ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r."

Transkrypt

1 2019 ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz oraz z 2009 roku Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz i Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706), zarządzam co następuje: 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok, zgodnie z załącznikami i objaśnieniami do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega przekazaniu w terminie do dnia 20 marca 2010 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Miasta Olsztyn. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn. Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Wstęp 2. Dochody budżetu Miasta Olsztyn (objaśnienia do Zał. 1 i 1a) 3. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn 4. Wydatki bieżące (objaśnienia do Zał. 2) 5. Wydatki majątkowe (objaśnienia do Zał. 3, 3a, 3b, 3c i 3d) 6. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2009 r. (objaśnienia do Zał. 6) 7. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 7) 8. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 8) 9. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 9) 10. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 10) 11. Dotacje podmiotowe udzielone pozostałym jednostkom za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 17) 12. Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do SFP za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 18) 13. Zakłady budżetowe (objaśnienia do Zał. 11 i 14) 14. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (objaśnienia do Zał. 12 i 14) 15. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane (objaśnienia do Zał. 13) 16. Fundusze celowe (objaśnienia do Zał. 19, 20 i 21) 17. Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych wg stanu na roku 18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych wg stanu na roku 19. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2009 rok 20. Informacja o wykonaniu planów finansowo-rzeczowych spółek komunalnych za 2009 rok Część tabelaryczna 1. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok według źródeł powstawania 2. Załącznik Nr 1a Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok według klasyfikacji budżetowej 3. Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok 4. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok 5. Załącznik Nr 3a Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania Miasta Olsztyn za 2009 rok 6. Załącznik Nr 3b Wykonanie planu wydatków na zadania i zakupy Miasta Olsztyn za 2009 rok 7. Załącznik Nr 3c Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2009 rok 8. Załącznik Nr 3d Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok 9. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2009 rok 10. Załącznik Nr 5 Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn - przychody i rozchody budżetu - wykonanie za 2009 rok 11. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

2 zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2009 rok 12. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2009 rok 13. Załącznik Nr 8 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 rok 14. Załącznik Nr 9 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 rok 15. Załącznik Nr 10 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok 16. Załącznik Nr 11 Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok 17. Załącznik Nr 12 Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2009 rok 18. Załącznik Nr 13 Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok 19. Załącznik Nr 14 Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych wykonanie planu za 2009 rok 20. Załącznik Nr 15 Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury za 2009 rok 21. Załącznik Nr 16 Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2009 rok 22. Załącznik Nr 17 Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych pozostałym jednostkom za 2009 rok 23. Załącznik Nr 18 Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2009 rok 24. Załącznik Nr 19 Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok 25. Załącznik Nr 20 Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok 26. Załącznik Nr 21 Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok 27. Załącznik Nr 22 Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2009 rok 28. Załącznik Nr 23 Prognoza łącznej kwota długu Miasta Olsztyn wykonanie na koniec 2009 roku 29. Załącznik Nr 23a Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn wykonanie na koniec 2009 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Budżet roku 2009 wykonywany był pod rządami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, i na jej podstawie (art. 199 ust. 1 pkt 1) przedstawieniu organowi stanowiącemu Radzie Miasta Olsztyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, podlega sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż zaprezentowana w uchwale budżetowej. Wymienione sprawozdanie roczne obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Odmiennie niż miało to miejsce w roku poprzednim, do sprawozdania dołączone zostały sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury (zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 uofp), w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ich planów finansowych. Sprawozdanie, zawierające część obligatoryjną, o której mowa wyżej, oraz objaśniającą, odpowiada wymogom przepisów, a także zachowuje zgodność (poza odchyleniami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych złotych) ze sprawozdaniami budżetowymi (dochody zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku; wydatki budżetowe zgodnie z Rb-28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), przedkładanymi organowi nadzoru Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a za jej pośrednictwem Ministerstwu Finansów. Budżet Miasta Olsztyn na rok 2009 uchwalony został uchwałą Nr XXXVII/447/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok, a jego wielkości podstawowe to: 1) dochody zł, z tego: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł, 2) wydatki zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, 3) deficyt zł, 4) przychody zł, z tego: - kredyty zł, - pożyczki zł, - spłaty pożyczek udzielonych zł, - wolne środki zł,

3 5) rozchody zł, z tego: - spłaty rat pożyczek i kredytów zł, - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE zł, - pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym zł, 6) łączna prognozowana na koniec 2008 roku, kwota długu zł. Budżet zaplanowany na dzień 1 stycznia 2009 roku w szczegółowości uchwały budżetowej, suma zmian w budżecie wprowadzonych w trakcie roku, plan po zmianach oraz wykonanie budżetu według stanu na dzień roku w ujęciu kwotowym, różnice odnotowane między planem na ostatni dzień roku i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie wykonania do planu (zarówno na dzień jak i ), zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym na końcu niniejszego wstępu do sprawozdania, a jego układ odpowiada w zasadzie zapisom uchwały budżetowej. Uchwalony w styczniu 2009 roku budżet, po zmianach dokonywanych w toku wykonywania budżetu, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wynosił: 1) dochody ( zł) zł, z tego: a) dochody bieżące ( zł) zł, b) dochody majątkowe ( zł) zł, 2) wydatki ( zł) zł, z tego: a) wydatki bieżące ( zł) zł, b) wydatki majątkowe ( zł) zł, 3) deficyt ( zł) zł, 4) przychody ( zł) zł, z tego: - kredyty ( zł) zł, - pożyczki ( zł) zł, - spłaty pożyczek udzielonych zł, - wolne środki ( zł) zł, 5) rozchody ( zł) zł, z tego: - spłaty rat pożyczek i kredytów ( zł) zł, - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE ( zł) zł, - pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym ( zł) zł, 6) łączna prognozowana na koniec 2008 roku kwota długu ( zł) zł. Przedstawione wyżej kwoty zmian podstawowych kategorii budżetowych, jak też zaprezentowane niżej zestawienia dotyczące uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, prezentują wielkość zmian budżetowych, które dotyczyły całego budżetu. W poniższych zestawieniach nie wymieniono zarządzeń dotyczących przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w ramach działu podpisanych zostało siedem takich zarządzeń (podpisanych w dniach: , , , , , , ), a zmiany w nich zawarte mieściły się w granicach upoważnień przysługujących organowi wykonawczemu. Nie wymieniono w zestawieniach również jednego zarządzenia, dotyczącego zwiększenia budżetu wyłącznie po stronie dochodów budżetowych, na skutek otrzymanego zwiększenia subwencji ogólnej. Zarządzenie to, podpisane 30 grudnia 2009 roku, jako ostatnia zmiana w budżecie sprawiło jednocześnie, że budżet na koniec roku 2009, wykazuje brak równowagi. Sytuacja taka jest jednak formalnie dopuszczalna, co reguluje ustawa o finansach publicznych. Niżej przedstawiono wykaz uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta, dotyczących zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa i rozdysponowania rezerw budżetowych. 1. Uchwały Rady Miasta Olsztyn i zmiany dotyczące budżetu: Nr uchwały Data URM Dochody - zmiany Wydatki - zmiany, w tym: wydatki majątkowe - zmiany wydatki bieżące - zmiany Deficyt - zmiany Łączna kwota długu - zmiany XXXVII/447/09 Budżet uchwalony XXXIX/464/ XLI/483/ XLIII/494/ XLV/513/ XLVII/526/ XLVIII/539/ XLIX/556/ L/574/ LI/582/ LV/635/

4 Wymienione w zestawieniu uchwały organu stanowiącego zawierały szereg różnych zmian, dotyczących danych, będących sumą zmian dokonywanych w planach finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych, funduszy celowych oraz przychodów i rozchodów budżetu, długu i relacji wymaganych przepisami. 2. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa: Nr zarządzenia Data podpisania zarządzenia Zmiany dochody/ wydatki Zmiany w zakresie dotacji celowych uwzględniane były także w niektórych uchwałach Rady, zmieniających uchwałę budżetową. 3. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w budżecie w zakresie dysponowania rezerwami budżetowymi - wszystkie zarządzenia dotyczyły rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy : Nr zarządzenia Data podpisania zarządzenia Zmiany kwota Nie wymienione w zestawieniu kwoty rezerw celowych, podlegały rozdysponowaniu przez Radę, po przedstawieniu przez Prezydenta propozycji w projektach uchwał, aczkolwiek rezerwa celowa na inwestycje i zakupy nie została rozdysponowana w całości. Utworzona w budżecie na rok 2009 rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji miała na celu zapewnienie środków na ewentualne braki w planach finansowych jednostek oświatowych na wynagrodzenia oraz w Urzędzie. Rezerwę, o której mowa wyżej, zaplanowano w budżecie w wysokości zł. Rezerwa nie podlegała rozdysponowaniu w trybie zarządzeń organu wykonawczego, ale uchwałą Rady, zgodnie z propozycjami organu wykonawczego. W roku 2009 w budżecie zaplanowana była również rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota tej rezerwy to zł, do końca roku pozostała nierozdysponowana, gdyż nie zachodziła potrzeba sięgania po środki rezerwowe. Do każdego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, dołączano szczegółowe uzasadnienia proponowanych zmian, sporządzone na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki czy wydziały Urzędu. O zmianach dokonywanych w trybie zarządzeń Prezydenta (dotyczących dotacji celowych czy rezerw celowych), Rada była informowana każdorazowo przy prezentowaniu projektów uchwał zmieniających budżet. Wykonanie wydatków budżetowych obejmuje też wydatki niewygasające, a więc faktycznie wydatki nie zrealizowane, ale ewidencjonowane jako poniesione. Kwota tych wydatków to zł (w tym zł majątkowe i zł bieżące), z czego zł przypada na plan wydatków niewygasających ustalony uchwałą Rady (w ty zł - bieżące oraz majątkowe) oraz zł jako niewygasające z mocy ustawy o finansach publicznych (w tym zł bieżące oraz majątkowe). Zgodnie z danymi sprawozdawczymi (z zaokrągleniami wynikającymi z użytkowanego systemu informatycznego), budżet Miasta Olsztyn w roku 2009 został wykonany w wysokości (w nawiasie podano procent wykonania w stosunku do planu na i oraz odchylenie między planem na i wykonaniem na koniec roku): 1) dochody zł (89,5%; 97,5%; zł), w tym: a) dochody bieżące zł (100,3%; 99,%; zł), b) dochody majątkowe zł (38,5%; 81,0%; zł), 2) wydatki zł (79,5%; 92,3%; zł), w tym: a) wydatki bieżące zł, (w tym zł i zł to wydatki niewygasające; 96,9%; 96,64%; zł), b) wydatki majątkowe zł (w tym zł i zł to wydatki niewygasające; (50,0%; 80,6%; zł), 3) deficyt budżetu zł 4) przychody zł (62,3%; 94,0%; zł), w tym: - kredyty zł (50,1%; 87,8%; zł), - pożyczki zł (90,6%; 77,7%; zł), - spłaty pożyczek udzielonych zł (97,1%; 97,1%; zł), - wolne środki zł (139,3%; 139,3%; zł), 5) rozchody zł (85,7%; 99,0%; zł), w tym:

5 - spłaty rat kredytów i pożyczek zł (73,8%; 100,0%), - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE zł (109,7%; 100,0%) - pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym zł (82,4%; 53,9%; zł), 6) łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2009 roku zł (91,4%; 65,7%; zł). Relacja długu do dochodów na koniec 2009 roku wyniosła 26,47%, a w przypadku długu bez pożyczek na prefinansowanie 23,65%. Natomiast relacja obsługi zadłużenia do dochodów na koniec 2009 roku wyniosła 1,75%, a po wyłączeniu obsługi pożyczek na prefinansowanie 1,28%. Dochody osiągnięte w 2009 roku były niższe od prognozowanych na o 2,5%, a na o 10,5%, co stanowiło odpowiednio kwoty: zł i zł. Dochody budżetu były wyższe od prognozowanych na 31 grudnia w działach: 750 (o zł; dotyczyło głównie rozdziału 75095), 754 (o zł; głównie rozdział 75416), 758 (o zł; dotyczyło głównie rozdziałów i 75814), 852 (o zł; głównie rozdział 85201), natomiast niższe w pozostałych działach: 010 (o 363), 600 (o zł, głównie rozdział 60015), 700 (o zł; głównie rozdział 70005), 710 (o zł; głównie rozdziały i 71014), 751 (o zł; rozdział 75109), 756 (o zł; głównie rozdziały i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), 801 (o zł; głównie rozdział 80195), 851 (o zł), 853 (o zł; głownie rozdziały i 85395), 854 (o zł; głównie rozdział 85415), 900 (o zł; głównie rozdziały 90001, 90004, i 90095), 921 (o zł). Dochody budżetowe planowane i wykonane oraz stopień ich realizacji, wyrażony w procentowym ujęciu, zaprezentowane zostały w Załącznikach Nr 1 (dochody według źródeł powstawania) i 1a (dochody według klasyfikacji budżetowej) do sprawozdania, a ich wielkości odpowiadają (poza niewielkimi różnicami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych złotych) wielkościom ujętym w wymienianym już wyżej sprawozdaniu Rb-27S o dochodach jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok. Zgromadzone w 2009 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które poniesione zostały w wysokości niższej od planowanej o kwotę zł, w tym o zł wydatki bieżące i o zł wydatki majątkowe, w stosunku do planu na dzień 31 grudnia oraz o kwotę zł w porównaniu do planu na 1 stycznia 2009 roku. Największe niezrealizowane kwoty wydatków bieżących dotyczyły działów: zł (głównie rozdziały 80101, 80104, i 80130), zł (głównie rozdziały i 90095), zł (głównie rozdziały 85201, i 85295), zł (głównie rozdziały i 75075), zł (rozdział 75702) i zł (głównie rozdziały i 70005), natomiast w przypadku wydatków majątkowych były to działy: zł (głównie rozdziały 90001, 90002, i 90095), zł (głównie rozdziały 60013, i 60095) i zł (głównie rozdziały i 80195). Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania, a wykonanie wydatków majątkowych Załączniki o Nr: 3 (wydatki majątkowe), 3a (wydatki na wieloletnie programy i zadania ), 3b (wydatki na zadania i zakupy ), 3c (dotacje celowe dla zakładów budżetowych), 3d (pozostałe wydatki majątkowe). Do każdego z wyżej wymienionych załączników sporządzono objaśnienia. Ponadto w Załączniku Nr 4 zaprezentowano wydatki na programy i projekty współfinansowane z środków unijnych. Na wymienione wyżej osiągnięte w roku 2009 przychody budżetu w wysokości zł, złożyły się następujące pozycje: a) zaciągnięcie pożyczki z NFOŚ na Gospodarkę Wodno-Ściekową w wysokości zł, b) zaciągnięcie kredytu go w wysokości zł (w załącznikach inwestycyjnych wskazano kwoty kredytu przy każdym zadaniu/programie), c) kwota spłaconych pożyczek remontowych w wysokości zł, d) wolne środki za rok zł. Wymienione wyżej pozycje zgodne są z danymi sprawozdawczymi (w szczegółowości do groszy, tu jednak podane są kwoty w zaokrągleniu do pełnych zł), ujętymi w Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. W sprawozdaniu Rb-NDS eksponowane są ponadto inne dane planowane (na ) i sprawozdawcze, w tym takie jak: dochody, wydatki ogółem, bieżące i majątkowe, deficyt, przychody i ich źródła (wymienione wyżej), rozchody (o czym mowa niżej). Wszystkie te dane znajdują również odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu (w zaokrągleniu do pełnych zł). W sprawozdawczości roku 2009 odnotowano rozchody na kwotę zł, na co złożyły się: a) spłata rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach , z tego: - kredyt z roku zł (kredyt spłacony w całości), - kredyt z roku zł (do spłaty pozostało zł), - kredyt z roku zł (do spłaty pozostało zł), - kredyt z roku zł (do spłaty pozostało zł), b) spłata raty pożyczki j zaciągniętej w NFOŚ w 2003 roku zł (do spłaty pozostało zł), c) spłata pożyczek na prefinansowanie: - spłata części pożyczki w wysokości zł zaciągniętej na zadanie Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru (pożyczka spłacona w całości), d) udzielone pożyczki wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków zł. W wydatkach budżetowych natomiast ewidencjonowane są odsetki od kredytów i pożyczki, spłacanych w roku 2009, o których mowa wyżej. Odsetki te wyniosły odpowiednio: od kredytu z roku zł, od kredytu z roku zł, od kredytu z roku zł, od kredytu z roku zł oraz od kredytu zaciągniętego w roku zł, natomiast od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ w 2003 roku zapłacono zł. W roku 2009 opłacono również odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach , odsetki te wyniosły zł. Przychody i rozchody, o których mowa wyżej, zaprezentowane zostały (bez rozbicia na poszczególne tytuły) w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania i są one zgodne (z wyjątkami, dotyczącymi wspomnianych zaokrągleń) z danymi wynikającymi z wymienianego już sprawozdania budżetowego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, jakie zostało przekazane za pośrednictwem organu nadzoru (RIO) do Ministerstwa Finansów.

6 W znacznej części Załączników do sprawozdania zaprezentowano dane dotyczące określonej grupy wydatków, które zawierają się w danych liczbowych przedstawianych w Załączniku podstawowym Nr 2. Dla wielu z Załączników sporządzono odrębny opis dotyczący wykonania, podczas gdy przy objaśnieniach do Załącznika podstawowego (Nr 2) opis pominięto, odsyłając do określonego Załącznika z objaśnieniami. Ponadto dane wynikające z Załączników 6 i 7 pokrywają się ze sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach i wydatkach, jakie składane są dysponentom środków (Wojewodzie i Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Najwyższej Izbie Kontroli. Z zadaniami z zakresu administracji rządowej związane są dochody budżetu państwa, które w uchwale budżetowej na rok 2009 nie występują. Dla informacji podam, że dochody te w wysokości planowanej zł (plan w trakcie roku zmieniony z kwoty zł) i wykonanej zł (z zaokrągleniami), są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ, jakie jest składane Wojewodzie i RIO. Dochody, o których mowa podlegają odprowadzaniu na rachunek budżetu Wojewody. Od tych dochodów, miasto nalicza i pobiera wynagrodzenie w wysokości 5 lub 25%, o czym mowa w części objaśnień poświęconej dochodom budżetowym. W Załącznikach 8 i 9 zaprezentowane zostały dane planowane i sprawozdawcze dotyczące zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, a w Załączniku Nr 10 dane związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W kolejnych Załącznikach, Nr 11, 12 i 13 przedstawiono dochody/przychody i wydatki/koszty zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych, ale tylko z tytułów ustalonych właściwymi uchwałami organu stanowiącego, natomiast objaśnienia dotyczą wszystkich źródeł tych dochodów; do objaśnień dołączono również zestawienia obrazujące wielkość dochodów własnych i wydatków z nich sfinansowanych, dla każdego ze źródeł dochodów (źródłami są: dochody określone uchwałą Rady, darowizny, odszkodowania). Dane liczbowe (z zaokrągleniami) zgodne są ze sprawozdaniami budżetowymi: Rb-30 sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do końca 2009 roku, Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, Rb-34 sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku W Załączniku Nr 14 przedstawiono dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych, dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, do których opis został zawarty w objaśnieniach dotyczących wykonania planów poszczególnych zakładów i gospodarstwa. W Załącznikach 15, 16, 17 i 18 ujęte zostały odpowiednio, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty, pozostałe dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zadania przewidziane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym. Objaśnienia zawarto w częściach sprawozdania, poświęconych odpowiednim Załącznikom. Załączniki Nr 19, 20 i 21 prezentują wykonanie planów Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonanie to jest zgodne z Rb-31 sprawozdaniami z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (W Rb wykonanie zaprezentowano ze szczegółowością do groszy. W objaśnieniach poświęconych poszczególnym funduszom zawarto opis zrealizowanych zadań. Załącznik Nr 22 przedstawia wydatki planowane i zrealizowane na rzecz poszczególnych Rad Osiedli, objaśnienia natomiast zawarte zostały w części poświęconej wydatkom budżetowym w dziale 750. Załączniki Nr 23 i 23a przedstawiają prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 i kwotę długu faktycznie zaciągniętego oraz związaną z tym sytuację finansową w omawianym roku sprawozdawczym. Do części opisowej sprawozdania dołączone są informacje o stanie należności i zobowiązań wymagalnych, zawierających także informacje dotyczące instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Część objaśniająca zawiera ponadto informację o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności za 2009 rok. Na końcu objaśnień do sprawozdania zamieszczono uzyskane ze spółek komunalnych, informacje dotyczące wykonanych przez nie w roku 2009, zadań. Należy jednak mieć na uwadze, że informacje pochodzą z wstępnych sprawozdań rocznych i mogą ulec zmianie. Informacje dotyczące spółek nie są wymagane przepisami - prezentowane są jako materiał poglądowy. Rada Miasta w uchwale budżetowej upoważniła Prezydenta do zaciągania w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego. Maksymalna kwota tego kredytu została ustalona na zł. Z upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta, Prezydent w roku 2009 korzystał wielokrotnie. Wielkość transz kredytu w rachunku bieżącym kształtowała się następująco: w terminie od do zł; zł; zł; w terminie od do zł; w terminie od do zł; w terminie od do zł; w terminie od do zł; w terminie od do zł. Odsetki z tytułu zaciągania kredytu odnawialnego, kosztowały Miasto zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok zawiera wymaganą przepisami część liczbową, zawartą w wymienionych w spisie załącznikach, a dane do niej wynikają ze sprawozdań budżetowych. Sprawozdanie zawiera również objaśnienia dotyczące zrealizowanych zadań, zawiera też, choć może nie we wszystkich przypadkach, wyjaśnienie odnotowanych odchyleń między wykonaniem i planem. Objaśnienia do wydatków budżetowych podzielono na bieżące i majątkowe, zgodnie z podstawowymi załącznikami sprawozdania.

7 Niżej przedstawiono informację dotyczącą rozliczenia wydatków realizowanych w roku 2009, ale ujętych w budżecie roku 2008 i w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku Wydatki ujęte w uchwale Rady Miasta w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku Wydatki bieżące 1. Wydział Inwestycji Miejskich UM: a) Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598 (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,48 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,52 zł, b) Remont Ratusza (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, c) Remonty obiektów oświaty i wychowania (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł. 2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Szczepienia Profilaktyczne Przeciwko Grypie dla Mieszkańców Miasta Olsztyn powyżej 70-tego roku życia (rozdział ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł. 3. Przedszkole Miejskie Nr 10 Wymiana stolarki okiennej (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,86 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 25,14 zł. 4. Program LLP Comenius oraz Socrates Grundtvig : a) Szkoła Podstawowa Nr 2 (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, b) Szkoła Podstawowa Nr 7 (rozdz , 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,04 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 43,96 zł, c) Szkoła Podstawowa Nr 9 (rozdz , 4247, 4307, 4417, 4427, 4707, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,50 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 2.376,50 zł, d) Szkoła Podstawowa Nr 29 (rozdz , 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757) plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,69 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 83,31 zł, e) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdz , 4217, 4307, 4387, 4417, 4427, 4437, 4707, 4747, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,17 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 3.336,83 zł. 5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Remont obiektu w Zielonowie (rozdz ) plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lutym na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 306 zł. Wydatki majątkowe 1. Wydział Inwestycji Miejskich UM: a) Budowa ulicy: Sikorskiego, Minakowskiego wraz z dojazdami (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, b) Budowa dróg Podkówka (ul. Lawendowa, Żonkilowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, c) Przebudowa ulicy Popiełuszki (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, d) Modernizacja budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32B (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, e) Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,23 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,77 zł, f) Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,50 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,50 zł, g) Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5 (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, h) Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS Nasz Dom (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, i) Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, j) Budowa pawilonu dla kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,10 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 0,90 zł, k) Przygotowanie terenu pod inwestycje Track Wschód (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, l) Os. Gutkowo: Uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna) (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, m) Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł. 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM: a) Wykup gruntów pod inwestycje (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do

8 r.; wydatkowano zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, b) Rozbudowa systemu zarządzania miastem Strateg (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, c) Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł. 3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł. 4. Wydział Informatyki UM: a) Informatyzacja Urzędu Miasta - rozwój i modernizacja (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, b) Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł. 5. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM: a) Modernizacja sprzętu obserwacyjnego w OPiOA (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł, b) Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł. 6. Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni: a) Przebudowa ul. Kościuszki (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano 0 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, b) Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,29 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,71 zł, c) Budowa kładki dla pieszych przez jez. Długie i budowa ścieżki rowerowej (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, d) Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od Makro do Budowlanej (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r..; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł. 7. Dom Pomocy Społecznej Kombatant : Rozbudowa stołówki w budynku DPS Kombatant (rozdz ): plan zł z terminem realizacji do r.; wydatkowano ,90 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę zł, w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 1,10 zł. Wydatki ujęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2008 roku Program LLP Comenius 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 (rozdz , 4247, 4307, 4427, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; środki pieniężne na rachunku ,00 zł; wydatkowano ,63 zł; w grudniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 437,37 zł oraz przeksięgowano kwotę zł, która następnie została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2009 roku. 2. Szkoła Podstawowa Nr 7 (rozdz , 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan zł z terminem realizacji do r.; środki pieniężne na rachunku ,06 zł; wydatkowano ,45 zł; w grudniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 2,61 zł oraz przeksięgowano kwotę zł, która następnie została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2009 roku. Każda z jednostek organizacyjnych, w tym Urząd Miasta, a w nim każda z komórek organizacyjnych będąca bezpośrednim wykonawcą zadania, składała w trakcie roku, co miesiąc, sprawozdania Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Począwszy od roku 2006 Miasto Olsztyn jest obowiązane do sporządzania sprawozdania budżetowego o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach samorządowych jednostek budżetowych (sprawozdanie Rb-ST). Na rachunku bieżącym Miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku, zgodnie wymienionym sprawozdaniem, znajdowały się środki pieniężne w wysokości ,04 zł, na które składają się m.in.: - środki na rachunkach wydatków niewygasających w wysokości ,07 zł, - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym ,80 zł, - środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku zł, - środki funduszy pomocowych ,07 zł. Z danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S dotyczących wydatków budżetowych oraz Rb-34 dotyczących dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wynikają w niektórych przypadkach przekroczenia planu, wydatki bez planu lub wydatki będące wynikiem nieterminowego regulowania zobowiązań - odsetki. Sytuacje takie wymagają wyjaśnienia i ewentualnego złożenia zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W sprawozdaniach z roku 2009 wyjaśnienia wymagają przypadki dotyczące: 1) jednostki budżetowej - sprawozdanie Rb-34 - przekroczenia o kwotę 5.856,12 zł planu wydatków sfinansowanych z dochodów własnych w zakresie zakupu środków żywności, 2) jednostki budżetowej sprawozdanie Rb-28S wydatek bez planu na kwot 17,58 zł, dotyczący odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań, 3) jednostki budżetowej sprawozdanie Rb-28S wydatek bez planu w wysokości 308,79 zł, dotyczący odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań, 4) jednostka budżetowa sprawozdanie Rb-28S w marcu 2009 roku wydatek bez planu (4.418,30 zł) na jednym z zadań a paragrafie (w paragrafie przekroczenie nie jest widoczne), w kwietniu plan uzupełniony. Ponadto, wyjaśnienia wymaga również sytuacja w jednej jednostce budżetowej, w której dokonywano wydatków z pozyskanych dochodów, podczas gdy jednostka pozyskane dochody winna odprowadzić na rachunek

9 budżetu, a wydatków dokonywać z zasilenia środków otrzymanych z budżetu. Innymi przypadkami mogącymi wskazywać na naruszenie przepisów prawa z zakresu dyscypliny finansów publicznych i wymagającymi szczegółowego wyjaśnienia, są sytuacje dotyczące dwóch jednostek budżetowych, które po uchwaleniu budżetu otrzymały informacje wielkościach planowanych, ze wskazaniem zakresu rzeczowego zakupów inwestycyjnych, podczas gdy środki zostały przeznaczone na inny niż wskazany zakres rzeczowy. Każda z wymienionych spraw wymaga szczegółowej analizy. Poza przedstawionymi wyżej informacjami dotyczącymi przekroczeń planowanych wydatków, w budżecie odnotowano również inne przekroczenia, ale najczęściej są to kwoty bardzo niewielkie (groszowe) i nie podlegają dochodzeniu z tytułu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na dalszych kartach niniejszego wstępu do objaśnień za rok 2009, zamieszczono zestawienie tabelaryczne podstawowych wielkości budżetowych, odnoszących się zarówno do planu, jak i wykonania. Układ zestawienia odpowiada w większości zapisów, układowi uchwały budżetowej. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok Plan na Plan na Wykonanie na Różnica (plan % % Suma zmian wykonanie) wykonania wykonania (5:4) 8(5:2) DOCHODY ,5 89,5 WYDATKI ,3 79,5 DEFICYT/NADWYŻKA ,0 0,0 1. Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok ,5 89,5 1) dochody bieżące ,2 100,3 2) dochody majątkowe ,0 38,5 2. Dochody, o których mowa w pkt 1, obejmują: ,5 89,5 1) dochody budżetu gminy ,7 87,6 2) dochody budżetu powiatu ,3 94,3 3. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok ,3 79,5 1) wydatki bieżące, w tym: ,6 96,9 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,6 99,0 b) dotacje ,0 97,7 c) wydatki na obsługę długu Miasta Olsztyn ,4 54,6 2) wydatki majątkowe w 2009 roku, z tego: ,6 50,0 wydatki na wieloletnie programy i zadania a) ,6 48,2 b) wydatki na zadania i zakupy ,6 193,8 dotacje celowe na finansowanie kosztów c) realizacji inwestycji zakładów budżetowych ,2 45,5 na 2009 rok d) pozostałe wydatki majątkowe ,6 40,5 4. Wydatki, o których mowa w pkt 3, obejmują: ,3 79,5 1) wydatki budżetu gminy ,8 76,7 2) wydatki budżetu powiatu ,6 87,9 Limity wydatków na wieloletnie zadania 5. bieżące w latach ,0 0,0 Limity wydatków na wieloletnie programy i 6. zadania w latach Wydatki na programy i projekty realizowane 7. ze środków pochodzących z funduszy ,7 32,4 strukturalnych i Funduszu Spójności Deficyt/Nadwyżka budżetu miasta 8. Źródłami sfinansowania planowanego deficytu ,0 0,0 były przychody: 1) kredyty ,8 50,1 2) pożyczki ,7 90,6 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 3) miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i ,0 109,1 pożyczek z lat ubiegłych 9. Przychody budżetu Miasta Olsztyn, z tego: ,0 62,3 1) kredyty ,8 50,1 2) pożyczki ,7 90,6 3) spłaty pożyczek udzielonych ,1 97,1 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 4) miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i ,3 139,3 pożyczek z lat ubiegłych 10. Rozchody budżetu Miasta Olsztyn, z tego: ,0 85,7 1) spłaty rat pożyczek i kredytów ,0 73,8 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2) zadań realizowanych z udziałem środków ,0 109,7 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielone pożyczki na remonty budynków 3) wspólnot mieszkaniowych ,9 82,4 11. Rezerwy celowe, z tego: ,0 0,0 rezerwa celowa na wynagrodzenia i 1) pochodne w oświacie i administracji ,0 0,0

10 rezerwa celowa na realizację zadań własnych 2) z zakresu zarządzania kryzysowego ,0 0,0 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy 3) ,0 0,0 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 12. sprzedaż napojów alkoholowych ,2 123,0 Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym 13. Programie Profilaktyki i Rozwiązywania ,2 107,4 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych 14. w Gminnym Programie Profilaktyki i ,6 81,6 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 15. Plany przychodów i wydatków: ) zakładów budżetowych: a) przychody ,4 96,4 b) wydatki ,1 96,1 gospodarstw pomocniczych jednostek 2) budżetowych: a) przychody ,1 127,8 b) wydatki ,5 124,6 Plan dochodów i wydatków dla dochodów 16. własnych jednostek budżetowych: a) dochody ,3 107,5 b) wydatki ,2 112,5 17. Dotacje przedmiotowe dla: ,0 92,7 1) zakładów budżetowych ,0 91,9 gospodarstw pomocniczych jednostek 2) budżetowych: ,0 100,0 18. Dotacje podmiotowe dla: ,1 97,3 1) miejskich instytucji kultury ,0 100,0 niepublicznych i publicznych jednostek 2) systemu oświaty ,5 96,8 3) pozostałych podmiotów ,8 92,8 Dotacje celowe na zadania własne miasta 19. realizowane przez podmioty należące i ,6 100,8 nie należące do sektora finansów publicznych 20. Plany przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 1) Gospodarki Wodnej a) przychody ,6 210,2 b) wydatki ,4 81,5 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 2) i Gospodarki Wodnej a) przychody ,4 83,4 b) wydatki ,2 0,0 Powiatowego Funduszu Gospodarki 3) Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a) przychody ,0 77,0 b) wydatki ,4 34,3 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów 21. wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu 1) budżetu1) ,2 68,2 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,0 53,8 22. Wydatki jednostek pomocniczych ,9 95,9 Łączna prognozowana kwota długu na koniec roku ,3 65,7 a) Relacja dług /dochody (%) (art ust. 1 u.f.p.) 36,07-7,81 28,26 26,47 1,79 93,7 73,4 Relacja spłaty zadłużenia / dochody (%) b) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 2,22-0,24 1,98 1,75 0,23 88,4 79,0 Relacja długu bez prefinansowania / dochody c) (%) (art ust. 3 u.f.p.) 32,67-7,82 24,85 23,65 1,20 95,2 72,4 Relacja spłaty zadłużenia bez d) prefinansowania / dochody (%) 1,77-0,31 1,46 1,28 0,18 87,5 72,2 (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 24. Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości1) ,2 68,2 1) "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu" oraz "Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości" - w wykonaniu podano kwotę maxymalną. Więcej informacji na temat transz kredytu w rachunku bieżącym podano we wstępie na str. 12

11 DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN (Objaśnienia do Załącznika Nr 1 i Nr 1 a) Część objaśniająca została sporządzona w układzie źródeł powstawania dochodów ujętych w Załączniku Nr 1, ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku Nr 1a. W groszach podana została jedynie kwota ogółem wykonania dochodów Miasta Olsztyn, pozostałe kwoty w części opisowej ze względu na ograniczenia funkcjonalne systemu informatycznego zostały podane w pełnych złotych. Zastosowane w nawiasach oznaczenia: plan + plan zwiększony po uchwaleniu budżetu, plan - plan zmniejszony po uchwaleniu budżetu, plan w plan wprowadzony po uchwaleniu budżetu. Dochody wykonane: ,74 zł [po zaokrągleniu przez system informatyczny zł] (97,5% planu zł; plan zł), z tego: 1) gmina zł (97,7% planu zł; plan zł), 2) powiat zł (97,3% planu zł; plan zł). Struktura dochodów Miasta Olsztyn w ujęciu źródeł powstawania: - dochody własne zł (98,1% planu zł; plan zł), - transfery z budżetu państwa zł (98,2% planu zł; plan zł), - środki z funduszy celowych zł (70,8% planu zł; plan zł), - środki i dotacje z innych źródeł zł (91,3% planu zł; plan zł). Struktura dochodów Miasta Olsztyn wg rodzaju: - dochody bieżące zł (99,2% planu zł; plan zł), - dochody majątkowe zł (81% planu zł; plan zł). A. DOCHODY WŁASNE zł (98,1% planu zł; plan zł): 1) gmina zł (98% planu zł; plan zł), 2) powiat zł (98,9% planu zł; plan zł). I. Dochody z podatków i opłat lokalnych zł (100,1% planu zł; plan zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w okresie sprawozdawczym zł i dotyczyły podatku od nieruchomości ( zł) i podatku od środków transportowych ( zł). Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wyniosły w okresie sprawozdawczym zł i dotyczyły podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły zł, z tego umorzenia zaległości podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości zł i rozłożenie na raty płatności lub odroczenie terminu płatności podatku od czynności cywilnoprawnych zł. 1. Podatek od nieruchomości ( 0310) zł (105% planu zł): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz ) zł (101,5% planu zł), - osoby fizyczne (rozdz ) zł (126,4% planu zł). Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: 1) w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych: wzrost wymiaru podatku związanego ze zwiększeniem powierzchni przyjętych jako podstawa do planowania dochodów na 2009 r., w stosunku do powierzchni faktycznie wykazanych do opodatkowania w 2009 r.: powierzchnia budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uległa zwiększeniu (budynki o ok m 2 ; grunty o ok m 2 ), 2) w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wzrost wymiaru podatku w szczególności od budynków i lokali mieszkalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły w okresie sprawozdawczym zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń w podatku od nieruchomości wyniosły natomiast zł. 2. Podatek rolny ( 0320) zł (88,8% planu zł): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz ) zł (90,9% planu zł), - osoby fizyczne (rozdz ) zł (88,6% planu zł). Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: spadek stawek podatku w założeniach do budżetu przyjęto stawki podatku obowiązujące w 2008 r. zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza 2008 r., tj. 4,2%, czyli stawki 151,85 zł i 303,69 zł, natomiast obowiązujące stawki w 2009 r. wynosiły 139,50 zł i 279 zł. Stosunek przedstawionych kwot świadczy o blisko 9% spadku stawki w stosunku do przyjętej w założeniach. 3. Podatek leśny ( 0330) zł (102,5% planu zł): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz ) zł (102,5% planu zł), - osoby fizyczne (rozdz ) zł (102,4% planu zł). Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: 1) w przypadku podatku leśnego od osób prawnych: wzrost powierzchni lasów opodatkowanych w 2009 r. o ok. 72 ha w stosunku do powierzchni przyjętych do planu, wzrost wymiaru podatku leśnego dokonany w 2009 r. za lata ubiegłe ( ). 4. Podatek od środków transportowych ( 0340) zł (107,8% planu zł): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz ) zł (107,8% planu zł), - osoby fizyczne (rozdz ) zł (107,7% planu zł). Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: 1) w przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych: wzrost wymiaru podatku, w szczególności w zakresie środków transportowych będących przedmiotem leasingu, 2) w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych: uregulowanie zaległości podatkowych za lata , będące wynikiem

12 przeprowadzonych czynności związanych z wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych wyniosły w okresie sprawozdawczym zł. 5. Podatek od spadków i darowizn ( 0360) zł (90,5% planu zł); obejmuje środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe (rozdz ). 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) zł (81,5% planu zł); obejmuje dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, z tego: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz ) zł (51,1% planu zł), - od osób fizycznych (rozdz ) zł (87,7% planu zł). 7. Opłaty: prolongacyjna, adiacenckie, planistyczna, wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( 0490) zł (115,5% planu zł; plan zł): 7.1. Opłata prolongacyjna zł (144,6% planu zł): - osoby prawne (rozdz ) zł (153,6% planu zł), - osoby fizyczne (rozdz ) 0 zł (plan zł), - rozłożenie na raty opłaty skarbowej (rozdział 75618) 10 zł (bez planu) Opłaty adiacenckie i renta planistyczna zł (116,2% planu zł; plan zł), dokonane na podstawie decyzji ostatecznych wydanych w 2009 roku oraz stanowiące spłaty rat z lat ubiegłych (rozdz ): 1) opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury technicznej: wszczęto 78 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej, w których wydano 69 decyzji ostatecznych, a 9 spraw jest w toku postępowania, 2) opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału: wszczęto 12 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej, z czego 6 decyzji stało się ostatecznymi, a w przypadku 6 spraw trwają postępowania, 3) renta planistyczna naliczana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą jej przeznaczenia w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, w wyniku jego uchwalenia lub zmiany: a) uprawomocniło się 115 decyzji dla postępowań wszczętych w latach ubiegłych, b) odstąpiono od naliczenia opłaty planistycznej dla 7 nieruchomości z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości, c) wszczęto 50 postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej wszystkie sprawy są w toku postępowania Opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( 0490) zł (100% planu; plan zł). Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmianę wpisu podlegało opłacie odpowiednio w kwocie 100 zł i 50 zł. W wyniku zmiany przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej z dniem 31 marca 2009 roku zniesiono ww. opłaty. (rozdz ). 8. Opłata targowa ( 0430) zł (68,5% planu zł) rozdz Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: sezonowość, warunki pogodowe oraz zmniejszenie ilości osób prowadzących handel na giełdzie samochodowej przy ul. Sielskiej. 9. Opłata miejscowa ( 0440) zł (99,1% planu zł) rozdz Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych w Olsztynie, od których pobierana była opłata miejscowa za każdy dzień pobytu. 10. Opłata skarbowa ( 0410) zł (81,7% planu zł; plan zł) rozdz Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba podmiotów wnioskujących o czynności z zakresu administracji publicznej oraz przedmiot i stawka opłaty skarbowej. 11. Karta podatkowa ( 0350) zł (92,7% planu zł) rozdz Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej. 12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) zł (116% planu zł; plan zł), z tego: - wpływy z PFRON zł (116% planu zł) - rekompensaty rocznych skutków zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczących podatku od nieruchomości (rozdz.: 75615, 75616) II transza za 2008 rok i I transza za 2009 rok, - wpływy z WFOŚiGW 306 zł (100% planu; plan w ) zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. II. Dochody z majątku zł (90,6% planu zł; plan zł): 1) gmina zł (90,5% planu zł; plan zł), 2) powiat zł (103,8% planu zł; plan zł). 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) zł (119,3% planu zł; plan zł), z tego: - pierwsze opłaty roczne wynikające z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste w 2009 roku zł (rozdz ), - opłaty roczne za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych zł (rozdz ). Zawarte zostały 2 akty notarialne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 120 m 2 gruntów na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek i 1 akt notarialny, w którym oświadczenie woli Gminy Olsztyn zostało zastąpione orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (dot m 2 gruntów na działalność rekreacyjno-sportową). Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zawarto 1 akt notarialny

13 dotyczący oddania w użytkowanie wieczyste m 2 gruntu położonego przy ul. Żeglarskiej 7 bez naliczenia I opłaty. W użytkowanie wieczyste oddane zostały także udziały w gruntach pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży. Wykonanie planu w 119,3% związane jest z ustawowym terminem płatności opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, który przypada na dzień 31 marca każdego roku. Ponadto użytkownicy wieczyści, którzy odwołali się do SKO od zaktualizowanej opłaty rocznej, zawierają ugody, na mocy których są zobligowani do wyrównania kwoty, jaką wpłacili w latach Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 0760) zł (126,9% planu zł), z tego wpływy z tytułu: - wydania 165 decyzji ostatecznych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na kwotę zł; decyzje dotyczyły: nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 35 i zabudowanych garażami 103 oraz przekształcenia gruntu pod budynkami wielorodzinnymi 27 (rozdz ), - spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych zł (rozdz ). 3. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości ( 0770, 0870) zł (65,9% planu zł; plan zł): 3.1. Sprzedaż mieszkań (rozdz ) zł (86,2% planu zł): - sprzedaż 148 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni 46,8 m 2 za gotówkę zł, - spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych zł Sprzedaż lokali użytkowych (rozdz ) zł (45,9% planu zł): - sprzedaż 3 lokali użytkowych o średniej powierzchni użytkowej 28,6 m 2 za gotówkę zł, - spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych zł. W 2009 r. nie było dużego zainteresowania ze strony najemców wykupem lokali użytkowych. Lokale użytkowe, będące w najmie są w większości położone w mało atrakcyjnych częściach miasta i często znajdują się w budynkach nie przeznaczonych do trwałej adaptacji Sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz ) zł (135,1% planu zł; plan zł): - sprzedaż w trybie przetargowym budynku jednorodzinnego przy ul. Bursztynowej za cenę zł oraz garażu położonego przy ul. Partyzantów za cenę zł, - sprzedaż w trybie bezprzetargowym kompleksu zabudowań przystani wodnej położonej przy ul. Żeglarskiej 7 za cenę zł, - spłata raty za budynek przy ul. Świtycz-Widackiej 3A, sprzedany w 2005 roku Sprzedaż gruntów (rozdz ) zł (47,3% planu zł; plan zł): - sprzedaż m 2 gruntów (w tym 15 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek, 11 aktów w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne i garaż oraz 1 akt w trybie bezprzetargowym pod działalność handlową; pozostałe akty dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży); dochody ze sprzedaży gruntów za gotówkę wyniosły zł, a ze sprzedaży na raty zł, - spłaty rat z lat ubiegłych zł. Na skutek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego spadło zainteresowanie firm i osób fizycznych nabywaniem gruntów. Ponadto banki zaostrzyły politykę dotyczącą udzielania kredytów. Pomimo przygotowanych do sprzedaży nieruchomości i ogłoszonych przetargów w 2009 r., wiele działek nie znalazło nabywców. Plan dochodów był z tego powodu trzykrotnie zmniejszany Zwrot wywłaszczonej nieruchomości (rozdz ) 0 zł (plan zł). Obecnie toczy się 7 postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich nie zostało zakończone w 2009 r Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz ) zł (142,7% planu zł). W 2009 r. zawarto 10 aktów notarialnych dotyczących nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych. Dochody z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za gotówkę wynosiły zł a spłaty rat z lat ubiegłych zł, Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów spowodowała wzrost zainteresowania nabyciem prawa własności przez użytkowników wieczystych Sprzedaż składników majątku ( 0870) 642 zł (192,2% planu zł; plan + 84 zł): - dochody gminy 430 zł (172% planu zł); plan dotyczył złomowania zużytych składników majątku przez Schronisko dla Zwierząt i w tym zakresie odnotowano wykonanie w wysokości 78 zł (rozdz ); natomiast pozyskane dochody w wysokości 352 zł (bez planu) pochodzą ze sprzedaży starych mebli przez MZDiM 16 zł (rozdz ) oraz złomu pochodzącego ze zużytych składników majątkowych w SP zł i SP zł (rozdz ), - dochody powiatu 212 zł (252,4% planu; plan w ); plan dotyczył złomowania opraw oświetleniowych z sali gimnastycznej przez III Liceum Ogólnokształcące i w tym zakresie odnotowano wykonanie 100% (rozdz ); ponadto pozyskane dochody w wysokości 128 zł (bez planu) pochodzą ze sprzedaży złomu z części uszkodzonych i skasowanych urządzeń oraz grzejników przez DPS Kombatant. 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku ( 0750) 4.1. Dochody gminy zł (113,3% planu zł): 1) dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych (rozdz ) zł (107,4% planu zł); zawarto 100 nowych umów dzierżawy gruntu, przedłużono 210 istniejących umów i rozwiązano 90 umów dzierżawy; prowadzono systematyczne kontrole wykorzystania gruntów gminnych w poszczególnych dzielnicach miasta, w wyniku których znaczna cześć użytkowników po opłaceniu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu gminy zawierała umowy dzierżawy, 2) dzierżawa powierzchni i wynajem pomieszczeń w budynku ratusza (rozdz ) zł

14 (132,8% planu zł); dochody pochodzą z opłat za najem powierzchni Urzędu Miasta następującym podmiotom: punkt laminowania, kioski, Polkomtel (telefony komórkowe), TP S.A.; poziom wykonania wynika z wyższego zużycia wody, prądu, centralnego ogrzewania itp. 3) czynsze za mieszkania służbowe w jednostkach oświatowych (rozdz.: 80101, 80104, 80110), a także wynajem pomieszczeń w budynkach Dziennych Domów Pomocy Społecznej MOPS przy ul. Orłowicza i ul. Świtezianki oraz w Żłobku Nr 8 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz.: 85203, 85305) zł (99,2% planu zł), 4) dzierżawa parkingów będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (rozdz ) zł (154,6% planu zł); poziom wykonania wynika z większej ściągalności należności w drodze egzekucji Dochody powiatu zł (97,7% planu zł; plan zł), obejmują czynsze za mieszkania służbowe i wynajem garaży, pozyskane przez szkoły ponadgimnazjalne (rozdz.: 80120, 80130, 85410) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących (rozdz ). 5. Odsetki ( 0910, , 8120) 5.1. Dochody gminy zł (107,8% planu zł; plan zł), z tego: 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ( 0910) zł (98,6% planu zł; plan zł): a) odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat, w tym lokalnych (rozdz.: 75601, 75615, 75616, 75618) zł (98,8% planu zł; plan zł), b) odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat m.in. za: pobyt i przygotowanie posiłków w przedszkolach miejskich, wynajem pomieszczeń i obiektów w jednostkach oświatowych, pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych, dzierżawę parkingów będących w trwałym zarządzie MZDiM (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80148, 85158, 90095) zł (89,2% planu zł), 2) pozostałe odsetki ( ) zł (109,6% planu zł; plan zł): a) odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych wynikających m.in. z zawartych umów sprzedaży nieruchomości i wieczystego użytkowania, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz pozyskanych z oprocentowania lokat środków GFOŚiGW, a także odsetki od wkładu finansowego wniesionego w 2007 r. na wykonanie dokumentacji budowy obwodnicy Olsztyna i odsetki uzyskane w związku z postępowaniem egzekucyjnym w administracji (rozdz.: 70005, 75023, 75095, 75619) zł (143,9% planu zł; plan zł), b) odsetki od środków na rachunku podstawowym budżetu, odsetki od rachunku wydatków niewygasających, odsetki od nieterminowego regulowania spłat pożyczek remontowych udzielonych z budżetu miasta oraz odsetki od dotacji udzielonych zakładom budżetowym, odsetki z oprocentowania środków unijnych i dotacji otrzymanych na realizację zadań gminy, a także odsetki od środków pochodzących z pożyczki z NFOŚiGW, które były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie (rozdz.: 15011, 71035, 75023, 75814, 80195, 85295, 85395, 90001, 90004) zł (84,4% planu zł; plan zł), c) odsetki z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych innych niż Urząd Miasta, w tym pochodzących z dotacji celowych i zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz.: 75416, 80101, 80104, 80110, 80142, 80148, 80195, 85158, 85212, 85219, 85232, 85295, 85305, 85395, 90013, 90095) zł (69,7% planu zł; plan zł), 3) opłata manipulacyjna od pożyczek remontowych udzielonych przez miasto (rozdz ) zł (165,8% planu zł) Dochody powiatu zł (110,1% planu zł; plan zł), z tego: 1) odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za obiady w stołówkach szkolnych, wynajem pomieszczeń i obiektów w jednostkach oświatowych ( 0910 rozdz.: 80120, 80130, 80148, 85403) 910 zł (44,1% planu zł), 2) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania powiatowe, w tym odsetki od środków finansowych na rachunku PFOŚiGW oraz odsetki od dotacji, a także odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych ( rozdz.: 71015, 75020, 75023, 75411, 80102, 80120, 80130, 80148, 80195, 85201, 85202, 85203, 85295, 85333, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417) zł (111,7% planu zł; plan zł). III. Pozostałe dochody własne zł (103,4% planu zł; plan zł): 1) dochody gminy zł (105,8% planu zł; plan zł), 2) dochody powiatu zł (98,8% planu zł; plan zł). 1. Grzywny, mandaty i kary ( 0570, 0580) zł (112,3% planu zł; plan zł): 1.1. Dochody gminy zł (110,1% planu zł; plan zł), z tego: 1) grzywny w celu przymuszenia, związane z realizacją obowiązku szkolnego (rozdz ) 165 zł (16,5% planu zł), 2) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską (rozdz ) zł (108,4% planu zł; plan zł); czynniki kształtujące poziom wykonania planu: zwiększona liczba wystawianych tytułów wykonawczych, 3) kara umowna naliczona przez MZDiM za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania prac oczyszczania dróg w rejonie nr 1 (rozdz ) zł (bez planu), 4) kara za nieterminowe wykonanie usługi budowlanej naliczona przez ZSO Nr 4 (rozdz ) 228 zł (bez planu), 5) kary umowne naliczone przez MOPS za niewywiązanie się z umów na wykonanie i zakup mebli dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Mickiewicza oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 771 zł (bez planu).

15 1.2. Dochody powiatu zł (bez planu) kara za nieterminowe wykonanie prac budowlanych naliczona przez ZSE (rozdz ) zł (bez planu). 2. Wpływy z usług ( 0830) 2.1. Dochody gminy zł (97,7% planu zł; plan zł): 1) odpłatność za zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz przygotowanie posiłków w przedszkolach miejskich, a także korzystanie z obiadów przez pracowników przedszkoli (rozdz ) zł (99,2% planu zł), 2) odpłatność za warsztaty, konsultacje zbiorowe i szkolenia rad pedagogicznych organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdz ) zł (37% planu zł), 3) odpłatność za obiady do wysokości kosztu przygotowania obiadu, wnoszone przez pracowników jednostek oświatowych korzystających ze stołówek szkolnych (rozdz ) zł (103,5% planu zł), 4) odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień- Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz ) zł (92,1% planu zł), 5) odpłatność za wyżywienie lub pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez MOPS: Schronisko dla Bezdomnych, Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Dzienne Domy Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Wyspiańskiego 1 (rozdz ) zł (92,2% planu zł; plan zł), 6) odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozdz ) zł (99,7% planu zł), 7) odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz ) zł (95,4% planu zł), 8) sprzedaż zwierząt, przyjmowanie psów z gmin ościennych, w tym specjalistyczny transport małych zwierząt przez Schronisko dla Zwierząt (rozdz ) zł (92,7% planu zł) Dochody powiatu zł (99,1% planu zł; plan zł), z tego: 1) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych do wysokości kosztu przygotowania obiadu, wnoszone przez pracowników jednostek oświatowych korzystających ze stołówek w szkołach ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz.: 80148, 85201) zł (93,9% planu zł), 2) odpłatność za zorganizowanie i przeprowadzenie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Ho-Ga-Tur pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w kontekście wykorzystania środków pomocowychz Unii Europejskiej oraz opracowanie, wydanie, druki kolportaż materiałów pokonferencyjnych (rozdz ) zł (plan zł; plan w ), 3) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Kombatant oraz w Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie zł (99,3% planu zł; plan zł); wpływy te, zgodnie z przepisami prawa, były przeznaczane na wydatki związane z utrzymaniem ww. domów. 3. Spadki, zapisy, darowizny ( 0960) zł (bez planu), obejmują wpływy zaewidencjonowane na dochody budżetu miasta, zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego w Olsztynie. 4. Wpływy z jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych ( 2370, 2380) zł (106,5% planu zł; plan zł), z tego: 1) 50% zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej za 2008 rok (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), 2) nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych ( 2370): a) Zakład Targowisk Miejskich (rozdz ) zł (131,4% planu zł; plan zł), stanowią zaliczkowe wpłaty nadwyżek środków obrotowych za 2009 rok ( zł) oraz wpłatę zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok w wysokości zł, b) Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdz.: 55095, 92601, 92605) zł (100% planu; plan w ), stanowi wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok. 5. Wpływy z różnych opłat ( 0690) 5.1. Dochody gminy zł (154,9% planu zł; plan zł), z tego: 1) zezwolenia na kartę wędkarską, specyfikacje istotnych warunków zamówienia i kserokopie dokumentacji technicznej (rozdz ) zł (64,9% planu zł), 2) zwroty kosztów upomnień w sprawach podatków i opłat lokalnych (rozdz.: 75615, 75616) zł (244,5% planu zł), 3) zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów UM (rozdz ) zł (126,6% planu zł; plan zł), 4) zwroty kosztów upomnień dot. opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych, wyegzekwowane przez urzędy skarbowe oraz dobrowolnie wpłacane przez wezwanych do zapłaty (rozdz ) zł (81,8% planu zł), 5) dopłaty rodzin za pobyt osób uprawnionych w domach pomocy społecznej na terenie miasta, pobierane na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (rozdz ) zł (172,6% planu zł); opłaty te gmina przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej, 6) zwroty kosztów upomnień dot. opłat pobieranych przez MZDiM (rozdz ) zł (bez planu) Dochody powiatu zł (150,1% planu zł), z tego: 1) opłaty za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką, pobierane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta (rozdz ) zł (239,8% planu zł), 2) opłaty wnoszone przez osoby niepełnosprawne za karty parkingowe (rozdz ) zł (132% planu zł); Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych sprzedał 1320 kart po 25 zł, 3) zwrot opłaty od pozwu przeciw pozwanej do sądu mieszkance Domu Pomocy Społecznej Kombatant (rozdz ) 34 zł (bez planu). 6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ( 2360)

16 6.1. Dochody gminy zł (95,7% planu zł; plan zł), obejmują: 1) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu: a) opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych (rozdz ) zł (129,7% planu zł), b) odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 (rozdz ) oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez MOPS (rozdz ) zł (174,5% planu zł; plan zł), 2) 5% odsetek od dochodów budżetu państwa zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu miasta (rozdz ) 37 zł (6,2% planu zł), 3) zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela i 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika (rozdz ) zł (95,4% planu zł; plan zł), 4) zwrot zaliczek alimentacyjnych wypłaconych do 30 września 2008 roku: 50% kwoty zwróconych należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5% (rozdz ) zł (92,5% planu zł; plan zł) Dochody powiatu zł (115,2% planu zł; plan zł), z tego: 1) 25% dochodów budżetu państwa uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz dzierżawny oraz odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także 5% wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek bankowych i odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych (rozdz ) zł (115,2% planu zł; plan zł), 2) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu grzywien za przewinienia budowlane, nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz ) 14 zł (bez planu), 3) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i zwrot kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży złomu i oleju przepalonego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za tytułu opłat pozyskanych przez Komendę Miejską PSP w Olsztynie (rozdz ) zł (112,1% planu zł). 7. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) zł (107,2% planu zł; plan zł). Wysokość uzyskanych dochodów wynika z wnoszenia przez przedsiębiorców wyższych opłat, ze względu na wykazaną wyższą wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2008 r. oraz powstania nowych punktów handlowych i placówek gastronomicznych, w których dokonywana jest sprzedaż alkoholu (rozdz ). Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią źródło finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie. 8. Wpływy z opłaty produktowej ( 0400) zł (81% planu zł); kwota wykonania stanowi wpływy należne gminie za 2008 rok (rozdz ). Uzyskane dochody z opłaty produktowej są przeznaczane na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 9. Opłata komunikacyjna ( 0420) zł (86,4% planu zł), w tym wpływy z opracowania analizy sytuacji rynkowej w wysokości zł (rozdz ). 10. Różne dochody ( , 2980) Dochody gminy zł (111,8% planu zł; plan zł): 1) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego należne Urzędowi Miasta, zasądzone na rzecz gminy zwroty kosztów sądowych, kary za niewywiązywanie się z warunków umów cywilnoprawnych, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu z tytułu uczęszczania dzieci z Olsztyna do szkół i przedszkoli w innych gminach oraz dotacji udzielonych innym jednostkom SFP (rozdział 75023, 75095), a także zwroty nienależnie pobranych stypendiów szkolnych i wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75619, 85415) zł (242,5% planu zł; plan zł), 2) wpłaty do budżetu środków z wyodrębnionego rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku, po upływie ostatecznego terminu ich realizacji, określonego w uchwale Nr XXX/435/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami, lub w uzasadnionych przypadkach przed tym terminem (rozdz ) zł (108,7% planu zł; plan w ), 3) zwroty odzyskanych przez MOPS zasiłków i nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych, w tym rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz.: 85212, 85213, 85214) zł (91,5% planu zł; plan zł), 4) wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam, opłaty za udostępnianie energii elektrycznej do podświetlania reklam, partycypacja przewoźników komunikacji miejskiej w części kosztów sprzątania przystanków, zwroty kosztów egzekucyjnych i za kurs podstawowy na strażnika miejskiego od osób zwalniających się z pracy, rozliczenia z kontrahentami oraz rozliczenia z lat ubiegłych prognozowane przez jednostki budżetowe inne niż Urząd Miasta (75416, 80101, 80104, 80110, 80148, 85154, 85158, 85203, 85219, 85232, 85305, 90013, 90095) zł (47,9% planu zł; plan zł) Dochody powiatu zł (105,8% planu zł; plan zł), 1) wpłaty do budżetu środków z wyodrębnionego rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku, po upływie ostatecznego terminu ich realizacji, określonego w uchwale Nr XXX/435/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami, lub w uzasadnionych przypadkach przed tym terminem (rozdz ) zł (102,4% planu zł; plan w ), a także nawiązki sądowe, zasądzone wyrokami sądowymi na rzecz Domu Dziecka w Olsztynie oraz Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

17 MOPS (rozdz ) zł (227,3% planu zł), 2) różne dochody, w tym m.in.: zwroty wyłudzonych kwot stypendiów za rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006, finansowanych w ramach działania 2.2. ZPORR; zwroty nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych; zwrot 1/8 kosztów utrzymania lokalu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 dokonywany przez małżonka dyrektora jednostki zamieszkującego w tym lokalu; wynagrodzenia należne ustawowo płatnikowi składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; rozliczenia z lat ubiegłych i rozliczenia z kontrahentami (rozdz.: 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85204, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, i 85417) zł (121,9% planu zł; plan zł). B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA zł (50,6% planu zł; plan zł): 1) dochody gminy zł (98,6% planu zł; plan zł), 2) dochody powiatu zł (97,6% planu zł; plan zł). 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.1. Udziały gminy zł (97,2% planu zł; plan zł): PIT (rozdz ) zł (98% planu zł; plan zł), CIT (rozdz ) zł (88,3% planu zł) Udziały powiatu zł (90,7% planu zł; plan zł): 1) PIT (rozdz ) zł (90,9% planu zł; plan zł), 2) CIT (rozdz ) zł (87,8% planu zł). 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 2.1. Subwencje dla gminy zł (100 % planu; plan zł): 1) część oświatowa (rozdz ) zł (100% planu; plan zł), 2) część równoważąca (rozdz ) zł (100% planu) Subwencje dla powiatu zł (100% planu; plan zł): 1) część oświatowa (rozdz ) zł (100% planu ; plan zł), 2) część równoważąca (rozdz ) zł (100% planu; plan zł). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa 3.1. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące gminy ( 2010) zł (99,9% planu zł; plan zł): 1) realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz ) zł (98,4% planu zł; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 361,44 zł została zwrócona do budżetu państwa, 2) obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz ) zł (100% planu; plan zł), 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdz ) zł (100% planu); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2,84 zł została zwrócona do budżetu państwa, 4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Prezydenta Miasta Olsztyn (rozdz ) zł (95,5% planu zł; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości zł została zwrócona do budżetu państwa, 5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (rozdz ) zł (100% planu; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.651,53 zł została zwrócona do budżetu państwa, 6) sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz ) zł (100% planu; plan zł), 7) ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozdz ) zł (100% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 73,39 zł została zwrócona do budżetu państwa, 8) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz ) zł (100% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.291,90 zł została zwrócona do budżetu państwa, 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej (rozdz ) zł (100% planu; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości zł została zwrócona do budżetu państwa, 10) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz ) zł (100% planu; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości zł została zwrócona do budżetu państwa, 11) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz ) zł (99,9% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 823,14 zł została zwrócona do budżetu państwa Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy ( 2030) zł (98,9% planu zł; plan zł), z tego: 1) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), 2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (rozdz ) zł (93% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota

18 dotacji w wysokości 3.846,78 zł została zwrócona do budżetu państwa, 3) realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), 5) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (rozdz ) zł (99,8% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.238,31 zł została zwrócona do budżetu państwa, 6) bieżąca działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, w tym wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonującego zadania z zakresu pomocy socjalnej w 2009 r. (rozdz ) zł (100% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 925,22 zł została zwrócona do budżetu państwa, 7) realizacja programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz ) zł (100% planu; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 35,89 zł została zwrócona do budżetu państwa, 8) realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (rozdz ) 0 zł (planu zł; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości zł została zwrócona do budżetu państwa, 9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdz ) zł (89,1% planu zł; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości ,82 zł została zwrócona do budżetu państwa Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej ( 2020) zł (99,2% planu zł; plan zł), z tego: 1) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), 2) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przekazania gminie realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (rozdz ) zł (81% planu zł; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.336,75 zł została zwrócona do budżetu państwa, 3) z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o realizację zadań: a) z zakresu integracji społecznej w ramach realizacji Programu Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), b) z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (rozdz ) zł (100% planu zł; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4,89 zł została zwrócona do budżetu państwa, c) w ramach Projektu Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), d) w ramach Programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczenia społecznego (rozdz ) zł (100% planu; plan w ); 4) porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przekazania gminie do prowadzenia zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do właściwości administracji rządowej (rozdz ) zł (100% planu) Dotacje celowe na własne zadania gminy ( 6330) zł (133,4% planu zł; plan w ), z tego: 1) dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , z tego: a) Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie (rozdz ) zł (95,7% planu zł; plan w ), b) Budowa ul. Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem (rozdz ) zł (98,9% planu zł; plan w ), 2) dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn. Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr zł (bez planu) Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące powiatu ( 2110) zł (99,9% planu zł; plan zł), z tego: 1) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz ) zł (100% planu; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.603,42 zł została zwrócona do budżetu państwa, 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz ) zł (100% planu; plan zł), 3) nie prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz ) zł (100% planu), 4) opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz ) 0 zł (plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości zł została zwrócona do budżetu państwa, 5) nadzór budowlany (rozdz ) zł (100% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2,94 zł została zwrócona do budżetu państwa, 6) obsługa zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego kartograficznego (rozdz ) zł (99,8% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 779,96 zł została zwrócona do budżetu państwa, 7) komisje poborowe (rozdz ) zł (100% planu; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.736,27 zł została zwrócona do budżetu państwa, 8) bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, (rozdz ) zł (100% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 871,87 zł została zwrócona do budżetu państwa, 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz ) zł (100% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości ,07 zł została zwrócona do budżetu państwa, 10) funkcjonowanie ośrodka wsparcia DPS Kombatant, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy

19 w Rodzinie, prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi oraz utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP (rozdz ) zł (99,8% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.231,12 zł została zwrócona do budżetu państwa, 11) udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji (rozdz ) zł (100% planu; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,24 zł została zwrócona do budżetu państwa, 12) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (rozdz ) zł (100% planu; plan zł), 13) orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdz ) zł (100% planu zł; plan zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7,08 zł została zwrócona do budżetu państwa Dotacje celowe na zlecone zadania powiatu ( 6410) zł (100% planu zł; plan ), z tego: 1) inwestycje Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdz ) zł (100% planu; plan zł), 2) doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w samochody nośniki kontenerów (1 szt.) oraz kontenery specjalne (inżynieryjnotechniczne) (1 szt.) do wspomagania działań specjalistycznej jednostki ratownictwa technicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Olsztyn 2 (rozdz ) zł (100% planu zł; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 66,82 zł została zwrócona do budżetu państwa Dotacje celowe na własne zadania bieżące powiatu ( 2130) zł (100% planu zł; plan zł), z tego: 1) sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (rozdz ) zł (99,3% planu zł; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.194,34 zł została zwrócona do budżetu państwa, 2) funkcjonowanie domów pomocy społecznej (rozdz ) zł (100% planu zł; plan zł), 3) wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pomoc socjalną w środowisku w 2009 r. (rozdz ) zł (98,1% planu zł; plan w ); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 342,01 zł została zwrócona do budżetu państwa Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej ( 2120) zł (100% planu; plan w ) z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji projektu z zakresu funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz ) zł (100% planu; plan w ). Wysokość i zakres planowanych kwot dotacji celowych w 2009 rok wynikała z zawiadomień o decyzjach finansowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz z porozumień zawartych między Gminą Olsztyn a właściwym dysponentem części budżetowej. C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA zł (70,8% planu zł; plan zł) 1. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy ( 2440) zł (82,1% planu zł; plan zł), obejmują dotacje celowe z rachunku GFOŚiGW na realizację zadań: 1) zakup literatury branżowej, prenumeraty, materiałów i oprogramowania dla potrzeb byłego Wydziału Ochrony Środowiska UM oraz szkolenia pracowników tego Wydziału (rozdz ) zł (42,3% planu zł; plan zł), 2) zakup i ustawienie dystrybutorów do selektywnej zbiórki psich odchodów; zadanie realizował były Wydział Środowiska i Zieleni UM (rozdz ) zł (72,4% planu zł), 3) całokształt spraw związanych z utrzymaniem, leczeniem i wycinką drzew i krzewów ( zł plan zł), nasadzenia, wymiana nasadzeń i uzupełnianie nasadzeń roślin na terenie miasta ( zł - plan zł), opracowanie dokumentacji koncepcji budowy rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie miasta ( zł plan zł), zagospodarowanie terenów rekreacyjnych ( zł plan zł); zadania realizował były Wydział Środowiska i Zieleni UM (rozdz ) zł (87,7% planu zł; plan zł), 4) profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie Schroniska dla Zwierząt ( zł plan zł), realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie miasta Olsztyn ( zł plan zł) oraz działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska dla Zwierząt (4.880 zł plan zł); zadania realizowało Schronisko dla Zwierząt (rozdz ) zł (99,7% planu zł). 2. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ( ) zł (76,2% planu zł; plan zł), obejmują dotacje celowe z rachunku GFOŚiGW na realizację zadań: 1) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I 02A (rozdz ) wydatki niekwalifikowane zł (98,6% planu zł), 2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II 03A (rozdz ) wydatki niekwalifikowane zł (98,5% planu zł), 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II 03A (rozdz ) wydatki kwalifikowane zł (80,9% planu zł), 4) Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem,

20 posadowieniem i zagospodarowaniem terenu (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), 5) Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn (rozdz ) zł (63% planu zł; plan w ), 6) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozdz ) zł (30,8% planu zł; plan w ), 7) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie kontynuacja (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), 8) Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie (rozdz ) zł (100% planu; plan w ). W 2009 roku nie został wykonany planu dotacji celowych z GFOŚiGW w zakresie realizacji zadania Modernizacja pawilonu dla psów (rozdz ) zł; odstąpiono od realizacji zadania ponieważ wartość jego realizacji okazała się znacznie wyższa od planowanych środków. 3. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących powiatu ( , 2690) zł (64,2% planu zł; plan zł), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dodatkowych 12 etatów w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie (rozdz ) zł (100% planu zł; plan zł), 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie 80% kosztów Międzynarodowej konferencji - Integracja działań w zakresie gospodarki komunalnej. Gospodarka odpadowa i bezpieczeństwo energetyczne (rozdz ) zł (100% planu; plan w ), 3) środki z funduszu PFRON na realizację zadania pn. Program wyrównania różnic między regionami z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w ZSO Nr 3 w Olsztynie ( 2440 rozdz ) zł (100% planu; plan w ), 4) dotacje celowe z rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( 2440 rozdz.: 71012, 71014) zł (41,6% planu zł; plan zł), z przeznaczeniem na: a) zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za wprowadzanie zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków, c) kursy i szkolenia z zakresu geodezji i kartografii dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM, d) zakup usług związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inwentaryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inwentaryzacją osnowy geodezyjnej (będącym jednym z etapów zmiany układu odniesienia współrzędnych geodezyjnych Miasta Olsztyn na układ 2000 (układ współrzędnych (xy), na którym odwzorowuje się mapy). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotacji celowych z PFGZGiK w zakresie realizacji zadania Przygotowanie bazy mapy numerycznej do przejścia na system GEOINFO ; realizacja zadania nastąpi w 2010 roku, co wynika z faktu uruchomienia jesienią 2009 roku projektu unijnego pod nazwą Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem. 4. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu ( 6260) zł (38,9% planu zł; plan zł), z tego: 1) dotacje celowe z PFGZGiK zł (43,5% planu zł; plan zł) na realizację zadań: a) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla MODGiK (rozdz ) zł (plan zł), b) zakup kserografu, wielkoformatowego, wielofunkcyjnego dla MODGiK (rozdz ) zł (plan zł), 2) dotacja celowa z WFOŚiGW na doposażenie bazy sprzętowej KM PSP w Olsztynie (rozdz ) zł (99,9% planu zł; plan w ), 3) środki z funduszu PFRON na realizację zadania pn. Program wyrównania różnic między regionami (rozdz ) z przeznaczeniem na oporęczowanie schodów na terenie SOSWdDN w Olsztynie oraz zakup systemu FM wzmacniającego słyszenie dla dzieci 6-letnich zł (100% planu; plan w ), 4) dotacja celowa z funduszu celowego PFOŚiGW na realizację zadania Budowa Parku Centralnego w Olsztynie (rozdz ) zł (25,7% planu zł; plan w ). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotacji celowych z: - PFGZGiK w zakresie realizacji zadania przygotowanie bazy mapy numerycznej do przejścia na system GEOINFO (plan zł); realizacja zadania nastąpi w 2010 roku, co wynika z faktu uruchomienia jesienią 2009 roku projektu unijnego pod nazwą Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem (rozdz ), - PFOŚiGW w zakresie realizacji zadania Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo (rozdz ) (plan zł). D. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA zł (91,3% planu zł; plan zł) 1. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie gminnych zadań bieżących zł (78% planu zł; plan w ), z tego: 1) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (rozdz ) zł (102,4% planu zł; plan w ), dotyczące: a) końcowego rozliczenia grantu na Program LLP Comenius za 2007 r. w Szkołach Podstawowych Nr 7, Nr 22, Nr 29 i Nr zł (bez planu), b) środki na realizację Programu LLP Comenius w 2009 w: Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 7, Nr 15, Nr 22, Nr 30 i Gimnazjum Nr zł (90,4% planu zł; plan w ), 2) dotacja rozwojowa w ramach programu Kapitał Ludzki EFS Promocja Integracji Społecznej działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej na projekt Praca zamiast zasiłku Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach realizowanego przez MOPS w Olsztynie zł (77,8% planu zł; plan w ), 3) dotacje rozwojowe w ramach programu Kapitał Ludzki EFS Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1 Wyrównywanie szans

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 28 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 28 marca 2011 r. 2886 ZARZĄDZENIE Nr 54 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA ROK 2008 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/199/2007

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2013 Nr XXVIII/213/12 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 10 grudnia 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXII/157/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowite na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budġetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 z wykonania budżetu za 2011 rok. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2011 rok. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 22 stycznia 2015 r. uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU 1/10 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Łukasz Dłubacz Data: 20.12.2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r. (Zarządzenie BM Nr 0152-33/07 Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI. z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 19/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI. z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok ZARZĄDZENIE NR 19/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2017r

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301 SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czermin na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2016 ROK Olsztyn, marzec 2017 r. SPIS TREŚCI Część opisowa Wstęp 6 Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2016 rok... 12 I. Dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo