Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK"

Transkrypt

1 Znokautuj mysz Nagroda Nobla 2007 w dziedzinie medycyny i fizjologii, która wynosi 10 mln koron szwedzkich, podziel¹ siê: Amerykanin w³oskiego pochodzenia Mario Capecchi, Brytyjczyk Martin Evans i Amerykanin Oliver Smithies. W tym roku medycznego Nobla przyznano za odkrycie zasad pozwalaj¹cych na wprowadzenie specyficznych modyfikacji genów u myszy za pomoc¹ komórek macierzystych uzasadni³a swój werdykt Komisja Noblowska. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK Ogromna z³o onoœæ organizmów ywych, a zw³aszcza ssaków, do których zalicza siê cz³owiek, od pocz¹tku sprawia³a nauce wielkie trudnoœci poznawcze. Trudno bowiem badaæ uk³ad, w którym oddzia³uj¹ jednoczeœnie tysi¹ce cz¹steczek regulowanych przez tysi¹ce genów. Pewne wy³omy w tym chaosie tworzy³y schorzenia okreœlane jako doœwiadczenia natury. S¹ to bardzo rzadkie, genetycznie uwarunkowane schorzenia, które polegaj¹ na mutacji jakiegoœ genu. Po okreœleniu, który to jest gen, na podstawie objawów choroby powsta³ej przez jego uszkodzenie, mo na by³o wnioskowaæ o tym, jak¹ funkcjê ma produkt tego genu u zdrowego osobnika. Przyk³adowo, dla hematologa (Autor od red.) takie kluczowe pytanie to zagadka powstawania szpiku. Jakie geny i ich produkty s¹ odpowiedzialne za to, e u cz³owieka jest szpik kostny? To oczywiœcie trudno badaæ u ludzi, ale istnieje zwierzê, które od cz³owieka ró ni siê tylko 300 spoœród genów, jest ³atwe i tanie w hodowli to mysz. Zatem aby odpowiedzieæ na pytanie, jak to jest u cz³owieka, zwykle wystarczy odpowiedzieæ, jak to jest u myszy. A jak na to odpowiadaæ? Nale y znaleÿæ mysz, która cierpi na tak¹ chorobê od urodzenia nie ma szpiku. Jeœli znajdzie siê mysz z tak¹ chorob¹ i nastêpnie zidentyfikujemy gen (którego mutacja spowodowa³a tak¹ chorobê), to jednoczeœnie odkryjemy gen, którego produkt jest odpowiedzialny normalnie za powstawanie szpiku (a którego brak powoduje brak szpiku, a tym samym chorobê). Otó, istnieje taka choroba. Wystêpuje zarówno u ludzi, jak i u myszy. Nazywa siê osteopetroz¹ (proszê nie myliæ z osteoporoz¹) to choroba marmurowych koœci. Okaza³o siê, e mo e byæ ona spowodowana mutacj¹ genu dla makrofagopoetyny, a jeœli tego czynnika wzrostu nie ma, to nie mog¹ powstaæ osteoklasty, a w nastêpstwie nie mog¹ wykszta³ciæ siê jamy szpikowe. Takie podejœcie do rozwi¹zywania problemów wymaga jednak daleko id¹cej wspó³pracy ze strony natury (gdy mutacja musi siê zdarzyæ), a nadto jakiœ hodowca myszy musi wychwyciæ przypadkowe narodziny zmutowanej myszki i byæ w stanie tak¹ myszkê hodowaæ dalej. Ta bariera nies³ychanie ogranicza- ³a rozwój nauki, gdy jedynie dla kilkuset genów istnia³y zmutowane zwierzêta. W dodatku w wielu przypadkach nie by³y to te geny, które najbardziej interesowa³y badaczy. Niemniej strategia ta by³a jedyn¹ mo - liw¹ a do ok. 20 lat temu, kiedy tegoroczni laureaci Nagrody Nobla opracowali metody uzyskiwania takich zwierz¹t na zamówienie. Od tego czasu mo na uzyskiwaæ zwierzêta z zaburzeniem funkcji dowolnego genu i poprzez analizê objawów choroby oceniaæ jego normaln¹ rolê. Wreszcie, mo na podejmowaæ najrozmaitsze celowane próby lecznicze. Najpierw jeden z laureatów sir Martin Evans (wraz Mattem Kauffmanem) opracowa³ metodê uzyskiwania tzw. zarodkowych komórek macierzystych u myszy. PóŸniejsze opracowanie podobnej metody dla ludzi rozpoczê³o trwaj¹ce obecnie badania oraz dyskusje etyczne dotycz¹ce cz³owieka. Uzyskanie tego u myszy nie wzbudzi³o kontrowersji etycznych; pozwoli³o natomiast opracowaæ metody swoistego wy³¹czania poszczególnych genów w komórkach. Nazywa siê to inaczej nokautowaniem genów. Nastêpnie, opieraj¹c siê na tak zmienionych zarodkowych komórkach macierzystych, uda³o siê uzyskiwaæ myszy ze znokautowanym genem, okreœlane skrótowo jako: myszy znokautowane (ang. knockout mice). To zwielokrotni³o mo liwoœci badawcze i sta³o siê ju rutyn¹ w opisie dowolnego genu wskazywanie objawów, które powoduj¹ jego zniszczenie. Powsta³ kierunek genetyki okreœlany jako genetyka amputacyjna. Zanalizowano w ten sposób ju tysi¹ce genów i setki zjawisk biologicznych. Kontynuuj¹c opowieœæ o osteopetrozie, gdzie wspomniane wczeœniej odkrycie by³o dzie³em ni ej podpisanego (wyró - nione Nagrod¹ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) klasyczna metoda, tj. poszukiwanie naturalnie wystêpuj¹cych schorzeñ, pozwoli³a zidentyfikowaæ jeszcze 3 mutacje u myszy, czyli dodatkowo 3 geny kluczowe dla powstawania szpiku. Zastosowanie metod opracowanych przez tegorocznych noblistów pozwoli- ³o do tej liczby dodaæ (do tej pory) jeszcze 30 genów i zbli yæ siê do zamkniêcia tej listy. Bez niego odkrywanie tych 30 genów zajê³oby zapewne kilkaset lat. Ten przyk³ad (a tak e wiele innych) pokazuje, jak bardzo metoda nokautowania myszy przyspieszy³a rozwój nauki. Zosta- ³a ona bowiem zastosowana do ka dego rodzaju genów, do ka dego narz¹du i do ka dego problemu. Spowodowa³a, e tak jak wczeœniej poszukiwanie metod leczenia tych chorób opiera³o siê na badaniu na oœlep ka dej substancji, która by³a pod rêk¹ po odkryciu tym mo liwe sta³o siê poszukiwanie celowane, poszukiwanie antidotum na konkretny defekt i precyzyjne monitorowanie skutków jego dzia³ania. Wspomniany wczeœniej Martin Evans wykorzystuje j¹ do opracowywania metod leczenia zw³óknienia torbielowatego. Drugi laureat Mario Capecchi do badania, jakie geny odpowiadaj¹ za powstawanie organizmu w okreœlonym kszta³cie i wielkoœci. Trzeci Oliver Smithies do badania nadciœnienia i hemoglobinopatii. To tylko przyk³ady ich ogromnego wk³adu do œwiatowej nauki. Ü Prof. dr hab. med. Wies³aw Wiktor Jêdrzejczak jest krajowym konsultantem ds. hematologii 1

2 Na marginesie Precedens mo e byæ groÿny W maju br. przewodnicz¹cy ORL w imieniu warszawskiej Izby z³o y³ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa w zwi¹zku z zabraniem przez CBA ze szpitala MSWiA kilku tysiêcy historii chorób. Gdy prokuratura odmówi³a wszczêcia œledztwa, Izba z³o y³a za alenie. Za alenie jest zasadne stwierdzi³ 25 paÿdziernika br. S¹d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa i uchyli³ postanowienie prokuratury. Nr 11 (151) listopad 2007 Na ok³adce: prof. Zbigniew Religa (fot. M. Stankiewicz).wicz). Reprodukcja: W³odzimierz Cerañski Drohiczyñska fara (zob. Po plenerze... s. 36) Spis treœci Medyczny Nobel gor¹cy temat 3 Lekarze w parlamencie 3 Roœnie liczba zaka eñ szpitalnych 4 JGP w polskich szpitalach 5 K³opotliwa lataj¹ca karetka 6 Bez znieczulenia 8 Dwa lata ministra zdrowia 8 P³aæ i nie choruj 9 z radomskiej delegatury 10 W koñcu nas us³ysz¹ reporta 12 u nas w samorz¹dzie 14 uchwa³y ORL 16 NFZ o receptach 19 stomatologia 20 nasza akademia 24 Katedra Protetyki 24 Oty³oœæ 27 z Mazowsza 28 wojna oczami dziecka: G. Janczewski cz. III 30 dziœ, tylko cokolwiek dalej 32 Tajne nauczanie medycyny 32 SMS z Krakowa 32 AM w Warszawie 33 Inauguracja roku akademickiego 33 sylwetki: J. Haftek 35 muzy i my 36 nowotwory 38 PaŸdziernik Ogólnopolski Miesi¹c Walki z Rakiem 38 nowe przepisy prawne 41 sport 42 epitafium 47 Wg informacji, które uzyska³a Izba, dokumentacja zosta³a zabrana przez funkcjonariuszy CBA niezgodnie z przepisami (m.in. nie podano uzasadnienia tej czynnoœci ani nie sporz¹dzono wykazu i kopii). Dokumentacja by³a te wykorzystywana w trakcie przes³uchañ pacjentów szpitala przez policjê. Wszystko to dzia³o siê po spektakularnym zatrzymaniu dr. Miros³awa G. Sygnatury akt sugerowa³y, e dzia³ania te pozostaj¹ w zwi¹zku. Jednak jak powiedzia³ sêdzia Igor Tuleya, uzasadniaj¹c decyzjê S¹du: Z akt sprawy nie wynika, jaki jest zwi¹zek pomiêdzy osob¹ Miros³awa G. a dokumentacj¹ lekarsk¹ zabran¹ z terenu ca³ego szpitala. Szpital pozosta³ bez dokumentacji medycznej ponad 6 tys. pacjentów. Je eli zwa y siê troskê ustawodawcy o zabezpieczenie dokumentacji medycznej i ochronê tajemnicy lekarskiej, mo na wysnuæ logiczny wniosek, e pozbawienie szpitala dokumentacji medycznej mog³o naraziæ pacjentów na szkodê podkreœli³ S¹d. Podzieli³ te pogl¹d Izby o licznych uchybieniach formalnych w postêpowaniu. Sêdzia podkreœli³, e argumentacja prokuratury i niedochowanie procedury nie stanowi przestêpstwa, a funkcjonariusze CBA mogli tak czyniæ, mimo e z³amali przepisy (w imiê wy szych racji, tzn. dla skutecznoœci œledztwa) jest nie do przyjêcia. Zdaniem pe³nomocnika Izby mec. Czes³awa Jaworskiego, taki precedens akceptacja bez ca³kowitego i obiektywnego wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci mo e stanowiæ uzasadnienie podejmowania podobnych akcji w przysz³oœci. Ewa GWIAZDOWICZ WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, tel./fax: , REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gwiazdowicz, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Maria Dolacka, tel./fax: , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, Janusz Bugaj, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, adys³aw Nekanda-Trepka, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Marek Balicki, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska WSPÓ PRACUJ : Anna Bie añska, Jerzy Borowicz, Józef Hornowski, Krzysztof Rosiecki, Miros³aw W¹sik (Radom), Jerzy Wunderlich SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: Renata Goska, tel.: ; REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./fax , tel. (0) , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners, tel.: (22) DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel. (23) , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam. 2

3 gor¹cy temat parlamentarzyœci z naszej Izby POS OWIE VI kadencja Marek Balicki Psychiatra i anestezjolog, pose³ na Sejm RP I i II kadencji, senator V kadencji, wiceminister zdrowia w rz¹dzie Hanny Suchockiej, dwukrotnie minister zdrowia. Ostatnio dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie. Wiceprzewodnicz¹cy sejmiku Mazowsza. Lista LiD Czes³aw Czechyra Pediatra, specjalista organizacji ochrony zdrowia. Absolwent AM w Lublinie. Od tego czasu pracuje jako lekarz w Kozienicach, najpierw w przychodniach, a od 1983 r. w powiatowym szpitalu, obecnie ordynator oddzia³u pediatrycznego. By³ radnym powiatu, gminy, teraz sejmiku. Lista PO Alicja D¹browska Lekarz chorób wewnêtrznych, radna dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy cz³onek Komisji Edukacji, Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, Komisji Bud etu i Finansów oraz dzielnicowego Zespo- ³u Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Lista PO Ewa Kopacz Lekarz rodzinny. Do 2001 r. kierowa³a Zak³adem Opieki Zdrowotnej w Szyd³owcu, by³a radn¹ sejmiku Mazowsza. Pose³ IV i V kadencji, przewodnicz¹ca Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa mazowieckiej PO, typowana na ministra zdrowia. Lista PO Zbigniew Religa Wybitny kardiochirurg, by³y rektor Œl¹skiej Akademii Medycznej i dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie, senator RP III i V kadencji. Minister zdrowia w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego. Lista PiS Adam Struzik Specjalista chorób wewnêtrznych, absolwent AM w odzi, by³y dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w P³ocku i przewodnicz¹cy Rady Krajowego Zwi¹zku Kas Chorych. Kilkakrotnie senator RP, marsza³ek Senatu III kadencji. Obecnie marsza³ek województwa mazowieckiego. Prawdopodobnie (jak s³ychaæ w kuluarach sejmowych) zrezygnuje z mandatu, wybieraj¹c funkcjê marsza³ka województwa. Lista PSL Aleksander Sopliñski (bêdzie pos³em po rezygnacji A. Struzika) Ordynator oddzia³u po³o niczo-ginekologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Absolwent AM w Gdañsku. Dzia³acz samorz¹dowy: przewodnicz¹cy Rady Miasta Ciechanowa, radny województwa mazowieckiego. Ostatnio wiceprzewodnicz¹cy sejmiku. Cz³onek Rady Naczelnej PSL, pose³ V kadencji cz³onek Sejmowej Komisji Zdrowia. Lista PSL SENATOROWIE VII kadencja Stanis³aw Karczewski Chirurg, absolwent warszawskiej AM. Od ukoñczenia studiów pracuje w Nowym Mieœcie n. Pilic¹, ordynator oddzia³u chirurgicznego szpitala w Nowym Mieœcie. Cz³onek Zarz¹du Regionalnego i Rady Politycznej PiS. Senator VI kadencji zastêpca przewodnicz¹cego Senackiej Komisji Zdrowia oraz cz³onek Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Lista PiS Waldemar Kraska Chirurg, absolwent AM w Bia³ymstoku. By³ kierownikiem Pomocy DoraŸnej w SP ZOZ w Soko³owie Podlaskim. Zastêpca ordynatora oddzia³u chirurgicznego. Od 2001 r. koordynator medyczny w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Soko³owie Podlaskim, zastêpca dyrektora ds. lecznictwa tej jednostki. Senator VI kadencji cz³onek Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki i Edukacji. W poprzednich wyborach startowa³ z listy LPR. Lista PiS oprac. eg REKLAMA 3

4 Trudno podaæ liczbê zaka eñ szpitalnych w Polsce s¹dy nie stosuj¹ odrêbnej symboliki do oznaczania spraw zak³adanych przez poszkodowanych pacjentów. Jednak bior¹c pod uwagê, e wzrasta ogólna liczba procesów medycznych, nale y przyj¹æ, e jest ich coraz wiêcej mówi³a sêdzia S¹du Rejonowego w Gdyni Anna DALKOWSKA podczas wrzeœniowej konferencji Zaka enia szpitalne zorganizowanej przez miesiêcznik Rynek Zdrowia. Sêdzia podkreœli³a, e procesy s¹ trudne dla placówek. W trakcie sprawy to szpital musi udowodniæ, e do zakaenia nie dosz³o na jego terenie. Jest tak dlatego, e w przeciwieñstwie do pacjenta szpital ma zaplecze medyczne. Odpowiedzialnoœæ lekarza w przypadkach zaka eñ jest ograniczona jedynie kodeksem pracy czyli wobec pracownika mo na wyci¹gn¹æ konsekwencje, je eli zawini³ umyœlnie. Niezwykle wa na podczas procesu doda³a sêdzia A. Dalkowska jest dokumentacja medyczna i wykonane pacjentowi badania mikrobiologiczne, poniewa zdarza siê, e powód chce od szpitala wy³udziæ odszkodowanie. Zdaniem sêdzi, zaka enie szpitalne stanowi rodzaj b³êdu medycznego. Jednak w tym przypadku b³¹d nie jest jednoznaczny z win¹ szpitala. O wzroœcie liczby zaka eñ szpitalnych mówi³a równie kierownik Zak³adu Bakteriologii Katedry Mikrobiologii CM UJ w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Zaka eñ Szpitalnych Ma³gorzata BULANDA. Doda- ³a, e do niedawna s¹dy kojarzy³y zaka enia jedynie z ó³taczk¹, ale co najmniej od 3 lat liczba zaka- eñ tego typu znacznie siê zmniejszy³a. Pojawia siê za to gronkowiec czy klebsiella, dlatego spojrzenie s¹dów zaczyna siê zmieniaæ. Zmienia siê równie praktyka procesowa. Kiedyœ bieg³y powo³any przez s¹d do zbadania sprawy mia³ okreœliæ tylko prawdopodobieñstwo zaka enia; teraz szuka równie odpowiedzi na pytanie: czy szpital zrobi³ wszystko, eby zaka- eniu zapobiec, prawid³owo je zdiagnozowaæ oraz czy wdro- ono odpowiedni¹ terapiê po jego stwierdzeniu. Wed³ug kierownika Katedry i Kliniki Chorób ZakaŸnych AM we Wroc³awiu, prof. Andrzeja G ADYSZA, wzrost liczby pozwów z tytu³u zaka eñ szpitalnych wynika ze wzrostu œwiadomoœci spo³ecznej. Ka dy, kto wychodzi na ulicê, musi liczyæ siê z tym, e mo e go potr¹ciæ samochód, a cz³owiek, który wchodzi do szpitala, musi siê liczyæ z zaka eniem szpitalnym powiedzia³ podczas konferencji. Jego zdaniem, nie da siê zlikwidowaæ tego problemu, ale mo na du o zrobiæ, eby zaka eñ by³o coraz mniej. Wielu mo - na by³oby unikn¹æ, szczególnie tych wynikaj¹cych z niefrasobliwoœci personelu. Nie mogê zrozumieæ sytuacji, kiedy np. chirurg, przyjmuj¹c poranionego, nietrzeÿwego mê czyznê, nie szczepi go przeciw tê cowi powiedzia³ prof. G³adysz. Doda³, e sytuacja poprawi³aby siê, gdyby pracodawca dochodzi³ odpowiedzialnoœci pracownika szpitala. Zdaniem Ma³gorzaty FLEI- SCHER z Katedry i Zak³adu Mikrobiologii AM we Wroc³awiu, szpitale powinny mieæ opracowane m.in. procedury, receptariusz. Koniecznie musz¹ tak e wykonywaæ badania mikrobiologiczne. Nie mo e byæ tak podkreœli³a e przy wycieku ropnym wykonuje siê badanie dopiero po 3 latach. Taki przypadek œwiadczy o tym, e szpital nie dba o dobro chorego. Urszula OPACIUK z Instytutu Kardiologii w Aninie doda- ³a, e obecnie najwiêcej wiedz¹ o zaka eniach mikrobiolodzy; natomiast lekarze, niestety, ma³o. Dlatego nale y dokonaæ zmian w kszta³ceniu medycznym. Trzeba tak e zachêcaæ dyrektorów publicznych szpitali do walki z zaka eniami, np. poprzez dodatkowe gratyfikacje. Prelegenci mówili równie, e pacjentowi, który trafia do szpitala z innej placówki, warto robiæ na wstêpie badania mikrobiologiczne, poniewa ju mo e byæ osob¹ zaka on¹. Ü Anna KACZMAREK Rys. K. Rosiecki 4

5 Niektórzy mog¹ straciæ Fot. M. Stankiewicz JGP wkracza do polskich szpitali Agata K OSIÑSKA Jednorodne grupy pacjentów (JGP) to model rozliczania kosztów procedur szpitalnych, który 1 maja przysz³ego roku zamierza wprowadziæ Narodowy Fundusz Zdrowia. To dobry kierunek, ale tak istotnych zmian nie mo na wprowadzaæ z dnia na dzieñ mówi¹ eksperci ds. ekonomiki zdrowia. Z naszych symulacji finansowych wynika, e placówki strac¹ na zmianach ostrzegaj¹ dyrektorzy jednostek. Istnieje jednak obawa, e na wprowadzeniu nowego systemu rozliczeniowego strac¹ równie placówki, które prowadz¹ rzeteln¹ politykê finansow¹. Przyznaje to sam prezes Soœnierz. Dlaczego? Chocia by z tego powodu, e JGP nie przetestowano na ywym organizmie t³umaczy Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego. Dlatego inauguracjê nowego systemu powinien poprzedziæ kilkumiesiêczny etap wspólnego Funduszu i dyrektorów jednostek zbierania i analizowania danych. A. Kozierkiewicz podkreœla jednak, e niektóre dziedziny w porównaniu ze stanem obecnym musz¹ straciæ, poniewa jak np. okulistyka s¹ przeszacowane. W jego ocenie, nowy system rozliczeniowy zmobilizuje natomiast placówki medyczne do udzielania faktycznie niezbêdnych œwiadczeñ. Zwraca jednak uwagê na niebezpieczeñstwo, które kryje siê za proponowanymi rozwi¹zaniami. W sytuacji, gdy trzeba leczyæ taniej, pojawia siê obawa o jakoœæ wykonywanych us³ug ostrzega dr Kozierkiewicz. Aby siê nie okaza³o, e szpital leczy za ma³o, nale y równolegle prowadziæ kontrolê jakoœci. Trzeba wiêc stosowaæ wskaÿniki jakoœciowe, z których jeden to liczba powrotów do szpitala wyjaœnia. Wed³ug A. Kozierkiewicza, szpitalnictwo potraktowane jako ca³oœæ nie straci na zmianach, jednak poszczególne placówki mog¹ odczuæ ró nicê. Szefowie szpitali utrzymuj¹, e z symulacji finansowych, które ju zd¹ yli przeprowadziæ, wynika, i wed³ug nowych zasad otrzymaj¹ na leczenie mniej pieniêdzy ni w tym roku. Spadki w niektórych dziedzinach mog¹ siêgaæ nawet 40 proc. Zdaniem dyr. szpitala powiatowego w Barlinku (Zachodniopomorskie) Ryszarda Mitka, mo e to dotyczyæ g³ównie dziedzin niszowych. Je eli natomiast symulacjê odniesiemy do typowego szpitala powiatowego, który dysponuje 4-5 podstawowymi dziedzinami, wówczas oka e siê, e brakuje procent œrodków niezbêdnych do wykonania umowy z Funduszem przestrzega dyr. Mitek. Jego zdaniem, nale a³oby siê jeszcze raz zastanowiæ nad sensem wprowadzenia JGP, aby nie zachêcaæ szpitali do chadzania na ³atwiznê. atwiej i taniej jest wykonywaæ proste zabiegi. Oby nie dosz³o do tego, e klinikom bêdzie siê bardziej op³aca³o robiæ wyrostki robaczkowe przestrzega dyr. Mitek. Systemy JGP funkcjonuj¹ w wiêkszoœci pañstw cz³onków Unii Europejskiej. Dotychczas tego modelu rozliczeniowego, oprócz Polski, nie wprowadzi³y m.in. Luksemburg i S³owacja. System JGP opiera siê na katalogu pogrupowanych procedur medycznych. Przes³ank¹ do ³¹czenia œwiadczeñ s¹: podobny problem kliniczny oraz podobny proces diagnostyczno-leczniczy. Oznacza to, e w tej samej grupie znajduj¹ siê dro sze i tañsze procedury medyczne, a ich koszt jest uœredniony. Je eli JGP zostanie wprowadzony do polskiego systemu, wówczas liczba pozycji w katalogu procedur medycznych zmniejszy siê z obecnej 1,5 tys. do 450. Fundusz zak³ada, e do konkretnej jednorodnej grupy pacjentów bêdzie przypisywa³ chorych, opracowany na te potrzeby, program informatyczny. W sytuacji, gdy komputer zakwalifikuje pacjenta do wiêcej ni jednej grupy JGP, wówczas Fundusz zap³aci szpitalowi za wykonanie procedur w ramach tylko jednej wy ej wycenionej grupy JGP. Wed³ug prezesa NFZ Andrzeja Soœnierza, nowy system ukróci praktykê tzw. rolowania pacjentów. Lekarze chc¹ leczyæ Szef warszawskiego Centrum Onkologii prof. Marek Nowacki przyznaje, e system finansowania œwiadczeñ zdrowotnych wymaga uproszczenia. Ale przestrzega przed pospiesznymi ruchami. Ka dy b³¹d w katalogu procedur, zarz¹dzeniach, materia³ach konkursowych mo e przynieœæ negatywne skutki ekonomiczne, które nie spadn¹ na NFZ, a tym bardziej nie na pacjentów; z konsekwencjami pomy³ek bêd¹ siê boryka³y szpitale przewiduje prof. Nowacki. Jest zaniepokojony proponowan¹ przez Fundusz wycen¹ pogrupowanych procedur. Niektóre stawki nie pokryj¹ realnych kosztów udzielania œwiadczeñ ocenia szef Centrum Onkologii. Spodziewa siê te, e czêœæ medyków oka e niechêæ wobec koniecznoœci podporz¹dkowania siê nowym zasadom. Lekarze chc¹ leczyæ, a nie liczyæ koszty uwa a prof. Nowacki. Jego opiniê potwierdza szef Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel: Nas nie powinno interesowaæ, co ile kosztuje. Bilansowanie przychodów i wydatków to zadanie dyrektorów szpitali. Ü 5

6 10 paÿdziernika br. komisja przetargowa powo³ana przez ministra zdrowia zdecydowa³a, e œmig³owce EC 135 niemiecko-francuskiej firmy Eurocopter zast¹pi¹ maszyny ratunkowe MI-2, które od ponad 20 lat s³u ¹ w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Tym samym komisja odrzuci³a oferty polskiego producenta PZL Œwidnik oraz w³oskiej Agusty Westland. Kwestia wyboru nowych œmig³owców wzbudzi³a kontrowersje ju w momencie og³oszenia warunków, które musz¹ spe³niaæ maszyny, by wejœæ do floty pogotowia lotniczego. Wówczas, czyli mniej wiêcej rok temu, Agencja Rozwoju Przemys³u oceni³a, e postawione warunki ju na wstêpie eliminuj¹ konkurencjê Eurocoptera. Agusta stara siê dochodziæ swoich racji przed s¹dem dotychczas bezskutecznie. spokaja³aby potrzeby pogotowia lotniczego t³umaczy³ wiceminister zdrowia Jaros³aw Pinkas. Pogotowie nie potrzebuje przerobionego na karetkê bojowego lub cywilnego œmig³owca. A takie oferuj¹ firmy, które przegra³y przetarg. Na czym mia³oby polegaæ ustawienie? Na tym, e chcieliœmy kupiæ œmig³owce, które bêd¹ najlepiej s³u yæ pacjentom? pyta³ retorycznie J. Pinkas. Na temat wymogów, jakie powinna spe³niaæ lataj¹ca karetka, wypowiedzia³o siê kilku konsultantów krajowych oraz lekarze i ratownicy medyczni. Niestety, przetarg odbywa siê w tym czasie, co kampania wyborcza doda³ wiceminister. Zapewni³, e po podpisaniu umowy z Eurocopterem zostan¹ ujawnione informacje o przebiegu przetargu. Zwróci³ równie uwagê, e ustawa o zamówieniach publicznych nie nak³ada na zamawiaj¹cego obowi¹zku wyboru oferty polskiego producenta. Zaznaczy³ jednak, e jednym z warunków podpisania umowy z producentem œmig³owców jest zapewnienie pe³nego serwisu w Polsce. Pozytywnie o maszynie Eurocoptera wypowiadaj¹ siê ratownicy. Œmig³oposzkodowanego na noszach wewn¹trz maszyny, poniewa w odró nieniu od konkurencyjnego œmig³owca EC 135 ma dodatkowe tylne drzwi. Natomiast dodatkowe tylne œmig³o pozwala bezpiecznie l¹dowaæ na ma³ej przestrzeni. Zwyciêska maszyna zamiast dro - szych kó³ ma tañsze p³ozy. Wed³ug ekspertów ds. lotnictwa, ograniczaj¹ one mo liwoœæ manewrowania œmig³owcem po wyl¹dowaniu. Jednak zdaniem ratowników, p³ozy to zaleta, bo œmig³owce niejednokrotnie musz¹ siadaæ na pokrywie lodowej lub polu uprawnym. W polskich warunkach klimatycznych przez 6-8 miesiêcy w roku na ko³a trzeba by i tak zak³adaæ p³ozy, a to zwiêkszy³oby koszty eksploatacji ocenia W. Bukowski. Zaœ szef medyczny pogotowia lotniczego Robert Ga³¹zkowski o œmig³owcu Agusty mówi, e doskonale siê nadaje, ale tylko do transportu stabilnego pacjenta z jednego szpitala do drugiego, poniewa na pok³adzie tej maszyny nie mo na wykonywaæ masa u serca. Pierwsze nowe œmig³owce powinny zasiliæ flotê pogotowia lotniczego K³opotliwa lataj¹ca karetka Agata K OSIÑSKA Fot. Tomasz Gzell/PAP Sprawa zyska³a te wymiar polityczny. Roman Giertych (LPR) zarzuci³ komisji, e ustawi³a przetarg. Giertych oraz kilku innych polityków, m.in. Ryszard Kalisz (LiD) oraz Andrzej Lepper (Samoobrona), wezwali ministra zdrowia do upublicznienia dokumentacji przetargowej. Zarzucili te, e wybór œmig³owca niemiecko-francuskiej firmy uderza w polskiego producenta. W sytuacji, gdyby Œwidnik przegra³, a wygra³aby w³oska Agusta, polska firma i tak skorzysta³aby na rozstrzygniêciu przetargu. Czêœæ produkcji odbywa³aby siê bowiem w Œwidniku, który od 11 lat wspó³pracuje z Agust¹. Ministerstwo Zdrowia odpiera³o zarzuty. To absurd. Ani Œwidnik, ani Agusta nie przedstawi³y oferty, która zawiec ma byæ lataj¹c¹ karetk¹, a to znaczy, e na jego pok³adzie podczas lotu lekarz i ratownik medyczny musz¹ mieæ mo liwoœæ wykonania wszelkich procedur ratuj¹cych ycie pacjenta. EC 135 daje tak¹ mo liwoœæ argumentuje szef Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Bukowski. W ocenie ratowników, kabina medyczna œmig³owca Eurocoptera jest na tyle du a, e mo na w niej przeprowadziæ masa kr¹ eniowo-oddechowy; lekarz i ratownik mog¹ w miarê potrzeby zamieniaæ siê miejscami; maj¹ swobodny dostêp nie tylko do klatki piersiowej pacjenta, ale te do jego g³owy. Jako zalety wymieniaj¹ równie mo liwoœæ ³atwego umiejscowienia w 2009 r. Pod koniec 2010 r. pogotowie powinno dysponowaæ docelow¹ liczb¹ maszyn 23 œmig³owcami i symulatorem lotu. Wówczas z u ytku powinny zostaæ wycofane wys³u one MI-2, które nie spe³niaj¹ wymogów unijnych. Na realizacjê tego zadania, zgodnie z ustaw¹ o ustanowieniu programu wieloletniego Wymiany œmig³owców SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na lata , bud et pañstwa wyasygnuje kwotê niespe³na 500 mln z³. Œmig³owiec EC 135 firmy Eurocopter zosta³ zaprezentowany w Warszawie przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 16 paÿdziernika br. Ü 6

7 listy Do pacjentów teraÿniejszych i przysz³ych Ze smutkiem obserwujê narastaj¹cy dramat ludzi w Polsce, stopniowo pozbawianych mo liwoœci korzystania z opieki zdrowotnej. Punktem kulminacyjnym sta³o siê zamykanie oddzia³ów szpitalnych i ewakuacja chorych, tak e ciê ko chorych le ¹cych na OIOM-ie oraz dzieci. ( ) Zdrowie ludzkie jest jedn¹ z najwiêkszych wartoœci, a prawo do ochrony zdrowia zagwarantowane jest w Konstytucji RP. Jednak e rz¹d i Sejm (który zatwierdza bud et) lekcewa ¹ zdrowie narodu polskiego i to od wielu lat. G³ówn¹ przyczyn¹ jest nieudolnoœæ rz¹du (i Sejmu), który na ochronê zdrowia przydziela mniej ni 5% dochodu narodowego, podczas gdy np. rz¹d czeski przydziela 14%. ( ) Lekarze w publicznej s³u bie zdrowia s¹ jedynie wynajmowani do pracy. ( ) Jeœli jednak wynajmuje siê lekarzy do pracy i przez wiele lat oferuje skandalicznie niskie zarobki, nie nale y siê dziwiæ, e zaczynaj¹ protestowaæ i zwalniaæ siê z pracy. To samo dotyczy ca³ego personelu leczniczego, a przede wszystkim pielêgniarek. ( ) Zamiast wnikliwie oceniæ sytuacjê, zreflektowaæ siê i staraæ siê j¹ rozwi¹zaæ poprzez dialog z lekarzami rz¹d po raz kolejny da³ przyk³ad swej nieudolnoœci i rozpocz¹³ akcjê dezinformuj¹c¹ naród, która wkrótce przekszta³ci³a siê w nagonkê na lekarzy oraz podrywanie zaufania do lekarzy. A przecie wiadomo, e zaufanie do lekarza jest podstawowym elementem skutecznego leczenia, gdy pozwala na uruchomienie zasobów zdrowia tkwi¹cych w organizmie cz³owieka. ( ) Zupe³nie nie rozumiem, jak móg³ na to pozwoliæ minister zdrowia i nie przeciwstawiæ siê temu. ( ) W koñcu dosz³o do najgorszego, co mog³o zdarzyæ siê w czasie kataklizmu, po aru lub powodzi, lub te w czasie wojny, gdy zbli a siê wroga armia, o której wiadomo, e morduje jeñców i chorych. Dosz³o do zamykania oddzia³ów szpitalnych i ewakuacji chorych do innych szpitali w odleg³oœci 60, 80 lub 100 km. Ewakuowano tak e ciê ko chorych, towarzyszy³y temu dramatyczne sceny, protesty ze strony rodzin, g³ównie matek wywo onych noworodków. Ból, rozpacz i ³zy rodzin towarzyszy³y ewakuacji. Natomiast wstyd mi za reakcjê przedstawicieli rz¹du, ministra i wiceministra zdrowia, ludzi, którzy maj¹ dyplomy lekarskie, którzy zapewniali, e chorym nie grozi adne pogorszenie stanu zdrowia w wyniku ewakuacji. ( ) Apelujê do ludzi chorych i tych, którzy przecie prêdzej czy póÿniej tak e bêd¹ szukaæ ochrony zdrowia w naszej ojczyÿnie przebudÿcie siê z letargu! Upomnijcie siê o swe prawa! O to, co Wam siê konstytucyjnie nale y! Zdrowie nie ma przynale noœci partyjnej ani sympatii politycznych. Czy zdrowie Niemców, Francuzów, Czechów d³ugo jeszcze bêdzie uwa ane za cenniejsze od polskiego? REKLAMA prof. dr hab. med. Kazimierz IMIELIÑSKI prezes Polskiej Akademii Medycyny, prezydent Œwiatowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera 7

8 Bez znieczulenia Marek BALICKI 2 lata ministra zdrowia W nie swojej skórze Jan FIRS, Ewa GWIAZDOWICZ Fot. M. Stankiewicz Wygrana Platformy Obywatelskiej w paÿdziernikowych wyborach jest doœæ spektakularna. Ale spo³eczne oczekiwania na pozytywne zmiany wydaj¹ siê jeszcze wiêksze ni wynik wyborczy. Rozbudzi³y je dodatkowo liczne obietnice sk³adane w ostatnich dniach przed g³osowaniem. Du e s¹ oczekiwania zwi¹zane z ochron¹ zdrowia. Tu te by³o sporo obietnic. Rzutem na taœmê, na dwa dni przed wyborami, lider PO zobowi¹za³ siê do radykalnego podniesienia p³ac bud etówki, zagwarantowania bezp³atnego dostêpu do opieki medycznej i likwidacji NFZ. Co z tych zapowiedzi znajdzie siê w programie nowego rz¹du? Czy ochrona zdrowia znajdzie siê wœród rz¹dowych priorytetów? Po dwóch latach rz¹dów PiS-u system opieki zdrowotnej znalaz³ siê w g³êbokim kryzysie. Przygotowanie i wdro enie programu naprawczego jest zadaniem pierwszoplanowym. Przede wszystkim niezbêdne jest ustabilizowanie sytuacji i uspokojenie nastrojów w s³u bie zdrowia. A dziêki sprzyjaj¹cej koniunkturze gospodarczej mamy szansê na znacz¹ce, skokowe podwy szenie p³ac lekarzy i pielêgniarek. I to trzeba zrobiæ jak najszybciej. Reforma systemu opieki zdrowotnej to proces wieloletni. Dla jej powodzenia konieczne jest pozyskanie poparcia spo³ecznego, zarówno œrodowisk medycznych, jak i szerokiej opinii publicznej. Sprzyja³oby temu porozumienie ugrupowañ parlamentarnych, przynajmniej w kwestiach kluczowych. Czy PO bêdzie d¹ yæ do takiego porozumienia? Wszyscy wiemy, e w ochronie zdrowia nie mo e byæ rewolucji. A by³aby ni¹ zapowiadana szybka likwidacja NFZ. Du o lepsze efekty przyniesie utworzenie Agencji ds. Taryf, która zajmie siê wyliczaniem stawek za œwiadczenia zdrowotne oraz corocznym negocjowaniem ich wysokoœci z reprezentacj¹ œwiadczeniodawców. Czêœci¹ tak ustalanych stawek powinny byæ œrodki przeznaczane na pokrycie kosztów pracy personelu medycznego. W przypadku niemo - noœci ustalenia stawek w drodze negocjacji rola arbitra przypad³aby ministrowi zdrowia. Takie rozwi¹zanie wprowadzi systemowy mechanizm corocznego negocjowania œrodków na wzrost wynagrodzeñ pracowników s³u by zdrowia. Dzisiaj mechanizmami prowadz¹cymi do zwiêkszenia wynagrodzeñ s¹ jedynie protesty i strajki. Idea powo³ania takiej agencji znajduje siê w programach kilku partii, m.in. PO. Jest wiêc od czego zacz¹æ porozumienie ponad podzia³ami. Do czego prowadzi brak porozumienia, przekona³ siê PiS. I warto o tym pamiêtaæ, zw³aszcza gdy obieca³o siê tak wiele. Ü Trochê z³oœliwe, ale jednak trafne podsumowanie 2-letniej dzia³alnoœci prof. Zbigniewa Religi przynios³o samo ycie. Gdy g³ównym tematem kampanii wyborczej sta³a siê nagle prywatyzacja szpitali, minister silnie zaanga owany w marketing polityczny partii rz¹dz¹cej od egnywa³ siê od w³asnego projektu ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej. Uczciwa ocena dzia³alnoœci ministra musi zawieraæ zastrze enie, e dotyczy jedynie po³owy kadencji. Praktyka dzia³ania kolejnych rz¹dów pokazuje jednak, e jeœli czegoœ siê nie zrobi w ci¹gu dwóch pierwszych lat, to potem na pewno siê tego nie dokona. Plusy Sukcesem odchodz¹cego ministra jest jasne postawienie kwestii nak³adów na ochronê zdrowia. Pod tym wzglêdem trudno wskazaæ poprzednika, który robi³by to z równym zaanga owaniem, choæ wybrzmia³o to dopiero w³aœciwie w trakcie kampanii wyborczej i wtedy okaza³o siê, e sk³adkê w kolejnych latach nale y podwy szyæ, a i w bud ecie znajd¹ siê dodatkowe pieni¹dze. Uchwalono ustawê o ratownictwie medycznym (poprzednie ekipy nie znalaz³y na to pieniêdzy) wprowadzaj¹c¹ finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z bud etu pañstwa. Pieniêdzy w systemie ma przysporzyæ tak e ustawa o OC. Mocno krytykowana i niepopularna, na jej temat ma siê zreszt¹ wypowiedzieæ jeszcze Trybuna³ Konstytucyjny. Ale cokolwiek by powiedzieæ, poprzednikom siê to nie uda³o. Nie mo na te pomin¹æ wywalczonej protestami lekarzy i pielêgniarek ustawy podwy - kowej mimo e w³aœciwie nikt nie jest z niej zadowolony. Realizowano ustawê o pomocy publicznej i restrukturyzacji (tzw. ustawê Balickiego), rozszerzaj¹c jej zakres, co przynios³o znacz¹cy spadek zobowi¹zañ ZOZ-ów i w zasadzie rozwi¹za³o problem ustawy 203. Chyba... Pozytywnie nale y chyba oceniæ zmiany w polityce lekowej, za któr¹ odpowiada³ sekretarz stanu Boles³aw Piecha. Uda³o siê wprowadziæ na listy leków refundowanych grupê leków innowacyjnych, na które pacjenci czekali od lat. Sformu³owano bardziej przejrzyste zasady umieszczania leków na tych listach. Tu przed wyborami zapowiedziano kolejne rozszerzenie list (ciekawe, czy nowy minister zdrowia zaakceptuje wszystkie propozycje poprzednika). W g¹szczu sprzecznych interesów minister Piecha porusza³ siê doœæ sprawnie, choæ raz na jakiœ czas b³yska³ wypowie- 8

9 dziami i pomys³ami wprawiaj¹cymi w os³upienie, np. projekt nowelizacji ustawy o œwiadczeniach zawiera³ s³ynny antykorupcyjny art. 63 z punktami: a, b, c, któremu ktoœ trafnie nada³ przydomek artyku³u CBA. Ostatecznie przyjêto jednak rozwi¹zania rozs¹dniejsze. Minusy To, co wed³ug ministra mia³o wywo³aæ burzê w ochronie zdrowia s³awny koszyk œwiadczeñ, by³o zaledwie faktem medialnym trwaj¹cym tydzieñ. Wszak bez wyceny procedur i wyceny pracy personelu medycznego nie ma on praktycznego znaczenia. Kontrowersyjny projekt ustawy o sieci szpitali zaowocowa³ w trakcie konsultacji zg³oszeniem ok propozycji poprawek (w kolejnej wersji trafi³ nawet do Sejmu, ale ju wtedy, gdy Sejmu w³aœciwie nie by³o). Niestety, minister nie podj¹³ powa nych rozmów ze œrodowiskiem na temat zmian systemowych w ochronie zdrowia, nawet w sytuacji strajków lekarzy i pielêgniarek. Przygotowano doœæ niejasny i równie kontrowersyjny projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia megaprzedsiêwziêcie dotycz¹ce gromadzenia danych wycofane jednak na skutek interwencji NRL u premiera Kaczyñskiego. A w koñcu... Poszczególne elementy planu naprawy ochrony zdrowia przedstawionego przez prof. Zbigniewa Religê w Sejmie w czerwcu 2006 r. (tzw. 10 punktów Religi) nie by³y nowatorskie. Minister potrafi³ jednak przedstawiæ je jako ca³oœciow¹ wizjê w perspektywie wieloletniej i oprzeæ siê zakusom bud etowej s³u by zdrowia, co nale y zaliczyæ na plus. Jednak z czasem jego liberalne pogl¹dy Im wiêcej wolnego rynku, tym krótsze kolejki musia³y wejœæ w kolizjê z realiami polskiej polityki. Przedstawiona w styczniu tego roku koncepcja ubezpieczeñ dodatkowych zgas³a dzieñ póÿniej, gdy premier powiedzia³, e nigdy nie zgodzi siê na bogatszych-lepszych i biedniejszych-gorszych pacjentów. Projekt nowelizacji ustawy o ZOZ-ach zawiera³ znan¹ propozycjê ujednolicenia organów za³o ycielskich publicznych szpitali (samorz¹d województwa) i wrêcz przymus dla innych szczebli samorz¹du do przekszta³cania szpitali w spó³ki. Wprowadza³ równie szereg innych rozwi¹zañ, znanych w ka dej normalnie funkcjonuj¹cej firmie. Jednym s³owem ca³kiem dobry projekt. A z drugiej strony, widzieliœmy ministra w reklamówkach wyborczych fa³szywie przedstawiaj¹cych zwi¹zek miêdzy form¹ w³asnoœci szpitala a zasadami odp³atnoœci za leczenie. Wielki autorytet prof. Z. Religi zosta³ przez te dwa lata mocno nadszarpniêty w œrodowisku. Powiedzmy to wprost: minister nie protestowa³ przeciwko jawnej wojnie ze œrodowiskiem lekarskim. By³o tego sporo: branie lekarzy w kamasze; morderca, który nikogo ju nie zabije ; sprawa dokumentacji w szpitalu MSWiA; zatrzymywanie lekarzy w szpitalach, na oczach pacjentów i przy udziale kamer telewizyjnych. Za³amanie, do jakiego dosz³o w polskiej transplantologii, jest faktem. A wielokrotne publiczne podwa anie zaufania pacjentów do lekarzy mo e mieæ w d³u - szej perspektywie nie mniej tragiczne skutki. Z pewnoœci¹ od osoby z takim autorytetem mo na by³o oczekiwaæ zdecydowanej postawy w powœci¹ganiu zapêdów kolegów z ³aw rz¹dowych. Ü Fot. G. Press Fot. J. Marczewski P³aæ i nie choruj Pawe³ WALEWSKI Wiedzia³em, e tak bêdzie. Mo na siê by³o tego domyœlaæ ju z samego tytu³u konferencji: Czy nas, Polaków, staæ na to, aby chorowaæ?. Oczywiœcie, e nie staæ podpowiada³ zdrowy rozs¹dek. A pokazywana w telewizji reklamówka PiS, strasz¹ca prywatyzacj¹ szpitali, jeszcze bardziej ten pogl¹d utwierdza³a. Nie wiem, w jakim stopniu wp³ynê³a na wynik wyborów, ale udzia³ w tej manipulacji prof. Zbigniewa Religi by³ wstrz¹saj¹cy (nie mniej ni odmówienie pomocy kobiecie wzywaj¹cej pogotowie, która nie mia³a przy sobie pieniêdzy ani karty kredytowej). Przecie system ratownictwa mamy pañstwowy i nikt go nie kwestionuje prywatyzacja szpitali nie ma tu nic do rzeczy, ka dy, nawet bez ubezpieczenia, ma zapewnion¹ pomoc karetki. Jeœli minister zdrowia dla doraÿnych korzyœci politycznych bierze udzia³ w takim spektaklu, to przestaje byæ wiarygodny, niezale nie od kampanii wyborczej i swoich wielkich dokonañ lekarskich. Na szczêœcie, wspomniana konferencja pod intryguj¹cym tytu³em nie mia³a adnego zwi¹zku z wyborami ani medycyn¹ ratunkow¹. Zajêto siê prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, czyli tym, o czym w kó³ko dyskutuj¹ salony od 10 lat (i minister Religa te je kiedyœ wspiera³). Z t¹ ró nic¹, e na pocz¹tku tych dyskusji wierzono gor¹co w rych³e nastanie ubezpieczeñ prywatnych, a dziœ ich wprowadzenie przek³adane jest z roku na rok. Polityków mamy mniej odwa nych, czy ludzi biedniejszych? Okazuje siê, e brak masowego zainteresowania takimi polisami oferowanymi, jakby wbrew polityce pañstwa, dziœ ju przez 9 towarzystw wynika z ugruntowanej wœród pacjentów socjalistycznej wiary, e w przypadku choroby zawsze sobie jakoœ poradz¹. To dlatego abonamenty ciesz¹ siê du o wiêkszym powodzeniem, e toruj¹ dostêp do deficytowych specjalistów a na szpitalny oddzia³, poza kolejk¹, dostaæ siê mo na dziêki du o ³atwiejszym (w niektórych krêgach) znajomoœciom. Ot i ca³y paradoks: jednych ludzi nie staæ na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, a drudzy go nie potrzebuj¹. Co móg³by zrobiæ nowy rz¹d, by zmieniæ tak z³e nastawienie Polaków? Przestaæ karmiæ nas iluzj¹ bezp³atnych œwiadczeñ na œwiatowym poziomie? Dotychczasowe próby uplecenia koszyka spe³z³y na niczym. Ciekawe, kiedy nowy parlament zabierze siê do tej ustawy, która w pierwotnych planach ministra Religi mia³a byæ gotowa pó³ roku temu. Projekt ugrz¹z³ w Sejmie tu przed rozwi¹zaniem poprzedniej kadencji i teraz znów czekamy, co bêdzie dalej. Poszukuj¹cych odpowiedzi na pytanie, czy staæ nas na to, aby chorowaæ, nie opuszcza nadzieja, e znajd¹ j¹ w najbli szych projektach rz¹dowych. W niedawnej kampanii wyborczej po raz kolejny postawiono jednak na demagogiê, a nie na realia. Czy staæ nas zatem na to, aby leczyæ siê sam¹ nadziej¹? Ü Autor jest publicyst¹ Polityki 9

10 z radomskiej delegatury Kolumnê redaguje Miros³aw W SIK Ugoda ratuje szpitale Po blisko 5 miesi¹cach protestu lekarze z 3 radomskich szpitali wojewódzkiego, miejskiego i psychiatrycznego podpisali porozumienia p³acowe. Dwukrotny (w ci¹gu kilku dni) przyjazd ministra zdrowia Zbigniewa Religi do Radomia oraz udzia³ w rozmowach m.in. wojewody mazowieckiego Jacka Sasina i prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka by³y potwierdzeniem dramatyzmu sytuacji, w jakiej znalaz³o siê lecznictwo szpitalne w tym mieœcie. Pat w negocjacjach miêdzy lekarzami a dyrektorami szpitali i up³ywaj¹cy z koñcem wrzeœnia termin wypowiedzeñ umów o pracê grozi³y ca³kowitym parali em lecznic i koniecznoœci¹ ewakuacji pacjentów. Widmo likwidacji sta³o siê realne na pocz¹tku paÿdziernika, gdy szefowie placówek zdecydowali o wstrzymaniu przyjmowania nowych pacjentów na oddzia³y, a pogotowie ratunkowe otrzyma³o polecenie przewo enia chorych do innych miast, w tym do Warszawy. Wstêpem do ewentualnej ewakuacji by³o przygotowanie (przez ordynatorów) list pacjentów, których mo na wypisaæ z oddzia³u; oraz takich, których leczenie musi byæ kontynuowane w innych oœrodkach. Atmosferê podgrzewa³y dodatkowo ró ne nadzwyczajne informacje, jak np. zapowiedzi szkoleñ wojskowych z udzia³em lekarzy. Sytuacja by³a krytyczna. Od 1 paÿdziernika na wielu oddzia³ach pracowali tylko ordynatorzy. Chocia do pracy w WSzS powinno przyjœæ ponad 100 lekarzy (g³ównie m³odych medyków w trakcie specjalizacji, którzy nie z³o yli wypowiedzeñ), to jednak wiêkszoœæ z nich wziê³a zwolnienia lekarskie mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Luiza Staszewska. Podobna sytuacja by³a tak e w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i w Szpitalu Psychiatrycznym. Dramatyczn¹ wymowê mia³a zapowiedÿ grupy m³odych lekarzy gotowych do prowadzenia strajku g³odowego, który mia³ byæ sprzeciwem wobec obci¹ enia ich odpowiedzialnoœci¹ za opiekê nad pacjentami wymagaj¹cymi leczenia przez doœwiadczonych specjalistów. Trudnej sytuacji w szpitalach nie zmieni³y dodatkowe próby znalezienia kompromisu, jak np. specjalna sesja Rady Miejskiej. Rozbie noœci w stanowiskach miêdzy dyrekcj¹ a lekarzami oddala³y szanse na zawarcie porozumienia: szefowie lecznic proponowali podwy ki od 1 stycznia 2008 r. na poziomie 2,8 tys. z³ (pensja zasadnicza dla m³odszego asystenta) do blisko 4 tys. z³ dla starszego asystenta; zwi¹zkowcy natomiast domagali siê, aby pensje (od 1 paÿdziernika br.) wynosi³y od 5,6 tys. z³ do 8,4 tys. z³ oraz aby wszyscy lekarze mogli wróciæ do pracy. Nasze stanowisko by³o punktem wyjœcia do negocjacji. Chcieliœmy uczciwych rozmów i uznania naszych racji podkreœla Grzegorz Stolarek z Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy w RSzS. Prze³om w negocjacjach nast¹pi³ 2 paÿdziernika, tu przed decyzj¹ o ewakuacji. Do Radomia ponownie przyjecha³ minister Zbigniew Religa. Wspólne rozmowy z udzia³em lekarzy, dyrektorów szpitali, wojewody i prezydenta miasta doprowadzi³y do kompromisu. Wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia musi byæ wy sze przyzna³ minister w czasie spotkania z lekarzami. Strony konfliktu zgodzi³y siê na ustêpstwa, w wyniku których ustalono, e od 1 paÿdziernika m³odszy asystent bêdzie zarabia³ na poziomie œredniej krajowej, asystent bêdzie mia³ pensjê zasadnicz¹ w wysokoœci 1,2 œredniej krajowej, a starszy asystent 1,4 œredniej krajowej. Dodatkowo bêd¹ wyp³acane pieni¹dze za dy ury. Dyrektorzy zgodzili siê równie na powrót wszystkich lekarzy na zajmowane dotychczas stanowiska. Wa n¹ dla nas deklaracj¹ by³y s³owa ministra Religi o przekazaniu z NFZ pieniêdzy za nadwykonania. Z tych œrodków mo emy sfinansowaæ podwy ki powiedzia³a dyrektor WSzS Luiza Staszewska. Ü Delegatura Radomska Przewodnicz¹cy Mieczys³aw Szatanek Biuro: Joanna Ziembicka-Ziêba, Barbara W¹sik Radom, ul. Przerwy-Tetmajera 13, godz Tel. (48) ; fax: (48) Ministrowi Relidze towarzyszy³ wojewoda Sasin Numer konta:

11 11

12 Radom reporta Od lat powtarzamy (lekarze przyp. red.), e system jest niewydolny. Nie mo emy efektywnie wykorzystywaæ swojej wiedzy i umiejêtnoœci t³umaczy powód wejœcia w spór zbiorowy z dyrektorami szpitali, dr Julian Wróbel, lider protestuj¹- cych w Radomiu medyków. Co teraz czuje, stoj¹c przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym miejscem, w którym do wczoraj leczy³ chorych? Jest mi przykro i al pacjentów. Chcia³bym byæ z nimi na oddziale przyznaje bezrobotny, jak sam siê okreœla, doktor. G³odówka rezydenci z WSzS To ich RaDom W koñcu n W trzech radomskich placówkach Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i Szpitalu Psychiatrycznym pomocy medycznej wymaga ponad 1,5 tysi¹ca pacjentów. Czêœæ chorych w ci¹gu ostatnich kilku dni Agata K OSIÑSKA wypisano ze szpitali; nie przyjmuje siê te nowych pacjentów. Co z nami bêdzie? Nie chcemy siê leczyæ w Warszawie. Mamy w³asne szpitale mówi¹ zaniepokojeni pacjenci, do których docieraj¹ informacje o planowanej ewakuacji. Radom, 1 paÿdziernika. 250 lekarzy z trzech tutejszych palcówek nie przysz³o dziœ do pracy up³yn¹³ okres ich wypowiedzeñ o pracê. Wielokrotne rozmowy z dyrektorami placówek prowadzone podczas ostatnich kilku miesiêcy nie przynios³y pozytywnego rozstrzygniêcia sporu. Pracodawcy nadal uwa aj¹, e zak³adów nie staæ na zrealizowanie p³acowych ¹dañ medyków. Lekarze zaœ podkreœlaj¹ nie tylko o pieni¹dze toczy siê walka. Czego oczekuj¹? Zmian w systemie ochrony zdrowia gwarancji, e w przysz³oœci bêd¹ mogli pracowaæ w warunkach nieuw³aczaj¹cych ich godnoœci. Tymczasem dyrektorzy placówek opracowuj¹ listy chorych, których trzeba bêdzie przetransportowaæ do szpitali w I³ y, Lipsku, Kozienicach, Lublinie, Kielcach, Pu³awach, Warszawie Zaœ urzêdnicy samorz¹dowi kr¹ ¹ od placówki do placówki zbieraj¹ informacje o aktualnym stanie. Jesteœmy przygotowani; s¹ miejsca w szpitalach, mamy œrodki transportu uspokaja wojewoda mazowiecki Jacek Sasin. Apeluje do lekarzy o opamiêtanie i ustêpstwa. Konstatuje: lekarze odeszli od ³ó ek pacjentów. A wicemarsza³ek województwa Waldemar Roszkiewicz zarzuca medykom, którzy wypowiedzieli pracê, terroryzowanie chorych oraz pozosta³ych na oddzia³ach kolegów. Gdybym nie by³ ordynatorem, te z³o y³bym wypowiedzenie z pracy zapewnia dr Dariusz Borkowski, szef kardiochirurgii szpitala wojewódzkiego. Trzymajcie siê! radzi protestuj¹cym kolegom i nie jest w swej postawie osamotniony. Nie mog¹ teraz odpuœciæ musi siê wydarzyæ coœ dobrego; nie bêdzie ewakuacji mówi¹ z przekonaniem ordynatorzy innych oddzia- ³ów. G³os poparcia p³ynie te z niewielkiej sali na parterze szpitala wojewódzkiego. Tutaj g³oduj¹ rezydenci. Wiêkszoœæ z nich zosta³a bez mentorów. Czy obawiaj¹ siê o swój zawodowy los? Nie. Znaj¹ jêzyki obce, mog¹ wyjechaæ z kraju, ale nie chc¹, bo jak mówi¹ tu jest ich dom I nie zarzucaj¹ starszym kolegom, e ich zostawili. Oni walcz¹ równie o nasz¹ przysz³oœæ mówi¹ z naciskiem m³odzi medycy. Silni, bo zjednoczeni Monolit tak mówi¹ o sobie lekarze z Radomia. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie pozwolimy siê rozbiæ i poró niæ zapewnia Grzegorz Stolarek ze szpitala miejskiego. Dyrektorzy jednostek po ostatnich nieudanych nego- Fot. P. Wierzchowski cjacjach zapowiedzieli w sobotê, e bêd¹ prowadziæ indywidualne rozmowy z lekarzami. Albo wszyscy wrócimy do pracy, albo nikt nie wróci oœwiadcza dr Wróbel. Postulaty p³acowe trzeba po³¹czyæ z liczb¹ zatrudnianych osób odpowiada w imieniu dyrektorów trzech placówek, szefowa szpitala wojewódzkiego Luiza Staszewska. Nie mamy pieniêdzy, by daæ podwy ki wszystkim dotychczas zatrudnionym lekarzom t³umaczy szefowa szpitala w Józefowie. Czy lekarze oczekuj¹ a tak wiele? Pieni¹dze to nie wszystko Wykonujemy wolny zawód, podobnie jak adwokaci, radcy prawni, i podobnie powinniœmy zarabiaæ zaznacza dr Edyta Mazur 12

13 Minister zdrowia, prof. Zbigniew Religa, ze szklanego ekranu straszy Polaków, e dla lekarzy 8 tys. to za ma³o. Dyrektorzy chcieli im tyle daæ, a oni propozycjê odrzucili. Chc¹ 16 tysiêcy z³otych grzmi minister podczas niedzielnej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwoœci. Ale ju w poniedzia³ek zmienia ton swoich wypowiedzi i oœwiadcza, e trzeba podejœæ do sytuacji lekarzy z wiêkszym zrozumieniem. Dr Julian Wróbel, lider MKS-u, WSzS as us³ysz¹ Rezydentka z WSzS Na odsiecz I we wtorek pojawia siê w Radomiu. Zamierza pojednaæ skonfliktowane strony, nie pierwszy ju raz. W pi¹tek, 28 wrzeœnia, ministerialne mediacje nie za egna³y groÿby ewakuacji, wiêc mo e tym razem siê uda? Wszyscy s¹ zmêczeni patow¹ sytuacj¹ lekarze, dyrektorzy i urzêdnicy. O swój los obawiaj¹ siê pacjenci, ale te pielêgniarki, po³o ne i salowe. Przy okazji ka dej kolejnej rundy rokowañ dopytuj¹ znajomych ju dziennikarzy: podpisali porozumienie? Nie wielokrotnie pada ta sama odpowiedÿ. Mo e dziœ us³ysz¹ upragnione Tak? Dziœ bowiem sytuacja jest inna. Minister, co prawda worka pieniêdzy ze sob¹ nie przywióz³, ale bêdzie zapewnia³, e jeszcze w tym roku znajd¹ siê pieni¹dze na podwy ki, dziêki œrodkom za nadwykonania, które placówki wypracowa³y w minionych latach. A w przysz³ym roku w systemie bêdzie 11 mld z³ wiêcej Kompromis Otwieraj¹ siê drzwi gabinetu dyrektor Staszewskiej. To tutaj lekarze z Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego wielokrotnie byli zapraszani na negocjacje. Jest projekt porozumienia oznajmia dr Wróbel. Za chwilê lekarze z MKSu przedstawi¹ go pozosta³ym kolegom i poddadz¹ pod g³osowanie. Mija druga godzina od momentu, gdy za lekarzami zamknê³y siê drzwi auli. Dlaczego to tak d³ugo trwa? Jest problem. Medycy ze szpitala psychiatrycznego nie chc¹ g³osowaæ porozumienia. Podczas dzisiejszego spotkania negocjacyjnego, podobnie jak podczas poniedzia³kowego, ich dotychczasowy pracodawca by³ nieobecny. Jak¹ mamy pewnoœæ, e dyrektor Œlifirczyk przyjmie warunki porozumienia? pytaj¹ retorycznie medycy. Szef placówki nie zamierza³ wznawiaæ rozmów z lekarzami, bo, jak twierdzi³, zdo³a³ opanowaæ sytuacjê w szpitalu od poniedzia³ku 13 lekarzy opiekuje siê 640 pacjentami. Do g³osowania jednak dochodzi, ale bior¹ w nim udzia³ tylko medycy ze szpitali wojewódzkiego i miejskiego. Dla lekarzy z psychiatrycznego to nie koniec batalii. Choæ prof. Religa twierdzi, e uzyska³ zapewnienie od dyrektora szpitala psychiatrycznego, e ten zaakceptuje warunki porozumienia uzgodnione przez szefów dwóch pozosta³ych placówek, o swoj¹ przysz³oœæ medycy bêd¹ zabiegaæ jeszcze do niedzieli. ze szpitala psychiatrycznego. Ile? 8,4 tys. z³ brutto starszy asystent; 7 tys. z³ brutto asystent; 5,6 tys. z³ brutto m³odszy asystent oraz rezydent. Takie wynagrodzenia za pracê na etacie postulujemy wyjaœnia dr Wróbel, ale zaznacza, e to tylko propozycja, z któr¹ stanêli do negocjacji. Od 21 maja, czyli od momentu rozpoczêcia strajku, chcemy rozmawiaæ, ale powa nie i merytorycznie o siedemnastu postulatach, z których tylko jeden dotyczy wysokoœci zarobków podkreœla lider radomskiego protestu. Zabiegamy nie tylko o pieni¹dze, ale te o poprawê warunków, w jakich pracujemy dodaje z naciskiem. Tymczasem wszyscy, poza samymi medykami, koncentruj¹ siê na ¹daniach p³acowych. W mediach padaj¹ ró ne kwoty. Lekarze powrócili na oddzia³y. Czy s¹ usatysfakcjonowani rezultatem przeprowadzonej bitwy? Nie do koñca, bo jak mówi¹ nie idzie o doraÿne rozwi¹zywanie problemów, ale o gruntowne zmiany systemowe Koniec? Kompromis zawarty. Szefowie szpitali zgodzili siê na wiêkszoœæ pozap³acowych warunków postawionych przez medyków, lekarze zaœ przyjêli propozycje finansowe dyrektorów. Od 1 paÿdziernika p³aca zasadnicza starszego asystenta wzros³a do 3920 z³ brutto, asystenta 3360 z³ brutto, m³odszego asystenta 2800 z³ brutto. Stawki maj¹ obowi¹zywaæ do 30 wrzeœnia przysz³ego roku; po tej dacie ponownie wzrosn¹ o 980 z³ brutto. Dla rezydentów przewidziano natomiast dodatki do pensji w wysokoœci 1 tys. z³ brutto w tym roku i 500 z³ brutto w przysz³ym. Ü 13

14 u nas w samorz¹dzie Uwaga: sk³adki! Kole anki i Koledzy! Powinniœmy wywi¹zywaæ siê z ustawowego obowi¹zku p³acenia sk³adek Zgodnie z uchwa³¹ Naczelnej Rady Lekarskiej nr 21/06/V z 22 czerwca 2006 r., zmieniaj¹c¹ uchwa³ê NRL nr 69/03/IV z 12 grudnia 2003 r., pocz¹wszy od dnia 1 lipca 2006 r. zasady podlegania obowi¹zkowi op³acania sk³adek cz³onkowskich z tytu³u przynale noœci do samorz¹du lekarzy ulegaj¹ zmianie: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Miesiêczna sk³adka obowi¹zuj¹ca cz³onka okrêgowej izby lekarskiej, z zastrze eniem 2, wynosi: 1) 30 z³ dla: a) lekarza, lekarza dentysty, b) lekarza emeryta, lekarza dentysty emeryta, który: - wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i - nie ukoñczy³ 65 lat w przypadku mê czyzny; albo 60 lat w przypadku kobiety, 2) 10 z³ dla: a) lekarza sta ysty, lekarza dentysty sta ysty, b) lekarza rencisty, lekarza dentysty rencisty, c) lekarza emeryta, lekarza dentysty emeryta, który: - wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i - ukoñczy³ 65 lat w przypadku mê czyzny; albo 60 lat w przypadku kobiety. 2. Zwolnieni z obowi¹zku op³acania sk³adki cz³onkowskiej s¹ lekarze i lekarze dentyœci: Ÿ bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, Ÿ nieosi¹gaj¹cy przychodu z tytu³u wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub z innego Ÿród³a zarobkowania, Ÿ emeryci (renciœci) niewykonuj¹cy zawodu lekarza lub lekarza dentysty. 1. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mo e zostaæ zwolniony z obowi¹zku op³acania sk³adki cz³onkowskiej, na czas okreœlony, na podstawie uchwa³y okrêgowej rady lekarskiej, je eli udokumentuje lub w inny sposób uprawdopodobni fakt niezarobkowania. Obowi¹zek p³acenia sk³adek cz³onkowskich przez lekarzy powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym dokonany zosta³ wpis na listê cz³onków okrêgowej izby lekarskiej. Sk³adka za dany miesi¹c winna byæ op³acona do koñca tego miesi¹ca kalendarzowego. W przypadku skreœlenia z listy cz³onków okrêgowej izby lekarskiej obowi¹zek p³acenia sk³adki cz³onkowskiej ustaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po skreœleniu. Od zaleg³ych sk³adek naliczane s¹ odsetki ustawowe. Wp³at mo na dokonywaæ w kasie OIL od wtorku do pi¹tku: wtorek ; œroda ; czwartek ; pi¹tek Wp³at mo na równie dokonywaæ na numer indywidualnego konta bankowego (patrz: ni ej). Nieop³acone w terminie sk³adki cz³onkowskie i koszty postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Wszelkie pytania zwi¹zane z tematem sk³adek cz³onkowskich proszê wys³aæ pod adresem: Aby u³atwiæ Kole ankom i Kolegom wp³aty nale nej sk³adki, a jednoczeœnie umo liwiæ precyzyjn¹ weryfikacjê tych wp³at, zosta³ wprowadzony system indywidualnego konta w Banku BPH dla ka dego lekarza Dzia³ windykacji sk³adek Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przypomina, e na lekarzu ci¹ y obowi¹zek pisemnego zg³aszania nast. informacji: - do Rejestru OIL o zmianach dotycz¹cych: miejsca zatrudnienia wraz z informacj¹ dotycz¹c¹ potr¹cania sk³adek cz³onkowskich na OIL w Warszawie, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, daty przejœcia na emeryturê b¹dÿ rentê (kserokopia decyzji wydanej przez ZUS), terminu rozpoczêcia i zakoñczenia urlopu Uwaga: bardzo wa ne! Przez 6 miesiêcy podawaliœmy numer konta ka dego lekarza. Obecnie informacjê o numerze mo na uzyskaæ w ksiêgowoœci u p. Agnieszki Stefaniak; tel Wojciech BORKOWSKI skarbnik ORL wychowawczego b¹dÿ bezp³atnego, daty i miejsca rozpoczêcia pracy przez lekarza/lekarza dentystê po zakoñczeniu sta u podyplomowego, rejestracji w Urzêdzie Pracy jako osoby bezrobotnej, zaprzestania pracy zarobkowej przez lekarza/lekarza dentystê emeryta b¹dÿ rencistê (oœwiadczenie); - do Komisji Praktyk Lekarskich: a) o wyrejestrowaniu praktyki indywidualnej, b) o zawieszeniu praktyki np. w zwi¹zku z chorob¹, urlopem wychowawczym, wyjazdem za granicê. Aktualne numery kont bankowych OIL w Warszawie op³ata za rejestracjê praktyk lekarskich; sp³ata po yczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej 14

15 Oœwiadczenie Wyra amy oburzenie i zaniepokojenie przysz³oœci¹ demokracji w Polsce, w zwi¹zku z wypowiedzi¹ premiera RP Jaros³awa Kaczyñskiego podczas debaty telewizyjnej z by³ym prezydentem RP Aleksandrem Kwaœniewskim, któr¹ ogl¹da³o ok. 10 mln obywateli naszego kraju: Jedyne, co nam w tej chwili grozi, to, e ten system korupcyjno-korporacyjny, który my próbujemy w Polsce likwidowaæ i który eœmy trochê wystraszyli, wróci. Premier sugeruje w ten sposób, e istnieje uk³ad korupcyjny zwi¹zany z bêd¹cymi zdobycz¹ odrodzonej demokratycznej Polski korporacjami-samorz¹dami zawodów zaufania publicznego. Samorz¹dy zawodów zaufania publicznego dzia³aj¹ na podstawie art. 17 Konstytucji RP, zaakceptowanej w referendum przez znacz¹c¹ wiêkszoœæ Polaków: W drodze ustawy mo na tworzyæ samorz¹dy zawodowe, reprezentuj¹ce osoby wykonuj¹ce zawody zaufania publicznego i sprawuj¹ce pieczê nad nale ytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony Jednym z zadañ stawianych sobie przez samorz¹dy w Polsce jest, oprócz przestrzegania etyki zawodowej, walka z patologiami. Realizuj¹c te zadania, samorz¹dy s¹ elementem spo³eczeñstwa obywatelskiego, czego nie akceptuje system totalitarny z tego powodu w³adze komunistyczne zlikwidowa³y m.in. izby lekarskie, a samorz¹dowi adwokackiemu ograniczono uprawnienia, powoduj¹c jego znacz¹ce ubezw³asnowolnienie. WypowiedŸ premiera odbieramy jako zapowiedÿ likwidacji samorz¹dów zawodów zaufania publicznego, co bêdzie prowadziæ do ograniczenia swobód obywatelskich w naszym kraju. Prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o nych El bieta BUCZKOWSKA Przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzej W ODARCZYK Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek MASTALEREK Dziekan Okrêgowej Rady Adwokackiej Jacek TRELA Warszawa, 3 paÿdziernika 2007 roku Dy ury cz³onków Prezydium ORL Andrzej W³odarczyk przewodnicz¹cy ORL (codziennie w godzinach pracy); Jacek Kubiak wiceprzewodnicz¹cy ORL (codziennie z wyj¹tkiem czwartków, godz ); Ryszard Majkowski wiceprzewodnicz¹cy ORL (poniedzia³ek, wtorek, czwartek, godz , œroda, godz ); Mieczys³aw Szatanek wiceprzewodnicz¹cy ORL; przewodnicz¹cy Delegatury Radomskiej (poniedzia³ek, wtorek, czwartek, godz w siedzibie Delegatury); adys³aw Nekanda-Trepka sekretarz ORL (codziennie w godzinach pracy); Janusz Bugaj z-ca sekretarza ORL (wtorek, czwartek, godz , œroda-pi¹tek, godz ); Wojciech Borkowski skarbnik ORL (poniedzia³ek, czwartek, godz , wtorek, godz ). Krajowe oferty pracy na dzieñ 3 paÿdziernika 2007 r. Liczba ofert pracy dla specjalnoœci lekarskich: lekarz bez spec. 20 anestezjologia 16 balneol. i med. fiz. 1 chirurgia og. 12 chirurgia plastyczna1 choroby p³uc 1 choroby wewn. 29 choroby zakaÿne 1 dermatologia 4 diabetologia 1 endokrynologia 1 epidemiologia 1 gastroenterologia 1 ginekologia i po³. 8 hematologia 1 kardiologia 5 laryngologia 1 med. pracy 2 med. ratunkowa 5 med. rodzinna 15 neonatologia 6 neurochirurgia 1 neurologia 2 okulistyka 6 ortopedia 11 pediatria 19 psychiatria 2 psychiatria dziec. 1 radiologia 3 rehabilitacja med. 4 reumatologia 2 stomatologia 9 stom. chirurgia 1 stom. ortodoncja 4 stom. protetyka 1 urologia 5 Andrzej Morliñski, przewodnicz¹cy Komisji ds. Poœrednictwa Pracy Biuro Poœrednictwa Pracy: tel./fax: ; , wew. 4; Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zwi¹zku z rozwojem dzia³alnoœci filii Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we W³oc³awku zatrudni na umowê kontraktow¹: onkologa chemioterapeutê, radiologa, chirurga onkologa, urologa, ginekologa, endokrynologa lub lekarzy w trakcie specjalizacji. Informacji nr udziela 11 (151) listopad 2007 dr Piotr Cisowski, tel Centrum Medyczne OSTEOMED Oœrodek Badañ Klinicznych P I L N I E zatrudni lekarzy o specjalizacji: reumatolog, internista, kardiolog, pulmonolog, dermatolog do prowadzenia badañ klinicznych. Atrakcyjne warunki. Informacje pod tel. (022)

16 uchwa³y ORL UCHWA A NR 600/R-V/07 OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 24 SIERPNIA 2007 r. w sprawie zmiany w za³¹czniku do uchwa³y 1468/P-V/07 Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadaj¹cych ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia sta u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Dzia³aj¹c na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z póÿn. zm), art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz ze zm.), uchwa³y nr 1468/P-V/07 Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadaj¹cych ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia sta u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty oraz uchwa³y nr 1842/R-V/05 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie upowa nienia Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej do dzia³ania w imieniu Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uchwala siê, co nastêpuje: 1 W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y nr 1468/P- V/07 Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadaj¹cych ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia sta u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1. w pozycji 23: SPZOZ w Miñsku Mazowieckim ul. Szpitalna dodaje siê pod nr. 6 Kinga Barbara Wolaniecka. 2 W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y nr 1468/P- V/07 Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadaj¹cych ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia sta u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1. w pozycji 9: Przychodnia Lekarska WAT, ul. Kartezjusza 2 w Warszawie dodaje siê pod nr. 4 Malwina Patrycja S³owiñska, 2. w pozycji 1: Szpital Kliniczny Dzieci¹tka Jezus, ul. Lindleya 4 w Warszawie dodaje siê pod nr. 30 Witold Micha³ Szindler, 3. w pozycji 10: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek, ul. Koszykowa 78 w Warszawie pod nr. 20 dodaje siê Joanna Antonina Kuzior, pod nr. 21 dodaje siê Julia Reymond, pod nr. 22 dodaje siê Marta Breczko i pod nr. 23 dodaje siê Pawe³ Przemys³aw Montefka, 4. dodaje siê pozycjê nr 40: NZOZ Przychodnia Lekarska, ul. Szkolna 16 w Piasecznie i dokonuje wpisu pod nr. 1 Aleksandra Maria Didik. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. UCHWA A NR 1140/R-V/07 OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 21 WRZESNIA 2007 r. w sprawie zmiany w za³¹czniku do uchwa³y nr 1468/P-V/07 Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadaj¹cych ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia sta u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r., nr 21, poz. 204 ze zm.) uchwa³y nr 1468/ P-V/07 Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadaj¹cych ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia sta u podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów od dnia 1 paÿdziernika 2007 r., zm. uchwa³¹ nr 600/R- V/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r., uchwa³¹ nr 1625/P-V/07 z dnia 12 wrzeœnia 2007 r. uchwala siê, co nastêpuje: 1 W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y nr 1468/ P-V/07 Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadaj¹cych ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia sta u podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów od dnia 1 paÿdziernika 2007 r., zm. uchwa³¹ nr 600/R-V/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r., uchwa³¹ nr 1625/P-V/07 z dnia 12 wrzeœnia 2007 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1. z listy nr 1: Szpital Kliniczny im. Dzieci¹tka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya 4 skreœla siê w poz. 7 Agnieszkê Chmielewsk¹, 2. z listy nr 6: Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Wo³oskiej 137 skreœla siê w poz. 5 Aleksandrê Ewê W³odarczyk-Ablu Elseoud, 3. z listy nr 9: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Or³owskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231 skreœla siê w poz. 12 Macieja Piotra Czugaliñskiego i wpisuje na listê nr 3 Szpital Bielañski SPZOZ w Warszawie przy ul. Ceg³owskiej 80, w poz. 18, 4. z listy nr 43: Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Paw³a II w Grodzisku Mazowieckim skreœla siê w poz. 6 Ma³gorzatê Martê Owczarek- -Youssef, 5. na listê nr 9: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Or³owskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231 wpisuje siê Jakuba Mojkowskiego, w poz. 12, 6. z listy nr 9: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Or³owskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231 w poz. 13 skreœla siê Dianê Waligórê, 7. na listê nr 9: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Or³owskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231 wpisuje siê Jacoba Halperna Nadela, 8. na listê nr 25: Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 wpisuje siê Monikê Dudek, w poz. 4, 9. na listê nr 2: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha 1a wpisuje siê Mykola Osadchuka, w poz. 7 w ramach miejsc ustalonych dla lekarzy cudzoziemców, 10. na listê nr 2: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha 1a wpisuje siê Olenê Yankowsk¹, w poz. 8 w ramach miejsc ustalonych dla lekarzy cudzoziemców, 11. na listê nr 2: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha 1a wpisuje siê Salomê Asesor, w poz. 9 w ramach miejsc ustalonych dla lekarzy cudzoziemców. 16

17 2 W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y nr 1468/P- V/07 Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadaj¹cych ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia sta u podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów od dnia 1 paÿdziernika 2007 r., zm. uchwa³¹ nr 600/R-V/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r., uchwa³¹ nr 1625/P- V/07 z dnia 12 wrzeœnia 2007 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1. z listy nr 10: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 skreœla siê w poz. 20 Martê Breczko i wpisuje na listê nr 2 Wojewódzkie Centrum Stomatologii SPZOZ w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1, w poz. 30, 2. na listê nr 10: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 wpisuje siê El bietê Szajkowsk¹, w poz. 20, 3. na listê nr 9: Przychodnia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. Kartezjusza 2 wpisuje siê Piotra S³omkê, w poz. 5, 4. na listê nr 9: Przychodnia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. Kartezjusza 2 wpisuje siê Ewê Wrochnê, w poz. 6, 5. na listê nr 39: NZOZ STOMED w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 22 A wpisuje siê Annê Grzegorczyk, w poz Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. UCHWA A NR 1142/R-V/07 OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 21 WRZEŒNIA 2007 r. w sprawie powo³ania Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz 29 ust. 6 Regulaminu organizacji i trybu dzia³ania Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uchwala siê, co nastêpuje: 1 Powo³uje siê Komisjê ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sk³adzie: 1) kol. Janusz Garlicki przewodnicz¹cy Komisji; 2) kol. Krzysztof Schreyer wiceprzewodnicz¹cy Komisji; 3) kol. Waldemar Krzywoñ sekretarz Komisji. 2 Na wniosek przewodnicz¹cego Komisji powo³uje siê lekarzy cz³onków Komisji w sk³adzie: 1) kol. Marek Czarkowski, 2) kol. Katarzyna Domañska- o³na, 3) kol. Arleta Kuczyñska-Zardzewia³y, 4) kol. Monika Maciejewska, 5) kol. ukasz Micha³ek, 6) kol. Jolanta Niesiobêdzka, 7) kol. Marek Przew³oka, 8) kol. Janusz Siemaszko, 9) kol. Henryk Skar yñski, 10) kol. Marek Stopiñski, 11) kol. Wiktor Su³kowski, 12) kol. Maria Wróblewska, 13) kol. Andrzej W³odarczyk. 3 Regulamin organizacji i trybu dzia³ania Komisji, o której mowa w 1, stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia Za³¹cznik do uchwa³y nr 1142 /R-V/07 Regulamin organizacji i trybu dzia³ania Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie 1 Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy, zwana dalej Komisj¹, jest komisj¹ problemow¹, której zadania dotycz¹ opiniowania spraw zwi¹zanych z doskonaleniem zawodowym lekarzy, cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, powo³an¹ uchwa³¹ nr 1142 /R-V/07 Okrêgowej Rady Lekarskiej z dnia 21 wrzeœnia 2007 r. 2 Zadaniem Komisji jest opracowanie nastêpuj¹cych problemów zwi¹zanych z doskonaleniem zawodowym lekarzy wykonuj¹cych zawód na obszarze dzia³ania Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie: 1) praktyczne aspekty doskonalenia zawodowego lekarzy wykonuj¹cych zawód w ramach praktyk lekarza rodzinnego i udzielaj¹cych œwiadczeñ w innych formach wykonywania zawodu w podstawowej opiece zdrowotnej, w oparciu o bezpoœredni kontakt z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz przedstawicielami Kolegium Lekarzy Rodzinnych, 2) problemy zwi¹zane z realizacj¹ obowi¹zku doskonalenia zawodowego przez lekarzy wykonuj¹cych zawód wy³¹cznie w formie praktyki lekarskiej, 3) problemy realizacji obowi¹zku doskonalenia zawodowego przez lekarzy wykonuj¹cych zawód poza obszarem œrodowiska akademickiego w zak³adach opieki zdrowotnej bêd¹cych szpitalami, w oparciu o bezpoœredni kontakt z ordynatorami oddzia³ów pozawarszawskich szpitali, 4) analiza systemów doskonalenia zawodowego lekarzy w krajach Unii Europejskiej w aspekcie mo liwoœci adaptacji rozwi¹zañ korzystnych dla lekarzy w Polsce. 3 Przewodnicz¹cego Komisji, jego zastêpcê i sekretarza powo³uje Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie w drodze uchwa³y. 4 Cz³onkami Komisji mog¹ byæ lekarze cz³onkowie Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 5 Cz³onków Komisji powo³uje Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie na wniosek przewodnicz¹cego Komisji. 6 Przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenia Komisji w zale noœci od potrzeb, nie rzadziej ni raz na miesi¹c Przewodnicz¹cy Komisji: 1) organizuje pracê Komisji, 2) przewodniczy jej posiedzeniom, 3) przygotowuje projekt rocznego planu wydatków Komisji, 4) sk³ada sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie, 5) podpisuje korespondencjê i dokumenty Komisji. 2. W czasie nieobecnoœci przewodnicz¹cego jego obowi¹zki pe³ni wiceprzewodnicz¹cy lub wskazany, w uzasadnionych przypadkach, przez przewodnicz¹cego inny cz³onek Komisji Komisja przedstawia wyniki swojej pracy Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie równie w formie udokumentowanej opinii lub pisemnego opracowania problemu na tematy okreœlone w 2 w porozumieniu z Rad¹ Naukow¹ Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie powo³an¹ uchwa- ³¹ nr 102/R-V/06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 2. Opiniê Komisja przyjmuje zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci ponad po- ³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego. 9 W zale noœci od realizacji odpowiedniego zadania Komisja mo e powo³aæ odpowiedni¹ liczbê ekspertów spoœród lekarzy lub innych osób spe³niaj¹cych wymogi merytoryczne. 10 Dyrektor Biura OIL w Warszawie zapewnia Komisji dostêp do niezbêdnych aktów prawnych oraz zaopatrzenie jej w niezbêdne piœmiennictwo prawnomedyczne. 11 Obs³ugê administracyjn¹ komisji zapewnia Biuro OIL w Warszawie. Przewodnicz¹cy ORL Andrzej W ODARCZYK Sekretarz ORL adys³aw NEKANDA-TREPKA 17

18 Polska Akademia Nauk organizuje w Warszawie w dn listopada 2007 r. miêdzynarodow¹ konferencjê The Advancement of Science and the Dilemma of Dual Use: Why We Can t Afford to Fail. Mo liwoœæ wykorzystania wyników badañ naukowych w celach sprzecznych z ich za³o eniami (tzw. dual use, podwójne stosowanie) staje siê jednym z najwiêkszych wyzwañ dla wspó³czesnej nauki. W konferencji wezm¹ udzia³ wybitni polscy i zagraniczni eksperci. Bêdzie wiêc ona istotnym wk³adem w dyskusjê na temat dual use, która od pewnego czasu toczy siê na arenie miêdzynarodowej. Szczegó³owe informacje o planowanym przebiegu konferencji, telefony i adresy kontaktowe oraz formularz rejestracyjny znajduj¹ siê na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk: Andrzej Górski, wiceprezes PAN Katedra i Zak³ad Anatomii Patologicznej I Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Towarzystwo Lekarskie Warszawskie zapraszaj¹ wszystkich mi³oœników historii i anatomii patologicznej na Sesjê Historyczno-Naukow¹ nawi¹zuj¹c¹ do 145. rocznicy pierwszego wyk³adu prof. W³odzimierza Ludomira Brodowskiego i 40. rocznicy œmierci twórcy Warszawskiej Szko³y Anatomii Patologicznej, prof. Ludwika Antoniego Paszkiewicza. Uroczystoœæ odbêdzie siê 17 listopada br., o godz , w Sali Senatu AM w Warszawie przy ul. wirki i Wigury 61. Sesji towarzyszyæ bêdzie wystawa pt. Od Brodowskiego... do Paszkiewicza.... Zostanie równie zaprezentowana monografia autorstwa dr n. med. Ewy Skrzypek-Fakhoury pt. Od Brodowskiego... do Paszkiewicza... Twórcy Warszawskiej Szko³y Anatomii Patologicznej. Protest w szpitalach psychiatrycznych Lekarze ze szpitala przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie zakoñczyli protest trwaj¹cy od maja br. i podpisali porozumienie z dyrekcj¹. Wynegocjowali podwy ki podobne do tych, jakie dostali radomscy medycy. Natomiast w Instytucie Psychiatrii i Neurologii protest trwa nadal. Lekarze co prawda zrezygnowali z g³odówki, w której bra³o udzia³ prawie 30 lekarzy, ale tylko dlatego, e rozpoczêto negocjacje. Je eli rozmowy nie zakoñcz¹ siê pomyœlnie, ok. 60 lekarzy z³o y wypowiedzenia. Protestuj¹cy lekarze domagaj¹ siê restrukturyzacji Instytutu oraz podwy ki wynagrodzeñ zgodnie z tzw. modelem radomskim, czyli: zasadnicze wynagrodzenie starszego asystenta 1,4 œredniej krajowej (nie mniej ni 3920 z³ brutto), asystenta 1,2 œredniej krajowej (3360 z³), m³odszego asystenta œrednia krajowa (2800 z³). Rezydenci IPiN zapowiadaj¹ zmianê miejsca odbywania specjalizacji. Jak poinformowa³ rezydent Pawe³ Jezierski, lekarze specjalizuj¹cy siê w tej placówce powo³ali Komitet Lekarzy Rezydentów IPiN, domagaj¹cy siê: l podwy ki wynagrodzeñ w kwocie ostatecznej, niezale nie od formy prawnej, równej podwy ce wynagrodzeñ dla m³odszych asystentów, l uwzglêdnienia wœród oficjalnych postulatów strajkowych lekarzy zatrudnionych w IPiN ¹dañ rezydentów oraz zagwarantowania uczestnictwa ich reprezentantów we wszelkich negocjacjach z dyrekcj¹ oraz innymi w³adzami. Rezydenci rozwa aj¹ równie podjêcie dodatkowej formy strajku w postaci zmniejszenia liczby dy urów lekarskich pe³nionych w listopadzie br. Ü AK SZKO A PNEUMONOLOGII zaprasza Z okazji obchodów Œwiatowego Dnia POChP Warszawsko-Otwocki Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Chorób P³uc organizuje 18. spotkanie Szko³y Pneumonologii na temat niewydolnoœci oddychania. Sesja odbêdzie siê 17 listopada br. w Novotelu Airport, ul. 1 Sierpnia 1, w godz Wstêp jest bezp³atny, uczestnicy otrzymaj¹ punkty edukacyjne. Kierownik kursu: Tadeusz M. Zielonka tel , Sekretarz: Jacek Jagodziñski tel , Sekretariat Oddzia³u Warszawa, ul. Pasteura 10, tel. (022) , w. 106 Szczegó³owe informacje na stronie: 18

19 zmienia sposób przydzielania druków recept bia³ych Informacja dla lekarzy lub felczerów, którzy zawarli indywidualne umowy upowa niaj¹ce do wystawiania recept refundowanych, w sprawie pobrania PIN-u i has³a dostêpowego do Systemu Numerowania Recept Lekarskich (SNRL) wywo- ³a³a wiele komentarzy, z których wynika, e nie zosta³a ona przez czêœæ œrodowiska lekarskiego nale ycie i jednoznacznie zrozumiana. Nale y podkreœliæ, e informacja ta dotyczy wy³¹cznie tych lekarzy lub felczerów, którzy nie pobrali, zagubili b¹dÿ udostêpnili niepowo³anym osobom PIN i has³o dostêpowe do Systemu Numerowania Recept Lekarskich (SNRL). Oni proszeni s¹ o zg³oszenie siê do Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ, w Warszawie, ul. Cha³ubiñskiego 8, lub w delegaturach: Ciechanów, ul. 17 Stycznia Ostro³êka, ul. Koœciuszki P³ock, ul. Paderewskiego 18 c Radom, ul. Piastowska Siedlce, ul. Pi³sudskiego 4 Wy ej wymienieni lekarze lub felczerzy proszeni s¹ o zg³oszenie siê w celu pobrania PIN-u i has³a z aktualnym prawem wykonywania zawodu i lekarsk¹ piecz¹tk¹ imienn¹. Zgodnie z treœci¹ 9 ust. 2 rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007 r., opublikowanym w Dzienniku Urzêdowym nr 97, poz. 646, Mazowiecki Oddzia³ Wojewódzki NFZ przydziela upowa nionym podmiotom zakresy liczb maj¹cych s³u yæ jako numery recept. Nale y przypomnieæ, e w tym przypadku upowa nione podmioty zaopatruj¹ siê w druki we w³asnym zakresie, przy czym mo liwy jest ich wydruk równie w trakcie wystawiania recepty. Mazowiecki Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, e na podstawie zapisów 37 rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007 r. (Dz. U. nr 97, poz. 646) mo e wydawaæ upowa nionym podmiotom druki recept bia³ych tylko do 31 grudnia 2007 r. Od 1 stycznia 2008 r. Mazowiecki Oddzia³ Wojewódzki NFZ bêdzie przydzielaæ zakresy liczb maj¹cych s³u yæ jako numery recept WY CZNIE za poœrednictwem Systemu Numerowania Recept Lekarskich (SNRL). PESEL pacjenta na ka dej recepcie Pojawiaj¹ce siê ostatnio informacje o koniecznoœci wpisywania przez lekarzy numeru PESEL na receptach spotka³y siê z krytyk¹ œrodowiska lekarskiego i zosta³y potraktowane jako przejaw zbêdnej biurokracji. Koniecznoœæ ta wynika z treœci rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. Wœród niezbêdnych danych, które musi zawieraæ recepta, aby mog³a byæ zrefundowana (czyli co najmniej jeden z przepisanych leków lub wyrobów medycznych ma zostaæ wydany z op³at¹ rycza³tow¹, za czêœciow¹ odp³atnoœci¹ lub bezp³atnie), w zakresie danych dotycz¹cych pacjenta obligatoryjnie musi byæ zamieszczony numer PESEL pacjenta. W przypadku dziecka poni ej 1. roku ycia (niemaj¹cego numeru PESEL lub w przypadku niemo noœci jego ustalenia) numer PESEL jednego z rodziców. W przypadku cudzoziemca musi byæ umieszczony numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego to samoœæ. Wynika to z treœci 3 ust. 1 pkt 2g. Dane, o których wy ej mowa, mo e wpisaæ na recepcie jedynie osoba maj¹ca uprawnienia do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne. Je eli na recepcie wpisano mylnie lub w sposób nieczytelny numer PESEL, osoba wydaj¹ca lek mo e go skorygowaæ na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobê okazuj¹ca receptê. Osoba wydaj¹ca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiedni¹ adnotacjê oraz swój podpis. Jerzy SERAFIN rzecznik prasowy MOW NFZ MOW NFZ, Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8, tel. (22) do 43 listy Wystawianie recept Jestem kierownikiem jednej z ursynowskich aptek. Zwracam siê z proœb¹ o powiadomienie lekarzy, i do prawid³owego przepisania leków na nowych drukach recept (bêd¹ one obowi¹zywa³y od 1 stycznia 2008 r., ale ju wielu lekarzy siê nimi pos³uguje) nie wystarczy wpisanie numeru PESEL pacjenta, lecz równie wstawienie odpowiednich dat. ( ) Nieprawid³owe wpisanie dat powoduje, e NFZ nie refunduje danego leku. Wi¹ e siê to albo z odes³aniem pacjenta ponownie do lekarza, albo propozycj¹ dla pacjenta zap³acenia za lek pe³nych kosztów. ( ) Rozmawia³am z kilkunastoma lekarzami i aden nic nie wiedzia³, dlatego korzystam z tej formy kontaktu i proszê, powiadomcie swoich kolegów. Byæ mo e problem daty wydaje siê œmieszny i nic nieznacz¹cy, ale nie dla NFZ. Marta Chrzanowska- awniczak Uwaga! Recepty! Bardzo wa ne! Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra zdrowia z 17 maja 2007 r., od 1 stycznia 2008 r. obowi¹zuj¹ nowe druki recept, na których poza numerem PESEL pacjenta nale y wpisaæ: w miejscu: data wystawienia datê wizyty pacjenta; w miejscu: data realizacji od dnia znak X, je eli pacjent dostaje 1 receptê, na której mo na przepisaæ iloœæ leku do 3-miesiêcznego stosowania; je eli zaœ pacjent dostaje 3 recepty na ten sam lek do d³ugoterminowego stosowania (ka da do 1-miesiêcznego stosowania) nale y wpisywaæ odpowiednie daty. Nieprawid³owe wpisanie dat powoduje, e NFZ nie refunduje danego leku. RECEPTY W³odzimierz Cerañski dyrektor Biura OIL 19

20 stomatologia Porównuj¹c systemy œwiadczeñ medycznych w Polsce i Wielkiej Brytanii, bez trudu znaleÿæ mo na wspólny mianownik, którym jest ich niewydolnoœæ takim zdaniem wprowadzaj¹cym opatrzy³ swój os¹d znajomy stomatolog, od kilku lat pracuj¹cy w Zjednoczonym Królestwie, który zgodzi³ siê na proœbê redakcji scharakteryzowaæ tamtejszy system opieki stomatologicznej, zastrzegaj¹c sobie anonimowoœæ. Temat, w œwietle fali wyjazdów naszych lekarzy na Wyspy Brytyjskie, wyda³ nam siê interesuj¹cy, przy czym warunkami adaptacji, uzyskania zatrudnienia, zdobycia mieszkania itp. zajmowaæ siê tu nie zamierzamy. Chodzi nam wy³¹cznie o porównania systemowe, które nie w ka dym wypadku wychodz¹ na nasz¹ niekorzyœæ. Great Western Hospital Opieka stomatologiczna w Wielkiej Brytanii NFZ < > NHS NHS, skrót od: National Health Service powsta³ w 1948 r., jest wiêc zdecydowanie starszy od naszego Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym w kwietniu minionego roku doœwiadczy³ najwiêkszej zmiany w swoich dziejach, której przeprowadzenie poprzedzi³y programy pilota owe oraz analizy, w stomatologii trwaj¹ce od paÿdziernika 2004 do wrzeœnia 2005 r. Na ich podstawie iloœæ procedur stomatologicznych wykonana w tym czasie przez ka dego dentystê pracuj¹cego w ramach NHS zosta³a szczegó³owo przeanalizowana, po czym okreœlono iloœæ UDA (Units of Dental Activity), czyli punktów, które dentysta powinien wypracowaæ, by dochód by³ równoznaczny z uzyskanym w powy szym okresie. W oparciu o to wyliczenie dentystom zaproponowano kontrakty ze sta³¹ pensj¹ i odpowiedni¹ liczb¹ UDA. Realizacj¹ reformy zajmuj¹ siê lokalne PCT (Primary Care Trust), czyli oddzia³y terenowe NHS. Praca lekarza dentysty choroby zawodowe i parazawodowe, wypadki, renty, odszkodowania i ulgi podatkowe to tematyka jednodniowej konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbêdzie siê 22 listopada br. (czwartek), godz , w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. wirki i Wigury 9/13 (patrz: Puls nr 10/2007, str. 13). Organizatorem seminarium jest Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, który udzieli dodatkowych informacji tel. (022) , , , fax: (022) ; (www.ipoz.pl). Trzeba tu powiedzieæ, e praca w systemie NHS lokuje angielskiego dentystê w grupie najlepiej zarabiaj¹cych przedstawicieli klasy œredniej. W prze³o eniu na jêzyk praktyki oznacza to dochody rzêdu 40 do 100 tys. funtów rocznie i zatrudnienie na jednym etacie, bez koniecznoœci spêdzania dnia do póÿnych godzin wieczornych w gabinecie prywatnym. Status dentysty jest jednak ni szy ni lekarza medycyny, nie mówi siê do niego doktorze, lecz mister, zaœ kulturowo sytuuje siê go w kategorii wysoko kwalifikowanych rzemieœlników. Same studia stomatologiczne trwaj¹ w Wielkiej Brytanii 4 lata i przynajmniej w po³owie odbywaj¹ siê nie na uczelniach medycznych, lecz w szko³ach dentystycznych. Ich absolwenci maj¹ znaczn¹ przewagê w zajêciach praktycznych podczas lat nauki (m.in. na fantomach), natomiast daleko im do wiedzy ogólnomedycznej wynoszonej ze studiów przez polskiego stomatologa. Poziom techniczny sprzêtu medycznego jest zró nicowany. S¹ gabinety wyposa one w najnowoczeœniejsze urz¹dzenia, s¹ te starsze. Obiekty, w których siê mieszcz¹, w wiêkszoœci nie by³y projektowane ani wznoszone z przeznaczeniem na klinikê, natomiast zosta³y adaptowane. W sk³ad przeciêtnej kliniki wchodzi kilka gabinetów (3-4), recepcja, poczekalnia, biuro mened era i pokój socjalny. Wszystkie s¹ obecnie skomputeryzowane, posiadaj¹ RTG punktowe i panoramiczne, autoklawy pró niowe, ostatnio wyposa ane s¹ w specjalne zmywarki do narzêdzi i instrumentów medycznych, poniewa czystoœæ sprzêtu nale y do najwiêkszych s³aboœci systemu opieki stomatologicznej. Bierze siê to st¹d, e tamtejsze gabinety cierpi¹ na niedobór dyplomowanych asystentek stomatologicznych, w zwi¹zku z czym obowi¹zki te pe³ni¹ osoby przyuczone do zawodu, niekiedy przypadkowe. Ró nic jest zreszt¹ sporo. Oto wielonarodowoœæ spo³eczeñstwa brytyjskiego, której nie jesteœmy w pe³ni œwiadomi oraz wysoka dochodowoœæ brytyjskiej gospodarki spra cd. na str. 22 þ 20

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000086210

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000086210 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000086210 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo