powietrze jest naszą inspiracją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "powietrze jest naszą inspiracją"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo! Upłynęło już ponad siedem lat od chwili, gdy nasza firma podjęła produkcję central i zestawów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Parametry jakie uzyskujemy wzbudzają niedowierzanie, podziw i sprawiają, że jesteśmy bezkonkurencyjni w zakresie wymiany i odzysku ciepła z wentylacji. Pierwszy rok poświęciliśmy na badania i wdrażanie pierwszych systemów wentylacyjnych. Obecnie pracują one w różnych warunkach na terenie całego kraju i cieszą się dobrą opinią użytkowników. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że tworząc dobry klimat odzyskujemy energię. Namawiamy Państwa byście robili to razem z nami. Bernard Bujwicki prezes firmy Dear Sir or Madame, It has been over seven years since our company started to produce ventilation stations and systems with heat recovery. The parameters we have achieved are considered incredible and worth of admiration. They also make our products unrivalled in terms of heat exchange and recovery. The initial year was devoted to research and implementation of the first ventilation systems. Currently, these systems are operating under various conditions throughout the country and are held in high esteem by their users. Today, we can confidently say that by creating a good climate we recover energy. We heartily encourage you to do the same and work with us. Bernard Bujwicki President of the Company Уважаемые господа! Прошло уже свыше семи лет от момента, когда наша фирма начала заниматься производством центральных управлений и вентиляционных составов с возвратом тепла. Параметры, которых мы добились возбуждают недоверие, изумление и показывают, что мы являемся вне конкуренции в сфере обмена и возврата тепла из вентиляции. Первый год мы посвятили исследованиям и внедрениям первых вентиляционных систем. Сейчас работают они в разных условиях на территории всей страны и пользуются хорошей репутацией потребителей. Сегодня мы можем смело сказать, что создавая хороший климат получаем обратно энергию. Уговариваем Вас, чтобы Вы делали это вместе с нами. Бернард Буйвицки Председатель Правления Фирмы Nasza firma została założona w 1990 roku w na bazie wyłącznie polskiego kapitału. Do dnia dzisiejszego dynamicznie rozwija się osiągając rocznie obroty rzędu kilku milionów Euro. Obecnie to ponad 50 cio osobowy zespół specjalistów z różnych dziedzin, pracujący nad rozwiązaniami technicznymi i logistycznymi. Z każdym rokiem rośnie liczba inwestycji obsługiwanych kompleksowo, gdzie zakres naszych usług rozpoczyna się od koncepcji poprzedzonej badaniami technologicznymi, a kończy symbolicznym oddaniem kluczy do obiektu. Jednocześnie w zależności od potrzeb Inwestora realizujemy wyodrębnione zadania na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Our company was founded in 1990 with Polish capital. The company has been dynamically developing ever since, reaching yearly turnover in the order of a few million Euro. Currently, the company employs more than 50 experts from various areas, working on technical and organizational solutions. Every year, the number of comprehensively serviced investments increases these are typically projects where the range of our services begins from a concept preceded by technological examination and research and ends with a symbolic handing over the keys to the newly constructed object. Simultaneously, depending on the investor s needs, our company elaborated also isolated tasks at various stages of the investment process. Наша фирма основана в 1990 году с участием польского капитала.на сегодняшний день мы динамично развиваемся, достигая в год оборот около несколько миллионов Евро. Сегодня у нас работает свыше 50-ти человек являющихся группой специалистов из разных областей, работающих над техническими и организационными решениями. С каждым годом растёт число инвестиций, обслуживаемых комплексно, это значит таких, где объём наших услуг начинается от концепции, которой предшествуют технологические исследования, заканчиваются символическим вручением ключей от объекта. Одновременно, в зависимости от потребностей Инвестора, мы реализуем также выделенные задачи на разных этапах инвестиционного процесса. Potwierdzeniem naszej pozycji na rynku są certyfikat ISO 9001, certyfikat Fair Play, nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach. Our market position was confirmed by awarding our company with the ISO 9001, Fair Play certificate as well as awards and prizes in many contests. Подтверждением нашей позиции на рынке являются сертификат ISO 9001, сертификат Fair Play, награды и отличительные грамоты в многих конкурсах.

3 Do Państwa dyspozycji pozostają wysokiej klasy specjaliści skupieni w działach: technologicznym; przygotowania produkcji, automatyki, sprzedaży, którzy zawsze gotowi są służyć radą i doświadczeniem Our top-class specialists, working in technology, production preparation, automation and sales departments, are always available and eager to help and share their experience. В Вашем распоряжении остаются высокого класса специалисты сосредоточенные в отделах: технологическом, подготовки производства, автоматики, продажи, которые всегда готовы служить советом и опытом. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz wykorzystując dofinansowanie UE stworzyliśmy profesjonalną pracownię projektowo-techniczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z najnowocześniejszym oprogramowaniem, która poszczycić się może szeregiem nowatorskich rozwiązań technicznych. Making an effort to satisfy your needs and having used EU subsidies, we created a professional design and technology laboratory, equipped with up-to-date computer hardware and software and priding itself on developing a number of innovative technological solutions. Выходя напротив Вашим ожиданиям, а также используя дофинансирования из Европейского Союза мы создали профессиональную проектно-техническую мастерскую оборудованную современным компьютерным снаряжением вместе с самым современным программным обеспечением, которая может похвалиться рядом новаторских технических решений. Potwierdzeniem wysokich standardów jakości i trwałości są liczne certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Tak wysoki standard uzyskaliśmy stosując w swoich produktach elementy sprawdzone, pochodzące od renomowanych światowych producentów. Top quality and durability of our products have been confirmed by numerous Seal of Approval and Authorization Certificates. We have managed to achieve such high standards by using in our products welltried and reliable parts produced by world-class manufacturers. Подтверждением высоких стандартов качества и прочности являются многочисленные сертификаты, аттестаты, другие допускающие документы. Такого высокого стандарта мы добились благодаря применению в своих продуктах проверенных элементов происходящих от пользующихся хорошей репутацией мировых производителей. Towarzysząc klientom podczas całego procesu sprzedaży dbamy o to, by przebiegał on sprawnie, szybko oraz utrzymany był na najwyższym profesjonalnym poziomie gwarantującym Państwa zadowolenie poprzez optymalne dostosowanie go do indywidualnych wymogów i potrzeb odbiorcy. We support our clients throughout the whole sales process and take care to make it fast, efficient and professional so as to guarantee your satisfaction and to meet your individual demands and needs. Сопутствуя клиентам во время всего процесса продажи мы заботимся о том, чтобы проходил он четко, быстро, а также удержанный был на самом высоком профессиональном уровне, гарантирующим Ваше удовлетворение через оптимальное приспособление его к индивидуальным требованиям и нуждам получателя. Posiadajamy dobrze wyposażone zaplecze techniczne umożliwiające prowadzenie badań, tworzenie prototypów, produkcje urządzeń oraz realizację zadań docelowych. Gwarantujemy przy tym wysoki standard produktu, terminowość realizacji oraz max. obniżenie kosztów. Our well-equipped technological base enables us to do research, build prototypes, produce appliances and complete your orders. At the same time, we guarantee to maintain high standards of our products, meet your deadlines and reduce your costs to the minimum. Имея хорошо оснащенную техническую базу мы имеем возможность проводить исследования, создавать прототипы, производить оборудование, а также реализовать целевые задачи. При этом гарантируем высокий стандарт продукта, своевременность реализации, а также максимальное понижение расходов Zdobyte doświadczenie w realizacjach poparte ugruntowaną wiedza teoretyczna zaowocowały stworzeniem całej gamy urządzeń i rozwiązań, których szczegóły konstrukcyjno-technologiczne zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP. Practical experience we gained, backed by sound theoretical knowledge, has resulted in creating a whole range of technical devices and solutions, whose design and technological details have been reserved in the Patent Office of the Republic of Poland. Приобретенный опыт в в реализациях подкреплен упроченным теоретическим знанием позволил создать целую гамму устройств и решений, которых конструкторско-технологические подробности стали обусловлены в Патентном Управлении в Польше.

4 Nasze realizacje 1 Centrum zabaw FIKOLAND Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła realizowana poprzez dwa zestawy wentylacyjne typu CNWB 650/315 o wydajności 1500 m3/h każdy. 1 FIKOLAND Play Centre. Supply and exhaust ventilation system with heat recovery using two CNWB 650/315 ventilation units with a capacity of 1500 m3/h each. Центр развлечений для детей Fikoland Приточно-вытяжная вентиляция с возвратом тепла реализована через два вентиляционных состава типа CNWB 650/315 производительностью 1500 м3/ч каждый. Zastosowanie inteligentnych systemów sterowania, bazujących na prostych rozwiązaniach intuicyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika znacząco przyczyniło się do obniżenia energochłonności, a tym samym sprawiło, iż technologia firmy BARTOSZ stała się jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska. The application of intelligent control systems, based on simple and intuitive solutions adapted to individual needs of each user, has greatly reduced energy consumption and made BARTOSZ company s technologies more eco-friendly. Применение интеллигентных систем управления базирующих на простых интуитивных решениях приспособленных к индивидуальным потребностям потребителя многозначительно повлияло на понижение энергоемкости, а этим же самым причинилось к тому, что технология фирмы Bartosz стала дружественная к среде. Firma aktywnie prezentuje swoje wyroby i regularnie uczestniczy w imprezach targowych w Polsce i za granicą. The company actively presents its products and regularly participates in trade fairs and exhibitions in Poland and abroad. Фирма активно представляет свои изделия и регулярно участвует в торговых мероприятиях в Польше и за рубежом. 2 Park Wodny Tarnowskie Góry Dostawa 13 kpl. wymienników ciepła o wydajności m3/h Water Park Tarnowskie Góry. Delivery of 13 sets of heat exchangers with a capacity of m3/h. Водный Парк Тарновске Гуры Поставка 13 комплектов теплообменников производительностью м3/ч. 2 3 Dążąc do zapewnienia Państwu maximum wygody i komfortu oferujemy dostawę, montaż i uruchomienie zamówionych urządzeń. Striving to provide you with maximum comfort and convenience, we offer to deliver, install and start up all the equipment you have ordered. Стремясь к обеспечению Вам максимум удобств и комфорта предлагаем поставку, монтаж и введение в движение заказанных устройств. 3 Fitness Club Maniac Gym Wentylacja pomieszczeń aerobiku, basenu oraz recepcji realizowana przez 3 zestawy o łącznej wydajności 6500 m3/h Maniac Gym Fitness Club Ventilation system of aerobics rooms, a swimming pool and reception area using 3 ventilation units with a joint capacity of 6500 m3/h. Fitness Club Maniac Gym Вентиляция помещений аэробика, бассейна, а также бюро приема реализована через три состава общей производительностью 6500 м3/ч.

5 Nasze realizacje 4 4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji lodowisko. Zastosowano 2 centrale w wykonaniu zewnętrznym KNWB 1350 (łączna wydajność m3/h) 5 Municipal Sports and Recreation Centre (MOSiR). Ice rink. Two KNWB 1350 external units were used (joint capacity of m3/h). Городской Центр Спорта и Отдыха. Каток Применено два центральных управления во внешнем исполнении KNWB 1350 (общая производительность м3/ч). 7 Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku Wentylacja hali sportowej oparta o zestaw CNWB 2x1200 (12100 m3/h). Dodatkowo zastosowano niezależną centralę do wentylacji bieżni o wyd m3/h. Primary School No. 50 in Białystok. Ventilation system of the sports hall using CNWB 2x1200 (12100 m3/h) ventilation set. An additional independent unit with a capacity of 2600 m3/h for ventilation of a running track was installed. 7 Начальная Школа N 50 в Белостоке Вентиляция спортивного зала основана на составе CNWB 2x1200 (12100 м3/ч). Добавочно применено независимое центральное управление для вентиляции беговой дорожки производительностью 2600 м3/ч. 5 MOSiR. Pływalnia Modernizacja istniejącego układu wentylacyjnego- wykorzystano sekcje wymienników WS 2x1100 z systemem częściowej recyrkulacji. Municipal Sports and Recreation Centre (MOSiR). Swimming pool. Modernization of the existing ventilation system sections of WS 2x1100 exchangers with a partial circulation system were used. Городской Центр Спорта и Отдыха. Плавательный Бассейн Модернизация существующей системы вентиляции использовано секции обменников WS 2x1100 с системой частичной рециркуляции. 8 8 Drukarnia Interdruk Wentylacja z odzyskiem ciepła trzy centrale typu CNWB. Wydajność układu m3/h. 9 Interdruk Printing House. Ventilation system with heat recovery three CNWB ventilation units. System capacity 5300 m3/h. Типография Interdruk Вентиляция с возвратом тепла три центральных управления типа CNWB. Производительность системы м3/ч. 6 Centrum Handlowe Chełm Dostawa central w wykonaniu zewnętrznym typu DNWB. Łączna wydajność układu 9500 m3/h 6 Shopping Centre Chełm. Delivery of external DNWB ventilation units. Joint capacity of the system 9500 m3/h. 9 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Raczkach. Zastosowano zestaw CNWB 1300 z nagrzewnicą wodną. Wydajność układu 8050 m3/h. Sports Hall of the Primary School in Raczki. CNWB 1300 ventilation unit with a water heater was used. System capacity 8050 m3/h. Спортивный зал при Начальной Школе в Рачках. Применено состав CNWB 1300 с водным нагревателем. Производительность системы 8050 м3/ч. Торговый Центр Хелм Поставка центральных управлений во внешнем исполнении типа DNWB. Общая производительность системы 9500 м3/ч.

6 Nasze realizacje 10 Hala produkcji łodzi Darek C.O. Wentylacja z odzyskiem ciepła oparta o trzy zestawy zewnętrzne o łącznej wydajności m3/h. 10 Boat building hall Darek C.O. Ventilation system with heat recovery using three external ventilation units with a joint capacity of m3/h. Зал по производству лодок Darek C.O. Вентиляция с возвратом тепла основана на трех внешних составах общей производительностью м3/ч. 13 Drukarnia Opus Instalacja odzysku ciepła z powietrza wykorzystywanego w procesie technologicznym maszyny drukarskiej. W systemie pracują dwa wymienniki typu WS 1100/500 o wydajności 2 x 5000 m3/h. 13 Opus Printing House. Installation of a heat recovery system recovering heat from the air used in the technological process of a printing machine. Two WS 1100/500 exhangers with a capacity of 2 x 5000 m3/h were used in the system. Типография Opus Оборудование возврата тепла из воздуха использованого в технологическом процессе типографической машины. В системе работают два обменника типа WS 1100/500 производительностью 2x5000 м3/ч Blok operacyjny Woj. Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego Modernizacja wentylacji mechanicznej na bloku operacyjnym chirurgii plastycznej. An operating wing of the Jędrzej Śniadecki Provinvial Polyclinic Hospital. Modernization of a mechanical ventilation system in a cosmetic surgery operating wing. 11 Операционный блок Воеводской Объединенной Больницы имени Й. Снядецкого Модернизация механической вентиляции на операционном блоке пластической хирургии. 11 Stocznia jachtowa Mirage Boats Dostawa instalacji wentylacyjnej wraz z zestawem rekuperacyjnym CNWB1300 Mirage Boats Yacht Shipyard. Delivery of a ventilation system with a CNWB1300 heat recuperation unit. Яхтенная верфь Mirage Boats Поставка вентиляционного оборудования вместе с рекуперативным составом CNWB Hala produkcyjna stoczni Polifaktor Dostawa i montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Zastosowane dwa układy w oparciu o CNWB 2x1350 (całkowita wyd. układów m3/h) Production hall Polifaktor Shipyard. Delivery and installation of a ventilation system with heat recovery. Two CNWB 2x1350 ventilation units were used (joint capacity of the system m3/h). Производственный зал верфи Polifaktor Поставка и монтаж вентиляционного оборудования с возвратом тепла. Применены две системы основаны на CNWB 2x1350 (общая производительность систем м3/ч). 15 Hala produkcji zbiorników Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wraz z układem recyrkulacji i ogrzewania powietrznego. Łączna wydajność m3/h. 15 Tank production hall. Supply and exhaust ventilation with heat recovery, recirculation and air-warming systems. Joint capacity m3/h. Зал по производству резервуаров Приточно-вытяжная вентиляция с возвратом тепла вместе с системой рециркуляции и воздушного отопления. Общая производительность м3/ч

7 Nasze realizacje Osiedle Parkowe Wzgórze w Krakowie Dostawa i montaż wentylacji z rekuperacją w domach jednorodzinnych (I etap realizacji 30 kpl., etap II 47 kpl.) Parkowe Wzgórze housing estate in Cracow. Delivery and installation of a ventilation system with heat recuperation in single-family houses (Stage I 30 sets, stage II 47 sets). Микрорайон Parkowe Wzgórza в Кракове Поставка и монтаж вентиляции с рекуперацией в односемейных домах (I этап реализации 30 комплектов, II этап 47 комплектов) Wentylacja z odzyskiem ciepła w Muzeum Sztuki Współczesnej, które mieści się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Contemporary Art in the Ujazdowski Castle in Warsaw. The Ventilation system with heat recovery in the Centre for Zastosowane urządzenie CNWB 700/355. unit installed: CNWB 700/355. Вентиляция с возвратом тепла в Музее Современного Искусства, который находится в Уяздовском Замке в Варшаве. Применено оборудование CNWB 700/ Stacje benzynowe koncernu paliwowego BP Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, a w okresie letnim chłodu (pomieszczenia w pełni klimatyzowane). Wydajność układu wentylacyjnego 600 m3/h. 20 BP petrol stations. Supply and exhaust ventilation system with heat recovery and a cooling system in summer (fully air-conditioned rooms). Capacity of the ventilation system 600 m3/h. 17 Dyskont spożywczy Biedronka Wentylacja z odzyskiem ciepła wraz z systemem ogrzewania powietrznego o wydajności układu 5100 m3/h. 17 Бензозаправочные станции топливного концерна BP Приточно-вытяжная вентиляция с возвратом тепла, a в летнем периоде холода (помещения полностью кондиционированные). Biedronka discount food store. Ventilation system with heat recovery and air-warming system with a capacity of 5100 m3/h. Продовольсвенный дисконт Biedronka Вентиляция с возвратом тепла вместе с системой воздушного отопления производительностью системы 5100 м3/ч. 18 Aula wykładowa Akademii Medycznej Dostawa central wentylacyjnych na potrzeby auli wykładowej oraz laboratoriów o łącznej wydajności m3/h. Lecture hall of the Medical University. Delivery of ventilation units to cover the needs of a lecture hall and laboratories with a joint capacity of m3/h. Лекционный зал Медицинского Института Поставка центральных вентиляционных управлений на потребности лекционного зала, а также лабораторий общей производительностью м3/ч Budynek jednorodzinny z basenem w Myślenicach (woj. małopolskie) Układ wentylacji z dwoma niezależnymi zestawami: CNWB400/200 (pom. mieszkalne) i CNWB 450/315 (basen). Wydajności odpowiednio: 500 i 850 m3/h. Single-family house with a swimming pool in Myślenice (the Malopolskie Provice) Ventilation system with two independent units: CNWB400/200 (living quarters) and CNWB 450/315 (swimming pool) with a capacity of 500 and 850 m3/h respectively. Односемейное здание с бассейном в Мысленицах (малопольское воеводство). Система вентиляции с двумя независимыми составами: CNWB 400/200 (жилое помещение) и CNWB 450/315 (бассейн). Производительность соответственно 500 и 850 м3/ч

8 Inne realizacje Obiekty przemysłowe: VBH Polska Warszawa; Fabryka okien DABI Giżycko; Fabryka Pasmanterii Dortex Białystok; Fabryka Opakowań Selpo k. Radomia; Producent Kotłów Klimosz Strumień; Fabryka Wagonów Świdnica; Akcesoria Meblowe Amix Białystok; Drukarnia Mart Głogoczów; Rozlewnia Win Vinfort Kraków; Zakłady Azotowe Puławy; Hala produkcyjna Branddex Stargard Szczeciński; Drukarnia Iwonex Siedlce; Hurtownia Edpol Mysłowice; Masterfoods Polska Sochaczew; Zakład Elektroniczny Tatarek Wrocław; Zakład Poligraficzny Fokus Ostrołęka; Przedsiębiorstwo Dubr Kielce; Dystrybutor Gazu Barter Sokółka; Drukarnia Illochroma Skawina; Fabryka Mebli Gawin Królewska Wola; Industry: VBH Polska Warsaw, DABI (window manufacturer) Giżycko; Dortex (haberdashery manufacturer) Białystok; Selpo (packaging manufacturer) near Radom; Klimosz (boiler manufacturer) Strumień; Fabryka Wagonów (carriage manufacturer) Świdnica; Amix (furniture accessories) Białystok; Mart (printing house) Głogoczów; Vinfort (wine bottling plant) Cracow; Zakłady Azotowe (melamine production)- Puławy; Branddex production hall Stargard Szczeciński; Iwonex (printing house) Siedlce; Edpol (wholesale outlet) Mysłowice; Masterfoods Polska Sochaczew; Tatarek (electronic appliances manufacturer) Wrocław; Fokus (print shop) Ostrołęka; Dubr Kielce; Barter (gas distribution) Sokółka; Illochroma (printing house) Skawina; Gawin (furniture manufacturer) Królewska Wola; Hotele i restauracje: Hotel CRR KRUS -Szklarska Poręba; Hotel Villa Montana Kudawa Zdrój; Hotel Diament Katowice; Dom Nauczyciela Augustów; Restauracja Zebra Białystok; Pizzeria Paradiso Białystok; Blue Pub Białystok; Zajazd Sosna Kruglany; Kawiarnia Lalki Białystok; Pub Brama Suwałki; Hotels and restaurants: Hotel CRR KRUS -Szklarska Poręba; Hotel Villa Montana Kudawa Zdrój; Hotel Diament Katowice; Teacher s House (hotel) Augustów; Zebra (restaurant) Białystok; Pizzeria Paradiso Białystok; Blue Pub Białystok; Zajazd Sosna (inn) Kruglany; Kawiarnia Lalki (coffee house) Białystok; Pub Brama Suwałki; Другие реализации: Гостиницы и рестораны: Гостиница CRR KRUS Шклярска Поремба, Гостиница Villa Montana Кудова Здруй, Гостиница Diament Катовице, Дом Учителя Аугустув, Ресторан Zebra Белосток, Пиццерия Paradiso Белосток, Blue Pub Белосток, Трактир Sosna Кругланы, Кафе Lalki Белосток, Pub Brama Сувалки Obiekty handlowe i usługowe: Markety PMB Białystok; Fitnes Multifit Białystok; Supermarket ARS Częstochowa; Przychodnia San-Med. w Bystrzycy Kłodzkiej; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku; Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin; Centrum Pielgrzymkowe w Świętej Wodzie k. Białegostoku; Bank BGŻ Warszawa; Teatr Współczesny Szczecin; Trade and services: PMB shops Białystok; Multifit (fitness club) Białystok; Supermarket ARS Częstochowa; San-Med (health centre) Bystrzyca Kłodzka; Provincial Employment Agency in Białystok, Local Government Assembly s Office in the West Pomerania Province Szczecin; Pilgrimage Centre in Święta Woda near Białystok; Bank BGŻ Warsaw; Teatr Współczesny (theatre) Szczecin. Торговые и услуговые объекты: Маркеты PMB Белосток; Fitnes Multifit Белосток; Супермаркет ARS Ченстохова; Медпункт San-Med. в Быстжицы Клодскей; Воеводское Рабочее Учреждение в Белостоке; Сеймик Воеводства Заходнепоморскего Щецин; Паломнический Центр в Свентей Воде возле Белостока; Банк BGŻ Варшава; Современный Театр Щецин Szkolnictwo: Szkoła Podstawowa nr 49 Białystok; Szkoła Podstawowa nr 1 Pisz; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Żabim Rogu; Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 6 w Białymstoku; Zespół Szkół Rolniczych w Dojlidach; Liceum Ogólnokształcące nr 1 Suwałki; Szkoła Językowa Empik Gliwice; Biblioteka Akademii Medycznej w Białymstoku; Instytut Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku; Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Politechnika Świętokrzyska; Education: Primary School No. 49 Białystok; Primary School No. 1 Pisz; Primary and Middle School in Żabi Róg; Primary School in Kosów Lacki; Primary and Middle School No. 6 in Białystok; Agricultural School Complex in Dojlidy; Secondary School No. 1 Suwałki; Empik Language School Gliwice; Library of the Medical University of Białystok; Institute of Physics of the University of Białystok; Institute of Chemistry of the University of Białystok; AGH University of Science and Technology in Cracow; the Kielce University of Technology. Система образования: Начальная Школа N 49 Белосток Начальная Школа N 1 Пиш; Начальная Школа и Гимназия в Жабим Рогу; Начальная Школа в Косове Ляцким; Начальная Школа и Гимназия N 6 в Белостоке; Объединение Сельскохозяйственных Школ в Дойлидах; Общеобразовательный Лицей N 1 Сувалки; Школа Иностранных Языков EMPIK Гливице; Библиотека Медицинского Института в Белостоке; Институт Химии Университета в Белостоке; Горно-Металлургическая Академия в Кракове; Свентокжиски Политехнический Институт Промышленные объекты: VBH Polska Варшава; Фабрика Окон Dabi Гижицко; Галантерейна Фабрика Dortex Белосток; Упаковочная Фабрика Selpo возле Радомя; Производитель Котлов Klimosz Струмень; Фабрика Вагонов Свидница; Мебельные Аксессуары Amix Белосток; Типография Mart Глогочув; Винный Завод Vinfort Краков; Азотное Предприятие Пулавы; Производственное Отделение Branddex Старгард Щецински; Типография Iwonex Седльце; Оптовый склад Edpol Мысловице; Masterfoods Polska Сохачев; Электронное Предприятие Tatarek Вроцлав; Полиграфическое Предприятие Fokus Остроленка; Предприятие Dubr Кельце; Дистрибьютор Газа Barter Сокулка; Типография Illochroma Скавина; Мебельная Фабрика Gawin Крулевска Воля Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami reklamowymi prezentującymi urządzenia produkowane przez naszą firmę

9

Ryszard Miazga Założyciel firmy The company s founder Oснователь Kомпании. Grzegorz Miazga

Ryszard Miazga Założyciel firmy The company s founder Oснователь Kомпании. Grzegorz Miazga Drodzy Państwo! Dobry wybór Z radością oddaję w Państwa ręce album prezentujący wybrane realizacje, w których wykorzystano grzejniki VERANO-KONWEKTOR. Misją naszej rodzinnej firmy jest tworzenie konwektorów

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Mapa dojazdu na targi 3 Międzynarodowe Targi Inwestycyjne 30.09 2.10.2009 r. Katalog wystawców Euro Inwestycje 2009 Alfabetyczny spis wystawców 1.AL.TAYSIR DUBAI 2.ARCHIMANIA.PL 3.ARMET-PRODUCENT MEBLI

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Nowe oblicze Siemensa

Nowe oblicze Siemensa październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 2001 Annual Report Spis treści Contents List do Akcjonariuszy 3 Letter to Shareholders Grupa kapitałowa Echo Investment S.A. 4 Echo Investment S.A. Capital Group Struktura organizacyjna 6

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo