Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK"

Transkrypt

1 Znokautuj mysz Nagroda Nobla 2007 w dziedzinie medycyny i fizjologii, która wynosi 10 mln koron szwedzkich, podziel¹ siê: Amerykanin w³oskiego pochodzenia Mario Capecchi, Brytyjczyk Martin Evans i Amerykanin Oliver Smithies. W tym roku medycznego Nobla przyznano za odkrycie zasad pozwalaj¹cych na wprowadzenie specyficznych modyfikacji genów u myszy za pomoc¹ komórek macierzystych uzasadni³a swój werdykt Komisja Noblowska. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK Ogromna z³o onoœæ organizmów ywych, a zw³aszcza ssaków, do których zalicza siê cz³owiek, od pocz¹tku sprawia³a nauce wielkie trudnoœci poznawcze. Trudno bowiem badaæ uk³ad, w którym oddzia³uj¹ jednoczeœnie tysi¹ce cz¹steczek regulowanych przez tysi¹ce genów. Pewne wy³omy w tym chaosie tworzy³y schorzenia okreœlane jako doœwiadczenia natury. S¹ to bardzo rzadkie, genetycznie uwarunkowane schorzenia, które polegaj¹ na mutacji jakiegoœ genu. Po okreœleniu, który to jest gen, na podstawie objawów choroby powsta³ej przez jego uszkodzenie, mo na by³o wnioskowaæ o tym, jak¹ funkcjê ma produkt tego genu u zdrowego osobnika. Przyk³adowo, dla hematologa (Autor od red.) takie kluczowe pytanie to zagadka powstawania szpiku. Jakie geny i ich produkty s¹ odpowiedzialne za to, e u cz³owieka jest szpik kostny? To oczywiœcie trudno badaæ u ludzi, ale istnieje zwierzê, które od cz³owieka ró ni siê tylko 300 spoœród genów, jest ³atwe i tanie w hodowli to mysz. Zatem aby odpowiedzieæ na pytanie, jak to jest u cz³owieka, zwykle wystarczy odpowiedzieæ, jak to jest u myszy. A jak na to odpowiadaæ? Nale y znaleÿæ mysz, która cierpi na tak¹ chorobê od urodzenia nie ma szpiku. Jeœli znajdzie siê mysz z tak¹ chorob¹ i nastêpnie zidentyfikujemy gen (którego mutacja spowodowa³a tak¹ chorobê), to jednoczeœnie odkryjemy gen, którego produkt jest odpowiedzialny normalnie za powstawanie szpiku (a którego brak powoduje brak szpiku, a tym samym chorobê). Otó, istnieje taka choroba. Wystêpuje zarówno u ludzi, jak i u myszy. Nazywa siê osteopetroz¹ (proszê nie myliæ z osteoporoz¹) to choroba marmurowych koœci. Okaza³o siê, e mo e byæ ona spowodowana mutacj¹ genu dla makrofagopoetyny, a jeœli tego czynnika wzrostu nie ma, to nie mog¹ powstaæ osteoklasty, a w nastêpstwie nie mog¹ wykszta³ciæ siê jamy szpikowe. Takie podejœcie do rozwi¹zywania problemów wymaga jednak daleko id¹cej wspó³pracy ze strony natury (gdy mutacja musi siê zdarzyæ), a nadto jakiœ hodowca myszy musi wychwyciæ przypadkowe narodziny zmutowanej myszki i byæ w stanie tak¹ myszkê hodowaæ dalej. Ta bariera nies³ychanie ogranicza- ³a rozwój nauki, gdy jedynie dla kilkuset genów istnia³y zmutowane zwierzêta. W dodatku w wielu przypadkach nie by³y to te geny, które najbardziej interesowa³y badaczy. Niemniej strategia ta by³a jedyn¹ mo - liw¹ a do ok. 20 lat temu, kiedy tegoroczni laureaci Nagrody Nobla opracowali metody uzyskiwania takich zwierz¹t na zamówienie. Od tego czasu mo na uzyskiwaæ zwierzêta z zaburzeniem funkcji dowolnego genu i poprzez analizê objawów choroby oceniaæ jego normaln¹ rolê. Wreszcie, mo na podejmowaæ najrozmaitsze celowane próby lecznicze. Najpierw jeden z laureatów sir Martin Evans (wraz Mattem Kauffmanem) opracowa³ metodê uzyskiwania tzw. zarodkowych komórek macierzystych u myszy. PóŸniejsze opracowanie podobnej metody dla ludzi rozpoczê³o trwaj¹ce obecnie badania oraz dyskusje etyczne dotycz¹ce cz³owieka. Uzyskanie tego u myszy nie wzbudzi³o kontrowersji etycznych; pozwoli³o natomiast opracowaæ metody swoistego wy³¹czania poszczególnych genów w komórkach. Nazywa siê to inaczej nokautowaniem genów. Nastêpnie, opieraj¹c siê na tak zmienionych zarodkowych komórkach macierzystych, uda³o siê uzyskiwaæ myszy ze znokautowanym genem, okreœlane skrótowo jako: myszy znokautowane (ang. knockout mice). To zwielokrotni³o mo liwoœci badawcze i sta³o siê ju rutyn¹ w opisie dowolnego genu wskazywanie objawów, które powoduj¹ jego zniszczenie. Powsta³ kierunek genetyki okreœlany jako genetyka amputacyjna. Zanalizowano w ten sposób ju tysi¹ce genów i setki zjawisk biologicznych. Kontynuuj¹c opowieœæ o osteopetrozie, gdzie wspomniane wczeœniej odkrycie by³o dzie³em ni ej podpisanego (wyró - nione Nagrod¹ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) klasyczna metoda, tj. poszukiwanie naturalnie wystêpuj¹cych schorzeñ, pozwoli³a zidentyfikowaæ jeszcze 3 mutacje u myszy, czyli dodatkowo 3 geny kluczowe dla powstawania szpiku. Zastosowanie metod opracowanych przez tegorocznych noblistów pozwoli- ³o do tej liczby dodaæ (do tej pory) jeszcze 30 genów i zbli yæ siê do zamkniêcia tej listy. Bez niego odkrywanie tych 30 genów zajê³oby zapewne kilkaset lat. Ten przyk³ad (a tak e wiele innych) pokazuje, jak bardzo metoda nokautowania myszy przyspieszy³a rozwój nauki. Zosta- ³a ona bowiem zastosowana do ka dego rodzaju genów, do ka dego narz¹du i do ka dego problemu. Spowodowa³a, e tak jak wczeœniej poszukiwanie metod leczenia tych chorób opiera³o siê na badaniu na oœlep ka dej substancji, która by³a pod rêk¹ po odkryciu tym mo liwe sta³o siê poszukiwanie celowane, poszukiwanie antidotum na konkretny defekt i precyzyjne monitorowanie skutków jego dzia³ania. Wspomniany wczeœniej Martin Evans wykorzystuje j¹ do opracowywania metod leczenia zw³óknienia torbielowatego. Drugi laureat Mario Capecchi do badania, jakie geny odpowiadaj¹ za powstawanie organizmu w okreœlonym kszta³cie i wielkoœci. Trzeci Oliver Smithies do badania nadciœnienia i hemoglobinopatii. To tylko przyk³ady ich ogromnego wk³adu do œwiatowej nauki. Ü Prof. dr hab. med. Wies³aw Wiktor Jêdrzejczak jest krajowym konsultantem ds. hematologii 1

2 Na marginesie Precedens mo e byæ groÿny W maju br. przewodnicz¹cy ORL w imieniu warszawskiej Izby z³o y³ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa w zwi¹zku z zabraniem przez CBA ze szpitala MSWiA kilku tysiêcy historii chorób. Gdy prokuratura odmówi³a wszczêcia œledztwa, Izba z³o y³a za alenie. Za alenie jest zasadne stwierdzi³ 25 paÿdziernika br. S¹d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa i uchyli³ postanowienie prokuratury. Nr 11 (151) listopad 2007 Na ok³adce: prof. Zbigniew Religa (fot. M. Stankiewicz).wicz). Reprodukcja: W³odzimierz Cerañski Drohiczyñska fara (zob. Po plenerze... s. 36) Spis treœci Medyczny Nobel gor¹cy temat 3 Lekarze w parlamencie 3 Roœnie liczba zaka eñ szpitalnych 4 JGP w polskich szpitalach 5 K³opotliwa lataj¹ca karetka 6 Bez znieczulenia 8 Dwa lata ministra zdrowia 8 P³aæ i nie choruj 9 z radomskiej delegatury 10 W koñcu nas us³ysz¹ reporta 12 u nas w samorz¹dzie 14 uchwa³y ORL 16 NFZ o receptach 19 stomatologia 20 nasza akademia 24 Katedra Protetyki 24 Oty³oœæ 27 z Mazowsza 28 wojna oczami dziecka: G. Janczewski cz. III 30 dziœ, tylko cokolwiek dalej 32 Tajne nauczanie medycyny 32 SMS z Krakowa 32 AM w Warszawie 33 Inauguracja roku akademickiego 33 sylwetki: J. Haftek 35 muzy i my 36 nowotwory 38 PaŸdziernik Ogólnopolski Miesi¹c Walki z Rakiem 38 nowe przepisy prawne 41 sport 42 epitafium 47 Wg informacji, które uzyska³a Izba, dokumentacja zosta³a zabrana przez funkcjonariuszy CBA niezgodnie z przepisami (m.in. nie podano uzasadnienia tej czynnoœci ani nie sporz¹dzono wykazu i kopii). Dokumentacja by³a te wykorzystywana w trakcie przes³uchañ pacjentów szpitala przez policjê. Wszystko to dzia³o siê po spektakularnym zatrzymaniu dr. Miros³awa G. Sygnatury akt sugerowa³y, e dzia³ania te pozostaj¹ w zwi¹zku. Jednak jak powiedzia³ sêdzia Igor Tuleya, uzasadniaj¹c decyzjê S¹du: Z akt sprawy nie wynika, jaki jest zwi¹zek pomiêdzy osob¹ Miros³awa G. a dokumentacj¹ lekarsk¹ zabran¹ z terenu ca³ego szpitala. Szpital pozosta³ bez dokumentacji medycznej ponad 6 tys. pacjentów. Je eli zwa y siê troskê ustawodawcy o zabezpieczenie dokumentacji medycznej i ochronê tajemnicy lekarskiej, mo na wysnuæ logiczny wniosek, e pozbawienie szpitala dokumentacji medycznej mog³o naraziæ pacjentów na szkodê podkreœli³ S¹d. Podzieli³ te pogl¹d Izby o licznych uchybieniach formalnych w postêpowaniu. Sêdzia podkreœli³, e argumentacja prokuratury i niedochowanie procedury nie stanowi przestêpstwa, a funkcjonariusze CBA mogli tak czyniæ, mimo e z³amali przepisy (w imiê wy szych racji, tzn. dla skutecznoœci œledztwa) jest nie do przyjêcia. Zdaniem pe³nomocnika Izby mec. Czes³awa Jaworskiego, taki precedens akceptacja bez ca³kowitego i obiektywnego wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci mo e stanowiæ uzasadnienie podejmowania podobnych akcji w przysz³oœci. Ewa GWIAZDOWICZ WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, tel./fax: , REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gwiazdowicz, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Maria Dolacka, tel./fax: , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, Janusz Bugaj, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, adys³aw Nekanda-Trepka, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Marek Balicki, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska WSPÓ PRACUJ : Anna Bie añska, Jerzy Borowicz, Józef Hornowski, Krzysztof Rosiecki, Miros³aw W¹sik (Radom), Jerzy Wunderlich SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: Renata Goska, tel.: ; REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./fax , tel. (0) , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners, tel.: (22) DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel. (23) , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam. 2

3 gor¹cy temat parlamentarzyœci z naszej Izby POS OWIE VI kadencja Marek Balicki Psychiatra i anestezjolog, pose³ na Sejm RP I i II kadencji, senator V kadencji, wiceminister zdrowia w rz¹dzie Hanny Suchockiej, dwukrotnie minister zdrowia. Ostatnio dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie. Wiceprzewodnicz¹cy sejmiku Mazowsza. Lista LiD Czes³aw Czechyra Pediatra, specjalista organizacji ochrony zdrowia. Absolwent AM w Lublinie. Od tego czasu pracuje jako lekarz w Kozienicach, najpierw w przychodniach, a od 1983 r. w powiatowym szpitalu, obecnie ordynator oddzia³u pediatrycznego. By³ radnym powiatu, gminy, teraz sejmiku. Lista PO Alicja D¹browska Lekarz chorób wewnêtrznych, radna dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy cz³onek Komisji Edukacji, Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, Komisji Bud etu i Finansów oraz dzielnicowego Zespo- ³u Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Lista PO Ewa Kopacz Lekarz rodzinny. Do 2001 r. kierowa³a Zak³adem Opieki Zdrowotnej w Szyd³owcu, by³a radn¹ sejmiku Mazowsza. Pose³ IV i V kadencji, przewodnicz¹ca Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa mazowieckiej PO, typowana na ministra zdrowia. Lista PO Zbigniew Religa Wybitny kardiochirurg, by³y rektor Œl¹skiej Akademii Medycznej i dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie, senator RP III i V kadencji. Minister zdrowia w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego. Lista PiS Adam Struzik Specjalista chorób wewnêtrznych, absolwent AM w odzi, by³y dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w P³ocku i przewodnicz¹cy Rady Krajowego Zwi¹zku Kas Chorych. Kilkakrotnie senator RP, marsza³ek Senatu III kadencji. Obecnie marsza³ek województwa mazowieckiego. Prawdopodobnie (jak s³ychaæ w kuluarach sejmowych) zrezygnuje z mandatu, wybieraj¹c funkcjê marsza³ka województwa. Lista PSL Aleksander Sopliñski (bêdzie pos³em po rezygnacji A. Struzika) Ordynator oddzia³u po³o niczo-ginekologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Absolwent AM w Gdañsku. Dzia³acz samorz¹dowy: przewodnicz¹cy Rady Miasta Ciechanowa, radny województwa mazowieckiego. Ostatnio wiceprzewodnicz¹cy sejmiku. Cz³onek Rady Naczelnej PSL, pose³ V kadencji cz³onek Sejmowej Komisji Zdrowia. Lista PSL SENATOROWIE VII kadencja Stanis³aw Karczewski Chirurg, absolwent warszawskiej AM. Od ukoñczenia studiów pracuje w Nowym Mieœcie n. Pilic¹, ordynator oddzia³u chirurgicznego szpitala w Nowym Mieœcie. Cz³onek Zarz¹du Regionalnego i Rady Politycznej PiS. Senator VI kadencji zastêpca przewodnicz¹cego Senackiej Komisji Zdrowia oraz cz³onek Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Lista PiS Waldemar Kraska Chirurg, absolwent AM w Bia³ymstoku. By³ kierownikiem Pomocy DoraŸnej w SP ZOZ w Soko³owie Podlaskim. Zastêpca ordynatora oddzia³u chirurgicznego. Od 2001 r. koordynator medyczny w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Soko³owie Podlaskim, zastêpca dyrektora ds. lecznictwa tej jednostki. Senator VI kadencji cz³onek Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki i Edukacji. W poprzednich wyborach startowa³ z listy LPR. Lista PiS oprac. eg REKLAMA 3

4 Trudno podaæ liczbê zaka eñ szpitalnych w Polsce s¹dy nie stosuj¹ odrêbnej symboliki do oznaczania spraw zak³adanych przez poszkodowanych pacjentów. Jednak bior¹c pod uwagê, e wzrasta ogólna liczba procesów medycznych, nale y przyj¹æ, e jest ich coraz wiêcej mówi³a sêdzia S¹du Rejonowego w Gdyni Anna DALKOWSKA podczas wrzeœniowej konferencji Zaka enia szpitalne zorganizowanej przez miesiêcznik Rynek Zdrowia. Sêdzia podkreœli³a, e procesy s¹ trudne dla placówek. W trakcie sprawy to szpital musi udowodniæ, e do zakaenia nie dosz³o na jego terenie. Jest tak dlatego, e w przeciwieñstwie do pacjenta szpital ma zaplecze medyczne. Odpowiedzialnoœæ lekarza w przypadkach zaka eñ jest ograniczona jedynie kodeksem pracy czyli wobec pracownika mo na wyci¹gn¹æ konsekwencje, je eli zawini³ umyœlnie. Niezwykle wa na podczas procesu doda³a sêdzia A. Dalkowska jest dokumentacja medyczna i wykonane pacjentowi badania mikrobiologiczne, poniewa zdarza siê, e powód chce od szpitala wy³udziæ odszkodowanie. Zdaniem sêdzi, zaka enie szpitalne stanowi rodzaj b³êdu medycznego. Jednak w tym przypadku b³¹d nie jest jednoznaczny z win¹ szpitala. O wzroœcie liczby zaka eñ szpitalnych mówi³a równie kierownik Zak³adu Bakteriologii Katedry Mikrobiologii CM UJ w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Zaka eñ Szpitalnych Ma³gorzata BULANDA. Doda- ³a, e do niedawna s¹dy kojarzy³y zaka enia jedynie z ó³taczk¹, ale co najmniej od 3 lat liczba zaka- eñ tego typu znacznie siê zmniejszy³a. Pojawia siê za to gronkowiec czy klebsiella, dlatego spojrzenie s¹dów zaczyna siê zmieniaæ. Zmienia siê równie praktyka procesowa. Kiedyœ bieg³y powo³any przez s¹d do zbadania sprawy mia³ okreœliæ tylko prawdopodobieñstwo zaka enia; teraz szuka równie odpowiedzi na pytanie: czy szpital zrobi³ wszystko, eby zaka- eniu zapobiec, prawid³owo je zdiagnozowaæ oraz czy wdro- ono odpowiedni¹ terapiê po jego stwierdzeniu. Wed³ug kierownika Katedry i Kliniki Chorób ZakaŸnych AM we Wroc³awiu, prof. Andrzeja G ADYSZA, wzrost liczby pozwów z tytu³u zaka eñ szpitalnych wynika ze wzrostu œwiadomoœci spo³ecznej. Ka dy, kto wychodzi na ulicê, musi liczyæ siê z tym, e mo e go potr¹ciæ samochód, a cz³owiek, który wchodzi do szpitala, musi siê liczyæ z zaka eniem szpitalnym powiedzia³ podczas konferencji. Jego zdaniem, nie da siê zlikwidowaæ tego problemu, ale mo na du o zrobiæ, eby zaka eñ by³o coraz mniej. Wielu mo - na by³oby unikn¹æ, szczególnie tych wynikaj¹cych z niefrasobliwoœci personelu. Nie mogê zrozumieæ sytuacji, kiedy np. chirurg, przyjmuj¹c poranionego, nietrzeÿwego mê czyznê, nie szczepi go przeciw tê cowi powiedzia³ prof. G³adysz. Doda³, e sytuacja poprawi³aby siê, gdyby pracodawca dochodzi³ odpowiedzialnoœci pracownika szpitala. Zdaniem Ma³gorzaty FLEI- SCHER z Katedry i Zak³adu Mikrobiologii AM we Wroc³awiu, szpitale powinny mieæ opracowane m.in. procedury, receptariusz. Koniecznie musz¹ tak e wykonywaæ badania mikrobiologiczne. Nie mo e byæ tak podkreœli³a e przy wycieku ropnym wykonuje siê badanie dopiero po 3 latach. Taki przypadek œwiadczy o tym, e szpital nie dba o dobro chorego. Urszula OPACIUK z Instytutu Kardiologii w Aninie doda- ³a, e obecnie najwiêcej wiedz¹ o zaka eniach mikrobiolodzy; natomiast lekarze, niestety, ma³o. Dlatego nale y dokonaæ zmian w kszta³ceniu medycznym. Trzeba tak e zachêcaæ dyrektorów publicznych szpitali do walki z zaka eniami, np. poprzez dodatkowe gratyfikacje. Prelegenci mówili równie, e pacjentowi, który trafia do szpitala z innej placówki, warto robiæ na wstêpie badania mikrobiologiczne, poniewa ju mo e byæ osob¹ zaka on¹. Ü Anna KACZMAREK Rys. K. Rosiecki 4

5 Niektórzy mog¹ straciæ Fot. M. Stankiewicz JGP wkracza do polskich szpitali Agata K OSIÑSKA Jednorodne grupy pacjentów (JGP) to model rozliczania kosztów procedur szpitalnych, który 1 maja przysz³ego roku zamierza wprowadziæ Narodowy Fundusz Zdrowia. To dobry kierunek, ale tak istotnych zmian nie mo na wprowadzaæ z dnia na dzieñ mówi¹ eksperci ds. ekonomiki zdrowia. Z naszych symulacji finansowych wynika, e placówki strac¹ na zmianach ostrzegaj¹ dyrektorzy jednostek. Istnieje jednak obawa, e na wprowadzeniu nowego systemu rozliczeniowego strac¹ równie placówki, które prowadz¹ rzeteln¹ politykê finansow¹. Przyznaje to sam prezes Soœnierz. Dlaczego? Chocia by z tego powodu, e JGP nie przetestowano na ywym organizmie t³umaczy Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego. Dlatego inauguracjê nowego systemu powinien poprzedziæ kilkumiesiêczny etap wspólnego Funduszu i dyrektorów jednostek zbierania i analizowania danych. A. Kozierkiewicz podkreœla jednak, e niektóre dziedziny w porównaniu ze stanem obecnym musz¹ straciæ, poniewa jak np. okulistyka s¹ przeszacowane. W jego ocenie, nowy system rozliczeniowy zmobilizuje natomiast placówki medyczne do udzielania faktycznie niezbêdnych œwiadczeñ. Zwraca jednak uwagê na niebezpieczeñstwo, które kryje siê za proponowanymi rozwi¹zaniami. W sytuacji, gdy trzeba leczyæ taniej, pojawia siê obawa o jakoœæ wykonywanych us³ug ostrzega dr Kozierkiewicz. Aby siê nie okaza³o, e szpital leczy za ma³o, nale y równolegle prowadziæ kontrolê jakoœci. Trzeba wiêc stosowaæ wskaÿniki jakoœciowe, z których jeden to liczba powrotów do szpitala wyjaœnia. Wed³ug A. Kozierkiewicza, szpitalnictwo potraktowane jako ca³oœæ nie straci na zmianach, jednak poszczególne placówki mog¹ odczuæ ró nicê. Szefowie szpitali utrzymuj¹, e z symulacji finansowych, które ju zd¹ yli przeprowadziæ, wynika, i wed³ug nowych zasad otrzymaj¹ na leczenie mniej pieniêdzy ni w tym roku. Spadki w niektórych dziedzinach mog¹ siêgaæ nawet 40 proc. Zdaniem dyr. szpitala powiatowego w Barlinku (Zachodniopomorskie) Ryszarda Mitka, mo e to dotyczyæ g³ównie dziedzin niszowych. Je eli natomiast symulacjê odniesiemy do typowego szpitala powiatowego, który dysponuje 4-5 podstawowymi dziedzinami, wówczas oka e siê, e brakuje procent œrodków niezbêdnych do wykonania umowy z Funduszem przestrzega dyr. Mitek. Jego zdaniem, nale a³oby siê jeszcze raz zastanowiæ nad sensem wprowadzenia JGP, aby nie zachêcaæ szpitali do chadzania na ³atwiznê. atwiej i taniej jest wykonywaæ proste zabiegi. Oby nie dosz³o do tego, e klinikom bêdzie siê bardziej op³aca³o robiæ wyrostki robaczkowe przestrzega dyr. Mitek. Systemy JGP funkcjonuj¹ w wiêkszoœci pañstw cz³onków Unii Europejskiej. Dotychczas tego modelu rozliczeniowego, oprócz Polski, nie wprowadzi³y m.in. Luksemburg i S³owacja. System JGP opiera siê na katalogu pogrupowanych procedur medycznych. Przes³ank¹ do ³¹czenia œwiadczeñ s¹: podobny problem kliniczny oraz podobny proces diagnostyczno-leczniczy. Oznacza to, e w tej samej grupie znajduj¹ siê dro sze i tañsze procedury medyczne, a ich koszt jest uœredniony. Je eli JGP zostanie wprowadzony do polskiego systemu, wówczas liczba pozycji w katalogu procedur medycznych zmniejszy siê z obecnej 1,5 tys. do 450. Fundusz zak³ada, e do konkretnej jednorodnej grupy pacjentów bêdzie przypisywa³ chorych, opracowany na te potrzeby, program informatyczny. W sytuacji, gdy komputer zakwalifikuje pacjenta do wiêcej ni jednej grupy JGP, wówczas Fundusz zap³aci szpitalowi za wykonanie procedur w ramach tylko jednej wy ej wycenionej grupy JGP. Wed³ug prezesa NFZ Andrzeja Soœnierza, nowy system ukróci praktykê tzw. rolowania pacjentów. Lekarze chc¹ leczyæ Szef warszawskiego Centrum Onkologii prof. Marek Nowacki przyznaje, e system finansowania œwiadczeñ zdrowotnych wymaga uproszczenia. Ale przestrzega przed pospiesznymi ruchami. Ka dy b³¹d w katalogu procedur, zarz¹dzeniach, materia³ach konkursowych mo e przynieœæ negatywne skutki ekonomiczne, które nie spadn¹ na NFZ, a tym bardziej nie na pacjentów; z konsekwencjami pomy³ek bêd¹ siê boryka³y szpitale przewiduje prof. Nowacki. Jest zaniepokojony proponowan¹ przez Fundusz wycen¹ pogrupowanych procedur. Niektóre stawki nie pokryj¹ realnych kosztów udzielania œwiadczeñ ocenia szef Centrum Onkologii. Spodziewa siê te, e czêœæ medyków oka e niechêæ wobec koniecznoœci podporz¹dkowania siê nowym zasadom. Lekarze chc¹ leczyæ, a nie liczyæ koszty uwa a prof. Nowacki. Jego opiniê potwierdza szef Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel: Nas nie powinno interesowaæ, co ile kosztuje. Bilansowanie przychodów i wydatków to zadanie dyrektorów szpitali. Ü 5

6 10 paÿdziernika br. komisja przetargowa powo³ana przez ministra zdrowia zdecydowa³a, e œmig³owce EC 135 niemiecko-francuskiej firmy Eurocopter zast¹pi¹ maszyny ratunkowe MI-2, które od ponad 20 lat s³u ¹ w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Tym samym komisja odrzuci³a oferty polskiego producenta PZL Œwidnik oraz w³oskiej Agusty Westland. Kwestia wyboru nowych œmig³owców wzbudzi³a kontrowersje ju w momencie og³oszenia warunków, które musz¹ spe³niaæ maszyny, by wejœæ do floty pogotowia lotniczego. Wówczas, czyli mniej wiêcej rok temu, Agencja Rozwoju Przemys³u oceni³a, e postawione warunki ju na wstêpie eliminuj¹ konkurencjê Eurocoptera. Agusta stara siê dochodziæ swoich racji przed s¹dem dotychczas bezskutecznie. spokaja³aby potrzeby pogotowia lotniczego t³umaczy³ wiceminister zdrowia Jaros³aw Pinkas. Pogotowie nie potrzebuje przerobionego na karetkê bojowego lub cywilnego œmig³owca. A takie oferuj¹ firmy, które przegra³y przetarg. Na czym mia³oby polegaæ ustawienie? Na tym, e chcieliœmy kupiæ œmig³owce, które bêd¹ najlepiej s³u yæ pacjentom? pyta³ retorycznie J. Pinkas. Na temat wymogów, jakie powinna spe³niaæ lataj¹ca karetka, wypowiedzia³o siê kilku konsultantów krajowych oraz lekarze i ratownicy medyczni. Niestety, przetarg odbywa siê w tym czasie, co kampania wyborcza doda³ wiceminister. Zapewni³, e po podpisaniu umowy z Eurocopterem zostan¹ ujawnione informacje o przebiegu przetargu. Zwróci³ równie uwagê, e ustawa o zamówieniach publicznych nie nak³ada na zamawiaj¹cego obowi¹zku wyboru oferty polskiego producenta. Zaznaczy³ jednak, e jednym z warunków podpisania umowy z producentem œmig³owców jest zapewnienie pe³nego serwisu w Polsce. Pozytywnie o maszynie Eurocoptera wypowiadaj¹ siê ratownicy. Œmig³oposzkodowanego na noszach wewn¹trz maszyny, poniewa w odró nieniu od konkurencyjnego œmig³owca EC 135 ma dodatkowe tylne drzwi. Natomiast dodatkowe tylne œmig³o pozwala bezpiecznie l¹dowaæ na ma³ej przestrzeni. Zwyciêska maszyna zamiast dro - szych kó³ ma tañsze p³ozy. Wed³ug ekspertów ds. lotnictwa, ograniczaj¹ one mo liwoœæ manewrowania œmig³owcem po wyl¹dowaniu. Jednak zdaniem ratowników, p³ozy to zaleta, bo œmig³owce niejednokrotnie musz¹ siadaæ na pokrywie lodowej lub polu uprawnym. W polskich warunkach klimatycznych przez 6-8 miesiêcy w roku na ko³a trzeba by i tak zak³adaæ p³ozy, a to zwiêkszy³oby koszty eksploatacji ocenia W. Bukowski. Zaœ szef medyczny pogotowia lotniczego Robert Ga³¹zkowski o œmig³owcu Agusty mówi, e doskonale siê nadaje, ale tylko do transportu stabilnego pacjenta z jednego szpitala do drugiego, poniewa na pok³adzie tej maszyny nie mo na wykonywaæ masa u serca. Pierwsze nowe œmig³owce powinny zasiliæ flotê pogotowia lotniczego K³opotliwa lataj¹ca karetka Agata K OSIÑSKA Fot. Tomasz Gzell/PAP Sprawa zyska³a te wymiar polityczny. Roman Giertych (LPR) zarzuci³ komisji, e ustawi³a przetarg. Giertych oraz kilku innych polityków, m.in. Ryszard Kalisz (LiD) oraz Andrzej Lepper (Samoobrona), wezwali ministra zdrowia do upublicznienia dokumentacji przetargowej. Zarzucili te, e wybór œmig³owca niemiecko-francuskiej firmy uderza w polskiego producenta. W sytuacji, gdyby Œwidnik przegra³, a wygra³aby w³oska Agusta, polska firma i tak skorzysta³aby na rozstrzygniêciu przetargu. Czêœæ produkcji odbywa³aby siê bowiem w Œwidniku, który od 11 lat wspó³pracuje z Agust¹. Ministerstwo Zdrowia odpiera³o zarzuty. To absurd. Ani Œwidnik, ani Agusta nie przedstawi³y oferty, która zawiec ma byæ lataj¹c¹ karetk¹, a to znaczy, e na jego pok³adzie podczas lotu lekarz i ratownik medyczny musz¹ mieæ mo liwoœæ wykonania wszelkich procedur ratuj¹cych ycie pacjenta. EC 135 daje tak¹ mo liwoœæ argumentuje szef Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Bukowski. W ocenie ratowników, kabina medyczna œmig³owca Eurocoptera jest na tyle du a, e mo na w niej przeprowadziæ masa kr¹ eniowo-oddechowy; lekarz i ratownik mog¹ w miarê potrzeby zamieniaæ siê miejscami; maj¹ swobodny dostêp nie tylko do klatki piersiowej pacjenta, ale te do jego g³owy. Jako zalety wymieniaj¹ równie mo liwoœæ ³atwego umiejscowienia w 2009 r. Pod koniec 2010 r. pogotowie powinno dysponowaæ docelow¹ liczb¹ maszyn 23 œmig³owcami i symulatorem lotu. Wówczas z u ytku powinny zostaæ wycofane wys³u one MI-2, które nie spe³niaj¹ wymogów unijnych. Na realizacjê tego zadania, zgodnie z ustaw¹ o ustanowieniu programu wieloletniego Wymiany œmig³owców SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na lata , bud et pañstwa wyasygnuje kwotê niespe³na 500 mln z³. Œmig³owiec EC 135 firmy Eurocopter zosta³ zaprezentowany w Warszawie przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 16 paÿdziernika br. Ü 6

7 listy Do pacjentów teraÿniejszych i przysz³ych Ze smutkiem obserwujê narastaj¹cy dramat ludzi w Polsce, stopniowo pozbawianych mo liwoœci korzystania z opieki zdrowotnej. Punktem kulminacyjnym sta³o siê zamykanie oddzia³ów szpitalnych i ewakuacja chorych, tak e ciê ko chorych le ¹cych na OIOM-ie oraz dzieci. ( ) Zdrowie ludzkie jest jedn¹ z najwiêkszych wartoœci, a prawo do ochrony zdrowia zagwarantowane jest w Konstytucji RP. Jednak e rz¹d i Sejm (który zatwierdza bud et) lekcewa ¹ zdrowie narodu polskiego i to od wielu lat. G³ówn¹ przyczyn¹ jest nieudolnoœæ rz¹du (i Sejmu), który na ochronê zdrowia przydziela mniej ni 5% dochodu narodowego, podczas gdy np. rz¹d czeski przydziela 14%. ( ) Lekarze w publicznej s³u bie zdrowia s¹ jedynie wynajmowani do pracy. ( ) Jeœli jednak wynajmuje siê lekarzy do pracy i przez wiele lat oferuje skandalicznie niskie zarobki, nie nale y siê dziwiæ, e zaczynaj¹ protestowaæ i zwalniaæ siê z pracy. To samo dotyczy ca³ego personelu leczniczego, a przede wszystkim pielêgniarek. ( ) Zamiast wnikliwie oceniæ sytuacjê, zreflektowaæ siê i staraæ siê j¹ rozwi¹zaæ poprzez dialog z lekarzami rz¹d po raz kolejny da³ przyk³ad swej nieudolnoœci i rozpocz¹³ akcjê dezinformuj¹c¹ naród, która wkrótce przekszta³ci³a siê w nagonkê na lekarzy oraz podrywanie zaufania do lekarzy. A przecie wiadomo, e zaufanie do lekarza jest podstawowym elementem skutecznego leczenia, gdy pozwala na uruchomienie zasobów zdrowia tkwi¹cych w organizmie cz³owieka. ( ) Zupe³nie nie rozumiem, jak móg³ na to pozwoliæ minister zdrowia i nie przeciwstawiæ siê temu. ( ) W koñcu dosz³o do najgorszego, co mog³o zdarzyæ siê w czasie kataklizmu, po aru lub powodzi, lub te w czasie wojny, gdy zbli a siê wroga armia, o której wiadomo, e morduje jeñców i chorych. Dosz³o do zamykania oddzia³ów szpitalnych i ewakuacji chorych do innych szpitali w odleg³oœci 60, 80 lub 100 km. Ewakuowano tak e ciê ko chorych, towarzyszy³y temu dramatyczne sceny, protesty ze strony rodzin, g³ównie matek wywo onych noworodków. Ból, rozpacz i ³zy rodzin towarzyszy³y ewakuacji. Natomiast wstyd mi za reakcjê przedstawicieli rz¹du, ministra i wiceministra zdrowia, ludzi, którzy maj¹ dyplomy lekarskie, którzy zapewniali, e chorym nie grozi adne pogorszenie stanu zdrowia w wyniku ewakuacji. ( ) Apelujê do ludzi chorych i tych, którzy przecie prêdzej czy póÿniej tak e bêd¹ szukaæ ochrony zdrowia w naszej ojczyÿnie przebudÿcie siê z letargu! Upomnijcie siê o swe prawa! O to, co Wam siê konstytucyjnie nale y! Zdrowie nie ma przynale noœci partyjnej ani sympatii politycznych. Czy zdrowie Niemców, Francuzów, Czechów d³ugo jeszcze bêdzie uwa ane za cenniejsze od polskiego? REKLAMA prof. dr hab. med. Kazimierz IMIELIÑSKI prezes Polskiej Akademii Medycyny, prezydent Œwiatowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera 7

8 Bez znieczulenia Marek BALICKI 2 lata ministra zdrowia W nie swojej skórze Jan FIRS, Ewa GWIAZDOWICZ Fot. M. Stankiewicz Wygrana Platformy Obywatelskiej w paÿdziernikowych wyborach jest doœæ spektakularna. Ale spo³eczne oczekiwania na pozytywne zmiany wydaj¹ siê jeszcze wiêksze ni wynik wyborczy. Rozbudzi³y je dodatkowo liczne obietnice sk³adane w ostatnich dniach przed g³osowaniem. Du e s¹ oczekiwania zwi¹zane z ochron¹ zdrowia. Tu te by³o sporo obietnic. Rzutem na taœmê, na dwa dni przed wyborami, lider PO zobowi¹za³ siê do radykalnego podniesienia p³ac bud etówki, zagwarantowania bezp³atnego dostêpu do opieki medycznej i likwidacji NFZ. Co z tych zapowiedzi znajdzie siê w programie nowego rz¹du? Czy ochrona zdrowia znajdzie siê wœród rz¹dowych priorytetów? Po dwóch latach rz¹dów PiS-u system opieki zdrowotnej znalaz³ siê w g³êbokim kryzysie. Przygotowanie i wdro enie programu naprawczego jest zadaniem pierwszoplanowym. Przede wszystkim niezbêdne jest ustabilizowanie sytuacji i uspokojenie nastrojów w s³u bie zdrowia. A dziêki sprzyjaj¹cej koniunkturze gospodarczej mamy szansê na znacz¹ce, skokowe podwy szenie p³ac lekarzy i pielêgniarek. I to trzeba zrobiæ jak najszybciej. Reforma systemu opieki zdrowotnej to proces wieloletni. Dla jej powodzenia konieczne jest pozyskanie poparcia spo³ecznego, zarówno œrodowisk medycznych, jak i szerokiej opinii publicznej. Sprzyja³oby temu porozumienie ugrupowañ parlamentarnych, przynajmniej w kwestiach kluczowych. Czy PO bêdzie d¹ yæ do takiego porozumienia? Wszyscy wiemy, e w ochronie zdrowia nie mo e byæ rewolucji. A by³aby ni¹ zapowiadana szybka likwidacja NFZ. Du o lepsze efekty przyniesie utworzenie Agencji ds. Taryf, która zajmie siê wyliczaniem stawek za œwiadczenia zdrowotne oraz corocznym negocjowaniem ich wysokoœci z reprezentacj¹ œwiadczeniodawców. Czêœci¹ tak ustalanych stawek powinny byæ œrodki przeznaczane na pokrycie kosztów pracy personelu medycznego. W przypadku niemo - noœci ustalenia stawek w drodze negocjacji rola arbitra przypad³aby ministrowi zdrowia. Takie rozwi¹zanie wprowadzi systemowy mechanizm corocznego negocjowania œrodków na wzrost wynagrodzeñ pracowników s³u by zdrowia. Dzisiaj mechanizmami prowadz¹cymi do zwiêkszenia wynagrodzeñ s¹ jedynie protesty i strajki. Idea powo³ania takiej agencji znajduje siê w programach kilku partii, m.in. PO. Jest wiêc od czego zacz¹æ porozumienie ponad podzia³ami. Do czego prowadzi brak porozumienia, przekona³ siê PiS. I warto o tym pamiêtaæ, zw³aszcza gdy obieca³o siê tak wiele. Ü Trochê z³oœliwe, ale jednak trafne podsumowanie 2-letniej dzia³alnoœci prof. Zbigniewa Religi przynios³o samo ycie. Gdy g³ównym tematem kampanii wyborczej sta³a siê nagle prywatyzacja szpitali, minister silnie zaanga owany w marketing polityczny partii rz¹dz¹cej od egnywa³ siê od w³asnego projektu ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej. Uczciwa ocena dzia³alnoœci ministra musi zawieraæ zastrze enie, e dotyczy jedynie po³owy kadencji. Praktyka dzia³ania kolejnych rz¹dów pokazuje jednak, e jeœli czegoœ siê nie zrobi w ci¹gu dwóch pierwszych lat, to potem na pewno siê tego nie dokona. Plusy Sukcesem odchodz¹cego ministra jest jasne postawienie kwestii nak³adów na ochronê zdrowia. Pod tym wzglêdem trudno wskazaæ poprzednika, który robi³by to z równym zaanga owaniem, choæ wybrzmia³o to dopiero w³aœciwie w trakcie kampanii wyborczej i wtedy okaza³o siê, e sk³adkê w kolejnych latach nale y podwy szyæ, a i w bud ecie znajd¹ siê dodatkowe pieni¹dze. Uchwalono ustawê o ratownictwie medycznym (poprzednie ekipy nie znalaz³y na to pieniêdzy) wprowadzaj¹c¹ finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z bud etu pañstwa. Pieniêdzy w systemie ma przysporzyæ tak e ustawa o OC. Mocno krytykowana i niepopularna, na jej temat ma siê zreszt¹ wypowiedzieæ jeszcze Trybuna³ Konstytucyjny. Ale cokolwiek by powiedzieæ, poprzednikom siê to nie uda³o. Nie mo na te pomin¹æ wywalczonej protestami lekarzy i pielêgniarek ustawy podwy - kowej mimo e w³aœciwie nikt nie jest z niej zadowolony. Realizowano ustawê o pomocy publicznej i restrukturyzacji (tzw. ustawê Balickiego), rozszerzaj¹c jej zakres, co przynios³o znacz¹cy spadek zobowi¹zañ ZOZ-ów i w zasadzie rozwi¹za³o problem ustawy 203. Chyba... Pozytywnie nale y chyba oceniæ zmiany w polityce lekowej, za któr¹ odpowiada³ sekretarz stanu Boles³aw Piecha. Uda³o siê wprowadziæ na listy leków refundowanych grupê leków innowacyjnych, na które pacjenci czekali od lat. Sformu³owano bardziej przejrzyste zasady umieszczania leków na tych listach. Tu przed wyborami zapowiedziano kolejne rozszerzenie list (ciekawe, czy nowy minister zdrowia zaakceptuje wszystkie propozycje poprzednika). W g¹szczu sprzecznych interesów minister Piecha porusza³ siê doœæ sprawnie, choæ raz na jakiœ czas b³yska³ wypowie- 8

9 dziami i pomys³ami wprawiaj¹cymi w os³upienie, np. projekt nowelizacji ustawy o œwiadczeniach zawiera³ s³ynny antykorupcyjny art. 63 z punktami: a, b, c, któremu ktoœ trafnie nada³ przydomek artyku³u CBA. Ostatecznie przyjêto jednak rozwi¹zania rozs¹dniejsze. Minusy To, co wed³ug ministra mia³o wywo³aæ burzê w ochronie zdrowia s³awny koszyk œwiadczeñ, by³o zaledwie faktem medialnym trwaj¹cym tydzieñ. Wszak bez wyceny procedur i wyceny pracy personelu medycznego nie ma on praktycznego znaczenia. Kontrowersyjny projekt ustawy o sieci szpitali zaowocowa³ w trakcie konsultacji zg³oszeniem ok propozycji poprawek (w kolejnej wersji trafi³ nawet do Sejmu, ale ju wtedy, gdy Sejmu w³aœciwie nie by³o). Niestety, minister nie podj¹³ powa nych rozmów ze œrodowiskiem na temat zmian systemowych w ochronie zdrowia, nawet w sytuacji strajków lekarzy i pielêgniarek. Przygotowano doœæ niejasny i równie kontrowersyjny projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia megaprzedsiêwziêcie dotycz¹ce gromadzenia danych wycofane jednak na skutek interwencji NRL u premiera Kaczyñskiego. A w koñcu... Poszczególne elementy planu naprawy ochrony zdrowia przedstawionego przez prof. Zbigniewa Religê w Sejmie w czerwcu 2006 r. (tzw. 10 punktów Religi) nie by³y nowatorskie. Minister potrafi³ jednak przedstawiæ je jako ca³oœciow¹ wizjê w perspektywie wieloletniej i oprzeæ siê zakusom bud etowej s³u by zdrowia, co nale y zaliczyæ na plus. Jednak z czasem jego liberalne pogl¹dy Im wiêcej wolnego rynku, tym krótsze kolejki musia³y wejœæ w kolizjê z realiami polskiej polityki. Przedstawiona w styczniu tego roku koncepcja ubezpieczeñ dodatkowych zgas³a dzieñ póÿniej, gdy premier powiedzia³, e nigdy nie zgodzi siê na bogatszych-lepszych i biedniejszych-gorszych pacjentów. Projekt nowelizacji ustawy o ZOZ-ach zawiera³ znan¹ propozycjê ujednolicenia organów za³o ycielskich publicznych szpitali (samorz¹d województwa) i wrêcz przymus dla innych szczebli samorz¹du do przekszta³cania szpitali w spó³ki. Wprowadza³ równie szereg innych rozwi¹zañ, znanych w ka dej normalnie funkcjonuj¹cej firmie. Jednym s³owem ca³kiem dobry projekt. A z drugiej strony, widzieliœmy ministra w reklamówkach wyborczych fa³szywie przedstawiaj¹cych zwi¹zek miêdzy form¹ w³asnoœci szpitala a zasadami odp³atnoœci za leczenie. Wielki autorytet prof. Z. Religi zosta³ przez te dwa lata mocno nadszarpniêty w œrodowisku. Powiedzmy to wprost: minister nie protestowa³ przeciwko jawnej wojnie ze œrodowiskiem lekarskim. By³o tego sporo: branie lekarzy w kamasze; morderca, który nikogo ju nie zabije ; sprawa dokumentacji w szpitalu MSWiA; zatrzymywanie lekarzy w szpitalach, na oczach pacjentów i przy udziale kamer telewizyjnych. Za³amanie, do jakiego dosz³o w polskiej transplantologii, jest faktem. A wielokrotne publiczne podwa anie zaufania pacjentów do lekarzy mo e mieæ w d³u - szej perspektywie nie mniej tragiczne skutki. Z pewnoœci¹ od osoby z takim autorytetem mo na by³o oczekiwaæ zdecydowanej postawy w powœci¹ganiu zapêdów kolegów z ³aw rz¹dowych. Ü Fot. G. Press Fot. J. Marczewski P³aæ i nie choruj Pawe³ WALEWSKI Wiedzia³em, e tak bêdzie. Mo na siê by³o tego domyœlaæ ju z samego tytu³u konferencji: Czy nas, Polaków, staæ na to, aby chorowaæ?. Oczywiœcie, e nie staæ podpowiada³ zdrowy rozs¹dek. A pokazywana w telewizji reklamówka PiS, strasz¹ca prywatyzacj¹ szpitali, jeszcze bardziej ten pogl¹d utwierdza³a. Nie wiem, w jakim stopniu wp³ynê³a na wynik wyborów, ale udzia³ w tej manipulacji prof. Zbigniewa Religi by³ wstrz¹saj¹cy (nie mniej ni odmówienie pomocy kobiecie wzywaj¹cej pogotowie, która nie mia³a przy sobie pieniêdzy ani karty kredytowej). Przecie system ratownictwa mamy pañstwowy i nikt go nie kwestionuje prywatyzacja szpitali nie ma tu nic do rzeczy, ka dy, nawet bez ubezpieczenia, ma zapewnion¹ pomoc karetki. Jeœli minister zdrowia dla doraÿnych korzyœci politycznych bierze udzia³ w takim spektaklu, to przestaje byæ wiarygodny, niezale nie od kampanii wyborczej i swoich wielkich dokonañ lekarskich. Na szczêœcie, wspomniana konferencja pod intryguj¹cym tytu³em nie mia³a adnego zwi¹zku z wyborami ani medycyn¹ ratunkow¹. Zajêto siê prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, czyli tym, o czym w kó³ko dyskutuj¹ salony od 10 lat (i minister Religa te je kiedyœ wspiera³). Z t¹ ró nic¹, e na pocz¹tku tych dyskusji wierzono gor¹co w rych³e nastanie ubezpieczeñ prywatnych, a dziœ ich wprowadzenie przek³adane jest z roku na rok. Polityków mamy mniej odwa nych, czy ludzi biedniejszych? Okazuje siê, e brak masowego zainteresowania takimi polisami oferowanymi, jakby wbrew polityce pañstwa, dziœ ju przez 9 towarzystw wynika z ugruntowanej wœród pacjentów socjalistycznej wiary, e w przypadku choroby zawsze sobie jakoœ poradz¹. To dlatego abonamenty ciesz¹ siê du o wiêkszym powodzeniem, e toruj¹ dostêp do deficytowych specjalistów a na szpitalny oddzia³, poza kolejk¹, dostaæ siê mo na dziêki du o ³atwiejszym (w niektórych krêgach) znajomoœciom. Ot i ca³y paradoks: jednych ludzi nie staæ na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, a drudzy go nie potrzebuj¹. Co móg³by zrobiæ nowy rz¹d, by zmieniæ tak z³e nastawienie Polaków? Przestaæ karmiæ nas iluzj¹ bezp³atnych œwiadczeñ na œwiatowym poziomie? Dotychczasowe próby uplecenia koszyka spe³z³y na niczym. Ciekawe, kiedy nowy parlament zabierze siê do tej ustawy, która w pierwotnych planach ministra Religi mia³a byæ gotowa pó³ roku temu. Projekt ugrz¹z³ w Sejmie tu przed rozwi¹zaniem poprzedniej kadencji i teraz znów czekamy, co bêdzie dalej. Poszukuj¹cych odpowiedzi na pytanie, czy staæ nas na to, aby chorowaæ, nie opuszcza nadzieja, e znajd¹ j¹ w najbli szych projektach rz¹dowych. W niedawnej kampanii wyborczej po raz kolejny postawiono jednak na demagogiê, a nie na realia. Czy staæ nas zatem na to, aby leczyæ siê sam¹ nadziej¹? Ü Autor jest publicyst¹ Polityki 9

10 z radomskiej delegatury Kolumnê redaguje Miros³aw W SIK Ugoda ratuje szpitale Po blisko 5 miesi¹cach protestu lekarze z 3 radomskich szpitali wojewódzkiego, miejskiego i psychiatrycznego podpisali porozumienia p³acowe. Dwukrotny (w ci¹gu kilku dni) przyjazd ministra zdrowia Zbigniewa Religi do Radomia oraz udzia³ w rozmowach m.in. wojewody mazowieckiego Jacka Sasina i prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka by³y potwierdzeniem dramatyzmu sytuacji, w jakiej znalaz³o siê lecznictwo szpitalne w tym mieœcie. Pat w negocjacjach miêdzy lekarzami a dyrektorami szpitali i up³ywaj¹cy z koñcem wrzeœnia termin wypowiedzeñ umów o pracê grozi³y ca³kowitym parali em lecznic i koniecznoœci¹ ewakuacji pacjentów. Widmo likwidacji sta³o siê realne na pocz¹tku paÿdziernika, gdy szefowie placówek zdecydowali o wstrzymaniu przyjmowania nowych pacjentów na oddzia³y, a pogotowie ratunkowe otrzyma³o polecenie przewo enia chorych do innych miast, w tym do Warszawy. Wstêpem do ewentualnej ewakuacji by³o przygotowanie (przez ordynatorów) list pacjentów, których mo na wypisaæ z oddzia³u; oraz takich, których leczenie musi byæ kontynuowane w innych oœrodkach. Atmosferê podgrzewa³y dodatkowo ró ne nadzwyczajne informacje, jak np. zapowiedzi szkoleñ wojskowych z udzia³em lekarzy. Sytuacja by³a krytyczna. Od 1 paÿdziernika na wielu oddzia³ach pracowali tylko ordynatorzy. Chocia do pracy w WSzS powinno przyjœæ ponad 100 lekarzy (g³ównie m³odych medyków w trakcie specjalizacji, którzy nie z³o yli wypowiedzeñ), to jednak wiêkszoœæ z nich wziê³a zwolnienia lekarskie mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Luiza Staszewska. Podobna sytuacja by³a tak e w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i w Szpitalu Psychiatrycznym. Dramatyczn¹ wymowê mia³a zapowiedÿ grupy m³odych lekarzy gotowych do prowadzenia strajku g³odowego, który mia³ byæ sprzeciwem wobec obci¹ enia ich odpowiedzialnoœci¹ za opiekê nad pacjentami wymagaj¹cymi leczenia przez doœwiadczonych specjalistów. Trudnej sytuacji w szpitalach nie zmieni³y dodatkowe próby znalezienia kompromisu, jak np. specjalna sesja Rady Miejskiej. Rozbie noœci w stanowiskach miêdzy dyrekcj¹ a lekarzami oddala³y szanse na zawarcie porozumienia: szefowie lecznic proponowali podwy ki od 1 stycznia 2008 r. na poziomie 2,8 tys. z³ (pensja zasadnicza dla m³odszego asystenta) do blisko 4 tys. z³ dla starszego asystenta; zwi¹zkowcy natomiast domagali siê, aby pensje (od 1 paÿdziernika br.) wynosi³y od 5,6 tys. z³ do 8,4 tys. z³ oraz aby wszyscy lekarze mogli wróciæ do pracy. Nasze stanowisko by³o punktem wyjœcia do negocjacji. Chcieliœmy uczciwych rozmów i uznania naszych racji podkreœla Grzegorz Stolarek z Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy w RSzS. Prze³om w negocjacjach nast¹pi³ 2 paÿdziernika, tu przed decyzj¹ o ewakuacji. Do Radomia ponownie przyjecha³ minister Zbigniew Religa. Wspólne rozmowy z udzia³em lekarzy, dyrektorów szpitali, wojewody i prezydenta miasta doprowadzi³y do kompromisu. Wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia musi byæ wy sze przyzna³ minister w czasie spotkania z lekarzami. Strony konfliktu zgodzi³y siê na ustêpstwa, w wyniku których ustalono, e od 1 paÿdziernika m³odszy asystent bêdzie zarabia³ na poziomie œredniej krajowej, asystent bêdzie mia³ pensjê zasadnicz¹ w wysokoœci 1,2 œredniej krajowej, a starszy asystent 1,4 œredniej krajowej. Dodatkowo bêd¹ wyp³acane pieni¹dze za dy ury. Dyrektorzy zgodzili siê równie na powrót wszystkich lekarzy na zajmowane dotychczas stanowiska. Wa n¹ dla nas deklaracj¹ by³y s³owa ministra Religi o przekazaniu z NFZ pieniêdzy za nadwykonania. Z tych œrodków mo emy sfinansowaæ podwy ki powiedzia³a dyrektor WSzS Luiza Staszewska. Ü Delegatura Radomska Przewodnicz¹cy Mieczys³aw Szatanek Biuro: Joanna Ziembicka-Ziêba, Barbara W¹sik Radom, ul. Przerwy-Tetmajera 13, godz Tel. (48) ; fax: (48) Ministrowi Relidze towarzyszy³ wojewoda Sasin Numer konta:

11 11

12 Radom reporta Od lat powtarzamy (lekarze przyp. red.), e system jest niewydolny. Nie mo emy efektywnie wykorzystywaæ swojej wiedzy i umiejêtnoœci t³umaczy powód wejœcia w spór zbiorowy z dyrektorami szpitali, dr Julian Wróbel, lider protestuj¹- cych w Radomiu medyków. Co teraz czuje, stoj¹c przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym miejscem, w którym do wczoraj leczy³ chorych? Jest mi przykro i al pacjentów. Chcia³bym byæ z nimi na oddziale przyznaje bezrobotny, jak sam siê okreœla, doktor. G³odówka rezydenci z WSzS To ich RaDom W koñcu n W trzech radomskich placówkach Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i Szpitalu Psychiatrycznym pomocy medycznej wymaga ponad 1,5 tysi¹ca pacjentów. Czêœæ chorych w ci¹gu ostatnich kilku dni Agata K OSIÑSKA wypisano ze szpitali; nie przyjmuje siê te nowych pacjentów. Co z nami bêdzie? Nie chcemy siê leczyæ w Warszawie. Mamy w³asne szpitale mówi¹ zaniepokojeni pacjenci, do których docieraj¹ informacje o planowanej ewakuacji. Radom, 1 paÿdziernika. 250 lekarzy z trzech tutejszych palcówek nie przysz³o dziœ do pracy up³yn¹³ okres ich wypowiedzeñ o pracê. Wielokrotne rozmowy z dyrektorami placówek prowadzone podczas ostatnich kilku miesiêcy nie przynios³y pozytywnego rozstrzygniêcia sporu. Pracodawcy nadal uwa aj¹, e zak³adów nie staæ na zrealizowanie p³acowych ¹dañ medyków. Lekarze zaœ podkreœlaj¹ nie tylko o pieni¹dze toczy siê walka. Czego oczekuj¹? Zmian w systemie ochrony zdrowia gwarancji, e w przysz³oœci bêd¹ mogli pracowaæ w warunkach nieuw³aczaj¹cych ich godnoœci. Tymczasem dyrektorzy placówek opracowuj¹ listy chorych, których trzeba bêdzie przetransportowaæ do szpitali w I³ y, Lipsku, Kozienicach, Lublinie, Kielcach, Pu³awach, Warszawie Zaœ urzêdnicy samorz¹dowi kr¹ ¹ od placówki do placówki zbieraj¹ informacje o aktualnym stanie. Jesteœmy przygotowani; s¹ miejsca w szpitalach, mamy œrodki transportu uspokaja wojewoda mazowiecki Jacek Sasin. Apeluje do lekarzy o opamiêtanie i ustêpstwa. Konstatuje: lekarze odeszli od ³ó ek pacjentów. A wicemarsza³ek województwa Waldemar Roszkiewicz zarzuca medykom, którzy wypowiedzieli pracê, terroryzowanie chorych oraz pozosta³ych na oddzia³ach kolegów. Gdybym nie by³ ordynatorem, te z³o y³bym wypowiedzenie z pracy zapewnia dr Dariusz Borkowski, szef kardiochirurgii szpitala wojewódzkiego. Trzymajcie siê! radzi protestuj¹cym kolegom i nie jest w swej postawie osamotniony. Nie mog¹ teraz odpuœciæ musi siê wydarzyæ coœ dobrego; nie bêdzie ewakuacji mówi¹ z przekonaniem ordynatorzy innych oddzia- ³ów. G³os poparcia p³ynie te z niewielkiej sali na parterze szpitala wojewódzkiego. Tutaj g³oduj¹ rezydenci. Wiêkszoœæ z nich zosta³a bez mentorów. Czy obawiaj¹ siê o swój zawodowy los? Nie. Znaj¹ jêzyki obce, mog¹ wyjechaæ z kraju, ale nie chc¹, bo jak mówi¹ tu jest ich dom I nie zarzucaj¹ starszym kolegom, e ich zostawili. Oni walcz¹ równie o nasz¹ przysz³oœæ mówi¹ z naciskiem m³odzi medycy. Silni, bo zjednoczeni Monolit tak mówi¹ o sobie lekarze z Radomia. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie pozwolimy siê rozbiæ i poró niæ zapewnia Grzegorz Stolarek ze szpitala miejskiego. Dyrektorzy jednostek po ostatnich nieudanych nego- Fot. P. Wierzchowski cjacjach zapowiedzieli w sobotê, e bêd¹ prowadziæ indywidualne rozmowy z lekarzami. Albo wszyscy wrócimy do pracy, albo nikt nie wróci oœwiadcza dr Wróbel. Postulaty p³acowe trzeba po³¹czyæ z liczb¹ zatrudnianych osób odpowiada w imieniu dyrektorów trzech placówek, szefowa szpitala wojewódzkiego Luiza Staszewska. Nie mamy pieniêdzy, by daæ podwy ki wszystkim dotychczas zatrudnionym lekarzom t³umaczy szefowa szpitala w Józefowie. Czy lekarze oczekuj¹ a tak wiele? Pieni¹dze to nie wszystko Wykonujemy wolny zawód, podobnie jak adwokaci, radcy prawni, i podobnie powinniœmy zarabiaæ zaznacza dr Edyta Mazur 12

13 Minister zdrowia, prof. Zbigniew Religa, ze szklanego ekranu straszy Polaków, e dla lekarzy 8 tys. to za ma³o. Dyrektorzy chcieli im tyle daæ, a oni propozycjê odrzucili. Chc¹ 16 tysiêcy z³otych grzmi minister podczas niedzielnej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwoœci. Ale ju w poniedzia³ek zmienia ton swoich wypowiedzi i oœwiadcza, e trzeba podejœæ do sytuacji lekarzy z wiêkszym zrozumieniem. Dr Julian Wróbel, lider MKS-u, WSzS as us³ysz¹ Rezydentka z WSzS Na odsiecz I we wtorek pojawia siê w Radomiu. Zamierza pojednaæ skonfliktowane strony, nie pierwszy ju raz. W pi¹tek, 28 wrzeœnia, ministerialne mediacje nie za egna³y groÿby ewakuacji, wiêc mo e tym razem siê uda? Wszyscy s¹ zmêczeni patow¹ sytuacj¹ lekarze, dyrektorzy i urzêdnicy. O swój los obawiaj¹ siê pacjenci, ale te pielêgniarki, po³o ne i salowe. Przy okazji ka dej kolejnej rundy rokowañ dopytuj¹ znajomych ju dziennikarzy: podpisali porozumienie? Nie wielokrotnie pada ta sama odpowiedÿ. Mo e dziœ us³ysz¹ upragnione Tak? Dziœ bowiem sytuacja jest inna. Minister, co prawda worka pieniêdzy ze sob¹ nie przywióz³, ale bêdzie zapewnia³, e jeszcze w tym roku znajd¹ siê pieni¹dze na podwy ki, dziêki œrodkom za nadwykonania, które placówki wypracowa³y w minionych latach. A w przysz³ym roku w systemie bêdzie 11 mld z³ wiêcej Kompromis Otwieraj¹ siê drzwi gabinetu dyrektor Staszewskiej. To tutaj lekarze z Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego wielokrotnie byli zapraszani na negocjacje. Jest projekt porozumienia oznajmia dr Wróbel. Za chwilê lekarze z MKSu przedstawi¹ go pozosta³ym kolegom i poddadz¹ pod g³osowanie. Mija druga godzina od momentu, gdy za lekarzami zamknê³y siê drzwi auli. Dlaczego to tak d³ugo trwa? Jest problem. Medycy ze szpitala psychiatrycznego nie chc¹ g³osowaæ porozumienia. Podczas dzisiejszego spotkania negocjacyjnego, podobnie jak podczas poniedzia³kowego, ich dotychczasowy pracodawca by³ nieobecny. Jak¹ mamy pewnoœæ, e dyrektor Œlifirczyk przyjmie warunki porozumienia? pytaj¹ retorycznie medycy. Szef placówki nie zamierza³ wznawiaæ rozmów z lekarzami, bo, jak twierdzi³, zdo³a³ opanowaæ sytuacjê w szpitalu od poniedzia³ku 13 lekarzy opiekuje siê 640 pacjentami. Do g³osowania jednak dochodzi, ale bior¹ w nim udzia³ tylko medycy ze szpitali wojewódzkiego i miejskiego. Dla lekarzy z psychiatrycznego to nie koniec batalii. Choæ prof. Religa twierdzi, e uzyska³ zapewnienie od dyrektora szpitala psychiatrycznego, e ten zaakceptuje warunki porozumienia uzgodnione przez szefów dwóch pozosta³ych placówek, o swoj¹ przysz³oœæ medycy bêd¹ zabiegaæ jeszcze do niedzieli. ze szpitala psychiatrycznego. Ile? 8,4 tys. z³ brutto starszy asystent; 7 tys. z³ brutto asystent; 5,6 tys. z³ brutto m³odszy asystent oraz rezydent. Takie wynagrodzenia za pracê na etacie postulujemy wyjaœnia dr Wróbel, ale zaznacza, e to tylko propozycja, z któr¹ stanêli do negocjacji. Od 21 maja, czyli od momentu rozpoczêcia strajku, chcemy rozmawiaæ, ale powa nie i merytorycznie o siedemnastu postulatach, z których tylko jeden dotyczy wysokoœci zarobków podkreœla lider radomskiego protestu. Zabiegamy nie tylko o pieni¹dze, ale te o poprawê warunków, w jakich pracujemy dodaje z naciskiem. Tymczasem wszyscy, poza samymi medykami, koncentruj¹ siê na ¹daniach p³acowych. W mediach padaj¹ ró ne kwoty. Lekarze powrócili na oddzia³y. Czy s¹ usatysfakcjonowani rezultatem przeprowadzonej bitwy? Nie do koñca, bo jak mówi¹ nie idzie o doraÿne rozwi¹zywanie problemów, ale o gruntowne zmiany systemowe Koniec? Kompromis zawarty. Szefowie szpitali zgodzili siê na wiêkszoœæ pozap³acowych warunków postawionych przez medyków, lekarze zaœ przyjêli propozycje finansowe dyrektorów. Od 1 paÿdziernika p³aca zasadnicza starszego asystenta wzros³a do 3920 z³ brutto, asystenta 3360 z³ brutto, m³odszego asystenta 2800 z³ brutto. Stawki maj¹ obowi¹zywaæ do 30 wrzeœnia przysz³ego roku; po tej dacie ponownie wzrosn¹ o 980 z³ brutto. Dla rezydentów przewidziano natomiast dodatki do pensji w wysokoœci 1 tys. z³ brutto w tym roku i 500 z³ brutto w przysz³ym. Ü 13

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy relacja w³asna Nasz RAPORT o stanie ratownictwa medycznego w Krakowie O nieporozumieniach wokó³ czasu pracy lekarzy i nale nych wynagrodzeniach

Bardziej szczegółowo

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 15. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19 i 20 lipca 2006 r. Warszawa 2006 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Nr 7/2009 Katowice, 18 lutego 2009 r. ISSN 1732-3940 Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Zwi¹zkowcy z przemys³u zbrojeniowego protestuj¹ przeciwko ciêciom w bud ecie MON, które doprowadz¹ do znacznego ograniczenia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE DWUDZIESTE POSIEDZENIE SZÓSTEJ KADENCJI SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE WERSJA ROBOCZA Warszawa, dnia 18 paÿdziernika 2006 r. Jest to robocza wersja stenogramu z posiedzenia. Poprawki do tej wersji mo na zg³aszaæ

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 lipca 2008 r. Warszawa 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8i9kwietnia 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 52. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7lipca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 80. posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

reklama 28.02.-03. 03. 2014 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN 1425-1876 Karanie wiêzieniem pijanych cyklistów okaza³o siê kompletn¹ kompromitacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci. Wprowadzenie art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo