Numer ogloszenia: ; data zamieszczenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogloszenia:61223-2008; data zamieszczenia:27.03.2008"

Transkrypt

1 KasaRolniczegoUbezpieczeniaSpolecznego CENTRALA 00.:608Warszawa.Al. Niepodleglosci 190 Warszawa: Dostawa sprzetu informatycznego. Zadanie Narzedzia infrastrukturalne ICT - sprzet w ramach poakcesyjnegoprogramu wsparcia obszarów wiejskich Numer ogloszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego - Centrala, Al. Niepodleglosci 190, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , fax Adres strony internetowej zamawiajacego: 1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja rzadowa centralna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1)OPIS )Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Dostawa sprzetu informatycznego. Zadanie Narzedzia infrastrukturalne ICT - sprzet w ramach poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich )Rodzaj zamówienia: dostawy )Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: Zamawiajacy zamierza zakupicsprzetkomputerowyw ramachzadania1.5.3.narzedziainfrastrukturalneict-sprzet w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa czterech (4) serwerów kasetowych (technologia blade) o architekturze x86 wraz z obudowa, o minimalnych parametrach opisanych ponizej: Wymagania dotyczace obudowy: 1. Rodzaj: Do montazu w szafie rack 19, umozliwiajaca obsadzenie co najmniej 14 serwerów zgodnych ze specyfikacja serwera podana ponizej w opisie - Wymagania dotyczace serwerów. 2. Moduly Ethernet: Moduly przelaczników Gb Ethernet z redundancja, agregujace polaczenia z serwerów i wyprowadzajace sygnaly na zewnatrz obudowy, posiadajace lacznie (nie uwzgledniajac redundancji) co najmniej 8 portów fizycznych agregujacych ruch z co najmniej 32 portów serwerów. 3. Moduly FC: Mozliwosc obsadzenia modulu FC 4Gb/s agregujacego polaczenia z serwerów i wyprowadzajacego sygnaly na zewnatrz obudowy. 4. Inne moduly: Mozliwosc instalacji modulu w standardzie InfiniBand. 5. Chlodzenie: Zestaw redundantnych wentylatorów (hot-swap), zapewniajacych chlodzenie dla serwerów i urzadzen lig, w ilosci maksymalnej, zapewnianej dla danego typu obudowy. 6. Zasilanie: Zestaw redundantnych zasilaczy (hot-swap), zapewniajacych (bez uwzglednienia redundancji) moc wystarczajaca do zasilenia obudowy w pelni obsadzonej serwerami pracujacych z nominalna, maksymalna czestotliwoscia. Mozliwosc wymiany zasilaczy bez potrzeby odlaczania kabla doprowadzajacego zasilanie do obudowy. W ma ania dot cz ce zarz dzania infrastruktur obudowa i serwe 1. Podstawowe operacje: Zdalne wlaczanie -wylaczanie -restart niezaleznie dla kazdego serwera. 2. Napedy FDD, CD-ROM, USB: Zdalne udostepnianie napedu CD-ROM, FDD na potrzeby kazdego serwera z mozliwoscia bootowania z w/w napedów. 3. Sposób zarzadzania: Zdalny, z poziomu przegladarki internetowej, bez koniecznosci instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzetu.

2 4. Liczba jednoczesnych sesji zarzadzania: W danym momencie musi byc niezalezny, równolegly dostep do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury. 5. Zdalna identyfikacja: Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomoca sygnalizatora optycznego. 6. Konfiguracja sprzetowa serwera: Automatyzowana konfiguracja sprzetowa kazdego serwera niezaleznie oraz wielu serwerów równoczesnie za pomoca skryptów. 7. Dodatkowe cechy oprogramowania do zarzadzania: zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci); zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania uzytkowego; zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie srodowisk, polaczone z natychmiastowa personalizacja systemu; zdalna dystrybucja oprogramowania; automatyczne wykrywanie i identyfikacja urzadzen zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarzadzajace) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej; monitorowanie utylizacji nastepujacych podzespolów serwera: procesor, pamiec, dyski twarde, interfejsy sieciowe. 8. Licencje: Zestaw licencji zapewniajacy zarzadzanie cala infrastruktura (obudowa + maksymalna liczba serwerów mozliwych do obsadzenia dla danego typu obudowy), z opcja, jesli taka jest dostepna, do zarzadzania serwerami wirtualnymi (Microsoft i VMWare). 9. Wsparcie techniczne: Min. roczne wsparcie techniczne realizowane w trybie 24/7, wraz z dostepem do poprawek, uaktualnien i nowych wersji oprogramowania. Wymagania dotyczace serwerów 1. Procesory: 2 czterordzeniowe procesory x86 64-bit o wydajnosci min. 100 pkt. w tescie SPECintJate2006. Testy dla oferowanego serwera musza byc powszechnie dostepne na stronie 2. Pamiec RAM: Min. 2 x 2GB PC MHz DDR2-SDRAM z korekcja bledów (ECC), z mozliwoscia rozbudowy do 32 GB. Wymagane 8 slotów na moduly pamieci RAM na serwer. 3. Sterownik dysków wewnetrznych: Zintegrowany z plyta glówna kontroler SAS, umozliwiajacy zbudowanie RAJD O,l z podtrzymaniem bateryjnym minimum 128 MB pamieci cache. 4. Dyski twarde: 2 dyski SAS 73GB rpm, hot-plug. 5. Interfejsy sieciowe Ethernet: Podwójne interfejsy sieciowe 10/100/1000, z obsluga (WOL, PXE). 6. Rozbudowa o dodatkowe karty 1/0: Mozliwosc zainstalowania dwóch dodatkowych dwuportowych kart 1Gb Ethernet lub 4Gb Pc. 7. Oprogramowanie systemowe: Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Standard Edition. Wymagania dodatkowe dla przedmiotu zamówienia: l. Cala infrastruktura (obudowa i serwery) musi byc zainstalowana, skonfigurowana i uruchomiona przez przedstawiciela Wykonawcy posiadajacego odpowiednie uprawnienia, potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez producenta sprzetu lub przez inny podmiot producenta uprawniony do wydawania oswiadczen. 2. Urzadzenia stanowiace przedmiot zamówienia maja byc fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz po dniu l stycznia 2008r. 3. Urzadzenia stanowiace przedmiot zamówienia maja byc wyprodukowane przez producenta posiadajacego certyfikat jakosci ISO 9001 lub równowazny. 4. Urzadzenia stanowiace przedmiot zamówienia maja byc wyprodukowane przez producenta posiadajacego certyfikat ISO lub równowazny. 5. Urzadzenia stanowiace przedmiot zamówienia musza posiadac certyfikat zgodnosci z normami CE. 6. Dla dostarczonego sprzetu musi byc zapewniony serwis gwarancyjny przez okres minimum 36 miesiecy od daty prawidlowego wykonania dostawy. 7. Dla dostarczonego sprzetu musi byc zapewniony serwis pogwarancyjny i dostawy czesci zamiennych przez okres co najmniej 36 miesiecy po uplywie okresu gwarancji.. 8. Dla oferowanego sprzetu musi byc zapewniony Serwis posiadajacy certyfikat jakosci minimum ISO 9001 lub równowazny.

3 9. Uszkodzone dyski HDD, wymienione w ramach serwisu gwarancyjnego pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego i nie beda zwracane. 10. Oferowane modele serwerów (dla dowolnego procesora w technologii x86): a. musza posiadac Certyfikat Microsoft, potwierdzajacy poprawna wspólprace z systemem operacyjnym Windows Server wymagane wydruki ze strony internetowej (podpisane przez Wykonawce), b. musza posiadac certyfikat Red Hat Enterprise Linux Certified (Supported), lub Compatible (Supported) -wymagane wydruki ze strony internetowej https://hardware.redhat.com!hwcert (podpisane przez Wykonawce) )Wspólny Slownik Zamówien (CPV): l )Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: Nie )Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie. 11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 45. SEKC A III: INFORMAC E O CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM ID.I) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiazany do wniesienia wadium w wysokosci: 2.000,00 zl (dwóch tysiecy zlotych) w jednej z nastepujacych form: pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia9 listopada2000r. o utworzeniupolskiejagencjirozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póznozm.) )WARUNKI UDZIALU Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegac sie moga Wykonawcy, którzy: l. spelniaja warunki okreslone wart. 22 ust. l ustawy - Prawo zamówien publicznych oraz niniejszej SIWZ, nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych, 2.posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, 3. posiadaja status autoryzowanego partnera handlowego producenta sprzetu lub równowazny; jednoczesnie serwis Wykonawcy posiada status autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzetu lub równowazny. Ocena spelnienia ponizszych warunków udzialu w postepowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spelnia albo nie spelnia poszczególnych warunków - na podstawie zalaczonych do oferty dokumentów. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu: Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty i oswiadczenia: l. oswiadczenie Wykonawcy, ze spelnia wymogi art. 22 ust. l oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawia art. 24 ust. l i 2 ustawy - Pzp (wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 2 do IDW), 2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich), 3. aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane

4 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywemterminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich), 4. aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich), 5. aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich), 6. oswiadczenie Wykonawcy, ze znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamówienia (zalacznik nr 1 do niniejszej IDW), 7. kopie polisy lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote odpowiadajaca co najmniej wysokosci wartosci zamówienia, na które sklada oferte, 8. oswiadczenie producenta sprzetu lub inny podmiot producenta uprawniony do wydawania oswiadczen potwierdzajace, ze Wykonawca jest jego autoryzowanych partnerem handlowym, 9. oswiadczenie producenta sprzetu lub inny podmiot producenta uprawniony do wydawania oswiadczen -potwierdzajace, ze Wykonawca, jest jego autoryzowanym partnerem serwisowym, Ponadto na oferte powinny sie skladac nastepujace oswiadczenia i dokumenty: 10. wypelniony formularz oferty wg wzoru zawartego w zalaczniku nr 1 do IDW), 11. dowód wniesienia wadium 12. oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace udzielenie pelnej gwarancji na oferowany sprzet, na wymagany przez Zamawiajacego okres, 13. wzór karty gwarancyjnej dla oferowanego sprzetu, która zapewnia warunki nie gorsze niz okreslone w niniejszej SIWZ, 14. oswiadczenie Wykonawcy, w którym zobowiazuje sie on do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego i dostawy czesci zamiennych przez okres co najmniej 36 miesiecy po uplywie okresu gwarancji, 15.kopie Certyfikatu ISO 9001 (lub równowaznego) dla producenta oferowanego sprzetu, 16. kopie Certyfikatu zgodnosci z normami CE dla oferowanego sprzetu, 17. kopie Certyfikatu ISO (lub równowaznego) dla producenta oferowanego sprzetu, 18. kopie Certyfikatu ISO 9001 (lub równowaznego) dla serwisu Wykonawcy, 19. oswiadczenie producenta sprzetu lub inny podmiot producenta uprawniony do wydawania oswiadczen, ze sprzet bedacy przedmiotem dostawy zostal wyprodukowany po 1 stycznia 2008r., 20. wydruki ze strony firmy Microsoft (podpisane przez Wykonawce), potwierdzajace zgodnosc oferowanych serwerów z systemem operacyjnym Windows Server 2003, 21. wydruki ze strony internetowej Red Hat https://hardware.redhat.com/hwcert (podpisane przez Wykonawce), potwierdzajace zgodnosc oferowanych modeli serwerów z Red Hat Enterprise Linux na poziomie Certified (Supported), lub Compatible (Supported), 22. dokument potwierdzajacy wydajnosc oferowanych serwerów, potwierdzona wynikami testów SPECintJate_base2006 opublikowanymi przez niezalezna od producenta serwera organizacje SPEC kopie dokumentu(tów), wystawionego przez producenta sprzetu lub inny podmiot producenta uprawniony do wydawania oswiadczen, potwierdzajacego posiadanie przez przedstawiciela

5 Wykonawcy, który dokona instalacji, konfiguracji i uruchomienia sprzetu stanowiacego przedmiot zamówienia, odpowiednich kompetencji niezbednych do realizacji wymienionych czynnosci, 24. oswiadczenie Wykonawcy o zapoznaniu sie ze wskazówkami dla Wykonawców, sporzadzone na podstawie zalacznika nr 3 do niniejszej IDW, 25. oryginal lub kopie poswiadczona za zgodnosc z oryginalem przez notariusza - pelnomocnictwa - upowaznienia-do reprezentowaniawykonawcyw niniejszympostepowaniu, o ile oferta zostala podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynnosci w dokumentach rejestracyjnych firmy, 26. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 27. pozadane przez Zamawiajacego jest zlozenie w ofercie spisu tresci z wyszczególnieniem ilosci stron wchodzacych w sklad oferty. SEKCJAIV:PROCEDURA IV.I) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.I) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena. IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: Siedziba Zamawiajacego Al. Niepodleglosci 190, Warszawa, pok IV.3.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, Al. Niepodleglosci 190, Warszawa, pok Kancelaria. IV.3.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodków Unii Europejskiej: Projekt jest wspólfinansowany przez Bank Swiatowy w ramach: l) Umowy Kredytu Nr 7358 z dnia 7 kwietnia 2006 r. zawartej przez i pomiedzy Rzeczpospolita Polska a Miedzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz 2) Umowy nr BBF/16/09/2006/UCP (117/2006) zawartej w dniu 15 wrzesnia 2006 w Warszawie przez i pomiedzy Ministrem Pracy i Polityki Spolecznej?: siedziba w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 a Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego z siedziba w Warszawie przy Al. Niepodleglosci 190. Proces przetargowy Krajowego Przetargu Konkurencyjnego bedzie prowadzony zgodnie z procedura Przetargu Nieograniczonego przewidzianego w polskiej ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych i warunkami okreslonymi przez Bank Swiatowy Zastepca Przewodniczacej Komisji Przetargowej ds. realizacji czesci "A" PPWOW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 1.2. Adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 1.3. Dane teleadresowe i internetowe: 1.3.1. tel.: (0 22) 749 14 00, faks: (0 22)

Bardziej szczegółowo

r OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

r OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Przesylanie ogloszen Strona 1 z 7 Lomianki: Zakup 12 zestawów interaktywnych (tablica interaktywna, oprogramowanie, laptop, projektor) przeznaczonych do realizacji projektu pn.: Edukacja kluczem do przyszlosci-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lębork, dnia 22.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul. Gdańska 35 84-300 Lębork tel.

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 412628-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Puławy: Budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie systemów serwerowych, poczty korporacyjnej, pracy grupowej, intranetu, systemu archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl 1 z 7 2015-06-03 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modyfikacja SIWZ w trybie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 43-190 Mikołów ul. Prof. Hubera 4 32 3246-100, fax. 32 2260-851 ===============================================================================

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19 Warszawa, 2013-02-19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo