MINISTER GOSPODARKI SM-VII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111"

Transkrypt

1 MINISTER GOSPODARKI SM-VII Warszawa, dnia 16 czerwca r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministrow RM Do Rzadowepo Centrum Legislacii Przekazujq TEKST OSTATECZNY,,Zalozen (...) w celu podjecia dalszych prac, zgodnie z Regulaminem pracy Rudy Ministrow. (-) Sekretarz Rudy Ministrbw Pan Maciej Berek Prezes Rzqdowego Centrum Legislacji projektu ustawy o redukcji obowiqzkow informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiebiorcdw w wersji uwzglqdniajqcej decyzje Rady Ministrdw podjqte na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2011 r. Zgodnie z decyzjq Rady Ministrow zalozenia zawierajq propozycjq zniesienia z dniem 1 stycznia 2013 r. obowiqku oglaszania przez przedsiebiorcow sprawozdan finansowych, ogloszen i obwieszczen w Dzienniku Urzqdowym Monitor Polski B, w zwiqzku z iikwidacjq tego dziennika urzqdowego. Zmiana w tym zakresie skutkuje zmianami w innych aktach prawnych, ktdre wskazano w przedmiotowym dokumencie.

2

3 MINISTERSTWO GOSPODARKI Zaloienia projektu ustawy o redukcji obowiqzkow informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i pnedsi~biorcow Warszawa czenviec 2011 r.

4 I. pierwsza 1.1.Aktualny stan stosunkow spolecznych w projektowana ustawa Redukcja obcieen administracyjnych Charakterystyka obciqieri administracyjnych dziedzinie, ktdrej dotyczyd ma W celu realizacji zadah publicznych Pahstwo zobowiqzuje obywateli i przedsiqbiorcbw do wykonywania okreilonych obowiqzkbw. Sq one nakladane zar6wno przez ustawy i rozporzqdzenia, jak rowniez przez prawo wspolnotowe oraz miqdzynarodowe. Jednym z takich obowiqzkow jest dostarczanie lub przechowywanie informacji na temat dzialah ww. podmiot6w - tzw. obowiqzki informacyjne (01). Realizacja tych obowiqzkow sig z ponoszeniem przez podmioty do tego zobligowane znacznych kosztow, stanowiqcych obciqgenia administracyjne. Poniiej znajduje s nych przez przedsiqbiorcbw. BezpoSredni koszt dostosowawcze Rzeczywiste koszty dostosowawcze 1 Dhgoterminowe koszty strukturalne ~rddlo: "International Standard Cost Model Manual ". Standurd Cost Model Network, mogq by6 realizowane nie tylko na rzecz administracji, ale rowniez innych podmiotbw, np. przedsiqbiorcbw czy konsumentdw (przykladowo: obowiqzek informowania konsurnentow o charakterystycznych cechach produktdw). Sposbb mierzenia wielkoici obciaken administracvinych Model Kosztu Standardowego (MKS) zostal stworzony w celu zmierzenia kosztbw zwiqanych z dzialaniami administracyjnymi przedsiqbiorc6w wynikajqcymi z realizacji 01. MKS jest stosunkowo prostym, spojnym i praktycznym narzgdziem do szacowania kosztow administracyjnych naloionych przez prawo na przedsiqbiorcow w roinych sektorach i obszarach dzialalnoici. Przewiduje on podzial akt6w prawnych na okreslonq liczbq elementow, ktore mogq zostak zmierzone. Jednoczeinie MKS nie odnosi siq do cel6w regulacji i nie sluiy do oceny zasadnosci okreilonych rozwiqah, a jedynie do zmierzenia kosztow niezbqdnych dzialah przedsiqbiorcy, podjqtych w celu wypelnienia zobowiqah informacyjnych wynikajqcych z danej regulacji.

5 a) Wymog dostarczeniu danych: Kaidy 01 sklada siq z jednego lub kilku elementow - informacji lub danych. Przykladowo, wym6g skladania wniosku przy ubieganiu siq o licencjq wymaga przedstawienia danych takich jak: imiq, nazwisko, adres, itp. oraz informacji dotyczqcych np.: rodzaju i okresu trwania licencji. b) Czynnoici administracyjne: W celu dostarczenia informacji i danych niezbqdne jest podjqcie okreilonych czynnoici. MKS szacuje koszt wypelnienia kaidej czynnosci skladajqcej siq na realizacjq 01. c) Koszty: Oszacowanie calkowitych kosztow (w skali gospodarki) poszczeg6lnych czynnoici wymaga okreilenia nastqpuj qcych parametrdw: kosztu pojedynczej czynnoici administracyjnej (P), ktdra jest iloczynem stawki osoby zatrudnionej do jej realizacji lub podmiotu zewnqtrznego, czasu jej realizacji oraz mnoznika tzw. kosztu stalego; wielokrotnoici wykonania okreslonej czynnoici w roku (Q), ktdra jest iloczynem czqstotliwosci realizacji czynnosci przez jednego przedsiqbiorcq w roku oraz liczby przedsiqbiorcbw zobowiqanych do wykonywania czynnoici administracyjnych. Iloczyn parametrdw P i Q pozwala wyliczyc calkowity koszt realizacji okreslonej czynnosci administracyjnej w roku w skali calego kraju (grupy przedsiebiorstw objqtych danyrn 01). MKS zaklada, ze gl6wne koszty zwiqane z wypelnieniem 01 to koszty pracy. Pomiar opiera siq na koszcie mierzonym jako iloczyn czasu i stawki godzinowej dla pracownika na odpowiednim stanowisku. Jednakie, w nastqpujqcych sytuacjach, mozliwe jest dokonanie kalkulacji kosztdw administracyjnych w inny sposdb: 1. Adresat obowizgku zleca jego wykonanie przez inny podmiot (outsourcing) - w6wczas do kosztu adrninistracyjnego wliczany jest zar6wno koszt czasu, ktdry adresat obowizgku musi poiwiqcic na zlecenie outsourcingu (np. zebranie informacji do przekazania zewnqtrznej ksiqgowoici), jak i koszt wykonania tego obowiqzku przez podmiot zewnqtrzny (oplata za uslugq ksiqgowq lub czas poiwiqcony przez zewnqtrznq ksiqgowq x stawka zewnqtrzna). 2. Wykonanie obowiqzku wymaga poniesienia znacznych inwestycji materialowych - wdwczas do kosztu administracyjnego wliczany jest zardwno koszt czasu, ktdry adresat obowizgku musi poswiqcic na jego wykonanie, jak i roczny koszt materialny (uwzglqdniajqc odpowiedni okres deprecj acj i) Koszty obciqien adrninistracyjnych a koszty administracyjne Nie wszystkie koszty ponoszone przez przedsiqbiorcq w zwiqzku z wykonywaniem obowiqzk6w wynikajqcych z przepisow prawa sq uwzglqdnione w MKS. W zwiqku z powyzszym nie wszystkie koszty administracyjne bqdq dla przedsiqbiorc6w Moze siq bowiem zdarzyc, ze przedsiqbiorca i tak realizowalby dany 01, nawet gdyby nie byl zobowiqzany do tego przepisami prawa. W takiej sytuacji koszt ten jest wliczany do kosztdw administracyjnych, nie stanowi natomiast koszt6w administracyjnych. WartoiC ta - tzw. wskainik BAU (z ang. Business as Usual - koszty immanentne). okreilana jest jako czqsc (procent) podmiot6w, kt6re i tak wykonywalyby 01, nawet gdyby nie wymagaly tego od nich przepisy prawa. Koszty administracyjne = Koszty administracyjnych + koszty BAU.

6 Wedlug metodologii MKS koszt obciqienia administracyjnego dla danego 01 zostal obliczony wedlug nastepujqcego wzoru: gdzie: KOA - koszt obciqienia administracyjnego T - czas wykonywania 01 W - stawka placy KO - koszty zwiqane z kaidorazowym wykonywaniem 01, jesli znaczqce (tj. powyzej zl) F - czestotliwosc wykonywania 01 (informacja pochodzqca z przepisow lub zdobywana w trakcie wywiad6w) KM - koszty materialne (po uwzglqdnieniu okresu amortyzacji), jesli znaczqce (tj. powyzej zl) P - populacja BAU - wart026 kosztu immanentnego (Business as Usual), ktory przedsiqbiorca i tak by ponosil, nawet w sytuacji zniesienia przepisow Redukcja obciqien adrninistracyjnych w Polsce Jednym z glownych filarow Reformy Regulacji prowadzonej w Polsce jest porniar i redukcja obciqzen administracyjnych nalozonych na przedsiqbiorcow przez przepisy prawa. Prowadzone dzialania majq na celu m.in. ulatwienie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, a tym samym wzrost konkurencyjnosci polskich przedsicbiorstw. Ministerstwo Gospodarki przeprowadzilo, na przelomie 2008 i 2009 r., nowelizacje Prawa probierczego i ustawy o swobodzie dzialalnos'ci gospodarczej. W czenvcu 2010 r. w resorcie gospodarki zostal zakonczony pomiar bazowy obcieen adrninistracyjnych w przepisach prawa gospodarczego, przeprowadzony zgodnie z metodykq MKS. Pomiar dotyczyl okolo 6 tys. 01 w 482 aktach prawnych i skladal siq z dw6ch etap6w. Pienvszy z nich polegal na wyselekcjonowaniu stanowiqcych 60% wszystkich , kt6re spelnialy lqcznie 5 zdefiniowanych przez Ministerstwo Gospodarki kryteri6w selekcyjnych, takich jak irodlo pochodzenia 01, liczba przedsiqbiorcow, ktorych dotyczy dany 01, czqstotliwosc wystqpowania, zlozonosc i obligatoryjnosc oraz ulozenie ich w kolejnosci od najbardziej do najmniej potencjalnie dla ich wykonawcow. Z kolei, drugi etap polegal na przeprowadzeniu pomiaru bazowego metodq telefonicznych wywiadow bezpoirednich oraz metodami eksperckimi w celu oszacowania kosztow adrninistracyjnych, jakie sq ponoszone przez wykonawcow poszczegolnych 01 oraz ulozenie ich w kolejnosci od najbardziej do najmniej ucieliwych dla ich wykonawcow, biorqc pod uwagq nieuchronnosc wykonywania. Pomiar obciqien administracyjnych z zastosowaniem MKS wykorzystywany jest przede wszystkim w celu zmierzenia skali obciqien adrninistracyjnych (rowniez w odniesieniu np. do PKB). Jak wskazujq wyniki pomiaru, suma rocznych kosztow adrninistracyjnych ponoszonych przez przedsicbiorcow w Polsce wynosi 77,6 mld zl, co stanowi ok. 6,1% PKB. Surna rocznych kosztow obciqzen administracyjnych wynosi 37,3 mld zl, co stanowi ok. 2,9% PKB. Wedhg przewidywari miqdzynarodowych ekspertow, dlugoterminowym efektem redukcji o

7 25% moze byc w Polsce wzrost PKB nawet o 1,9%. Holenderskie Biuro ds. Analiz prognozuje, ze 25% redukcji administracyjnych przyczyni sic do wzrostu wydajnosci pracy w Polsce o 2,4%. Stosujqc MKS nalezy miec SwiadomoSC jego ograniczen. Zbadanie (zwlaszcza przy pomiarze bazowym) duiej liczby administracyjnych wymaga ograniczenia skali badania. Dlatego do badania wykorzystuje siq czqsto wiedzq eksperckq lub wywiady przeprowadzane z kilkoma przedsiebiorcami (zgodnie z praktykq od 3 do 5). Z tego wzglqdu nalezy miec SwiadomoSC, iz uzyskane informacje, ze wzglqdu na niewielka, probe, nie posiadaja, wlasciwosci statystycznych. Mimo powyzszych zastrzezen MKS jest szeroko stosowany zarowno w praktyce europejskiej, jak i amerykabskiej czy australijskiej. Wynika to z faktu, iz wyniki pomiaru pozwalajq zidentyfikowab skalq problemu, jakim sa, obciqzenia administracyjne. Pozwalajq takie na uszeregowanie poszczegdlnych 01 wedlug kosztow administracyjnych (bqdi to dla calej gospodarki, bqdz dla pojedynczych przedsicbiorcow) i w konsekwencji zidentyfikowanie 01 o najwiqkszym potencjale redukcyjnym. W tabeli ponizej przedstawiono piqc drog do uproszczenia/redukcji obcieen administracyjnych. 1 Uproszczenie Usuniecie niepotrzebnych formularzy, kontroli I procesu dostosowania do regulacji lub wymog6w w zakresie informacji Zmniejszenie czasu potrzebnego na wypelnianie formularzy, np. poprzez poprawq sposobu ich zaprojektowania Zmniejszenie liczby kontroli (np. rnniej kontroli wsrod podmiotow, ktore wczeiniej stosowaly siq do przepis6w) Zmniejszenie cz~stotliwosci wykonywania obowiqk6w Harmonizacja wyrnog6w informacyjnych z

8 Opracowanie rozwiqz~ i uslug infomatycm~ ch Udostqpnianie formularzy i innych danych w Internecie Wstqpnie wypelnione formularze Zaprojektowanie interaktywnych/,,inteligentnych" formularzy tak, aby nie wymagaly niepotrzebnych infonnacji Ustanowienie elektronicznych systemdw typu, jedno okienko" tak, aby zainteresowane strony mogly skorzystac ze wspdlnego portalu I administracii aublicznei I Po analizie istniejqcych 01 w polskim prawodawstwie okazuje siq, ze najczqiciej proponowanq zmian% postulowanq przez przedsiqbiorcow, jest zastagienie dokurnentacji w postaci papierowej zwiqzanej z wykonywaniem danego 01 dokumentacjq w postaci elektronicznej. W wielu przypadkach przedsiqbiorcy rekomendujq wprost zniesienie 01. Inq mozliwosciq jest zmniejszenie liczby przekazywanych danych oraz ograniczenie ich cz~stotliwoici (np. z miesiqcznej na kwartalnq). W wielu przypadkach jednak redukcja jest niemozliwa ze wzglqdu na obowiwki nakladane przez prawo UE. Innq barierq sq przepisy prawne, ktdre chroniq podstawowe wartoici spoleczne. Wprowadzanie do nich ograniczen musi by6 zatem dokonywane ze szczegolnq ostroznoiciq. Redukcja obciqken adrninistracyjnych nakladanych na przedsiqbiorcdw pozwoli im poswiqci6 wiqcej czasu na wykonywanie podstawowej dzialalnosci gospodarczej, tym sarnym zwiqkszajqc wydajnosc pracy, co wplynie korzystnie na og61nq wydajnoid i obnizy koszty produkcji. Stanowi to wainy element strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Ograniczanie barier prawnych w procesie gospodarczym Uproszczenie prawa gospodarczego Warunki wykonywania dzialalnoici gospodarczej, zdaniem przedsiqbiorcow, wymagaja, poprawy. Wyrazem tego sq publikowane przez organizacje przedsiqbiorc6w listy barier dla przedsiqbiorcow. W 2010 r. Polska znalazla siq na 70 miejscu rankingu Banku ~wiatowe~o w latwosci wykonywania dzialalnoki gospodarczej (ease of doing business). Przedsiqbiorcy podkreilaj% ze istniejqce procedury adrninistracyjne utrudniajq im realizacjq zadati. Dane OECD, przedstawione na ponizszym wykresie, wskazujq na restrykcyjnosc polskich regulacji dotyczqcych warunkdw wykonywania dzialalnoici gospodarczej w porownaniu z wiqkszoiciq innych krajdw ujqtych w zestawieniu.

9 Rys. RestrykcyjnoSCI regulacji wplywajqcych na zachowania w obszane gospodarki irtidlo.. OECD, Going for Growth 2008, za raportern Polsku Zastrzezenia do jakosci regulacji w Polsce majq rowniez przedsiqbiorcy. Raport,,KonkurencyjnoSC sektora MSP 2007" przygotowany przez Polskq Konfederacjq Pracodawcow Prywatnych,,LewiatanV wskazuje, ze,,(...) regulacje sq postrzegane przez przedsiqbiorstwa - bezposrednio i posrednio - jako bariera prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, ograniczenie mozliwosci ich rozwoju". JednoczeSnie w raporcie prezentowany jest poglqd, ze wedlug przedsi~biorcdw niska jakosc prawa to nie tylko nadmierna liczba regulacji, ale take zbyt duza liczba nowelizacji obowiqzujqcych przepisow. Ponadto przepisy sq niekiedy nieprecyzyjne i niejednoznaczne i nakladajq na przedsiqbiorcow nadmierne administracyjne i dostosowawcze. Podobne opinie na temat wymagajqcej poprawy jakogci regulacji prezentujq czqsto osrodki badawcze i eksperci w dziedzinie prawa i gospodarki. Stanowiska w tej sprawie zostaly przedstawione m.in. w raporcie Rady Legislacyjnej z listopada 2005 r.,,tworzenie prawa w Polsce - ocena i proponowane kierunki mian'", raportach Ernst&Young,,Stanowienie prawa w Polsce. Reguly legislacyjne a jakosc ustawodawstwa2" oraz "Planowanie legislacyjne w Europie ~rodkowej. 0 strategicznym zarzqdzaniu legislacjq rzqdowq3",,,analizie projekt6w ustaw wniesionych do Sejrnu N kadencji" Biura Analiz ~ejrnowych~ oraz raporcie Instytutu Sobieskiego,,Upublicznianie bilansu kosztdw i korzysci prawa"5. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministr6w Raport "Tworzenie prawa w Polsce - ocena i proponowane kierunki zmian", Warszawa, listopad 2005r. * Klaus H. Goetz, Radostaw Zubek, "Stanowienie prawa w Polsce. Reguly legislacyjne a jakosc ustawodawstwa", Sprawne Paristwo, Emst&Young. 3 Radoslaw Zubek, Klaus H. Goetz, Martin Lodge,,,Planowanie legislacyjne w Europie ~rodkowej. 0 strategicznym zarqdzaniu legislacjq rzqlowq", Sprawne Paristwo, EmsttkYoung. 4,,Ustawy Sejm IV kadencji. Proces dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej - ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji", prace studialne, Biuro Analiz Sejmowych. 5 Pawel Dobrowolski, Raport Regulacyjny,,Upublicznianie bilansu kosztow i korzybci prawa", Raport Instytutu Sobieskiego, Nr 23/2006.

10 Upraszczanie prawa oznacza podejmowanie dzialan, z wykorzystaniem analizy ex post, majqcych na celu uproszczenie istoty aktu prawnego i jej lepsze dostosowanie do potrzeb uzytkownikbw. Upraszczanie pozwala na osiqgniqcie ponizszych rezultatow: poprawq przejrzystosci i czytelnoici przepisow, ktore sq wskazywane jako nieprecyzyjne i trudne w interpretacji, aktualizacjq i modernizacjq ram regulacyjnych w obszarach, w kt6rych prawo zdezaktualizowalo siq lub powstaly nowe problemy, wzmocnienie spojnoici przepisow w przypadku, gdy rozwivania dotyczqce jednej dziedziny sq rozproszone i zr6znicowane (znaczqca liczba pozostajqcych w obrocie prawnym definicji siq z niebezpieczenstwem braku spojnosci terminologicznej w okreilaniu pojqc wspolnych dla poszczegdlnych galqzildziedzin prawa), redukcjq koszt6w administracyjnych6, ze szczegolnym uwzglqdnieniem przepisbw, ktdre sq wyjqtkowo kosztowne lub uciqliwe Istota przeprowadzania dzialan uproszczeniowych Znoszenie barier administracyjnych i zmniejszanie liczby 01 bqdi zwivanych z ich wykonywaniem jest najlepszyrn, czqsto bezkosztowyrn sposobem na wyzwolenie sil i mechanizm6w rozwojowych. Dlatego Rzqd podjql siq zniesienia zbqdnych regulacji. Dziqki temu mozliwe bqdzie m.in. ograniczanie obszarow korupcjogennych i zwiqkszanie sfery wolnosci obywateli, w tym wolnosci gospodarczej. Takie podejscie jest podstawq zmiany filozofii tworzenia prawa i co waine tworzenia innej relacji miedzy panstwem a obywatelem. Glownym problemem dotyczqcyrn systemu reglamentacji w Polsce jest jego zbyt szeroki zakres w stosunku do potrzeb wynikajqcych z bezpieczenstwa konsurnenta, obrotu gospodarczego, bezpieczelistwa psuistwa i innych uwarunkowah spoleczno-gospodarczych. CzqSC reglamentacji wynika z wymogu ich wprowadzenia okreilonego przepisami wspolnotowyrni lub micdzynarodowymi. Jednak przeprowadzone w Ministerstwie Gospodarki analizy wskazaly, ie pole do redukcji reglamentacji i uproszczenia przepisdw w Polsce jest duie. 1.2.Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy Zgodnie z Krajowym Programem Reform na lata , celem Rzqdu jest zapewnienie przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego dla przedsiqbiorczoici, innowacyjnosci i inwestycji (cel nadrzqdny). Cel ten ma by6 osiqgniqty poprzez identyfikacjq, pomiar i redukcje obciqen administracyjnych nakladanych przez prawo na przedsiqbiorcow oraz poprzez znoszenie barier prawnych dla rozwoju przedsiqbiorczosci. Na podstawie powyiszego, celem projektu jest redukcja obciqen administracyjnych, ktdre posiadajq najwiqkszy potencjal redukcyjny oraz tych barier prawnych, ktdre dla przedsiqbiorc6w sq najbardziej uciqliwe. Cel zostanie osiqgniqty poprzez zmiany akt6w prawnych ustanawiajqcych poszczegolne 01. Zmiany bqdq polegaly na zniesieniu niektdrych 01 albo zmniejszeniu czqstotliwosci lub kosztdw ich wykonywania, a takie zniesieniu wybranych barier prawnych w prawie gospodarczym. Koszty administracyjne zostaty zdefiniowane jako koszty ponoszone przez przedsiqbiorstwa, the voluntary sector, administracjq publicznq i obywateli w zwiqzku z wypeinianiem przez nich obowiqzkow prawnych, wobec wladz lub osdb trzecich, polegajqcych na dostarczaniu informacji dotyczqcych podejmowanych dzialan lub produkcji. Informacja rozumiana jest w szerokim znaczeniu tego slowa i na przyklad zwizgana jest z kosztami znakowania, sprawozdawczoici, iledzeniu i szacowaniu zmian zwiiqanych z dostarczaniem informacji.

11 Propozycje 01 do redukcji zostaly wyselekcjonowane przez Ministerstwo Gospodarki przede wszystkim na podstawie raportu z pomiaru bazowego 01. W pienvszym kroku, na podstawie ww. raportu stworzono listq 100 obowiqzkbw informacyjnych, biorqc pod uwagq 2 lqcznie zastosowane kryteria, tj. (1) generujqce najwiqksze lqczne roczne obcieenie administracyjne w gospodarce oraz (2) wskainik uiytecznoici BAU wynoszqcy ponizej 70% (wskainik 0% oznacza, ze przedsiqbiorca w ogde nie wykonywalby tego obowiqzku gdyby nie wynikal on z przepis6w prawa). W drugim kroku dokonano szczegolowej analizy poszczegdlnych przepisow, z kt6rych te obowiqki wynikajq i ostatecznie wyselekcjonowano te, kt6rych modyfikacja jest mozliwa w obecnych uwarunkowaniach. Niekt6re 01 z ww. listy zostaly jui w ostatnim okresie zmodyfikowane w taki spos6b, aby byly mniej ucieliwe dla przedsiqbiorcow (np. wprowadzenie mozliwosci skladania wielu deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej). Ponadto, propozycji wybrano na podstawie analizy opinii eksperckich posiadanych przez Ministerstwo Gospodarki, postulatow zglaszanych przez organizacje zrzeszajqce przedsiqbiorcow oraz analizy wlasnej przepisow prawa gospodarczego. Projekt zawiera propozycje w zakresie obowiqzkow informacyjnych, w stosunku do ktorych, zdaniem MG, mozna dokonak modyfikacji skutkujqcych zmniejszeniem obcieen administracyjnych dla przedsiqbiorcow. Niekt6re propozycje polegajq na wprowadzeniu mozliwoici spelnienia obowiqzku informacyjnego poprzez przekazanie informacji drogq elektroniczns~ jako alternatywy wobec postaci papierowej. Co waine, sami przedsiqbiorcy, w raporcie z pomiaru bazowego 01, wskazali jako najbardziej pozqdanq formq redukcji wlainie,,elektronizacjq obowiqzkow" (37% wskazari). Brak mozliwoici modyfikacji pozostalych obowiqzkow informacyjnych wynika ze specyfiki danych obowiqzkow lub potrzeby zapewnienia skutecznego wykonywania zadah przez administracj q. W czqici dotyczqcej ograniczenia barier dla rozwoju przedsiqbiorczosci proponowane zmiany stanowiq dalsze dzialania w rarnach znoszenia barier w krajowym systemie prawnym. Pienvsza ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiqbiorcow zostala jui przyjqta. Podobnie jak poprzedni, przedmiotowy projekt ma na celu usuniqcie przepisbw, ktdrych stosowanie utrudnia wykonywanie dzialalnoici gospodarczej. Projekt nie tworzy nowych przepisow, a jedynie doprecyzowuje, zmienia bqdi usuwa normy pozostawiajqce wqtpliwoici interpretacyjne i te, ktore stanowiq barierq w wykonywaniu dzialalnoici gospodarczej. Projekt ustawy dostosowuje rowniez przepisy do rozwoju nowoczesnych technologii i metod komunikacji w relacjach biznesowych. Po dokonaniu analizy przepisdw prawa oddzialujqcego na warunki prowadzenia dzialalnoici gospodarczej oraz postulat6w zebranych od organizacji zrzeszajqcych przedsiqbiorcow w zakresie uproszczenia prawa gospodarczego, Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie rozwiqzd znoszqcych istniejqce bariery w systemie prawa gospodarczego, dostrzegajqc jednoczeinie potrzebq kontynuacji procesu upraszczania prawa MoiliwoSci podjecia alternatywnych Srodk6w w stosunku do projektowanych zmian ustawy umoiliwiajqcych osiqgniecie celu ustawy, ze wskazaniem czy Srodki te zostaly podjete, a w przypadku ich podjecia - przedstawienie osiqgnietych skutk6w Opcje realizacji celi5w Wszystkie niiej wyrnienione opcje bqdq bezposrednio oddzialywak na: Przedsiqbiorcow - zmniejszenie ponoszonych przez nich kosztdw dzialalno6ci gospodarczej

12 Administracjq publicznq - zmniejszenie koszt6w przetwarzania danych przekazywanych przez przedsiqbiorcdw Opcja zero Opcja zero polega w tym wypadku na pozostawieniu obowiqzkdw informacyjnych oraz zidentyfikowanych barier w ich niezmienionej postaci. Poniewai nie zostanq one zredukowane, cel nie zostanie osiqgniqty Opcje nielegislacyjne Poniewai obowiqzki informacyjne oraz bariery nalozone sq w ustawach i rozporzqdzeniach, redukcja ich poprzez usuniqcie lub zmniejszenie czqstotliwosci nie jest mozliwa w opcji pozalegislacyjnej. Jedynym mozliwym w tej opcji dzialaniem jest zrnniejszenie jego kosztdw. Nalezy dornniemywak, ze przedsiqbiorcy zminimalizowali juz wewnqtrzne koszty wypelniania danego obowiqzku, jedynym wiqc obszarem redukcji moze by6 zmniejszenie kosztdw komunikacji przedsiqbiorcy z organami administracji. Takie dzialania sq juz podejmowane w niektorych obszarach, na przyklad planowane na 1 lipca 2011 r. wprowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej. Nalezy jednak zauwaiyk, ze przekazywanie danych stanowi niewielki procent calosci kosztdw administracyjnych, co nie pozwala na osiqgniqcie celu. Dodatkowo wprowadzenie nowych drdg komunikacji moze by6 traktowane jako alternatywa, poniewai wymaga poniesienia czasami znacznych kosztdw dostosowawczych (koszty sprzqtu i niezbqdnych szkolen) Opcja legislacyjna Opcja ta polega na wyznaczeniu z gdry 01 przewidzianych do redukcji oraz uproszczenie zidentyfikowanych barier, a nastqpnie przeprowadzenia czynnoici redukcyjnych i uproszczeniowych. CzqSC z wyznaczonych obciqken mozna zredukowak poprzez wprowadzenie mozliwosci wywiqzywania siq z obowiqzkdw informacyjnych z wykorzystaniem postaci elektronicznej. W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie wszystkich proponowanych zmian, wraz z analizq kosztdw sporzqdzonq na podstawie pomiaru obciqken administracyjnych przeprowadzonego, wedlug metodologii MKS, w r.

13 *) Obowiqzek informacyjnyzostatziden~kowany i opisany w bazie 01 Ministershva Gospodarki, lecz nie zostal ulvzgledniony podczas realizowanego metodq MKS pomiaru obciqieri administracyjnych w pnepisach prawa gospodarczego.

14 1.4. Podmioty, na ktore bedzie oddzialywak projektowana ustawa Projektowana ustawa ma charakter horyzontalny, co oznacza, ze zmienia ona szereg przepisow majqcych niekorzystny wplyw na warunki wykonywania dzialalno4ci gospodarczej z roinych dziedzin prawa, dlatego tez krqg podmiotow, na ktore oddzialuje jest bardzo szeroki. W szczegolnosci nalezy wymienic pracodawcow, pracownikow, obywateli i przedsiqbiorcow oraz organy administracji publicznej. Projekt ustawy jest odpowiedziq na oczekiwania przedsiqbiorcow i organizacji spolecznogospodarczych. Zmiany - ze wzglqdu na zaproponowany w wielu przypadkach elektroniczny tryb wykonywania obowiqku - bqdq mialy rowniei wplyw na organizacjq pracy w administracji. I.5.Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i zrodla ich pokrycia W zakresie czqsci zaloien dotyczqcej redukcji obowiqkow informacyjnych, przeprowadzona analiza wykazala, ze zaproponowane zmiany nie bqdq skutkowaly dodatkowymi wydatkami dla budietu paristwa i budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego. Przedstawione rozwiqzania powinny miec pozytywny wplyw na budzet paristwa oraz budzety jednostek samorzqdu terytorialnego, gdyz wprowadzane sq rozwiqzania, ktdre kompleksowo wplynq korzystnie na aktywnosc gospodarcz% wzrost inwestycji i rozwoj przedsiqbiorczo4ci, co z kolei przeloiy siq wyisze dochody podatkowe budietu panstwa oraz wyzsze dochody samorzqd6w. W wyniku analizy przedstawionej w rozdziale I11 zalozen, na podstawie wynikdw pomiaru bazowego przeprowadzonego zgodnie z metodologiq Modelu Kosztu Standardowego, lqczne zmniejszenie obciqzen administracyjnych dla przedsiqbiorcow, w wyniku 12 zaproponowanych zmian 01, wyniesie ,56 zl i bqdzie stanowilo 87,26 % redukcjq w stosunku do obecnie istniejqcych W zakresie czqsci zdozen dotyczqcej ograniczenia barier administracyjnych nalezy miec na uwadze, ie w wyniku zmniejszenia zwiqzanych z wykonywaniem dzialalnosci gospodarczej przez przedsiqbiorcow (ograniczenie czasu i kosztdw przedsiqbiorcy) w Srednim i dkugim okresie czasu powinno przelozyd siq na wzrost wplywow budzetu paristwa z tytulu dochod6w podatkowych. Uregulowanie kwestii nieuwzglqdniania zobowiqzari PPP w dlugu publicznym na poziomie ustawowym zwiqkszy pewnos6 inwestycji w formule PPP, co spowoduje wzrost liczby inwestycji realizowanych w tej formie. budietow podmiotow publicznych i realizacja inwestycji publicznych w wiqkszym stopniu ze Srodkow partnerow prywatnych miejszy wydatki budzetu paristwa i jednostek samorzqdu terytorialnego. Ulatwienia w zakresie tworzenia oddzialow przedsiqbiorstw zagranicznych usunq zagroienie zwiqane z niewykonaniem zobowiqzari traktatowych naloionych na Polskq (kara moze wyniesc 3 mln 610 tys. euro lub od 4,3 tys. do 260 tys. euro dziennie). Obnizenie oplaty skarbowej przy rejestracji przedstawicielstw spowoduje spadek wplywow z tytuh oplaty skarbowej od dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiqbiorcow zagranicznych Srednio o ok. 190 tys. zl. Jednakie w dlugim okresie czasu zmniejszone wpm z tego tytulu zostanq zrekompensowane przez wzrost dochodow podatkowych wynikajqcych z wiekszej liczby tworzonych przedstawicielstw. W zwiqzku z powyiszym przedmiotowy projekt nie wplynie na zmianq poziomu wydatk6w jednostek sektora finansow publicznych w stosunku do wielkosci wynikajqcych z

15 obowiqzujqcych przepisow, dlatego nie ma potrzeby okreslania w projektowanej regulacji reguly wydatkowej.

16 11. CzgG druga 11. A. Redukcja obowiqzkbw informacyjnych 11. A.1. Zmnieiszenie liczby lub zakresu 01 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz U. z 1998r. Nr 21, poz 94, z poin. zm*) 1) Obowiqzek uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawc6w ds. bhp w zakresie projekt6w budowy lub przebudowy obiekt6w Aktualny stan prawny: Przepis art. 213 Kp naklada na pracodawcq obowiqek zapewnienia, by budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w ktorym przewiduje siq pomieszczenia pracy, byla wykonywana na podstawie projektow uwzglqdniajqcych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawc6w. JednoczeSnie art Kp przewiduje, ii pracodawca ponosi odpowiedzialnosc za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie pracy. Pracodawca jest obowiqany chronid zdrowie i zycie pracownik6w przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiqgniqk nauki i techniki. W szczegolnosci pracodawca jest obowiqzany: 1) organizowak pracq w sposob zapewniajqcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2) zapewniak przestrzeganie w zakladzie pracy przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, wydawai polecenia usuniqcia uchybien w tym zakresie oraz kontrolowak wykonanie tych polecen, 3) reagowak na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dostosowywac Srodki podejmowane w celu doskonalenia istniejqcego poziomu ochrony zdrowia i zycia pracownikow, biorqc pod uwagq zmieniajqce siq warunki wykonywania pracy, 4) zapewnid rozwoj spbjnej polityki zapobiegajqcej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzglqdniajqcej zagadnienia techniczne, organizacjq pracy, warunki pracy, stosunki spoleczne oraz wplyw czynnikbw irodowiska pracy, 5) uwzglqdniak ochronq zdrowia mlodocianych, pracownic w lub kanniqcych dziecko piersiq oraz pracownikow niepelnosprawnych w ramach podejmowanych dzialah profilaktycznych, 6) zapewniak wykonanie nakazow, wystagien, decyzji i zarzqdzen wydawanych przez organy nadzom nad warunkami pracy, 7) zapewniak wykonanie zalecen spolecznego inspektora pracy. Ponadto pracodawca oraz osoba kierujqca pracownikarni sq obowiqzani znac - w zakresie niezbqdnym do wykonywania ciqkqcych na nich obowiqzkow - przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonywanie powyzszych obowiqzkow pracodawcy zabezpieczone jest okreslonymi w art. 283 Kp. sankcjami Zgodnie z tyrn przepisem:,,kto, bedqc odpowiedzialnym za stan bezpieczefistwa i higieny pracy albo kierujqc pracownikami lub innymi osobami Jizycznymi, nie przestrzega przepisdw lub zasad bezpieczelistwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od zi do zi "

17 Dodatkowo tej samej karze podlega ten, kto wbrew obowizpkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego czqsci, w ktorych przewiduje siq pomieszczenia pracy, byla wykonywana na podstawie projektow uwzglqdniajqcych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawcdw. Propozycja - zamiana obowiqzku uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawcow, o ktdrym mowa w art na mozliwosk skorzystania z dodatkowej opinii rzeczoznawcy wedlug wyboru pracodawcy. W przedmiotowym przepisie pozostalby obowiqzek zapewnienia, by budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w ktorym przewiduje siq pomieszczenia pracy, byla wykonywana na podstawie projektow uwzglqdniajqcych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. Natomiast dodatkowo pracodawca bqdzie mial mozliwosc zasiqgniqcia opinii rzeczoznawcy bhp. Modyfikacja tego obowiqzku wiqak siq bqdzie z odpowiedniq zmianq art pkt 2. Uzasadnienie: Ciqzar obowi&ow i odpowiedzialnosci za realizacjq obiektow budowlanych, gdzie bqdq zatrudnieni pracownicy, w Swietle przepisow Kodeksu pracy ponosi pracodawca (art. 207 KP). Powyzsze wskazuje, iz pracodawca jest obcieany odpowiedzialnosciq za przestrzeganie przepisdw bhp na podstawie dwdch przepisdw (art. 207 i art. 213 Kp). Wystarczajqcym wydaje siq pozostawienie obowiqzku z art. 207 Kp, ktory czyni odpowiedzialnyrn pracodawcq za stan warunkow pracy w obiektach budowanych lub przebudowywanych. Aby nie pozbawiak pracodawcow moiliwosci skonsultowania prawidlowosci projektu przebudowywanych pomieszczen, proponuje siq pozostawienie w przepisie mozliwosci zasiqgniecia opinii rzeczoznawcy bhp w zakresie spelniania przez projekt wymogdw bhp. Dodatkowym zabezpieczeniem prawidlowego przeprowadzenia budowy/przebudowy obiektu, w ktorym przewiduje siq pomieszczenia pracy, jest przepis art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623), zgodnie z ktdrym obiekt budowlany naleiy projektowak, budowac i utrzymywak zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w spos6b zapewniajqcy m.in. bezpieczenstwo ludzi, ochronq Srodowiska, ochronq zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesdw technologicznych w obiektach bqdqcych zakladami pracy. W odniesieniu do budynkbw i pomieszczen pracy Kodeks pracy stwierdza, ze muszq one odpowiadak wymaganiom w zakresie bhp. Aby spelnik wymagania w zakresie warunkow pracy, nalezy projektowak i budowac obiekty zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, normami i zasadami bhp (zob. uwagi do art. 207). Kwestie te szczegolowo regulujq rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej oraz Ministra Infrastruktury. Ustawa z dnia 13 paidziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeti spoiecznych (Dz. U z 2009 r. Nr 205, poz z phin. zm) 2) Przedawnienia wzgledem ZUS jak i od ZUS naleinoici z tytulu skladek po uplywie 10 lat Aktualny stan prawny:

18 Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych naleznoici z tytulu skladek ulegajq przedawnieniu po uplywie 10 lat, liczqc od dnia, w ktorym staly siq wymagalne. Propozycja - skrdcenie okresu przedawnienia do lat 5. JednoczeSnie proponuje siq by przepis ten wszedl w zycie z dniem 1 stycznia 2013 r. Na etapie tworzenia projektu ustawy zostanq wprowadzone odpowiednie przepisy intertemporalne. Konieczne jest urnozliwienie ZUS dostosowanie siq do nowych przepisbw. Majqc jednak na uwadze fakt, ze w Senacie tnvajq zaawansowane prace nad rzqdowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych (druk sejmowy nr 3753), kt6ry zawiera propozycjq zmiany wlainie art. 24 przedmiotowej ustawy, nie jest mozliwe zaproponowanie kompleksowych przepisow przejsciowych w przedmiocie przedawnienia do czasu uchwalenia ostatecznej wersji tego przepisu. Propozycja skrocenia okresu przedawnienia musi by6 powiqanq z analogicznym skr6ceniem okresu przedawnienia zwrotu przez ZUS nienaleznie oplaconych skladek, dlatego tez konieczna bqdzie odpowiednia zrniana przepisdw ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz niektorych innych ustaw, ktora zaklada 10 letni okres przedawnienia zwrotu nienaleznie oplaconych skladek. Uzasadnienie: Przepis ten rodzi ucigliwe obowiqzki dla platnikow, ktorzy przez okres 10 lat nie majq pewnosci co do wygasniqcia zobowiqania wobec ZUS. Uzasadniony bylby bardziej racjonalny, krotszy okres przedawnienia. Obecnie obowiqzujqcy jest, w ocenie MG, zbyt dlugi w szczegolnosci w por6wnaniu np. z terminem przedawnienia zobowiq~ podatkowych. Zgodnie z art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60) zobowiqania podatkowe przedawniajq siq z uplywem 5 lat. W zwiqzku z tym proponuje siq zrownanie okresu przedawnienia wynikajqcego z ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych z okresem przedawnienia wynikajqcym z przepisdw podatkowych. 10-letni okres przedawnienia naleznosci z tytulu skladek ubezpieczeniowych jest zwiqzany z 1 O-letnim okresem przechowywania dokument6w. W obu przypadkach przedstawiona zostala propozycja zmiany ww. okresdw z 10 do 5 lat. 3) Pnekazywanie przez platnika ubezpieczonemu informacji z raporthw miesipcznych co miesiqc Aktualny stan prawny: Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych platnik skladek przekazuje do ZUS imienne raporty miesiqczne, po uplywie kaidego miesiqca kalendarzowego, w terminie ustalonyrn dla rozliczania skladek. JednoczeSnie, na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy informacje zawarte w imiennych raportach miesiqcznych platnik skladek przekazuje ubezpieczonemu na pismie lub za zgodq ubezpieczonego - w postaci dokumentu elektronicznego w celu ich weryfikacji. Propozycja - przekazywanie przez platnika ubezpieczonemu informacji z raportow miesiqcznych raz na rok lub na iqdanie pracownika, nie czqiciej jednak nii raz na miesiqc z zastrzeieniem przepisu przejsciowego, ii pienvsza roczna informacja bqdzie dotyczyla roku 2012.

19 Uzasadnienie: Dotkliwym, w szczeg6lnosci dla Srednich i duiych przedsiebiorc6w, jest comiesieczny obowiqzek informowania na pismie pracownikdw, w formie imiennych raport6w o skladkach, jakie przedsiebiorcy odprowadzili za nich do ZUS i NFZ. Przedsi~biorcy w tym celu poshgujq sig przygotowanymi przez ZUS drukarni ZUS RMUA. KoniecznoSk przedstawiania tych informacji w formie papierowej przeklada sie, zwlaszcza w przedsiebiorstwach zatrudniajqcych duiq liczbe pracownik6w, na znaczne koszty zwiqzane z przygotowaniem i drukiem formularzy ZUS RMUA, dlatego zasadnym jest zrnniejszenie cz~stotliwosci wykonywania tego obowipku. Druki ZUS RMUA sluiq ubezpieczonemu do potwierdzania uprawnienia do Swiadczen opieki zdrowotnej. Zgodnie bowiem z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkdw publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z p6in. zm.) do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest kaidy dokument, ktory potwierdza uprawnienia do Swiadczen opieki zdrowotnej, w szczegolno~ci dokument potwierdzajqcy oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku emerytdw i rencist6w dokumentem potwierdzajqcym oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja emeryta (rencisty) lub dokument potwierdzajqcy kwotq przekazanej emerytury lub renty (odcinek przekazu, wyciqg). Obok RMUA moina r6wniei przedstawik aktualne zaiwiadczenie z zakladu pracy lub legitymacj~ ubezpieczeniowq. Dodatkowo, jeieli pacjent nie posiada aktualnego zaiwiadczenia potwierdzajqcego prawo do iwiadczen, moie taki dokument przedstawik w innym czasie, jeili przebywa w szpitalu - nie poiniej nii w terminie 30 dni od dnia przyjecia lub w terminie 7 dni od dnia zakoriczenia udzielenia iwiadczenia. RMUA nie jest wiec jedynym dokwnentem potwierdzajqcym prawo do iwiadczen opieki zdrowotnej, dlatego tez zasadnym jest zrnniejszenie czqstotliwoici przekazywania przez platnika ubezpieczonemu informacji z raport6w miesiqcznych - raz na rok lub na iqdanie pracownika, nie czeiciej niz raz na miesiqc. Natomiast w celu zapewnienia moiliwosci weryfikacji przez ubezpieczonego poprawnoici wysokoici naliczanych skladek ubezpieczony ma moiliwoik zqdania aby pracodawca wydd mu stosowny druk RMUA. 4) Przechowywanie kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raport6w miesiqcznych przez 10 lat Aktualny stan prawny: Obecnie, na podstawie art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych, dokumenty ubezpieczeniowe, np. kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportow miesiecznych oraz dokument6w korygujqcych te dokumenty, platnik skladek zobowiqzany jest przechowywac przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Propozycja - skrdcenie terminu przechowywania do 5 lat. Jednoczesnie proponuje siq by przepis ten wszedl w zycie z dniem 1 stycznia r. Przepisy intertemporalne proponuje siq skonstruowak analogicznie jak w przypadku przedawnienia wzgledem ZUS jak i od ZUS naleinoici z tytuh skladek (pkt 2).

20 Uzasadnienie: Obowiqzek przechowywania dokument6w ubezpieczeniowych przez okres 10 lat rodzi i kosztowne obowiqzki dla przedsiebiorcow oraz innych platnikbw, dlatego przedmiotowa propozycja skr6cenia okresu przedawnienia do 5 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiqbiorc6w. 1 0-letni okres przechowywania dokument6w ubezpieczeniowych jest zwiqzany z I 0-letnim okresem przedawnienia naleinoici z tytdu sldadek ubezpieczeniowych. W obu przypadkach przedstawiona zostala propozycja skr6cenia ww. termin6w z 10 do 5 lat. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikdw (Dz U z 2008 Nr 50, poz. 291) 5) Przedawnienia wzgledem KRUS jak i od KRUS naleznosci z tytulu skladek po uplywie 10 lat Aktualny stan prawny: Zgodnie z art. 41b ust. 1 naleinoici z tytulu skladek ulegajq przedawnieniu po uplywie 10 lat, liczqc od dnia, w ktorym staly si~ wymagalne, z zastrzeieniem ust. 2-7 tego przepisu. Jednoczesnie nadplacone lub nienaleinie oplacone skladki nie podlegajq zwrotowi, jezeli od dnia ich oplacenia upfyn~lo 10 lat. Propozycja - skr6cenie okresu przedawnienia do lat 5. JednoczeSnie proponuje siq by przepis ten wszedl w iycie z dniem 1 stycznia 2013 r. Na etapie tworzenia projektu ustawy zostanq wprowadzone odpowiednie przepisy intertemporalne. Konieczne jest umoiliwienie KRUS dostosowanie sic do nowych przepisow. Uzasadnienie: Przepis ten rodzi uciqiliwe obowiqki dla platnikow, ktorzy przez okres 10 lat nie majq pewnoici co do wygainiecia zobowiqania wobec KRUS. Uzasadniony bylby bardziej racjonalny, kr6tszy okres przedawnienia. Obecnie obowiqzujqcy jest, w ocenie MG, zbyt dlugi w szczegolnosci w porownaniu np. z terminem przedawnienia zobowiqzari podatkowych. Zgodnie z art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60) zobowiqania podatkowe przedawniajq siq z uplywem 5 lat. W zwiqzku z tyrn proponuje siq zrownanie okresu przedawnienia wynikajqcego z ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w z okresem przedawnienia wynikajqcym z przepis6w podatkowych. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktdw normatywnych i niektbrych innych aktow prawnych (Dz U. z 2010 Nr 17poz.95) 6) Obowiqzek publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B Aktualny stan prawny: Przepisy art. 70 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z poin. zm.) nakladajq na kierownika jednostki, ktorej sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu, obowiqek skladania do ogloszenia: J wprowadzenia do sprawozdania finansowego stanowiqce ~ ~$66 informacji dodatkowej, J bilansu, J rachunku zysk6w i strat, J zestawienia zmian w kapitale wlasnym, J rachunku przeplywow pienieinych,

21 J opinii bieglego rewidenta, J odpisu uchwaly lub postanowienia organu zatwierdzajqcego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Ogloszenie to nastqpuje w Dzienniku Urzgdowym Rzeczypospolitej Polskiej,,Monitor Polski B", a w odniesieniu do spoldzielni - w,,monitorze Spoldzielczym". Jednoczeinie zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowosci kierownik jednostki zobowiqzany jest do skladania do wlasciwego rejestru sqdowego - Krajowego Rejestru Sqdowego (,,KRSV): J rocznego sprawozdania finansowego, J opinii bieglego rewidenta - jezeli sprawozdanie finansowe podlegalo badaniu, J odpisu uchwaly lub postanowienia organu zatwierdzajqcego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, J sprawozdania z dzialalnosci (dot. jednostek wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowo6ci). Dotyczy to jednostek objqtych Krajowym Rejestrem Sqdowym na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z poin. zm.). Natomiast nie dotyczy to jednostek nie objqtych KRS, a objqtych przepisami ustawy o rachunkowosci, przykladowo: sp6lek cywilnych osob fizycznych, os6b fizycznych prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz~ czy niektorych jednostek sektora finansow publicznych. Przepisy art. 69 i 70 ustawy o rachunkowosci stanowiq implementacjq art. 47 dyrektywy 78/660/EWG w sprawie rocznych spruwozdarijinansowych niektdrych rodzajdw spdfek, kt6ra naldada obowiqzek publikacji sprawozdah finansowych (wraz z innymi dokumentami) zgodnie z przepisami dyrektywy 68/151/E WG zastqpionej dyrektywq 2009/101/WE ws. koordynacji gwaran ji, jakie sq wymagane w panstwach czfonkowskich od spofek w rozumieniu art. 48 akupit drugi Traktatu, w celu uzyskunia ich rdwnos'ci, dla zapewnienia ochrony interesow zaro'wno wspo'lniko'w, jak i osdb trzecich (wersja ujednolicona), Dz. U. L 258 z , str Art. 3 dyrektywy wskazuje, ze - obok zlozenia do rejestru handlowego (sqdowego) - ujawnienie odpowiednich dokumentow i informacji (w tym m.in. sprawozdania finansowego) dokonuje siq poprzez ogloszenie (calego tekstu, jego czgsci lub wmianki o miejscu, w kt6rym dokument zostal zlozony w rejestrze handlowym/sqdowym) w biuletynie krajowym wskazanym do tego celu przez pahstwo czlonkowskie. Naleiy zauwaiy6, ze zgodnie z art. 40 ustawy o KRS, w dziale 3 rejestru przedsiqbiorcow zarnieszcza sig nastgpujqce dane: J wzmiankq o zlozeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitalowej, z oznaczeniem dat ich zloienia, J wzmiankq o zlozeniu opinii bieglego rewidenta, jezeli sprawozdanie podlegalo obowiqzkowi badania przez bieglego, na podstawie przepisdw o rachunkowosci, J wzmiankq o zlozeniu uchwaly bqdi postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitalowej oraz podziale zysku 1ub pokryciu straty, J wzmiankg o zloieniu sprawozdania z dzialalnohci, jezeli przepisy o rachunkowosci wymagajqjego zlozenia do sqdu rejestrowego. Zgodnie z art. 13 ustawy o KRS wpisy do tego Rejestru podlegajq obowiqzkowi ogloszenia w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym, ktory jest ogdlnokrajowym dziennikiem urzgdowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczen lub ogloszen. Moie by6 on zatem uznany za biuletyn krajowy, w ktorym mogq by6 dokonywane okreslone ogloszenia zgodnie z

22 postanowieniami dyrektywy 2009/101/WE. Wpisy te sq przekazywane do Biura do Spraw Wydawania Monitora Sqdowego i Gospodarczego przez Centralnq Informacje KRS bezpoirednio po ich dokonaniu (5 2 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerow Monitora Sqdowego i Gospodarczego i wysokosci oplat za zamieszczenie w nim ogloszenia lub obwieszczenia - Dz. U. Nr 45, poz. 204, z pozn. zm.). Ogloszenie w Monitorze Polskim B wiqze siq z wniesieniem oplaty w wysokoici ok. 771 zl brutto za jednq stronq. Tymczasem zlozenie do KRS sprawozdania finansowego wraz z towarzyszqcymi dokumentarni, jak rdwniez opublikowanie w Monitorze Sqdowyrn i Gospodarczyrn wzmianki o ich umieszczeniu w KRS wiqze siq z wniesieniem przez jednostkq jednej oplaty w wysokos'ci 250 zl (5 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzqdzenia). Dodatkowo nalezy wskazad, ze uzyskanie przez osobq zainteresowanq kopii omawianych dokumentow zlozonych do KRS jest mozliwe po wniesieniu oplaty w wysokoici 50 zl (8 1 pkt 6 rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie okreilenia wysokoici oplat za udzielenie informacji, wydawania odpisow, wyciqgow i zaswiadczen z Krajowego Rejestru Sqdowego oraz za udostqpnianie kopii dokumentow z elektronicznego katalogu spblek, Dz. U. Nr 247, poz ). Aktualna cena egzemplarza Monitora Polskiego B wynosi okolo 60 zl. Zgodnie z art. 64a, art. 64b oraz art. 70 ust. lb ustawy o rachunkowosci, przetkumaczone na jqzyk polski przez tlumacza przysiqglego sprawozdania finansowe i towarzyszqce im dokumenty instytucji kredytowych i finansowych zdefiniowanych w art. 64a podlegajq publikacji w Monitorze Polskim B. Jednoczeinie art. 69 ust. lb naklada na oddzidy takich instytucji kredytowych i finansowych obowiqzek skladania do KRS sprawozdania finansowego oddzialu oraz sprawozdania finansowego i towarzyszqcych dokumentow instytucj i kredytowej lub finansowej. Wymaga podkreilenia, ze zakres przedmiotowy dokumentbw podlegajqcych zlozeniu do KRS i ogloszeniu w Monitorze Polskim B jest odmienny: KRS obejmuje sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej lub finansowej wraz z odpisem uchwafy lub postanowienia o zatwierdzeniu tego sprawozdania oraz odpisem uchwaly lub postanowienia o podziale zysku lub pokryciu straty, natomiast Monitor Polski B - sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej lub finansowej wraz ze sprawozdaniem z dzialalnosci oraz opiniq bieglego rewidenta. Nalezy ujednolicik zakres ujawnianych dokumentow dostosowujqc go do wymog6w dyrektywy 89/11 7/EWG w sprawie obowiqzkow w zakresie jawnosci dokumentdw ksiegowych filii, utworzonych w paiistwie czionkowskim, instytucji kredytowych i instytucji finansowych majqcych swojq siedzibe poza tym paiistwem czionkowskim, tj. wymagac zlozenia sprawozdania finansowego instytucji kredytowej lub finansowej, jej sprawozdania z dzialalnoici oraz opinii bieglego rewidenta. Ponadto nalezy zapewnic zgodnoic oglaszania sprawozdah finansowych tych instytucji z przepisami art. 3 dyrektywy 2009/101/WE (zlozenie do KRS oraz publikacja w biuletynie krajowym - Monitor Sqdowy i Gospodarczy). Propozycja : - zniesienie obowiqzku publikacji sprawozdari finansowych wraz z towarzyszqcymi dokurnentarni w Dzienniku Urzqdowym Rzeczypospolitej Polskiej,,Monitor Polski B" dla jednostek, ktore skladajq sprawozdania finansowe do KRS i ktorych wpisy do rejestru sqdowego przekazywane sq na mocy art. 13 ust. 1 ustawy o KRS automatycznie do publikacji w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym;

23 - zastqpienie obowiqku publikacji sprawozdaii finansowych wraz z towarzyszqcymi dokumentami w Dzienniku Urzqdowym Rzeczypospolitej Polskiej,,Monitor Polski B" obowiqkiem publikacji w ogolnokrajowym dzienniku urzqdowym,,monitor Sqdowy i Gospodarczy" dla jednostek nie objqtych przepisami KRS; - zmiana w zakresie obowiqku skladania do KRS sprawozdaii finansowych i innych dokurnentow instytucji kredytowych i finansowych, przy jednoczesnym zniesieniu obowiqzku publikacji w,,monitorze Polskim B"; - dostosowanie przepisow oraz tytdu rozdzialu 7 ustawy o rachunkowoici do proponowanych zmian (badanie, skladanie do wlaiciwego rejestru sqdowego oraz udostqpnianie i oglaszanie sprawozdaii finansowych); - zastagienie obowiqku oglaszania przez przedsiqbiorc6w ogloszen i obwieszczen w Dzienniku Urzqdowym Monitor Polski B, o ile ich publikacja w ogdlnokrajowym dzienniku urzqdowyrn wynika z przepisdw wspdlnotowych - publikacjq w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym. Przedmiotowa zmiana powinna by6 dokonana przez uchylenie art. 11 ustawy o oglaszaniu aktdw normatywnych i niektdrych innych aktdw prawnych oraz odpowiednie zmiany powiqane z likwidacjq Monitora Polskiego B jako dziennika urzqdowego. JednoczeSnie nalezy dokonac odpowiednich zmian w ustawach, ktore dotychczas wskazywaly na obowiqek lub mozliwoid. publikacji ogloszen lub dokument6w w Monitorze Polskim B poprzez zastagienie mozliwosciq publikacji w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym lub innym publikatorze wlaiciwym dla rodzaju ogloszenia. Proponuje siq aby przedmiotowa zmiana weszla w zycie z dniem 1 stycznia r. Przeprowadzona analiza wskazuje ponadto na potrzebq wprowadzenia zmian w szczegolnosci w przepisach: 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie 2. ustawy o Krajowym Rejestrze Sqdowym (art. 47a ust. 3) - w zakresie obowiqku wprowadzenia mozliwoici oglaszania dokumentow w jezyku innym niz j. polski wraz z tlurnaczeniem na j. polski (zob. art. 4 dyrektywy WE); 3.ustawy o Europejskim Ugrupowaniu Wspolpracy Terytorialnej (art. 13) - w zakresie, w jalum rozporzqdzenie (WE) nr Parlarnentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspoipracy terytorialnej (EUWT) wymaga, aby ogloszenie konwencji, statutu oraz sprawozdania EUWT, ktorego czlonkowie ponoszq ograniczonq odpowiedzialnoid, dokonuje siq w sposob co najmniej r6wny sposobowi ogloszenia wymaganemu w odniesieniu do innych rodzajow podmiot6w prawnych, ktorych czlonkowie ponoszq ograniczonq odpowiedzialnosd, tworzonych zgodnie z prawem phstwa czlonkowskiego, w ktorym znajduje siq siedziba statutowa tego EUWT; 4. ustawy z dnia 30 paidziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiqbiorcow o szczeg6lnym znaczeniu dla rynku pracy - w zakresie zmiany miejsca publikacji listy przedsiqbiorcow, ktorym wydano decyzje w zakresie postqpowania restrukturyzacyjnego z Monitora Polskiego B na Monitor Polski; 5. ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektorych naleinoici publicznoprawnych od przedsiqbiorcow - w zakresie zmiany miejsca publikacji listy przedsiqbiorc6w, ktorym wydano decyzjq o zakonczeniu restrukturyzacji z z Monitora Polskiego B na Monitor Polski lub Biuletyn Informacji Publicznej (wedlug wyboru instytucji zobowiqanej do dokonania ogloszenia); 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow publicznych - w zakresie zmiany miejsca publikacji komunikatu o rocznym planie finansowym, sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z dzialalnoici NFZ z Monitora Polskiego B na Monitor Polski;

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r.

ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r. ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia instrukcji sporzqdzania, obiegu i kontroli dokumentow finansowoksipgowych w Urzpdzie Miejskim w Makowie

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Warszawa: ZARZADZANIE PROJEKTEME-USEUGI WOCHRONIE ZDROWIA Numer ogloszenia:212299-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego Uchwata Nr XVI I 5g 2O1S Rady Powiatu KoScierskiego z dnia 18 listopada 2O15 r. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami okre6lonymi

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewidrowski Warszawa. dnia 6 rnarca 20 14 r. Pan Wieslaw Witek Dyrektor Zarzqdu Transportu Miejskiego ul. ~elazna 61 00-848 Warszawa ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

UCH WALA N r 1941XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.03.2012 r.

UCH WALA N r 1941XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.03.2012 r. UCH WALA N r 1941XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.03.2012 r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Wroclaw, dnia A4maja 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Izba Skarbowa we Wroclawiu przesyla w zalaczeniu, w nawiazaniu do pisma DepartamentuAdministracji

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 grudnia 2015 r.

z dnia 1 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 127/67/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100 CP rozpoczynamy majqc wstqpnie wypelniony zbiornik wody czystej i wysylamy ciecz za pomoce pompy CPu sterowanej falownikiem na poszczeg6lne obiegi mycia, Kazdy z obieg6w jest sekwencyjnie myty na recyrkulacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie BURMISTRZ GMIN.l { \{IASTA ('zerw ronka'l-eszczyny ZARZADZENTE NR.3.../16 BurmistrzaGmi,xli.Yf iplxrluilorka'leszczvnv dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego, Zarzqdzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zdniat stycznia 20'16 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY http://b40.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&porycja=... Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY NA BUDYNEK SIEDZIBY PODKARPACKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2368 Warszawa, 16 lipca 2009 r.

Druk nr 2368 Warszawa, 16 lipca 2009 r. Druk nr 2368 Warszawa, 16 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-115-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci pozytku publicznego (Dz. U. Nr 80 poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI SCKR T."R!AT -ias1-:-~pcow PREZYDC:NTA MIAST.4. Zaklad Ubezpieczeo Spoleczoych Oddzial w Chorzowie Wydzial Kontroli Platnik6w Skladek 41-500 Chorz6w ul. Lwowska 2 ~~.,2:J.. O..2LJ./O... Ldz..:J,zi..uJ..

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI OPtATY FISKALNE OBCIAZENIA DZIAHALNOSCI GOSPODARCZEJ er ^ ^ % OFICYNA VVYDAWNICZA ^RSI^ SZKOtA GtÖWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 2014 Spis tresci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania meryiorycznego z dzialajnosci pozytkii piihlicznego (Dz. U. Nr 80poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Nowym Sqczu Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sqcz. WYJASNIENIA do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Nowym Sqczu Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sqcz. WYJASNIENIA do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia - ZUt ul. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Nowym Sqczu Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sqcz Nowy Sqcz, dnia 93 czenvca 2014r. Nr post. : 220000/2 71/6-l/ZAP/2014 Dotyczy : postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo