Raport kwartalny AB S.A. Za okres (publikacja z dnia )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-07-08 30-09-08. (publikacja z dnia 14-11-08)"

Transkrypt

1 Raport kwartalny AB S.A. Za okres (publikacja z dnia ) Wprowadzenie Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za III kwartał 2008 (będący jednocześnie pierwszym kwartałem roku nowego roku obrotowego) zawiera: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2008, za okres od 1 lipca 2008 do 30 września 2008 skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2008, za okres od 1 lipca 2008 do 30 września 2008 informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego AB S.A. na podstawie 87 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005, nie publikuje oddzielnego kwartalnego raportu jednostkowego. Raport jednostkowy AB S.A. jest publikowany jednocześnie ze sprawozdaniem skonsolidowanym.

2 1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca 2008 do 30 września 2008 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Opis grupy W ramach sprawozdania konsolidacją objęte zostały następujące Spółki: - AB S.A. - spółka dominująca - Alsen Sp. z o.o. spółka zaleŝna - 69,39% - AT Computers Holding a.s. spółka zaleŝna - 100% - AT Computers a.s. spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) - AT Compus s.r.o spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) - Comfor Stores a.s. - spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) - AT Computer s.r.l. spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tysiącach złotych w tysiącach euro 1 kwartał b.d 1 kwartał b.d narastajaco narastajaco okres okres od do od do I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej III.Zysk(strata)brutto IV.Zysk(strata)netto V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej VIII.Przepływy pinięŝne netto, razem IX.Aktywa razem X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI.Zobowiązania długoterminowe XII.Zobowiązania krótkoterminowe XIII.Kapitał własny XIV.Kapitał zakładowy XV.Liczba akcji (w szt.) XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcje Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje Kurs średni NBP z dnia PLN/EUR Kurs średni NBP z dnia : PLN/EUR Kurs średni za okres PLN/EUR Kurs średni za okres PLN/EUR

3 Skonsolidowany bilans Aktywa Na dzień bilansowy: AKTYWA I Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych 4.2 Od pozostałych jednostek 5 Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 5.3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje b) w pozostałych jednostkach 5.4 Inne inwestycje długoterminowe 6 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych 2.2 Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

4 Skonsolidowany bilans Pasywa Na dzień bilansowy: PASYWA I Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4 Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał mniejszości Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.0 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1.3 Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 3.2 Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne 4 Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.0 a) długoterminowe b) krótkoterminowe PASYWA RAZEM Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

5 Skonsolidowane pozycje pozabilansowe Na dzień bilansowy: NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - gwarancji i poręczeń 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) odsetki 3.2 faktoring Pozycje pozabilansowe, razem

6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od do od do I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 1 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) IV Koszty sprzedaŝy V Koszty ogólnego zarządu VI Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) VII Pozostałe przychody operacyjne VIII Pozostałe koszty operacyjne IX Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X Przychody finansowe XI Koszty finansowe XII Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 3 XIV Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych XVIII Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) XIX Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

7 Skonsolidowany rachunek przepływów A Przepływy z działalności operacyjnej od do od do I Zysk netto II Korekty razem: Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych 2 Amortyzacja Zyski/straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach [dywidendy] Zysk/strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem kredytów i poŝyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy z działalności inwestycyjnej 0.0 I Wpływy Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3 Z aktywów finansowych, w tym: 86.0 a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3 Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielnone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielnone poŝyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej

8 C Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II Wydatki Nabycie akcji własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne formy podziału zysku 4 Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 8 Odsetki Inne wydatki finansowe III Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej D Przepływy środków pienięŝnych netto razem E Bilansowa zmiana środków pienięŝnych, w tym: zmiana środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F Środki pienięŝne na początek okresu G Środki na koniec okresu, w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania

9 Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Wynik netto Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał mniejszości Kapitał własny Stan na korekty błędów 0 - zmiana polityki rachunkowości 0 Stan an po korektach Zmniejszenia/zwiększenia z podziału zysku 0 w tym dywidenda 0 Podział zysku 0 Emisja akcji 0 Wykup akcji własnych 0 Wynik netto Emisja akcji ponad wartość nominalną 0 Aktualizacja wyceny Korekty konsolidacyjne Pozostałe zwiększenia/zminiejszenia W tym rozliczenie nabycia udziałów 0 Razem zmiany Stan na

10 2. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca 2008 do 30 września 2008 sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości. Wybrane jednostkowe dane finansowe w tysiącach złotych w tysiącach euro 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał narastajaco narastająco narastajaco narastająco okres okres okres okres od do od do od do od do I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej III.Zysk(strata)brutto IV.Zysk(strata)netto V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej VIII.Przepływy pinięŝne netto, razem IX.Aktywa razem X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI.Zobowiązania długoterminowe XII.Zobowiązania krótkoterminowe XIII.Kapitał własny XIV.Kapitał zakładowy XV.Liczba akcji (w szt.) XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcje Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje Kurs średni NBP z dnia PLN/EUR Kurs średni NBP z dnia : PLN/EUR Kurs średni za okres PLN/EUR Kurs średni za okres PLN/EUR

11 Sprawozdanie jednostkowe - Bilans Aktywa Na dzień bilansowy: AKTYWA I Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy 2 Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych 3.2 Od pozostałych jednostek 4 Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 4.3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje b) w pozostałych jednostkach 4.4 Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

12 Sprawozdanie jednostkowe - Bilans Pasywa PASYWA I Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4 Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6 Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1.3 Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe PASYWA RAZEM

13 Pozycje pozabilansowe Na dzień bilansowy: NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wystawionych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) odsetki faktoring inne Pozycje pozabilansowe, razem

14 Sprawozdanie jednostkowe - rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od do od do I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) IV Koszty sprzedaŝy V Koszty ogólnego zarządu VI Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) VII Pozostałe przychody operacyjne VIII Pozostałe koszty operacyjne IX Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X Przychody finansowe XI Koszty finansowe XII Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne 2 Straty nadzwyczajne XIV Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych XVIII Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

15 Sprawozdanie jednostkowe - rachunek przepływów od do od do A Przepływy z działalności operacyjnej I Zysk netto II Korekty razem: Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych 2 Amortyzacja Zyski/straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach [dywidendy] Zysk/strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem kredytów i poŝyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy z działalności inwestycyjnej I Wpływy Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3 Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP Na aktywa finansowe 0.0 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielnone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych - udzielnone poŝyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej

16 C Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 2 Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II Wydatki Nabycie akcji własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne formy podziału zysku 4 Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 8 Odsetki Inne wydatki finansowe III Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej D Przepływy środków pienięŝnych netto razem E Bilansowa zmiana środków pienięŝnych, w tym: zmiana środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F Środki pienięŝne na początek okresu G Środki na koniec okresu, w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania

17 Sprawozdanie jednostkowe - zestawienie zmian w kapitale własnym od do od do od do I Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a Kapitał własny na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) Zminiejszenia (z tytułu) umorzenia akcji 1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1 Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje własne na początek okresu 3.1 Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimlaną wartość b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty 4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych 5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

18 6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezwerwowych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2 Zysk z lat biegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) zwiększenie kapitału rererwowego Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5 Strata z lat biegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

19 3. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego obejmującego okres od 1 lipca 2008 do 30 września Informacja ogólna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jednostką dominującą w grupie jest AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32. Jednostkowe sprawozdanie AB S.A zostało przygotowane według polskich standardów rachunkowych. Podstawowym przedmiotem działalności AB S.A. oraz wszystkich jej podmiotów zaleŝnych jest handel sprzętem komputerowym i elektronicznym. Opis grupy kapitałowej Emitenta. Niniejsze sprawozdanie jest czwartym sprawozdaniem skonsolidowanym publikowanym przez Spółkę. Jego publikacja jest konsekwencją nabycia przez AB S.A. w dniu 19 września 2007, 100% akcji spółki AT Computers Holding a.s., będącej z kolei właścicielem 100-procentowych pakietów akcji Spółek: - AT Computers a.s. - AT Compus s.r.o - Comfor Stores a.s. - AT Computer s.r.l. W wyniku ziszczenia się warunków zawieszających zawartych w umowie, AB S.A. jako podmiot dominujący, uzyskała realne uprawnienia kontrolne w stosunku do wyŝej wymienionych spółek z dniem 30 października Dodatkowo konsolidacją została objęta Alsen Sp. z o.o. będąca podmiotem zaleŝnym w stosunku do AB S.A., jako Spółki będącej w dniu bilansowym raportu właścicielem 69,39% udziałów. Emitent jest równocześnie uprawniony do powoływania 2 z 3 członków organu nadzorującego przedsiębiorstwa. Schemat grupy kapitałowej AB S.A. AB S.A. 69,39% 100,00% Alsen Sp. z o.o. AT Computers Holding a.s. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% AT Compus s.r.o. Comfor Srores a.s. AT Computer s.r.l. AT Computers a.s. Rok obrotowy dla AB S.A. rozpoczął się 1 lipca 2008 i zakończy się 30 czerwca Rok obrotowy wszystkich spółek zaleŝnych rozpoczął się 1 stycznia 2008 i zakończy się 31 grudnia RóŜnica ta w Ŝaden sposób nie obniŝa wartości

20 sprawozdania skonsolidowanego wszystkie sprawozdania jednostkowe, będące podstawą jego sporządzenia przygotowane zostały na ten sam dzień bilansowy i obejmują analogiczny. Sprawozdawczość segmentów Grupa prezentuje dane finansowe w układzie segmentów geograficznych. Okres od do Polska Czechy Słowacja Przychody segmentu ze sprzedaŝy zewnętrznej Przychody ze sprzedaŝy między segmentami Koszty operacyjne związane ze sprzedaŝą zewnętrzną Koszty związane ze sprzedaŝą między segmentami Wynik segmentu Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących. 1 lipca 2008 r. AB S.A. podpisała umowę z koncernem EPSON, na jej mocy dystrybuowane będzie łącznie ponad 150 modeli urządzeń, kilkaset opcji akcesoriów, tuszy i tonerów japońskiego producenta. Roczny obrót szacowany jest przez spółkę na kwotę 2 mln eur. 5 sierpnia 2008 r. podpisana została nowa umowa dystrybucyjnej z firmą Xerox Limited. Kontrakt obejmuje dystrybucję urządzeń biurowych Xerox, takich jak: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz dedykowane im materiały eksploatacyjne. WaŜnym etapem rozwoju Grupy jest wprowadzenie na polski rynek serwerów marki Triline, produkowanych w czeskiej fabryce naleŝącej do Grupy AB. Serwery dedykowane są głównie dla firm z sektora MŚP oraz administracji publicznej i samorządowej, dla których stworzono pięć podstawowych linii produktowych, które obejmują zarówno podstawowe rozwiązania dla małego i średniego biznesu jak i linie stanowiące najwyŝszej klasy rozwiązania dla centrów obliczeniowych i wszelkiego rodzaju instalacji klastrowych. Zdarzeniem istotnym dla spółki w okresie objętym raportem była równieŝ rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu AB S.A. i Dyrektora Finansowego złoŝona przez pana Piotr Nowjalisa dnia 26 sierpnia Następcą pana Piotra Nowjalis na stanowisku Dyrektora Finansowego AB S.A. został pan Grzegorz Ochędzan, pełniący do niedawna funkcję wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego ADe Line S.A. (właściciel marki Almi Decor). Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Objął on stanowisko Dyrektora Finansowego Spółki we wrześniu 2008 roku. W okresie objętym raportem zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 19 sierpnia 2008r. Podczas NWZA podjęta została Uchwała nr 1/2008 upowaŝniająca zarząd spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniŝenia kapitału zakładowego. Rozpoczęcie skupu akcji nastąpiło z dniem r i prowadzone jest za pośrednictwem domu maklerskiego UniCredit CAIB Poland S. A. będącego Agentem ds. Odkupu. do dnia dzisiejszego. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W trzecim kwartale 2008 roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w okresie sprawozdawczym.

21 Sezonowe wahania poszczególnych wielkości składających się na wynik finansowy w okresie objętym raportem powielają trendy rynkowe z poprzednich lat. Informacje dotyczące wykupu, emisji i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych. W trzecim kwartale 2008 w związku z kontynuacją programu emisji obligacji, AB S.A. przeprowadziła szesnaście emisji obligacji dłuŝnych. Obligacje wyemitowane zostały w następujących transzach: - 08 lipca 2008, 50 sztuk z datą zapadalności 28 sierpnia 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.896,39 PLN - 09 lipca 2008, 41 sztuk z datą zapadalności 25 września 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.836,74 PLN - 16 lipca 2008, 71 sztuk z datą zapadalności 11 września 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.885,12 PLN - 24 lipca 2008, 20 sztuk z datą zapadalności 9 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.841,91 PLN - 24 lipca 2008, 100 sztuk z datą zapadalności 18 września 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.887,11 PLN - 31 lipca 2008, 50 sztuk z datą zapadalności 16 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.840,87 PLN - 7 sierpnia 2008, 44 sztuk z datą zapadalności 2 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.887,72 PLN - 7 sierpnia 2008, 27 sztuk z datą zapadalności 23 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.841,29 PLN - 11 sierpnia 2008, 80 sztuk z datą zapadalności 2 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.895,66 PLN - 11 sierpnia 2008, 20 sztuk z datą zapadalności 23 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.854,13 PLN - 21 sierpnia 2008, 171 sztuk z datą zapadalności 9 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.901,88 PLN - 21 sierpnia 2008, 68 sztuk z datą zapadalności 6 listopada 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.842,12 PLN - 22 sierpnia 2008, 200 sztuk z datą zapadalności 9 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.903,87 PLN - 28 sierpnia 2008, 131 sztuk z datą zapadalności 16 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.902,15 PLN - 1 września 2008, 67 sztuk z datą zapadalności 23 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.895,94 PLN - 2 września 2008, 10 sztuk z datą zapadalności 23 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.897,92 PLN - 4 września 2008, 75 sztuk z datą zapadalności 20 listopada 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.843,98 PLN - 12 września 2008, 10 sztuk z datą zapadalności 27 listopada 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.843,32 PLN - 12 września 2008, 70 sztuk z datą zapadalności 30 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.903,60 PLN - 25 września 2008, 10 sztuk z datą zapadalności 11 grudnia 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.842,32 PLN - 29 września 2008, 54 sztuk z datą zapadalności 20 listopada 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.894,52 PLN

22 Wyemitowane obligacje, których daty zapadalności wypadały w okresie objętym raportem były realizowane terminowo. Ponadto w III kwartale 2008 Spółka wykupiła wcześniej wyemitowane serie: - 1 lipca 153 sztuki - 3 lipca 40 sztuk - 24 lipca 40 sztuk - 31 lipca 50 sztuk - 7 sierpnia 87 sztuk - 21 sierpnia 191 sztuk - 28 sierpnia 116 sztuk - 4 września 250 sztuk - 11 września 146 sztuk - 18 września 100 sztuk - 25 września 41 sztuk Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy. W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki emitenta. W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. W ramach wykazywanych przez Grupę zobowiązań o charakterze warunkowym wyróŝnić naleŝy: - udzielone przez AB S.A. gwarancje bankowe na rzecz swoich dostawców, - udzielone przez ATC Holding a. s. poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez spółki holdingu oraz wystawione gwarancje bankowe w łącznej kwocie tys. PLN, - otwarte na dzień bilansowy transakcje factoringowe w kwocie tys. PLN. W trzecim kwartale 2008 roku nastąpiły następujące zmiany o obrębie zobowiązań warunkowych Grupy: Wartość udzielonych przez ATC Holding a. s. poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez spółki holdingu oraz wystawionych gwarancji bankowych zanotowała wzrost w wysokości tys. PLN. Zmiana wynika ze zwiększenia poręczenia kredytów udzielonych przez KB A.S. o 50 mln CZK. Wielkość zobowiązań warunkowych z tytułu transakcji factoringowych zmalała o tys. PLN w porównaniu dnia do 30 czerwca 2008.

23 Na dzień bilansowy [w tys. PLN]: NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - gwarancji i poręczeń 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) odsetki 3.2 faktoring Pozycje pozabilansowe, razem Wskazania zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze. Stanowisko zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Emitent nie opublikował prognoz wyników na rok bieŝący. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Według stanu wiedzy emitenta struktura akcjonariatu podmiotu dominującego na dzień bilansowy przedstawia się następująco i nie uległ zmianie do dnia publikacji raportu: Liczba akcji %akcji liczba głósów %głosów Ogółem % % Andrzej Przybyło % % Iwona Przybyło % % Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK % % PKO TFI S.A % % Pozostali %

24 Zestawienie stanu posiadania akcji AB S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego. Na dzień bilansowy niniejszego raportu osobą zarządzającą i jednocześnie posiadają akcje emitenta był Prezes Zarządu emitenta pan Andrzej Przybyło. Posiadał on 8,25% akcji i 15,23% głosów na walnym zgromadzeniu. Osobą nadzorującą i jednocześnie posiadającą akcje emitenta jest Pani Iwona Przybyło. Posiada ona 24,73% akcji i 22,85% głosów na WZA. Pomiędzy dniem bilansowym a dniem publikacji raportu nie miały miejsce Ŝadne transakcje zmieniające stan posiadania akcji AB S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem arbitraŝowym lub właściwym organem administracji. Na dzień dzisiejszy nie toczą się wobec Spółki Ŝadne postępowanie mogące wywrzeć negatywny wpływ na wynik finansowy. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty euro jeŝeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieŝącej działalności operacyjnej prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną. W okresie objętym raportem emitent nie zawierał z podmiotem powiązanym transakcji o charakterze przekraczającym normalny zakres prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej. Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów do: - Alsen Sp. z o.o. wyniosły w trzecim kwartale 2008 : tys. PLN, - AT Computers a.s. wyniosły w trzecim kwartale 2008: tys. PLN. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub osobę od niego zaleŝną poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, jeŝeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Zdarzenia o podobnym charakterze w okresie objętym raportem nie wystąpiły. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Sprawozdanie finansowe zawiera informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie Ŝadne zagroŝenia dla realizacji zobowiązań Emitenta. Brak innych informacji, które są istotne dla oceny sytuacji Spółki. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej następnego kwartału. Zdaniem emitenta największy wpływ na osiągane wyniki w perspektywie najbliŝszych miesięcy będą miały: - kontynuacja procesu konsolidacji struktur organizacyjnych oraz ofert handlowych przedsiębiorstw w ramach grupy kapitałowej, - wprowadzenie na polski rynek serwerów marki Triline, produkowanych w czeskiej fabryce naleŝącej do Grupy AB, - wdroŝenie w nadchodzącej przyszłości rozwiązań towarzyszących statutowi Strategicznego Partnera Dystrybucyjnego HP,

25 - poszerzenie rynku dostępnego dla Spółki oraz jej podmiotów zaleŝnych poprzez nowe kontrakty dystrybucyjne z czołowymi producentami nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, - dalszy rozwój alternatywnych kanałów sprzedaŝy, ze szczególnym wskazaniem sieci franszyzowej - utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej i konsekwencja w poszukiwaniu rozwiązań optymalizujących procesy dystrybucyjne.

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2006 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2006 roku kończący się 31 marca 2006 roku sporządzony zgodnie z MSR 2 3 w tys. zł o ile nie podano inaczej

Bardziej szczegółowo

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim:

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim: Informacja dodatkowa do raportu okresowego (SA-Q) INTERFERIE S.A. za IV kwartał 2008 r. INTERFERIE S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku usług turystycznych, połączonych z lecznictwem i rehabilitacją.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 14 lutego 2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny,

Bardziej szczegółowo

Katowice, 31 sierpień 2015 r.

Katowice, 31 sierpień 2015 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. oraz jednostkowy raport półroczny BUMECH S.A. obejmujący okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 sporządzony według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku Gdańsk Luty 2015 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA Zysk (strata) brutto 459 901 523 871 109 780 126 319 Zysk (strata) netto 482 081 432 859 115 074 104 374 Przepływy pieniężne netto z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 SANOK skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 GRAJEWO skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo