SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. WPROWADZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE BudŜet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską w Głogowie 22 grudnia 2009 roku; plan budŝetu przedstawiał się następująco: 1) dochody na kwotę zł z tego: dochody bieŝące zł dochody majątkowe zł 2) wydatki na kwotę zł z tego: wydatki bieŝące zł wydatki majątkowe zł Prognozowany budŝet zamknął się deficytem w kwocie zł, który planowano pokryć kredytem bankowym. Planowane przychody i rozchody budŝetu wyniosły: 1) Przychody zł - kredyty zaciągnięte na rynku krajowym zł 2) Rozchody zł w tym: - spłata kredytów z BGK zł - spłata kredytów z Pekao S.A zł - spłata kredytów z BOŚ S.A zł - spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 r zł 1

2 1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W okresie 12 miesięcy 2010 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę ,12 zł (do kwoty ,12 zł) z tego: I. Dochody bieŝące zwiększenie o kwotę ,12 zł (do kwoty ,12 zł) w tym: 1) dochody własne zwiększenie o kwotę ,00 zł 2) dotacje na zadania zlecone zwiększenie o kwotę ,12 zł 3) pozostałe dotacje zwiększenie o kwotę ,00 zł 4) subwencje zmniejszenie o kwotę ,00 zł 5) środki ze źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę ,00 zł II. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę zł (do kwoty ,00 zł), w tym: - z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje zwiększenie o kwotę ,00 zł, - wpływy ze sprzedaŝy majątku zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych zwiększenie o kwotę ,00 zł, - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego zwiększenie ,00 zł. I. Zmiany w planie dochodów bieŝących I.1. Zmiany w planie dochodów własnych Planowane dochody własne w okresie 12 miesięcy 2010 r. zwiększono o kwotę zł, co było wynikiem następujących zmian: Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę ,00 zł - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększenie ,00 zł - renta planistyczna zwiększenie ,00 zł - odsetki od naleŝności zmniejszenie ,00 zł Cmentarze zwiększenie o kwotę ,00 zł - wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca na pochówek 2

3 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wpłata do budŝetu przez Głogowskie Obiekty Usługowe nadwyŝki środków obrotowych Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych - zmniejszenie 7.803,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych - zmniejszenie ,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszenie o kwotę zł - wpływy z karty podatkowej zmniejszenie ,00 zł - podatek rolny zwiększenie ,00 zł - podatek leśny zmniejszenie 68,00 zł - podatek od środków transportowych zwiększenie ,00 zł - podatek od spadków i darowizn zmniejszenie ,00 zł - opłata od posiadania psów zmniejszenie ,00 zł - wpływy z róŝnych opłat zmniejszenie ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie ,00 zł - odsetki od naleŝności zwiększenie ,00 zł - rekompensata przez PFRON utraconych dochodów z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej zwiększenie ,00 zł - koszty upomnienia zwiększenie 5.500,00 zł - wpływy z opłaty adiacenckiej zwiększenie ,00 zł - wpływy z róŝnych opłat zmniejszenie ,00 zł (opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania) - wpływy z usług zwiększenie 1.000,00 zł - wpływy z róŝnych dochodów zwiększenie ,00 zł Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę ,00 zł Wpływy z dywidend zwiększenie o kwotę ,00 zł Dochody własne placówek oświatowych zwiększenie o kwotę ,00 zł Dochody własne MOPU zwiększenie o kwotę ,00 zł Wpływy z tytułu uzyskanej pomocy finansowej zwiększenie o kwotę ,00 zł Dochody własne MOPS zmniejszenie o kwotę ,00 zł Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 3

4 administracji zleconej gminie zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę ,00 zł Wpływy z opłaty produktowej zmniejszenie o kwotę 2.250,00 zł I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone Plan dotacji na zadania zlecone w 2010 roku został zwiększony o ,12 zł i był wynikiem następujących zmian: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 6.830,12 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę ,00 zł - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Administracja publiczna zwiększenie o kwotę ,00 zł - powszechny spis rolny Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę ,00 zł - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zł - Wybory do rad gmin oraz wybory Prezydenta Miasta ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie o kwotę 7.320,00 zł - sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3.840,00 zł - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę ,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 4

5 w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę ,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę ,00 zł Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zwiększenie o kwotę ,00 zł - zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł - zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 8.928,00 zł - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji Plan pozostałych dotacji w 2010 roku został zwiększony o zł, co było wynikiem następujących zmian: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych zwiększenie o kwotę zł, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - zwiększenie o kwotę ,00 zł - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła ,00 zł, - sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego 2.208,00 zł. Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę ,00 zł - sfinansowanie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią. Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie ,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie ,00 zł - zasiłki stałe zmniejszenie ,00 zł, 5

6 - Ośrodki pomocy społecznej (wypłata dodatków, 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku) zwiększenie ,00 zł, - pozostała działalność ( Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ) zwiększenie zł. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę ,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne zwiększenie zł. Dotacje z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie o kwotę ,00 zł, w tym: Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym oraz podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę ,00 zł - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prowadzenie przez Muzeum Archeologiczno Historyczne w Głogowie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę ,00 zł, w tym: - dotacje otrzymane z innych gmin na współfinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki UzaleŜnień w Głogowie ,00 zł, - dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej ,00 zł, - dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na organizację XI Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych 5.000,00 zł. I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej W okresie dwunastu miesięcy 2010 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł. 6

7 I.5. Zmiany w dochodach z tytułu pozyskanych środków ze źródeł zagranicznych Plan dochodów z tytułu środków ze źródeł zagranicznych został zwiększony o kwotę zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków związanych z realizacją projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie zwiększenie ,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego Aktywni i efektywni zwiększenie ,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 zmniejszenie 2.412,00 zł. II. Zmiany w planie dochodów majątkowych W okresie dwunastu miesięcy 2010 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł, w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje zwiększenie o kwotę zł, z czego: o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego zmniejszenie ,00 zł, o dotacja celowa z budŝetu państwa na dofinansowanie programu Infrastruktura na os. Hutnik ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju (Przebudowa ul. Obrońców Pokoju III etap) - zwiększenie ,00 zł, o środki stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Budowa H.Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata zwiększenie ,00 zł, o środki stanowiące ostatnią transzę z tyt. dopłat BGK na realizację przedsięwzięcia Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 8 - zwiększenie ,00 zł, o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w latach związanych z realizacją 7

8 projektu E - Głogów- rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zmniejszenie o kwotę ,00 zł, o dotacja celowa z budŝetu państwa na współfinansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych Radosna Szkoła zwiększenie ,00 zł, o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny: Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Aktywni i efektywni" zwiększenie 6.000,00 zł, o dotacja celowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Zabezpieczenie kratami okien kościoła św. Mikołaja w Głogowie - zwiększenie zł, o dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu Moje Boisko Orlik zwiększenie zł, w tym: - pomoc finansowa przyznana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zwiększenia zł, - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki zwiększenie zł. wpływy ze sprzedaŝy majątku zmniejszenie o kwotę zł, dochody ze sprzedaŝy składników majątkowych zwiększenie o kwotę ,00 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego zwiększenie ,00 zł. 2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Plan wydatków Gminy Miejskiej Głogów w okresie dwunastu miesięcy 2010 roku został zwiększony o ,12 zł (do kwoty ,12 zł), w stosunku do planu z uchwały budŝetowej, w tym: - wydatki bieŝące zwiększenie planu o kwotę ,12 zł (do kwoty ,12 zł) - wydatki majątkowe zwiększenie planu o kwotę ,00 zł (do kwoty ,00 zł). 8

9 2.1. Zmiany w planie wydatków bieŝących Zwiększenie o kwotę ,12 zł (w tym kwota zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków bieŝących na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych) w planie wydatków bieŝących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budŝetowej: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę ,12 zł Transport i łączność zwiększenie o kwotę ,00 zł Turystyka zmniejszenie o kwotę ,00 zł Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych - zwiększenie o kwotę ,00 zł z tego: 1. Budowa ul.h. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie ,00 zł 2. E- Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zwiększenie ,00 zł 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów zwiększenie ,00 zł 4. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów zwiększenie ,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie o kwotę ,00 zł Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę ,00 zł RóŜne rozliczenia zmniejszenie o kwotę ,00 zł Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych 9

10 z udziałem środków ze źródeł zagranicznych - zmniejszenie o kwotę 2.412,00 zł Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę ,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych - zwiększenie o kwotę ,00 zł Aktywni i efektywni Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę ,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę ,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł 2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł (w tym kwota ,00 zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych), nastąpiło w wyniku następujących zmian: Transport i łączność zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Budowa miejsc postojowych i remont ul.kosmonautów Polskich zmniejszenie o kwotę ,00 zł Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. KsiąŜąt Oleśnickich H.V.śelaznego, ul.k.sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego zwiększenie o kwotę ,00 zł Infrastruktura na osiedlu Hutnik ul.budowlanych i Obr. Pokoju zwiększenie o kwotę ,00 zł 10

11 Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: zagospodarowanie terenu za Ratuszem, ul.długa droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska - Balwierska zmniejszenie o kwotę ,00 zł Ulica Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul.w.polskiego w Głogowie na odcinku od ul.armii Krajowej do ul. J.Piłsudskiego zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Dokumentacja techniczna- drogi zwiększenie o kwotę ,00 zł Budowa miejsc postojowych przy ul. Orbitalnej zmniejszenie o kwotę ,00 zł Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul.perseusza zmniejszenie o kwotę ,00 zł Przebudowa ronda przy ul.keplera zmniejszenie o kwotę 3.054,00 zł Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów turystyki aktywnej zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyŝowania z ul. Piotra Skargi - dokumentacja zmniejszenie o kwotę ,00 zł Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyŝowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul.oriona zmniejszenie o kwotę ,00 zł 11

12 Budowa ronda przy skrzyŝowaniu ulic: J. Robotniczej Poczdamskiej Towarowej NadbrzeŜnej dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ul. 1 Maja i ul. Spółdzielczej zwiększenie o kwotę ,00 zł Zadania wspólne ze SM Nadodrze zwiększenie o kwotę ,00 zł Budowa ul. H.Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Wykup działek zwiększenie o kwotę ,00 zł Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Merkurego 8 zwiększenie o kwotę ,00 zł Dokumentacja techniczna i przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 6 zmniejszenie o kwotę ,00 zł Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów dokumentacja i realizacja zmniejszenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Zakupy inwestycyjne UM zwiększenie o kwotę ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie o kwotę ,00 zł KPPSP zakup samochodu zwiększenie o kwotę ,00 zł 12

13 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym: Moje boisko Orlik budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zmniejszenie o kwotę ,00 zł Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych` Termomodernizacja PP Nr 7 oraz wykonanie instalacji p.poŝ zmniejszenie o kwotę ,00 zł Utworzenie szkolnych placów zabaw Radosna szkoła zwiększenie o kwotę ,00 zł 13

14 Gimnazjum Nr 5- przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem zmniejszenie o kwotę ,00 zł Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych zwiększenie o kwotę ,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Zakup pawilonu (realizacja projektu Aktywni i efektywni ) zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Klimatyzacja w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski zwiększenie o kwotę ,00 zł Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Ośrodka Opiekuńczego zwiększenie o kwotę ,00 zł MOPS wymiana ogrodzenia zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Budowa schroniska dla zwierząt zwiększenie o kwotę ,00 zł Osiedle Brzostów zmniejszenie o kwotę ,00 zł Oświetlenie ulic: Głowackiego i Rozwadowskiego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Dokumentacja techniczna oświetlenie zmniejszenie o kwotę ,00 zł Rewitalizacja os.śarków dokumentacja zwiększenie o kwotę ,00 zł Oświetlenie ul.piłsudskiego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Oświetlenie ulic na terenie Miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej osiedli: Widziszów, Nosocice, Krzepów zmniejszenie o kwotę ,00 zł 14

15 Przebudowa instalacji w budynku przy ul. Gwiaździstej 9 w Głogowie zmniejszenie o kwotę ,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej południowowschodniej części miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej II etap os. Stare Miasto i Złota Podkowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa pomnika poświęconego pamięci ofiar katyńskich Katyń- ocalić od zapomnienia zwiększenie o kwotę ,00 zł Wozownia domek ogrodnika zwiększenie o kwotę ,00 zł zakup urządzeń zabawowych zwiększenie o kwotę ,00 zł zakup wiat przystankowych zwiększenie o kwotę ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.271,00 zł w tym zadania: zakup licencji systemu bibliotecznego ALEPH zmniejszenie o kwotę ,00 zł zakup kamer i rejestratorów pod potrzeby monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej zwiększenie o kwotę ,00 zł wymiana pokrycia dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 przy ul.budowlanych 10 zwiększenie o kwotę ,00 zł Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej + dokumentacja zabezpieczająca zwiększenie o kwotę ,00 zł Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św.mikołaja w Głogowie na potrzeby turystki kultury i sztuki zwiększenie o kwotę ,00 zł 15

16 Zamek KsiąŜąt Głogowskich - roboty budowlane zmniejszenie o kwotę ,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł Moje boisko Orlik 2012 budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zwiększenie o kwotę ,00 zł 2.3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych. W 2010 r. plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę zł, w tym na realizację następujących zadań: 1. E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zmniejszenie planu o kwotę zł (w tym: wydatki bieŝące zwiększenie zł, wydatki inwestycyjne zmniejszenie zł) do łącznej kwoty zł. Zmniejszenie planu na realizację projektu związane było przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. 2. Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę zł (w tym: wydatki bieŝące zwiększenie zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie zł). Plan wydatków bieŝących obejmował środki na działania promocyjne projektu; wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla zadania. 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów zwiększenie planu o kwotę zł (wydatki bieŝące) z przeznaczeniem na realizację programu. 4. Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie zmniejszenie planu wydatków bieŝących o kwotę zł do kwoty zł, co związane było z niŝszymi kosztami realizacji projektu. 5. Aktywni i efektywni zwiększenie o kwotę zł (w tym wydatki bieŝące zł, wydatki inwestycyjne zł) z przeznaczeniem na realizację projektu. 6. ul. Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul. W.Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł do łącznej kwoty zł; zwiększone środki przeznaczone zostały na wykonanie robót dodatkowych. 16

17 7. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów zwiększenie o kwotę zł (w tym: wydatki bieŝące zwiększenie zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie zł) do łącznej kwoty zł, w tym: - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie planu o kwotę zł (do kwoty zł); zmiana planu na realizację zadania wynikała z przeniesienia do budŝetu środków w kwocie zł w związku z likwidacją GFOŚiGW oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania w związku z powstałymi oszczędnościami przy rozstrzygnięciach przetargowych ( zł), - Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę zł do kwoty zł; zmiana planu wynikała z przeniesienia do budŝetu środków ze zlikwidowanego GFOŚiGW, - Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie planu o kwotę zł (do kwoty zł) związane było z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. - Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę zł (do kwoty zł); zwiększenie planu wynikało z przeniesienia do budŝetu środków w kwocie zł w związku z likwidacją GFOŚiGW; zwiększenie o zł związane było z koniecznością sfinansowania robót ujawnionych podczas realizacji zadania. - Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów (wydatki bieŝące) zaplanowane środki w kwocie zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją projektu. 3. PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW W okresie 12 miesięcy 2010 r. planowane kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie i wynosiły: - przychody (kredyty) zł - rozchody (spłaty rat kredytów) zł 17

18 4. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2010 r. Po uwzględnieniu powyŝszych zmian plan budŝetu Gminy Miejskiej Głogów na r. zamknął się po stronie: Dochodów kwotą ,12 zł w tym: - dochody bieŝące ,12 zł - dochody majątkowe ,00 zł Wydatków kwotą ,12 zł w tym: - wydatki bieŝące ,12 zł - wydatki majątkowe ,00 zł Planowany wynik budŝetu (deficyt) ,00 zł Rozchody: ,00 zł w tym: - spłata kredytów ,00 zł Przychody ,00 zł w tym: - kredyty zaciągnięte na rynku krajowym ,00 zł Po stronie dochodów budŝet zrealizowano w 99,94 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę ,81 zł (plan ,12 zł), natomiast wydatkowano ,71 zł co stanowi 97,24 % planu rocznego ( ,12 zł). Zrealizowany budŝet na dzień r. zamknął się deficytem w kwocie ,90 zł. Ogólną realizację budŝetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania Z rozliczenia budŝetu za 2010 rok powstały wolne środki w kwocie ,43 zł. Na dzień roku stan środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym Gminy Miejskiej Głogów stanowił kwotę ,79 zł. 18

19 Metodologie wyliczenia wolnych środków przedstawiają się następująco: I. Wolne środki ustalone na podstawie kont księgowych. T r e ś ć Wn Ma 1. Skumulowany niedobór budŝetu w tym: - niedobór z lat ubiegłych ,70 zł - deficyt 2010 r ,90 zł 2. Kredyty bankowe w tym: ,60 zł ,03 zł - BGK ,00 zł - BGK ,00 zł - BGK ,00 zł - BGK ,00 zł - BGK ,16 zł - BOŚ ,44 zł - BOŚ ,84 zł - BOŚ ,84 zł - BOŚ ,35 zł - BOŚ ,65 zł - BOŚ ,00 zł - PKO ,75 zł - PKO ,00 zł - PKO ,00 zł RóŜnica , ,60 zł = ,43 zł (wolne środki) II. Wyliczenie wolnych środków na podstawie wykonania budŝetu 2010 r. 1. Dochody ,81 zł 1. Wydatki ,71 zł 2. Przychody (kredyty + wykonane wolne 2. Rozchody (spłaty kredytów) środki z 2009 r.) ,61 zł ,28 zł Razem: ,42 zł Razem: ,99 zł RóŜnica: ,42 zł (pozyskane środki) ,99 zł (wydatkowane środki) = ,43 zł (wolne środki). 19

20 5. REALIZACJA BUDśETU 5.1. Dochody budŝetowe W 2010 roku dochody budŝetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę ,81 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego po zmianach ( ,12 zł), w tym: 1. Dochody bieŝące z tego: dochody własne (w tym udziały we wpływach podatku dochodowego) dotacje na zadania zlecone pozostałe dotacje subwencje środki ze źródeł zagranicznych 2. Dochody majątkowe z tego: dotacje i środki otrzymane na inwestycje dochody ze sprzedaŝy majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności dochody ze sprzedaŝy składników majątkowych wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego ,64 zł (99,85 % planu) ,36 zł (100,09 % planu) ,36 zł (97,82 % planu) ,12 zł (98,61 % planu) ,00 zł (100,00 % planu) ,80 zł (99,99 % planu) ,17 zł (100,66 % planu) ,77 zł (99,93 % planu) ,21 zł (101,97 % planu) ,47 zł (111,10 % planu) ,33 zł ( 99,62 % planu) ,39 zł (100,00 % planu) 20

21 Dochody bieŝące Udział planowanych dochodów bieŝących w wysokości ,12 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę ,12 zł wyniósł 89,33 %. W 2010 roku dochody bieŝące zostały zrealizowane na łączną kwotę ,64 zł, co stanowi 89,25 % wykonanych dochodów ogółem ( ,81 zł), w tym: Dochody własne Udział planowany dochodów własnych w wysokości ,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę ,12 zł wyniósł 64,50 %. Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę ,36 zł, co stanowi 64,60 % wykonanych dochodów ogółem ( ,81 zł). W 2010 roku dochody własne zostały zrealizowane w 100,09 % planu po zmianach ( ,00 zł), struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco: dochody bieŝące z mienia komunalnego ,25 zł, co stanowi 1,53 % wykonanych dochodów własnych ( ,36 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych ,21 zł, co stanowi 41,81 % wykonanych dochodów własnych ( ,36 zł), udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,43 zł, co stanowi 43,45 % wykonanych dochodów własnych ( ,36 zł), w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł (37,70 % wykonanych dochodów własnych), - podatek dochodowy od osób prawnych ,43 zł (5,75 % wykonanych dochodów własnych), pozostałe dochody własne ,47 zł, co stanowi 13,21 % dochodów własnych ( ,36 zł). Realizacja dochodów własnych w 2010 roku przedstawiała się następująco: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonano dochody bieŝące na kwotę ,25 zł, co stanowi 108,52 % planu rocznego ( ,00 zł), w tym: 21

22 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę ,16 zł, co stanowi 101,69 % planu ( ,00 zł), w tym: o opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca, o opłaty pierwsze (oddanie w uŝytkowanie wieczyste gruntu w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości juŝ posiadanych, zamiana nieruchomości, pierwsze opłaty przy sprzedaŝy lokali mieszkalnych). Stan zaległości z tytułu opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień r. wyniósł ,37 zł, z czego ,92 zł stanowią naleŝności na które uzyskano wyrok sądowy; na pozostałe zaległości (55.652,45 zł) wysłano wezwanie do zapłaty. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna związana z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zmieniającymi przeznaczenie gruntu) w 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie ,30 zł tj. 85,65 % planu (44.000,00 zł). Renta planistyczna naliczana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z uchwalenia bądź zmiany mpzp, a w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty uchwalenia bądź zmiany planu. Na dzień r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę ,80 zł (w tym 8.301,60 zł - objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty). dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę ,33 zł, co stanowi 117,43 % planu ( ,00 zł); wysokie wykonanie związane jest z zawarciem w II półroczu aneksów do umów dzierŝawnych na sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącza połoŝone w granicach administracyjnych miasta. Zaległości na dzień r. stanowiły kwotę 7.160,83 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji. pozostałe odsetki z tyt. odsetek od zaległości uzyskano wpływy w kwocie 2.236,46 zł, co stanowi 114,63 % planu (1.951,00 zł). 22

23 Dział 710 Działalność usługowa Rozdz Cmentarze wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówek wyniosły ,02 zł, co stanowi 103,49 % planu (55.400,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane było przede wszystkim z wnoszeniem opłat wieloletnich mających na celu utrzymanie miejsca na cmentarzu. Rozdz Pozostała działalność w 2010 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 499,84 zł (plan 500,00 zł) stanowiące wpłatę przez Głogowskie Obiekty Usługowe (zakład budŝetowy) nadwyŝki środków obrotowych za 2009 rok. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy wojewódzkie uzyskane w 2010 roku wpływy w kwocie 89,80 zł (116,62 % planu 77,00 zł) stanowiły dochody naleŝne Gminie (5%) z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych). Rozdz Urzędy gmin dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na łączną kwotę ,67 zł, co stanowi 105,64 % planu ( ,00 zł); wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z prowadzoną polityką lokowania wolnych środków. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe, uzyskano wpływy w kwocie ,48 zł, co stanowi 115,01 % planu (80.900,00 zł), odsetki od tych naleŝności zrealizowano na kwotę 2.509,58 zł (103,70 % planu w wysokości 2.420,00 zł).zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na dzień r. stanowiły kwotę ,62 zł. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane łącznie na kwotę ,50 zł, co stanowi 99,87 % planu ( ,00 zł), w tym: 23

24 podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie ,79 zł, co stanowi 99,83 % planu ( ,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie ,81 zł oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłoŝeniu na raty na kwotę ,75 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. Na dzień roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły ,08 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym ,35 zł o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika w tym: hipoteką przymusową zwykłą 8.966,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną ,04 zł zastawem skarbowym ,25 zł ,29 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym, ,03 zł o pozostałe zaległości, ,41 zł w tym: - zaległości na które wystawiono upomnienia ,91 zł - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze (zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną) ,50 zł PowyŜsze zaległości dotyczą: roku ,25 zł - lat poprzednich ,83 zł podatek rolny wykonanie wyniosło 4.678,89 zł, co stanowi 103,98 % planu (4.500,00 zł); Prezydent Miasta podjął decyzję o umorzeniu zaległości w kwocie 0,40 zł. Na dzień r. zaległości stanowiły kwotę 5.851,91 zł (w tym kwota 4.997,20 zł dotyczyła zaległości z lat ubiegłych); struktura zadłuŝenia przedstawiała się następująco: - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 219,00 zł - zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.000,20 zł - zaległości na które wystawiono upomnienia 632,71 zł 24

25 podatek leśny uzyskano wpływy w kwocie 125,00 zł stanowiące 99,21 % planu (126,00 zł). podatek od środków transportowych w 2010 roku dochody z tytułu tego podatku wyniosły ,80 zł, co stanowi 99,28 % planu ( ,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 942,25 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. Na dzień r. zaległości wyniosły ,84 zł (w tym kwota ,59 zł dotyczyła zaległości powstałych przed 2010 r.). Struktura zaległości przedstawiała się następująco: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 2.980,00 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.301,65 zł o pozostałe zaległości ,19 zł, w tym: - zaległości, na które wystawiono upomnienia 495,25 zł - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika: hipoteką przymusową zwykłą 475,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną 950,00 zł - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego moŝna prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) ,94 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych na zaplanowaną kwotę ,00 zł do budŝetu wpłynęło ,00 zł (117,18 %); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zaleŝy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaŝy, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie ,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 347,80 zł. wpływy z róŝnych opłat na zaplanowaną kwotę 1.200,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.355,20 zł (112,93 %) z tyt. kosztów upomnienia, które wynoszą 8,80 zł. 25

26 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło ,82 zł, co stanowi 113,24 % planu (34.367,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłata PFRON rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) ,00 zł (100,00 % planu). Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane na łączną kwotę ,71 zł, stanowiącą 100,87 % planu ( ,00 zł), w tym: podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie ,28 zł, co stanowi 100,78 % planu ( ,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie ,15 zł oraz udzielono ulg (odroczenia terminów płatności, rozłoŝenia na raty) na łączną kwotę ,50 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł; skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły ,00 zł. Na dzień roku zaległości stanowiły kwotę ,14 zł, w tym: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym ,00 zł o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym: ,92 zł - hipoteką przymusową zwykłą ,38 zł - zastawem skarbowym ,43 zł - hipoteką przymusową kaucyjną ,11 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym o pozostałe zaległości, w tym: ,70 zł ,52 zł - zaległości na które wystawiono upomnienia ,66 zł 26

27 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową zwykłą ,88 zł, - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego moŝna prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) ,98 zł. W łącznej kwocie zaległości ( ,14 zł) kwota ,43 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych natomiast ,71 zł stanowią zaległości powstałe w 2010 r. podatek rolny - w 2010 roku uzyskano dochody w wysokości ,30 zł, co stanowi 100,55 % planu (76.800,00 zł). W 2010 r. Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku rolnego na kwotę 643,60 zł. Zaległości na dzień roku wyniosły 2.361,85 zł (w tym: 1.253,40 zł - zaległości z lat ubiegłych); struktura zaległości na koniec 2010 roku przedstawiała się następująco: - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 1.979,40 zł w tym: zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 1.571,80 zł - zaległości na które wystawiono upomnienia 382,45 zł. podatek leśny zaplanowane dochody zrealizowano w 112,50 %, tj. na kwotę 9,00 zł (plan 8,00 zł). Zaległość na dzień r. wyniosła 17,90 zł. podatek od środków transportowych w 2010 r. wykonanie wyniosło ,95 zł, co stanowi 99,70 % planu ( ,00 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń na kwotę 1.977,00 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. Stan zaległości z tytułu tego podatku na dzień roku wyniósł ,03 zł, w tym: kwota ,01 zł stanowi zaległości powstałe w 2010 roku, natomiast zaległości z lat ubiegłych wynosiły ,02 zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco: o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym ,00 zł w tym zabezpieczone na majątku podatnika ,29 zł, z tego: - hipoteką przymusową zwykłą ,15 zł - hipoteką przymusową kaucyjną ,95 zł - zastawem skarbowym ,19 zł o pozostałe zaległości ,03 zł, w tym: 27

28 - zaległości, na które wystawiono upomnienia ,39 zł - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika ,75 zł, w tym: hipoteką przymusową kaucyjną 1.200,00 zł zastawem skarbowym ,75 zł - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego moŝna prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) ,89 zł. podatek od spadków i darowizn na dzień r. wpływy wyniosły ,26 zł, co stanowi 130,24 % planu ( ,00 zł); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom wykonania tego podatku uzaleŝniony jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn. Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.041,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 9.863,26 zł. opłata od posiadania psów dochody zostały zrealizowane na kwotę ,15 zł, co stanowi 99,35 % ( ,00 zł); w 2010 roku wydano decyzje o umorzeniu opłaty od posiadania psów na łączną kwotę 486,00 zł. Finansowe skutki obniŝenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niŝszym niŝ maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. wpływy z opłaty targowej na dzień r. wyniosły ,30 zł, co stanowi 92,90 % planu ( ,00 zł). NiŜsze niŝ planowano wykonanie tej pozycji dochodów wynikało przede wszystkim z niesprzyjających warunków atmosferycznych (długa zima, liczne opady). podatek od czynności cywilnoprawnych dochody z tego tytułu są realizowane przez urzędy skarbowe, na dzień r. wpływy wyniosły ,39 zł, tj. 106,85 % planu ( ,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie naleŝności z tytułu tego podatku w kwocie 612,00 zł; zaległości na stanowiły kwotę ,12 zł. wpływy z róŝnych opłat (koszty upomnienia) na zaplanowaną kwotę ,00 zł uzyskano dochody w wysokości ,23 zł (117,64 %); ponadplanowe wykonanie związane jest z duŝą liczbą upomnień wysłanych w celu windykacji naleŝności. 28

29 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w wysokości ,85 zł, co stanowi 95,84 % planu (63.730,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50 % stawki odsetek od zaległości. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w 2010 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło ,46 zł, co stanowi 96,99 % planu ( ,00 zł), w tym: wpływy z opłaty skarbowej uzyskano kwotę ,56 zł, czyli 97,33 % planu ( ,00 zł). wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu na zaplanowaną kwotę ,00 zł do budŝetu wpłynęło ,23 zł (96,62 % planu). wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) w okresie dwunastu miesięcy 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie ,90 zł (110,91 % planu stanowiącego kwotę ,00 zł). Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką moŝna naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. Ponadplanowe wykonanie wpływów z tej opłaty związane jest z wystąpieniem większej liczby podziałów nieruchomości, które sporządzane były na wniosek ich właścicieli; podziały te spowodowały wzrost wartości gruntów a co za tym idzie stanowiły podstawę do naliczenia opłaty adiacenckiej. Zaległości na r. wyniosły 3.063,01 zł. wpływy z róŝnych opłat w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania) na łączną kwotę ,00 zł, wykonanie na dzień r. wyniosło ,49 zł (95,25 % planu), w tym z tytułu: opłat za płatne parkowanie ,23 zł (95,94 % planu zł), z tego: - wpłaty w parkomatach ,80 zł - abonamenty ,93 zł - opłaty dodatkowe ,90 zł 29

30 - koszt upomnienia 5.033,60 zł opłat za zajęcie pasa drogowego ,26 zł (93,32 % planu ,00 zł). Zaległości z tytułu opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania wyniosły ,54 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień r. stanowiły kwotę ,06 zł; wszystkie naleŝności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). odsetki od nieterminowych wpłat na zaplanowaną kwotę odsetek od naleŝności w tym rozdziale, w łącznej kwocie 2.500,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 2.435,28 zł (97,41 %). Rozdział Wpływy z róŝnych rozliczeń zrealizowano w wysokości ,62 zł, co stanowi 119,30 % planu ( ,00 zł), w tym: wpływy z opłat za koncesje i licencje w 2010 r. uzyskano dochody w wysokości 5.530,00 zł, co stanowi 72,96 % planu (7.580,00 zł). wpływy z usług na dzień r. wykonanie wyniosło 6.313,78 zł, co stanowi 96,39 % planu (6.550,00 zł), wpływy w tym paragrafie stanowią przede wszystkim wpłaty pracowników UM za prywatne rozmowy telefoniczne oraz opłaty za obsługę BIP. odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w kwocie 127,76 zł (85,17 % planu 150,00 zł). wpływy z róŝnych dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wyniosło ,08 zł, co stanowi 120,38 % planu ( ,00 zł); dochody uzyskano m.in. z tytułu: wpłat jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo PoŜyczkowej, zwrotów dodatków mieszkaniowych, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, wpłat za wybite szyby, kar umownych, wynagrodzenia płatnika (ZUS,US), kar za niewypełnienie obowiązku szkolnego, otrzymanych odszkodowań. Zaległości na dzień r. stanowiły kwotę 1.831,51 zł (opłata za korzystanie z przystanków autobusowych). Rozdział udział gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa wykonanie dochodów w tym rozdziale za 2010 roku wyniosło łącznie ,43 zł, co stanowi 99,89 % planu ( ,00 zł), w tym: 30

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2011 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 2465 Prezydenta Miasta Głogowa nr 37/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 listopada 2014 roku PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Plan na Przewidy- Projekt Wzrost o % Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2014 rok 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 143/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2011 roku PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK. Plan na Przewidy- Projekt Wzrost o % Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 rok.

Dochody budżetowe na 2011 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/2010 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody ogółem plan bieżące w tym: w tym; z udziałem środków, o majatkowe których

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

,02 0, , , , ,02

,02 0, , , , ,02 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Dochody olo 01010 Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 433.831,02 zł) Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 100

010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 100 Załącznik nr 1 do uchwały budŝetowej na 2008r. DOCHODY BudŜet na rok 2008 PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2008R. Wydział Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 100 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo