kovové elementy na výskyt koroze a eventuálně ji odstranit (viz Procedura údržby okna FSP ). zkontrolovat dřevěné elementy zda se nevyskytují poškození, zvláště v místech připevnění kovových úchytů spojujících servomotor s okenním křídlem. Procedura údržby okna FSP Okna jsou dvakrát natírané ekologickým akrylovým lakem. Opětovné lakování okna vykonávejte akrylovým lakem po 2-5 letech v závislosti od exploatačních podmínek. Doporučuje se odstraňování nánosy listí a jiných nečistot nejméně jednou za rok, aby zajistit správný odtok srážkové vody kolem okna. Co několik let promažte okenní středové panty střešní okna tuhým mazivem. Elementy pokryté korozí vyčistěte (brusným papírem, drátěným kartáčem), umyjte a natřete , FAKRO

10 , FAKRO

11 , FAKRO

12 , FAKRO

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS 3 3 11 11 Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02.13 CEX Inhaltsverzeichnis

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02. CEX Inhaltsverzeichnis.

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja R+ 1610 S Zgrabiarka Instrukcja obslugi Oryginalna instrukcja PL Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing instructions for the professional Elektroniczny podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montage- und Gebrauchsanleitung Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing and operating instructions Elektroniczny podgrzewacz przepływowy

Bardziej szczegółowo

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX DE EN PL 2 2 6 Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX Gebrauchsanleitung für den Anwender Fully electronically controlled instantaneous water heater DCX Operating instructions for the user W pełni elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 DE EN PL 2 2 21 Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX / DCX 13 Installing instructions for the professional

Bardziej szczegółowo

Declaration of conformity. Konformitäts-Erklärung. Declaraie de conformitate. Deklaracja zgodnoci

Declaration of conformity. Konformitäts-Erklärung. Declaraie de conformitate. Deklaracja zgodnoci BM Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen Horizontal multistage centrifugal pumps Poziome, wielostopniowe pompy wirowe Pompe centrifugale orizontale multietajate Montage- und Betriebsanleitung Installation

Bardziej szczegółowo

Montage- und Betriebsanleitung Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC

Montage- und Betriebsanleitung Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC Montage- und Betriebsanleitung Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC Instrukcja montażu i obsługi siłownik łańcuchowy KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC D PL KM35D EN KM35D-S EN KM35D EN VH KM35D-S EN

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD Deutsch Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer Gebrauchs- und Montageanweisung English Electronically controlled instantaneous water heater

Bardziej szczegółowo

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX DE EN PL 2 2 8 Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX Gebrauchsanleitung für den Anwender Fully electronically controlled instantaneous water heater DCX Operating instructions for the user W pełni elektroniczny

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

Instructions AMV 410, AMV 413

Instructions AMV 410, AMV 413 Instructions AMV 410, AMV 413 VFG 2 VFU 2 VFGS 2 VFG 25 English DEUTSCH POLSKI Electrical Actuators AMV 410, 413 Elektrischer Stellantrieb AMV 410, 413 Siłownik elektryczny AMV 410, 413 www.danfoss.com

Bardziej szczegółowo

Travní sekačka s pojezdem / Lawn mower with travel / Kosiarka do trawy VARI-590H. CZ Česky - původní návod k používání

Travní sekačka s pojezdem / Lawn mower with travel / Kosiarka do trawy VARI-590H. CZ Česky - původní návod k používání Travní sekačka s pojezdem / Lawn mower with travel / Kosiarka do trawy CZ Česky původní návod k používání EN English translation of the original instructions PL Polsky tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CEDES TPS. English Deutsch Polski. Triangulation Proximity Switch IMPORTANT NOTE

CEDES TPS. English Deutsch Polski. Triangulation Proximity Switch IMPORTANT NOTE Installation and Operation Manual CEDES TPS Triangulation Proximity Switch English Deutsch Polski IMPORTANT NOTE FOLLOW THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS MANUAL CAREFULLY. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE CUSTOMER

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

Magster-280 4x4,-330 4x4. operator s manual / bedienungsanleitung / instrukcja obsługi. October 2008

Magster-280 4x4,-330 4x4. operator s manual / bedienungsanleitung / instrukcja obsługi. October 2008 R LE Bester S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 61 100 fax /074/ 64 61 080 serwis: /074/ 64 61 188 http://www.bester.com.pl e-mail: bester@bester.com.pl operator s manual / bedienungsanleitung

Bardziej szczegółowo

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum by ORFGEN Marketing Last Information Update Stan informacji Stanje informacij Stav informací Stav informácií Stanje informacija Stand der Informationen:

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN PL USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN 02 PL 20 As part of our commitment to constantly improve our products, we reserve the right to alter any technical,

Bardziej szczegółowo

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko baseline+ Garagentorantriebe Garage door opener Napędy bram garażowych Pohony garážových vrat MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.0.00/B.drienko D Montage- und Betriebsanleitung t Installation and Operating

Bardziej szczegółowo

Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped. M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped. M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Instrukcja montażu UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

TCW. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Klimakonwektory kasetonowe Installation, use and maintenance manual Cassette fan coil unit

TCW. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Klimakonwektory kasetonowe Installation, use and maintenance manual Cassette fan coil unit Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Klimakonwektory kasetonowe Installation, use and maintenance manual Cassette fan coil unit TCW Seria / Series TCW 42 4 Wydajnie / Edition Zastępuje / Superseedes

Bardziej szczegółowo

User s manual NVC-DN6118SD/IR

User s manual NVC-DN6118SD/IR User s manual NVC-DN6118SD/IR NVC-DN6118SD/IR User s manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

I. INTRODUCTION 3 II. IMPORTANT SAFETY NOTES 4-5 III. OPERATING INSTRUCTIONS 6 IV. CARE & MAINTENANCE 7 V. POTENTIAL PROBLEMS 8

I. INTRODUCTION 3 II. IMPORTANT SAFETY NOTES 4-5 III. OPERATING INSTRUCTIONS 6 IV. CARE & MAINTENANCE 7 V. POTENTIAL PROBLEMS 8 Table of Contents I. INTRODUCTION 3 II. IMPORTANT SAFETY NOTES 4-5 III. OPERATING INSTRUCTIONS 6 IV. CARE & MAINTENANCE 7 V. POTENTIAL PROBLEMS 8 VI. SpeciFICATIONS 9-10 VII. Symbol USE 11 VIII. WARRANTY

Bardziej szczegółowo

Zenpro SmartControl MODEL: ZSC1

Zenpro SmartControl MODEL: ZSC1 Zenpro SmartControl MODEL: ZSC1 PL - Instrukcja obsługi ENG - Manual DE - Anweisung 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 2 2. Zawartość zestawu 2 3. Dane techniczne 3 4. Zasady bezpiecznego użytkowania 3

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

THERMO BODEN TBS TB 50 160/1 8 TBS TB 50 Set 160/1 5

THERMO BODEN TBS TB 50 160/1 8 TBS TB 50 Set 160/1 5 THERMO BODEN TBS TB 50 160/1 8 TBS TB 50 Set 160/1 5 TWIN-Baureihen Gebrauchs- und Montageanweisung Deutsch TWIN Lines Operating and Installation instructions English Séries TWIN Notice d'utilisation et

Bardziej szczegółowo