ŒRODOWISKOWE FENOMEN ŒWIÊTEGO MIKO AJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŒRODOWISKOWE FENOMEN ŒWIÊTEGO MIKO AJA"

Transkrypt

1 PUBLICYSTYCZNE CZASOPISMO MIESZKAÑCÓW ZIEMI SKOCZOWSKIEJ I OKOLIC PO UDNIK B ADNICE HARBUTOWICE KICZYCE KOWALE MIEDZYŒWIEÆ OCHABY PIERŒCIEC POGÓRZE WILAMOWICE WIŒLICA miesiêcznik numer 0 (zerwy) grudzieñ BEZP ATNY WITAMY SKOCZÓW! W p³wie listpada, w Skczwie przy ulicy Mrcinka 16, twarty zsta³ nwy pasa handlwy nazwie Galeria Nvum. Inicjatywa t cenna i gdna pchwalenia. Z pewnœci¹ s³u yæ bêdzie lkalnej sp³ecznœci, pdniesie knkurencyjnœæ na skczwskim rynku sklepów raz pzwli nam, klientm, na wygdne zakupy. (ci¹g dalszy na str.3) WYCI G POD DÊBEM Jak c rku Zak³ad Us³ug Kmunalnych przygtwa³ wyci¹g narciarski Pd Dêbem d klejneg seznu zimweg. Wyknan wszelkie niezbêdne prace knserwacyjne i naprawcze, znakwan i zabezpieczn trasê zjazdw¹ i trasê wyci¹gu w celu zapewnienia maksimum bezpieczeñstwa mi³œnikm sprtów zimwych. Wyci¹g Pd Dêbem ju w ubieg³ym rku dziêki zamntwaniu ddatkwej pdpry przed³u n 50 m i w chwili becnej jeg d³ugœæ wynsi 220 metrów. Przeprwadzne równie prace prz¹dkwe w dlnej czêœci wyci¹gu (wycinka drzew i krzewów, niwelacja terenu i jeg dwdnienie) pzwli³y na przed³u enie trasy zjazdwej k. 70 m dziêki czemu becnie jej d³ugœæ t 250 m. Wyci¹g psiada 22 szt. urz¹dzeñ hluj¹cych - tzw. rczyków, a jeg przepustwœæ wynsi k³ 300 sób na gdzinê. (ci¹g dalszy na str.6) A W NUMERZE... GALERIA nvum! A W NUMERZE... ON NATCHNIONY I M ODY BY, ICH NIE POLICZY BY NIKT ON IM DODAWA PIEŒNI SI, ŒPIEWA, E BLISKO JU ŒWIT ŒWIEC TYSI CE PALILI MU, ZNAD G ÓW PODNOSI SIÊ DYM, ŒPIEWA, E CZAS BY RUN MUR... ONI ŒPIEWALI WRAZ Z NIM... (Jacek Kaczmarski) KONKURSY!!! - str. 17 i 32 LOTERIA FANTOWA - str. 15 KRZY ÓWKI I HUMOR - str. 30 CHCEMY NI SZYCH CEN - str. 4 i 12 JONASZ WRACA - str. 13 SKOCZOWSKA SONDA- str. 28 A W NUMERZE... A W NUMERZE...! A W NUMERZE... A W NUMERZE... ŒWIETLICE ŒRODOWISKOWE ft. Ewa Bjda 19-teg listpada, w skczwskim Miejskim Dmu Kultury, dby³ siê drczny przegl¹d dzia³alnœci artystycznej dzieci i m³dzie y skupinych wkó³ œwietlic œrdwiskwych dzia³aj¹cych przy naszych szk³ach. Organizatrem wspólnej, prawie cztergdzinnej zabawy, by³a Gminna Kmisja Rzwi¹zywania Prblemów Alkhlwych, a wœród zaprsznych gœci dstrzec m na by³ m.in. grupê skczwskich radnych raz burmistrza Skczwa. (ci¹g dalszy na str. 11) FENOMEN ŒWIÊTEGO MIKO AJA Na czym plega fenmen Œwiêteg Mik³aja? Czêst zadajemy sbie t pytanie, zastanawiaj¹c siê czy jest t tylk kmercyjny braz stwrzny przez media i reklamy. Ka dy z nas pamiêta kres wczesneg dzieciñstwa, kiedy z niecierpliwœci¹ czekaliœmy na wizytê Mik³aja i prezenty, które mam przynsi³. Rzdawa³ je w przedszklu, wieczrem zagl¹da³ d dmu. Czasami wydawa³ siê dziwnie znajmy i przynsi³ wymarzne prezenty. Zawsze zastanawia³em siê, sk¹d tym wiedzia³. Œwiêty Mik³aj zawsze sprawia³ wiele radœci. Najwa niejszym wydarzeniem œwi¹tecznym by³a wizyta Mik³aja i nadzieja na spe³nienie najskrytszych marzeñ. Tradycja Œwiêteg Mik³aja jest w ka - dym kraju inna. (ci¹g dalszy na str. 22) DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Wasze rêce grudniwy numer P³udnika 18 47'. P raz trzeci w tym rku sptykamy siê, realizuj¹c wspólne zamierzenia. Idziemy naprzód. Gazeta zdbywa craz t wiêksze zasby tekstów, pmys³ów i planów. Zaczêliœmy d zera, d sameg pcz¹tku i dna, ale dziêki serdecznym s³wm, wsparciu i wierze, e siê uda, m emy dziœ œmia³ wszystkim pwiedzieæ: jak czegœ bardz pragniemy i bardz chcemy, i siê staramy, t wygramy! P³udnik 18 47' d stycznia bêdzie ukazywa³ siê jak miesiêcznik, w ka dy pierwszy czwartek miesi¹ca i bêdzie bezp³atny. Jakœ musimy daæ radê. Nie chcemy naszej wspólnej myœli i kncepcji sprzedawaæ. Pragniemy j¹ prpnwaæ, ale nie za pieni¹dze d Czytelników. Pwli zbli aj¹ siê œwiêta. Czas refleksji i przemyœleñ. Prezentów i zabawy. W tym kresie jest czas na pdawanie sbie rêki, na przebaczanie i mówienie przepraszam. T czas zasypania rwów i pdzia³ów. Czas szukania pjednania i pgdzenia. Dlateg ju dziœ zapraszamy d lektury P³udnika œwi¹teczneg, który uka e siê 22-g grudnia, a który bêdzie mia³ tylk kilka strn, ale wszystkie w ca³œci pœwiecimy atmsferze œwi¹t. Serdecznie dziêkujemy wszystkim ludzim, którzy z tygdnia na tydzieñ, z miesi¹ca na miesi¹c w³¹czaj¹ siê d wspó³redagwania P³udnika. T najlepszy dwód na senswnœæ naszeg dzia³ania, a i wiara, e razem zrbimy wiêcej i lepiej. Mamy nadziejê w nastêpnym rku nie zawieœæ pk³adaneg w nas zaufania. Wiele sób i instytucji ci¹gle deklaruje wspieranie naszej inicjatywy. Rzmwy z Wami s¹ dla nas kluczem w redagwaniu gazety. Dziêkujemy i zapraszamy d lektury. Redakcja M D O R O Œ L I Drœli najbardziej lubi¹ bawiæ siê w dzieci. Ordery i Msamchdy wyrywaj¹ sbie z r¹k. Pchwa³y i kmplementy wydzieraj¹ sbie z ust. Kiedy œciany pêkaj¹ krzykiem, nak³adaj¹ czapkê niewidkê. Kiedy wali siê dm, ubieraj¹ siedmimilwe buty. Bajki przerabiaj¹ na humreski. Humreski na anegdty. Anegdty na arty. arty na skandale. W ncy œni¹ im siê prawdziwe Czerwne Kapturki zjadane przez chytre, prawdziwe Wilki. Ran zapalaj¹ œwiat³ i gasz¹ sumienie, a ptem dw ¹ Chr¹ Babciê d przytu³ku dla starców, eby jakiœ zb³¹kany Wilk³ak nie p ar³ jej razem z rent¹. M Beata Kaliñska M M

2 atwiej zakchaæ siê nie kchaj¹c, ni dkchaæ kiedy siê kcha xj PO UDNIK CICHA NOC... Cicha nc, œwiêta nc, pkój niesie ludzim wszem a u ³bka Matka Œwiêta czuwa sama uœmiechniêta, nad Dzieci¹tka snem (x2). Cicha nc, œwiêta nc, pastuszkwie d swych trzód biegn¹ wielce zadziwieni, za anielskim g³sem pieni, gdzie siê spe³ni³ cud (x2). Cicha nc, œwiêta nc, nardzny B y Syn, Pan wielkieg majestatu, niesie dziœ ca³emu œwiatu dkupienie win (x2). Cicha nc, œwiêta nc, jaki w tbie dzisiaj cud, w Betlejem Dziecina œwiêta wznsi w górê swe r¹czêta b³gs³awi lud (x2). Dpóki ziemia krêci siê, dpóki jest tak, czy siak Panie fiaruj ka demu z nas, czeg mu w yciu brak: Mêdrcwi darwaæ g³wê racz Tchórzwi daæ knia chciej, Sypnij grsza szczêœciarzm I mnie w piece swej miej Dpóki ziemia krêci siê, Panie daj mi znak W³adzy spragninym uczyñ, by w³adza im psz³a w smak Hjnych puœæ miedzy ebraków, Niech siê pczuj¹ l ej, Daj kainwi skruchê, I mnie w piece swej miej, Ja wiem, e Ty wszystk m esz, wierzê w Tw¹ mc i gest, Jak wierzy ³nierz zabity, e w siódmym niebie jest. Jak zmys³ ka dy ch³nie z wiar¹, Twój ledw s³yszalny g³s, Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, Nie wiedz¹c c niesie ls. Panie zielnki mój, B e jedyny spraw, Dpóki ziemia krêci siê zdumina brtem spraw. Dpóki czasu i prchu wci¹ jeszcze wystarcza jej, Daj nam ka demu p trchu... I mnie w piece swej miej. P R Z Y R O D A W O K Ó N A S Od jesieni d wisny, gdy wiêkszœæ gnie d ¹cych siê w Plsce ptaków przensi siê d cieplejszych krajów, dwiedzaj¹ nas przybysze ze wschdu i pó³ncy, rejnów d³ugich i strych zim. Wiele naszych rdzimych gatunków rezygnuje z zimwej tu³aczki i pzstaje u nas. Rejn Skczwa t zimwisk pnad 80 gatunków ptaków. Chyba ju na sta³e znalaz³y swje miejsce w zimwym skczwskim krajbrazie ³abêdzie, które licznie grmadz¹ siê Na zdjêciu zimuj¹ce ³abêdzie na rzece Wiœle w Skczwie K A M I L Z O R Y C H T A W dniach paÿdziernika r. w Pa³acu M³dzie y, w Katwicach, dby³ siê seminarium pdsumwuj¹ce XV Ogólnplski Knkurs Eklgiczny. W tegrcznej edycji knkursu uczeñ klasy III Technikum w Skczwie, Kamil Zrychta, trzyma³ wyró nienie za swj¹ pracê w kategrii: edukacja eklgiczna. Praca, któr¹ przygtwa³ pd kierunkiem nauczycielki bilgii, Pani Teresy Papkali, nsi³a tytu³ Eklgia, pdstawwa wiedza dla ucznia szk³y pnadgimnazjalnej. Prezentacja multimedialna zawiera³a treœci prgramwe z zakresu nauczania eklgii. Kamil Zrychta trzymuje równie w bie ¹cym rku Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów uzyskuj¹cych najwy sze œrednie ceny w szkle. Szczególnie interesuje siê przedmitami œcis³ymi, ale jeg pasj¹ jest elektrnika. W ubieg³ym rku, w reginalnym knkursie Technik Elektrnik, zaj¹³ drugie miejsce. Uczestniczy³ równie w miêdzynardwym knkursie Sprawny w zawdzie elektrnik. Drta Serafinwska, wicedyrektr. DWÓJKA W OBIEKTYWIE Zdjêcia z dusz¹ - tak m na by pisaæ wystawê zdjêæ pani Anny, Francuzki, która w nietypwy spsób przedstawi³a ycie szk³y (gimn. Nr 2 w Skczwie). Liczne czarn-bia³e, bardz prfesjnalnie wyknane ftgrafie ukazywa³y nauczycieli, uczniów raz persnel pdczas ich cdziennych zajêæ. Zdjêcia w fenmenalny spsób ukazuj¹ce grê œwiat³a i cienia bardz zaintrygwa³y uczestników wystawy. Wielu ze zwiedzaj¹cych nie mg³ siê nadziwiæ, jak idealnie ftgafia ptrafi uchwyciæ ekspresjê i nastrój cdziennœci. W swim krótkim wyst¹pieniu autrka pwiedzia³a etapach i klicznœciach, w jakich pwstawa³y ftgrafie. Wystawê ddatkw uatrakcyjni³ wystêp czwórki uzdlninych gimnazjalistów, czyli zesp³u Respekt. PlAnka NASZE PTAKI ZIM Bu³at Okud awa na rzece Wiœle k³ k³adki dla pieszych. Czêst twarzysz¹ im kaczki krzy ówki i mewy œmieszki. Czasami przylatuje ³yska i kkszka. Spaceruj¹c brzegiem rzeki Wis³y, przy drbinie szczêœcia, m na zabserwwaæ pluszcza, samtnika i b³êkitn- -pmarañczweg zimrdka. W przybrze nych zarœlach ukrywaj¹ siê strzy yki, rudziki, ba anty. W skczwskich parkach na kiœciach jarzêbiny uwijaj¹ siê ksy, kwicz³y, gile raz gœcie z pó³ncy jemi³uszki i czecztki. W lesie nawet niezbyt uwa ny bserwatr bez wiêkszeg trudu kieruj¹c siê wpierw g³sem, dstrze e dziêci³y i kwaliki. Wiêcej czasu trzeba pœwieciæ by zbaczyæ ruchliwe raniuszki, ssnówki i najmniejsze nasze ptaki, mysikróliki. Wiele ciekawych bserwacji ptaków m na dknaæ tak e w przydmwych karmnikach, ile znajduje siê w nich zawsze œwie y i urzmaicny pkarm. Z tych ptasich st³ówek chêtnie krzystaj¹ nie tylk p yteczne sikry bgatki, mdraszki, dzwñce, czarng³ówki, ale tak e wróble, mazurki, sierpówki, szczyg³y. Pd wzglêdem walrów przyrdniczych rejn Skczwa jest bardz ciekawy i atrakcyjny. Ciekawstk¹ jest fakt, e nasze klice czêst dwiedzane s¹ ka dej prze rku przez rnitlgów, przyrdników i bserwatrów przyrdy nie tylk z dleg³ych miejscwœci z Plski, ale tak e z zagranicy. Tekst i ft: Jars³aw Gil 2

3 Serdecznie zapraszamy Czytelników P³udnika na wernisa wystawy grafiki studentów Uniwersytetu Œl¹skieg, pd kierunkiem Jars³awa Skutnika, który dbêdzie siê w pi¹tek, 7-g stycznia 2006 rku w Warsztacie Sztuk, w Skczwie, ul. 00 S³neczna 16, gdz. 17. Wystawa zgrmadznych prac trwaæ bêdzie d 27-g stycznia i ju dziœ d jej gl¹dania wszystkich serdecznie zapraszamy. Wart. przyjaznym wnêtrzem, stanwi tak e mi³e uzupe³nienie ca³ej galerii, wybudwanej dla p ytku i u ytku mieszkañców Skczwa przez prywatneg inwestra. Ca³y wszechstrnny pasa handlwy dwiedzaæ m na prze 7 dni w tygdniu, d 7-ej d 21-ej. Ciesz¹ tak e darmwe miejsca parkingwe raz bezp³atne talety. Serdecznie zapraszamy Czytelników P³udnika d dwiedzenia Galerii Nvum, aby zbaczyæ cœ nweg, pspacerwaæ, napiæ siê kawy. Orkiestra zagra 8 stycznia Tradycyjnie, tu p Nwym Rku zagra w Skczwie i klicach Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pmcy. XIV Fina³ WOŒP przypada na niedzielê 8 stycznia 2006r. Sztab zarejestr wan przy Zesple Szkó³ Ogólnkszta³c¹cych w Skczwie pd adresem: ul. Bielska 34, tel: Dtychczas chêæ kwestwania na rzecz ratwania ycia dzieci pszkdwanych w wypadkach zg³si³ prawie 150 sób. S¹ t g³ównie skczwscy licealiœci. Szczegó³we infrmacje na temat teg, jak zstaæ wlntariuszem raz adresy i telefny Sztabów WOŒP'2006 znaleÿæ m na na str nie internetwej Wspó³rganizatrami Orkiestry w Skczwie s¹ Miejski Dm Kultury raz Jednstka Ochtniczej Stra y P arnej. Obk kwesty zaplanwan w mieœcie kncert wielka rkiestra muzyczny, a tak e pkaz gni sztucznych na Kapliców ce, gdz. 20. (szczegó³wy prgram pdamy w nastêpnym numerze œwi¹tecznej P³udnika). Wszystkie pieni¹dze uzbier ane przez wlnt ariusz y des³ane zstan¹, jak c rku, d F u n d a c j i J u r k a O w s i a k a w pmcy Warszawie, natmiast na pkrycie ks ztów rg anizac yjnych imprez twarzysz¹cych Fina³wi trzeba pzyskaæ spnsrów. Na kszty te sk³adaj¹ siê miêdzy innymi: transprt zesp³ów, reklama i scengrafia, materia³y pirtechniczne itp. Osby i instytucje chc¹ce we sprzeæ rganizacjê kncertu i Œwiate³ka d nieba prsimy dk nywanie wp³at na knt Miejskieg Dmu Kultury: BS Skczów , z dpiskiem XIV Fina³ WOŒP. Ma³grzata Orawska PO UDNIK G A L E R I A N O V U M Pamiêtajmy... (ci¹g dalszy ze str.1) 2 Na pnad 2500 m. znaleÿæ m na kilkanaœcie sklepów ró nej bran y. Czêœæ parterw¹ zajmuje \ drgeria a prps, sklep ze sprzêtem RTV AGD Nenet raz sp ywczy market Lewiatan. Ddatkw¹ atrakcj¹ bêdzie wkrótce twarta Pizzeria Capri. Natmiast na piêtrze swje miejsce znalaz³y: sklep ze szk³em, prcelan¹ i nierdzewk¹ Nelde, butik z md¹ damsk¹ V2000, sklep z buwiem dla dzieci Ci emka raz tak e wkrótce twarta du a wyp yczalnia kaset przewrtnej nazwie Czarna Bestia. Spaceruj¹c p górnej galerii m na tak e wst¹piæ d sklepu z rêcznikami, pasmanteri¹ i srebrem Mark, d sklepu Smith's z fajnymi ró nymi ciuchami, d salnu Heyah lub butiku Oxide By z kreacjami dzieciêcymi. Natmiast Panie zakñczyæ zakupy mg¹ wizyt¹ w studiu fryzjerskim Creatr. W nied³ugim czasie twarta zstanie tak e kameralna kawiarenka Caffe di Angel. Swje miejsce znalaz³ tam tak e, z sbnym wejœciem, bank BPH, przeniesiny tutaj z brze y Skczwa. Na zewn¹trz m na skrzystaæ tak e z bankmatu. Bank, ze swim ZAPROSZENIE ZAPROSZENIE SYLWESTER MIEJSKI DOM KULTURY ZAPRASZA NA BAL SYLWESTROWY. BILETY 220 Z (d pary). Sprzeda d 16 grudnia w biurze MDK (ilœæ miejsc graniczna), wiêcej infrmacji udziela Pani Helena Wajda p 00 gdz.15, tel W cenie zapewniamy: - 3 GOR CE POSI KI, CIASTA - NAPOJE ZIMNE I GOR CE - ZIMN P YTÊ, ALKOHOL - NIESPODZIANKI - FANTASTYCZN ATMOERÊ - ZAGRA DJ 17 grudnia 1896 r. urdzi³ siê w Skczwie Hans Knheisner. Jeg jciec pchdzi³ z Mraw i dzier awi³ w Skczwie restauracjê. Matka wywdzi³a siê z Dlneg Œl¹ska. Ukñczy³ skczwsk¹ szk³ê ludw¹ i wydzia³w¹ raz Akademiê Handlw¹ w O³muñcu. W Wiedniu i Berlinie pracwa³ w bankwœci. Tam te zetkn¹³ siê ze skarbami kultury, zaintereswa³ siê sztuk¹ i jak samuk dkszta³ca³ siê w malarstwie. P pwrcie d Skczwa rzpcz¹³ pracê jak urzêdnik w cementwni w Gleszwie. Od 1939 r. pœwiêci³ siê wy³¹cznie twórczœci malarskiej i by³y t jeg najbardziej wcne lata. Malwa³ przede wszystkim Skczów i klice, prtrety, uprawia³ karykaturê, rbi³ drzewryty i miedziryty. By³ realist¹ i bardz dbrym malarzem. W 1945 r. wyjecha³ d Niemiec. Zmar³ we Frankfurcie nad Menem 14 paÿdziernika 1977 r. W Skczwie pzsta³ wiele jeg prac malarskich i graficznych., 20 grudnia 1963 r. zmar³ w szpitalu w Krakwie pisarz Gustaw Mrcinek. Urdzi³ siê w Karwinie 25 sierpnia 1891 r. Dziêki pmcy karwiñskich górników ukñczy³ seminarium nauczycielskie. Bra³ udzia³ w przewrcie wjskwym w garniznie cieszyñskim w ncy z 31 paÿdziernika na 1 listpada. Wys³a³ s³ynn¹ depeszê d Krakwa, w której Œl¹sk Cieszyñski pwiedzia³ siê za pwrtem d Macierzy. W listpadzie 1919 r. wst¹pi³ na chtnika d wjska, bra³ udzia³ w wjnie z blszewikami za c w 1933 r. zsta³ dznaczny Medalem Niepdleg³œci. Od wrzeœnia 1921 r. pnwnie uczy³ w miejscwej szkle ludwej i wydzia³wej. Ukñczy³ studia literackie. W dwudziestleciu miêdzywjennym rganizatr skczwskieg ycia kulturalneg, dzia³acz Macierzy Szklnej, biblitekarz, a w czasie kupacji wiêzieñ bzów kncentracyjnych w Strchwicach, Oranienburgu i Dachau. Pisarz wielkim, œl¹skim drbku literackim, pse³ na Sejm, któreg nies³usznie ci¹gle jeszcze bci¹ a siê dpwiedzialnœci¹ za przemianwanie Katwic na Stalingród.,,,,, 21 grudnia 1912 r. skczwska gmina zezwli³a Antniemu Strzy wi z Karwiny na twarcie sta³eg kina w starej sali gimnastycznej (dzisiejsze kin Pdhale) znajduj¹cej siê w grdzie htelu Pd bia³ym kniem. Ró nie t kin pcz¹tkw nazywan; iluzjnem, kinteatrem, teatrem œwietlnym czy teatrem elektrycznym. Budynek ten pstawin staraniem burmistrza Edwarda Fglara ( ). By³a t pierwsza na Œl¹sku tak piêkna i masywna sala gimnastyczna. Pe³ni³a na funkcjê ówczesnej miejskiej sali widwiskwej, gdzie dbywa³y siê przedstawienia amatrskie, wystêpy chórów, zabawy taneczne. Tu przed urz¹dzeniem w nim kina dby³ siê tam szerk annswany i kmentwany przez prasê amatrski spektakl teatralny pd tytu³em Janek d s¹siada. Organizatrem pwtarzaneg wiele razy widwiska by³ Œl¹ski Zwi¹zek Ludwy. (ci¹g dalszy na str. 22) Dlaczeg mê czyÿni s¹ wy si? B chwasty szybciej rsn¹!! 3

4 "Wspmnienia t mi³a rzecz. Czasem ptrafi¹ niemal zasypaæ przepaœcie. PO UDNIK CHCEMY NI SZYCH CEN!!! Drdzy Czytelnicy. Wymyœliliœmy, e pstaramy siê u³atwiæ Wam ycie, rbi¹c raz w miesi¹cu prównanie cen w wiêkszych skczwskich sklepach. Widaæ wyraÿnie, gdzie jest taniej a gdzie dr ej. Wiemy, e pni sza tabelka jest jeszcze niedskna³a, ale bêdziemy j¹ ulepszaæ z numeru na numer. Jest tak e m liwe, e pdane przez nas ceny ju dziœ s¹ nieaktualne, ale p kilku numerach P³udnika bêdziemy mieli przynajmniej braz rientacyjny, gdzie statystycznie przep³acamy, a gdzie wydajemy mniej. Ddatkw, na strnie 12, na dle, publikujemy ceny paliw dla kierwców. CHCEMY NI SZYCH CEN. Prsimy tak e Wasze sugestie i uwagi na ten temat, najlepiej na kartce pcztwej ze strny 25. SKLEPY PRODUKTY Cebula 1kg Czeklada Wedel mleczna 100g Cukier 1kg D em wicz truskawkwy Herbata Saga 100 trebek Jajka 10 szt. Makarn 250g Miêdzybrcki Marchewka 1kg M¹ka 1kg Wrc³awska Ogórek Zielny 1kg Pierœ 1kg z kurczaka Pmidr 1kg Prince Pl Classic Ser Guda ó³ty 1kg Sk Hrtex 1l Czerw. Pmarañcz. Sk Tymbark jab³k.-miêt. 1l Sk Tymbark jab³k antn. 1l Wafelki 180g. Familijne Ziemniaki 1kg Czas kupwania BIEDRONKA 1,18 2,75 3,99 2,99 1,28 3,98 HERMES ul. Ustrñska MIKRUS 2,25 SAVIA SPAR G.BÓR 0,85 3,15 3,15 SPAR ul. Górecka 0,85 2,65 2,89 3,19 5,65 3,15 2,25 0,99 1,15 4,39 11,99 12,09 2,99 14,97 13,04 14,00 14,99 12,99 0,89 9,49 min 0,97 2,71 2,99 3,09 5,42 1,80 0,91 1,03 4,70 3,37 2,51 0,90 9,53 min 0,80 2,79 5,80 2,40 1,95 1,20 1,49 5,60 4,88 2,99 0,89 3,85 3,85 0,90 0,89 3,70 2,15 2,39 2,60 0,69 6,52 min 1,29 2,75 2,89 2,59 9,57 min 2,59 3,20 3,09 4,59 2,69 1,19 1,35 4,99 5,49 1,99 0,95 4,35 2,49 0,99 0,99 10,10 min 3,45 2,25 2,49 0,75 16,52 min Snda cen prduktów zsta³ przeprwadzny w sbtê r. Ceny mg³y ulec zmianie d czasu snda u. Cena zaznaczna jest cen¹ najni sz¹. Sprzedam telefn kmórkwy SIEMENS C 65 (klrwy wyœwietlacz, plifniczne dzwnki, wbudwany aparat, gry Java, irda i pdczerwieñ). Cena k. 260 z³, stan bardz dbry. Tel: K O M E N D A N C K I M STRA MIEJSKA P gruntwnym remncie ulicy Wa³wej i Stalmacha w Skczwie zsta³a wprwadzna nwa rganizacja ruchu w pwy szym rejnie. Od strny ul. Objazdwej wjazd na ul. Wa³w¹ zsta³ znakwany Zakazem ruchu w bu kierunkach, c pwinn zapewniæ bezpieczeñstw dla pieszych na w¹skiej i pzbawinej chdników jezdni. Pnadt ul. Kœcielna i rejn bezpœredni przyleg³ych ulic zsta³ znakwany Stref¹ zamieszkania, przez c sby piesze maj¹ pierwszeñstw przed nadje d aj¹cymi pjazdami we wszystkich miejscach, natmiast dpuszczalna prêdkœæ samchdów, które mg¹ pruszaæ siê wewn¹trz strefy, m e wynsiæ najwy ej 20 km/h. Niestety, niektórzy z kieruj¹cych nie ptrafi¹ uszanwaæ nw wyknanej nawierzchni, czeg przyk³adem niech bêdzie zdjêcie wyknane w dniu r. na ul. Wa³wej. Kieruj¹cy nieznaneg samchdu ft. Stra Miejska bez skrupu³ów wykna³ manewr zawracania, niszcz¹c czêœæ gruntu przeznaczn¹ na trawnik. Stra Miejska, pmim wzm nych patrli w tym rejnie, nie jest w stanie zatrzymaæ wszystkich kierwców dpuszczaj¹cych siê takich wykrczeñ. Wiele sób narzeka na akty chuligañstwa i wandalizmu pjawiaj¹ce siê na terenie miasta, a pdane przyk³ady niczym nie ró ni¹ siê d w/w zjawisk. Takie zachwania kieruj¹cych s¹ dbitnym przyk³adem braku pszanwania pdstawwych zasad sp³ecznych i prz¹dku w ruchu drgwym. W œwietle pwy szeg wszystkich funkcjnariuszy zbwi¹za³em d zwrócenia szczególnej uwagi na pwy sze wykrczenia i surwe karanie ich sprawców. Artur Tyrna, Kmendant Stra y Miejskiej w Skczwie ft. Stra Miejska O G O S Z E N I A D R O B N E Sprzedam buty glany, nr 40, czarne, skórzane, w bardz dbrym stanie. Cena d uzgdnienia. Tel: O K I E M POLICJA W dniu br k. gdz na ul. Zawiœle, funkcjnariusze tut. KP zatrzymali kieruj¹ceg samchdem Fiat Punt mieszkañca Skczwa. W wyniku przeprwadznych badañ na zawartœæ alkhlu w wydychanym pwietrzu ustaln, e mê czyzna kierwa³ w stanie nietrzeÿwœci:2,35 prmila Tak e w dniu 15 listpada br. plicjanci z tut. jednstki Plicji trzymali infrmacje próbie sambójczej. Z treœci zgszenia wynika³, e m³da mieszkanka Skczwa w rejnie Wis³y usi³uje pdci¹æ sbie y³y. Przybli na miejsce funkcjnariusze przeprwadzili mediacjê w wyniku czeg desperatka dst¹pi³a d planwaneg zamachu. W dniu 16 listpada br. na terenie Skczwa plicjanci zatrzymali pszukiwaneg 25 letnieg Skczwiania. Zatrzymany w kresie na terenie miasta dkna³ kilkunastu przestêpstw. Aktualnie przebywa z Zak³adzie karnym. 18 listpada br. k³ gdz w Pgórzu, dwóch zamaskwanych sprawców wtargnê³ d sklepu sp ywczeg, zagrzi³ n em ekspedientce a nastepnie skradli pieni¹dze z kasy. Plicjanci z tut. Kmisariatu prsz¹ wszystkie sby, które mg¹ mieæ infrmacjê na temat sprawców napadu kntakt z tut. jednstk¹. Annimwœæ zagwarantwana. W dniu 21 listpada br. funkcjnarjusze KP zatrzymali mieszkañca Skczwa, który wspólnie z drugim sprawc¹ w ncy z 10/ r. dkna³ w³amania d jedneg ze sklepów na terenie miasta. Aktualnie zatrzymany przebywa w Zak³adzie Karnym. W dniu 27 listpada, w trakcie wyknywanych czynnœci s³u bwych, funkcjnariusze tut. KP ujawwnili w jednym z mieszkañ na ul. G. Mrcinka œrdki narktyczne. Czynnœci w tej sprawie trwaj¹. W dniu r. k³ gdz. 12. plicjanci z KP w Skczwie, w wyniku pdjêtych czynnœci zatrzymali ci¹gnik sid³wy z naczep¹, którym przew n skradzine materia³y budwlane. D kradzie y dsz³ w dniu 01 grudnia kilka gdzin wczeœniej na terenie Gliwic. Krzysztf Justyñski, Kmendant Kmisariatu Plicji w Skczwie NASZA STRONA WWW Drdzy Czytelnicy. Z biegiem czasu uruchmimy w internecie nasz¹ strnê www. Ptrwa t jeszcze trchê, natmiast ju dziœ m emy Wam pdaæ nasze adresy. Aby wys³aæ d nas list mailem, wystarczy wstukaæ: natmiast nasza ficjalna i g³ówna strna bêdzie siê mieœciæ pd adresem (teraz jest w budwie...). W zwi¹zku z tym ju dziœ prsimy Was maile i infrmacje. T¹ drga tak e m na d nas wysy³aæ teksty d publikwania. Zapraszamy. 4

5 L U D Z I E L I S T Y P I S Z Serdecznie dziêkujemy za kartki i listy, które d nas dtar³y. Bez nich umieramy. Dla nas, Redakcji, kntakt z Czytelnikiem t pdstawa d jakiejklwiek pracy. Piszcie d nas. Pzdrawiamy naszeg listnsza. W góle listnsze t fajni ludzie. Wyknuj¹ kawa³ ciê kiej pracy. Czekamy wiêc na klejne listy d Was, prpzycje i sugestie. Skczów, ul. S³neczna 16. S³neczna, b tutaj zawsze œwieci s³ñce! Mi Drdzy. I ja spróbujê. Przeczyta³am na str.17 Ludzie listy pisz¹, wiêc i ja pstanwi³am d was parê s³ów napisaæ mim swich 70 lat i 50 lat ma³ eñstwa, i swjeg kalectwa, nie puszcza mnie jednak pczucie humru. Zdrwie mam takie sbie, raz jest lepiej, raz grzej, ale t ju w tym wieku jest nrmalne. D przepisów Cici Neli i ja d³¹czam przepis na piernik z piwem (...) Krysia G. Szanwna Pani Krysiu. Uprzejmie dziêkujemy za Pani kartkê d nas. Mi³, e w P³udniku znajduje Pani te cœ dla siebie. Pani s³wa naprawdê natchnê³y nas radœci¹ i wiar¹, e wart budwaæ gazetê. Pani przepis publikujemy na strnie 23. Czasem w gazecie jeszcze cœ nam nie wyjdzie, ale prszê siê tym nie zra aæ, i szukaæ P³udnika w kiskach. yczymy Pani du zdrwia. SKOCZÓW 75- Lecie Miejskieg K³a PTTK w Skczwie 19 listpada w sali Miejskieg Dmu Kultury bchdziliœmy urczystœæ zwi¹zan¹ z 75-Leciem istnienia Miejskieg K³a PTTK dzia³aj¹cym w naszym mieœcie. Wœród przyby³ych gœci nie zabrak³ w³adz naszeg Oddzia³u PTTK Beskid Œl¹ski w Cieszynie na czele z Prezesem Ryszardem Mazurem. Przybyli równie : radny Sejmiku Wjewództwa Œl¹skieg Alfred Brudny, burmistrz Skczwa Jerzy Malik, dyrektr Miejskieg Dmu Kultury Rbert Orawski. Zaprszeni zstali na nasz¹ urczystœæ byli dzia³acze K³a raz spnsrzy, dziêki którym nasze imprezy i t dzisiejsza urczystœæ mg³a siê dbyæ. P rzpczêciu urczystœci przez klegê Tadeusza Tbiasiewicza przedstawi³em rys histryczny dzia³alnœci K³a d rku 1930 d czasów becnych. Z kazji jubileuszu K³ zsta³ wyró nine Z³t¹ Odznak¹ Hnrw¹ Za Zas³ugi dla Wjewództwa Œl¹skieg nadan¹ przez Sejmik Wjewództwa Œl¹skieg. Pelagia Lasta i Emilia Turska trzyma³y Z³t¹ Hnrw¹ Odznakê ZG PTTK, Janusz Badura i Leszek Lasta - Dyplm Uznania ZG PTTK, Jerzy Kzie³ - Z³t¹ Odznakê Zas³u ny w Pracy Wœród M³dzie y a Srebrne Odznaki Zas³u ny w Pracy Wœród M³dzie y trzymali: Irena Greñ, Krzysztf Greñ, Pitr Stebel raz Bles³aw Wukelicz. Bardz pdba mi siê Wasze czaspism prócz ma³eg wyj¹tku tj. pwiadania pt. Milena na strnie 4, w numerze minus pierwszym. Pytam Pana Kalarusa, który t mieni siê piekunem redakcyjnym P³udnika, jak mg³ djœæ d zamieszczenia tak wulgarneg tekstu i t w gazecie czytanej i pdbn redagwanej g³ównie przez m³dzie!? Kmu lub czemu s³u ¹ pdbne publikacje!? Prmujmy dbr, panie redaktrze. Prszê dpwiedÿ. Ewa Dzida. Tak. Ma Pani racjê. Tekst jest ma³ ciekawy. a³ujê, e siê ukaza³. Ma³y w tym sens. Przykr mi, e tak Pani¹ urazi³. T by³a z³a decyzja. Pstaram siê by nie by³ ich wiêcej. Pzdrawiam. Maciej Kalarus. Dyplmem Uznania Zarz¹du Oddzia³u PTTK Beskid Œl¹ski w Cieszynie zstali uhnrwani: Pelagia Lasta, Irena Greñ, Emilia Turska, Franciszek S³upski, Marek Pietrzyk, Jerzy Turski, Pitr Stebel, Jerzy Terbak, Kazimierz Greñ, Micha³ Greñ, Pawe³ Greñ. Dyplm Uznania Zarz¹du K³a trzymali: Pelagia Lasta, Irena Greñ, Emilia Turska, Franciszek S³upski, Janusz Badura, Leszek Lasta, Jerzy Terbak, Jerzy Turski, Pitr Stebel, Kazimierz Greñ, Micha³ Greñ, Pawe³ Greñ. Odznakê 50 Lat w PTTK wrêczn: Krystynie Pilrz raz Franciszkwi S³upskiemu a Janusz Badura debra³ Odznakê 25 Lat w PTTK. Kilkunastu c z ³ n k ó w uhnrwan Dyplmem z kazji 95 Lecia Oddzia³u PTT- PTTK Beskid Œl¹ski w Cieszynie. Na zakñczenie wyst¹pi³ zespó³ Bardz mi siê pdba Wasza gazeta. Ja i mi znajmi tak sam myœlimy jeœli chdzi biblitekê miejsk¹. T nieprzumienie. Wspaniale by³by, gdyby P³udnik ksztwa³ 1z³. Pzdrwienia dla Redakcji. Piszcie ciekawych uczniach z naszych szkó³. Paula. Czeœæ Paula. Fajnie e d nas napisa³aœ. O ciekawych uczniach chcemy pisaæ w rubryce NIEBANALNI, tak jak Marice Dudzie w pierwszym numerze. Szukamy takich sób. Jeœli kgœ takieg znasz, t daj nam znaæ. A c d bibliteki, t faktycznie jest dziwnie,tym bardziej, e inne bibliteki s¹ twarte w dgdniejszych dla ludzi gdzinach. Naprawdê wielu ludzi ma takie sam na ten temat zdanie. Chcielibyœmy t usprawniæ i plepszyæ. Pzdrawiamy. NAJSTARSZE KO O MIEJSKIE PTTK W POLSCE reginalny Malinirze z Brennej Maliny. Zapraszamy wszystkich d dwiedzenia strny naszeg K³a: gdzie m na znaleÿæ bie ¹ce infrmacje dtycz¹ce prelekcji raz innych imprez rganizwanych przez nasze K³. Prezes K³a Krzysztf Greñ Zarz¹d K³a pszerzny by³ych Prezesów. Z ty³u d lewej: Marek Pietrzyk, Leszek Lasta, Pitr Stebel, Jerzy Terbak, Tadeusz Klnk, Bles³aw Wukelicz. W pierwszym rzêdzie d lewej: Jerzy Zahraj, Krystyna Pilrz, Pelagia Lasta, Jerzy Kzie³ Prezes Hnrwy, Tadeusz Tbiasiewicz by³y Prezes, Krzysztf Greñ Prezes, Emilia Turska. "Jedyne, c jest cœ warte w dziele sztuki: t, czeg nie m na wyt³umaczyæ. " Gerges Braque 5

6 Idea p³¹czy³a siê z Orange...Teraz zamiast Ery bêdzie MANDARYNA... PO UDNIK Wyci¹g Pd Dêbem (ci¹g dalszy ze str.1) Niestety, krzystaj¹cy z wyci¹gu Pd Dêbem wiedz¹, e psiada³ n jeden pwa ny mankament. W sytuacji kiedy dchdzi³ d jeg awaryjneg zatrzymania, a zdarza siê t niestety dsyæ czêst w trakcie eksplatacji, jeg pnwne uruchmienie m liwe by³ tylk pd warunkiem, e wszyscy krzystaj¹cy wyczepili siê i wyci¹g rusza³ bez bci¹ enia. Pwdem takiej sytuacji by³ za s³aby silnik napêdzaj¹cy wyci¹g i stare, wyeksplatwane ju znacznie sterwanie. Wszystkich krzystaj¹cych z wyci¹gu ucieszy zapewne fakt, e w bie ¹cym rku Urz¹d Miejski przeznaczy³ w bud ecie Gminy œrdki finanswe, dziêki którym m liwe by³ przeprwadzenie klejnej mdernizacji wyci¹gu. Firma GLOB z Bielska Bia³ej dstarczy³a i wymieni³a silnik wraz z przek³adni¹ raz ca³ym uk³adem sterwania wyci¹gu. Dziêki zastswaniu silnika dpwiedniej mcy, wymianie uk³adu steruj¹ceg raz zastswaniu nweg spsbu rzruchu z falwnika prblem z jeg uruchamianiem zniknie, a krzystanie z wyci¹gu pwinn staæ siê zdecydwanie przyjemniejsze i niezawdne. Pprawi t na pewn kmfrt krzystania z wyci¹gu i pzwli zwiêkszyæ jeg przepustwœæ, c w rezultacie, mamy nadziejê, skróci czas czekiwania w klejce d wyci¹gu. Wyci¹g Pd Dêbem zsta³ ju debrany przez pracwników GOPR raz Urz¹d Dzru Techniczneg i jeg uruchmienie uzale nine jest ju teraz tylk d panuj¹cych na nim warunków. Zapraszamy d krzystania z wyci¹gi cdziennie : w dni pwszednie w gdz. d 13 d 20, sbty, niedziele raz inne dni wlne d pracy i nauki w gdz. d10 d 20. Infrmacje wyci¹gu udzielane s¹ d pniedzia³ku d pi¹tku pd numerem telefnu w gdzinach d 7 d 15. Pitr Rucki Dyrektr ZUK Skczów Dziœ mamy 20 grudnia 2500 rku i w³aœnie dziœ bchdzimy 100 rcznicê œmierci statniej sby znaj¹cej pism literwe. Osb¹ t¹ by³a kbieta, Amanta Rth. Jak uda³ nam siê dwiedzieæ z pewnych Ÿróde³, Amanta zsta³a zamrdwana przez nieznajmeg mê czyznê, pszukiwaneg wtedy przez plicjê za napady. Kbieta wraz ze swj¹ œmierci¹ zabra³a d grbu tajemnicê pisma. Nwczeœniejsz¹ i szybsz¹ metd¹ przekazywania wiadmœci sta³y siê ZNAKI. Tak, tak, nasze znaki mia³y swój pcz¹tek 100 lat temu w Stanach Zjedncznych. T w³aœnie tam ustaln jeden wspólny jêzyk znaków. Pcz¹tkw Rada Stanów Zjedncznych nie by³a pewna, czy taka zmiana by³aby dla wszystkich krzystna. Jednak przewdnicz¹cy rady, James Brwn, pdj¹³ decyzjê, która bwi¹zuje nas d dziœ. Na pcz¹tku trudn by³ siê ludzim nauczyæ nweg jêzyka, jakim by³y znaki, jednak z biegiem lat jêzyk ten stawa³ siê craz bardziej udsknalny. W 2403 rku znaki ju w pe³ni wypar³y pism literwe. Nie pisan ju ksi¹ ek, zawód pisarza upad³, zlikwidwan ksiêgarnie (sklepy z ksi¹ kami), bibliteki (miejsca gdzie czytan ksi¹ ki) i antykwariaty. Ludzie przestali pisaæ listy, zupe³nie zanik³a literatura. Dzieci zamiast uczyæ siê w szkle pisma, zaczê³y uczyæ siê znaków. Drukwanie znaków kaza³ siê niep³acalne, wiêc 5 ELEMENTÓW UK ADANKI Kntrwersyjna, wielkulturwa frma artystyczna. Wielœæ stylów i technik czyni z hip- -hpu jedyn¹ kulturê tak ró nrdn¹. G³ówne elementy t: DJ-ing, MC- -ing/rap, Breakdance, Graffiti raz Wiedza. Od wielu lat wszystkie te elementy maj¹ grmny wp³yw na œwiatwy rynek rzrywkwy. Wiedza jest jednym z wa niejszych elementów uk³adanki. M¹drœæ nadawcy i dbircy czyni tê kulturê wartœciwsz¹. Nie ma nic wspólneg z idelgiami, wandalizmem, gangsterk¹. Punktem wyjœciwym ka deg z elementów jest wlnœæ, t nic inneg jak s³uchanie w³asneg sumienia, niekniecznie przestrzegaj¹c rad innych. Pzstaæ sb¹, nawet jeœli inni próbuj¹ zmieniæ Twój charakter. Jak ka de inne œrdwisk kulturwe, tak i hip-hp jest nara ny na atak mediów raz ludzi nieœwiadmych, czym jest esencja sp³ecznœci hip-hpwej na ca³ym œwiecie. Przemc, z³, rasizm, nietlerancja i nienawiœæ jest najlepiej sprzedaj¹cym siê prduktem na œwiatwych rynkach rzrywkwych. Media przedstawiaj¹ t, na c jest ppyt. Pprzez takie dzia³ania zstaje wypaczna prawda œrdwisku kulturwym. Ka dy ma praw wybru PRZESZ OŒÆ, YCIE I MY drukarnie upad³y i wiele ludzi straci³ pracê. Kmputery zsta³y zamienine na nwsze, gdzie na klawiaturze zamiast liter by³y znaki. U³atwia³ t internetw¹ krespndencjê, która sta³a siê bezp³atna. W 2425 rku pdstaww¹ frm¹ przekazywania wiadmœci sta³y siê telefny kmórkwe nwej generacji. Telefny te zyska³y du e pwdzenie ju na samym pcz¹tku. Zachwyca³y wszystkich swim nwym kszta³tem, niezwyk³ymi w³aœciwœciami i, c najwa niejsze, p³¹czenia (tak sam jak internet) by³y bezp³atne. P³acn jedynie za telefn, który, nie szukujmy siê, nie by³ tani. Tylk nieliczni ludzie mgli sbie pzwliæ na te telefny. Dziœ ju z pewnœci¹ nie ma takiej sby, która nie mia³aby telefnu kmórkweg czy kmputera, ale równie nie ma takiej sby, która wiedzia³aby, c t literatura. Czy t, e w dzisiejszych czasach nie znamy pisma, jest dbr¹ rzecz¹? Czy gdyby 100 lat temu Amanthy Rth nie zamrdwan, znalibyœmy dzisiaj pism? Kim s¹ w³aœciwie Adam Mickiewicz, Ignacy Krasicki i Bles³aw Prus? Na te i wiele innych pytañ pstaramy siê dpwiedzieæ w nastêpnym numerze Przesz³œæ, ycie i my. Miejmy nadziejê, e te infrmacje, które wam przekazaliœmy, dadz¹ wiele d myœlenia. (Autra prsimy ujawnienie siê) w³asnej drgi, w³asnych pgl¹dów i nikg nie m e zmuszaæ d ich zmiany. Wybór jednak pwinien byæ w³aœciwy. Pmc w wyjaœnieniu i zg³êbieniu tematu m na uzyskaæ z wiedzy Zulu Natin: Each One Teach One - Ka dy Uczy Ka deg. Przyczyni siê t d dpwiednieg dbiru i zrzumienia, czym jest hip-hp. Zulu prpaguje 5 elementów, które pwinny byæ zesplne. Tylk ca³œæ daje prawdziwœæ. Takie jest za³ enie Starej Szk³y, aby utrzymaæ wszystkie elementy w ca³œci. Prpaguje zasadê zdrwej œwiadmœci bez narktyków i przemcy. Media kreuj¹ negatywny wizerunek hip-hpu, wykrzystuj¹c nieœwiadmœæ sp³eczeñstwa. Pprzez prpagwanie fa³szywych synnimów terminlgii hip-hpwej drzucaj¹ cz³wieka, który jest niekwestinwanym i najwa niejszym elementem kultury. Taki braz hiphpu przedstawiny przez TV, radi, prasê raz niejednkrtnie przez artystów t kmercja. Nie ma na nic wspólneg z prawdziwœci¹ elementów. Prirytetem jest Wlnœæ: s³wa, stylów, myœlenia, indywidualnych zadañ. Artyzm nie ma granic, jeœli pprzez swje dzia³anie jesteœmy w stanie nasyciæ w³asne ptrzeby, d¹ enia i przyjemnœci. Meritum sprawy jest œwiadmœæ i wiedza, która przebrazi brak zrzumienia i niechêæ w pzytywne wibracje. Rzpwszechnianie prawdziweg blicza hip-hpu, edukacja i uœwiadamianie sp³eczeñstwa pzwli na dpwiednie ukszta³twanie siê talentów we wszystkich elementach. Hip-hp t nie garstka ludzi siedz¹ca z butelk¹ wódki i wina pd blkiem, hip-hp t nie narktyki, hip-hp t nie trzês¹ce siê pœladki na teledyskach. Hip-hp t œwiadmœæ i ciê ka praca, gdziny prób i treningów, litry ptu, siniaki i skrêcne nadgarstki. Zapisane i zaryswane stsy zeszytów. Gdziny, dni, tygdnie i lata spêdzne na dsknaleniu technik i stylów. Zapytaj, ile czasu pœwiêcaj¹ MC, DJ'je, Grafficiarze, BreakDance'wcy, by si¹gn¹æ zamierzny pzim... Te gdziny tygdniw spêdzne na próbach t w³aœnie hip-hp. Bastek 6

7 N I E B A N A L N I W tym miejscu, na naszych ³amach, prezentujemy pstaci ludzi ciekawych i niebanalnych. Chcemy pkazywaæ sby, które naszym zdaniem yj¹ inaczej, aktywniej i które wart naœladwaæ. Czasem yj¹ bk nas a nich nie wiemy. Ludzie niebanalni maj¹ swje zdanie i swje przeknania. Nie s¹ szarzy. A szarœæ t pra ka. Namawiamy wszystkich d klrwania swjeg ycia. Wart. Wieczny pdró nik Dla niektórych ludzi piesza wycieczka d pbliskieg kisku jest ju nie lada wyczynem. W dzisiejszych czasach samchód sta³ siê rzecz¹ niezast¹pin¹, i tak¹ bez której nawet niedalekie dleg³œci zdawaj¹ siê drg¹ nie d przejœcia. Jednak nawet dziœ, w dbie ttalneg zmtryzwania istniej¹ jeszcze ludzie, którzy wybieraj¹ piesze wêdrówki nie z przymusu, lecz z prawdziwej pasji. Pañstw Waldemar i Otylia Biegunwie wêdruj¹ razem p górach ju d wielu lat. A wszystk rzpczê³ siê w 1974 rku d krótkiej, jedndniwej wycieczki na Trzy Kpce Wiœlañskie, w której bra³ udzia³ tylk pan Waldemar- Na wycieczkê zabra³ mnie mój brat. Pniewa by³ t mój pierwszy wypad, nie mia³em jeszcze dpwiednieg buwia ani ekwipunku. By³a t chyba najbardziej mêcz¹ca wycieczka, ale mim t piesze wêdrówki zaczê³y mnie wci¹gaæ - z uœmiechem relacjnuje pdró nik. W dwa lata póÿniej, pstanwi³ d³¹czyæ d Cz³apków i wraz z nimi pdró waæ p prze³êczach. Jednak, najwiêksz¹ satysfakcjê zawsze dawa³y mu wypady samtne, b¹dÿ razem z n¹, któr¹ równie zarazi³ swj¹ pasj¹, d³¹czy³ siê d zrganizwanej grupy. Dziœ ma za sb¹ ju pnad 330 wypraw górskich z których wiêkszœæ, t czywiœcie wycieczki krajznawcze p naszej Tym razem d œpiewania przygtwaliœmy dwie pisenki z radiwych list przebjów, bynajmniej nie dla ldbjów. Pierwsz¹ pisenkê œpiewa z p³yty Ficca d swjeg tekstu Dda Elektrda z zesp³u Virgin (muz. T.Lubert). Natmiast druga pisenka jest autrstwa Jacka Cygana d muzyki Bartsza Wielgsza, a pchdzi z statniej p³yty grupy Kmbii. Tytu³? Oczywiœcie POKOLENIA. La la la la... ZNAK POKOJU Bisz siê uwierzyæ e istnieje jeszcze taki ktœ Kt pwie, e pm e, A nó wepchnie ci Gdy nagle spuœcisz wzrk Ja te tak mam I ka dy ma... Ju dsyæ! Œwiat nie jest z³y, Lecz wart wiedzieæ, e S¹ ³zy, b Ÿli jesteœmy my Ju dsyæ! Ls zmienny jest Wiêc nie b¹dÿ katem, B n móg³ byæ twim bratem te I pamiêtaj tym, e Gdy serce skñczy bieg Spkjnie zaœniesz gdy- Nie przypmn¹ twarze siê C przez ciebie ycia sens Straci³y b ty- Wla³eœ, wla³eœ byæ z³y... Mój ty przyjacielu Jak t s³w bc dzisiaj brzmi, A przecie dar najwiêkszy T sba, dziêki której Lekk œnisz Ja chcê ni¹ byæ, I ty te chcesz Ref:Ju dsyæ! Wiêc prszê takniech ka dy tutaj z Was chæ raz, zaufa sercu i Ju dsyæ! Wiêc prszê tak Niech ka dy tutaj z Was Chæ raz, pkna si³ê z³a Pamiêtajcie tym, e gdy serce skñczy bieg Zaœniecie b³g gdy nie przypmn¹ twarze siê które przez Was czy ich nie zaœmia³y siê Ref: Ju dsyæ!... Pamiêtajcie tym, e gdy serce skñczy bieg zaœniecie b³g gdy Przeka my znak- POKOJU ZNAK! PO UDNIK piêknej Plsce, lecz zdarzy³ siê tak e kilka wypadów z granicê (Beskid œl¹skmrawski, Alpy Bawarskie, Szwajcarskie i Austriackie, Niemcy). Wszystkie wycieczki pisane s¹ w za³ nej w 1985 rku krnice- Pstanwi³em wyknaæ w³asn¹ krnikê pniewa dstêp d PTTK-wskiej by³ utrudniny. Pierwtnie by³ t bardz pracch³nne pniewa stara³em siê rbiæ wszystk bardz starannie- ³¹cznie z wkmpnwywaniem zdjêæ. Dziœ graniczam siê d pisu trasy i kilku ddatkwych infrmacji. pwiada pan Waldemar. Dawniej mtywacj¹ dla wycieczkwiczów by³y dznaki i piecz¹tki, które z uprem klekcjnwali. Dziœ id¹c na wycieczkê staraj¹ siê raczej pdziwiaæ krajbrazy, raz rbiæ piêkne zdjêcia, aby zawsze m na by³ pwróciæ wspmnieniami d wspania³ych, wspólnie spêdznych chwil. Dziœ psiadamy naprawdê impnuj¹c¹ klekcjê ftgrafii licz¹c¹ blisk 2000 zdjêæ klrwych raz 300 czarn bia³ych. Ka de z nich jest dk³adnie pisane pniewa zdajemy sbie sprawê z ultnœci ludzkiej pamiêci - zgdnie przyznaje ma³ eñstw. Nauczny w³asnym dœwiadczeniem z pierwszych wypraw pan Waldemar ma ju dzisiaj przygtwany spis wszystkich ptrzebnych rzeczy, które mg³yby przydaæ mu siê pdczas wyprawy Mój spis zawiera 25 pzycji na wycieczkê jedndniw¹ i 50 pzycji na kilkudniw¹, nie wiadm c kiedy cz³wieka sptka a ja wlê byæ zawsze zabezpieczny. - zwierza siê turysta. Mim marzeniem jest aby kiedyklwiek pjechaæ na Pjezierze Drawskie, i pspacerwaæ p przepiêknym parku nardwym, czywiœcie wraz z n¹ - przyznaje p zastanwieniu. PlAnka POKOLENIA Rdzisz siê t znak, kcha Ciê ten œwiat Barwy dni Twój krzyk, i barwy ncy Masz ju parê lat, czujesz w c siê gra Dbr, z³ i œmiech prst w czy W bramie ³yk jak sk, kumple s¹, jest nc Ona jest krk ju drs³eœ Ka de pklenie ma w³asny czas Ka de pklenie chce zmieniæ œwiat Ka de pklenie dejdzie w cieñ A nasze nie Okres burz. Twój bunt. Wlnœæ ma jej biust Rzucasz dm by dm swój za³ yæ Dziecka p³acz przez sen, grzki smak jej ³ez I ta myœl by t gdnie prze yæ Ka de pklenie ma w³asny czas Ka de pklenie chce zmieniæ œwiat Ka de pklenie dejdzie w cieñ A nasze nie Ka de pklenie ma w³asny g³s Ka de pklenie chce wierzyæ w cœ Ka de pklenie rzwieje siê A nasze nie Drga na sam szczyt, a tam nie ma nic Tylk œlady p pkleniach "W dwóch przypadkach lêk jest niedzwlny - na wjnie i w mi³œci. 7

8 Ten OPIS nie zap³aci³ - wiêc g nie drukujemy PO UDNIK N O C N E Z du ym zaintereswaniem mieszkañcy skczwskieg Górneg Bru bserwuj¹ d d³u szeg czasu psuwaj¹ce siê prace przy cieplaniu swich blków. Na szesnastu budynkach, d strny wejœciwej, trwaj¹ prace, które pch³aniaj¹ pnad 2,5 milina z³tych. Blki staj¹ siê cieplejsze ale i ³adniejsze. Klrwe elewacje wyknuje piêæ renmwanych, ró nych firm, wy³ninych w drdze przetargu. Tynki k³adzine s¹ tzw. metd¹ lekk¹-mkr¹ na bazie atlasu i z pewnœci¹ upiêkszaj¹ tczenie. Obyœmy jeszcze za grzewanie p³acili mniej... Wszystkie cieplane blki w klejnym etapie zmieni¹ sw¹ elewacjê tak e d strny balknwej. Tam jednak knieczne s¹ ddatkwe prace pdprwe samych p³yt balknwych, i ten etap zstanie przeprwadzny w nastêpnym terminie. Ca³y remnt jest udzia³em Spó³dzielni Mieszkaniwej Wspólnta. Mi³ mieszka siê na klrwym, nie szarym siedlu, pe³nym barw pasteli i têczy. Œwietnie. Oby tak dalej. PIÊKNIEJSZA WSPÓLNOTA B A R Y Jest ju póÿn. Prawie wszyscy œpi¹. Ja te mia³em zamiar p³ yæ siê, pzwliæ wyg³adziæ snu zatrskane cz³. Kñczy³em w³aœnie czytaæ nadbwi¹zkw¹ lekturê jedneg z tych autrów, których szanuje za m¹drœæ, jedneg z tych, którzy pmagaj¹ mi kszta³twaæ mój œwiatpgl¹d, pszerzaj¹ mje hryznty, mralizuj¹ mnie. Dchdz¹c d kñca rzdzia³u us³ysza³em gwizd- wiedzia³em, e t p mnie przyszli niestrudzeni ncni wêdrwcy, d których sam nale ê. Dziœ akurat chcia³em sbie dpuœciæ, detchn¹æ trchê. Dziœ znów nic z teg nie wysz³ Wyszed³em d nich. Nc by³a ciep³a, jesienna, jasna. Kmpania mia³a ju dbry humr... Pszliœmy d jedyneg lkalu czynneg tak póÿnej prze w mieœcie. Na wejœciu jak zwykle przywitani przez tych samych, c zawsze niezmiennych bramkarzy. W œrdku ju z daleka rzuca³a siê w czy banda znajmych ljalnych twarzy. Twarze te te mia³y dbry humr. Radsne krzyki witaj¹ce, szczere uœciski d³ni, pzdrwienia. Siadamy. Zaraz zstaje dstarczne d mnie piw. Nie dmawiam. Wszyscy ju nieÿle zaprawieni tylk ja jeszcze nie. Nie, b przyszed³em póÿn. Siedzimy. Wkó³ mnie tczy siê multum tematów. Tematów b³ahych, niewa nych, œmiesznych. Kntrastem tej nic nieznacz¹cej z pzru gadki s¹ tematy pwa ne. Bks pdzieli³ siê na grupy dyskusyjne. Jedni mówili sprawach cdziennych: niesp³acnych d³ugach, k³ptach z plicj¹, kmrniku, kuratrce i jej fiarach. Drudzy pgr¹ aj¹ siê w bardziej pwa nych sprawach. Religia i jej interpretacja p pijaku t ulubiny temat chc¹cych wierzyæ niewierz¹cych. Przewija siê PRZYS OWIA NA Kiedy w grudniu przyjdzie zima, mróz na d³ug wisnê wstrzyma. MrŸny grudzieñ, wiele œniegu, yzny rczek bêdzie w biegu. Gdyby kiedy w grudniu grzmia³, by³by wiatrów nie ma³. Grudzieñ zimê grudzi, a izdebka studzi. W œwiêt Barbarki, zdejm z góry sanki. Œwiêta Barbara p ldzie, B e Nardzenie p wdzie. Na Mik³aja przuæ wóz, a zaprzê sanie. Jaka pgda Tmaszwa (21.12.), taka bêdzie i majwa. W B e Nardzenie s³nk œwieci, tak i tydzieñ zleci. Gdy w Adama i Ewy mróz i piêknie, zima wczeœnie pêknie. Chinka p wdzie, jajk p ldzie. Chinka p ldzie, jajk p wdzie. Gdy na Szczepana b³t p klana, na Zmartwychwstanie wytczym sanie. Starplska t jest cnta, w Wigiliê nikmu nie zamykaæ wrta. W nc sylwestrw¹ ³agdnie, bêdzie kilka dni pgdnie. Na œwiêty Sylwester mrÿn, zapwiedÿ na zimê grÿn¹. D9k KALENDARZ MI OŒNIKÓW SKOCZOWA W pierwszych dniach grudnia ukaza³a siê klejna, jedenasta ju edycja Kalendarza Mi³œników Skczwa. Na blisk 250 strnach autrzy zawarli ca³e mnóstw infrmacji dtycz¹cych histrii Trytnweg Grdu, jak równie sylwetki znanych skczwian, fragmenty skczwskiej przy i pezji raz wiele ciekawych rzmaitœci przeplatanych ftgrafiami m.in. Ryszarda Blattana, Lena Pary czy Jars³awa Gila, który t przepiêknie ukazuje czytelnikwi urki skczwskiej przyrdy. Ciekawstk¹ jest pmys³we zestawienie w czêœci kalendarium starych i nwych ftgrafii z Dni Skczwa raz klejna udana próba publikwania twórczœci mieszkañców Skczwa. Wœród autrów retrspekcji znaleÿæ m na Ewê Bjdê, która pisa³a pmys³ i przebieg rganizacji spartakiady sprtw-rekreacyjnej (S³ectwa na Tragaczach), Juliê Brdê pisuj¹c¹ gdne pdziwu wyczyny Marka Schustera ( Ekstremalne rekrdy Marka Schustera) raz Drtê Krehut-Raszyk relacjnuj¹c¹ 37. Ogólnplski Zjazd M³dzie y Ewangelickiej (Mi³œæ bez marginesu). Kalendarz Mi³œników Skczwa na 2006 rk z pewnœci¹ wpisuje siê w wart¹ uznania kncepcjê prpagwania tutejszej kultury, byczajów i histrii. Publikacja ta, pd kierwnictwem Ma³grzaty Orawskiej, bgata w sw¹ ró nrdnœæ, warta jest lektury i P³udnik gr¹c namawia Czytelników d lektury. Kalendarz zsta³ wydany przez firmê MADAR z Ustrnia przy wspó³pracy z Twarzystwem Mi³œników Skczwa (jak 45. publikacja), w nak³adzie 600 egzemplarzy. Zapraszamy d lektury. te temat plityki naszeg kraju, który kñczy siê przewa nie s³wami z³dzieje, szuœci. Rzmwy wr¹ przerywane czkaniem, niedba³e rzprawy metafizyczne i dysputy niczym knkretnym. Na parkiecie znajduje siê istna mieszanka charakterów. Zaczynaj¹c d typwych, zagubinych pkrak próbuj¹cych zrbiæ z siebie na si³ê indywiduum. Przechdz¹c przez zbjêtnianych sp³eczników, pseudtwardzielii, lwelasów, nark³yków, brzydactwa, którym z litœci kle anki wmówi³y, e s¹ cl'we i ekstra. Kñcz¹c na prawdziwych ³buzach, i typach niekreœlnych bli ej. Kandydaci na scjlga pwinni mieæ tutaj praktyki. Istny kci³ sbwœci. S¹ t przewa nie ludzie zagubieni, samtni w œrdku tej sp³ecznej masy. Ludzie, którzy chc¹ zapmnieæ szarœci dni, które s¹ tak d siebie pdbne. Na si³ê chc¹ uciec d gêby prstaka, nic nieznacz¹ceg rygina³u. M e w³aœnie dla teg rbi¹ z siebie takich b³aznów. Wystawiaj¹ w³asne sby na pœmiewisk tych, którzy wcale nie s¹ d nich lepsi. T m e jest taka slidarnœæ? Dzisiaj ty ze mnie, jutr ja z ciebie siê œmiejê. M e tak, ale w¹tpiê w t. Przecie d zawsze s¹ ci sami i tylk d nich dchdz¹ inni, tacy sami idici, indywidualiœci-luzacy. Czy tylk ja tu d diaska jestem nrmalny i grupa paru mich wiernych przyjació³? Oni teraz tym siê nie przejmuj¹-maj¹ dbry humr. Ja jeszcze siedzê przy tym jednym piwie. Tez mam dbry humr. Jestem zadwlny, e nie jestem taki jak te kretyñskie masy, jeszcze chyba nie. Nie chcê. Nie pzwalaj¹ mi na t ci mi ulubieni autrzy, których szanujê deespta. Ncne pisanie. 8

9 BIURO PROMOCJI I INFORMACJI URZÊDU MIEJSKIEGO W SKOCZOWIE P raz klejny, drdzy Czytelnicy i turyœci, zapraszamy Was w razie ptrzeby d dwiedzania skczwskieg Biur Prmcji i Infrmacji. W pprzednim numerze zaprezentwaliœmy w zarysie skrót przejrzystej i wielfunkcyjnej strny internetwej Ka dy, kt tam zagl¹dnie, trzyma pe³ny serwis infrmacji Skczwie, (tak e w angielskiej, niemieckiej i czeskiej wersji jêzykwej) natmiast dziœ, zgdnie z zapwiedzi¹, namawiamy Was d przegl¹dania i czytania infrmatra urzêdu pt. Wieœci Skczwa. Pni ej publikujemy tak e zapwiadan¹, wstêpn¹ kncepcjê (plan) zagspdarwania stj¹ceg ju d blisk pó³ rku pusteg, wlneg i nieu ywaneg lkalu p dawnej Wiœlance. O Wieœciach Skczwa Prwadzne przez Urz¹d Miejski w Skczwie dzia³ania z zakresu plityki infrmacyjnej realizwane s¹ m.in. na ³amach lkalnej prasy. Od marca 2003r. wydawany jest Infrmatr Urzêdu Miejskieg w Skczwie pd nazw¹ Wieœci Skczwa, w nak³adzie 2000 egzemplarzy. Infrmatr ten jest bezp³atny, ukazuje siê w ka dy drugi pi¹tek miesi¹ca. Kszty sk³adu, druku i klprta u pkrywane s¹ z bud etu Gminy. Klprta dbywa siê pprzez sieæ handlw¹: kiski i sklepy na terenie Gminy Skczów. Równie w Ratuszu m na trzymaæ egzemplarze Wieœci Skczwa. Pnadt infrmatr przesy³any jest d Urzêdów Miejskich i Urzêdów Gmin Pwiatu Cieszyñskieg raz g³ównych biblitek: Œl¹skiej w Katwicach, Jagiellñskiej w Krakwie, Nardwej w Warszawie, a tak e Ksi¹ nicy Cieszyñskiej. Od stycznia ubieg³eg rku frma Wieœci Skczwa uleg³a drbnym mdyfikacjm. Zmienina zsta³a szata graficzna k³adki, jak równie pszerzn zakres zamieszczanych infrmacji. W ka dym numerze prócz bie ¹cych wiadmœci urzêdwych, znajduj¹ siê tak e infrmacje rganizwanych w Gminie Skczów przedsiêwziêciach sprtwych i wydarzeniach kulturalnych. Na ³amach infrmatra publikwane s¹ aktualnœci, dtycz¹ce m.in.: przeprwadzanych na terenie Gminy inwestycji, czy mdernizacji, zamieszczane s¹ tak e g³szenia dla mieszkañców. Ziemia Œwiêta w Skczwie ft. Marzena Mska³a 22-g listpada br., w Muzeum im. Œw. Jana Sarkandra, dby³ siê urczyste twarcie wystawy ftgraficznej zatytu³wanej Mistrzu, gdzie mieszkasz? ChdŸcie i zbaczcie. Ftgrafie ekspnwane i zaprezentwane teg wieczru licznie przyby³ym gœcim (pnad 60 sób) wyknane zsta³y przez ks. Marcina Jakubca, i s¹ pami¹tka z pdró y d Ziemi Œwiêtej. Autr umiejêtnie przensi nas w klimaty Jerzlimy, Betlejem, Nazaretu czy jezira Genezaret, ukazuj¹c piêkn tych miejsc i ka ¹c D sta³ych rubryk nale ¹ przede wszystkim: Z Gabinetu Burmistrza, gdzie pdawane s¹ m.in.: infrmacje wydanych zarz¹dzeniach i rzstrzygniêtych przetargach. Na ³amach Infrmatra zamieszczane s¹ tak e uchwa³y rady miejskiej raz zapwiedzi sesji Rady. Przedstawiane s¹ infrmacje na temat inwestycji realizwanych w Gminie. W ka dym numerze Wieœci Skczwa znajduje siê dzia³ pœwiêcny kulturze. G³ównie Miejski Dm Kultury dstarcza artyku³y prezentuj¹ce dzia³alnœæ lkalnych twórców, zaprasza na sptkania, prelekcje, kncerty, wernisa e i wystawy. Znajduj¹ siê tutaj nie tylk infrmacje planwanych imprezach, ale równie relacje z tych, które ju siê dby³y. W gazecie zamieszczane s¹ tak e infrmacje wydarzeniach sprtwych. Sta³¹ frmê przybra³ Kalendarz Imprez Sprtwych i Kulturalnych, gdzie m na zapznaæ siê z cmiesiêczn¹ fert¹ wydarzeñ dbywaj¹cych siê na terenie Gminy Skczów. Na ³amach infrmatra Wieœci Skczwa publikwane s¹ tak e artyku³y placówek œwiatwych. Szk³y i przedszkla Gminy Skczów przedstawiaj¹ swj¹ dzia³alnœæ raz realizwane prgramy. Zapraszamy d lektury! Ewa Bjda Biur Prmcji i Infrmacji Urzêdu Miejskieg w Skczwie zwiedzaj¹cym zastanwiæ siê przez chwilê nad symblik¹ pcz¹tków chrzeœcijañstwa skrywanych w ruinach dzisiejszeg Izraela i Palestyny. Otwarcie wystawy uœwietni³a prelekcja wyg³szna przez ks. Tmasza Jelnka, który w ciekawy i czasem humrystyczny spsób przybli y³ zebranym kulisy drestaurwanych kœci³ów i miejsc kultu. Wskaza³ równie na duchwe aspekty pdró wania d Ziemi Œwiêtej, gr¹c d teg namawiaj¹c. ft. Marzena Mska³a Wystawê gl¹daæ m na d p³wy stycznia 2006 rku i w imieniu rganizatrów serdecznie zapraszamy Czytelników P³udnika d dwiedzenia Sarkandrówki i zapznania siê z ftgraficznym zapisem pdró y (gdziny twarcia, patrz ramka, str.31). Paulina Krzy wska i Anna Penka³a BIURO PROMOCJI I INFORMACJI URZÊDU MIEJSKIEGO W SKOCZOWIE Rynek 1, Skczów tel. (033) ,wew.103 fax. (033) czynne: d pniedz. d pi¹tku 7-15 we wtrki d 8-17 Wiœlanka - nwa prpzycja Wart zaznaczyæ, e w nwym lkalu Biura Prmcji i Infrmacji, na skczwskim rynku, kiedy ju zstanie twarty, bêdzie mia³ swje miejsce interaktywny punkt nt. turystyki w naszej gminie i pbliskim reginie Œl¹ska Cieszyñskieg. Bêdzie t tak e punkt infrmacyjny nt. wydarzeñ kulturalnych i sprtwych dbywaj¹cych siê w naszej gminie. Bêdzie m na trzymaæ materia³y prmcyjne gminy Skczów (fldery, ultki i mapy), krzystaæ z internetu (wg drêbnie ustalnych zasad) jak równie zapznaæ siê z wydawnictwami pœwiêcnymi Skczwwi (kalendarze, krniki, mini-bibliteczka). Udstêpnina bêdzie tak e ekspzycja starych ftgrafii Skczwa raz uznanych wyrbów artystycznych i rzemieœlniczych miejscwych twórców. W zamyœle stanie siê t tak e miejsce infrmacji dtycz¹cej miast partnerskich, dystrybucji Wieœci Skczwa raz punkt dstarczania materia³ów dziennikarskich d gazety. Natmiast w czêœci galeryjnej dbywaæ siê bêd¹ wystawy, sptkania petyckie, sptkania warsztatwe (sptkania dyskusyjn-rbcze, mini knferencje), prelekcje i sptkania z ciekawymi ludÿmi (hbbystami, pdró nikami, klekcjnerami). Bêdzie t tak e miejsce prmcji rdzimej przedsiêbirczœci, ciekawych ksi¹ ek i filmów. Bez przeszkód zaintereswani bêd¹ mgli nabyæ tam pami¹tki zwi¹zane ze Skczwem, kalendarze czy masktkê skczwskieg Plsczka. "Bez ustalneg i realneg planu i bez dpwiednich œrdków dzia³aj¹ tylk wielcy przestêpcy i szaleñcy." 9

10 Ja mam 20lat Ty masz 20lat a œwistak d ywcie Jest mja, taka maleñka, niewinna, bliska memu sercu wiska, w której siê urdzi³am, wychwa³am. Niedawn bchdzi³a swe 700 urdziny, a ja, a wstyd przyznaæ, wiem jej histrii niewiele, w³aœciwie nic. Dlaczeg? Przecie kcham mje Górki, przecie t tutaj prze y³am najlepsze chwile sweg tak m³deg jeszcze ycia. Z czeklad¹ w rêce pbieg³am pewneg listpadweg wieczru d dmu mich dziadków. Ju w prgu chcia³am zadaæ babci wiele pytañ i trzymaæ jeszcze wiêcej dpwiedzi. - Babciu, znasz m e histriê naszych Górek? Jak by³ kiedyœ, czeg Ci teraz brakuje? C byœ zmieni³a, c byœ chcia³a zachwaæ w pamiêci? Uœmiech, który na mój widk ryswa³ siê na zmêcznej yciem i chrb¹ twarzy babci szybk zmieni³ siê w zak³ptanie. -Kchanie usi¹dÿ, wypij najpierw herbatê, œwie zaparzy³am. Mamy przed sb¹ ca³y wieczór. Babcia p³ y³a na stle kubek z gr¹cym napjem, swj¹ zaœ napczêt¹ ju herbatê wziê³a w rêce i usiad³a j wygdnie w bujanym ftelu. Pprawi³a we³niany kc, zamknê³a czy, p czym rzpczê³a pwiadaæ mi najpiêkniejsz¹ legendê, jak¹ kiedyklwiek s³ysza³am. -Dzieck mje kchane. Jak sama dsknale wiesz, Bóg stwarza³ ca³y œwiat przez szeœæ d³ugich dni. Dnia siódmeg mia³ dpczywaæ. Pwiedzia³am, e mia³, G D Y B Ó G U R O N I Z Ê Prezentujemy Wam wywiad przeprwadzny z liderem zesp³u PO PROSTU. Zespó³ istnieje d kilku lat i cieszy siê grmn¹ ppularnœci¹. Pytaliœmy g zespó³, w którym gra,a tak e kilka innych spraw. Sami przeczytajcie! pniewa t w³aœnie weg siódmeg dnia Pan stwrzy³ nasze Górki, wiskê p³ n¹ u stóp Beskidów. Pwsta³y ne jednak w bardz nietypwy spsób, a mianwicie pprzez ³zê, jak¹ Stwórca urni³ i która upad³a na ziemiê. Czy by³a t ³za szczêœcia, mi³œci czy wrêcz przeciwnie; wstydu, alu? Na te pytanie nie dpwiem Ci, b pamiêtaj, i dpwiedÿ jedynie zapisana jest w twim ma³ym jeszcze serduszku. Ostatnie zdanie utkwi³ szczególnie wyraÿnie w mjej Anna Dynak: Jak wygl¹da dziœ Twój œwiat? Czy wszystk braca siê wkó³ muzyki? Marcin Osyra: Hm Od sameg pcz¹tku nic siê nie zmieni³. Uwa am, e cz³wiek nie pwinien zmieniaæ siê. A.D.: Dlaczeg w taki spsób chcecie przekazywaæ ludzim pewne treœci yciwe? M na na przyk³ad pisaæ wiersze? M. O.: Uwa am, e w yciu jest wystarczaj¹c du szarœci i prblemów cdziennych, dlateg wiêkszœæ tekstów jest przepe³nina humrem. Nie bjê siê w spsób humrystyczny przekazywaæ pewnych treœci. Zawsze gramy tak sam. Wiersze? Piszê, ale tylk d szuflady. Wiersze s¹ dla mnie czymœ dyskretnym i intymnym. A.D.: Kt pisze teksty d Waszych pisenek? M.O.: G³ównie mi przypad³ ten zaszczyt, aczklwiek nie mamy ustalnej zasady, e tylk ja mam siê tym zajmwaæ. Ta rla w zesple nie jest zarezerwwana tylk dla mnie. A.D.: Nie bawia³eœ siê na Pcz¹tku, e Wasza muzyka n i e zstanie zaaprbwana? M.O.: Nadal siê teg bawiamy, ale jak d tej pry na kncertach adne jajk nie nie l¹dwa³ na naszych g³wach. Stawiamy na t, e najwa niejsza jest pkra. W zesple ka dy z nas jest inny, ale ptrafimy siê dgadaæ. A.D.: C jest inspiracj¹ w muzyce? M.O.: Ja jestem fanem Elektrycznych Gitar. S³ucham teg zesp³u d sameg pcz¹tku jeg istnienia. Dla mnie pewneg rdzaju inspiracj¹ jest w³aœnie ten zespó³ z jeg liderem- Kub¹ Sienkiewiczem, któreg mia³em kazjê sptkaæ i który w mim yciu z rli niesi¹galneg idla zamieni³ siê we wspania³eg kumpla, b mia³em kazjê prywatnie rzmawiaæ z Kub¹. Pza tym, aby pamiêci i mim ciszy, jak¹ teraz przeszywa mój pkój s³yszê je tak, jakby babcia pwtarza³a bezustannie t sam. Mam dpier 17 lat, ale ju jestem w stanie dpwiedzieæ ca³emu œwiatu, e t¹ ³zê Bóg urni³ ze szczêœcia. Gdyby by³ inaczej nie kcha³abym teg wszystkieg, c mam. Nie prze y³abym pierwszej mi³œci, nie mia³abym tak wspania³ej rdziny, przyjaciela, pasji. Ta mja wiska t stja spkju. Czujê, e bjêta jest szczególn¹ pieka Bsk¹. M e wymyœln¹ przez bujn¹ wybraÿniê nastlatki, a m e prawdziw¹. Ka dy dzieñ mdl¹c siê wieczrem, prszê t, by nie kazan mi st¹d wyjechaæ w pszukiwaniu pracy, uciec tam, gdzie jest lepiej. A je eli ja sama wyjadê t nigdy, ale t nigdy nie chcia³abym zapmnieæ, b w przeciwnym wypadku pzbawi³abym nie tylk siebie, ale mje dzieci czegœ, c kiedyœ by³ mje, czyli dda³abym w zapmnienie czêœæ samej siebie. Marzena Mska³a ;, \ P B s C. z F K G c = 2 A O 2 zrbiæ cœ znacz¹ceg trzeba mieæ na t knkretny pmys³. Przydaje siê d teg te mcna sbwœæ charyzmatyczna. A.D.: Czy przysz³œæ wi¹ esz z muzyk¹? M.O.: (œmiech)przyznam siê, e zawsze chcia³em byæ lekarzem, ale studiujê filzfiê. W tym wypadku djrza³œæ wziê³a górê. Gram i œpiewam w zesple, ddatkw jest t cœ w rdzaju hbby, z czeg zrdzi³ siê cœ pwa niejszeg. Teraz m emy siê bawiaæ kntrakt, który mamy pdpisany, ale gólnie dla nas muzyka jest dskczni¹ d rzeczywistœci, b uwa amy, e œwiat pwinien byæ weselszy ni jest. Ostatni nagraliœmy utwór na wybry prezydenckie. Jak wiêkszœæ, jest n wes³y, pwiadaj¹cy z humrem wszystkim c dzieje siê w plityce. A.D: C jest dla Ciebie najwa niejsze? M.O.: Rdzina. Mam dwie sistry, z którymi staram siê spêdzaæ jak najwiêcej czasu. W wlnej chwili zabieram je d kina. A.D.: Czy musia³eœ rezygnwaæ z czegœ na rzecz zesp³u? M.O.: S¹ chwile w yciu, e czasem trzeba pdejmwaæ takie decyzje. Najwiêcej kncertów gramy d maja d sierpnia. Wi¹ e siê t z pœwiêceniem czasu na próby i wyjazdy. Dla mnie jest t kres wakacji, ale pzstali pracuj¹, wówczas musimy liczyæ na wyrzumia³œæ szefów. A.D.: Czeg bisz siê najbardziej? M.O.: Taty. Jest dla mnie du ym autrytetem. A.D.: A zawdw? M.O.: Myœlê, e nie ma czegœ takieg. W yciu jestem raczej realist¹, b wychdzê z za³ enia, e lepiej nastawiæ siê z grszej strny. A.D.: Ostatnie pytanie, kt dla Ciebie jest cz³wiekiem wartœciwym? M.O.: Wartœciwym jest cz³wiek w dwóch sytuacjach. Osba, która prze y³a pwa ne kalectw, pwa n¹ tragediê yciw¹ lub œmieræ i ktœ, kt jest w bardz ciê kiej sytuacji materialnej. A.D.:Dziêkujê za udzielenie wywiadu. Wywiad przeprwadzi³a: Anna Dynak Cytaty zgrmadzi³a: Marzena Mska³a j 10

11 ŒWIETLICE ŒRODOWISKOWE (ci¹g dalszy ze str. 1) Tu p gdzinie 10-tej wystêpy rzpcz¹³ teatr dzia³aj¹cy przy ZS 1, który zaprezentwa³ pe³n¹ humru sztukê pt. Królewna Œnie ka. Przedstawienie by³ tyle ciekawe, e zawiera³ w sbie wiele elementów zaczerpniêtych z naszeg dnia dzisiejszeg (np. tel. kmórkwe). Klejna atrakcjê zaprezentwa³a na deskach Dmu Kultury szk³a z Pierœæca, umilaj¹c czas zebranym widzm pka nym wystêpem taneczn-muzycznym, za c zebra³a grmkie brawa. Nastêpne 20 minut zaj¹³ wystêp tancerek z zesp³u MERLIN, dzia³aj¹ceg przy Sp3. Dziewczyny w paskach na g³wach przygtwa³y dynamiczny prgram taneczny w rytmie dance, który tak e bardz siê spdba³ zebranej publicznœci. Bardz atrakcyjnie wypad³ tak e wystêp m³dych twórców ze szk³y w Pgórzu. Dzieci i m³dzie zaprezentwa³y tañce reginalne przy rganwym akmpaniamencie. Œpiewm gwarwym nie by³ kñca, a i znalaz³ siê miejsce na gwarw¹ recytacjê. Szczere s³wa uznania za tê prezentacjê. Tematem klejnej prezentacji by³a bajka pt. KOPCIUSZEK. Szk³a z Kiczyc pkaza³a przedstawienie teatralne, bardz zabawne, a w ddatku przy muzyce zesp³ów Ich Trje, Czarn- -Czarni, 2+1, T. Lve raz z wykrzystaniem elementów muzycznych musicalu Metr. Szóst¹ atrakcj¹ sbtnieg p³udnia kaza³ siê wystêp zesp³u wkalneg z ZS nr3 w Skczwie. Zespó³ dzia³a d wrzeœnia teg rku i udanie zaprezentwa³ 3 pisenki, przy nastrjwym O S O B L I W O Œ C I Z W I E R Z T wed³ug pracwañ Micha³a Janickieg I T A K - T³uszcz przyœpiesza budzenie ] Sus³y, które w czasie hibernacji regularnie uzupe³niaj¹ zapasy t³uszczu, ptrafi¹ siê wybudziæ w ci¹gu trzech gdzin. W tym czasie spalaj¹ znaczne ilœci t³uszczu, aby pdnieœæ temperaturê cia³a. Twarzysz¹ temu dreszcze i skurcze miêœni, które tak e wytwarzaj¹ ciep³. Wiêkszœæ energii pchdzi z utleniania t³uszczu brunatneg, specjalneg rdzaju t³uszczu zawieraj¹ceg wiele kmórek wytwarzaj¹cych energiê. 57% t³uszczu brunatneg u sus³ów znajduje siê na barkach, 14% wkó³ szyi, reszta g³wnie na piersi. Substancja ta dzia³a jak kc elektryczny; dstarcza ciep³ d serca i g³ównych naczyñ krwinœnych, przyœpiesza dstarczanie tlenu d mózgu i wszystkich innych rganów. W czasie wybudzania miêœnie szkieletwe przdu cia³a trzymuj¹ pnad szesnastkrtnie wiêcej krwi ni u zwierzêcia w zwyk³ym stanie czuwania; daje im t energiê knieczn¹ d drgañ i dreszczy, prdukuj¹cych ciep³ w celu pdniesienia temperatury cia³a. akmpaniamencie frtepianu i skrzypiec. Dziewczyny, ubrane w bia³e bluzki, bardz ekspresyjnie wyœpiewa³y pisenkê Wlnej Grupy Bukwina pt. Chdz¹ ulicami ludzie. Mi³¹ atrakcj¹ kaza³ siê tak e wystêp ubranych na czarn dziewczyn z ZSZ w Skczwie, które pkaza³y œwietny taniec wœród balnów, z flagami b³êkitn-bia³ymi, w rytm muzyki instrumentalnej. Natmiast statni¹ prezentacjê przygtwa³ Zespó³ Szkó³ w Ochabach, który przedstawi³ siê kabaretem Tri M³a raz grup¹ taneczn¹ przy muzyce zesp³u OZON. Pdmêczna ju trchê p ft. Ewa Bjda publicznœæ nagrdzi³a wystêp brawami, które z pewnœci¹ by³yby wiêksze, gdyby grupa wystêpwa³a na pcz¹tku imprezy. Na zakñczenie wspólnej zabawy wrêczne zsta³y klicznœciwe dyplmy i nagrdy rzeczwe za ca³kszta³t pracy wychwawczej. Szczególnym wyró nieniem by³ dyplm pdsumwuj¹cy akcjê Zachwaj TrzeŸwy Umys³. Na szczególne s³wa uznania zas³uguje w tym miejscu praca i zaanga wanie Pani Marii Lipki, dzia³aj¹cej jak Pe³nmcnik Zarz¹du UM ds. Rzwi¹zywania Prblemów Alkhlwych, która w du ej czêœci zrganizwa³a przedstawin¹ na naszych ³amach imprezê. Szczere gratulacje. - I T A K PO UDNIK ] Ptaki nie zapadaj¹ w sen zimwy. A jednak 29 grudnia 1946 rku dr Edmund C. Jaeger, bilg z Riverside City Cllege w Kalifrnii, dkna³ zdumiewaj¹ceg dkrycia. Wêdruj¹c kaninem w górach Chuckwalla, zbaczy³ cœ, c wygl¹da³ na zw³ki ptaka, wciœniête w zag³êbienie ska³y w œcianie kaninu. Wydbywszy cia³ ze szczeliny, Jaeger ze zdumieniem stwierdzi³, e ptak jest drêtwia³y i zimny, ale niew¹tpliwie ywy. By³ t lelek zimwy (Phalaenptilus nuttallii), ncny ptak, amerykañski krewny naszeg lelka. Bicie serca by³ ledw zauwa alne, a temperatura ciala 23 stpnie ni sza d nrmalnej. Chc¹c dwiedzieæ siê wiêcej, Jaeger wraca³ w t miejsce kilkakrtnie w nastêpnych dniach; ptak wci¹ tam by³. Za którymœ razem jednak, pniewa bilg bra³ g d r¹k, budzi³ siê na tyle, ze dlecia³. Jedenaœcie miesiêcy póÿniej Jaeger pnwnie dwiedzi³ kanin:ptak znów spa³ w swjej szczelinie. Zabr¹czkwa³ g i œledzi³ jeg pczyniania przez kilka lat. Stwierdzi³, e ptak ten rzeczywiœcie zapada w sen zimwy, œredni na 88 dni w rku. Dalsze badania prwadzne przez innych naukwców na innych sbnikach teg gatunku ptwierdzi³y niezwyk³y status lelków zimwych jak jedynych znanych hibernujacych ptaków, i t pmim e nie maj¹ t³uszczu brunatneg, który maj¹ ssaki zapadaj¹ce w sen zimwy. Lelek w stanie hibernacji ptrzebuje tylk k³ dwóch p ] trzecich tej ilœci energii, która by³aby mu ptrzebna d utrzymania nrmalnej temperatury cia³a. 7 gramów t³uszczy m e utrzymaæ g przy yciu przez dni. Gdyby mia³ utrzymywaæ nrmaln¹ temperaturê cia³a (40 stpni C), ilœæ ta wystarczy³aby na tydzieñ. Hibernacja jest wiêc dla nieg energszczêdnym spsbem przetrwania, gdy temperatura na zewn¹trz spada. - WYCIECZKA DO CZECH Rankiem, r. wyruszy³yœmy razem z p. Iwn¹ WŸniak d jak e piêknie umiejscwinej czeskiej miejscwœci Frydek-Mistek. Naszym zadaniem by³ zebranie materia³ów ptrzebnych d prezentacji multimedialnej. Ca³a szk³a zawierzy³a nam œlep, a jakie bêd¹ efekty, zbaczymy p 30 listpada. Drgê ze Skczwa d Cieszyna spêdzi³yœmy w zielnym samchdzie Pani WŸniak, kntempluj¹c sensie nauki matematyki, w który szczerze bardz w¹tpimy. Nastêpnie marz³yœmy przesz³ pó³ gdziny w Czeskim Cieszynie, p czym pdjecha³ luksuswy, czterdziestletni autkar. Pstanwi³yœmy bez wiêkszych prów wsi¹œæ i udaæ siê w wiele biecuj¹c¹ pdró. Usadwi³yœmy siê z ty³u przepe³nineg autbusu, za S³wakami z Cadcy. P chwili przemówi³ d nas rganizatr imprezy przez niezbyt dbrze dzia³aj¹cy mikrfn. Rzumia³yœmy, a raczej nie rzumia³yœmy, c œredni trzynaste s³w. Dzieñ mija³ bardz przyjemnie, na pcz¹tku psadzne zsta³ DRZEWKO PRZYJA NI miêdzy Czechami, S³wakami i Plakami. By³ trchê krzywe, ale wa ne, e by³. Odœpiewa³yœmy hymn Unii Eurpejskiej, mim teg, e nie rzumia³yœmy s³ów i spada³y nam papierwe czapki, które dsta³yœmy w prezencie d szk³y, któr¹ dwiedza³yœmy. Mia³yœmy kazjê zbaczyæ Urz¹d Miejski raz Aquapark (zza parkanu), spróbwaæ p raz pierwszy w yciu jedzenia parówek palcami. Na kniec zrganizwan wszystkim uczestnikm dysktekê, która dbywa³a siê w klimacie BUM BUM (czytaj TECHNO), Wyczerpane wróci³yœmy d dmów. Pmim ma³ych uchybieñ rganizacyjnych, uwa amy, e wart by³ jechaæ i pznaæ kulturê Zalzia. Kamila Kzie³ i Ania Hrnik Gimnazjum nr 4, Skczów, klasa 3b Jedyny na œwiecie hibernuj¹cy ptak p "Tylk w mi³œci kmpletne zer m e byæ dla kgœ wszystkim." Jadwiga Rutkwska 11

12 Cz³wiek jest niedskna³y i... radzi sbie z tym dsknale. O P C J E MEANDRY SKOCZOWSKIEJ DEMOKRACJI Listpadwy numer P³udnika ukaza³ siê kilka dni p skczwskim referendum. Czytelnicy p raz drugi mieli m liwœæ upewniæ siê c d intencji i zamiarów bardz m³deg zesp³u redakcyjneg. Na plan pierwszy wybija siê ptymizm i chêæ uaktywnienia w szerkim zakresie lkalneg sp³eczeñstwa. Stpieñ zaintereswania nwym miesiêcznikiem zadecyduje jeg przysz³œci i pzycji na rynku lkalnych mediów. D zrbienia jest bardz du, zw³aszcza w perspektywie nadchdz¹cych w przysz³ym rku wybrów samrz¹dwych. Otwarcie siê na demkracjê kilkanaœcie lat temu nie znacza³ autmatyzmu c d wdr enia pdstawwych zasad i regu³ nweg spsbu kierwania sp³ecznœciami lkalnymi. Uczyæ trzeba by³ i trzeba nadal c d demkracji prawie wszystkieg. D najwa niejszych demkratycznych prawide³ niew¹tpliwie nale ¹ wybry przedstawicieli d w³adzy samrz¹dwej w wlnym, nieskrêpwanym g³swaniu. Fakt uczestniczenia lub nie w akcie wybrczym t sprawdzian djrza³œci sp³ecznej i œwiadmœci, e jednstka m e jednak czymœ bardz wa nym decydwaæ. Specyficzn¹ frm¹ wybru w demkracji jest referendum. W³aœnie w Skczwie, p Na jednym z czatów ktœ zapyta³ mnie kiedyœ, czy jeg kmputer jest dbrze zabezpieczny przed wirusami i wszelkimi atakami z sieci. Aby dpwiedzieæ na t pytanie, przeszuka³am wszystkie dstêpne mi Ÿród³a infrmacji - Internet, gazety, czaty... Okaza³ siê, e pdstawwe zabezpieczenie swjeg kmputera nie jest wcale rzecz¹ trudn¹. Wystarczy byæ str nym i u ywaæ prgramwania, które m na pbraæ z Sieci. Nawet za darm. Pdstaw¹ jest psiadanie dbreg prgramwania antywirusweg, chrni¹ceg przed wirusami, rbakami internetwymi, trjanami i dialerami. Cechy dbreg antywirusa t przede wszystkim ma³e bci¹ enie kmputera, du a wykrywalnœæ i funkcje, np. takie jak chrna bt sectra, twrzenie dysku startweg, chrna pczty , mnitr antywiruswy czy m liwœæ darmwej aktualizacji. Czym natmiast s¹ wy ej wymienine zagr enia? Dziœ granica pmiêdzy wirusem a rbakiem nie jest wyraÿna. Wspóln¹ ich cech¹ jest rzprzestrzenianie siê. Rbaki wykrzystuj¹ w tym celu przede wszystkim Internet, a gdy nie by³ n tak ppularny jak dziœ, wirusy przensi³y siê pprzez wêdruj¹ce dyskietki. Prgramiki te (zwykle ma³ej bjêtœci) wyknuj¹ wiele szkdliwych czynnœci - infekuj¹ pliki wyknywalne, zamazuj¹ zapisane na dysku dane, niszcz¹ lub mdyfikuj¹ pliki, zmieniaj¹ zawartœæ bt sectra (te P A L I W O CZYLI JESTEM ZA, A NAWET PRZECIW 12 kilkuletnich zawirwaniach, dsz³ w pierwszej dekadzie listpada d referendum, które mia³ zdecydwaæ lsie burmistrza i Rady Miejskiej IV kadencji. I zadecydwa³. D urn referendalnych dtar³ prawie 20% uprawninych d g³swania mieszkañców Gminy Skczów, c znacza niewa nœæ referendum i zarazem utrzymanie bez zmian rganów w³adzy uchwa³dawczej i wyknawczej. Fakt, e spœród g³suj¹cych uczestników referendum pnad 90% by³ za dw³aniem burmistrza i Rady Miejskiej nie mia³ w efekcie adneg znaczenia. Ok³ 80% skczwskieg elektratu zrezygnwa³ ze sweg pdstawweg prawa i nie psz³ d lkali referendalnych. Przypadek t, czy œwiadme, celwe dzia³anie? OdpwiedŸ na tak pstawine pytanie jest bardz z³ na. Jedn¹ z dpwiedzi jest bezsprny fakt, e i Burmistrz Skczwa, i Rada Miejska zrezygnwali z m liwœci pznania sp³eczneg s¹du swej dzia³alnœci wzywaj¹c d bjktu referendum, c sta³ siê faktem. Tym samym zakwestinwali przydatnœæ elementarnej Apel Wypuœcie mi³œæ z zamkniêtej klatki, pzwólcie jej yæ, jak na wisnê kwiatki. I czerpcie z niej t, c najlepsze, jeœli macie na t si³ê, i chtê jeszcze. B bardz szybk, szybciej ni myœlicie M na siê na niej sparzyæ, czêst nale ycie. Wiêc apelujê, wypuœcie mi³œæ z zamkniêtej klatki Niech siê rzwija, jak ¹kilów z³te p³atki. ktœ, dnia r. BEZPIECZEÑSTWO KOMPUTERA zasady demkracji. Jakie wniski nale a³by z teg wszystkieg wyci¹gn¹æ? Wielka szkda, e wybrana w³aœnie pprzez g³swanie w demkratycznych wybrach w 2002 rku lkalna w³adza samrz¹dwa wezwa³a sp³ecznœæ lkaln¹ d bjktu referendum. Uniknê³a w ten spsób prawdziwej i w pe³ni demkratycznej, sp³ecznej ceny swej kilkuletniej dzia³alnœci. A jaki zwi¹zek ma ca³a ta sprawa z P³udnikiem? Wydaje siê, e prawdziwej demkracji ci¹gle nale y siê uczyæ. I musz¹ byæ stwrzne d teg dzia³ania sprzyjaj¹ce warunki i klicznœci. Jednym z najwa niejszych w zwi¹zku z tym celów, mim zdaniem, jest dprwadzenie i przeknanie sp³eczeñstwa przez nwy miesiêcznik c d kniecznœci demkratycznej zmiany pkleniwej. Nacisk p³ yæ nale y na przeknanie sp³eczeñstwa lkalneg d krzystania z praw wynikaj¹cych z demkratycznych zasad. A jednym z pdstawwych praw demkratyczneg sprawwania w³adzy jest wrêcz bwi¹zek uczestniczenia w wybrach. I nikt nigdy, nikt nigdy, nie ma mralneg prawa i argumentów, aby namawiaæ sp³ecznœæ d rezygnacji z teg prawa. Przeknywaæ kniecznœci uczestniczenia w g³swaniach i wybrach pwinna nwa, dynamiczna, demkratyczna gazeta. A teg w statnim numerze P³udnika mi niestety zabrak³. Naw³ywanie bwiem d bjktu referendum przez w³adzê uchwa³dawcz¹ i wyknawcz¹ nie m na zaliczyæ d sukcesów lkalnej, w kñcu w dalszym ci¹gu m³dej demkracji w Skczwie. SUM wirusy na szczêœcie przesta³y byæ ju ppularne). "Prawdziwe" wirusy pdczas sweg dzia³ania rbi¹ ró ne dziwne rzeczy: dgrywaj¹ dÿwiêki, wyœwietlaj¹ cœ na ekranie, pruszaj¹ kursrem myszki... Wszystk zale y d fantazji ich autra. Trudne d wykrycia s¹ wirusy plimrficzne, których kd jest szyfrwany. Dœæ czêst sptkaæ m emy wirusy w plikach BAT - s¹ ne sekwencj¹ DOS'wych pleceñ (np. frmat c:). Dskna³ym lekiem na wszelkie szkdniki jest antywirus regularnie skanuj¹cy dyski. W Internecie znaleÿæ m emy skanery nline, jak na przyk³ad œwietny MKS_wir (dstêpny pd adresem lub Kaspersky, skanuj¹cy pdejrzane pliki Lepszym rzwi¹zaniem jest jednak zainstalwanie prgramu na dysku. M na skrzystaæ z bezp³atnych antywirusów, takich jak Avast! 4 Hme Editin (http://avast.cm - klucz: AntiVir Persnal Editin (http://free-av.cm) lub p³atnych, jak Nrtn Antivirus czy MKS_vir. Badz wa ne jest, by jak najczêœciej aktualizwaæ bazê wirusów!!! Dziewanna Kusiñska (ci¹g dalszy w nastêpnym numerze) Badanie przeprwadzn Badanie przeprwadzn Stacja Paliw BP FATEX FELTANK RACER ON Pb95 Pb98 GAZ 3,99 4,19 4,55 2,29 3,91 3,95 4,38 2,19 3,96 3,98 4,32 2,19 3,98 4,15 brak 2,29 CHCEMY NI SZYCH CEN zaznaczne ramki wskazuj¹ paliw najtañsze Paliw Stacja BP FATEX FELTANK RACER ON 3,89 4,03 4,29 2,29 3,82 3,84 3,98 2,19 3,85 3,88 4,10 2,19 3,91 3,99 brak 2,25 Pb95 Pb98 GAZ P A L I W O

13 JONASZ WRÓCI NA ŒWIÊTA W p³wie grudnia pwróci na skczwski rynek figura Jnasza wyrzeÿbina w XVIII wieku przez wielkmieszczanina i radcê miejskieg Wac³awa Dnaya. Pchdzenie rzeÿby ptwierdzaj¹ dkumenty dnalezine w bani ratusza pdczas jeg remntu w 1954 r., a umieszczne tam w 1801 i 1845r. Jeden z nich znajmia, e artysta wykna³ figurê na zdbê miejskiej czyszczarni (zbirnika wdneg), d której wdê sprwadzan drewnianymi rurami z Kaplicówki. Z jeg treœci wynika tak e, e rzeÿba istnia³a ju w 1775r., a jej autrem jest w³aœnie Wac³aw Dnay. Ten sam, spd któreg d³uta wysz³y figury œw. Jana Sarkandra i œw. Pitra z Alkantaru, znajduj¹ce siê przy Kœciele pw. Ap. Pitra Paw³a w Skczwie raz œw. Flriana, stj¹ceg na cieszyñskim rynku. Dzisiaj trudn by³by sbie wybraziæ skczwski rynek bez Jnasza. Wspó³czeœni mieszkañcy miasta taczaj¹ g szczególn¹ sympati¹, turyœci pdziwiaj¹ kamienne dzie³, a d fntanny wrzucaj¹ mnety na szczêœcie. A trudn uwierzyæ, e w swej pnad dwustuletniej histrii figura zmienia³a nie tylk imina z Jnasza na Trytna, czy Neptuna, ale tak e miejsce pbytu. Wraz z likwidacj¹ czyszczarni w 1895r. usuniêt j¹ z rynku pza miast, d grdu Wœród chaszczy Kaplicówki, r. Ft. Len Para znajduj¹ceg siê za htelem Pd Bia³ym Kniem. W 1910 r. ustawin rzeÿbê jeszcze dalej d zabudwañ - na wschdnim stku Kaplicówki. Przez blisk pó³ wieku sta³a samtnie na Wzgórzu Wilamwickim, gdzie przetrwa³a dwie zawieruchy wjenne. W miêdzyczasie w³adze miejskie kilkakrtnie rzwa a³y sprawê pwrtu figury d œródmieœcia. Dyskutwan tym w ratuszu w 1926, 1928 i 1934 r. Jednak dpier w 1957r. pdjêt stateczn¹ decyzjê sprwadzeniu cenneg dzie³a Dnaya bli ej centrum. Tym razem umieszczn je w parku, za remiz¹ stra ack¹. Restauracji rzeÿby mcn sfatygwanej nie tylk przez czas, ale i akty wandalizmu pdj¹³ siê wówczas wiœlañski rzeÿbiarz Artur Cieñcia³a. W pisie skczwskieg nauczyciela Ludwika Br ka czytamy, i ju na pcz¹tku lat trzydziestych XX wieku figura by³a ptwrnie kaleczna, dlateg te dnwienie jej pd kniec lat Jnasz w parku za remiz¹ stra ack¹, r. Ft. Len Para piêædziesi¹tych minineg stulecia trwa³ kilka miesiêcy. Na swje pierwtne i zaszczytne miejsce Jnasz wróci³ dpier w 1976r. P pnad 80. latach tu³aczki i wygnania zabytkwa pstaæ stanê³a znów w sercu miasta, zdabiaj¹c fntannê na rynku. Wart wspmnieæ nie tylk tu³aczych lsach, ale tak e burzliwej dyskusji, jaka przez wiele lat tczy³a siê wkó³ imienia Jnasz na wygnaniu. Kaplicówka, r. Ft. Len Para wyrzeÿbineg w bryle piaskwca mê czyzny, siedz¹ceg krakiem na rybie i trzymaj¹ceg nad g³w¹ muszlê. Zarówn naukwcy, jak i dzia³acze kultury, czy te sami mieszczanie ró nie g nazywali. Wœród nich byli zwlennicy Neptuna, Psejdna, mitlgiczneg Trytna i Figura p dnwieniu, przucna w pdwórzu remizy OSP r. Ft. Len Para wreszcie brñcy przeknania, e mê czyzna przedstawia startestamentweg prrka Jnasza. T statnie imiê w statnich czasach zdaje siê byæ najbardziej akceptwane przez skczwian i utrwalane w publikacjach pœwiêcnych histrii miasta. Zaintereswanych szczegó³w¹ histri¹ rzeÿby dsy³am d artyku³u Karla Kajzera Osbliwe lsy skczwskieg Trytna, zamieszczneg w numerze 11 Krniki Skczwskiej z 1996 r. Jaka pstaæ by³a naprawdê inspiracj¹ dla Wac³awa Dnaya trudn dciec. Jedn jest pewne- rzeÿba zsta³a wykuta p mistrzwsku i stanwi nie lada atrakcjê wœród innych zabytków Skczwa, chæ brak prfesjnalnej, crcznej knserwacji pzbawi³ j¹ dawneg blasku. Na skutek starania m. in. dzia³aczy Twarzystwa Mi³œników Skczwa becna Rada Miejska pdjê³a decyzjê renwacji figury wraz z fntann¹. W r. ddan Jnasza d Pracwni Knserwacji Zabytków w Figura Jnasza na tle ratusza. Rk Ft. Jan Bacza Tarnwskich Górach. Odnwieniem figury zajmuje siê sbiœcie Dariusz Maksz. Trzeba by³ dtwrzyæ stpê, kawa³ek muszli, ramina twierdzi knserwatr. eby t uczyniæ, Jnaszwi musian amputwaæ rêce i betnwe spjenia wyknane przed laty dla ratwania rzeÿby zast¹piæ specjaln¹ zapraw¹ mineraln¹, zgdnie z wymgami knserwatra zabytków. W ten spsób wype³nin zapraw¹ wszystkie ubytki leczne wczeœniej niefachw¹ metd¹ za pmc¹ cementu. Piaskwiec nale a³ tak e wyczyœciæ, dsliæ i nas¹czyæ substancjami impregnuj¹cymi, tak aby zabezpieczyæ g przed czynnikami atmsferycznymi, sadzami, zanieczyszczeniami pwdwanymi przez ptaki. Remntwi pddan tak e ca³¹ nieckê i schdy fntanny raz instalacje wdtryskwe. Ca³œæ inwestycji ksztwaæ bêdzie k³ 88 tysiêcy z³tych, a czuwa nad jej realizacj¹ Wydzia³ Inwestycji i Rzwju Urzêdu Miejskieg. Jeszcze przed œwiêtami drestaurwany Jnasz pwróci na rynek. Jak eby mg³ byæ inaczej. Rynek w blasku œwi¹tecznej chinki, lecz bez Jnasza - nie by³by przecie ca³kiem skczwskim rynkiem. Ma³grzata Orawska JESZCZE COŒ DO POWSPOMINAJMY Uprzejmie dziêkujê Panu Kazimierzwi Raszce za uzupe³nienie i w jednym miejscu sprstwanie mjeg tekstu skczwskich mediach pisanych p 1989 rku. Jednczeœnie wyjaœniam, e s³wa rzbudwanym dziale sprtwym w Tygdniku Skczwskim sfrmu³wa³em nie jak zarzut wbec redaktra Raszki, chcia³em pdkreœliæ jedynie ró nice tematyczne w stsunku d Gazety Skczwskiej. Obydwie przedstawine gazety zawiera³y bwiem pdstawwe frmy publicystyczne, z charakterystyczn¹ dla siebie specyfik¹ i metd¹ prezentacji. Z tych dbrych wzrów, jak s¹dzê m na teraz skrzystaæ. Dla dbra czytelników PO UDNIKA. SUM "Pdziwiaæ nale y wielkie czyny, a nie wielkie s³wa." Demkryt 13

14 B I B L I O T E K I Cz³wiek rdzi siê m¹dry - ptem idzie d szk³y BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Skczwie ul. Mickiewicza 17 (tel ) ZAPRASZA Pn., œrdy, pi¹tki d 12 d 19 Wtrki d 8 d 15 BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA DLA DZIECI Franklin i dwiedziny Wydry t klejna ksi¹ eczka dla naszych najmniejszych milusiñskich przygdach ó³wia Franklina, który teraz trchê wydrœla³, zmieni³ siê i wyrós³ z dziecinnych zabaw. Czy ptrafi znaleÿæ nwy spsób na przyjaÿñ? Zachêcamy d lektury. DLA M ODZIE Y Tym razem plecamy Czytelnikm ksi¹ kê Lisa Lawry pt. Dawca. Jest t pwieœæ œwiecie niby najlepszym z m liwych, uprz¹dkwanym i idealnym, w którym ka dy cz³wiek pe³ni dgórnie mu przydzieln¹ rlê sp³eczn¹. Nie ma w nim ryzyka i cierpienia a tak e radœci, barw i muzyki. W œwiecie wszystk jest przewidywalne, bez prblemów i m liwœci wybru. Tylk jedna sba zna cenê, jak¹ trzeba p³aciæ za tê idyllê. I próbuje przekazaæ sw¹ wiedzê dwunastletniemu Januszwi... DLA DOROS YCH Nichlas Sparks w ksi¹ ce pt. Wkini pisuje cz³wieka, Indianina, który traci ukchan¹ sistrê. Zdaje sbie sprawê z teg, e ju jej nigdy nie zbaczy, nie przmawia z ni¹, pniewa na desz³a na zawsze, p prstu umar³a. Jeg serce zaw³adn¹³ smutek, strach i przera enie. Jest nieszczêœliwy. Traci sens ycia. Uwa a, e nikt i nic nie jest w stanie mu pmóc. Nie zdaje sbie jednak sprawy z teg, e sam wprwadza siê w stan apatii. Jeg jciec pstanawia wys³aæ g d wielkieg przywódcy duchweg Indian, któreg celem jest uszczêœliwianie ludzi. Ch³piec p kilku lekcjach dchdzi d wnisku, e jeg sistra ca³y czas jest z nim. Pmaga mu i wskazuje drgê. Bhater przechdzi wewnêtrzn¹ przemianê duchw¹, tzw. drdzenie cia³a i ducha. Staje siê pprzez t silny i szczêœliwy...histria ch³pca t tak naprawdê pwieœæ nas samych, zb³¹kanych i zagubinych w yciu pielgrzymach. Ksi¹ ka t interesuj¹ca, pe³na ciep³a pwieœæ sk³aniaj¹ca czytelnika d refleksji nad sensem bycia szczêœliwym... Najlepsze chrzeœcijañskie ksi¹ ki, czaspisma, kasety i p³yty Adres: ul. Z. Kssak- Szatkwskiej Skczów ( tj. bk kœci³a ewangelickieg) tel. (033) Ksi¹ ka Tajemnica Dzikieg Bru Patrycji St. Jhn trafi³a w mje rêce, gdy mia³am chyba 13 lat. Jaka t by³a dla mnie uczta duchwa, kiedy j¹ czyta³am! I chcia³am czytaæ nastêpne takie ksi¹ ki, ale... w naszym jêzyku nie by³ wtedy takich ksi¹ ek. Na ca³e szczêœcie inaczej jest ju dziœ! Obecnie mamy wiele ksi¹ ek, które m emy pleciæ nastlatkm. S¹ ich nawet setki, a Patrycja St. Jhn dczeka³a siê wielu przek³adów na jêzyk plski, ba, s¹ nawet kasety audi i wide, które pwsta³y w parciu jej ksi¹ ki. S¹ t barwne s³uchwiska, które chêtnie s³uchaj¹ drœli, gdy s¹ tak zrbine, e s³ucha ich siê z prawdziw¹ przyjemnœci¹. A filmy s¹ takie, e m e je gl¹daæ ca³a rdzina i dbrze siê bawiæ. M e drdzy czytelnicy dmyœlacie siê, kg chcê dziœ zaprsiæ szczególnie d naszej Bibliteki? Otó chcê zachêciæ nastlatki, gdy naprawdê wart byæ naszym czytelnikiem w m³dym wieku, chcia by dlateg, e na bie ¹c kupujemy nwœci. A mamy te i grê kmputerw¹ Biblinerzy, dziêki której m na lepiej pznawaæ œwiat Biblii. Ksi¹ kami, które chcia³abym teraz Wam pleciæ s¹ ksi¹ ki w³aœnie dla nastlatków, a mianwicie: Filia bibliteki w Skczwie przy ul. Sprtwej 6, w budynku KS Beskid, czynna jest w pniedzia³ki, wtrki i œrdy d d raz w pi¹tki d 9.00 d nr tel Filia bibliteki w Pierœæcu mieœci siê przy ulicy Skczwskiej 76. nr tel i czynna jest w pniedzia³ki, œrdy i pi¹tki d d raz we wtrki d 8.00 d Wiadmœci z Bibliteki. Gdziny twarcia: Pniedzia³ek: 9-14 Wtrek: 9-14 Œrda: Czwartek: Pi¹tek Sbta: Niedziela: 9-10 i Têczwy gród - Patrycja St. Jhn seria klasyki dzieciêcej. Ma³a Elaine z pwdów rdzinnych zmuszna jest wyjechaæ z Lndynu na wieœ. Przez rk bêdzie mieszkaæ u bcych ludzi, c jest dla niej prawdziw¹ tragedi¹. Jednak e zupe³nie nieczekiwanie jej ycie dmienia siê. Pznaje nwe wartœci, których istnieniu nie mia³a dt¹d nawet pjêcia. Odkrywa piêkn i g³êbiê przyjaÿni. Kim jest Cliff Cliff Richard Jak pgdziæ yw¹ wiarê w Bga z krzykliwym blaskiem i blichtrem w³aœciwym dla shw-businessu? Od pltek twarzyskich, a p b³tniste drgi Afryki, d publiczneg image'u pisenkarza p najskrytsze jeg marzenia. Ksi¹ ka ta prezentuje czytelnikwi zadziwiaj¹c¹ i pasjnuj¹c¹ histriê Cliffa pwiedzian¹ jeg w³asnymi s³wami. Przygtwanie d djrza³œci James C. Dbsn. Jest t pradnik dla nastlatków tym jak sbie radziæ z djrzewaniem. Prusza takie tematy jak: tajemnica szacunku dla siebie, rbienie teg c wiêkszœæ, zakchanie. Zapraszamy! Czekamy w³aœnie na Ciebie! Rewlucja p³ytwa w Biblitece dla Ka deg! C m e siê kryæ pd tym tytu³em? Bibliteka dziêki ró nym firmm i sbm fizycznym, a tak e m³dzie y, mg³a zakupiæ pnad 160 p³yt CD z muzyk¹ chrzeœcijañsk¹. Pd terminem muzyka chrzeœcijañska m e siê kryæ wiele znaczeñ, pniewa muzyk¹ chrzeœcijañsk¹ m na nazwaæ muzykê klasyczn¹ takich kmpzytrów jak Jhann Sebastian Bach czy Frederick Handel i wielu innych. Lecz ja chcia³bym pisaæ trszkê inny rdzaj muzyki chrzeœcijañskiej. Ten, który znajduje siê na naszych p³ytach w biblitece. Nasza bibliteka pstara³a siê zakup p³yt dla ka deg ucha! W kategriach m na ps³uchaæ d trchê strzejszych kawa³ków Rcka, Hard Cre, p trchê spkjniejsz¹ muzykê Pp. Znajdzie siê te, BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA UL. PODKÊPIE 1, TEL. (033) CZYNNA: PONIEDZ.-CZW , PI TEK II i IV SOBOTA M-CA 9-13 Renia Œwider cœ dla fanów Hip-Hp, czy amerykañskieg Rapu. Ciekaw¹ muzyk¹ jest Ska, p³¹czenie instrumentów dêtych z Rckiem, a tak e s³ynna muzyka Irlandzka czy Celtycka. C by t by³, gdyby nie znajdwa³y siê w naszym zbirze p³yty, które uwielbiaj¹ naszeg Bga. Wiêkszœæ tych p³yt t, wyknawcy zagraniczni, ale znajduj¹ siê te wyknawcy i zesp³y z naszej plskiej jczyzny jak; TGD, czyli Trzecia gdzina dnia, znana z kncertów Wielkancnych i B nardzeniwych, które by³y emitwane w telewizji. D tych zesp³ów m na jeszcze zaliczyæ zespó³ CME z Dziêgielwa, który mia³ kncert na skczwskim rynku we wrzeœniu br. Darek Klarczyk Miejski Dm Kultury w Skczwie pszukuje instruktra d prwadzenia zajêæ baletwych. Chêtnych prsimy kntakt sbisty w siedzibie MDK, Skczów, ul. Targwa 26, lub telefniczny Rzpczêcie zajêæ planwane jest d pcz¹tku stycznia 2006 rku. Zapraszamy 14

15 IMPREZY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ROKU Zgdnie z zapwiedzi¹ z pprzednieg numeru P³udnika, publikujemy drug¹ czêœæ wykazu imprez kulturalnych, które przy udziale lub pd patrnatem MDK w Skczwie dby³y siê w rku. Jeœli jakieœ wydarzenie pminêliœmy, t uprzejmie rganizatrów przepraszamy i chêtnie zamieœcimy sprstwanie. Natmiast na Nwy Rk yczymy pracwnikm Dmu Kultury jeszcze wiêcej pmys³ów, si³y i pgdy ducha w pknywaniu prblemów. sierpieñ 54). 11 sierpnia, Biesiada z piwem tyskim na Górnym Brze 55). 14 sierpnia, spektakl plenerwy Wakacje Pinkia. 56). 18 sierpnia, Eurpejskie malwanie na Rynku 57) sierpnia, Lat filmwe seanse filmwe, bezp³atne dla dzieci i m³dzie y w kinie Pdhale. 58). 28 sierpnia, D ynki gminne w Kiczycach wrzesieñ 59). 1 wrzeœnia, Przestrzeñ pe³na puzzli wystawa uk³adanek z puzzli. 60). 2-4 wrzeœnia, XIII KONCERT KAPEL PODWÓRKOWYCH. RÓ NE OBLICZA FOLKLORU SKOCZÓW. 61). 5 wrzeœnia, warsztaty petyckie z Beat¹ Kaliñsk¹ w Warsztacie Sztuk przy ul. S³necznej ). 17 wrzeœnia, festyn szklny w Pgórzu. 63) wrzeœnia, Zjazd M³dzie y Ewangelickiej w Skczwie. Wspó³udzia³. 64) wrzeœnia, III Dni Rybactwa w Skczwie. Wspó³udzia³. 65). 27 wrzeœnia, Pieczenie ziemniaka ze Wspólnta dla Skczwa. Wspó³udzia³. 66). 30 wrzeœnia, Otwarcie rku kulturalneg. Wrêczenie wyró nienia Mecenas Kultury rku. 25 listpada w skczwskim Miejskim Dmu Kultury dby³ siê niecdziennie sptkanie. Wyst¹pi³a bwiem cztersbwa grupa Pethicn z Cieszyna, która zaprezentwa³a wiersze znanych petów naszeg reginu, we w³asnej aran acji wkaln-muzycznej. Jej dwugdzinny wystêp z pewnœci¹ d³ug pzstanie w sercach publicznœci zgrmadznej na kncercie. Recital rzpcz¹³ siê gdz.18:00 lirycznym utwrem pt.: Pkchajcie nas, Petów, napisanym przez pani¹ Beatê Kaliñsk¹. Ju w pierwszych minutach kncertu niezwyk³y wkal pana Mariusza Œniegulskieg (autra muzyki d wszystkich wierszy) przeniós³ zebranych w niepwtarzalny Zapraszamy D REKLAMY PaŸdziernik 67). 03 paÿdziernika, gdz warsztaty petyckie z Maciejem Szczawiñskim, Warsztat Sztuk MDK, ul. S³neczna ). 08 paÿdziernika, gdz wystawa ftgraficzn-petycka Macieja Kalarusa pt.: Oczy Afryki,Warsztat Sztuk MDK. 69). 11 paÿdziernika, gdz. 17:00 II Dyktand Reginalne. Organizatr MDK. Sala widwiskwa MDK. 70).13 paÿdziernika, gdz. 17:00 wernisa wystawy Dagmary Štefkvej w Uniwersytecie Œl¹skim w Karwinie. Wystêp Klary Wœkwiak (harfa) i Katarzyny Zgdy (skrzypce). 71). 22 paÿdziernika, gdz. 18:00 Smwy u Hanki - widwisk muzyczne w wyknaniu Zesp³u Reginalneg Jawrze. Re yseria Jan Chmiel. Organizatr MDK. Sala widwiskwa MDK. 72). 29 paÿdziernika, gdz. 17:00 kncert P prstu Marcina Osyry. Organizatr MDK. Sala widwiskwa. listpad 73). 4 listpada, gdz. 16:00 Twórcza dekada ucji Kuli. Wernisa wystawy w Warsztacie Sztuk przy ul. S³necznej 16. Wystawa czynna d 16 grudnia. 74). 5 listpada, gdz. 16:00 V Hiphpwy prjekt: Only Breake Skczów. Organizatr MDK. Sala widwiskwa MDK. 75). 7 listpada, gdz. 17:00 Warsztaty petyckie z Hildegard¹ Filas-Gutkwsk¹ w Warsztacie Sztuk przy ul. S³necznej 16. POKOCHAJCIE NAS POETÓW 76). 12 listpada, gdz. 17:00 Obchdy Œwiêta Niepdleg³œci. Kabaret Pczekalnia z Krakwa. 77). 20 listpada, gdz. 18:00 Jesiynnie p naszymu wystêpy zesp³ów reginalnych: Jasieniczanka, Senir, i Wrzs. Organizatr MDK. Sala widwiskwa MDK. 78). 19 listpada, gdz. 17:00-75 lecie K³a Miejskieg PTTK w Skczwie. Organizatr PTTK. Sala widwiskwa w MDK. 79). 25 listpada, gdz. 18:00 kncert petycki Mariusza Œniegulskieg pt. Barwy pezji. grudzieñ 80). 5 grudnia, gdz. 17:00 Œwi¹teczny prtret petycki twarte sptkanie petów i mi³œników pezji zwi¹zanej ze Œwiêtami B eg Nardzenia. Prelekcja górskiej stajence franciszkanina. Jnasza 81). 5/6 grudnia, w gdz. 15:00 20:00 Mik³aj na telefn. Œwiêty Mik³aj dwiedza dzieci 82). 16 grudnia, gdz. 17:00 prelekcja Organizatr: PTTK i MDK w Skczwie 83).18 grudnia, gdz. 17:00 Dzisiaj w Betlejem kncert klêd w wyknaniu M³dzie wej Orkiestry Dêtej MDK pd dyrekcj¹ Jachima Nwaka z udzia³em slistów i petów. Organizatr MDK. Sala widwiskwa MDK. œwiat pezji. I tak rzpczê³a siê magiczna pdró pprzez s³wa, dÿwiêki i uczucia w g³¹b w³asnej duszy, w³asneg, g³êbk ukryteg ja. Pethicn bardz zaintrygwa³ zebranych, ukazuj¹c przeró ne klimaty muzyczne; m na by³ zasmakwaæ pezji w cygañskiej, irlandzkiej, a nawet ydwskiej aran acji. Piêkna muzyka frtepianu, skrzypiec, gitary i wilnczeli stwrzy³a niepwtarzalny, jedyny w swim rdzaju klimat, który bardz przypad³ d gustu zgrmadznej publicznœci. Niew¹tpliwie by³ t bardz piêkny wieczór, a zarazem ubgacaj¹cy i pe³en refleksji. PlAnka LOTERIA FANTOWA OBIE YŒWIA T Redakcja P³udnika pnwnie bardz serdecznie zaprasza wszystkich chêtnych d uczestnictwa w klejnych edycjach Lterii Fantwej OBIE YŒWIAT. W dwóch pprzednich lswaniach bra³ udzia³ ju k³ 70 sób, a dwie z nich wylswa³y cenne nagrdy ksi¹ kwe w pstaci bgat ilustrwanych albumów tematyce pdró niczej. Lswanie dbywa siê ka drazw pdczas trwania cmiesiêczneg warsztatu petyckieg, w ka dy pierwszy pniedzia³ek miesi¹ca, raz w czasie ka deg wernisa u twieraj¹ceg wystawê tematyczn¹. D wygrania jest ciekawa ksi¹ ka, mapa, przewdnik lub inne akcesria pdró nicze. Trzecia edycja Lterii Fantwej OBIE YŒWIAT dby³a siê 5-g grudnia, czyli kilka dni temu, pdczas wieczru petyckieg Wierszwe Œwiêta. A zwyciêzc¹ kaza³a siê Pani Agnieszka ur ze Skczwa. Serdecznie gratulujemy wygranej! Natmiast niebecnych infrmujemy, e nagrd¹ by³ ekskluzywny, pdœwietlany glbus. Ju dziœ zapraszamy wszystkich na klejne lswania, które dbêd¹ siê 2-g stycznia pdczas cmiesiêczneg warsztatu petyckieg ( tym razem gœciem bêdzie Pan Mirs³aw Dzieñ) raz pdczas wernisa u 7-g stycznia twieraj¹ceg wystawê grafiki. Zapraszamy d wspólnej edukacyjnej zabawy, a wynikach pinfrmujemy w klejnym numerze PO UDNIKA. I czekamy na spnsrów i fundatrów nagród. Wart cœ kmuœ pdarwaæ... "B wypadek t dziwna rzecz... Nigdy g nie ma dpóki siê nie zdarzy." K³apuchy 15

16 "Kiedy bgwie chc¹ nas ukaraæ, spe³niaj¹ nasze prœby." Oscar Wilde STA Y HARMONOGRAM ZAJÊÆ: KLUB PIWNICA SKOCZÓW, UL. TARGOWA 26, TEL. (033) DZIEÑ SALA GODZ. PONIEDZIA EK Sala nr 1 WTOREK ŒRODA CZWARTEK PI TEK SOBOTA NIEDZIELA JESIYNNIE PO NASZYMU W niedzielê, 20-g listpada, dby³ siê w Miejskim Dmu Kultury w Skczwie bardz ciekawy wystêp zesp³ów reginalnych. Jak pierwszy zaprezentwa³ siê zespó³ Jasieniczanka z Jasienicy. Ubrani w strje reginalne œpiewacy zaœpiewali kilkanaœcie skcznych pisenek gwarwych z tak¹ werw¹, e a trzeszcza³y deski sceniczne. P nich wyst¹pi³ kilkusbwy skczwski zespó³ Senir raz œwietny wkalnie zespó³ Wrzs, tak e ze Skczwa. Pdczas œpiewów teg statnieg zgrmadzna publicznœæ da³a siê prwaæ d tañca w rytm reginalnych przytupów. Tañczyli wszyscy ze wszystkimi, œpiewacy, publicznœæ, dzieci i m³dzie. Ochta na tañce by³a tak du a, e z trudem i ze smutkiem wszyscy rzchdzili siê d dmów. Na zakñczenie nie zabrak³ smacznej sma nej kie³basy raz wspólnych œpiewów. Obk prezentujemy znane s³wa pieœni Nasze ycie, raz ju dziœ zapraszamy wszystkich d uczestniczenia w klejnych takich kncertach, zapwiedziach których z pewnœci¹ m na bêdzie przeczytaæ na ³amach P³udnika. O hibernuj¹cych zwierzêtach mówi siê, e przesypiaj¹ zimê; ale w istcie hibernacja t skmplikwany zespó³ zmian w fizjlgii. Aby nie spaæ i utrzymaæ aktywnœæ w zimie, zwierzêta musz¹ zwiêkszyæ temp przemiany materii, eby by³ im ciep³. W tym celu musz¹ wiêcej jeœæ. Ale w zimie brakuje wyskenergetycznych pkarmów. M na siê bawiaæ, e zamiast jeœæ wiêcej, jad³yby mniej i prawdpdbnie skñczy³by siê t œmierci¹. Dlateg wiele ma³ych (ale nie najmniejszych) ssaków, jak gryznie, nietperze, a w klimacie umiarkwanym œredniej wielkœci wad ercy, radzi sbie z tym z³wieszczym paradksem (czy raczej mija g) dziêki chrnnemu mechanizmwi hibernacji. Wielki sen hibernacja nie nastêpuje z dnia na dzieñ. Przygtwania trwaj¹ szereg tygdni, w czasie których zwierzê je wiêcej ni zwykle, brastaj¹c warstwami t³uszczu, które bêd¹ mu s³u yæ jak zapasy w czasie snu. Niektóre gatunki np. rzesznica, hibernuj¹ przez szeœæ miesiêcy, a suse³ z Alaski (Spermphilus parryi) ptrafi przespaæ (jak suse³) dziewiêæ miesiêcy. Tak d³ugi kres hibernacji Sala nr 1 Sala nr 1 Sala nr 1 Sala nr 2 Sala nr 2 Sala nr HIBERNACJA wymaga naprawdê du ych rezerw t³uszczu. Nietperze ptrafi¹ w ramach przygtwañ d zimy zwiêkszyæ wagê jedn¹ czwart¹. U je y, zapewne najwiêkszych zimwych œpichów, jakie znamy, przed hibernacj¹ zachdzi szereg przemian fizjlgicznych. Zwiêksza siê zawartœæ ptasu we krwi; narz¹dy p³ciwe wyraÿnie siê kurcz¹, jak e nie bêd¹ w tym czasie ptrzebne; pdbnie dzieje siê z niektórymi grucz³ami; tarczyca, przedni p³at przysadki mózgwej i czêœæ nadnerczy funkcjnuj¹ znacznie wlniej. Kiedy warstwy t³uszczu s¹ ju nagrmadzne, zwierzê staje siê senne i pwlne zbli a siê czas hibernacji. Mment jej rzpczêcia na gó³ wyznacza spadek temperatury pni ej pzimu krytyczneg dla daneg gatunku, kiedy t nast¹pi, zwierzê, na gó³ ju ulkwane w swim zimwym legwisku, zapada jakby w g³êbki sen. W rzeczywistœci stan ten jest znacznie g³êbszy ni zwyk³y sen. Oddech zwierzêcia staje siê bardz KO A ZAINTERESOWAÑ, ZESPO Y I SPOTKANIA Kó³k plastyczne dla dzieci Kó³k plastyczne dla m³dzie y M³dzie wa Orkiestra Dêta Kó³k Ceramiczne Kó³k Ceramiczne Ludwy Zespó³ Œpiewaczy Zespó³ Reginalny Wrzs Refleksterapia i akupresura stóp Kó³k mdelarskie Zespó³ kameralny Abslwent K³ pszczelarzy Zespó³ kameralny Abslwent NASZE YCIE 1. Nasze ycie jest piêkne Piêkny jest ca³y œwiat Jeœli kcha siê innych Gdy cz³wiek drugiemu brat Ref. Tak szybk mijaj¹ lata Tak szybk przemija czas Pisenka umila ycie Pisenka rzjaœnia œwiat 2. Jeœli ktœ nie chce wierzyæ Niech przekna siê sam e z pisenk¹ na ustach Radœniej yje siê nam Ref. Tak szybk Tam gdzie œpiewaj¹ pieœni Serca twarte s¹ Szczere pdane rêce I nie szerzy siê z³ Ref. Tak szybk... pwlny (niektóre nietperze ddychaj¹ raz na dwie gdziny). Pdbnie dzieje siê z prac¹ serca (z 1000 uderzeñ na minutê u lec¹ceg nietperza d 25 u hibernuj¹ceg). Kr¹ enie tak e zwalnia wiêc skóra i kñczyny szybk staj¹ siê zimne w dtyku. Temperatura cia³a hibernuj¹ceg zwierzêcia m e spaœæ 20 stpni C, tak e niewiele przewy sza temperaturê tczenia, i zwierzê wydaje siê martwe. W rzeczywistœci jednak wnêtrze cia³a, zw³aszcza w klicy serca, nadal jest ciep³e i isttne prcesy yciwe - chæ prze³¹czne na znacznie ni szy bieg dbywaj¹ siê w stpniu wystarczaj¹cym d prze ycia. Pdwzgórze kntrluje temperaturê cia³a, nie dpuszczaj¹c, by spad³a zbyt nisk, nawet jeœli temperatura tczenia jest nadzwyczajnie niska. Ddajmy jednak, e amerykañski mrczek Lasiurus brealis ptrafi prze yæ nawet jeœli niektóre tkanki jeg cia³a zamarzn¹ przy temperaturze tczenia -5 stpni C. Orzesznice, sus³y i nietperze regularnie budz¹ siê ze snu zimweg, aby ddawaæ mcz i ka³, a czasem nawet uzupe³niæ zapasy t³uszczu, p ywiaj¹c siê, czym siê da. Inne œpichy, takie jak je e, œpi¹ bez przerwy przez ca³¹ zimê. Aby w tym d³ugim kresie bezczynnœci uchrniæ rgany wewnêtrzne przed atakiem bakterii yj¹cych w jelitach, w naczyniach krwinœnych w ich œcianach raz wyœció³ce ³¹dka grmadz¹ siê znaczne ilœci bia³ych krwinek, twrz¹c barierê przeciwk inwazji drbnustrjów. Brunatna tkanka t³uszczwa, tzw. grucz³ snu zimweg, dk³adana w znacznych ilœciach jesieni¹, spala siê bardz szybk, wydzielaj¹c du ciep³a, c ma znaczenie przy przebudzeniu. Budzenie m e t wydawaæ siê zaskakuj¹ce, ale budzenie siê ze snu zimweg m e byæ dla zwierzêcia niebezpieczniejsze ni przetrwanie w tym œnie d³ugich zimwych miesiêcy. Niebezpieczeñstw bierze siê st¹d, e wybudzenie wymaga znaczneg pdniesienia tempa metablizmu. Pniewa je e œpi¹ ca³y czas i nie uzupe³niaj¹ zapasów t³uszczu, zapasy te s¹ w tym mmencie na wyczerpaniu. D grzania budz¹ceg siê cia³a zu ywa siê mnóstw paliwa.jeœli wiêc jakiœ nieczekiwany bdziec zewnêtrzny zbudzi hibernuj¹ce zwierzê, a nie zd³a n uzupe³niæ zapasów t³uszczu przed pnwnym zapadniêciem w sen, m e przedwczeœnie zu yæ wszystkie rezerwy i umrzeæ. Dlateg nie nale y nigdy niepkiæ hibernuj¹cych je y. Opracwa³ Micha³ Janicki 16

17 BY AM W ROVANIEMI W sierpniu teg rku wybra³am siê na wycieczkê d Skandynawii. P zbaczeniu nrweskich firdów przyszed³ czas na jeden z bardziej ekscytuj¹cych elementów mjej wyprawy, czyli wizytê w finskiej Lapnii, w mieœcie Rvaniemi. Jest t wiska p³ na na kle pdbiegunwym, w której mieszka Œwiêty Mik³aj. Któ z nas nie wie, jak wygl¹da Œw. Mik³aj i kiedy jest jeg œwiêt? C rku dzieci na ca³ym œwiecie czekaj¹ na wizytê stareg cz³wieka z d³ug¹ siwa brd¹, ubraneg w czerwny kubrak, z wielkim wrkiem prezentów. Wydawa³by siê, e fajnie zbaczyæ na yw Œw. Mik³aja, i t teg prawdziweg, d któreg wysy³a siê listy i którym marzy siê, by zagœci³ i w naszych dmach. Œw. Mik³aj w ci¹gu dnia ma dwie gdzinne drzemki dla zregenerwania si³. Na szczêœcie, kiedy przyjecha³am, w³aœnie wróci³ z dpczynku i mg³am na nieg rzuciæ kiem. Tak naprawdê najwa niejszy jest Œw. Mik³aj, a nie m na g zbaczyæ, jeœli nie zap³aci siê 17 eur, c jest równznaczne z Mój szczêœliwy numerek Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników P³udnika, a zw³aszcza tych zmtryzwanych, d wziêcia udzia³u w naszej zabawie zatytu³wanej MÓJ SZCZÊŒLIWY NUMEREK. Jeœli jesteœ szczêœliwym psiadaczem czterech kó³ek, t namawiamy d wypatrywania swjeg numeru rejestracyjneg na pni ej zamieszcznym zdjêciu! A ptem tylk wystarczy przyjœæ d redakcji naszej gazety, d pmieszczeñ Warsztatu Sztuk, Skczów, ul.s³neczna 16, w ka d¹ œrdê gdzinie p dbiór nagrdy! Na zwyciêzcê czeka atrakcyjna nagrda w pstaci bgat ilustrwaneg atlasu samchdweg Eurpy lub Plski ufundwaneg przez Miejski Dm Kultury w Skczwie. Niestety, zamieszczne w pprzednim P³udniku numery rejestracyjne nie znalaz³y swjeg w³aœciciela, przez c nagrda nie zsta³a przyznana i czeka na klejneg zwyciêzcê. Knkurs wa ny jest bwiem tylk d ukazania siê klejneg wydania gazety. Pni ej publikujemy nastêpny MÓJ SZCZÊŒLIWY NUMEREK, a na w³aœciciela sftgrafwanej dnia 03,12, rejestracji czekamy w redakcji z dwdem sbistym raz dwdem rejestracyjnym. cen¹ za zdjêcie z nim. Nawet za kartkê na B e Nardzenie z yczeniami trzeba wydaæ 5 eur a i pami¹tki-zabawki w sklepikach maj¹ tak wysk¹ cenê, e p prstu szkda na nie pieniêdzy. Drewniane chatki, gdzie Œw. Mik³aj ma swje G³ówne Biur, Pcztê, restauracjê raz ca³¹ sieæ sklepików z pami¹tkami, twrz¹ klimat wiski bardz kaza³ej, a jednczeœnie, niestety muszê przyznaæ, niezwykle kiczwatej... Sam Œw. Mik³aj t p prstu jeden z nas, zwyk³ych ludzi, który mia³ wiêcej szczêœcia i zasiad³ p prstu na w³aœciwym st³ku. Nie pzsta³ mi nawet zdjêcie zrbine przez elfy ze Œw. Mik³ajem, w specjalnym pkju-biblitece, w tczeniu zdób b nardzeniwych: chinki, skarpet i prezentów, gdy szkda mi by³ pieniêdzy na cœ tak kmercyjneg, bez drbiny chcia magii i urku, z jakim kjarzy siê ta pstaæ. Wizyta w Lapnii tak naprawdê mnie rzczarwa³a, b ka dy z nas chce wierzyæ, e Œw. Mik³aj jest tak naprawdê bezintereswny i z dbrci serca rzdaje upminki dzieciakm. Myœlê, e lepiej pamiêtaæ legendê, która mówi, e Œw. Mik³aj by³ szlachetnym biskupem i na tê pami¹tkê bchdziæ jeg œwiêt. Patrz¹c kiem sby ju drs³ej, mgê stwierdziæ, e najwiêksz¹ frajdê mia³am, gdy by³am ma³¹ dziewczynk¹ a ktœ z mjeg tczenia: jciec, brat, dziadek przebiera³ siê dla mnie za Œw. Mik³aja i przynsi³ drbne upminki. Przebierajmy siê dla naszych pciech. Zapewnia t mi³e wspmnienia i dla nas i dla naszych dzieci, a tak e zbli a i wprwadza rdzinn¹ œwi¹teczn¹ atmsferê. Janna Ci³ka STA Y HARMONOGRAM ZAJÊÆ: SALA WIDOWISKOWA, KAWIARNIA SKOCZÓW, UL. TARGOWA 26, TEL. (033) DZIEÑ SALA GODZ. PONIEDZIA EK Kawiarnia Kawiarnia Sala widwiskwa Sala widwiskwa KO A ZAINTERESOWAÑ, ZESPO Y Sala widwiskwa Szklenie fryzjerów (1 raz w miesi¹cu) WTOREK Kawiarnia Emisja g³su Sala widwiskwa Frmacja taneczna Breakside ŒRODA Kawiarnia Kawiarnia Zarz¹d S.M. Wspólnta Zespó³ Reginalny Senir Sala widwiskwa Misja Nadzieji Sala widwiskwa Kurs tañca dla dzieci CZWARTEK Sala widwiskwa Kurs tañca dla drs³ych I grupa Sala widwiskwa Kurs tañca dla drs³ych II grupa PI TEK Kawiarnia Sala widwiskwa Klub Starej P³yty SOBOTA NIEDZIELA Sala widwiskwa Kawiarnia Sala widwiskwa KRAKÓW DA PLAMÊ 12 listpada br. w Miejskim Dmu Kultury w Skczwie dby³ siê sptkanie z kazji Œwiêta Niepdleg³œci. G³ówn¹ jeg atrakcj¹ mia³ byæ wystêp kabaretu Pczekalnia z Krakwa, który jak siê kaza³ mia³ niestety bardz specyficzne pczucie humru. 3 mê czyzn, przedstawiaj¹cych nie œmieszne skecze, nieudlnie próbwa³ rzbawiæ zgrmadzn¹ publicznœæ. Jedynym aspektem, który zaintereswa³ zgrmadzn¹ publicznœæ by³ pcz¹tkwe wyst¹pienie pana Rberta Orawskieg, który bardz interesuj¹c i barwnie pwiedzia³ histrii Œl¹ska Cieszyñskieg, raz wyw³anie na scenê Pani Ewy Bjdy z Biura Prmcji i Infrmacji w Skczwie i jej udzia³ w pardii Randki w Ciemn Rada Nadzrcza (statni pniedz.miesi¹ca) Rada Osiedlwa (drugi pniedz.miesi¹ca) Frmacja taneczna Arabeska Grupa rckwa Batalin D Amur Kncerty, Sptkania, Imprezy PlAnka Pszczelarze (druga niedziela miesi¹ca) Zespó³ Kameralny Abslwent "Dzieck t taki sympatyczny pcz¹tek cz³wieka." Dn Herld 17

18 Chcia³bym pójœæ d nieba,ale w piekle tylu znajmych... WARSZTATOWY ROK Antidtum na wszechmdne nicnierbienie, wszechbecn¹ nudê raz brak kncepcji dtycz¹cej w³asneg spe³nienia i rzwju stanwi¹ ctygdniwe zajêcia tematyczne, rganizwane przez Warsztat Sztuk. Na wszystkich kreatywnych, w ddziale Miejskieg Dmu Kultury, czeka sprzê ne z knkretnymi dniami tygdnia menu, zawieraj¹ce ciekawe prpzycje atrakcyjneg spêdzania czasu wlneg. Przedstawiny pni ej przewdnik p warsztatach dbywaj¹cych siê przy ul. S³necznej 16 ma za zadanie udzieliæ zaintereswanym wskazówek, c d istty samych zajêæ, jak równie pdsumwaæ dknania mijaj¹ceg rku. Dla smakszy kunsztwneg wyplatania ze s³ów metafrycznych brazów, nazywania p imieniu byæ m e nigdy wczeœniej nie nazwanych emcji, a tak e dla zaintereswanych spsbem na chwilwe wyzwlenie siê d cdziennej przy przygtwan warsztaty petyckie. Pp³udniami pierwszych pniedzia³ków miesi¹ca sptykaj¹ siê w klimatycznym pmieszczeniu galerii peci, a tak e wszyscy ci, którzy z przyjemnœci¹ zg³êbiaj¹ liryczne blicze literatury. Wœród gœci petyckich warsztatów w tym rku znaleÿli siê: Bgus³aw Rauer, Maria Burek, Ma³grzata Orawska, Beata Kaliñska, Maciej M. Szczawiñski raz Hildegarda Filas Gutkwska. Na majwym sptkaniu, zatytu³wanym Petycki prtret Jana Paw³a II, przypmnian znane i nieznane utwry Karla Wjty³y. Wieczór ten PLAN ZAJÊÆ WARSZTATU SZTUK Skczów, ul. S³neczna 16, tel WTOREK Gdz Warsztaty plastyczne dla dzieci Gdz Próba zesp³u Master f Mind ŒRODA Gdz Warsztaty dziennikarsk-literackie Gdz Knsultacje P³udnika Gdz Próba frmacji tanecznej CZWARTEK Gdz Warsztaty ceramiczne grupa I Gdz Warsztaty ceramiczne grupa II Gdz Próba zesp³u Kilka Kil PI TEK Gdz Warsztaty plastyczne Gdz Próba zesp³u Master f Mind SOBOTA Gdz Klub fantastyki Shadw Land wzbgaci³y równie wiersze uczestników warsztatów zwi¹zane tematycznie z papie em, jak równie refleksje skczwian uczestnicz¹cych w watykañskim pgrzebie: Wjciecha Grzebielca i Stanis³awa Kaczmarczyka. Klrwe widzenie œwiata prezentuj¹ we wtrki m³dzi uczestnicy warsztatów plastycznych. Ucz¹ siê ni dwzrwywaæ u³ ne przez prwadz¹ceg zajêcia Rafa³a Raszkê kwiatwe kmpzycje, czy znane z dzie³ s³ynnych mistrzów martwe natury. Dwa razy w rku pwstaj¹ bajecznie klrwe kartki œwi¹teczne, które wype³nine yczeniami ciesz¹ autrów, ich rdziny i znajmych. W statnich dniach d uzdlninej plastycznie grupy dzieci d³¹czy³y dwie Amerykanki, nadaj¹c artystycznym zajêcim miêdzynardwy wymiar. Bezgraniczna frma warsztatów przejawi siê tak e w dwlnœci stylwej i inwencyjnej, jak równie i w wieku uczestników wtrkweg malwania, któreg dln¹ granicê wyznaczaj¹ bracia Mi³ek (5 lat) i Wici (3 lata) Hleksa. Niec starsi, b zaliczaj¹cy siê ju d grupy m³dzie y i drs³ych, sptykaj¹ siê w celach plastycznych w pi¹tkwe wieczry. Pdczas zajêæ kszta³tuj¹ swe artystyczne talenty pd k¹tem dalszej edukacji, wyrbienia manualnych umiejêtnœci, a tak e i... czystej przyjemnœci dczuwanej z sameg faktu twrzenia. Niektórzy ju dntwali sbiste sukcesy ctygdniwej pracy zasilaj¹c szeregi pdzielaj¹cych ich talenty uczniów szkó³ artystycznych. Nabyte umiejêtnœci kjarzenia klrów, twrzenia kmpzycji, jak równie wiadmœci dtycz¹ce technicznej strny plastycznych zmagañ (malwanie na p³ótnie brazów lejnych, preparwanie pmcnych szkiców, radzenie sbie z technikami graficznymi linrytem itd.) bezsprzecznie przyczyni³y siê d zdbytych si¹gniêæ. Zachêtê d reprterskieg stylu ycia stanwi¹ warsztaty dziennikarsk literackie. Pcz¹tkw piera³y siê na teretycznych wskazówkach prwadz¹ceg Macieja Kalarusa. Jednak e z chwil¹ pw³ania d ycia nweg skczwskieg miesiêcznika - P³udnika zajêcia przyjê³y frm¹ ca³kwicie praktyczn¹. W ka de œrdy gimnazjaliœci i licealiœci sptykaj¹ siê by debatwaæ na tematy zwi¹zane z pzyskiwaniem nwych treœci d gazety, drzucaj¹ nwe pmys³y i ulepszaj¹ te, w których dpatrzyli siê pewnych niedci¹gniêæ. Warsztaty nie graniczaj¹ siê jednak jedynie d ctygdniwych sptkañ. Dziennikarze P³udnika s¹ widczni na skczwskich imprezach wszelkieg typu, przeprwadzaj¹ wywiady w terenie, a tak e sami wspó³rganizuj¹ przeró ne przedsiêwziêcia kulturalne. O ich pasji, energii i planach na przysz³œæ m na ju by³ przeczytaæ w G³sie ziemi cieszyñskiej, a efekty ich pracy dstêpne s¹ dla ka deg w pszczególnych punktach dystrybucji wy ej wymienineg miesiêcznika. Czwartkwe pp³udnia i wieczry zdminwane s¹ przez wa³kwanie, mdelwanie, lepienie przedmitów z wdziêczneg materia³u, jakim jest glina. Warsztaty ceramiczne prwadzi Krystyna Sembl, swajaj¹c w b³yskawicznym tempie wszystkich nwych uczestników z pdstawwymi zasadami pracy w glinianym twrzywie. Dzieci wyczarwuj¹ z gliny przedmity natury u ytkwej: kubki, dzbany, talerzyki, miseczki, kieliszki na jajka itd., a tak e dekracyjne frmy: figurki zwierz¹t, maski, zamki. Maj¹ tak e kazjê pznaæ funkcje i zasady dzia³ania egtycznie brzmi¹cych substancji takich, jak: angby, tlenki, szelaki, dziêki którym zwyczajne naczynie gliniane zmienia siê w interesuj¹cy, artystyczny wytwór. Prawdziwym rarytasem nie tylk dla najm³dszych uczestników zajêæ jest bserwacja ³¹czenia gliny z klrwym szk³em, które pdczas wypalania danych przedmitów w pnad 100 stpniwej temperaturze przybiera ciek³y stan skupienia. Ceramiczna zabawa sprwadza na zajêcia ca³e 18

19 rdziny. Niejednkrtnie zapcz¹tkwane przez dzieci lepienie przeradza siê w knstruwanie wymyœlnych frm w duetach z rdzicami, b¹dÿ te ewluuje w kierunku indywidualnej pracy twórczej drs³ych. W sali warsztatwej m na pdziwiaæ ju pszkliwine i wypalne z specjalistycznym piecu efekty zmagañ z glin¹. Najczêœciej pdziwianymi pracami s¹ ekspresyjne frmy wzrwane na ludzkich sylwetkach autrstwa Michaliny Muchy. Siedmigdzinne sptkania Klubu Fantastyki Shadw Land maj¹ miejsce w sbty. Wtedy t w Warsztacie Sztuk m na sptkaæ zafascynwanych magicznym œwiatem ch³pców, którzy ca³¹ sw¹ pasjê wk³adaj¹ w gry Warhammer Fantasy Battles. Œwiat warhammera jak pisze stj¹cy na czele Klubu Szymn Want (nazywany przez swych twarzyszy Bskim Szymnem ) jest fantastycznym, ale i mrcznym miejscem, gdzie tczy siê walka przetrwanie ras.(...)w œwiecie tym sptykamy ludzi, elfy, imperium, wampiry i rki, czyli wszystkie rasy znane nam dbrze z ksi¹ ek fantasy. Laikwi ciê k nad¹ yæ za hermetycznym œwiatem. Na pierwszy rzut ka widaæ ustawine na st³ach na przeciwk siebie armie misternie malwanych przez cz³nków Klubu kilkucentymetrwych figurek. Wspmagaj¹ je czêst upirne stwry raz skmplikwane machiny nieziemskich nazwach. Armie tcz¹ ze sb¹ bje, których z klei przebieg jest œciœle wyznaczany przez rzuty kstek raz dmierzanie centymetrem. Kilkugdzinne ptyczki przebiegaj¹ w atmsferze pe³neg skupienia raz bitewnej, mnumentalnej muzyki, znanej z takich superprdukcji kinwych, jak W³adca Pierœcieni, czy Gladiatr. Mim wjwniczeg charakteru klubwych sptkañ wœród cz³nków Shadw Landu nie brakuje yczliwej i pe³nej dbreg humru atmsfery. Pe³ni zapa³u ch³pcy brali równie udzia³ w turniejach rganizwanych przez pdzielaj¹cych ich pasjê znawców tematu z wjewództwa, jak równie dleglejszych terenów. Maj¹ na swym kncie wiele bitewnych sukcesów. Przez pó³ rku w pi¹tki mia³y miejsce warsztaty z psychlgii. W zamierzeniach prwadz¹ceg - Szymna Chrz¹stka by³ celwe miniêcie typw wyk³adweg spsbu realizwania zajêæ. Warsztaty zatem mia³y frmê czêœciw tylk zbli n¹ d lekcyjneg prezentwania pszczególnych treœci. Uczestnicy sami dbierali najbardziej interesuj¹c¹ ich tematykê klejnych sptkañ. Pznali mechanizmy rz¹dz¹ce stresem, asertywnœci¹, inteligencj¹ emcjnaln¹ na knkretnych, znanych z autpsji przyk³adach. Zsta³y im przedstawine tak e metdy zwalczania np.: nieuzasadnineg pczucia winy, czy mniej lub bardziej uœwiadminych lêków. Prwadz¹cy, uczestnicz¹cy sbiœcie d d³u szeg czasu w ró neg rdzaju terapiach grupwych, czy indywidualnych, pstanwi³ wprwadziæ elementy ze znanych mu sptkañ w zajêcia warsztatwe. Zapzna³ te sw¹ grupê z interesuj¹cymi publikacjami adekwatnymi d pdejmwanych prblemów. Wraz z przerw¹ wakacyjn¹ warsztaty uleg³y czaswemu zawieszeniu, wynikaj¹cemu z niedyspzycji prwadz¹ceg. Mamy nadziejê, e jak najszybciej zstan¹ wznwine. Sala warsztatwa Warsztatu Sztuk, prócz wy ej wymieninych zajêæ, jest miejscem prób zesp³ów: Kilka Kil (hip-hp), Masters f Mind (rck, metal) raz œwie ej grupy nie psiadaj¹cej jeszcze nazwy, graj¹cej alternativ rck. W jeden z wieczrów sptykaj¹ siê w niej dziewczyny dsknal¹ce swe umiejêtnœci tañca nwczesneg. Tymczasem d wtrku d pi¹tku w gdzinach zaprasza wszystkich gœci galeria znajduj¹ca siê w s¹siednim pmieszczeniu. W rku m na by³ w jej murach gl¹dach takie ekspzycje, jak: 28 stycznia Mja zak³adka d ksi¹ ki wystawa dzieciêcych prac plastycznych II Pwiatweg Knkursu Bibliteczneg 25 luteg TeatrGóryChmury wystawa ftgrafii dkumentuj¹cej pszukiwania teatralne Cieszyñskieg Studia Teatralneg /w ramach Prezentacji CST w skczwskim MDK/ 25 marca Chwila impresji wystawa baœniwych prac plastycznych Sylwii Króliczek 29 kwietnia Osid³aæ dziki wiatr wystawa malarstwa Sylwii K dñ 25 maja Cerkwie i kœci³y drewniane p³udniwej i p³udniw-wschdniej Plski akwarele i rysunki Mirs³awa Ogiñskieg 8 czerwca - 8 lipca Fteklgia wystawa ftgrafii Silvestra Szabó - ftgraficzny akcent partnerskiej wspó³pracy Skczwa z Karvin¹ pdczas XXXVIII Dni Skczwa 30 wrzeœnia Przestrzeñ pe³na puzzli wystawa megauk³adanek z puzzli autrstwa rdziny Penka³ów 28 paÿdziernika Oczy Afryki wystawa ftgraficzn-petycka Macieja Kalarusa 4 listpada - 16 grudnia Twórcza dekada ucji Kuli wystawa brazów ceramicznych, lejnych raz prac wyknanych technik¹ mieszan¹, a tak e przedmitów u ytkwych, zwieñczaj¹ca 10-lecie pracy twórczej uczestniczki warsztatów terapii zajêciwej Dmu Pmcy Sp³ecznej Feniks w Skczwie. Artyku³y przybli aj¹ce charakter ka dej z wymieninych wystaw publikwan sukcesywnie na ³amach infrmatra Urzêdu Miejskieg w Skczwie - Wieœci Skczwa. Zaintereswani mg¹ d nich pwróciæ dwiedzaj¹c internetw¹ strnê Miejskieg Dmu Kultury: Pd tym adresem znajduj¹ siê równie szczegó³we infrmacje dtycz¹ce planu zajêæ w Warsztacie Sztuk, jak równie dkumentuj¹ce je zdjêcia. Serdecznie zapraszamy! Julia Brda "Wa ne - c myœlimy, ale wa niejsze - c czynimy." Stefan Pacek 19

20 Jeœli nie masz p c yæ, yj na z³œæ innym. PO UDNIK Dzia³alnœæ Krytej P³ywalni Delfin w r. W rku, w którym Kryta P³ywalnia Delfin bchdzi³a 5-ci lecie swjeg istnienia, wiele siê dzia³. Pni ej pdan wa niejsze wydarzenia. Luty W lutym zrganizwan tradycyjne ju zawdy w krêgle Flinstn. W zawdach uczestniczy³y dru yny ze skczwskich gimnazjów. Marzec W marcu dby³y siê zawdy Zesp³u Szkó³ Specjalnych w Skczwie w grze w krêgle Laba. Zawdy przebieg³y w mi³ej i sprtwej atmsferze. Maj Miesi¹c maj nale a³ d samrz¹dwców. Samrz¹dwe zmagania w p³ywaniu i bwlingu dby³y siê 13 maja. W zawdach uczestniczy³y dru yny samrz¹dów z Pwiatu Cieszyñskieg. Czerwiec Laureaci zmagañ samrz¹dwych w bwlingu Pcz¹tek czerwca t kulminacja imprez zwi¹zanych z 5-ci leciem istnienia P³ywalni. G³ówn¹ atrakcj¹ by³ bicie rekrdu przez Marka Schustera w 24 gdzinnym p³ywaniu. Marek Szuster p³ywa³ w basenie sprtwym d gdziny 13-tej drugieg czerwca d gdziny 13-tej trzecieg czerwca. W p³ywaniu twarzyszy³a mu sztafeta ratwników Krytej P³ywalni Delfin. Aby impreza przebieg³a sprawnie, zawdnikami piekwa³a siê m³dzie ze skczwskich szkó³, która jednczeœnie liczy³a dleg³œci przep³yniête przez uczestników imprezy. W p³ywaniu brali udzia³ równie klienci GODZINY OTWARCIA H H P³ywalni, którzy sprawdzali swje si³y twarzysz¹c zawdnikm. W efekcie Marek Schuster przep³yn¹³ m i pbi³ swój yciwy rekrd w p³ywaniu z desk¹, a twarzysz¹cy mu ratwnicy raz klienci indywidualni ustanawiali swje w³asne rekrdy. Biciu rekrdu w p³ywaniu przez Marka Schustera twarzyszy³y równie inne imprezy. Na krêgielni zsta³ rzegrany turniej bwlingwy pd has³em Pbij rekrd krêgielni. Startuj¹cy rzgrywali jedn¹ grê sk³adaj¹c¹ siê z 10 rund, a punkty by³y naliczane metd¹ pen. W zawdach wziê³ udzia³ 12 zawdników. Zwyciêzcm zsta³y wrêczne dyplmy raz klicznœciwe statuetki. 3-g czerwca dby³y siê pkazy ratwnictwa wdneg, przygtwane przez zespó³ ratwników pracuj¹cych na P³ywalni raz ratwników sp³ecznych wspó³pracuj¹cych z P³ywalni¹. W czasie pkazów przedstawin: -ró ne spsby hlwania tn¹ceg, -przyk³ady kilku akcji ratwniczych, -pkazy czterech technik sprtwych stylów p³ywackich. Du e zaintereswanie raz rzbawienie wœród licznie zgrmadznej publicznœci wyw³a³y rekreacyjne style p³ywackich, przedstawine przez ratwników w frmie zabawwej. Pkazy, czêst nagradzane klaskami, zsta³y bardz dbrze cenine przez widzów. W ramach bchdów 5-ci lecia istnienia P³ywalni zrganizwan równie knkurs plastyczny pd nazw¹ P³ywaj z Delfinem. KRYTA P YWALNIA DELFIN Skczów, ul. Górecka 2a pniedzia³ek, wtrek, czwartek œrda, pi¹tek sbta, niedziela, œwiêt Marek Schuster w czasie bicia rekrdu (033) (033) W knkursie uczestniczy³y dzieci szkó³ pdstawwych Gminy Skczów. D knkursu zg³szn 101 prac, z czeg nagrdzn 12 w trzech kategriach wiekwych raz wyró nin 9 prac. Wynik g³szn na P³ywalni Delfin 3-g czerwca. P raz klejny w ramach imprez twarzysz¹cym Dnim Skczwa na Krytej P³ywalni Delfin zsta³y rzegrane zawdy pd nazw¹ Najszybszy zjazd rur¹. Zabawa plega³a na jak najszybszym zjeÿdzie na zje d alni wdnej, jednej z g³ównych atrakcji naszej P³ywalni. Zawdy dby³y siê 11 czerwca i wziê³ w nich udzia³ k³ 50 uczestników. Bir¹c pd uwagê d³ugœæ zje d alni (tj.93 m) uzyskiwan œrednie prêdkœci zjazdu dchdz¹ce d 15 km/gdz. Zwyciêzcy trzymali klicznœciwe nagrdy i dyplmy. W drugiej p³wie czerwca Kryta P³ywalnia Delfin, dla swich najm³dszych klientów, zrganizwa³a zawdy p³ywackie. W zawdach wziê³y udzia³ najstarsze grupy przedszklaków z Gminy Skczów, które w kresie ca³eg rku szklneg uczêszcza³y na basen wraz ze swymi wychwawcami. Mistrzstwa rzegrane zsta³y w ci¹gu dwóch dni 20 i 21 czerwca r. Mistrzstwa sk³ada³y siê z czterech knkurencji :wyœcigi rzêdów w labiryncie, przeprawa przez rzekê z desk¹, wêdruj¹ca Najszybszy zjazd rur¹ pi³ka, a statni¹ knkurencj¹ by³a gra w zbijaneg. Wszystkie przedszkla zsta³y nagrdzne symblicznymi nagrdami i s³dyczami. Knkurencje nadzrwali ratwnicy P³ywalni Delfin, a ca³a impreza przebieg³a w mi³ej i sympatycznej atmsferze. Lipiec W celu pszerzenia ferty Krytej P³ywalni Delfin w zakresie rekreacji, w lipcu twart bisk d gry w bules. W dniu r. Burmistrz Miasta Skczwa Pan Jerzy Malik dkna³ ficjalneg twarcia biska. W inauguracyjnej grze brali udzia³ radni Rady Miejskiej Skczwa raz zaprszeni przedstawiciele mediów. Zasady gry raz pkaz rzutów prezentwa³ Pan Andrzej Munikwski, mieszkaniec Gminy Skczów i jednczeœnie aktywny zawdnik ywieckieg Klubu Bules. Umiejêtnœci w grze próbwa³a równie Zawdy przedszklaków 20

Regulamin artystycznej półkolonii letniej

Regulamin artystycznej półkolonii letniej Regulamin artystycznej półklnii letniej Półklnia zapewnia letni wypczynek dla dzieci w budynku Uniwersytetu Papieskieg im. Jana Pawła II w Krakwie przy ulicy Bernardyńskiej 3. Półklnia plega na rganizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH Prwadzisz aktywny tryb życia? Częst trenujesz i bierzesz udział w zawdach? Jesteś wyczynwym sprtwcem? Pamiętaj: uprawianie sprtu łączy się ze zwiększnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.smszeligwski.edu.pl Lublin: Dstawa frtepianów i pianin dla Szkły Muzycznej im. Tadeusza Szeligwskieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.sr.gv.pl Radm: Świadczenie usług telekmunikacyjnych w ruchu wychdzącym i przychdzącym, plegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej Emisja Obligacji Serii C Dradca ds. ferty publicznej Oferujący Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne Tradycja, Zaufanie, Prfesjnalizm Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie prmcyjny. Wbec braku bwiązku sprządzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Łódź: Dstawa mieszanki mineraln-asfaltwej na zimn łącznie z transprtem i rzładunkiem na Obwdy Drgwe w Radmsku i Mzurkach. Numer głszenia: 83248-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy Tablica budwy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budwy Tablica budwy Tablica infrmacyjna pwinna zawierać: 1) kreślenie rdzaju budwy, rzbiórki lub rbót budwlanych raz ich adres i numer telefnu, 2) numer pzwlenia

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.:

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: Burmistrz Miasta Łwicza infrmuje, iż na terenie Gminy Miast Łwicz realizwany jest prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Opracwanie dkumentacji prjektw - ksztryswej przebudwy dróg gminnych: ul. Miła,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH Data przyjęcia karty zgłszenia:.. Nr zgłszenia / WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Świadczenie usługi wysyłki elementarza w tym: transprtu, pakwania, klejania i wysyłki,

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA Witam!!! Pracuję jak pedagg szklny. Mim zadaniem jest pznanie indywidualnych ptrzeb uczniów, analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych raz rganizwanie i prwadzenie różnych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pecgdy.cm.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi Gdynia: Zakup sprzętu elektrtechniczneg

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 328162-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kielce: Dstawa wypsażenia - urządzeń d utrzymania czystści - d Filharmnii Świętkrzyskiej im. O. Klberga w Kielcach Numer głszenia: 389600-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism Czaspisma z zakresu edukacji przyrdniczej i eklgicznej dstępne w czytelni czaspism BIOLOGIA W SZKOLE Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrdy i bilgii na wszystkich pzimach nauczania i w różnych typach szkół.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, Puck: Wyknanie instalacji elektrycznych w budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkwej 7 Numer głszenia: 376158-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przeprwadzenie kntrli jakści usług przewzwych wyknywanych na zlecenie Wjewództwa Łódzkieg przez Przewzy Reginalne Sp. z.. na bszarze wjewództwa łódzkieg na pdstawie Umwy świadczenie usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 44/2011 Wrcław, 14 kwietnia 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Rzbiórka budynku gspdarczeg i utwardzenie placu w Jędrzejwie przy ul.11 Listpada

Bardziej szczegółowo

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg na lata 2014-2020 Wypełnia Wniskdawca Wnisek skierwanie na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Kszalin: Ubezpieczenia majątkwe w tym kmunikacyjne mienia będąceg w zarządzie Zachdnipmrskieg Zarządu Dróg Wjewódzkich Numer głszenia: 386458-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Mentring działań merytrycznych - pełnienie funkcji metdyka ds. e-learningu. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Bytm: Działania infrmujące i prmujące Prjekt pn. Zmiana systemu napwietrzania reaktrów bilgicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej pn. Z Funduszami Eurpejskimi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa: Dstawa prgramwania graficzneg d aparatu ftgraficzneg, prgramwania d bróbki grafiki, drukarki laserwej, zewnętrznych dysków twardych raz nagrywarki DVD w pdziale na pakiety: Pakiet I: Dstawa prgramwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer;

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer; Wymagania edukacyjne z przedmitu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA Dział Instalacja systemu peracyjneg na serwerze Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: scharakteryzwać

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391.

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391. Darłw: Sukcesywna dstawa paliw płynnych d samchdów słuŝbwych Miejskieg Przedsiębirstwa Gspdarki Kmunalnej Sp. z.. w Darłwie w 2012 r Numer głszenia: 381580-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02- Warszawa: Dstawa paliwa w systemie bezgtówkwym d samchdów i inneg sprzętu eksplatwaneg przez WZMiUW w Warszawie: Zarząd i Oddziały w tym sekcje knserwacji urządzeń meliracji pdstawwej Numer głszenia: 321830-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji krdynatra zadania prmcja prjektu, knferencje, publikacje w prjekcie Otwarta szkła - system wsparcia uczniów migrujących. Numer głszenia: 141498-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Rk szklny 2014/2015 Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Raprt ewaluacji wewnętrznej Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie na ptrzeby 50 Międzynardweg Festiwalu Wratislavia Cantans

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji administratra strny internetwej www.plska-szkla.pl Numer głszenia: 297890-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarcin: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrwtnych w Zespłach Ratwnictwa Medyczneg data zamieszczenia: 05.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pr.radm.pl Radm: Zakwaterwanie i wyżywienie w śrdku płżnym nad linią brzegwą jezira umżliwiającym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe Wynagrdzenie za prace ksztryswe Przy ustalaniu wynagrdzenia za prace ksztryswe mają zastswanie przepisy ustawy cenach z dnia 5 lipca 2001r. ( Dz.U. nr 97, pz. 1050), które stanwią, że "ceny twarów i usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gv.pl Warszawa: Leasing peracyjny urządzenia umżliwiająceg przeprwadzanie ilściwej reakcji PCR

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r.

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. OGŁOSZENIE przetargu niegranicznym na: Odławianie bezdmnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. wartść szacunkwa zamówienia mniejsza d kwt kreślnych w przepisach wydanych na pdstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Żyrzyn: Termmdernizacja budynków kmunalnych w Gminie Żyrzyn. Numer głszenia: 190314-2014; data zamieszczenia: 05.06.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Flder i ultka d wystawy WWB IV na rzecz Muzeum Sztuki

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym Warszawa: Prjekt i wyknanie rbót budwlanych Remnt ciągów ewakuacyjn kmunikacyjnych (naprawa izlacji ścian piwnic, dgrzybianie, naprawa tynków, wymiana psadzki). Numer głszenia: 228854-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Strona internetowa dla rodziców dostępna od 02 kwietnia 2014 r.: https://www.edu.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010 II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko ds. portali internetowych portal poland.gov.pl w Biurze Rzecznika Prasowego MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Nabór na stanowisko ds. portali internetowych portal poland.gov.pl w Biurze Rzecznika Prasowego MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Nabór na stanwisk ds. prtali internetwych prtal pland.gv.pl w Biurze Rzecznika Prasweg MSZ. Numer głszenia: BRP 20/2013 Data ukazania się głszenia: 18 lipca 2013 Ministerstw Spraw Zagranicznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gv.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Naprawy bieŝące, przeglądy kreswe raz przeglądy rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. Infrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie. 2. Pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju

Bardziej szczegółowo

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer głszenia: 93128-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ugmichw.bip.lubelskie.pl Michów: Zakup i dstawa materiałów hydraulicznych, wyknanie przewiertów, bsługa

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22blt@sp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22blt@sp.mil.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.22blt@sp.mil.pl Malbrk: DOSTAWA NOWYCH PŁYT DROGOWYCH DLA JW 1128 MALBORK Numer głszenia: 365352-2014;

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy z dnia 15 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2015 Kierwnika Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Dbrzycy w sprawie głszenia nabru, pwłania Kmisji ds nabru raz ustalenia regulaminu nabru na wlne stanwisk ds. księgwści. Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: Dstawa fabrycznie nwej frezark grawerki CNC wraz z prgramwaniem, zestawem narzędzi i sprzętem numer sprawy 1094 Numer głszenia: 473798-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych Urząd Transprtu Klejweg w Warszawie Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: specjalista d spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Stanwisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy raz Przeciwpżarwych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA w Brójcach im. Janusza Korczaka na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA w Brójcach im. Janusza Korczaka na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA w Brójcach im. Janusza Krczaka na lata 2011-2016 1.ZARYS OGÓLNY KONCEPCJI. Przedszkle pwinn być przyjazną dla wszystkich placówką, w której będą uwzględnine indywidualne ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 5 / kmunikacja /2015 Numer głszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Tczew: ochrona osób i mienia Numer ogłoszenia: 60213-2010; data zamieszczenia: 18.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tczew: ochrona osób i mienia Numer ogłoszenia: 60213-2010; data zamieszczenia: 18.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tczew: chrna sób i mienia Numer głszenia: 60213-2010; data zamieszczenia: 18.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sprt.pl Tychy: Świadczenie usług transprtu drgweg - przewóz sób na rzecz Klubu Tyski Sprt S.A.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Sponsorów

Oferta dla Sponsorów H Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truski Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą pasjnaci nieba, a także zawdwi

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ Centrum Naukw-Badawcze Ochrny Przeciwpżarwej im. Józefa Tuliszkwskieg Państwwy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Plska Data wydania: 2.12.2015 Edycja: pierwsza Egzemplarz nr 1 Strna

Bardziej szczegółowo