Invest in. Czestochowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl"

Transkrypt

1 Invest in Czestochowa

2 Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa (ISD Huta Częstochowa steelworks) - air conditioners and fans from Częstochowa (Dospel) are used in offices and shops of most Polish cities - beer mugs used during Bavarian Oktoberfest come from Częstochowa (Stolzle) - nearly half of European cars have safety belts and air bags from Częstochowa (TRW) with a number of them having braking systems from Częstochowa-based Brembo - a prestigious Christmas gift in New York is a set of hand painted Christmas tree balls from Częstochowa - steering systems of electrical devices from Częstochowa are treated in Poland as a guarantee of energy efficiency (Pozyton, El-Q) - most screws and bolts used in Poland are of Częstochowa origin (Wkrętmet) - it is in Częstochowa that the most state-of-the-art glassworks of float type is located (Guardian) Made in Częstochowa - w Częstochowie powstała konstrukcja warszawskiego Mostu Świętokrzyskiego; w Częstochowie wykonano znaczną część masztów niemieckich elektrowni wiatrowych (ISD Huta Częstochowa) - częstochowskie klimatyzatory i wentylatory (Dospel) działają w biurach i sklepach większości polskich miast - z Częstochowy pochodzą kufle używane podczas bawarskiego Oktoberfest (Stolzle) - blisko połowa samochodów europejskich korzysta z częstochowskich pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych (TRW), w wielu zamontowane są układy hamulcowe z częstochowskiego Brembo - prestiżowym prezentem świątecznym w Nowym Jorku jest zestaw ręcznie malowanych bombek choinkowych z Częstochowy - częstochowskie układy sterownicze urządzeń elektrycznych traktowane są w Polsce jako gwarancja energooszczędności (Pozyton, El-Q) - częstochowski rodowód ma większość stosowanych w Polsce śrubek i wkrętów (Wkrętmet) - w Częstochowie istnieje najnowocześniejsza w Europie huta szkła typu float (Guardian) 2

3 Częstochowa, it s clear! Częstochowa is one of the most recognizable Polish cities in the world. According to the Young & Rubicam Agency it is also the fourth city in Poland in terms of brand strength, and, at the same time, the most trustworthy place. It also one of the most important industrial centres in the country, concentrating more than half of economic potential of the northern part of śląskie [Silesian] province - the most urbanized region of Central and Eastern Europe. It is also a major academic centre in the country and one of the largest centres of religious worship in the Christian world. Its location at the intersection of major transport routes of Europe and in the centre of Poland s largest market, its extensive infrastructure with highly educated workforce and absorptive internal market have all made Częstochowa a leader in national rankings of investment appeal for many years. The best drinking water in the country, fresh air, scenic beauty of the area and the highest rate of sunshine hours in Poland make it an ideal place to work and rest. Jasne, że Częstochowa! Częstochowa to jedno z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast na świecie. Według Agencji Young & Rubicam jest także czwartym pod w zględem siły marki miastem w Polsce, a przy tym miejscem najbardziej godnym zaufania. To również jeden z ważniejszych ośrodków przemysłowych w kraju, koncentrujący ponad połowę potencjału gospodarczego północnej części województwa śląskiego najbardziej zurbanizowanego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To również znaczący w kraju ośrodek akademicki oraz jedno z największych centrów kultu religijnego świata chrześcijańskiego. Położenie na przecięciu najważniejszych tras komunikacyjnych Europy i w centrum największego w Polsce rynku zbytu, bogata infrastruktura, doskonale wykształcona kadra i chłonny rynek wewnętrzny sprawiają, że Częstochowa od lat przoduje w krajowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Najlepsza w kraju woda pitna, świeże powietrze, uroki krajobrazowe okolicy i najwyższy w Polsce wskaźnik nasłonecznienia czynią z niej wymarzone miejsce do pracy i wypoczynku. Prix de L`Europe The greatest distinction for municipal governments awarded to Częstochowa by the Council of Europe in 1998 for overall activities for the benefit of European integration. Największe wyróżnienie dla samorządów miejskich przyznane Częstochowie przez Radę Europy w 1998 roku za całokształt działań na rzecz integracji europejskiej. 3

4 Location...from dreams! Częstochowa is located in central southern Poland, in a pan-european North-South transport corridor and in the proximity of an international route connecting the western part of the continent with the Ukraine and Belarus. Częstochowa is cut through with one of the major thoroughfares of Europe - DK1 (Gdańsk - Warsaw - Śląsk [Silesia]), and will also soon be cut through with the A1 motorway, connecting Scandinavia with the countries of Southern Europe. Within a radius of 450 km from Częstochowa are six European capitals, which can be reached from the nearby (50 km) international airport Katowice- -Pyrzowice. In the immediate vicinity of the city (15 km) there is also an airport operating charter flights. Częstochowa is also an important railway junction of southern Poland, located on the historical Warsaw-Vienna railway route. As the crow flies... / W linii prostej... Warsaw / Warszawa Budapest / Budapeszt Vienna / Wiedeń Berlin / Berlin Praque / Praga Bratislava / Bratysława 205 km 370 km 353 km 437 km 342 km 331 km Położenie jak marzenie Częstochowa jest położona w centralno-południowej Polsce, w paneuropejskim korytarzu transportowym Północ - Południe oraz w pobliżu międzynarodowej drogi tranzytowej łączącej zachód kontynentu z Ukrainą i Białorusią. Częstochowę przecina jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Europy - DK1 (Gdańsk - Warszawa - Śląsk), a wkrótce przetnie także autostrada A1, łącząca Skandynawię z krajami Europy Południowej. W promieniu 450 kilometrów od Częstochowy leży 6 europejskich stolic, do których można dotrzeć z pobliskiego (50 km) międzynarodowego portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta (15 km) znajduje się też lotnisko obsługujące loty czarterowe. Częstochowa jest także ważnym węzłem kolejowym Polski Południowej, położonym na historycznym szlaku kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 4

5 In the heart of... Poznań Gdańsk Warszawa Łódź The Częstochowa subregion is located at the meeting point of four provinces and the Silesian conurbation- in the centre of the biggest market in Central and Eastern Europe. Within the radius of 120 km from Częstochowa there live more than 8 million people. The city is a capital and the biggest industrial centre of the northern part of the śląskie [Silesian] province- a region with best accessibility and transport infrastructure in Poland, generating nearly 13% of Polish gross domestic product (GDP) and a long-standing leader in the national pool of areas with the biggest investment appeal. Wrocław Opole Częstochowa Kielce Katowice Kraków W samym sercu... As the crow flies.../ W linii prostej... Kattowic / Katowice Opole / Opole Kielce / Kielce Lodz / Łódź Cracow / Kraków Wroclaw / Wrocław Gdansk / Gdańsk Poznan / Poznań Warsaw / Warszawa 62 km 110 km 110 km 107 km 102 km 149 km 395 km 233 km 220 km Subregion częstochowski leży na styku czterech województw i konurbacji śląskiej w centrum największego rynku zbytu w Europie Środkowo - Wschodniej. W promieniu 120 km od Częstochowy zamieszkuje ponad 8 milionów ludzi. Miasto jest stolicą i największym ośrodkiem przemysłowym północnej części województwa śląskiego - regionu o najlepszej dostępności komunikacyjnej i najlepiej rozwiniętej infrastrukturze transportowej w Polsce, generującego blisko 13 % polskiego produktu krajowego brutto (PKB) i od lat przewodzącego stawce obszarów o największej atrakcyjności inwestycyjnej w kraju. Geographically, Częstochowa is located within the belt of the Polish Jurassic Highland [Polish: Jura Krakowsko-Częstochowska]- one of the most attractive areas in Europe owing to its landscape and natural features with excellent conditions for doing any kind of activity - from qualified tourism to extreme sports. Geograficznie Częstochowa położona jest w pasie Jury Krakowsko - Częstochowskiej - jednego z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo obszarów w Europie, ze wspaniałymi warunkami do uprawiania każdego rodzaju aktywności - od turystyki kwalifikowanej po sporty ekstremalne. 5

6 Regional Metropolis Due to its economic, population, cultural and scientific potential, Częstochowa serves a metropolitan function for the northern subregion of the śląskie [Silesian] province - an area populated by more than half a million inhabitants, consisting of 586 towns, including 8 cities. Close cooperation between cities and communes of the region makes it possible to implement a number of undertakings and investments of a supra local character, which increases economic attractiveness of the whole area. Administrative and population structure of the Częstochowa subregion (according to the forecast for 2012, GUS) Struktura administracyjna i ludnościowa subregionu częstochowskiego (wg prognozy na 2012, GUS) osób/people osób/people osób/people osób/people Częstochowa Powiat częstochowski / District of Częstochowa Powiat myszkowski / District of Myszków Powiat kłobucki / District of Kłobuck Regionalna Metropolia Ze względu na potencjał gospodarczy, ludnościowy, kulturalny i naukowy Częstochowa pełni funkcję metropolitarną dla północnego subregionu województwa śląskiego obszaru zamieszkałego przez ponad pół miliona mieszkańców, składającego się z 586 miejscowości, w tym 8 miast. Ścisła współpraca między miastami i gminami regionu umożliwia realizację wielu przedsięwzięć i inwestycji o charakterze ponadlokalnym, co zwiększa atrakcyjność gospodarczą całego obszaru. 6

7 Youth, activity, education Częstochowa is the 13th largest city in Poland. The area of 160 km 2 is inhabited by thousand people (including thousand women). There are 1,464 people per 1 km 2. People at the working age account for 66.1 % of the population, and at the pre-working age - for 15.8 %. The city boasts one of the highest rates of education in Poland - almost 70% of its residents have at least secondary education. 38% of inhabitants are under 30 years of age, among whom the largest group is the one of students, at the age of Population structure of Częstochowa (as of the end of 2011, GUS): Struktura ludności Częstochowy (wg stanu na koniec 2011, GUS): Kobiety Women Mężczyźni Men Ogółem In total 37,055 46, ,915 by gender / według płci in total / ogółem: 234,322 women / kobiety: 124,429 men / mężczyźni: 109,973 by age (as of the end of 2010): według wieku (wg stanu na koniec 2010): pre-working / przedprodukcyjnym: 37,055 working / produkcyjnym: 154,915 post-working / poprodukcyjnym: 46,072 Młodość, aktywność, wykształcenie Częstochowa to 13. pod względem wielkości miasto w Polsce. Na obszarze 160 km 2 zamieszkuje 234,3 tys. ludzi (w tym 124,4 tys. kobiet). Na 1 km 2 przypadają osoby. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 66,1 % populacji, w wieku przedprodukcyjnym -15,8 %. Miasto szczyci się jednym z najwyższych w Polsce wskaźników wykształcenia prawie 70 % mieszkańców posiada wykształcenie minimum średnie. 38 % mieszkańców nie ukończyło 30 roku życia, a wśród nich największą grupę stanowią osoby uczące się, w wieku lat. 7

8 Plenty, cheap, professional... Częstochowa has a relatively cheap, but highly educated workforce. Annually over 3 thousand engineers leave the walls of the Częstochowa University of Technology - one of the most highly regarded technical universities in Poland. For investors this means the availability of personnel perfectly adapted to the requirements of modern economy. Average monthly remuneration in Polish cities (as of 2010) Średnie miesięczne wynagrodzenie w polskich miastach (wg stanu na 2010) Warszawa / Warsaw 4694,47 Katowice / Katowice 4563,66 Poznań / Poznań 3814,08 source/źródło: Hays Poland Wrocław / Wrocław 3675,85 Kraków / Cracow 3543,43 Łódź / Łódź 3243,15 Częstochowa 3011,70 Dużo, tanio, fachowo... Częstochowa dysponuje stosunkowo tanią, ale doskonale wykształconą kadrą pracowniczą. Mury Politechniki Częstochowskiej - jednej z najbardziej cenionych w Polsce uczelni technicznych, corocznie opuszcza ponad 3 tysiące inżynierów. Dla inwestorów oznacza to dostępność kadr, doskonale dostosowanych do wymogów współczesnej gospodarki. 8

9 Human resources for everyone In 9 Częstochowa higher education facilities attended more than 22 thousand students, including almost 15 thousand full-time students. For investors this means the availability of personnel perfectly adapted to the requirements of modern economy. Higher education facilities in Częstochowa Uczelnie wyższe w Częstochowie Kadry dla każdego W 9 częstochowskich wyższych uczelniach studiuje ponad 22 tysiące studentów, w tym prawie 15 tysięcy na studiach dziennych. Dla inwestorów oznacza to dostępność kadr, doskonale dostosowanych do wymogów współczesnej gospodarki.. Częstochowa University of Technology Politechnika Częstochowska Jan Długosz University Akademia im. Jana Długosza Polonia University Akademia Polonijna Higher School of Management Wyższa Szkoła Zarządzania School of Graduate Studies in Hospitality Management and Tourism Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki University College of Social Sciences Wyższa Szkoła Lingwistyczna Foreign Language Teacher Training College Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych The Central School of the State Fire Service Centralna Szkoła Państwowa Straży Pożarnej Higher Theological Seminary of the Archdiocese of Częstochowa Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej 9

10 Fields of studies chosen by students (as of 2010) Kierunki wybierane przez studentów (wg stanu na 2010) economic and administrative / ekonomiczne i administracyjne: 24 % teaching / pedagogiczne: 18 % humanities / humanistyczne: 11 % engineering and technical / inżynierskie i techniczne: 10 % engineering and technical / produkcja i przetwórstwo: 10 % architecture and civil engineering / architektura i budownictwo: 5 % information technology / informatyka: 5 % social / społeczne: 4 % medical / medyczne: 4 % science and nature / ścisłe i przyrodnicze: 3 % other / inne: 6 % Command of foreign languages among students in Częstochowa (as of June 2011, source: Hays Poland): Znajomość języków obcych wśród studentów w Częstochowie (wg stanu na czerwiec 2011; źródło: Hays Poland ): ,3 % 39,8 % 7,8 % 4,9 % English / język angielski: 90,3 % German / język niemiecki: 39,8 % Russian / język rosyjski: 7,8 % French / język francuski: 4,9 % Spanish / język hiszpański: 1 % Italian / język włoski: 1 % 1 % 1 % Faculties of the Częstochowa University of Technology Wydziały Politechniki Częstochowskiej - of Mechanical Engineering and Computer Science - Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - of Materials Processing Technology and Applied Physics - Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej - of Civil Engineering - Budownictwa - Electrical Engineering - Elektryczny - of Environmental Protection and Engineering - Inżynierii i Ochrony Środowiska - of Management Zarządzania 10

11 Modern market Częstochowa labour market is dominated by the workforce employed in industry and construction (39.6%) and market services (24.7%), which reflects the structure of employment in industrial and pro-development cities. In the city one can observe a dynamic development of automotive, metallurgy and glass industry (flat, processed, ornament and wired glass). Strong industries include: textiles, leather, footwear, building materials, as well as agricultural and food processing industry and craft (souvenirs and religious merchandise). Economic entities according to the types of activities Podmioty gospodarcze wg rodzajów działalności Employment structure in Częstochowa Struktura zatrudnienia w Częstochowie Total workforce / Pracujący ogółem: industry and construction / przemysł i budownictwo: trade / handel: financial and insurance activity / działalność finansowa i ubezpieczeniowa: agriculture, forestry, hunting and fishing / rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: other services / pozostałe usługi: Nowoczesny rynek Na częstochowskim rynku pracy przeważają pracujący w przemyśle i budownictwie (39,6 %) oraz usługach rynkowych (24,7 %), co odzwierciedla strukturę zatrudnienia w miastach przemysłowych i prorozwojowych. W mieście dynamicznie rozwija się przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny i szklarski (szkło płaskie i przetworzone, ornamentowe i zbrojone). Silny jest przemysł włókienniczy, skórzany, obuwniczy, materiałów budowlanych, a także przetwórstwo rolno - spożywcze i rzemiosło (pamiątki i dewocjonalia). in total / ogółem: services / usługi: industry and construction / przemysł i budownictwo: 6112 agriculture, forestry, hunting and fishing / rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo: 237 (source: Central Statistical Office as of 2010) (źródło: GUS, wg stanu na 2010) 11

12 Economic entites in Czestochowa / Podmioty gospodarcze w Częstochowie (as of the end of 2011, GUS / wg stanu na koniec 2011, GUS) according to size classes wg klasy wielkości : : : : : 5 Total number / Liczba ogółem: 26,201 Public sector / Sektor publiczny: 582 state and local-government budget law entities państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego: 277 commercial companies / spółki handlowe: 28 commercial companies with foreign capital spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego: 1 other / inne: Private sector / Sektor prywatny: natural persons conducting economic activity osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: activity / spółki handlowe: state and local-government budget law entitiescommercial companies spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego: 417 cooperatives / spółdzielnie: 76 foundations / fundacje: 80 associations and social organizations stowarzyszenia i organizacje społeczne: 619 other / inne: 2 109

13 Number of entities operating in a given industry Liczba podmiotów działających w danej branży Production / Produkcja (9,750) Construction / Budownictwo (2,464) Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles / Sprzedaż hurtowa i detaliczna, naprawa pojazdów (8,478) Transportation and storage / Transport i gospodarka magazynowa (1,405) Accommodation and food services / Zakwaterowanie i wyżywienie działalność usługowa (629) Financial and insurance activities / Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,062) Real property services / Obsługa nieruchomości (1,071) Professional, scientific and technical activities/ Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (2,305) Culture, entertainment and leisure / Kultura rozrywka i rekreacja (429) Other services / Pozostała działalność usługowa (1,573) Predominant industries in Częstochowa Dominujące gałęzie przemysłu w Częstochowie Industry Przemysł Main lines of business Główne branże Product/Company Produkt/Firma Electromechanical Elektromaszynowy Metallurgical Metalurgiczny Fuel and energy Paliwowo-energetyczny Mineral / Mineralny Automotive Motoryzacyjna Metal / Metalowa Electromechanical Elektromechaniczna Ferrous metallurgy Hutnictwo żelaza Galvanizing lines / Ocynkownie Combined heat and power plants Elektrociepłownie Coking plants / Koksownie Glass-making / Szklarska Production of air bags, seat belts (TRW Polska), braking systems (Brembo Sp. z o.o.), car textiles (GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o.), car accessories ( CF Gomma Polska Sp. z o.o.) Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne (TRW Polska), systemy hamulcowe (Brembo Sp. z o.o.), tekstylia samochodowe (GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o.), akcesoria samochodowe (CF Gomma Polska Sp. z o.o.) Bolts, screws (Wkrętmet) / Śruby, wkręty (Wkrętmet) Air conditioning and ventilating equipment (Dospel Sp. z o.o.) / Urządzenie klimatyzacyjne i wentylacyjne (Dospel Sp. z o.o.) Production of heavy plates and steel constructions (ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. steelworks) Produkcja blach grubych i konstrukcji stalowych (ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.) Ocynkownia Częstochowa Polimex-Mostostal SA / Ocynkownia Częstochowa Polimex-Mostostal SA Fortum Power and Heat Polska, Zakład Elektroenergetyczny H.Cz.Elsen Sp. z o.o. Fortum Power and Heat Polska, Zakład Elektroenergetyczny H.Cz.Elsen Sp. z o.o. Coking plants Czestochowa Nowa Sp. z o.o. / Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Float glass and coated glass (Guardian Częstochowa Sp. z o.o.), glass packaging (Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.) Szkło typu float i szkło powlekane (Guardian Częstochowa Sp. z o.o.), opakowania szklane (Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.) Light / Lekki Textile / Włókiennicza Decorative textiles and clothing (Polontex SA) / Tkaniny dekoracyjne i odzieżowe (Polontex) SA) 13

14 Climate for business Business climate of Częstochowa is highly rated by all independent experts. The Polish Chamber of Commerce and the Institute for Private Enterprise and Democracy repeatedly granted the city a title of Community Fair Play - Certified Investment Location, a distinction Community Fair Play - Golden Business Location, and in the Golden Statuette. The jury had high opinion of considerable receptivity, for Polish conditions, of Częstochowa consumer market, quality of labour market, good economic and social climate, technical infrastructure and business environment, good transport accessibility and attractive tourist offer of the city. In 2008 Forbes magazine placed Częstochowa in 3rd position of the ranking of the most attractive cities for business, and Rzeczpospolita daily - in 4th position among the best local local-governments in the country. In 2012, Rzeczpospolita placed Częstochowa in 4th position in the ranking of the most innovative local local-governments. Częstochowa is also one of 9 cities in Poland with international financial rating (Fitch Ratings with the BBB rating) constituting a reliable assessment of the city s financial policy, strategic planning and development prospects. Klimat dla biznesu Panujący w Częstochowie klimat dla biznesu jest wysoko oceniany przez wszystkich niezależnych ekspertów. Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym kilkukrotnie przyznały miastu tytuł Gminy Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, wyróżnienie Gmina Fair Play - Złota Lokalizacja Biznesu, a w 2008 roku - Złotą Statuetkę. Jury wysoko oceniło znaczną jak na polskie warunki chłonność częstochowskiego rynku konsumenckiego, jakość rynku pracy, dobry klimat gospodarczy i społeczny, infrastrukturę techniczną i otoczenia biznesu, dobrą dostępność komunikacyjną oraz atrakcyjną ofertę turystyczną miasta. W 2008 roku miesięcznik Forbes umieścił Częstochowę na 3 miejscu rankingu miast najatrakcyjniejszych dla biznesu, a dziennik Rzeczpospolita na 4 pozycji wśród najlepszych samorządów w kraju. W 2012 roku Rzeczpospolita umieściła Częstochowę na 4 miejscu rankingu samorządów najbardziej innowacyjnych. Częstochowa jest też jednym z 9 miast w Polsce posiadających międzynarodowy rating finansowy (Fitch Rating z notą BBB), będący wiarygodną oceną polityki finansowej, planowania strategicznego oraz perspektyw rozwojowych miasta. Technical infrastructure in Częstochowa (as of 2012) Infrastruktura techniczna w Częstochowie (wg stanu na 2012) Type of network Sieć Water supply Wodociągowa Sewerage Kanalizacyjna Power Energetyczna Access on the territory of the whole commune in % Dostęp na terenie całej gminy w % 96,1 86,5 Access on investment territories within the commune Dostęp na terenach inwestycyjnych w gminie Gas / Gazowa 71,

15 World capital Large foreign companies have been willing to invest in Częstochowa for years. An American automotive concern TRW employs 4 thousand people in production plants manufacturing air bags and safety belts. The concern has set up in Częstochowa a Research and Development Centre and Financial Services Centre for Central and Eastern Europe. 4 thousand people are also employed by Huta Częstochowa steelworks of Ukrainian ISD. Also, other companies with foreign participation are developing rapidly, operating in glass industry e.g. American Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stolzle (Austria), automotive industry, among others GST Automotive Safety Poland (Germany), CF Gomma Polska (Italy), Brembo (Italy), manufacturing (AIR Products, USA) and trade: Galeria Jurajska shopping centre, Globe Trade Centre SA. In total, currently 417 companies with foreign capital operate on the territory of the city. Światowy kapitał W Częstochowie od lat chętnie inwestują duże firmy zagraniczne. Amerykański koncern motoryzacyjny TRW, w zakładach produkujących poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zatrudnia 4 tys. ludzi. Koncern uruchomił w Częstochowie Centrum Badawczo - Rozwojowe i Centrum Obsługi Finansowej dla Europy Środkowo - Wschodniej. 4 tysiące osób zatrudnia również Huta Częstochowa ukraińskiego koncernu ISD. Intensywnie rozwijają się także inne firmy z kapitałem zagranicznym, działające w: przemyśle szklarskim m.in.: amerykański Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stolzle (Austria), motoryzacyjnym m.in. GST Automotive Safety Poland (Niemcy), CF Gomma Polska (Włochy), Brembo (Włochy), przetwórczym (AIR Products, USA), w handlu: Galeria Jurajska, Globe Trade Centre SA. Łącznie na terenie miasta działa obecnie 417 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Investors in Częstochowa include Zainwestowali w Częstochowie: - TRW Polska Sp. z o.o. (USA) - ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (Ukraina / Ukraine) - Fortum Power and Heat Polska (Finlandia / Finland) - Guardian Częstochowa Sp z o.o.(usa) - Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.(austria) - Galeria Jurajska, Globe Trade Centre SA (Polska / Poland) - Ocynkownia Polimex Mostostal SA (Polska) - Zermen Sp. z o.o. Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o. - Brembo Częstochowa Sp. z o.o. (Włochy / Italy) - GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o. (Niemcy / Germany) - CF Gomma Polska Sp. z o.o. (Włochy / Italy) - IKEA (Szwecja / Sweden) 15

16 Special rights On the territory of Częstochowa it is possible to invest in areas which have been given a status of Special Economic Zone, or to confer this status on a new investment. Częstochowa belongs to a Sosnowiec-Dąbrowa subzone of KSEZ-Katowice Special Economic Zone - the largest of the 14 Polish economic zones in terms of newly created jobs (about 22% nationally), the number of firms (16% nationally) and invested capital (over 25% of investments made in all areas). On the territory of Częstochowa such companies as TRW Polska Sp. z o. o., Stolzle Częstochowa Sp. z o. o., Guardian Częstochowa Sp. z o.o. and GST Automotive Safety Poland operate as part of the Zone. For the inclusion into the SEZ are now prepared 24 hectares of land located at the south-western border of the city (district Skorki), in the vicinity of the planned A1 motorway ring road. Investments of last 3 years Inwestycje ostatnich 3 lat Combined heat and power plant Fortum / Elektrociepłownia Fortum 130 mln Euro Galeria Jurajska shopping centre / Galeria Jurajska 80 mln Euro IKEA complex (planned) / Kompleks IKEA (plan) 100 mln Euro Na specjalnych prawach Na terenie Częstochowy istnieje możliwość inwestowania na terenach objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bądź objęcia tym statusem nowej inwestycji. Częstochowa należy do Sosnowiecko - Dąbrowskiej podstrefy Katowickiej SSE - największej z 14 polskich stref ekonomicznych pod względem nowo utworzonych miejsc pracy (około 22% w skali kraju), liczb firm (16% w skali kraju) i zainwestowanego kapitału (ponad 25% nakładów inwestycyjnych poniesionych we wszystkich strefach). W ramach Strefy na terenie Częstochowy funkcjonuje TRW Polska Sp. z o. o., Stolzle Częstochowa Sp. z o. o., i Guardian Częstochowa Sp. z o. o. oraz GST Automotive Safety Poland. Do włączenia do SSE przygotowywane są obecnie 24 ha terenu położonego przy południowo-zachodniej granicy miasta (dzielnica Skorki), w sąsiedztwie węzła planowanej obwodnicy autostrady A1. 16

17 Benefits in SEZs Public aid in the form of income tax relief of up to 40% of investment expenditure, or up to 40% of two-year labour costs of newly employed workers. - possibility of acquiring land at a price lower than a market one - for small entrepreneurs the maximum level of aid is raised to 60%, and for medium ones to 50%. An entrepreneur who would like to take advantage of the Special Economic Zone (SEZ) may also apply for extending or changing present boundaries of SEZ to include a selected area intended for investment on condition that the investment project results in creating at least 500 new jobs or the investment value amounts to at least 40 million Euros. Korzyści w SSE Pomoc publiczna w formie ulg w podatku dochodowym w wysokości do 40% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub w wysokości do 40% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. - możliwość pozyskania gruntu po cenie niższej od rynkowej - dla małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy podnosi się do 60%, dla średnich do 50% Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulg SSE może również ubiegać się o rozszerzenie lub zmianę aktualnych granic SSE o wybrany teren pod inwestycję, pod warunkiem, że projekt inwestycyjny będzie się wiązał z utworzeniem co najmniej 500 nowych miejsc pracy lub wartość inwestycji wyniesie co najmniej 40 mln Euro. In 2004 we made a decision to set up an Engineering Centre TRW OSS where automotive safety systems are designed and tested. All employees undergo extensive training in Germany and USA. The reason for choosing Częstochowa, apart from highly skilled staff, was also connected with logistics. Częstochowa is located in the vicinity of main communications routes with Western Europe, where most of our clients are based. Krzysztof Szwedkowicz Director of the Safety Belt Plant TRW Polska Sp. z o.o. W roku 2004 podjęliśmy decyzję o utworzeniu Centrum Inżynieryjnego TRW OSS, w którym projektuje się i bada samochodowe systemy bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy przechodzą intensywne szkolenia w Niemczech i USA. Wybór Częstochowy, poza dostępem do świetnie wyszkolonych kadr, miał również uzasadnienie logistyczne. Częstochowa jest położona w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych z Europą Zachodnią, gdzie swoje siedziby ma większość naszych klientów. Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor Zakładu Pasów Bezpieczeństwa TRW Polska Sp. z o.o. 17

18 Local reliefs Częstochowa offers investors the best possible local tax relief system in Poland. Real property tax exemption: An entrepreneur eligible for tax exemption within the de minimis aid is the one who creates at least 1 new job and maintains an increased level of employment for a minimum of 3 years. Costs eligible for the aid include full, two-year costs of employing new staff. The maximum amount of exemption cannot exceed 200 thousand euros within 3 financial years (for a transport industry 100 thousand euros). SMEs are entitled to the exemption for a maximum of 10 years, and large enterprises - 6 years. Within regional aid an entrepreneur eligible for the exemption will be the one who, in relation to a new investment (i.e., construction of new buildings or making major changes to the manufacturing process) will create and maintain at least 1 new job for a minimum of 5 years (or 3 years for SMEs). The exemption will be granted for a period of up to 5 years, and for large investment projects - for no longer than 15 years.jects - for no longer than 15 years. The maximum intensity of regional aid, calculated as the ratio of the gross subsidy equivalent to the costs eligible for aid, may not exceed: 1) for micro and small entrepreneurs 60% 2) for medium - sized entrepreneurs 50% 3) for large entrepreneurs 40%. The amount of aid can be calculated in relation to the costs of fixed assets, intangible assets or the costs of creating jobs - related to the implementation of a new investment. The costs eligible for aid related to the creation of new jobs include full two-year costs of employing new staff incurred by an entity conducting economic activity, with the reservation that the monthly cost per 1 job cannot be higher than PLN 10,000. As for the costs eligible for aid aimed at support of new investments, they include, among others: - purchase price of land or the right of its perpetual usufruct - purchase price or production cost of fixed assets, such as structures and buildings and their equipment associated with a new investment - purchase price of intangible assets consisting in obtaining a patent, licence or non-patented know-how - intangible assets. 18

19 Lokalne ulgi Częstochowa oferuje inwestorom najkorzystniejszy w Polsce system ulg w podatkach lokalnych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości: Ze zwolnienia z podatku w ramach pomocy de minimis może skorzystać przedsiębiorca, który utworzy co najmniej 1 nowe miejsce pracy i utrzyma zwiększony stan zatrudnienia przez minimum 3 lata. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się pełne, dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników. Maksymalna kwota zwolnienia nie może przekroczyć 200 tys. euro w przeciągu 3 lat budżetowych (dla sektora transportowego 100 tys. euro). Zwolnienie dla MSP przysługuje na okres maksymalnie 10 lat, a dla dużych przedsiębiorców - 6 lat. W ramach pomocy regionalnej ze zwolnienia będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który w związku z nową inwestycją (tj. budową nowych budynków lub dokonaniem zasadniczych zmian procesu produkcyjnego) utworzy i utrzyma przez minimum 5 lat (lub 3 lat w przypadku MSP) co najmniej 1 nowe miejsce pracy. Zwolnienie udzielone zostanie na okres nie dłuższy niż 5 lat, a dla dużych projektów inwestycyjnych - nie więcej niż 15 lat. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekroczyć: 1) dla mikro i małych przedsiębiorców - 60% 2) dla średnich przedsiębiorców 50% 3) dla dużych przedsiębiorców 40%. Wysokość pomocy może być obliczona w odniesieniu do kosztów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub kosztów utworzenia miejsc pracy - związanych z realizacją nowej inwestycji. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy zalicza się ponoszone przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pełne dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, przy czym miesięczny koszt przypadający na 1 miejsce pracy nie może być wyższy niż zł. Natomiast do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji zalicza się m.in.: - cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania - cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją - cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how - wartości niematerialne i prawne. 19

20 Here is where you feel like living Visited by nearly 4 million tourists and pilgrims from all over the world Jasna Góra monastery and the adjacent extremely enchanting areas of the Polish Jurassic Highland [Polish: Jura Krakowsko-Częstochowska], the best drinking water in Poland from Jurassic deep-water springs, and the city s highest rate of sunshine hours (number of sunny days per year) make Częstochowa a city with a huge growth potential within the scope of tourism and recreation. The services provided to mass pilgrimages alone generate several thousand jobs, and a rapidly growing market of catering facilities and hotels is likely to take advantage of the same number. The activities pursued for several years now directed at the promotion and better use of the city s and its vicinities tourist potential do however still offer great opportunities for investors from the tourist and recreation industry in its broad sense. Tu chce się żyć Odwiedzany przez prawie 4 miliony turystów i pielgrzymów z całego świata klasztor Jasna Góra, przylegające do miasta niezwykle urokliwe tereny Jury Krakowsko - Częstochowskiej, najlepsza w Polsce woda pitna z głębinowych źródeł jurajskich oraz najwyższy w Polsce wskaźnik nasłonecznienia miasta (ilość dni słonecznych w roku) czynią z Częstochowy miasto o ogromnym potencjale rozwojowym w zakresie turystyki i rekreacji. Sama tylko obsługa ruchu pielgrzymkowego generuje w mieście kilkanaście tysięcy miejsc pracy, a dynamicznie rozwijający się rynek gastronomiczno hotelarski ma szanse zagospodarować drugie tyle. Trwające od kilku lat aktywne działania nakierowane na wypromowanie i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i okolic wciąż jednak stwarzają ogromną szansę dla inwestorów z szeroko rozumianej branży turystyczno - rekreacyjnej. 20

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 318 Dr inż. Wiesława Cieślewicz Katedra Ekonomii Akademia Rolnicza w Szczecinie Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch.

Marcin Furtak dr inż. arch. PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Jak żyć, jak mieszkać?

Jak żyć, jak mieszkać? MAŁGORZATA MIZIA* Jak żyć, jak mieszkać? How to live? Streszczenie Renzo Piano twierdzi, że era rozlewających się miejskich peryferii 2 już minęła. Dywany płasko rozciągających miejską tkankę tarasowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie Roman Z. Morawski Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne i redakcja techniczna Zofia Kosińska Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Turyzm 2008, 18/2 Agnieszka Niezgoda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Turystyki al. Niepodległości 10 60-967 Poznań tel/fax (061) 8543766 a.niezgoda@ae.poznan.pl ROLA RÓŻNYCH KONCEPCJI I FORM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS

ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS JOANNA GIL-MASTALERCZYK Kielce University of Technology e-mail: jmastalerczyk@tu.kielce.pl ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS A b s t r a c t After 1945, the situation

Bardziej szczegółowo