Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 825 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Studia Doktoranckie Wydziału Zarządzania Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie 1. Wprowadzenie Wzrastająca konkurencja oraz wejście Polski do Unii Europejskiej zmuszają hotelarzy do większej aktywności na rynku. Jednym z głównych sposobów podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa jest oferowanie usług o najwyższej jakości. Polskie firmy hotelarskie mogą tego dokonać poprzez przystąpienie do sieci franchisingowych. Od kilku lat sektor usług franchisingowych w Polsce dynamicznie się rozwija. W 1995 r. istniało zaledwie 25 systemów, a obecnie jest ich Przynosi korzyści obu stronom związanym umową franczyzową. Franczyzodawca powiększa swój biznes, natomiast franczyzobiorca uzyskuje korzyści ekonomiczne. Klient otrzymuje pewność zakupu usługi w sprawdzonym systemie działającym pod znaną marką. Umowa franchisingu, na podstawie której hotel może korzystać ze znaku firmowego, zobowiązuje do przestrzegania norm ustanowionych przez dany system, co kontrolowane jest przez firmę macierzystą. Obecnie franchising jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenie biznesu hotelarskiego oraz gastronomicznego. Celem artykułu jest ukazanie roli franchisingu stosowanego w firmach hotelarskich. Cechą charakterystyczną systemu funkcjonowania współczesnego hotelarstwa jest spadek znaczenia hoteli niezrzeszonych, natomiast dominującą pozycję zajmują w nim grupy hotelowe, które dysponują kilkudziesięcioma milionami miejsc noclegowych na całym świecie. Wzrastająca konkurencja oraz nowe 1 Raport o franchisingu i systemach agencyjnych w Polsce 2005/2006, Profit System, Warszawa 2006, s. 2.

2 86 tendencje występujące na rynku usług hotelarskich spowodowały, że od kilku lat obserwowany jest wzrost popularności franchisingu w hotelarstwie. 2. Istota i rozwój franchisingu W Polsce system franchisingowy w hotelarstwie pozostaje w początkowej fazie rozwoju. W branży hotelarskiej przeważają oferty franchisingu systemów zagranicznych. Szacuje się, że około 65% hoteli na świecie należy do sieci franchisinowej 2. Dzięki tej formie prowadzenia działalności gospodarczej rozwijają się największe grupy hotelowe. Przystąpienie do sieci franchisingowej jest także sposobem na pozyskanie nowego wizerunku poprzez działanie pod znaną marką 3. Co roku pojawiają się w Polsce nowe marki, kolejnych grup hotelarskich, dlatego rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny i zróżnicowany. W literaturze spotyka się wiele definicji franchisingu. M. Mendelshon formułuje istotę tego systemu, pisząc, że jest to: udzielenie przez jedną osobę (franczyzodawcę) drugiej osobie (franczyzobiorcy) zezwolenia, które upoważnia franczyobiorcę do prowadzenia działalności handlowej pod znakiem towarowym/ nazwą firmową franczyzodawcy oraz wykorzystanie całego pakietu zawierającego wszystkie elementy niezbędne do tego, aby nieprzeszkolona wcześniej osoba mogła być wprowadzona do przedsiębiorstwa zaprojektowanego i utworzonego przez franczyzodawcę oraz by mogła prowadzić to przedsiębiorstwo przy stałej pomocy na z góry ustalonych zasadach 4. Następnie podaje tzw. franczyzową formułę przedsiębiorstwa, na którą składają się 5 : kompletna kompetencja przedsiębiorstwa, czyli wypracowanie przez franczyzodawcę takiego sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa we wszystkich jego aspektach, który pozwoli osiągnąć sukces, proces wprowadzenia i szkolenia we wszystkich dziedzinach zgodnie z przyjętą koncepcją, stała pomoc i doradztwo. Jako uzupełnienie powyższej definicji można przytoczyć sformułowanie stosowane przez Polską Organizację Franczyzodawców, która określa franchising jako trwały, kontraktowy stosunek umowny łączący dawcę i biorcę. Wynika 2 Ibidem, s Sieć franchisingowa to organizacyjna całość obejmująca organizatora systemu (franczyzodawcę), franczyzobiorców (wchodzących w skład danego systemu); składniki materialne i procedury; funkcjonuje pod wspólnym logo dawcy na zasadzie specyficznej umowy franczyzy. Biorąc pod uwagę podstawowe kryteria, systemy dzieli się na własne, obce (zagraniczne) i mieszane. Por. B. Pokorska, Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa 2000, s M. Mendelson, D. Acheson, Franchising, Poltext, Warszawa 1992, s Ibidem, s. 23.

3 Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności z niego obowiązek dawcy do przekazywania biorcy know-how w sposób ciągły, przez cały czas obowiązywania umowy, a który obliguje biorcę do uiszczania na rzecz dawcy opłat franchisingowych lub innych świadczeń 6. System franchisingu przekazuje zestawienie wskazówek i procedur zarządzania dla franczyzobiorcy. Jego istota polega na udostępnieniu prawa oraz nałożeniu obowiązku prowadzenia firmy zgodnie z opracowaną przez dawcę koncepcją. Udostępnia on wiedzę, pakiet narzędzi oraz doświadczenie. Franczyzobiorca ma prawo do korzystania z nazwy handlowej, znaku towarowego, know-how 7, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technologicznej, systemu postępowania i innych praw własności intelektualnej, wspólnej promocji, pomocy i doradztwa oraz do korzystania ze stałej pomocy technicznej i handlowej franczyzodawcy. Wnosi on również do biznesu własny kapitał, do którego, w przypadku działalności hotelarskiej, zalicza się własny hotel. Musi on spełniać określone wymagania techniczne, stawiane przez franczyzodawcę. W zamian za wymienione prawa franczyzobiorca zobowiązany jest do wpłaty określonej opłaty, która stanowi wynagrodzenie dla dawcy oraz pozwala finansować dalszy rozwój sieci. W dalszej kolejności wpływa na podniesienie wartości rynkowej wszystkich podmiotów należących do sieci. Dodatkową korzyścią przemawiającą za franchisingiem jest możliwość przystąpienia do organizacji, federacji i zrzeszeń franchisingowych działających w większości krajów świata. Działająca na naszym rynku Polska Organizacja Franchisingowa (POF) ma na celu ochronę praw oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej członków wobec organów władzy i administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, jak również wobec innych organizacji, w tym na forum międzynarodowym. Do zadań POF należy również: reprezentowanie interesów swoich członków wobec związków zawodowych pracowników, organizowanie i popieranie poczynań zmierzających do rozwoju działalności prowadzonej w formie franczyzy bądź systemów agencyjnych. Jest wyrazicielem opinii zrzeszonych członków w sprawach odnoszących się do prawnej regulacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, funkcjonowania rynku finansowego i walutowego, handlu zagranicznego oraz wszelkich unormowań związanych z franczyzą bądź systemami agencyjnymi. Ponadto do jej zadań należy opracowywanie standardów, norm etycznych oraz pomoc w prowadzeniu rzetelnej działalności franchisingowej. Zadaniem organizacji jest także niesienie pomocy członkom w zakresie 6 Raport o franchisingu i systemach agencyjnych w Polsce, s Know-how termin ten oznacza konkretną wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonywania lub produkowania czegoś, kompetencje, biegłość. Por. S. Sztaba, Ekonomia od A do Z. Podręczna encyklopedia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 76.

4 88 podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych, reprezentowanie ich zbiorowych interesów wobec opinii publicznej i innych grup pracodawców, jak również innych związków, organów i organizacji 8. Franczyzodawca powinien szczegółowo określić wysokość opłat, które franczyzobiorca będzie zobowiązany wpłacać. Przychody franczyzodawcy za licencje udzielone na korzystanie z pakietu franchisingowego przybierają trzy formy 9 : 1) wstępna opłata franchisingowa (an initial franchise free), która powinna pokryć koszty dawcy związane ze stworzeniem i sprzedażą pakietu franchisingowego. Jednak w praktyce opłata ta nie wystarcza na pokrycie tych kosztów, szczególnie w początkowym etapie rozwoju systemu franchisingowego. Sprzeczność ta występuje, ponieważ dawcy rozpoczynający budowę systemu oferują pakiet za opłatę wstępną kształtującą się w dolnych granicach zakładanych przez nich kwot. Powyższe działania mają na celu uatrakcyjnić ofertę dawców dla kandydatów na biorców. Dlatego też dawcy są skłonni do obniżenia opłaty wstępnej dla osób zainteresowanych przystąpieniem do zaproponowanego przez nich systemu. Wysokość tej opłaty wynosi około 10% całości wstępnych kosztów ponoszonych przez franczyzyobiorcę, dla systemów, które nie wymagają znacznych wkładów finansowych, lecz może również być niższa dla systemów potrzebujących wysokich nakładów finansowych ze strony biorców; 2) bieżąca opłata franchisingowa (an on-going franchise free; a royalty), wnoszona za korzystanie przez biorcę ze znaku towarowego, know-how oraz za wsparcie w postaci usług bieżących, jakich udziela dawca w trakcie obowiązywania umowy franchisingowej. Opłata liczona jest jako procent od wartości sprzedaży realizowanej przez biorcę, może być ustalana: jako procent od obrotu najczęściej spotykana forma opłaty, jej wysokość wynosi od 3 6% obrotu, jako opłata uzależniona od zakupu materiałów i towarów nabywanych u dawcy, jako opłata stała polega na wpłacaniu stałej kwoty; 3) wpłata na wspólny fundusz marketingowy (an advertising contribution; an advertising free). Najważniejszą korzyścią wynikającą z franchisingu dla biorcy jest rozpoznawalność marki i tzw. good will dawcy i jego systemu jako całości. Dawcy zatem pobierają od biorców oddzielną opłatę przeznaczoną na finansowanie działań promocyjno-reklamowych, a także public relations całego systemu. Wysokość tej opłaty kształtuje się w granicach od 1 3% obrotu Statut Polskiej Organizacji Franczyzodawców, rozdz. II, 9, pkt D. Czerwińska-Kayzer, A. Bieniasz, Franchising jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Rocznik Naukowy SERiA 3, Warszawa 2005, s E. Banachowicz, Franchising. Skorzystaj z tej szansy, Poltex, Warszawa 1994, s. 72.

5 Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności Franczyzodawca zapewnia: Franczyzobiorca zapewnia: wiedza doświadczenie doradztwo licencja kapitał hotel (lokal) personel znak towarowy, marka procedury, wskazówki koncepcje zarządzania procedury jakości działania marketingowe organizacja sieci systemy rezerwacji public relations korzyści opłaty inicjatywa kooperacja własna działalność gospodarcza ubezpieczenie działalności Rys. 1. Elementy umowy franchisingowej Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Sala, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004, s Istotą franszyzy jest wyjątkowość, oryginalność produktu, na którym opiera swoje funkcjonowanie dawca. Rodzaj działalności wyróżnia przedsiębiorstwo, pomysł na biznes powinien być opatentowany, wypróbowany. Zazwyczaj przystępując do sieci franchisingowej, biorca nabywa renomę oraz znaną markę, która zwiększa jego popularność i konkurencyjność. Dawca udostępnia korzystanie z określonego zespołu praw, koncepcji wiedzy, doświadczenia, określonych procedur, udostępnia receptury, szkoli pracowników. W zamian biorca inwestuje swój kapitał oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i uiszczania stałych określonych opłat wynikających z umowy franchisingowej 11. Element umowy franchisingowej przedstawiono na rys Umowa franczyzy to umowa, na mocy której jeden przedsiębiorca (franczyzodawca) drugiemu przedsiębiorcy (franczyzobiorcy) zezwala za bezpośrednim lub pośrednim pieniężnym wynagrodzeniem na stosowanie franczyzy w celu umiejscowienia na rynku określonych towarów i (lub) usług. Por. B. Pokorska, Leksykon franczyzy, s. 31.

6 90 3. Wykorzystanie franchisingu w branży hotelarskiej Z punktu widzenia ekonomii uzasadnieniem rozwoju sieci hoteli jest potencjalna możliwość osiągnięcia korzyści skali 12. W dziedzinie zarządzania siecią korzyści skali wynikają z faktu, że koszty administracyjne nie zawsze zwiększają się proporcjonalnie do zakresu działalności. Taka sytuacja występuje wówczas, gdy hotel posługuje się scentralizowanym systemem rezerwacji pokoi. Centralizacja niektórych działań przynosi również korzyści w zakresie organizacji świadczenia usług, np. gdy praniem lub drobnymi naprawami i konserwacją urządzeń zajmuje się jednostka centralna, obsługująca kilka obiektów. Korzyści skali umożliwiają podział ryzyka i wyrównanie strat poniesionych w jednym obszarze zyskami osiągniętymi w pozostałych. Korzyści skali oraz konieczność wchodzenia na rynki międzynarodowe były i są czynnikami sprzyjającymi fuzjom oraz przejęciom w hotelarstwie. W wyniku tych działań rynek jest zdominowany przez niewielką grupę dużych przedsiębiorstw hotelarskich. Wybór kierunku geograficznego ekspansji odzwierciedla cele poszczególnych firm, z czym wiąże się lokalizacja obiektów albo w regionie o tradycyjnie dużym popycie lub tam, gdzie istnieją realne możliwości jego zwiększenia w najbliższej przyszłości 13. Główną przyczyną ekspansji dużych firm hotelarskich na rynki międzynarodowe jest zwiększenie rentowności. Największe zainteresowanie wzbudzają wśród nich Europa i Ameryka Północna, przyjmujące łącznie trzy czwarte ogólnej liczby turystów zagranicznych. Atrakcyjnym rynkiem turystycznym, zarówno pod względem wielkości, jak i dynamiki rozwoju, jest Azja i region Pacyfiku, gdzie wiele sieci buduje lub przejmuje obiekty w nadziei na utrzymanie dużego tempa wzrostu zysku. W ostatnim czasie nastąpiły jednak zmiany preferencji turystów mających wpływ na wybór hotelu. Dotyczą one głównie standardów oraz jakości świadczonych usług. Większą rolę zaczęły odgrywać europejskie 12 Korzyści skali to korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające ze zwiększenia skali produkcji. Wraz ze wzrostem ilości wytwarzanego dobra lub wzrostem skali świadczonych usług koszty stałe rozkładają się na coraz większą liczbę sprzedanych jednostek i jest to w coraz większym stopniu odczuwalne dla producenta lub usługodawcy. Korzyści skali dzielimy na wewnętrzne i zewnętrze. Wewnętrzne korzyści skali występują, gdy rozwój jednej firmy generuje przewagę w kosztach nad mniejszymi firmami, przyczyniając się do wystapienia konkurencji niedoskonałej (np. duże firmy będą miały przewagę nad małymi ze względu na niższy przeciętny koszt, prowadzi to do zdominowania rynku przez kilka firm). Zewnętrzne korzyści skali występują, gdy rozwój danego sektora pozwala na bardziej efektywne zaopatrzenie w usługi od firm działających w jego ramach (np. duże firmy nie mają przewagi nad małymi, duża liczba firm, wolna konkurencja). Por. S. Sztaba, op. cit., s K. Kłosiński, A. Masłowski, Globalizacja sektora usług w Polsce, Poltex, Warszawa 2005, s. 118.

7 Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności sieci hoteli (zwłaszcza brytyjskie i francuskie), do których należą obecnie znane na świecie marki. Przedsiębiorstwa hotelarskie charakteryzuje tradycyjna skłonność do ekspansji na rynki zagraniczne. Oprócz poszukiwania nowych rynków, co stanowi podstawowy warunek ich rozwoju, dostrzegają one konieczność zwiększenia rentowności na obszarach gwarantujących wzrost przychodów. Starają się również wykorzystać fakt istnienia różnic w koniunkturze gospodarczej między poszczególnymi regionami świata, zabezpieczając się w ten sposób przed skutkami recesji. Wśród międzynarodowych firm hotelarskich przeważa pogląd, że jeśli chce się osiągnąć sukces, to należy wybrać jedną z trzech opcji 14 : globalizację polegającą na rozszerzaniu działalności zarówno w aspekcie geograficznym, jak i pod względem obsługiwanych segmentów, koncentrację działań na wybranym rynku krajowym lub regionalnym, zajęcie precyzyjnie określonej niszy na danym rynku. W połowie lat 80. XX w. w hotelarstwie nastąpiły zmiany w strukturze własności. Cechą tego procesu jest tendencja do budowania dużych, a więc kapitałochłonnych obiektów. Właścicielami hoteli są coraz częściej instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe lub grupy spółek akcyjnych, które zwykle powierzają nadzór nad inwestycjami specjalistom z dziedziny zarządzania hotelarstwem. Hotele prowadzone przez indywidualnych właścicieli są znacznie mniejsze i obsługują głównie nisze rynkowe. Mimo niezbyt sprzyjających warunków, część z nich utrzymuje uprzywilejowaną pozycję na rynku ze względu na to, że mogą samodzielnie podejmować decyzje. Pozostałe firmy hotelarskie stopniowo, ale w sposób ciągły, ewoluują w kierunku tworzenia lub przyłączania się do dużych sieci. Pod koniec lat 80. XX w. jeden na 50 hoteli należał do sieci, natomiast obecnie stanowią one ponad 60% wszystkich obiektów. O dużym rozwoju sieci hotelarskich zadecydowały trzy czynniki 15 : system franchisingu, kontrakty menedżerskie, polityka rozwoju rynku hotelarskiego. Po stworzeniu sieci hotelowej można w pełni docenić zalety centralizacji systemu rezerwacji, programu marketingowego i organizacji szkoleń pracowników w skali nie tylko krajowej, lecz także międzynarodowej. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie istnieje łącznie około 3000 sieci hoteli, z których każda składa się minimum z 10 obiektów, na 200 największych firm hotelarskich przypada łącznie co najmniej 20% ogólnej liczby pokoi S.G.F. Dawson, Expanding in a Barier Free Europe. Globalisation Strategy in the Hotel Industry, Routledge, London 1995, s M. Turkowski, Hotelarstwo, PWE, Warszawa 1993, s S.G.F. Dawson, op. cit., s. 153.

8 92 Tradycyjnymi cechami firm hotelarskich są: przedsiębiorczość w poszukiwaniu nowych źródeł zysku i działanie w elastycznym otoczeniu. Walka konkurencyjna spowodowana dojrzewaniem sektora oraz powiększeniem się wskaźników wzrostu, doprowadziła do zmiany rywalizacji firm. Głównym jej celem jest osiągniecie możliwie największego udziału w rynku. Starając się przystosować do zasad funkcjonowania rynku globalnego, firmy hotelarskie tworzą nowe strategie rozwoju, które mają im zapewnić sukces, takie jak 17 : rozwój nowego produktu. Dzięki zaawansowanym technologiom istnieje możliwość realizacji nowatorskich koncepcji architektoniczno-technicznych. Hotele już istniejące, jak i te, które dopiero rozpoczynają działalność, starają się, aby ich obiekt wyróżniał się pod względem architektury oraz wyposażenia technicznego od podobnych tego typu. Koncepcje te polegają m.in. na zastosowaniu technologii Wi-Fi w hotelach, co wpływa na zwiększenie konkurencyjności obiektu na rynku; różnicowanie produktu za pomocą strategii dywersyfikacji określaną zamiennie jako marketing zróżnicowany. Ze względu na coraz silniejszą konkurencję sieci hotelowe różnicują produkty tak, aby dotrzeć do rynków niebędących wcześniej w sferze ich zainteresowań; przekształcania starych obiektów w hotele klasy ekonomicznej (tzw. tanie). W miejscowościach, w których trudno znaleźć lokalizację pod hotel wykorzystuje się istniejące już obiekty, przekształcając je na zasadzie franchisingu w sieć hotelową. Ma to na celu zwiększenie obłożenia oraz popytu na tanie hotele, które będą w pełni wykorzystane przez turystów; wspólne przedsięwzięcia. Sieci hotelowe tworzą z liniami lotniczymi wspólną bazę technologiczną i marketingową, oferując regularnie podróżującym biznesmenom programy frequent foyer; wejście na rynki równoległe. Marriott Coroporation wraz z siecią Accor zaoferowały w miejscowościach posiadających szczególne właściwości lecznicze bazę noclegową, dietetyczne całodzienne posiłki oraz całodobową opiekę medyczną osobom starszym. Działania te przeprowadzono na wzór obiektów uzdrowiskowych; nowatorskie programy marketingowe mające na celu pobudzenie popytu. Na przykład przy okazji uprawiania turystyki można skorzystać z zabiegów poprawiających zdrowie i urodę. Zajmują się nimi centra medyczne, sanatoria, prywatne kliniki, instytuty Spa&Wellness. Dlatego też w programach marketingowych należy uwzględnić świadczenie usług noclegowych i towarzyszących dla turystów przebywających w hotelach podczas rekonwalescencji; 17 M. Turkowski, op. cit., s. 147.

9 Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności penetracja międzynarodowych rynków podróży i turystyki, na których istnieją możliwości rozwoju usług hotelarskich. Jako przykład można wymienić tzw. wschodzące rynki turystyki w Afryce (Angola wzrost liczby turystów o 40%, Wyspy Zielonego Przylądka 20%, Maroko turystów), na Bliskim Wschodzie (Jemen wzrost o 18%, Syria 15% Egipt turystów, Arabia Saudyjska turystów), w Azji i na Pacyfiku (Kambodża przyrost o 19%, Laos 16%, Chiny turystów, Malezja turystów), w Ameryce (Salwador wzrost o 17%, Kuba 11%, Argentyna turystów, Gwatemala turystów) w Europie (Armenia wzrost o 40%, Kirgistan 30%, Chorwacja 20%, Tunezja turystów, Ukraina turystów) 18 ; usamodzielnienie niższych szczebli struktury organizacyjnej hoteli w zakresie podejmowania decyzji celem utrzymania ścisłego kontaktu z gośćmi. Jako przykład można przytoczyć pracę recepcjonisty charakteryzującą się głównie uporządkowaniem i dokładnością w prowadzeniu dokumentacji. Ponadto stanowisko wymaga od osoby na nim zatrudnionej intensywnego kontaktu z pozostałymi działami hotelu, jak i z klientami. Na tym stanowisku pracy mogą szybko następować zmiany, w których konieczne jest podejmowanie trafnych decyzji często pod presją czasu (np. o wysokości udzielonego rabatu, zamianie pokoju na inny), dlatego też pracownik tam zatrudniony powinien wykazywać się samodzielnością w szybkim podejmowaniu decyzji oraz przedsiębiorczością; zawieranie kontraktów menedżerskich z firmami spoza sektora usług hotelarskich, takich jak: umowy zawierane z firmami, które w hotelach prowadzą kasyna (np. Casino Poland, Olympic Casino), agencje zajmujące się wynajmem nieruchomości w lokalach, których znane sieci hotelowe zakładają obiekty noclegowe, oraz biura pośredniczące w zatrudnianiu personelu hotelowego na zasadach kontraktu menedżerskiego. Dodatkowo na powyżej opisanych zasadach, prowadzą swoją działalność firmy konsultingowe, wykonując usługi w zakresie analizy danych, budowy systemów analitycznych, określenia ogólnej struktury przyjazdów gości w ujęciu miesięcznym, prowadzenia ksiąg rachunkowych, szkoleń pracowników oraz wdrażania systemów jakości; rozwój systemu franchisingu przez sieci hotelarskie, co pozwala na zmniejszenie lub eliminację bezpośrednich inwestycji kapitałowych. Z badań przeprowadzonych w sektorze hotelarstwa w krajach europejskich wynika, że pojemność bazy noclegowej dziesięciu największych sieci (Accor, InterContinental Hotels, Best Western International, Marriot Hotels & Resorts, Contyard by Marriot, Starwood Hotels, Hyatt Corporation, Hilton Hotels, Hampton Inn & Suites, Louvre Hotels) jest równa łącznej pojemności pozostałych czterdziestu. Presja w kierunku rozszerzania bazy hotelowej do rozmiarów 18 Raport Światowej Rady Podróży i Turystyki, Excutive Sumary, Ravel & Tourism, Navigating the path ahead, The 2007 Travel & Tourism Economic Research, WTTC 2007, s. 31.

10 94 umożliwiających osiąganie korzyści skali ze strony indywidualnych hoteli, jak i sieci nigdy nie była tak silna 19. System franchisingu stosowany w hotelarstwie od połowy lat 70. XX w., jest obecnie powszechną metodą zdobywania pionierskich rynków i tworzenia nowych możliwości rozwojowych w tym sektorze. Wśród najważniejszych czynników decydujących o wyborze franchisingu w hotelarstwie należy wymienić: siłę oddziaływania marki oraz pomoc przy założeniu jednostki gospodarczej. Pozostałe czynniki to pomoc dawcy przy założeniu oraz wyborze lokalizacji jednostki gospodarczej. Ponadto wybór systemu franchisingu dostarcza wsparcia w pozyskaniu kapitału obcego, prowadzeniu firmy, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zatrudnieniu i szkoleniu pracowników. Decydując się na prowadzenie w taki sposób działalności, biorca zapewnia sobie większą wiarygodność, niższy koszt reklamy, niezależność w prowadzeniu biznesu. Powyższe czynniki przedstawiono na rys. 2. Franchising stosowany w hotelarstwie nosi nazwę franchisingu usługowego. W tym wypadku właściciel znanego produktu lub usługi przekazuje innej firmie prawo do sprzedaży jej produktów lub usług pod marką i ze znakiem towarowym firmy macierzystej. Franchising jako formuła przedsiębiorstwa oznacza przekazywanie know-how w postaci procedur ułatwiających prowadzenie biznesu (m.in. technik i strategii marketingowych), szkolenia biorcy i jego personelu oraz bieżącej opieki i wsparcia. W wypadku firm hotelarskich średnia opłata za prawo posługiwania się marką firmy macierzystej wynosi około 5% przychodów ze sprzedaży noclegów. W okresie nasilenia się wśród firm hotelarskich tendencji do integracji pionowej franchising jest uznawany za jako szansa utrzymania się wielu firm na rynku, natomiast dla małych prywatnych firm jest szansą rozwoju. Nie tylko pozwala im konkurować z dużymi korporacjami, lecz także stwarza wyjątkowe możliwości rozwoju dla osób nieposiadających doświadczenia ani znacznego kapitału. System franchisingu jest popularną metodą globalnej ekspansji firm hotelarskich, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Dla sieci hoteli jest jedną z metod pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji planu globalizacji działalności, gdy z powodu słabej koniunktury gospodarczej maleją możliwości uzyskania kredytu. Może być również stymulatorem rozwoju przedsiębiorstw nieposiadających własnego kapitału lub mających trudności ze zgromadzeniem środków niezbędnych do prowadzenia procesu inwestycyjnego. Od połowy lat 70. XX w. obserwuje się dynamiczny rozwój franchisingu w sektorze usług hotelarskich. Przyczyną tego jest m.in. wzrost znaczenia usług 19 Raport Polski rynek hotelowy na tle Europy środkowej. Inwestycje z rozmachem, Świat Hoteli 2001, nr 1, s

11 Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności noclegowych oraz towarzyszących oraz przyspieszenie procesów koncentracji w hotelarstwie. Pomoc franczyzodawcy przy założeniu jednostki gospodarczej Brak problemu z zatrudnieniem dobrej kadry Pomoc dawcy w pozyskaniu kapitału obcego Zwiększenie wiarygodności wobec dawców Pomoc franczyzodawcy przy wyborze miejsca usytuowania firmy Pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Pomoc franczyzodawcy przy szkoleniu pracowników Większa wiarygodność wobec kontrahentów Niższy koszt reklamy Niezależność w prowadzeniu przedsiębiorstwa Siła oddziaływania znaku towarowego, marki Rys. 2. Czynniki decydujące o wyborze franchisingu jako formy prowadzenia działalności gospodarczej (w % wboru) Źródło: opracowanie własne. Jednym z najważniejszych czynników rozwoju franchisingu w hotelarstwie jest konkurencyjność. Franchisodawcy opracowują nowe technologie, strategie sprzedaży oraz koncepcje marketingowe, które są istotnymi źródłami przewagi konkurencyjnej firm 20. Jako następny czynnik rozwoju franchisingu w hotelarstwie można wymienić społeczne uznanie pracy na własny rachunek, a tym samym utworzenie własnego biznesu. Człowiek przedsiębiorczy jest pozytywnie odbierany przez otoczenie, zapewniając sobie prestiż społeczny, podnosi poczucie własnej wartości. Przedsiębiorcy nieposiadający kwalifikacji do prowadzenia w pełni niezależnej działalności decydują się na przystąpienie do sieci. W systemie franchisingowym istnieje możliwość założenia własnej firmy, świadczącej usługi pod znaną marką. 20 M. Skrzek, E. Wojtaszek, Reguły konkurencji a franchising, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995, s. 53.

12 96 Franchising może stymulować rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Osoby, które podczas likwidacji zakładu pracy otrzymują odprawy mogą przeznaczać je na kapitał założycielski firm, które następnie na zasadach franchisingu są wprowadzane do dużych korporacji. W takim wypadku jest to dobre rozwiązanie, ponieważ nie wszyscy posiadają wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Franchising jako metody prowadzenia biznesu zwiększa dostępność do kredytu m.in. na przedsięwzięcia hotelarskie. Franczyzobiorca może otrzymać go na lepszych warunkach niż mała słabo znana firma. W krajach zachodnich banki opracowały specjalne programy kredytowe, które pomagają w finansowaniu przedsięwzięć franchisingowych 21. Ważnym czynnikiem w rozwoju franchisingu jest także marka produktu hotelowego oraz wybór rynku docelowego. Grupy hoteli coraz większą wagę przywiązują do oznaczenia swoich produktów odpowiednią marką. Jest ona instrumentem identyfikacji danego produktu i standardu oferowanych usług. Marka ułatwia także tworzenie i rozwój programów lojalnościowych. Jednym z atutów franchisingu jest to, że ułatwia on wykorzystanie promocji i reklamy jako instrumentu marketingu. Celem składników marketing miksu (promocji, dystrybucji, ceny, personelu) w hotelarstwie jest m.in. poprawa konkurencyjności firmy, lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów, dlatego też korzyścią dla franczyzobiorcy jest możliwość korzystania z koncepcji marketingowej, standardów i procedur opracowanych przez firmę macierzystą. Przedsiębiorcy przystępujący do systemu franchisingu oszczędzają czas i pieniądze, które trzeba byłoby przeznaczyć na samodzielne opracowanie i wprowadzenie programu marketingowego. Dużą rolę odgrywa także przekaz reklamowy, skierowany zarówno do zagranicznych, jak i lokalnych klientów, którego celem jest uświadomienie wszystkim potencjalnym klientom faktu istnienia hotelu. Organizacja kampanii reklamowej jest obowiązkiem firmy macierzystej, ale nie tylko dlatego, że jest tak zapisane w umowie, lecz także dlatego, że jest to niezbędne narzędzie promocji usług. Ma ona służyć zwiększeniu sprzedaży usług noclegowych, gdyż reklama marki hotelu z jednej strony stymuluje popyt, z drugiej zaś zachęca franczyzobiorcę do utrzymania odpowiedniego standardu hotelu. Ponieważ firma macierzysta jest zwykle duża, skala i w konsekwencji skuteczność reklamy może być znacząco większa niż w sytuacji, gdyby hotel funkcjonował jako firma niezależna. Powodzenie w ekspansji na rynki za pomocą franchisingu zależy przede wszystkim od jakości i trwałości, a także od skuteczności kontroli nad zachowaniem jednolitego standardu usług w hotelach danej marki. Rozbieżności w tym 21 K. Przybyłowski, Franchising. Szansa dla drobnej przedsiębiorczości, Handel Wewnętrzny 2000, nr 3, s. 8.

13 Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności zakresie powodują zróżnicowanie jakości poszczególnych obiektów, co może doprowadzać do utraty stałych klientów lub głównego franczyzobiorcy Podnoszenie konkurencyjności firm hotelarskich przez franchising Nowe technologie, strategie sprzedaży oraz marketingu są istotnymi źródłami przewagi konkurencyjnej firm macierzystych w hotelarstwie. Konkurowanie za pomocą tych instrumentów stosuje się w celu pozyskania nie tylko nowych klientów z wybranych segmentów rynku, lecz także franczyzobiorców. Posługiwanie się nimi pozwala firmie macierzystej utrzymać wyraźną przewagę i uprzywilejowaną pozycję wśród rywali, zachowanie tej pozycji przez dłuższy czas wymaga nowatorskich modyfikacji metod obsługi. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do systemu franchisingowego należy rozważyć pozytywne i negatywne strony tego przedsięwzięcia. Wysoka jakość technologii informacyjnej pozwala uzyskać przewagę nad rywalami. Umożliwia podniesienie jakości usług, przyspieszenie i zwiększenie efektywności procesu podejmowania decyzji, a w rezultacie zwiększenie przychodów. Oprócz powyższych czynników informacyjnych zaletą przystąpienia do franchisingowej sieci hotelarskiej jest przynależność do znanej marki oraz możliwość korzystania z GDS 23. Hotel legitymujący się renomowaną marką gwarantuje świadczenie usług na najwyższym poziomie, posiadając tym samym przewagę nad konkurencją. Marka stanowi wizytówkę standardu, stylu, jakości jest znakiem rozpoznawczym dla gościa. W obecnych czasach konkurowanie marką to za mało i hotelarze zdają sobie z tego sprawę 24. Marka hotelu traktowana jest jako instrument identyfikacji danego obiektu z konkretnym segmentem rynku. Zainteresowanie sieci hoteli koncepcją marki wzrosło wraz z rozwojem franchisingu. Oznakowanie produktu hotelowego znaną marką ma dobre strony, do których należą m.in. 25 : 22 A. Szafrański, Raport rynku hotelarskiego. Inwestycje w Polsce 2007, Hotelarz 2007, nr 5, s GDS (Global Distribution Systems) globalne systemy rezerwacyjne, należą do nich: Amadaus, Galileo, International, Sabre, SART i Worldspan. Oferują one dziesiątkom tysięcy agencji turystycznych w wielu krajach usługi rezerwacyjne na produkty praktycznie wszystkich agencji turystycznych na świecie, a ponadto międzynarodowych łańcuchów hotelowych oraz firm wynajmujących samochody. Por. I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, PWN, Warszawa 2000, s A. Hering, Uwarunkowania rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2004, s M. Byszewska-Dawidek, T. Dziedzic, K. Łopaciński, op. cit., s

14 98 konieczność dostosowania produktu hotelowego do potrzeb poszczególnych grup odbiorców, konieczność szybkiego określenia kategorii przejętych obiektów, dążenie do wyraźnej identyfikacji typu hotelu i zakresu świadczonych w nim usług. Tradycja wykorzystania marek hotelowych wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie system oznakowania sieci jest lepiej rozwinięty niż na innych rynkach. Zgodnie z teorią marki, sieci hoteli o silnej marce powinny osiągnąć znaczny sukces, ponieważ są lepiej rozpoznawalne wśród nabywców. W obecnych czasach, kiedy wiele hoteli oferuje podobny typ produktu, sukces hotelu na rynku zależy od efektywności i sprawności systemu dystrybucji. Wielkim postępem w ostatnich latach w hotelarstwie było wprowadzenie do systemu dystrybucji usług hotelarskich globalnych systemów dystrybucji (GDS). Pozwalają one na łączenie dostawców i odbiorców usług turystycznych poprzez komputerowy system rezerwacji oraz na nowoczesne rozwiązania w zakresie rezerwacji usług z zastosowaniem technologii internetowej. Przynależność do GDS plasuje dostawcę usług hotelarskich jako partnera oferującego profesjonalne usługi, cieszącego się renomą i prestiżem. Do największego systemu GDS Galileo International należy 236 łańcuchów hotelowych 26. Franczyzobiorcy oraz firmy zarządzające hotelami na podstawie kontraktów menedżerskich domagają się od jednostek macierzystych stworzenia efektywnych systemów rezerwacji miejsc. Podłączenie do centralnego systemu rezerwacji, uważane jest za największą korzyść przystąpienia do sieci franchisingowej. Wyposażając pojedynczy hotel w system rezerwacji, dawca daje właścicielom i menedżerom instrument umożliwiający zwiększenie liczby rezerwowanych miejsc, maksymalizację wielkości sprzedaży usług, ustalanie ich cen relacji do zgłaszanego popytu, poszerzenie rynku oraz poprawę obsługi klientów. Dla firmy centralny system rezerwacji może być gwarancją utrzymania się na rynku. A oto przykłady wykorzystywanych systemów rezerwacji w sieciach hotelowych 27 : Holiday Inn jest właścicielem największej na świecie komputerowej sieci rezerwacji miejsc Holidex. Oprócz marki hoteli Holiday Inn system obsługuje hotele Residence Inn, Embassy Suites i Hampton Inn. Inwestowanie w technolo- 26 Galileo International światowy lider na rynku komputerowego przetwarzania informacji, jeden z wiodących systemów globalnej dystrybucji (GDS), będący częścią Travel Distribution Services Division (TDS) korporacji Cendant, wprowadził nowy, bezpłatny, internetowy serwis rezerwacji hotelowej Galileo HotelClub, w celu stworzenia nowych możliwości generowania przychodów pośrednikom w sprzedaży usług hotelarskich. Por. M. Nalazek i in., Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie, Wydawnictwo Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Warszawa 2003, s M. Turkowski, op. cit., s. 148.

15 Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności gie informacyjne jest efektywnym sposobem konkurowania na rynku i jednym z istotniejszych elementów tej sieci franchisingowej; Best Western International posiada globalny system rezerwacji Star. Umożliwia on połączenie z dowolnym hotelem sieci i dokonanie rezerwacji w ciągu 30 s; ITT Sheraton podobnie jak inne sieci Sheraton przeznaczył znaczne środki na zakup systemu rezerwacji działającego w trybie on-line. Hotele Sheraton funkcjonują w 44 krajach świata; Hilton Hotels posiada system rezerwacji Compass Komputer. Jest on wspólną własnością sieci Hoteli Hilton oraz sieci biur wynajmu samochodów Budget, przy czym każda z nich korzysta z odrębnej części systemu. Sieć Hilton była jedną z pierwszych, która wprowadziła centralny system rezerwacji hotelowej. Obecnie użytkowany system należy do najlepszych i najbardziej rozwiniętych. Korzystając z systemu Compass Komputer, oprócz sprzedaży standardowej oferty hotelu, tj. wynajęcia pokoju, można zarezerwować bilet lotniczy czy wypożyczyć samochód. Dane z systemu automatycznie przesyłane są wtedy do odpowiednich komórek zajmujących się sprzedażą poszczególnych usług. Żadna z opisanych powyżej sieci nie posiada tak rozbudowanego systemu. Modernizacja wewnętrznych systemów rezerwacji i podłączenie ich do kilku wybranych megasystemów jest bardzo kosztowna, ale sieci, które przeprowadzą tę operację, osiągają znacznie większe korzyści od pozostałych i bardzo szybko uzyskają przewagę konkurencyjną na rynku usług hotelarskich. Do współczesnych franczyzowych sieci hotelowych należą: Hilton Hotels, Holiday Inn of America, Howard Johnson s Motor Lodges oraz Romanda Inn Roadsides Hotels. Największą siecią franchisingową hoteli jest Wyndham Hotel Group. System grupuje ponad pięć tysięcy hoteli 28. W Stanach Zjednoczonych aż 75% hoteli prowadzi swoją działalność na zasadach franchisingu 29. Największe grupy hotelowe na świecie, takie jak: InterContinental HG, Wyndham Worldwide, Marriott Int., Hilton Corporation, Accor, Choice, rozwijają się dzięki zastosowaniu systemów franchisingowych. Kierują one ofertę do firm dysponujących kapitałem, który mogą zainwestować w rozwijanie wybranej marki i klasy hotelu (luksusowego) w danym kraju. Dla podmiotów indywidualnych posiadają propozycję prowadzenia jednego lub kilku hoteli o niższym standardzie, który będzie oferował swoje usługi pod jedną z tańszych marek. W tabeli 2 zaprezentowano wybrane sieci hotelowe współpracujące na zasadach franchisingu. 28 Raport Polski rynek hotelowy, s A. Szafrański, op. cit., s. 57.

16 100 Tabela 2. Wybrane sieci hotelowe działające w systemie franchisingowym Hotele ekonomiczne a Hotele klasy średniej b Hotele czteroi pięciogwiazdkowe c Hotele o wyższym standardzie d Komfort Inn Holiday Inn Marriot Ritz Carlton Best Western Holiday Inn Express Hilton Westin Hotels Courtyard by Marriot Radisson Sheraton a Hotel ekonomiczny obiekt noclegowy charakteryzujący się ograniczonym zakresem oferowanych usług gastronomicznych, niższą jakością w wyposażeniu pokoi oraz uproszczonym standardem obsługi. W hotelu najczęściej znajdują się automaty z gorącymi zimnymi napojami oraz przekąskami. Por. M. Turkowski, op. cit., s b Hotel klasy średniej obiekty najczęściej jedno- i dwugwiazdkowe oferujące nocleg za przystępną cenę, dysponujące od 150 do 300 jednostkami mieszkalnymi. Zgodnie z przepisami dotyczącymi kategoryzacji obiektów noclegowych, nie obowiązuje prowadzenie w nich restauracji. Por. M. Turkowski, op. cit., s c Hotele cztero- i pięciogwiazdkowe obiekty oferujące najwyższy i najpełniejszy zakres usług, kierując je do najzamożniejszej grupy odbiorców. Por. M. Turkowski, op. cit., s d Hotel o wyższym standardzie obiekt usytuowany najczęściej w pobliżu głównych dróg, autostrad lub w centrum miasta. Oznaczany najczęściej jako **+, ***+, ****+. Charakteryzuje je szerszy zakres oferowanych usług, wyższa jakość wyposażenia pokoi oraz usług pozostałych (np. różnorodne punkty gastronomiczne, business center, sale konferencyjne, usługi rekreacyjne) w stosunku do obiektów podstawowych. Por. M. Turkowski, op. cit., s Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Byszewska-Dawidek, T. Dziedzic, K. Łopaciński, Inwestycje hotelarskie w Polsce Uuwarunkowania, inwestorzy, nakłady, Instytut Turystyki, Warszawa 2006, s. 63. Obecnie w Polsce funkcjonuje osiem z dziesięciu największych grup hotelowych. Każda z nich rozwija się na bazie systemu franchisingowego. Na przykład hotelami grupy InterContinental zarządza w Polsce na zasadach franczyzy firma Azure Properties z Wielkiej Brytanii, a hotelami grupy Accor spółka Orbis. Kilka sieci hotelowych rozwija franczyzę w Polsce. Whyndham Hotel Group podpisała w maju 2007 r. umowę z spółką Aviareps SA na kierowanie hotelami w Polsce i kilku innych krajach Europy. Zamierza ona rozwijać w Polsce hotele grupy Wyndham poprzez wprowadzenie do sieci na zasadach franchisingu działających już obiektów. Franczyzobiorców poszukuje także amerykańska sieć Choice Hotels, która do Polski zamierza wprowadzić dwie marki hoteli: dwugwiazdkowe Comfort i trzygwiazdkowe Quality. W późniejszym terminie planuje rozpoczęcie działalności na naszym rynku czterogwiazdkowego Clarina. Grupa Best Western w swoich planach na 2009 r. uwzględniła podpisanie kontraktów umożliwiających otwarcie sześciu nowych hoteli. Prawdopodobnie będą to kontrakty na zasadach franchisingu. Hilton Hotels poszukuje inwestorów chętnych do otwarcia kolejnych obiektów hotelowych tej marki. Na polski rynek wchodzi

17 Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności także czeska grupa hotelowa Orea Hotels, która zainteresowana jest współpracą z osobami dysponującymi bazą noclegową. Większość grup hotelowych nie planuje rozwoju sieci franchisingowych dla obiektów pięciogwiazdkowych. Koncentrują się na hotelach klasy średniej i ekonomicznej. Na rynku pojawiają się również polskie sieci hotelowe planujące swój rozwój na bazie systemu franchisingowego. Rodzima spółka Investon planuje do 2010 r. pozyskać co najmniej dwóch biorców i otworzyć trzy hotele sieci Ideał. Polska Izba Hotelarstwa (PIH) rozpoczęła budowę franczyzowej sieci Chaber. Według założeń PIH w ciągu najbliższych 5 lat ma powstać 300 hoteli tej sieci, głównie w miejscowościach wypoczynkowych, w których baza noclegowa opiera się obecnie na kwaterach prywatnych. Poprzez niższą cenę w porównaniu z konkurencją oraz wysoką jakość świadczonych usług Chaber planuje rywalizację o gości ze znanymi międzynarodowymi firmami hotelowymi. PIH planuje pobierane niskich opłat franchisingowych. Na początku będą one wynosiły dwadzieścia cztery tysiące miesięcznie, niezależnie od przychodów hotelu. Właściciele sieci prognozują, że hotele tego typu są w stanie przynieść zysk w wysokości pięćset do sześćset tysięcy złotych rocznie, a dobrze położony obiekt nawet do miliona złotych 30. Najlepiej rozbudowanym systemem franchisingu dysponuje Grupa InterContinental. Stosuje ona system koncesyjny polegający na włączaniu nowo wybudowanych obiektów, będących własnością osób prywatnych, do swego systemu. Hotele działające na zasadzie franchisingu stanowią ponad 80% bazy Holiday Inn, natomiast tylko 20% obiektów jest własnością grupy. Grupa Marriott posiada w Polsce jeden obiekt funkcjonujący na zasadzie franchisingu. Hotel Courtyard by Marriot zarządzany jest przez firmę Port-Hotel. W ramach umowy franczyzy Marriott gwarantuje hotelowi dostęp do międzynarodowego systemu rezerwacyjnego, programu lojalnościowego oraz wspólnych działań marketingowych i public relations. Zapewnia również szkolenia pracowników. Za udostępnienie informacji dotyczących technicznych i technologicznych aspektów działalności hotel płaci dawcy 10% od wartości obrotu. Oprócz miesięcznej opłaty franchisingowej, dodatkowo od każdego sprzedanego pokoju (w zależności od standardu) pobierana jest opłata w wysokości 1 2 dolarów 31. Holiday Inn, podobnie jak wiele sieci, pracuje nad stworzeniem portfela marek hoteli. Chociaż każda sieć ma własną koncepcję budowy lojalności wobec marki to celem wszystkich hoteli jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców usług, oferowanych przez dany segment rynku. Lojalności wobec marki nie można osiągnąć za pomocą koncepcji hoteli wielofunkcyjnych. Oferują one bowiem usługi wszystkim segmentom rynku, można ją jednak osiągnąć przez 30 Plan budowy sieci Chaber w Polsce, Polska Izba Hotelarstwa, 2007, s Umowa franchisingowa Hotelu Marriot.

18 102 staranne planowanie marek i submarek, tworzonych w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów, z uwzględnianiem możliwości finansowych odbiorców usług, określonego segmentu rynku. Charakterystyczną cechą amerykańskich sieci hotelowych jest stosowanie franchisingu, uznawanego za korzystniejsze rozwiązanie niż budowa własnych obiektów. Dzięki tej formie działalności amerykańskie sieci znacznie poszerzyły swoją bazę noclegową. Jedną z przyczyn zainteresowania franchisingiem jest stosunkowo niski koszt rozszerzania bazy noclegowej. W porównaniu z budową nowych hoteli, która od połowy lat 50. XX w. była dominującą metodą rozwoju sieci, franchising był znacznie tańszym rozwiązaniem dla właścicieli firm zarządzających obiektami noclegowymi. W Wielkiej Brytanii rozszerzanie bazy odbywało się metodą przejmowania starych obiektów, które nie odpowiadały standardom marek wielu firm macierzystych. Według raportu przygotowanego przez European Construction Research z Danii wartość nakładów w sektorze budownictwa hotelowego w Polsce osiągnie w 2010 r. poziom około 580 mln USD. Oznacza to, że inwestorzy wydadzą na polskim rynku nieco ponad 300 mln USD, ponieważ około 280 mln USD przeznaczą oni na modernizację przejmowanych obiektów hotelowych. Zachęca ich do tego m.in. wejście kraju do Unii Europejskiej, rozkwit gospodarki, częstsze podróże biznesowe, wzrost zamożności Polaków oraz rozwój sieci dróg i autostrad. Hotele niedziałające w sieci, chociaż są modernizowane, tylko w niewielkim procencie dorównują międzynarodowym standardom. Wiele zagranicznych sieci zdecydowało się mocno zaznaczyć swoją obecność na polskim rynku. Inne zaś obserwują rozwój sytuacji i ograniczają swoje plany przede wszystkim do Warszawy oraz największych miast, takich jak: Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Katowice, Szczecin oraz Trójmiasto. Zachodnie sieci wraz z pojawieniem się w Polsce przywiozły ze sobą know- -how, przykładowo Francuzi uczą nas oszczędności, montując w swoich obiektach urządzania energooszczędne oraz przekazując niektóre działy hotelu w outsourcing (m.in. pralnia, dział służby pięter). Krajowi hotelarze przyzwyczaili się do nadmiaru gości. Przy 50-procentowej frekwencji, aby utrzymać się na rynku muszą oni racjonalnie gospodarować finansami hotelu. Interesująco przedstawiają się badania dotyczące procentowego wykorzystania pokoi w skali roku. Zgodnie z danymi najczęściej wynajmowano pokoje w hotelach najwyższej klasy (pięciogwiazdkowe) należące do sieci 32. Najniższym zainteresowaniem cieszył się nocleg w hotelach jednogwiazdkowych. Na rys. 3 przedstawiono liczbę obiektów należących do sieci. Jak można zauważyć, z roku na rok wzrasta liczba sieci hotelowych wkraczających na polski rynek. 32 Raport Polski rynek hotelowy, s. 21.

19 Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności Liczba obiektów hotelowych hotele sieci hotelowe Rys. 3. Liczba hoteli oraz sieci hotelowych działających w Polsce (lata ) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Turystyki. Przystępując do systemu franchisingowego, za każdą czynność franczyzobiorca musi zapłacić. Koszty wynikające z umowy franchisingowej w wypadku hotelu dwugwiazdkowego kształtują się średnio w granicach od sześćdziesięciu do trzystu tysięcy euro rocznie. Dodatkowo biorca zobowiązany jest do zapłaty dawcy około 3 4% od rocznych przychodów ze sprzedaży noclegów podczas obowiązywania umową franchisingowej. 5. Podsumowanie Rozpoczęcie i prowadzenie działalności hotelarskiej stwarza problemy, takie jak np. ryzyko związane z konkurencyjnością oferty oraz ryzyko finansowe. W przezwyciężeniu dostrzeżonych problemów może pomóc franchising rozwijający się intensywnie w ciągu kilku ostatnich lat. W artykule próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, czy zastosowany w hotelarstwie franchising jest efektywny i czy podnosi on konkurencyjność utworzonej sieci. W Stanach Zjednoczonych zanotowano wzrost sprzedaży usług noclegowych o 47% wśród hoteli przystępujących do sieci, dlatego też można uznać, że franchising ma niebagatelne znaczenie w hotelarstwie.

20 104 Franchising w usługach hotelowych uznawany jest za proces umożliwiający szybsze zdobycie kapitału dzięki wzrostowi konkurencyjności firmy. Jednym z zadań franchisingu jest dystrybucja usług noclegowych. Każdy niezależny hotel musi zbudować swój własny system dystrybucyjny, aby zwiększyć swoją pozycję na rynku. W wypadku franchisingu dawca posiada własną sieć dystrybucyjną, opracowane sposoby konkurowania z innymi podmiotami i know-how. Zbudowanie systemu dystrybucyjnego w firmie nienależącej do sieci franchisingowej wymaga dużych nakładów. Poprzez franchising właściciel marki hotelowej gwarantuje biorcom angażowanie się w dystrybucję hotelowej marki, udostępniając tym samym zastrzeżony znak, nazwę handlową oraz strategie systemu marketingowego. Wymienione wyżej czynniki niewątpliwie podnoszą konkurencyjność hoteli należących do systemów franchisingowych. W wypadku małego hotelu franchising daje szansę działania pod silną znaną marką przy minimalnym ryzyku niepowodzenia. Wpływa ona na wzrost zainteresowania przyszłych klientów oraz na konkurencyjność obiektu. Duża sieć franchisingowa zwiększa skalę działania poprzez udział środków własnych w promocji hoteli do niej należących. Przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie działalności hotelarskiej na zasadzie franchisingu powinien rozważyć korzyści oraz zagrożenia wynikające z prowadzenia tej formy współpracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że za największą zaletę biorcy franchisingu uważają siłę działania znaku towarowego oraz korzyści finansowe 33. Słabą stroną franchisingu jest uiszczanie comiesięcznej opłaty bieżącej oraz konieczność podporządkowania się wymaganiom dawcy. Pomimo wad system franchisingu zaliczany jest do jednej z najbezpieczniejszych form prowadzenia działalności, a według przeprowadzonych badań szacuje się, że jego rozkwit będzie w najbliższych latach coraz intensywniejszy 34. Literatura Achenson D., Mendelssohn M., Franchising, Poltex, Warszawa Banachowicz E., Nowak J., Starkowski M.T., Franchising jako klucz do przyszłości, Businessman Book, Warszawa Banachowicz E., Franchising skorzystaj z tej szansy, Poltex, Warszawa Byszewska-Dawidek M., Dziedzic T., Łopaciński K., Inwestycje hotelarskie w Polsce : uwarunkowania, inwestorzy, nakłady, Instytut Turystyki, Warszawa Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Franchising jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Rocznik Naukowy SERiA 3, Warszawa Raport o franchisingu i systemach agencyjnych w Polsce 2005/2006, s Ibidem, s. 39.

Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce

Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce Małgorzata Stępień Adam Janiszewski Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce Wstęp Za główne podmioty rynku franczyzowego uznaje się systemy franczyzowe. Prowadzą one działalność poprzez jednostki

Bardziej szczegółowo

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Warszawa 2004 1 Autor Barbara Pokorska Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Recenzent Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania strategicznego.

Proces zarządzania strategicznego. 58 Rozdział III. Proces zarządzania strategicznego ROZDZIAŁ III. Proces zarządzania strategicznego. 1. Wprowadzenie. Zarządzanie strategiczne jak każde zarządzanie powinno spełniać określone funkcje, które

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIA ALNOŒCI OPERACYJNEJ W HOTELARSTWIE DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŒCI

ANALIZA DZIA ALNOŒCI OPERACYJNEJ W HOTELARSTWIE DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŒCI ANALIZA DZIA ALNOŒCI OPERACYJNEJ W HOTELARSTWIE DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŒCI dr Marlena Bednarska W artykule przedstawiono najważniejsze elementy analizy działalności operacyjnej obiektów hotelarskich,

Bardziej szczegółowo

Franchising. Rozdział dziewiąty

Franchising. Rozdział dziewiąty Rozdział dziewiąty Franchising 1. Franchising a przedsiębiorczość Istota biznesowa franczyzy i jej podstawowe odmiany 2. Franchising w Polsce 3. Zostajemy franczyzobiorcą Czy opcja franczyzy jest dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Łódź, dnia 11 marca 2015 r. 1 1. Streszczenie projektu rozwoju 3 2. Rynek usług gastronomicznych w Polsce 4 2.1. Wielkość rynku 4 2.2. Struktura rynku 6 2.3

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Magdalena Kachniewska Katedra Turystyki Szkoła Główna Handlowa Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Wstęp Fizyczne oddalenie miejsca zakupu i konsumpcji turystycznej sprawia,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 226, 2009 Anna Stos* ZASTOSOWANIE M EZZANINE DO FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 1. WPROW ADZENIE Celem

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ EFEKT EMITENT: Korporacja Gospodarcza efekt" S.A.

Bardziej szczegółowo