ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r."

Transkrypt

1 2019 ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz oraz z 2009 roku Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz i Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706), zarządzam co następuje: 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok, zgodnie z załącznikami i objaśnieniami do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega przekazaniu w terminie do dnia 20 marca 2010 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Miasta Olsztyn. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn. Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Wstęp 2. Dochody budżetu Miasta Olsztyn (objaśnienia do Zał. 1 i 1a) 3. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn 4. Wydatki bieżące (objaśnienia do Zał. 2) 5. Wydatki majątkowe (objaśnienia do Zał. 3, 3a, 3b, 3c i 3d) 6. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2009 r. (objaśnienia do Zał. 6) 7. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 7) 8. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 8) 9. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 9) 10. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 10) 11. Dotacje podmiotowe udzielone pozostałym jednostkom za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 17) 12. Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do SFP za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 18) 13. Zakłady budżetowe (objaśnienia do Zał. 11 i 14) 14. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (objaśnienia do Zał. 12 i 14) 15. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane (objaśnienia do Zał. 13) 16. Fundusze celowe (objaśnienia do Zał. 19, 20 i 21) 17. Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych wg stanu na roku 18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych wg stanu na roku 19. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2009 rok 20. Informacja o wykonaniu planów finansowo-rzeczowych spółek komunalnych za 2009 rok Część tabelaryczna 1. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok według źródeł powstawania 2. Załącznik Nr 1a Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok według klasyfikacji budżetowej 3. Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok 4. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok 5. Załącznik Nr 3a Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania Miasta Olsztyn za 2009 rok 6. Załącznik Nr 3b Wykonanie planu wydatków na zadania i zakupy Miasta Olsztyn za 2009 rok 7. Załącznik Nr 3c Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2009 rok 8. Załącznik Nr 3d Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok 9. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2009 rok 10. Załącznik Nr 5 Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn - przychody i rozchody budżetu - wykonanie za 2009 rok 11. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

2 zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2009 rok 12. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2009 rok 13. Załącznik Nr 8 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 rok 14. Załącznik Nr 9 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 rok 15. Załącznik Nr 10 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok 16. Załącznik Nr 11 Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok 17. Załącznik Nr 12 Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2009 rok 18. Załącznik Nr 13 Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok 19. Załącznik Nr 14 Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych wykonanie planu za 2009 rok 20. Załącznik Nr 15 Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury za 2009 rok 21. Załącznik Nr 16 Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2009 rok 22. Załącznik Nr 17 Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych pozostałym jednostkom za 2009 rok 23. Załącznik Nr 18 Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2009 rok 24. Załącznik Nr 19 Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok 25. Załącznik Nr 20 Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok 26. Załącznik Nr 21 Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok 27. Załącznik Nr 22 Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2009 rok 28. Załącznik Nr 23 Prognoza łącznej kwota długu Miasta Olsztyn wykonanie na koniec 2009 roku 29. Załącznik Nr 23a Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn wykonanie na koniec 2009 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Budżet roku 2009 wykonywany był pod rządami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, i na jej podstawie (art. 199 ust. 1 pkt 1) przedstawieniu organowi stanowiącemu Radzie Miasta Olsztyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, podlega sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż zaprezentowana w uchwale budżetowej. Wymienione sprawozdanie roczne obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Odmiennie niż miało to miejsce w roku poprzednim, do sprawozdania dołączone zostały sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury (zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 uofp), w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ich planów finansowych. Sprawozdanie, zawierające część obligatoryjną, o której mowa wyżej, oraz objaśniającą, odpowiada wymogom przepisów, a także zachowuje zgodność (poza odchyleniami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych złotych) ze sprawozdaniami budżetowymi (dochody zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku; wydatki budżetowe zgodnie z Rb-28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), przedkładanymi organowi nadzoru Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a za jej pośrednictwem Ministerstwu Finansów. Budżet Miasta Olsztyn na rok 2009 uchwalony został uchwałą Nr XXXVII/447/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok, a jego wielkości podstawowe to: 1) dochody zł, z tego: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł, 2) wydatki zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, 3) deficyt zł, 4) przychody zł, z tego: - kredyty zł, - pożyczki zł, - spłaty pożyczek udzielonych zł, - wolne środki zł,

3 5) rozchody zł, z tego: - spłaty rat pożyczek i kredytów zł, - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE zł, - pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym zł, 6) łączna prognozowana na koniec 2008 roku, kwota długu zł. Budżet zaplanowany na dzień 1 stycznia 2009 roku w szczegółowości uchwały budżetowej, suma zmian w budżecie wprowadzonych w trakcie roku, plan po zmianach oraz wykonanie budżetu według stanu na dzień roku w ujęciu kwotowym, różnice odnotowane między planem na ostatni dzień roku i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie wykonania do planu (zarówno na dzień jak i ), zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym na końcu niniejszego wstępu do sprawozdania, a jego układ odpowiada w zasadzie zapisom uchwały budżetowej. Uchwalony w styczniu 2009 roku budżet, po zmianach dokonywanych w toku wykonywania budżetu, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wynosił: 1) dochody ( zł) zł, z tego: a) dochody bieżące ( zł) zł, b) dochody majątkowe ( zł) zł, 2) wydatki ( zł) zł, z tego: a) wydatki bieżące ( zł) zł, b) wydatki majątkowe ( zł) zł, 3) deficyt ( zł) zł, 4) przychody ( zł) zł, z tego: - kredyty ( zł) zł, - pożyczki ( zł) zł, - spłaty pożyczek udzielonych zł, - wolne środki ( zł) zł, 5) rozchody ( zł) zł, z tego: - spłaty rat pożyczek i kredytów ( zł) zł, - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE ( zł) zł, - pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym ( zł) zł, 6) łączna prognozowana na koniec 2008 roku kwota długu ( zł) zł. Przedstawione wyżej kwoty zmian podstawowych kategorii budżetowych, jak też zaprezentowane niżej zestawienia dotyczące uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, prezentują wielkość zmian budżetowych, które dotyczyły całego budżetu. W poniższych zestawieniach nie wymieniono zarządzeń dotyczących przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w ramach działu podpisanych zostało siedem takich zarządzeń (podpisanych w dniach: , , , , , , ), a zmiany w nich zawarte mieściły się w granicach upoważnień przysługujących organowi wykonawczemu. Nie wymieniono w zestawieniach również jednego zarządzenia, dotyczącego zwiększenia budżetu wyłącznie po stronie dochodów budżetowych, na skutek otrzymanego zwiększenia subwencji ogólnej. Zarządzenie to, podpisane 30 grudnia 2009 roku, jako ostatnia zmiana w budżecie sprawiło jednocześnie, że budżet na koniec roku 2009, wykazuje brak równowagi. Sytuacja taka jest jednak formalnie dopuszczalna, co reguluje ustawa o finansach publicznych. Niżej przedstawiono wykaz uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta, dotyczących zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa i rozdysponowania rezerw budżetowych. 1. Uchwały Rady Miasta Olsztyn i zmiany dotyczące budżetu: Nr uchwały Data URM Dochody - zmiany Wydatki - zmiany, w tym: wydatki majątkowe - zmiany wydatki bieżące - zmiany Deficyt - zmiany Łączna kwota długu - zmiany XXXVII/447/09 Budżet uchwalony XXXIX/464/ XLI/483/ XLIII/494/ XLV/513/ XLVII/526/ XLVIII/539/ XLIX/556/ L/574/ LI/582/ LV/635/

4 Wymienione w zestawieniu uchwały organu stanowiącego zawierały szereg różnych zmian, dotyczących danych, będących sumą zmian dokonywanych w planach finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych, funduszy celowych oraz przychodów i rozchodów budżetu, długu i relacji wymaganych przepisami. 2. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa: Nr zarządzenia Data podpisania zarządzenia Zmiany dochody/ wydatki Zmiany w zakresie dotacji celowych uwzględniane były także w niektórych uchwałach Rady, zmieniających uchwałę budżetową. 3. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w budżecie w zakresie dysponowania rezerwami budżetowymi - wszystkie zarządzenia dotyczyły rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy : Nr zarządzenia Data podpisania zarządzenia Zmiany kwota Nie wymienione w zestawieniu kwoty rezerw celowych, podlegały rozdysponowaniu przez Radę, po przedstawieniu przez Prezydenta propozycji w projektach uchwał, aczkolwiek rezerwa celowa na inwestycje i zakupy nie została rozdysponowana w całości. Utworzona w budżecie na rok 2009 rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji miała na celu zapewnienie środków na ewentualne braki w planach finansowych jednostek oświatowych na wynagrodzenia oraz w Urzędzie. Rezerwę, o której mowa wyżej, zaplanowano w budżecie w wysokości zł. Rezerwa nie podlegała rozdysponowaniu w trybie zarządzeń organu wykonawczego, ale uchwałą Rady, zgodnie z propozycjami organu wykonawczego. W roku 2009 w budżecie zaplanowana była również rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota tej rezerwy to zł, do końca roku pozostała nierozdysponowana, gdyż nie zachodziła potrzeba sięgania po środki rezerwowe. Do każdego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, dołączano szczegółowe uzasadnienia proponowanych zmian, sporządzone na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki czy wydziały Urzędu. O zmianach dokonywanych w trybie zarządzeń Prezydenta (dotyczących dotacji celowych czy rezerw celowych), Rada była informowana każdorazowo przy prezentowaniu projektów uchwał zmieniających budżet. Wykonanie wydatków budżetowych obejmuje też wydatki niewygasające, a więc faktycznie wydatki nie zrealizowane, ale ewidencjonowane jako poniesione. Kwota tych wydatków to zł (w tym zł majątkowe i zł bieżące), z czego zł przypada na plan wydatków niewygasających ustalony uchwałą Rady (w ty zł - bieżące oraz majątkowe) oraz zł jako niewygasające z mocy ustawy o finansach publicznych (w tym zł bieżące oraz majątkowe). Zgodnie z danymi sprawozdawczymi (z zaokrągleniami wynikającymi z użytkowanego systemu informatycznego), budżet Miasta Olsztyn w roku 2009 został wykonany w wysokości (w nawiasie podano procent wykonania w stosunku do planu na i oraz odchylenie między planem na i wykonaniem na koniec roku): 1) dochody zł (89,5%; 97,5%; zł), w tym: a) dochody bieżące zł (100,3%; 99,%; zł), b) dochody majątkowe zł (38,5%; 81,0%; zł), 2) wydatki zł (79,5%; 92,3%; zł), w tym: a) wydatki bieżące zł, (w tym zł i zł to wydatki niewygasające; 96,9%; 96,64%; zł), b) wydatki majątkowe zł (w tym zł i zł to wydatki niewygasające; (50,0%; 80,6%; zł), 3) deficyt budżetu zł 4) przychody zł (62,3%; 94,0%; zł), w tym: - kredyty zł (50,1%; 87,8%; zł), - pożyczki zł (90,6%; 77,7%; zł), - spłaty pożyczek udzielonych zł (97,1%; 97,1%; zł), - wolne środki zł (139,3%; 139,3%; zł), 5) rozchody zł (85,7%; 99,0%; zł), w tym:

5 - spłaty rat kredytów i pożyczek zł (73,8%; 100,0%), - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE zł (109,7%; 100,0%) - pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym zł (82,4%; 53,9%; zł), 6) łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2009 roku zł (91,4%; 65,7%; zł). Relacja długu do dochodów na koniec 2009 roku wyniosła 26,47%, a w przypadku długu bez pożyczek na prefinansowanie 23,65%. Natomiast relacja obsługi zadłużenia do dochodów na koniec 2009 roku wyniosła 1,75%, a po wyłączeniu obsługi pożyczek na prefinansowanie 1,28%. Dochody osiągnięte w 2009 roku były niższe od prognozowanych na o 2,5%, a na o 10,5%, co stanowiło odpowiednio kwoty: zł i zł. Dochody budżetu były wyższe od prognozowanych na 31 grudnia w działach: 750 (o zł; dotyczyło głównie rozdziału 75095), 754 (o zł; głównie rozdział 75416), 758 (o zł; dotyczyło głównie rozdziałów i 75814), 852 (o zł; głównie rozdział 85201), natomiast niższe w pozostałych działach: 010 (o 363), 600 (o zł, głównie rozdział 60015), 700 (o zł; głównie rozdział 70005), 710 (o zł; głównie rozdziały i 71014), 751 (o zł; rozdział 75109), 756 (o zł; głównie rozdziały i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), 801 (o zł; głównie rozdział 80195), 851 (o zł), 853 (o zł; głownie rozdziały i 85395), 854 (o zł; głównie rozdział 85415), 900 (o zł; głównie rozdziały 90001, 90004, i 90095), 921 (o zł). Dochody budżetowe planowane i wykonane oraz stopień ich realizacji, wyrażony w procentowym ujęciu, zaprezentowane zostały w Załącznikach Nr 1 (dochody według źródeł powstawania) i 1a (dochody według klasyfikacji budżetowej) do sprawozdania, a ich wielkości odpowiadają (poza niewielkimi różnicami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych złotych) wielkościom ujętym w wymienianym już wyżej sprawozdaniu Rb-27S o dochodach jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok. Zgromadzone w 2009 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które poniesione zostały w wysokości niższej od planowanej o kwotę zł, w tym o zł wydatki bieżące i o zł wydatki majątkowe, w stosunku do planu na dzień 31 grudnia oraz o kwotę zł w porównaniu do planu na 1 stycznia 2009 roku. Największe niezrealizowane kwoty wydatków bieżących dotyczyły działów: zł (głównie rozdziały 80101, 80104, i 80130), zł (głównie rozdziały i 90095), zł (głównie rozdziały 85201, i 85295), zł (głównie rozdziały i 75075), zł (rozdział 75702) i zł (głównie rozdziały i 70005), natomiast w przypadku wydatków majątkowych były to działy: zł (głównie rozdziały 90001, 90002, i 90095), zł (głównie rozdziały 60013, i 60095) i zł (głównie rozdziały i 80195). Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania, a wykonanie wydatków majątkowych Załączniki o Nr: 3 (wydatki majątkowe), 3a (wydatki na wieloletnie programy i zadania ), 3b (wydatki na zadania i zakupy ), 3c (dotacje celowe dla zakładów budżetowych), 3d (pozostałe wydatki majątkowe). Do każdego z wyżej wymienionych załączników sporządzono objaśnienia. Ponadto w Załączniku Nr 4 zaprezentowano wydatki na programy i projekty współfinansowane z środków unijnych. Na wymienione wyżej osiągnięte w roku 2009 przychody budżetu w wysokości zł, złożyły się następujące pozycje: a) zaciągnięcie pożyczki z NFOŚ na Gospodarkę Wodno-Ściekową w wysokości zł, b) zaciągnięcie kredytu go w wysokości zł (w załącznikach inwestycyjnych wskazano kwoty kredytu przy każdym zadaniu/programie), c) kwota spłaconych pożyczek remontowych w wysokości zł, d) wolne środki za rok zł. Wymienione wyżej pozycje zgodne są z danymi sprawozdawczymi (w szczegółowości do groszy, tu jednak podane są kwoty w zaokrągleniu do pełnych zł), ujętymi w Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. W sprawozdaniu Rb-NDS eksponowane są ponadto inne dane planowane (na ) i sprawozdawcze, w tym takie jak: dochody, wydatki ogółem, bieżące i majątkowe, deficyt, przychody i ich źródła (wymienione wyżej), rozchody (o czym mowa niżej). Wszystkie te dane znajdują również odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu (w zaokrągleniu do pełnych zł). W sprawozdawczości roku 2009 odnotowano rozchody na kwotę zł, na co złożyły się: a) spłata rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach , z tego: - kredyt z roku zł (kredyt spłacony w całości), - kredyt z roku zł (do spłaty pozostało zł), - kredyt z roku zł (do spłaty pozostało zł), - kredyt z roku zł (do spłaty pozostało zł), b) spłata raty pożyczki j zaciągniętej w NFOŚ w 2003 roku zł (do spłaty pozostało zł), c) spłata pożyczek na prefinansowanie: - spłata części pożyczki w wysokości zł zaciągniętej na zadanie Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru (pożyczka spłacona w całości), d) udzielone pożyczki wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków zł. W wydatkach budżetowych natomiast ewidencjonowane są odsetki od kredytów i pożyczki, spłacanych w roku 2009, o których mowa wyżej. Odsetki te wyniosły odpowiednio: od kredytu z roku zł, od kredytu z roku zł, od kredytu z roku zł, od kredytu z roku zł oraz od kredytu zaciągniętego w roku zł, natomiast od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ w 2003 roku zapłacono zł. W roku 2009 opłacono również odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach , odsetki te wyniosły zł. Przychody i rozchody, o których mowa wyżej, zaprezentowane zostały (bez rozbicia na poszczególne tytuły) w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania i są one zgodne (z wyjątkami, dotyczącymi wspomnianych zaokrągleń) z danymi wynikającymi z wymienianego już sprawozdania budżetowego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, jakie zostało przekazane za pośrednictwem organu nadzoru (RIO) do Ministerstwa Finansów.

6 W znacznej części Załączników do sprawozdania zaprezentowano dane dotyczące określonej grupy wydatków, które zawierają się w danych liczbowych przedstawianych w Załączniku podstawowym Nr 2. Dla wielu z Załączników sporządzono odrębny opis dotyczący wykonania, podczas gdy przy objaśnieniach do Załącznika podstawowego (Nr 2) opis pominięto, odsyłając do określonego Załącznika z objaśnieniami. Ponadto dane wynikające z Załączników 6 i 7 pokrywają się ze sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach i wydatkach, jakie składane są dysponentom środków (Wojewodzie i Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Najwyższej Izbie Kontroli. Z zadaniami z zakresu administracji rządowej związane są dochody budżetu państwa, które w uchwale budżetowej na rok 2009 nie występują. Dla informacji podam, że dochody te w wysokości planowanej zł (plan w trakcie roku zmieniony z kwoty zł) i wykonanej zł (z zaokrągleniami), są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ, jakie jest składane Wojewodzie i RIO. Dochody, o których mowa podlegają odprowadzaniu na rachunek budżetu Wojewody. Od tych dochodów, miasto nalicza i pobiera wynagrodzenie w wysokości 5 lub 25%, o czym mowa w części objaśnień poświęconej dochodom budżetowym. W Załącznikach 8 i 9 zaprezentowane zostały dane planowane i sprawozdawcze dotyczące zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, a w Załączniku Nr 10 dane związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W kolejnych Załącznikach, Nr 11, 12 i 13 przedstawiono dochody/przychody i wydatki/koszty zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych, ale tylko z tytułów ustalonych właściwymi uchwałami organu stanowiącego, natomiast objaśnienia dotyczą wszystkich źródeł tych dochodów; do objaśnień dołączono również zestawienia obrazujące wielkość dochodów własnych i wydatków z nich sfinansowanych, dla każdego ze źródeł dochodów (źródłami są: dochody określone uchwałą Rady, darowizny, odszkodowania). Dane liczbowe (z zaokrągleniami) zgodne są ze sprawozdaniami budżetowymi: Rb-30 sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do końca 2009 roku, Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, Rb-34 sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku W Załączniku Nr 14 przedstawiono dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych, dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, do których opis został zawarty w objaśnieniach dotyczących wykonania planów poszczególnych zakładów i gospodarstwa. W Załącznikach 15, 16, 17 i 18 ujęte zostały odpowiednio, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty, pozostałe dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zadania przewidziane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym. Objaśnienia zawarto w częściach sprawozdania, poświęconych odpowiednim Załącznikom. Załączniki Nr 19, 20 i 21 prezentują wykonanie planów Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonanie to jest zgodne z Rb-31 sprawozdaniami z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (W Rb wykonanie zaprezentowano ze szczegółowością do groszy. W objaśnieniach poświęconych poszczególnym funduszom zawarto opis zrealizowanych zadań. Załącznik Nr 22 przedstawia wydatki planowane i zrealizowane na rzecz poszczególnych Rad Osiedli, objaśnienia natomiast zawarte zostały w części poświęconej wydatkom budżetowym w dziale 750. Załączniki Nr 23 i 23a przedstawiają prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 i kwotę długu faktycznie zaciągniętego oraz związaną z tym sytuację finansową w omawianym roku sprawozdawczym. Do części opisowej sprawozdania dołączone są informacje o stanie należności i zobowiązań wymagalnych, zawierających także informacje dotyczące instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Część objaśniająca zawiera ponadto informację o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności za 2009 rok. Na końcu objaśnień do sprawozdania zamieszczono uzyskane ze spółek komunalnych, informacje dotyczące wykonanych przez nie w roku 2009, zadań. Należy jednak mieć na uwadze, że informacje pochodzą z wstępnych sprawozdań rocznych i mogą ulec zmianie. Informacje dotyczące spółek nie są wymagane przepisami - prezentowane są jako materiał poglądowy. Rada Miasta w uchwale budżetowej upoważniła Prezydenta do zaciągania w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego. Maksymalna kwota tego kredytu została ustalona na zł. Z upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta, Prezydent w roku 2009 korzystał wielokrotnie. Wielkość transz kredytu w rachunku bieżącym kształtowała się następująco: w terminie od do zł; zł; zł; w terminie od do zł; w terminie od do zł; w terminie od do zł; w terminie od do zł; w terminie od do zł. Odsetki z tytułu zaciągania kredytu odnawialnego, kosztowały Miasto zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok zawiera wymaganą przepisami część liczbową, zawartą w wymienionych w spisie załącznikach, a dane do niej wynikają ze sprawozdań budżetowych. Sprawozdanie zawiera również objaśnienia dotyczące zrealizowanych zadań, zawiera też, choć może nie we wszystkich przypadkach, wyjaśnienie odnotowanych odchyleń między wykonaniem i planem. Objaśnienia do wydatków budżetowych podzielono na bieżące i majątkowe, zgodnie z podstawowymi załącznikami sprawozdania.

7 Niżej przedstawiono informację dotyczącą rozliczenia wydatków realizowanych w roku 2009, ale ujętych w budżecie roku 2008 i w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku Wydatki ujęte w uchwale Rady Miasta w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku Wydatki bieżące 1. Wydział Inwestycji Miejskich UM: a) Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598 (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,48 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,52 zł, b) Remont Ratusza (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, c) Remonty obiektów oświaty i wychowania (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł. 2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Szczepienia Profilaktyczne Przeciwko Grypie dla Mieszkańców Miasta Olsztyn powyżej 70-tego roku życia (rozdział ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł. 3. Przedszkole Miejskie Nr 10 Wymiana stolarki okiennej (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,86 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 25,14 zł. 4. Program LLP Comenius oraz Socrates Grundtvig : a) Szkoła Podstawowa Nr 2 (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, b) Szkoła Podstawowa Nr 7 (rozdz , 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,04 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 43,96 zł, c) Szkoła Podstawowa Nr 9 (rozdz , 4247, 4307, 4417, 4427, 4707, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,50 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 2.376,50 zł, d) Szkoła Podstawowa Nr 29 (rozdz , 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757) plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,69 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 83,31 zł, e) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdz , 4217, 4307, 4387, 4417, 4427, 4437, 4707, 4747, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,17 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 3.336,83 zł. 5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Remont obiektu w Zielonowie (rozdz ) plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lutym na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 306 zł. Wydatki majątkowe 1. Wydział Inwestycji Miejskich UM: a) Budowa ulicy: Sikorskiego, Minakowskiego wraz z dojazdami (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, b) Budowa dróg Podkówka (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, c) Przebudowa ulicy Popiełuszki (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, d) Modernizacja budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32B (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, e) Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,23 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,77 zł, f) Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,50 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,50 zł, g) Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5 (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, h) Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS Nasz Dom (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, i) Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, j) Budowa pawilonu dla kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,10 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 0,90 zł, k) Przygotowanie terenu pod inwestycje Track Wschód (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, l) Os. Gutkowo: Uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna) (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, m) Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł. 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM: a) Wykup gruntów pod inwestycje (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do

8 r.; wydatkowano zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, b) Rozbudowa systemu zarządzania miastem Strateg (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, c) Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł. 3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł. 4. Wydział Informatyki UM: a) Informatyzacja Urzędu Miasta - rozwój i modernizacja (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, b) Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł. 5. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM: a) Modernizacja sprzętu obserwacyjnego w OPiOA (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, b) Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł. 6. Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni: a) Przebudowa ul. Kościuszki (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, b) Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,29 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,71 zł, c) Budowa kładki dla pieszych przez jez. Długie i budowa ścieżki rowerowej (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, d) Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od Makro do Budowlanej (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r..; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł. 7. Dom Pomocy Społecznej Kombatant : Rozbudowa stołówki w budynku DPS Kombatant (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,90 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 1,10 zł. Wydatki ujęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2008 roku Program LLP Comenius 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 (rozdz , 4247, 4307, 4427, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; środki pieniężne na rachunku ,00 zł; wydatkowano ,63 zł; w grudniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 437,37 zł oraz przeksięgowano kwotę zł, która następnie została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2009 roku. 2. Szkoła Podstawowa Nr 7 (rozdz , 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; środki pieniężne na rachunku ,06 zł; wydatkowano ,45 zł; w grudniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 2,61 zł oraz przeksięgowano kwotę zł, która następnie została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2009 roku. Każda z jednostek organizacyjnych, w tym Urząd Miasta, a w nim każda z komórek organizacyjnych będąca bezpośrednim wykonawcą zadania, składała w trakcie roku, co miesiąc, sprawozdania Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Począwszy od roku 2006 Miasto Olsztyn jest obowiązane do sporządzania sprawozdania budżetowego o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach samorządowych jednostek budżetowych (sprawozdanie Rb-ST). Na rachunku bieżącym Miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku, zgodnie wymienionym sprawozdaniem, znajdowały się środki pieniężne w wysokości ,04 zł, na które składają się m.in.: - środki na rachunkach wydatków niewygasających w wysokości ,07 zł, - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym ,80 zł, - środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku zł, - środki funduszy pomocowych ,07 zł. Z danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S dotyczących wydatków budżetowych oraz Rb-34 dotyczących dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wynikają w niektórych przypadkach przekroczenia planu, wydatki bez planu lub wydatki będące wynikiem nieterminowego regulowania zobowiązań - odsetki. Sytuacje takie wymagają wyjaśnienia i ewentualnego złożenia zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W sprawozdaniach z roku 2009 wyjaśnienia wymagają przypadki dotyczące: 1) jednostki budżetowej - sprawozdanie Rb-34 - przekroczenia o kwotę 5.856,12 zł planu wydatków sfinansowanych z dochodów własnych w zakresie zakupu środków żywności, 2) jednostki budżetowej sprawozdanie Rb-28S wydatek bez planu na kwot 17,58 zł, dotyczący odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań, 3) jednostki budżetowej sprawozdanie Rb-28S wydatek bez planu w wysokości 308,79 zł, dotyczący odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań, 4) jednostka budżetowa sprawozdanie Rb-28S w marcu 2009 roku wydatek bez planu (4.418,30 zł) na jednym z zadań a paragrafie (w paragrafie przekroczenie nie jest widoczne), w kwietniu plan uzupełniony. Ponadto, wyjaśnienia wymaga również sytuacja w jednej jednostce budżetowej, w której dokonywano wydatków z pozyskanych dochodów, podczas gdy jednostka pozyskane dochody winna odprowadzić na rachunek

9 budżetu, a wydatków dokonywać z zasilenia środków otrzymanych z budżetu. Innymi przypadkami mogącymi wskazywać na naruszenie przepisów prawa z zakresu dyscypliny finansów publicznych i wymagającymi szczegółowego wyjaśnienia, są sytuacje dotyczące dwóch jednostek budżetowych, które po uchwaleniu budżetu otrzymały informacje wielkościach planowanych, ze wskazaniem zakresu rzeczowego zakupów inwestycyjnych, podczas gdy środki zostały przeznaczone na inny niż wskazany zakres rzeczowy. Każda z wymienionych spraw wymaga szczegółowej analizy. Poza przedstawionymi wyżej informacjami dotyczącymi przekroczeń planowanych wydatków, w budżecie odnotowano również inne przekroczenia, ale najczęściej są to kwoty bardzo niewielkie (groszowe) i nie podlegają dochodzeniu z tytułu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na dalszych kartach niniejszego wstępu do objaśnień za rok 2009, zamieszczono zestawienie tabelaryczne podstawowych wielkości budżetowych, odnoszących się zarówno do planu, jak i wykonania. Układ zestawienia odpowiada w większości zapisów, układowi uchwały budżetowej. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok Plan na Plan na Wykonanie na Różnica (plan % % Suma zmian wykonanie) wykonania wykonania (5:4) 8(5:2) DOCHODY ,5 89,5 WYDATKI ,3 79,5 DEFICYT/NADWYŻKA ,0 0,0 1. Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok ,5 89,5 1) dochody bieżące ,2 100,3 2) dochody majątkowe ,0 38,5 2. Dochody, o których mowa w pkt 1, obejmują: ,5 89,5 1) dochody budżetu gminy ,7 87,6 2) dochody budżetu powiatu ,3 94,3 3. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok ,3 79,5 1) wydatki bieżące, w tym: ,6 96,9 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,6 99,0 b) dotacje ,0 97,7 c) wydatki na obsługę długu Miasta Olsztyn ,4 54,6 2) wydatki majątkowe w 2009 roku, z tego: ,6 50,0 wydatki na wieloletnie programy i zadania a) ,6 48,2 b) wydatki na zadania i zakupy ,6 193,8 dotacje celowe na finansowanie kosztów c) realizacji inwestycji zakładów budżetowych ,2 45,5 na 2009 rok d) pozostałe wydatki majątkowe ,6 40,5 4. Wydatki, o których mowa w pkt 3, obejmują: ,3 79,5 1) wydatki budżetu gminy ,8 76,7 2) wydatki budżetu powiatu ,6 87,9 Limity wydatków na wieloletnie zadania 5. bieżące w latach ,0 0,0 Limity wydatków na wieloletnie programy i 6. zadania w latach Wydatki na programy i projekty realizowane 7. ze środków pochodzących z funduszy ,7 32,4 strukturalnych i Funduszu Spójności Deficyt/Nadwyżka budżetu miasta 8. Źródłami sfinansowania planowanego deficytu ,0 0,0 były przychody: 1) kredyty ,8 50,1 2) pożyczki ,7 90,6 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 3) miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i ,0 109,1 pożyczek z lat ubiegłych 9. Przychody budżetu Miasta Olsztyn, z tego: ,0 62,3 1) kredyty ,8 50,1 2) pożyczki ,7 90,6 3) spłaty pożyczek udzielonych ,1 97,1 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 4) miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i ,3 139,3 pożyczek z lat ubiegłych 10. Rozchody budżetu Miasta Olsztyn, z tego: ,0 85,7 1) spłaty rat pożyczek i kredytów ,0 73,8 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2) zadań realizowanych z udziałem środków ,0 109,7 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielone pożyczki na remonty budynków 3) wspólnot mieszkaniowych ,9 82,4 11. Rezerwy celowe, z tego: ,0 0,0 rezerwa celowa na wynagrodzenia i 1) pochodne w oświacie i administracji ,0 0,0

10 rezerwa celowa na realizację zadań własnych 2) z zakresu zarządzania kryzysowego ,0 0,0 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy 3) ,0 0,0 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 12. sprzedaż napojów alkoholowych ,2 123,0 Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym 13. Programie Profilaktyki i Rozwiązywania ,2 107,4 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych 14. w Gminnym Programie Profilaktyki i ,6 81,6 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 15. Plany przychodów i wydatków: ) zakładów budżetowych: a) przychody ,4 96,4 b) wydatki ,1 96,1 gospodarstw pomocniczych jednostek 2) budżetowych: a) przychody ,1 127,8 b) wydatki ,5 124,6 Plan dochodów i wydatków dla dochodów 16. własnych jednostek budżetowych: a) dochody ,3 107,5 b) wydatki ,2 112,5 17. Dotacje przedmiotowe dla: ,0 92,7 1) zakładów budżetowych ,0 91,9 gospodarstw pomocniczych jednostek 2) budżetowych: ,0 100,0 18. Dotacje podmiotowe dla: ,1 97,3 1) miejskich instytucji kultury ,0 100,0 niepublicznych i publicznych jednostek 2) systemu oświaty ,5 96,8 3) pozostałych podmiotów ,8 92,8 Dotacje celowe na zadania własne miasta 19. realizowane przez podmioty należące i ,6 100,8 nie należące do sektora finansów publicznych 20. Plany przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 1) Gospodarki Wodnej a) przychody ,6 210,2 b) wydatki ,4 81,5 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 2) i Gospodarki Wodnej a) przychody ,4 83,4 b) wydatki ,2 0,0 Powiatowego Funduszu Gospodarki 3) Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a) przychody ,0 77,0 b) wydatki ,4 34,3 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów 21. wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu 1) budżetu1) ,2 68,2 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,0 53,8 22. Wydatki jednostek pomocniczych ,9 95,9 Łączna prognozowana kwota długu na koniec roku ,3 65,7 a) Relacja dług /dochody (%) (art ust. 1 u.f.p.) 36,07-7,81 28,26 26,47 1,79 93,7 73,4 Relacja spłaty zadłużenia / dochody (%) b) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 2,22-0,24 1,98 1,75 0,23 88,4 79,0 Relacja długu bez prefinansowania / dochody c) (%) (art ust. 3 u.f.p.) 32,67-7,82 24,85 23,65 1,20 95,2 72,4 Relacja spłaty zadłużenia bez d) prefinansowania / dochody (%) 1,77-0,31 1,46 1,28 0,18 87,5 72,2 (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 24. Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości1) ,2 68,2 1) "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu" oraz "Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości" - w wykonaniu podano kwotę maxymalną. Więcej informacji na temat transz kredytu w rachunku bieżącym podano we wstępie na str. 12

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

IV.2.1. Rolnictwo dział 010 36 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 37 IV.2.3. Turystyka dział 630 38 IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 38

IV.2.1. Rolnictwo dział 010 36 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 37 IV.2.3. Turystyka dział 630 38 IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 38 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku 2007 1 I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty Łódź 2014 Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo