Plany pracy komisji Rady Miejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany pracy komisji Rady Miejskiej"

Transkrypt

1

2

3 Plany pracy komisji Rady Miejskiej Rada Miejska na sesji 27 czerwca uchwaliła plany pracy stałych komisji w drugim półroczu br. Z treścią uchwały można zapoznać się w Biurze Rady i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Przedstawiamy hasłowo tematy, jakimi komisje będą zajmować się w najbliższych miesiącach. Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wrzesień Informacja o sytuacji na oławskim rynku pracy. Działalność Gminnego Centrum Informacji. Październik Informacja o działaniach proinwestycyjnych dotyczących rozwoju gospodarczego miasta. Listopad Analiza projektu budżetu gminy na rok Opiniowanie uchwał okołobudżetowych. Grudzień Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok Informacja o realizacji założeń finansowych WPI na lata Ustalenie planu pracy na I półrocze Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wrzesień Zbiorowe zaopatrzenie w wodę recenzent - radny Andrzej Szczepankowski Zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji RM. Październik Przygotowanie miasta do zimy. Akcja ZIMA oraz stan techniczny dróg w mieście. Zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji RM. Listopad Zagospodarowanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie wspólnot mieszkaniowych, a będących w zarządzie Gminy Miejskiej Oława recenzent radny Eugeniusz Engel. Zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji RM. Grudzień Zaopiniowanie budżetu gminy na rok Zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji RM. Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Wrzesień Funkcjonowanie służby zdrowia w mieście. Informacja o działalności szpitala w Oławie. Narkomania w Oławie w świetle ostatnich badań statystycznych. Październik Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Opracowanie propozycji Komisji do budżetu miasta na rok Listopad Analiza projektu budżetu na rok 2006 w części będącej przedmiotem zainteresowania Komisji. Analiza funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w sieci oświatowej miasta. Grudzień Analiza i przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze roku Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży Wrzesień Omówienie problemów i zagrożeń występujących na terenie oławskich szkół podstawowych, gimnazjów, średnich spotkanie z pedagogami. Podsumowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - spotkanie z głównym specjalistą ds. oświaty. Październik Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w mieście spotkanie z przedstawicielami świetlic. Opracowanie wniosków Komisji do budżetu gminy na rok Spotkanie z przedstawicielami samorządów uczniowskich reaktywowanie Młodzieżowej Rady Miasta. Listopad Informacja z działalności MKS OŁAWA spotkanie z przedstawicielami Zarządu. Analiza projektu budżetu gminy na rok Grudzień Promocja miasta: osiągnięcia, możliwości, potrzeby spotkanie z naczelnikiem wydziału promocji. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze Komisja Prawa i Porządku Publicznego Wrzesień Stan bezpieczeństwa publicznego w mieście (sprawozdania przedstawicieli jednostek odpowiedzial-nych za bezpieczeństwo w mieście). Październik Wnioski Komisji do budżetu na rok Podsumowanie pracy Komisji. Listopad Uchwały okołobudżetowe zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat zagrożeń pato -logicznych. Grudzień Zaopiniowanie budżetu gminy na rok Ustalenie planu pracy na I półrocze Komisja Rewizyjna Wrzesień Kontrola gospodarki mieszkaniowej w mieście. Październik Sprawy zlecone przez Radę. Listopad Sprawy zlecone przez Radę. Grudzień Kontrola wybranych zamówień publicznych. Poza zaplanowanymi tematami, radni na posiedzeniach komisji będą zajmować się sprawami bieżącymi. (ES) 3S - 29 września 2005 r. 3

4

5

6 6 Gminne Centrum Informacji przy Urzędzie Miejskim w Oławie powstało w I edycji programu Pierwsza Praca, wg projektu rządowego realizowanego z funduszy MGPiPS. Starania o uzyskanie dalszych funduszy na funkcjonowanie GCI nie zostały zaniechane i 29 czerwca br. burmistrz Oławy i dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisali umowę, która przewiduje finansowanie niektórych zadań Gminnego Centrum Informacji ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. Wysokość uzyskanych środków to zł. Gminne Centrum Informacji funkcjonujące na prawach wydziału Urzędu Miejskiego, niezmiennie pełni szereg funkcji, z których najistotniejsze to: 1. Pracownia multimedialna. 2. Lokalne Okienko Przedsiębiorczości. 3. Instytucja Rynku Pracy. 4. Instytucja działająca na rzecz organizacji pozarządowych. 5. Koordynator programu Przejrzysta Gmina. Pracownia multimedialna Usytuowana w miejscu szczególnie uczęszczanym przez społeczność lokalną, na parterze Urzędu Miejskiego. Wyposażona w sprzęt biurowy, 3 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, ksero, skaner, fax, drukarki, nagrywarki. Działania pracowni polegają na: udzielaniu informacji (w zależności od potrzeb klienta mogą to być informacje dla przedsiębiorców, osób bezrobotnych, studentów, uczniów, emerytów organizacji pozarządowych, itp.), wyszukiwaniu informacji na zlecenie, drukowaniu, kserowaniu, nagrywaniu, skanowaniu, umożliwieniu korzystania z Internetu, możliwości korzystania z prasy z poradami prawnymi i ofertami pracy, z broszur i poradników, Działalność Gminnego Centrum Informacji Łucja Mycek - Wojciukiewicz udostępnianiu sprzętu do uczestnictwa w szkoleniach multimedialnych w trybie on-line. Dzięki dotacji zakupione zostały materiały eksploatacyjne: zapas papieru, tonery do kserokopiarki, drukarki, faxu, części zamienne do sprzętu. Lokalne Okienko Przedsiębiorczości Ewidencja działalności gospodarczej funkcjonuje w strukturze GCI już 1,5 roku. Podniósł się standard świadczonych usług oraz wydłużył czas pracy. Ewidencja działalności gospodarczej jest czynna od godziny 7.30 do 17 w dni robocze, podobnie jak całe Gminne Centrum Informacji. Przedsiębiorcy na miejscu mogą uzyskać informacje na temat programów pomocowych, rynków unijnych, możliwości uzyskania kredytów i pożyczek, działalności konsultacyjno-doradczej różnych instytucji. Ewidencja działalności gospodarczej poszerzyła zakres swoich usług: można złożyć wniosek o regon i pobrać wszystkie niezbędne druki i formularze, również ze strony internetowej. Od 1 września dzięki uzyskaniu dotacji na rozwój GCI, stanowisko komputerowe w Lokalnym Okienku Przedsiębiorczości posiada stały dostęp do płatnych stron www. fundusze on-line. Prowadzona jest elektroniczna dystrybucja ważnych informacji dla przedsiębiorców, m.in o bezpłatnych szkoleniach z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich. Dzięki wspomnianej już dotacji wydrukowano ulotki informujące szczegółowo o działaniach LOK, oraz utworzono podstronę GCI z której np. można będzie pobrać druki niezbędne do zarejestrowania się w ewidencji działalności gospodarczej, zmian we wpisie, itp. Zamieszczone będą linki do stron z prawem miejscowym i krajowym, ważnym dla przedsiębiorców, możliwe jest przesyłanie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej. Znacznie usprawniono ewidencję dzia- 3S - 29 września 2005 r. łalności gospodarczej, instalując specjalistyczny program. Pracownicy Gminnego Centrum Informacji korzystając z bezpłatnych szkoleń stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział np.: w Projekcie Pomocy Technicznej przeznaczonym dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Rozwój Regionalnych Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości ; w bezpłatnym, tygodniowym szkoleniu adresowanym do beneficjentów SPO WKP Pozyskiwanie funduszy oraz zarządzanie projektem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 28 czerwca br. zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorców zajmujących się branżą spożywczą. Szkolenie informujące o procedurach wprowadzania systemu HACCP, Dobrych Praktyk Higienicznych i Dobrych Praktyk Sanitarnych zorganizowano we współpracy Wydziałem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, uczestniczyło w nim 50 osób producentów żywności, przedsiębiorców i pracowników zajmujących się gastronomią i handlem artykułami spożywczymi. Szkolenie i materiały szkoleniowe były bezpłatne. Statystyki ewidencji działalności gospodarczej ilustrujące minione osiem miesięcy: W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia zarejestrowano 193 nowych podmiotów gospodarczych, 198 przedsiębiorców dokonało zmian w zakresie swojej działalności, a 199 podmiotów wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej. Miesięczne porównanie liczby zarejestrowanych i wykreślonych firm z ewidencji działalności gospodarczej wskazuje na dłuższą poprawę koniunktury w lipcu, gdzie liczba firm zarejestrowanych przewyższyła liczbę wykreślonych i wykazuje tendencję wzrostową.

7

8 Dzieci i młodzież, szczególnie do lat 17, które w okresie minionych wakacji pozostały w domach, miały dwa razy w tygodniu możliwość spędzenia wolnego czasu w miłej i serdecznej atmosferze na bezpłatnych dyskotekach, bez alkoholu i chemicznego dopingu, organizowanych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie pod hasłem: Dyskotekom TAK, Narkotykom NIE. Dzięki życzliwości właścicieli, dyskoteki odbywały się w następujących miejscach: klub muzyczny MAXIMUM w Oławie przy ul. Zacisznej 2, gdzie wspaniale bawił uczestników wodzirej, kawiarnia TROPIK w Oławie przy ul. 1 Maja, kawiarnia GRAŻKA w Ośrodku Kultury w Oławie, ul. 11 Listopada. W czasie dyskotek w tych lokalach, a także w ich pobliżu, nie prowadzono sprzedaży napojów alkoholowych. Młodzież mogła poznać zabawę dającą prawdziwą radość, miała Wakacyjne dyskoteki Czesław Miłosz radny RM, przewodniczący MKRPA też okazję do rozładowania emocji w różnorodnych konkursach. W ramach realizacji takich ogólnopolskich programów jak: Bezpieczne lato, Unikaj zagrożeń, Czyste place zabaw, Narkotykom stop, Zero tolerancji, Pomagajmy sobie, Nasz dzielnicowy, w imprezach udział brali pedagodzy, policjanci i strażnicy miejscy. Uczestnicy konkursów otrzymywali nagrody i słodycze, które ufundowali m.in. burmistrz Oławy Franciszek Październik, starosta oławski Maria, Bożena Polakowska, radny Roman Kaczor, komendant powiatowy policji w Oławie nadkom. Jacek Gałuszka, firmy: Bartek z Bystrzycy, Anna z Marcinkowic, FHU Tricomtel z Grodkowa, Bahlsen z Oławy, Hurtownia słodyczy w Oławie, PPHU Paweł Gwiazdowicz z Oławy, Polmozbyt w Jelczu-Laskowicach, Spółka RYZA Komunikat wydawca Gazety Powiatowej Wiadomości Oławskie oraz grupa młodzieży z os. Sobieskiego i Leszeka Smertycha. Patronat medialny sprawowały: Oławska Telewizja Kablowa, Gazeta Powiatowa Wiadomości Oławskie i Gazeta Wrocławska- Słowo Polskie. Na każdej dyskotece porządku pilnowali członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy aktywnym udziale starszej młodzieży oraz rodziców. Wszystkim, którzy pomagali i przyczynili się do zorganizowania czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży w naszym mieście w okresie minionych wakacji, w imieniu miejskiej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, składam serdeczne podziękowania. W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP Urząd Miejski w Oławie informuje, że spis wyborców zostanie sporządzony do 25 września Osoby, które zamierzają głosować poza miejscem stałego zameldowania, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w miejscu aktualnego pobytu. Osoby, które przebywają czasowo na terenie naszego miasta mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Termin składania wniosków upływa 29 września Wszelkie informacje dotyczące spisu wyborców można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Oławie (pokój nr 7). Po sporządzeniu spis wyborców zostanie udostępniony w dniach 28, 29, 30 września 2005 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pok. nr 7 w godz S - 29 września 2005 r.

9 PEAD - program pomocy żywnościowej Lidia Markowska - wiceprezes ZM PKPS Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD, funkcjonuje od 1989 r w krajach Unii Europejskiej. Podstawowym założeniem programu jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych (zboża, ryżu, mleka, masła) na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących. Polska jako członek UE od 2004 roku bierze udział w programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności. Istota PEAD polega na bezpłatnym przekazywaniu osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty. Zgodnie z zasadami UE, przedsiębiorcy wybrani w drodze przetargu dostarczają do magazynów wybranych organizacji charytatywnych gotowe artykuły spożywcze. Dystrybucją zajmują się: Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas, które biorą bezpośredni udział w programie oraz mniejsze podmioty działające lokalnie i współpracujące z FPBŻ. Transport żywności ze wskazanych magazynów do odbiorców jest organizowany przez zarządy organizacji i na ich koszt. Zarząd Miejski PKPS w Oławie współpracuje z Panem Mirosławem Płomińskim, który wspiera akcję programu PEAD/2005. Jak napisał Jan Kochanowski Służmy poczciwej sławie. A jako kto może niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. Taki jest pan Mirosław i za to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wolontariuszom, mieszkańcom, Urzędowi Miasta za pomoc przy rozładunku. Produkty żywnościowe objęte programem (opakowania jednostkowe) są wyraźnie oznaczone napisem: Dotacje z miejskiego budżetu Pomoc UE lub WE oraz Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2005 oraz informacją, że artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży. PKPS w Oławie prowadzi dystrybucję artykułów żywnościowych poprzez rozdawnictwo osobom indywidualnym na podstawie przygotowanych list przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Podstawą prawną do przygotowania list odbiorców ostatecznych stanowią przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia w szczególności art. 7 i 8 w/w ustawy; art. 7 pkt 1-15 opisuje z jakiego powodu pomoc taka się należy osobom i rodzinom, art. 8 komu przysługuje prawo do świadczeń, a więc: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, 2) osobie w rodzinie,w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, 3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zwanej kryterium dochodowym rodziny, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zapewnić, aby produkty trafiły do najbardziej potrzebujących osób i rodzin ubogich, bezrobotnych, wielodzietnych itp. Osobom bezdomnym nie wydaje się produktów w formie rozdawnictwa indywidualnego, mogą one natomiast korzystać z opieki placówek tj. noclegowni, jadłodajni, świetlicy, klubu seniora itp. Zarząd Miejski PKPS i osoby wydające artykuły pracują społecznie, z własnej woli, bez ich oddania nie byłoby możliwości przeprowadzenia akcji żywnościowej. Szczególnie osoby odbierające żywność nie potrafią tego uszanować i docenić gest dobrej woli organizacji. Program PEAD 2005 jest w tonażu dużo większy i wiele organizacji nie podejmuje się tego typu działań, bo wiedzą, jaka praca ich czeka przywóz, rozładunek, wydawanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Jakie kłopoty PKPS ma w Oławie? Ludzie obawiają się, że nie starczy dla nich mimo informacji, że artykułów jest dużo i stoją od wczesnych godzin rannych, nawet z małymi dziećmi, co jest uciążliwe dla mieszkańców, nie szanują mienia prywatnego, państwowego, czystości terenu, nie mówiąc już o słownictwie, jakiego używają w stosunku do siebie nawzajem, jak również osób wydających i mieszkańców. Apelujemy: bądźcie życzliwi, wyrozumiali wobec siebie, szanujcie pracę innych osób upływa termin składania wniosków przez organizacje pozarządowe o dotacje z budżetu miasta na wykonywanie zadań publicznych. Ponieważ jest to dzień wolny od pracy (sobota), w tym roku wyjątkowo można składać wnioski do 17 października do godziny w sekretariacie lub punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego. Formularz wniosku jest określony rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 w sprawie ramowego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193, poz. 1891). W Gminnym Centrum Informacji są dostępne formularze w wersji elektronicznej i drukowanej. (ES) 3S - 29 września 2005 r. 9

10 Spełnione marzenie Jedyn 22 września br. została przekazana do użytku i uroczyście otwarta sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Oławie. Najstarsza w naszym mieście podstawówka, którą z sentymentem wspominają pokolenia oławian, czekała na tę chwilę lat. Decyzja o budowie, do której ponad dwoma laty burmistrz F. Październik przekonał radnych miejskich, miała wielu przeciwników, którzy uważali, że miastu bardziej potrzebny jest np. kryty basen, a szkołę najchętniej by zlikwidowali Opierali się na prognozach demograficznych, a nie na ocenie rzeczywistych potrzeb szkolnej społeczności i okolicznych mieszkańców). Dyrektor Zdzisława Golańska, witając zaproszonych gości podziękowała tym wszystkim, którym szkoła zawdzięcza ten obiekt i którzy przez lata zabiegali o realizację inwestycji. Oprócz władz miejskich i starostwa witano więc wojewodę dolnośląskiego Stanisława Łopatowskiego i kuratora oświaty Teresę Kaletę, przedstawicieli sejmiku i marszałka województwa dolnośląskiego Czesława Cyrula i Zdzisława Paligę, wieloletniego poprzedniego dyrektora szkoły Władysława Supersona (którego marzenia wreszcie się ziściły), a także przedstawicieli 8 września w Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość poświęcona 25. rocznicy powstania NSZZ Solidarność, na której wręczono podziękowania wielu zasłużonym członkom Związku. Wspominano również tych, których nie ma już pośród nas, a których wspomnienie jest wciąż żywe. Uroczystość rozpoczęła się ciekawym programem artystycznym; między innymi można było zobaczyć fragmenty filmów dokumentalnych i posłuchać młodzieżowego chóru pod kierownictwem Jacka Chlebnego. W części oficjalnej wystąpiła Janina Białowąs, członek Zarządu Regionu NSZZ. Głos zabierali również zaproszeni goście. Wyróżnionym działaczom związkowym burmistrz wręczył następujący list dziękczynny: 25 lat Sol

11 ka ma salę gimnastyczną idarności instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkółoraz licznych sponsorów, spośród których na szczególne wyróżnienie z pewnością zasługuje Fundacja Amigos Szkola Nr 1 Olawa z Segovii (Hiszpania) z jej założycielką Marią Luisą Herrero Garcia i inspiratorką powstania tej organizacji oławianką Anną Herbą, które również przybyły na uroczystość. Podziękowania i wyrazy uznania za sprawną i szybką realizację inwestycji należą się projektantom z pracowni Skorpion Tadeuszowi Kowalskiemu i Piotrowi Leońskiemu oraz wykonawcy firmie budowlanej Stanisława Lorenza. Młodzież szkolna pod kierunkiem całego grona pedagogicznego przygotowała bogaty program artystyczny, na który złożyły się recytacje, piosenki w wykonaniu chóru szkolnego oraz niezwykle barwne układy rytmiczno-taneczne. Na zakończenie, po wyjściu uczestników uroczystości z sali, w pobliżu p[osadzono dwa młode dęby które jak przystało na spadkobierców Bolesława Chrobrego, patrona szkoły symbolizować będą historyczną tradycję, jak i dokumentować ważne w życiu szkoly wydarzenie. Fakt ten uwiecznia odsłonięta tablica pamiątkowa. (JW) Życie oznacza wdzięczność za wszystko co dobre co jest nam dawane pod postacią ludzi i rzeczy (Phil Bosmans) Z okazji jubileuszu 25-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność p o d z i ę k o w a n i e z wdzięczną pamięcią za wszystko, czego przed laty w tamtej trudnej sytuacji doświadczaliśmy, abyśmy dzisiaj mogli funkcjonować w nowej rzeczywistości. Franciszek Październik Burmistrz Oławy

12 15 lat minęło od momentu utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostki organizacyjnej, która od 1990 zaczęła samodzielnie realizować zadania z zakresu pomocy społecznej. Przypomnijmy, że wcześniej było to zadanie Działu Służb Społecznych, funkcjonującego w strukturze oławskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Konieczność utworzenia tego rodzaju jednostek na terenie całego kraju związana była ze zmianą organizacji systemu pomocy społecznej. Ustawa z 29 listopada 1990 o pomocy społecznej stworzyła podstawy, na których wyrósł wielokrotnie reformowany, a obecnie obowiązujący system pomocy społecznej. Przez 15 lat coraz większa liczba pracowników realizowała szereg różnorodnych zadań z zakresu pomocy społecznej dla coraz większej grupy oławskich podopiecznych, poruszając się przy tym w coraz większym gąszczu aktów prawnych wyznaczających podstawę działań Ośrodka. Zmieniały się przepisy, zmieniała się struktura organizacyjna, zmieniała się również kilkakrotnie siedziba MOPS. Jednak dla pracowników przyzwyczajonych do różnego rodzaju zmian, najbardziej przełomowym rokiem okazał się rok Bowiem 1 maja ubiegłego roku nastąpiła zmiana podstawowego 15-lecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie. Ewa Romańczuk - kierownik MOPS aktu prawnego ustawy o pomocy społecznej, która dotychczasowe zadania pomocy społecznej tj. wsparcie finansowe i rzeczowe, ukierunkowała na wszelkiego rodzaju działania, poprzez pracę socjalną do przezwyciężania czasowych trudności własnymi siłami, jedynie przy niewielkim wsparciu finansowym. W tak trudnym momencie Ośrodkowi przekazano jednocześnie dwa inne zadania gminy tj. świadczenia rodzinne oraz dodatki mieszkaniowe. Od września br. MOPS realizuje również zadania, wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Ustawa ta nakłada na pracowników socjalnych dodatkowe zadania niezwiązane z pomocą społeczną tj. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u dłużników alimentacyjnych. Będzie to trudne, ponieważ ośrodek pomocy społecznej nie dysponuje dostateczną liczbą pracowników socjalnych. Praktyka wykazała, że realizowanie różnych ustaw pomocowych przez jedną instytucję, w której wypłata świadczeń odbywa się na podstawie innego trybu postępowania, ma swoje dobre (aż trudno uwierzyć) i złe strony. Dobra strona to możliwość weryfikacji informacji przekazywanych przez klientów ubiegających się o różne świadczenia, a tym samym szansa na bardziej hermetyczny system redystrybucji środków publicznych oraz pozyskanie obszernego źródła informacji o sytuacji finansowej znacznej części społeczności lokalnej, do której dotarcie i rozpoznanie było do tej pory niemożliwe. Nie ziściło się założenie ustawy o świadczeniach rodzinnych zmierzające do wyraźnego oddzielenia tych świadczeń od pomocy społecznej. To jest ta zła strona. Ponadto przyznawanie i wypłata różnych zasiłków przez jedną instytucję na podstawie różnych kryteriów jest przyczyną dezorientacji osób ubiegających się o pomoc, a w konsekwencji niezadowolenia przenoszonego bezpośrednio na pracowników. 15-lecie Ośrodka Pomocy Społecznej skłania do refleksji i spostrzeżeń może niezbyt optymistycznych, ale miejmy nadzieję, że bilans korzyści i strat będących konsekwencją przekazania Ośrodkowi do realizacji szerokiego katalogu zadań, okaże się w przyszłości pozytywny. Zmiany w świadczeniach rodzinnych W związku ze zmianami w zakresie świadczeń rodzinnych przypominamy najważniejsze informacje, wynikające z obowiązujących przepisów. Świadczenia rodzinne, zgodnie z art. 23 ustawy z 28 listopada (którego roku?) o świadczeniach rodzinnych, wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznano świadczenie. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego po 10. dniu miesiąca; świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 12 3S - 29 września 2005 r.

13 wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 września, świadczenie rodzinne przysługujące za wrzesień wypłaca się do 31 października. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych Ewa Romańczuk - kierownik MOPS Ustanowiony przez ONZ w 1991 roku, obchodzony 1 października w rocznicę pierwszego posiedzenia Światowej Organizacji ds. Ludzi Starszych. Jest takie powiedzenie: syty głodnego nie zrozumie. Można by też dodać: zdrowy nie zrozumie chorego, ani młody starego. Trzeba być doświadczonym przez chorobę, trzeba przeżyć starość samemu. Mówić o przeżywaniu jesieni, czy nawet zimy życia, o starości, o chorobie, o niejednokrotnie związanym z tym cierpieniem, samotnością, ba nawet samą śmiercią to dotykać jednej z największych tajemnic. Często w tych problemach ludzie starsi pozostają samotni, niezrozumiani, gdzieś na uboczu. Jedną z przyczyn jest fakt, iż dzisiaj to młode pokolenie jest w centrum uwagi. Dzisiaj młodość, sprawność, piękny wygląd, zgrabna sylwetka to w przeciwieństwie do starości, temat do reklamy. Ponadto mówi się, że młodzi są przyszłością ojczyzny. Owszem to prawda. Ale przecież nie można powiedzieć, iż człowiek młody jest ważniejszy od osoby starszej, że zdrowy więcej znaczy niż chory. Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego przez dziecko pierwszego roku życia. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o świadczenie rodzinne: o terminach składania wniosków, o konieczności przedłożenia do w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego. Osoby starsze boją się nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia i nietolerancji, gdyż w dzisiejszych czasach panuje kult młodości. Starość jest okresem trudnym, człowiek musi zostać do niej odpowiednio przygotowany. Na to, jak jest ten okres przeżywany, mają wpływ różne czynniki zarówno indywidualne, w tym genetyczne, jak i społeczne. Ludzie starsi stają się coraz mniej sprawni, coraz więcej chorują. Rozwój geriatrii i gerontologii przyczynia się do postępu w działaniach na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Powszechne przygotowanie się do starości stanowi nowe wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. Zasadnicze znaczenie w procesie edukacji dla dobrego przeżywania starości ma motywowanie ludzi do aktywności, tak fizycznej, jak i intelektualnej. W miarę przybywania lat potrzeby człowieka się zmieniają, gdyż zmienia się perspektywa życiowa. Z jednej strony ogromnej wagi nabierają banalne sprawy dnia codziennego, z którymi starszy człowiek boryka się z coraz większymi trudnościami na skutek postępującej słabości własnego organizmu, a z drugiej strony ambicje i motywacje, które kierowały zachowaniem i dążeniami w latach wcześniejszych, odchodzą powoli w cień. Pojawia się refleksja dotycząca przeszłości. Coraz częściej myśli się o przyszłości i końcu własnego życia. Pojawiają 3S Komunikat oświadczenia o dochodzie członków rodziny za poprzedni rok kalendarzowy (informacja powinna być przekazana do końca stycznia).zasiłek rodzinny wypłaca się również za miesiąc, w którym dziecko ukończyło 18., 21. lub 24. rok życia. (ER) się smutek i strach. Największym problemem społecznym ludzi starszych jest samotność. W toku licznych i szybkich przemian przeobrażeniu ulega także model rodziny. Znikają wielopokoleniowe rodziny, w których osoby starsze mogły liczyć na opiekę i zainteresowanie. Seniorzy polscy żyją najczęściej w rodzinach swych dzieci. Rodziny korzystają z obecności oraz pomocy babci czy dziadka. Problem pojawia się wówczas, gdy starszy człowiek staje się niesprawny. Święto seniorów, obchodzone 1 października, jest wydarzeniem szczególnie doniosłym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że współczesne społeczeństwo liczy coraz więcej ludzi starszych, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i mądrością. Dla wielu z nich trzeci wiek to czas reorganizacji własnego życia i korzystania ze zdobytego doświadczenia i umiejętności.właśnie ludzie tzw. trzeciego wieku mogą wnieść szczególny wkład w rozwój autentycznej kultury życia, dając świadectwo tego, że każda chwila życia jest wielkim darem oraz, że człowiek na każdym etapie życia posiada szczególne bogactwa, którymi może się dzielić z wszystkimi. Z okazji Międzynarodowego Dnia ludzi Starszych wszystkich SENIOROM zdrowia, radości i pogody ducha życzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie. Straż Miejska przyjmuje telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców Oławy w sprawie interwencji - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 23.00, a w soboty od 7.00 do Numery alarmowe Straży Miejskiej: i telefon komórkowy bezpośrednio do patrolu zmotoryzowanego. W przypadku zgłoszenia w godzinach popołudniowych, czas oczekiwania na połączenie może być nieco dłuższy września 2005 r. 13

14

15 ich remontami, finansując je. Miejscowość Sasów znalazła się w wianie córki, też oławianki. Zatem zwyczajnie po prostu wypada, żeby do prowadzonego obecnie remontu dołożyli się współcześni oławianie. Bez względu na to, czy pochodzą z Ziemi Złoczowskiej. Głównymi inicjatorami odzyskania tego kościoła dla tamtejszych Polaków są mieszkańcy Domaniowa i innych wsi w naszym powiecie, wywodzący się z podsasowskiej Uszni. A Klub Złoczowski - Oddział Ziemia Oławska jest nie tylko dla mieszkających tu złoczowian. Chce Rozpoczyna się zapowiadany wcześniej pierwszy cykl warsztatów dla osób bezrobotnych organizowany przez Gminne Centrum Informacji - Urząd Miejski w Oławie we współpracy z licencjonowanymi doradcami zawodowymi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu. Warsztaty są bezpłatne i finansowane ze środków MGiP służyć wszystkim, sercem zwiazanym z Kresami, gdzie pozostały ich rodzinne korzenie. Nie tylko warto, ale trzeba tam pojechać, zobaczyć, przekazać młodszemu pokoleniu. Honorowym przewodniczącym Komitetu Rewitalizacji sasowskiej świątyni jest kardynał Henryk Gulbinowicz honorowy obywatel Oławy. Patronat ogólny roztacza Urząd Miejski w Oławie, m.in. udostępniający swoje pomieszczenie na dyżury klubowe w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca od godz.16 do 17. Tam są zawsze mile widziane Konkurs dla studentów Burmistrz Oławy ogłasza konkurs na prace studenckie o tematyce oławskiej. 1. Konkurs organizowany będzie co roku w miesiącach jesiennych. Termin zgłaszania prac koniec października. Rozstrzygniecie do końca grudnia każdego roku. 2. Uczestnikami konkursu mogą być studenci różnych kierunków studiów stacjonarnych, zaocznych itp., niekoniecznie mieszkańcy Oławy. 3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie lub inne (np. zaliczeniowe) ocenione w macierzystych uczelniach na co najmniej wynik dobry, co winno być poświadczone pisemnie przez promotora lub uczelnię. 4. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach: projektowej i badawczej. 5. Dla rozstrzygnięcia konkursu burmistrz Oławy powołuje każdorazowo komisję oceniającą, złożoną z osób odpowiadających zawodowo Ważne dla bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca (grant na rozwój GCI). Tym razem tematyka jest następująca: Szukamy pracy na europejskich rynkach (27. IX), Budowanie ścieżki kariery zawodowej (28. IX), Techniki aktywnego poszukiwania pracy (29. IX). Zajęcia odbywają się w Urzędzie Miejskim od godz Komunikaty wszystkie osoby zainteresowane tematyką kresową, nie tylko związaną ze Złoczowem. Patronat medialny nad działalnością oławskiego klubu sprawuje Gazeta Powiatowa -Wiadomości Oławskie. Na słowa wdzięczności zasługują wszyscy, którzy dotychczas przyczynili się w jakikolwiek sposób do tego, żeby było z czym pojechać do Złoczowa i Sasowa celem wsparcia wspomnianych remontów. Tam, na ziemiach, w których tkwią rodzinne korzenie tak wielu Polaków, w tym mieszkańców Ziemi Oławskiej... charakterowi nadesłanych prac konkursowych. 6. Komisja oceniająca pracuje według własnego regulaminu zatwierdzonego przez burmistrza. 7. Decyzje komisji oceniającej są ostateczne. 8. Prace konkursowe ocenione przez komisję jako przydatne dla władz miejskich zostaną nagrodzone przez burmistrza Oławy nagrodami pieniężnymi (do zł). (JW) do Udział w warsztatach i materiały szkoleniowe są bezpłatne. Można już zapisywać się na kolejny cykl warsztatów. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzi Gminne Centrum Informacji Urząd Miejski w Oławie, pl. Zamkowy 15, tel Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. (ŁMW) Burmistrz Oławy Franciszek Październik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od do 12.00, po wcześniejszym umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miejskiego, tel Zastępcy burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków: Jerzy Hadryś w każdy czwartek w godzinach od do 14.00, Witold Niemirowski w każdą środę w godzinach od do 17.00, też po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie Urzędu. Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Centrum Reagowania Miejski Zespół Reagowania Urzędu Miejskiego w Oławie mieści się w ratuszu, II piętro, pokój nr 33 Rynek 1. Udzielanie informacji i przyjmowanie zgłoszeń - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, telefon lub , faks nr W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela dyżurny pod numerem telefonu komórkowego: S - 29 września 2005 r. 15

16

17

18 W Oławie jest już jasno (18. IV. 47) (JKG) Mieszkańcy Oławy doznali onegdaj miłej niespodzianki, kiedy w kilkunastu punktach miasta zapłonęły wieczorem duże żarówki. Ojcowie miasta z burmistrzem Juszczykiem na czele, pokonawszy wiele trudności i zniósłszy wiele nieusprawiedliwionych ataków i krytyk w prasie, zdołali wreszcie oświetlić całe niemal miasto. Przyjemnie, dobrze i przede wszystkim bezpiecznie czują się obecnie mieszkańcy Oławy. Dziwny jest tylko fakt, dlaczego w kilku punktach miasta (np. na ul. Brzegowej) żarówki płoną przez całe 24 godziny. Mucha tse tse robi spustoszenie (8. V. 47) (jkg,) Wieczorem dnia 10 bm. z okazji Święta Zwycięstwa, odbył się w Oławie na Placu 27 Stycznia capstrzyk. Rozpalono również duże ognisko na... asfalcie! Pomijając już niszczenie asfaltu, dziwnym co najmniej Niemcy dziękują... (14. V. 47) Na stos! ( 15.V. 47) (JKG) Miejska Rada Narodowa w Oławie pogrążyła się niemal zupełnym letargu. Posiedzenia odbywają się bardzo rzadko i to przy znikomej ilości radnych a Obrady ograniczają się do do akceptowania projektów Zarządu Miejskiego. Ażeby jakieś zebranie Rady doszło do skutku potrzeba je zwoływać kilka razy, ponieważ radni uważają iż obecność ich na posiedzeniu nie jest konieczna. A miasto cierpi na tym! Dnia 8 maja b.r. odszedł ze stacji Laskowice transport z Niemcami, wysiedlonymi z powiatu oławskiego, liczący osób, w tym 350 z powiatu brzeskiego. Skierowany został on do stacji granicznej Kaławsk. Do repatriowania zostało w Oławie i w Brzegu Niemców. Następny transport odejdzie w m. czerwcu. Spora ilość Niemców (przeważnie kobiety) wyraziła chęć otrzymania obywatelstwa polskiego i tym samym zostania w Polsce. Życzeniu ich naturalnie nie zadość uczyniono z powodu braku podstaw prawnych. Załadowanie i odtransportowanie Niemców odbyło się sprawnie i w jak najlepszym porządku, co zawdzięczać należy energii naczelnika tutejszego PUR-u ob. Krawczyka oraz Powiatowej Komendzie M.O. Tuż przed odjazdem transportu, delegacja Niemców z Zech em na czele wyraziła ob. Krawczykowi gorące podziękowanie, za nadzwyczaj ludzkie ich traktowanie o obfite zaopatrzenie w żywność itd. jest fakt, ze do rozpalenia ogniska użyto drzwi, okien, mebli itp., o czym świadczą pozostałe w popiele zamki, zawiasy, klamki itp. Czyżby np. stare ramy okien nie nadawały się już do niczego? Uroczystość wręczenia sztandaru (22.VII.47) W ubiegłą niedzielę odbyła się w Oławie uroczystość wręczenia tamtejszej jednostce samochodowej sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Oławy. Żołnierze i ludność wysłuchali w skupieniu Mszy polowej po czym nastąpiło poświęcenie sztandaru i tradycyjne wbijanie gwoździ. Przewodniczący PRN ob. Gorazd wręczył sztandar płk. Lipińskiemu, który ze swej strony przekazał go chorążemu przed frontem batalionu. W imieniu jednostki wojskowej płk. Lipiński dziękuje społeczeństwu za dar i przyrzeka, że sztandaru tego, symbolu współpracy wojska z ludem żołnierze będą bronić do ostatniej kropli krwi i jego honoru nigdy nie splamią. Okolicznościowe przemówienia wygłaszają goście z Wrocławia i przedstawiciele Oławy, po czym następuje defilada. W godzinach popołudniowych odbyły się zawody sportowe, a wieczorem ludowe zabawy. Słowo Polskie S - 29 września 2005 r. Olawa. Nowe nazwy (3.VI.47) Zarządzeniem kompetentnych szynka), Lizawice (Lizalice), władz ustalono następujące Laskowice Oławskie (Laskowice), nazwy miejscowości powiatu oławskiego ( w nawiasie podajemy nazwy dotychczasowe): Miechowice Oławskie (Mie- chowice), Minkowice Oławskie (Miękinów), Niemił (Niemień), Oława (Olawa), Biskupice Ścinawa Polska (Wielka Ścinawa), Oławskie (Biskupice), Częstocice Godzikowice (Różnań), (Włastów), Domaniów Owczary (Polanówka), Zwierzętnik (Domajowice), Gaj Oławski (Zwierzyniec). (Gaje), Jaczkowice (Jasowice), Jelcz (Jalec), Wójcice (Kamienie), Ratowice (Raduszowice), Stosownie do rozporządzenia wolno używać nazw wyżej podanych miejscowości tylko Bystrzyca (Bystrowice), Gać w brzmieniu ustalonym przez (Psiary), Oleśnica Mała (Ol- to rozporządzenie. 3 dni pracy przy oczyszczaniu miasta (25.VI.47) (per) Powiatowa Rada Narodowa w Oławie uchwaliła przeprowadzenie akcji porządkowej na terenie miasta i powiatu nakładając na każdego obywatela w wieku od lat 14 do 60 obowiązek bezpłatnego odrobienia 3 dniówek (24 godziny pracy) przy uprzątaniu i oczyszczaniu miasta. Właściciele koni obowiązani są odrobić 3 dniówki końmi. Akcja odbywać się będzie w dn. Od Uwaga roczniki (3.VI.47) Do w następującym porządku: podlegający obowiązkowi pracy o nazwiskach na literę: A-C dnia 24, 25 i 26.6.; D-G dn.27, 28 i 30.6.; H-K dn.1, 2 i 3. 7.; L-P dnia 4, 5 i 7.7.; R-Z dnia 8, 9 i Miejmy nadzieję, iż w akcji tej weźmie udział całe społeczeństwo, przyczyniając się do zmiany ostatnio znów zaniedbanego wyglądu naszego miasta. Poświęcenie sztandaru i radiofonizacja szkoły (26.VI.47) (PER) Szkoła powszechna nr 1 w Oławie obchodziła ostatnio uroczystość poświecenia pierwszego i organizacji młodzieżowych oraz urzędów i instytucji państwowych. Po przemówieniach sztandaru szkolnego, odbyły się występy artystyczne ufundowanego przez szkolny Komitet Rodzicielski. Uroczystość połączona była z poświeceniem samej szkoły, którą nazwano imieniem B. Chrobrego. W uroczystości udział wzięli starosta pow., przewodniczący PRN, inspektor szkolny, przedstawiciele partii politycznych dzieci szkolnych. W dniu tym oddano do użytku szkoly 9-lampowy aparat radiowy i głośniki, które umieszczono w każdej klasie. Radiofonizację szkoły przeprowadzono na koszt Inspektoratu Szkolnego przy wydatnej pomocy Polskiego Radia we Wrocławiu. (JKG) Urząd WF i PW podaje do wiadomości oławskiej młodzieży męskiej, podlegającej obowiązkowi WF i PW, tj , którzy nie odbyli służby wojskowej oraz r , że dnia 9 i 10 czerwca br. odbędzie się dodatkowy przegląd komisyjny dla mężczyzn wyżej wymienionych roczników, którzy dotychczas nie uregulowali swego stosunku do WF i PW. Nie stosujący się do powyższego podlegają karze. Gdy krowa ma pierwszeństwo (9.VIII.47) (per) Dzięki energicznej akcji Zarządu Miejskiego w Oławie przeprowadzono w mieście generalne porządki. Ulice miasta zamiata się systematycznie, śmieci i gruzy usuwa się z placów i dziedzińców. Jedynie pl. Jedności Narodowej jest wciąż okropnie zaniedbany. Lokatorzy domów przy tym placu, leżącym w centrum miasta, trzymają krowy i kilka razy dziennie przeprowadzają je chodnikami (!) na podmiejskie pastwiska. Ludzie muszą chodzić jezdnią, gdyż chodniki tona wprost w brudzie. Czy Zarząd Miejski nie mógłby przenieść hodowców bydła do innych budynków, położonych na przedmieściu, lub przynajmniej zmusić ich do przeprowadzania swojego pogłowia jezdnią i sprzątania ulicy przed swymi oborami?

19

20

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim Powiat Krakowski Nr (24) 3/14 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała -

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Sporządziła: Alina Olszewska Marzec 2013 Spis treści 1. Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, które

Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, które Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią i są okresem powszechnej radości. Budząca się do życia przyroda, pojawiające się pierwsze

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA. (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957. Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku

GAZETA GMINY CHEŁMŻA. (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957. Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku GAZETA GMINY CHEŁMŻA (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957 Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku Pod taką nazwą odbyła się w Kończewicach impreza promocyjna Programu Leader+ połączona z Forum

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 1 I WSTĘP Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich obszar miasta podzielony jest

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo