Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 157 Poznañ, dnia 6 listopada 2007 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 3425 nr XIII/79/2007 Rady Miasta Luboñ z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu nr XIV/112/2007 Rady Gminy Suchy z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Suchy Las SPRAWOZDANIA 3427 zarz¹dzenie nr 44/2007 Burmistrza Miasta W¹growca z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania bud etu za 2006 rok zarz¹dzenie nr 63/07 Burmistrza Wielenia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud etu Gminy Wieleñ za 2006 rok

2 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz UCHWA A Nr XIII/79/2007 RADY MIASTA LUBOÑ z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póÿn. zm.) Rada Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje: 1. Nadaje siê istniej¹cej drodze wewnêtrznej w Luboniu, obejmuj¹cej dzia³ki nr 1/9, cz. 48/5, 48/8, 48/10 i 48/13 na arkuszu mapy 25, obrêb Lasek znajduj¹cej siê w u ytkowaniu wieczystym Zak³adów Chemicznych Luboñ Sp. z. o.o., nazwê Magazynowa. 2. Po³o enie ulicy, o której mowa w 1, i jej przebieg przedstawia mapa informacyjna, stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. 3. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Luboñ. 4. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady ( ) Ryszard Olszewski

3 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 3425

4 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 3426, UCHWA A Nr XIV/112/2007 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 27 wrzeœnia 2007 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Suchy Las Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), oraz art..90 f ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje: 1. W uchwale Nr XXXVI/312/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Suchy Las, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1) w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y: a) w 3 pkt 1 wyrazy na okres jednego semestru zastêpuje siê wyrazami na okres roku szkolnego, b) w 3 pkt 2 wyrazy co miesi¹c z do³u zastêpuje siê wyrazami dwa razy w roku szkolnym do 30 listopada i do 31 marca, c) w 4 pkt 1 wyrazy na dany semestr zastêpuje siê wyrazami na rok szkolny, 2) w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y: a) w czêœci III punkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie: III.2.4) dochód z gospodarstwa rolnego ustala siê wg zasad okreœlonych w art. 8 ust. 9 lub odpowiednio z zastosowaniem trybu okreœlonego w art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy spo³ecznej, b) w czêœci IV w pouczeniu, wyrazy kwoty 316,00 z³ (netto) zastêpuje siê wyrazami kwoty okreœlonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 lub odpowiednio kwoty ustalonej z zastosowaniem trybu okreœlonego w art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy spo³ecznej 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Suchy Las. 3. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od roku szkolnego 2007/08. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Suchy Las ( ) Jaros³aw Ankiewicz 3427 ZARZ DZENIE Nr 44/2007 BURMISTRZA MIASTA W GROWCA z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania bud etu za 2006 rok Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz z póÿniejszymi zmianami 1 ) ustala siê co nastêpuje: 1. Przedstawia siê Radzie Miejskiej w W¹growcu sprawozdanie z wykonania bud etu za 2006 rok, zawieraj¹ce zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹ce z zamkniêæ rachunków bud etu, w szczegó³owoœci nie mniejszej ni

5 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz w uchwale bud etowej oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych i przesy³a siê Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszego zarz¹dzenia. 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ycie z dniem podjêcia. z up. Burmistrza Zastêpca Burmistrza ( ) mgr in. Grzegorz Kamiñski 1) zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz i z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 44/2007 Burmistrza Miasta W¹growca z dnia 19 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2006 ROK Bud et na 2006 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni ca³ego roku po stronie wydatków zamyka siê kwot¹ ,00 z³ Jest ni szy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2005 roku o kwotê ,00 z³ Zmiany jakie zosta³y dokonane w poszczególnych dzia³ach w omawianym okresie ilustruje poni sza tabela: : = = 5 7 % 6 / 5 : 3. * : :7%6 ' =.0 $. &' ' ( 8

6 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz % ' ( 5 * : :. - $ $ $ '. 0%3 05 =

7 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Plan dochodów po zmianach dokonanych w 2006 roku zamyka siê kwot¹ ,00 z³ Planowane przychody na 2006 rok opiewa³y na kwotê ,00 z³ w tym z tytu³u: * emisji obligacji komunalnych ,00 z³ * z wolnych œrodków uznawanych zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych jako nadwy kê œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu ,00 z³ * przychody z tytu³u kredytu w zwi¹zku z planowan¹ realizacj¹ zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja miejskich obiektów u ytecznoœci publicznej ,00 z³ Zak³adaliœmy siê, e zadanie powy sze realizowane bêdzie ze œrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przed³u aj¹ca siê procedura oceny naszego wniosku spowodowa³a, e w 2006 roku nie rozpoczêto realizacji zadania, a tym samym nie by³o potrzeby uruchamiania œrodków kredytowych. W 2006 roku z dochodów w³asnych dokonano wykupu papierów wartoœciowych w wysokoœci ³¹cznej ,00 z³ Stan zad³u enia na koniec 2006 roku wynosi ,00 z³ i zwi¹zany jest z emisj¹ papierów wartoœciowych z przeznaczeniem na realizacjê zadañ inwestycyjnych. Wartoœæ nominalna niewymagalnych zobowi¹zañ z tytu³u udzielonych porêczeñ i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,00 z³ Natomiast wartoœæ niewymagalnych zobowi¹zañ z tytu³u porêczeñ i gwarancji przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 roku wynosi³a ,00 z³ Wielkoœæ ta by³a zabezpieczona w bud ecie na 2006 rok w postaci rezerwy celowej. By³o to zobowi¹zanie Gminy na wypadek gdyby WTBS spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ nie wywi¹za³a siê z postanowieñ umowy kredytowej w wyznaczonym terminie. Po sp³acie ostatniej raty kredytu przez WTBS, rezerwa celowa uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr IV/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku zosta³a odblokowana i przeniesiona na realizacjê zadañ w³asnych. Sprawozdanie za 2006 rok jest przedstawione z dok³adnoœci¹ do z³otych i groszy stosownie do zasad obowi¹zuj¹cych przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych, czego wymaga Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczoœci bud etowej. Realizacjê dochodów w 2006 roku przedstawia poni sza tabela: ' 1 3 : È 5 7 * $ 8 % ' (. 5$=(0 Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo 3 : È 5 3 : È 3 ' Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

8 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dzia³ Transport i ³¹cznoœæ 3 : È 5 3 : È ' ' Powiat W¹growiecki zgodnie z zawartymi porozumieniami przekaza³ ,00 z³ na realizacjê zadañ inwestycyjnych. Dotacja w wysokoœci ,00 z³ dotyczy³a przebudowy chodników w W¹growcu przy drodze powiatowej nr 1607P (ul. Bobrownicka) i nr 1631P (ul. Straszewska). Natomiast ,00 z³ dotyczy modernizacji przejazdu kolejowego w ulicy Leœnej w W¹growcu, przy czym ,00 z³ stanowi refundacjê kosztów poniesionych przez Gminê Miejsk¹. ' : Pokazane w tabeli op³aty stanowi¹ dochody za zajêcie pasa drogowego. Ich realizacja przebiega³a zgodnie z ustalonym planem. Dzia³ Gospodarka mieszkaniowa 3 : È 5 3 : È * : ' 6 3 : Jak wynika z tabeli w roku ubieg³ym nie uda³o siê wykonaæ w 100 procentach dochodów ze sprzeda y mienia komunalnego. Z uwagi na brak oferentów nie dosz³o do sprzeda y nieruchomoœci po³o onej przy ulicy Koœciuszki 55 (MDK). Przekroczono natomiast plan z tytu³u u ytkowania wieczystego nieruchomoœci o kwotê ponad ,00 z³. Przekroczenie wynika z faktu zmiany w 2006 roku op³aty za u ytkowanie wieczyste. 3 ' 6 3 Uzyskane dochody z maj¹tku gminy zgodnie z umow¹ zawart¹ z WTBS o zarz¹dzanie nieruchomoœciami komunalnymi wynosz¹ ,68 z³ i obejmuj¹: Analizuj¹c wykonanie dochodów zaobserwowano wzrost zaleg³oœci z tytu³u czynszu i pozosta³ych op³at od najemców lokali mieszkalnych i u ytkowych. Przyrost zad³u enia w stosunku do roku poprzedniego wynosi z³. Zarz¹dzaj¹cy w celu zmniejszenia zaleg³oœci prowadzi³ windykacje nale noœci przys³uguj¹cych Gminie od najemców lokali. Prowadzone by³y egzekucje komornicze przeciwko d³u nikom w celu wyegzekwowania zas¹dzonej kwoty. W 2006 roku zosta³o wytoczone powództwo do S¹du Rejonowego w W¹growcu w trybie upominawczym o zap³atê

9 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz nale noœci z tytu³u najmu na kwotê oko³o ,00 z³ tj. sporz¹dzono 35 pozwów. Wezwano do zap³aty 232 d³u ników zalegaj¹cych w op³atach, a tak e dokonano wypowiedzenia umowy najmu 17 najemcom, z czego 9 najemcom cofniêto wypowiedzenie, gdy dokonali sp³aty zad³u enia. Pomimo tak drastycznie podjêtych dzia³añ w celu wyegzekwowania nale noœci nast¹pi³ wzrost zaleg³oœci. Stan powierzchni zasobu mieszkaniowego Gminy na koniec 2006 roku, którym zarz¹dza³a Spó³ka przedstawia siê jak ni ej: lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 16 lokali handlowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych lokale mieszkalne w budynkach gminnych - 75 lokali mieszkalnych w budynkach prywatnych - 19 lokali handlowych w budynkach gminnych W¹growieckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego spó³ka z o.o. zarz¹dza³a 544 lokalami o powierzchni ³¹cznej m 2. Dzia³ Administracja publiczna 3 : È 5 3 : È 8 ' ' Na dzia³alnoœæ administracji wykonuj¹cej zadania zlecone Wojewoda Wielkopolski przekaza³ dotacjê w wysokoœci ,00 z³. Uzyskane dochody w wysokoœci 5.352,24 z³ zwi¹zane s¹ z realizacj¹ zadañ zleconych wymiana dowodów osobistych oraz udostêpnianie danych osobowych. 8 : Dochody tworz¹: rozliczenia z lat ubieg³ych oraz naliczone prowizje. Dzia³ Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 3 : È 5 3 : È 8 ' Dotacja przekazana przez Wojewodê Wielkopolskiego na zadania zlecone - prowadzenie sta³ego rejestru wyborców. : ' Krajowe Biuro Wyborcze okreœli³o plan dotacji celowej na sfinansowanie wydatków zwi¹zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Plan obejmowa³ koszty I i II tury wyborów. W ramach

10 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz ustalonego planu zaistnia³a potrzeba uruchomienia dotacji tylko na I turê, st¹d ni sze wykonanie dotacji. Dzia³ Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 3 : È 5 3 : È 2 ' W 2006 roku Wojewoda Wielkopolski uruchomi³ dotacjê na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w wysokoœci 400,00 z³. 6 0 * Wp³ywy z tytu³u mandatów na³o onych przez Stra Miejsk¹. W stosunku do osób, które nie uregulowa³y zobowi¹zania wdra ane jest postêpowanie egzekucyjne. Dzia³ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem 3 : È 5 3 : È : 3 2 : Nie wykonanie planu w podatku od œrodków transportowych spowodowane zosta³o umorzeniem w 2 przypadkach nale nego podatku ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹. ¹czna kwota umorzenia ,30 z³. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych pobierany jest w Urzêdzie Skarbowym i trudno jest przewidzieæ jaka bêdzie jego realizacja na przestrzeni ca³ego roku w odniesieniu do osób prawnych i fizycznych. : : : : 3 2

11 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Realizacja dochodów przedstawionych w tabeli powy ej przebiega³a zadawalaj¹co. Niewiele poni ej 100 % wykonano dochody z 2 Ÿróde³ tj.: - z podatku od posiadania psów - z op³aty miejscowej. W stosunku do osób, które nie uiœci³y nale nego podatku od posiadania psów wszczêto postanowienia (194 szt.). Czêœæ podatników zareagowa³a i dokona³a wp³aty, nie mniej jednak w 100 przypadkach zaistnia³a potrzeba wystawienia decyzji okreœlaj¹cych. Wystawiono 76 tytu³ów wykonawczych, które przekazano do realizacji do Urzêdu Skarbowego. : : : : Zadawalaj¹co przebiega³o wykonanie dochodów z tytu³u op³aty skarbowej, jak równie z tytu³u op³aty pobieranej za wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub wykreœlenie. Ponad ustalony plan wykonano wp³ywy za zezwolenia na sprzeda alkoholu Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjêto w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST /2006 z dnia 14 marca 2006 roku okreœlaj¹ce szacunkowo plan z tego tytu³u. Wysokie wykonanie planu z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych œwiadczy o poprawie sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na terenie miasta, co powinno rodziæ nadziejê na spadek bezrobocia jak i na poprawê sytuacji materialnej naszych mieszkañców. Plan z powy szego tytu³u na przestrzeni 2006 roku by³ dwukrotnie zmieniany na sesji. 3 : 2 3 Wy sze wykonanie planu z tytu³u odsetek zwi¹zane jest z uregulowaniem zaleg³oœci i rozliczeniem dokonanej wp³aty na zaleg³oœæ i na odsetki. Dzia³ Ró ne rozliczenia 3 : È 5 3 : È & 6 & : : Odsetki naliczane od stanu œrodków na rachunku bankowym za rok 2006 opiewaj¹ na kwotê ,10 z³. Na wp³ywy z ro nych dochodów sk³ada siê refundacja poniesionych kosztów na Dni Europy w wysokoœci ,47 z³ oraz œrodki przekazane do bud etu z konta wydatków niewygasaj¹cych po zakoñczeniu i rozliczeniu zadañ w wysokoœci ,54 z³ Wp³aty z gmin w 2006 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 4 listopada 2005 roku stanowi³y kwotê ,47 z³

12 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz i dotyczy³y rozliczeñ bêd¹cych refundacj¹ poniesionych nak³adów zwi¹zanych z budow¹ wspólnego sk³adowiska odpadów komunalnych. Œrodki pochodzi³y z: - Miasta i Gminy Szamocina ,47 z³ - Gminy Chodzie ,00 z³ & 6 Dzia³ Oœwiata i wychowanie 3 : È 5 3 : È 6 ' 6 3 ' Wp³ywy z czynszu i wynajmu pomieszczeñ w szko³ach wynosz¹ 8.706,66 z³. W 100% zosta³a przekazana dotacja na zakup podrêczników szkolnych dla uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych. * ' ' Dzia³ Pomoc spo³eczna 3 : È 5 3 : È 2 ' ' Plan dochodów na ca³oœæ zadañ zleconych okreœla Wojewoda. Dla bud etu miasta zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego przypada 5,0% dochodów z zadañ zleconych. Tymczasem wykonanie znacznie przekroczy³o ustalony plan. ' '

13 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadañ zleconych w zakresie œwiadczeñ rodzinnych. Dochody w³asne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych stanowi¹ kwotê 6.155,66 z³. Plan dla tych dochodów nie zosta³ okreœlony przez Wojewodê, st¹d te realizacja dochodów bez planu. 6 ' Dotacja na realizacjê sk³adek zdrowotnych zosta³a przekazana do wysokoœci potrzeb samorz¹du miejskiego. = : ' ' Uzyskane wp³ywy z ró nych dochodów w wysokoœci 561,67 z³ zwi¹zane s¹ ze sp³at¹ œwiadczenia nies³usznie pobranego w latach minionych, a tak e sp³aconego w 2006 roku zasi³ku zwrotnego pobranego w 2005 roku. Dotacja na zasi³ki realizowane w ramach zadañ w³asnych i zleconych zosta³a przekazana do wysokoœci naszych potrzeb. 2 2 : ' Przekazana darowizna pieniê na od pani Krause stanowi kwotê 942,19 z³. Sp³ata przyw³aszczonych œrodków finansowych zgodnie z wyrokiem S¹du Rejonowego w W¹growcu Wydzia³u Karnego Sygnatura Akt II K 212/06 stanowi wielkoœæ 1.300,00 z³ Prowizja naliczona od wp³at podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 146,00 z³ 8 : ' Us³ugi opiekuñcze œwiadczone by³y dla 49 osób, wp³ywy z op³at za us³ugi opiewaj¹ na kwotê ,80 z³ Uzyskane dochody w³asne w wysokoœci 227,21 z³ zwi¹zane s¹ z realizacj¹ zadañ zleconych specjalistycznych us³ug opiekuñczych. 8 ' 3 '

14 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Przekazana dotacja dotyczy do ywiania uczniów. Dzia³ Edukacyjna opieka wychowawcza 3 : È 5 3 : È 3 ' Wojewoda na stypendia i zasi³ki szkolne dla uczniów najubo szych przekaza³ w 2006 roku dotacjê w wysokoœci ,00 z³. Dzia³ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 : È 5 3 : È 3 Œrodki przekazane na realizacjê projektu Zielony patrol. Skutki finansowe z tytu³u obni enia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynosz¹ ogó³em: ,58 z³ z tego: Natomiast skutki udzielonych przez gminê ulg i zwolnieñ wynosz¹ ³¹cznie za miniony okres ,50 z³ w tym: 8 8 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzenie zaleg³oœci podatkowych ,88 z³ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa roz³o enia raty i odroczenie terminu p³atnoœci ,73 z³

15 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz = 5 Dokonuj¹c analizy stanu zaleg³oœci stwierdziæ nale y, i w dalszym ci¹gu wp³yw na ich powstanie ma g³ównie sytuacja finansowa i materialna podatników, utrata prawa do zasi³ków dla bezrobotnych, pauperyzacja spo³eczeñstwa, a co za tym siê kryje zwrot tytu³ów z Urzêdu Skarbowego z protoko³ami o nieœci¹galnoœci i umorzeniu wdro onego postêpowania egzekucyjnego. 1 W 2006 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomoœci wystawiono na poszczególne raty p³atnoœci ogó³em sztuk upomnieñ. Wystawiono 858 tytu³ów wykonawczych. Natomiast w stosunku do osób prawnych wys³ano 40 upomnieñ i sporz¹dzono 30 tytu³ów wykonawczych. W podatku od œrodków transportowych w 87 przypadkach wszczêto postêpowanie w sprawie okreœlenia zobowi¹zania podatkowego, wystawiono 51 decyzji okreœlaj¹cych wysokoœæ zobowi¹zania oraz wystawiono 43 tytu³y wykonawcze. W 6 przypadkach sporz¹dzono doniesienie do Naczelnika Urzêdu Skarbowego o pope³nieniu wykroczenia skarbowego. W okresie sprawozdawczym wys³ano wezwania przypominaj¹ce o zap³acie nale noœci, które dotyczy³y: - dzier awy 71 szt. - mienia komunalnego 8 szt. - wieczystego u ytkowania 436 szt. Na zalegaj¹cych wystawiono 41 tytu³ów egzekucyjnych, które przekazano do Komornika S¹dowego : = 5 : Realizacjê wydatków w poszczególnych dzia³ach przedstawia poni sza tabela: ' 1 3 : È 5 7 * ' $ 8 % ' ( *.. 5$=(0

16 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dzia³ Rolnictwo i ³owiectwo Zadania w³asne 3 : È 5 3 : È, : È W 2006 roku od wp³at dokonanych na podatek rolny zgodnie z ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 101 poz. 927) przekazano 67,61 z³ na rzecz Izby Rolniczej. Przy czym 7,34 z³ pochodzi z rozliczenia wp³at dokonanych po terminie p³atnoœci IV raty 2005 roku, a 60,27 z³ wynika z wp³at dokonanych w 2006 roku. Od wp³at dokonanych po up³ywie terminu p³atnoœci IV raty 2006 roku nale ny odpis w wysokoœci 2% zostanie uwzglêdniony wraz z rozliczeniem I raty 2007 roku. Wielkoœæ odpisu 4,78 z³. 3 = 5 Œrodki od Wojewody Wielkopolskiego na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot za paliwo otrzyma³o 3 producentów rolnych. Dzia³ Transport i ³¹cznoœæ 3 : È Zadania w³asne: 3 : È : È / = : Zgodnie z zawart¹ w dniu 12 lutego 2002 roku umow¹ z Zak³adem Komunikacji Miejskiej spó³ka z o.o. refundowano koszty przejazdów bezp³atnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta W¹growca. W ramach planowanych œrodków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu 2 wiat przystankowych za kwotê 9.989,36 z³. ' = = = : W ramach wydatków bie ¹cych zwi¹zanych z utrzymaniem dróg realizowano miêdzy innymi zadania takie jak: wyrównywanie dróg gruntowych, remonty cz¹stkowe nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe ulic, ponoszono koszty zwi¹zane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej. Dokonane wydatki inwestycyjne opiewaj¹ na kwotê ,55 z³ i dotycz¹ realizacji nastêpuj¹cych inwestycji: 3 3 : : ( % 8 % - 0

17 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz : 3 5 ' 6 &.. 3 : : ( % 8 % : 3 5 ' 6 & 5 3 : 3 5 ' 6 & : 3 : 3 (/.$-2 % 0 : = 5 0 1,9 : / 3 : 3 5 ' 6 & 2. 3 : 3 5 ' 6 & : 2 : Na opracowanie dokumentacji budowy ulic: Ks. Zenona Willi, Powstañców Wlkp., Spokojnej, Piaskowej, œcie ki pieszo rowerowej do Micharzewa zgodnie z uchwa³¹ wy ej wspomnian¹ na konto wydatków niewygasaj¹cych przekazano kwotê ,00 z³. Zadania powierzone ' : Zadanie inwestycyjne pn. przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 1607P przy ulicy Bobrownickiej i nr 1631P przy ulicy Straszewskiej zosta³o uchwa³¹ Rady Powiatu Nr XLV/242/2006 w dniu 28 czerwca 2006 roku powierzone do realizacji Gminie Miejskiej. Koszt zadania ,61z³. Dotacja z powiatu na to zadanie to kwota ,00 z³. Kolejnym powierzonym zadaniem inwestycyjnym by³a przebudowa ul. Leœnej w W¹growcu na odcinku 13 mb przy przejeÿdzie kolejowym za kwotê ,00 z³. Dzia³ Gospodarka mieszkaniowa 3 : È Zadania w³asne : È * = 5 :

18 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dokonane wydatki to: - przygotowanie dokumentacji dotycz¹cej podzia³ów nieruchomoœci gruntowych, opracowanie map ³¹cznie z opisami w celu aktualizacji op³at i zbycia nieruchomoœci, - ubezpieczenie maj¹tku gminy, dzier awa gruntów na cele publiczne, - wykupy terenów pod zajête drogi miejskie oraz tereny publiczne. Nie wykorzystano œrodków na wykupy, z uwagi na przed- ³u aj¹cy siê proces negocjacji z w³aœcicielem gruntu - pod budowê parkingu. 3 = = = Zarz¹dzaj¹cy w imieniu Gminy na bie ¹co regulowa³ rachunki z tytu³u dostaw ciep³a, wody i odbioru œcieków, wywozu nieczystoœci oraz dostawy energii elektrycznej. Szczegó³owe dane z wykonania planu remontu i konserwacji zawiera poni sza tabela, która z powodu stosunkowo niskich wp³ywów z tytu³u najmu kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: - prace kominiarskie i gazowe ,26 z³ - przemurowanie kominów ,26 z³ - wykonanie instalacji deszczowej Harcerska ,53 z³ - remont elewacji Aleja Jana Paw³a II ,33 z³ - remonty pokryæ dachowych z obróbkami blacharskimi ,93 z³ - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,52 z³ - roboty stolarskie ró nego rodzaju 3.276,47 z³ - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej ,62 z³ - zalecenia kominiarskie pokontrolne ,89 z³ - awarie pieców i przestawianie pieców ,00 z³ - g³oszenia UM i awarie ,20 z³ Dzia³ Dzia³alnoœæ us³ugowa 3 : È Zadania w³asne : È 3 : = Dokonane wydatki dotyczy³y: Zgodnie z uchwa³¹ Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w W¹growcu z dnia 28 grudnia 2006 roku na konto wydatków niewygasaj¹cych przekazano kwotê ,00 z³ na realizacjê zadania pn. zmiana studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ( 2 * 3. &' Dzia³ Administracja publiczna Zadania w³asne 3 : È 3 : È : È 5 5 =

19 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz = 3 3 : Wydatki wskazane powy ej dotycz¹ ca³okszta³tu dzia³alnoœci Rady Miejskiej 8 : : ' 6 6 ) 3 : = = = = : Wydatki realizowane by³y zgodnie z planem finansowym i dotyczy³y bie ¹cej dzia³alnoœci Urzêdu. 3 : = = 3 5 Dokonane wydatki w pozosta³ej dzia³alnoœci dotycz¹: - sk³adki na rzecz Wielkopolskiego Oœrodka Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych 9.330,00 z³ - sk³adki na rzecz Zwi¹zku Miast Polskich 4.789,98 z³ - sk³adki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja 2.448,00 z³ Zadania zlecone : È È 8 : : ' 6 6 ) 3 : = = = 3 2 Powy sza tabela przedstawia realizacjê wydatków z zakresu zadañ zleconych administracji samorz¹dowej. Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 3 : È

20 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Zadania zlecone 5 3 : È ) 3 : = Dokonane wydatki zwi¹zane s¹ z prowadzeniem sta³ego rejestru wyborców. : ) 3 : = = 3 Dokonane wydatki zwi¹zane s¹ z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dzia³ Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Zadania w³asne 3 : È 3 : È : È. 3 : Œrodki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji zosta³y uchwa³¹ Nr 23/2006 Rady Miejskiej w W¹growcu z dnia 29 czerwca 2006 roku zabezpieczone w bud ecie miasta. Zgodnie ' z zawartym w dniu 13 lipca bie ¹cego roku porozumieniem przekazano 3.000,00 z³ na zakup dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 2 rowerów wraz z specjalistycznym wyposa eniem. W dniu 26 kwietnia 2006 roku zosta³a zawarta umowa pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹, a Powiatem W¹growieckim w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokoœci ,00 z³ na realizacjê zadania pn. dofinansowanie zakupu samochodu specjalny podnoœnik hydrauliczny SH 24 dla Komendy Powiatowej Stra y Po arnej w W¹growcu. Zakup zosta³ zrealizowany i dotacja rozliczona do 30 czerwca 2006 roku. 2 6 : = = = = 5

21 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Wydatki zwi¹zane s¹ z bie ¹c¹ dzia³alnoœci¹ Ochotniczej Stra y Po arnej i obejmuj¹ miêdzy innymi: wynagrodzenie kierowcy konserwatora, przegl¹d samochodu, zakup paliwa do samochodu, zakup umundurowania, konserwacja sprzêtu i narzêdzi po arniczych, wymiany pieca w remizie. 6 0 : : ' 6 6 ) 3 = = Zadania realizowane by³y zgodnie z planem finansowym. Poza wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi realizowano wydatki rzeczowe miêdzy innymi: zakupiono drukarkê, materia³y biurowe i socjalne, benzynê i materia³y eksploatacyjne do samochodu s³u bowego, monitoring pomieszczeñ biurowych, rozmowy telefoniczne, przegl¹d i bie ¹ce naprawy, mycie samochodu s³u bowego, przesy³ki pocztowe, korzystanie z czêstotliwoœci radiowej, wspó³udzia³ w kosztach utrzymania budynku Starostwa, naprawa s³u bowych rowerów. Zadania zlecone 5 3 : È 2 = Dokonane wydatki zwi¹zane s¹ z realizacj¹ zadañ zleconych w zakresie obrony cywilnej. Dzia³ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem 3 : È 3 : : 6 6 ) 3 = = 2 W ramach powy szego planu realizowano wydatki obejmuj¹ce prowizjê dla inkasentów op³aty targowej i podatku od posiadania psów a tak e zakupy materia³ów zwi¹zane z t¹ dzia³alnoœci¹. Poniesiono koszty dorêczania decyzji na podatek od nieruchomoœci. Dzia³ Obs³uga d³ugu publicznego 3 : È Zadania w³asne 5 3 : È 2 2 2

22 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Koszty zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu publicznego w zakresie emisji obligacji komunalnych odsetki. W planie zabezpieczone by³y równie œrodki na obs³ugê kredytu na realizacjê zadania pn. termomodernizacja miejskich obiektów u ytecznoœci publicznej. Uruchomienie kredytu nie mia³o miejsca w roku Dzia³ Ró ne rozliczenia Zadania w³asne 3 : È : È 5 = : Wydatki bie ¹ce dotycz¹ prowizji pobranej przez bank obs³uguj¹cy rachunek jednostki samorz¹du terytorialnego. W nawi¹zaniu do zawartej umowy w dniu 4 listopada 2005 roku w wyniku której Miasto i Gmina Szamocin oraz Gmina Wiejska Chodzie zobowi¹za³y siê do zwrotu poniesionych kosztów budowy sk³adowiska odpadów komunalnych, dokonano dalszego rozliczenia z gminami, które finansowa³y budowê sk³adowiska. - Gmina W¹growiec otrzyma³a z³ - Miasto i Gmina Skoki z³ - Gmina Mieleszyn z³ 5 5 W 2006 roku zaistnia³a potrzeba rozdysponowania w ca- ³oœci œrodków pochodz¹cych z rezerwy ogólnej i celowej. Dzia³ Oœwiata i wychowanie Zadania w³asne 3 : È 5 3 : È 6 :, : ' 6 6 ) 3 : = = = = = = W 2006 roku do 3 szkó³ podstawowych prowadzonych przez gminê uczêszcza³o uczniów, którzy zgrupowani byli w 77 oddzia³ach. Oprócz wydatków osobowych i pochodnych realizowano wydatki rzeczowe, w tym miêdzy innymi zakupiono: - materia³y hydrauliczne, elektryczne - artyku³y gospodarcze i ogrodnicze - czasopisma - materia³y biurowe, druki - œwiadectwa szkolne, dzienniki zajêæ - opa³ - materia³y i sprzêt na wyposa enie konserwatorów i do napraw bie ¹cych - rolety okienne - wyk³adzinê SP Nr 2 i SP Nr 3 - drukarkê do SP Nr 4 - telewizor, tablice szkolne SP Nr 2

23 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz radiomagnetofon do SP Nr 2 i 4 - okna, drzwi do SP Nr 2 i 3 - meble szkolne (krzes³a, biurka, rega³y) 2 i 4 - komody, szafy, sto³y SP Nr 4 - kosiarka elektryczna, niszczarka SP 4 - zestawy komputerowe SP Nr 2 i 4 Znaczn¹ czêœæ œrodków poch³onê³y wydatki dotycz¹ce zakupu energii elektrycznej, cieplnej do poszczególnych szkó³ podstawowych. W ramach us³ug remontowych przeprowadzono remont sanitariatów oraz korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2. Dokonano wymiany okien i wyk³adzin w SP Nr 2. Wykonano prace malarskie SP Nr 2 i 4. Ni sze wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane by³o nie wywi¹zaniem siê z umowy i nie wykonaniem robót remontowych wymiana okien SP Nr 4 przez wykonawcê w ustalonym terminie. Pozosta³e us³ugi obejmuj¹: sprz¹tanie pomieszczeñ szkolnych, rozmowy telefoniczne, op³aty pocztowe, monitoring obiektów, op³aty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz nieczystoœci, op³aty za dzier awê i konserwacjê ksero, przegl¹d gaœnic i instalacji gazowych, koszt prowadzenia KZP, op³aty i prowizje bankowe, koszt wyjazdów uczniów na zawody sportowe, op³aty za odprowadzanie wód opadowych, us³ugi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzêtu, rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2, wynajem Sali OSiR przez SP Nr 4, monta rolet w SP Nr 3. Zaplanowane œrodki na podró e s³u bowe krajowe nie zosta³y w ca³oœci wykorzystane, bowiem podró e pracowników nie trwa³y d³u ej ni 8 godzin w zwi¹zku z tym nie przys³ugiwa³a dieta. 2 : : ' 6 6 ) 3 = = = = 2 3 ' W 2006 roku do piêciu przedszkoli miejskich na planowan¹ liczbê 500 dzieci uczêszcza³o 451 dzieci, co stanowi 90,20% wielkoœci zaplanowanej. Dzienna stawka ywieniowa wynosi³a 5,00 z³, w ramach której op³aty za poszczególne posi³ki wynosi³y: za obiad 2,50 z³, za œniadanie 1,50 z³ i za podwieczorek 1,00 z³. Plan przychodów w wysokoœci ,00 z³ zosta³ wykonany w kwocie ,14 z³ co stanowi 99,79%, w tym dochody w³asne na plan ,00 z³ zrealizowane zosta³y w kwocie ,14 z³ co stanowi 99,14%. Dochody w³asne przedszkoli to: wp³ywy z us³ug wy ywienie dzieci i personelu, odp³atnoœæ rodziców za œwiadczenia przekraczaj¹ce podstawê programow¹, a tak e odsetki od stanu œrodków na rachunku bankowym. Pokrycie amortyzacji po stronie przychodów jak i kosztów stanowi kwotê ,00 z³. Plan kosztów w wysokoœci ,00 z³ zosta³ wykonany w kwocie ,89 z³ co stanowi 99,67%. Realizacja zadañ ujêtych w planie finansowym na 2006 rok przebiega³a zgodnie z planem. Znaczn¹ czêœæ œrodków poch³onê³y sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne, odpis na fundusz œwiadczeñ socjalnych, koszty energii elektrycznej, wody, gazu, a tak e zakup ywnoœci. W ramach us³ug remontowych dokonano wymiany okien w Przedszkolu Nr 1, 6 i 7. W Przedszkolu Nr 2 dokonano wymiany kot³a gazowego c.o. Zawory termostatyczne za³o ono w Przedszkolu Nr 2, 6 i 7. Plan wynagrodzeñ osobowych w wysokoœci ,00 z³ zosta³ zrealizowany w wysokoœci ,49 z³ co stanowi 99,98% planu

24 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz * : : ' 6 6 ) 3 : = = = = = =, Do prowadzonego przez nasz¹ Gminê Gimnazjum uczêszcza³o w minionym roku 914 uczniów, którzy zgrupowani byli w 39 oddzia³ach. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakupy i us³ugi: zakup œrodków chemii gospodarczej, artyku³y biurowe, elektro- instalacyjne, hydrauliczne, budowlane, sprzêt i artyku³y gospodarstwa domowego, zakup komputera i oprogramowania, prenumerata czasopism, materia³y do bie ¹cych napraw, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystoœci, przegl¹d i konserwacja gaœnic, instalacji gazowej i elektrycznej, naprawa sprzêtu i wyposa enia, koszt wyjazdu na zawody sportowe, op³aty i prowizje bankowe, op³aty radiowe, telewizyjne, us³ugi informatyczne, wykonanie mebli do sal komputerowych, op³ata za odprowadzanie wód opadowych, ubezpieczenie m³odzie y i opiekuna, koszt dostêpu do sieci Internet. ' = Zakup biletów na dowo enie uczniów spoza miasta W¹growca do Szko³y Podstawowej Nr 3 i 4. 6 : Opracowanie dokumentacji zwi¹zanej z rozbudow¹ PSM I Stopnia. Œrodki zosta³y przekazane na konto wydatków nie wygasaj¹cych. ' : 6 6 ) 3 = 3 Okreœlone w planie œrodki na wynagrodzenia osobowe i pochodne nie zosta³y wykorzystane z powodu odejœcia z pracy dotychczasowego doradcy metodycznego, a nowy doradca metodyczny nie zosta³ zatrudniony. Pozosta³e us³ugi to dop³ata do czesnego oraz do kursów i szkoleñ nauczycieli. Zbyt niskie wydatkowanie œrodków wynika³o z braku zainteresowania nauczycieli do udzia³u w szkoleniach i kursach oferowanych przez profesjonalne oœrodki szkoleniowe. 3 = 2 Wydatki zaplanowane na us³ugi pozosta³e nie zosta³y wykonane w pe³ni, poniewa uczniowie w wyznaczonym terminie nie zdali egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe i pracodawcy nie mogli ubiegaæ siê o dofinansowanie ich kosztów kszta³cenia. Nie w pe³ni równie wykorzystano œrodki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powo³anych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wy szy stopieñ awansu zawodowego. Na rachunek zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych w 100 % przekazano nale ny odpis. Jest to odpis jaki przys³uguje nauczycielom emerytom i rencistom by³ym pracownikom szkó³ i placówek oœwiatowych.

25 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dzia³ Szkolnictwo wy sze 3 : È : È 3 ' Zgodnie z podpisan¹ umow¹ przekazano dotacjê na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na prowadzenie zajêæ dydaktycznych. Dzia³ Ochrona zdrowia Zadania w³asne 3 : È : È 6 ' Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano ,00 z³ na zakup kardiomonitora. = : = = 3 Dokonane wydatki dotyczy³y dofinansowania trzech imprez profilaktycznych zorganizowanych przez Komendê Powiatow¹ Policji, szkoleñ z zakresu narkomanii dla przedstawicieli ró nych zawodów stykaj¹cych siê z problematyk¹ narkomanii oraz dla ca³ej rady pedagogicznej Gimnazjum Miejskiego. Zakupiono oraz wydrukowano materia³y i ulotki profilaktyczne dla rodziców i dzieci oraz publikacje fachowe dla KPP w W¹growcu. Od wrzeœnia do grudnia MOPiRPA uruchomi³ dy ury specjalisty w punkcie ds. narkomanii, oraz w³¹czy³ siê w organizacjê Powiatowego Przegl¹du Form Teatralnych, wspar³ realizacjê szkolnego programu profilaktyki w Gimnazjum Gminnym poprzez sfinansowanie spektaklu teatralnego dotycz¹cego narkomanii. 3 : : ' 6 6 ) 3 : = = = = =, 3 2 : Na przestrzeni 2006 roku realizowano wydatki ujête w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczy³y bie ¹cego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Œwietlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, w tym zatrudnienia pracowników, op³acenia dy uruj¹cych w punkcie informacyjno-konsultacyjnym i Poradni Kryzysowej, op³acenia dzia³alnoœci Komisji RPA, kosztów przeprowadzenia wywiadów œrodowiskowych i badañ bieg³ych s¹dowych w przedmiocie uzale nienia od alkoholu, utrzymania Oœrodka. Doposa ono Oœrodek w meble ogrodowe oraz zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby ksiêgowoœci. Ponadto w zakresie dzia³alnoœci Œwietlicy wydatki dotyczy³y zatrudnienia psychologa, zakupu materia³ów dydaktycz-

26 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz nych i piœmienniczo-papierniczych oraz zakupu biletów autobusowych i podwieczorków dla dzieci. Oprócz zajêæ sta³ych odbywaj¹cych siê w Œwietlicy zorganizowano imprezy o charakterze kulturalno-oœwiatowym, sportowym, rekreacyjnym i okolicznoœciowym. Sfinansowano koszty pobytu dzieci ze œwietlicy Socjoterapeutycznej na kolonii letniej w Górznej k. Z³otowa oraz na obozie na P³w. Helskim. Dzia³ Pomoc spo³eczna Dofinansowano wyjazdy grup AA i Al-anon do Czêstochowy i Lichenia oraz op³acano dalsze zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta. Zorganizowano zajêcia terapeutyczne dla Al-anon. Zakupiono czasopisma dotycz¹ce profilaktyki i terapii uzale nieñ na potrzeby Oœrodka oraz szkó³. Poniesiono wydatki na adaptacjê budynku przy ul. Lipowej 34 na siedzibê MOPiRPA (uregulowanie zobowi¹zania z 2005 roku). 3 : È Zadania w³asne 3 : È 5 3 : È = Wykorzystanie œrodków ilustruje poni sza tabela: ) / /. 3 = = 2 ' 3 6 = Zasi³ki w g³ównej mierze udzielane by³y z powodu trudnej sytuacji yciowej tj. ubóstwa (671 rodzin), sieroctwa (1 rodzina), bezdomnoœci (27 rodzin), potrzeba ochrony macierzyñstwa (44 rodziny), bezrobocie (556 rodzin), niepe³nosprawnoœæ (368 rodzin), d³ugotrwa³a choroba (370 rodzin), rodziny niepe³ne i wielodzietne (211 rodzin), alkoholizm (56 rodzin), a tak e trudnoœci w przystosowaniu do ycia po opuszczeniu zak³adu karnego (23 rodziny). Podobnie jak w latach ubieg³ych, rozwijano pomoc rzeczow¹, czemu sprzyja³a dobra wspó³praca ze sponsorami zagranicznymi g³ównie z partnersk¹ gmin¹ Adendorf. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wyposa a klientów w sprzêt rehabilitacyjny (wózki elektryczne i mechaniczne, chodziki, ³ó ka, kule, podnoœniki), wydaje karnety na zabiegi rehabilitacyjne (180 sztuk), wydaje ywnoœæ we wspó³pracy z Pilskim Bankiem ywnoœci i Parafi¹ œw. Wojciecha, g³ównie mleko, ry, makaron, cukier, m¹ka, kasza, ser ó³ty ywnoœæ przekazano dla 580 rodzin, wydaje odzie (1.674 kg - z tej pomocy skorzysta³o 105 rodzin). ' Liczba gospodarstw domowych objêtych pomoc¹, a zamieszkuj¹cych w zasobach ogó³em: w tym: - komunalnych131 - zak³adowych 14 - prywatnych innych (WTBS) 13 - spó³dzielczych domach jednorodzinnych 7 - wspólnoty mieszkaniowe 14 Iloœæ wyp³aconych dodatków mieszkaniowych ogó³em Œrednia kwota przyznanego dodatku 158,17 z³ Iloœæ wydanych decyzji 1.321

27 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz w tym odmownych 79 Iloœæ przeprowadzonych wywiadów œrodowiskowych 94 Strukturê wyp³at dodatków w poszczególnych miesi¹cach przedstawia poni sza tabela: 0,.. = 2 2 Realizacja powy szego zadania niew¹tpliwie w wielu przypadkach jest nieodzown¹ pomoc¹ dla rodzin znajduj¹cych siê w trudnych warunkach materialnych. Pomoc finansow¹ otrzymali wnioskodawcy, którzy zwrócili siê o tak¹ pomoc i jednoczeœnie spe³niali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. Gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku mieszkaniowego w wiêkszoœci posiadaj¹ bardzo niskie dochody. Szczególnie dotyczy to gospodarstw domowych o dochodach ni szych od ustawowej granicy ubóstwa, za któr¹ uznaje siê kwotê okreœlon¹ w ustawie o pomocy spo³ecznej. Zaznaczyæ nale y, e pomimo obligatoryjnoœci systemu dodatków mieszkaniowych, nie wszystkie s³abe ekonomicznie gospodarstwa domowe mog³y skorzystaæ z dofinansowania. Czynnikami eliminuj¹cymi dla niektórych gospodarstw z tej grupy by³ miêdzy innymi: brak tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt du a powierzchnia zajmowanego mieszkania, nieumiejêtnoœæ starania siê o otrzymanie dodatku, brak zainteresowania podjêciem jakichkolwiek kroków zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji yciowej, zw³aszcza w rodzinach patologicznych i u osób nieprzystosowanych do ycia w spo³eczeñstwie. 2 : : ' 6 6 ) 3 : 3 ) : = = = : Do wykonywania zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej zatrudnionych jest 38 osób, w tym 3 osoby w administracji, 15 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. us³ug opiekuñczych, 1 pracownik socjalny ds. obs³ugi Dziennego Domu Seniora, 1 pielêgniarka, robotnik gospodarczy, kucharka i pomoc kuchenna. 3 ' = = W 100% zosta³a przekazana dotacja na rzecz Stowarzyszenia im. Ks. J. N. Musolffa, w zwi¹zku z realizacj¹ zadania publicznego - prowadzenie Jad³odajni dla ubogich i Noclegowni dla bezdomnych. Wydatek dla bud etu z tego tytu³u do

28 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz kwota ,00 z³. Ponadto na dzia³alnoœæ samopomocowych grup wsparcia dotacjê otrzyma³o: - Stowarzyszenie im. Ks.J.N. Musolffa w wysokoœci ,00 z³ - Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepe³nosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja w wysokoœci ,00 z³ Na do ywianie dzieci w szko³ach i gimnazjum w 2006 roku wydano ,00 z³. Koszt prac spo³ecznie u ytecznych 6.483,28 z³. Partycypacja w kosztach dowozu ywnoœci z Pilskiego Banku ywnoœci to kwota 932,20 z³ co stanowi 3% wartoœci otrzymanych produktów. W ubieg³ym roku MOPS zorganizowa³ wigiliê dla 53 osób najubo szych i samotnych za kwotê 944,43 z³. = È 5 3 : È 2 ' : : ' 6 6 ) 3 = = 3 2 W zwi¹zku z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku wyp³acono œwiadczeñ na kwotê ,16 z³ Sferê dokonanych wyp³at przedstawia poni sza tabela: : /. = ' = - = 5 = 5 6 6

29 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Koszt sk³adek zdrowotnych zamkn¹³ siê kwot¹ ,61 z³ i dotyczy³ œwiadczeñ. = W ramach powy szej kwoty udzielono œwiadczeñ, które dotyczy³y 136 rodzin. 8 Wyp³acono 18 rodzinom zasi³ki w zwi¹zku z klêsk¹ suszy na kwotê ,00 z³. Dzia³ Edukacyjna opieka wychowawcza Zadania w³asne 3 : È 5 3 : È : : ' 6 6 ) 3 = = = = 2 Œwietlice dzieciêce dzia³a³y we wszystkich szko³ach podstawowych. ¹cznie skorzysta³o ze œwietlic 288 uczniów. Realizacja wydatków przebiega³a zgodnie z planem finansowym. 3 6 Otrzyman¹ dotacjê na realizacjê zadañ w³asnych wykorzystano na wyp³atê stypendium dla uczniów. ' = Dop³ata do kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Ni - sze wydatkowanie œrodków wynika z faktu, i p³atnoœæ za czêœæ kursów rozpoczêtych przez nauczycieli w ubieg³ym roku przypada na pierwszy kwarta³ 2007 roku. Dzia³ Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Zadania w³asne 3 : È 5 3 : È 2 = = Dokonane wydatki dotycz¹ miêdzy innymi: zimowego i letniego utrzymania dróg, kosztów utrzymywania bezpañskich psów w schronisku, eksploatacji samochodu. 8 = = =

30 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Wydatki zwi¹zane by³y z utrzymaniem zieleni miejskiej. 2 = = = : W ramach zadañ inwestycyjnych wykonano oœwietlenie ul. Wegnera za kwotê 9.325,59 z³. Natomiast realizacja drugiego zadania pn. oœwietlenie ulicy Œredniej odcinek od ul Libelta do ul. Je yka uzale nione by³o od rozpoczêcia robót drogowych przez Starostwo Powiatowe. Zadanie realizowane bêdzie w 2007 roku. Dotychczasowy koszt tego zadania to opracowanie projektu technicznego za kwotê 1.600,01 z³. 3 = : : : Wydatki inwestycyjne stanowi¹ kwotê ,06 z³ Wykonano przy³¹cze kablowe do terenu po³o onego przy ulicy GnieŸnieñskiej Nr 49 za kwotê ,90 z³ jak równie realizowano zadania w ramach czynów spo³ecznych. Koszt ,16 z³. W ramach zadañ inwestycyjnych planowano wykonaæ termomodernizacjê miejskich obiektów u ytecznoœci publicznej. Jest to realizacja projektu Ciep³y W¹growiec. Zadanie ma byæ realizowane w okresie 3 lat przy wsparciu finansowym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2006 roku planowano wykonaæ zadanie za kwotê ,00 z³. W ramach czynów spo³ecznych realizowano nastêpuj¹ce zadania: : 32' / 6 0 : * 3 1 : : 3 2 % * 2 = 32'. 6 : :7%6, : 5 Dzia³ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zadania w³asne 3 : È 5 3 : È 3 ' : = =

31 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Na zadania realizowane w ramach wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi przekazano dotacjê w wysokoœci ,00 z³ Dotacjê otrzyma³o: - Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Pa³uckiej na organizacjê ogólnodostêpnych imprez kulturalnych, organizacja dzia- ³añ maj¹cych na celu ochronê i popularyzacjê tradycji regionalnych. Pozosta³e wydatki opiewaj¹ na kwotê ,98 z³ na plan ,00 z³ co stanowi 95,37% planu rocznego. Wydatki w g³ównej mierze dotycz¹ organizacji imprez miejskich o charakterze kulturalnym. ' ' Podstawowa dzia³alnoœæ Miejskiego Domu Kultury polega na rozwijaniu zainteresowañ, zaspakajaniu potrzeb kulturalnych oraz upowszechnianie kultury lokalnej i tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W MDK zatrudnionych jest 7 pracowników pe³noetatowych, 3 pracowników w niepe³nym wymiarze godzin oraz 7 na umowê zlecenie. W okresie sprawozdawczym z bud etu miasta przekazano do Miejskiego Domu Kultury dotacjê podmiotow¹ w wysokoœci ,00 z³. Ponadto MDK wypracowa³ dochody w³asne w wysokoœci ,34 z³ na plan ,00 z³ co stanowi 142,34% planu. Dochody w³asne osi¹gniêto z nastêpuj¹cych tytu³ów: z wynajmu pomieszczeñ, z projekcji filmowych, z Baru pod Amfiteatrem. Poniesione koszty stanowi¹ kwotê ,20 z³ na plan ,00 z³ co stanowi 98,09% planu rocznego. 2 3 : È $. = 9$7 Planu us³ug obcych nie wykonano z powodu nie zakupienia dla Orkiestry Dêtej strojów oraz butów dla Tambumajorek. Do dyspozycji na 2007 rok pozosta³y œrodki zaplanowane na remont Sali Kina. Pozosta³e koszty zosta³y przekroczone z powodu wy szej frekwencji ogl¹dalnoœci filmów w Kinie MDK, a tym samym zwiêkszy³y siê koszty odprowadzanych nale noœci za wypo yczenie kopii filmowych do dystrybutora. Wzros³y równie koszty dzia³alnoœci merytorycznej na podstawie umów zlecenia i umów o dzie³o. Stan nale noœci na koniec 2006 roku wynosi ,40 z³, w tym nale noœci wymagalne z tytu³u dostaw towarów i us³ug stanowi¹ ,56 z³. S¹ to nale noœci z roku 2004 i 2006 za wynajem pomieszczeñ Pubu.Pod Lipami. Sprawa nieœci¹gniêtych nale noœci zosta³a skierowana na drogê s¹dow¹, uzyskuj¹c nakaz zap³aty w postêpowaniu upominawczym wraz z nadanym tytu³em wykonalnoœci, a nastêpnie skierowano sprawê do Komornika Rewiru II w W¹growcu. Celem zmniejszenia stanu nale noœci Miejski Dom Kultury na przestrzeni 2006 roku podejmowa³ szereg czynnoœci, w tym miêdzy innymi: przeprowadzano rozmowy telefoniczne z proœb¹ o natychmiastowe uregulowanie nale noœci, wysy- ³ano wezwania do zap³aty. Stan œrodków na rachunku bankowym Miejskiego Domu Kultury na koniec 2006 roku wynosi³ ,87 z³. Stan zobowi¹zañ niewymagalnych na koniec grudnia 2006 roku wynosi³ ,22 z³ w tym z tytu³u:

32 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz ) 3 9$7 % ' Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosz¹ ,81 z³ na plan ,00 z³ co stanowi 100,0% planu. Przychody w³asne stanowi¹ kwotê 6.395,81 z³ na plan 6.400,00 z³ co stanowi 99,93%. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi ,00 z³. Poniesione koszty stanowi¹ kwotê ,66 z³ na plan ,00 z³ co stanowi 99,99%. 2 3 : È Ksiêgozbiór biblioteki na koniec 2006 roku liczy³ voluminów o ³¹cznej wartoœci ,25 z³. Z otrzymanej dotacji podmiotowej zakupiono voluminów za kwotê ,01, od sponsorów MBP otrzyma³a 452 voluminy o wartoœci 4.795,62 z³. Ze œrodków pochodz¹cych z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego zakupiono 638 voluminów za kwotê ,00 z³. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada na koniec grudnia 2006 roku nale noœci i zobowi¹zañ. 0 ' Muzeum Regionalne zatrudnia 6 pracowników w pe³nym wymiarze czasu pracy: 4 pracowników merytorycznych: dyrektor, kustosz ds. etnografii, asystent muzealny - archeolog, asystent muzealny - historyk oraz 2 opiekunów ekspozycji w pe³nym wymiarze zajmuj¹cych siê jednoczeœnie sprz¹taniem, pilnowaniem porz¹dku podczas zwiedzania wystaw, prowadzeniem stoiska sprzeda y pami¹tek. W niepe³nym wymiarze zatrudnionych jest 3 pracowników: g³ówny ksiêgowy, historyk i asystent muzealny. Na dzia³alnoœæ Muzeum Regionalnego przekazano w 2006 roku dotacjê podmiotow¹ w wysokoœci ,00 z³. Ponadto Muzeum wypracowa³o dochody w³asne w wysokoœci ,90 z³ na plan ,00 z³ co stanowi 102,01%. Dochody w³asne tworz¹: - bilety wstêpu do Muzeum - sprzeda pami¹tek i wydawnictw - organizacja imprez, sponsorzy - odsetki bankowe Poniesione koszty opiewaj¹ na kwotê ,94 na plan ,00 z³ co stanowi 100,00%. 2 3 : È

33 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Muzeum Regionalne nie posiada na koniec grudnia 2006 roku nale noœci i zobowi¹zañ. 2 ' Zgodnie z zawart¹ umow¹ w dniu 8 listopada 2006 roku przekazano dotacjê w wysokoœci ,00 z³ na prace budowlane przy Koœciele Parafialnym p.w. Œw. Jakuba Aposto³a w W¹growcu. 3 : Wydatki inwestycyjne dotyczy³y realizacji zadania pn. Modernizacja widowni Amfiteatru. Koszt zadania ogó³em wyniós³ ,37 z³. Dzia³ Kultura fizyczna i sport 3 : È Zadania w³asne 5 3 : È, ' ' Oœrodek Sportu i Rekreacji wykonuje wyodrêbnione zadania, pokrywaj¹c koszty swojej dzia³alnoœci z przychodów w³asnych, oraz dotacji przedmiotowej. Dotacja przedmiotowa dotyczy utrzymania 1 m 2 powierzchni u ytkowej hali sportowej, stadionu oraz utrzymania 1 dnia w sezonie letnim k¹pieliska. Podstaw¹ gospodarki finansowej Oœrodka jest roczny plan finansowy obejmuj¹cy przychody, koszty i inne obci¹ enia, stan œrodków obrotowych, stan nale noœci i zobowi¹zañ na pocz¹tek i koniec roku. W Oœrodku zatrudnionych jest 21 osób, w tym 1 osoba w okresie sezonu tj. od miesi¹ca czerwca do wrzeœnia na stanowisku kierownika k¹pieliska. Z bud etu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i K¹pieliska przekazano dotacjê przedmiotow¹ w wysokoœci ,00 z³ oraz dotacjê na inwestycje w wysokoœci ,91 z³. Ponadto Oœrodek wypracowa³ dochody w³asne w wysokoœci ,72 z³ na plan ,00 z³ co stanowi 85,98%. Trzeba podkreœliæ, e plan na 2006 rok by³ wy szy od planu roku poprzedniego o ,00 z³. Oœrodek liczy³, e przy sprzyjaj¹cych warunkach uda siê go zrealizowaæ, a uzyskane dochody przeznaczyæ na modernizacjê bazy noclegowej. O ile wp³ywy z us³ug sportowo-turystycznych by³y wy sze od wykonania roku poprzedniego o ,90 z³, to pierwszy raz od chwili uruchomienia nowej restauracji (2003 rok) zanotowano spadek dochodów z us³ug gastronomicznych. Dochody by³y ni sze o ponad z³. Na mniejsze dochody mia³a wp³yw mniejsza iloœæ zleceñ od klientów indywidualnych, oraz zorganizowano tylko 2 studniówki (w poprzednim roku 3 studniówki). Zmala³a iloœæ organizowanych obozów szkoleniowych, mniejszy by³ stopieñ ob³o enia bazy noclegowej. Dodaæ nale y, e baza noclegowa Oœrodka wymaga zmodernizowania, zaœ wyposa enie z ponad 20-letnim okresem u ytkowania równie nadaje siê do wymiany. Dochody tworz¹:

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 92 Poznañ, dnia 18 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1869 nr XVIII/71/2004 Rady Miejskiej w Bralinie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W REMIE

RADY MIEJSKIEJ W REMIE DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 62 Poznañ, dnia 18 kwietnia 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1233 nr 153/ XVIII/07 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych)

Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych) Plan z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych) I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014r. lp. nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo