Raport kwartalny AB S.A. Za okres (publikacja z dnia )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-07-08 30-09-08. (publikacja z dnia 14-11-08)"

Transkrypt

1 Raport kwartalny AB S.A. Za okres (publikacja z dnia ) Wprowadzenie Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za III kwartał 2008 (będący jednocześnie pierwszym kwartałem roku nowego roku obrotowego) zawiera: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2008, za okres od 1 lipca 2008 do 30 września 2008 skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2008, za okres od 1 lipca 2008 do 30 września 2008 informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego AB S.A. na podstawie 87 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005, nie publikuje oddzielnego kwartalnego raportu jednostkowego. Raport jednostkowy AB S.A. jest publikowany jednocześnie ze sprawozdaniem skonsolidowanym.

2 1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca 2008 do 30 września 2008 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Opis grupy W ramach sprawozdania konsolidacją objęte zostały następujące Spółki: - AB S.A. - spółka dominująca - Alsen Sp. z o.o. spółka zaleŝna - 69,39% - AT Computers Holding a.s. spółka zaleŝna - 100% - AT Computers a.s. spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) - AT Compus s.r.o spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) - Comfor Stores a.s. - spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) - AT Computer s.r.l. spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tysiącach złotych w tysiącach euro 1 kwartał b.d 1 kwartał b.d narastajaco narastajaco okres okres od do od do I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej III.Zysk(strata)brutto IV.Zysk(strata)netto V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej VIII.Przepływy pinięŝne netto, razem IX.Aktywa razem X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI.Zobowiązania długoterminowe XII.Zobowiązania krótkoterminowe XIII.Kapitał własny XIV.Kapitał zakładowy XV.Liczba akcji (w szt.) XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcje Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje Kurs średni NBP z dnia PLN/EUR Kurs średni NBP z dnia : PLN/EUR Kurs średni za okres PLN/EUR Kurs średni za okres PLN/EUR

3 Skonsolidowany bilans Aktywa Na dzień bilansowy: AKTYWA I Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych 4.2 Od pozostałych jednostek 5 Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 5.3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje b) w pozostałych jednostkach 5.4 Inne inwestycje długoterminowe 6 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych 2.2 Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

4 Skonsolidowany bilans Pasywa Na dzień bilansowy: PASYWA I Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4 Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał mniejszości Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.0 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1.3 Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 3.2 Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne 4 Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.0 a) długoterminowe b) krótkoterminowe PASYWA RAZEM Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

5 Skonsolidowane pozycje pozabilansowe Na dzień bilansowy: NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - gwarancji i poręczeń 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) odsetki 3.2 faktoring Pozycje pozabilansowe, razem

6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od do od do I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 1 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) IV Koszty sprzedaŝy V Koszty ogólnego zarządu VI Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) VII Pozostałe przychody operacyjne VIII Pozostałe koszty operacyjne IX Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X Przychody finansowe XI Koszty finansowe XII Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 3 XIV Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych XVIII Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) XIX Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

7 Skonsolidowany rachunek przepływów A Przepływy z działalności operacyjnej od do od do I Zysk netto II Korekty razem: Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych 2 Amortyzacja Zyski/straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach [dywidendy] Zysk/strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem kredytów i poŝyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy z działalności inwestycyjnej 0.0 I Wpływy Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3 Z aktywów finansowych, w tym: 86.0 a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3 Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielnone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielnone poŝyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej

8 C Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II Wydatki Nabycie akcji własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne formy podziału zysku 4 Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 8 Odsetki Inne wydatki finansowe III Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej D Przepływy środków pienięŝnych netto razem E Bilansowa zmiana środków pienięŝnych, w tym: zmiana środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F Środki pienięŝne na początek okresu G Środki na koniec okresu, w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania

9 Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Wynik netto Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał mniejszości Kapitał własny Stan na korekty błędów 0 - zmiana polityki rachunkowości 0 Stan an po korektach Zmniejszenia/zwiększenia z podziału zysku 0 w tym dywidenda 0 Podział zysku 0 Emisja akcji 0 Wykup akcji własnych 0 Wynik netto Emisja akcji ponad wartość nominalną 0 Aktualizacja wyceny Korekty konsolidacyjne Pozostałe zwiększenia/zminiejszenia W tym rozliczenie nabycia udziałów 0 Razem zmiany Stan na

10 2. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca 2008 do 30 września 2008 sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości. Wybrane jednostkowe dane finansowe w tysiącach złotych w tysiącach euro 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał narastajaco narastająco narastajaco narastająco okres okres okres okres od do od do od do od do I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej III.Zysk(strata)brutto IV.Zysk(strata)netto V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej VIII.Przepływy pinięŝne netto, razem IX.Aktywa razem X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI.Zobowiązania długoterminowe XII.Zobowiązania krótkoterminowe XIII.Kapitał własny XIV.Kapitał zakładowy XV.Liczba akcji (w szt.) XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcje Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje Kurs średni NBP z dnia PLN/EUR Kurs średni NBP z dnia : PLN/EUR Kurs średni za okres PLN/EUR Kurs średni za okres PLN/EUR

11 Sprawozdanie jednostkowe - Bilans Aktywa Na dzień bilansowy: AKTYWA I Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy 2 Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych 3.2 Od pozostałych jednostek 4 Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 4.3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje b) w pozostałych jednostkach 4.4 Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

12 Sprawozdanie jednostkowe - Bilans Pasywa PASYWA I Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4 Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6 Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1.3 Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe PASYWA RAZEM

13 Pozycje pozabilansowe Na dzień bilansowy: NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wystawionych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) odsetki faktoring inne Pozycje pozabilansowe, razem

14 Sprawozdanie jednostkowe - rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od do od do I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) IV Koszty sprzedaŝy V Koszty ogólnego zarządu VI Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) VII Pozostałe przychody operacyjne VIII Pozostałe koszty operacyjne IX Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X Przychody finansowe XI Koszty finansowe XII Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne 2 Straty nadzwyczajne XIV Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych XVIII Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

15 Sprawozdanie jednostkowe - rachunek przepływów od do od do A Przepływy z działalności operacyjnej I Zysk netto II Korekty razem: Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych 2 Amortyzacja Zyski/straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach [dywidendy] Zysk/strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem kredytów i poŝyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy z działalności inwestycyjnej I Wpływy Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3 Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP Na aktywa finansowe 0.0 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielnone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych - udzielnone poŝyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej

16 C Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 2 Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II Wydatki Nabycie akcji własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne formy podziału zysku 4 Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 8 Odsetki Inne wydatki finansowe III Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej D Przepływy środków pienięŝnych netto razem E Bilansowa zmiana środków pienięŝnych, w tym: zmiana środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F Środki pienięŝne na początek okresu G Środki na koniec okresu, w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania

17 Sprawozdanie jednostkowe - zestawienie zmian w kapitale własnym od do od do od do I Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a Kapitał własny na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) Zminiejszenia (z tytułu) umorzenia akcji 1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1 Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje własne na początek okresu 3.1 Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimlaną wartość b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty 4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych 5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

18 6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezwerwowych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2 Zysk z lat biegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) zwiększenie kapitału rererwowego Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5 Strata z lat biegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

19 3. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego obejmującego okres od 1 lipca 2008 do 30 września Informacja ogólna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jednostką dominującą w grupie jest AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32. Jednostkowe sprawozdanie AB S.A zostało przygotowane według polskich standardów rachunkowych. Podstawowym przedmiotem działalności AB S.A. oraz wszystkich jej podmiotów zaleŝnych jest handel sprzętem komputerowym i elektronicznym. Opis grupy kapitałowej Emitenta. Niniejsze sprawozdanie jest czwartym sprawozdaniem skonsolidowanym publikowanym przez Spółkę. Jego publikacja jest konsekwencją nabycia przez AB S.A. w dniu 19 września 2007, 100% akcji spółki AT Computers Holding a.s., będącej z kolei właścicielem 100-procentowych pakietów akcji Spółek: - AT Computers a.s. - AT Compus s.r.o - Comfor Stores a.s. - AT Computer s.r.l. W wyniku ziszczenia się warunków zawieszających zawartych w umowie, AB S.A. jako podmiot dominujący, uzyskała realne uprawnienia kontrolne w stosunku do wyŝej wymienionych spółek z dniem 30 października Dodatkowo konsolidacją została objęta Alsen Sp. z o.o. będąca podmiotem zaleŝnym w stosunku do AB S.A., jako Spółki będącej w dniu bilansowym raportu właścicielem 69,39% udziałów. Emitent jest równocześnie uprawniony do powoływania 2 z 3 członków organu nadzorującego przedsiębiorstwa. Schemat grupy kapitałowej AB S.A. AB S.A. 69,39% 100,00% Alsen Sp. z o.o. AT Computers Holding a.s. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% AT Compus s.r.o. Comfor Srores a.s. AT Computer s.r.l. AT Computers a.s. Rok obrotowy dla AB S.A. rozpoczął się 1 lipca 2008 i zakończy się 30 czerwca Rok obrotowy wszystkich spółek zaleŝnych rozpoczął się 1 stycznia 2008 i zakończy się 31 grudnia RóŜnica ta w Ŝaden sposób nie obniŝa wartości

20 sprawozdania skonsolidowanego wszystkie sprawozdania jednostkowe, będące podstawą jego sporządzenia przygotowane zostały na ten sam dzień bilansowy i obejmują analogiczny. Sprawozdawczość segmentów Grupa prezentuje dane finansowe w układzie segmentów geograficznych. Okres od do Polska Czechy Słowacja Przychody segmentu ze sprzedaŝy zewnętrznej Przychody ze sprzedaŝy między segmentami Koszty operacyjne związane ze sprzedaŝą zewnętrzną Koszty związane ze sprzedaŝą między segmentami Wynik segmentu Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących. 1 lipca 2008 r. AB S.A. podpisała umowę z koncernem EPSON, na jej mocy dystrybuowane będzie łącznie ponad 150 modeli urządzeń, kilkaset opcji akcesoriów, tuszy i tonerów japońskiego producenta. Roczny obrót szacowany jest przez spółkę na kwotę 2 mln eur. 5 sierpnia 2008 r. podpisana została nowa umowa dystrybucyjnej z firmą Xerox Limited. Kontrakt obejmuje dystrybucję urządzeń biurowych Xerox, takich jak: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz dedykowane im materiały eksploatacyjne. WaŜnym etapem rozwoju Grupy jest wprowadzenie na polski rynek serwerów marki Triline, produkowanych w czeskiej fabryce naleŝącej do Grupy AB. Serwery dedykowane są głównie dla firm z sektora MŚP oraz administracji publicznej i samorządowej, dla których stworzono pięć podstawowych linii produktowych, które obejmują zarówno podstawowe rozwiązania dla małego i średniego biznesu jak i linie stanowiące najwyŝszej klasy rozwiązania dla centrów obliczeniowych i wszelkiego rodzaju instalacji klastrowych. Zdarzeniem istotnym dla spółki w okresie objętym raportem była równieŝ rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu AB S.A. i Dyrektora Finansowego złoŝona przez pana Piotr Nowjalisa dnia 26 sierpnia Następcą pana Piotra Nowjalis na stanowisku Dyrektora Finansowego AB S.A. został pan Grzegorz Ochędzan, pełniący do niedawna funkcję wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego ADe Line S.A. (właściciel marki Almi Decor). Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Objął on stanowisko Dyrektora Finansowego Spółki we wrześniu 2008 roku. W okresie objętym raportem zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 19 sierpnia 2008r. Podczas NWZA podjęta została Uchwała nr 1/2008 upowaŝniająca zarząd spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniŝenia kapitału zakładowego. Rozpoczęcie skupu akcji nastąpiło z dniem r i prowadzone jest za pośrednictwem domu maklerskiego UniCredit CAIB Poland S. A. będącego Agentem ds. Odkupu. do dnia dzisiejszego. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W trzecim kwartale 2008 roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w okresie sprawozdawczym.

21 Sezonowe wahania poszczególnych wielkości składających się na wynik finansowy w okresie objętym raportem powielają trendy rynkowe z poprzednich lat. Informacje dotyczące wykupu, emisji i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych. W trzecim kwartale 2008 w związku z kontynuacją programu emisji obligacji, AB S.A. przeprowadziła szesnaście emisji obligacji dłuŝnych. Obligacje wyemitowane zostały w następujących transzach: - 08 lipca 2008, 50 sztuk z datą zapadalności 28 sierpnia 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.896,39 PLN - 09 lipca 2008, 41 sztuk z datą zapadalności 25 września 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.836,74 PLN - 16 lipca 2008, 71 sztuk z datą zapadalności 11 września 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.885,12 PLN - 24 lipca 2008, 20 sztuk z datą zapadalności 9 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.841,91 PLN - 24 lipca 2008, 100 sztuk z datą zapadalności 18 września 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.887,11 PLN - 31 lipca 2008, 50 sztuk z datą zapadalności 16 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.840,87 PLN - 7 sierpnia 2008, 44 sztuk z datą zapadalności 2 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.887,72 PLN - 7 sierpnia 2008, 27 sztuk z datą zapadalności 23 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.841,29 PLN - 11 sierpnia 2008, 80 sztuk z datą zapadalności 2 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.895,66 PLN - 11 sierpnia 2008, 20 sztuk z datą zapadalności 23 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.854,13 PLN - 21 sierpnia 2008, 171 sztuk z datą zapadalności 9 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.901,88 PLN - 21 sierpnia 2008, 68 sztuk z datą zapadalności 6 listopada 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.842,12 PLN - 22 sierpnia 2008, 200 sztuk z datą zapadalności 9 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.903,87 PLN - 28 sierpnia 2008, 131 sztuk z datą zapadalności 16 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.902,15 PLN - 1 września 2008, 67 sztuk z datą zapadalności 23 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.895,94 PLN - 2 września 2008, 10 sztuk z datą zapadalności 23 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.897,92 PLN - 4 września 2008, 75 sztuk z datą zapadalności 20 listopada 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.843,98 PLN - 12 września 2008, 10 sztuk z datą zapadalności 27 listopada 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.843,32 PLN - 12 września 2008, 70 sztuk z datą zapadalności 30 października 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.903,60 PLN - 25 września 2008, 10 sztuk z datą zapadalności 11 grudnia 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.842,32 PLN - 29 września 2008, 54 sztuk z datą zapadalności 20 listopada 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.894,52 PLN

22 Wyemitowane obligacje, których daty zapadalności wypadały w okresie objętym raportem były realizowane terminowo. Ponadto w III kwartale 2008 Spółka wykupiła wcześniej wyemitowane serie: - 1 lipca 153 sztuki - 3 lipca 40 sztuk - 24 lipca 40 sztuk - 31 lipca 50 sztuk - 7 sierpnia 87 sztuk - 21 sierpnia 191 sztuk - 28 sierpnia 116 sztuk - 4 września 250 sztuk - 11 września 146 sztuk - 18 września 100 sztuk - 25 września 41 sztuk Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy. W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki emitenta. W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. W ramach wykazywanych przez Grupę zobowiązań o charakterze warunkowym wyróŝnić naleŝy: - udzielone przez AB S.A. gwarancje bankowe na rzecz swoich dostawców, - udzielone przez ATC Holding a. s. poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez spółki holdingu oraz wystawione gwarancje bankowe w łącznej kwocie tys. PLN, - otwarte na dzień bilansowy transakcje factoringowe w kwocie tys. PLN. W trzecim kwartale 2008 roku nastąpiły następujące zmiany o obrębie zobowiązań warunkowych Grupy: Wartość udzielonych przez ATC Holding a. s. poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez spółki holdingu oraz wystawionych gwarancji bankowych zanotowała wzrost w wysokości tys. PLN. Zmiana wynika ze zwiększenia poręczenia kredytów udzielonych przez KB A.S. o 50 mln CZK. Wielkość zobowiązań warunkowych z tytułu transakcji factoringowych zmalała o tys. PLN w porównaniu dnia do 30 czerwca 2008.

23 Na dzień bilansowy [w tys. PLN]: NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - gwarancji i poręczeń 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) odsetki 3.2 faktoring Pozycje pozabilansowe, razem Wskazania zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze. Stanowisko zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Emitent nie opublikował prognoz wyników na rok bieŝący. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Według stanu wiedzy emitenta struktura akcjonariatu podmiotu dominującego na dzień bilansowy przedstawia się następująco i nie uległ zmianie do dnia publikacji raportu: Liczba akcji %akcji liczba głósów %głosów Ogółem % % Andrzej Przybyło % % Iwona Przybyło % % Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK % % PKO TFI S.A % % Pozostali %

24 Zestawienie stanu posiadania akcji AB S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego. Na dzień bilansowy niniejszego raportu osobą zarządzającą i jednocześnie posiadają akcje emitenta był Prezes Zarządu emitenta pan Andrzej Przybyło. Posiadał on 8,25% akcji i 15,23% głosów na walnym zgromadzeniu. Osobą nadzorującą i jednocześnie posiadającą akcje emitenta jest Pani Iwona Przybyło. Posiada ona 24,73% akcji i 22,85% głosów na WZA. Pomiędzy dniem bilansowym a dniem publikacji raportu nie miały miejsce Ŝadne transakcje zmieniające stan posiadania akcji AB S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem arbitraŝowym lub właściwym organem administracji. Na dzień dzisiejszy nie toczą się wobec Spółki Ŝadne postępowanie mogące wywrzeć negatywny wpływ na wynik finansowy. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty euro jeŝeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieŝącej działalności operacyjnej prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną. W okresie objętym raportem emitent nie zawierał z podmiotem powiązanym transakcji o charakterze przekraczającym normalny zakres prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej. Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów do: - Alsen Sp. z o.o. wyniosły w trzecim kwartale 2008 : tys. PLN, - AT Computers a.s. wyniosły w trzecim kwartale 2008: tys. PLN. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub osobę od niego zaleŝną poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, jeŝeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Zdarzenia o podobnym charakterze w okresie objętym raportem nie wystąpiły. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Sprawozdanie finansowe zawiera informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie Ŝadne zagroŝenia dla realizacji zobowiązań Emitenta. Brak innych informacji, które są istotne dla oceny sytuacji Spółki. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej następnego kwartału. Zdaniem emitenta największy wpływ na osiągane wyniki w perspektywie najbliŝszych miesięcy będą miały: - kontynuacja procesu konsolidacji struktur organizacyjnych oraz ofert handlowych przedsiębiorstw w ramach grupy kapitałowej, - wprowadzenie na polski rynek serwerów marki Triline, produkowanych w czeskiej fabryce naleŝącej do Grupy AB, - wdroŝenie w nadchodzącej przyszłości rozwiązań towarzyszących statutowi Strategicznego Partnera Dystrybucyjnego HP,

25 - poszerzenie rynku dostępnego dla Spółki oraz jej podmiotów zaleŝnych poprzez nowe kontrakty dystrybucyjne z czołowymi producentami nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, - dalszy rozwój alternatywnych kanałów sprzedaŝy, ze szczególnym wskazaniem sieci franszyzowej - utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej i konsekwencja w poszukiwaniu rozwiązań optymalizujących procesy dystrybucyjne.

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AB S.A. Za okres (publikacja z dnia )

Raport kwartalny AB S.A. Za okres (publikacja z dnia ) Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-04-08 30-06-08 (publikacja z dnia 26-08-08) Wprowadzenie Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za II kwartał 2008 zawiera: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q AB S.A. Za okres (publikacja )

Raport kwartalny SA-Q AB S.A. Za okres (publikacja ) Raport kwartalny SA-Q AB S.A. Za okres 01-07-06 30-09-06 (publikacja 06-11-06) 1. Wybrane dane finansowe w tysiącach złotych w tysiącach euro 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały narastajaco narastająco

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartośc iowyc

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego Zarząd spółki IMPEL S.A.

Raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego Zarząd spółki IMPEL S.A. Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego 2004 1 WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo