WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO"

Transkrypt

1 WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO Warunki Licencji zawarte w niniejszym dokumencie stanowią wiążącą umowę (kontrakt) pomiędzy HBO Holding Business Consultant Group Zrt. (Numer Rejestru Handlowego: ; z siedzibą 1026 Budapest, Riadó utca 5., Węgry, Numer Identyfikacji Podatkowej: ), jako licencjodawcą (dalej zwanym: Licencjodawcą ) a użytkownikiem, w odniesieniu do aplikacji HBO GO. Niniejsze Warunki Licencji dotyczą aktualizacji, nowszych wersji, usługi internetowej oraz usług pomocniczych do aplikacji HBO GO pobieranych w trakcie aktualizacji lub wysłanie danych do sieci bądź pobieranie usług, o ile Licencjodawca nie wskaże inaczej. W powyższych wypadkach obowiązują zasady oraz warunki przedstawione przez Licencjodawcę. KORZYSTANIE Z APLIKACJI HBO GO JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI. W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA NA NIE ZGODY KORZYSTANIE Z APLIKACJI HBO GO JEST NIEDOZWOLONE. ZGODNIE Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI, KORZYSTANIE Z APLIKACJI HBO GO JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ZBIERANIE OKREŚLONYCH DANYCH W PROCESIE AKTYWACJI, UAKTUALNIANIA LUB POBIERANIA USŁUG INTERNETOWYCH. 1. Zakres Licencji Niniejsze Warunki Licencji upoważniają do instalacji i korzystania z jednej kopii aplikacji HBO GO na jednym urządzeniu. Licencja (tj. upoważnienie do korzystania) obejmuje elementy aplikacji HBO GO traktowanej jako całość. Niniejsza Licencja nie upoważnia do odłączania i instalowania jakichkolwiek komponentów na różnych urządzeniach. Aplikacji HBO GO można używać wyłącznie dla celów prywatnych, zaś korzystanie z niej w celach zarobkowych lub publicznych jest surowo zabronione. Na podstawie niniejszego dokumentu użytkownikowi zostaje jedynie udzielona licencja na zasadach przewidzianych w niniejszych Warunkach, w ograniczonym zakresie, do korzystania z aplikacji HBO GO, natomiast nie zostaje przeniesione prawo własności. Licencjodawca zastrzega na swoją rzecz wszystkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny i jednoznaczny w niniejszym dokumencie. Z aplikacji HBO GO można korzystać wyłącznie w sposób wyraźnie określony w niniejszych Warunkach Licencji z uwzględnieniem wszystkich warunków technicznych. (Te warunki techniczne upoważniają jedynie do korzystania z aplikacji HBO GO w określony sposób i na określonych urządzeniach.) Należy przestrzegać następujących wymogów: - należy bezwzględnie stosować się do warunków technicznych korzystania z aplikacji HBO GO;

2 - niedozwolone jest dokonywania tłumaczeń lub dekodowanie aplikacji HBO GO, ponadto niedozwolone jest analizowanie wewnętrznej architektury bądź podejmowanie jakichkolwiek innych działań zmierzających do ujawnienia kodu źródłowego aplikacji HBO GO; - zabronione jest wykonywanie większej liczby kopii aplikacji HBO GO niż wskazano w niniejszych Warunkach Licencji lub niż jest to dozwolone na podstawie właściwych przepisów prawnych; - bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Licencjodawcy niedozwolone jest rozpowszechnianie aplikacji HBO GO w celu umożliwienia osobom trzecim uzyskania dostępu do aplikacji HBO GO; zabronione jest używanie aplikacji HBO GO w jakikolwiek sposób, który byłby sprzeczny z przepisami prawa; - zabronione jest modyfikowanie, wykonywanie remaków lub tłumaczenie aplikacji HBO GO oraz opracowywanie jakichkolwiek utworów zależnych na jej podstawie; - zabroniona jest wszelka modyfikacja lub usuwanie adnotacji dotyczących praw autorskich lub innych praw pojawiających sie na aplikacji HBO GO; - zabroniona jest jakakolwiek cesja, przeniesienie, użyczenie, wynajem bądź dzierżawa aplikacji HBO GO. 2. Prawa autorskie Aplikacja HBO GO, wraz z wszelkimi jej kopiami lub wersjami, stanowi własność intelektualną oraz własność Licencjodawcy i jego dostawców. Architektura, układ i kod aplikacji HBO GO stanowią tajemnicę handlową oraz informacje poufne posiadające ogromną wartość dla Licencjodawcy i jego dostawców. Aplikacja HBO GO jest chroniona na podstawie licznych regulacji prawnych, w tym w szczególności przepisów prawa własności intelektualnej obowiązujących w Polsce oraz w innych krajach, a także na podstawie postanowień konwencji międzynarodowych. 3. Ograniczenia HBO GO Upoważnienie wynikające z niniejszego dokumentu ogranicza się do korzystania z aplikacji HBO GO w celu wyświetlenia na użytkowanym sprzęcie treści dostępnych na stronie głównej Licencjodawcy lub jego podmiotów zależnych. Aplikacja HBO GO może być wykorzystywana w celu wyświetlenia powyższych treści wyłącznie w przypadku posiadania do nich dostępu zgodnego z przepisami prawa. Niniejsze Warunki Licencji nie dotyczą korzystania z aplikacji HBO GO w innych celach. Sama aplikacja HBO GO nie zapewnia dostępu do innych treści ani nie oferuje możliwości wyświetlania ich na urządzeniu.

3 Zabronione jest korzystanie z aplikacji HBO GO za pośrednictwem urządzenia lub aplikacji, która nie spełnia warunków technicznych lub pozwala na obchodzenie stosowania środków ochrony treści medialnych lub danych, w tym m.in. wymogów bezpieczeństwa obowiązujących u Licencjodawcy i jego spółek powiązanych. 4. Aktywacja aplikacji HBO GO Aktywacja polega na zastosowaniu aplikacji HBO GO na danym urządzeniu. W procesie aktywacji aplikacja HBO GO wysyła do Licencjodawcy dane o urządzeniu i aplikacji HBO GO w formie oprogramowania (software u). Dane te obejmują numer wersji, wersję licencji, język oraz identyfikator produktu dla aplikacji HBO GO, adres IP urządzenia oraz dane pozyskane z konfiguracji sprzętowej danego urządzenia. KORZYSTANIE Z APLIKACJI HBO GO JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE TYCH DANYCH I NA ICH PRZEKAZANIE. Licencjodawca nie będzie wykorzystywał powyższych danych ani w celu identyfikacji użytkownika ani w celu nawiązania z nim kontaktu, o ile użytkownik nie wyrazi jednoznacznej zgody na taki kontakt. Może zaistnieć konieczność ponownej aktywacji aplikacji HBO GO ze względu na wprowadzenie zmian w zakresie wykorzystywanego sprzętu lub samej aplikacji. APLIKACJA HBO GO BĘDZIE PRZYPOMINAĆ O PRZEPROWADZENIU NIEZBĘDNEJ AKTYWACJI AŻ DO MOMENTU JEJ FAKTYCZNEGO PRZEPROWADZENIA. 5. Aktualizacja aplikacji HBO GO Wszelkie okresowe aktualizacje korekty aplikacji HBO GO będą otrzymywane wyłącznie od Licencjodawcy. W przypadku urządzenia podłączonego do internetu, aplikacja HBO GO sama poszuka aktualizacji i powiadomi o znalezionych update ach o ile nie została wyłączona funkcja szukaj (ang. search ). Użytkownik może ściągnąć i zainstalować aktualizację na urządzeniu. Po zainstalowaniu aktualizacji aplikacja HBO GO automatycznie powiadomi Licencjodawcę o pomyślnym przeprowadzeniu instalacji aktualizacji aplikacji HBO GO. SKORZYSTANIE Z POWYŻSZYCH USŁUG JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE I PRZEKAZANIE POWYŻSZYCH DANYCH. Licencjodawca nie będzie wykorzystywał powyższych danych ani w celu identyfikacji użytkownika ani w celu nawiązania z nim kontaktu, o ile użytkownik w sposób jednoznaczny nie wyrazi zgody na taki kontakt. W celu zaktualizowania aplikacji HBO GO, w pierwszej kolejności należy uzyskać licencję upoważniającą do przeprowadzenia aktualizacji. W przypadku aktualizacji, warunki Licencji dotyczącej zaktualizowanej aplikacji HBO GO zastąpią niniejsze Warunki Licencji przy założeniu, że Warunki Licencji zaktualizowanej aplikacji HBO GO różnią się od niniejszych Warunków Licencji. Po przeprowadzeniu aktualizacji użytkownik nie będzie mógł korzystać z poprzedniej wersji aplikacji HBO GO obowiązującej przed pobraniem aktualizacji. 6. Usługi internetowe

4 Licencjodawca oraz jego podmioty zależne oferują usługi internetowe - w tym w szczególności, usługi typu media content - z wykorzystaniem aplikacji HBO GO. Licencjodawca oraz jego podmioty zależne mają prawo do zmiany lub zakończenia świadczenia usług tego rodzaju w dowolnym czasie. a. Zgoda na korzystanie z usług internetowych W procesie pobierania usług aplikacja HBO GO nawiązuje łącze z systemami komputerowymi Licencjodawcy za pośrednictwem internetu, przy czym użytkownik nie otrzymuje odrębnego powiadomienia o nawiązaniu takiego połączenia. Usługi internetowe wykorzystują protokoły internetowe, które przesyłają do Licencjodawcy różne dane komputerowe, np. adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, dane przeglądarki, nazwę i numer wykorzystywanej wersji aplikacji HBO GO oraz kod językowy urządzeń, na których aplikacja HBO GO jest zainstalowana. KORZYSTANIE Z POWYŻSZYCH USŁUG JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZNIE I PRZEKAZANIE POWYŻSZYCH DANYCH. Licencjodawca nie będzie wykorzystywał powyższych danych ani w celu identyfikacji użytkownika ani w celu nawiązania z nim kontaktu, o ile użytkownik w sposób jednoznaczny nie wyrazi zgody na taki kontakt. b. Nieprawidłowe korzystanie z usług internetowych Zabronione jest korzystanie z powyższych usług w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie usługi lub zakłócenie korzystania z niej przez innych użytkowników. Zabronione jest korzystanie z usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci. 7. Anulowanie urządzenia W przypadku wykrycia problemów w zakresie bezpieczeństwa na urządzeniach wspierających aplikację HBO GO, producenci urządzenia mogą zażądać, aby Licencjodawca usunął możliwość odtwarzania chronionych treści na takich urządzeniach. Po zakończeniu powyższej operacji na urządzeniu nie będzie można odtwarzać treści platform (ang. media contents). W celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie należy zwrócić się do producenta urządzenia. 8. Kopie zapasowe Użytkownik może wykonać kopie zapasowe aplikacji HBO GO w najmniejszej liczbie dopuszczonej obowiązującymi przepisami prawa. Zapasowe kopie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ponownej instalacji aplikacji HBO GO. 9. Klauzula częściowej nieważności, całość warunków Licencji

5 Jeżeli niniejsze Warunki Licencji, w jakiejkolwiek części, staną się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałej treści Warunków Licencji, która pozostanie ważna i wykonalna. Wszelkie zmiany do niniejszych Warunków Licencji wymagają formy pisemnej. Licencjodawca będzie miał prawo do rozszerzenia lub wprowadzenia nowych Warunków Licencji w przypadku udzielania licencji na aktualizacje. Niniejsze Warunki Licencji wraz z późniejszymi ich zmianami stanowią całość porozumienia w zakresie aplikacji HBO GO wraz z jej aktualizacjami, nowszymi wersjami oraz odpowiednimi usługami internetowymi. Niniejsze Warunki Licencji zastępują wszelkie oświadczenia, rozmowy, założenia, komunikaty i ujawnienia poczynione uprzednio w związku z aplikacją HBO GO. 10. Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja Niniejsze Warunki Licencji podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem norm oraz zasad prawa międzynarodowego prywatnego. Strony niniejszym podejmą najlepsze starania aby wszelkie spory, roszczenia, kwestie lub różnice zdań wynikające z lub odnoszące się do niniejszego Regulaminu rozstrzygać polubownie. Jakiekolwiek spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub odnoszące się do niniejszego Regulaminu będą poddane przez Strony wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu Rzeczpospolitej Polski. 11. Wyłączenie gwarancji LICENCJODAWCA OFERUJE APLIKACJĘ HBO GO I WSZYSTKIE STOSOWNE INFORMACJE W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ JEST (ANG. AS IS ) WRAZ ZE WSZYSTKIMI EWENTUALNYMI BŁĘDAMI. Z UWAGI NA SWOBODNE KORZYSTANIE Z APLIKACJI HBO GO, LICENCJODAWCA I JEGO DOSTAWCY NIE PRZYJMUJĄ I NIE MOGA PRZYJMOWAĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI LUB RĘKOJMI (WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ) W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM LUB WYNIKAJĄCEJ Z DZIAŁANIA APLIKACJI HBO GO. PONADTO, ANI LICENCJODAWCA ANI JEGO DOSTAWCY NIE PRZYJMUJĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI BĄDŹ RĘKOJMI W ZAKRESIE NALEŻYTEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI APLIKACJI HBO GO DO OKREŚLONEGO CELU. POWYŻSZE POSTANOWIENIA POZOSTAJĄ W MOCY NAWET PO ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, BEZ WZGLĘDU NA JEGO PRZYCZYNĘ, PRZY CZYM FAKT TEN NIE BĘDZIE STANOWIŁ PRZYCZYNY ANI PODSTAWY WNIESIENIA ROSZCZENIA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z APLIKACJI HBO GO PO ZAKOŃCZENIU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI. Licencjodawca, właściciele, spółki powiązane, kontrahenci, konsultanci i agenci Licencjodawcy wyłączają wszelką odpowiedzialność z tytułu całości, zgodności z prawem, wiarygodności lub operacyjności aplikacji HBO GO. Korzystanie z aplikacji HBO GO jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z niej wyłącznie na własne ryzyko użytkownika, a także oznacza akceptację faktu, iż Licencjodawca

6 nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody majątkowej lub straty o charakterze niematerialnym odniesionej w trakcie korzystania z aplikacji HBO GO. Licencjodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność w tym z tytułu rękojmi lub gwarancji w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa. Licencjodawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w tym z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie nieprzerwanego i niewadliwego działania aplikacji HBO GO, naprawy błędów, czy nawet w zakresie zapewnienia, iż aplikacja HBO GO jest wolna od jakichkolwiek wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Licencjodawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w tym z tytułu rękojmi lub gwarancji w związku z prawidłowością, dokładnością, wiarygodnością lub innymi cechami aplikacji HBO GO dotyczącymi jej użytkowania oraz konsekwencji jej użytkowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jest on odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu, które miały miejsce w związku z korzystaniem z aplikacji HBO GO, a także ponosi odpowiedzialność w zakresie kosztów serwisu i konserwacji, w związku z koniecznością ich przeprowadzenia. Licencjodawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w tym z tytułu rękojmi lub gwarancji w związku z błędami powstałymi w związku z jakością, zaistniałymi usterkami lub przerwaniem połączenia internetowego użytkownika oraz w związku z jakąkolwiek szkodą majątkową lub stratą o charakterze niematerialnym związaną z powyższym. 12. Rekompensata, zwolnienie z odpowiedzialności Użytkownik zapłaci Licencjodawcy, jego właścicielom, spółkom powiązanym, kontrahentom, konsultantom i agentom odszkodowanie w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z zachowania użytkownika w zakresie korzystania przez niego z aplikacji HBO GO. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za pokrycie szkód i uzasadnionych kosztów pomocy prawnej poniesionych przez Licencjodawcę oraz jego kadrę zarządzającą, pracowników i spółki zależne w związku z naruszeniem przez użytkownika warunków niniejszej Licencji. 13. Ograniczenia eksportowe Licencjodawca w sposób wyraźny zabrania ściągania, wysyłania lub eksportowania aplikacji HBO GO do krajów, gdzie dokonywanie powyższych czynności jest zabronione na mocy ustaw lub innych przepisów prawa obowiązujących w Polsce i na terenie Unii Europejskiej lub jej krajów członkowskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wszystkich innych krajów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aplikacja HBO GO może zawierać technologie, których dotyczą surowe ograniczenia na podstawie przepisów prawa i dyrektyw nakładających ograniczenia eksportowe w Polsce, Unii Europejskiej, jej krajach członkowskich, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach. Użytkownik w sposób jednoznaczny przyjmuje

7 odpowiedzialność w zakresie niedostarczania i nieeksportowania aplikacji HBO GO do innego kraju oraz w zakresie niekorzystania z aplikacji HBO GO w sposób zabroniony przepisami prawa eksportowego lub innymi przepisami prawa, ograniczeniami bądź regulacjami dotyczącymi eksportu towarów obowiązującymi w prawie polskim, unijnym, poszczególnych krajów członkowskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wszystkich innych krajów (w dalszej treści zwanymi: Prawem Exportowym ). Jeżeli, zgodnie z przepisami Prawa Eksportowego, aplikacja HBO GO zostanie zakwalifikowana jako rzecz podlegająca kontroli eksportowej, wówczas użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie i zapewnienie, iż nie jest on obywatelem ani rezydentem kraju, którego przepisy prawa nakładają na aplikację HBO GO embargo lub ograniczenia (np.: Iranu, Syrii, Sudanu, Kuby i Korei Północnej) oraz, że przepisy Prawa Eksportowego w żaden inny sposób nie zabraniają mu korzystania i nabywania aplikacji HBO GO. 14. Klauzula Microsoft Licencjodawca informuje niniejszym, iż korzysta on z technologii dostępu do treści Microsoft PlayReadyTM w celu ochrony swych praw w związku z produktami własności intelektualnej związanymi z aplikacją HBO GO, w tym, w szczególności, treściami podlegającymi ochronie na mocy prawa autorskiego. Urządzenie użytkownika wykorzystuje technologię PlayReady w celu uzyskania połączenia z treściami chronionymi przez PlayReady i/lub treściami WMDRM. W przypadku, gdy urządzenie użytkownika nie jest zgodne z uwarunkowaniami koniecznymi do korzystania z treści, Licencjodawca będzie miał prawo żądać, aby Microsoft anulował (cofnął) na urządzeniu użytkownika uprawnienie do uzyskiwania dostępu do treści chronionych przez PlayReady. Takie anulowanie (cofnięcie) nie dotyczy treści nie chronionych lub chronionych za pomocą innych technologii dostępu do treści. Licencjodawca ma prawo żądać od użytkownika zaktualizowania PlayReady tak, aby umożliwić mu uzyskanie dostępu do treści. W razie nieprzeprowadzenia aktualizacji, treści wymagające zaktualizowania będą niedostępne (niemożliwe do wykorzystania). 15. Język Warunków Licencji Jeżeli niniejsze Warunki Licencji będą dostępne w wersji językowej innej niż wersja polska, moc wiążącą posiadać będzie zawsze wersja polska.

REGULAMIN. Identyfikacja użytkowników uprawnionych do korzystania z Usług, wyłączenie stosunku prawnego

REGULAMIN. Identyfikacja użytkowników uprawnionych do korzystania z Usług, wyłączenie stosunku prawnego REGULAMIN Witamy na www.hbogo.pl (zwanej dalej: Stroną HBO GO ) obsługiwanej przez spółkę HBO Holding Zrt. (adres siedziby spółki: H-1026 Budapeszt, Riadó utca 5., zwaną dalej: HBO Holding ). Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instrukcja obsługi Administrator Fenix - Sklep autoelektronika "Fenix" Skowroński Krzysztof, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix @ sterowniki.co,

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r)

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl

Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl Regulamin aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji Dziennik Snu, znajdującej się na stronie internetowej nabezsennosc.pl,

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania.

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania. Novell(r) Portal Services 1.5 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA "Asystent Kierowcy PZM" UWAGA. Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania zwanego dalej aplikacją Asystent Kierowcy PZM należy zapoznać się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0 Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0 NALEŻY WNIKLIWE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED POBRANIEM, INSTALACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. WARUNKI NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (dalej Warunki ) określa warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.tyskie.pl (dalej Strona

Bardziej szczegółowo

SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Informacja prawna

Polityka prywatności. Informacja prawna Polityka prywatności Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej, uwzględniające zasady ochrony prywatności, mają zastosowanie do strony internetowej Grupy Skanska. Terminy Skanska" i my" odnoszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

IVONA Studio Licencja Użytkownika Końcowego 1.2.0

IVONA Studio Licencja Użytkownika Końcowego 1.2.0 IVONA Studio Licencja Użytkownika Końcowego 1.2.0 PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI PRZED ZAŁADOWANIEM, ZAINSTALOWANIEM LUB KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA IVONA ZDEFINIOWANEGO NIŻEJ. PONIŻSZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania ESET NOD 32 Antivirus

Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania ESET NOD 32 Antivirus Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania ESET NOD 32 Antivirus WAŻNE: Przed pobraniem, zainstalowaniem, skopiowaniem lub użyciem Oprogramowania należy się dokładnie zapoznać z poniższymi warunkami

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Strona 1 z 5 Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy: (1) VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin )

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) I. Wstęp ogólne warunki korzystania 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA NR.../8.3/POIG/2014

UMOWA UŻYCZENIA NR.../8.3/POIG/2014 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Domaradz UMOWA UŻYCZENIA NR.../8.3/POIG/2014 Zawarta w ramach Projektu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Programu Shipping Manager wersja 1.0

Umowa licencyjna Programu Shipping Manager wersja 1.0 Umowa licencyjna Programu Shipping Manager wersja 1.0 I DEFINICJE 1. Licencjodawca - BMCG SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Kolejowa 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Być albo nie być' rozpowszechniana jest przez N-Biznes

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Korzystanie z aplikacji Telefonii Komórkowej Witamy w Umowie licencyjnej (Umowa) Oprogramowania Aplikacji Fon ( Oprogramowanie ) Niniejsza Umowa zawarta jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od 18.01.2014 r.), zwana dalej UMOWĄ zawarta pomiędzy: BUDOSYSTEM Michał Siwiecki z siedzibą w Kętach os. Nad

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

Biznes na czas gra symulacyjna

Biznes na czas gra symulacyjna Biznes na czas gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Biznes na czas' rozpowszechniana jest przez N-Biznes wraz z licencją.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Umowa o sesję TFP z modelem

Umowa o sesję TFP z modelem Umowa o sesję TFP z modelem zawarta w dniu roku w (zwana dalej Umowa ) pomiędzy: zwanym dalej Fotografem a urodzona/y dnia r. w, imiona rodziców:,, numer PESEL:, zameldowana/y w, przy ul. m., legitymująca/y

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

[ 30 dni ] Krzysztof Szewczak

[ 30 dni ] Krzysztof Szewczak [ 30 dni ] Krzysztof Szewczak 2016 GrowinGame Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 30 dni rozpowszechniana jest przez GrowinGame wraz z licencją. Każdy nabywca gry zobowiązał się w chwili

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin usługi Nuadu (dostępny na stronie www) 1 Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu Nuadu przez Użytkowników. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ( UMOWA ) ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY MICROBIOLOGICS, INC ( SPÓŁKĄ LUB MBL ) A OSOBĄ FIZYCZNĄ, PRAWNĄ LUB

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AVA

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AVA OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AVA Niniejsze Ogólne warunki korzystania z aplikacji AVA (zwane dalej: Warunkami Ogólnymi mają zastosowanie do każdego korzystania z oprogramowania AVA, które jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PREINKUBACJĘ

UMOWA O PREINKUBACJĘ UMOWA O PREINKUBACJĘ zawarta pomiędzy MedicLab Incubator Sp. z o.o. a [imię i nazwisko] Warszawa 2014 Umowa została zawarta w dniu w Katowicach POMIĘDZY MedicLab Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wyspa Zdobywców gra symulacyjna

Wyspa Zdobywców gra symulacyjna Wyspa Zdobywców gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Wyspa Zdobywców' rozpowszechniana jest przez N-Biznes wraz z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 28 kwietnia 2017 roku. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 28 kwietnia 2017 roku. Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 28 kwietnia 2017 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom 1 Zakres Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do Stron internetowych TomTom i zawierają prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania ze

Bardziej szczegółowo

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur.

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Wstęp Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Artyku 1. Definicje Licencjonodawca Firma RST Szymon Podgórski, 58-100 Świdnica,

Bardziej szczegółowo