Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³ Regionalny Mogilanie wyruszy³ na wschód. Celem podro y by³o miasto Dolina na Ukrainie po³o one ok. 120 km od granicy z Polsk¹. Ukraiñskim gospodarzem oraz przewodnikiem tak e duchowym Zespo³u by³ ks. Krzysztof Panasowiec. Cz³owiek, który od kilkunastu lat niezwykle aktywnie dzia³a na rzecz upowszechniania kultury polskiej wœród tamtejszej polonii. To w³aœnie na zaproszenie polskiej Szko³y Parafialnej w Dolinie, któr¹ prowadzi ks. Krzysztof przybyli z wizyt¹ do Doliny Mogilanie. Podczas piêciodniowego pobytu Zespó³ zwiedza³ Dolinê, Iwano-Frankowsk (dawny Stanis³awów), Ko³omyjê, Lwów oraz poznawa³ piêkno ukraiñskiej przyrody. Jednak to nie atrakcje turystyczne by³y tym najwa niejszym punktem pobytu Zespo³u na Ukrainie. Mogilanie przyjechali do Doliny, aby, przede wszystkim, upowszechniaæ polsk¹ kulturê wœród ukraiñskiej Polonii i zamys³ ten zosta³ konsekwentnie zrealizowany. Zespó³ koncertowa³ dla Polonii w Dolinie podczas œwiêta miasta pn. Dni Doliny oraz w Polskiej Szkole Œredniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie, a tak e przeprowadzi³ - pod okiem Pana Marka Harbaczewskiego - warsztaty taneczne dla dzieci z Polskiej Szko³y Parafialnej ks. Krzysztofa. Mogilanie uœwietnili tak e doliñsk¹ uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej kardyna³a Miros³awa Iwana Lubaczewskiego oraz mszê œwiêt¹ w jedynym koœciele rzymskokatolickim w Dolinie. Niew¹tpliwie nagrod¹ dla Zespo³u za trud w³o ony w koncerty by³a liczna publicznoœæ, gromkie brawa, a w szczególnoœci ³zy wzruszenia jakie pojawia³y siê wœród starszego pokolenia Polaków na widok strojów krakowskich. 16 wrzeœnia Zespó³ Regionalny Mogilanie wróci³ do Polski. Czy warto by³o wybraæ siê do naszego wschodniego s¹siada? Najtrafniejsz¹ odpowiedzi¹ na to pytanie wydaj¹ siê byæ s³owa ks. Krzysztofa Panasowca, który podczas kazania na niedzielnej mszy powiedzia³, e odwiedziny Zespo³u dodaj¹ spo³ecznoœci polonijnej wiary i si³y, a jednoczeœnie cz³onkowie Zespo³u staj¹ siê t¹ si³¹ wzmocnieni... Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach wraz z Zespo³em Regionalnym Mogilanie sk³ada serdeczne podziêkowania Stowarzyszeniu Wspólnota Polska oddzia³ w Krakowie, Piekarni W³osañ oraz firmie Zakopianka Pana Czes³awa Fr¹czka za pomoc w organizacji spotkania z ukraiñsk¹ Poloni¹. GOK Minê³a pi¹ta rocznica podpisania przez Gminê Mogilany oraz Gminê Untersteinach (Niemcy) porozumienia o nawi¹zaniu stosunków partnerskich. Bardzo cieszê siê, e aktywnie realizujemy zapisy naszego porozumienia poprzez wymiany uczniowskie oraz wizyty przedstawicieli samorz¹dów lokalnych. Uwa am, e stanowi¹ one wa ny element naszego partnerstwa, przyczyniaj¹ siê do zacieœnienia wiêzi pomiêdzy naszymi narodami oraz tworz¹ now¹ tradycjê wspólnej Europy. Mam nadziejê, e wymiany te bêd¹ nadal kontynuowane te s³owa skierowa³a Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a w oficjalnym piœmie do Burmistrza Untersteinach Heinez Burges oraz podziêkowa³a za dotychczasow¹ wspó³pracê. W dniach od 26 do 28 wrzeœnia na zaproszenie zaprzyjaÿnionego burmistrza delegacja z naszej gminy przebywa³a w Untersteinach w nastêpuj¹cym sk³adzie osobowym: Aneta Nêdza Zastêpca Wójta Gminy Mogilany, W³adys³aw Kwinta - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy, radni: Jerzy Cholewa, Wies³aw Klimas, Kazimierz Królik, Wojciech Os³oñski, Mieczys³aw Sikora, Józef Wawrzynek, So³tys so³ectwa Mogilany Marek Budek, Zbigniew Staszczak, Karina Kantor t³umacz, Anna Budek pracownik Biura Samorz¹du i Promocji Gminy oraz Orkiestra Dêta z W³osani na czele z kapelmistrzem Jackiem W³odarczykiem. Warto wspomnieæ, e to by³ zagraniczny debiut orkiestry, a tak e mo liwoœæ nawi¹zania miêdzynarodowych kontaktów. W programie wizyty zaplanowano zwiedzenie zapory wody pitnej w Mauthaus oraz urz¹dzenia do uzdatniania wody Rieblich. Punktem kulminacyjnym wyjazdu by³o uroczyste spotkanie mieszkañców dwóch zaprzyjaÿnionych gmin, na którym najwa niejsz¹ rolê odgrywa³a muzyka. To by³ czas przeznaczony na prezentacjê orkiestr dêtych. Nasi muzycy zostali przyjêci z aplauzem przez niemieck¹ publicznoœæ, a integracja zaowocowa³a wspólnym wykonaniem polskich utworów w niedzielne przedpo³udnie. Jedno jest pewne, takie spotkania s¹ potrzebne, stwarzaj¹ nowe mo liwoœci dla mieszkañców zaprzyjaÿnionych gmin oraz buduj¹ nowe relacje pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami. A. Budek Koncert Orkiestry Dêtej z W³osani podczas wizyty w Untersteinach. Cz³onkowie ZR Mogilanie podczas pobytu na Ukrainie. 2 PA DZIERNIK 2008

3 INFORMACJE: Wieczornica Wójt Gminy Mogilany Ma³gorzata Mardy³a serdecznie zaprasza na kolejn¹ Wieczornicê z okazji Œwiêta odzyskania Niepodleg³oœci, która odbêdzie siê 11 listopada br. rozpoczêcie godz msza œw. w Koœciele Parafialnym w Mogilanach. Szczegó³y na plakatach oraz stronie internetowej JESTEŒ OSOB NIEPE NOSPRAWN? CHCESZ PRZE AMAÆ BARIERÊ W YCIU ZAWODOWYM? ZAPRASZAMY DO GMINNEGO KONSULTANTA DS. OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Mo esz otrzymaæ: Informacjê o mo liwoœciach zatrudnienia. Kompleksow¹ pomoc w planowaniu przysz³oœci zawodowej. Aktualne informacje o uprawnieniach przys³uguj¹cych osobie niepe³nosprawnej. Materia³y promocyjne w postaci ulotek. Mo liwoœæ skorzystania z aktualnych ofert pracy. PRZYCHODZ C DO GMINNEGO KONSULTANTA ZWIÊKSZASZ SWOJE SZANSE NA RYNKU PRACY Miejsce urzêdowania: Urz¹d Gminy Mogilany, Mogilany, Rynek 2, parter (wejœcie od strony parku), pokój nr 5, Tel , , Fax: Dy ur Konsultanta: Poniedzia³ek od godz do godz Pi¹tek od godz do godz UG UG Mapa dostêpu do szerokopasmowego Internetu i telefonii stacjonarnej Urz¹d Komunikacji Elektronicznej zwróci³ siê w ramach ogólnopolskiej akcji - do Urzêdu Gminy Mogilany z proœb¹ o zg³aszanie informacji na temat obszarów na terenie Gminy Mogilany, na których brakuje dostêpu do telefonu stacjonarnego lub dostêpu do szerokopasmowego Internetu poprzez ³¹cze sta³e, a mieszkañcy wyra aj¹ jednoczeœnie chêæ korzystania z tego rodzaju us³ug. W zwi¹zku z powy szym, uprzejmie prosimy, aby zainteresowani mieszkañcy Gminy zg³osili taki fakt do Urzêdu Gminy Mogilany (osobiœcie, listownie na adres Urzêdu, faksem, drog¹ elektroniczn¹ na adres Z uwagi na charakter sprawy zg³oszenia telefoniczne nie bêd¹ przyjmowane.) W informacji prosimy podaæ lokalizacjê na której brak jest takich us³ug i nazwê operatora telekomunikacyjnego do którego Pañstwo siê zwracaliœcie. Informacje mo na zg³aszaæ poprzez formularz na stronie internetowej UKE: Informacja mo e byæ pomocna przy ewentualnych postêpowaniach o pozyskanie œrodków europejskich przez dostawców us³ug. e-urz¹d P. Soczek Za³atwianie spraw w Urzêdzie Gminy przez Internet Ranking samorz¹dów Rzeczpospolitej Innowacyjna Gmina Mogilany Gmina Mogilany uzyska³a tytu³ "Najlepszej Gminy w dziedzinie innowacji" za zajêcie 3 miejsca w kategorii gmin wiejskich i uplasowa³a siê na miejscu 16 w rankingu generalnym. Podstawowym celem konkursu jest wy³onienie, nagrodzenie a nastêpnie wsparcie samorz¹dów w pe³ni zaanga owanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz aktywnych w przyci¹ganiu nowych inwestorów. Wiêcej informacji o Konkursie na stronie 4. UG nasza stopka: G³os Gminy Mogilany - kwartalnik lokalny na ok³adce: Widok na Kraków z wie y koœcio³a w Libertowie. wydawca: Samorz¹d Gminy Mogilany, Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach Mogilany, tel.: (012) redakcja: Aneta Nêdza - koordynator, Jolanta Jurkiewicz, Krzysztof Musia³, Anna Budek Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt oraz skracania artyku³ów. materia³y: pracownicy jednostek organizacyjnych gminy sk³ad: Devilish Designer - Nakook - druk: Drukarnia Cracovia Transfer Kraków; ul. Torfowa 4 nak³ad: 3000 bezp³atnych egzemplarzy. kwartalnik dostêpny równie na stronie internetowej: Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzêdu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) mo e odbywaæ siê za poœrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wype³nienie formularza b¹dÿ do³¹czenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzêdu Podawczego lub osobiœcie. Skuteczne z³o enie drog¹ elektroniczn¹ wniosku do Urzêdu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji wymaga posiadania bezp³atnego konta u ytkownika na platformie epuap.gov.pl. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzêdu Gminy na tej platformie (skrót do tej strony znajduje siê na stronie internetowej mogilany.pl w dolnej czêœci prawego menu) to: epuap.gov.pl» Katalog us³ug (lista us³ug)» wg podzia³u terytorialnego» powiat krakowski» Mogilany (gmina wiejska). Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest mo liwe w godzinach pracy Urzêdu (w poniedzia³ki: , od wtorku do pi¹tku ) do Punktu Informacyjnego Dziennik Podawczy (holl, I piêtro) na nastêpuj¹cych noœnikach danych: dyskietka 1,44 MB, pamiêæ masowa USB 1.1 lub 2.0, p³yta CD-RW. Wymienione noœniki musz¹ mieæ mo liwoœæ zapisu urzêdowego poœwiadczenia odbioru. Dokumenty elektroniczne musz¹ byæ podpisane wa nym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty za³¹czników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkoœæ wszystkich za³¹czników do³¹czonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie mo e przekroczyæ 3MB. Dokumenty lub noœniki zawieraj¹ce oprogramowanie z³oœliwe" bêd¹ automatycznie odrzucane i nie zostan¹ rozpatrzone. P. Soczek PA DZIERNIK

4 Z sesji Rady Gminy Mogilany XVIII Sesja Rady Gminy Mogilany - 4 wrzeœnia 2008 r. Podjêto uchwa³y w sprawie: 1. Zaopiniowania projektu rozporz¹dzenia Wojewody Ma³opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina. XIX Sesja Rady Gminy Mogilany - 18 wrzeœnia 2008 r. Podjêto uchwa³y w sprawie: 1. Przyjêcia informacji o przebiegu wykonania bud etu Gminy Mogilany za I pó³rocze 2008 roku. 2. Przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Mogilanach za I pó³rocze 2008 roku. 3. Przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za I pó³rocze 2008 roku. 4. Emisji obligacji Gminy Mogilany oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 5. Zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Mogilany na 2008 rok. 6. Zmiany uchwa³y Nr XV/115/2008 Rady Gminy Mogilany z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Mogilany na lata Wyra enia zgody na zawarcie porozumienia pomiêdzy Gmin¹ Mogilany a Powiatem Krakowskim, dotycz¹cego wspólnego prowadzenia zadañ w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w ramach realizacji programu Badanie wad postawy uczniów klas 1 gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata UG Informacje dotycz¹ce dzia³añ Rady Gminy (w tym podjêtych uchwa³), Urzêdu Gminy oraz pozosta³ych jednostek organizacyjnych i pomocniczych znajduj¹ siê w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Ranking samorz¹dów Rzeczpospolitej. Innowacyjna Gmina Mogilany REMONTY DRÓG GMINNYCH 1. Wykonano remont drogi nr 77 w Kulerzowie mb szerokoœæ 3,5 m - korytowanie wykonanie podbudowy 40 cm (t³uczeñ kamienny) za kwotê ,25 z³ 2. Wykonano remont 4 dróg gminnych wraz z wykonaniem nawierzchni boiska sportowego w Gaju: - Mogilany, ul. S³owiañska 160 mb nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem - Gaj, ul.polna przebudowa zjazdu na drogê powiatow¹ na d³. 20 mb z nawierzchni¹ asfaltow¹ - Gaj, ul. Szkolna wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 210 mb wraz z odwodnieniem - Mogilany, ul. Parkowa wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 80 mb - wykonanie nawierzchni boiska w Gaju m 2 Wartoœæ zadania wynios³a ,98 z³ 3. Wykonano remont ul. Jab³oniowej w Libertowie na d³ugoœci 300 mb (nak³adka, chodnik, ciek wodny) oraz na d³ugoœci 315 mb korytowanie oraz wykonanie podbudowy. Wartoœæ zadania wynios³a ,37 z³ 4. Wykonano przebudowê ul. K¹ty we W³osani na d³ugoœci 635 mbnak³adka asfaltowa, rowy, korytka œciekowe. Wartoœæ zadania wynios³a ,25 z³ 5. Zakoñczono remont cz¹stkowy dróg zwi¹zany z ³ataniem dziur na drogach o nawierzchni asfaltowej. Wykonawc¹ by³a firma POL- BRUK Pietrzak Spó³ka jawna, Myœlenice, ul. S³owackiego 12/39. Wartoœæ robót zwi¹zana z ³ataniem dziur wynios³a ,00 z³. Roboty zosta³y odebrane z pocz¹tkiem lipca. Z uwagi na koniecznoœæ poprawy dróg asfaltowych zlecono roboty uzupe³niaj¹ce (44652 z³). 6. Zakoñczono remonty cz¹stkowe na drogach gminnych wirowych. Wyknawc¹ by³a Firma PHU aciak ze Stró y. W roku 2008 na przedmiotowe zadanie przeznaczono kwotê ,56 z³. Z uwagi na koniecznoœæ poprawy dróg t³uczniowych zlecono roboty uzupe³niaj¹ce (46116 z³). Z. Klimoñczyk Najlepsze samorz¹dy w Polsce pod wzglêdem efektywnoœci dzia³ania i poprawy jakoœci ycia spo³eczeñstwa zosta³y nagrodzone przez Kapitu³ê Rankingu Samorz¹dów organizowanego przez Dziennik "Rzeczpospolita". W konkursie oceniane by³y gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu oceniania by³a sytuacja finansowa, a tak e wysi³ek inwestycyjny gmin w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów. Czêœæ druga polega³a na diagnozie i ocenie zarz¹dzania gmin¹; w jaki sposób gminy zarz¹dzaj¹ maj¹tkiem, jak wspó³pracuj¹ z organizacjami pozarz¹dowymi, jakie œrodki przeznaczaj¹ na transport, na szkolnictwo, jaki jest przyrost inwestycji, dynamika rozwoju. Wed³ug s³ów przewodnicz¹cego Kapitu³y Jerzego Buzka Kapitu³a nie ma adnej mo liwoœci w "uznaniowoœci", a konkurs jest maksymalnie zobiektywizowany poprzez okreœlenie wyliczalnych wskaÿników. Inicjatywa "Ranking Samorz¹dów" rozpoczê³a siê przed 10 laty od publikacji z³otej setki samorz¹dów, we wspó³pracy "Rzeczpospolitej" z Centrum Badañ Regionalnych. W rankingu Samorz¹dów Rzeczpospolitej 2008 r., w ramach rankingu generalnego gmin wiejskich, Gmina Mogilany uplasowa³a siê na miejscu 16. W poprzednim roku zajêliœmy miejsce 43. To awans o 27 pozycji i najwiêkszy skok na liœcie rankingowej. Po raz pierwszy Kapitu³a wyró ni³a najbardziej innowacyjne samorz¹dy, czyli takie, które w swojej dzia³alnoœci wykorzystuj¹ najbardziej nowoczesne techniki. Gmina Mogilany w ramach tego konkursu zajê³a III miejsce w Polsce. Wiêcej w serwisie mogilany.pl pod adresem: UG W³osañ, ul. K¹ty. Libertów, ul. Jab³oniowa. Gaj, ul. Szkolna. Oczyszczalnie Œcieków Budynek oczyszczalni œcieków we W³osani. Zakoñczono realizacjê zadania: Wykonanie rozbudowy i przebudowê oczyszczalni œcieków we W³osani - I etap o przepustowoœci 350 m 3 na dobê. W ramach tego zadania wykonano pompowniê, sieci zewnêtrzne, gospodarkê osadem i zagospodarowanie terenu dla ca³oœci rozbudowy tj. o przepustowoœci 700 m 3 na dobê. Wykonano jeden reaktor i wannê Ci¹g dalszy na stronie nastêpnej 4 PA DZIERNIK 2008

5 reklama reklama reklama Oczyszczalnie Œcieków Ci¹g dalszy ze strony poprzedniej o przepustowoœci 700 m 3 na dobê. Wykonano jeden reaktor i wannê elbetow¹ dla drugiego reaktora. Kiedy zajdzie potrzeba to mo na zamontowaæ urz¹dzenia drugiego reaktora, obudowaæ go i oczyszczalnia bêdzie mieæ przepustowoœæ 700 m 3 na dobê. Zadanie wykonano zgodnie z harmonogramem. Roboty rozpoczêto 2 marca 2007 roku, zakoñczono zadanie 30 czerwca 2008 roku. W dniu r. uzyskano decyzjê pozwolenie na u ytkowanie. Wartoœæ robót budowlano-monta owych wynosi z³ Na realizacjê zadania zaci¹gniêto po yczkê z WFOŒiGW w Krakowie w wysokoœci z³ T.Be³ch Oczyszczalnia œcieków w Lusinie zakoñczono zadanie Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ W Gminie Mogilany, w miejscowoœci Lusina od paÿdziernika 2007 roku realizowany jest, przy wspó³udziale œrodków z Unii Europejskiej, projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Lusinie projekt w 60% jest wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( ,94 z³), w 10% ze œrodków bud etu pañstwa ( ,49 z³), a w 30% ze œrodków w³asnych Gminy ( ,48 z³). Efektem projektu jest wybudowanie nowego reaktora o przepustowoœci 300 m 3 /dobê w oczyszczalni œcieków Lusinie. Na realizacjê inwestycji Gmina Mogilany zaci¹gnê³a równie po yczkê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokoœci z³. Prawomocne pozwolenie na budowê uzyskano 1 wrzeœnia 2007 r. Budowê rozpoczêto 7 listopada 2007 r., a zakoñczono r. Wykonano now¹ przepompowniê, reaktor, sieci zewnêtrzne i zagospodarowanie terenu. W dniu r. skierowano œcieki na nowy reaktor. Przez najbli szy okres odbiór œcieków zapewni nowy reaktor. Istniej¹cy wymaga remontu. Po remoncie istniej¹cego reaktora oczyszczalnia bêdzie posiadaæ przepustowoœæ 500 m 3 /dobê. W opisywanym okresie Gmina wyst¹pi³a z jednym wnioskiem o refundacjê poniesionych wydatków na ³¹czn¹ kwotê refundacji ,51 z³ refundacja wp³ynê³a w dniu 29 lipca 2008 r. W najbli szym czasie z³o ony zostanie wniosek o refundacjê koñcow¹ i sprawozdanie koñcowe z realizacji projektu. Serdecznie zapraszamy do galerii zdjêæ Projektu, gdzie mo ecie Pañstwo przyjrzeæ siê Pañstwo poszczególnym etapom inwestycji zak³adka Gmina otwarta na fundusze strukturalne. Kucmin-Wêglarczyk Informacja prasowa Biura Konkursu Gmina Fair Play Gmina Fair Play nowa jakoœæ w polskich samorz¹dach Dobieg³a koñca VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Polska to kraj o wysokiej atrakcyjnoœci inwestycyjnej. Naszym atutem jest bez w¹tpienia po³o enie geograficzne, ch³onny rynek zbytu (du a liczba potencjalnych konsumentów), stale rosn¹cy odsetek osób z wy szym wykszta³ceniem oraz dynamicznie rozwijaj¹ca siê gospodarka. Obok tych wszystkich zalet inwestycyjnych równie istotn¹ rolê odgrywa jeszcze jeden element - tzw. przyjazna administracja. Przyjazna administracja to taka, która rozumie potrzeby wszystkich grup spo³ecznych i biznesowych funkcjonuj¹cych na jej terenie. Takie samorz¹dy s¹ œwiadome tego, e osi¹gniêcie za³o onych w strategiach dzia³ania celów zale y przede wszystkim od jakoœci wspó³pracy z lokalnymi partnerami. Przyjazna administracja dzia³a w imieniu i na rzecz wszystkich klientów urzêdu. W tym aspekcie niezwykle wa ne s¹ kwalifikacje pracowników gminy w zakresie obs³ugi inwestorów, szybkoœæ tej obs³ugi, trafnoœæ i prawid³owoœæ podejmowanych decyzji administracyjnych oraz ich terminowoœæ. Wa ne jest równie to, czy gmina mo e zaproponowaæ inwestorowi korzystne rozwi¹zania w celu oszczêdzenia jego kosztów i czasu. W³aœnie takie gminy osi¹gaj¹ sukcesy inwestycyjne i mog¹ szczyciæ siê najwy szymi ocenami jakoœci pracy urzêdników. Takie samorz¹dy zas³uguj¹ na najwy sze wyró nienia i szerokie wsparcie w promocji stosowanych rozwi¹zañ. Zadanie to spe³nia Konkurs i Program Certyfikacyjny Gmina Fair Play, bêd¹cy inicjatyw¹ skierowan¹ w³aœnie do takich samorz¹dów, które dbaj¹c o interesy spo³ecznoœci lokalnych stwarzaj¹ na swym terenie mo liwie najlepsze warunki dla rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej i inwestycyjnej. Gmina Mogilany po raz drugi do³¹czy³a do grona gmin Fair Play. 3 paÿdziernika 2008 roku w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odby³a siê uroczysta gala VII edycji konkursu, na której Wójt Gminy Mogilany Ma³gorzata Mardy³a odebra³a presti owy dyplom Gmina Fair Play UG ZAWIESZENIE DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ przez osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Zgodnie z nowym art. 14a. 1 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorca nie zatrudniaj¹cy pracowników mo e zawiesiæ wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej na okres od 1 miesi¹ca do 24 miesiêcy. W przypadku wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w formie spó³ki cywilnej, zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W okresie zawieszenia przedsiêbiorca nie mo e prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej i osi¹gaæ bie ¹cych przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, z zastrze eniem praw przedsiêbiorcy przestawionych poni ej. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, na podstawie przepisów o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jest dobrowolne. Przedsiêbiorca w okresie zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej nie op³aca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Za okres zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorca nie zatrudniaj¹cy pracowników nie ma obowi¹zku sk³adania deklaracji oraz op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. Zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej oraz wznowienie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej nastêpuje na wniosek przedsiêbiorcy z³o ony na piœmie w³aœciwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku przedsiêbiorców podlegaj¹cych obowi¹zkowi wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego w³aœciwemu s¹dowi rejestrowemu. Okres zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej rozpoczyna siê od dnia z³o enia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej i trwa do dnia z³o enia wniosku o wpis informacji o wznowieniu dzia³alnoœci gospodarczej. W stosunku do zobowi¹zañ o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przedsiêbiorca z³o y³ wniosek. A. Nowak PA DZIERNIK

6 reklama reklama reklama reklama reklama reklama G³os Gminy Mogilany Akcja Posesja Na prze³omie wrzeœnia i paÿdziernika specjalnie powo³ana komisja przeprowadzi³a akcjê "Posesja" w Gminie Mogilany. W sk³ad tej komisji wchodzili: so³tysi poszczególnych miejscowoœci (w pracach nie uczestniczyli so³tysi: Konar, Gaja i Mogilan) policjanci oraz przedstawiciele Urzêdu Gminy Mogilany odpowiedzialni za ochronê œrodowiska. W ramach tej akcji sprawdzano czy mieszkañcy Gminy Mogilany przestrzegaj¹ aktu prawa miejscowego, jakim jest Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Mogilany uchwalony Uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXI/279/2006 z dnia 30 marca 2006r. Przedsiêwziêcie to mia³o wieloaspektowy charakter, sprawdzano m. in. z jak¹ czêstotliwoœci¹ mieszkañcy wywo ¹ nieczystoœci ciek³e oraz czy posiadaj¹ stosowne faktury. Komisje reagowa³y na wszelkiego rodzaju zg³oszenia dotycz¹ce przede wszystkim odprowadzania nieczystoœci do przydro nych rowów, czy na s¹siednie nieruchomoœci oraz nielegalnego sk³adowania œmieci. Bardzo istotnym elementem kontroli by³o zwrócenie uwagi na bezpieczeñstwo ruchu drogowego, czy nieprawid³owe parkowanie samochodów. Akcja ta mia³a przede wszystkim profilaktyczno - pouczaj¹cy charakter. Nale y podkreœliæ fakt, i mieszkañcy gminy w wiêkszoœci przypadków bardzo dbaj¹ o swoje posesje poprzez upiêkszanie budynków i otoczenia zieleni¹ i kwiatami. Trzeba równie zwróciæ uwagê na nieprawid³owoœci, które w znacznej mierze dotyczy³y: braku dokumentów potwierdzaj¹cych wywóz szamba, odprowadzanie wód opadowych i nieczystoœci do przydro nych rowów czy naruszanie stosunków wodnych. Mieszañcy na terenie których odnotowano nieprawid³owoœci byli stosownie pouczani, informowani o przysz³ej podobnej kontroli, podczas której brak poprawy sankcjonowany bêdzie stosown¹ kar¹, b¹dÿ skierowaniem wniosku do S¹du Grodzkiego. Podkreœlano, i gospodarka odpadami ma ogromny wp³yw na poprawê jakoœci ca³ego œrodowiska, a co z tym idzie jakoœci naszego ycia. W wiêkszoœci przypadków mieszkañcy pozytywnie zareagowali na przeprowadzon¹ akcjê, za co bardzo dziêkujemy. M.Salawa Lokalna Grupa Dzia³ania Blisko Krakowa Od kwietnia 2008 roku Gmina Mogilany ma przyjemnoœæ uczestniczyæ, wraz ze Skawin¹, Czernichowem i Œwi¹tnikami Górnymi, w tworzeniu Lokalnej Grupy Dzia³ania Blisko Krakowa. Jest to specyficzna forma stowarzyszenia utworzona na potrzeby pozyskiwania œrodków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Obecnie stowarzyszenie przechodzi proces rejestracji w S¹dzie Rejestrowym w Krakowie oraz w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego (UMWM). Ponadto grupa robocza (po jednej osobie z ka dej zaanga owanej gminy: Pan Daniel Wrzoszczyk (Skawina), Pani ucja Kucmin- Wêglarczyk (Mogilany), Pani Ewa Lipowczan (Czernichów) oraz Pani Izabela Fio³ek (Œwi¹tniki Górne) pod okiem specjalisty Pana Leszka Leœniaka opracowuje Lokaln¹ Strategiê Rozwoju, bêd¹c¹ podstaw¹ wyboru Grupy do uzyskania dofinansowania z Urzêdu Marsza³kowskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich mo e staæ siê dla Gminy Mogilany szans¹ rozwoju na dwa sposoby: po pierwsze w ramach wspomnianej powy ej Lokalnej Grupy Dzia³ania Blisko Krakowa (konkurs dla Lokalnych Grup Dzia³ania - Oœ 4 PROW), albo w konkursie otwartym UMWM w Krakowie Oœ 3 PROW. W obu tych przypadkach konieczne jest sporz¹dzenie dokumentu bêd¹cego za³¹cznikiem do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Planów Rozwoju Miejscowoœci. Ka de so³ectwo, które zamierza zrealizowaæ inwestycje w wysokoœci dofinansowania maksymalnie 500 tyœ.z³, musi sporz¹dziæ tego typu dokument. Obecnie trwaj¹ prace nad aktualizacj¹ dokumentu dla 10 so³ectw naszej Gminy, które w poprzednim okresie programowania nosi³y nazwê Planów Rozwoju Miejscowoœci. Specyfika Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich polega przede wszystkim na tym, e jest najbli ej potrzeb mieszkañców tych terenów. To oznacza, e wszyscy Pañstwo, mieszkañcy Gminy Mogilany, macie mo liwoœæ uzyskania dofinansowania dla swoich projektów, o ile bêd¹ one zgodne z za³o eniami Programu. Warunkiem podstawowym jest realizacja dobra wspólnego. Premiowana bêdzie wspó³praca i kooperacja. W ramach Osi 3 programu (konkurs otwarty) o dofinansowanie mog¹ staraæ siê rolnicy, którzy chc¹ siê przekwalifikowaæ (co ma spowodowaæ przejœcie z KRUS na ZUS) oraz mikroprzedsiêbiorcy (pod warunkiem e zatrudni¹ przynajmniej jedn¹ osobê tak traktowane jest równie samozatrudnienie). W ramach Osi 4 LEADER (na któr¹ œrodki planuje pozyskaæ stowarzyszenie Blisko Krakowa ) wnioskodawcami mog¹ siê staæ równie nieformalne grupy zawi¹zane w celu realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, kluby sportowe, stowarzyszenia i inne wskazane Programem podmioty. Wszystkich Pañstwa zainteresowanych uzyskaniem dalszych informacji na ten temat odsy³amy na strony internetowe: root_um/podmiotowe/urzad/departamenty/desrirw/inform acje/default.htm stronê Ministerstwa Rolnictwa 9&LangId=0. W razie pytañ b¹dÿ w¹tpliwoœci zapraszamy do Biura Rozwoju i Funduszy Zewnêtrznych od poniedzia³ku do pi¹tku w Bazie Us³ug Komunalnych w Gaju, ul. Zadziele 43, oraz telefon: , w godzinach pracy Urzêdu od 7:00 do 15:00. Zapraszamy przede wszystkim do zaanga owania siê w prace stowarzyszenia Blisko Krakowa. Ju nied³ugo odbêdzie siê pierwsze Walne Zgromadzenie stowarzyszenia i z radoœci¹ powitamy na nim wszystkich Pañstwa, którzy zechc¹ swoim udzia³em i zapa³em wesprzeæ ideê wspólnotowej jednoœci obszarów wiejskich! Szczegó³owe informacje na ten temat mo na uzyskaæ u Pani ucji Kucmin- Wêglarczyk, Koordynatora Biura i cz³onka zespo³u roboczego Blisko Krakowa.. Kucmin-Wêglarczyk 6 PA DZIERNIK 2008

7 WAKACJE 2008 W wakacje Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach dofinansowywa³ kolonie dla dzieci i m³odzie y z terenu naszej Gminy. Dzieci mia³y okazjê braæ udzia³ w wyjazdach do Poronina (od 24 lipca do 29 lipca) i nad Balaton (od 11 sierpnia do 17 sierpnia). Podczas tych wyjazdów uczestnicy spêdzili niezapomniane chwile w otoczeniu piêknej przyrody i ró nego rodzaju atrakcji. Wakacje w Poroninie zosta³y zorganizowane przez ksiêdza Dariusza Suska wikariusza Parafii Rzymskokatolickiej p. w. œw. Bart³omieja Ap. w Mogilanach. Dzieci bra³y udzia³ w wycieczkach turystyczno krajobrazowych. Do najatrakcyjniejszych nale a³a wycieczka na Gêsi¹ Szyjê (1489 m n.p.m ), do Doliny Koœcieliskiej, w której uczestnicy zwiedzili Jaskiniê MroŸn¹ oraz Kasprowy Wierch. Dzieci mia³y równie okazjê zwiedziæ Muzeum Tatrzañskie w Zakopanem oraz Sanktuarium na Krzeptówkach. Jedn¹ z atrakcji by³a pe³na przygód wycieczka do Zamku w Niedzicy, gdzie dzieci pozna³y historiê Janosika i miejsca z nim zwi¹zane. Poza tym mia³y mo liwoœæ poczuæ, jak to jest zostaæ zakutym w dyby i uwieczniæ to na pami¹tkowym zdjêciu. Uczestnicy kolonii mieli wiele zajêæ zorganizowanych, które by³y przygotowane i prowadzone przez wykwalifikowanych wychowawców i opiekunów kolonii. Najwiêcej radoœci na tej kolonii sprawi³a dzieciom wyprawa do Aqua Parku w Zakopanem, oraz ognisko, w czasie którego wszyscy zajadali siê kie³baskami w takt piosenki turystycznej. Natomiast w sierpniu dzieci uczestniczy³y w wycieczce na Wêgry, gdzie mog³y poznaæ kulturê i zabytki innego kraju. Koordynatorem wyjazdu i zarazem opiekunem grupy by³a Z ca Dyrektora Szko³y Podstawowej w Mogilanach Pani Anna Strzeboñska. Wyjazd by³ zorganizowany na zasadzie wymiany, podczas której dzieci poznawa³y historiê i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Ju podczas pierwszego dnia uczestnicy zobaczyli Parlament w Budapeszczie oraz oceanarium pe³ne egzotycznych okazów zwierz¹t i ryb, gdzie niew¹tpliwie najwiêksze wra enie na dzieciach zrobi³y aligatory i olbrzymie rekiny. Ka dy kolejny dzieñ by³ wype³niony atrakcyjnymi zajêciami prowadzonymi pod kierownictwem wêgierskich nauczycieli. Dziêki mi³ej i owocnej wspó³pracy wychowawców z Polski i Wêgier, dzieci zawi¹za³y wiele nowych znajomoœci i przyjaÿni z wêgiersk¹ m³odzie ¹. Uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni do wêgierskiej szko³y, gdzie zobaczyli umiejêtnoœci zespo³u tanecznego, który jest w niej prowadzony. Po wystêpie mieli te mo liwoœæ spróbowania w³asnych si³ w tañcu, pod okiem tamtejszych instruktorów. By³y prowadzone równie bardzo atrakcyjne zajêcia plastyczne, które zaowocowa³y powstaniem drzewek przyjaÿni. Dzieci dosta³y te podkoszulki, które by³y przez nie malowane. Wspólnym elementem dla wszystkich by³o logo Unii Europejskiej, a ca³a reszta to radosna twórczoœæ naszych podopiecznych. Wyposa eni w podkoszulki i podzieleni na zespo³y uczestnicy brali udzia³ w konkursie z wiedzy o krajach Unii. Byli tak dobrze przygotowani, e zaskoczyli samych organizatorów a sprawny przebieg zajêæ pozwoli³ na organizacjê zawodów sportowych nad Balatonem. Dzieci mia³y wiele radoœci podczas tych wodnych szaleñstw, a na koñcu ich trud i wysi³ek zosta³ nagrodzony wieloma upominkami. Podczas pobytu odwiedzi³ nas burmistrz Sasd, który przywióz³ dla dzieci smakowity podarunek w postaci arbuzów. Równie kuchnia, która towarzyszy³a nam na wyjeÿdzie by³a znakomita i pozwoli³a nam zapoznaæ siê z tradycyjnymi potrawami kuchni wêgierskiej. Ca³y wyjazd by³ bardzo udany i atrakcyjny, a dowodem na to by³o zmêczenie dzieciaków, które dzielnie realizowa³y plan zajêæ. Mimo to by³y bardzo zadowolone z mo liwoœci poznania nowego miejsca, nowych kolegów i kole anek z zagranicy. GOPS Œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego Œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, s¹ nowym œwiadczeniem realizowanym przez Sekcjê Œwiadczeñ Rodzinnych - Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach od dnia 1 paÿdziernika 2008 r. Osob¹ uprawnion¹ do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zas¹dzone wyrokiem s¹du (lub ugod¹ s¹dow¹) alimenty od rodzica, je eli egzekucja tych alimentów jest bezskuteczna. Przez bezskuteczn¹ egzekucjê rozumie siê egzekucjê, w wyniku której, w okresie dwóch miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o enie wniosku o œwiadczenie z FA, komornik nie wyegzekwowa³ pe³nej nale noœci z tytu³u zaleg³ych i bie ¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych. Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik s¹dowy odpowiednim zaœwiadczeniem. W przypadku, gdy d³u nik mieszka za granic¹ RP, w celu potwierdzenia bezskutecznoœci egzekucji, do wniosku o przyznanie œwiadczenia z FA wnioskodawca musi do³¹czyæ odpowiednie zaœwiadczenie z s¹du okrêgowego (lub innego w³aœciwego s¹du) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji zas¹dzonych alimentów lub niemo noœæ prowadzenia egzekucji. Œwiadczenia z FA przys³uguj¹ na dziecko do ukoñczenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze œwiadczenia przys³uguj¹ do ukoñczenia 25 lat pod warunkiem, e uczy siê w ono szkole lub szkole wy szej. Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, którego rodzic nie p³aci zas¹dzonych alimentów, œwiadczenia przys³uguj¹ bez wzglêdu na wiek dziecka. O œwiadczenia z FA mo e ubiegaæ siê dziecko wychowywane zarówno przez samotnego rodzica, jak i rodzica, który zawar³ kolejny zwi¹zek ma³ eñski lub yje w nieformalnym zwi¹zku. Œwiadczenia te przys³uguj¹ ponadto w sytuacji gdy m¹ lub ona nie p³aci zas¹dzonych alimentów na dzieci. W takich przypadkach rodzic zobowi¹zany do alimentacji nie jest wliczany do sk³adu rodziny, wiêc jego dochód nie jest brany pod uwagê przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do œwiadczenia z FA. Prawo do œwiadczenia z FA przys³uguje, je eli przeciêtny miesiêczny dochód netto na osobê w rodzinie w roku poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy nie przekracza 725 z³. Ustalaj¹c prawo do œwiadczenia z FA na okres od 1 paÿdziernika 2008 r. do 30 wrzeœnia 2009 r. brany jest pod uwagê dochód uzyskany przez cz³onków rodziny w 2007 r. Œwiadczenia z FA przys³uguj¹ w kwocie bie ¹co zas¹dzonych alimentów, ale nie mog¹ wynieœæ wiêcej ni po 500 z³ na ka de z uprawnionych do alimentów dzieci. Wniosek o przyznanie œwiadczeñ z FA nale y z³o yæ bezpoœrednio w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach. W przypadku osoby niepe³noletniej wniosek z³o yæ powinien przedstawiciel ustawowy dziecka. GOPS Fina³ kampanii Zachowaj trzeÿwy umys³ Z koñcem sierpnia zakoñczy³a siê siódma edycja kampanii "Zachowaj TrzeŸwy Umys³". W tym roku w akcji tej wziê³o udzia³ ponad 900 samorz¹dów. Du e zaanga owanie miast i gmin pokazuje, e samorz¹dy bardzo powa nie traktuj¹ problem profilaktyki dzieci i m³odzie y. Gmina Mogilany równie wziê³a udzia³ w tym projekcie. Dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjów mia³y okazjê uczestniczyæ w konkursach plastycznych i sportowych. Wœród laureatów konkursów znaleÿli siê przedstawiciele naszej Gminy. Laureatami konkursu plastycznego "W poszukiwaniu kwiatu paproci" zostali: Micha³ Stroñski, Dominika Bodek (Szko³a Podstawowa w Lusinie), Miko³aj Wielgus (Szko³a Podstawowa w Konarach). Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy. GOPS reklama reklama reklama W naszej gazecie mo esz zamieœciæ reklamê. Kontakt: Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach ul. Grodzka 1 tel.: fax: PA DZIERNIK

8 reklama reklama reklama Zmiana siedziby Wydzia³u Paszportowego w Krakowie Urz¹d Stanu Cywilnego informuje, i z dniem 01 wrzeœnia 2008 roku zmianie uleg³a siedziba Oddzia³u Paszportowego Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, mieszcz¹cego siê do tej pory przy ul.sebastiana Obecnie wnioski paszportowe mo na sk³adaæ w Wydziale Paszportowym ul.przy Rondzie 6 (parter), w godzinach poniedzia³ek od , a od wtorku do pi¹tku w godz O paszporty wydawane przez Wojewodê Ma³polskiego mog¹ ubiegaæ sie osoby posiadaj¹ce pobyt sta³y na terenie woj.ma³opolskiego, po uprzednim przed³o eniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu nale nej op³aty. Poni ej podajemy w skrócie najwa niejsze informacje o dokumentach, jakie nale y przedstawiæ udaj¹c siê z wnioskiem o nowy paszport. Wymagane dokumenty dla osób pe³noletnich: 1) wype³niony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, podpisany w³asnorêcznie przez wnioskodawcê (wniosek do pobrania w siedzibie urzêdu w Krakowie) 2) dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy na jednolitym jasnym tle, maj¹ce dobr¹ ostroœæ oraz pokazuj¹ce wyraÿnie oczy i twarz od wierzcho³ka g³owy do górnej czêœci barków, tak aby twarz zajmowa³a 70-80% fotografii 3) oœwiadczenie o posiadanych dokumentach paszportowych, 4) odpis skrócony lub zupe³ny aktu urodzenia w przypadku ubiegania siê o wydanie paszportu po raz pierwszy, a tak e je eli nie jest mozliwe ustalenie to samoœci osoby ubiegaj¹cej siê o paszport na podstawie innych dokumentów, 5) odpis skrócony aktu ma³ eñstwa, je eli osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie paszportu zawar³a zwi¹zek ma³ eñski za granic¹ 6) osoba ubiegaj¹ca siê o paszport przedk³ada do wgl¹du dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj¹cy to samoœæ i obywatelstwo polskie, 7) dowód uiszczenia op³aty paszportowej op³ata podstawowa: 140 z³, (op³ata za wydanie nowego paszportu przed up³ywem terminu jego wa noœci, je eli paszport zosta³ utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza wynosi 420 z³, op³atê za wydanie paszportu obni a siê w przypadku wydania nowego paszportu przed up³ywem terminu wa noœci dotychczas posiadanego paszportu na skutek wyst¹pienia jednej z nastêpuj¹cych okolicznoœci: zmiany danych osobowych, które podlegaj¹ wpisowi do paszportu; zmiany wygl¹du osoby posiadaj¹cej paszport, mog¹cej utrudniæ ustalenie jej to samoœci; braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poœwiadczaj¹cych przekroczenie granicy) 8) z³o enie wniosku i odbiór paszportu nastêpuje osobiœcie w organie paszportowym lub w innym miejscu wskazanym przez ten organ. Wymagane dokumenty dla osób ma³oletnich poni ej 18 roku ycia: 1) wype³niony wniosek paszportowy podpisany w³asnorêcznie przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, 2) dwie jednakowe kolorowe fotografie, o wymiarach i standardach, jak w przypadku osób pe³noletnich, 3) pisemna zgoda rodziców lub ustanowionych przez s¹d opiekunów, albo jednego z rodziców (gdy z orzeczenia s¹du wynika, e prawo decydowania w sprawie wydania paszportu ma³oletniemu nie przys³uguje drugiemu z rodziców) z³o ona w obecnoœci pracownika organu paszportowego (za granic¹ konsula) b¹dÿ notariusza. W przypadku braku zgodnoœci stanowisk rodziców lub niemo noœci uzyskania zgody jednego z nich, zgodê na wydanie paszportu zastêpuje orzeczenie s¹du rodzinnego 4) oœwiadczenie o posiadanych przez ma³oletniego dokumentach paszportowych 5) odpis skrócony lub zupe³ny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania siê o wydanie paszportu po raz pierwszy, oraz je eli nie jest mo liwe ustalenie to samoœci osoby ubiegaj¹cej siê o paszport na podstawie innych dokumentów. 6) rodzice/opiekunowie prawni przedk³adaj¹ do wgl¹du dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj¹cy ich to samoœæ 7) dowód uiszczenia op³aty paszportowej orygina³, wg nastêpuj¹cej wysokoœci: - osoby, które w dniu z³o enia wniosku, nie ukoñczy³y 7 roku ycia - 30 z³. - osoby, które w dniu z³o enia wniosku ukoñczy³y 7 lat, a nie ukoñczy³y 13 roku ycia - 60 z³. - osoby, które w dniu z³o enia wniosku ukoñczy³y 13 lat, a nie ukoñczy³y 18 roku ycia z³. Osoby wymienione powy ej wnosz¹ op³atê w wys. 50% powy szych kwot je eli s¹: rencistami, osobami niepe³nosprawnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pó n. zm.), osobami przebywaj¹cymi w domach pomocy spo³ecznej lub w zak³adach opiekuñczych albo korzystaj¹cymi z pomocy spo³ecznej w formie zasi³ków sta³ych, b¹dÿ bêd¹cymi uczniami szkó³. 8) je eli o paszport dla osoby ma³oletniej wystêpuje opiekun prawny nale y przed³o yæ do wgl¹du zaœwiadczenie s¹du opiekuñczego o objêciu opieki, je eli zaœ osoba ma³oletnia przebywa w rodzinie zastêpczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemo liwy nale y do³¹czyæ do wniosku orzeczenie s¹du opiekuñczego zezwalaj¹ce na wydanie paszportu. Przy sk³adaniu wniosku o wydanie paszportu wymagana jest obecnoœæ ma³oletniego dziecka. Odbioru paszportu dla ma³oletniego mo e dokonaæ jeden z rodziców lub opiekunów. Ma³oletni, którzy ukoñczyli 13 lat odbieraj¹ ten dokument osobiœcie, w obecnoœci przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów. Wszelkie dodatkowe informacje mo ecie Pañstwo uzyskaæ bezpoœrednio w Wydziale Paszportowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 6 tel. 012/ (informacja paszportowa) lub 012/ , a tak e na stronie internetowej wybieraj¹c spoœród dostêpnych kart informacyjnych dzia³ pn. Obywatel. USC INFORMACJA Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach informuje, i od miesi¹ca sierpnia br. rozpocz¹³ realizacjê projektu systemowego pt. Aktywna integracja szans¹ dla Ciebie i Twojej rodziny, który jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Za³o enia projektu s¹ zgodne z zapisami Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spo³ecznej Poddzia³anie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej. G³ównym celem projektu Aktywna integracja szans¹ dla Ciebie i Twojej rodziny jest podniesienie aktywnoœci zawodowej i spo³ecznej osób, które bêd¹ w nim uczestniczy³y. Projekt adresowany jest do piêciu osób, mieszkañców Gminy Mogilany, którzy nie pracuj¹ zawodowo oraz s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej. Osoby te zostan¹ objête wielowymiarow¹ pomoc¹ i wsparciem ze strony tut. Oœrodka w tym specjalistów tj. doradcy zawodowego i psychologa. GOPS Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 8 PA DZIERNIK 2008

9 Informacja o pracy Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych za okres r. W okresie od r. do r. na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych na terenie Gminy Mogilany odnotowano ³¹cznie 37 przestêpstw, w tym: 11 kradzie y z w³amaniem, 10 kradzie y, 2 znêcania siê nad rodzin¹, 1 pobicie, 3 uszkodzenia mienia, 1 zgwa³cenie, 1 po ar, 5 innych przestêpstw, 3 uszkodzenia cia³a. Ponadto odnotowano 3 wypadki drogowe, 9 kolizji drogowych, zatrzymano 5 nietrzeÿwych kieruj¹cych, zatrzymano 2 osoby poszukiwane i 2 sprawców pope³nienia przestêpstwa. Skierowano 18 wniosków o ukaranie do S¹dów Grodzkich, na³o ono 54 mandaty karne na ³¹czn¹ kwotê z³. Policjanci podjêli i za³atwili 254 interwencje domowe, procedurê Niebieskiej Karty wdro ono w 11 przypadkach przemocy w rodzinie. Policjanci brali tak e udzia³ w zabezpieczaniu uroczystoœci i imprez plenerowych. Na wniosek Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych S¹d Rejonowy zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesiêcy w stosunku do 1 podejrzanego. Z uwagi na wczeœnie zapadaj¹cy zmrok jak te coraz trudniejsze warunki pogodowe apelujê do Pañstwa o zachowanie szczególnej ostro noœci podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych, pamiêtajmy o w³¹czaniu œwiate³ do jazdy dziennej jak te o stosowaniu siê do znaków drogowych w szczególnoœci proszê o ostro noœæ na drodze E-7 z uwagi na remont jezdni. Zawsze pamiêtajmy o innych uczestnikach ruchu drogowego, a w szczególnoœci o pieszych. O ile to mo liwe dopilnujmy aby dzieci na swych tornistrach i ubraniach mia³y za³o one elementy odblaskowe co przy szybko zapadaj¹cym zmroku lub przy utrudnionych warunkach pogodowych pozwoli na wczeœniejsze zauwa enie pieszych uczestników ruchu. Proszê tak e o zlecenie wyspecjalizowanym firmom przegl¹du instalacji grzewczej i kominowej aby podczas sezonu zimowego unikn¹æ wyst¹pienia po aru jak te cofniêcia spalin w przewodach kominowych, poniewa w przesz³oœci dochodzi³o do opisanych zdarzeñ. Ponownie apelujê o dopilnowanie w³aœciwego zabezpieczenia swojego mienia poprzez wszystkie dostêpne œrodki techniczne i mechaniczne. Ka de dodatkowe zabezpieczenie powoduje trudnoœci w dzia³aniu sprawcy i niejednokrotnie przyczyni siê do rezygnacji sprawcy z pope³nienia czynu zabronionego. Apel kierujê tak e do w³aœcicieli nowowybudowanych domów, aby w³aœciwie zabezpieczyli teren budowy w okresie jesienno-zimowym. DRODZY MIESZKAÑCY POWIATU KRAKOWSKIEGO Pragnê Pañstwa poinformowaæ, e od po³owy lutego 2008 roku w Referacie Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie dzia³a Szkolny Telefon Pomocy i Wsparcia. Szukaj¹c coraz to skuteczniejszej formy ujawniania przemocy wœród osób Nieletnich, zw³aszcza w szko³ach, ale tak e w rodzinach lub miastach i wioskach powiatu krakowskiego policjanci z KPP w Krakowie wyszli z inicjatyw¹ uruchomienia specjalnej linii telefonicznej. Czêsto bowiem nieletni doœwiadczaj¹cy przemocy jest w swoich problemach osamotniony, nie wie do kogo i w jaki sposób móg³by zwróciæ siê o pomoc. Droga telefonicznego kontaktu jest prosta i ³atwo dostêpna. Dzwoni¹c pod nr (012) m³ody cz³owiek mo e zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc i wsparcie w rozwi¹zaniu swoich problemów. Telefon pozwala na szybki kontakt ze specjalist¹ ds. nieletnich. M³odzie uzyska w ten sposób dostêp do informacji i porad zaœ Komenda uzyska informacje (w tym tak e anonimowe) na temat przemocy szkolnej i rówieœniczej oraz innych przestêpstw i wykroczeñ, które pozwol¹ na skuteczna walkê z nimi. Policjant dy uruj¹cy w zale noœci od zg³aszanego problemu, podejmie natychmiastowe dzia³ania lub w przypadku, kiedy szybka interwencja Policji nie bêdzie konieczna, rozmówca zostanie poinformowany o dalszym mo liwym sposobie rozwi¹zania problemu (prowadzenie postêpowañ, przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno ostrzegawczej lub interwencji w sytuacji zagro enia dzieci i m³odzie y przestêpczoœci¹ i demoralizacj¹). Ze œrodków przeznaczonych na realizacjê programu Bezpieczny Powiat Krakowski zosta³ zakupiony aparat telefoniczny oraz materia³y informacyjno-promocyjne w postaci plakatów, kalendarzyków, planów lekcji, zosta³y rozkolportowane w szko³ach, urzêdach oraz instytucjach, znajduj¹cych siê na terenie powiatu krakowskiego. Koszty funkcjonowania telefonu s¹ pokrywane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Wraz z rozpoczêciem roku szkolnego do szkó³ oraz innych instytucji ponownie trafi¹ plakaty informuj¹ce o Szkolnym Telefonie Pomocy i Wsparcia Zadzwoñ gdy jesteœ: - œwiadkiem, ofiar¹ przemocy szkolnej lub rówieœniczej b¹dÿ posiadasz wiedzê na ten temat! Uzyskasz pomoc, radê, wsparcie! Pomó Policji w walce z patologiami! Komendant KP w Œwi¹tnikach Górnych kom. mgr Grzegorz Pazdan z oœwiaty: Stypendia Wójta Po raz kolejny przydzielono jednorazowe finansowe Stypendia Wójta Gminy Mogilany za rok szkolny 2007/2008. Za wysokie wyniki w nauce oraz osi¹gniêcia sportowe otrzyma³y je nastêpuj¹ce osoby: Urszula Kowal / SP Lusina, Klaudia Leœniak-Reiss / Gimnazjum Gaj, Karolina Piszczek / SP Gaj, Katarzyna Kaim / SP Lusina. Za wysokie wyniki w nauce: Katarzyna KuŸma / SP Libertów, Kamila Matoga / SP W³osañ, Krzysztof Piszczek / SP Mogilany, Paulina Karska / SP Mogilany, Joanna Wal / Gimnazjum Mogilany, Sara Musia³ / SP W³osañ, Beata Kubas / Gimnazjum Mogilany. Za osi¹gniêcia sportowe: Paulina Guzik / SP Gaj, Magdalena Walas / SP Mogilany. Program UCZEÑ NA WSI Gmina Mogilany przyst¹pi³a do realizacji obszaru A pilota owego programu "Uczeñ na wsi", którego celem jest pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne, zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz miejskowiejskie. Realizatorem programu s¹ oddzia³y PFRON oraz gminy, które przyjê³y przes³ane przez PFRON zaproszenie do uczestnictwa w programie. Uczestnicy programu musz¹ spe³niæ kilka warunków, m. in. posiadanie wa nego orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, pobieranie nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, sta³e zameldowanie na terenie gminy, dochody brutto nie mog¹ przekraczaæ 120% najni szego wynagrodzenia, przypadaj¹cego na jednego cz³onka rodziny pozostaj¹cego we wspólnym gospodarstwie domowym (w 2008 roku jest to kwota 1 123,20). Program dofinansowania mo e obejmowaæ nastêpuj¹ce koszty: zakup przedmiotów umo liwiaj¹cych naukê, uczestnictwo w zajêciach podnosz¹cych sprawnoœæ fizyczn¹ lub psychiczn¹, ponadto w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu podlega³y równie koszty dojazdu, zakwaterowania, wy ywienia (w przypadku, gdy uczeñ pobiera naukê poza miejscem sta³ego zameldowania). Wnioski przyjmowane by³y do 30 wrzeœnia 2008 r., w siedzibie Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³ w Mogilanach. Stypendia szkolne Wp³ynê³y 144 wnioski na stypendia szkolne, które co roku nale y sk³adaæ do 15 wrzeœnia, dla uczniów, którzy pochodz¹ z rodzin, gdzie dochód na jednego cz³onka, nie przekracza 351,00 z³. Stypendia te przydzielane s¹ na rok szkolny. Niestety, gmina nie otrzyma³a jeszcze œrodków na ten cel, dlatego decyzje zostan¹ wydane dopiero po ich przys³aniu. Przypominamy osobom zainteresowanym o koniecznoœci zbierania faktur i rachunków na zakupywane pomoce edukacyjne. Niespe³nianie obowi¹zku W zmianach do ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, wprowadzonych w lipcu 2008 roku, zdefiniowano pojêcie "niespe³niania obowi¹zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi¹zku szkolnego lub obowi¹zku nauki", rozumiane jako nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœæ dziecka, w okresie jednego miesi¹ca na co najmniej 50%: obowi¹zkoiwych zajêæ edukacyjnych w przedszkolu (oddziale pzredszkolnym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i, w przypadku spe³niania obowi¹zku nauki, przez uczêszczanie na zajêcia lub w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie podrêczników W paÿdzierniku dobiegnie koñca realizacja projektu: "Wyprawka szkolna", w zwi¹zku z przekazan¹ dotacj¹ celow¹ ok. 7 tys. z³. Rodzicom zostan¹ wyp³acone pieni¹dze za zakup podrêczników dla dzieci z klas "O", do 70 z³, klas I, do 130 z³, klas II, do 150 z³, klas III, do 170 z³. Dofinansowanie zakupu ksi¹ ek dotyczy 51 uczniów, w rodzinach których, dochód na jedn¹ osobê nie przekracza miesiêcznie 351 z³. Pocz¹tek roku szkolnego W szko³ach na terenie naszej gminy rozpoczê³o naukê ok dzieci w 82 oddzia³ach, w tym w oœmiu oddzia³ach "O" dzieci. Do szkó³ dowo onych jest autobusem szkolnym oraz MPK (zwrot kosztów biletów), ok. 300 dzieci. Gmina realizuje te, wynikaj¹cy z przepisów ustawy o systemie oœwiaty, obowi¹zek dowo enia dzieci niepe³nosprawnych do szkó³ integracyjnych i specjalnych. Dwadzieœcia dzieci dowo onych jest do placówek w Krakowie i Skawinie. Koszt dowozu dzieci do szkó³ to ponad 300 tys. z³otych. J. Jurkiewicz PA DZIERNIK

10 Remonty placówek oœwiatowych W okresie wakacji przeprowadzono w szko³ach i przedszkolu szereg remontów, zgodnie z wczeœniejszym planem. Ze œrodków na remonty w Urzêdzie Gminy i Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkó³ w Mogilanach wykonano nastêpuj¹ce prace: w Szkole Podstawowej w Libertowie wymieniono posadzkê w zerówce oraz po³o ono now¹ wyk³adzinê, w SP w Lusinie przeprowadzono modernizacjê wejœcia ewakuacyjnego, z wymian¹ drzwi, schodów i okien, wymieniono tablicê elektryczn¹; w SP Mogilany i Gimnazjum wymieniono instalacjê elektryczn¹, rozpoczêto izolacjê piwnic, wykonano szereg prac przy modernizacji kanalizacji, wymalowano obydwie placówki; w SP W³osañ wymalowano pomieszczenie kuchni. Wiele prac przeprowadzono w Przedszkolu Samorz¹dowym Iskierka w Mogilanach, wymianie uleg³a instalacja elektryczna, gazowa, wodno- kanalizacyjna, po³o ono te w jednym pomieszczeniu now¹ wyk³adzinê i odczyszczono pozosta³¹ oraz wymalowano wszystkie pomieszczenia. W póÿniejszym okresie planowane jest wykonanie ogrodzenia lub ich remont w nastêpuj¹cych placówkach: przy budynku Przedszkola w Mogilanach, przy SP W³osañ, SP Mogilany (od strony Domu Nauczyciela) oraz przy Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Gaju. Obecnie trwa zakup materia³ów i przygotowywanie prac przy ogrodzeniach. Niestety, pomimo systemu monitoringu raz zrobione ogrodzenia s¹ dewastowane, choæby przy SP Mogilany, czy budynku Przedszkola w Libertowie. Wiele z wymienionych prac zosta³o wykonanych przez Bazê Us³ug Komunalnych w Gaju, czêœæ na umowy z firmami. Na drobne remonty wydatkowano na zakup materia³ów i us³ug, do koñca wrzeœnia ok. 50 tysiêcy z³otych. Z wymienionych prac najwiêcej poch³onê³a wymiana instalacji elektrycznej w SP i Gimnazjum w Mogilanach (oko³o 200 tys. z³) oraz prace w przedszkolu (ok. 70 tys. z³). J. Jurkiewicz Powakacyjne podsumowania Powakacyjne podsumowania. Za nami ju lato i wakacje, czas upragnionego wypoczynku, kiedy mo na wreszcie zapomnieæ o kartkówkach, sprawdzianach, zadaniach domowych czy pytaniach, których nie zawsze nasi uczniowie siê spodziewaj¹ Pocz¹tek roku szkolnego to moment pewnej refleksji nad minionymi miesi¹cami pracy planujemy przysz³¹ pracê,analizuj¹c co w zesz³ym roku by³o dobrego, a co z³ego. Co musimy poprawiæ a czym mo emy siê pochwaliæ. W niniejszym artykule pragniemy podzieliæ siê z Pañstwem sukcesami, które sta³y siê udzia³em uczniów Szko³y Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie. M³odzie z naszej placówki reprezentowa³a gminê Mogilany w kilku konkursach przedmiotowych, nierzadko staj¹c siê ich laureatami. Wojewódzki Konkurs Wiedzy W krêgu mitów greckich i kultury antycznej. Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury M³odzie y w Krakowie. W przygotowaniach do tegorocznej edycji konkursu wziê³o udzia³ oœmioro uczniów naszej szko³y z klas pi¹tych i szóstej. Podczas prowadzonych w ramach wolontariatu zajêæ kó³ka historycznego (od paÿdziernika do koñca listopada 2007 r.) oraz prelekcji w SCKM dzieci mia³y okazjê poszerzyæ swoje wiadomoœci o bogach i bohaterach Hellady, poznaæ przebieg wojny trojañskiej czy zaznajomiæ siê z postaci¹ Henryka Schliemanna i jego odkryciami. Fina³ konkursu odby³ siê 3 grudnia 2007, o wysokim poziomie merytorycznym m³odzie y z naszej szko³y œwiadczy zajêcie II miejsca przez ucznia klasy Va Jakuba Wêgrzynowicza. Gminny Konkurs Plastyczny Maska. W konkursie organizowanym rokrocznie w styczniu przez Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach wziêli udzia³ uczniowie klas czwartych i pi¹tych. Ze wzglêdu na du e zainteresowanie dzieci, które wykona³y bardzo ciekawe pod wzglêdem formy i estetyczne prace, po wstêpnych eliminacjach nasz¹ placówkê reprezentowa³o ponad 20 masek. W konkursie wyró niono ³¹cznie 12 osób. Wyniki: I miejsce Pawe³ Domaradzki kl. Va, II miejsce Natalia Porêbska kl. Va, II miejsce Aleksandra Bahyrycz kl. Va, III miejsce Dawid Budek kl. Vb Wyró nienia: Igor Leœniewski kl. IVa, Krzysztof Jaglarz kl IVa, Klaudia Pa³ka kl. IVa, Beata Kasprzyk kl. Va, Magdalena Pachlowska kl. Va, Jakub Wêgrzynowicz kl. Va, Mateusz Baran kl. Vb, Damian Michalak kl. Vb. Wojewódzki Turniej Wiedzy i Umiejêtnoœci Artystycznych Renesans w Krakowie. Wojewódzki Turniej Wiedzy i Umiejêtnoœci Artystycznych Renesans w Krakowie organizowany Pprzez Staromiejskie Centrum Kultury M³odzie y jest adresowany do dzieci i m³odzie y szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich. Celem konkursu jest zachêcanie do poznawania niezwyk³ej i bogatej historii dawnej stolicy, jego zabytków, kultury, tradycji i osobliwoœci. W tegorocznej edycji konkursu wziê³o udzia³ siedem uczennic klasy szóstej. Podczas zajêæ kó³ka historycznego pozna³y najwa niejsze wydarzenia historyczne i artystyczne epoki Odrodzenia oraz kulturê i sztukê dworu ostatnich Jagiellonów. Dziewczêta wziê³y udzia³ w prelekcji poœwiêconej sztuce renesansowej w siedzibie SCKM, a krakowskie zabytki z epoki wielkich odkryæ geograficznych i reformacji mia³y okazjê poznaæ podczas wycieczek. Wyró nionymi w Turnieju Umiejêtnoœci Artystycznych Renesans w Krakowie o Tytu³ Mistrza Pióra za najciekawsze poetyckie opisy Odrodzenia zosta³y: Monika Staroñ I miejsce, Dominika Domaradzka II miejsce, Katarzyna KuŸma wyró nienie. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê w sali wystawowo konferencyjnej Zamku na Wawelu 24 kwietnia 2008 roku. Wojewódzki Konkurs Plastyczny Zbiory Muzeum Archeologicznego w Krakowie w oczach m³odzie y szkolnej. Celem konkursu plastycznego Zbiory Muzeum Archeologicznego w Krakowie w oczach m³odzie y szkolnej by³o poznanie zbiorów muzeum i wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych zwi¹zanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespo³em eksponatów, które uczniowie mieli okazjê ogl¹daæ, oddaj¹cych nastrój i atmosferê towarzysz¹c¹ zwiedzaniu ekspozycji, b¹dÿ charakteryzuj¹cych specyfikê muzeum. Uczniowie z naszej szko³y z klas IV VI najpierw uczestniczyli w warsztatach na terenie muzeum, a nastêpnie wykonali wymagane prace. Laureatami konkursu z naszej szko³y zosta³o 12 uczniów, którym wrêczono nagrody i dyplomy podczas uroczystego fina³u 29 maja 2008 roku. I miejsce: Katarzyna arnowska kl. IVa, Aleksandra Bahyrycz kl. IVb, Ewelina Karwacka kl. Va, Kinga Sarna kl. Va, Sylwia Skórzak kl. Va, II miejsce: Kacper PaŸdzioro kl. IVb, Aleksandra Gruszka kl. Va, III miejsce: Aleksandra Bahyrycz kl. IVb, Julia Piszczek kl. IVb, Natalia Porêbska kl. IVb, Ewelina Karwacka kl. Va, Wyró nienia : Igor Leœniewski kl. IVa, Natalia Porêbska kl. IVb, Beata Kasprzyk kl. Va, Magdalena Pachlowska kl. Va. Konkurs Plastyczny W zdrowym ciele zdrowy duch. Konkurs plastyczny pod has³em: W zdrowym ciele zdrowy duch zorganizowa³a firma Bahlsen Sp. z o. o. z siedzib¹ w Skawinie w odpowiedzi na narastaj¹ce zjawisko oty³oœci wœród dzieci i m³odzie y na skutek braku aktywnoœci fizycznej oraz nieprawid³owych nawyków ywieniowych. Konkurs zosta³ skierowany do uczniów szkó³ podstawowych na terenie gmin Skawina i Mogilany. Do rywalizacji przyst¹pi³o prawie 4000 uczniów z 21 szkó³, nades³ano 279 prac konkursowych. Ostatecznie jury nagrodzi³o 40 najlepszych propozycji plastycznych promuj¹cych zdrowy tryb ycia. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³o po wstêpnych eliminacjach 20 prac, spoœród nich trzy zosta³y wyró nione. Ich autorzy: Magdalena Pachlowska kl. Va, Klaudia Pa³ka kl. IVa oraz Kacper W¹tor kl. Va, otrzymali nagrody w czasie uroczystego og³oszenia wyników konkursu w siedzibie firmy Bahlsen w Skawinie 4 czerwca 2008 roku. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Kangur i Kangurek. Nasi uczniowie odnieœli równie pewne sukcesy w tegorocznej edycji konkursu matematycznego Kangurek w klasach I II i Kangur w klasach IV VI. Wyró nieni zostali Pawe³ Kozik kl. IIa, Jadwiga Róg kl. III, Aleksandra Bahyrycz kl. IVb, Mateusz Bahyrycz kl. Va, Jakub Wêgrzynowicz kl. Va. To rezultat du o lepszy ni ubieg³oroczny, kiedy uzyskaliœmy tylko dwa wyró nienia. Uczniowie z najlepszymi wynikami zostali zaproszeni do Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagielloñskiego na uroczyste rozdanie nagród. Do konkursu matematycznego przygotowywali uczniów nauczyciele nauczania zintegrowanego Marta Pa³ka i Izabela Ksi¹ ek, a w klasach starszych Justyna Kurek i Magdalena Sechman. Opiekunem m³odzie y w pozosta³ych konkursach i turniejach wiedzy by³ nauczyciel historii i plastyki Ewa Wróbel. Serdecznie gratulujemy laureatom! M. Sechman, E. Wróbel reklama reklama reklama 10 PA DZIERNIK 2008

11 Egzamin gimnazjalny z jêzyka obcego po raz pierwszy W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie III klas gimnazjum przyst¹pi¹ po raz pierwszy do egzaminu z jêzyka obcego. Dla wiêkszoœci z nich bêdzie to jêzyk angielski. Wynik egzaminu bêdzie odnotowany na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum, tak wiêc nie mo na do niego nie przyst¹piæ. Z drugiej strony nie mo na go nie zdaæ, poniewa ma on na celu jedynie sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejêtnoœci ucznia. Wiedza ta jest nie mniej kluczowa w przysz³oœci zawodowej m³odego cz³owieka ni przedmioty kierunkowe. Egzamin odbêdzie siê w trzecim dniu sesji egzaminacyjnej jako ostatni i bêdzie trwa³ 90 minut. Zgodnie z procedur¹ uczniom nie udziela siê w czasie egzaminu adnych wyjaœnieñ dotycz¹cych zadañ. Egzamin sk³ada siê z trzech czêœci i sprawdza umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem obcym w trzech zakresach koniecznych do skutecznej komunikacji: a. odbiór tekstu s³uchanego - uczeñ musi wykonaæ zadania oparte na krótkich, dwukrotnie odtwarzanych tekstach np. komunikatach, dialogach, instrukcjach czy tekstach narracyjnych, b. odbiór tekstu czytanego - zadania oparte na tekstach, z którymi uczniowie spotykaj¹ siê na co dzieñ np. , artyku³, rozmowa, notatka, wiadomoœæ, tablica informacyjna, c. reagowanie jêzykowe - zadania sprawdzaj¹ce umiejêtnoœæ odpowiedniego reagowania w codziennych sytuacjach yciowych (oparte czêœciowo na materia³ach odtwarzanych z taœmy magnetofonowej), zadania sprawdzaj¹ce umiejêtnoœæ stosowania odpowiedniego s³ownictwa i gramatyki. Za ka d¹ z powy szych czêœci egzaminu uczeñ mo e otrzymaæ odpowiednio: a. odbiór tekstu s³uchanego: 10 punktów b. odbiór tekstu czytanego: 20 punktów c. reagowanie jêzykowe: 20 punktów Razem 50 punktów Wszelkie szczegó³owe informacje dotycz¹ce zakresu s³ownictwa, gramatyki czy formy egzaminu wraz z przyk³adowymi arkuszami egzaminacyjnymi mo na znaleÿæ w "Informatorze o egzaminie gimnazjalnym z jêzyka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009", przygotowanym przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹. Pe³na wersja informatora dostêpna jest na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). M. Meus Konkurs wiedzy o Gminie Mogilany w SP W³osañ Wrêczenie dyplomu uczestniczce turnieju. W kwietniu, w Szkole Podstawowej im.œw.faustyny Kowalskiej we W³osani mia³ miejsce turniej wiedzy o naszej gminie. Goœæmi specjalnymi by³a Ma³gorzata Mardy³a Wójt Gminy Mogilany oraz Aneta Nêdza Zastêpca Wójta. Klasy IV-VI wspó³zawodniczy³y ze sob¹ odpowiadaj¹c na pytania, dotycz¹ce m.in. struktury samorz¹du gminnego, po³o enia miejscowoœci, ciekawostek przyrodniczych na naszym terenie oraz znajomoœci hymnu gminy. Zespo³y klasowe, dopingowane przez publicznoœæ, œwietnie radzi³y sobie z pytaniami. Po pierwszej czêœci spotkania wójt i zastêpca, zapozna³y siê z wystaw¹ prac plastycznych, wykonanych przez uczniów klas 0-III. Przedstawia³y one nasz¹ gminê w oczach najm³odszych jej mieszkañców oraz W³osañ w przysz³oœci. Na koniec wszyscy zapoznaliœmy siê z prezentacj¹ multimedialn¹ Gmina Mogilany, któr¹ przedstawi³a Aneta Nêdza Zastêpca Wójta. Wójt podsumowa³a emocjonuj¹cy turniej oraz twórczoœæ plastyczn¹ najm³odszych i s³odko siê z nami po egna³a. M.Stroñska reklama reklama reklama reklama reklama reklama PA DZIERNIK

12 I Gminny Konkurs Przyrodniczy w SP W³osañ W roku szkolnym 2007/2008 z inicjatywy nauczycieli Szko³y Podstawowej im. Œw. Faustyny Kowalskiej we W³osani zorganizowano konkurs przyrodniczy, nad którym objê³a patronat M. Mardy³a Wójt. Konkurs skierowany by³ do uczniów klas IV-VI i przebiega³ w dwóch etapach. Pierwszy, kwalifikacyjny etap odby³ siê w czterech szko³ach, które zg³osi³y chêæ uczestnictwa: SP Libertów, SP Lusina, SP Mogilany oraz SP W³osañ i mia³ on formê testu. Etap gminny konkursu odby³ siê 29 maja 2008r. w Szkole Podstawowej we W³osani i wziêli w nim udzia³ laureaci etapów szkolnych. Uczestnicy musieli przejœæ rundê pytañ o polskich parkach narodowych, nastêpnie rozpoznawali nasiona popularnych roœlin uprawnych. Na koniec, degustuj¹c z zakrytymi oczami sa³atki z owoców i warzyw, odgadywali nazwy sk³adników. Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie z zadaniami o czym œwiadczy lista laureatów i wyró nionych. Og³oszono j¹ uroczyœcie w dniu 6 czerwca, w obecnoœci Wójta Gminy i Moniki Walden-Chmielowskiej Wizytator Kuratorium Oœwiaty. I miejsce zajê³a Sara Musia³ SP W³osañ, II miejsce: Anna S³omka SP Mogilany, Dorota Paliœ SP Lusiana, Natalia Rzepanowska SP Lusina, III miejsce: Micha³ Pinkowski SP Lusina, Joanna Dyrda SP Lusina, IV miejsce : Bart³omiej Budek SP Mogilany, Kamila Matoga SP W³osañ. Wyró nieni: Szymon Kotaœ SP Mogilany, Paulina Karska SP Mogilany, Krzysztof Piszczek SP Mogilany, Anna Kopta SP Mogilany, Micha³ Stroñski SP Lusina, Urszula Wójcik SP Lusina, Dominika Bodek SP Lusina, Urszula Kowal SP Lusina, Klaudia Ochel SP W³osañ. Nagrody dla laureatów i wyró nionych ufundowa³ Urz¹d Gminy Mogilany, a wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Gratulujemy! M.Stroñska Wspólna fotografia polskiej i wêgierskiej m³odziezy. W lipcu uczniowie szkó³ z Bukowa, Mogilan i W³osani ponownie, z wielk¹ przyjemnoœci¹ goœcili m³odzie z zaprzyjaÿnionej Szko³y w Sásd. Tym razem byli to podopieczni Judit Lakatos Dyrektor chóru szkolnego.program pobytu obfitowa³ w wiele wydarzeñ, miêdzy innymi by³a to podró kolejk¹ na Kasprowy Wierch i podziwianie przepiêknych widoków najwy szych gór Polski. Park Miniatur w Inwa³dzie wzbudzi³ zdumienie, a Wawel swoim dostojeñstwem spowodowa³ zachwyt wœród uczestników. By³o trójwymiarowe kino z delfinami i wielorybami oraz dzieñ z nauk¹ w praktyce Wiembus - interaktywna wystawa, podró w œwiat wiedzy. Zawody sportowe, pokaz umiejêtnoœci policyjnych w Szkole Podstawowej we W³osani oraz wystêpy taneczne i ognisko w Szkole Podstawowej w Bukowie sprawi³y wiele radoœci. Chór Wêgierski da³ koncert w Koœciele Parafialnym we W³osani wzniecaj¹c gromkie oklaski wœród s³uchaczy. Ma³gorzata Mardy³a Wójt Gminy, podczas spotkania z Kocsisne Walter Ilon¹ Dyrektor Szko³y z Sásd, wyrazi³a zadowolenie ze wspó³pracy i chêæ dalszego wspó³dzia³ania.wizyta na d³ugo zapad³a w pamiêci wêgierskich przyjació³, œwiadczy³y o tym smutne miny wyje d aj¹cych, gdy nadszed³ czas po egnania. Przysz³e wakacje, to czas wyjazdu polskich dzieci do Sásd. B. Bukowska-Kosek Wakacje nad Balatonem Po raz kolejny w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej pomiêdzy Gmin¹ Mogilany a Gmin¹ Sásd (Wêgry) grupa 24 uczniów Szkó³ Podstawowych spedzi³a wakacje nad Balatonem. Nasi wêgierscy przyjaciele przygotowali bardzo bogaty i atrakcyjny program pobytu. G³ównym jego celem by³o wzajemne poznawanie historii, kultury, sposobu ycia i podkreœlenie przynale noœci naszych krajów do Unii Europejskiej. Ju pierwszy dzieñ pobytu na Wegrzech obfitowa³ w wiele atrakcji. Zwiedziliœmy budynek Parlamentu, spacerowaliœmy brzegiem Dunaju podziwiaj¹c przepiekn¹ panoramê Budapesztu, jednak najwiêksze wra enie wywar³o na wszystkich "Tropikarium", gdzie nad g³owami zachwyconych dzieci przep³ywa³y groÿne rekiny. Nastêpne dni by³y wype³nione konkursami, zabawami i wycieczkami. Dzieci malowa³y na koszulkach symbole UE, wykona³y drzewka przyjaÿni (z koralików), malowa³y ilustracje do polskich legend, rozwi¹zywa³y quiz o pañstwach unii. Z dzieæmi z Sásd spotkaliœmy siê dwa razy: najpierw one przyjecha³y do nas nad Balaton, gdzie razem spêdziliœmy czas na pla owaniu i rozgrywkach sportowych, a nastêpnie to my pojechaliœmy do ich szko³y, gdzie spotkaliœmy siê z Burmistrzem miasta Sásd. Podziwialiœmy wystêpy taneczne i uczyliœmy siê tañców ró nych narodów. Ogl¹daliœmy filmy i zdjêcia dotycz¹ce historii naszej wspó³pracy. Ka dego dnia jedliœmy potrawy charakterystyczne dla ró nych pañstw unii. Z pobytu na Wêgrzech wszyscy wróciliœmy wypoczêci, opaleni, bogatsi o now¹ wiedzê i doœwiadczenia oraz liczne nagrody i upominki. Organizatorem wyjazdu by³ Urz¹d Gminy Mogilany przy wspó³pracy z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej oraz nauczycielami. A.Strzeboñska Uczestnicy wyjazdu podczas pobytu nad Balatonem. reklama reklama reklama 12 PA DZIERNIK 2008

13 NA JUBILEUSZ ZNOWU RAZEM Rozpoczêcie nowego roku szkolnego 2008/2009 w Gaju przebiega³o tym razem nieco inaczej ni w ostatnich latach. Po Mszy Œwiêtej w gajowskim koœciele, wszyscy uczniowie Gimnazjum i Szko³y Podstawowej oraz liczne grono rodziców zgromadzili siê wspólnie na sali gimnastycznej. Z dniem 1 wrzeœnia 2008 r., na mocy uchwa³y Rady Gminy Mogilany, Szko³a Podstawowa zosta³a na powrót w³¹czona do Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Gaju, z której zosta³a wydzielona w 1999 r. w zwi¹zku z reform¹ oœwiaty, powo³uj¹c¹ do istnienia gimnazja. Wówczas w sk³ad zespo³u wchodzi³o tak e Liceum Ekonomiczne. Obecnie Zespó³ jest najwiêksz¹ placówk¹ oœwiatow¹ na terenie gminy - sk³ada siê z 7 klas gimnazjalnych, 6 klas SP oraz oddzia³u przedszkolnego - to ³¹cznie 318 uczniów, 36 nauczycieli oraz 7 osób obs³ugi. W Zespole dzia³a wspólna Rada Pedagogiczna, wspólna 14-osobowa Rada Rodziców oraz dwa, wspó³pracuj¹ce ze sob¹ Samorz¹dy Uczniowskie. Ca³oœci¹ zarz¹dzaj¹ El bieta Szefer Dyrektor i Stanis³awa Radoñ Zastêpca Dyrektora - obydwie od wielu lat zwi¹zane ze szko³¹ w Gaju. Sekretariat dla ca³ego Zespo³u obs³uguje Zofia Strzeboñska Sekretarz szko³y. W tym roku, Zespó³ Szkó³ przygotowuje siê do niezwykle wa nej uroczystoœci - 7 listopada 2008 roku mija 10 rocznica nadania szkole imienia Jana Paw³a II i równoczeœnie 140-lecia edukacji w Gaju. Bêdzie to okazja do podsumowania i prezentacji pracy szko³y oraz integracji œrodowiska lokalnego. E. Szefer Atrakcyjny pocz¹tek S³oneczne lato powoli egna nas ostatnimi, ciep³ymi promieniami. Wakacyjne wspomnienia schowaliœmy do plecaków, aby rozpocz¹æ nowy rok szkolny. Na szczêœcie wci¹ dopisuj¹ nam wakacyjne humory. A powodów jest wiele. Wrzesieñ to czas "wykopów ziemniaków". Poniewa pogoda sprzyja³a imprezom w plenerze, na dzieñ 10 wrzeœnia zaplanowano Œwiêto Pieczonego Ziemniaka dla uczniów œwietlicy dzia³aj¹cej przy Szkole Podstawowej im. O. Kolberga w Bukowie. Dzieci wziê³y udzia³ w zabawach integruj¹cych, konkursach sprawnoœciowych, meczu pi³ki no nej oraz pieczeniu kie³basek i ziemniaków w prawdziwym ognisku. Po kilkugodzinnej, pysznej zabawie wszyscy zmêczeni, ale szczêœliwi wrócili do domów. W prace przy zorganizowaniu ogniska w³¹czyli siê tak e rodzice uczniów, którym bardzo serdecznie dziêkujemy za okazan¹ pomoc. Ju wkrótce ca³a nasza szko³a weÿmie udzia³ w VI Jesiennym Rajdzie po Bukowie. W tym roku celem naszej wyprawy bêd¹ przydro ne kapliczki. Odwiedzimy dwa najbardziej zniszczone obiekty, eby zdobyæ informacje niezbêdne do prawid³owego opracowania karty zabytku. PóŸniej planujemy powrót ³¹kami i wiejskimi drogami do szko³y, by tam rozpocz¹æ biwakowanie przy ognisku. Rajdowe piosenki, zabawy integracyjne na pewno umil¹ nam czas. J. muda W górach jest wszystko co kocham Wszystkie wiersze s¹ w bukach Zawsze kiedy tam wracam Bior¹ mnie klony za wnuka Jerzy Harasymowicz Poznajemy Ma³opolskê Uczestnicy programu Ma³opolska dla Ma³opolan... W dniach 18 i 19 wrzeœnia uczniowie klas IV - VI ze Szko³y Podstawowej im. Œwiêtej Królowej Jadwigi w Lusinie, wziêli udzia³ w wycieczce zorganizowanej przez Fundacjê Harcerstwa Polskiego Schroniska,,G³odówka'' z Bukowiny Tatrzañskiej.Uczestnicz¹c w realizacji programu,, Ma³opolska dla Ma³opolan- Przez Spisz i Podhale'',dzieci otrzyma³y czêœciow¹ dotacjê do wyjazdu od Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³oplskiego za poœrednictwem Fundacji. W czasie tych dwóch dni, m³odzie pozna³a wiele uroczych i atrakcyjnych miejsc naszego województwa, podziwia³a piêkno i majestat Pienin i Tatr, zobaczy³a ciekawe dzie³a architektury tego regionu, oraz pozna³a jej wspania³ych mieszkañców. W opusznej, uczniowie zwiedzili dom pamiêci ksiêdza Józefa Tischnera. Ogl¹dnêli krótki film o ksiêdzu filozofie, zobaczyli ekspozycjê - jego osobiste rzeczy, fotografie, korespondencjê.w Dêbnie obejrzeli wspania³y klejnot drewnianego budownictwa i malarstwa - Koœció³ pod wezwaniem œwiêtego Micha³a Archanio³a - wspania³y zabytek z XV wieku. S³ynna na ca³¹ Europê polichromia, drewniane tabernakulum,cymba³ki, to tylko niektóre cuda dêbnieñskiej œwi¹tyni. Poznali postaæ wybitnego twórcy ludowego, rzeÿbiarza Józefa Janosa. Spacerowali nad Jeziorem Czorsztyñskim, stanêli u stóp uroczych Pienin. Wspiêli siê na szczyt zamku w Czorsztynie, który przed wiekami wystawi³ nasz król Kazimierz Wielki. W rezerwacie przyrody,, Prze³om Bia³ki '' z pomoc¹ przewodnika obserwowali reliktow¹ florê oraz wspania³e ska³ki. Na koniec dnia szlak wêdrówki zaprowadzi³ ich do górskiego schroniska,,g³odówka'' w Bukowinie Tatrzañskiej. W drugim dniu wyprawy m³odzie zwiedza³a Zakopane. Dojecha³a do otoczonej lasem Kaplicy na Jaszczurówce Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.Uczniowie zwiedzili Muzeum Tatrzañskie im. Tytusa Cha³ubiñskiego. Tam poznali mieszkañców tatrzañskiej krainy - roœliny i zwierzêta - od lesistych regli po skaliste turnie. Ogl¹dali piêknie spreparowane okazy botaniczne i zoologiczne w nowoczesnej oprawie plastycznej. O tym jakie s¹ zagro enia przyrody tatrzañskiej,dowiedzieli siê dziêki projekcji trzech filmów. W swej wêdrówce po Zakopanem przybyli do Koœcio³a na Krzeptówk,i do Sanktuarium Matki Bo ej Fatimskiej. Tu dowiedzieli siê o historii tej œwi¹tyni i jej zwi¹zkach z losami naszego Papie a Jana Paw³a II. Spacerowali po jednej z najpopularniejszych ulic w Polsce - zakopiañskich Krupówkach. Spróbowali specja³ów kuchni regionalnej, pos³uchali skocznej muzyki i œpiewu górali. Na koniec zakupili wiele pami¹tek dla najbli szych i zabrali wiele mi³ych i przyjemnych wpomnieñ. Szkoda tylko, e aura by³a deszczowa i zimna. C. Kwiecieñ reklama reklama reklama PA DZIERNIK

14 Poœwiêcenie aktu erekcyjnego budowy Gimnazjum w Mogilanach Inauguracja Roku Szkolnego 08/09. Ks. Biskup Albin Ma³ysiak wraz z ksiêdzem Tadeuszem Targoszem podczas poœwiêcenia placu budowy. Rozpoczêcie Roku Szkolnego 2008/2009 w Mogilañskim Gimnazjum, odby³o siê tym razem inaczej ni zwykle. Wydarzeniem niebywale donios³ym by³a uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê nowego gimnazjum w Mogilanach. Nale y jednak wspomnieæ, e zanim nadszed³ ten wa ny moment, prace przygotowawcze tak naprawdê rozpoczê³y siê kilka lat temu (w nastêpnym numerze przedstawimy Pañstwu przebieg prac zwi¹zanych z przygotowaniem tej najwiêkszej inwestycji w historii gminy). Ostatnie wakacje okaza³y siê szczêœliwe - zakoñczono bowiem wszelkie formalnoœci. W rezultacie mo na by³o przyst¹piæ do prac budowlanych. Pierwszego wrzeœnia, po Mszy Œwiêtej, przedstawiciele gminnych w³adz na czele z Anet¹ Nêdz¹ Zastêpc¹ Wójta, Markiem Sikor¹ Przewodnicz¹cym Rady Gminy, Ks. Bisup Albin Ma³ysiak, ks. Tadeusz Targosz Proboszcz Parafii w Mogilanach, Andrzej Adamczyk Pose³ na Sejm RP, przedstawiciele Kuratorium, dyrektorzy szkó³ oraz delegacje nauczycieli i uczniów udali siê na plac budowy. Tam dokonano poœwiêcenia aktu erekcyjnego, a tym samym oficjalnego rozpoczêcia budowy. Przemówienia wyg³osili: Aneta Nêdza Zastêpca Wójta, Marek Sikora Przewodnicz¹cy Rady, Jan Stêpieñ Prezes CZ.P.B.P. Przemys³ówka S.A., firmy buduj¹cej gimnazjum, Andrzej Adamczyk Pose³ na Sejm RP. Wszyscy wyra ali nadziejê na szybkie ukoñczenie robót i oddanie szko³y. Dope³nieniem tej uroczystoœci by³a akademia, któr¹ przygotowa³y wspólnie Szko³a Podstawowa i Gimnazjum. Po przemówieniu ucji Stankiewicz Dyrektora oraz Moniki Walden-Chmielowskiej Wizytatora, goœcie, uczniowie i nauczyciele obejrzeli projekt gimnazjum, przedstawiony przez Tadeusza Be³cha Pe³nomocnika Wójta ds. Inwestycji Gminnych, a tak e us³yszeli wiele interesuj¹cych informacji, dotycz¹cych wizji przysz³ej szko³y. Zapocz¹tkowano now¹ kartê w historii Gimnazjum. Przy tej okazji nale y wspomnieæ równie o Janinie Miziñskiej Rutkowskiej Dyrektor Gimnazjum, poprzedniej kadencji, która uczestniczy³a w ca³ym przedsiêwziêciu koordynowanym przez gminê i swoim doœwiadczeniem wspomaga³a tworzenie projektu. Teraz, kiedy budowa ruszy³a pe³n¹ par¹, wszyscy czekamy na oddanie piêknego obiektu. Bêdzie on zapewne chlub¹ nie tylko naszej gminy, ale i Ma³opolski. Mimo, i myœli wszystkich zaprz¹ta ju nowa szko³a, to w obecnym budynku, podczas wakacji, trwa³y prace remontowe. Wymieniono ca³¹ instalacjê elektryczn¹. Pracownicy z Bazy Us³ug Komunalnych przy Urzêdzie Gminy wymalowali wszystkie pomieszczenia szkolne. Prace zosta³y ukoñczone przed rozpoczêciem roku szkolnego. Mi³o by³o uczniom i nauczycielom przyjœæ do pracy w odnowionym gimnazjum. Rok szkolny 2008/2009 rozpoczê³o w oœmiu oddzia³ach 166 uczniów i 22 nauczycieli. K.Olbinska PUNKT PRZEDSZKOLNY Dworek w Chorowicach otoczony piêknym ogrodem, serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat na zajêcia. Uczymy i bawimy poprzez: gry i zabawy edukacyjne, rozwój postawy kreatywno twórczej, (zajêcia plastyczne, muzyczne) stosowanie nowoczesnych aktywizuj¹cych form i metod pracy, (m.in. nauka czytania metod¹ Glenna Domana), naukê jêzyka angielskiego rytmika, imprezy okazjonalne z udzia³em rodziców, mi³¹ i serdeczn¹ atmosferê pe³n¹ spokoju i yczliwoœci, wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ oraz osobê wspomagaj¹c¹ nauczycieli w opiece nad dzieæmi. Zajêcia odbywaj¹ siê 5 dni w tygodniu AKADEMIA JÊZYKOWA W CHOROWICACH ZAPRASZA NA KURSY JÊZYKOWE dla dzieci, m³odzie y i doros³ych. Uczymy jêzyka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na ró nych poziomach zaawansowania. Oferujemy edukacjê na najwy szym poziomie, wykwalifikowan¹ kadrê lektorów, a dodatkowo: bezp³atne testy kwalifikacyjne bezp³atne egzaminy próbne bezp³atne konsultacje bezp³atne imprezy edukacyjne Istnieje mo liwoœæ dopasowania kursu do indywidualnych potrzeb. Wykonujemy t³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e MINI AKADEMIA -Zajêcia ogólno rozwojowe dla ma³ych dzieci (1-5 lat) 2 razy w tygodniu -Zajêcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z dysleksj¹ -Zajêcia przygotowuj¹ce do sprawdzianu kompetencji po klasie VI -Pogotowie edukacyjne dla uczniów szkó³ podstawowych ORGANIZUJEMY RÓWNIE PRZYJÊCIA URODZINOWE DLA DZIECI Dodatkowe informacje znajdziecie Pañstwo na naszej stronie internetowej dzwoni¹c lub pisz¹c do nas , Sekretariat czynny codziennie od Dworek w Chorowicach Chorowice 30, Gmina Mogilany 3 km od rynku w Mogilanach 14 PA DZIERNIK 2008

15 UKS Victoria IV miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju World Sports Festiwal 2008 w Wiedniu ZnaleŸliœmy siê w grupie B z dru ynami z USA, Chorwacji, Czech i Austrii. Wszystko rozpoczê³o siê ³atwo (chyba zbyt ³atwo - dziewczyny poczu³y siê za pewnie). Pierwszego dnia dwie pewne, wysokie wygrane z dru ynami USA (8:0) i Austrii(7:1). Drugiego dnia pocz¹tek dobry, pierwszy mecz i pewna wygrana z dru yn¹ z Chorwacji (3:0), drugi mecz decyduj¹cy o I miejscu w grupie i katastrofa - brak koncentracji i zbytnia pewnoœæ siebie doprowadzaj¹ do pora ki - prowadzimy przez d³ugi czas z dru yn¹ Czech 1:0, a w efekcie przegrywamy mecz 1:2, trzeci mecz ju na otarcie ³ez wysokie zwyciêstwo z dru yn¹ USA (10:0). Zajmujemy II miejsce w grupie i gramy o III miejsce w ca³ym turnieju a dru yn¹ z Wêgier. To zdecydowanie nasze najlepsze spotkanie, walka, ostra gra, ale i pe³ne zaanga owanie ca³ego zespo³u. Mecz rozpoczyna siê dobrze szybko strzelamy gola prowadzimy 1:0. Walka trwa przez ca³e spotkanie. W koñcówce meczu przepychanki w polu karnym - sêdzia wyrzuca po dwie zawodniczki z obu zespo³ów z boiska. Mecz przed³u a siê i na nasze nieszczêœcie przeciwniczki zdobywaj¹ gola w doliczonym czasie gry, doprowadzaj¹c do rzutów karnych. I tu niestety przegrywamy, zajmuj¹c IV miejsce w Turnieju. Sk³ad zespo³u: Walas Magdalena, Piszczek Kinga, Kowal Urszula, Guzik Paulina, Zwolenik Monika, Kaim Katarzyna, Zapa³a Anna, Mrzyg³ód Oliwia, Jasek Agnieszka, Æwiêczek Sylwia. Obecnie w sezonie 2008/2009 UKS Victoria Gaj wystêpuje w Ma³opolskiej Lidze M³odziczek i Ma³opolskiej Lidze Juniorek M³odszych w Pi³ce No nej Kobiet. Rozgrywki prowadzone przez Ma³opolski Zwi¹zek Pi³ki No nej Kobiet. Rados³aw Piwowarczyk prowadzi kadrê Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No nej do lat 13, w której w tym sezonie znajduje siê 7 naszych zawodniczek. R. Piwowarczyk LKS Gajowianka LKS Mogilany 10 sierpnia Ludowy Klub Sportowy Mogilany rozpocz¹³ swój sezon w IV lidze ma³opolskiej. W pierwszym meczu klub z Mogilan zmierzy³ siê z MKS Trzebinia Siersza w wyniku którego Mogilany wygra³y 2 do 1. Kolejne spotkanie zosta³o rozegrane 15 sierpnia. Alwernia zmierzy³a siê z Mogilanami wynik tego spotkania to 2 do 2. W 3 kolejce 20 sierpnia LKS Mogilany zremisowa³ 1 do 1 z Lubaniem Maniowym. 23 sierpnia odby³o siê spotkanie w wyniku którego BKS Bochnia pokona³ 1 do 0 LKS Mogilany. W 5 kolejce 31 sierpnia Mogilany wygra³y 3 do 1 Goœcibi¹ Su³kowice. W 6 kolejce 3 wrzeœnia Mogilany pokona³y 5 do 1 P³omieñ Jerzmanowice. W 7 kolejce 7 wrzeœnia Mogilany pokona³y 4 do 1 Tuchoviê Tuchów. W 8 kolejce 14 wrzeœnia Mogilany niestety przegra³y 2 do 0 z Popradem Muszyna. W 9 kolejce Mogilany znów uleg³y 1 do 4 Polanowi abno.. W¹tor AWANS LKS LIBERTÓW DO "A" KLASY!!! Dzieñ 6 lipca 2008 roku, przejdzie do historii Libertowa. Tego dnia, na boisku LKS Lotnik Kryspinów (neutralny obiekt) odby³ siê mecz bara owy o wejœcie do A klasy, pomiêdzy LKS Wis³a Rz¹ska a LKS Libertów. To by³ piêkny s³oneczny dzieñ, a na niebie nie widaæ by³o nawet jednej chmurki. Zwiastowa³o to niezwykle ciê kie warunki do gry, a temperatura powietrza ros³a z ka d¹ chwil¹. Jednak zawodnicy obu dru yn, stanêli przed ogromn¹ szans¹ awansu z drugiego miejsca w tabelach swoich grup. Pierwszym warunkiem by³o pokonanie rywala. Wraz z pierwszym gwizdkiem sêdziego, wszystkim przyœwieca³ ten sam cel - zwyciêstwo! Pierwsza po³owa rozpoczê³a siê dla Libertowa nie najlepiej. Ju na pocz¹tku spotkania Libertowianie stracili bramkê. I mimo optycznej przewagi Libertowa w pierwszej po³owie wynik nie uleg³ zmianie. 1:0 dla Wis³y Rz¹ska. Przerwa mobilizuj¹co wp³ynê³a na LKS Libertów. Zawodnicy w bia³ych strojach wyszli na boisko z nastawieniem na strzelenie wyrównuj¹cego gola. Przewaga LKS Libertów by³a na boisku jeszcze bardziej widoczna. Nie zmienia³ sie tylko wynik meczu. Mija³ regulaminowy czas gry, a wynik wci¹ niekorzystny dla Libertowa. Sêdzia dolicza 3 minuty. To wystarcza aby przeprowadziæ kontrê i strzeliæ wyrównujac¹ bramkê. O losie spotkania, rozstrzyga³y zatem rzuty karne. Rzuty karne podobno s¹ loteri¹, jednak tym razem wszyscy zawodnicy Libertowa egzekwuj¹cy jedenastki wzorcowo wykonali swoj¹ pracê. Stuprocentowa skutecznoœæ i LKS Libertów pokonuje w rzutach karnych Wis³ê Rz¹ska 4:1, po remisie w regulaminowym czasie gry 1:1. Pierwszy warunek zosta³ spe³niony. Do pe³ni szczêœcia brakowa³o tylko wyniku meczu bara owego o V ligê, pomiêdzy Borkiem Kraków a Przeciszovi¹. Wszyscy kibice Libertowa trzymali kciuki za Borek, bo jego awans oznacza³ równie bezpoœredni awans naszej dru yny. Tak te siê sta³o i LKS Libertów powróci³ do A klasy!!! Stawka o jak¹ toczy³ siê bój w meczu bara owym oraz emocje jakie towarzyszy³y zawodnikom zapewne utrudnia³y pokazanie przygotowania poszczególnych zawodników oraz gry ca³ej dru yny, któr¹ prowadzi trener Mariusz Myœlewski. Jak pokazuje jednak tabela w grupie II klasy "A", po VIII kolejce LKS Libertów zajmuje 3 miejsce (na 16 dru yn). Awans zatem zas³u ony i by³oby dobrze dla rozwoju pi³ki no nej, aby w przysz³oœci wiêcej dru yn mia³o szanse awansu. To daje dobry impuls dla zawodników, dzia³aczy i miejmy nadziejê sponsorów. LKS Libertów Wieloletni dzia³acz Adam Nazim odbieramedal Gminy Mogilany od wójta Ma³gorzaty Mardy³a. 9 sierpnia uczczono rocznicê 50-lecia dzia³alnoœci LKS Gajowianka. Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody rozegrano mecz Oldboyów. Po zmaganiach sportowych, w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Gaju, rozpoczê³a siê druga czêœæ imprezy. Przy wspólnym stole zasiedli pi³karze, dzia³acze, przedstawiciele zwi¹zków i stowarzyszeñ sportowych oraz wszyscy sympatycy i osoby którym LKS Gajowianka jest bliski. Imprezê zakoñczy³a wspólna zabawa taneczna.. W¹tor czynne: od poniedzia ku do pi tku w godzinach tel./fax: (012) , tel. kom , PA DZIERNIK

16 Ochotnicze Stra e Po arne 31 sierpnia w Goszczy (Gmina Kocmyrzów- Luborzyca) odby³y siê IV Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze pod patronatem Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki. W zawodach wystartowa³a dru yna z OSP Konary która zajê³a 14 miejsce.. W¹tor Rozgrywki Pi³ki No nej Runda jesienna 2008/2009 LKS Mogilany - 18 paÿdziernika, godz , Skawa Wadowice Mogilany, - 26 paÿdziernika, godz , Mogilany Sandecja II Nowy S¹cz, - 2 listopada, godz , Mogilany Orkan Szczyrzyc, - 8 listopada, godz , Beskid Andrychów Mogilany. LKS Libertów - 19 paÿdziernika, godz , Liszczanka Liszki Okno Plus Libertów, - 26 paÿdziernika, godz , Okno Plus Libertów Podgórze Kraków, - 02 listopada, godz , Potok Wiêckowice Okno Plus Libertów, - 09 listopada, godz , Okno Plus Libertów Bie anowianka Kraków, - 15 listopada, godz , Wiœlanie Jaœkowice Okno Plus Libertów. PRACOWNIA INTERNETOWA Od wrzeœnia uczniowie Szko³y Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie bêd¹ mogli korzystaæ z pracowni internetowej otrzymanej w ramach programu wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Nasza szko³a otrzyma³a 10 nowych stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, serwer z monitorem i systemem sieciowym, drukarkê sieciow¹, skaner, wideoprojektor oraz komputer przenoœny. Mamy nadziejê, e nowoczesna pracownia spe³ni oczekiwania uczniów i nauczycieli, u³atwi realizacjê zadañ szko³y i przyczyni siê do profesjonalnego promowania naszej placówki w œrodowisku. A. S³owik SP MOGILANY Tegoroczne rozpoczêcie nauki 1 wrzeœnia zosta³o zorganizowane w doœæ nietypowy sposób. Po mszy œw. przedstawiciele szko³y podstawowej i gimnazjum udali sie na plac budowy, by uczestniczyæ w uroczystoœci poswiêcenia kamienia wêgielnego pod budynek nowego gimnazjum. Cieszy nas ten entuzjazm - mamy nadziejê, e plany wejd¹ w ycie i e za kilka lat uczniowie szko³y podstawowej bêd¹ uczyæ siê w nowym gimnazjum. Na chwilê obecn¹ i tak mamy powody do radoœci. Przez wakacje sale lekcyjne i korytarze zosta³y odmalowane (po wiosennej wymianie instalacji). W tej mi³ej atmosferze szybko przeszliœmy w tryb zwyczajnej pracy. Przed nami nowe wyzwania - obok codziennej nauki przygotowania do konkursów i akademii. B. Bogacz Nowe Boisko przy ZS w Gaju Zakoñczono budowê wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkó³ w Gaju o wymiarach 30 x 53 m (po m 2 ). Wartoœæ zadania wynios³a ponad 190 tys. z³, w tym: - wyrównanie istniej¹cej podbudowy kruszywem oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych z³ - podbudowa, krawê niki, drena z³. W naszej gazecie mo esz zamieœciæ reklamê. UG Kontakt: Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach ul. Grodzka 1, tel.: , fax: Reklamy do zamieszczenia w numerze przyjmowane s¹ w wersji elektronicznej w formatach wektorowych (cdr, eps, ai - czcionki zamienione w krzywe), lub w formatach rastrowych (tiff, jpg dpi) Kolorystyka CMYK dla reklam pe³nokolorowych, grayscale dla reklam jednokolorowych, oraz CK w opcji dwukolorowej. LKS Gajowianka - 19 paÿdziernika, godz , Pychowianka Kraków Gajowianka Gaj, - 26 paÿdziernika, godz , Gajowianka Borkowianka Borek Szlachecki. KS Conavia - 19 paÿdziernika, godz , KS Conavia Krzemieñ Jasienica, - 26 paÿdziernika, godz , Dziecanovia Dziekanowice KS Conavia, Mecze zaleg³e: - 02 listopada, godz , KS Conavia Sêp Groginia, - 09 listopada, godz , Raciechowice KS Conavia. Obecnie klub KS Conavia Konary rozgrywa mecze na obiekcie sportowym Clavia Œwi¹tniki Górne.. W¹tor 16 PA DZIERNIK 2008

17 PA DZIERNIK

18 Œwiêto Nauczycieli Nagrodzeni pedagodzy w 2008 roku. Tradycyjnie Dzieñ Nauczyciela by³ okazj¹ do zaproszenia przez Ma³gorzatê Mardy³a Wójta oraz Anetê Nêdza Zastêpcê Wójta, dyrektorów i wszystkich pedagogów pracuj¹cych w dziewiêciu szko³ach i przedszkolu w Gminie Mogilany. Propozycjê uczestniczenia w spotkaniu przyjê³a tak e Monika Walden- Chmielowska starszy wizytator Kuratorium Oœwiaty w Krakowie, goœcie z Niemiec, którzy przebywaj¹ u nas w ramach wymiany miêdzynarodowej, z partnerskiej Gminy Untersteinach, Andrzej Sechman przewodnicz¹cy Komisji Oœwiatowo- Spo³ecznej, pracownicy Zespo³u Ekonomiczno- Administracyjnego Szkó³ w Mogilanach oraz osoby, które w tym roku przesz³y na emeryturê. Spotkanie, w którym wziê³o udzia³ oko³o stu osób, odby³o siê w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej im. Œw. Faustyny Kowalskiej. Rozpoczê³a je i prowadzi³a Aneta Nêdza. Po uroczystym powitaniu zebranych przez Wójta, podkreœlaj¹cym odpowiedzialn¹ pracê pedagogów, wychowawców oraz pracowników administracji zosta³a przedstawiona prezentacja o Gminie Mogilany, ze szczególnym podkreœleniem osi¹gniêæ i zamierzeñ oœwiatowych oraz wydatków na ten cel. Lista ich jest imponuj¹ca, gdy jak podkreœla³a Pani Wójt: samorz¹d gminy od wielu lat stara siê poprawiæ warunki pracy i nauki, bowiem oœwiata to jedno z priorytetowych zadañ naszej gminy. Ma³gorzata Mardy³a mówi³a o rozpoczêciu we wrzeœniu tego roku, najwiêkszej w historii naszej gminy inwestycji oœwiatowej jak¹ jest budowa gimnazjum i hali widowiskowosportowej w Mogilanach (wartoœæ I etapu projektu ok. 38 mln z³, planowany termin realizacji I etapu to lata ), o projektach budowy sal gimnastycznych, kolejno w SP Buków (koszt ok. 3 mln z³, planowany termin realizacji ) oraz SP Lusina (koszt te ok. 3 mln, planowany termin realizacji ), a tak e o oddaniu w nied³ugim czasie sali kulturowowystawowej, w nowym skrzydle budynku urzêdu oraz adaptacji i powstaniu przedszkola w niewykorzystanym dotychczas skrzydle SP Konary i modernizacji budynku przedszkola w Libertowie. Kierownik ZEAS Jolanta Jurkiewicz podzieli³a siê informacjami o dzia³alnoœci placówek oœwiatowych, iloœci dzieci, nauczycieli w roku szkolnym 2008/2009. Podkreœli³a, i na 185 nauczycieli wiêkszoœæ to nauczyciele dyplomowani (87) oraz mianowani (58), kontraktowi (31), a pozosta³ych 9 osób to sta yœci. Podziêkowa³a nauczycielom za pracê, szczególnie czas poœwiêcany uczniom poza godzinami dydaktycznymi, za prowadzenie kó³ek, zajêæ rozwijaj¹cych zainteresowania uczniów, prowadz¹cych do sukcesów przedmiotowych i sportowych. Zastêpca Wójta omówi³a sprawy zwi¹zane z wymian¹ miêdzynarodow¹ z Sasd, o przyjêciu dzieci w SP W³osañ oraz wyjeÿdzie naszych uczniów nad Balaton, podczas wakacji. Przedstawi³a za³o enia Lokalnej Grupy Dzia³ania oraz zapozna³a zebranych ze stron¹ internetow¹ naszej gminy. Zachêca³a wszystkich do wspó³pracy przy redagowaniu lokalnej gazety G³os Gminy Mogilany. Dziêkuj¹c dyrektorom i nauczycielom za dobr¹, pe³n¹ zaanga owania pracê, Wójt, w sposób szczególny, wyró ni³a osoby, których dzia³ania i osi¹gniêcia, spotka³y siê z akceptacj¹ Komisji ds. Nagród Wójta w 2008 r. Nagrody te otrzymali dyrektorzy: El bieta Bogucka SP Lusina, Magdalena Sechman SP Libertów, Anna S³owik SP Buków oraz nauczyciele: Karina Kantor Gimnazjum w Mogilanach, Ewa Macheta SP W³osañ, Marta Pa³ka SP Libertów, Marta Stroñska SP W³osañ, Jolanta muda SP Buków i ks. Dariusz Susek, pracuj¹cy w dwóch szko³ach SP Konary i SP Buków. Wrêczone zosta³y tak e akty mianowania nauczycielom, którzy w lipcu i sierpniu zdali egzamin na ten stopieñ awansu zawodowego. S¹ to: Jolanta Basista Gimnazjum w Mogilanach oraz Beata Miêtka SP Libertów i SP Lusina. Du o ciep³ych s³ów i podziêkowañ, za d³ugoletni¹ pracê na rzecz oœwiaty, Ma³gorzata Mardy³a skierowa³a do osób, które odesz³y w tym roku na emeryturê: Dorota Pilch pracownik ds. osobowych ZEAS, Jerzy Syrek nauczyciel SP Lusina oraz nieobecny na sali ks. Antoni Baron nauczyciel religii w ZS w Gaju. Monika Walden- Chmielowska Wizytator tak e przekaza³a nauczycielom i pracownikom administracji podziêkowania za ich pracê, szczególnie w³adzom gminy za ich ogromn¹ troskê o oœwiatê. yczê du o zdrowia, cierpliwoœci oraz radoœci p³yn¹cej z codziennej pracy z m³odym pokoleniem, a tak e realizacji wszystkich osobistych zamierzeñ powiedzia³a na zakoñczenie do zebranych Wójt. Wieczór uatrakcyjni³ bardzo sympatyczny wystêp m³odzie y pracuj¹cej pod kierunkiem instruktora Gminnego Oœrodka Kultury i nauczyciela muzyki Ma³gorzaty Strzeboñskiej Sroka oraz Wojciecha Sroka. Alicja Szczepañska, Paulina i Natalia Su³owskie, Anna O óg i Ireneusz Musia³ zaœpiewali, m. in.utwory M. Grechuty, E. Banaszak, E. Gepert, E. Bem. J. Jurkiewicz Wystawa Gminy Mogilany w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 23 wrzeœnia 2008 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ul. Rajska 1 odby³o siê uroczyste otwarcie multimedialnej wystawy Mogilany od wieków z góry patrz¹ na Kraków czyli dobry przyk³ad przekomarzania siê przedmieœcia z du ym miastem. Tytu³ wystawy zainspirowany zosta³ s³owami Hymnu Gminy Mogilany, w którym piêkne Mogilany, gmina niepoœlednia, le ¹ca przy szlaku z Krakowa do Wiednia od wieków z góry patrz¹ na Kraków [Hymnu Gminy Mogilany mo na wys³uchaæ w serwisie internetowym Mogilany.pl]. W uroczystoœci wziêli udzia³ Radni Powiatu Krakowskiego, Radni Gminy Mogilany, Kierownictwo Urzêdu Gminy Mogilany, Kierownictwo i pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz kilkudziesiêciu zaproszonych Goœci. Otwarcie uœwietni³ piêkny wystêp cz³onków Kapeli i Zespo³u Regionalnego Mogilanie. Podniebienia zaproszonych goœci mia³y okazjê posmakowaæ mogilañskich ko³aczy i D emu boczkowego przygotowanego i podawanego przez Towarzystwo Przyjació³ Boczku [www.boczek.mogilany.pl]. Na stronie internetowej [link do strony dostêpny poprzez stronê mogilany.pl] mo ecie Pañstwo zobaczyæ kilka zdjêæ z tej uroczystoœci. Informuj¹c o otwarciu zapraszamy wszystkich mieszkañców, turystów, partnerów, inwestorów do obejrzenia wystawy. Wydawa³oby siê, e dynamicznie rozwijaj¹ca siê podkrakowska gmina nie jest szerzej znana mieszkañcom aglomeracji krakowskiej. Dla wielu kierowców, pasa erów, turystów to gmina po³o ona wzd³u drogi biegn¹cej z Warszawy przez Kraków do Zakopanego i dalej do Wiednia. Poprzez wystawê zorganizowan¹ z cyklu Ma³e Ojczyzny" chcemy Pañstwu przybli yæ mogilañskie tereny, ich interesuj¹c¹ historiê, zabytki, symbole, walory krajobrazu i ludzi, którzy przez lata uczynili z tego miejsca obszar uznany przez wielu, jako jeden z najatrakcyjniejszych do inwestowania i zamieszkania. Mogilany jako stosunkowo niewielka gmina o charakterze wiejskim w ci¹gu ostatnich 7 lat osi¹gnê³a znakomite wskaÿniki dynamiki rozwoju. Bud et, inwestycje infrastrukturalne i edukacyjne stanowi¹ niew¹tpliwy potencja³ dla rozwoju przedsiêbiorczoœci, aktywnoœci spo³ecznej i indywidualnej. Rodz¹ce siê spo³eczeñstwo obywatelskie, chêtnie dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju oraz wspó³pracuj¹ce z jej w³adzami sta³o siê szans¹ i trampolin¹ do osi¹gania wysoko postawionych celów. W ci¹gu ostatnich lat gmina znacz¹co awansowa³a w ogólnopolskich rankingach samorz¹dów, dzisiaj zajmuj¹c 16. miejsce w rankingu generalnym gmin wiejskich i 3. miejsce w rankingu gmin innowacyjnych. Ci¹g dalszy na stronie PA DZIERNIK 2008

19 Radoœnie i Patriotycznie Obchody Cudu nad Wis³¹ Wycieczka Emerytów Trasa: Mogilany - Solina Akcja Bezpieczna Gmina Mogilany z udzia³em funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Po raz kolejny w historii, a po raz drugi w Libertowie Gmina Mogilany przy³¹czy³a siê do radosnego œwiêtowania zwyciêstwa polskich wojsk nad bolszewikami w 1920 roku, które przesz³o do kart podrêczników pod nazw¹ "Cudu nad Wis³¹". Dzieñ 15. sierpnia staje siê chwil¹ odpoczynku, spotkania "w s¹siedztwie" i integracji naszej ma³ej spo³ecznoœci lokalnej. - To wyj¹tkowy okres, gdy w sierpniu zbiega siê wiele wa nych chwil w polskiej historii - Cud nad Wis³¹, Œwiêto Matki Boskiej Zielnej, Dzieñ Wojska Polskiego, rocznice Powstania Warszawskiego czy Solidarnoœci. Dlatego jest niezwykle wa ne, abyœmy razem dumnie siê cieszyli z naszej historii, bo tylko wspólnie mo emy budowaæ dobr¹ przysz³oœæ - podkreœla³a Wójt Gminy Mogilany Ma³gorzata Mardy³a zapraszaj¹c na obchody. Na boisku LKS Libertów od wczesnych godzin popo³udniowych gromadzi³y siê ca³e rodziny ze wszystkich miejscowoœci, aby zobaczyæ to, co przygotowali organizatorzy: Wójt Gminy Mogilany oraz Ludowy Klub Sportowy Libertów. A atrakcji by³o bez liku; dzieci mog³y siê wyszaleæ w dmuchanych zamkach, wzi¹æ udzia³ w quizach oraz rozwi¹zywaæ zagadki przygotowane w ramach akcji "Bezpieczna Gmina" wraz z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Krakowie. Razem z doros³ymi czeka³y na niezliczone konkursy i loterie. Po chwilach zabawy w pe³nej gotowoœci czeka³y punkty gastronomiczne, gdzie ka dy móg³ znaleÿæ coœ dobrego. Wzrok jednak najczêœciej kierowa³ siê ku scenie, na której wystêpowa³ Ronald McDonald, wokaliœci z Gminnego Oœrodka Kultury czy te Kapela Zespo³u Regionalnego Mogilanie. Gdy na scenie wystêpowa³a Orkiestra Dêta z OSP we W³osani, która pod dyrekcj¹ Jacka W³odarczyka po raz kolejny zachwyci³a widzów, nad Libertowem rozszala³ siê wiatr, a s³yszane w oddali grzmoty nie wró y³y nic dobrego. Pomimo, e pod scen¹ ju przygotowywa³a siê g³ówna gwiazda wieczoru - Formacja Nie ywych Schabuff, organizatorzy podjêli decyzjê o odwo³aniu dalszej czêœci koncertu ze wzglêdu na bezpieczeñstwo wszystkich uczestników imprezy. Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom za pomoc w zorganizowaniu imprezy oraz wszystkim mieszkañcom i sympatykom gminy za udzia³ w uroczystoœci. UG Emeryci we Lwowie. Wycieczka Turystyczno -Krajoznawcza P.ZW.E.R. i Inw. Ko³a Nr 15 Mogilany w okresie od r r. Plan wycieczki: 1 dzieñ - Mogilany Solina po drodze zwiedzanie Dukli, Komañczy i Soliny. 2 dzieñ - zwiedzanie Polañczyka przep³yw statkiem (ok. 2 godz.) po jeziorze Solina. K¹piel w Basenie Delfin w Solinie. 3 dzieñ - wyjazd do Lwowa z przewodnikiem zwiedzanie m. in. Katedry Prawos³awia, koœcio³a Ormian, koœcio³ów katolickich, cmentarza: czêœci yczakowa i Orl¹t Lwowskich. 4 dzieñ dzieñ relaksu i odpoczynku zwiedzanie zapory w Solinie, p³ywanie po jeziorze na rowerach wodnych a wieczorem ognisko przy dobrej muzyce i zabawa na wolnym powietrzu. 5 dzieñ powrót Solina-Mogilany po drodze zwiedzanie Pêtli Bieszczadzkiej i Kamienio³omu w Baligrodzie. Kamienio³om ten ma wys. ok. wie owca 10 cio piêtrowego, kamieñ wydobywany jest metod¹ tzw. podbierania nie u ywaj¹c odstrza³u. H. Targosz Widoki z nad Soliny. H.Targosz Spotkanie integracyjne. Rodzinna zabawa podczas imprezy. PA DZIERNIK

20 Ci¹g dalszy ze strony 18 Mogilany od wieków z góry patrz¹ na Kraków czyli dobry przyk³ad przekomarzania siê przedmieœcia z du ym miastem Koncert kapeli ZR Mogilanie. Uroczyste otwarcie wystawy. Mogilany miejsce, w którym po³¹czenie tradycji ludowej oraz nowoczesnoœci mo na zobaczyæ w elementach infrastruktury i architektury. To gmina, w której rodzi siê i zamieszkuje coraz wiêcej osób. S¹ to mieszkañcy aktywni, przedsiêbiorczy i twórczy. Osi¹gniêcia gminnych artystów s¹ pokoleniow¹ kontynuacj¹ osi¹gniêæ znanych osobistoœci krakowskiej sceny muzycznej mieszkañców tych terenów z wyboru. Nie zastanawia, wiêc fakt, i cykliczne imprezy plenerowe stanowi¹ uzupe³nienie oferty turystycznej i kulturalnej Krakowa. Folklor ziemi krakowskiej pieczo³owicie kultywuj¹ wielopokoleniowe Zespo³y Regionalne: Mogilanie" oraz Mali Mogilanie". Ich muzyka i taniec nie tylko ³agodzi obyczaje i likwiduje bariery miêdzypokoleniowe, ale jest interesuj¹c¹ impresj¹ dla widza. Wszystko po to, by duch tego regionu, tego miejsca trwa³ w umys³ach i sercach ludzi. Gmina Mogilany to dobre miejsce do rekreacyjnego uprawiania sportów: jazdy konnej, wypadów rowerowych i zwiedzania atrakcji turystycznych. Przydro ne kapliczki i obiekty kultu religijnego s¹ znakomitymi miejscami do refleksji w bliskoœci z przyrod¹ i piêknym krajobrazem. Autorzy wystawy maj¹ œwiadomoœæ, e ich projekt, mo e co najwy ej w dwóch a czasami w trzech wymiarach zaprezentowaæ miejsce, w którym klimat ju nieco na uboczu g³ównego szlaku komunikacyjnego ma charakter emocji niemieszcz¹cych siê w ramy sztalug, stojaków i gablot. Bo trudno jest przecie przekazaæ radoœæ i zadowolenie spowodowane mi³ym smaganiem wiatru po twarzy na przeja d ce rowerowej czy podczas spaceru patrz¹c z góry na Kraków". Mogilany to miejsce, gdzie ludzie yj¹ wygodnie, wypoczywaj¹ aktywnie. Tworz¹c tê wystawê autorzy kierowali prezentacjê gminy g³ównie do osób spoza Gminy, jednak e wydaje siê, e bêdzie to interesuj¹ce doœwiadczenie równie dla mieszkañców naszej gminy. Warto bowiem zobaczyæ jak nasze ulubione miejsce prezentuje siê w obiektywie fotografików, patrz¹cych na nasze okolice oczami turystów. Zachêcaj¹c wszystkich Pañstwa do obejrzenia wystawy chcemy w ten sposób daæ Pañstwu wizytówkê tego miejsca, umo liwiamy przyjrzenie siê z bliska Gminie w pigu³ce. Warto przyjœæ, zobaczyæ i zachwyæ siê. W zwi¹zku z du ym zainteresowaniem wystaw¹ w pierwszym tygodniu prezentacji, Dyrekcja Biblioteki zwróci³a siê z propozycj¹ przed³u enia okresu wystawowego do po³owy listopada br. Wed³ug oceny WBP w Krakowie wystawê obejrzy w tym czasie ponad osób. Informacje o wystawie mo na przeczytaæ na stronie internetowej Biblioteki: Czynione s¹ starania, aby po zakoñczeniu Wystawy wykonaæ jej digitalizacjê celem zamieszczenia w Ma³opolskiej Bibliotece Cyfrowej [mbc.malopolska.pl] prowadzonej w Portalu Regionalnym Wrota Ma³opolski. Organizatorzy Wystawy: Wójt Gminy Mogilany Ma³gorzata Mardy³a i Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Anna Wiœniewska. Pod Kierunkiem Anety Nêdza (Zastêpcy Wójta Gminy Mogilany) oraz Paw³a Soczek (p.o. Kierownika Referatu ON) w pracach zwi¹zanych z przygotowaniem i wykonaniem wystawy uczestniczyli (alfabetycznie): Anna Budek, Ewelina Cholewa, Renata Guba³a, Ewa Kraus, Filip Lebiecki, Jolanta Jurkiewicz, Wioleta Michorczyk,Kamil Misztal, Monika Poznañska, Paulina Pulchny, Urszula Piszczek, ukasz W¹tor oraz pracownicy GOK w Mogilanach: pani Jadwiga Marchaj artysta plastyk, pani Maria Mierzwa instruktor tkactwa artystycznego, Marek Harbaczewski, Agata Mrowiec, Bogus³aw W¹tor oraz Dorota Sechman pod kierunkiem Krzysztofa Musia³a Dyrektora GOK. Zapraszamy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ul. Rajska 1, piêtro I w ka dym dniu tygodnia, tak e w niedzielê w godzinach pracy Biblioteki tj.: poniedzia³ki, wtorki, œrody, pi¹tki, soboty: od 8.00 do 19.00, w czwartki od do 19.00, w niedziele od 8.00 do Wstêp wolny. Zapraszamy. P. Soczek Delegacja z gminy Mogilany uczestnicz¹ca w otwarciu wystawy. 20 PA DZIERNIK 2008

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Skierniewice: Usługi szkoleniowe obejmujące prowadzenie warsztatów Spadochron

Bardziej szczegółowo

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

I. Program podzielony jest na 9 modułów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program AKTYWNY SAMORZĄD skierowany dla osób niepełnosprawnych. I. Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy: Prawo jazdy I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo