Szept. Postomina. Dzień seniora. Dyrektorzy gminnych szkół na spotkaniu z Januszem Bojkowskim Wójtem Gminy. Dawid Mistrzem Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Postomina. Dzień seniora. Dyrektorzy gminnych szkół na spotkaniu z Januszem Bojkowskim Wójtem Gminy. Dawid Mistrzem Polski"

Transkrypt

1 Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina szept.postomino.pl nr276 ISSN Rok XXIII listopad 2012 Dzień seniora W Gminie Postomino dnia 3 świętą odprawioną na tę okoliczność byli Przewodnicząca Rady Gminy przede wszystkim dużo zdrowia. zainteresowaniem wśród seniorów października 2012 rok po raz 16-ty przez ks. proboszcza Grzegorza Fąsa Postomino Pani Jadwiga Krakowska, Tradycyjnie z rąk włodarzy gminy cieszył się repertuar zaprezentowany obchodzono Międzynarodowy Dzień w kościele parafialnym w Postominie Radna - Przewodnicząca Komisji zaproszeni seniorzy otrzymali drobne przez Pieszczanki oraz kapelę Seniora. W tym roku na swoje święto o godzinie Po mszy świętej Społeczno - Oświatowej Emilia Foryś, upominki. Uroczystość przebiegała Pieńkowianie składający się zostało zaproszonych przez Wójta dalsza część uroczystości miała Sekretarz Gminy Marzanna Kołodziej w miłej, rodzinnej atmosferze. z powszechnie znanych i lubianych Janusza Bojkowskiego 218 seniorów miejsce w sali konferencyjnej Urzędu oraz ks. Grzegorz Fąs. W imieniu Wspólnie spędzony czas umiliły pieśni i przyśpiewek ludowych. w wieku 80-lat i więcej z całej Gminy Gminy, gdzie zaproszonych seniorów Janusza Bojkowskiego głos zabrał występy muzyczno - taneczne oraz Postomino, w tej grupie było 16 i gości powitała Kierownik Gminnego Zastępca Wójta Adam Drapała, który wokalne młodzieży z Zespołu Szkół małżeństw. Uroczystość, na którą Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna życzył zebranym gościom wszelkiej w Postominie oraz ze Szkoły przybyło 50 osób, rozpoczęto mszą Ślebioda. Wśród zaproszonych gości pomyślności, wszystkiego dobrego, a Podstawowej w Staniewicach. Dużym Dyrektorzy gminnych szkół na spotkaniu z Januszem Bojkowskim Wójtem Gminy Dawid Mistrzem Polski 14 października to okazja do uczczenia szkół. Szkół w Jarosławcu, Bogumiła Roman Struś trudnej pracy nauczyciela. Z tej okazji Wójt Gminy Na zdjęciu od lewej: Halina Wenda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach, Postomino spotkał się z dyrektorami szkół Dyrektor Zespołu Szkół w Postominie, Janusz Paulina Sowińska Bodegwin podinspektor ds. z terenu gminy. Na spotkaniu poza kwiatami Bojkowski - Wójt Gminy Postomino, Aleksandra oświaty w UG Postomino, Adam Drapała i życzeniami była okazja do omówienia Kurek Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Zastępca Wójta. problemów inwestycyjno gospodarczych, w Korlinie, Renata Mazur- Dyrektor Zespołu Szkół z którymi na co dzień borykają się dyrektorzy w Pieszczu, Elżbieta Safaryn Dyrektor Zespołu W ostatni weekend w Wieżycy odbyły się Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych Sterowanych radiem w klasie F5-10. Mieszkaniec gminy Postomino, który na co dzień ćwiczy pod okiem Grzegorza Kukowskiego w sekcji modelarskiej UKS Czarni Pieszcz Dawid Mazurek zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów. Tym samym wraz z sklasyfikowanym na miejscu 4 Karolem Bąk będą reprezentować Polskę na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie sierpnia i września na jez. Wicko w Jezierzanach. Gratulujemy wspaniałego sukcesu.

2 2 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino XXIV sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Na XXIV sesji Rady Gminy oraz podjęli uchwały w następujących kwotą ,16 zł, po stornie >> zmieniającą uchwałę Nr XII/103/11 Postomino w dniu 30 października br. sprawach: wydatków kwotą 30/ ,16 zł, w sprawie udzielenia pomocy radni zapoznali się z: deficytem w kwocie ,00 zł, f i n a n s o w e j P o w i a t o w i >> w sprawie podziału gminy który zostanie pokryty wolnymi Sławieńskiemu na realizację >> informacja Wójta z realizacji uchwał Postomino na stałe obwody do środkami stanowiącymi nadwyżkę projektu pn. Remont drogi za okres od dnia 29 sierpnia 2012 r. głosowania, ustalenia ich granic, środków pieniężnych na rachunku powiatowej nr 0532Z Rusinowo do dnia 27 września 2012 r., n u m e r ó w o r a z s i e d z i b bieżącym budżetu. Jarosławiec Nacmierz - Grzybno obwodowych komisji wyborczych. na odcinku od miejscowości >> informacją dotyczącej analizy >> w sprawie zmiany wieloletniej Jarosławiec do miejscowości oświadczeń majątkowych za 2011 >> w sprawie zmian w budżecie prognozy finansowej Gminy Grzybno, określono kwotę pomocy rok, g m i n y n a r o k, p o Postomino na lata , na 320 tys. zł. dokonanych zmianach budżet zamyka się po stronie dochodów Inwestycyjne aktualności Kotłownia w ZS Postomino Teren rekreacyjny nad Wickiem Z g o d n i e z u m o w ą 1 0 Nad jeziorem Wicko przy plaży października zakończono remont w Łącku wykonano plac odpoczynku kotłowni przy Zespole Szkół i rekreacji wyposażony w wiatę ze w Postominie. Parametry i moc stołami i ławkami, ławki i ławostoły kotłowni zabezpieczą w ciepło szkołę z zadaszeniami, stojaki na rowery oraz powiększoną o nowo wybudowany wydzielone miejsce na ognisko. Jest to łącznik. Koszt robót brutto wynosi już końcowy etap budowy ścieżki ,00 zł. rowerowej wzdłuż Jeziora Wicko na odcinku Jezierzany Łącko. Remont świetlicy Wykonano 929 mb ścieżki, a jej koszt Po wykonaniu remontu dachu na wynosi zł, w tym 75 % to świetlicy wiejskiej w Karsinie dofinansowanie z programu PROW. k o n t y n u o w a n e s ą p r a c e wykończeniowe wewnątrz sali. Chodniki w Królewie i Tyniu Całkowity koszt remontu wynosi ponad W ramach porozumienia ze 254 tys. złotych, z tego dofinansowanie Starostwem Powiatowym w Sławnie z programu PROW to 75 % kosztów gmina Postomino przystąpiła do netto. opracowania projektów technicznych b u d o w y c i ą g ó w p i e s z y c h w miejscowościach Tyn i Królewo.

3 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2012 listopad uzyskała dofinansowanie z Programu wraz z przebudową istniejącej Rozwoju Obszarów Wiejskich i budową drugiej zatoki autobusowej 2013 działanie Odnowa i rozwój wsi przy ul. Bałtyckiej w miejscowości w kwocie 276,5 tys. zł oraz z 150 tys. zł Jarosławiec. od firmy TAURON Ekoenergia. Z a k r e s r o b ó t o b e j m u j e Realizacja zadania ma się przebudowę ulicy Małej z kostki zakończyć do końca lipca 2013 roku. betonowej o szerokości 5,50 m i długości 169,62 mb z odwodnieniem kolektorem PVC, utwardzenie terenu 3 nowe wiaty przystankowe z k o s t k i b r u k o w e j z j e g o Po wyborze najkorzystniejszej zagospodarowaniem pomiędzy oferty na dostawę i montaż, ulicami Szkolną, Małą i Bałtycką postawiono trzy wiaty przystankowe z budową fontanny wraz z jej w miejscowościach: Kanin przy uruchomieniem, z urządzeniem rondzie, Pałowo na wysokości kościoła zieleni, murkami, ławeczkami, oraz w Nosalinie przy starym odwodnieniem kolektorem PVC, przystanku PKS, który został oświetleniem typu parkowego szt. 6 rozebrany. i wbudowanym w podłoże szt. 4 W a r t o ś ć t r z e c h w i a t podświetlającym planowaną rzeźbę przystankowych o wymiarach 3,0 x 1,5 wraz z przyłączami: wodociągowym, m wynosi łącznie ,00 zł. kanalizacyjnym i energetycznym z szafką sterowniczą zasilającą fontannę, przebudowę istniejącej Przebudowa ulicy Małej zatoki z robotami rozbiórkowymi w Jarosławcu z wycinką drzew i krzewów i budowę 16 października ogłoszono nowej dla drugiego kierunku - zatoki p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a autobusowej przy ulicy Bałtyckiej wraz p r z e b u d o w ę u l i c y M a ł e j z nowym oświetleniem szt. 4 z odwodnieniem i oświetleniem oraz i d e m o n t a ż e m i s t n i e j ą c e g o zagospodarowanie terenu pomiędzy oświetlenia. ulicami Szkolną, Małą i Bałtycką Planowany termin realizacji z fontanną i niezbędną infrastrukturą zadania to czerwiec Remont drogi we Wszedzieniu z zapleczem socjalnym oraz świetlicą niepełnosprawnych Wyremontowano drogę gminną wiejską o powierzchni użytkowej - w r a z z d r o g ą w m. Wszedzień w kierunku lasu m. Obiekt wyposażony będzie dojazdową z kostki Nawierzchnię drogi wymieniono na w instalację wodociągową, kanalizację betonowej na pow. płyty betonowe JUMBO. Wykonawcą sanitarną, wentylacyjną, elektryczną 2 264,4 m oraz drogi prac była Agencja Mienia Gminnego oświetlenia i gniazd wtykowych, z p ł y t i Spraw Publicznych w Postominie. centralnego ogrzewania ze źródłem wielootworowych Świetlica i remiza w Marszewie ciepła z własnej kotłowni na paliwo ażurowych na pow. Tr w a p r o c e d u r a w y b o r u stałe. 54,0 m2. Ścieki odprowadzane będą wykonawcy budowy świetlicy wiejskiej Projekt zagospodarowania do bezodpływowego zbiornika wraz z remizą OSP w Marszewie. 3 terenu zawiera również elementy małej o pojemności 6,7 m. Nowy obiekt składał się będzie architektury w tym osłonę śmietnikową Na realizację zadania, którego z dwóch budynków tj. garażu na wóz z cegły klinkierowej, syrenę alarmową koszt całkowity wynosi nieco ponad strażacki oraz budynku zasadniczego na słupie oświetleniowym, podjazd dla 900 tys. złotych gmina Postomino KOMUNIKAT Od pewnego czasu do należy również wpłacić 250 zł Wydziału Rolnictwa i Rybactwa tytułem obsługi wniosku. Padają U r z ę d u M a r s z a ł k o w s k i e g o obietnice, że każdy dostarczony W o j e w ó d z t w a Z a c h o d n i o - dokument będzie rozpatrzony pomorskiego docierają niepokojące pozytywnie. wiadomości z terenu całego W związku z powyższym z całą województwa. Otóż osoba lub grupa stanowczością stwierdzam, że osób podszywając się pod kontaktujące się z rolnikami osoby pracowników Wydziału Rolnictwa nie są pracownikami Wydziału i Rybactwa odwiedza lub dzwoni do Rolnictwa i Rybactwa Urzędu rolników i oferuje rzekomą pomoc na Marszałkowskiego Województwa modernizację gospodarstwa ze Zachodniopomorskiego. Cała środków Urzędu Marszałkowskiego. sprawa jest zwykłym oszustwem Osoba taka tłumaczy rolnikom, że i zaprzeczeniem obowiązujących teraz Urząd Marszałkowski procedur oraz zasad przyznawania w z a s t ę p s t w i e A g e n c j i j a k i c h k o l w i e k p ł a t n o ś c i n a Restrukturyzacji i Modernizacji modernizację gospodarstw rolnych. Rolnictwa dysponuje środkami Jednocześnie przestrzegam finansowymi, które w bardzo prosty i uczulam, że jeśli spotkają się s p o s ó b m o ż n a u z y s k a ć. Państwo z podobnymi propozycjami W zainteresowanym gospodarstwie czy też ofertami, nie należy dawać niezwłocznie (w ciągu jednego dnia) i m w i a r y. P r o p o n u j e, a b y ma pojawić się kurier, który o zaistniałym fakcie każdorazowo dostarczy stosowne dokumenty powiadamiać stosowne organy (wniosek) do wypełnienia. Kurierowi ścigania. Jarosław Rzepa Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

4 4 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Podział gminy Postomino na stałe obwody do głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Zakończona realizacja projektu w Korlinie Piękna posesja, piękna wieś W r a m a c h p r o j e k t u p n. ozdobnych, utworzenie ścieżki Utworzenie miejsca rekreacji edukacyjnej, organizację Festynu na i w y p o c z y n k u w m. K o r l i n o Powitanie Lata, dokończenie prac przy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Parku Wiejskim i na wiejskim skalniaku. Łącko, Łężek, Królewo RAZEM Projekt realizowany w ramach w Korlinie uzyskało kwotę 4350 zł Programu Działaj Lokalnie VII dofinansowania na zagospodarowanie zakończono, zaplanowane działania terenu Sołectwa Korlino poprzez zrealizowano a teren szkoły i Sołectwa dokonanie nasadzeń krzewów i drzewek wygląda coraz lepiej. Uroczystego podsumowania konkursu Banasiak Królewo ź 3 miejsce Łącko Piękna wieś, piękna posesja dokonano ź 3 miejsce Iwona i Mirosław Mazurek Laureatom gratulujemy. podczas gminnych dożynek Mazów Nosalin Kolejna edycja konkursu w przyszłym Nagrodami finansowymi Wójt Gminy ź 4 miejsce Lucyna i Bogumił Michalak roku - zachęcamy do wytężonej pracy Postomino uhonorował: Pieńkowo w ogrodach i miejscowościach. w kategorii Piękna posesja : ź 1 miejsce Małgorzata Duda w kategorii Piękna wieś : Rusinowo ź 1 miejsce Złakowo ź 2 miejsce Małgorzata i Sławomir ź 2 miejsce Staniewice

5 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino Odznaczenia dla ratowników z Jarosławca 2012 listopad Nagroda dla Złakowa 5 Podczas sezonu letniego na niestrzeżonym kąpielisku w Wiciu w jednym czasie topiło się 9 osób (dwoje dzieci, dwie kobiety oraz pięciu mężczyzn). Za świetnie zorganizowaną a k c j ę r a t o w n i c z ą n a s z y c h ratowników w osobach: Krzysztof Lewandowski (szef ekipy), Izabela Pozlewicz, Artur Maćkowiak, Oskar Olszewski, Jacek Pańczak, Robert Sowa i Adrian Wrona otrzymali z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego M a r c i n a Z y d o r o w i c z a odznaczenia za uratowanie życia. Postominianie podbijają Wolin a także wzmocnił siły seniorów. Duże wrażenie odnieśli też z w i e d z a j ą c y M u z e u m F i g u r Woskowych, gdzie oprócz postaci bajkowych można było sfotografować się z Marleną Dietrich, Cezarym Pazurą czy Kargulem i Pawlakiem. Po smacznym, domowym obiadku wycieczka wyruszyła na spotkanie z historią II wojny światowej. Bunkier Muzeum wyrzutni V-3 zgromadziło wiele eksponatów, przewodnik opowiada historię budowy wyrzutni V-3, a oglądający mają też Jednym z wielu działań i p o c z u ć z j a k w i e l k i m możliwość przymierzyć stosowne Stowarzyszenia na rzecz rozwoju zaangażowaniem i fachową wiedzą nakrycia głowy i poczuć ciężar i aktywności Pieńkowo Pieńkówko prowadzone jest to miejsce. karabinu maszynowego. Razem lepiej w Pieńkowie jest Kolejnym punktem wycieczki Piękno złotej jesieni podziwiano rozwój aktywności poznawczej, było zwiedzanie kurortu, kąpieliska na punktach widokowych w Zielone turystycznej. Początek jesieni to Międzyzdrojów. Spacer po zdrojowym nad jeziorem Turkusowym. piękny czas, by poznać urokliwe parku, po promenadzie, Alei Gwiazd Wycieczka była ciekawa i pełna m i e j s c a P o l s k i n a d m o r s k i e j i na molo pozwolił na delektowanie się wrażeń. Wycieczkowicze wrócili i odświeżyć wiedzę o historii naszej pięknem przyrody i architektury, zmęczeni, lecz zadowoleni. Ojczyzny. Pięćdziesięciu mieszkańców naszej gminy, w decydującej większości seniorzy, w towarzystwie młodszego pokolenia, wyruszyło na Wolin, by poznać mroczne czasy wczesnego średniowiecza, poznać tchnienie kultury Słowian i Wikingów. Przewodnik Michał nie tylko barwienie opowiadał o naszych p r a p r a p r z o d k a c h, a l e t a k ż e prezentował elementy inscenizacji, k t ó r ą p r z y g o t o w u j e l o k a l n e stowarzyszenie podczas Festiwalu Słowian i Wikingów. Trzeba to poznać Częściowe dofinansowanie do wycieczki Stowarzyszenie otrzymał z gm. Postomino, w ramach projektu Gminny Klub Aktywnego Seniora. Kolejne zadania z tego projektu to: wycieczka do Koszalina do teatru lub filharmonii, bal niepodległości, spotkanie opłatkowe. Chętnych zapraszamy do kontaktu, tel Teresa Rysztak Janusz Bojkowski Wójt Gminy Postomino podczas dożynek wręczył nagrodę kosiarkę żyłkową dla najpopularniejszego w powiecie sławieńskim Koła Gospodyń Wiejskich, które jakiś czas temu zwyciężyło w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Bałtycki. Katarzyna Nieradka sołtys Sołectwa Złakowo odebrała z rąk Wójta nagrodę w imieniu KGW Złakowo. Gazociąg przez Postomino Na terenie Gminy Postomino Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi budowę Gazociągu Szczecin-Gdańsk. Gazociąg o długości 265 km obecnie w Świnoujściu i ma bardzo zlokalizowany jest na obszarze duże znaczenie dla bezpieczeństwa województw zachodniopomorskiego energetycznego Polski. i pomorskiego. Budowa gazociągu GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał została podzielona na cztery etapy: wszystkie niezbędne decyzje Płoty Karlino, Karlino Koszalin, administracyjne umożliwiające Koszalin Słupsk i Słupsk Wiczlino. rozpoczęcie robót budowlanych. Gazociąg Szczecin-Gdańsk Planowany termin zakończenia będzie częściowo budowany wzdłuż Inwestycji to październik 2014r. istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. Projekt jest dofinansowany ze Inwestycja jest ściśle połączona środków Unii Europejskiej z Programu z budową terminalu do odbioru Infrastruktura i Środowisko. skroplonego gazu ziemnego (tzw. terminalu LNG), który budowany jest Nie zapominamy Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą Ks. Jan Twardowski Przed nadchodzącym dniem których najbliżsi nie mogą się w tym Wszystkich Świętych uczniowie naszej szczególnym dniu udać. szkoły tradycyjnie udali się na pobliski Dnia 31 października również cmentarz położony w sąsiedniej nasze pierwszaki odwiedziły cmentarz miejscowości, w Łącku. Starsi, aby w Łącku. Dzieci zachowały należytą z a g r a b i ć l i ś c i e, p o s p r z ą t a ć dla tego miejsca powagę, zapalały opuszczone groby, natomiast młodsi z n i c z e n a o p u s z c z o n y c h, uczniowie zapalić znicze tym, do zapomnianych grobach.

6 6 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Nowe instrumenty Najlepsi fotografowie w Słowińskiej Grupie Rybackiej mieszkają w gminie Postomino 1 miejsce fot. Wojciech Gajewski Gmina Postomino zakupiła Wiejskich. wyposażenie dla Młodzieżowej W ramach projektu zakupiono: Orkiestry Dętej w Postominie saksofon altowy, 2 saksofony w ramach projektu pn. Zakup tenorowe, flet Piccolo, bębny i talerze wyposażenia dla Młodzieżowej marszowe, 2 puzony, 2 trąbki oraz Orkiestry Dętej w Postominie. akcesoria do instrumentów. Koszt Zadanie jest dofinansowane ze zakupu wyniósł zł, z czego środków PROW z budżetu dofinansowanie ze środków Unii Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi Europejskiej to kwota w wysokości przeznaczonego na wdrażanie 8 385,00 zł. Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Centrum Kształcenia Od 25 października 2012 r. i czwartki w godz. od do w Centrum Kultury i Sportu Każdy może bezpłatnie skorzystać w Postominie funkcjonuje wioska z komputera i dostępu do internetu. internetowa Centrum Kształcenia na Można również wziąć udział Odległość, które dotychczas działało w s z k o l e n i a c h i z a j ę c i a c h w świetlicy wiejskiej Łącku. Centrum podnoszących kwalifikacje. czynne jest w poniedziałki, środy 3 miejsce fot. Anna Gajewska 2 miejsce fot. Michał Słupczewski Zakończyła się druga edycja Konkursu Fotograficznego dla mieszkańców Słowińskiej Grupy Rybackiej pt. Wiosenno-letnia Słowińska Grupa Rybacka. Prace ocenione zostały przez Jury w składzie: Edyta Wolska Dyrektor B a ł t y c k i e j G a l e r i i S z t u k i Współczesnej, Krzysztof Tomasik Fotoreporter, Stanisław Godek Przedstawiciel Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej, które wybrało zwycięzców: ź 1 miejsce: Wojciech Gajewski (Jarosławiec) ź 2 miejsce: Michał Słupczewski (Pałówko) ź 3 miejsce: Anna Gajewska (Jarosławiec) W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy wszystkich 7 gmin wchodzących w skład SGR Kępice, Kobylnica, Postomino, Słupsk, Smołdzino, Ustka i miasta Ustka. Niebywałym jest to, że wszyscy laureaci konkursu to mieszkańcy gminy Postomino!!! Serdecznie gratulujemy! Dzień ziemniaka w Dzierżęcinie W Dzierżęcinie dzieci wraz z rodzicami bawiły się podczas imprezy zorganizowanej 18 października br. z okazji DNIA ZIEMNIAKA. Było dużo zabawy. Dzieci wykonały przepiękne figurki z ziemniaków i skarbów jesieni. Wzięły udział w konkursach z ziemniakiem w roli głównej oraz dowiedziały się wielu ciekawostek z nim związanych, które przygotowała pani Agnieszka Rzeczkowska. Po wspólnej zabawie, obowiązkowo trzeba było spróbować przygotowanych potraw. B y ł y p i e c z o n e z i e m n i a c z k i w mundurkach z masełkiem i solą, oraz zapiekanka ziemniaczana. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy się zaangażowali w przygotowania. Wioletta Jasińska

7 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2012 listopad 7 Jakie będą losy AMGiSP? rozmowa z Bogdanem Szlawskim Na wrześniowej sesji Rady Korporatyzacja naszego zakładu swoim, to będzie wam łatwiej? nadwyżek środków budżetowych. to choćby ze zwiększonej autonomii, Gminy Postomino radni podjęli polega na przekształceniu Agencji P r z e k s z t a ł c e n i e s t w a r z a Mogą wrócić do budżetu tylko za samodzielnego gospodarowania uchwałę o przekształceniu Agencji z zakładu budżetowego w podmiot m o t y w a c j ę d o p o s z u k i w a n i a pośrednictwem dywidendy. w y p r a c o w a n y m i n a d w y ż k a m i Mienia Gminnego i Spraw Publicznych prawa handlowego z formalnym dodatkowych możliwości na rynku. Kolejną przewagę spółki nad finansowymi, autonomicznych decyzji w Postominie z samorządowego oddzieleniem własności od czynności Pojawiają się szanse rozszerzenia s a m o r z ą d o w y m z a k ł a d e m o inwestycjach oraz swobodzie zakładu budżetowego w Gminne zarządczych. Wbrew spotykanej zakresu działalności poza teren gminy b u d ż e t o w y m d a j e m o ż l i w o ś ć finansowania działalności. Spółką Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka niekiedy opinii, przekształcenie nie jest oraz poza sferę użyteczności p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ś c i można zarządzać w sposób bardziej z ograniczoną odpowiedzialnością. zmianą o charakterze wyłącznie publicznej. Brak osobowości prawnej inwestycyjnej. Zakład budżetowy nie elastyczny. Ma ona większą swobodę Pisaliśmy o tym w październikowym formalnym. Nie zmieni się wprawdzie powoduje, że zakład budżetowy jest może samodzielnie decydować nawet w k s z t a ł t o w a n i u s y s t e m ó w wydaniu Szeptu Postomina. właściciel, którym nadal pozostanie w p e w n y m s e n s i e u ł o m n y m o najdrobniejszych inwestycjach. zatrudnienia i wynagrodzeń. Może też Teraz zwracamy się do Dyrektora gmina Postomino ale daleko idącym podmiotem gospodarczym, bo Spółka prawa handlowego ma wpływ bardziej koncentrować się na Agencji Mienia Gminnego i Spraw zmianom ulegną mechanizmy działalność wykraczająca poza na kierunki inwestowania i może oczekiwaniach odbiorców usług, niż jej Publicznych Bogdana Szlawskiego funkcjonowania jednostki. Podmiot zadania o charakterze użyteczności w y g o s p o d a r o w a ć n a t e n c e l właściciela, gdyż rozliczana jest o przybliżenie kulisów tej transformacji. prawa handlowego ma szansę działać publicznej nie może być prowadzona dodatkowe środki. Jednocześnie z efektów działania. Przekształcenie sprawniej i bardziej efektywnie od w formie zakładu budżetowego. trzeba dodać, że gmina nie pozbawia jest dużą szansą na wyjście z trudnej Dlaczego zwrócił się Pan s a m o r z ą d o w e g o z a k ł a d u Przekształcenie skutkuje uzyskaniem się możliwości współdecydowania sytuacji w finansowaniu działalności z wnioskiem do Radnych o takie budżetowego Takie przekształcenie osobowości prawnej, dającej o inwestycjach zależy to od i rozwój zakładu. Firma posiada duży przekształcenie? dość znacznie zwiększa autonomię m o ż l i w o ś ć s a m o d z i e l n e g o odpowiednich zapisów w umowie lub potencjał, który w obecnej formie Ograniczona samodzielność, jednostki. Wynika to z podstaw pozyskiwania kapitału, np. zaciągania statucie spółki. prawnej i organizacyjnej jest nie w pełni coraz to większe ograniczenia prawne, prawnych działania spółki prawa k r e d y t ó w l u b w c h o d z e n i a wykorzystany. Skutki przekształcenia np. w związku z nowelizacją ustawy handlowego. Trudniej traktować ją jako w partnerstwo publiczno-prywatne. Jakie będą skutki finansowe objawią się w dłuższym, co najmniej o utrzymaniu czystości i porządku przedłużenie urzędu gminy i ingerować Spółki mogą też same oczywiście przekształcenia? kilkuletnim okresie, choć z pewnością gminach oraz brak spójności w bieżącą działalność a relacje między w porozumieniu z właścicielem Pod względem ekonomicznym, początki działalności spółki nie będą niektórych ustaw przesądziły spółką a gminą będą bardziej aplikować o środki pomocowe (w wielu przekształcenie nie pozostanie bez łatwe. o potrzebie nadania AMGiSP przejrzyste. gminach występuje właśnie taki w p ł y w u n a d o t y c h c z a s o w y efektywniejszej formuły spółki prawa model). Spółka która redukuje koszty, samorządowy zakład budżetowy. Dziękujemy za rozmowę handlowego. oszczędności pozostawia w samym Spodziewamy się korzystnych zmian, Redakcja przedsiębiorstwie, nie musi ich wynikających z uzyskania przez Co oznacza ta transformacja? Więc kiedy będziecie na zwracać do gminy w formie wpłat podmiot osobowości prawnej wynika VI edycja ligii warcabowej W dniu 24 października 2012 roku Malechowa. Turniej wygrała Oliwia Szwiec wystartowała warcabowa liga świetlicowa. (SP Staniewice) przed Karoliną Babiak (SP Pierwszy (z 8) turniej zorganizowała Jeżyczki). Na trzecim miejscu uplasował się inicjatorka ligii Pani Sylwia Dęga-Zamrzycka. Kamil Siudek (SP Staniewice). Sędzią Odbył się on w sali świetlicy środowiskowej głównym turnieju była Sylwia Dęgaw Jeżyczkach, koło Darłowa. W zawodach Zamrzycka, a sędziami rundowymi Anna wzięło udział około 30 zawodników Chylewska-Sroka oraz Dariusz Ożarowski i zawodniczek z różnych szkół (Szkoły Kolejny turniej ligi warcabowej odbędzie Podstawowe i Gimnazja) mieszczących się się 21 listopada w Sławnie. w powiecie sławieńskim, m.in. ze Sławna, Anna Chylewska-Sroka Staniewic, Jeżyczek, Dobiesławia oraz Muzeum otwarte dla seniorów Spiningowe mistrzostwa 2012 Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób S t a r s z y c h i S o l i d a r n o ś c i Międzypokoleniowej. Z tej okazji Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie organizuje akcję Złota jesień Muzeum otwarte dla seniorów. W ramach akcji seniorzy po 60-tym roku życia mogą otrzymać bezpłatne bilety wstępu do Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie. Bilety można wykorzystać w piątki i soboty w godz. od do od dnia 5 października do 15 grudnia 2012 r. Mieszkańcy gminy Postomino mogą odebrać bezpłatne bilety w Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97. Zapraszamy do udziału w akcji. Sprzedam garaż metalowy Lokalizacja: Postomino parking przy gimnazjum. Cena do uzgodnienia. Kontakt telefoniczny: październik był pięknym, spokojnym dniem. mistrzowskie zwycięstwo. Pocieszający jest fakt, że Gęsta, poranna mgła utrudniała nawet widoczność. pozostała 12 wędkarzy zajęła należne, zaszczytne Jak to zawsze bywa w sytuacjach przeprowadzania miejsce drugie. Wspólne ognisko zakończyło nasze zawodów, wszystko jest tak jak należy może poza spotkanie nad wodą. Zawody te były ostatnim jednym, bardzo ważnym szczegółem- gdzie podziały punktem do wykonania z bogatego planu zawodów się ryby! Kilkanaście osób wyposażonych w wędki i imprez wędkarskich. Następne spotkanie już bez spinningowe, w przeróżne zestawy sztucznych wędek w dniu 16 grudnia 2012 o godz. 14:00 przynęt próbowało bez sukcesów złowić w budynku Urzędu Gminy podczas corocznego wymarzonego szczupaka albo okonia powyżej 18 cm. zebrania koła KARAŚ Postomino. Już teraz Tylko jednemu udało się jakimś cudem wyhaczyć dwa wszystkich wędkarzy, zapraszamy! 18,5 cm okonie. To one dały Piotrowi Cichemu

8 8 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie w Staniewicach Mimo iż w murach szkolnych obecni są już od początku września, to 20 października zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej. - Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej takie słowa usłyszeli pierwszoklasiści naszej szkoły od dyrektora Bogumiły Roman-Struś. Na uroczystość pasowania ich na uczniów przybyli dumni rodzice, koledzy ze starszych klas i zaproszeni goście Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sławnie Janusz Stachowicz, Sekretarz - Marzanna Kołodziej i Radni Gminy Postomino: Emilia Foryś i Daniel Pakos. Pierwszaki przedstawiły krótki program artystyczny, który przygotowały pod kierunkiem wychowawczyni Eweliny Myślak. Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na ucznia Szkoły Podstawowej w Staniewicach odebrały akty pasowania. W tym wyjątkowym i ważnym dniu nowi członkowie społeczności uczniowskiej otrzymali prezent od Rady Rodziców oraz upominki od rodziców i zaproszonych gości. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Jolanta Duk-Szlawska Dzień Edukacji w Staniewicach W Szkole Podstawowej w Staniewicach uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie pod bacznym okiem pani Magdaleny Woropaj Stempień. Oprawę muzyczną wykonał pan Sławomir Sroka. Widzowie mieli możliwość obejrzeć przedstawienie zatytułowane Jak rozróżnić dwa gatunki rasy ludzkiej: nauczyciel uczeń, oraz stać się uczestnikami niezwykle ciekawego pokazu mody nauczycielskiej. Wszyscy świetnie się bawili. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły otrzymali wspaniałe upominki. Dzień Edukacji w Pieszczu 14 października to dzień wyjątkowy w każdej szkole, w naszej także. Tym razem uczniowie, pracownicy naszej placówki i zaproszeni goście spotkali się w hali sportowej. Uroczysty apel zorganizowała klasa III gimnazjum pod kierunkiem pana Artura Strusia. Pani dyrektor Renata Mazur złożyła wszystkim serdeczne życzenia. Miłym gestem były ciepłe słowa wypowiedziane w kierunku pracowników szkoły przez zastępcę wójta gminy Postomino - pana Adama Drapałę, a także przez przedstawicielkę Rady Rodziców - panią Monikę Zielonka. Marzena Juszczyk fot. Łukasz Juszczyk Ślubowanie w Pieszczu Dnia 10 października 2012 r maluchy z klasy I szkoły podstawowej i uczniowie z klasy I gimnazjum przystąpili do uroczystego ślubowania i zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, a wśród nich między innymi zastępca wójta - Adam Drapała. Program przygotowany przez naszych uczniów zachwycił wszystkich, szczególnie dumnych nauczycieli i rodziców. Pieczę nad uroczystością sprawowała pani Grażyna Kozera i pani Agnieszka Dyrcz. Dla wszystkich "pierwszaków" przygotowane zostały prezenty. Po części oficjalnej goście, dzieci i ich rodzice zostali poproszeni na poczęstunek. Marzena Juszczyk fot. Łukasz Juszczyk

9 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2012 listopad 9 ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie w Jarosławcu U c z n i o w i e k l a s pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 12 października 2012 wystrojeni odświętnie, w granatowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem, prezentując swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne przed całą społecznością szkolną, zaproszonymi gośćmi oraz rodzicami. Uczniowie udowodnili, że potrafią wiele i pięknie zdali swój pierwszy szkolny egzamin. Po zakończonej części a r t y s t y c z n e j w y c h o - wawczyni klasy Aneta Żrodowska w imieniu uczniów zwróciła się do pani dyrektor o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali pilnie świat poznawać, dobry przykład dawać, być pomocnym w domu, w szkole i wypełniać ucznia rolę, nauczycieli szanować, do lekcji się przygotować, działać na rzecz szkoły, być uprzejmym i wesołym. Po złożeniu ślubowania twarzach pierwszoklasistów upamiętniających ten ważny dla gimnazjum test odwagi pamiątkowe puchary oraz słodki nastąpił akt uroczystego w czasie wypowiadanych przez Pierwszaków dzień. malowanie, przejście po poczęstunek przygotowany pasowania na ucznia, którego panią dyrektor słów: Pasuję Cię Jeszcze większych wrażeń r ó w n o w a ż n i, d m u c h a n i e w klasie przez rodziców dokonała pani dyrektor na ucznia klasy pierwszej Szkoły dostarczyły uczniom klasy I w mąkę, ugryzienie cytrynki. pierwszoklasistów. Elżbieta Safaryn. Wielka Podstawowej w Jarosławcu p r z y g o t o w a n y p r z e z i c h Miłym zakończeniem Aneta Żrodowska powaga i przejęcie widniały na oraz wręczania dyplomów s t a r s z y c h k o l e g ó w z I I I pełnego wrażeń dnia były fot. Agnieszka Borowska Ślubowanie w Postominie Ślubuję być dobrym Polakiem. Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły. Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę. Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów. Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku. Będę dbał o sprzęt szkolny. Będę starał się być dobrym i uczciwym człowiekiem. Ślubowanie w Korlinie W dniu 26 października w Zespole Szkól Społecznych w Korlinie odbyło się ślubowanie przedszkolaków i pierwszaków. Podczas tej uroczystości w społeczności szkolnej powitano 20 dzieci. Dzieci pięknie zaprezentowały się podczas uroczystości przekonując tym samym że są już przygotowane rozpoczęcie edukacji przedszkolnej i szkolnej. fot. Agnieszka Borowska To treść ślubowania klas pierwszych, które odbyło się w jeden z październikowych dni w Zespole Szkół w Postominie. Ten rok był wyjątkowy, bo aż trzy klasy wzięły udział w uroczystości, a ich uczniowie zostali pełnowartościowymi uczniami. Pasowania dokonała Pani Dyrektor Halina Wenda i Pani wicedyrektor Małgorzata Łabędzka. Te chwile na długo zapamiętają sami uczniowie, ale także liczni bliscy dzieci, którzy towarzyszyli im w tym dniu oraz wychowawczynie: Helena Gałat-Kuc, Róża Tama, Ewa Kulczak- Leśniewska, Krystyna Gąsiorowska.

10 10 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Kolejne kilometry w nogach W niedzielę, 14 października 2012 r. po raz kolejny odbył się 13 Poznań Maraton, który na starcie zgromadził rekordową liczbę zawodników. Ponad 5700 biegaczy z 31 państw zmierzyło się z dystansem 42 kilometrów i 195 metrów. Bieg ukończyło łącznie 5420 zawodników, wśród których były 573 panie. Nie mogło wśród nich zabraknąć także reprezentantów Klubu Biegacza Bryza Postomino, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki. Trzech z nich ustanowiło swoje nowe rekordy życiowe, a jeden złamał granicę trzech godzin. Jak mówią uczestnicy warunki atmosferyczne tego dnia były do biegania idealne, do tego dodać treningowo wybiegane kilometry i pozostaje już tylko zmierzyć się z królewskim dystansem. Nowicjuszem na maratońskim dystansie wśród postomińskich biegaczy Stanisław Oszmiański, dla którego był to pierwszy maraton, który ukończył na 1494 miejscu z bardzo dobrym czasem Stanisław jako 17 mieszkaniec naszej gminy przebiegł maratoński dystans. Trzeba dużo życiowej odwagi, a b y p o s w o i m p i e r w s z y m przebiegniętym niespełna miesiąc wcześniej maratonie ponownie stanąć na linii startu. Nie zabrakło jej w rozgrywanej dodatkowo klasyfikacji Januszowi Bojkowskiemu Wójtowi Drużyn Szpiku był 9-ty. Gminy Postomino i Bogdanowi Z kolei w dniu 7 października Szlawskiemu Dyrektorowi Agencji 2012 r. Janusz Bojkowski Wójt Gminy Mienia Gminnego i Spraw Publicznych Postomino wraz z małżonką Ewą wzięli w Postominie. udział w kolejnej edycji Biegnij Janusz Bojkowski o niespełna 28 Warszawo. Stanęli na lini startu biegu minut poprawił swój wynik z 30 Hasco- na 10 km. Na mecie Biegnij Warszawo Lek Wrocław Maratonu, zajmując 3240 zameldowało się łącznie miejsce z czasem (czas netto biegaczek i biegaczy ustanawiając tym ). samym nowy rekord frekwencji Bogdan Szlawski poprawił swój zawodów biegowych w Polsce. wynik o ponad 8 minut, zajmując 4337 Janusz Bojkowski pokonał linię miejsce z czasem (czas netto mety na 1543 pozycji z czasem ). 0.47,53, zaś jego małżonka zajęła Wysokie, bardzo dobre pozycję, uzyskując czas miejsce łamiąc granicę trzech godzin S e r d e c z n i e g r a t u l u j e m y (czas brutto , netto ) uzyskanych wyników. zajął Grzegorz Antosik, który Z. Ludwikowski, A. Czarnuch Współzawodnictwo Sołectw Przedostatnią konkurencją XV systemem każdy z każdym. Drużyna Nacmierza zdobyła Współzawodnictwa Sportowo- Najmłodszą wiekowo drużyną 2 punkty i zajęła czwarte miejsce Rekreacyjnego Sołectw Gminy Turnieju była drużyna Sołectwa Łącko, Turnieju. Cennych rad zawodniczkom Postomino w roku 2012 był Turniej z a g r z e w a n a p r z e z s a m ą udzielał towarzyszący drużynie Radny Usportowionych Dwóch Ogni Kobiet, Przewodniczącą Rady Gminy Rady Gminy i Sołtys Jan Chabowski, który rozegrany został w dniu 13 w Postominie i Sołtysa wsi Jadwigę a jego małżonka, Regina grała października 2012 r. w sali sportowej Krakowską a także Naczelnika OSP w drużynie Nacmierza jako matka. Zespołu Szkół w Postominie. Łącko Zdzisława Kanię. Drużyna Trzecie miejsce przypadło Do Turnieju stanęło pięć drużyn niestety nie zdobyła punktów i zajęła drużynie Sołectwa Nosalin a kibicujący kobiecych, rozgrywając mecze 5 miejsce. swojej drużynie sołtys Krzysztof Ciróg wraz z Wiolettą Pawłowską cieszyli się z otrzymanej nagrody dla najlepszej turniejowej matki. Zacięty mecz godny finału Turnieju, stoczyły sołectwa Postomino i Tyn, o jedno zbicie lepsze okazały się jednak zawodniczki Postomina, wygrywając ostatecznie 19:18. Zwycięstwem tym Postomino obroniło mistrzowski tytuł z roku ubiegłego. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Aneta Białowąs, Klaudia Białowąs, Anna Jurewicz, Dominika Sułek, Kamila Szkudlarek, Natalia Szkudlarek, Marta Wituszyńska. Najrówniej grającą drużyną, która rozważnie i umyślnie rozgrywała każde zagranie i zbicia była drużyna sołectwa Tyń,w której matką była gminna biegaczka Aneta Szostek, Pożegnanie Wieprzy B y ł o t o o s t a t n i e s p o t k a n i e w ę d k a r z y, miłośników spinningu z koła KARAŚ nad rzeką w dniu Na spotkanie przybyło nie wielu chętnych do spróbowania swoich sił i umiejętności w tej odmianie sportu wędkarskiego. Nie wystarczy tylko machać wędką ale trzeba być też sprawnym fizycznie. Teren na rzeką jest bardzo różnorodny, strome i niebezpieczne brzegi, różne przeszkody do p o k o n a n i a p o d c z a s m a r s z u wędkarskiego w postaci rowów z wodą, zalegających brzegi konarów drzew. Po prostu trzeba jakoś sobie radzić i przy okazji nie wpaść do wody, a to nie byłoby fajne. My jesteśmy tylko w ę d k a r z a m i a n i e m o r s a m i. Poszukiwanie tej jednej ryby, której podczas tylu zawodów jeszcze nie widziałem nie jest takie proste. Teren łowienia był duży bo odcinek rzeki Wieprzy od Sławna do Darłowa. Nikomu niestety nie udało się tej słynnej TROCI wyłowić. Szkoda bo wszystko było jak należy, nawet rzeka płynęła w tym samym kierunku. Znawcy tematu też nie poradzili sobie, słychać było tylko ciągłe zawodzenia o co tu chodzi, co jest.. łagodnie a w polu zręcznie piłki wyłapywała Karolina Marczak. Drużyny kibicowały sobie nawzajem nagradzając gromkimi brawami udane zbicia, a salwami westchnień i śmiechu wszystkie niepowodzenia. Drużyny zajmujące cztery pierwsze miejsca otrzymały Puchary Wójta Gminy Postomino, które wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Postomino Jadwiga Krakowska wraz z Radnym Janem Chabowskim. mówiąc. Ryby złowione były ale nie te o które chodziło. Złowione zostały dwa wymiarowe szczupaki, dobre i to. Pierwsze miejsce zajął Rafał GOLCZYK z Pieńkówka, II i ostatnie p r e m i o w a n e z d o b y ł A n d r z e j SOBOLEWSKI również z Pieńkówka. Na pewno wszyscy powinni to wiedzieć, że obecnie według obowiązujących przepisów szczupak wymiarowy zaczyna się od 50 cm. Dozwolona ilość, którą można zabrać do domu po wędkowaniu to dwie szt. Teraz musimy czekać do pierwszego stycznia 2013, w tedy przestanie obowiązywać zakaz spiningowania. Ciekawe czy po tym okresie kłusownicy zostawią jakieś ryby dla nas, może jakieś zdołają uciec przez dziurawe siatki a społeczna straż rybacka wygra tą nie równą walkę z wiatrakami. Powodzenia dla chłopaków strażników i do zobaczenia nad wodą. Sędziami turnieju byli Kazimierz Gąsiorowski i Krzysztof Ugorski. Przed rozegraniem ostatniego w tym roku Turnieju nadal pierwsze miejsce w klasyfikacji utrzymuje Postomino i kolejny rok z rzędu wiadomo, że nie odda tytułu mistrzowskiego innej drużynie. Kolejne miejsca na podium to ciągła walka między drużynami. Po turnieju dwóch ogni na miejscu 2-gim (z 3-go) znalazła się drużyna Nacmierza, zaś z 4-go na 3-cie awansowała drużyna Nosalina. Odpuszczając dwa ognie drużyna Pieńkowa spadła poza podium (z 2-go) i zajmuje 4 miejsce. Tuż za nim jest Łącko, które awansowało z miejsca 6-go na 5-te. Miejsce 6-te zajmuje Pieszcz. Największy awans odnotowała drużyna Tynia, która plasuje się teraz na miejscu 12-tym (z 19-go). Ostatnie w tym roku zmagania sołectw odbędą się w dniu 24 listopada 2012 r., a będzie to Turniej Warcabów 100-polowych. Szczegóły wkrótce. Z. Ludwikowski, A. Czarnuch

11 Postomino Festiwal rajdowy Miesięcznik Gminy Postomino 2012 listopad 11 gminy. Miło było również spotkać na NMP z XV wieku w Chudaczewie. Do konkursu ziemniaczane trasie powiększające się grono Trasę i zagadki przygotowały dziwadło zgłoszono 14 okazów. cyklistów z Darłowa rodzinę Czerpak opiekunki świetlicy w Chudaczewie, Jurorzy wskazali najciekawsze: świnkę i Jolantę Wojtacho, którzy razem a grupami na trasie opiekowały się Pauliny Bryl z Chudaczewa, z dotychczasowymi, aktywnymi młode mieszkanki Chudaczewa. kaczuszkę Bartłomieja Meronk rowerzystami Beatą i Jackiem Po powrocie z tras na placu przy z Chudaczewa, jeża Beaty Kowalskimi wzięli udział w Festiwalu. remizie OSP w Chudaczewie spotkali Kowalskiej z Darłowa, Shrecka Kolejno na trasę wyruszyła 15- się wszyscy uczestnicy Festiwalu Wiktorii Szejna z Chudaczewa, yeti osobowa grupa miłośników Nordic Rajdowego na Święcie pieczonego Aleksandry Maksim z Chudaczewo Walking. Przewodnikiem niedzielnej z i e m n i a k a b y w s p ó l n i e i ufoludka Szymona Pakosa t r a s y b y ł S o ł t y s S o ł e c t w a z mieszkańcami Chudaczewa z Wilkowic. Chudaczewo, Radny Rady Gminy i pobliskich miejscowości bawić się W konkursie na najokazalszego w Postominie Paweł Czechowski. Po i uczestniczyć w konkursach. grzyba z 11 zgłoszonych grzybów dotarciu do miejscowości Chudaczewo Wieś obchodziła również tego pierwsze miejsce zajął borowik Beaty Sołtys opowiedział o dawnych dnia swoje dożynki. Wszystkich Kowalskiej z Darłowa. czasach. Na trasę pierwszy raz z grupą przybyłych oficjalnie powitał Janusz Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką kijkarzy wyruszyła Skarbnik Gminy Bojkowski Wójt Gminy Postomino zorganizował konkurs niespodziankę - Festiwal Rajdowy 3 w 1 Rajd i Wilkowicach pod opieką Ewy Postomino Anna Kalinowska, która wraz z gospodarzem Sołtysem tor przeszkód Strong Man. Zabawy wrzosowo-ziemniaczany odbył się Manieckiej. Miło było również powitać po powrocie nie kryła swojego Pawłem Czechowskim. było co nie miara. w Chudaczewie w dniu 23 września na trasie przedstawicieli samorządu: zadowolenia. Na wszystkich uczestników C h u d a c z e w s k i e ś w i ę t o r. P o d c z a s i m p r e z y Irenę Owsiuk, Alicję Kukowską Jako ostatnia wyruszyła 20 czekała zupa ziemniaczana, placek z a k o ń c z y ł a p o t a ń c ó w k a p o d zorganizowano 3 rajdy: rowerowy, i Daniela Pakosa radnych naszej osobowa grupa śmiałków na rajd ziemniaczany z sosem lub na słodko, gwiazdami przy akompaniamencie Nordic Walking i pieszy o formule kiełbasa z grilla, chleb ze swojskim Pawła Cichego. podchodów dla najmłodszych. smalcem i kwaszonym ogórkiem oraz Święto pieczonego ziemniaka J a k o p i e r w s i n a t r a s ę rarytas dnia ziemniak w obierce dofinansowano ze środków Gminnej C h u d a c z e w o P o s t o m i n o prosto z parnika. Kto miał ochotę mógł Komisji Rozwiązywania Problemów Pieńkówko Tyń Staniewice kupić ciasto własnego wypieku, Alkoholowych w Postominie. Wilkowice Mazów Chudaczewo przygotowane przez mieszkańców, W imieniu organizatorów wyruszyli cykliści. Przewodnikiem wziąć udział w loterii fantowej i uczestników Festiwalu Rajdowego trasy był Zdzisław Ludwikowski, który i wspólnie się bawić. 3 w 1 serdecznie dziękujemy dbał o to by wszyscy szczęśliwie dotarli Rozstrzygnięto ogłoszone wszystkim, którzy przyczynili się do do celu. Na moście w Mazowie wcześniej konkursy. Jurorami tego dnia zorganizowania tego wspaniałego spotkały się dwie grupy rowerowe: byli: Anna Kalinowska Skarbnik wydarzenia, a w szczególności: postomińska, która wyjechała Gminy Postomino, Paweł Czechowski mieszkańcom sołectwa Chudaczewo z Chudaczewa oraz cykliści ze Sławna. Sołtys Chudaczewa oraz Komendant na czele z Sołtysem Pawłem Rowerzyści podziwiali uroki babiego OSP Chudaczewo Piotr Wieliński, Czechowskim, strażakom OSP lata, zbierali grzyby, poszukiwali którzy nie mieli łatwego zadania. Chudaczewo, Kołu Gospodyń w r z o s ó w n a b u k i e t y. W ś r ó d N a j w s p a n i a l s z y b u k i e t z C h u d a c z e w a, o p i e k u n o m rowerzystów była grupa uczestników z wrzosem był Emilii Tracz i uczestnikom zajęć w Świetlicy zajęć ze świetlic wiejskich w Pałowie z Boleszewa, Teresy Brzozowskiej ze w Chudaczewie oraz Straży Gminnej Sławna oraz Danuty Ogórek ze w Postominie. pieszy, a właściwie podchody wokół Sławna. Wyróżniono bukiet dzieci ze M. Lech-Szajner wsi z testem wiedzy o Chudaczewie. Świetlicy w Chudaczewie. A. Czarnuch W trasę wyruszyło: 9 dziewczynek, 11 chłopców. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy i po drodze odszukiwali pytania schowane w różnych, dziwnych miejscach. By pójść dalej m u s i e l i u d z i e l i ć p o p r a w n y c h odpowiedzi dotyczących Chudaczewa i historii tej miejscowości. Podczas podchodów można było podziwiać miejscowość, przyrodę i dowiedzieć się dużo ciekawostek dotyczących dziedzictwa kulturowego tego regionu, np. historii cmentarza oraz kościoła II Memoriał Szachowy uczestników do Postomina zawitała Bartłomiej Bogus. reprezentującym gminę Postomino był m o c n a e k i p a s z a c h o w y c h Z kolei w klasyfikacji seniorów Bartłomiej Bogus, który również zawodników ze Słupska, Koszalina, nagrody rzeczowe otrzymało 6-ciu otrzymał nagrodę rzeczową. Sławna, Dębnicy Kaszubskiej, Kepic, najlepszych panów: Mirosław Serdecznie gratuluję uzyskanych Koszalina i Pieńkowa. Rozegrano Mielczarski, Dariusz Wiewiórkowski, wyników i zapraszam na kolejny, III 9 rund, każda z nich trwała 15 min. Zbigniew Mielczarski, Michał Nisztuk, Memoriał Szachowy im. Alfreda Zawody sędziował Witalis Sapis. Jan Biskupski i Brunon Studziński. Obszańskiego już za rok. A 1 grudnia Zwyciężyli w klasyfikacji open: Zwycięzca otrzymał również puchar 2012 r. zapraszam na Szachowe 1 miejsce Mirosław Mielczarski Wójta Gminy Postomino. Mistrzostwa Powiatu Sławieńskiego. 2 m i e j s c e D a r i u s z J e d y n y m z a w o d n i k i e m A. Czarnuch Wiewiórkowski 3 miejsce Marek Kwiatkowski 21 października 2012 r. miłośnika szachów oraz popularyzacja w Centrum Kultury i Sportu królewskiej gry wśród dzieci, w Postominie zorganizowano młodzieży i dorosłych na terenie Gminy II Memoriał Szachowy im. Alfreda Postomino i w regionie. Obszańskiego. Celem turnieju było Już o poranku, w siedzibie CKiS u c z c z e n i e p a m i ę c i A l f r e d a zjawili się pierwsi pasjonaci szachów, Obszańskiego szachisty, cenionego k t ó r z y s t a n ę l i d o z m a g a ń. działacza, organizatora, trenera, Wystartowało łącznie 18 zawodników, wychowawcy młodzieży, wielkiego wśród których była 1 kobieta. W ocenie TABELA TURNIEJOWA wg zajętych miejsc jest dostępna na stronie Lucyna Sapis jedyna kobieta biorąca udział w turnieju otrzymała nagrodę rzeczową za zajęcie I miejsca w klasyfikacji kobiet. W klasyfikacji juniorów I miejsce, nagrodę rzeczową i puchar Wójta Gminy Postomino otrzymał zajmujący wysokie 3 miejsce w klasyfikacji open Marek Kwiatkowski, zaś II miejsce zajął

12 12 listopad 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Halloween wychowane Upiory, trzeba było porządkować salę mimo, że zadanie nie było łatwe. Impreza cieszyła się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem wszystkich małych i dużych, odważnych i nieśmiałych, tych, którzy uwielbiają się bać i tych, którzy strachu nie lubią. Sukces uczennicy z Jarosławca Halloween przywędrowało do nas niedawno i zyskuje coraz więcej zwolenników. Nieistotne kiedy się pojawiło, ani skąd się wzięło. Ważne, że Halloween to doskonała okazja zabawy do dla małych i dużych. W dniu r. do klasy I b ze Szkoły Podstawowej w Postominie zleciały wszystkie okoliczne Wiedźmy, Wampiry, Kościotrupy i Upiory! Wielki Sabat rozpoczął się nauką straszliwego wierszyka i okrzyku. Z taką umiejętnością Dzielne Upiory wyruszyły na wielkie łowy, podczas których zdobywały cukierki. Dzikie Zjawy uczestniczyły także w wielu innych halloweenowych zabawach i grach sprawnościowych m. in. wyginały śmiało ciało przeskakując i latając "piekielną miotłą" czy stworzyły mumię z magicznego papieru. G ł ó w n ą a t r a k c j ą d n i a b y ł o przygotowanie piekielnej sałatki Serdecznie dziękuję mamom owocówki, którą później śmiało Katarzynie Dankowskiej i Edycie konsumowały. Majbroda za pomoc w przygotowaniu Po tych szaleństwach, jak i przeprowadzeniu tak udanej zabawy. przystało na porządne i dobrze Ewa Kulczak - Leśniewska Jak uczyć się w domu, jak w szkole W dniu 13 września 2012 r. rozmawiać z pociechami o problemach zorganizowane ognisko, były pieczone w świetlicy wiejskiej w Królewie odbyło związanych z nauką i wspólnym ziemniaki i kiełbaski oraz słodki s i ę s p o t k a n i e d l a r o d z i c ó w rozwiązywaniu ich. poczęstunek. z pedagogiem szkolnym Panią Takie porady przydadzą się Wszystkim, którzy przyczynili się Małgorzatą Banasiak. każdemu rodzicowi w nawiązywaniu do zorganizowania spotkania Pani Małgosia zachęcała lepszych kontaktów ze swoimi serdecznie dziękujemy. rodziców do wspólnego uczenia się dziećmi. Sołtys i Rada Sołecka Królewa z dziećmi oraz podała kilka porad jak P o s p o t k a n i u z o s t a ł o Dzień Chłopaka w Postominie Dzień Chłopaka to jedno z tych Chłopaka Chłopcy mieli do a na koniec ogłosiły remis dla mniej popularnych świąt. Być może to wykonania wiele śmiesznych zadań - wszystkich. Super Chłopakiem 2012 właśnie z tego powodu, nawet sami prób: próba odwagi (przejście w butach zostali wszyscy chłopcy z klasy I b. zainteresowani nie zawsze potrafią na obcasach jak modelka), próba Każdy chłopiec otrzymał drobny słodki wskazać dokładną datę swego święta. zręczności (zawiązywanie kokardy na prezencik. Dzień Chłopaka w klasie I b Dzień Chłopaka obchodzony jest co r ę k u d z i e w c z y n k i ), p r ó b a naprawdę był bardzo udany. Wszyscy roku 30 września. Dziewczynki wytrzymałości (wykonanie 10 bawili się znakomicie i pytają o kolejne składają w tym szczególnym dniu p o m p e k ), p r ó b a m ą d r o ś c i takie okazje. najlepsze życzenia swoim kolegom (odpowiadanie na wylosowane Ewa Kulczak - Leśniewska z klasy, organizują im ciekawe zabawy zagadki). Koledzy zdobywali punkty i konkursy. W klasie I b ze Szkoły za poszczególne konkurencje. P o d s t a w o w e j w P o s t o m i n i e Dziewczynki nad wyraz uważnie zorganizowano konkurs na Super obserwowały zachowanie chłopców, Uczennica klasy II gimnazjum ZS w Jarosławcu, Joanna Kołodziejska, osiągnęła duży sukces w MISTRZOSTWACH POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO - GIMNAZJADA 2012/2013. Asia zajęła I miejsce w INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT na dystansie 1700m, pokonując kilkadziesiąt rywalek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Dyrektor szkoły i grono pedagogiczne. Porządki na zapomnianych nekropoliach W dniu 25 października 2012 wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce wraz ze swoimi wychowawcami zajęli się uporządkowaniem niewielkiego cmentarza leżącego na obrzeżach usteckiego poligonu w Zalesinie. To nieistniejąca już obecnie osada położona na pograniczu dwóch województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego, po której najwyraźniejszą pozostałością jest jedynie leśny cmentarz. Młodzież po zapoznaniu się z historią obcego dla nich miejsca przystąpiła do porządków, wynosząc liczne gałęzie, czyszcząc pomniki i grabiąc liście. Po wykonanych pracach zapalono znicze i udano się w drogę powrotną do szkoły. Robert Dąbrowski

Szept. Postomina. Kolejne wozy strażackie dla naszych jednostek. Gmina Postomino. Rok XXVI. kwiecień

Szept. Postomina. Kolejne wozy strażackie dla naszych jednostek. Gmina Postomino. Rok XXVI. kwiecień Szept Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl epuap: /postomino/skrytka Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T

Bardziej szczegółowo

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. 21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka

Szept. Postomina. 21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny

Szept. VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny Szept Postomina Gmina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl Postomino epuap: /postomino/skrytka UWAGA! Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV.

Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV. Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr299 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. szkolo! ORLIK 2012 - Jarosławiec. Witaj. Pierwsze solary w gminie. przekazano do użytku. Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011/2012

Szept. Postomina. szkolo! ORLIK 2012 - Jarosławiec. Witaj. Pierwsze solary w gminie. przekazano do użytku. Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011/2012 Szept www.postomino.pl szept.postomino.pl Postomina Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A ORLIK 2012 - Jarosławiec

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Otwarcie sali wielofunkcyjnej w Postominie. Dzień Babci i Dziadka. Gmina Postomino. Rok XXVI styczeń 2015.

Szept. Postomina. Otwarcie sali wielofunkcyjnej w Postominie. Dzień Babci i Dziadka. Gmina Postomino. Rok XXVI styczeń 2015. Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr302 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. Będą kolejne schetynówki w Jarosławcu. Bieg Po Plaży ponownie ZŁOTY

Szept. Postomina. Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. Będą kolejne schetynówki w Jarosławcu. Bieg Po Plaży ponownie ZŁOTY Szept www.postomino.pl szept.postomino.pl Postomina Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Samorząd Przyjazny

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Szept. Kolejny Złoty Bieg

Szept. Kolejny Złoty Bieg Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku.

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI ISSN 1232 4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena 1,50 zł W numerze: o dwóch odcinkach obwodnicy Leżajska o sfinalizowanych inwestycjach

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Na zbliżające się Święta Wielkanocne Składamy moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń Niech radość

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 11 (183) Listopad 2012 ISSN 1506-1957 PATRIOTYCZNE OBCHODY W Kończewicach miały miejsce listopadowe uroczystości Święta Niepodległości, które odbyły się w Miejscu Pamięci Narodowej

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy Sportową Gminą! z Prosto z budowy Ukłony dla nauczycieli z Swarzędz bliżej jeziora

Jesteśmy Sportową Gminą! z Prosto z budowy Ukłony dla nauczycieli z Swarzędz bliżej jeziora Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 8 (268) październik 2010 bezpłatne pismo informacyjne Jesteśmy Sportową Gminą! z Prosto z budowy Ukłony dla nauczycieli z Swarzędz bliżej jeziora

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu GAZETA DOBROŃSKA BISKUP ADAM LEPA W DOBRONIU 110 LECIE ORKIESTRY Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 Nr 2/67

CZERWIEC 2008 Nr 2/67 CZERWIEC 2008 Nr 2/67 Nr 2/67 czerwiec 2008 1 Z obrad Rady Gminy Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. XIII dożynki powiatowe. Rozpoczął się nowy rok szkolny

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. XIII dożynki powiatowe. Rozpoczął się nowy rok szkolny Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (87) lipiec/sierpień 2012 ISSN 1730-9190 XIII dożynki powiatowe WIADOMOŚCI Z RATUSZA 19 sierpnia w Konopiskach koło Częstochowy odbyły się XIII dożynki powiatowe.

Bardziej szczegółowo

BĘDZIE REMONT. W numerze również: Wójt otrzymał absolutorium. Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach. Relacja z budowy przedszkola w Niemcach

BĘDZIE REMONT. W numerze również: Wójt otrzymał absolutorium. Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach. Relacja z budowy przedszkola w Niemcach Nr 3/86/2012 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. BĘDZIE REMONT W numerze również: Wójt otrzymał absolutorium Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach Relacja z budowy przedszkola w Niemcach Radio Lublin

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

Kurier SOŁECKI. W numerze: Wybory samorządowe. Bajka o gwiazdach i meteorach. Powiatowe dożynki. Szkolne wydarzenia. Sukcesy Sparty Sycewice

Kurier SOŁECKI. W numerze: Wybory samorządowe. Bajka o gwiazdach i meteorach. Powiatowe dożynki. Szkolne wydarzenia. Sukcesy Sparty Sycewice Kurier SOŁECKI Miesięcznik Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kobylnica Październik 2010 Nr 7(72) Rok X Egz. bezpł. W numerze: Święto zmarłych Jest taki dzień, kiedy znika granica pomiędzy światem zmarłych

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo