Rozdział Energii SN Medium Voltage Distribution SM6-24. Rozdzielnice modułowe Modular cubicles. Warunki instalacji Installation requirements

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział Energii SN Medium Voltage Distribution SM6-24. Rozdzielnice modułowe Modular cubicles. Warunki instalacji Installation requirements"

Transkrypt

1 Rozdział Energii SN Medium Voltage Distribution SM- Rozdzielnice modułowe Modular cubicles Warunki instalacji requirements

2

3 Warunki instalacji requirements Spis treści Table of Contents Warunki instalacji / requirements Odporność na łuk wewnętrzny / Internal arc performance Warunki do uzyskania łukoochornności / Conditions to obtain the internal arc performance Ciężkie warunki pracy urządzeń SN w dużej wilgotności i/lub zanieczyszczeniu / Harsh conditions of moisture and/or pollution of the MV equipement Wentylacja / Ventilation Temperatura / Temperature Inżynieria budowlana / Civil engineering Wymiary i ciężar / Overall dimensions and weights 0 Wymiary pól / Units dimensions Wycofanie z użytkowania oraz ochrona środowiska / End of life and environmental conservation Ochrona środowiska / Environmental conservation Koniec użytkowania i recykling / End of life and recycling Odzyskiwanie gazu SF po zakończeniu eksploatacji / Recovery of SF gas at end of life Dodatek / Appendix Rysunek kołnierza łączącego / Coupling flange layout SB00-0

4 Instalacja Odporność na łuk wewnętrzny Internal arc performance Wprowadzenie Wewnętrzne zwarcie łukowe jest bardzo częstym zakłóceniem jakie może wystąpić w urządzeniach elektrycznych. W przeciwieństwie do zwykłego zwarcia bezpośredniego powodującego przepływ prądu w przewodnikach stałych, wewnętrzne zwarcie łukowe wywołuje przepływ prądu w powietrzu (które staje się przewodzącą plazmą) pomiędzy dwoma przewodnikami. Oprócz typowych skutków zwarcia (przegrzanie przewodów, naprężenia elektromagnetyczne), łuk wewnętrzny charakteryzuje się olbrzymia ilością energii przekazaną do cieczy. Energia rozpraszana, wydzielana ponad kilkadziesiąt megadżuli na sekundę, powoduje niebezpieczne skutki działania wysokiego ciśnienia i temperatury. Wewnętrzne zwarcia łukowe występują rzadko, ale są na tyle niebezpieczne, że należy radzić sobie z ich skutkami. Przyczyny Wewnętrzne zwarcie łukowe zaczyna się w momencie kiedy zanika wytrzymałość dielektryczna między dwoma przewodnikami o różnym potencjale. Łuk powstaje między dwoma fazami lub pomiędzy fazą i ziemią, co często przeradza się w zwarcie trójfazowe. Pierwotny łuk może być rezultatem : bbstarzenia izolacji (uszkodzony płaszcz kabla, pęknięta izolacja z żywicy epoksydowej). bbwtargnięcia zwierzęcia, co powoduje bezpośrednie zwarcie między przewodnikami lub uszkodzenie izolacji (gryzonie). bbprzypadkowego włożenia narzędzia pomiędzy fazy podczas wykonywania czynności konserwacyjnych (najczęściej klucz między szyny). bbwycieku gazu izolacyjnego (dla aparatów izolowanych SF) lub utraty próżni (dla aparatów późniowych). Konsekwencje W konsekwencji zwarcia łukowego powstają skutki działania wysokiego ciśnienia, duże naprężenia mechaniczne w urządzeniu oraz efekty termiczne (silna emisja gorących gazów, którą należy kontrolować). Wewnętrzne zwarcie łukowe przechodzi fazy: bbfala uderzeniowa: 0-ms bbgwałtowny wzrost ciśnienia : -0ms. bbwyrzucenie gazów i efekt termiczny : 0ms-... Wytworzone gorące gazy są wyrzucane w sposób ciągły. Muszą one być poprawnie skanalizowane w celu obniżenia ciśnienia do zera, a także by zarządzać kierunkiem ich wyrzutu. Introduction The internal arc fault is a very severe short-circuit that can occur in electrical equipment. Whereas a conventional bolted short circuit fault makes the current flow in solid conductors, the internal arc fault makes the current flow in the air (which becomes also plasma) between two conductors. In addition to the usual consequences of a short-circuit fault (conductors overheating, electromagnetic stresses), the internal arc transmits a huge energy amount to the fluid. The dissipated energy, which reaches more than megajoules over one second, provokes hazardous pressure effects and thermal effects. The internal arc fault is rare, but it is so critical that we must manage its effects. Causes The internal arc fault starts when the dielectric strength is lost between two parts at a different voltage. An arc appears between two phases or between one phase and earth. It often degenerates into a three-phases fault. The original arc can be the result of: bbinsulating parts ageing (damaged cables sheath, cracked Epoxy resin). bbthe intrusion of an animal, thus directly creating a short-circuit between conductors, or damaging the insulation (rodents). bbthe introduction of an object between the phases during a maintenance work, typically a wrench in the busbar. bba insulating fluid leakage (for the SF insulated devices) or a vacuum loss (for the vacuum devices). Consequences The consequences of internal arc are pressure effects, severe mechanical stress of the device and thermal effects (heavy expulsion of hot gases that is to be managed). The internal arc fault divides into phases: bbthe shock wave phase: 0-ms bbthe pressure rise phase: -0ms bbthe expulsion and thermal phase: 0ms The generated hot gases are expulsed in a continuous way. They must be correctly canalized in order that the pressure falls to zero, but also to manage their exhaust direction. SB00-0

5 Instalacja Odporność na łuk wewnętrzny Internal arc performance Konsekwencje (ciąg dalszy) W dodatku do tych trzech ogólnych faz, może wystąpić etap otwarcia klapy, kiedy nadciśnienie w zamkniętym przedziale jest uwalniane do innych przedziałów przy pomocy skalibrowanego zaworu otwierającego. Fazę tą charakteryzuje druga fala uderzeniowa i przeniesienie ciśnienia do innych przedziałów. Oprócz swoich mechanicznych i termicznych skutków wewnętrzne zwarcie łukowe jest niebezpieczne również z powodu: bbtoksyczności: uwolnione gazy są zanieczyszczone toksycznymi oparami stopionego plastiku i metalu, bbhałasu: pierwotna fala uderzeniowa jest niebezpieczną falą akustyczną (db), bbpromieniowania : bez bariery ochronnej emitowane promieniowanie może wywołać poparzenia skóry drugiego stopnia w 0 ms. Consequences (continued) In addition to these three generic phases, a valve opening phase can take place, when the overpressure in a hermetic compartment is released to the other compartments by the way of a calibrated valve opening. This phase is characterized by a second pressure wave and a pressure transfer to the other compartments. As well as its mechanical and thermal effects, the internal arc fault is hazardous because of: bbits toxicity: the released gases are loaded with toxic plastic and metal vapors. bbits noise: the original pressure wave is a hazardous acoustic wave ( db). bbits transmitted radiation: without any obstacle, the emitted radiation can burn the skin (second degree level) in 0 ms. ZAGROŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POPARZENIA ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM bb Urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel Prace powinny być wykonane po przeczytaniu zestawu instrukcji urządzenia oraz sprawdzeniu jego parametrów technicznych. bbnigdy nie pracować samodzielnie. bb Przed przystąpieniem do wykonywana prac na lub wewnątrz urządzenia odłączyć zasilanie. Należy wziąć pod uwagę wszystkie źródła energii, włączając możliwość zwrotu mocy. bb Nosić rękawice ochronne w celu uniknięcia jakiegokolwiek kontaktu z przewodnikiem, który przypadkowo mógłby znaleźć się pod napięciem. Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami. DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, ELECTRIC ARC OR BURNS bbonly qualified personnel should install this equipment. Such work should be performed only after reading this entire set of instructions and checking the technical characteristics of the device. bbnever work alone. bbturn off all power supplying this equipment before working on or inside it. Consider all sources of power, including the possibility of backfeeding. bbwear insulating gloves to avoid any contact with a conductor that has accidentally been energized. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury. Różne wykonania łukoochronności AFL AFLR Wydmuch w dół do kanału kablowego/evacuation by the bottom via trench, ka s X X ka s X X The different internal arc performances X X X 0 ka s X X X Wydmuch w górę do kanału tunelowego / Evacuation by the top via duct Instalacja bez zapewnienia łukoochronności UWAGA W niektórych warunkach instalacji, kiedy kable zasilające są wprowadzane od góry łukoochronność nie jest gwarantowana. without internal arc performance CAUTION In certain installation conditions, internal arc performance is not guaranteed when cables are connected by the top. SB00-0

6 Instalacja Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Norma PN EN -00 załącznik A wymaga przetestowanego poziomu ochrony osób znajdujących się w pobliżu rozdzielnic w metalowych obudowach, narażonych na działanie łuku wewnętrznego. IEC -00 standard appendix A imposes a tested level of protection to persons in the vicinity the switchgear in metal enclosures under internal arc conditions. Klasy dostępności Występują wersje klasy dostępności: bbiac: A-FL, bbiac: A-FLR. IAC: A-FL A: Typ A, dostęp ograniczony tylko do uprawnionych pracowników F: dostęp z przodu L: dostęp z boku Kiedy rozdzielnica jest w klasie IAC : A-FL montaż przyścienny, ściana nie przyczynia się do zwiększenia łukoochronności. Accessibility classes versions of accessibility classes are available: bbiac: A-FL, bbiac: A-FLR. IAC: A-FL A: Type A, restricted to authorized personnel only F: access by Front side L: access by Lateral sides When a switchboard is classified IAC: A-FL wall-mounted, this wall does not contribute to the internal arc performance. IAC: A-FLR A: Typ A, dostęp ograniczony tylko do uprawnionych F: dostęp z przodu L: dostęp z boku R: dostęp z tyłu IAC: A-FLR A: Type A, restricted to authorized personnel only F: access by Front side L: access by Lateral side R: access by Rear side DE DE SB00-0

7 Instalacja Wydmuch w dół Umieszczenie rozdzielnic w budynku stacji Instalacja rozdzielnicy w klasie IAC A-FL względem budynku Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Downward exhaust Position of cubicles in the substation of the switchboard IAC: A-FL classified relative to building Minimalna wysokość budynku musi wynosić mm. The ceiling height must be mm minimum. DE0 mm 0 mm mm (minimum) 00 mm (minimum) w zależności od instalacji / depending on the installation Usytuowanie (widok z góry). Implantation (top view). Ustawienie rozdzielnicy jest również możliwe przy prawej ścianie (od prawej do lewej). The implantation of the switchboard is also possible for a wall to the left. SB00-0

8 Instalacja Instalacja rozdzielnicy w klasie IAC A-FLR względem budynku Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance of the switchboard IAC: A-FLR classified relative to building Minimalna wysokość budynku musi wynosić mm. The ceiling height must be mm minimum. DE0 00 mm minimum 0 mm mm (minimum) lub / or 0 mm (wydmuch do góry / evacuation by the top) Usytuowanie (widok z góry). Implantation (top view). 00 mm (minimum) w zależności od instalacji / depending on the installation Ustawienie rozdzielnicy jest również możliwe przy prawej ścianie (od prawej do lewej). The implantation of the switchboard is also possible for a wall to the left. SB00-0

9 Instalacja Rodzaje wydmuchu gazu Dostępne są rodzaję wydmuchu gazu: bbwydmuch w dół do kanału kablowego, bbwydmuch w górę do kanału tunelowego. Wydmuch w dół To wykonanie umożliwia ewakuację gazów do kanału kablowego poprzez klapy zainstalowane pod celką. Przestrzeń pod klapami musi być wolna od jakichkolwiek przeszkód (patrz poniższy rysunek) W celu umożliwienie ujścia gazom, kanał kablowy musi być otwarty z jednej strony w kierunku dobrze wentylowanego obszaru. DE00 OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Wymiary kanałów dla łukoochronności, ka/ s (w mm) Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Evacuation types evacuation modes are available: bbevacuation by the bottom via a trench, bbevacuation by the top via a duct. Evacuation by the bottom This mode enables gases to be evacuated in a duct via a flap situated underneath the cubicle. The area under the «flaps» must be free of obtsacle (see layout below) To enable the evacuation of gases, one of the ends of the duct must open into a well-ventilated area. WARNING Failure to follow these instructions will result in death or serious injury. Dimensions of ducts for. ka/ s performance (in mm) 00 mm 0 minimum* SB00-0

10 Instalacja Plan obszaru wolnego od przeszkód (w mm) DE00 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Area map free of obstructions (in mm) XD X XG mini mini Szerokość / Width Pola / Cubicles XG (mm) X (mm) XD (mm) Wszystkie / All, 0, 00 GAM Inne / Other QMC Inne / Other,, 0,, 0 0 0,,,, 0 Wszystkie / All, 0, SB00-0

11 Instalacja Przygotowanie podłogi dla łukoochronności, ka/ s W celu uzyskania powyższej łukoochronności, przygotowanie podłogi musi być zgodne z wymaganiami co do wypoziomowania wzdłużnego i poprzecznego. Rekomendowane jest użycie metalowych kątowników: bbwypoziomowania wzdłużne : mm/ m (Rys.), bbwypoziomowania poprzeczne : max. mm (Rys.). Wszystkie elementy biorące udział w ewakuacji gazu (kanał, obudowa, itp...) muszą wytrzymywać nacisk 0 Kg/m. Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Preparing the floor for the internal arc performance, ka/ s To obtain the performance arc, implementation of grounds must comply with the requirements of straightness and flatness imposed. The use of metal angles brackets is recommended: bbstraightness: mm/ m (Rep.), bbflatness: mm maximun (Rep.). All the elements allowing the evacuation of the gas (duct, casing, etc...) must be able to bear a load of 0 Kg/m². DE00 Przód rozdzielnicy / Front face of the cubible SB00-0

12 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Wymiary kanałów dla łukoochronności ka/ s (w mm) Dimensions of ducts for ka/ s internal arc performance (in mm) DE00 Instalacja 0 minimum* 0 SB00-0

13 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Instalacja Plan obszaru wolnego od przeszkód (w mm) Area map free of obstructions (in mm) DE00 XG XD X min i 0 min i Szerokość / Width Pola / Cubicles XG (mm) X (mm) XD (mm) Wszystkie / All, 0, 00 GAM Inne / Other,, 0 0,, QMC Inne / Other 0,, 0,, 0 Wszystkie / All, 0, SB00-0

14 Instalacja Przygotowanie podłogi dla łukoochronności ka/ s W celu uzyskania powyższej łukoochronności, przygotowanie podłogi musi być zgodne z wymaganiami co do wypoziomowania wzdłużnego i poprzecznego. Rekomendowane jest użycie metalowych kątowników: bbwypoziomowanie wzdłużne : mm/ m (Rys.), bbwypoziomowanie poprzeczne : max. mm (Rys.). Wszystkie elementy biorące udział w odprowadzaniu gazu (kanał, obudowa, itp...) muszą wytrzymywać obciążenie 0 Kg/m. Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Preparing the floor for ka/ s To obtain the performance arc, implementation of grounds must comply with the requirements of straightness and flatness imposed. The use of metal angles brackets is recommended: bbstraightness: mm/ m (Rep.), bbflatness: mm maximun (Rep.). All the elements allowing the evacuation of the gas (duct, casing, etc...) must be able to bear a load of 0 Kg/m². DE0 Przód rozdzielnicy / Front face of the cubible SB00-0

15 Instalacja Dobór głębokości kanału w zależności do przekroju kabla dla łukoochronności ka/s lub ka/s wydmuch do dołu (patrz rysunki p,,) (w mm) Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Sizing the depth of duct according to the cable section ka/s or ka/s performance in evacuation by the bottom (cf drawings p,,) (in mm) 0 A A Przekrój kabla / cable section (mm²) Wszystkie pola z wyjątkiem / All cubicles expect..., ka/s ka/s Inne pola / Other cubicles DMVA CVM DMA-DMS-DMW-DMVLA-DMVLD SM-GAM DMA/DMV-A/ DM-W/DMVL-A/ DMVL-D -,, ka/s - - ka/s ka/s ka/s ka/s ka/s ka/s S< <S< Obok wyłącznika: 0 / opposite to circuit breaker: 0 Pod wyłącznikiem: 0 / under the circuit breaker: 0 0 S> SB00-0

16 Instalacja Wydmuch do góry Wymiary kanałów kablowych dla łukoochronności ka/s i 0 ka/s (w mm) DE0 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Upward exhaust Dimension of ducts for ka/ s and 0 ka/ s performance (in mm) mm mini 0 mm mini * 00 mm mini Ten sposób umożliwia wydmuch gazu przy użyciu kanału tunelowego umieszczonego nad celką. W celu umożliwienia odprowadzenie gazów, zakończenie rozdzielnicy musi być wyposażone w kołnierz łączący (dostarczany przez Schneider Electric), do którego jest dołączany kanał wydmuchowy (patrz rysunek kołnierza łączącego w Dodatku ). This mode enables gases to be ejected and requires the use of a duct situated above the cubicle. To enable the evacuation of gases, the end of the switchboard must be equipped with a coupling flange (supplied by schneier Electric), on wich is fixed on the evacuation duct (see the coupling flange layout in Appendix ). SB00-0

17 Instalacja Kanał wydmuchowy Aby umożliwić odprowadzenie gazów przez górny kanał, użytkownicy muszą we własnym zakresie doinstalować przewód wydmuchowy przymocowany do kołnierza łączącego. Zakończenie kanału należy zabezpieczyć przed dostaniem się wody, kurzu, wilgoci, zwierząt, itp, jednocześnie umożliwiając odprowadzenie gazów do wyznaczonego obszaru poprzez przewód wydmuchowy umieszczony na końcu kanału wydmuchowego (nie jest dostarczany). Przykładowy kanał wydmuchowy Kanał wydmuchowy musi być wykonany ze stalowej blachy o odpowiedniej grubości aby wytrzymać wysokie ciśnienie i gorące gazy. Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Evacuation duct To enable the evacuation of gases by the top, users must install a conduit fixed to the coupling flange. The end of the duct must block water, dust, moisture, animals, etc. from entering and at the same time enable the evacuation of gases into a dedicated area through a device situated at the outer end of the ductt (not supplied). Evacuation duct example The evacuation duct must be made of metal sheet of sufficient thickness to withstand pressure and hot gases. DE0 Kołnierz łączący Coupling flange SB00-0

18 Instalacja Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Przykład wydmuchu w górę z odprowadzeniem w prawo Top evacuation with right side exit example 00 SB00-0

19 Instalacja Mocowanie pól Mocowanie pól między sobą Pola tworzące rozdzielnicę są łączone między sobą przez proste skręcenie śrubami (przewidzianymi w dostawie). Do montażu szyn zbiorczych należy użyć klucza dynamometrycznego. Mocowanie pól do podłogi Wszystkie pola muszą być przytwierdzone do podłogi przy użyciu śrub M lub kotwami fundamentowymi zamocowanymi w podłożu. Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Fixing of cubicles Fixing of cubicles to each other The units are simply bolted together to built the MV switchboard (bolts supplied). Screws of busbars must be tightened with a torque wrench. Fixation des cellules on the ground All cubicles must be secured to the ground with using M bolts or screw rods grouted into the ground. Szerokość celki (mm) 00 0 b (mm) 0 0 Mocowanie pól dla łukoochronności, ka/ s wydmuch w dół, ka/ s i 0 ka/ s wydmuch w górę (w mm) DE0 Fixing of cubicles for, ka/ s downward exhaust, ka/ s and 0 ka/ s upward exhaust performance (in mm) x M 0 b 0 0 SB00-0

20 Warunki do uzyskania łukoochornności Conditions to obtain the internal arc performance Mocowanie pól dla łukoochroności ka/ s wydmuch w dół (w mm) Fixing of cubicles for ka/ s downward exhaust performance (in mm) DE0 Instalacja x M b SB00-0

21 Instalacja Rozdzielnice SN pełnią funkcje bezpieczeństwa a co za tym idzie muszą być instalowane zgodnie z pewnymi dobrymi praktykami zawodowymi Celem tej instrukcji jest dostarczenie ogólnych wytycznych jak uniknąć lub znacznie zmniejszyć degradację urządzeń SN zainstalowanych w miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub duże zanieczyszczenia. Normalne warunki pracy dla wnętrzowych urządzeń SN Rozdzielnice SN zawierające modułowe celki lub kompaktowe jednostki pierścieniowe zazwyczaj instalowane w prefabrykowanych stacjach wraz z transformatorami i rozdzielnicą nn. Wszystkie urządzenia SN spełniające określone standardy oraz zgodne z normą PN EN - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część : Postanowienia wspólne. Norma ta określa normalne warunki instalacji i użytkowania tego typu urządzeń. Przykład dotyczący wilgotności, norma mówi: Warunki pracy dla wilgotności są następujące: bbśrednia wartość względnej wilgotności mierzona w okresie godzin nie przekracza 0 %, bbśrednia wartość ciśnienia pary wodnej w okresie h nie przekracza, kpa, bbśrednia wartość względnej wilgotności w okresie jednego miesiąca nie przekracza 0 %, bbśrednia wartość ciśnienia pary wodnej w okresie jednego miesiąca nie przekracza, kpa. Dla tych warunków, może sporadycznie wystąpić kondensacja pary wodnej. Uwaga : Kondensacja może wystąpić w przypadku gwałtownych zmian temperatury w okresach wysokiej wilgotności. Uwaga : Aby wytrzymać skutki wysokiej wilgotności i kondensacji, tj. uszkodzenie izolacji czy korozja metalowych elementów, należy użyć rozdzielnicy specjalnie zaprojektowanej i przetestowanej do takich warunków. Uwaga : Kondensacji można zapobiec stosując specjalną konstrukcję budynku lub obudowy stacji oraz odpowiednią wentylację i ogrzewanie pomieszczenia lub używanie urządzeń osuszających. Jak wskazano w normie, czasem kondensacja może wystąpić nawet w normalnych warunkach. Norma precyzuje specjalne środki które mogą być wdrożone aby zapobiec kondensacji pary wodnej w pomieszczeniach stacyjnych.(uwaga ). Użytkowanie w trudnych warunkach W trudnych warunkach wilgotności i zanieczyszczeń, w dużej mierze poza normalnymi warunkami użytkowania wymienionymi w poprzednich akapitach, nawet prawidłowo zaprojektowane urządzenia elektryczne mogą ulec zniszczeniu, w skutek gwałtownej korozji części metalowych i uszkodzeniu powierzchni dielektrycznych izolatorów. Ciężkie warunki pracy urządzeń SN w dużej wilgotności i/lub zanieczyszczeniu Harsh conditions of moisture and / or pollution of the MV equipment MV switchboards fulfil safety functions and must therefore be installed in line with certain profession practices. The purpose of this document is to provided general guidelines on how to avoid or greatly reduce MV equipment degradation on sites exposed to high humidity and heavy pollution. Normal service conditions for indoor MV equipment MV equipment consists of modular MV cubicles or compact Ring Main units generally installed in prefabricated substations along with transformers and LV switchgear. All MV equipment comply with specific standards and with the IEC 0 «Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear». The latter defines the normal conditions for the installation and use of such equipment. For instance, regarding humidity, the standard mentions: The conditions of humidity are as follows: bbthe average value of the relative humidity, measured over a period of h does not exceed 0 % bbthe average value of the water vapour pressure, over a period of h does not exceed, kpa bbthe average value of the relative humidity, over a period one month does not exceed 0 % bbthe average value of water vapour pressure, over a period one month does not exceed, k Pa For these conditions, condensation may occasionally occur. Note : condensation can be expected where sudden temperature changes occur in period of high humidity. Note : to withstand the effects of high humidity and condensation, such as a breakdown of insulation or corrosion of metallic parts, switchgear designated for such conditions and tested accordingly should be used. Note : Condensation may be prevented by special design of the building or housing, by suitable ventilation and heating of the station or by use of dehumifying equipment. As indicated in the standard, condensation may occasionally occur even under normal conditions. The standard goes on to indicate special measures concerning the substation premises that can be implemented to prevent condensation (Note ). Use under severe conditions Under certain severe conditions concerning humidity and pollution, largely beyond the normal conditions of use mentioned above, correctly designed electrical equipment can be subject to damage by rapid corrosions of metal parts and surface degradation of insulating parts. SB00-0

22 Instalacja Środki zapobiegawcze, aby ograniczyć skutki kondensacji Starannie zaprojektować lub przeprojektować wentylację w stacji bbaby zmniejszyć wahania temperatury, utrzymywać wentylację stacji na poziomie minimum wymaganego do odprowadzenia ciepła transformatora. bbjeśli tylko to możliwe, starać się używać naturalnej wentylacji zamiast wentylacji wymuszonej. bbjeśli wentylacja wymuszona jest wymagana, włączyć wentylatory w sposób ciągły. bbjeśli jest zainstalowana wyłącznie wentylacja wymuszona, uruchomić ją na stałe. bbumieścić otwór wentylacyjne stacji najdalej jak to możliwe od rozdzielnicy SN. bbnigdy nie należy robić dodatkowych otworów wentylacyjnych w obudowie rozdzielnicy. Unikać zmian temperatury bbzainstalować grzejniki przeciw kondensacji pary wodnej wewnąrz pól rozdzielnicy SN i pozwolić im działać w sposób ciągły, tzn. bez sterowania automatycznego lub ręcznego. bbpoprawić izolację cieplną budynku stacji. bbunikać instalowania transformatora w tym samym pomieszczeniu co rozdzielnica SN bbjeśli ogrzewanie jest wymagane, upewnić się, że system regulacji temperatury pozwala uniknąć nagłych wahań temperatury lub ustawić ogrzewanie na stałe bbwyeliminować przeciągi w kanałach kablowych, pod drzwiami, itp. Usunąć źródła wilgoci w otoczeniu stacji bbunikać nadmiernej roślinności w okolicach stacji. bbnaprawiać wszelkie nieszczelności w suficie pomieszczenia stacji. bbzapobiegać przedostawaniu się wilgoci z kanałów kablowych do przedziałów kablowych rozdzielnicy SN. Zainstalować system klimatyzacji bbklimatyzacja jest najpewniejszym sposobem na kontrolowanie wilgotności i temperatury. Upewnić się, że okablowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami bbzwrócić szczególną uwagę na umieszczenie ekranów uziemiających, zwłaszcza ekranów rozkładu pola i półprzewodnikowych. bbjeżeli możliwe, używać zimno-kurczliwych głowic kablowych, zawsze upewnić się, że są poprawnie zainstalowane. Środki zapobiegawcze aby ograniczyć skutki zanieczyszczeń bbwyposażyć otwory wentylacyjne stacji w siatkę typu chevron w celu ograniczenia przenikania pyłu i zanieczyszczeń. bbaby zmniejszyć przedostawanie się zanieczyszczeń i kurzu, utrzymywać wentylację stacji na poziomie minimum wymaganego do odprowadzenia ciepła transformatora. bbstosować rozdzielnice SN z wystarczająco wysokim stopniem ochrony (IP). bbużywać filtrów w systemach klimatyzacji, aby uniknąć przedostawaniu się zanieczyszceń i kurzu. bbregularnie usuwać wszystkie ślady zabrudzenia z części metalowych i izolatorów. Wytyczne do trudnych warunków wilgotności / lub zanieczyszczenia Guidelines in harsh conditions of moisture and / or pollution Preventive measures to limit the effects of condensation Carefully design or adapt substation ventilation: bbkeep substation ventilation to the minimum required for evacuation of transformer heat to reduce temperature variations. bbuse natural ventilation rather than forced ventilation whenever possible. bbif forced ventilation is required, run fans continuously. bbif there is only and forced ventilation mode switch in on continuously. bblocate the substation ventilation openings as far as possible from the MV cubicle. bbnever add ventilation openings to MV cubicles. Avoid temperature variations bbinstall anti-condensation heaters inside MV cubicles and let them run continuously, i.e. without automatic or manual control. bbimprove the termal insulation of the substation. bbavoid the transformer is in the same location as the MV switchgear. bbif heating is required, make sure the temperature regulation system avoids large temperature swings or leave heating on continuously. bbeliminate cold air drafts cable trenches, under doors, etc.. Eliminate sources of humidity in the substation environment bbavoid excessive plant growth around the substation. bbrepair any leaks in the substation roof. bbprevent humidity from cable trenches from entering MV cubicles. Install an air conditioning system bbair conditioning is the surest way of controlling humidity and temperature. Make sure cabling is in accordance with applicable rules bbpay special attention to the positioning of earthing screens, stress control screens and semiconductor screens. bbuse cold-shrink cable terminations is possible, but make sure they are properly installed. Preventive measures to limit the effects of pollution bbequip substation ventilation openings with chevrontype baffles to reduce entry of dust and pollution bbkeep substation ventilation to the minimum required for evacuation of transformer heat to reduce entry of pollution and dust. bbuse MV cubicles with a sufficiently high degree of protection (IP). bbuse air conditionning systems with filters to restrict entry pf pollution and dust. bbregularly clean all traces of pollution from metal and insulating parts. SB00-0

23 Instalacja Wentylacja Ventilation Dobór otworów wentylacyjnych Metody obliczeniowe Istnieje wiele metod obliczeniowych służących do oszacowania wymaganego rozmiaru otworów wentylacyjnych w budynku stacji, zarówno do projektowania nowych stacji oraz przeprojektowywania istniejących budynków, w których to pojawiają się problemy z kondensacją pary wodnej. Podstawowa metoda Ta metoda opiera się o straty mocy transformatora. Wymagane powierzchnie otworów wentylacyjnych S i S mogą być oszacowane przy użyciu następujących wzorów: S =, x - P H Sizing the ventilation openings Calculation methods A number of calculation methods are available to estimate the required size of substation ventilation openings, either for the design of new substations or the adaptation of existing substations for which condensation problems have occured. Basic method This method is based on transformer dissipation. The required ventilation opening surface areas S and S can be estimated using the following formulas. i S =, x S S =. x - P and S =. x S H Gdzie: S = powierzchnia niższego otworu (wlot) wentylacyjnego [m ] (powierzchnia siatki jest odjęta). S = powierzchnia wyższego otworu (wylot) wentylacyjnego [m ] (powierzchnia siatki jest odjęta). P = całkowita moc rozpraszana [W], P jest sumą mocy rozpraszanej przez : bbtransformator (straty mocy biegu jałowego oraz podczas obciążenia), bbrozdzielnicę nn, bbrozdzielnicę SN. H = wysokość pomiędzy środkami otworów wentylacyjnych [m]. DE0 Where : S= lower (air entry) ventilation opening area [m²] (grid surface deducted). S = upper (air exit) ventilation opening area [m²] (grid surface deducted). P= total dissiped power [W], P is the sum of the power dissipated by: bb the transformer (dissipation at no load and due to load) bbthe LV switchgear bbthe MV switchgear. H= height between ventilation opening mid points [m]. Uwaga: Ten wzór jest ważny dla średniej rocznej temperatury 0 C i maksymalnej wysokości 00 m. Przykład: Straty transformatora = 0 W Moc rozpraszana przez rozdzielnicę nn = 0 W Moc rozpraszana przez rozdzielnicę SN = 00 W Wysokość pomiędzy środkami otworów wentylacyjnych wynosi, m. Obliczenia: Moc rozpraszana P = = 00 W i S =, x,=, m² Note: This formula is valid for a yearly average temperature of 0 C and a maximum altitude of 00 m. Example: Transformer dissipation= 0 W Lv switchgear dissipation= 0 W MV switchgear dissipation= 00 W The height between ventilation opening mid points is, m. Calculation: Dissipated Power P = = 00 W S =, x - P =, m² S =. x - P =. m²,. and S =. x.=. m² SB00-0

24 Instalacja Wentylacja Ventilation Bardziej kompleksowa metoda Inna możliwość kalkulacji to wykorzystanie następującego wzoru opartego na różnych aspektach projektowania stacji. More complete method Another possibility is the following formula based on various aspects of substation design. (P-,*S(K i *S i )*T (P-.*S(K i *S i )*T i S = i S =, x S i S = *G H*T, *G H*T. Gdzie: S = powierzchnia niższego otworu (wlot) wentylacyjnego [m ] (powierzchnia siatki jest odjęta). S = powierzchnia wyższego otworu (wylot) wentylacyjnego [m ] (powierzchnia siatki jest odjęta). P = całkowita moc rozpraszana [W], P jest sumą mocy rozpraszanej przez: bbtransformator (straty mocy biegu jałowego oraz podczas obciążenia), bbrozdzielnicę nn, bbrozdzielnicę SN. Si = pole powierzchni obudowy i [m ]. Ki = współczynnik przenikania powierzchni i [W/mK]. bbk = dla blach stalowych, bbk = dla cm i, dla 0 cm betonu, bbk = 0 dla ziemi (brak odprowadzania ciepła do ziemi), T = klasa obudowy (wzrost temperatury transformatora) [k]. G = współczynnik siatki bbg = 0, do 0, dla jodełkowych żaluzji typu chevron (0, dla prostego chevron 0 ) bbg < 0, dla bardziej złożonych wzorów tj zachodzące na siebie pręty C. bbg około 0, dla perforowanej blachy z prostokątnymi otworami H = wysokość pomiędzy środkami otworów [m] wentylacyjnych [m] DE0 and S =.*S Where: S=lower (air entry) ventilation opening area [m²]. S = upper (air exit) ventilation opening area [m²]. P= total dissiped power [W], P is the sum of the power dissipated by: bb the transformer (dissipation at no load and due to load) bbthe LV switchgear bbthe MV switchgear. Si= area of enclosure surface i [m²]. Ki= transmission coefficient of surface [W/mK]. bbk= for steel sheets bbk= for cm and,for 0 cm of concrete, bbk= 0 for the ground (no heat transmission throught the ground) T= class of enclosure (transformer temperature rise) [k]. G= grid coefficient bbg= 0. to 0. for chevron blade louvers (0. for 0 simple chevron) bbg < 0. for more complex types such as overlapped C beams. bbg around 0. for punched sheet with rectangular holes H= height between ventilation opening mid points [m]. SB00-0

25 Instalacja Wentylacja Ventilation Bardziej kompleksowa metoda (ciąg dalszy) Uwaga: Przy użyciu tej metody uzyskuje się mniejsze powierzchnie otworów wentylacyjnych niż w poprzednich kalkulacjach, ponieważ metoda ta bierze pod uwagę rozpraszanie ciepła przez ściany, dach i drzwi. Przykład: Straty transformatora = 0 W Moc rozpraszane przez rozdzielnicę nn = 0 W Moc rozpraszane przez rozdzielnicę SN = 00 W Powierzchnia budynku stacji składa się z: bb, m betonowych ścian ( cm grubości), bb m betonowego dachu ( cm grubości), bb, m metalowych drzwi. Klasa obudowy wynosi K. Kratki wentylacyjne są w kształcie jodełkowych żaluzji typu chevron (G = 0,). Wysokość pomiędzy środkami otworów wentylacyjnych wynosi, m. Obliczenia: Moc rozpraszana P = = 00 W S (K i *S i ) =,*+,0*+,* =, W/K i More complete method (continued) Note: This gives smaller ventilation opening areas than the previous method beacause it takes dissipation through the walls, roof and doors into account. Example: Transformer dissipation= 0 W Lv switchgear dissipation= 0 W MV switchgear dissipation= 00 W The substation area is made up of: bb. m² of concrete walls ( cm thick) bb.0 m² of concrete roof ( cm thick) bb. m² of metallic doors The enclosure class is K. The ventilation grid is of the chevron louver type (G= 0.). The height between ventilation opening mid points is, m. Calculation: Dissipated Power P = = 00 W S (K i *S i ) =.*+.0*+.* =. W/K i (00-,*,*) (00-.*.*) S = = 0, m² S = = 0. m² *0,*,*, *0.*.*, i S =, x 0, =,0 m² and S =. x 0. =.0 m² Testowanie Metody opisane powyżej mogą być używane do oszacowania wymaganej wielkości otworów wentylacyjnych stacji, jednakże najlepsze rezultaty uzyskuje się w wyniku badań. Dla nowych stacji, badania powinny być przeprowadzone przez producenta stacji w celu upewnienia się, że wykonany system wentylacyjny nie został przewymiarowany. Dla istniejących stacji, gdzie występują problemy z kondensacją pary wodnej, badania mogą być wykonane w celu określenia czy powierzchnie otworów wentylacyjnych mogą zostać zredukowane bez ryzyka przekroczenia maksymalnej temperatury transformatora w najgorszych możliwych warunkach jego pracy. Testing The above methods can be used to estimate the required size of substation ventilation openings, however the best results are obtained by testing. For new substation, tests should be carried out by the substation supplier to ensure that the provided ventilation system is not oversized. For existing substations presenting condensation, tests can be carried out to determine whether ventilation opening areas can be reduced without exceeding the maximum temperature rise liimits of the transformer under the worst possible conditions. SB00-0

26 Instalacja Wentylacja Ventilation Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych Ventilation opening locations Aby ułatwić odprowadzanie ciepła wytwarzanego przez transformator poprzez wykorzystanie naturalnej wentylacji, otwory wentylacyjne powinny być rozmieszczone na górze i dole ściany obok transformatora. Ciepło rozpraszane przez rozdzielnicę SN jest znikome. W celu uniknięcia problemów z kondensacją pary wodnej, otwory wentylacyjne stacji powinny być umieszczone najdalej jak to możliwe od rozdzielnicy. To facilitate evacuation of the heat produced by the transformer via natural convection, ventilation openings should be located at the top and bottom of the wall near the transformer. The heat dissipated by the MV switchboards is negligible. To avoid condensation problems, the substation ventilation openings should be located as far as possible from the switchboard. Zbyt duża wentylacja stacji SN/nn Rozdzielnica SN jest poddawana gwałtownym zmianom temperatury. :Rozdzielnica SN :Rozdzielnica nn :Górny i dolny otwór wentylacyjny Stacja z odpowiednią wentylacją Pola rozdzielnicy SN nie są jest poddawane gwałtownym zmianom temperatury. :Rozdzielnica SN :Rozdzielnica nn :Górny i dolny otwór wentylacyjny DE0 DE0 «Over» ventilated MV/LV substation The MV cubicle is subjected to sudden temperature variations. : MV switchboard : LV switchboard : Upper and Lower ventilations Substation with adapted ventilation The MV cubicle is no longer subjected to sudden temperature variations. : MV switchboard : LV enclosure : High and Low ventilations SB00-0

27 Instalacja Wentylacja Ventilation DE0 Stacja z odpowiednią wentylacją (ciąg dalszy) Jeżeli rozdzielnica SN znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu niż transformator, pomieszczenie rozdzielnicy wymaga tylko minimalnej wentylacji aby wysuszyć wszelką wilgoć, jaka może się w nim znaleźć. Substation with adapted ventilation (continued) If the MV switchboard is seperated fron the transformer, the room containing the switchboard requires only minimal ventilation to allow drying of any humidity that may enter the room. DE0 Rodzaj otworów wentylacyjnych Aby ograniczyć ilość kurzu, zabrudzeń, zamglenia, itp...otwory wentylacyjne stacji powinny być wyposażone w żaluzjowe kratki wentylacyjne typu chevron. Zawsze upewnić się, że żaluzje są skierowane we właściwym kierunku. Type of ventilation openings To reduce the entry of dust, pollution, mist, etc..., the substation ventilation openings should be equipped with chevron blade baffles. Always make sure the baffles are oriented in the right direction. Wentylacja pól SN Podczas projektowania rozdzielnic SN, każda potrzeba naturalnej wentylacji jest brana pod uwagę przez producenta Nigdy nie należy robić dodatkowych otworów wentylacyjnych w obudowie rozdzielnicy. MV cubicles ventilation Any need for natural ventilation is taken into account by the manufacturer in the design of MV cubicles. Ventilation openings should never be added to the original design. SB00-0

28 Instalacja Temperatura Temperature Informacje ogólne General Wahania temperatury w warunkach wysokiej wilgotności prowadzą do powstawania kondensacji pary wodnej. The temperature variations lead to condensation under high humidity conditions. Wahania temperatury wewnątrz celek Jeżeli średnia wilgotność względna może utrzymywać się na wysokim poziomie w długim okresie czasu, w celu zminimalizowania wahań temperatury, należy zawsze instalować grzejniki zapobiegające kondensacji wewnątrz celek SN. Grzejniki muszą pracować stale, godziny na dobę przez cały rok. UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZNISZCZENIE CELEK bbnigdy nie podłączać rezystorów do sterownika czy regulatora temperatury. bbupewnić się, że grzejniki zapewniają odpowiedni okres żywotności (zazwyczaj wystarczy standardowa wersja). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia lub zniszczenie urządzenia. Wahania temperatury wewnątrz stacji Aby zminimalizować wahania temperatury wewnątrz stacji, można wykonać następujące czynności: bbwdrożyć środki opisane w poprzednim rozdziale dotyczącym wentylacji. bbpoprawić izolację termiczną stacji w celu zmniejszenia oddziaływania wahań temperatury zewnętrznej na temperaturę wewnątrz stacji. bbjeżeli to możliwe, unikać ogrzewania pomieszczenia stacji. Jeśli ogrzewanie jest konieczne upewnić się, że regulator temperatury i/lub termostat są wystarczająco dokładne i tak zaprojektowane aby unikać nadmiernych wahań temperatury (np. nie więcej niż C). Temperature variations inside cubicles To reduce temperature variations, always install anti condensation heaters inside MV cubicles if the average relative humidity can remain high over a long period of time. The heaters must operate continuously, hours a day all year long. CAUTION HAZARD OF DAMAGE TO CUBICLES bb NEVER connect the resistance to a temperature control or regulation system. bbmake sure the heaters offer an adequate service life (standard version are generally sufficient). Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage. Temperature variations inside the substation The following measures can be taken to reduce temperature variations inside the substation: bbimplement the measures described in the previous section concerning ventilation. bbimprove the thermal insulation of the substation to reduce the effects of outdoors temperature variations on the temperature inside the substation. bbavoid substation heating if possible. If heating is required make sure the regulation system and/or thermostat are sufficiently accurate and designed to avoid excessive temperature swings (e.g no greater than C). DE0 cykl Zasilanie AC czas Jeśli wystarczająco dokładny system regulacji temperatury nie jest dostępny, należy pozostawić ogrzewanie włączone na stale, godziny na dobę przez cały rok. If a sufficiently accurate temperature regulation system is not available, leave the heating on continuously, hours a day all year long. SB00-0

29 Instalacja Temperatura Temperature Przypomnienie Zalecenia dla ochrony przed działaniem czynników środowiskowych. W określonych warunkach klimatycznych, może wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej. Za pomocą prostych środków możliwe jest wzmocnienie ochrony stacji SN i zminimalizowanie ryzyka pojawienia się kondensacji a przez to zjawiska wyładowań niezupełnych. Przyczyną powstawania tego zjawiska mogą być następujące trzy czynniki: bbarchitektura stacji (wymiary i umiejscowienie systemu wentylacji, rodzaj użytych materiałów), bbwarunki klimatyczne otoczenia stacji SN/nn (duża wilgotność, zamglenie, opady atmosferyczne, położenie i zanieczyszczenia) bbtechnologia i/lub wykonanie głowic kablowych. Szczegóły wykonania stacji Reminder Recommandation for environmental withstand. Under certain climatic conditions, the condensation phenomenon may occur. By simple means it is possible to enhance the behavior of MV substations and to minimise the risk of appearance of condensation and thus of corona discharge phenomena. Three main factors may be responsible for this phenomenon: bbsubstation architecture (dimension and replacement of ventilation systems, type of materials used) bbclimatic environment of MV/LV (very damp area, fog, precipitation, orientation and pollution) bbtechnology and/or implementation of cable ends. bb Environnemental details : rozdzielnica SN : rozdzielnica nn : transformator : górny i dolny otwór wentylacyjny DE0 : MV switchboard : LV enclosure : transformer : ventilation area top and bottom Rozwiązania Architektura stacji Dostosować powierzchnie otworów wentylacyjnych do strat mocy w stacji w celu minimalizacji wahań temperatury. Wyeliminować wentylację w bezpośrednim sąsiedztwie modułowej rozdzielnicy SN. Zapewnić odpowiednią wentylację (góra i dól) przez cyrkulację powietrza wokół transformatora. Środowisko stacji SN/nn Zagwarantować szczelność budynku stacji oraz kanałów kablowych. W celu ograniczenia przeciągów, zapewnić system wentylacyjny wyposażony w kratki. Zainstalować rezystory przeciw kondensacji pary wodnej w poszczególnych celkach. Głowice kablowe Niepoprawne zamontowanie zimno-kurczliwych głowic kablowych skutkuje pojawieniem się naprężeń w izolatorach, co prowadzi do powstawania wyładowań niezupełnych w ciężkich warunkach pracy. Solutions Substation architecture Adapat ventilation cross section to power loss in the substation to minimise temperature differences. Eliminate ventilation in the environment in the immediate vicinity of the MV modular switchboard. Provide suitable ventilation (top and bottom) by convection around the transformer. The HV/LV substation environment Guarantee tightness of the substation and of the cable pits. Provide baffle type ventilation systems to limit direct penetration. Install anti condensation resistances in the cubicles. Cables ends Incorrect implementation of cold technology cables ends will result in dielectric stresses that will also generate the corona discharge phenomenon in harsh conditions. SB00-0

30 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary i ciężar Overall dimensions and weights Typ celki Wysokość Szerokość Głębokość Waga (mm) (mm) (mm) (kg) Type of cubicle Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Weight (kg) IM,IMB 0 () /00 0 / IMC 0 () 00 0 PM, QM, QMB 0 () /00 0 / QMC 0 () 0 CVM DM-A, DM-D, DM-W, DM, DMVL-A, DMVL-D 0 () 0 DM-S 0 () 0 0 DMV-A, DMV-D () 0 0 DMV-S 0 () 0 0 CM 0 () 0 00 CM 0 () GBC-A, GBC-B NSM-kable, NSM-szyny GIM GEM () 0 0/0 () 0/ GBM 0 0 GAM 0 0 GAM SM 0 () /00 () 0 / TM 0 0 DM-A, DM-D, DM-W, DM-Z ( A) Dodać do wysokości: () 0 mm na podwyższony przedział nn do instalowania urządzeń sterowania/monitoringu oraz zabezpieczeń. W celu zepwenienia jednakowej wysokości rozdzielnicy, wszystkie pola (z wyjątkiem GIM i GEM) mogą być wyposażone w ten typ przedziału nn. () w zależności od konfiguracji szyn zbiorczych w polach rozdzielnicy VM (starsza wersja SM), można zastosować dwa rodzaje jednostkek rozbudowy : bbdo rozbudowy pola DM lub DM rozdzielnicy VM, użyć jednostki rozbudowy o głębokości 0 mm bbdo wszystkich pozostałych pól wymagana jest głębokość 0 mm. () dla pola A. Add to height: () 0 mm for low-voltage enclosures for control/ monitoring and protection functions. To ensure uniform presentation, all units (except GIM and GEM) may be equipped with low-voltage enclosures. () depending on the busbar conf guration in the VM unit, two types of extension units may be used: bbto extend a VM DM or DM unit, use an extension unit with a depth of 0 mm bbfor all other VM units, a depth of 0 mm is required. () for the A unit. 0 SB00-0

31 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary pól Cubicles dimensions DE0 Pole o szerokości Cubicle width SB00-0

32 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary pól Cubicles dimensions DE0 Pole o szerokości 00 Cubicle width SB00-0

33 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary pól Cubicles dimensions DE0 Pole o szerokości Cubicle width SB00-0

34 Inżynieria budowlana Civil engineering Wymiary pól Cubicles dimensions DE0 Pole o szerokości 0 Cubicle width SB00-0

35 Wycofanie z użytkowania oraz ochrona środowiska End of life and environmental conservation Informacje o produkcie Głównym zadaniem gamy rozdzielnic SM- jest załączanie i wyłączanie sieci w zakresie napięcia od kv do kv. Rodzina rozdzielnic charakteryzuje się następującymi parametrami znamionowymi: do kv (Ur), 0/ A (Ir) ka/ s (Ik/tk) oraz łukoochronność, ka/ s, ka/ s i 0 ka/ s przy 0/0 Hz. Do analizy wykorzystano przykładowe pola: IM i QM (bez bezpieczników), DM-A oraz DMV-A. Oddziaływanie na środowisko przywołanych celek reprezentuje oddziaływanie innych celek z gamy, które zostały zaprojektowane w tej samej technologii. Analizę środowiska przeprowadzono zgodnie z normą ISO 0 Zarządzanie środowiskowe: Ocena cyklu życia - Zasady i struktura. Analiza ta bierze pod uwagę poszczególne etapy cyklu życia produktu. Produkcja Gama SM- jest produkowana w jednostkach produkcyjnych firmy Schneider Electric, w których wdrożono system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 0. Dystrybucja Masa i objętość opakowań zostały zredukowane, zgodnie z dyrektywą UE w sprawie opakowań. Waga opakowania celki IM i QM wynosi kg. W jego skład wchodzi drewniana paleta (, kg), karton (, kg), gwoździe (0, kg), polistyren (0, kg), taśma (0, kg). Waga opakowania celki DMV-A wynosi kg. W jego skład wchodzi drewniana paleta (, kg), karton ( kg), gwoździe (0, kg), polistyren (0, kg), taśma (0, kg). Waga opakowania celki DM-A wynosi, kg. W jego skład wchodzi drewniana paleta (, kg), karton (, kg), gwoździe (0, kg), polistyren (0, kg), taśma (0, kg). Przepływy logistyczne produktów zostały zoptymalizowane poprzez utworzenie lokalnych centrów dystrybucji w pobliżu obszarów rynkowych. Ochrona środowiska Environmental conservation Product overview The main function of the SM- range is to switching and breaking from kv to kv. This range consists of: up to kv (Ur), 0/A (Ir) ka/s (Ik/tk), and, ka/s, ka/s and 0 ka/ s Internal Arc Withstand at 0/0 Hz The representative product used for the analysis are: IM & QM (without fuses), DM-A, and DMV-A. The environmental impacts of this referenced product are representative of the impacts of the other products of the range which are developed with the same technology. The environmental analysis was performed in conformity with ISO 0 Environmental management: Life cycle assessment Principle and framework. This analysis takes the stages in the life cycle of the product into account. Manufacturing The SM- range is manufactured at a Schneider Electric production site on which an ISO 0 certified environmental management systemhas been established. Distribution The weight and volume of the packaging have been reduced, in compliance with the European Union s packaging directive. The IM & QM packaging weight is -kg. It consists of wooden pallet (,kg), carton (,kg), nails (0,kg), polystyrene (0,kg), band strapping (0,kg). The DMV-A packaging weight is -kg. It consists of wooden pallet (,kg), carton (kg), nails (0,kg), polystyrene (0,kg), band strapping (0,kg). The DM-A packaging weight is,-kg. It consists of wooden pallet (,kg), carton (,kg), nails (0,kg), polystyrene (0,kg), band strapping (0,kg). The product distribution flows have been optimised by setting up localdistribution centres close to the market areas. SB00-0

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2.

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2. Kod / code: AWT050, AWT053, AWT150, AWT200, AWT203, AWT204, AWT205, AWT250, AWT253 Nazwa/ Name: TRP 20/U1/U2, TRP 30/U1/U2, TRP 40/U1/U2 TRP 50/U1/U2, TRP 80/U1/U2* Zasilacz AC/AC AC/AC power supply IU-TRAFO

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Warunki montowania dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Treść W niniejszym dokumencie opisano wymiary, minimalnie wymagane odstępy, ilości dolotowego i odlotowego powietrza wentylacyjnego niezbędne

Bardziej szczegółowo

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE YHKXS 6/10 kv Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE Medium voltage cables with XLPE insulation Norma Standard PN-HD 620-10C IEC 60502-2 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukcja Construction 1

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA PODWÓJNEGO. 1. Wprowadzenie

PROPOZYCJA METODY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA PODWÓJNEGO. 1. Wprowadzenie Robert GERYŁO 1 Jarosław AWKSIENTJK 2 PROPOZYCJA METOY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA POWÓJNEGO 1. Wprowadzenie W budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło do orzewania powinny być stosowane

Bardziej szczegółowo

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description AHU with heat recovery Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung odzyskiem ciepła Description The air handling units RIS are used for ventilation with filtered, fresh, and preheated air. RIS units recoup heat

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

ormaset-p Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą z zewnątrz www.ormazabal.com Do 24 kv -630 kva

ormaset-p Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą z zewnątrz www.ormazabal.com Do 24 kv -630 kva Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Opis z obsługą z zewnątrz przystosowane są do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION Klätternät - Large Pyramid Art nr: 10-4307 2 GENERAL INFORMATION Instruction is made according to PN-EN 1176-1 :2009 point 6 and point 7, PN-EN 1176-3:2009, PNEN 1177:2009

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Michał Pyter michal.pyter@apc.com

Michał Pyter michal.pyter@apc.com Michał Pyter michal.pyter@apc.com APC by Schneider Electric Michał Pyter 2008 American Power Conversion Corporation All content in this presentation is protected Schneider Electric & APC By Schneider Electric

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu 3 3000 6000 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Przemysłowy promiennik podczerwieni Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu Zastosowanie Promiennik nadaje się do kompleksowego lub uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

Nazwa/ Name: TRP 20/U1/U2, TRP 20/U1/U2, TRP 40/U1/U2*

Nazwa/ Name: TRP 20/U1/U2, TRP 20/U1/U2, TRP 40/U1/U2* Kod / code: AWT050, AWT053, AWT150, Nazwa/ Name: TRP 20/U1/U2, TRP 20/U1/U2, TRP 40/U1/U2* TRANSFORMATOR TRANSFORMER IU-TRAFO TRP * -/U1/U2= napięcie wtórne * -/U1/U2= secondary voltage Wydanie: 5 z dnia

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems Air Purification Systems Przemysłowe zastosowanie Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza Systemy oczyszczania powietrza www.trioniaq. pl Techniczne rozwiązania dla czystego powietrza Filtry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 s U r e a M n u a l INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 T A B L E O F C O N T E N T S e n g l i s h 3-6 p o l s k i 7-1 1 2 www.modecom.eu INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 Introduction

Bardziej szczegółowo

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE ZASTOSOWANIE Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym przeznaczone są do stosowania w nisko- i średniociśnieniowych instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe Thermocassette Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimalne odległości montażowe Minimalne odległości [mm] Sufit 80 Ściana, długi bok urządzenia 50 Ściana, krótki bok urządzenia 50 Przeszkoda 500 Podłoga 1800

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica SWT Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym

Nagrzewnica SWT Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym Nagrzewnica Wymiennik wodny 3 modele(i) Nagrzewnica Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym Zastosowanie Nagrzewnica służy do ogrzewania wejść, magazynów, zabudowań przemysłowych, warsztatów, hal sportowych,

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ASP. anemostat sufi towy z pełną płytą STANDARDOWE WYMIARY Z PRZEJŚCIÓWKĄ SPIRO OPIS

ASP. anemostat sufi towy z pełną płytą STANDARDOWE WYMIARY Z PRZEJŚCIÓWKĄ SPIRO OPIS 595 OPIS to kwadratowe anemostaty nawiewne przeznaczone do instalacji nisko i średniociśnieniowych, które można zastosować zarówno do nawiewu jak i wyciągu powietrza. Są one instalowane w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo