Wiadomoœci z kraju i ze œwiata 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomoœci z kraju i ze œwiata 4"

Transkrypt

1

2

3 Tytu³em wstêpu M ³odzi Polacy, mieszkaj¹cy w Londynie, z grubsza rzecz bior¹c dziel¹ siê na dwie kategorie. Zadowolonych i niezadowolonych. Ci pierwsi zapewniaj¹, o swoim uwielbieniu dla tego miasta i ciesz¹ siê z mo liwoœci mieszkania w nim. Drudzy zaœ wci¹ krêc¹ nosem i ze skrzywion¹ min¹ opowiadaj¹, e maj¹ zamiar uciec jak najdalej z tego przeklêtego miasta. Co wchodzi w sk³ad linii oddzielaj¹cej te dwie skrajne postawy? Bez w¹tpienia du y udzia³ ma mentalnoœæ i jest to prawd¹. Dodatkowo jednak konia z rzêdem temu, kto odwa y siê powiedzieæ, e pieni¹dze w Londynie nie maj¹ adnego znaczenia! Bezsprzecznie jakoœæ ycia uzale niona jest od gruboœci portfela. Szczególnie tu, w tej blisko 16 milionowej metropolii. Co wiêc sk³ania Polaków, a to do piania peanów na czeœæ Londynu, a to do wieszania na nim psów? Praca! A w³aœciwie korelacja miêdzy ni¹ sam¹, a naszym z niej zadowoleniem. ZnaleŸæ dobrze p³atn¹ pracê to sztuka. Jeszcze wiêksz¹ sztuk¹ jest posiadanie lukratywnej pracy i do tego bycie z niej zadowolonym. Tylko jak to zrobiæ? Ka dy przecie wie, e podczas starañ o pracê wyzwalamy szereg zachowañ pomagaj¹cych lub utrudniaj¹cych jej zdobycie. Wiêkszoœæ robi to instynktownie. Przy czym ma³o kto zdaje sobie sprawê jak du ym stopniu owe zachowania s¹ wa ne. Czasem to po³owa sukcesu. Jeœli wiêc w³aœnie myœlicie o wyruszeniu na spotkanie z w³aœcicielami pubów czy restauracji w Londynie, zerknijcie do rad zawartych w artykule Praca dla zuchwa³ych. Mam nadziejê, e pomog¹ one Wam w zdobyciu nowej, lepszej pracy. Wtedy z pewnoœci¹ przekroczycie liniê, dziel¹ca malkontentów od tych zadowolonych z ycia. Natomiast z pewnoœci¹ nie bêdzie powodu do grymasów po przeczytaniu Pytañ zadawanych najczêœciej. Tak jak obieca³em, wci¹ trzymamy rêkê na pulsie. Po przemówieniu Davida Blunketta, pojawi³o siê wiele w¹tpliwoœci. Brytyjska Ambasada w Warszawie rozwiewa je, odpowiadaj¹c na najczêœciej zadawane pytania, dotycz¹ce naszej sytuacji na brytyjskim rynku pracy po 1 maja. Zdecydowanie warto przeczytaæ. Ba³agan czy zakulisowe rozgrywki? O tym jak w Home Office hurtowo wydawa³ biznes wizy, bez zwracania najmniejszej uwagi na rzetelnoœæ podañ, w artykule Wojna domowa. Nie zabrak³o równie w 44 numerze Goñca uciech duchowych natury wy szej. O malarstwie grupki zbuntowanych artystów wraz z zaproszeniem na d³ugi, acz ciekawy spacer po Londynie, traktuje tekst pod tytu³em Obsesja natury. Dla tych trochê mniej z³aknionych uciech duchowych, kolejna lekcja jak przetrwaæ na budowie. Tym razem zmagaæ siê bêdziemy z panelami. Artyku³ Na deskach to szeœæ rund walki z nierównymi, angielskimi pod³ogami. Oczywiœcie nie zabrak³o równie rubryk sta³ych i nowych konkursów! No i kolejnego lubianego przez wszystkich felietonu, w którym Kasia Jaklewicz zmaga siê z okrutnym mêskim œwiatem. Tym razem mowa o udawaniu. Z nieudawan¹ wiêc przyjemnoœci¹, zapraszam do lektury. Marek Titow w numerze Wiadomoœci z kraju i ze œwiata 4 Relacje 6 Praca dla zuchwa³ych Praca i psychologia 8 Wojna domowa Ba³agan w Home Office 13 Konkursy Kolacja z winem dla pary 14 Obsesja natury Bractwo Prerafaelitów 16 Pytania zadawane najczêœciej Co po 1 maja 19 Na deskach Jak u³o yæ panele 22 Na w³asnym garnuszku 25 Konkursy Wygraj DVD, oraz bilet lotniczy 25 Zdrowie 26 Rozwi¹zanie konkursów 28 Piórem i ¹d³em 29 Sport 30 Kalendarium 32 Britpress, English Page 33 Og³oszenia drobne 34 Redakcja: Marek Titow, Katarzyna Jaklewicz, Artur Kozak. Marketing: Krzysztof Frais, Krzysztof Chowaniec. Sk³ad: M.Titow, A.Kozak. Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: J.Rybak, T. Kanik, C. Dziadul, P. Schab, H. Szuplak, K. Maroszek, A. Faliñska. DTP: A-Project, Fot: PAP, Archiwum 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing London W5 2NR Tel: Fax: Og³. drobne: ISSN , copies. Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. 25 marca

4 na œwiecie Atak samobójczy Terror w Madrycie W zamachach bombowych 11 marca, na madryckiej kolei zginê³y 202 osóby. Bomby eksplodowa³y o wpó³ do ósmej rano w poci¹gu podmiejskim wje d aj¹cym na du y dworzec Atocha, wêz³ow¹ stacjê madryckiego metra. Wybuchy wstrz¹snê³y tak e poci¹gami i peronami na dwóch stacjach kolei podmiejskiej prowadz¹cej do stacji Atocha. W³adze og³osi³y, e ogó³em nast¹pi³y cztery eksplozje. Na samym dworcu Atocha rannych zosta³o 250 osób, w sumie W zamachu zginê³o czterech obywateli polskich. Nie poprzedzi³y go adne ostrze enia. Atak nast¹pi³ trzy dni przed wyborami parlamentarnymi. W niedzielnych (14.03) wyborach Hiszpanie, niemal pewni autorstwa al-qaidy, zadecydowali o klêsce konserwatystów i nieoczekiwanym sukcesie socjalistów. Przywódca Hiszpañskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i przysz³y premier Hiszpanii, 43-letni Jose Luis Rodriguez Zapatero (na zdjêciu), zapowiedzia³ na konferencji prasowej wycofanie z Iraku 1,3 tys. o³nierzy hiszpañskich. Zapytany o datê i warunki wycofania, odpar³, e dok³adny termin zostanie ustalony za kilka tygodni, kiedy oficjalnie obejmie urz¹d premiera. Kilkakrotnie zastrzega³ te, e adna decyzja w sprawie powrotu wojska nie zapadnie bez szerokich konsultacji politycznych w kraju. Europejczycy, poruszeni krwawymi aktami terroru w Hiszpanii, w poniedzia³ek w po³udnie trzema minutami ciszy uczcili pamiêæ ofiar zamachów. W manifestacji tej uczestniczyli w Brukseli pracownicy instytucji europejskich. Pamiêæ ofiar z Madrytu uczczono te w Watykanie. Jan Pawe³ II w po³udnie odmówi³ modlitwê Anio³ Pañski w ich intencji. Przywódcy europejscy potêpili zamach. Pat Cox, przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego, przypomnia³ nazwa³ atak czwartkowy wypowiedzeniem wojny demokracji. Natomiast w³oski dziennik Il Foglio zatytu³owa³ kolumnê poœwiêcon¹ zamachom w Madrycie Szanowni Europejczycy, witajcie na III wojnie œwiatowej. Do momentu oddania do druku tego numeru Goñca hiszpañska policja aresztowa³a 10 osób, podejrzanych o zwi¹zki z zamachami. Zatrzymani to piêciu Arabów, Hiszpan i piêæ osób z Afryki Pó³nocnej. Prezydent USA George W. Bush zaapelowa³ do krajów sojuszniczych, aby mimo ataku terrorystycznego w Madrycie nie wycofywa³y wojsk z Iraku. Poza Hondurasem aden kraj nie poszed³ w œlady Hiszpanii. W wielu stolicach s³ychaæ by³o zapewnienia o kontynuowaniu misji w Iraku u boku USA. Wielka Brytania nie kryje nadziei, e Hiszpania zmieni jeszcze zdanie. - Wa ne jest, by ca³y wolny œwiat pozosta³ silny i zdecydowany, i zdeterminowany. (...) Al-Kaida rozumie, o co toczy siê gra. Chce, ebyœmy wynieœli siê z Iraku, bo chce u yæ tego kraju jako przyk³adu pokonania wolnoœci i demokracji - powiedzia³ prezydent.. onet.pl, PAP/EPA/Sergio Barrenechea 17 marca zamachowiec samobójca dokona³ zamachu na hotel Mount Lebanon w Bagdzdzie. Zamachowiec prowadzi³ samochód wy³adowany materia³ami wybuchowymi - poda³y 18 amerykañskie Ÿród³a wojskowe. Wed³ug tych samych Ÿróde³, w eksplozji ponios³o œmieræ 17, nie - jak podawano wczeœniej - 29 osób. Rannych jest co najmniej 35 osób. 12 godzin po wybuchu, z ruin hotelu nadal wydobywa³ siê dym. Eksplozja wyrz¹dzi³a powa ne szkody tak e w okolicznych budynkach. Wyrwany eksplozj¹ krater ma szeœæ metrów œrednicy. Do chwili obecnej (19.03) nie aresztowano nikogo podejrzanego o zwi¹zek z zamachem. onet.pl(fal) PAP/EPA (ALI ABBAS) Moskwa w ogniu Noc¹ stan¹³ w p³omieniach gmach Mane u, po³o ony tu obok murów Kremla. W walce z ogniem dwie osoby zginê³y, a dwie inne zosta³y ranne. XIX-wieczny budynek - jeden z zabytków moskiewskiej architektury - sp³on¹³ doszczêtnie.(pmb) PAP/EPA (IGOR KHARITONOV) Putin jeszcze raz W Rosji odby³y siê wybory prezydenckie. Obecny prezydent W³adimir Putin ju w pierwszej turze zapewni³ sobie zwyciêstwo uzyskuj¹c ponad 70 procent g³osów. (pmb)pap/ap (Ivan Sekretarev) Gafa Busha Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush zainaugurowa³ Miêdzynarodowy Tydzieñ Kobiet sk³adaj¹c ho³d kobietom-reformatorkom. Problem w tym, e jedna z wymienionych jest w rzeczywistoœci... mê czyzn¹. Libijski rz¹d uwolni³ Fathi Jahmi, która zosta³a uwiêziona w 2002 za obronê wolnoœci s³owa i demokracji - powiedzia³ Bush. Wszystko siê zgadza poza tym, e ona to naprawdê on. Jahmi to mê czyzna - twierdzi Alistair Hodgett rzecznik amerykañskiego oddzia³u Amnesty International. Oprócz nich prezydent USA wymieni³ oko³o tuzina innych kobiet, szereguj¹c od swojej ony do tegorocznej laureatki pokojowej nagrody Nobla - Shirin Ebadi z Iranu. onet.pl goniec polski

5 Michalik zamiast Glempa w Polsce Apoloniusz Tajner zdymisjonowny! Arcybiskup Józef Michalik zosta³ nowym przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Polski. Komentatorzy s¹ zgodni, e przewodnicz¹cy Episkopatu, choæ nie ma faktycznej w³adzy, bêdzie stanowi³ symboliczn¹ wizytówkê polskiego Koœcio³a. Pokieruje Episkopatem w szczególnym okresie integracji z Uni¹ Europejsk¹. PAP / onet.pl Zlot Krystyn Ponad 600 Krystyn z ca³ego kraju i zagranicy przyjecha³o na swoje imieniny do Wroc³awia. Zamach w Marycie spowodowa³, e z za³o enia weso³e spotkanie przerodzi³o siê w smutn¹ uroczystoœæ, podczas której wyra ano sprzeciw wobec terroryzmu. (kp) PAP/ Adam Hawa³ej Wiktor dla Jana Marii Lepper traci immunitet Apoloniusz Tajner poda³ siê do dymisji. W rozmowie z Maciejem Kurzajewskim w TVP1 trener polskich skoczków, stwierdzi³, e rezygnuje z pracy z kadr¹. Jako przyczynê rezygnacji trener poda³ powody osobiste. Apoloniusz Tajner powiedzia³, e raczej nie obawia siê o przysz³oœæ Adama Ma³ysza, dodaj¹c skromnie, e zmiana trenera mo e wyjœæ na dobre polskim skoczkom. Trener podziêkowa³ tak e polskim kibicom za wsparcie przez lata pracy z kadr¹. Tajner pe³ni³ tê funkcjê przez piêæ lat. 24 marca, odbêdzie siê oficjalna konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele PZN nominuj¹ nowego trenera polskiej kadry. Na konferencji maj¹ siê stawiæ Apoloniusz Tajner i Heinz Kuttin. To w³aœnie Austriak, zdaniem wszystkich przedstawicieli PZN, powinien przej¹æ pa³eczkê od Tajnera. onet.pl Jan Maria Rokita otrzyma³ Wiktora dla najpopularniejszego polityka 2003 roku. W kategorii najwy ej ceniony dziennikarz, komentator, publicysta nagrodzono Andrzeja Turskiego. Oprócz Jana Rokity nominowano tak e Marka Borowskiego, Danutê Huebner, Jerzego Hausnera i Tomasza Na³êcza. W walce o Wiktora Andrzej Turski pokona³ Kamila Durczoka, El bietê Jaworowicz, Waldemara Milewicza i Jacka akowskiego. W tym roku Wiktory wrêczane s¹ po raz 19. Zwyciêzców wybiera Akademia Telewizyjna, z³o ona z laureatów poprzednich edycji plebiscytu. PAP Scyzoryk spo³ecznik Piotr Marzec, znany te jako Liroy lub Scyzoryk, ma zamiar zakoñczyæ komercyjn¹ karierê artysty i zaj¹æ siê dobroczynnoœci¹. Czo³owy polski rapper za³o y³ Fundacjê LiRoy Bank, która ma otoczyæ opiek¹ Kieleck¹ Szko³ê Jazdy oœrodek dla utalentowanej - nie tylko muzycznie m³odzie y. Pomieszczenia dla podopiecznych udostêpni³o Liroyowi Kieleckie Centrum Kultury. (kp) PAP/Piotr Polak Sejm uchyli³ immunitet poselski Andrzejowi Lepperowi. O poci¹gniêcie Leppera do odpowiedzialnoœci zwrócili siê pose³ PSL Zbigniew Komorowski i przedstawiciele Zak³adów Przetwórstwa Zbo owego Szymanów, których pose³ PSL jest akcjonariuszem. Z a uchyleniem immunitetu szefowi Samoobrony g³osowa³o 260 pos³ów, przeciw by³o 78, a wstrzyma³o siê 33. Sprawa wi¹ e siê z zesz³oroczn¹ wypowiedzi¹ lidera Samoobrony. Nawi¹-zuj¹c wówczas do wysypania przez pos³ów Samoobrony (w czerwcu 2002) zbo a nale ¹cego do firmy Komorowskiego, Lepper powiedzia³, e nie nadawa³o siê ono do spo ycia, bo s¹ to œmieci z magazynów Unii, (...) z ka³em szczurów. Uchylenie immunitetu liderowi Samoobrony rekomendowa³a pos³om komisja regulaminowa Sejmu. W trakcie debaty sejmowej na ten temat, sprawozdawca komisji Marcin Libicki (PiS) powiedzia³, e sam fakt wysypania zbo a nie sta³ siê podstaw¹ do wniosku o uchylenie immunitetu Lepperowi. Istot¹ by³y s³owa wypowiedziane przez szefa Samoobrony. Dowodz¹c swoich racji w tej sprawie, Lepper powo³ywa³ siê na opublikowane w Gazecie Pomorskiej analizy laboratorium w Bydgoszczy, z których wynika³o, e zbo e by³o zanieczyszczone nitrofenem. Czy ktoœ gazetê pozwa³ do s¹du? - pyta³ Lepper podczas debaty. Prowadz¹cy obrady wicemarsza³ek Tomasz Na³êcz (UP) przypomnia³, e w tej sprawie zapad³ wyrok s¹du. Ten wyrok mo e pan sobie do kosza wyrzuciæ - odpar³ Lepper. W paÿdzierniku ubieg³ego roku Sejm uchyli³ immunitety czworgu pos-³om Samoobro-ny: Lepperowi, Krzysztofowi Filipkowi, Alfre-dowi Budnerowi i Marii Zbyrowskiej, którzy brali udzia³ w wysypywaniu zbo a. Uchylenie immunitetu mia³o wówczas umo liwiæ poci¹gniêcie pos³ów do odpowiedzialnoœci karnej przez prokuraturê. onet.pl 25 marca 2004

6 Parada œw. Patryka Œ wiêty Patryk jest obok œw. Miko³aja i œw. Walentego najbardziej popularnym œwiêtym na Wyspach. Wszêdzie na œwiecie, gdzie mieszkaj¹ Irlandczycy czci siê jego pamiêæ powszechn¹ zabaw¹. Tradycj¹ sta³y siê ju organizowane z tej okazji parady uliczne. Zreszt¹, jak g³osi popularne powiedzenie, w dniu jego œwiêta everyone s Irish, czyli wszyscy s¹ Irlandczykami. Tak równie by³o podczas londyñskiej parady, która przesz³a g³ównymi ulicami miasta. Pogoda niestety nie dopisa³a, i w paradzie uczestniczy³o zdecydowanie mniej osób ni zwykle. (fot. M.Titow) SZKO A JÊZYKA ANGIELSKIEGO SPEAKEASY Angielski 4x szybciej i 4x taniej! Darmowa rejestracja Klasy / / / / Darmowe lekcje próbne Dowolny tryb nauczania od 6 do 15 godzin tyygodniowo Szko³a zatwierdzona przez Home Office Pomoc przy za³atwianiu wiz, kont bankowych i pracy 30% zni ki na autobusy i metro Tylko brytyjscy nouczyciele Mo liwoœæ p³acenia na raty Ma³e grupy Przygotowanie do egzaminów Cambridge First Certificate Mówimy po polsku PrzyjdŸ i wypróbuj nas za darmo! CAllAN METHOD Zni ka na kurs, jeœli wspomnisz Goñca Polskiego! 24 Chiswick High Road, London W4 1TE Tube: Stamford Brook tel: fax: Website: Ucz sie ³atwo, mi³o i przyjemnie! 6 goniec polski

7 Z polskiego pieca 8marca w City Hall malowniczo po³o onym nad brzegiem Tamizy nowym ratuszu Londynu odby³a siê zorganizowana przez mera miasta, prezentacja wyrobów piekarniczych. Zebrali siê piekarze z ró nych etnicznych piekarni by³y chleby w³oskie, ydowskie, duñskie... no, i nasz rodzimy polski. Anglicy mieli okazjê przekonaæ siê, e œwiat nie koñczy siê na produkowanym na przemys³ow¹ skalê chlebie z supermarketów. Polskie stoisko kuchmistrza Goñca Polskiego Bronis³awa Korwina-Kamieñskiego oraz w³aœciciela piekarni - Romualda Damaza wzbudza³o ogromne zainteresowanie przyby³ych osób. Podziwiano i smakowano ciesz¹ce oko i podniebienie bochenki, przyozdobione rzeÿbami ró i k³osów. Polskie p¹czki znik³y w b³yskawicznym tempie. Ca³oœæ imprezy uœwietni³o przemówienie pana Bronka, w którym przekonywa³ on o wy szoœci naturalnego chleba nad wacianymi wytworami supermarketów. Dla tych, których nie by³o i obeszli siê smakiem - w k¹ciku kulinarnym przepis na kwas chlebowy. 44 lata 44 lata 44 lata 44 lata 44 lata Bilety AIR POLONIA w sprzeda y NAJKRÓTSZA DROGA DO POLSKI POLAND STREET AGENCY 15 Seagrave Rd London SW6 1RP Stacja metra West Brompton PRZEKAZY PIENI DZY SUPER EXPRESS ODBIÓR W POLSCE W CIÑGU 48 GODZIN AUTOKAREM DO POLSKI! ZAPEWNIAMY LUKSUSOWÑ PODRÓ DO WSZYSTKICH MIAST W POLSCE 5251 BILETY LOTNICZE DO POLSKI Z POLSKI ORAZ NA CA Y ÂWIAT FIRST CHOICE TRAVEL marca

8 Temat Numeru Praca dla zuchwa³ych KATARZYNA JAKLEWICZ Praca kelnerki (kelnera) ma mnóstwo zalet. Jest przyjemniejsza ni sprz¹tanie i ciekawsza ni pilnowanie niemowlaka. Daje mo liwoœæ poznania ludzi i kontaktu z angielskim. Trzeba j¹ tylko znaleÿæ. Dla tych, którzy szukali bez powodzenia, szukaj¹ albo bêd¹ szukaæ spisaliœmy rady tych, którym siê uda³o. A na dodatek kilka wskazówek psychologów, które pomog¹ uzyskaæ przychylnoœæ przysz³ego pracodawcy. Czy nam siê to podoba, czy nie (tutaj i teraz) naj³atwiej i najszybciej znajdziemy pracê kelnerki chodz¹c od restauracji do restauracji. Zanim jednak z dr ¹cym sercem ruszymy do boju, trzeba siê odpowiednio przygotowaæ. Zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiœcie mamy szanse. Kryterium numer jeden jest angielski. Musi byæ na conajmniej przyzwoitym, œrednim poziomie. Po pierwsze bêdziemy musieli zrozumieæ szefa i wspó³pracowników. Po drugie klientów. Tu warto sobie uœwiadomiæ, e w takiej pracy trzeba rozmawiaæ, czasem za artowaæ, umieæ wyt³umaczyæ, z czego sk³ada siê np. Zestaw Su³tañski. Lepszy angielski to mo liwoœæ nawi¹zania kontaktu i zyskania sympatii klientów, w efekcie wy sze napiwki, a w najlepszych przypadkach nawet podwy ka. Jeœli po angielsku potrafimy siê tylko przedstawiæ nie ³udŸmy siê, e jakoœ to bêdzie. Stracimy tylko czas i zniechêcimy siê. Zrób siê na bóstwo Gdy stwierdzimy, e nasz angielski jest odpowiednio dobry, pora zadbaæ o urodê. Mo emy mieæ tytu³ magistra anglistyki, najprawdziwsze kelnerskie doœwiadczenie i najlepsze referencje. Jeœli jednak w³aœcicielowi/managerowi nie wpadniemy w oko i tak nie pozwoli nam siê tym wszystkim pochwaliæ. Niestety, ycie jest okrutne i wszelkie poszlaki prowadz¹ do wniosku, e ³adnym yje siê lepiej. Psychologowie przez lata przeprowadzili dziesi¹tki eksperymentów w nadziei, e obal¹ tê teoriê. Na pró no. Okazuje siê, e jako rasa jesteœmy p³ytcy i powierzchowni, a ludzi oceniamy po wygl¹dzie. Szczegó³owe badania pokaza³y, e ³adniejszym przypisujemy wiêksza inteligencjê, zdolnoœci i poczucie humoru. Bez wzglêdu na to, czy praca ma coœ wspólnego z wygl¹dem czy nie, pracodawcy chêtniej zatrudniaj¹ bardziej urodziwych kandydatów. Ba, nawet nauczyciele stawiaj¹ ³adniejszym uczniom lepsze oceny. Zreszt¹, na dzieñ dobry nie mamy nic lepszego, wiec twierdz¹ specjaliœci na podstawie powierzchownoœci usi³ujemy domyœliæ siê jaka jest druga osoba. Przed pójœciem na poszukiwania pracy w³ó my wiêc trochê wysi³ku w poprawienie swojej urody. Oczywiœcie nie nale y popadaæ w pop³och. Bez wzglêdu na starania nie zrobimy z siebie Claudii Schiffer, albo Brada Pitta. I wcale nie o to chodzi. Mamy przede wszystkim wygl¹daæ sympatycznie i apetycznie. W koñcu idziemy pracowaæ w restauracji. Zadbaj o szczegó³y Szykuj¹c siê na ³owy warto zadbaæ o parê szczegó³ów. Mamy byæ piêkni, ale nie za piêkni. Makija tak, ale w granicach rozs¹dku. Brokat i sztuczne rzêsy odpadaj¹. Przede wszystkim ma byæ czysto, pachn¹co i (co za niemodne s³owo) schludnie. Na co szczególnie zwróciæ uwagê? Na rêce. S¹ drug¹ rzecz¹ (po twarzy), na która rozmówca zwróci uwagê. Zw³aszcza, e w trakcie rozmowy bêdziemy sobie prawdopodobnie pomagaæ gestykuluj¹c. I tu pu³apka pamiêtajmy, e staramy siê o pracê fizyczn¹. le wiêc bêd¹ wygl¹daæ d³ugie, czerwone szpony jasno daj¹ce do zrozumienia, e ich w³aœcicielka nigdy nie skala³a siê prac¹ fizyczn¹. Z drugiej strony o brudzie za paznokciami zupe³nie nie ma mowy. Podobnie jest z ekstrawaganckimi dodatkami i bi uteri¹. Lepiej darowaæ sobie kolczyki w brwiach, brodzie itp. Potencjalnym pracodawcom nie musi to przeszkadzaæ, ale mo e. Jeœli jednak s¹ przeciwnikami takich wyrazów osobowoœci, nie bêd¹ z nami nawet rozmawiaæ i po zawodach. Decyzja nale y do nas. Oczywiœcie ró nie bywa. W dzielnicach klubów i subkultur, kolczyki czy irokezy u kelnerów s¹ na porz¹dku dziennym. Czêsto jednak takie szczegó³y mog¹ zmniejszyæ nasze szanse. W wiêkszoœci miejsc powinniœmy wygl¹daæ wiêc umiarkowanie. Bo we mnie jest seks Kandydatki na kelnerki szukaj¹c pracy bêd¹ rozmawiaæ g³ównie z mê czyznami to oni s¹ w wiêkszoœci managerami lub w³aœcicielami lokali. Nie zaszkodzi wiêc odrobina seksapilu. Wœród doœwiadczonych w szukaniu s¹ dwie szko³y. Jedna e im bardziej wyzywaj¹co tym lepiej, druga e co za du o to nie zdrowo. Trzeba zdaæ siê na w³asne wyczucie. Musimy czuæ siê kobieco, jednak wyzywaj¹co ju niekoniecznie. Kabaretki i szpilki nie, ale ju na przyk³ad, lekki dekolt tak. Lubimy ludzi, którzy kojarz¹ nam siê z przyjemnoœci¹ twierdz¹ fachowcy w dziedzinie kontaktów miêdzyludzkich. Wygl¹dajmy wiêc tak, eby drugiej stronie by³o przyjemnie w naszym towarzystwie. Trudno przeceniæ znaczenie wygl¹du przy szukaniu tej pracy. Zdarza siê, e goniec polski 8

9 Specjalnie dla Goñca Ewa Eron studentka Psychologii Spo³ecznej Szko³a Wy sza Psychologii Spo³ecznej w Warszawie Znalezienie pracy jest zadaniem wymagaj¹cym wiele wysi³ku. Ju sama decyzja o pracy za granic¹ wymaga niejednokrotnie stanowczoœci, odwagi i bardzo du ej motywacji.. Wa ne jest równie odpowiednie przygotowanie, aby wraz z up³ywaj¹cym czasem, trudnoœciami i odmowami nasza motywacja do poszukiwañ nie mala³a. Potraktuj zatem szukanie pracy ju jako pracê sam¹ w sobie i jako cel do zrealizowania. Niew¹tpliwie sprzymierzeñcem w oczarowaniu przysz³ego pracodawcy jest dobry nastrój oraz pozytywne nastawienie. Wa nymi czynnikami jest równie wysoka samoocena i wiara w siebie i swoje mo liwoœci. Dodadz¹ nam one pewnoœci siebie i energii do dalszych starañ. Nastawmy siê na sukces ca³kowicie eliminuj¹c myœli o niepowodzeniu i nauczmy siê wytrwa³oœci w drodze do naszego celu. Pozwólmy te sobie na odrobinê nierealistycznego optymizmu uznaj¹c, e to ja jestem osob¹ odpowiedni¹ na to stanowisko. Starajmy siê aby nasze zachowanie by³o swobodne, nie wyra a³o zdenerwowania i skrêpowania. Wysoka samoocena i pewnoœæ swoich mo liwoœci pozwol¹ nam na osi¹gniêcie wytyczonego celu oraz wprowadz¹ w dobry nastrój. Pracodawca natomiast otrzyma wizerunek osoby zorganizowanej, energicznej, pewnej siebie i swoich umiejêtnoœci oraz radz¹cej sobie w rozmaitych sytuacjach. W rozmowie z przysz³ym prze³o onym twoim atutem bêdzie równie utrzymanie kontaktu wzrokowego oraz otwartoœæ w gestach i postawie. Odpowiednie niewerbalne formy komunikacji, w sytuacji poszukiwania pracy, bêd¹ pomocne w przekonaniu przysz³ego pracodawcy o naszych zaletach. Pamiêtajmy o tym, i mimika i ruchy cia³a to bogate Ÿród³o informacji o nas, które czêsto zastêpuj¹ komunikat jêzykowy. Bardziej zainteresowanym polecam ksi¹ kê E. Aronsona pt. Cz³owiek istota spo³eczna. Ania pracowa³a w coffee shopie, orientalnej restauracji i barze kanapkowym Przede wszystkim liczy siê samodzielnoœæ. Nikt nie da³ mi recepty na to jak szukaæ i znaleÿæ pracê w Londynie. Nikt nie opowiada³ o swoich pora kach i sukcesach. Nie podpowiada³, jak w ogóle zacz¹æ. Trzeba liczyæ na siebie i nie mo na baæ siê. Tylko prze³amanie strachu i oporów doprowadzi do celu. Pocz¹tkowo o pracê pyta³am nieœmia³o. Po kilku razach przekona³am siê, e pukanie od drzwi do drzwi to najnormalniejszy sposób szukania wakacyjnego zatrudnienia. Poza tym wiara w sukces. Nawet jeœli nie uda siê w czterdziestu miejscach musisz wierzyæ, e czterdzieste pierwsze bêdzie tym szczêœliwym. Najlepiej w ogóle nie braæ pod uwagê pora ki. Nie myœleæ o rozwi¹zaniach awaryjnych i o tym co bêdzie, jeœli siê nie uda. Bardzo pomaga posiadanie celu, na jaki od³o ysz pieni¹dze. Mo e to byæ daleka podró, op³ata za kolejny rok studiów, operacja oczu. To tyle, jeœli chodzi o nastawienie psychiczne. Co jeszcze? Z pewnoœci¹ szczeroœæ nie pomaga. Musisz wyolbrzymiaæ swoje doœwiadczenia zawodowe, mno yæ je i ubarwiaæ. Du o lepiej byæ dziewczyn¹. Na nasz¹ korzyœæ w tym przypadku dzia³a stereotyp o dziewczêcej pracowitoœci, uczciwoœci i schludnoœci. Dobrze by by³o, gdybyœ szybko zorientowa³a siê w p³acach. To bardzo wa ne. Nie pozwól siê wykorzystywaæ, myœl¹c, e to i tak wiêcej ni w Polsce. Jeœli ju zaczniesz s³abo p³atn¹ pracê, nie bój siê rozgl¹daæ za now¹. Nie wmawiaj sobie, e nale y cieszyæ siê z tego, e jest jakakolwiek praca. Jeœli trzeba, musisz umieæ podj¹æ decyzje o zmianie. o byæ albo nie byæ decyduje wy³¹cznie uroda, bo wstêpnej selekcji dokonuj¹ np. kucharze. Odbieraj¹ faksy ze zg³oszeniami, albo rozmawiaj¹ z dziewczynami, które szukaj¹ pracy. Zg³oszenia mniej atrakcyjnych kandydatek po prostu wrzucaj¹ do kosza, a szefowi przekazuj¹ tylko dane tych naj³adniejszych. Warto o tym pamiêtaæ. Raz kozie œmieræ Gdy ju wygl¹damy dobrze pora wyjœæ w miasto. Tu trzeba bêdzie trochê odwagi. Bardzo mo liwe, e bêdziemy siê stresowaæ, pociæ, wzdychaæ i godzinê dumaæ przed drzwiami pierwszego lokalu, do którego wejdziemy. Jednak jak filmie Niebezpieczne Zwi¹zki, stwierdzi³a Glen Close: Ból i wstyd czuje siê tylko raz. W filmie chodzi³o o coœ zupe³nie innego, ale cytat œwietnie pasuje do sytuacji. Najlepiej wiêc szybko wejœæ do pierwszego lokalu i mieæ to za sob¹. Potem zaœ œwietnie sprawdza siê prosta taktyka: idziemy przez dzielnicê X i wchodzimy do ka dego, ale to absolutnie ka dego czegoœ, co choæ trochê przypomina lokal gastronomiczny. Nie ma sensu wybieraæ, bo i tak nie ma tu regu³. Czasem w obskurnej kafejce na cztery stoliki dostaniemy lepiej p³atn¹ pracê ni w eleganckiej restauracji. Poza tym, wchodzenie wszêdzie zaoszczêdzi nam czasu i stresu zwi¹zanego z zastanawianiem siê za ka dym razem od pocz¹tku wejœæ czy nie. Uwaga: zupe³nie nie nale y przejmowaæ siê tym, czy na wystawie jest informacja o zapotrzebowaniu na personel. Czêsto w³aœciciel nie umieszcza takiej informacji, bo i tak wie, e ka dego dnia mnóstwo osób pyta o pracê. Jeœli jednak minê³a ju godzina, a my na dr ¹cych nogach dalej stoimy na ulicy i boimy siê przejœæ do czynu pomyœlmy, e dla nas to pierwszy raz, a dla w³aœciciela nie. Na pewno doda nam otuchy œwiadomoœæ, e rozmawia³y z nim ju setki kandydatek. Uœwiadommy sobie, e nikogo nie zdziwi nasze pytanie, ani obcy akcent. Przekonamy siê o tym ju wkrótce, gdy znajdziemy siê po drugiej stronie lady i bêdziemy rozmawiaæ z nastêpnymi chêtnymi do pracy. Pierwsze wra enie Kiedy ju przekraczamy próg, mimowolnie robimy pierwsze wra enie. Wszyscy mniej wiêcej wiemy na czym to polega. A co na to psychologowie? Otó w ci¹gu kilku pierwszych sekund albo minut kontaktu z nieznajom¹ osob¹ próbujemy za wszelk¹ cenê wyrobiæ sobie pogl¹d na jej temat. Instynktownie szukamy podpowiedzi w tym co dla nas dostêpne, czyli g³ównie wygl¹dzie. Pomagamy sobie W dniu kiedy idziemy szukaæ pracy, z samego rana przylepiamy sobie do twarzy promienny uœmiech i nie rozstajemy siê z nim do wieczora. Najlepiej, eby wygl¹da³ na naturalny. Jak nie umiemy poæwiczmy przed lustrem. u ywaj¹c stereotypów. Jeœli wiêc objawimy siê przysz³emu pracodawcy w wersji bardzo ekstrawaganckiej, mo emy podœwiadomie zostaæ nawet nietrafnie skojarzeni z subkultur¹. Bez wzglêdu na to, czy z dan¹ subkultur¹ mieliœmy cokolwiek wspólnego. W dniu kiedy idziemy szukaæ pracy, z samego rana przylepiamy sobie do twarzy promienny uœmiech i nie rozstajemy siê z nim do wieczora. Najlepiej, eby wygl¹da³ na naturalny. Jak nie umiemy poæwiczmy przed lustrem. Umiejêtnoœæ uœmiechania i tak przyda nam siê w przysz³ej pracy, wiêc dobrze sobie j¹ wyrobiæ ju teraz. Z naszym szerokim uœmiechem wchodzimy do ka dego lokalu i z takim samym wychodzimy nawet, gdy jesteœmy odsy³ani z kwitkiem. W restauracjach, pubach i kawiarniach mnóstwo osób weÿmie nasz numer telefonu. Jednak nie obiecujmy sobie po tym zbyt wiele 99% robi to kurtuazyjnie i nigdy z niego nie skorzysta. Jeœli jednak menad er przyzna, e w istocie potrzebni mu pracownicy dobra nasza. Wtedy mo emy zacz¹æ utrwalaæ pozytywne pierwsze wra enie. Wczuj siê Zaczynamy rozmawiaæ Podstawowa rada wczuj siê w rolê potencjalnego pracodawcy i staraj siê byæ osob¹, któr¹ sam chêtnie byœ zatrudni³. Na pewno padn¹ pytania o dyspozy- >> 25 marca

10 dok. ze str. 9 cyjnoœæ i doœwiadczenie. Najlepiej ju wczeœniej opracowaæ sobie z grubsza, co chcemy mówiæ i trzymaæ siê jednej wersji. Inaczej szybko zaczniemy pl¹taæ siê w zeznaniach, a po paru rozmowach nie bêdziemy mieæ pojêcia, co komu naopowiadaliœmy. O cokolwiek jesteœmy pytani (i o jak¹kolwiek pracê siê staramy) lepiej mówiæ cokolwiek ni milczeæ, albo odpowiadaæ monosylabami. Badania dowodz¹ niezbicie, e lepsze wra enie robi¹ na nas ludzie, którzy mówi¹ du o. Mamy ich najczêœciej za inteligentnych i kompetentnych. Spójrzmy wiec na to tak: szef mo e byæ zmêczony i nie s³uchaæ dok³adnie, ale zostanie mu pozytywne wra enie. Z drugiej strony warto wyczuæ, kiedy lepiej zamilkn¹æ i rytmicznie potakiwaæ, jeœli przysz³y pracodawca zechce wyg³osiæ krótkie kazanie na temat pracy w firmie. Gdy zapada cisza, ale mamy poczucie, e rozmowê nale y kontynuowaæ, dobrze okazaæ zainteresowanie i o coœ zapytaæ. Inspiracjê mo na czerpaæ na przyk³ad z wystroju wnêtrza. We w³oskiej restauracji, na przyk³ad zapytajmy, czy te sto³y to prawdziwy w³oski marmur (o ile sto³y nie s¹ drewniane). W tureckiej czy malowid³a na tych piêknych talerzach œciennych przedstawiaj¹ Stambu³. W³aœciciel przypomni wtedy sobie kraj lat dziecinnych, wzruszy siê i od razu nas polubi. Na dobry pocz¹tek Jeœli wszystko przebiegnie pomyœlnie, uda nam siê umówiæ na dzieñ próbny, albo od razu na pierwszy dzieñ pracy. Pozostaje nam wtedy tylko jedno pokazaæ, e jesteœmy pracownikiem idealnym. Jak to zrobiæ? Ka dy kto ma doœwiadczenie bêdzie wiedzia³, a kto nie ma musi sobie radziæ. Gdy znajdzie siê ktoœ, kto zacznie uczyæ i pokazywaæ lokal jest dobrze. Gdy zostawi¹ nas samych trzeba znaleÿæ sobie zajêcie. Nawet, gdy o pracy w restauracji nie mamy zielonego pojêcia, jest kilka rzeczy, którymi mo emy siê od razu zaj¹æ. Najczêœciej spotykane to: zbieranie ze sto³ów brudnych naczyñ, wycieranie sto³ów i nakrywanie od nowa, uk³adanie ju umytych naczyñ (np. szk³a) na pó³kach, polerowanie sztuæców. Spróbujmy siê zorientowaæ jaki jest system i kto siê czym zajmuje. Nie bójmy siê pytaæ. Lepiej prêdzej ni póÿniej. Pierwszego dnia wypada pytaæ o wszystko. Te same pytania po tygodniu pracy bêd¹ niestosowne. No i z³ota zasada Anglicy maj¹ tu œwietny zwrot: keep busy czyli b¹dÿ zajêty. Nawet, gdy nud¹ wieje na kilometr, bezczynnoœæ nie wchodzi w rachubê. Krz¹taj¹c siê poka emy, e jesteœmy pracowici, ale i potrzebni, bo w tym lokalu strasznie du o jest do zrobienia. Rosjanin Nikola posun¹³ siê w realizacji idei keep busy do ekstremum. Znalaz³ pracê przy zmywaniu naczyñ. Kiedy przyszed³ próbny dzieñ, Nikola zabra³ siê do rzeczy. Chcia³ pokazaæ, e ca³y czas ciê ko pracuje, kiedy wiêc skoñczy³y siê brudne naczynia zacz¹³ myæ je raz jeszcze. Dosta³ pracê i mia³ opiniê œwietnego pracownika. POLISH PAGES Informator na rok 2004/2005 Najlepsze Ÿród³o informacji zarówno dla sta³ych mieszkañców, osób œwie o przyby³ych, jak i dla firm pragn¹cych poszerzyæ kontakty, nawi¹zaæ wspó³pracê. Popularny format ksi¹ kowy A5, papier wysokiej jakoœci, pe³ny kolor. Dostêpny ju w czerwcu. Równie w Internecie. Interesuje Ciê wpis do informatora? Wype³nij poni sz¹ ankietê i przeœlij na adres: Goniec Polski, 12 Central Chambers The Broadway, London W5 2NR Tel: , Fax: Chcê zamieœciæ informacjê o swojej dzia³alnoœci, firmie jako: drobn¹ (nazwa, telefon, bran a, adres) og³oszenie czarno-bia³e (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/4 strony) og³oszenie kolorowe (1/2 strony) og³oszenie pe³nostronicowe og³oszenie na ok³adce og³oszenie na wewnêtrznych stronach ok³adki Chcê zamieœciæ og³oszenie w jêzyku: polskim angielskim w obu jêzykach Imiê.....Nazwisko.... Nazwa firmy Bran a Adres Telefon kontaktowy Miasto.... Kod pocztowy..... Po otrzymaniu wype³nionej ankiety skontaktujemy siê z Pañstwem telefonicznie lub/oraz przeœlemy poczt¹ materia³y informacyjne. 10 goniec polski

11 H'man Rd anelleigh Rd Holgate Rd Langhorne Rd aling Rd Place Soho St Dean St Londo Rd TRANSFER PIENIEDZY OFERTA SPECJALNA Polska 71 Gloucester Road A'stone Mews Cromwell Rd Cromwell Rd Gloucester Rd Stanhope Gardens Stanhope Mews W NOWY ODDZIAL NA BRIXTON 29/30 Brixton Village Courtfield Road 47 Old Brompton Road Thurlow St G'dower Pl Thurlow Street Pel'm St 244 Dagenham Heathway Dagenham Heathway Hornmead Rd G Union Can 37/38 Coventry Street Plashet Rd Reade Rd Coventry St BERKELEY CREDIT AND FINANCE 385 Harrow Road Raynmond Road Ashmore Rd Harrow Road Fermoy Road Wardour St Whitcomb St Green Street Upton Park Kennet Road BERKELEY CREDIT AND FINANCE Lisle St Fernhead Road Broad St Leicester Square 313a Green Street St. Stephens Rd Plashet Grove W'ton Road Elgin Ave BERKELEY CREDIT AND FINANCE 548 & 550 Oxford Street Edgware Rd Marble Arch Bayswater Oxford St Park Lane B ERKELEY CREDIT AND FINANCE 78 Peckham High Street BERKELEY Rye Lane CREDIT AND FINANCE Peckham Rye Station Tylko 5 od kazdej sumy ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLIGI KAN- TOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW Library Peckham High St Bus Station To New Cross Clayton Rd 2 & 58 Queensway Bayswater Queensway Queensway Bayswater 441 Tottenham High Road Tottenham High Road orster Rd New Rd BERKELEY CREDIT AND FINANCE Philip Lan To Seven Sisters Station Reece Mews Shepherd Bush Market Old Brompton Rd 37 Goldhawk Road Pennard Rd Goldhawk Road To Tottenham Court Rd Victoria Station Putney Bridge Rd Bute Street Bute S Woodger Oxford Street entrance Red Buses Victori Avenu Shepherds Melton Ct Shepherd Bush Common Bush Green Shepherds BERKELEY CREDIT AND FINANCE 63 Oxford Street To Oxford Circus Victoria Station Merton R Wandsworth High St Buckhold Rd Bush Rd Buckingham Palace Rd 161 Wandsworth High Rd Lancelot Rd Wembley High Rd BERKELEY CREDIT AND FINANCE St John Road BERKELEY CREDIT AND FINANCE 560 Wembley High Road Park Lane Darmowy Telefon

12 Topaz CHRIS DZIADUL J est du e prawdopodobieñstwo, e wiêkszoœæ Polaków, którzy przebywaj¹ w Londynie jeszcze nie s³ysza³o o Stowarzyszeniu Polskich Absolwentów i Zawodowców (TOPAZ). Towarzyska organizacja, która powsta³a dok³adnie rok temu, jest otwarta dla Polaków jak i równie dla ludzi polskiego pochodzenia, którzy siê urodzili lub mieszkaj¹ na sta³e w Wielkiej Brytanii. TOPAZ zrzesza osoby pomiêdzy rokiem ycia. Inna, pokrewna organizacja Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Wielkiej Brytanii (ZSAPWB) przyjmuje osoby do lat 30. Coœ, co ró ni TOPAZ od wiêkszoœæ innych Polskich stowarzyszeñ w Wielkiej Brytanii to to, e organizuje ona du ¹ iloœæ spotkañ towarzyskich, wœród nich wycieczki, wyjœcia do kina i teatru, zabawy i weekendy poza Londynem. W ostatnim roku odby³ siê wyjazd do Pragi, a w jesieni planowana jest wycieczka do Barcelony. Oczywiœcie idee cz³onkowie cz³onków organizacji s¹ zawsze mile widziane. TOPAZ serdecznie zaprasza do swego grona, nie tylko Polaków, którzy niedawno temu przyjechali do Wielkiej Brytanii, ale te tych, którzy mieszkaj¹ w Anglii od d³u - szego czasu, a byæ mo e stracili ³¹cznoœæ z rodakami. Organizacja daje im mo liwoœæ zawi¹zania nowych kontaktów towarzyskich z innymi Polakami, lub te z tymi którzy siê w tym kraju urodzili. Cz³onkowie TOPAZ cyklicznie spotykaj¹ siê w pubie w trzeci pi¹tek ka dego miesi¹ca. Tym samym organizacja zaprasza chêtnych na spacer poza Londynem ju 28 marca, oraz na Walne Zebranie, które odbêdzie siê w POSK-u 3 kwietnia. Szczegó³owe informacje: Janusz Marszewski. Tel: Chris Dziadul Tel.: strona Internetowa: 12 goniec polski

13 Ba³agan w Home Office Wojna domowa KATARZYNA JAKLEWICZ Od 23 lutego wiemy ju na pewno, e Polacy bêd¹ mieæ prawo do pracy w Wielkiej Brytanii. Mo emy przynajmniej czêœciowo odetchn¹æ. Choæ obywatele nowoprzyjêtych do Unii pañstw na pocz¹tku bêd¹ mieæ ograniczony dostêp do pomocy socjalnej, bêd¹ mogli zupe³nie legalnie pracowaæ. Oczywiœcie otwarte pozostaje pytanie jak dok³adnie bêdzie wygl¹daæ realizacja tego prawa Na brytyjskiej arenie politycznej nikt jednak nie ma zamiaru oddychaæ z ulg¹. Tu dopiero rozpoczyna siê polityczna walka miêdzy zbli aj¹cymi siê przysz³orocznymi wyborami. Obserwatorzy zapowiadaj¹ zaœ, e imigracja bêdzie g³ównym tematem kampanii. Ju teraz jest gor¹cym tematem. Ostatnia afera w Home Office podgrza³a atmosferê. O co chodzi? Afera wysz³a na jaw za spraw¹ niejakiego Stevea Moxona pracownika Biura do Spraw Imigracji i Obywatelstwa w Sheffield, które podlega Home Office. Partia Pracy, d¹ ¹ca do otwarcia brytyjskiego rynku pracy chcia³a zani yæ statystyki imigracyjne twierdzi Moxon. Dlatego jego biuro dosta³o tajne polecenie szybkiego rozpatrywania podañ o biznes wizy. Normalnie procedura wygl¹da tak, e ubiegaj¹cy siê o wizê z prawem prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej musz¹ przedstawiæ biznesplan i udowodniæ, e ma siê œrodki na jego realizacjê. Jeœli wierzyæ Moxonowi, urzêdnicy w Sheffield mieli sprawdzaæ aplikacje szybko i niedok³adnie. Pozwolenia na prowadzenie biznesu przyznawano wiêc bez szczegó³owego rozpatrywania wniosków. Po co to wszystko? Oficjalnie przewiduje siê, e po rozszerzeniu Unii do Wielkiej Brytanii powinno nap³ywaæ rocznie oko³o 13 tys. imigrantów. Ju teraz mówi siê, e ta liczba jest znacznie zani ona. Wed³ug Moxona przepychano wiêc przez procedury jak najwiêcej aplikacji imigracyjnych. Osoby, które pobyt lub pracê zalegalizowa³oby ju teraz, nie pojawi³yby siê w statystykach po 1 maja. Innymi s³owy: im wiêcej imigrantów teraz, tym 25 marca 2004 mniej po 1 maja. W ci¹gu tylko jednego tygodnia rozpatrzono a 11 tysiêcy aplikacji! Ca³a procedura otrzyma³a ponoæ sekretn¹ nazwê Operation Brace. Pani Hughes umywa rêce Odpowiedzialna za kwestie imigracji Beverley Hughes w przemówieniu parlamentarnym (8 marca) przyzna³a, e byæ mo e rzeczywiœcie tak by³o. Wybuch³ skandal, zw³aszcza, e prawdopodobnie pani minister wiedzia³a o wszystkim du o wczeœniej. Hughes przyzna³a, e proceder mia³ miejsce, natomiast nie chodzi³o o oszukiwanie w statystykach. Poœpiech w biurach w Sheffield by³ spowodowany ogromnym nap³ywem aplikacji t³umaczy. W ostatnim czasie nap³ynê³o mnóstwo podañ. Z jednej strony od tych, którzy chcieli uzyskaæ wizy jeszcze przed majem. Z drugiej strony zdaniem pani minister na jesieni zawsze zwiêksza siê nap³yw podañ. Beverley Hughes twierdzi te, e ca³a afera jest win¹ kogoœ z biura w Sheffield. Nikt z wysokich rang¹ urzêdników Home Office nie wyda³ polecenia przyspieszania procedur - powiedzia³a. W ten sposób pani Hughes umy³a rêce i odciê³a siê od odpowiedzialnoœci. Czy mo na jej wierzyæ? Opozycja od dawna twierdzi, e nie. W lutym wysz³o na jaw, e dostarczy³a fa³szywych informacji na temat dzia³ania w³adz imigracyjnych w zatoce Morecambe, gdzie przy zbieraniu ma³ zginê³o ponad dwudziestu nielegalnych imigrantów. Ale to nie koniec. W parlamentarnym przemówieniu przyzna³a, e ju sporo wczeœniej zaniepokojony Moxon usi³owa³ informowaæ j¹ o nieprawid³owoœciach w jego biurze. Napisa³ nawet (12 stycznia) a, w którym o wszystkim donosi³. Dziwnym trafem list zagin¹³ gdzieœ w czeluœciach biura pani minister. Tym razem minister zrzuci³a winê na urzêdników s³u by cywilnej. Powiedzia³a, e w³aœnie od 12 stycznia ma w biurze nowego pracownika i wspomnian¹ pocztê dosta³a z dwumiesiêcznym poœlizgiem. Jeœli minister ma ba³agan i nie radzi sobie z biurem powinna odejœæ upieraj¹ siê opozycyjni Torysi. Pani Hughes zapowiedzia³a te przeprowadzenie szczegó³owego œledztwa w tej sprawie. Stenen Moxon zosta³ zawieszony w czynnoœciach s³u bowych i nie mo e kontaktowaæ siê ze wspó³pracownikami. Za poinformowanie o nieprawid³owoœciach opinii publicznej mo e straciæ pracê. Sam Moxon t³umaczy, e dzia³a³ w s³usznej sprawie, a zanim upubliczni³ swoje podejrzenia próbowa³ za³atwiæ to w ramach samego Home Office. Najpierw wys³a³ wspomnianego maila. Potem, jak twierdzi, próbowa³ rozmawiaæ z Beverly Hughes podczas jej wizyty w biurze w Sheffield. Wtedy powstrzymali go prze³o eni. W Home Office zawrza³o. Tysi¹ce biznes wiz wydano ostatnio bez dok³adnego sprawdzania dokumentów - przyzna³a pani Beverley Hughes odpowiedzialna w tej instytucji za sprawy imigracji. Co z tego wynika? Œledztwo ma na celu ustalenie jak wiele bizneswiz wydano w³aœciwie bez rzetelnego sprawdzania dokumentacji. Jeœli wydano je niezgodnie z prawem to, czy istnieje prawdopodobieñstwo, e zostan¹ wycofane? Na razie nie ma powo-dów do niepokoju Dopóki œledztwo siê nie zakoñczy w³aœciwie niczego nie jesteœmy pewni powiedzia³a Goñcowi Jane Parsons, rzecznik prasowy Home Office. Bez wzglêdu na wynik œledztwa na ca³ym zamieszaniu traci wizerunek obecnego Home Office i ca³ego rz¹du laburzystów. A skoro kompromituj¹ siê zwolennicy ³agodnego traktowania imigrantów, mog¹ straciæ te sami imigranci. Na szczêœcie na brytyjskiej scenie politycznej wiele siê jeszcze mo e zmieniæ. Do wyborów jeszcze daleko. 13

14 Listy od czytelników Z agraniczny narzeczony mojej kole anki zauwa y³ kiedyœ, e Polaków musi byæ w Londynie bardzo du o. Prawie zawsze, gdy mu siê zdarzy u yæ publicznego œrodka transportu, jego podró y towarzyszy s³owo zaczynaj¹ce siê na k. Prawdopodobnie chcemy, czy nie sta³o siê ono w du ej mierze naszym polskim has³em rozpoznawczym. Kiedy pewnego razu moja 16-letnia siostra ubrana w angielski mundurek wraca³a ze szko³y, us³ysza³a za plecami: Ale k (tu nast¹pi³o jeszcze bardziej wulgarne s³owo potocznie oznaczaj¹ce stosunek p³ciowy) bym tak¹ ma³¹!. Mnie samej zdarzy³o siê nieraz dos³yszeæ ró ne konwersacje rodaków na mój temat. Parê razy zosta³am skomentowana na przyk³ad jako niez³a d, kiedy indziej znów, na sygna³ mojego telefonu komórkowego ktoœ zareagowa³ g³oœnym: K, ale wieœniacki sygna³! Wbrew pozorom w miejscach publicznych rozumie nas bardzo wiele osób. T³um w autobusie, w metrze, na przystankach, to czêsto w du ej mierze Polacy, albo ludzie, którzy mieli lub maj¹ z Polakami bliski kontakt. Nie ka dy, proszê mi wierzyæ, ma ochotê s³uchaæ wulgaryzmów, kiedy na przyk³ad wraca zmêczony po pracy do domu. To przykre, e prezentujemy siê tak, jakbyœmy nie mieli nic ciekawszego do przekazania. A chyba to nieprawda. Kamila Sawicka C hcia³em pogratulowaæ i podziêkowaæ za artyku³ Za co kochamy Londyn. Mieszkam wiele lat (na sta³e) w Brighton do tej pory nie spotka³em fajnego spojrzenia na Londyn.A mo e podobne artyku³y powinny byæ w Goñcu czêœciej? Na przyk³ad wypowiedzi znanych Polaków na temat tego, co w Londynie lubi¹, a czego nie. Marian Kulka K O N K U R S Uwaga! Do wygrania kolacja dla pary + butelka wina w Restauracji Paradiso na Shepherd s Bush Aby wygraæ, napisz wiersz ze s³owem wiosna po czym wyœlij go do nas drog¹ ow¹ poczt¹ zwyk³¹ na adres redakcji lub po prostu zadzwoñ i nagraj wiersz na nasz¹ automatyczn¹ sekretarkê ( ). Fundatorem nagrody jest Ristorante Olivelli Paradiso ROZWI ZANIE POPRZEDNIEGO KONKURSU Wygra³ tajemniczy ukasz, który nie odpowiada na nasze e. ukaszu odezwij siê! Poni ej cytujemy trzy wiersze ukasza Underground Metro styl retro w sobotê rano Euston jak getto krzycz¹ tytu³y w ciszy tak samo i plot¹ fabu³y magenta krêta kursywa, co p³ywa w goñcu ukrywa w metrze tak bywa... Wolny œpiew Do Re Mi Fa, A gdzie Go? DŸwiêk to nieznany. Wysokie C, owszem, niskie Go wcale, Go wysokie zupe³nie. Nie, bunt. Dover w tle tonie wszystko tu nowe i grz¹ski to grunt. Œpiewaæ tu mo na i Re i Do. Choæ ju wiem, e ja wolê wysokie Go nie C. Zwyk³y Dzieñ Na nogi stawia kawa, Goniec i papieros. Kolejny dzieñ w pracy i myœli ob³awa. Ma³a w tym szczeroœæ... Gdzie s¹ rodacy? Wracaæ czas w koñcu tytu³y wertuj¹c w goniec polski

15 25 marca

16 Podró e do Londynu Sir John Everett Millais Dante Gabriel Rossetti William Holman Hunt Obsesja natury JOANNA JANIAK WXIX wieku wielu malarzy, na ró nych etapach swojej kariery ³¹czyli siê w ugrupowania. Zwiêksza³y one szansê na zaistnienie na scenie artystycznej a tak e obronê wspólnej wizji artystycznej. Tak oto powstaje Bractwo Pre-rafaelitów. Zradza siê ono z niechêci do oficjalnego malarstwa i obyczajów epoki. Malarze tworz¹cy grupê zmieniaj¹ artystyczn¹ wra liwoœæ, spojrzenie na Rafaela.Ten sztuczny i trwale zasta³y sposób malowania, przedk³ada³ ich zdaniem rysunek nad kolor, równowagê nad ruch, œwiat³o dzienne pracowni nad oœwietlenie w plenerze, wielkich klasycznych mistrzów nad wszystkich artystów nowoczesnych. Szereg zasad i regu³ wed³ug nich zniewala³y sztukê. W dziedzinie stylu, trójka zbuntowanych artystów zaczê³a korzystaæ z ca³ej historii malarstwa. Interesuj¹ siê najstarszymi mistrzami, szczególnie poprzedzaj¹cymi Rafaela sk¹d wywodzi siê ich nazwa ugrupowania. Bardzo uwa nie studiuj¹ równie dwóch wspó³czesnych im wielkich angielskich artystów Williama Turner a i Williama Blake a. Bractwo Tematy prac buntowników przesi¹kniête s¹ sztuk¹ œredniowieczn¹, literatur¹ w³osk¹ i angielsk¹, mitologi¹, Bibli¹, wydarzeniami spo- ³ecznymi, natur¹. Czerpanie natchnieñ z wieków ciemnych czyli œredniowiecza sprawia, e ich malarstwo cechuje symbolizm. On to w³aœnie symbol, staje siê wielk¹ zagadk¹, do której odgadniêcia potrzebny nam jest klucz. We wrzeœniu 1848 roku ci trzej zbuntowani artyœci zak³adaj¹ ugrupowanie pod nazw¹ Bractwo Prerafaelitów P.R.B. (Pre-Raphaelite Brotherhood). Stwarzaj¹ w³asny program, który przedstawia siê nastêpuj¹co: Mieæ do przekazania osobiste i oryginalne pomys³y. Uwa nie studiowaæ naturê w taki sposób, aby nauczyæ siê j¹ oddawaæ w formie sztuki. Byæ pozytywnie nastawionym do tego, co w sztuce bezpoœrednie, powa ne i szczere, odrzucaæ to co konwencjonalne. Wreszcie, co najbardziej konieczne, realizowaæ obrazy i rzeÿby pod ka dym wzglêdem bez zarzutu Ustalono tak e, e dzie³a stworzone przez cz³onków Bractwa, bêd¹ podpisywane nie nazwiskiem ich autora, Od 12 lutego w galerii Tate Britain, odbywa siê wystawa tych, którzy dziêki uwielbieniu natury, stworzyli niezwyk³e dzie³a. otaczaj¹cy œwiat i sposób przedstawiania go na p³ótnie. Zaczynaj¹ u ywaæ innych technik, innych kolorów. Postacie malowane przez nich wygl¹daj¹ tajemniczo, czasami wrêcz demonicznie. Kiedy stoimy przed ich obrazami, mamy wra enie, e zaraz us³yszymy g³os namalowanej kobiety, szept m³odzieñca. Dotkaj¹c p³ótna, poczujemy jakie gor¹ce s¹ policzki i rêce zawstydzonej dziewczyny na jednym z obrazów tych mistrzów. Zbuntowani Cofnijmy siê o 150 lat, aby bli ej zapoznaæ siê z artystami. Jesteœmy w 1848 roku. W³aœnie w tym czasie Królowa Wiktoria celebrowa³a dziesiêciolecie panowania, a wraz z ni¹ wiktoriañski porz¹dek moralny. W kraju trwa rewolucja naukowa i przemys³owa, Europ¹ zaœ wstrz¹saj¹ ruchy powstañcze. W sztuce, w jej kreowaniu, przez ca³y czas rz¹dz¹ silne zasady akademizmu. Jednak Sir John Everett Millais, William Holman Hunt i Dante Gabriel Rossetti, ca³kowicie sprzeciwili siê dotychczasowym doktrynom i porz¹dkom. Ci m³odzi malarze zarzucili akademizmowi akceptowanie tylko jednej metody malarskiej, wywodz¹cej siê od sztuki Ofelia ale trzema inicja³ami: P.R.B. Wyprzedzaj¹c symbolistów, zwrócili uwagê na zwi¹zki miêdzy malarstwem, a innymi sztukami, w szczególnoœci zwi¹zki z muzyk¹ i poezj¹. Do ich trójki przy³¹czyli siê rzeÿbiarz Thomas Wollner, przysz³y krytyk F.G.Stephens, a póÿniej uczeñ Rossettiego Sir Edward Burne-Jones. Wizyta u Bractwa Wybierzmy siê na d³u szy spacer ulicami Londynu, aby odwiedziæ miejsca zwi¹zane z Bractwem Prerafaelitów. Zapoznanie siê z klimatem panuj¹cym w ich domach, pozwoli lepiej zrozumieæ ich twórczoœæ. Proponujê rozpocz¹æ od domu przy 110 Hallam Street, W1 Wesminster, w którym urodzi³ siê D.G.Rossetti. Jego duch jest tu wci¹ obecny. Kolejnym punktem spaceru powinno byæ miejsce w którym mieszka³ do 1851 roku Kensington and Chelsea, 16 Cheyne Walk, SW3, oraz dom w którym zmar³, czyli 17 Red Lion Square, WC1, Camden. Pod ostatnim adresem razem z Rossettim mieszka³ Sir Edward Burne-Jones. Tak e i dla niego miejsce by³o ostatnim adresem. Wczeœniej, w latach , zamieszkiwa³ na s³ynnym prerafaelitowym Kensington and Chelsea, a 16 goniec polski

17 dok³adnie 41 Kensington Square, W8. Bêd¹c na Kensington and Chelsea, koniecznie trzeba skierowaæ siê na 18 Melbury Road, W14, gdzie y³ i zmar³ W.H.Hunt. Parê ulic dalej widnieje dom Sir J.Everett a Millais a 2 Palace Gate, W8, gdzie y³ do ostatnich swych dni. Spacer nale y oczywiœcie zakoñczyæ w galerii Tate Britain, gdzie rozpoczê³a siê wystawa dzie³ Bractwa Prerafaelitów, zatytu³owana Wizja prerafaelitów: Prawda natury. Odgadn¹æ zagadkê Wystawê tê otwiera jedno z najs³ynniejszych dzie³ Bractwa Ofelia autora Millaisa. Obraz ten jest puent¹ tego wszyskiego, do Z³ote schody czego d¹ yli, co chcieli przekazaæ. Inspirowany jest VII scen¹ z IV aktu Hamleta Szekspira, kiedy to królowa Gertruda opowiada o œmierci Ofelii. Szekspir pisze: Ówdzie nad potokiem stoi pochy³a wierzba której siwe liœcie w lustrze siê czystej przegl¹daj¹ wody Tam ona wi³a fantastyczne wieñce Z pokrzyw, stokrotek, jaskrów i pod³u nych karmazynowych... (t³um.józef Paszkowski, PIW,1980) S³owa te zosta³y przelane na p³ótno w niezwyk³y, fotograficzny sposób. Na obrazie panuje specyficzna atmosfera. Ogromny smutek, al, który zarazem jest rozwiany przez otaczaj¹c¹, piêkn¹ roœlinnoœæ. Na pierwszym planie widzimy cia³o Ofelii niesione gdzieœ przez wodê. Jest ju martwe, owite w piêkn¹ haftowan¹ sukniê. Jej bezw³adna rêka trzyma resztê bukietu. Wolny pr¹d wody delikatnie odbiera z jej d³oni kwiatek po kwiatku, spokojnie, cicho... Jej oczy na pó³ przymkniête zdaj¹ siê coœ widzieæ, jej usta z kimœ rozmawiaæ. Otacza j¹ najwspanialsza roœlinnoœæ jak z bajki. Dwa œwiaty Proserpina mroczny, niespokojny, tajemniczy, czyli woda czarna otch³añ, która powoli wci¹ga niewinne cia- ³o Ofelii, a zarazem œwiat pogodny, jasny kwiaty, drzewa. I tak ka de kolejne dzie³o tych niezwyk³ych artystów, ma swoj¹ tajemnicê. Obrazy przepe³nione s¹ symbolami, tajemnymi znakami. Prozerpina dzie³o D.G.Rossettiego zawiera symbole zaczerpniête z mitologii. Sportretowana jest tu smutna boginii, której symbolem jest znajduj¹ca siê na dole po lewej stronie kadzielnica. Trzymany przez ni¹ owoc granatu symbolizuje uwiêzienie i ma³ eñstwo, ale równie mo e stanowiæ aluzjê do tradycji chrzeœcijañskiej, w której to reprezentowa³ ycie po œmierci. Czasami postacie malowane wygl¹daj¹ jak zjawy z innego œwiata. Takie wêdruj¹ce dusze mo emy ogl¹daæ na obrazie E.Burne-Jones a, zatytu³owaym Z³ote schody. Dzie³o to ma enigmatyczny charakter. Postacie defiluj¹ jak duchy w zaczarowanym œnie, poruszaj¹c siê z wdziêkiem, swobodnie, lekko. Sk¹d pochodz¹?... Dlaczego przechodz¹ przed nami?... Dok¹d id¹?... Kim s¹?... Nie wiemy... Aby odgadn¹æ tê zagadkê potrzeba nie tylko patrzeæ. Ka de poci¹gnie pêdzla, ka da plamka to kolejna puzzel potrzebny do u³o enia ca³ej uk³adanki. Z pewnoœci¹, obrazy mistrzów Barctwa Preraraelickiego s¹ nie tylko piêkne lecz i ponadczasowe. Ta sama natura, ten sam cz³owiek targany uczuciami, ten sam smutek i ta sama radoœæ po dziœ dzieñ. Dziêki Prerafaelitom mo emy doœwiadczyæ spójnoœci cz³owieka z natur¹ i przekonaæ siê jak g³êboko w niej tkwimy. Informacje Praktyczne Pre-Raphaelite Vision Tate Britain od do r. Millbank Londyn SW1P 4RG 25 marca

18 Jak przegl¹daæ i zamieszczaæ og³oszenia na 1 Po wpisaniu nazwy, na stronie g³ównej kliknij na link og³oszenia drobne 2. Na tej podstronie masz dostêp do wszystkich og³oszeñ pogrupowanych w przejrzyste dzia³y. 3. Klikaj¹c na link dodaj nowe og³oszenie mo esz wybraæ dzia³ dla swojego og³oszenia, wpisaæ treœæ i...ju! Og³oszenie uka e siê online w ci¹gu kilku godzin. UWAGA! Pamiêtaj o podaniu swojego nr telefonu a etc 18 goniec polski

19 Brytyjska Ambasada odpowiada na pytania dotycz¹ce pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii po wejœciu Polski do Unii Europejskiej Pytania zadawane najczêœciej Czy Wielka Brytania otworzy swój rynek pracy ju od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 roku obywatele polscy bêd¹ mieli takie same prawo do pracy na terenie Wielkiej Brytanii jak obywatele obecnej Unii, licz¹cej piêtnastu cz³onków. Wielka Brytania pozwoli na swobodny przep³yw tych osób, które rzeczywiœcie chc¹ tam pracowaæ. Takie osoby bêd¹ mog³y uczestniczyæ w brytyjskim rynku pracy poprzez Program Rejestracji Pracowników. Jak w praktyce bêdzie funkcjonowa³ Program Rejestracji Pracowników? Zaraz po znalezieniu pracy w Wielkiej Brytanii trzeba bêdzie wype³niæ formularz rejestracyjny i przes³aæ go do Immigration and Nationality Directorate (Wydzia³u ds. Imigracji i Spraw Obywatelskich) brytyjskiego Home Office (ministerstwa spraw wewnêtrznych). Nastêpnie otrzymuje siê zaœwiadczenie o rejestracji pracownika uprawniaj¹ce do pracy i pobytu w Wielkiej Brytanii tak d³ugo, jak d³ugo pozostaje siê zatrudnionym na tym stanowisku. W przypadku zmiany pracy przed up³ywem 12 miesiêcy nieprzerwanego zatrudnienia, nale y ponownie z³o yæ wniosek o rejestracjê. Pracodawca bêdzie musia³ sprawdziæ czy pracownik jest zarejestrowany. Nie bêdzie móg³ zgodnie z prawem zatrudniaæ pracownika, który nie jest zarejestrowany (chyba, e ju wczeœniej pracowa³ on legalnie w Wielkiej Brytanii w sposób ci¹g³y przez 12 miesiêcy). Po zaoferowaniu pracownikowi zatrudnienia pracodawca bêdzie mia³ 30 dni na dopilnowanie jego rejestracji. Program Rejestracji Pracowników wejdzie w ycie 1 maja 2004 r. Gdzie nale y siê zg³osiæ w celu rejestracji? Rejestracja bêdzie bardzo prosta. Formularz rejestracyjny mo na bêdzie wys³aæ do Wydzia³u Imigracji i Spraw Obywatelskich poczt¹ lub z³o yæ go osobiœcie. Jakie dokumenty bêdzie trzeba przedstawiæ, aby zostaæ zarejestrowanym jako pracownik? - dowód, e jest siê zatrudnionym (np. list od pracodawcy/umowa o pracê), zawieraj¹cy szczegó³y dotycz¹ce rodzaju pracy - dowód, e otrzymuje siê co najmniej minimalne wynagrodzenie - fotografiê - paszport/dowód to samoœci Jak d³ugo wa ne bêdzie zaœwiadczenie o rejestracji? -Zaœwiadczenie o rejestracji bêdzie wa ne przez 12 miesiêcy - Jest pracownik bêdzie zatrudniony u jednego pracodawcy nieprzerwanie przez 12 miesiêcy, bêdzie móg³ otrzymaæ pozwolenie na pobyt dla obywateli Europejskiego Obszaru Gospo-darczego. - Rejestracja wygasa, jeœli zatrudnienie ustaje w ci¹gu pierwszych 12 miesiêcy, niezale nie od przyczyny. Za ka dym razem, kiedy pracownik rozpoczynaæ bêdzie now¹ pracê, bêdzie musia³ od nowa ubiegaæ siê o rejestracjê. Co stanie siê, jeœli stracê pracê? Zaœwiadczenie o rejestracji bêdzie wa ne tylko w okresie zatrudnienia, nie bêdzie wiêc wa ne jeœli ktoœ straci pracê lub sam z niej odejdzie. Co siê stanie jeœli ju obecnie pracujê w Wielkiej Brytanii na mocy istniej¹cego obecnie systemu pozwoleñ na pracê? Czy bêdê musia³/a zarejestrowaæ siê po 1 maja? Jeœli ktoœ ju teraz pracuje legalnie w Wielkiej Brytanii i uczestniczy³ w brytyjskim rynku pracy nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesiêcy, bêdzie traktowany jak ka dy inny pracownik z Unii Europejskiej i nie bêdzie podlega³ Programowi Rejestracji Pracowników. Nie bêdzie to dotyczyæ obywateli polskich pracuj¹cych obecnie nielegalnie na terenie Zjednoczonego Królestwa, bêd¹ oni jednak mogli z³o yæ wniosek o rejestracjê jako pracownicy po 1 maja. Czy aby pracowaæ w Wielkiej Brytanii bêdê potrzebowaæ pozwolenia na pracê? Nie. Po 1 maja nie bêdzie potrzebne pozwolenie na pracê. System pozwoleñ na pracê i Program Rejestracji Pracowników funkcjonuj¹ oddzielnie. Czy mogê zabraæ ze sob¹ rodzinê? Jeœli ktoœ pracuje legalnie w Wielkiej Brytanii, cz³onkowie jego rodziny bêd¹ mieli prawo do przebywania w Wielkiej Brytanii razem z nim. (Okreœlenie cz³onek rodziny oznacza wspó³ma³ onka lub dzieci poni ej 21 roku ycia, które bêd¹ mieæ dostêp do rynku pracy lub te osoby pozostaj¹ce na utrzymaniu oraz krewnych wstêpnych (np. rodziców lub dziadków) pracownika lub jego wspó³ma³ onka, którzy nie otrzymaj¹ automatycznie dostêpu do brytyjskiego rynku pracy. Cz³onkowie rodziny, którzy s¹ obywatelami krajów objêtych obowi¹zkiem wizowym bêd¹ musieli ubiegaæ siê o pozwolenie dla rodzin obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.) >> 19

20 Co z osobami, które deklaruj¹ pracê na w³asny rachunek? - Osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek nie bêd¹ musia³y siê rejestrowaæ. - Obywatele UE, od 1 maja tak e obywatele polscy, maj¹ prawo zak³adaæ w³asn¹ dzia³alnoœæ w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to tak samo innych krajów cz³onkowskich. - W przypadku zaprzestania dzia³alnoœci na w³asny rachunek, po to aby utrzymaæ prawo pobytu w Wielkiej Brytanii, trzeba bêdzie wykazaæ, e jest siê w sta-nie samodzielnie siê utrzymywaæ, chyba e zdobêdzie siê zatrudnienie i mo na bêdzie zarejestrowaæ siê jako pracownik. A co jeœli jestem studentem? Studenci podlegaj¹cy kontroli imigracyjnej maj¹ prawo pracowaæ do 20 godzin tygodniowo, aby dorobiæ sobie do studiów. Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodar-czego nie podlegaj¹ takim ograniczeniom. Po 1 maja ka dy obywatel polski bêdzie móg³ przyjechaæ do Wielkiej Brytanii na studia. Wielka Brytania rozwa a jednak mo liwoœæ na³o enia na polskich studentów chc¹cych pracowaæ wiêcej ni 20 godzin tygodniowo, obowi¹zku rejestracji. Rozwi¹zanie to jest jednak w dalszym ci¹gu rozwa ane. Jakie jest stanowisko wobec osób pracuj¹cych nielegalnie w Wielkiej Brytanii przed 1 maja? Po 1 maja ka dy obywatel polski bêdzie móg³ zarejestrowaæ siê jako pracownik w ramach Programu Rejestracji Pracowników. Nie bêdzie adnego wstecznego postêpowania karnego wobec osób pracuj¹cych nielegalnie przed akcesj¹. Czy posiadanie prawa do pracy w Wielkiej Brytanii uprawnia mnie do otrzymywania œwiadczeñ spo³ecznych w Wielkiej Brytanii? Regu³y rz¹dz¹ce uprawnieniami do takich Nie bêdzie adnego wstecznego postêpowania karnego wobec osób pracuj¹cych nielegalnie przed akcesj¹. œwiadczeñ s¹ skomplikowane, ró ni¹ siê w zale noœci od rodzaju œwiadczenia, bêd¹ tak e ró ne w zale noœci od indywidualnej sytuacji danej osoby. Ogólnie mówi¹c, tylko osoby z prawem sta³ego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii bêd¹ mia³y dostêp do Income Support (zasi³ek dla osób o niskich dochodach), Job Seeker s allowance (zasi³ek dla osób o niskich dochodach aktywnie poszukuj¹cych pracy), State Pension Credit (wsparcie kredytowe dla osób z nisk¹ emerytur¹ pañstwow¹), Housing Benefit (zasi³ek mieszkaniowy) i Council Tax Benefit (zasi³ek na podatek lokalny). Prawo sta³ego pobytu bêdzie przys³ugiwa³o tylko osobom posiadaj¹cym œrodki wystarczaj¹ce na utrzymanie. Osoby, które nie s¹ aktywne gospodarczo nie bêd¹ mia³y dostêpu do œwiadczeñ. Czy bêdê musia³/musia³a staraæ siê o pozwolenie na pobyt (Residence Permit) lub rejestrowaæ swój pobyt na policji? Nie. Jeœli ktoœ ma prawo do zamieszkania w Wielkiej Brytanii, to mo e w niej przebywaæ dowolnie d³ugo bez pozwoleñ na pobyt lub potrzeby rejestrowania siê na policji. Na w³asne yczenie mo na uzyskaæ pozwolenie na pobyt. Dokument taki potwierdza jedynie, e dana osoba ma prawo mieszkaæ na terenie Wielkiej Brytanii zgodnie z przepisami prawa unijnego. Pozwolenie na pobyt nie stanowi uprawnienia do podjêcia pracy i nie ma zwi¹zku z Programem Rejestracji Pracowników. Czy bêdê potrzebowaæ wizy aby wjechaæ do Wielkiej Brytanii? Nie. Obywatele polscy nie bêd¹ potrzebowali wiz na wjazd do Wielkiej Brytanii. Czy bêdê móg³/mog³a przebywaæ w Wielkiej Brytanii tak d³ugo jak zechcê? Bêdzie Pan/Pani mieæ prawo sta³ego pobytu w Wielkiej Brytanii jeœli: - Pracuje Pan/Pani w Wielkiej Brytanii - Nie pracuje Pan/Pani w Wielkiej Brytanii, ale posiada Pan/Pani sumê pieniêdzy wystarczaj¹c¹ na utrzymanie, bez uciekania siê do pomocy z funduszy publicznych. (Dziêkujemy Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie za zgodê na opublikowanie tych informacji) 20

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

Dziêki mi³oœci i dobroci mo na pokonaæ wszystkie bariery!

Dziêki mi³oœci i dobroci mo na pokonaæ wszystkie bariery! 2014 podsumowanie Dziêki mi³oœci i dobroci mo na pokonaæ wszystkie bariery! Drodzy Darczyñcy!! Dziêkujemy, e jesteœcie! To dziêki Wam pomagamy!!! Fundacja ANIMUS Organizacja Po ytku Publicznego dziêki

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482 Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl Wojciech Tumasz radny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data założenia Godzina FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Na rok szkolny 2012/2013 (dotyczy dzieci urodzonych w roku 2006,2007,2008,2009, które w bieżącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo