MINISTER GOSPODARKI SM-VII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111"

Transkrypt

1 MINISTER GOSPODARKI SM-VII Warszawa, dnia 16 czerwca r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministrow RM Do Rzadowepo Centrum Legislacii Przekazujq TEKST OSTATECZNY,,Zalozen (...) w celu podjecia dalszych prac, zgodnie z Regulaminem pracy Rudy Ministrow. (-) Sekretarz Rudy Ministrbw Pan Maciej Berek Prezes Rzqdowego Centrum Legislacji projektu ustawy o redukcji obowiqzkow informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiebiorcdw w wersji uwzglqdniajqcej decyzje Rady Ministrdw podjqte na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2011 r. Zgodnie z decyzjq Rady Ministrow zalozenia zawierajq propozycjq zniesienia z dniem 1 stycznia 2013 r. obowiqku oglaszania przez przedsiebiorcow sprawozdan finansowych, ogloszen i obwieszczen w Dzienniku Urzqdowym Monitor Polski B, w zwiqzku z iikwidacjq tego dziennika urzqdowego. Zmiana w tym zakresie skutkuje zmianami w innych aktach prawnych, ktdre wskazano w przedmiotowym dokumencie.

2

3 MINISTERSTWO GOSPODARKI Zaloienia projektu ustawy o redukcji obowiqzkow informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i pnedsi~biorcow Warszawa czenviec 2011 r.

4 I. pierwsza 1.1.Aktualny stan stosunkow spolecznych w projektowana ustawa Redukcja obcieen administracyjnych Charakterystyka obciqieri administracyjnych dziedzinie, ktdrej dotyczyd ma W celu realizacji zadah publicznych Pahstwo zobowiqzuje obywateli i przedsiqbiorcbw do wykonywania okreilonych obowiqzkbw. Sq one nakladane zar6wno przez ustawy i rozporzqdzenia, jak rowniez przez prawo wspolnotowe oraz miqdzynarodowe. Jednym z takich obowiqzkow jest dostarczanie lub przechowywanie informacji na temat dzialah ww. podmiot6w - tzw. obowiqzki informacyjne (01). Realizacja tych obowiqzkow sig z ponoszeniem przez podmioty do tego zobligowane znacznych kosztow, stanowiqcych obciqgenia administracyjne. Poniiej znajduje s nych przez przedsiqbiorcbw. BezpoSredni koszt dostosowawcze Rzeczywiste koszty dostosowawcze 1 Dhgoterminowe koszty strukturalne ~rddlo: "International Standard Cost Model Manual ". Standurd Cost Model Network, mogq by6 realizowane nie tylko na rzecz administracji, ale rowniez innych podmiotbw, np. przedsiqbiorcbw czy konsumentdw (przykladowo: obowiqzek informowania konsurnentow o charakterystycznych cechach produktdw). Sposbb mierzenia wielkoici obciaken administracvinych Model Kosztu Standardowego (MKS) zostal stworzony w celu zmierzenia kosztbw zwiqanych z dzialaniami administracyjnymi przedsiqbiorc6w wynikajqcymi z realizacji 01. MKS jest stosunkowo prostym, spojnym i praktycznym narzgdziem do szacowania kosztow administracyjnych naloionych przez prawo na przedsiqbiorcow w roinych sektorach i obszarach dzialalnoici. Przewiduje on podzial akt6w prawnych na okreslonq liczbq elementow, ktore mogq zostak zmierzone. Jednoczeinie MKS nie odnosi siq do cel6w regulacji i nie sluiy do oceny zasadnosci okreilonych rozwiqah, a jedynie do zmierzenia kosztow niezbqdnych dzialah przedsiqbiorcy, podjqtych w celu wypelnienia zobowiqah informacyjnych wynikajqcych z danej regulacji.

5 a) Wymog dostarczeniu danych: Kaidy 01 sklada siq z jednego lub kilku elementow - informacji lub danych. Przykladowo, wym6g skladania wniosku przy ubieganiu siq o licencjq wymaga przedstawienia danych takich jak: imiq, nazwisko, adres, itp. oraz informacji dotyczqcych np.: rodzaju i okresu trwania licencji. b) Czynnoici administracyjne: W celu dostarczenia informacji i danych niezbqdne jest podjqcie okreilonych czynnoici. MKS szacuje koszt wypelnienia kaidej czynnosci skladajqcej siq na realizacjq 01. c) Koszty: Oszacowanie calkowitych kosztow (w skali gospodarki) poszczeg6lnych czynnoici wymaga okreilenia nastqpuj qcych parametrdw: kosztu pojedynczej czynnoici administracyjnej (P), ktdra jest iloczynem stawki osoby zatrudnionej do jej realizacji lub podmiotu zewnqtrznego, czasu jej realizacji oraz mnoznika tzw. kosztu stalego; wielokrotnoici wykonania okreslonej czynnoici w roku (Q), ktdra jest iloczynem czqstotliwosci realizacji czynnosci przez jednego przedsiqbiorcq w roku oraz liczby przedsiqbiorcbw zobowiqanych do wykonywania czynnoici administracyjnych. Iloczyn parametrdw P i Q pozwala wyliczyc calkowity koszt realizacji okreslonej czynnosci administracyjnej w roku w skali calego kraju (grupy przedsiebiorstw objqtych danyrn 01). MKS zaklada, ze gl6wne koszty zwiqane z wypelnieniem 01 to koszty pracy. Pomiar opiera siq na koszcie mierzonym jako iloczyn czasu i stawki godzinowej dla pracownika na odpowiednim stanowisku. Jednakie, w nastqpujqcych sytuacjach, mozliwe jest dokonanie kalkulacji kosztdw administracyjnych w inny sposdb: 1. Adresat obowizgku zleca jego wykonanie przez inny podmiot (outsourcing) - w6wczas do kosztu adrninistracyjnego wliczany jest zar6wno koszt czasu, ktdry adresat obowizgku musi poiwiqcic na zlecenie outsourcingu (np. zebranie informacji do przekazania zewnqtrznej ksiqgowoici), jak i koszt wykonania tego obowiqzku przez podmiot zewnqtrzny (oplata za uslugq ksiqgowq lub czas poiwiqcony przez zewnqtrznq ksiqgowq x stawka zewnqtrzna). 2. Wykonanie obowiqzku wymaga poniesienia znacznych inwestycji materialowych - wdwczas do kosztu administracyjnego wliczany jest zardwno koszt czasu, ktdry adresat obowizgku musi poswiqcic na jego wykonanie, jak i roczny koszt materialny (uwzglqdniajqc odpowiedni okres deprecj acj i) Koszty obciqien adrninistracyjnych a koszty administracyjne Nie wszystkie koszty ponoszone przez przedsiqbiorcq w zwiqzku z wykonywaniem obowiqzk6w wynikajqcych z przepisow prawa sq uwzglqdnione w MKS. W zwiqku z powyzszym nie wszystkie koszty administracyjne bqdq dla przedsiqbiorc6w Moze siq bowiem zdarzyc, ze przedsiqbiorca i tak realizowalby dany 01, nawet gdyby nie byl zobowiqzany do tego przepisami prawa. W takiej sytuacji koszt ten jest wliczany do kosztdw administracyjnych, nie stanowi natomiast koszt6w administracyjnych. WartoiC ta - tzw. wskainik BAU (z ang. Business as Usual - koszty immanentne). okreilana jest jako czqsc (procent) podmiot6w, kt6re i tak wykonywalyby 01, nawet gdyby nie wymagaly tego od nich przepisy prawa. Koszty administracyjne = Koszty administracyjnych + koszty BAU.

6 Wedlug metodologii MKS koszt obciqienia administracyjnego dla danego 01 zostal obliczony wedlug nastepujqcego wzoru: gdzie: KOA - koszt obciqienia administracyjnego T - czas wykonywania 01 W - stawka placy KO - koszty zwiqane z kaidorazowym wykonywaniem 01, jesli znaczqce (tj. powyzej zl) F - czestotliwosc wykonywania 01 (informacja pochodzqca z przepisow lub zdobywana w trakcie wywiad6w) KM - koszty materialne (po uwzglqdnieniu okresu amortyzacji), jesli znaczqce (tj. powyzej zl) P - populacja BAU - wart026 kosztu immanentnego (Business as Usual), ktory przedsiqbiorca i tak by ponosil, nawet w sytuacji zniesienia przepisow Redukcja obciqien adrninistracyjnych w Polsce Jednym z glownych filarow Reformy Regulacji prowadzonej w Polsce jest porniar i redukcja obciqzen administracyjnych nalozonych na przedsiqbiorcow przez przepisy prawa. Prowadzone dzialania majq na celu m.in. ulatwienie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, a tym samym wzrost konkurencyjnosci polskich przedsicbiorstw. Ministerstwo Gospodarki przeprowadzilo, na przelomie 2008 i 2009 r., nowelizacje Prawa probierczego i ustawy o swobodzie dzialalnos'ci gospodarczej. W czenvcu 2010 r. w resorcie gospodarki zostal zakonczony pomiar bazowy obcieen adrninistracyjnych w przepisach prawa gospodarczego, przeprowadzony zgodnie z metodykq MKS. Pomiar dotyczyl okolo 6 tys. 01 w 482 aktach prawnych i skladal siq z dw6ch etap6w. Pienvszy z nich polegal na wyselekcjonowaniu stanowiqcych 60% wszystkich , kt6re spelnialy lqcznie 5 zdefiniowanych przez Ministerstwo Gospodarki kryteri6w selekcyjnych, takich jak irodlo pochodzenia 01, liczba przedsiqbiorcow, ktorych dotyczy dany 01, czqstotliwosc wystqpowania, zlozonosc i obligatoryjnosc oraz ulozenie ich w kolejnosci od najbardziej do najmniej potencjalnie dla ich wykonawcow. Z kolei, drugi etap polegal na przeprowadzeniu pomiaru bazowego metodq telefonicznych wywiadow bezpoirednich oraz metodami eksperckimi w celu oszacowania kosztow adrninistracyjnych, jakie sq ponoszone przez wykonawcow poszczegolnych 01 oraz ulozenie ich w kolejnosci od najbardziej do najmniej ucieliwych dla ich wykonawcow, biorqc pod uwagq nieuchronnosc wykonywania. Pomiar obciqien administracyjnych z zastosowaniem MKS wykorzystywany jest przede wszystkim w celu zmierzenia skali obciqien adrninistracyjnych (rowniez w odniesieniu np. do PKB). Jak wskazujq wyniki pomiaru, suma rocznych kosztow adrninistracyjnych ponoszonych przez przedsicbiorcow w Polsce wynosi 77,6 mld zl, co stanowi ok. 6,1% PKB. Surna rocznych kosztow obciqzen administracyjnych wynosi 37,3 mld zl, co stanowi ok. 2,9% PKB. Wedhg przewidywari miqdzynarodowych ekspertow, dlugoterminowym efektem redukcji o

7 25% moze byc w Polsce wzrost PKB nawet o 1,9%. Holenderskie Biuro ds. Analiz prognozuje, ze 25% redukcji administracyjnych przyczyni sic do wzrostu wydajnosci pracy w Polsce o 2,4%. Stosujqc MKS nalezy miec SwiadomoSC jego ograniczen. Zbadanie (zwlaszcza przy pomiarze bazowym) duiej liczby administracyjnych wymaga ograniczenia skali badania. Dlatego do badania wykorzystuje siq czqsto wiedzq eksperckq lub wywiady przeprowadzane z kilkoma przedsiebiorcami (zgodnie z praktykq od 3 do 5). Z tego wzglqdu nalezy miec SwiadomoSC, iz uzyskane informacje, ze wzglqdu na niewielka, probe, nie posiadaja, wlasciwosci statystycznych. Mimo powyzszych zastrzezen MKS jest szeroko stosowany zarowno w praktyce europejskiej, jak i amerykabskiej czy australijskiej. Wynika to z faktu, iz wyniki pomiaru pozwalajq zidentyfikowab skalq problemu, jakim sa, obciqzenia administracyjne. Pozwalajq takie na uszeregowanie poszczegdlnych 01 wedlug kosztow administracyjnych (bqdi to dla calej gospodarki, bqdz dla pojedynczych przedsicbiorcow) i w konsekwencji zidentyfikowanie 01 o najwiqkszym potencjale redukcyjnym. W tabeli ponizej przedstawiono piqc drog do uproszczenia/redukcji obcieen administracyjnych. 1 Uproszczenie Usuniecie niepotrzebnych formularzy, kontroli I procesu dostosowania do regulacji lub wymog6w w zakresie informacji Zmniejszenie czasu potrzebnego na wypelnianie formularzy, np. poprzez poprawq sposobu ich zaprojektowania Zmniejszenie liczby kontroli (np. rnniej kontroli wsrod podmiotow, ktore wczeiniej stosowaly siq do przepis6w) Zmniejszenie cz~stotliwosci wykonywania obowiqk6w Harmonizacja wyrnog6w informacyjnych z

8 Opracowanie rozwiqz~ i uslug infomatycm~ ch Udostqpnianie formularzy i innych danych w Internecie Wstqpnie wypelnione formularze Zaprojektowanie interaktywnych/,,inteligentnych" formularzy tak, aby nie wymagaly niepotrzebnych infonnacji Ustanowienie elektronicznych systemdw typu, jedno okienko" tak, aby zainteresowane strony mogly skorzystac ze wspdlnego portalu I administracii aublicznei I Po analizie istniejqcych 01 w polskim prawodawstwie okazuje siq, ze najczqiciej proponowanq zmian% postulowanq przez przedsiqbiorcow, jest zastagienie dokurnentacji w postaci papierowej zwiqzanej z wykonywaniem danego 01 dokumentacjq w postaci elektronicznej. W wielu przypadkach przedsiqbiorcy rekomendujq wprost zniesienie 01. Inq mozliwosciq jest zmniejszenie liczby przekazywanych danych oraz ograniczenie ich cz~stotliwoici (np. z miesiqcznej na kwartalnq). W wielu przypadkach jednak redukcja jest niemozliwa ze wzglqdu na obowiwki nakladane przez prawo UE. Innq barierq sq przepisy prawne, ktdre chroniq podstawowe wartoici spoleczne. Wprowadzanie do nich ograniczen musi by6 zatem dokonywane ze szczegolnq ostroznoiciq. Redukcja obciqken adrninistracyjnych nakladanych na przedsiqbiorcdw pozwoli im poswiqci6 wiqcej czasu na wykonywanie podstawowej dzialalnosci gospodarczej, tym sarnym zwiqkszajqc wydajnosc pracy, co wplynie korzystnie na og61nq wydajnoid i obnizy koszty produkcji. Stanowi to wainy element strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Ograniczanie barier prawnych w procesie gospodarczym Uproszczenie prawa gospodarczego Warunki wykonywania dzialalnoici gospodarczej, zdaniem przedsiqbiorcow, wymagaja, poprawy. Wyrazem tego sq publikowane przez organizacje przedsiqbiorc6w listy barier dla przedsiqbiorcow. W 2010 r. Polska znalazla siq na 70 miejscu rankingu Banku ~wiatowe~o w latwosci wykonywania dzialalnoki gospodarczej (ease of doing business). Przedsiqbiorcy podkreilaj% ze istniejqce procedury adrninistracyjne utrudniajq im realizacjq zadati. Dane OECD, przedstawione na ponizszym wykresie, wskazujq na restrykcyjnosc polskich regulacji dotyczqcych warunkdw wykonywania dzialalnoici gospodarczej w porownaniu z wiqkszoiciq innych krajdw ujqtych w zestawieniu.

9 Rys. RestrykcyjnoSCI regulacji wplywajqcych na zachowania w obszane gospodarki irtidlo.. OECD, Going for Growth 2008, za raportern Polsku Zastrzezenia do jakosci regulacji w Polsce majq rowniez przedsiqbiorcy. Raport,,KonkurencyjnoSC sektora MSP 2007" przygotowany przez Polskq Konfederacjq Pracodawcow Prywatnych,,LewiatanV wskazuje, ze,,(...) regulacje sq postrzegane przez przedsiqbiorstwa - bezposrednio i posrednio - jako bariera prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, ograniczenie mozliwosci ich rozwoju". JednoczeSnie w raporcie prezentowany jest poglqd, ze wedlug przedsi~biorcdw niska jakosc prawa to nie tylko nadmierna liczba regulacji, ale take zbyt duza liczba nowelizacji obowiqzujqcych przepisow. Ponadto przepisy sq niekiedy nieprecyzyjne i niejednoznaczne i nakladajq na przedsiqbiorcow nadmierne administracyjne i dostosowawcze. Podobne opinie na temat wymagajqcej poprawy jakogci regulacji prezentujq czqsto osrodki badawcze i eksperci w dziedzinie prawa i gospodarki. Stanowiska w tej sprawie zostaly przedstawione m.in. w raporcie Rady Legislacyjnej z listopada 2005 r.,,tworzenie prawa w Polsce - ocena i proponowane kierunki mian'", raportach Ernst&Young,,Stanowienie prawa w Polsce. Reguly legislacyjne a jakosc ustawodawstwa2" oraz "Planowanie legislacyjne w Europie ~rodkowej. 0 strategicznym zarzqdzaniu legislacjq rzqdowq3",,,analizie projekt6w ustaw wniesionych do Sejrnu N kadencji" Biura Analiz ~ejrnowych~ oraz raporcie Instytutu Sobieskiego,,Upublicznianie bilansu kosztdw i korzysci prawa"5. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministr6w Raport "Tworzenie prawa w Polsce - ocena i proponowane kierunki zmian", Warszawa, listopad 2005r. * Klaus H. Goetz, Radostaw Zubek, "Stanowienie prawa w Polsce. Reguly legislacyjne a jakosc ustawodawstwa", Sprawne Paristwo, Emst&Young. 3 Radoslaw Zubek, Klaus H. Goetz, Martin Lodge,,,Planowanie legislacyjne w Europie ~rodkowej. 0 strategicznym zarqdzaniu legislacjq rzqlowq", Sprawne Paristwo, EmsttkYoung. 4,,Ustawy Sejm IV kadencji. Proces dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej - ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji", prace studialne, Biuro Analiz Sejmowych. 5 Pawel Dobrowolski, Raport Regulacyjny,,Upublicznianie bilansu kosztow i korzybci prawa", Raport Instytutu Sobieskiego, Nr 23/2006.

10 Upraszczanie prawa oznacza podejmowanie dzialan, z wykorzystaniem analizy ex post, majqcych na celu uproszczenie istoty aktu prawnego i jej lepsze dostosowanie do potrzeb uzytkownikbw. Upraszczanie pozwala na osiqgniqcie ponizszych rezultatow: poprawq przejrzystosci i czytelnoici przepisow, ktore sq wskazywane jako nieprecyzyjne i trudne w interpretacji, aktualizacjq i modernizacjq ram regulacyjnych w obszarach, w kt6rych prawo zdezaktualizowalo siq lub powstaly nowe problemy, wzmocnienie spojnoici przepisow w przypadku, gdy rozwivania dotyczqce jednej dziedziny sq rozproszone i zr6znicowane (znaczqca liczba pozostajqcych w obrocie prawnym definicji siq z niebezpieczenstwem braku spojnosci terminologicznej w okreilaniu pojqc wspolnych dla poszczegdlnych galqzildziedzin prawa), redukcjq koszt6w administracyjnych6, ze szczegolnym uwzglqdnieniem przepisbw, ktdre sq wyjqtkowo kosztowne lub uciqliwe Istota przeprowadzania dzialan uproszczeniowych Znoszenie barier administracyjnych i zmniejszanie liczby 01 bqdi zwivanych z ich wykonywaniem jest najlepszyrn, czqsto bezkosztowyrn sposobem na wyzwolenie sil i mechanizm6w rozwojowych. Dlatego Rzqd podjql siq zniesienia zbqdnych regulacji. Dziqki temu mozliwe bqdzie m.in. ograniczanie obszarow korupcjogennych i zwiqkszanie sfery wolnosci obywateli, w tym wolnosci gospodarczej. Takie podejscie jest podstawq zmiany filozofii tworzenia prawa i co waine tworzenia innej relacji miedzy panstwem a obywatelem. Glownym problemem dotyczqcyrn systemu reglamentacji w Polsce jest jego zbyt szeroki zakres w stosunku do potrzeb wynikajqcych z bezpieczenstwa konsurnenta, obrotu gospodarczego, bezpieczelistwa psuistwa i innych uwarunkowah spoleczno-gospodarczych. CzqSC reglamentacji wynika z wymogu ich wprowadzenia okreilonego przepisami wspolnotowyrni lub micdzynarodowymi. Jednak przeprowadzone w Ministerstwie Gospodarki analizy wskazaly, ie pole do redukcji reglamentacji i uproszczenia przepisdw w Polsce jest duie. 1.2.Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy Zgodnie z Krajowym Programem Reform na lata , celem Rzqdu jest zapewnienie przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego dla przedsiqbiorczoici, innowacyjnosci i inwestycji (cel nadrzqdny). Cel ten ma by6 osiqgniqty poprzez identyfikacjq, pomiar i redukcje obciqen administracyjnych nakladanych przez prawo na przedsiqbiorcow oraz poprzez znoszenie barier prawnych dla rozwoju przedsiqbiorczosci. Na podstawie powyiszego, celem projektu jest redukcja obciqen administracyjnych, ktdre posiadajq najwiqkszy potencjal redukcyjny oraz tych barier prawnych, ktdre dla przedsiqbiorc6w sq najbardziej uciqliwe. Cel zostanie osiqgniqty poprzez zmiany akt6w prawnych ustanawiajqcych poszczegolne 01. Zmiany bqdq polegaly na zniesieniu niektdrych 01 albo zmniejszeniu czqstotliwosci lub kosztdw ich wykonywania, a takie zniesieniu wybranych barier prawnych w prawie gospodarczym. Koszty administracyjne zostaty zdefiniowane jako koszty ponoszone przez przedsiqbiorstwa, the voluntary sector, administracjq publicznq i obywateli w zwiqzku z wypeinianiem przez nich obowiqzkow prawnych, wobec wladz lub osdb trzecich, polegajqcych na dostarczaniu informacji dotyczqcych podejmowanych dzialan lub produkcji. Informacja rozumiana jest w szerokim znaczeniu tego slowa i na przyklad zwizgana jest z kosztami znakowania, sprawozdawczoici, iledzeniu i szacowaniu zmian zwiiqanych z dostarczaniem informacji.

11 Propozycje 01 do redukcji zostaly wyselekcjonowane przez Ministerstwo Gospodarki przede wszystkim na podstawie raportu z pomiaru bazowego 01. W pienvszym kroku, na podstawie ww. raportu stworzono listq 100 obowiqzkbw informacyjnych, biorqc pod uwagq 2 lqcznie zastosowane kryteria, tj. (1) generujqce najwiqksze lqczne roczne obcieenie administracyjne w gospodarce oraz (2) wskainik uiytecznoici BAU wynoszqcy ponizej 70% (wskainik 0% oznacza, ze przedsiqbiorca w ogde nie wykonywalby tego obowiqzku gdyby nie wynikal on z przepis6w prawa). W drugim kroku dokonano szczegolowej analizy poszczegdlnych przepisow, z kt6rych te obowiqki wynikajq i ostatecznie wyselekcjonowano te, kt6rych modyfikacja jest mozliwa w obecnych uwarunkowaniach. Niekt6re 01 z ww. listy zostaly jui w ostatnim okresie zmodyfikowane w taki spos6b, aby byly mniej ucieliwe dla przedsiqbiorcow (np. wprowadzenie mozliwosci skladania wielu deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej). Ponadto, propozycji wybrano na podstawie analizy opinii eksperckich posiadanych przez Ministerstwo Gospodarki, postulatow zglaszanych przez organizacje zrzeszajqce przedsiqbiorcow oraz analizy wlasnej przepisow prawa gospodarczego. Projekt zawiera propozycje w zakresie obowiqzkow informacyjnych, w stosunku do ktorych, zdaniem MG, mozna dokonak modyfikacji skutkujqcych zmniejszeniem obcieen administracyjnych dla przedsiqbiorcow. Niekt6re propozycje polegajq na wprowadzeniu mozliwoici spelnienia obowiqzku informacyjnego poprzez przekazanie informacji drogq elektroniczns~ jako alternatywy wobec postaci papierowej. Co waine, sami przedsiqbiorcy, w raporcie z pomiaru bazowego 01, wskazali jako najbardziej pozqdanq formq redukcji wlainie,,elektronizacjq obowiqzkow" (37% wskazari). Brak mozliwoici modyfikacji pozostalych obowiqzkow informacyjnych wynika ze specyfiki danych obowiqzkow lub potrzeby zapewnienia skutecznego wykonywania zadah przez administracj q. W czqici dotyczqcej ograniczenia barier dla rozwoju przedsiqbiorczosci proponowane zmiany stanowiq dalsze dzialania w rarnach znoszenia barier w krajowym systemie prawnym. Pienvsza ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiqbiorcow zostala jui przyjqta. Podobnie jak poprzedni, przedmiotowy projekt ma na celu usuniqcie przepisbw, ktdrych stosowanie utrudnia wykonywanie dzialalnoici gospodarczej. Projekt nie tworzy nowych przepisow, a jedynie doprecyzowuje, zmienia bqdi usuwa normy pozostawiajqce wqtpliwoici interpretacyjne i te, ktore stanowiq barierq w wykonywaniu dzialalnoici gospodarczej. Projekt ustawy dostosowuje rowniez przepisy do rozwoju nowoczesnych technologii i metod komunikacji w relacjach biznesowych. Po dokonaniu analizy przepisdw prawa oddzialujqcego na warunki prowadzenia dzialalnoici gospodarczej oraz postulat6w zebranych od organizacji zrzeszajqcych przedsiqbiorcow w zakresie uproszczenia prawa gospodarczego, Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie rozwiqzd znoszqcych istniejqce bariery w systemie prawa gospodarczego, dostrzegajqc jednoczeinie potrzebq kontynuacji procesu upraszczania prawa MoiliwoSci podjecia alternatywnych Srodk6w w stosunku do projektowanych zmian ustawy umoiliwiajqcych osiqgniecie celu ustawy, ze wskazaniem czy Srodki te zostaly podjete, a w przypadku ich podjecia - przedstawienie osiqgnietych skutk6w Opcje realizacji celi5w Wszystkie niiej wyrnienione opcje bqdq bezposrednio oddzialywak na: Przedsiqbiorcow - zmniejszenie ponoszonych przez nich kosztdw dzialalno6ci gospodarczej

12 Administracjq publicznq - zmniejszenie koszt6w przetwarzania danych przekazywanych przez przedsiqbiorcdw Opcja zero Opcja zero polega w tym wypadku na pozostawieniu obowiqzkdw informacyjnych oraz zidentyfikowanych barier w ich niezmienionej postaci. Poniewai nie zostanq one zredukowane, cel nie zostanie osiqgniqty Opcje nielegislacyjne Poniewai obowiqzki informacyjne oraz bariery nalozone sq w ustawach i rozporzqdzeniach, redukcja ich poprzez usuniqcie lub zmniejszenie czqstotliwosci nie jest mozliwa w opcji pozalegislacyjnej. Jedynym mozliwym w tej opcji dzialaniem jest zrnniejszenie jego kosztdw. Nalezy dornniemywak, ze przedsiqbiorcy zminimalizowali juz wewnqtrzne koszty wypelniania danego obowiqzku, jedynym wiqc obszarem redukcji moze by6 zmniejszenie kosztdw komunikacji przedsiqbiorcy z organami administracji. Takie dzialania sq juz podejmowane w niektorych obszarach, na przyklad planowane na 1 lipca 2011 r. wprowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej. Nalezy jednak zauwaiyk, ze przekazywanie danych stanowi niewielki procent calosci kosztdw administracyjnych, co nie pozwala na osiqgniqcie celu. Dodatkowo wprowadzenie nowych drdg komunikacji moze by6 traktowane jako alternatywa, poniewai wymaga poniesienia czasami znacznych kosztdw dostosowawczych (koszty sprzqtu i niezbqdnych szkolen) Opcja legislacyjna Opcja ta polega na wyznaczeniu z gdry 01 przewidzianych do redukcji oraz uproszczenie zidentyfikowanych barier, a nastqpnie przeprowadzenia czynnoici redukcyjnych i uproszczeniowych. CzqSC z wyznaczonych obciqken mozna zredukowak poprzez wprowadzenie mozliwosci wywiqzywania siq z obowiqzkdw informacyjnych z wykorzystaniem postaci elektronicznej. W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie wszystkich proponowanych zmian, wraz z analizq kosztdw sporzqdzonq na podstawie pomiaru obciqken administracyjnych przeprowadzonego, wedlug metodologii MKS, w r.

13 *) Obowiqzek informacyjnyzostatziden~kowany i opisany w bazie 01 Ministershva Gospodarki, lecz nie zostal ulvzgledniony podczas realizowanego metodq MKS pomiaru obciqieri administracyjnych w pnepisach prawa gospodarczego.

14 1.4. Podmioty, na ktore bedzie oddzialywak projektowana ustawa Projektowana ustawa ma charakter horyzontalny, co oznacza, ze zmienia ona szereg przepisow majqcych niekorzystny wplyw na warunki wykonywania dzialalno4ci gospodarczej z roinych dziedzin prawa, dlatego tez krqg podmiotow, na ktore oddzialuje jest bardzo szeroki. W szczegolnosci nalezy wymienic pracodawcow, pracownikow, obywateli i przedsiqbiorcow oraz organy administracji publicznej. Projekt ustawy jest odpowiedziq na oczekiwania przedsiqbiorcow i organizacji spolecznogospodarczych. Zmiany - ze wzglqdu na zaproponowany w wielu przypadkach elektroniczny tryb wykonywania obowiqku - bqdq mialy rowniei wplyw na organizacjq pracy w administracji. I.5.Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i zrodla ich pokrycia W zakresie czqsci zaloien dotyczqcej redukcji obowiqkow informacyjnych, przeprowadzona analiza wykazala, ze zaproponowane zmiany nie bqdq skutkowaly dodatkowymi wydatkami dla budietu paristwa i budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego. Przedstawione rozwiqzania powinny miec pozytywny wplyw na budzet paristwa oraz budzety jednostek samorzqdu terytorialnego, gdyz wprowadzane sq rozwiqzania, ktdre kompleksowo wplynq korzystnie na aktywnosc gospodarcz% wzrost inwestycji i rozwoj przedsiqbiorczo4ci, co z kolei przeloiy siq wyisze dochody podatkowe budietu panstwa oraz wyzsze dochody samorzqd6w. W wyniku analizy przedstawionej w rozdziale I11 zalozen, na podstawie wynikdw pomiaru bazowego przeprowadzonego zgodnie z metodologiq Modelu Kosztu Standardowego, lqczne zmniejszenie obciqzen administracyjnych dla przedsiqbiorcow, w wyniku 12 zaproponowanych zmian 01, wyniesie ,56 zl i bqdzie stanowilo 87,26 % redukcjq w stosunku do obecnie istniejqcych W zakresie czqsci zdozen dotyczqcej ograniczenia barier administracyjnych nalezy miec na uwadze, ie w wyniku zmniejszenia zwiqzanych z wykonywaniem dzialalnosci gospodarczej przez przedsiqbiorcow (ograniczenie czasu i kosztdw przedsiqbiorcy) w Srednim i dkugim okresie czasu powinno przelozyd siq na wzrost wplywow budzetu paristwa z tytulu dochod6w podatkowych. Uregulowanie kwestii nieuwzglqdniania zobowiqzari PPP w dlugu publicznym na poziomie ustawowym zwiqkszy pewnos6 inwestycji w formule PPP, co spowoduje wzrost liczby inwestycji realizowanych w tej formie. budietow podmiotow publicznych i realizacja inwestycji publicznych w wiqkszym stopniu ze Srodkow partnerow prywatnych miejszy wydatki budzetu paristwa i jednostek samorzqdu terytorialnego. Ulatwienia w zakresie tworzenia oddzialow przedsiqbiorstw zagranicznych usunq zagroienie zwiqane z niewykonaniem zobowiqzari traktatowych naloionych na Polskq (kara moze wyniesc 3 mln 610 tys. euro lub od 4,3 tys. do 260 tys. euro dziennie). Obnizenie oplaty skarbowej przy rejestracji przedstawicielstw spowoduje spadek wplywow z tytuh oplaty skarbowej od dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiqbiorcow zagranicznych Srednio o ok. 190 tys. zl. Jednakie w dlugim okresie czasu zmniejszone wpm z tego tytulu zostanq zrekompensowane przez wzrost dochodow podatkowych wynikajqcych z wiekszej liczby tworzonych przedstawicielstw. W zwiqzku z powyiszym przedmiotowy projekt nie wplynie na zmianq poziomu wydatk6w jednostek sektora finansow publicznych w stosunku do wielkosci wynikajqcych z

15 obowiqzujqcych przepisow, dlatego nie ma potrzeby okreslania w projektowanej regulacji reguly wydatkowej.

16 11. CzgG druga 11. A. Redukcja obowiqzkbw informacyjnych 11. A.1. Zmnieiszenie liczby lub zakresu 01 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz U. z 1998r. Nr 21, poz 94, z poin. zm*) 1) Obowiqzek uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawc6w ds. bhp w zakresie projekt6w budowy lub przebudowy obiekt6w Aktualny stan prawny: Przepis art. 213 Kp naklada na pracodawcq obowiqek zapewnienia, by budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w ktorym przewiduje siq pomieszczenia pracy, byla wykonywana na podstawie projektow uwzglqdniajqcych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawc6w. JednoczeSnie art Kp przewiduje, ii pracodawca ponosi odpowiedzialnosc za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie pracy. Pracodawca jest obowiqany chronid zdrowie i zycie pracownik6w przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiqgniqk nauki i techniki. W szczegolnosci pracodawca jest obowiqzany: 1) organizowak pracq w sposob zapewniajqcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2) zapewniak przestrzeganie w zakladzie pracy przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, wydawai polecenia usuniqcia uchybien w tym zakresie oraz kontrolowak wykonanie tych polecen, 3) reagowak na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dostosowywac Srodki podejmowane w celu doskonalenia istniejqcego poziomu ochrony zdrowia i zycia pracownikow, biorqc pod uwagq zmieniajqce siq warunki wykonywania pracy, 4) zapewnid rozwoj spbjnej polityki zapobiegajqcej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzglqdniajqcej zagadnienia techniczne, organizacjq pracy, warunki pracy, stosunki spoleczne oraz wplyw czynnikbw irodowiska pracy, 5) uwzglqdniak ochronq zdrowia mlodocianych, pracownic w lub kanniqcych dziecko piersiq oraz pracownikow niepelnosprawnych w ramach podejmowanych dzialah profilaktycznych, 6) zapewniak wykonanie nakazow, wystagien, decyzji i zarzqdzen wydawanych przez organy nadzom nad warunkami pracy, 7) zapewniak wykonanie zalecen spolecznego inspektora pracy. Ponadto pracodawca oraz osoba kierujqca pracownikarni sq obowiqzani znac - w zakresie niezbqdnym do wykonywania ciqkqcych na nich obowiqzkow - przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonywanie powyzszych obowiqzkow pracodawcy zabezpieczone jest okreslonymi w art. 283 Kp. sankcjami Zgodnie z tyrn przepisem:,,kto, bedqc odpowiedzialnym za stan bezpieczefistwa i higieny pracy albo kierujqc pracownikami lub innymi osobami Jizycznymi, nie przestrzega przepisdw lub zasad bezpieczelistwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od zi do zi "

17 Dodatkowo tej samej karze podlega ten, kto wbrew obowizpkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego czqsci, w ktorych przewiduje siq pomieszczenia pracy, byla wykonywana na podstawie projektow uwzglqdniajqcych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawcdw. Propozycja - zamiana obowiqzku uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawcow, o ktdrym mowa w art na mozliwosk skorzystania z dodatkowej opinii rzeczoznawcy wedlug wyboru pracodawcy. W przedmiotowym przepisie pozostalby obowiqzek zapewnienia, by budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w ktorym przewiduje siq pomieszczenia pracy, byla wykonywana na podstawie projektow uwzglqdniajqcych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. Natomiast dodatkowo pracodawca bqdzie mial mozliwosc zasiqgniqcia opinii rzeczoznawcy bhp. Modyfikacja tego obowiqzku wiqak siq bqdzie z odpowiedniq zmianq art pkt 2. Uzasadnienie: Ciqzar obowi&ow i odpowiedzialnosci za realizacjq obiektow budowlanych, gdzie bqdq zatrudnieni pracownicy, w Swietle przepisow Kodeksu pracy ponosi pracodawca (art. 207 KP). Powyzsze wskazuje, iz pracodawca jest obcieany odpowiedzialnosciq za przestrzeganie przepisdw bhp na podstawie dwdch przepisdw (art. 207 i art. 213 Kp). Wystarczajqcym wydaje siq pozostawienie obowiqzku z art. 207 Kp, ktory czyni odpowiedzialnyrn pracodawcq za stan warunkow pracy w obiektach budowanych lub przebudowywanych. Aby nie pozbawiak pracodawcow moiliwosci skonsultowania prawidlowosci projektu przebudowywanych pomieszczen, proponuje siq pozostawienie w przepisie mozliwosci zasiqgniecia opinii rzeczoznawcy bhp w zakresie spelniania przez projekt wymogdw bhp. Dodatkowym zabezpieczeniem prawidlowego przeprowadzenia budowy/przebudowy obiektu, w ktorym przewiduje siq pomieszczenia pracy, jest przepis art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623), zgodnie z ktdrym obiekt budowlany naleiy projektowak, budowac i utrzymywak zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w spos6b zapewniajqcy m.in. bezpieczenstwo ludzi, ochronq Srodowiska, ochronq zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesdw technologicznych w obiektach bqdqcych zakladami pracy. W odniesieniu do budynkbw i pomieszczen pracy Kodeks pracy stwierdza, ze muszq one odpowiadak wymaganiom w zakresie bhp. Aby spelnik wymagania w zakresie warunkow pracy, nalezy projektowak i budowac obiekty zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, normami i zasadami bhp (zob. uwagi do art. 207). Kwestie te szczegolowo regulujq rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej oraz Ministra Infrastruktury. Ustawa z dnia 13 paidziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeti spoiecznych (Dz. U z 2009 r. Nr 205, poz z phin. zm) 2) Przedawnienia wzgledem ZUS jak i od ZUS naleinoici z tytulu skladek po uplywie 10 lat Aktualny stan prawny:

18 Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych naleznoici z tytulu skladek ulegajq przedawnieniu po uplywie 10 lat, liczqc od dnia, w ktorym staly siq wymagalne. Propozycja - skrdcenie okresu przedawnienia do lat 5. JednoczeSnie proponuje siq by przepis ten wszedl w zycie z dniem 1 stycznia 2013 r. Na etapie tworzenia projektu ustawy zostanq wprowadzone odpowiednie przepisy intertemporalne. Konieczne jest urnozliwienie ZUS dostosowanie siq do nowych przepisbw. Majqc jednak na uwadze fakt, ze w Senacie tnvajq zaawansowane prace nad rzqdowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych (druk sejmowy nr 3753), kt6ry zawiera propozycjq zmiany wlainie art. 24 przedmiotowej ustawy, nie jest mozliwe zaproponowanie kompleksowych przepisow przejsciowych w przedmiocie przedawnienia do czasu uchwalenia ostatecznej wersji tego przepisu. Propozycja skrocenia okresu przedawnienia musi by6 powiqanq z analogicznym skr6ceniem okresu przedawnienia zwrotu przez ZUS nienaleznie oplaconych skladek, dlatego tez konieczna bqdzie odpowiednia zrniana przepisdw ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz niektorych innych ustaw, ktora zaklada 10 letni okres przedawnienia zwrotu nienaleznie oplaconych skladek. Uzasadnienie: Przepis ten rodzi ucigliwe obowiqzki dla platnikow, ktorzy przez okres 10 lat nie majq pewnosci co do wygasniqcia zobowiqania wobec ZUS. Uzasadniony bylby bardziej racjonalny, krotszy okres przedawnienia. Obecnie obowiqzujqcy jest, w ocenie MG, zbyt dlugi w szczegolnosci w por6wnaniu np. z terminem przedawnienia zobowiq~ podatkowych. Zgodnie z art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60) zobowiqania podatkowe przedawniajq siq z uplywem 5 lat. W zwiqzku z tym proponuje siq zrownanie okresu przedawnienia wynikajqcego z ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych z okresem przedawnienia wynikajqcym z przepisdw podatkowych. 10-letni okres przedawnienia naleznosci z tytulu skladek ubezpieczeniowych jest zwiqzany z 1 O-letnim okresem przechowywania dokument6w. W obu przypadkach przedstawiona zostala propozycja zmiany ww. okresdw z 10 do 5 lat. 3) Pnekazywanie przez platnika ubezpieczonemu informacji z raporthw miesipcznych co miesiqc Aktualny stan prawny: Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych platnik skladek przekazuje do ZUS imienne raporty miesiqczne, po uplywie kaidego miesiqca kalendarzowego, w terminie ustalonyrn dla rozliczania skladek. JednoczeSnie, na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy informacje zawarte w imiennych raportach miesiqcznych platnik skladek przekazuje ubezpieczonemu na pismie lub za zgodq ubezpieczonego - w postaci dokumentu elektronicznego w celu ich weryfikacji. Propozycja - przekazywanie przez platnika ubezpieczonemu informacji z raportow miesiqcznych raz na rok lub na iqdanie pracownika, nie czqiciej jednak nii raz na miesiqc z zastrzeieniem przepisu przejsciowego, ii pienvsza roczna informacja bqdzie dotyczyla roku 2012.

19 Uzasadnienie: Dotkliwym, w szczeg6lnosci dla Srednich i duiych przedsiebiorc6w, jest comiesieczny obowiqzek informowania na pismie pracownikdw, w formie imiennych raport6w o skladkach, jakie przedsiebiorcy odprowadzili za nich do ZUS i NFZ. Przedsi~biorcy w tym celu poshgujq sig przygotowanymi przez ZUS drukarni ZUS RMUA. KoniecznoSk przedstawiania tych informacji w formie papierowej przeklada sie, zwlaszcza w przedsiebiorstwach zatrudniajqcych duiq liczbe pracownik6w, na znaczne koszty zwiqzane z przygotowaniem i drukiem formularzy ZUS RMUA, dlatego zasadnym jest zrnniejszenie cz~stotliwosci wykonywania tego obowipku. Druki ZUS RMUA sluiq ubezpieczonemu do potwierdzania uprawnienia do Swiadczen opieki zdrowotnej. Zgodnie bowiem z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkdw publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z p6in. zm.) do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest kaidy dokument, ktory potwierdza uprawnienia do Swiadczen opieki zdrowotnej, w szczegolno~ci dokument potwierdzajqcy oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku emerytdw i rencist6w dokumentem potwierdzajqcym oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja emeryta (rencisty) lub dokument potwierdzajqcy kwotq przekazanej emerytury lub renty (odcinek przekazu, wyciqg). Obok RMUA moina r6wniei przedstawik aktualne zaiwiadczenie z zakladu pracy lub legitymacj~ ubezpieczeniowq. Dodatkowo, jeieli pacjent nie posiada aktualnego zaiwiadczenia potwierdzajqcego prawo do iwiadczen, moie taki dokument przedstawik w innym czasie, jeili przebywa w szpitalu - nie poiniej nii w terminie 30 dni od dnia przyjecia lub w terminie 7 dni od dnia zakoriczenia udzielenia iwiadczenia. RMUA nie jest wiec jedynym dokwnentem potwierdzajqcym prawo do iwiadczen opieki zdrowotnej, dlatego tez zasadnym jest zrnniejszenie czqstotliwoici przekazywania przez platnika ubezpieczonemu informacji z raport6w miesiqcznych - raz na rok lub na iqdanie pracownika, nie czeiciej niz raz na miesiqc. Natomiast w celu zapewnienia moiliwosci weryfikacji przez ubezpieczonego poprawnoici wysokoici naliczanych skladek ubezpieczony ma moiliwoik zqdania aby pracodawca wydd mu stosowny druk RMUA. 4) Przechowywanie kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raport6w miesiqcznych przez 10 lat Aktualny stan prawny: Obecnie, na podstawie art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych, dokumenty ubezpieczeniowe, np. kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportow miesiecznych oraz dokument6w korygujqcych te dokumenty, platnik skladek zobowiqzany jest przechowywac przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Propozycja - skrdcenie terminu przechowywania do 5 lat. Jednoczesnie proponuje siq by przepis ten wszedl w zycie z dniem 1 stycznia r. Przepisy intertemporalne proponuje siq skonstruowak analogicznie jak w przypadku przedawnienia wzgledem ZUS jak i od ZUS naleinoici z tytuh skladek (pkt 2).

20 Uzasadnienie: Obowiqzek przechowywania dokument6w ubezpieczeniowych przez okres 10 lat rodzi i kosztowne obowiqzki dla przedsiebiorcow oraz innych platnikbw, dlatego przedmiotowa propozycja skr6cenia okresu przedawnienia do 5 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiqbiorc6w. 1 0-letni okres przechowywania dokument6w ubezpieczeniowych jest zwiqzany z I 0-letnim okresem przedawnienia naleinoici z tytdu sldadek ubezpieczeniowych. W obu przypadkach przedstawiona zostala propozycja skr6cenia ww. termin6w z 10 do 5 lat. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikdw (Dz U z 2008 Nr 50, poz. 291) 5) Przedawnienia wzgledem KRUS jak i od KRUS naleznosci z tytulu skladek po uplywie 10 lat Aktualny stan prawny: Zgodnie z art. 41b ust. 1 naleinoici z tytulu skladek ulegajq przedawnieniu po uplywie 10 lat, liczqc od dnia, w ktorym staly si~ wymagalne, z zastrzeieniem ust. 2-7 tego przepisu. Jednoczesnie nadplacone lub nienaleinie oplacone skladki nie podlegajq zwrotowi, jezeli od dnia ich oplacenia upfyn~lo 10 lat. Propozycja - skr6cenie okresu przedawnienia do lat 5. JednoczeSnie proponuje siq by przepis ten wszedl w iycie z dniem 1 stycznia 2013 r. Na etapie tworzenia projektu ustawy zostanq wprowadzone odpowiednie przepisy intertemporalne. Konieczne jest umoiliwienie KRUS dostosowanie sic do nowych przepisow. Uzasadnienie: Przepis ten rodzi uciqiliwe obowiqki dla platnikow, ktorzy przez okres 10 lat nie majq pewnoici co do wygainiecia zobowiqania wobec KRUS. Uzasadniony bylby bardziej racjonalny, kr6tszy okres przedawnienia. Obecnie obowiqzujqcy jest, w ocenie MG, zbyt dlugi w szczegolnosci w porownaniu np. z terminem przedawnienia zobowiqzari podatkowych. Zgodnie z art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60) zobowiqania podatkowe przedawniajq siq z uplywem 5 lat. W zwiqzku z tyrn proponuje siq zrownanie okresu przedawnienia wynikajqcego z ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w z okresem przedawnienia wynikajqcym z przepis6w podatkowych. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktdw normatywnych i niektbrych innych aktow prawnych (Dz U. z 2010 Nr 17poz.95) 6) Obowiqzek publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B Aktualny stan prawny: Przepisy art. 70 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z poin. zm.) nakladajq na kierownika jednostki, ktorej sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu, obowiqek skladania do ogloszenia: J wprowadzenia do sprawozdania finansowego stanowiqce ~ ~$66 informacji dodatkowej, J bilansu, J rachunku zysk6w i strat, J zestawienia zmian w kapitale wlasnym, J rachunku przeplywow pienieinych,

21 J opinii bieglego rewidenta, J odpisu uchwaly lub postanowienia organu zatwierdzajqcego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Ogloszenie to nastqpuje w Dzienniku Urzgdowym Rzeczypospolitej Polskiej,,Monitor Polski B", a w odniesieniu do spoldzielni - w,,monitorze Spoldzielczym". Jednoczeinie zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowosci kierownik jednostki zobowiqzany jest do skladania do wlasciwego rejestru sqdowego - Krajowego Rejestru Sqdowego (,,KRSV): J rocznego sprawozdania finansowego, J opinii bieglego rewidenta - jezeli sprawozdanie finansowe podlegalo badaniu, J odpisu uchwaly lub postanowienia organu zatwierdzajqcego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, J sprawozdania z dzialalnosci (dot. jednostek wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowo6ci). Dotyczy to jednostek objqtych Krajowym Rejestrem Sqdowym na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z poin. zm.). Natomiast nie dotyczy to jednostek nie objqtych KRS, a objqtych przepisami ustawy o rachunkowosci, przykladowo: sp6lek cywilnych osob fizycznych, os6b fizycznych prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz~ czy niektorych jednostek sektora finansow publicznych. Przepisy art. 69 i 70 ustawy o rachunkowosci stanowiq implementacjq art. 47 dyrektywy 78/660/EWG w sprawie rocznych spruwozdarijinansowych niektdrych rodzajdw spdfek, kt6ra naldada obowiqzek publikacji sprawozdah finansowych (wraz z innymi dokumentami) zgodnie z przepisami dyrektywy 68/151/E WG zastqpionej dyrektywq 2009/101/WE ws. koordynacji gwaran ji, jakie sq wymagane w panstwach czfonkowskich od spofek w rozumieniu art. 48 akupit drugi Traktatu, w celu uzyskunia ich rdwnos'ci, dla zapewnienia ochrony interesow zaro'wno wspo'lniko'w, jak i osdb trzecich (wersja ujednolicona), Dz. U. L 258 z , str Art. 3 dyrektywy wskazuje, ze - obok zlozenia do rejestru handlowego (sqdowego) - ujawnienie odpowiednich dokumentow i informacji (w tym m.in. sprawozdania finansowego) dokonuje siq poprzez ogloszenie (calego tekstu, jego czgsci lub wmianki o miejscu, w kt6rym dokument zostal zlozony w rejestrze handlowym/sqdowym) w biuletynie krajowym wskazanym do tego celu przez pahstwo czlonkowskie. Naleiy zauwaiy6, ze zgodnie z art. 40 ustawy o KRS, w dziale 3 rejestru przedsiqbiorcow zarnieszcza sig nastgpujqce dane: J wzmiankq o zlozeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitalowej, z oznaczeniem dat ich zloienia, J wzmiankq o zlozeniu opinii bieglego rewidenta, jezeli sprawozdanie podlegalo obowiqzkowi badania przez bieglego, na podstawie przepisdw o rachunkowosci, J wzmiankq o zlozeniu uchwaly bqdi postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitalowej oraz podziale zysku 1ub pokryciu straty, J wzmiankg o zloieniu sprawozdania z dzialalnohci, jezeli przepisy o rachunkowosci wymagajqjego zlozenia do sqdu rejestrowego. Zgodnie z art. 13 ustawy o KRS wpisy do tego Rejestru podlegajq obowiqzkowi ogloszenia w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym, ktory jest ogdlnokrajowym dziennikiem urzgdowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczen lub ogloszen. Moie by6 on zatem uznany za biuletyn krajowy, w ktorym mogq by6 dokonywane okreslone ogloszenia zgodnie z

22 postanowieniami dyrektywy 2009/101/WE. Wpisy te sq przekazywane do Biura do Spraw Wydawania Monitora Sqdowego i Gospodarczego przez Centralnq Informacje KRS bezpoirednio po ich dokonaniu (5 2 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerow Monitora Sqdowego i Gospodarczego i wysokosci oplat za zamieszczenie w nim ogloszenia lub obwieszczenia - Dz. U. Nr 45, poz. 204, z pozn. zm.). Ogloszenie w Monitorze Polskim B wiqze siq z wniesieniem oplaty w wysokoici ok. 771 zl brutto za jednq stronq. Tymczasem zlozenie do KRS sprawozdania finansowego wraz z towarzyszqcymi dokumentarni, jak rdwniez opublikowanie w Monitorze Sqdowyrn i Gospodarczyrn wzmianki o ich umieszczeniu w KRS wiqze siq z wniesieniem przez jednostkq jednej oplaty w wysokos'ci 250 zl (5 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzqdzenia). Dodatkowo nalezy wskazad, ze uzyskanie przez osobq zainteresowanq kopii omawianych dokumentow zlozonych do KRS jest mozliwe po wniesieniu oplaty w wysokoici 50 zl (8 1 pkt 6 rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie okreilenia wysokoici oplat za udzielenie informacji, wydawania odpisow, wyciqgow i zaswiadczen z Krajowego Rejestru Sqdowego oraz za udostqpnianie kopii dokumentow z elektronicznego katalogu spblek, Dz. U. Nr 247, poz ). Aktualna cena egzemplarza Monitora Polskiego B wynosi okolo 60 zl. Zgodnie z art. 64a, art. 64b oraz art. 70 ust. lb ustawy o rachunkowosci, przetkumaczone na jqzyk polski przez tlumacza przysiqglego sprawozdania finansowe i towarzyszqce im dokumenty instytucji kredytowych i finansowych zdefiniowanych w art. 64a podlegajq publikacji w Monitorze Polskim B. Jednoczeinie art. 69 ust. lb naklada na oddzidy takich instytucji kredytowych i finansowych obowiqzek skladania do KRS sprawozdania finansowego oddzialu oraz sprawozdania finansowego i towarzyszqcych dokumentow instytucj i kredytowej lub finansowej. Wymaga podkreilenia, ze zakres przedmiotowy dokumentbw podlegajqcych zlozeniu do KRS i ogloszeniu w Monitorze Polskim B jest odmienny: KRS obejmuje sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej lub finansowej wraz z odpisem uchwafy lub postanowienia o zatwierdzeniu tego sprawozdania oraz odpisem uchwaly lub postanowienia o podziale zysku lub pokryciu straty, natomiast Monitor Polski B - sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej lub finansowej wraz ze sprawozdaniem z dzialalnosci oraz opiniq bieglego rewidenta. Nalezy ujednolicik zakres ujawnianych dokumentow dostosowujqc go do wymog6w dyrektywy 89/11 7/EWG w sprawie obowiqzkow w zakresie jawnosci dokumentdw ksiegowych filii, utworzonych w paiistwie czionkowskim, instytucji kredytowych i instytucji finansowych majqcych swojq siedzibe poza tym paiistwem czionkowskim, tj. wymagac zlozenia sprawozdania finansowego instytucji kredytowej lub finansowej, jej sprawozdania z dzialalnoici oraz opinii bieglego rewidenta. Ponadto nalezy zapewnic zgodnoic oglaszania sprawozdah finansowych tych instytucji z przepisami art. 3 dyrektywy 2009/101/WE (zlozenie do KRS oraz publikacja w biuletynie krajowym - Monitor Sqdowy i Gospodarczy). Propozycja : - zniesienie obowiqzku publikacji sprawozdari finansowych wraz z towarzyszqcymi dokurnentarni w Dzienniku Urzqdowym Rzeczypospolitej Polskiej,,Monitor Polski B" dla jednostek, ktore skladajq sprawozdania finansowe do KRS i ktorych wpisy do rejestru sqdowego przekazywane sq na mocy art. 13 ust. 1 ustawy o KRS automatycznie do publikacji w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym;

23 - zastqpienie obowiqku publikacji sprawozdaii finansowych wraz z towarzyszqcymi dokumentami w Dzienniku Urzqdowym Rzeczypospolitej Polskiej,,Monitor Polski B" obowiqkiem publikacji w ogolnokrajowym dzienniku urzqdowym,,monitor Sqdowy i Gospodarczy" dla jednostek nie objqtych przepisami KRS; - zmiana w zakresie obowiqku skladania do KRS sprawozdaii finansowych i innych dokurnentow instytucji kredytowych i finansowych, przy jednoczesnym zniesieniu obowiqzku publikacji w,,monitorze Polskim B"; - dostosowanie przepisow oraz tytdu rozdzialu 7 ustawy o rachunkowoici do proponowanych zmian (badanie, skladanie do wlaiciwego rejestru sqdowego oraz udostqpnianie i oglaszanie sprawozdaii finansowych); - zastagienie obowiqku oglaszania przez przedsiqbiorc6w ogloszen i obwieszczen w Dzienniku Urzqdowym Monitor Polski B, o ile ich publikacja w ogdlnokrajowym dzienniku urzqdowyrn wynika z przepisdw wspdlnotowych - publikacjq w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym. Przedmiotowa zmiana powinna by6 dokonana przez uchylenie art. 11 ustawy o oglaszaniu aktdw normatywnych i niektdrych innych aktdw prawnych oraz odpowiednie zmiany powiqane z likwidacjq Monitora Polskiego B jako dziennika urzqdowego. JednoczeSnie nalezy dokonac odpowiednich zmian w ustawach, ktore dotychczas wskazywaly na obowiqek lub mozliwoid. publikacji ogloszen lub dokument6w w Monitorze Polskim B poprzez zastagienie mozliwosciq publikacji w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym lub innym publikatorze wlaiciwym dla rodzaju ogloszenia. Proponuje siq aby przedmiotowa zmiana weszla w zycie z dniem 1 stycznia r. Przeprowadzona analiza wskazuje ponadto na potrzebq wprowadzenia zmian w szczegolnosci w przepisach: 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie 2. ustawy o Krajowym Rejestrze Sqdowym (art. 47a ust. 3) - w zakresie obowiqku wprowadzenia mozliwoici oglaszania dokumentow w jezyku innym niz j. polski wraz z tlurnaczeniem na j. polski (zob. art. 4 dyrektywy WE); 3.ustawy o Europejskim Ugrupowaniu Wspolpracy Terytorialnej (art. 13) - w zakresie, w jalum rozporzqdzenie (WE) nr Parlarnentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspoipracy terytorialnej (EUWT) wymaga, aby ogloszenie konwencji, statutu oraz sprawozdania EUWT, ktorego czlonkowie ponoszq ograniczonq odpowiedzialnoid, dokonuje siq w sposob co najmniej r6wny sposobowi ogloszenia wymaganemu w odniesieniu do innych rodzajow podmiot6w prawnych, ktorych czlonkowie ponoszq ograniczonq odpowiedzialnosd, tworzonych zgodnie z prawem phstwa czlonkowskiego, w ktorym znajduje siq siedziba statutowa tego EUWT; 4. ustawy z dnia 30 paidziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiqbiorcow o szczeg6lnym znaczeniu dla rynku pracy - w zakresie zmiany miejsca publikacji listy przedsiqbiorcow, ktorym wydano decyzje w zakresie postqpowania restrukturyzacyjnego z Monitora Polskiego B na Monitor Polski; 5. ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektorych naleinoici publicznoprawnych od przedsiqbiorcow - w zakresie zmiany miejsca publikacji listy przedsiqbiorc6w, ktorym wydano decyzjq o zakonczeniu restrukturyzacji z z Monitora Polskiego B na Monitor Polski lub Biuletyn Informacji Publicznej (wedlug wyboru instytucji zobowiqanej do dokonania ogloszenia); 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow publicznych - w zakresie zmiany miejsca publikacji komunikatu o rocznym planie finansowym, sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z dzialalnoici NFZ z Monitora Polskiego B na Monitor Polski;

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia )- maja 2011 r. DL-P-III-43] -3/1 ] KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM.IO-48-J1 20])-05-10 CZLONKOWIE RADY MINIS

Bardziej szczegółowo

IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW MINISTER FINANSOW Znak: PK3/0301/1 O/.IPC/903/20 101201 1 Warszawa. dnia 27 czerwca 201 1 r. Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrbw w dniu 5 lipca 2011 r. IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

Bardziej szczegółowo

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,?

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,? NAJWYZSZA IZBA KONTROLI - 3. (3 - b Delegat~~ra w todzi p.0.,?vto Q ZASTL C \- 1' 7 ) I3 i 'RE 'I'OU rtl&~n La t LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004 POKONTROLNE i s.,, ~.,.;, 2Li- P. " i d(i14 NAJWYZSZA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Warszawa, maj 2012 Spis treści Podsumowanie... 3 1. Definicje i wyjaśnienia użytych w dokumencie terminów... 6 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob.

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob. UZASADNIENIE 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi kontynuacj({ realizacji zapowiedzi zmian legislacxjnych wskazanych w expose Premiera

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WDROŻENIE DYREKTYWY 2006/123/WE DOTYCZĄCEJ USŁUG NA RYNKU WEWNĘTRZNYM SPIS TREŚCI: 1.Analiza problemu...3

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki:

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki: 35 kwalifikowalnosci okreslone w Wytycznych, 6. Do wspotfinansowania ze srodkow UE nie mozna przedtozyc projektu, ktory zostal fizycznie ukoficzony lub w petni zrealizowany przed przedlozeniem IZ wniosku

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Wersja 7.2 Projekt 26.02.10 Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Spis treści Z uwagi jednak na procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy - Prawo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku Warszawa, maj 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I. PRAWNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo