SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE BudŜet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską w Głogowie 22 grudnia 2009 roku; plan budŝetu przedstawiał się następująco: 1) dochody na kwotę zł z tego: dochody bieŝące zł dochody majątkowe zł 2) wydatki na kwotę zł z tego: wydatki bieŝące zł wydatki majątkowe zł Prognozowany budŝet zamknął się deficytem w kwocie zł, który planowano pokryć kredytem bankowym. Planowane przychody i rozchody budŝetu wyniosły: 1) Przychody zł - kredyty zaciągnięte na rynku krajowym zł 2) Rozchody zł w tym: - spłata kredytów z BGK zł - spłata kredytów z Pekao S.A zł - spłata kredytów z BOŚ S.A zł - spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 r zł 1

2 1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W okresie 12 miesięcy 2010 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę ,12 zł (do kwoty ,12 zł) z tego: I. Dochody bieŝące zwiększenie o kwotę ,12 zł (do kwoty ,12 zł) w tym: 1) dochody własne zwiększenie o kwotę ,00 zł 2) dotacje na zadania zlecone zwiększenie o kwotę ,12 zł 3) pozostałe dotacje zwiększenie o kwotę ,00 zł 4) subwencje zmniejszenie o kwotę ,00 zł 5) środki ze źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę ,00 zł II. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę zł (do kwoty ,00 zł), w tym: - z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje zwiększenie o kwotę ,00 zł, - wpływy ze sprzedaŝy majątku zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych zwiększenie o kwotę ,00 zł, - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego zwiększenie ,00 zł. I. Zmiany w planie dochodów bieŝących I.1. Zmiany w planie dochodów własnych Planowane dochody własne w okresie 12 miesięcy 2010 r. zwiększono o kwotę zł, co było wynikiem następujących zmian: Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę ,00 zł - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększenie ,00 zł - renta planistyczna zwiększenie ,00 zł - odsetki od naleŝności zmniejszenie ,00 zł Cmentarze zwiększenie o kwotę ,00 zł - wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca na pochówek 2

3 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wpłata do budŝetu przez Głogowskie Obiekty Usługowe nadwyŝki środków obrotowych Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych - zmniejszenie 7.803,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych - zmniejszenie ,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszenie o kwotę zł - wpływy z karty podatkowej zmniejszenie ,00 zł - podatek rolny zwiększenie ,00 zł - podatek leśny zmniejszenie 68,00 zł - podatek od środków transportowych zwiększenie ,00 zł - podatek od spadków i darowizn zmniejszenie ,00 zł - opłata od posiadania psów zmniejszenie ,00 zł - wpływy z róŝnych opłat zmniejszenie ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie ,00 zł - odsetki od naleŝności zwiększenie ,00 zł - rekompensata przez PFRON utraconych dochodów z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej zwiększenie ,00 zł - koszty upomnienia zwiększenie 5.500,00 zł - wpływy z opłaty adiacenckiej zwiększenie ,00 zł - wpływy z róŝnych opłat zmniejszenie ,00 zł (opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania) - wpływy z usług zwiększenie 1.000,00 zł - wpływy z róŝnych dochodów zwiększenie ,00 zł Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę ,00 zł Wpływy z dywidend zwiększenie o kwotę ,00 zł Dochody własne placówek oświatowych zwiększenie o kwotę ,00 zł Dochody własne MOPU zwiększenie o kwotę ,00 zł Wpływy z tytułu uzyskanej pomocy finansowej zwiększenie o kwotę ,00 zł Dochody własne MOPS zmniejszenie o kwotę ,00 zł Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 3

4 administracji zleconej gminie zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę ,00 zł Wpływy z opłaty produktowej zmniejszenie o kwotę 2.250,00 zł I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone Plan dotacji na zadania zlecone w 2010 roku został zwiększony o ,12 zł i był wynikiem następujących zmian: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 6.830,12 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę ,00 zł - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Administracja publiczna zwiększenie o kwotę ,00 zł - powszechny spis rolny Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę ,00 zł - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zł - Wybory do rad gmin oraz wybory Prezydenta Miasta ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie o kwotę 7.320,00 zł - sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3.840,00 zł - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę ,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 4

5 w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę ,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę ,00 zł Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zwiększenie o kwotę ,00 zł - zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł - zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 8.928,00 zł - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji Plan pozostałych dotacji w 2010 roku został zwiększony o zł, co było wynikiem następujących zmian: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych zwiększenie o kwotę zł, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - zwiększenie o kwotę ,00 zł - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła ,00 zł, - sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego 2.208,00 zł. Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę ,00 zł - sfinansowanie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią. Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie ,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie ,00 zł - zasiłki stałe zmniejszenie ,00 zł, 5

6 - Ośrodki pomocy społecznej (wypłata dodatków, 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku) zwiększenie ,00 zł, - pozostała działalność ( Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ) zwiększenie zł. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę ,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne zwiększenie zł. Dotacje z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie o kwotę ,00 zł, w tym: Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym oraz podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę ,00 zł - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prowadzenie przez Muzeum Archeologiczno Historyczne w Głogowie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę ,00 zł, w tym: - dotacje otrzymane z innych gmin na współfinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki UzaleŜnień w Głogowie ,00 zł, - dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej ,00 zł, - dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na organizację XI Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych 5.000,00 zł. I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej W okresie dwunastu miesięcy 2010 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł. 6

7 I.5. Zmiany w dochodach z tytułu pozyskanych środków ze źródeł zagranicznych Plan dochodów z tytułu środków ze źródeł zagranicznych został zwiększony o kwotę zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków związanych z realizacją projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie zwiększenie ,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego Aktywni i efektywni zwiększenie ,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 zmniejszenie 2.412,00 zł. II. Zmiany w planie dochodów majątkowych W okresie dwunastu miesięcy 2010 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł, w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje zwiększenie o kwotę zł, z czego: o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego zmniejszenie ,00 zł, o dotacja celowa z budŝetu państwa na dofinansowanie programu Infrastruktura na os. Hutnik ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju (Przebudowa ul. Obrońców Pokoju III etap) - zwiększenie ,00 zł, o środki stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Budowa H.Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata zwiększenie ,00 zł, o środki stanowiące ostatnią transzę z tyt. dopłat BGK na realizację przedsięwzięcia Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 8 - zwiększenie ,00 zł, o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w latach związanych z realizacją 7

8 projektu E - Głogów- rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zmniejszenie o kwotę ,00 zł, o dotacja celowa z budŝetu państwa na współfinansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych Radosna Szkoła zwiększenie ,00 zł, o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny: Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Aktywni i efektywni" zwiększenie 6.000,00 zł, o dotacja celowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Zabezpieczenie kratami okien kościoła św. Mikołaja w Głogowie - zwiększenie zł, o dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu Moje Boisko Orlik zwiększenie zł, w tym: - pomoc finansowa przyznana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zwiększenia zł, - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki zwiększenie zł. wpływy ze sprzedaŝy majątku zmniejszenie o kwotę zł, dochody ze sprzedaŝy składników majątkowych zwiększenie o kwotę ,00 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego zwiększenie ,00 zł. 2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Plan wydatków Gminy Miejskiej Głogów w okresie dwunastu miesięcy 2010 roku został zwiększony o ,12 zł (do kwoty ,12 zł), w stosunku do planu z uchwały budŝetowej, w tym: - wydatki bieŝące zwiększenie planu o kwotę ,12 zł (do kwoty ,12 zł) - wydatki majątkowe zwiększenie planu o kwotę ,00 zł (do kwoty ,00 zł). 8

9 2.1. Zmiany w planie wydatków bieŝących Zwiększenie o kwotę ,12 zł (w tym kwota zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków bieŝących na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych) w planie wydatków bieŝących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budŝetowej: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę ,12 zł Transport i łączność zwiększenie o kwotę ,00 zł Turystyka zmniejszenie o kwotę ,00 zł Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych - zwiększenie o kwotę ,00 zł z tego: 1. Budowa ul.h. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie ,00 zł 2. E- Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zwiększenie ,00 zł 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów zwiększenie ,00 zł 4. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów zwiększenie ,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie o kwotę ,00 zł Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę ,00 zł RóŜne rozliczenia zmniejszenie o kwotę ,00 zł Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych 9

10 z udziałem środków ze źródeł zagranicznych - zmniejszenie o kwotę 2.412,00 zł Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę ,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych - zwiększenie o kwotę ,00 zł Aktywni i efektywni Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę ,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę ,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł 2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł (w tym kwota ,00 zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych), nastąpiło w wyniku następujących zmian: Transport i łączność zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Budowa miejsc postojowych i remont ul.kosmonautów Polskich zmniejszenie o kwotę ,00 zł Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. KsiąŜąt Oleśnickich H.V.śelaznego, ul.k.sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego zwiększenie o kwotę ,00 zł Infrastruktura na osiedlu Hutnik ul.budowlanych i Obr. Pokoju zwiększenie o kwotę ,00 zł 10

11 Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: zagospodarowanie terenu za Ratuszem, ul.długa droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska - Balwierska zmniejszenie o kwotę ,00 zł Ulica Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul.w.polskiego w Głogowie na odcinku od ul.armii Krajowej do ul. J.Piłsudskiego zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Dokumentacja techniczna- drogi zwiększenie o kwotę ,00 zł Budowa miejsc postojowych przy ul. Orbitalnej zmniejszenie o kwotę ,00 zł Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul.perseusza zmniejszenie o kwotę ,00 zł Przebudowa ronda przy ul.keplera zmniejszenie o kwotę 3.054,00 zł Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów turystyki aktywnej zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyŝowania z ul. Piotra Skargi - dokumentacja zmniejszenie o kwotę ,00 zł Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyŝowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul.oriona zmniejszenie o kwotę ,00 zł 11

12 Budowa ronda przy skrzyŝowaniu ulic: J. Robotniczej Poczdamskiej Towarowej NadbrzeŜnej dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ul. 1 Maja i ul. Spółdzielczej zwiększenie o kwotę ,00 zł Zadania wspólne ze SM Nadodrze zwiększenie o kwotę ,00 zł Budowa ul. H.Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Wykup działek zwiększenie o kwotę ,00 zł Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Merkurego 8 zwiększenie o kwotę ,00 zł Dokumentacja techniczna i przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 6 zmniejszenie o kwotę ,00 zł Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów dokumentacja i realizacja zmniejszenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Zakupy inwestycyjne UM zwiększenie o kwotę ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie o kwotę ,00 zł KPPSP zakup samochodu zwiększenie o kwotę ,00 zł 12

13 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym: Moje boisko Orlik budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zmniejszenie o kwotę ,00 zł Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych` Termomodernizacja PP Nr 7 oraz wykonanie instalacji p.poŝ zmniejszenie o kwotę ,00 zł Utworzenie szkolnych placów zabaw Radosna szkoła zwiększenie o kwotę ,00 zł 13

14 Gimnazjum Nr 5- przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem zmniejszenie o kwotę ,00 zł Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych zwiększenie o kwotę ,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Zakup pawilonu (realizacja projektu Aktywni i efektywni ) zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Klimatyzacja w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski zwiększenie o kwotę ,00 zł Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Ośrodka Opiekuńczego zwiększenie o kwotę ,00 zł MOPS wymiana ogrodzenia zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Budowa schroniska dla zwierząt zwiększenie o kwotę ,00 zł Osiedle Brzostów zmniejszenie o kwotę ,00 zł Oświetlenie ulic: Głowackiego i Rozwadowskiego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Dokumentacja techniczna oświetlenie zmniejszenie o kwotę ,00 zł Rewitalizacja os.śarków dokumentacja zwiększenie o kwotę ,00 zł Oświetlenie ul.piłsudskiego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Oświetlenie ulic na terenie Miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej osiedli: Widziszów, Nosocice, Krzepów zmniejszenie o kwotę ,00 zł 14

15 Przebudowa instalacji w budynku przy ul. Gwiaździstej 9 w Głogowie zmniejszenie o kwotę ,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej południowowschodniej części miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej II etap os. Stare Miasto i Złota Podkowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa pomnika poświęconego pamięci ofiar katyńskich Katyń- ocalić od zapomnienia zwiększenie o kwotę ,00 zł Wozownia domek ogrodnika zwiększenie o kwotę ,00 zł zakup urządzeń zabawowych zwiększenie o kwotę ,00 zł zakup wiat przystankowych zwiększenie o kwotę ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.271,00 zł w tym zadania: zakup licencji systemu bibliotecznego ALEPH zmniejszenie o kwotę ,00 zł zakup kamer i rejestratorów pod potrzeby monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej zwiększenie o kwotę ,00 zł wymiana pokrycia dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 przy ul.budowlanych 10 zwiększenie o kwotę ,00 zł Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej + dokumentacja zabezpieczająca zwiększenie o kwotę ,00 zł Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św.mikołaja w Głogowie na potrzeby turystki kultury i sztuki zwiększenie o kwotę ,00 zł 15

16 Zamek KsiąŜąt Głogowskich - roboty budowlane zmniejszenie o kwotę ,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł Moje boisko Orlik 2012 budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zwiększenie o kwotę ,00 zł 2.3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych. W 2010 r. plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę zł, w tym na realizację następujących zadań: 1. E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zmniejszenie planu o kwotę zł (w tym: wydatki bieŝące zwiększenie zł, wydatki inwestycyjne zmniejszenie zł) do łącznej kwoty zł. Zmniejszenie planu na realizację projektu związane było przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. 2. Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę zł (w tym: wydatki bieŝące zwiększenie zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie zł). Plan wydatków bieŝących obejmował środki na działania promocyjne projektu; wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla zadania. 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów zwiększenie planu o kwotę zł (wydatki bieŝące) z przeznaczeniem na realizację programu. 4. Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie zmniejszenie planu wydatków bieŝących o kwotę zł do kwoty zł, co związane było z niŝszymi kosztami realizacji projektu. 5. Aktywni i efektywni zwiększenie o kwotę zł (w tym wydatki bieŝące zł, wydatki inwestycyjne zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. 6. ul. Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul. W.Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł do łącznej kwoty zł; zwiększone środki przeznaczone zostały na wykonanie robót dodatkowych. 16

17 7. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów zwiększenie o kwotę zł (w tym: wydatki bieŝące zwiększenie zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie zł) do łącznej kwoty zł, w tym: - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie planu o kwotę zł (do kwoty zł); zmiana planu na realizację zadania wynikała z przeniesienia do budŝetu środków w kwocie zł w związku z likwidacją GFOŚiGW oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania w związku z powstałymi oszczędnościami przy rozstrzygnięciach przetargowych ( zł), - Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę zł do kwoty zł; zmiana planu wynikała z przeniesienia do budŝetu środków ze zlikwidowanego GFOŚiGW, - Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie planu o kwotę zł (do kwoty zł) związane było z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. - Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę zł (do kwoty zł); zwiększenie planu wynikało z przeniesienia do budŝetu środków w kwocie zł w związku z likwidacją GFOŚiGW; zwiększenie o zł związane było z koniecznością sfinansowania robót ujawnionych podczas realizacji zadania. - Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów (wydatki bieŝące) zaplanowane środki w kwocie zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją projektu. 3. PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW W okresie 12 miesięcy 2010 r. planowane kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie i wynosiły: - przychody (kredyty) zł - rozchody (spłaty rat kredytów) zł 17

18 4. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2010 r. Po uwzględnieniu powyŝszych zmian plan budŝetu Gminy Miejskiej Głogów na r. zamknął się po stronie: Dochodów kwotą ,12 zł w tym: - dochody bieŝące ,12 zł - dochody majątkowe ,00 zł Wydatków kwotą ,12 zł w tym: - wydatki bieŝące ,12 zł - wydatki majątkowe ,00 zł Planowany wynik budŝetu (deficyt) ,00 zł Rozchody: ,00 zł w tym: - spłata kredytów ,00 zł Przychody ,00 zł w tym: - kredyty zaciągnięte na rynku krajowym ,00 zł Po stronie dochodów budŝet zrealizowano w 99,94 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę ,81 zł (plan ,12 zł), natomiast wydatkowano ,71 zł co stanowi 97,24 % planu rocznego ( ,12 zł). Zrealizowany budŝet na dzień r. zamknął się deficytem w kwocie ,90 zł. Ogólną realizację budŝetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania Z rozliczenia budŝetu za 2010 rok powstały wolne środki w kwocie ,43 zł. Na dzień roku stan środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym Gminy Miejskiej Głogów stanowił kwotę ,79 zł. 18

19 Metodologie wyliczenia wolnych środków przedstawiają się następująco: I. Wolne środki ustalone na podstawie kont księgowych. T r e ś ć Wn Ma 1. Skumulowany niedobór budŝetu w tym: - niedobór z lat ubiegłych ,70 zł - deficyt 2010 r ,90 zł 2. Kredyty bankowe w tym: ,60 zł ,03 zł - BGK ,00 zł - BGK ,00 zł - BGK ,00 zł - BGK ,00 zł - BGK ,16 zł - BOŚ ,44 zł - BOŚ ,84 zł - BOŚ ,84 zł - BOŚ ,35 zł - BOŚ ,65 zł - BOŚ ,00 zł - PKO ,75 zł - PKO ,00 zł - PKO ,00 zł RóŜnica , ,60 zł = ,43 zł (wolne środki) II. Wyliczenie wolnych środków na podstawie wykonania budŝetu 2010 r. 1. Dochody ,81 zł 1. Wydatki ,71 zł 2. Przychody (kredyty + wykonane wolne 2. Rozchody (spłaty kredytów) środki z 2009 r.) ,61 zł ,28 zł Razem: ,42 zł Razem: ,99 zł RóŜnica: ,42 zł (pozyskane środki) ,99 zł (wydatkowane środki) = ,43 zł (wolne środki). 19

20 5. REALIZACJA BUDśETU 5.1. Dochody budŝetowe W 2010 roku dochody budŝetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę ,81 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego po zmianach ( ,12 zł), w tym: 1. Dochody bieŝące z tego: dochody własne (w tym udziały we wpływach podatku dochodowego) dotacje na zadania zlecone pozostałe dotacje subwencje środki ze źródeł zagranicznych 2. Dochody majątkowe z tego: dotacje i środki otrzymane na inwestycje dochody ze sprzedaŝy majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności dochody ze sprzedaŝy składników majątkowych wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego ,64 zł (99,85 % planu) ,36 zł (100,09 % planu) ,36 zł (97,82 % planu) ,12 zł (98,61 % planu) ,00 zł (100,00 % planu) ,80 zł (99,99 % planu) ,17 zł (100,66 % planu) ,77 zł (99,93 % planu) ,21 zł (101,97 % planu) ,47 zł (111,10 % planu) ,33 zł ( 99,62 % planu) ,39 zł (100,00 % planu) 20

21 Dochody bieŝące Udział planowanych dochodów bieŝących w wysokości ,12 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę ,12 zł wyniósł 89,33 %. W 2010 roku dochody bieŝące zostały zrealizowane na łączną kwotę ,64 zł, co stanowi 89,25 % wykonanych dochodów ogółem ( ,81 zł), w tym: Dochody własne Udział planowany dochodów własnych w wysokości ,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę ,12 zł wyniósł 64,50 %. Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę ,36 zł, co stanowi 64,60 % wykonanych dochodów ogółem ( ,81 zł). W 2010 roku dochody własne zostały zrealizowane w 100,09 % planu po zmianach ( ,00 zł), struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco: dochody bieŝące z mienia komunalnego ,25 zł, co stanowi 1,53 % wykonanych dochodów własnych ( ,36 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych ,21 zł, co stanowi 41,81 % wykonanych dochodów własnych ( ,36 zł), udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,43 zł, co stanowi 43,45 % wykonanych dochodów własnych ( ,36 zł), w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł (37,70 % wykonanych dochodów własnych), - podatek dochodowy od osób prawnych ,43 zł (5,75 % wykonanych dochodów własnych), pozostałe dochody własne ,47 zł, co stanowi 13,21 % dochodów własnych ( ,36 zł). Realizacja dochodów własnych w 2010 roku przedstawiała się następująco: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonano dochody bieŝące na kwotę ,25 zł, co stanowi 108,52 % planu rocznego ( ,00 zł), w tym: 21

22 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę ,16 zł, co stanowi 101,69 % planu ( ,00 zł), w tym: o opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca, o opłaty pierwsze (oddanie w uŝytkowanie wieczyste gruntu w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości juŝ posiadanych, zamiana nieruchomości, pierwsze opłaty przy sprzedaŝy lokali mieszkalnych). Stan zaległości z tytułu opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień r. wyniósł ,37 zł, z czego ,92 zł stanowią naleŝności na które uzyskano wyrok sądowy; na pozostałe zaległości (55.652,45 zł) wysłano wezwanie do zapłaty. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna związana z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zmieniającymi przeznaczenie gruntu) w 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie ,30 zł tj. 85,65 % planu (44.000,00 zł). Renta planistyczna naliczana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z uchwalenia bądź zmiany mpzp, a w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty uchwalenia bądź zmiany planu. Na dzień r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę ,80 zł (w tym 8.301,60 zł - objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty). dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę ,33 zł, co stanowi 117,43 % planu ( ,00 zł); wysokie wykonanie związane jest z zawarciem w II półroczu aneksów do umów dzierŝawnych na sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącza połoŝone w granicach administracyjnych miasta. Zaległości na dzień r. stanowiły kwotę 7.160,83 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji. pozostałe odsetki z tyt. odsetek od zaległości uzyskano wpływy w kwocie 2.236,46 zł, co stanowi 114,63 % planu (1.951,00 zł). 22

23 Dział 710 Działalność usługowa Rozdz Cmentarze wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówek wyniosły ,02 zł, co stanowi 103,49 % planu (55.400,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane było przede wszystkim z wnoszeniem opłat wieloletnich mających na celu utrzymanie miejsca na cmentarzu. Rozdz Pozostała działalność w 2010 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 499,84 zł (plan 500,00 zł) stanowiące wpłatę przez Głogowskie Obiekty Usługowe (zakład budŝetowy) nadwyŝki środków obrotowych za 2009 rok. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy wojewódzkie uzyskane w 2010 roku wpływy w kwocie 89,80 zł (116,62 % planu 77,00 zł) stanowiły dochody naleŝne Gminie (5%) z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych). Rozdz Urzędy gmin dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na łączną kwotę ,67 zł, co stanowi 105,64 % planu ( ,00 zł); wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z prowadzoną polityką lokowania wolnych środków. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe, uzyskano wpływy w kwocie ,48 zł, co stanowi 115,01 % planu (80.900,00 zł), odsetki od tych naleŝności zrealizowano na kwotę 2.509,58 zł (103,70 % planu w wysokości 2.420,00 zł).zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na dzień r. stanowiły kwotę ,62 zł. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane łącznie na kwotę ,50 zł, co stanowi 99,87 % planu ( ,00 zł), w tym: 23

24 podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie ,79 zł, co stanowi 99,83 % planu ( ,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie ,81 zł oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłoŝeniu na raty na kwotę ,75 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. Na dzień roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły ,08 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym ,35 zł o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika w tym: hipoteką przymusową zwykłą 8.966,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną ,04 zł zastawem skarbowym ,25 zł ,29 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym, ,03 zł o pozostałe zaległości, ,41 zł w tym: - zaległości na które wystawiono upomnienia ,91 zł - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze (zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną) ,50 zł PowyŜsze zaległości dotyczą: roku ,25 zł - lat poprzednich ,83 zł podatek rolny wykonanie wyniosło 4.678,89 zł, co stanowi 103,98 % planu (4.500,00 zł); Prezydent Miasta podjął decyzję o umorzeniu zaległości w kwocie 0,40 zł. Na dzień r. zaległości stanowiły kwotę 5.851,91 zł (w tym kwota 4.997,20 zł dotyczyła zaległości z lat ubiegłych); struktura zadłuŝenia przedstawiała się następująco: - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 219,00 zł - zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.000,20 zł - zaległości na które wystawiono upomnienia 632,71 zł 24

25 podatek leśny uzyskano wpływy w kwocie 125,00 zł stanowiące 99,21 % planu (126,00 zł). podatek od środków transportowych w 2010 roku dochody z tytułu tego podatku wyniosły ,80 zł, co stanowi 99,28 % planu ( ,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 942,25 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. Na dzień r. zaległości wyniosły ,84 zł (w tym kwota ,59 zł dotyczyła zaległości powstałych przed 2010 r.). Struktura zaległości przedstawiała się następująco: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 2.980,00 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.301,65 zł o pozostałe zaległości ,19 zł, w tym: - zaległości, na które wystawiono upomnienia 495,25 zł - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika: hipoteką przymusową zwykłą 475,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną 950,00 zł - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego moŝna prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) ,94 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych na zaplanowaną kwotę ,00 zł do budŝetu wpłynęło ,00 zł (117,18 %); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zaleŝy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaŝy, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie ,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 347,80 zł. wpływy z róŝnych opłat na zaplanowaną kwotę 1.200,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.355,20 zł (112,93 %) z tyt. kosztów upomnienia, które wynoszą 8,80 zł. 25

26 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło ,82 zł, co stanowi 113,24 % planu (34.367,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłata PFRON rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) ,00 zł (100,00 % planu). Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane na łączną kwotę ,71 zł, stanowiącą 100,87 % planu ( ,00 zł), w tym: podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie ,28 zł, co stanowi 100,78 % planu ( ,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie ,15 zł oraz udzielono ulg (odroczenia terminów płatności, rozłoŝenia na raty) na łączną kwotę ,50 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł; skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły ,00 zł. Na dzień roku zaległości stanowiły kwotę ,14 zł, w tym: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym ,00 zł o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym: ,92 zł - hipoteką przymusową zwykłą ,38 zł - zastawem skarbowym ,43 zł - hipoteką przymusową kaucyjną ,11 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym o pozostałe zaległości, w tym: ,70 zł ,52 zł - zaległości na które wystawiono upomnienia ,66 zł 26

27 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową zwykłą ,88 zł, - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego moŝna prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) ,98 zł. W łącznej kwocie zaległości ( ,14 zł) kwota ,43 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych natomiast ,71 zł stanowią zaległości powstałe w 2010 r. podatek rolny - w 2010 roku uzyskano dochody w wysokości ,30 zł, co stanowi 100,55 % planu (76.800,00 zł). W 2010 r. Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku rolnego na kwotę 643,60 zł. Zaległości na dzień roku wyniosły 2.361,85 zł (w tym: 1.253,40 zł - zaległości z lat ubiegłych); struktura zaległości na koniec 2010 roku przedstawiała się następująco: - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 1.979,40 zł w tym: zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 1.571,80 zł - zaległości na które wystawiono upomnienia 382,45 zł. podatek leśny zaplanowane dochody zrealizowano w 112,50 %, tj. na kwotę 9,00 zł (plan 8,00 zł). Zaległość na dzień r. wyniosła 17,90 zł. podatek od środków transportowych w 2010 r. wykonanie wyniosło ,95 zł, co stanowi 99,70 % planu ( ,00 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń na kwotę 1.977,00 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. Stan zaległości z tytułu tego podatku na dzień roku wyniósł ,03 zł, w tym: kwota ,01 zł stanowi zaległości powstałe w 2010 roku, natomiast zaległości z lat ubiegłych wynosiły ,02 zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym ,00 zł w tym zabezpieczone na majątku podatnika ,29 zł, z tego: - hipoteką przymusową zwykłą ,15 zł - hipoteką przymusową kaucyjną ,95 zł - zastawem skarbowym ,19 zł o pozostałe zaległości ,03 zł, w tym: 27

28 - zaległości, na które wystawiono upomnienia ,39 zł - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika ,75 zł, w tym: hipoteką przymusową kaucyjną 1.200,00 zł zastawem skarbowym ,75 zł - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego moŝna prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) ,89 zł. podatek od spadków i darowizn na dzień r. wpływy wyniosły ,26 zł, co stanowi 130,24 % planu ( ,00 zł); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom wykonania tego podatku uzaleŝniony jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn. Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.041,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 9.863,26 zł. opłata od posiadania psów dochody zostały zrealizowane na kwotę ,15 zł, co stanowi 99,35 % ( ,00 zł); w 2010 roku wydano decyzje o umorzeniu opłaty od posiadania psów na łączną kwotę 486,00 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. wpływy z opłaty targowej na dzień r. wyniosły ,30 zł, co stanowi 92,90 % planu ( ,00 zł). NiŜsze niŝ planowano wykonanie tej pozycji dochodów wynikało przede wszystkim z niesprzyjających warunków atmosferycznych (długa zima, liczne opady). podatek od czynności cywilnoprawnych dochody z tego tytułu są realizowane przez urzędy skarbowe, na dzień r. wpływy wyniosły ,39 zł, tj. 106,85 % planu ( ,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie naleŝności z tytułu tego podatku w kwocie 612,00 zł; zaległości na stanowiły kwotę ,12 zł. wpływy z róŝnych opłat (koszty upomnienia) na zaplanowaną kwotę ,00 zł uzyskano dochody w wysokości ,23 zł (117,64 %); ponadplanowe wykonanie związane jest z duŝą liczbą upomnień wysłanych w celu windykacji naleŝności. 28

29 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w wysokości ,85 zł, co stanowi 95,84 % planu (63.730,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50 % stawki odsetek od zaległości. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w 2010 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło ,46 zł, co stanowi 96,99 % planu ( ,00 zł), w tym: wpływy z opłaty skarbowej uzyskano kwotę ,56 zł, czyli 97,33 % planu ( ,00 zł). wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu na zaplanowaną kwotę ,00 zł do budŝetu wpłynęło ,23 zł (96,62 % planu). wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) w okresie dwunastu miesięcy 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie ,90 zł (110,91 % planu stanowiącego kwotę ,00 zł). Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką moŝna naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. Ponadplanowe wykonanie wpływów z tej opłaty związane jest z wystąpieniem większej liczby podziałów nieruchomości, które sporządzane były na wniosek ich właścicieli; podziały te spowodowały wzrost wartości gruntów a co za tym idzie stanowiły podstawę do naliczenia opłaty adiacenckiej. Zaległości na r. wyniosły 3.063,01 zł. wpływy z róŝnych opłat w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania) na łączną kwotę ,00 zł, wykonanie na dzień r. wyniosło ,49 zł (95,25 % planu), w tym z tytułu: opłat za płatne parkowanie ,23 zł (95,94 % planu zł), z tego: - wpłaty w parkomatach ,80 zł - abonamenty ,93 zł - opłaty dodatkowe ,90 zł 29

30 - koszt upomnienia 5.033,60 zł opłat za zajęcie pasa drogowego ,26 zł (93,32 % planu ,00 zł). Zaległości z tytułu opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania wyniosły ,54 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień r. stanowiły kwotę ,06 zł; wszystkie naleŝności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). odsetki od nieterminowych wpłat na zaplanowaną kwotę odsetek od naleŝności w tym rozdziale, w łącznej kwocie 2.500,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 2.435,28 zł (97,41 %). Rozdział Wpływy z róŝnych rozliczeń zrealizowano w wysokości ,62 zł, co stanowi 119,30 % planu ( ,00 zł), w tym: wpływy z opłat za koncesje i licencje w 2010 r. uzyskano dochody w wysokości 5.530,00 zł, co stanowi 72,96 % planu (7.580,00 zł). wpływy z usług na dzień r. wykonanie wyniosło 6.313,78 zł, co stanowi 96,39 % planu (6.550,00 zł), wpływy w tym paragrafie stanowią przede wszystkim wpłaty pracowników UM za prywatne rozmowy telefoniczne oraz opłaty za obsługę BIP. odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w kwocie 127,76 zł (85,17 % planu 150,00 zł). wpływy z róŝnych dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wyniosło ,08 zł, co stanowi 120,38 % planu ( ,00 zł); dochody uzyskano m.in. z tytułu: wpłat jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo PoŜyczkowej, zwrotów dodatków mieszkaniowych, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, wpłat za wybite szyby, kar umownych, wynagrodzenia płatnika (ZUS,US), kar za niewypełnienie obowiązku szkolnego, otrzymanych odszkodowań. Zaległości na dzień r. stanowiły kwotę 1.831,51 zł (opłata za korzystanie z przystanków autobusowych). Rozdział udział gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa wykonanie dochodów w tym rozdziale za 2010 roku wyniosło łącznie ,43 zł, co stanowi 99,89 % planu ( ,00 zł), w tym: 30

Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok I. Część ogólna Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok BudŜet Miasta na 2006 rok uchwalony został 14 grudnia 2005 roku w następujących wielkościach: - po stronie dochodów w kwocie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane 66.182.600,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 67.750.068,62 zł. W stosunku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 października 2010 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 2771 Prezydenta Miasta Ņwidnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r. z wykonania budŋetu za 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: 1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU Budżet Gminy Podgórzyn na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr XLVII/407/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Plan dochodów wynosił: 23.044.224,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2011 r.

Gliwice, marzec 2011 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2010 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. Gliwice, marzec 2011 r. Spis treści str. I.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 27 r. Nr 182 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: 2348 - Nr II/2/7 z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody 81.247.165 zł wydatki 85.262.578 zł przychody 8.337.913 zł rozchody 4.322.

BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach : dochody 81.247.165 zł wydatki 85.262.578 zł przychody 8.337.913 zł rozchody 4.322. I. Część ogólna BudŜet miasta Dębicy na 2005 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budŝetową Nr XXIII/291/05 w dniu 28 stycznia 2005r. BudŜet uchwalony został w następujących wysokościach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo