Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³ Regionalny Mogilanie wyruszy³ na wschód. Celem podro y by³o miasto Dolina na Ukrainie po³o one ok. 120 km od granicy z Polsk¹. Ukraiñskim gospodarzem oraz przewodnikiem tak e duchowym Zespo³u by³ ks. Krzysztof Panasowiec. Cz³owiek, który od kilkunastu lat niezwykle aktywnie dzia³a na rzecz upowszechniania kultury polskiej wœród tamtejszej polonii. To w³aœnie na zaproszenie polskiej Szko³y Parafialnej w Dolinie, któr¹ prowadzi ks. Krzysztof przybyli z wizyt¹ do Doliny Mogilanie. Podczas piêciodniowego pobytu Zespó³ zwiedza³ Dolinê, Iwano-Frankowsk (dawny Stanis³awów), Ko³omyjê, Lwów oraz poznawa³ piêkno ukraiñskiej przyrody. Jednak to nie atrakcje turystyczne by³y tym najwa niejszym punktem pobytu Zespo³u na Ukrainie. Mogilanie przyjechali do Doliny, aby, przede wszystkim, upowszechniaæ polsk¹ kulturê wœród ukraiñskiej Polonii i zamys³ ten zosta³ konsekwentnie zrealizowany. Zespó³ koncertowa³ dla Polonii w Dolinie podczas œwiêta miasta pn. Dni Doliny oraz w Polskiej Szkole Œredniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie, a tak e przeprowadzi³ - pod okiem Pana Marka Harbaczewskiego - warsztaty taneczne dla dzieci z Polskiej Szko³y Parafialnej ks. Krzysztofa. Mogilanie uœwietnili tak e doliñsk¹ uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej kardyna³a Miros³awa Iwana Lubaczewskiego oraz mszê œwiêt¹ w jedynym koœciele rzymskokatolickim w Dolinie. Niew¹tpliwie nagrod¹ dla Zespo³u za trud w³o ony w koncerty by³a liczna publicznoœæ, gromkie brawa, a w szczególnoœci ³zy wzruszenia jakie pojawia³y siê wœród starszego pokolenia Polaków na widok strojów krakowskich. 16 wrzeœnia Zespó³ Regionalny Mogilanie wróci³ do Polski. Czy warto by³o wybraæ siê do naszego wschodniego s¹siada? Najtrafniejsz¹ odpowiedzi¹ na to pytanie wydaj¹ siê byæ s³owa ks. Krzysztofa Panasowca, który podczas kazania na niedzielnej mszy powiedzia³, e odwiedziny Zespo³u dodaj¹ spo³ecznoœci polonijnej wiary i si³y, a jednoczeœnie cz³onkowie Zespo³u staj¹ siê t¹ si³¹ wzmocnieni... Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach wraz z Zespo³em Regionalnym Mogilanie sk³ada serdeczne podziêkowania Stowarzyszeniu Wspólnota Polska oddzia³ w Krakowie, Piekarni W³osañ oraz firmie Zakopianka Pana Czes³awa Fr¹czka za pomoc w organizacji spotkania z ukraiñsk¹ Poloni¹. GOK Minê³a pi¹ta rocznica podpisania przez Gminê Mogilany oraz Gminê Untersteinach (Niemcy) porozumienia o nawi¹zaniu stosunków partnerskich. Bardzo cieszê siê, e aktywnie realizujemy zapisy naszego porozumienia poprzez wymiany uczniowskie oraz wizyty przedstawicieli samorz¹dów lokalnych. Uwa am, e stanowi¹ one wa ny element naszego partnerstwa, przyczyniaj¹ siê do zacieœnienia wiêzi pomiêdzy naszymi narodami oraz tworz¹ now¹ tradycjê wspólnej Europy. Mam nadziejê, e wymiany te bêd¹ nadal kontynuowane te s³owa skierowa³a Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a w oficjalnym piœmie do Burmistrza Untersteinach Heinez Burges oraz podziêkowa³a za dotychczasow¹ wspó³pracê. W dniach od 26 do 28 wrzeœnia na zaproszenie zaprzyjaÿnionego burmistrza delegacja z naszej gminy przebywa³a w Untersteinach w nastêpuj¹cym sk³adzie osobowym: Aneta Nêdza Zastêpca Wójta Gminy Mogilany, W³adys³aw Kwinta - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy, radni: Jerzy Cholewa, Wies³aw Klimas, Kazimierz Królik, Wojciech Os³oñski, Mieczys³aw Sikora, Józef Wawrzynek, So³tys so³ectwa Mogilany Marek Budek, Zbigniew Staszczak, Karina Kantor t³umacz, Anna Budek pracownik Biura Samorz¹du i Promocji Gminy oraz Orkiestra Dêta z W³osani na czele z kapelmistrzem Jackiem W³odarczykiem. Warto wspomnieæ, e to by³ zagraniczny debiut orkiestry, a tak e mo liwoœæ nawi¹zania miêdzynarodowych kontaktów. W programie wizyty zaplanowano zwiedzenie zapory wody pitnej w Mauthaus oraz urz¹dzenia do uzdatniania wody Rieblich. Punktem kulminacyjnym wyjazdu by³o uroczyste spotkanie mieszkañców dwóch zaprzyjaÿnionych gmin, na którym najwa niejsz¹ rolê odgrywa³a muzyka. To by³ czas przeznaczony na prezentacjê orkiestr dêtych. Nasi muzycy zostali przyjêci z aplauzem przez niemieck¹ publicznoœæ, a integracja zaowocowa³a wspólnym wykonaniem polskich utworów w niedzielne przedpo³udnie. Jedno jest pewne, takie spotkania s¹ potrzebne, stwarzaj¹ nowe mo liwoœci dla mieszkañców zaprzyjaÿnionych gmin oraz buduj¹ nowe relacje pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami. A. Budek Koncert Orkiestry Dêtej z W³osani podczas wizyty w Untersteinach. Cz³onkowie ZR Mogilanie podczas pobytu na Ukrainie. 2 PA DZIERNIK 2008

3 INFORMACJE: Wieczornica Wójt Gminy Mogilany Ma³gorzata Mardy³a serdecznie zaprasza na kolejn¹ Wieczornicê z okazji Œwiêta odzyskania Niepodleg³oœci, która odbêdzie siê 11 listopada br. rozpoczêcie godz msza œw. w Koœciele Parafialnym w Mogilanach. Szczegó³y na plakatach oraz stronie internetowej JESTEŒ OSOB NIEPE NOSPRAWN? CHCESZ PRZE AMAÆ BARIERÊ W YCIU ZAWODOWYM? ZAPRASZAMY DO GMINNEGO KONSULTANTA DS. OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Mo esz otrzymaæ: Informacjê o mo liwoœciach zatrudnienia. Kompleksow¹ pomoc w planowaniu przysz³oœci zawodowej. Aktualne informacje o uprawnieniach przys³uguj¹cych osobie niepe³nosprawnej. Materia³y promocyjne w postaci ulotek. Mo liwoœæ skorzystania z aktualnych ofert pracy. PRZYCHODZ C DO GMINNEGO KONSULTANTA ZWIÊKSZASZ SWOJE SZANSE NA RYNKU PRACY Miejsce urzêdowania: Urz¹d Gminy Mogilany, Mogilany, Rynek 2, parter (wejœcie od strony parku), pokój nr 5, Tel , , Fax: Dy ur Konsultanta: Poniedzia³ek od godz do godz Pi¹tek od godz do godz UG UG Mapa dostêpu do szerokopasmowego Internetu i telefonii stacjonarnej Urz¹d Komunikacji Elektronicznej zwróci³ siê w ramach ogólnopolskiej akcji - do Urzêdu Gminy Mogilany z proœb¹ o zg³aszanie informacji na temat obszarów na terenie Gminy Mogilany, na których brakuje dostêpu do telefonu stacjonarnego lub dostêpu do szerokopasmowego Internetu poprzez ³¹cze sta³e, a mieszkañcy wyra aj¹ jednoczeœnie chêæ korzystania z tego rodzaju us³ug. W zwi¹zku z powy szym, uprzejmie prosimy, aby zainteresowani mieszkañcy Gminy zg³osili taki fakt do Urzêdu Gminy Mogilany (osobiœcie, listownie na adres Urzêdu, faksem, drog¹ elektroniczn¹ na adres Z uwagi na charakter sprawy zg³oszenia telefoniczne nie bêd¹ przyjmowane.) W informacji prosimy podaæ lokalizacjê na której brak jest takich us³ug i nazwê operatora telekomunikacyjnego do którego Pañstwo siê zwracaliœcie. Informacje mo na zg³aszaæ poprzez formularz na stronie internetowej UKE: Informacja mo e byæ pomocna przy ewentualnych postêpowaniach o pozyskanie œrodków europejskich przez dostawców us³ug. e-urz¹d P. Soczek Za³atwianie spraw w Urzêdzie Gminy przez Internet Ranking samorz¹dów Rzeczpospolitej Innowacyjna Gmina Mogilany Gmina Mogilany uzyska³a tytu³ "Najlepszej Gminy w dziedzinie innowacji" za zajêcie 3 miejsca w kategorii gmin wiejskich i uplasowa³a siê na miejscu 16 w rankingu generalnym. Podstawowym celem konkursu jest wy³onienie, nagrodzenie a nastêpnie wsparcie samorz¹dów w pe³ni zaanga owanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz aktywnych w przyci¹ganiu nowych inwestorów. Wiêcej informacji o Konkursie na stronie 4. UG nasza stopka: G³os Gminy Mogilany - kwartalnik lokalny na ok³adce: Widok na Kraków z wie y koœcio³a w Libertowie. wydawca: Samorz¹d Gminy Mogilany, Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach Mogilany, tel.: (012) redakcja: Aneta Nêdza - koordynator, Jolanta Jurkiewicz, Krzysztof Musia³, Anna Budek Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt oraz skracania artyku³ów. materia³y: pracownicy jednostek organizacyjnych gminy sk³ad: Devilish Designer - Nakook - druk: Drukarnia Cracovia Transfer Kraków; ul. Torfowa 4 nak³ad: 3000 bezp³atnych egzemplarzy. kwartalnik dostêpny równie na stronie internetowej: Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzêdu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) mo e odbywaæ siê za poœrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wype³nienie formularza b¹dÿ do³¹czenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzêdu Podawczego lub osobiœcie. Skuteczne z³o enie drog¹ elektroniczn¹ wniosku do Urzêdu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji wymaga posiadania bezp³atnego konta u ytkownika na platformie epuap.gov.pl. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzêdu Gminy na tej platformie (skrót do tej strony znajduje siê na stronie internetowej mogilany.pl w dolnej czêœci prawego menu) to: epuap.gov.pl» Katalog us³ug (lista us³ug)» wg podzia³u terytorialnego» powiat krakowski» Mogilany (gmina wiejska). Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest mo liwe w godzinach pracy Urzêdu (w poniedzia³ki: , od wtorku do pi¹tku ) do Punktu Informacyjnego Dziennik Podawczy (holl, I piêtro) na nastêpuj¹cych noœnikach danych: dyskietka 1,44 MB, pamiêæ masowa USB 1.1 lub 2.0, p³yta CD-RW. Wymienione noœniki musz¹ mieæ mo liwoœæ zapisu urzêdowego poœwiadczenia odbioru. Dokumenty elektroniczne musz¹ byæ podpisane wa nym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty za³¹czników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkoœæ wszystkich za³¹czników do³¹czonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie mo e przekroczyæ 3MB. Dokumenty lub noœniki zawieraj¹ce oprogramowanie z³oœliwe" bêd¹ automatycznie odrzucane i nie zostan¹ rozpatrzone. P. Soczek PA DZIERNIK

4 Z sesji Rady Gminy Mogilany XVIII Sesja Rady Gminy Mogilany - 4 wrzeœnia 2008 r. Podjêto uchwa³y w sprawie: 1. Zaopiniowania projektu rozporz¹dzenia Wojewody Ma³opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina. XIX Sesja Rady Gminy Mogilany - 18 wrzeœnia 2008 r. Podjêto uchwa³y w sprawie: 1. Przyjêcia informacji o przebiegu wykonania bud etu Gminy Mogilany za I pó³rocze 2008 roku. 2. Przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Mogilanach za I pó³rocze 2008 roku. 3. Przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za I pó³rocze 2008 roku. 4. Emisji obligacji Gminy Mogilany oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 5. Zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Mogilany na 2008 rok. 6. Zmiany uchwa³y Nr XV/115/2008 Rady Gminy Mogilany z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Mogilany na lata Wyra enia zgody na zawarcie porozumienia pomiêdzy Gmin¹ Mogilany a Powiatem Krakowskim, dotycz¹cego wspólnego prowadzenia zadañ w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w ramach realizacji programu Badanie wad postawy uczniów klas 1 gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata UG Informacje dotycz¹ce dzia³añ Rady Gminy (w tym podjêtych uchwa³), Urzêdu Gminy oraz pozosta³ych jednostek organizacyjnych i pomocniczych znajduj¹ siê w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Ranking samorz¹dów Rzeczpospolitej. Innowacyjna Gmina Mogilany REMONTY DRÓG GMINNYCH 1. Wykonano remont drogi nr 77 w Kulerzowie mb szerokoœæ 3,5 m - korytowanie wykonanie podbudowy 40 cm (t³uczeñ kamienny) za kwotê ,25 z³ 2. Wykonano remont 4 dróg gminnych wraz z wykonaniem nawierzchni boiska sportowego w Gaju: - Mogilany, ul. S³owiañska 160 mb nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem - Gaj, ul.polna przebudowa zjazdu na drogê powiatow¹ na d³. 20 mb z nawierzchni¹ asfaltow¹ - Gaj, ul. Szkolna wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 210 mb wraz z odwodnieniem - Mogilany, ul. Parkowa wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 80 mb - wykonanie nawierzchni boiska w Gaju m 2 Wartoœæ zadania wynios³a ,98 z³ 3. Wykonano remont ul. Jab³oniowej w Libertowie na d³ugoœci 300 mb (nak³adka, chodnik, ciek wodny) oraz na d³ugoœci 315 mb korytowanie oraz wykonanie podbudowy. Wartoœæ zadania wynios³a ,37 z³ 4. Wykonano przebudowê ul. K¹ty we W³osani na d³ugoœci 635 mbnak³adka asfaltowa, rowy, korytka œciekowe. Wartoœæ zadania wynios³a ,25 z³ 5. Zakoñczono remont cz¹stkowy dróg zwi¹zany z ³ataniem dziur na drogach o nawierzchni asfaltowej. Wykonawc¹ by³a firma POL- BRUK Pietrzak Spó³ka jawna, Myœlenice, ul. S³owackiego 12/39. Wartoœæ robót zwi¹zana z ³ataniem dziur wynios³a ,00 z³. Roboty zosta³y odebrane z pocz¹tkiem lipca. Z uwagi na koniecznoœæ poprawy dróg asfaltowych zlecono roboty uzupe³niaj¹ce (44652 z³). 6. Zakoñczono remonty cz¹stkowe na drogach gminnych wirowych. Wyknawc¹ by³a Firma PHU aciak ze Stró y. W roku 2008 na przedmiotowe zadanie przeznaczono kwotê ,56 z³. Z uwagi na koniecznoœæ poprawy dróg t³uczniowych zlecono roboty uzupe³niaj¹ce (46116 z³). Z. Klimoñczyk Najlepsze samorz¹dy w Polsce pod wzglêdem efektywnoœci dzia³ania i poprawy jakoœci ycia spo³eczeñstwa zosta³y nagrodzone przez Kapitu³ê Rankingu Samorz¹dów organizowanego przez Dziennik "Rzeczpospolita". W konkursie oceniane by³y gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu oceniania by³a sytuacja finansowa, a tak e wysi³ek inwestycyjny gmin w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów. Czêœæ druga polega³a na diagnozie i ocenie zarz¹dzania gmin¹; w jaki sposób gminy zarz¹dzaj¹ maj¹tkiem, jak wspó³pracuj¹ z organizacjami pozarz¹dowymi, jakie œrodki przeznaczaj¹ na transport, na szkolnictwo, jaki jest przyrost inwestycji, dynamika rozwoju. Wed³ug s³ów przewodnicz¹cego Kapitu³y Jerzego Buzka Kapitu³a nie ma adnej mo liwoœci w "uznaniowoœci", a konkurs jest maksymalnie zobiektywizowany poprzez okreœlenie wyliczalnych wskaÿników. Inicjatywa "Ranking Samorz¹dów" rozpoczê³a siê przed 10 laty od publikacji z³otej setki samorz¹dów, we wspó³pracy "Rzeczpospolitej" z Centrum Badañ Regionalnych. W rankingu Samorz¹dów Rzeczpospolitej 2008 r., w ramach rankingu generalnego gmin wiejskich, Gmina Mogilany uplasowa³a siê na miejscu 16. W poprzednim roku zajêliœmy miejsce 43. To awans o 27 pozycji i najwiêkszy skok na liœcie rankingowej. Po raz pierwszy Kapitu³a wyró ni³a najbardziej innowacyjne samorz¹dy, czyli takie, które w swojej dzia³alnoœci wykorzystuj¹ najbardziej nowoczesne techniki. Gmina Mogilany w ramach tego konkursu zajê³a III miejsce w Polsce. Wiêcej w serwisie mogilany.pl pod adresem: UG W³osañ, ul. K¹ty. Libertów, ul. Jab³oniowa. Gaj, ul. Szkolna. Oczyszczalnie Œcieków Budynek oczyszczalni œcieków we W³osani. Zakoñczono realizacjê zadania: Wykonanie rozbudowy i przebudowê oczyszczalni œcieków we W³osani - I etap o przepustowoœci 350 m 3 na dobê. W ramach tego zadania wykonano pompowniê, sieci zewnêtrzne, gospodarkê osadem i zagospodarowanie terenu dla ca³oœci rozbudowy tj. o przepustowoœci 700 m 3 na dobê. Wykonano jeden reaktor i wannê Ci¹g dalszy na stronie nastêpnej 4 PA DZIERNIK 2008

5 reklama reklama reklama Oczyszczalnie Œcieków Ci¹g dalszy ze strony poprzedniej o przepustowoœci 700 m 3 na dobê. Wykonano jeden reaktor i wannê elbetow¹ dla drugiego reaktora. Kiedy zajdzie potrzeba to mo na zamontowaæ urz¹dzenia drugiego reaktora, obudowaæ go i oczyszczalnia bêdzie mieæ przepustowoœæ 700 m 3 na dobê. Zadanie wykonano zgodnie z harmonogramem. Roboty rozpoczêto 2 marca 2007 roku, zakoñczono zadanie 30 czerwca 2008 roku. W dniu r. uzyskano decyzjê pozwolenie na u ytkowanie. Wartoœæ robót budowlano-monta owych wynosi z³ Na realizacjê zadania zaci¹gniêto po yczkê z WFOŒiGW w Krakowie w wysokoœci z³ T.Be³ch Oczyszczalnia œcieków w Lusinie zakoñczono zadanie Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ W Gminie Mogilany, w miejscowoœci Lusina od paÿdziernika 2007 roku realizowany jest, przy wspó³udziale œrodków z Unii Europejskiej, projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Lusinie projekt w 60% jest wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( ,94 z³), w 10% ze œrodków bud etu pañstwa ( ,49 z³), a w 30% ze œrodków w³asnych Gminy ( ,48 z³). Efektem projektu jest wybudowanie nowego reaktora o przepustowoœci 300 m 3 /dobê w oczyszczalni œcieków Lusinie. Na realizacjê inwestycji Gmina Mogilany zaci¹gnê³a równie po yczkê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokoœci z³. Prawomocne pozwolenie na budowê uzyskano 1 wrzeœnia 2007 r. Budowê rozpoczêto 7 listopada 2007 r., a zakoñczono r. Wykonano now¹ przepompowniê, reaktor, sieci zewnêtrzne i zagospodarowanie terenu. W dniu r. skierowano œcieki na nowy reaktor. Przez najbli szy okres odbiór œcieków zapewni nowy reaktor. Istniej¹cy wymaga remontu. Po remoncie istniej¹cego reaktora oczyszczalnia bêdzie posiadaæ przepustowoœæ 500 m 3 /dobê. W opisywanym okresie Gmina wyst¹pi³a z jednym wnioskiem o refundacjê poniesionych wydatków na ³¹czn¹ kwotê refundacji ,51 z³ refundacja wp³ynê³a w dniu 29 lipca 2008 r. W najbli szym czasie z³o ony zostanie wniosek o refundacjê koñcow¹ i sprawozdanie koñcowe z realizacji projektu. Serdecznie zapraszamy do galerii zdjêæ Projektu, gdzie mo ecie Pañstwo przyjrzeæ siê Pañstwo poszczególnym etapom inwestycji zak³adka Gmina otwarta na fundusze strukturalne. Kucmin-Wêglarczyk Informacja prasowa Biura Konkursu Gmina Fair Play Gmina Fair Play nowa jakoœæ w polskich samorz¹dach Dobieg³a koñca VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Polska to kraj o wysokiej atrakcyjnoœci inwestycyjnej. Naszym atutem jest bez w¹tpienia po³o enie geograficzne, ch³onny rynek zbytu (du a liczba potencjalnych konsumentów), stale rosn¹cy odsetek osób z wy szym wykszta³ceniem oraz dynamicznie rozwijaj¹ca siê gospodarka. Obok tych wszystkich zalet inwestycyjnych równie istotn¹ rolê odgrywa jeszcze jeden element - tzw. przyjazna administracja. Przyjazna administracja to taka, która rozumie potrzeby wszystkich grup spo³ecznych i biznesowych funkcjonuj¹cych na jej terenie. Takie samorz¹dy s¹ œwiadome tego, e osi¹gniêcie za³o onych w strategiach dzia³ania celów zale y przede wszystkim od jakoœci wspó³pracy z lokalnymi partnerami. Przyjazna administracja dzia³a w imieniu i na rzecz wszystkich klientów urzêdu. W tym aspekcie niezwykle wa ne s¹ kwalifikacje pracowników gminy w zakresie obs³ugi inwestorów, szybkoœæ tej obs³ugi, trafnoœæ i prawid³owoœæ podejmowanych decyzji administracyjnych oraz ich terminowoœæ. Wa ne jest równie to, czy gmina mo e zaproponowaæ inwestorowi korzystne rozwi¹zania w celu oszczêdzenia jego kosztów i czasu. W³aœnie takie gminy osi¹gaj¹ sukcesy inwestycyjne i mog¹ szczyciæ siê najwy szymi ocenami jakoœci pracy urzêdników. Takie samorz¹dy zas³uguj¹ na najwy sze wyró nienia i szerokie wsparcie w promocji stosowanych rozwi¹zañ. Zadanie to spe³nia Konkurs i Program Certyfikacyjny Gmina Fair Play, bêd¹cy inicjatyw¹ skierowan¹ w³aœnie do takich samorz¹dów, które dbaj¹c o interesy spo³ecznoœci lokalnych stwarzaj¹ na swym terenie mo liwie najlepsze warunki dla rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej i inwestycyjnej. Gmina Mogilany po raz drugi do³¹czy³a do grona gmin Fair Play. 3 paÿdziernika 2008 roku w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odby³a siê uroczysta gala VII edycji konkursu, na której Wójt Gminy Mogilany Ma³gorzata Mardy³a odebra³a presti owy dyplom Gmina Fair Play UG ZAWIESZENIE DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ przez osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Zgodnie z nowym art. 14a. 1 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorca nie zatrudniaj¹cy pracowników mo e zawiesiæ wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej na okres od 1 miesi¹ca do 24 miesiêcy. W przypadku wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w formie spó³ki cywilnej, zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W okresie zawieszenia przedsiêbiorca nie mo e prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej i osi¹gaæ bie ¹cych przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, z zastrze eniem praw przedsiêbiorcy przestawionych poni ej. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, na podstawie przepisów o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jest dobrowolne. Przedsiêbiorca w okresie zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej nie op³aca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Za okres zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorca nie zatrudniaj¹cy pracowników nie ma obowi¹zku sk³adania deklaracji oraz op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. Zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej oraz wznowienie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej nastêpuje na wniosek przedsiêbiorcy z³o ony na piœmie w³aœciwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku przedsiêbiorców podlegaj¹cych obowi¹zkowi wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego w³aœciwemu s¹dowi rejestrowemu. Okres zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej rozpoczyna siê od dnia z³o enia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej i trwa do dnia z³o enia wniosku o wpis informacji o wznowieniu dzia³alnoœci gospodarczej. W stosunku do zobowi¹zañ o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przedsiêbiorca z³o y³ wniosek. A. Nowak PA DZIERNIK

6 reklama reklama reklama reklama reklama reklama G³os Gminy Mogilany Akcja Posesja Na prze³omie wrzeœnia i paÿdziernika specjalnie powo³ana komisja przeprowadzi³a akcjê "Posesja" w Gminie Mogilany. W sk³ad tej komisji wchodzili: so³tysi poszczególnych miejscowoœci (w pracach nie uczestniczyli so³tysi: Konar, Gaja i Mogilan) policjanci oraz przedstawiciele Urzêdu Gminy Mogilany odpowiedzialni za ochronê œrodowiska. W ramach tej akcji sprawdzano czy mieszkañcy Gminy Mogilany przestrzegaj¹ aktu prawa miejscowego, jakim jest Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Mogilany uchwalony Uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXI/279/2006 z dnia 30 marca 2006r. Przedsiêwziêcie to mia³o wieloaspektowy charakter, sprawdzano m. in. z jak¹ czêstotliwoœci¹ mieszkañcy wywo ¹ nieczystoœci ciek³e oraz czy posiadaj¹ stosowne faktury. Komisje reagowa³y na wszelkiego rodzaju zg³oszenia dotycz¹ce przede wszystkim odprowadzania nieczystoœci do przydro nych rowów, czy na s¹siednie nieruchomoœci oraz nielegalnego sk³adowania œmieci. Bardzo istotnym elementem kontroli by³o zwrócenie uwagi na bezpieczeñstwo ruchu drogowego, czy nieprawid³owe parkowanie samochodów. Akcja ta mia³a przede wszystkim profilaktyczno - pouczaj¹cy charakter. Nale y podkreœliæ fakt, i mieszkañcy gminy w wiêkszoœci przypadków bardzo dbaj¹ o swoje posesje poprzez upiêkszanie budynków i otoczenia zieleni¹ i kwiatami. Trzeba równie zwróciæ uwagê na nieprawid³owoœci, które w znacznej mierze dotyczy³y: braku dokumentów potwierdzaj¹cych wywóz szamba, odprowadzanie wód opadowych i nieczystoœci do przydro nych rowów czy naruszanie stosunków wodnych. Mieszañcy na terenie których odnotowano nieprawid³owoœci byli stosownie pouczani, informowani o przysz³ej podobnej kontroli, podczas której brak poprawy sankcjonowany bêdzie stosown¹ kar¹, b¹dÿ skierowaniem wniosku do S¹du Grodzkiego. Podkreœlano, i gospodarka odpadami ma ogromny wp³yw na poprawê jakoœci ca³ego œrodowiska, a co z tym idzie jakoœci naszego ycia. W wiêkszoœci przypadków mieszkañcy pozytywnie zareagowali na przeprowadzon¹ akcjê, za co bardzo dziêkujemy. M.Salawa Lokalna Grupa Dzia³ania Blisko Krakowa Od kwietnia 2008 roku Gmina Mogilany ma przyjemnoœæ uczestniczyæ, wraz ze Skawin¹, Czernichowem i Œwi¹tnikami Górnymi, w tworzeniu Lokalnej Grupy Dzia³ania Blisko Krakowa. Jest to specyficzna forma stowarzyszenia utworzona na potrzeby pozyskiwania œrodków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Obecnie stowarzyszenie przechodzi proces rejestracji w S¹dzie Rejestrowym w Krakowie oraz w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego (UMWM). Ponadto grupa robocza (po jednej osobie z ka dej zaanga owanej gminy: Pan Daniel Wrzoszczyk (Skawina), Pani ucja Kucmin- Wêglarczyk (Mogilany), Pani Ewa Lipowczan (Czernichów) oraz Pani Izabela Fio³ek (Œwi¹tniki Górne) pod okiem specjalisty Pana Leszka Leœniaka opracowuje Lokaln¹ Strategiê Rozwoju, bêd¹c¹ podstaw¹ wyboru Grupy do uzyskania dofinansowania z Urzêdu Marsza³kowskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich mo e staæ siê dla Gminy Mogilany szans¹ rozwoju na dwa sposoby: po pierwsze w ramach wspomnianej powy ej Lokalnej Grupy Dzia³ania Blisko Krakowa (konkurs dla Lokalnych Grup Dzia³ania - Oœ 4 PROW), albo w konkursie otwartym UMWM w Krakowie Oœ 3 PROW. W obu tych przypadkach konieczne jest sporz¹dzenie dokumentu bêd¹cego za³¹cznikiem do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Planów Rozwoju Miejscowoœci. Ka de so³ectwo, które zamierza zrealizowaæ inwestycje w wysokoœci dofinansowania maksymalnie 500 tyœ.z³, musi sporz¹dziæ tego typu dokument. Obecnie trwaj¹ prace nad aktualizacj¹ dokumentu dla 10 so³ectw naszej Gminy, które w poprzednim okresie programowania nosi³y nazwê Planów Rozwoju Miejscowoœci. Specyfika Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich polega przede wszystkim na tym, e jest najbli ej potrzeb mieszkañców tych terenów. To oznacza, e wszyscy Pañstwo, mieszkañcy Gminy Mogilany, macie mo liwoœæ uzyskania dofinansowania dla swoich projektów, o ile bêd¹ one zgodne z za³o eniami Programu. Warunkiem podstawowym jest realizacja dobra wspólnego. Premiowana bêdzie wspó³praca i kooperacja. W ramach Osi 3 programu (konkurs otwarty) o dofinansowanie mog¹ staraæ siê rolnicy, którzy chc¹ siê przekwalifikowaæ (co ma spowodowaæ przejœcie z KRUS na ZUS) oraz mikroprzedsiêbiorcy (pod warunkiem e zatrudni¹ przynajmniej jedn¹ osobê tak traktowane jest równie samozatrudnienie). W ramach Osi 4 LEADER (na któr¹ œrodki planuje pozyskaæ stowarzyszenie Blisko Krakowa ) wnioskodawcami mog¹ siê staæ równie nieformalne grupy zawi¹zane w celu realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, kluby sportowe, stowarzyszenia i inne wskazane Programem podmioty. Wszystkich Pañstwa zainteresowanych uzyskaniem dalszych informacji na ten temat odsy³amy na strony internetowe: root_um/podmiotowe/urzad/departamenty/desrirw/inform acje/default.htm stronê Ministerstwa Rolnictwa 9&LangId=0. W razie pytañ b¹dÿ w¹tpliwoœci zapraszamy do Biura Rozwoju i Funduszy Zewnêtrznych od poniedzia³ku do pi¹tku w Bazie Us³ug Komunalnych w Gaju, ul. Zadziele 43, oraz telefon: , w godzinach pracy Urzêdu od 7:00 do 15:00. Zapraszamy przede wszystkim do zaanga owania siê w prace stowarzyszenia Blisko Krakowa. Ju nied³ugo odbêdzie siê pierwsze Walne Zgromadzenie stowarzyszenia i z radoœci¹ powitamy na nim wszystkich Pañstwa, którzy zechc¹ swoim udzia³em i zapa³em wesprzeæ ideê wspólnotowej jednoœci obszarów wiejskich! Szczegó³owe informacje na ten temat mo na uzyskaæ u Pani ucji Kucmin- Wêglarczyk, Koordynatora Biura i cz³onka zespo³u roboczego Blisko Krakowa.. Kucmin-Wêglarczyk 6 PA DZIERNIK 2008

7 WAKACJE 2008 W wakacje Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach dofinansowywa³ kolonie dla dzieci i m³odzie y z terenu naszej Gminy. Dzieci mia³y okazjê braæ udzia³ w wyjazdach do Poronina (od 24 lipca do 29 lipca) i nad Balaton (od 11 sierpnia do 17 sierpnia). Podczas tych wyjazdów uczestnicy spêdzili niezapomniane chwile w otoczeniu piêknej przyrody i ró nego rodzaju atrakcji. Wakacje w Poroninie zosta³y zorganizowane przez ksiêdza Dariusza Suska wikariusza Parafii Rzymskokatolickiej p. w. œw. Bart³omieja Ap. w Mogilanach. Dzieci bra³y udzia³ w wycieczkach turystyczno krajobrazowych. Do najatrakcyjniejszych nale a³a wycieczka na Gêsi¹ Szyjê (1489 m n.p.m ), do Doliny Koœcieliskiej, w której uczestnicy zwiedzili Jaskiniê MroŸn¹ oraz Kasprowy Wierch. Dzieci mia³y równie okazjê zwiedziæ Muzeum Tatrzañskie w Zakopanem oraz Sanktuarium na Krzeptówkach. Jedn¹ z atrakcji by³a pe³na przygód wycieczka do Zamku w Niedzicy, gdzie dzieci pozna³y historiê Janosika i miejsca z nim zwi¹zane. Poza tym mia³y mo liwoœæ poczuæ, jak to jest zostaæ zakutym w dyby i uwieczniæ to na pami¹tkowym zdjêciu. Uczestnicy kolonii mieli wiele zajêæ zorganizowanych, które by³y przygotowane i prowadzone przez wykwalifikowanych wychowawców i opiekunów kolonii. Najwiêcej radoœci na tej kolonii sprawi³a dzieciom wyprawa do Aqua Parku w Zakopanem, oraz ognisko, w czasie którego wszyscy zajadali siê kie³baskami w takt piosenki turystycznej. Natomiast w sierpniu dzieci uczestniczy³y w wycieczce na Wêgry, gdzie mog³y poznaæ kulturê i zabytki innego kraju. Koordynatorem wyjazdu i zarazem opiekunem grupy by³a Z ca Dyrektora Szko³y Podstawowej w Mogilanach Pani Anna Strzeboñska. Wyjazd by³ zorganizowany na zasadzie wymiany, podczas której dzieci poznawa³y historiê i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Ju podczas pierwszego dnia uczestnicy zobaczyli Parlament w Budapeszczie oraz oceanarium pe³ne egzotycznych okazów zwierz¹t i ryb, gdzie niew¹tpliwie najwiêksze wra enie na dzieciach zrobi³y aligatory i olbrzymie rekiny. Ka dy kolejny dzieñ by³ wype³niony atrakcyjnymi zajêciami prowadzonymi pod kierownictwem wêgierskich nauczycieli. Dziêki mi³ej i owocnej wspó³pracy wychowawców z Polski i Wêgier, dzieci zawi¹za³y wiele nowych znajomoœci i przyjaÿni z wêgiersk¹ m³odzie ¹. Uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni do wêgierskiej szko³y, gdzie zobaczyli umiejêtnoœci zespo³u tanecznego, który jest w niej prowadzony. Po wystêpie mieli te mo liwoœæ spróbowania w³asnych si³ w tañcu, pod okiem tamtejszych instruktorów. By³y prowadzone równie bardzo atrakcyjne zajêcia plastyczne, które zaowocowa³y powstaniem drzewek przyjaÿni. Dzieci dosta³y te podkoszulki, które by³y przez nie malowane. Wspólnym elementem dla wszystkich by³o logo Unii Europejskiej, a ca³a reszta to radosna twórczoœæ naszych podopiecznych. Wyposa eni w podkoszulki i podzieleni na zespo³y uczestnicy brali udzia³ w konkursie z wiedzy o krajach Unii. Byli tak dobrze przygotowani, e zaskoczyli samych organizatorów a sprawny przebieg zajêæ pozwoli³ na organizacjê zawodów sportowych nad Balatonem. Dzieci mia³y wiele radoœci podczas tych wodnych szaleñstw, a na koñcu ich trud i wysi³ek zosta³ nagrodzony wieloma upominkami. Podczas pobytu odwiedzi³ nas burmistrz Sasd, który przywióz³ dla dzieci smakowity podarunek w postaci arbuzów. Równie kuchnia, która towarzyszy³a nam na wyjeÿdzie by³a znakomita i pozwoli³a nam zapoznaæ siê z tradycyjnymi potrawami kuchni wêgierskiej. Ca³y wyjazd by³ bardzo udany i atrakcyjny, a dowodem na to by³o zmêczenie dzieciaków, które dzielnie realizowa³y plan zajêæ. Mimo to by³y bardzo zadowolone z mo liwoœci poznania nowego miejsca, nowych kolegów i kole anek z zagranicy. GOPS Œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego Œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, s¹ nowym œwiadczeniem realizowanym przez Sekcjê Œwiadczeñ Rodzinnych - Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach od dnia 1 paÿdziernika 2008 r. Osob¹ uprawnion¹ do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zas¹dzone wyrokiem s¹du (lub ugod¹ s¹dow¹) alimenty od rodzica, je eli egzekucja tych alimentów jest bezskuteczna. Przez bezskuteczn¹ egzekucjê rozumie siê egzekucjê, w wyniku której, w okresie dwóch miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o enie wniosku o œwiadczenie z FA, komornik nie wyegzekwowa³ pe³nej nale noœci z tytu³u zaleg³ych i bie ¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych. Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik s¹dowy odpowiednim zaœwiadczeniem. W przypadku, gdy d³u nik mieszka za granic¹ RP, w celu potwierdzenia bezskutecznoœci egzekucji, do wniosku o przyznanie œwiadczenia z FA wnioskodawca musi do³¹czyæ odpowiednie zaœwiadczenie z s¹du okrêgowego (lub innego w³aœciwego s¹du) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji zas¹dzonych alimentów lub niemo noœæ prowadzenia egzekucji. Œwiadczenia z FA przys³uguj¹ na dziecko do ukoñczenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze œwiadczenia przys³uguj¹ do ukoñczenia 25 lat pod warunkiem, e uczy siê w ono szkole lub szkole wy szej. Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, którego rodzic nie p³aci zas¹dzonych alimentów, œwiadczenia przys³uguj¹ bez wzglêdu na wiek dziecka. O œwiadczenia z FA mo e ubiegaæ siê dziecko wychowywane zarówno przez samotnego rodzica, jak i rodzica, który zawar³ kolejny zwi¹zek ma³ eñski lub yje w nieformalnym zwi¹zku. Œwiadczenia te przys³uguj¹ ponadto w sytuacji gdy m¹ lub ona nie p³aci zas¹dzonych alimentów na dzieci. W takich przypadkach rodzic zobowi¹zany do alimentacji nie jest wliczany do sk³adu rodziny, wiêc jego dochód nie jest brany pod uwagê przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do œwiadczenia z FA. Prawo do œwiadczenia z FA przys³uguje, je eli przeciêtny miesiêczny dochód netto na osobê w rodzinie w roku poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy nie przekracza 725 z³. Ustalaj¹c prawo do œwiadczenia z FA na okres od 1 paÿdziernika 2008 r. do 30 wrzeœnia 2009 r. brany jest pod uwagê dochód uzyskany przez cz³onków rodziny w 2007 r. Œwiadczenia z FA przys³uguj¹ w kwocie bie ¹co zas¹dzonych alimentów, ale nie mog¹ wynieœæ wiêcej ni po 500 z³ na ka de z uprawnionych do alimentów dzieci. Wniosek o przyznanie œwiadczeñ z FA nale y z³o yæ bezpoœrednio w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach. W przypadku osoby niepe³noletniej wniosek z³o yæ powinien przedstawiciel ustawowy dziecka. GOPS Fina³ kampanii Zachowaj trzeÿwy umys³ Z koñcem sierpnia zakoñczy³a siê siódma edycja kampanii "Zachowaj TrzeŸwy Umys³". W tym roku w akcji tej wziê³o udzia³ ponad 900 samorz¹dów. Du e zaanga owanie miast i gmin pokazuje, e samorz¹dy bardzo powa nie traktuj¹ problem profilaktyki dzieci i m³odzie y. Gmina Mogilany równie wziê³a udzia³ w tym projekcie. Dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjów mia³y okazjê uczestniczyæ w konkursach plastycznych i sportowych. Wœród laureatów konkursów znaleÿli siê przedstawiciele naszej Gminy. Laureatami konkursu plastycznego "W poszukiwaniu kwiatu paproci" zostali: Micha³ Stroñski, Dominika Bodek (Szko³a Podstawowa w Lusinie), Miko³aj Wielgus (Szko³a Podstawowa w Konarach). Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy. GOPS reklama reklama reklama W naszej gazecie mo esz zamieœciæ reklamê. Kontakt: Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach ul. Grodzka 1 tel.: fax: PA DZIERNIK

8 reklama reklama reklama Zmiana siedziby Wydzia³u Paszportowego w Krakowie Urz¹d Stanu Cywilnego informuje, i z dniem 01 wrzeœnia 2008 roku zmianie uleg³a siedziba Oddzia³u Paszportowego Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, mieszcz¹cego siê do tej pory przy ul.sebastiana Obecnie wnioski paszportowe mo na sk³adaæ w Wydziale Paszportowym ul.przy Rondzie 6 (parter), w godzinach poniedzia³ek od , a od wtorku do pi¹tku w godz O paszporty wydawane przez Wojewodê Ma³polskiego mog¹ ubiegaæ sie osoby posiadaj¹ce pobyt sta³y na terenie woj.ma³opolskiego, po uprzednim przed³o eniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu nale nej op³aty. Poni ej podajemy w skrócie najwa niejsze informacje o dokumentach, jakie nale y przedstawiæ udaj¹c siê z wnioskiem o nowy paszport. Wymagane dokumenty dla osób pe³noletnich: 1) wype³niony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, podpisany w³asnorêcznie przez wnioskodawcê (wniosek do pobrania w siedzibie urzêdu w Krakowie) 2) dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy na jednolitym jasnym tle, maj¹ce dobr¹ ostroœæ oraz pokazuj¹ce wyraÿnie oczy i twarz od wierzcho³ka g³owy do górnej czêœci barków, tak aby twarz zajmowa³a 70-80% fotografii 3) oœwiadczenie o posiadanych dokumentach paszportowych, 4) odpis skrócony lub zupe³ny aktu urodzenia w przypadku ubiegania siê o wydanie paszportu po raz pierwszy, a tak e je eli nie jest mozliwe ustalenie to samoœci osoby ubiegaj¹cej siê o paszport na podstawie innych dokumentów, 5) odpis skrócony aktu ma³ eñstwa, je eli osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie paszportu zawar³a zwi¹zek ma³ eñski za granic¹ 6) osoba ubiegaj¹ca siê o paszport przedk³ada do wgl¹du dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj¹cy to samoœæ i obywatelstwo polskie, 7) dowód uiszczenia op³aty paszportowej op³ata podstawowa: 140 z³, (op³ata za wydanie nowego paszportu przed up³ywem terminu jego wa noœci, je eli paszport zosta³ utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza wynosi 420 z³, op³atê za wydanie paszportu obni a siê w przypadku wydania nowego paszportu przed up³ywem terminu wa noœci dotychczas posiadanego paszportu na skutek wyst¹pienia jednej z nastêpuj¹cych okolicznoœci: zmiany danych osobowych, które podlegaj¹ wpisowi do paszportu; zmiany wygl¹du osoby posiadaj¹cej paszport, mog¹cej utrudniæ ustalenie jej to samoœci; braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poœwiadczaj¹cych przekroczenie granicy) 8) z³o enie wniosku i odbiór paszportu nastêpuje osobiœcie w organie paszportowym lub w innym miejscu wskazanym przez ten organ. Wymagane dokumenty dla osób ma³oletnich poni ej 18 roku ycia: 1) wype³niony wniosek paszportowy podpisany w³asnorêcznie przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, 2) dwie jednakowe kolorowe fotografie, o wymiarach i standardach, jak w przypadku osób pe³noletnich, 3) pisemna zgoda rodziców lub ustanowionych przez s¹d opiekunów, albo jednego z rodziców (gdy z orzeczenia s¹du wynika, e prawo decydowania w sprawie wydania paszportu ma³oletniemu nie przys³uguje drugiemu z rodziców) z³o ona w obecnoœci pracownika organu paszportowego (za granic¹ konsula) b¹dÿ notariusza. W przypadku braku zgodnoœci stanowisk rodziców lub niemo noœci uzyskania zgody jednego z nich, zgodê na wydanie paszportu zastêpuje orzeczenie s¹du rodzinnego 4) oœwiadczenie o posiadanych przez ma³oletniego dokumentach paszportowych 5) odpis skrócony lub zupe³ny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania siê o wydanie paszportu po raz pierwszy, oraz je eli nie jest mo liwe ustalenie to samoœci osoby ubiegaj¹cej siê o paszport na podstawie innych dokumentów. 6) rodzice/opiekunowie prawni przedk³adaj¹ do wgl¹du dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj¹cy ich to samoœæ 7) dowód uiszczenia op³aty paszportowej orygina³, wg nastêpuj¹cej wysokoœci: - osoby, które w dniu z³o enia wniosku, nie ukoñczy³y 7 roku ycia - 30 z³. - osoby, które w dniu z³o enia wniosku ukoñczy³y 7 lat, a nie ukoñczy³y 13 roku ycia - 60 z³. - osoby, które w dniu z³o enia wniosku ukoñczy³y 13 lat, a nie ukoñczy³y 18 roku ycia z³. Osoby wymienione powy ej wnosz¹ op³atê w wys. 50% powy szych kwot je eli s¹: rencistami, osobami niepe³nosprawnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pó n. zm.), osobami przebywaj¹cymi w domach pomocy spo³ecznej lub w zak³adach opiekuñczych albo korzystaj¹cymi z pomocy spo³ecznej w formie zasi³ków sta³ych, b¹dÿ bêd¹cymi uczniami szkó³. 8) je eli o paszport dla osoby ma³oletniej wystêpuje opiekun prawny nale y przed³o yæ do wgl¹du zaœwiadczenie s¹du opiekuñczego o objêciu opieki, je eli zaœ osoba ma³oletnia przebywa w rodzinie zastêpczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemo liwy nale y do³¹czyæ do wniosku orzeczenie s¹du opiekuñczego zezwalaj¹ce na wydanie paszportu. Przy sk³adaniu wniosku o wydanie paszportu wymagana jest obecnoœæ ma³oletniego dziecka. Odbioru paszportu dla ma³oletniego mo e dokonaæ jeden z rodziców lub opiekunów. Ma³oletni, którzy ukoñczyli 13 lat odbieraj¹ ten dokument osobiœcie, w obecnoœci przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów. Wszelkie dodatkowe informacje mo ecie Pañstwo uzyskaæ bezpoœrednio w Wydziale Paszportowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 6 tel. 012/ (informacja paszportowa) lub 012/ , a tak e na stronie internetowej wybieraj¹c spoœród dostêpnych kart informacyjnych dzia³ pn. Obywatel. USC INFORMACJA Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach informuje, i od miesi¹ca sierpnia br. rozpocz¹³ realizacjê projektu systemowego pt. Aktywna integracja szans¹ dla Ciebie i Twojej rodziny, który jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Za³o enia projektu s¹ zgodne z zapisami Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spo³ecznej Poddzia³anie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej. G³ównym celem projektu Aktywna integracja szans¹ dla Ciebie i Twojej rodziny jest podniesienie aktywnoœci zawodowej i spo³ecznej osób, które bêd¹ w nim uczestniczy³y. Projekt adresowany jest do piêciu osób, mieszkañców Gminy Mogilany, którzy nie pracuj¹ zawodowo oraz s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej. Osoby te zostan¹ objête wielowymiarow¹ pomoc¹ i wsparciem ze strony tut. Oœrodka w tym specjalistów tj. doradcy zawodowego i psychologa. GOPS Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 8 PA DZIERNIK 2008

9 Informacja o pracy Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych za okres r. W okresie od r. do r. na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych na terenie Gminy Mogilany odnotowano ³¹cznie 37 przestêpstw, w tym: 11 kradzie y z w³amaniem, 10 kradzie y, 2 znêcania siê nad rodzin¹, 1 pobicie, 3 uszkodzenia mienia, 1 zgwa³cenie, 1 po ar, 5 innych przestêpstw, 3 uszkodzenia cia³a. Ponadto odnotowano 3 wypadki drogowe, 9 kolizji drogowych, zatrzymano 5 nietrzeÿwych kieruj¹cych, zatrzymano 2 osoby poszukiwane i 2 sprawców pope³nienia przestêpstwa. Skierowano 18 wniosków o ukaranie do S¹dów Grodzkich, na³o ono 54 mandaty karne na ³¹czn¹ kwotê z³. Policjanci podjêli i za³atwili 254 interwencje domowe, procedurê Niebieskiej Karty wdro ono w 11 przypadkach przemocy w rodzinie. Policjanci brali tak e udzia³ w zabezpieczaniu uroczystoœci i imprez plenerowych. Na wniosek Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych S¹d Rejonowy zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesiêcy w stosunku do 1 podejrzanego. Z uwagi na wczeœnie zapadaj¹cy zmrok jak te coraz trudniejsze warunki pogodowe apelujê do Pañstwa o zachowanie szczególnej ostro noœci podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych, pamiêtajmy o w³¹czaniu œwiate³ do jazdy dziennej jak te o stosowaniu siê do znaków drogowych w szczególnoœci proszê o ostro noœæ na drodze E-7 z uwagi na remont jezdni. Zawsze pamiêtajmy o innych uczestnikach ruchu drogowego, a w szczególnoœci o pieszych. O ile to mo liwe dopilnujmy aby dzieci na swych tornistrach i ubraniach mia³y za³o one elementy odblaskowe co przy szybko zapadaj¹cym zmroku lub przy utrudnionych warunkach pogodowych pozwoli na wczeœniejsze zauwa enie pieszych uczestników ruchu. Proszê tak e o zlecenie wyspecjalizowanym firmom przegl¹du instalacji grzewczej i kominowej aby podczas sezonu zimowego unikn¹æ wyst¹pienia po aru jak te cofniêcia spalin w przewodach kominowych, poniewa w przesz³oœci dochodzi³o do opisanych zdarzeñ. Ponownie apelujê o dopilnowanie w³aœciwego zabezpieczenia swojego mienia poprzez wszystkie dostêpne œrodki techniczne i mechaniczne. Ka de dodatkowe zabezpieczenie powoduje trudnoœci w dzia³aniu sprawcy i niejednokrotnie przyczyni siê do rezygnacji sprawcy z pope³nienia czynu zabronionego. Apel kierujê tak e do w³aœcicieli nowowybudowanych domów, aby w³aœciwie zabezpieczyli teren budowy w okresie jesienno-zimowym. DRODZY MIESZKAÑCY POWIATU KRAKOWSKIEGO Pragnê Pañstwa poinformowaæ, e od po³owy lutego 2008 roku w Referacie Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie dzia³a Szkolny Telefon Pomocy i Wsparcia. Szukaj¹c coraz to skuteczniejszej formy ujawniania przemocy wœród osób Nieletnich, zw³aszcza w szko³ach, ale tak e w rodzinach lub miastach i wioskach powiatu krakowskiego policjanci z KPP w Krakowie wyszli z inicjatyw¹ uruchomienia specjalnej linii telefonicznej. Czêsto bowiem nieletni doœwiadczaj¹cy przemocy jest w swoich problemach osamotniony, nie wie do kogo i w jaki sposób móg³by zwróciæ siê o pomoc. Droga telefonicznego kontaktu jest prosta i ³atwo dostêpna. Dzwoni¹c pod nr (012) m³ody cz³owiek mo e zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc i wsparcie w rozwi¹zaniu swoich problemów. Telefon pozwala na szybki kontakt ze specjalist¹ ds. nieletnich. M³odzie uzyska w ten sposób dostêp do informacji i porad zaœ Komenda uzyska informacje (w tym tak e anonimowe) na temat przemocy szkolnej i rówieœniczej oraz innych przestêpstw i wykroczeñ, które pozwol¹ na skuteczna walkê z nimi. Policjant dy uruj¹cy w zale noœci od zg³aszanego problemu, podejmie natychmiastowe dzia³ania lub w przypadku, kiedy szybka interwencja Policji nie bêdzie konieczna, rozmówca zostanie poinformowany o dalszym mo liwym sposobie rozwi¹zania problemu (prowadzenie postêpowañ, przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno ostrzegawczej lub interwencji w sytuacji zagro enia dzieci i m³odzie y przestêpczoœci¹ i demoralizacj¹). Ze œrodków przeznaczonych na realizacjê programu Bezpieczny Powiat Krakowski zosta³ zakupiony aparat telefoniczny oraz materia³y informacyjno-promocyjne w postaci plakatów, kalendarzyków, planów lekcji, zosta³y rozkolportowane w szko³ach, urzêdach oraz instytucjach, znajduj¹cych siê na terenie powiatu krakowskiego. Koszty funkcjonowania telefonu s¹ pokrywane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Wraz z rozpoczêciem roku szkolnego do szkó³ oraz innych instytucji ponownie trafi¹ plakaty informuj¹ce o Szkolnym Telefonie Pomocy i Wsparcia Zadzwoñ gdy jesteœ: - œwiadkiem, ofiar¹ przemocy szkolnej lub rówieœniczej b¹dÿ posiadasz wiedzê na ten temat! Uzyskasz pomoc, radê, wsparcie! Pomó Policji w walce z patologiami! Komendant KP w Œwi¹tnikach Górnych kom. mgr Grzegorz Pazdan z oœwiaty: Stypendia Wójta Po raz kolejny przydzielono jednorazowe finansowe Stypendia Wójta Gminy Mogilany za rok szkolny 2007/2008. Za wysokie wyniki w nauce oraz osi¹gniêcia sportowe otrzyma³y je nastêpuj¹ce osoby: Urszula Kowal / SP Lusina, Klaudia Leœniak-Reiss / Gimnazjum Gaj, Karolina Piszczek / SP Gaj, Katarzyna Kaim / SP Lusina. Za wysokie wyniki w nauce: Katarzyna KuŸma / SP Libertów, Kamila Matoga / SP W³osañ, Krzysztof Piszczek / SP Mogilany, Paulina Karska / SP Mogilany, Joanna Wal / Gimnazjum Mogilany, Sara Musia³ / SP W³osañ, Beata Kubas / Gimnazjum Mogilany. Za osi¹gniêcia sportowe: Paulina Guzik / SP Gaj, Magdalena Walas / SP Mogilany. Program UCZEÑ NA WSI Gmina Mogilany przyst¹pi³a do realizacji obszaru A pilota owego programu "Uczeñ na wsi", którego celem jest pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne, zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz miejskowiejskie. Realizatorem programu s¹ oddzia³y PFRON oraz gminy, które przyjê³y przes³ane przez PFRON zaproszenie do uczestnictwa w programie. Uczestnicy programu musz¹ spe³niæ kilka warunków, m. in. posiadanie wa nego orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, pobieranie nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, sta³e zameldowanie na terenie gminy, dochody brutto nie mog¹ przekraczaæ 120% najni szego wynagrodzenia, przypadaj¹cego na jednego cz³onka rodziny pozostaj¹cego we wspólnym gospodarstwie domowym (w 2008 roku jest to kwota 1 123,20). Program dofinansowania mo e obejmowaæ nastêpuj¹ce koszty: zakup przedmiotów umo liwiaj¹cych naukê, uczestnictwo w zajêciach podnosz¹cych sprawnoœæ fizyczn¹ lub psychiczn¹, ponadto w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu podlega³y równie koszty dojazdu, zakwaterowania, wy ywienia (w przypadku, gdy uczeñ pobiera naukê poza miejscem sta³ego zameldowania). Wnioski przyjmowane by³y do 30 wrzeœnia 2008 r., w siedzibie Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³ w Mogilanach. Stypendia szkolne Wp³ynê³y 144 wnioski na stypendia szkolne, które co roku nale y sk³adaæ do 15 wrzeœnia, dla uczniów, którzy pochodz¹ z rodzin, gdzie dochód na jednego cz³onka, nie przekracza 351,00 z³. Stypendia te przydzielane s¹ na rok szkolny. Niestety, gmina nie otrzyma³a jeszcze œrodków na ten cel, dlatego decyzje zostan¹ wydane dopiero po ich przys³aniu. Przypominamy osobom zainteresowanym o koniecznoœci zbierania faktur i rachunków na zakupywane pomoce edukacyjne. Niespe³nianie obowi¹zku W zmianach do ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, wprowadzonych w lipcu 2008 roku, zdefiniowano pojêcie "niespe³niania obowi¹zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi¹zku szkolnego lub obowi¹zku nauki", rozumiane jako nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœæ dziecka, w okresie jednego miesi¹ca na co najmniej 50%: obowi¹zkoiwych zajêæ edukacyjnych w przedszkolu (oddziale pzredszkolnym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i, w przypadku spe³niania obowi¹zku nauki, przez uczêszczanie na zajêcia lub w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie podrêczników W paÿdzierniku dobiegnie koñca realizacja projektu: "Wyprawka szkolna", w zwi¹zku z przekazan¹ dotacj¹ celow¹ ok. 7 tys. z³. Rodzicom zostan¹ wyp³acone pieni¹dze za zakup podrêczników dla dzieci z klas "O", do 70 z³, klas I, do 130 z³, klas II, do 150 z³, klas III, do 170 z³. Dofinansowanie zakupu ksi¹ ek dotyczy 51 uczniów, w rodzinach których, dochód na jedn¹ osobê nie przekracza miesiêcznie 351 z³. Pocz¹tek roku szkolnego W szko³ach na terenie naszej gminy rozpoczê³o naukê ok dzieci w 82 oddzia³ach, w tym w oœmiu oddzia³ach "O" dzieci. Do szkó³ dowo onych jest autobusem szkolnym oraz MPK (zwrot kosztów biletów), ok. 300 dzieci. Gmina realizuje te, wynikaj¹cy z przepisów ustawy o systemie oœwiaty, obowi¹zek dowo enia dzieci niepe³nosprawnych do szkó³ integracyjnych i specjalnych. Dwadzieœcia dzieci dowo onych jest do placówek w Krakowie i Skawinie. Koszt dowozu dzieci do szkó³ to ponad 300 tys. z³otych. J. Jurkiewicz PA DZIERNIK

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu Miesiêcznik bezp³atny Gmina Postomino 224 Rok XIX wrzesieñ 2008 10 miejsce w kraju, 3 w województwie Ranking Rzeczpospolitej Regionalnego, jak i Funduszu Europejski samorz¹d powsta³ na Spójnoœci czy programu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo