TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWI"

Transkrypt

1 TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY obowiązuje od roku (tekst jedolity zawierający wszystkie zmiany na dzień ) Opłata Opłata Opłata podstawowa minimalna maksymalna RACHUNKI BANKOWE BIEśĄCE I POMOCNICZE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I BUDśETU 1. Otwarcie rachunku: a) bieŝącego 20,00 zł b) pomocniczego 20,00 zł c) dodatkowego na wyodrębnione środki na 10,00 zł. określony cel (opłata pobierana jednorazowo) 2. Za prowadzenie rachunku (opłata pobierana miesięcznie) a) bieŝącego 20,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł. c) dodatkowego dla wyodrębnionych śr. na określony cel 15,00 zł. d) jednostek budŝetowych 10,00 zł. 3. Likwidacja rachunku 20,00 zł Pakiet I - BUSINESS /do wyboru przez klienta/ a) od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 0,00 zł bieŝące, pomocnicze i wyodrębnione b) od wypłat gotówkowych z rachunku bankowego 0,10% 4,00 zł. 300,00 zł. dokonywanych za pomocą czeków, c) polecenie przelewu na rachunek bankowy: - Telekomunikacji Polskiej 1,40 zł - TELE NET S. A. 1,40 zł - PUK EKO 1,00 zł - prowadzony w ramach struktury BS Słupca, 1,00 zł - prowadzony przez inne banki, 0,30% 3,00 zł. 40,00 zł - przelew ekspresowy opłata dodatkowa za przelew 1,50 zł. realizowany w tym samym dniu d) przelew ZUS: - dla posiadaczy rachunków, 3,00 zł. - dla posiadaczy konta EXTRA ZUS 3,50 zł e) za kaŝdy przelew przekazany drogą elektroniczną dla posiadaczy opłata według stawki określonej w wybranym systemu HOME BANKING przez klienta pakiecie Pakiet II - BUSINESS PLUS /do wyboru przez klienta/. a) Od wpłat gotówkowych na rachunki bieŝące, 0,20% 3,00 zł. pomocnicze i wyodrębnione, b) Od wypłat gotówkowych z rachunku bankowego bez opłat dokonywanych za pomocą czeku, c) Polecenie przelewu na rachunek bankowy: - Telekomunikacji Polskiej 1,40 zł - TELE NET S. A. 1,40 zł - PUK EKO 1,00 zł - prowadzony w ramach struktury BS Słupca, 1,00 zł - prowadzony przez inne banki, 2,50 zł - przelew ekspresowy opłata dodatkowa za przelew 1,50 zł. realizowany w tym samym dniu d) przelew ZUS, - dla posiadaczy rachunków, 3,00 zł. - dla posiadaczy konta EXTRA ZUS 3,50 zł. d) za kaŝdy przelew przekazany drogą elektroniczną dla posiadaczy opłata według stawki określonej w wybranym systemu HOME BANKING przez klienta pakiecie Strona 1

2 4.Pozostałe prowizje /dotyczy rachunków bieŝących podmiotów gospodarczych i budŝetu/ - potwierdzenie czeku, 3,00 zł. - przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, 5,00 zł. - za wydanie ksiąŝeczki czekowej, 5,00 zł. od wpłat dokonanych przez poborców Urzędu Skarbowego na rachunki w innych bankach 0,50% od przelewów składanych przez Urząd Skarbowy w Słupcy niezaleŝnie od kwoty 3,00 zł - za wydanie etui do ksiąŝeczki czekowej, 1,00 zł. - za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda 15,00 zł. - za prowadzenie rachunku bieŝącego z tytułu obsługi GS Strzałkowo 0,00 zł. - za przelewy realizowane w ramach porozumienia z GS Strzałkowo 0,00 zł. - za przelewy realizowane z tytułu udzielonych kredytów ( zapłata za fakturę) 0,00 zł. - dokonywanie i modyfikacja stałych zleceń z rachunków /miesięcznie 4,00 zł. 5. Wyciąg z rachunku bankowego: 1) odbierany przez klienta lub osobę upowaŝnioną bez opłat 2) wysyłany droga elektroniczna - za kaŝdy wyciąg bez opłat 3) sporządzony na Ŝyczenie klienta - za kaŝdy wyciąg 10,00 zł 4) odpis jednego załącznika do wyciągu 5,00 zł 6. Sporządzenie odpisu na jednym rachunku bankowym (historia r-ku z ostatnich 12 miesięcy): - za kaŝdy rozpoczęty miesiąc, 10,00 zł UWAGA: Opłaty nie pobiera się gdy w roku kalendarzowym za który sporządza się odpis jedną operacją na rachunku było dopisanie odsetek. 7. Za zmianę karty wzorów podpisów /na wniosek klienta/ 10,00 zł 8. Realizacja tytułu wykonawczego (opłata pobierana jednorazowo po zakończeniu egzekucji) 0,30% 5,00 zł 20,00 zł 9.Home banking /do wyboru przez klienta/ Pakiet I a) jednorazowa opłata za mozliwość dokonywania zleceń płatniczych 250,00 zł b) opłata miesięczna za dokonywanie zlecen płatniczych 120,00 zł Pakiet II a) jednorazowa opłata za moŝliwość dokonywania zleceń płatniczych 250,00 zł b) opłata za kaŝdy przelew realizowany poprzez HOME-BANKING 1,00 zł. Wydanie nowych środków dostępu lub elementów zabezpieczeń bez opłat Strona 2

3 RACHUNEK BIEśĄCY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH /FARMER/ 1. Za załoŝenie rachunku, bez opłat 2. Za prowadzenie rachunku miesięcznie 3,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane na rachunek bez opłaty 4. Od wpływów na rachunek 0,20% 3,00 zł. 40,00 zł Przelewy: - za przelew realizowany z rachunku bieŝącego na Telekomunikację Polską 1,40 zł - za przelew realizowany z rachunku bieŝącego na TELE NET S. A. 1,40 zł - za przelew realizowany z rachunku bieŝącego na PUK EKO 1,00 zł - w ramach struktury BS Słupca 1,00 zł - za przelew wewnętrzny z rachunku rolniczego na 3,00 zł rachunek firmowy (ten sam właściciel) - za przelew z rachunku bieŝącego na rachunek 3,00 zł w innym banku 5. Za przelew ekspresowy realizowany w tym samym dniu dodatkowo 1,50 zł. 6. Za potwierdzenie czeku z rachunku 3,00 zł. 7. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku (od 1 szt.) 10,00 zł. 8. Za likwidację rachunku 20,00 zł 9. Dokonywanie i modyfikacja stałych zleceń z rachunku /miesięcznie/. Nie dotyczy spłat kredytów. 4,00 zł. 10.Realizacja tytułu wykonawczego (opłata pobierana 0,30% 5,00 zł jednorazowo po zkończeniu egzekucji 20,00 zł 11. Za sporządzenie i wysłanie /listem poleconym/ monitu z powodu przekroczenia salda 15,00 zł. 12.Za zmianę karty wzorów podpisów /na wniosek klienta/ WPŁATY /WYPŁATY/ GOTÓWKOWE 1.Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w BS Słupca przez osoby nie będące posiadaczami rachunku 2.wpłaty gotówkowe/przelewy/ na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 10,00 zł 3.Od wpłat gotówkowych na rzecz Urzędu Skarbowego w Słupcy z tytułu podatku VAT, PIT-5, PIT-4, PIT-L / opłata pobierana od klienta/. Prowizja dotyczy klientów gotówkowo opłacających 3,20 zl wskazane PIT-y, które zgodnie z ordynacją podatkową powinny być opłacane bezgotówkowo. 4. Od wypłat gotówkowych z rachunku "zlecenie do wypłaty" 0,50% 5.Telekomunikacja Polska SA 1,40 zł 6.TELE NET SA 1,40 zł 7. PUK EKO 1,00 zł POLECENIE ZAPŁATY 1.Przyjecie do realizacji polecenia zapłaty 2,00 zł 2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika 1,50 zł 3. Odwołanie polecenia zapłaty /za złoŝenie jednego odwołania/ lub aktualizacja upowaŝnienia polecenia zapłaty 5,00 zł 4. Odmowa wykonania usługi polecenia zapłaty z tytułu nienaleŝytego prowadzenia rachunku 4,00 zł. 0,10% 2,50 zł. 50,00 zł za kaŝdą wpłatę do kwoty 2000,- zł opłata wynosi 2,50 zł. Dla kwot powyŝej 2000,- zł opłata wynosi 0,2% od kwoty wpłaty. Strona 3

4 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE oraz ROR 1. Otwarcie rachunku ROR bez opłat 2. Za prowadzenie ROR miesięcznie 3,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki ROR. bez opłat 4. Prowadzony w innych bankach 2,00 zł - za przelew realizowany z ROR na Telekomunikację Polską 1,40 zł - za przelew realizowany na TELE NET S. A. 1,40 zł - za przelew realizowany z ROR na PUK EKO 1,00 zł 5. Dokonywanie i modyfikacja stałych zleceń z ROR 3,00 zł - za przelew na rachunek bankowy prowadzony w ramach struktury BS Słupca 1,00 zł. - za przelew wewnętrzny z ROR na rach. firmowy (ten sam właściciel) 3,00 zł. - przelew ZUS 3,00 zł. 5. Odwołanie stałego zlecenia 2,00 zł. 6. Przelew ekspresowy opłata dodatkowa za przelew /ELIXIR/ realizowany w tym samym dniu 1,50 zł. 7. Za likwidację: Rachunku oszczędnościowo-rozlicz. 3,00 zł - ksiąŝeczki terminowej, ksiąŝeczki a vista 3,00 zł 8. Za poszukiwanie wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby i udzielenie pisemnej 5,00 zł. informacji o saldzie 9. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładów oszczędnościowych, lub lokat terminowych, ich wysokości oraz wysokości 15,00 zł dopisanych odsetek (dotyczy równieŝ ROR) 10. Za wyciąg z rachunku bez opłat 11. Za dokonane operacje od wpłat i wypłat z tyt. zgodnie z zastępczego obrotu oszczędnościowo - czekowego porozumieniem uczestników porozumienia z dnia r. 12. Za potwierdzenie czeku z ROR 3,00 zł. 13. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku / blankietu 10,00 zł. czekowego (od 1 szt.) 14. Za trzeci sporządzony i wysłany monit z powodu naruszenia postanowień umowy rachunku ROR - za potwierdzeniem odbioru 15,00 zł. - za monit telefoniczny 5,00 zł 15. Czynności związane z obsługa ksiąŝeczek oszczędnościowych: - za przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki 10,00 zł. - wystawienie nowej, zamiast utraconej lub zniszczonej ksiąŝeczki 10,00 zł - umorzenie utraconej ksiąŝeczki 5,00zł. - przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw 20,00 zł. - likwidacja rachunku 3,00 zł. 16. Za zrealizowana wpłatę lub wypłatę w placówkach wg umowy pocztowych 17. Za zmianę karty wzorów podpisów /na wniosek klienta/ 10,00 zł 18. Realizacja tytułu wykonawczego (opłata pobierana jednorazowo po zakończeniu egzekucji) 0,30% 5,00 zł 20,00 zł Strona 4

5 KARTY MAESTRO, VISA ELECTRON, dla osób fizycznych 1. Wydanie pierwszej karty: - dla posiadacza, współposiadacza bez opłat - osoby wskazanej 20,00 zł. 2. Wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osoby 30,00 zł. wskazanej 3. Wydanie nowej karty /duplikatu/ w miejsce uszkodzonej lub utraconej 25,00 zł. 4. ZastrzeŜenie kart 10,00 zł. 5. Opłata miesięczna 2,00 zł 6. Zmiana parametrów (nazwisko, adres, itp.) 5,00 zł 7*. Opłata za wypłatę gotówki: - w bankomatach SGB, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych BS oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych BS bez opłat - w kasach SGB 1,50 zł - w bankomatach obcych: 3,50 zł. - w kasach obcych 3,00% 4,50 zł. - za granicą 3,00% 4,50 zł. 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł. 9*. Zmiana PIN w bankomacie SGB 4,50 zł. 10*. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta 3,00zł. 11*. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta 5,00 zł. 12. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 13. Nieuzasadniona reklamacja 45,00 zł. 14. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB bez prowizji 15. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 50,00 zł * opłaty pobierane przez GBW SA KARTY BUSINESS ELECTRON 1. Wydanie pierwszej karty: - dla posiadacza, współposiadacza 40,00 zł - osoby wskazanej 40,00 zł 2. Wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osoby 40,00 zł wskazanej 3. Wydanie nowej karty /duplikatu/ w miejsce uszkodzonej lub utraconej 40,00 zł 4. ZastrzeŜenie kart 10,00 zł 5. Opłata miesięczna 3,00 zł 6. Zmiana parametrów (nazwisko, adres, itp.) 5,00 zł 7*. Opłata za wypłatę gotówki: - w bankomatach SGB, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych BS oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych BS bez opłat - w kasach SGB 4,50 zł. - w bankomatach obcych: 3,50 zł. - w kasach obcych 3,00% 4,50 zł. - za granicą 3,00% 4,50 zł. 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł. 9*. Zmiana PIN w bankomacie SGB 4,50 zł. 10*. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta 3,00zł. 11*. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta 5,00 zł. 12. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 13. Nieuzasadniona reklamacja 45,00 zł. 14. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB bez prowizji 15. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 50,00 zł * opłaty pobierane przez GBW SA Strona 5

6 KARTY KREDYTOWE -VISA CLASSIC 1. Wydanie karty, wznowienie, wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 50,00 zł 2. ZastrzeŜenie karty 10,00 zł. 3. UŜytkowanie karty bez opłat 4. Zmiana parametrów karty /nazwisko, adres, etc./ 5,00 zł. *5. Opłata za wypłatę gotówki: - w bankomatach SGB, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych BS oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych BS 2,00% od kwoty wypłaty - w kasach SGB 2,00% 4,50 zł. - w bankomatach obcych 3,00% 3,50 zł. - w kasach obcych 3,00% 4,50 zł. - za granicą 3,00% 4,50 zł. 6. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł. *7. Zmiana PIN w bankomacie SGB 4,50 zł. *8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta 3,00zł. *9. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta 5,00 zł. 10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 11. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2,00% kwoty przekroczenia 12.Nie zapewnienie środków w dniu rozliczenia 40,00 zł 13.Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaŝy i wypłaty gotówki dokonanych w kraju i za granicą 1,00% mies. 14. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 50,00 zł 15. Nieuzasadniona reklamacja 45,00 zł. 16. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego w bankomacie sieci SGB bez opłat *opłaty pobierane przez GBW SA OPŁATY RÓśNE 1. Za portfel do skarbca nocnego oraz za klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca - jednorazowo 15,00 zł. 2. Za wydanie fotokopii ksiąŝeczki oszczędnościowej 15,00 zł. z archiwum - na Ŝyczenie klienta 3. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładów na wypadek śmierci 15,00 zł. 4. Za przyjęcie zastrzeŝenia czeków dokumentów i rachunków do wszystkich banków w systemie - MIG-DZ 20,00 zł. - do placówek Poczty Polskiej wg umowy 5. Wydanie przez Bank na wniosek klienta zaświadczenia dotyczącego jego rachunku /prowadzenia, wysokość salda na rachunku, korzystania z kredytów, 15,00 zł braku zajecia komorniczego etc./ - za wydanie zaświadczenia dla BZ WBK 30,00 zł. 6.Cesja, kaucja środków 20,00 zł. 7. Za rozpatrzenie wniosku o bezcięŝarowe odłączenie działki 40,00 zł 8. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 10,00 zł przewłaszczenia Przechowywanie w depozycie bankowym i udostępnienie skrytek sejfowych 1. Za przechowywanie w depozycie bankowym: a) ksiąŝeczek i bonów oszczędnościowych, 5,00 zł. - od kaŝdego deponowanego dokumentu - miesięcznie Inkaso i akredytywy dokumentowe 1. Inkaso dokumentów: - płatne awista, 0,15% 40,00 zł. 40,00 zł. - terminowe 0,20% 60,00zł. 60,00 zł. 2. Wysyłka dokumentów do inkasa 0,15% 60,00 zł. 60,00 zł. 3. Wypłata inkasa 0,10% 40,00 zł. 40,00 zł. 4. Zmiana warunków inkasa 60,00 zł. Strona 6

7 KREDYTY i GWARANCJE BANKOWE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ROLNICZA 1. Za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego na działalność gospodarczą i rolniczą/z wyłączeniem kredytów z 0,50% 40,00 zł dopłatami AR i MR/ 2. Za udzielenie kredytu na działalność gospodarczą: - do 1 roku 2,00% - powyŝej 1 roku 2,50% - kredytu w rachunku bieŝącym 2,50% -odnowienie lub podwyŝszenie kwoty kredytu (od kwoty podwyŝszenia) 2,00% 2A. Za udzielenie kredytu na dzialalność rolniczą: - do 1 roku 2,00% - powyŝej 1 roku 2,50% - kredytu w rachunku bieŝącym 2,50% -odnowienie lub podwyŝszenie kwoty kredytu (od kwoty podwyŝszenia) 2,00% 3. Za udzielenie kredytu z dopłatami ARiMR a) wznowienie produkcji w gosp. rolnych i działach 2,00% specjalnych prod. rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską Ŝywiołową (KL/02) b) inwestycyjnego przeznaczonego na: wznowienie produkcji w gosp. rolnych i działach 2,00% specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęska Ŝywiołową (KL/01), c) na pozostałe cele 2,00% 4. Za wydanie promesy kredytowej 100 zł. 5. Kredyty "unijne" a) prowizja wstępna 0,10% b) prowizja przygotowawcza 1,80% 6. Moje gospodarstwo ; 2,00% 7. Kredyty inwestycyjne niezakwalifikowane do dopłat AR i MR: okres przejściowy ( kwiecień - czerwiec 2007 ) nie pobiera się opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosków kredytowych 1,50% 8. Od udzielonych gwarancji : - za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku 0,50% 100 zł 1.000,00 zł. - jednorazowo od kwoty udzielonej gwarancji 1,00% - miesięcznie za administrowanie 0,05% 9. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty naleŝności z tyt. udzielonych kredytów: - za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty naleŝności 2,50% 25,00 zł ,00 zł. - za prolongatę kredytów klęskowych, 2,50% 20,00 zł. - za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy, 2,00% 25,00 zł. - inne czynności związane ze zmianą warunków umowy 1,00% 50,00 zł. np. za zmianę prawnego zabezpieczenia, umowa ugody i inne czynności wymagające aneksowania umów. 10. Za sporządzenie i wysyłanie monitu z powodu naruszenia postanowień umowy kredytu: - za potwierdzeniem odbioru, 15,00 zł. - za monit telefoniczny 5,00 zł Strona 7

8 KREDYTY I POśYCZKI KONSUMENCKIE I NIEKONSUMENCKIE 1. Za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku o kredyt lub poŝyczkę /konsumencką lub niekonsumencką - do kwoty 700,00 zł 0,50% 15,00 zł. - powyŝej kwoty 700,00 zł 0,50% 20,00 zł. 2. Za udzielenie kredytów konsumenckich konsumpcyjnych a) kredytu odnawialnego udzielonego posiadaczowi ROR: - od kwoty przyznanego limitu kredytowego, 1,20% 20,00 zł. - od kwoty odnowionego limitu, 1,20% 20,00 zł. - podwyŝszenia kwoty limitu od podwyŝszonej kwoty 1,20% 20,00 zł. b) kredytu gotówkowego do 1 roku 2,00% powyŝej 1 roku 2,50% c) kredytu "okazjonalnego" dla posiadaczy ROR do 1 roku 1,50% powyŝej 1 roku 2,00% 3. PoŜyczka "hipoteczna" a) od kwoty udzielonej poŝyczki 1,00% b) za kaŝdy rok administrowania i monitorowania poŝyczki 0,10% 40,00 zł. 4. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe: - prowizja od udzielonego kredytu, 2,00% - za kaŝdy rozpoczęty rok od pozostałej kwoty do spłaty 0,30% 40,00 zł. 5.PoŜyczka "Cztery pory roku" - od kwoty udzielnej poŝyczki 2,00% 6. PoŜyczka "Remontuj z nami" - od kwoty udzielnej poŝyczki 2,00% 7. Kredyt "wakacyjny" / bez prowizji za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego/ 2,50% 8. Kredyt okazjonalny "świątecznty" Uchwała Nr 54/2007 3,00% 9. Kredyt okazjonalny "świątecznty" Uchwała Nr 88/2007 /bez prowizji za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego/ 3,00% 10. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty naleŝności z tyt. udzielonych poŝyczek i kredytów: - za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty naleŝności 2,50% 25,00 zł ,00 zł. - za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy, 2,00% 25,00 zł. - inne czynności związane ze zmianą warunków umowy 1,00% 50,00 zł. np. za zmianę prawnego zabezpieczenia, umowa ugody i inne czynności wymagające aneksowania umów. 11. Za sporządzenie i wysyłanie monitu z powodu naruszenia postanowień umowy kredytu: - za potwierdzeniem odbioru, 15,00 zł. - za monit telefoniczny 5,00 zł Strona 8

bieŝące, pomocnicze i wyodrębnione b) od wypłat gotówkowych z rachunku bankowego 0,10% 4,00 zł. 300,00 zł.

bieŝące, pomocnicze i wyodrębnione b) od wypłat gotówkowych z rachunku bankowego 0,10% 4,00 zł. 300,00 zł. Zał.do Uchwały Zarządu 28/2009 z dn.18.02.2009 TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Opłata podstawowa RACHUNKI BANKOWE BIEśĄCE I POMOCNICZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 157/07 z dnia 24.04.2007r. TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e ( tekst jednolity ) 1 Załącznik do Uchwały Zarządu

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia 15.10.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI IV. Obsługa kart płatniczych Maestro, VISA Electron do Konta prywatnego SGB24 1. Wydanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/II/2010 Zarządu Banku dnia 11 lutego 2010 r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo