Rozdział Energii SN Medium Voltage Distribution SM6-24. Rozdzielnice modułowe Modular cubicles. Warunki instalacji Installation requirements

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział Energii SN Medium Voltage Distribution SM6-24. Rozdzielnice modułowe Modular cubicles. Warunki instalacji Installation requirements"

Transkrypt

1 Rozdział Energii SN Medium Voltage Distribution SM- Rozdzielnice modułowe Modular cubicles Warunki instalacji requirements

2

3 Warunki instalacji requirements Spis treści Table of Contents Warunki instalacji / requirements Odporność na łuk wewnętrzny / Internal arc performance Warunki do uzyskania łukoochornności / Conditions to obtain the internal arc performance Ciężkie warunki pracy urządzeń SN w dużej wilgotności i/lub zanieczyszczeniu / Harsh conditions of moisture and/or pollution of the MV equipement Wentylacja / Ventilation Temperatura / Temperature Inżynieria budowlana / Civil engineering Wymiary i ciężar / Overall dimensions and weights 0 Wymiary pól / Units dimensions Wycofanie z użytkowania oraz ochrona środowiska / End of life and environmental conservation Ochrona środowiska / Environmental conservation Koniec użytkowania i recykling / End of life and recycling Odzyskiwanie gazu SF po zakończeniu eksploatacji / Recovery of SF gas at end of life Dodatek / Appendix Rysunek kołnierza łączącego / Coupling flange layout SB00-0

4 Instalacja Odporność na łuk wewnętrzny Internal arc performance Wprowadzenie Wewnętrzne zwarcie łukowe jest bardzo częstym zakłóceniem jakie może wystąpić w urządzeniach elektrycznych. W przeciwieństwie do zwykłego zwarcia bezpośredniego powodującego przepływ prądu w przewodnikach stałych, wewnętrzne zwarcie łukowe wywołuje przepływ prądu w powietrzu (które staje się przewodzącą plazmą) pomiędzy dwoma przewodnikami. Oprócz typowych skutków zwarcia (przegrzanie przewodów, naprężenia elektromagnetyczne), łuk wewnętrzny charakteryzuje się olbrzymia ilością energii przekazaną do cieczy. Energia rozpraszana, wydzielana ponad kilkadziesiąt megadżuli na sekundę, powoduje niebezpieczne skutki działania wysokiego ciśnienia i temperatury. Wewnętrzne zwarcia łukowe występują rzadko, ale są na tyle niebezpieczne, że należy radzić sobie z ich skutkami. Przyczyny Wewnętrzne zwarcie łukowe zaczyna się w momencie kiedy zanika wytrzymałość dielektryczna między dwoma przewodnikami o różnym potencjale. Łuk powstaje między dwoma fazami lub pomiędzy fazą i ziemią, co często przeradza się w zwarcie trójfazowe. Pierwotny łuk może być rezultatem : bbstarzenia izolacji (uszkodzony płaszcz kabla, pęknięta izolacja z żywicy epoksydowej). bbwtargnięcia zwierzęcia, co powoduje bezpośrednie zwarcie między przewodnikami lub uszkodzenie izolacji (gryzonie). bbprzypadkowego włożenia narzędzia pomiędzy fazy podczas wykonywania czynności konserwacyjnych (najczęściej klucz między szyny). bbwycieku gazu izolacyjnego (dla aparatów izolowanych SF) lub utraty próżni (dla aparatów późniowych). Konsekwencje W konsekwencji zwarcia łukowego powstają skutki działania wysokiego ciśnienia, duże naprężenia mechaniczne w urządzeniu oraz efekty termiczne (silna emisja gorących gazów, którą należy kontrolować). Wewnętrzne zwarcie łukowe przechodzi fazy: bbfala uderzeniowa: 0-ms bbgwałtowny wzrost ciśnienia : -0ms. bbwyrzucenie gazów i efekt termiczny : 0ms-... Wytworzone gorące gazy są wyrzucane w sposób ciągły. Muszą one być poprawnie skanalizowane w celu obniżenia ciśnienia do zera, a także by zarządzać kierunkiem ich wyrzutu. Introduction The internal arc fault is a very severe short-circuit that can occur in electrical equipment. Whereas a conventional bolted short circuit fault makes the current flow in solid conductors, the internal arc fault makes the current flow in the air (which becomes also plasma) between two conductors. In addition to the usual consequences of a short-circuit fault (conductors overheating, electromagnetic stresses), the internal arc transmits a huge energy amount to the fluid. The dissipated energy, which reaches more than megajoules over one second, provokes hazardous pressure effects and thermal effects. The internal arc fault is rare, but it is so critical that we must manage its effects. Causes The internal arc fault starts when the dielectric strength is lost between two parts at a different voltage. An arc appears between two phases or between one phase and earth. It often degenerates into a three-phases fault. The original arc can be the result of: bbinsulating parts ageing (damaged cables sheath, cracked Epoxy resin). bbthe intrusion of an animal, thus directly creating a short-circuit between conductors, or damaging the insulation (rodents). bbthe introduction of an object between the phases during a maintenance work, typically a wrench in the busbar. bba insulating fluid leakage (for the SF insulated devices) or a vacuum loss (for the vacuum devices). Consequences The consequences of internal arc are pressure effects, severe mechanical stress of the device and thermal effects (heavy expulsion of hot gases that is to be managed). The internal arc fault divides into phases: bbthe shock wave phase: 0-ms bbthe pressure rise phase: -0ms bbthe expulsion and thermal phase: 0ms The generated hot gases are expulsed in a continuous way. They must be correctly canalized in order that the pressure falls to zero, but also to manage their exhaust direction. SB00-0

5 Instalacja Odporność na łuk wewnętrzny Internal arc performance Konsekwencje (ciąg dalszy) W dodatku do tych trzech ogólnych faz, może wystąpić etap otwarcia klapy, kiedy nadciśnienie w zamkniętym przedziale jest uwalniane do innych przedziałów przy pomocy skalibrowanego zaworu otwierającego. Fazę tą charakteryzuje druga fala uderzeniowa i przeniesienie ciśnienia do innych przedziałów. Oprócz swoich mechanicznych i termicznych skutków wewnętrzne zwarcie łukowe jest niebezpieczne również z powodu: bbtoksyczności: uwolnione gazy są zanieczyszczone toksycznymi oparami stopionego plastiku i metalu, bbhałasu: pierwotna fala uderzeniowa jest niebezpieczną falą akustyczną (db), bbpromieniowania : bez bariery ochronnej emitowane promieniowanie może wywołać poparzenia skóry drugiego stopnia w 0 ms. Consequences (continued) In addition to these three generic phases, a valve opening phase can take place, when the overpressure in a hermetic compartment is released to the other compartments by the way of a calibrated valve opening. This phase is characterized by a second pressure wave and a pressure transfer to the other compartments. As well as its mechanical and thermal effects, the internal arc fault is hazardous because of: bbits toxicity: the released gases are loaded with toxic plastic and metal vapors. bbits noise: the original pressure wave is a hazardous acoustic wave ( db). bbits transmitted radiation: without any obstacle, the emitted radiation can burn the skin (second degree level) in 0 ms. ZAGROŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POPARZENIA ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM bb Urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel Prace powinny być wykonane po przeczytaniu zestawu instrukcji urządzenia oraz sprawdzeniu jego parametrów technicznych. bbnigdy nie pracować samodzielnie. bb Przed przystąpieniem do wykonywana prac na lub wewnątrz urządzenia odłączyć zasilanie. Należy wziąć pod uwagę wszystkie źródła energii, włączając możliwość zwrotu mocy. bb Nosić rękawice ochronne w celu uniknięcia jakiegokolwiek kontaktu z przewodnikiem, który przypadkowo mógłby znaleźć się pod napięciem. Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami. DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, ELECTRIC ARC OR BURNS bbonly qualified personnel should install this equipment. Such work should be performed only after reading this entire set of instructions and checking the technical characteristics of the device. bbnever work alone. bbturn off all power supplying this equipment before working on or inside it. Consider all sources of power, including the possibility of backfeeding. bbwear insulating gloves to avoid any contact with a conductor that has accidentally been energized. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury. Różne wykonania łukoochronności AFL AFLR Wydmuch w dół do kanału kablowego/evacuation by the bottom via trench, ka s X X ka s X X The different internal arc performances X X X 0 ka s X X X Wydmuch w górę do kanału tunelowego / Evacuation by the top via duct Instalacja bez zapewnienia łukoochronności UWAGA W niektórych warunkach instalacji, kiedy kable zasilające są wprowadzane od góry łukoochronność nie jest gwarantowana. without internal arc performance CAUTION In certain installation conditions, internal arc performance is not guaranteed when cables are connected by the top. SB00-0

6 Instalacja Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Norma PN EN -00 załącznik A wymaga przetestowanego poziomu ochrony osób znajdujących się w pobliżu rozdzielnic w metalowych obudowach, narażonych na działanie łuku wewnętrznego. IEC -00 standard appendix A imposes a tested level of protection to persons in the vicinity the switchgear in metal enclosures under internal arc conditions. Klasy dostępności Występują wersje klasy dostępności: bbiac: A-FL, bbiac: A-FLR. IAC: A-FL A: Typ A, dostęp ograniczony tylko do uprawnionych pracowników F: dostęp z przodu L: dostęp z boku Kiedy rozdzielnica jest w klasie IAC : A-FL montaż przyścienny, ściana nie przyczynia się do zwiększenia łukoochronności. Accessibility classes versions of accessibility classes are available: bbiac: A-FL, bbiac: A-FLR. IAC: A-FL A: Type A, restricted to authorized personnel only F: access by Front side L: access by Lateral sides When a switchboard is classified IAC: A-FL wall-mounted, this wall does not contribute to the internal arc performance. IAC: A-FLR A: Typ A, dostęp ograniczony tylko do uprawnionych F: dostęp z przodu L: dostęp z boku R: dostęp z tyłu IAC: A-FLR A: Type A, restricted to authorized personnel only F: access by Front side L: access by Lateral side R: access by Rear side DE DE SB00-0

7 Instalacja Wydmuch w dół Umieszczenie rozdzielnic w budynku stacji Instalacja rozdzielnicy w klasie IAC A-FL względem budynku Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Downward exhaust Position of cubicles in the substation of the switchboard IAC: A-FL classified relative to building Minimalna wysokość budynku musi wynosić mm. The ceiling height must be mm minimum. DE0 mm 0 mm mm (minimum) 00 mm (minimum) w zależności od instalacji / depending on the installation Usytuowanie (widok z góry). Implantation (top view). Ustawienie rozdzielnicy jest również możliwe przy prawej ścianie (od prawej do lewej). The implantation of the switchboard is also possible for a wall to the left. SB00-0

8 Instalacja Instalacja rozdzielnicy w klasie IAC A-FLR względem budynku Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance of the switchboard IAC: A-FLR classified relative to building Minimalna wysokość budynku musi wynosić mm. The ceiling height must be mm minimum. DE0 00 mm minimum 0 mm mm (minimum) lub / or 0 mm (wydmuch do góry / evacuation by the top) Usytuowanie (widok z góry). Implantation (top view). 00 mm (minimum) w zależności od instalacji / depending on the installation Ustawienie rozdzielnicy jest również możliwe przy prawej ścianie (od prawej do lewej). The implantation of the switchboard is also possible for a wall to the left. SB00-0

9 Instalacja Rodzaje wydmuchu gazu Dostępne są rodzaję wydmuchu gazu: bbwydmuch w dół do kanału kablowego, bbwydmuch w górę do kanału tunelowego. Wydmuch w dół To wykonanie umożliwia ewakuację gazów do kanału kablowego poprzez klapy zainstalowane pod celką. Przestrzeń pod klapami musi być wolna od jakichkolwiek przeszkód (patrz poniższy rysunek) W celu umożliwienie ujścia gazom, kanał kablowy musi być otwarty z jednej strony w kierunku dobrze wentylowanego obszaru. DE00 OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Wymiary kanałów dla łukoochronności, ka/ s (w mm) Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Evacuation types evacuation modes are available: bbevacuation by the bottom via a trench, bbevacuation by the top via a duct. Evacuation by the bottom This mode enables gases to be evacuated in a duct via a flap situated underneath the cubicle. The area under the «flaps» must be free of obtsacle (see layout below) To enable the evacuation of gases, one of the ends of the duct must open into a well-ventilated area. WARNING Failure to follow these instructions will result in death or serious injury. Dimensions of ducts for. ka/ s performance (in mm) 00 mm 0 minimum* SB00-0

10 Instalacja Plan obszaru wolnego od przeszkód (w mm) DE00 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Area map free of obstructions (in mm) XD X XG mini mini Szerokość / Width Pola / Cubicles XG (mm) X (mm) XD (mm) Wszystkie / All, 0, 00 GAM Inne / Other QMC Inne / Other,, 0,, 0 0 0,,,, 0 Wszystkie / All, 0, SB00-0

11 Instalacja Przygotowanie podłogi dla łukoochronności, ka/ s W celu uzyskania powyższej łukoochronności, przygotowanie podłogi musi być zgodne z wymaganiami co do wypoziomowania wzdłużnego i poprzecznego. Rekomendowane jest użycie metalowych kątowników: bbwypoziomowania wzdłużne : mm/ m (Rys.), bbwypoziomowania poprzeczne : max. mm (Rys.). Wszystkie elementy biorące udział w ewakuacji gazu (kanał, obudowa, itp...) muszą wytrzymywać nacisk 0 Kg/m. Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Preparing the floor for the internal arc performance, ka/ s To obtain the performance arc, implementation of grounds must comply with the requirements of straightness and flatness imposed. The use of metal angles brackets is recommended: bbstraightness: mm/ m (Rep.), bbflatness: mm maximun (Rep.). All the elements allowing the evacuation of the gas (duct, casing, etc...) must be able to bear a load of 0 Kg/m². DE00 Przód rozdzielnicy / Front face of the cubible SB00-0

12 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Wymiary kanałów dla łukoochronności ka/ s (w mm) Dimensions of ducts for ka/ s internal arc performance (in mm) DE00 Instalacja 0 minimum* 0 SB00-0

13 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Instalacja Plan obszaru wolnego od przeszkód (w mm) Area map free of obstructions (in mm) DE00 XG XD X min i 0 min i Szerokość / Width Pola / Cubicles XG (mm) X (mm) XD (mm) Wszystkie / All, 0, 00 GAM Inne / Other,, 0 0,, QMC Inne / Other 0,, 0,, 0 Wszystkie / All, 0, SB00-0

14 Instalacja Przygotowanie podłogi dla łukoochronności ka/ s W celu uzyskania powyższej łukoochronności, przygotowanie podłogi musi być zgodne z wymaganiami co do wypoziomowania wzdłużnego i poprzecznego. Rekomendowane jest użycie metalowych kątowników: bbwypoziomowanie wzdłużne : mm/ m (Rys.), bbwypoziomowanie poprzeczne : max. mm (Rys.). Wszystkie elementy biorące udział w odprowadzaniu gazu (kanał, obudowa, itp...) muszą wytrzymywać obciążenie 0 Kg/m. Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Preparing the floor for ka/ s To obtain the performance arc, implementation of grounds must comply with the requirements of straightness and flatness imposed. The use of metal angles brackets is recommended: bbstraightness: mm/ m (Rep.), bbflatness: mm maximun (Rep.). All the elements allowing the evacuation of the gas (duct, casing, etc...) must be able to bear a load of 0 Kg/m². DE0 Przód rozdzielnicy / Front face of the cubible SB00-0

15 Instalacja Dobór głębokości kanału w zależności do przekroju kabla dla łukoochronności ka/s lub ka/s wydmuch do dołu (patrz rysunki p,,) (w mm) Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Sizing the depth of duct according to the cable section ka/s or ka/s performance in evacuation by the bottom (cf drawings p,,) (in mm) 0 A A Przekrój kabla / cable section (mm²) Wszystkie pola z wyjątkiem / All cubicles expect..., ka/s ka/s Inne pola / Other cubicles DMVA CVM DMA-DMS-DMW-DMVLA-DMVLD SM-GAM DMA/DMV-A/ DM-W/DMVL-A/ DMVL-D -,, ka/s - - ka/s ka/s ka/s ka/s ka/s ka/s S< <S< Obok wyłącznika: 0 / opposite to circuit breaker: 0 Pod wyłącznikiem: 0 / under the circuit breaker: 0 0 S> SB00-0

16 Instalacja Wydmuch do góry Wymiary kanałów kablowych dla łukoochronności ka/s i 0 ka/s (w mm) DE0 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Upward exhaust Dimension of ducts for ka/ s and 0 ka/ s performance (in mm) mm mini 0 mm mini * 00 mm mini Ten sposób umożliwia wydmuch gazu przy użyciu kanału tunelowego umieszczonego nad celką. W celu umożliwienia odprowadzenie gazów, zakończenie rozdzielnicy musi być wyposażone w kołnierz łączący (dostarczany przez Schneider Electric), do którego jest dołączany kanał wydmuchowy (patrz rysunek kołnierza łączącego w Dodatku ). This mode enables gases to be ejected and requires the use of a duct situated above the cubicle. To enable the evacuation of gases, the end of the switchboard must be equipped with a coupling flange (supplied by schneier Electric), on wich is fixed on the evacuation duct (see the coupling flange layout in Appendix ). SB00-0

17 Instalacja Kanał wydmuchowy Aby umożliwić odprowadzenie gazów przez górny kanał, użytkownicy muszą we własnym zakresie doinstalować przewód wydmuchowy przymocowany do kołnierza łączącego. Zakończenie kanału należy zabezpieczyć przed dostaniem się wody, kurzu, wilgoci, zwierząt, itp, jednocześnie umożliwiając odprowadzenie gazów do wyznaczonego obszaru poprzez przewód wydmuchowy umieszczony na końcu kanału wydmuchowego (nie jest dostarczany). Przykładowy kanał wydmuchowy Kanał wydmuchowy musi być wykonany ze stalowej blachy o odpowiedniej grubości aby wytrzymać wysokie ciśnienie i gorące gazy. Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Evacuation duct To enable the evacuation of gases by the top, users must install a conduit fixed to the coupling flange. The end of the duct must block water, dust, moisture, animals, etc. from entering and at the same time enable the evacuation of gases into a dedicated area through a device situated at the outer end of the ductt (not supplied). Evacuation duct example The evacuation duct must be made of metal sheet of sufficient thickness to withstand pressure and hot gases. DE0 Kołnierz łączący Coupling flange SB00-0

18 Instalacja Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Przykład wydmuchu w górę z odprowadzeniem w prawo Top evacuation with right side exit example 00 SB00-0

19 Instalacja Mocowanie pól Mocowanie pól między sobą Pola tworzące rozdzielnicę są łączone między sobą przez proste skręcenie śrubami (przewidzianymi w dostawie). Do montażu szyn zbiorczych należy użyć klucza dynamometrycznego. Mocowanie pól do podłogi Wszystkie pola muszą być przytwierdzone do podłogi przy użyciu śrub M lub kotwami fundamentowymi zamocowanymi w podłożu. Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Fixing of cubicles Fixing of cubicles to each other The units are simply bolted together to built the MV switchboard (bolts supplied). Screws of busbars must be tightened with a torque wrench. Fixation des cellules on the ground All cubicles must be secured to the ground with using M bolts or screw rods grouted into the ground. Szerokość celki (mm) 00 0 b (mm) 0 0 Mocowanie pól dla łukoochronności, ka/ s wydmuch w dół, ka/ s i 0 ka/ s wydmuch w górę (w mm) DE0 Fixing of cubicles for, ka/ s downward exhaust, ka/ s and 0 ka/ s upward exhaust performance (in mm) x M 0 b 0 0 SB00-0

20 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Mocowanie pól dla łukoochroności ka/ s wydmuch w dół (w mm) Fixing of cubicles for ka/ s downward exhaust performance (in mm) DE0 Instalacja x M b SB00-0

21 Instalacja Rozdzielnice SN pełnią funkcje bezpieczeństwa a co za tym idzie muszą być instalowane zgodnie z pewnymi dobrymi praktykami zawodowymi Celem tej instrukcji jest dostarczenie ogólnych wytycznych jak uniknąć lub znacznie zmniejszyć degradację urządzeń SN zainstalowanych w miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub duże zanieczyszczenia. Normalne warunki pracy dla wnętrzowych urządzeń SN Rozdzielnice SN zawierające modułowe celki lub kompaktowe jednostki pierścieniowe zazwyczaj instalowane w prefabrykowanych stacjach wraz z transformatorami i rozdzielnicą nn. Wszystkie urządzenia SN spełniające określone standardy oraz zgodne z normą PN EN - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część : Postanowienia wspólne. Norma ta określa normalne warunki instalacji i użytkowania tego typu urządzeń. Przykład dotyczący wilgotności, norma mówi: Warunki pracy dla wilgotności są następujące: bbśrednia wartość względnej wilgotności mierzona w okresie godzin nie przekracza 0 %, bbśrednia wartość ciśnienia pary wodnej w okresie h nie przekracza, kpa, bbśrednia wartość względnej wilgotności w okresie jednego miesiąca nie przekracza 0 %, bbśrednia wartość ciśnienia pary wodnej w okresie jednego miesiąca nie przekracza, kpa. Dla tych warunków, może sporadycznie wystąpić kondensacja pary wodnej. Uwaga : Kondensacja może wystąpić w przypadku gwałtownych zmian temperatury w okresach wysokiej wilgotności. Uwaga : Aby wytrzymać skutki wysokiej wilgotności i kondensacji, tj. uszkodzenie izolacji czy korozja metalowych elementów, należy użyć rozdzielnicy specjalnie zaprojektowanej i przetestowanej do takich warunków. Uwaga : Kondensacji można zapobiec stosując specjalną konstrukcję budynku lub obudowy stacji oraz odpowiednią wentylację i ogrzewanie pomieszczenia lub używanie urządzeń osuszających. Jak wskazano w normie, czasem kondensacja może wystąpić nawet w normalnych warunkach. Norma precyzuje specjalne środki które mogą być wdrożone aby zapobiec kondensacji pary wodnej w pomieszczeniach stacyjnych.(uwaga ). Użytkowanie w trudnych warunkach W trudnych warunkach wilgotności i zanieczyszczeń, w dużej mierze poza normalnymi warunkami użytkowania wymienionymi w poprzednich akapitach, nawet prawidłowo zaprojektowane urządzenia elektryczne mogą ulec zniszczeniu, w skutek gwałtownej korozji części metalowych i uszkodzeniu powierzchni dielektrycznych izolatorów. Ciężkie warunki pracy urządzeń SN w dużej wilgotności i/lub zanieczyszczeniu Harsh conditions of moisture and / or pollution of the MV equipment MV switchboards fulfil safety functions and must therefore be installed in line with certain profession practices. The purpose of this document is to provided general guidelines on how to avoid or greatly reduce MV equipment degradation on sites exposed to high humidity and heavy pollution. Normal service conditions for indoor MV equipment MV equipment consists of modular MV cubicles or compact Ring Main units generally installed in prefabricated substations along with transformers and LV switchgear. All MV equipment comply with specific standards and with the IEC 0 «Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear». The latter defines the normal conditions for the installation and use of such equipment. For instance, regarding humidity, the standard mentions: The conditions of humidity are as follows: bbthe average value of the relative humidity, measured over a period of h does not exceed 0 % bbthe average value of the water vapour pressure, over a period of h does not exceed, kpa bbthe average value of the relative humidity, over a period one month does not exceed 0 % bbthe average value of water vapour pressure, over a period one month does not exceed, k Pa For these conditions, condensation may occasionally occur. Note : condensation can be expected where sudden temperature changes occur in period of high humidity. Note : to withstand the effects of high humidity and condensation, such as a breakdown of insulation or corrosion of metallic parts, switchgear designated for such conditions and tested accordingly should be used. Note : Condensation may be prevented by special design of the building or housing, by suitable ventilation and heating of the station or by use of dehumifying equipment. As indicated in the standard, condensation may occasionally occur even under normal conditions. The standard goes on to indicate special measures concerning the substation premises that can be implemented to prevent condensation (Note ). Use under severe conditions Under certain severe conditions concerning humidity and pollution, largely beyond the normal conditions of use mentioned above, correctly designed electrical equipment can be subject to damage by rapid corrosions of metal parts and surface degradation of insulating parts. SB00-0

22 Instalacja Środki zapobiegawcze, aby ograniczyć skutki kondensacji Starannie zaprojektować lub przeprojektować wentylację w stacji bbaby zmniejszyć wahania temperatury, utrzymywać wentylację stacji na poziomie minimum wymaganego do odprowadzenia ciepła transformatora. bbjeśli tylko to możliwe, starać się używać naturalnej wentylacji zamiast wentylacji wymuszonej. bbjeśli wentylacja wymuszona jest wymagana, włączyć wentylatory w sposób ciągły. bbjeśli jest zainstalowana wyłącznie wentylacja wymuszona, uruchomić ją na stałe. bbumieścić otwór wentylacyjne stacji najdalej jak to możliwe od rozdzielnicy SN. bbnigdy nie należy robić dodatkowych otworów wentylacyjnych w obudowie rozdzielnicy. Unikać zmian temperatury bbzainstalować grzejniki przeciw kondensacji pary wodnej wewnąrz pól rozdzielnicy SN i pozwolić im działać w sposób ciągły, tzn. bez sterowania automatycznego lub ręcznego. bbpoprawić izolację cieplną budynku stacji. bbunikać instalowania transformatora w tym samym pomieszczeniu co rozdzielnica SN bbjeśli ogrzewanie jest wymagane, upewnić się, że system regulacji temperatury pozwala uniknąć nagłych wahań temperatury lub ustawić ogrzewanie na stałe bbwyeliminować przeciągi w kanałach kablowych, pod drzwiami, itp. Usunąć źródła wilgoci w otoczeniu stacji bbunikać nadmiernej roślinności w okolicach stacji. bbnaprawiać wszelkie nieszczelności w suficie pomieszczenia stacji. bbzapobiegać przedostawaniu się wilgoci z kanałów kablowych do przedziałów kablowych rozdzielnicy SN. Zainstalować system klimatyzacji bbklimatyzacja jest najpewniejszym sposobem na kontrolowanie wilgotności i temperatury. Upewnić się, że okablowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami bbzwrócić szczególną uwagę na umieszczenie ekranów uziemiających, zwłaszcza ekranów rozkładu pola i półprzewodnikowych. bbjeżeli możliwe, używać zimno-kurczliwych głowic kablowych, zawsze upewnić się, że są poprawnie zainstalowane. Środki zapobiegawcze aby ograniczyć skutki zanieczyszczeń bbwyposażyć otwory wentylacyjne stacji w siatkę typu chevron w celu ograniczenia przenikania pyłu i zanieczyszczeń. bbaby zmniejszyć przedostawanie się zanieczyszczeń i kurzu, utrzymywać wentylację stacji na poziomie minimum wymaganego do odprowadzenia ciepła transformatora. bbstosować rozdzielnice SN z wystarczająco wysokim stopniem ochrony (IP). bbużywać filtrów w systemach klimatyzacji, aby uniknąć przedostawaniu się zanieczyszceń i kurzu. bbregularnie usuwać wszystkie ślady zabrudzenia z części metalowych i izolatorów. Wytyczne do trudnych warunków wilgotności / lub zanieczyszczenia Guidelines in harsh conditions of moisture and / or pollution Preventive measures to limit the effects of condensation Carefully design or adapt substation ventilation: bbkeep substation ventilation to the minimum required for evacuation of transformer heat to reduce temperature variations. bbuse natural ventilation rather than forced ventilation whenever possible. bbif forced ventilation is required, run fans continuously. bbif there is only and forced ventilation mode switch in on continuously. bblocate the substation ventilation openings as far as possible from the MV cubicle. bbnever add ventilation openings to MV cubicles. Avoid temperature variations bbinstall anti-condensation heaters inside MV cubicles and let them run continuously, i.e. without automatic or manual control. bbimprove the termal insulation of the substation. bbavoid the transformer is in the same location as the MV switchgear. bbif heating is required, make sure the temperature regulation system avoids large temperature swings or leave heating on continuously. bbeliminate cold air drafts cable trenches, under doors, etc.. Eliminate sources of humidity in the substation environment bbavoid excessive plant growth around the substation. bbrepair any leaks in the substation roof. bbprevent humidity from cable trenches from entering MV cubicles. Install an air conditioning system bbair conditioning is the surest way of controlling humidity and temperature. Make sure cabling is in accordance with applicable rules bbpay special attention to the positioning of earthing screens, stress control screens and semiconductor screens. bbuse cold-shrink cable terminations is possible, but make sure they are properly installed. Preventive measures to limit the effects of pollution bbequip substation ventilation openings with chevrontype baffles to reduce entry of dust and pollution bbkeep substation ventilation to the minimum required for evacuation of transformer heat to reduce entry of pollution and dust. bbuse MV cubicles with a sufficiently high degree of protection (IP). bbuse air conditionning systems with filters to restrict entry pf pollution and dust. bbregularly clean all traces of pollution from metal and insulating parts. SB00-0

23 Instalacja Wentylacja Ventilation Dobór otworów wentylacyjnych Metody obliczeniowe Istnieje wiele metod obliczeniowych służących do oszacowania wymaganego rozmiaru otworów wentylacyjnych w budynku stacji, zarówno do projektowania nowych stacji oraz przeprojektowywania istniejących budynków, w których to pojawiają się problemy z kondensacją pary wodnej. Podstawowa metoda Ta metoda opiera się o straty mocy transformatora. Wymagane powierzchnie otworów wentylacyjnych S i S mogą być oszacowane przy użyciu następujących wzorów: S =, x - P H Sizing the ventilation openings Calculation methods A number of calculation methods are available to estimate the required size of substation ventilation openings, either for the design of new substations or the adaptation of existing substations for which condensation problems have occured. Basic method This method is based on transformer dissipation. The required ventilation opening surface areas S and S can be estimated using the following formulas. i S =, x S S =. x - P and S =. x S H Gdzie: S = powierzchnia niższego otworu (wlot) wentylacyjnego [m ] (powierzchnia siatki jest odjęta). S = powierzchnia wyższego otworu (wylot) wentylacyjnego [m ] (powierzchnia siatki jest odjęta). P = całkowita moc rozpraszana [W], P jest sumą mocy rozpraszanej przez : bbtransformator (straty mocy biegu jałowego oraz podczas obciążenia), bbrozdzielnicę nn, bbrozdzielnicę SN. H = wysokość pomiędzy środkami otworów wentylacyjnych [m]. DE0 Where : S= lower (air entry) ventilation opening area [m²] (grid surface deducted). S = upper (air exit) ventilation opening area [m²] (grid surface deducted). P= total dissiped power [W], P is the sum of the power dissipated by: bb the transformer (dissipation at no load and due to load) bbthe LV switchgear bbthe MV switchgear. H= height between ventilation opening mid points [m]. Uwaga: Ten wzór jest ważny dla średniej rocznej temperatury 0 C i maksymalnej wysokości 00 m. Przykład: Straty transformatora = 0 W Moc rozpraszana przez rozdzielnicę nn = 0 W Moc rozpraszana przez rozdzielnicę SN = 00 W Wysokość pomiędzy środkami otworów wentylacyjnych wynosi, m. Obliczenia: Moc rozpraszana P = = 00 W i S =, x,=, m² Note: This formula is valid for a yearly average temperature of 0 C and a maximum altitude of 00 m. Example: Transformer dissipation= 0 W Lv switchgear dissipation= 0 W MV switchgear dissipation= 00 W The height between ventilation opening mid points is, m. Calculation: Dissipated Power P = = 00 W S =, x - P =, m² S =. x - P =. m²,. and S =. x.=. m² SB00-0

24 Instalacja Wentylacja Ventilation Bardziej kompleksowa metoda Inna możliwość kalkulacji to wykorzystanie następującego wzoru opartego na różnych aspektach projektowania stacji. More complete method Another possibility is the following formula based on various aspects of substation design. (P-,*S(K i *S i )*T (P-.*S(K i *S i )*T i S = i S =, x S i S = *G H*T, *G H*T. Gdzie: S = powierzchnia niższego otworu (wlot) wentylacyjnego [m ] (powierzchnia siatki jest odjęta). S = powierzchnia wyższego otworu (wylot) wentylacyjnego [m ] (powierzchnia siatki jest odjęta). P = całkowita moc rozpraszana [W], P jest sumą mocy rozpraszanej przez: bbtransformator (straty mocy biegu jałowego oraz podczas obciążenia), bbrozdzielnicę nn, bbrozdzielnicę SN. Si = pole powierzchni obudowy i [m ]. Ki = współczynnik przenikania powierzchni i [W/mK]. bbk = dla blach stalowych, bbk = dla cm i, dla 0 cm betonu, bbk = 0 dla ziemi (brak odprowadzania ciepła do ziemi), T = klasa obudowy (wzrost temperatury transformatora) [k]. G = współczynnik siatki bbg = 0, do 0, dla jodełkowych żaluzji typu chevron (0, dla prostego chevron 0 ) bbg < 0, dla bardziej złożonych wzorów tj zachodzące na siebie pręty C. bbg około 0, dla perforowanej blachy z prostokątnymi otworami H = wysokość pomiędzy środkami otworów [m] wentylacyjnych [m] DE0 and S =.*S Where: S=lower (air entry) ventilation opening area [m²]. S = upper (air exit) ventilation opening area [m²]. P= total dissiped power [W], P is the sum of the power dissipated by: bb the transformer (dissipation at no load and due to load) bbthe LV switchgear bbthe MV switchgear. Si= area of enclosure surface i [m²]. Ki= transmission coefficient of surface [W/mK]. bbk= for steel sheets bbk= for cm and,for 0 cm of concrete, bbk= 0 for the ground (no heat transmission throught the ground) T= class of enclosure (transformer temperature rise) [k]. G= grid coefficient bbg= 0. to 0. for chevron blade louvers (0. for 0 simple chevron) bbg < 0. for more complex types such as overlapped C beams. bbg around 0. for punched sheet with rectangular holes H= height between ventilation opening mid points [m]. SB00-0

25 Instalacja Wentylacja Ventilation Bardziej kompleksowa metoda (ciąg dalszy) Uwaga: Przy użyciu tej metody uzyskuje się mniejsze powierzchnie otworów wentylacyjnych niż w poprzednich kalkulacjach, ponieważ metoda ta bierze pod uwagę rozpraszanie ciepła przez ściany, dach i drzwi. Przykład: Straty transformatora = 0 W Moc rozpraszane przez rozdzielnicę nn = 0 W Moc rozpraszane przez rozdzielnicę SN = 00 W Powierzchnia budynku stacji składa się z: bb, m betonowych ścian ( cm grubości), bb m betonowego dachu ( cm grubości), bb, m metalowych drzwi. Klasa obudowy wynosi K. Kratki wentylacyjne są w kształcie jodełkowych żaluzji typu chevron (G = 0,). Wysokość pomiędzy środkami otworów wentylacyjnych wynosi, m. Obliczenia: Moc rozpraszana P = = 00 W S (K i *S i ) =,*+,0*+,* =, W/K i More complete method (continued) Note: This gives smaller ventilation opening areas than the previous method beacause it takes dissipation through the walls, roof and doors into account. Example: Transformer dissipation= 0 W Lv switchgear dissipation= 0 W MV switchgear dissipation= 00 W The substation area is made up of: bb. m² of concrete walls ( cm thick) bb.0 m² of concrete roof ( cm thick) bb. m² of metallic doors The enclosure class is K. The ventilation grid is of the chevron louver type (G= 0.). The height between ventilation opening mid points is, m. Calculation: Dissipated Power P = = 00 W S (K i *S i ) =.*+.0*+.* =. W/K i (00-,*,*) (00-.*.*) S = = 0, m² S = = 0. m² *0,*,*, *0.*.*, i S =, x 0, =,0 m² and S =. x 0. =.0 m² Testowanie Metody opisane powyżej mogą być używane do oszacowania wymaganej wielkości otworów wentylacyjnych stacji, jednakże najlepsze rezultaty uzyskuje się w wyniku badań. Dla nowych stacji, badania powinny być przeprowadzone przez producenta stacji w celu upewnienia się, że wykonany system wentylacyjny nie został przewymiarowany. Dla istniejących stacji, gdzie występują problemy z kondensacją pary wodnej, badania mogą być wykonane w celu określenia czy powierzchnie otworów wentylacyjnych mogą zostać zredukowane bez ryzyka przekroczenia maksymalnej temperatury transformatora w najgorszych możliwych warunkach jego pracy. Testing The above methods can be used to estimate the required size of substation ventilation openings, however the best results are obtained by testing. For new substation, tests should be carried out by the substation supplier to ensure that the provided ventilation system is not oversized. For existing substations presenting condensation, tests can be carried out to determine whether ventilation opening areas can be reduced without exceeding the maximum temperature rise liimits of the transformer under the worst possible conditions. SB00-0

26 Instalacja Wentylacja Ventilation Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych Ventilation opening locations Aby ułatwić odprowadzanie ciepła wytwarzanego przez transformator poprzez wykorzystanie naturalnej wentylacji, otwory wentylacyjne powinny być rozmieszczone na górze i dole ściany obok transformatora. Ciepło rozpraszane przez rozdzielnicę SN jest znikome. W celu uniknięcia problemów z kondensacją pary wodnej, otwory wentylacyjne stacji powinny być umieszczone najdalej jak to możliwe od rozdzielnicy. To facilitate evacuation of the heat produced by the transformer via natural convection, ventilation openings should be located at the top and bottom of the wall near the transformer. The heat dissipated by the MV switchboards is negligible. To avoid condensation problems, the substation ventilation openings should be located as far as possible from the switchboard. Zbyt duża wentylacja stacji SN/nn Rozdzielnica SN jest poddawana gwałtownym zmianom temperatury. :Rozdzielnica SN :Rozdzielnica nn :Górny i dolny otwór wentylacyjny Stacja z odpowiednią wentylacją Pola rozdzielnicy SN nie są jest poddawane gwałtownym zmianom temperatury. :Rozdzielnica SN :Rozdzielnica nn :Górny i dolny otwór wentylacyjny DE0 DE0 «Over» ventilated MV/LV substation The MV cubicle is subjected to sudden temperature variations. : MV switchboard : LV switchboard : Upper and Lower ventilations Substation with adapted ventilation The MV cubicle is no longer subjected to sudden temperature variations. : MV switchboard : LV enclosure : High and Low ventilations SB00-0

27 Instalacja Wentylacja Ventilation DE0 Stacja z odpowiednią wentylacją (ciąg dalszy) Jeżeli rozdzielnica SN znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu niż transformator, pomieszczenie rozdzielnicy wymaga tylko minimalnej wentylacji aby wysuszyć wszelką wilgoć, jaka może się w nim znaleźć. Substation with adapted ventilation (continued) If the MV switchboard is seperated fron the transformer, the room containing the switchboard requires only minimal ventilation to allow drying of any humidity that may enter the room. DE0 Rodzaj otworów wentylacyjnych Aby ograniczyć ilość kurzu, zabrudzeń, zamglenia, itp...otwory wentylacyjne stacji powinny być wyposażone w żaluzjowe kratki wentylacyjne typu chevron. Zawsze upewnić się, że żaluzje są skierowane we właściwym kierunku. Type of ventilation openings To reduce the entry of dust, pollution, mist, etc..., the substation ventilation openings should be equipped with chevron blade baffles. Always make sure the baffles are oriented in the right direction. Wentylacja pól SN Podczas projektowania rozdzielnic SN, każda potrzeba naturalnej wentylacji jest brana pod uwagę przez producenta Nigdy nie należy robić dodatkowych otworów wentylacyjnych w obudowie rozdzielnicy. MV cubicles ventilation Any need for natural ventilation is taken into account by the manufacturer in the design of MV cubicles. Ventilation openings should never be added to the original design. SB00-0

28 Instalacja Temperatura Temperature Informacje ogólne General Wahania temperatury w warunkach wysokiej wilgotności prowadzą do powstawania kondensacji pary wodnej. The temperature variations lead to condensation under high humidity conditions. Wahania temperatury wewnątrz celek Jeżeli średnia wilgotność względna może utrzymywać się na wysokim poziomie w długim okresie czasu, w celu zminimalizowania wahań temperatury, należy zawsze instalować grzejniki zapobiegające kondensacji wewnątrz celek SN. Grzejniki muszą pracować stale, godziny na dobę przez cały rok. UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZNISZCZENIE CELEK bbnigdy nie podłączać rezystorów do sterownika czy regulatora temperatury. bbupewnić się, że grzejniki zapewniają odpowiedni okres żywotności (zazwyczaj wystarczy standardowa wersja). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia lub zniszczenie urządzenia. Wahania temperatury wewnątrz stacji Aby zminimalizować wahania temperatury wewnątrz stacji, można wykonać następujące czynności: bbwdrożyć środki opisane w poprzednim rozdziale dotyczącym wentylacji. bbpoprawić izolację termiczną stacji w celu zmniejszenia oddziaływania wahań temperatury zewnętrznej na temperaturę wewnątrz stacji. bbjeżeli to możliwe, unikać ogrzewania pomieszczenia stacji. Jeśli ogrzewanie jest konieczne upewnić się, że regulator temperatury i/lub termostat są wystarczająco dokładne i tak zaprojektowane aby unikać nadmiernych wahań temperatury (np. nie więcej niż C). Temperature variations inside cubicles To reduce temperature variations, always install anti condensation heaters inside MV cubicles if the average relative humidity can remain high over a long period of time. The heaters must operate continuously, hours a day all year long. CAUTION HAZARD OF DAMAGE TO CUBICLES bb NEVER connect the resistance to a temperature control or regulation system. bbmake sure the heaters offer an adequate service life (standard version are generally sufficient). Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage. Temperature variations inside the substation The following measures can be taken to reduce temperature variations inside the substation: bbimplement the measures described in the previous section concerning ventilation. bbimprove the thermal insulation of the substation to reduce the effects of outdoors temperature variations on the temperature inside the substation. bbavoid substation heating if possible. If heating is required make sure the regulation system and/or thermostat are sufficiently accurate and designed to avoid excessive temperature swings (e.g no greater than C). DE0 cykl Zasilanie AC czas Jeśli wystarczająco dokładny system regulacji temperatury nie jest dostępny, należy pozostawić ogrzewanie włączone na stale, godziny na dobę przez cały rok. If a sufficiently accurate temperature regulation system is not available, leave the heating on continuously, hours a day all year long. SB00-0

29 Instalacja Temperatura Temperature Przypomnienie Zalecenia dla ochrony przed działaniem czynników środowiskowych. W określonych warunkach klimatycznych, może wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej. Za pomocą prostych środków możliwe jest wzmocnienie ochrony stacji SN i zminimalizowanie ryzyka pojawienia się kondensacji a przez to zjawiska wyładowań niezupełnych. Przyczyną powstawania tego zjawiska mogą być następujące trzy czynniki: bbarchitektura stacji (wymiary i umiejscowienie systemu wentylacji, rodzaj użytych materiałów), bbwarunki klimatyczne otoczenia stacji SN/nn (duża wilgotność, zamglenie, opady atmosferyczne, położenie i zanieczyszczenia) bbtechnologia i/lub wykonanie głowic kablowych. Szczegóły wykonania stacji Reminder Recommandation for environmental withstand. Under certain climatic conditions, the condensation phenomenon may occur. By simple means it is possible to enhance the behavior of MV substations and to minimise the risk of appearance of condensation and thus of corona discharge phenomena. Three main factors may be responsible for this phenomenon: bbsubstation architecture (dimension and replacement of ventilation systems, type of materials used) bbclimatic environment of MV/LV (very damp area, fog, precipitation, orientation and pollution) bbtechnology and/or implementation of cable ends. bb Environnemental details : rozdzielnica SN : rozdzielnica nn : transformator : górny i dolny otwór wentylacyjny DE0 : MV switchboard : LV enclosure : transformer : ventilation area top and bottom Rozwiązania Architektura stacji Dostosować powierzchnie otworów wentylacyjnych do strat mocy w stacji w celu minimalizacji wahań temperatury. Wyeliminować wentylację w bezpośrednim sąsiedztwie modułowej rozdzielnicy SN. Zapewnić odpowiednią wentylację (góra i dól) przez cyrkulację powietrza wokół transformatora. Środowisko stacji SN/nn Zagwarantować szczelność budynku stacji oraz kanałów kablowych. W celu ograniczenia przeciągów, zapewnić system wentylacyjny wyposażony w kratki. Zainstalować rezystory przeciw kondensacji pary wodnej w poszczególnych celkach. Głowice kablowe Niepoprawne zamontowanie zimno-kurczliwych głowic kablowych skutkuje pojawieniem się naprężeń w izolatorach, co prowadzi do powstawania wyładowań niezupełnych w ciężkich warunkach pracy. Solutions Substation architecture Adapat ventilation cross section to power loss in the substation to minimise temperature differences. Eliminate ventilation in the environment in the immediate vicinity of the MV modular switchboard. Provide suitable ventilation (top and bottom) by convection around the transformer. The HV/LV substation environment Guarantee tightness of the substation and of the cable pits. Provide baffle type ventilation systems to limit direct penetration. Install anti condensation resistances in the cubicles. Cables ends Incorrect implementation of cold technology cables ends will result in dielectric stresses that will also generate the corona discharge phenomenon in harsh conditions. SB00-0

30 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary i ciężar Overall dimensions and weights Typ celki Wysokość Szerokość Głębokość Waga (mm) (mm) (mm) (kg) Type of cubicle Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Weight (kg) IM,IMB 0 () /00 0 / IMC 0 () 00 0 PM, QM, QMB 0 () /00 0 / QMC 0 () 0 CVM DM-A, DM-D, DM-W, DM, DMVL-A, DMVL-D 0 () 0 DM-S 0 () 0 0 DMV-A, DMV-D () 0 0 DMV-S 0 () 0 0 CM 0 () 0 00 CM 0 () GBC-A, GBC-B NSM-kable, NSM-szyny GIM GEM () 0 0/0 () 0/ GBM 0 0 GAM 0 0 GAM SM 0 () /00 () 0 / TM 0 0 DM-A, DM-D, DM-W, DM-Z ( A) Dodać do wysokości: () 0 mm na podwyższony przedział nn do instalowania urządzeń sterowania/monitoringu oraz zabezpieczeń. W celu zepwenienia jednakowej wysokości rozdzielnicy, wszystkie pola (z wyjątkiem GIM i GEM) mogą być wyposażone w ten typ przedziału nn. () w zależności od konfiguracji szyn zbiorczych w polach rozdzielnicy VM (starsza wersja SM), można zastosować dwa rodzaje jednostkek rozbudowy : bbdo rozbudowy pola DM lub DM rozdzielnicy VM, użyć jednostki rozbudowy o głębokości 0 mm bbdo wszystkich pozostałych pól wymagana jest głębokość 0 mm. () dla pola A. Add to height: () 0 mm for low-voltage enclosures for control/ monitoring and protection functions. To ensure uniform presentation, all units (except GIM and GEM) may be equipped with low-voltage enclosures. () depending on the busbar conf guration in the VM unit, two types of extension units may be used: bbto extend a VM DM or DM unit, use an extension unit with a depth of 0 mm bbfor all other VM units, a depth of 0 mm is required. () for the A unit. 0 SB00-0

31 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary pól Cubicles dimensions DE0 Pole o szerokości Cubicle width SB00-0

32 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary pól Cubicles dimensions DE0 Pole o szerokości 00 Cubicle width SB00-0

33 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary pól Cubicles dimensions DE0 Pole o szerokości Cubicle width SB00-0

34 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary pól Cubicles dimensions DE0 Pole o szerokości 0 Cubicle width SB00-0

35 Wycofanie z użytkowania oraz ochrona środowiska End of life and environmental conservation Informacje o produkcie Głównym zadaniem gamy rozdzielnic SM- jest załączanie i wyłączanie sieci w zakresie napięcia od kv do kv. Rodzina rozdzielnic charakteryzuje się następującymi parametrami znamionowymi: do kv (Ur), 0/ A (Ir) ka/ s (Ik/tk) oraz łukoochronność, ka/ s, ka/ s i 0 ka/ s przy 0/0 Hz. Do analizy wykorzystano przykładowe pola: IM i QM (bez bezpieczników), DM-A oraz DMV-A. Oddziaływanie na środowisko przywołanych celek reprezentuje oddziaływanie innych celek z gamy, które zostały zaprojektowane w tej samej technologii. Analizę środowiska przeprowadzono zgodnie z normą ISO 0 Zarządzanie środowiskowe: Ocena cyklu życia - Zasady i struktura. Analiza ta bierze pod uwagę poszczególne etapy cyklu życia produktu. Produkcja Gama SM- jest produkowana w jednostkach produkcyjnych firmy Schneider Electric, w których wdrożono system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 0. Dystrybucja Masa i objętość opakowań zostały zredukowane, zgodnie z dyrektywą UE w sprawie opakowań. Waga opakowania celki IM i QM wynosi kg. W jego skład wchodzi drewniana paleta (, kg), karton (, kg), gwoździe (0, kg), polistyren (0, kg), taśma (0, kg). Waga opakowania celki DMV-A wynosi kg. W jego skład wchodzi drewniana paleta (, kg), karton ( kg), gwoździe (0, kg), polistyren (0, kg), taśma (0, kg). Waga opakowania celki DM-A wynosi, kg. W jego skład wchodzi drewniana paleta (, kg), karton (, kg), gwoździe (0, kg), polistyren (0, kg), taśma (0, kg). Przepływy logistyczne produktów zostały zoptymalizowane poprzez utworzenie lokalnych centrów dystrybucji w pobliżu obszarów rynkowych. Ochrona środowiska Environmental conservation Product overview The main function of the SM- range is to switching and breaking from kv to kv. This range consists of: up to kv (Ur), 0/A (Ir) ka/s (Ik/tk), and, ka/s, ka/s and 0 ka/ s Internal Arc Withstand at 0/0 Hz The representative product used for the analysis are: IM & QM (without fuses), DM-A, and DMV-A. The environmental impacts of this referenced product are representative of the impacts of the other products of the range which are developed with the same technology. The environmental analysis was performed in conformity with ISO 0 Environmental management: Life cycle assessment Principle and framework. This analysis takes the stages in the life cycle of the product into account. Manufacturing The SM- range is manufactured at a Schneider Electric production site on which an ISO 0 certified environmental management systemhas been established. Distribution The weight and volume of the packaging have been reduced, in compliance with the European Union s packaging directive. The IM & QM packaging weight is -kg. It consists of wooden pallet (,kg), carton (,kg), nails (0,kg), polystyrene (0,kg), band strapping (0,kg). The DMV-A packaging weight is -kg. It consists of wooden pallet (,kg), carton (kg), nails (0,kg), polystyrene (0,kg), band strapping (0,kg). The DM-A packaging weight is,-kg. It consists of wooden pallet (,kg), carton (,kg), nails (0,kg), polystyrene (0,kg), band strapping (0,kg). The product distribution flows have been optimised by setting up localdistribution centres close to the market areas. SB00-0

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Po dokonaniu poprawnej instalacji i uruchomieniu powinno wyświetlić się okno dialogowe rys.1

Po dokonaniu poprawnej instalacji i uruchomieniu powinno wyświetlić się okno dialogowe rys.1 INSTRUKCJA OBŁSUGI PROGRAMU DELTA 1 Rys.1 Należy dokonać instalacji: english.exe Po dokonaniu poprawnej instalacji i uruchomieniu powinno wyświetlić się okno dialogowe rys.1 Rys 2 Należy wypełnić formularz:

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Przyłącza elektryczne VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Główne Gama produktów Typ produktu Altivar ATV61 rezystor hamujący ATV71 rezystor

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Post low voltage insulators

Post low voltage insulators 63 Insulators Zakład Zakład Produkcji Aparatury Elektrycznej i i Izolatorów ELTOM ELTOM Tomasz Tomasz Cisak Cisak ul. ul. Pionierów 17 17 84-300 84-300 Lębork Lębork Polska Polska www.cisak.pl 64 Post

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Bardziej szczegółowo

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.130.10 PN-EN 62271-202:2014-12/AC1 Wprowadza IEC 62271-202:2014/AC1:2015, IDT Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 240 V AC Główne Gama produktów Typ produktu lub komponentu Typ przekaźnika Nazwa przekaźnika Parametry

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology 85, 2014: 40-44 (Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. 85, 2014) The analysis of the energy demand for heating and cooling

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual Selfie Monopod MA426 Instrukcja obsługi User s Manual PL Selfie Monopod Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem oraz zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Zestaw: 1x mobile phone

Bardziej szczegółowo

HABeR-CLD. Rozdzielnice pierścieniowe ,5 kv A 16 31,5 ka. licencja

HABeR-CLD. Rozdzielnice pierścieniowe ,5 kv A 16 31,5 ka. licencja Rozdzielnice pierścieniowe 12-17,5 kv 630 3150 A 16 31,5 ka licencja informacje ogólne - rozdzielnica średniego napięcia przeznaczona jest do pierwotnego rozdziału energii. Pola mają konstrukcję modułową

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM CENNIK (bazowy) PRICE LIST (basic) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM On grid FOTTON PLATINIUM INVERTERS FOTTON PLATINUM inwertery-s FOTTON PLATINUM S-Inverters FOTTON PLATINUM 2100 S jednofazowy with

Bardziej szczegółowo

RE7TP13BU regulowany przekaźnik czasowy opóźniający zał. - 0, s - 24 V AC DC - 2OZ

RE7TP13BU regulowany przekaźnik czasowy opóźniający zał. - 0, s - 24 V AC DC - 2OZ Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2.

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2. Kod / code: AWT050, AWT053, AWT150, AWT200, AWT203, AWT204, AWT205, AWT250, AWT253 Nazwa/ Name: TRP 20/U1/U2, TRP 30/U1/U2, TRP 40/U1/U2 TRP 50/U1/U2, TRP 80/U1/U2* Zasilacz AC/AC AC/AC power supply IU-TRAFO

Bardziej szczegółowo

SkillGuide. Podręcznik użytkownika. Polski

SkillGuide. Podręcznik użytkownika. Polski SkillGuide Podręcznik użytkownika Polski SkillGuide SkillGuide to urządzenie treningowe, które na bieżąco dostarcza informacji dotyczących przeprowadzanej resuscytacji krążeniowoddechowej i przedstawia

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Warunki montowania dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Treść W niniejszym dokumencie opisano wymiary, minimalnie wymagane odstępy, ilości dolotowego i odlotowego powietrza wentylacyjnego niezbędne

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 821 1821P01 Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description AHU with heat recovery Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung odzyskiem ciepła Description The air handling units RIS are used for ventilation with filtered, fresh, and preheated air. RIS units recoup heat

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE YHKXS 6/10 kv Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE Medium voltage cables with XLPE insulation Norma Standard PN-HD 620-10C IEC 60502-2 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukcja Construction 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Żaluzje poziome aluminiowe Venus 16mm / 25mm Aluminium Venetian blinds Venus 16mm / 25mm

Żaluzje poziome aluminiowe Venus 16mm / 25mm Aluminium Venetian blinds Venus 16mm / 25mm Katalog Produktów Spis Treści / contents Żaluzje poziome aluminiowe 25mm Aluminium Venetian blinds 25mm 3 Żaluzje poziome aluminiowe 50mm Aluminium Venetian blinds 50mm 4 Żaluzje poziome aluminiowe Venus

Bardziej szczegółowo