Plan na Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 100,00 55, Prace geodezyjnourządzeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan na 01.01.08. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.275,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 55,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe"

Transkrypt

1 Realizację wydatków budŝetu Powiatu w 2008 r. z uwzględnieniem wykonania 2007 roku, planu na początek 2008 roku, planu po zmianach na 31 grudnia 2008 r., wskaźnika realizacji planu oraz dynamiki przedstawiono w poniŝszych tabelach: Dział na 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 100,00 55, Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , ,00 100,00 55,00 bieŝące , , , ,00 100,00 55,00 Środki z dotacji wydatkowano na przeniesienie na własność siedlisk-gruntów pod budynkami na rzecz byłych rolników oraz na przeniesienie własności gruntów rolnych tzw. rentówek na rzecz byłych rolników. było mniejsze w porównaniu z 2007 r. o 45,00 z uwagi na otrzymanie mniejszej kwoty dotacji. Dział na 020 Leśnictwo , , , ,39 89,92 97, Gospodarka leśna , , , ,80 89,02 95,86 bieŝące , , , ,80 89,02 95, Nadzór nad gospodarką leśną 3.419, , , ,59 99,79 116,74 bieŝące 3.419, , , ,59 99,79 116,74 Wydatkowano ,32 zł na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wydatki były pokrywane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niewydatkowanie planowanych środków spowodowane było wstrzymaniem wypłaty ekwiwalentu w związku z nabyciem przez właściciela gruntu prawa do renty rolniczej. Dodatkowo na zadania związane z gospodarka leśną wydatkowano 1.304,48 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 89,02. W porównaniu do wykonania w 2007 r. wykonanie w 2008 r. było mniejsze o 4,14. Na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano 3.991,59 zł. Zlecono inwentaryzację stanu lasów, powierzono Nadleśniczym Nadleśnictw Cybinka, Krosno Odrz., Ośno Lubuskie. oraz Rzepin prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, a takŝe zakupiono sprzęt do oznaczania drewna. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 99,79. w 2008 r. było większe o 16,74 od wykonania w 2007 r. 43

2 Dział na 600 Transport i łączność , , , ,63 84,61 142, Drogi publiczne powiatowe , , , ,63 84,61 142,55 Wynagrodzenia , , , ,19 100,00 112,04 wynagrodzeń , , , ,61 100,00 102,81 bieŝące , , , ,20 100,00 144,14 Wydatki majątkowe , , , ,63 59,89 201,56 W wyniku zmiany planu wydatków ostateczna kwota w 2008 r. wyniosła ,00 zł. Zwiększono plan o: ,00 zł na gospodarowanie i zarządzanie nieruchomością po byłej Przychodni Lekarskiej. Źródło pokrycia: dochody własne wypracowane przez Zarząd, ,00 zł na zakupy majątkowe (sprzęt drogowy). Źródło pokrycia: oszczędności w wydatkach bieŝących Zarządu, ,00 zł na wykonanie punktu do waŝenia pojazdów (inwestycja). Źródło pokrycia: kredyt bankowy, ,00 zł na przebudowę drogi w m. Spudłów (inwestycja). Źródło pokrycia: kredyt bankowy, ,00 zł na remonty dróg, - Nowy Lubusz za ,00 zł; źródło pokrycia: otrzymane odszkodowanie za zniszczenia na tej drodze - Słubice-Pławidło za ,00 zł; źródło pokrycia: kredyt bankowy. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych ze względu na brak realizacji w ogólnej kwocie ,00 zł, w tym na drodze Cybinka-Jerzmanice ( ,00 zł - z udziałem środków unijnych i od Gminy Cybinka). Wydatkowano w 2008 r. ogółem ,63 zł, co stanowiło 84,61 planu. W zaplanowanej wielkości wykonano wynagrodzenia z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieŝące. wydatków majątkowych wyniosło 59,89 zaplanowanej kwoty. W zakresie pozostałych wydatków bieŝących zrealizowano m.in. następujące zadania: przystosowano lokale w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej w celu ich zbycia, - roboty elektryczne za ,04 zł, - roboty budowlane za ,20 zł, utrzymanie sieci dróg powiatowych, - bieŝące za ,21 zł, - zimowe za ,45 zł, - zakup znaków drogowych za ,32 zł, - eksploatacja sprzętu za ,04 zł, pozostałe koszty funkcjonowania Zarządu Dróg (energia, materiały, narzędzia, wyposaŝenie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia itp.) za ,80 zł, remonty, - prace murarskie w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej za ,00 zł i chodnik za 3.764,14 zł, - droga powiatowa Pławidło-Słubice za ,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2008 r.) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły ogółem ,63 zł. W ramach tych środków wykonano następujące zadania: przebudowę ścieŝki pieszo-rowerowej Cybinka-Białków za ,93 zł, aktualizację dokumentacji technicznej Cybinka-Jerzmanice za ,00 zł, budowę stanowiska do waŝenia pojazdów za ,13 zł, 44

3 przebudowę chodników i dróg, - w m. Lubiechnia Wielka za ,14 zł, - w m. Lisów-Starków-Kowalów za ,43 zł, - w m. śabice-spudłów-sienno za ,00 zł, zakupiono sprzęt drogowy za ,00 zł. ogółem wydatków na drogach powiatowych było wyŝsze w 2008 r. od wykonania w 2007 r. o 42,55, w tym w zakresie inwestycji o ponad 100,00. Dział 45 na 630 Turystyka , , , ,00 100,00 4, Pozostała działalność , , , ,00 100,00 4,16 Wynagrodzenia 1.800, bieŝące , , , , Dział Wydatkowano 2.000,00 zł na opłacenie składki członkowskiej w Lubuskiej Organizacji Turystycznej. na 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,11 92,72 388, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,11 92,72 388,74 Wynagrodzenia , ,00 100,00 0 bieŝące , , , ,11 93,84 335,40 Wydatki majątkowe , ,00 85,00 0 Pokrycie zwiększonych wydatków o ,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone w kwocie ,00 zł oraz z wolnych środków własnych Powiatu w kwocie ,00 zł. ogółem stanowiło 92,72 zaplanowanych wydatków i było wyŝsze o 288,74 w porównaniu z rokiem Wiązało się to ze zwiększeniem w 2008 r. kwoty dotacji na zadania zlecone oraz przekazaniem środków własnych Powiatu na pokrycie zwiększonych potrzeb w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu. Z dotacji na zadania zlecone wydatkowano ,98 zł na: ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaŝy nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy oraz w celu aktualizacji opłaty rocznej, opłaty sądowe za złoŝenie wniosku dotyczącego rozgraniczenia działek, mapy i wypisy z rejestru gruntów na potrzeby wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntów, program komputerowy Mienie do prowadzenia rejestru mienia Skarbu Państwa. Na gospodarowanie mieniem powiatowym wydatkowano ,13 zł. Środki przeznaczono na: ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaŝy nieruchomości stanowiących własność Powiatu, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaŝy, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu, koszty utrzymania nieruchomości połoŝonej przy Al. Niepodległości 6 w Słubicach oraz przy ul. Lwowskiej 1 w Cybince Nasza Chata. Ponadto z dodatkowych środków wykonano niezbędne prace do wydzielenia samodzielnych lokali uŝytkowych w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej, w tym za ,00 zł prace inwestycyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4 Dział na 710 Działalność usługowa , , , ,95 100,00 131, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , ,95 100,00 114,93 Wynagrodzenia , , , ,46 100,00 115,77 wynagrodzeń , , , ,49 100,00 112,43 bieŝące 5.120, , , ,00 100,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , ,00 100,00 144,61 bieŝące , , , ,00 100,00 144, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 100,00 160,00 bieŝące , , , ,00 100,00 160, Nadzór budowlany , , , ,00 100,00 134,33 Wynagrodzenia , , , ,72 100,00 118,81 wynagrodzeń , , , ,78 100,00 111,93 bieŝące , , , ,50 100,00 196,57 Pokrycie zwiększonych wydatków pochodziło z dotacji na zadania zlecone w ogólnej kwocie ,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5.510,00 zł. Środki z dotacji wydatkowano na modernizację osnowy geodezyjnej dla m. Słubice, Rzepin i Nowy Lubusz- Pławidło, kontrolę opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie mapy cyfrowej Górzycy, opracowanie danych dla gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji zapisów ksiąg wieczystych. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkował ze środków dotacji i własnych Powiatu na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz pozostałe koszty utrzymania Ośrodka. Zwiększenie planu o 5.510,00 zł dotyczyło wynagrodzeń pracowników Ośrodka. Wydatki działalności usługowej zostały wykonane w zaplanowanej wielkości. było wyŝsze o 31,78 w porównaniu z 2007 r., a w zakresie prac i opracowań geodezyjnych wyŝsze w granicach 45-60,00. Wiązało się to ze zwiększeniem wysokości przyznanych dotacji w 2008 r. 46

5 Dział 47 na 750 Administracja publiczna , , , ,61 97,29 117, Urzędy wojewódzkie , , , ,96 100,00 145,13 Wynagrodzenia , , , ,00 100,00 142,97 wynagrodzeń , , , ,96 100,00 143,40 bieŝące , ,00 100, Rady powiatów , , , ,40 99,23 113,80 Wynagrodzenia 8.000, , , ,00 100, bieŝące , , , ,40 99,21 113, Starostwa powiatowe , , , ,29 97,06 116,82 Wynagrodzenia , , , ,18 98,77 114,36 wynagrodzeń , , , ,75 91,56 108,91 bieŝące , , , ,79 95,44 122,93 Wydatki majątkowe , , , ,57 99,94 122, Komisje poborowe , , , ,96 100,00 99,29 Wynagrodzenia 4.450, , , ,00 100,00 100,00 wynagrodzeń 1.830,12 900, , ,93 100,05 100,37 bieŝące , , , ,14 99,99 99,07 Dotacja 0 0 1,00 0,89 89,00 0 Pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie administracji publicznej pochodziło ze środków dotacji na zadania zlecone i wykonywane w ramach porozumienia z Wojewodą w ogólnej kwocie ,00 zł oraz ze środków własnych w ogólnej kwocie ,00 zł. Środki z dotacji wydatkowano na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych, pozostałe zadania rządowe wykonywane przez oraz przeprowadzenie poboru do wojska. wydatków pokrywanych z dotacji w 2008 r. było wyŝsze o ponad 45,00 od wykonania w 2007 r. ze względu na zwiększoną dotację. Wydatki na obsługę Rady Powiatu wyniosły ,40 zł, co stanowiło 99,23 zaplanowanej kwoty. Niewykonanie planu wynikło z braku potrzeb w zakresie podróŝy słuŝbowych radnych. W porównaniu z 2007 r. wykonanie było wyŝsze o 13,80 z uwagi na zwiększenie kosztów diet i innych wydatków. W Starostwie dokonano zwiększenia planu z powodu konieczności zapewnienia środków finansowych na pokrycie prowizji od zaciągniętego kredytu bankowego. wydatków w Starostwie wyniosło ,29 zł, co stanowiło 97,06 zaplanowanej kwoty. Mniejsze wydatki niŝ planowano wystąpiły w wynagrodzeniach i pochodnych od nich, a takŝe w zakupie materiałów, energii, usług i delegacjach słuŝbowych. w 2008 r. było wyŝsze o 16,82 w porównaniu z 2007 r. z uwagi na zwiększenie kosztów wynagrodzeń, utrzymania jednostki, a takŝe zwiększenia środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Główne wydatki w Starostwie Powiatowym to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 63,00 wykonanych wydatków. bieŝące to m.in.: materiały biurowe, paliwo do samochodów słuŝbowych, prenumerata, wydatki promocyjne i okolicznościowe, wyposaŝenie biur w sprzęt, w tym komputerowy ,78 zł,

6 energia ,98 zł, remonty bieŝące i naprawy ,73 zł, zakup usług pozostałych ,91 zł, w tym za ,53 zł zakupy związane z rejestracją samochodów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne ,89 zł, programy i licencje komputerowe oraz akcesoria ,90 zł, szkolenia, delegacje ,17 zł, papier do ksero 9.983,41 zł, odpis na zfśs ,00 zł, pozostałe ,02 zł. W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: rozbudowa budynku ,36 zł, sieć strukturalna w serwerowni ,00 zł, zestawy komputerowe ,75 zł, skaner 9.638,00 zł, serwer plików Q-NAP do serwerowni 8.775,46 zł. Dział 48 na 752 Obrona narodowa , ,00 100, obronne , ,00 100,0 0 Wynagrodzenia ,00 900,00 100,0 0 bieŝące ,00 300,00 100,0 0 Dział Wydatkowano z dotacji na zadania zlecone 1.200,00 zł na koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego. na 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,42 100,00 114, Komendy powiatowe Policji 1.500, , ,00 99, ,00 bieŝące 1.500, , ,00 99, , Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,00 100,00 113,81 Wynagrodzenia , , , ,05 100,00 119,10 wynagrodzeń , , , ,66 100,00 117,24 bieŝące , , , ,29 100,00 96,34 Dotacje majątkowe , ,00 100,00 0

7 75414 Obrona cywilna 5.149, , , ,42 99,97 41,76 bieŝące 5.149, , , ,00 100,00 41,75 Dotacje ,42 42,00 0 W trakcie wykonywania budŝetu zwiększono planowane wydatki o ,00 zł z przeznaczeniem na fundusz celowy dla Policji na przedsięwzięcie dotyczące zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Środki otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Słubicach i przeznaczyła je na rekompensatę pienięŝną za ponadnormatywny czas słuŝby funkcjonariuszy Komendy. wyniosło ,00 zł, co stanowiło 99,75 planu. W wyniku zwiększonej dotacji na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej wykonane wydatki wyniosły ,00 zł. było wyŝsze o 13,81 w porównaniu do wykonania w 2007 r. ze względu na wyŝsze kwoty dotacji otrzymane w 2008 r. Komenda Powiatowa wydatkowała środki na wynagrodzenia funkcjonariuszy i koszty utrzymania jednostki. Ze środków budŝetu Powiatu przekazano Komendzie j PSP ,00 zł dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. DoposaŜenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mitsubishi Canter w zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z celem. W pełni wykorzystano 2.150,00 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Dział na 757 Obsługa długu publicznego , , , ,44 96,31 126, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek , , , ,44 96,31 126,11 Odsetki i dyskonto , , , ,44 96,31 126, Rozliczenia z tytułu poręczeń , Wypłaty z tytułu gwarancji, poręczeń , W trakcie wykonywania budŝetu zwiększono do kwoty ,00 zł planowane środki na obsługę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych. Powodem było planowane zaciągnięcie kolejnego kredytu długoterminowego. Spłaty odsetek od kredytów wyniosły w 2008 r ,44 zł, co stanowiło 96,31 planu. Dotyczyły następujących kredytów zaciągniętych w: BZ WBK 1 O/Słubice ,83 zł, BGK O/Szczecin ,91 zł, BGK O/Zielona Góra ,93 zł, BS Ośno Lub ,77 zł (kredyt w rachunku bieŝącym). Wzrosły w stosunku do wykonania w 2007 r. z uwagi na zmiany stóp procentowych oraz zaciągnięcie w ciągu roku budŝetowego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieŝącym. W trakcie wykonywania budŝetu zmniejszono o ,00 zł planowane wydatki na zapewnienie spłaty z tytułu poręczeń udzielonych SP ZOZ w Słubicach. W 2008 r. Szpital Powiatowy wywiązywał się z zobowiązań wobec kredytodawców i nie było potrzeby uruchomienia planowanych środków na rozliczenia z tytułu poręczeń. Wielkość kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Słubicach i poręczonych przez Powiat Słubicki wyniosła na koniec 2008 r.: ,00 zł zaciągnięte w BRE BH Warszawa, ,00 zł zaciągnięte w Nordea Bank Gdynia. 49

8 Dział 50 na 758 RóŜne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwa ogólna , , Rezerwa celowa , , W 2008 r. nie wykorzystano w całości zaplanowanych rezerw. Pozostało ,00 zł rezerwy ogólnej oraz ,00 zł rezerwy celowej, z tego ,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej i ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział na 801 Oświata i wychowanie , , , ,87 100,00 106, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,00 100,00 0 Wynagrodzenia , , ,26 100,00 0 wynagrodzeń , , ,68 100,00 0 bieŝące , , ,06 100,00 0 Wydatki majątkowe , , ,00 100, Licea ogólnokształcące , , , ,00 100,00 102,30 Wynagrodzenia , , , ,80 100,00 96,72 wynagrodzeń , , , ,26 100,00 99,90 bieŝące , , , ,94 100,00 142,51 Dotacje , , , ,00 100,00 48, Licea profilowane , , , ,00 100,00 77,89 Wynagrodzenia , , , ,00 100,00 81,54 wynagrodzeń , , , ,00 100,00 80,35 bieŝące , , , ,00 100, Szkoły zawodowe , , , ,88 100,00 85,00 Wynagrodzenia , , , ,81 100,00 81,72 wynagrodzeń , , , ,79 100,00 77,93 bieŝące , , , ,40 100,00 91,67 Wydatki majątkowe , ,00 100,00 0 Dotacje , , , ,88 100,00 147,93

9 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,70 99,99 87,66 bieŝące , , , ,70 99,99 87, Stołówki szkolne , ,00 100,00 0 Wynagrodzenia , ,29 100,00 0 wynagrodzeń , ,79 99,99 0 bieŝące , ,92 100,00 0 Wydatki majątkowe , ,00 100, Pozostała działalność , , , ,29 99,98 254,22 Wynagrodzenia , , , ,51 99,96 48,69 wynagrodzeń 1.238, , ,03 99,40 92,71 bieŝące , , , ,50 100,00 456,65 Wydatki majątkowe , , ,25 99,96 219,82 Dotacje ,00 240,00 100,00 0 Planowane wydatki na oświatę wzrosły w trakcie wykonywania budŝetu o ,00 zł. Środki na pokrycie zwiększonych wydatków pochodziły z: zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie ,00 zł, rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, przeniesienia działalności stołówek z dotychczasowego działu 854 w kwocie ,00 zł, dotacji na zadania własne w kwocie ,00 zł, dodatkowo wypracowanych przez szkoły dochodów w kwocie ,00 zł, środków strukturalnych na realizację projektu w kwocie ,00 zł, kredytu zaciągniętego przez Powiat w kwocie ,00 zł, rozwiązania rezerwy celowej na zadania oświatowo-wychowawcze w kwocie ,00 zł, oszczędności na poszczególnych zadaniach w kwocie ,00 zł. Wydatkowano w całości zaplanowane środki na oświatę i wychowanie. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty działalności bieŝącej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wyŝywienie uczniów, wydatki majątkowe oraz pozostałą działalność oświatową. wyniosło ,87 zł i było wyŝsze w porównaniu do 2007 r. o 6,04. Wydatki oświatowe realizowały Zespoły Szkół: Licealnych, Ekonomiczno-Rolniczych, Technicznych, Ekonomicznych, Leśnych oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który rozpoczął swą działalność z dniem 1 stycznia 2008 r., a takŝe. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zmniejszył planowane wydatki o ,00 zł i przekazał środki na cele wykonywane przez pozostałe jednostki oświatowe i wychowawcze. Główne wydatki ZE-AS to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 73,00 wykonanych wydatków. Ponadto wydatkowano środki na działalność jednostki, m.in.: - zakup programów i licencji komputerowych łącznie z instalacją oraz innych akcesoriów za ,00 zł w związku z przeprowadzoną informatyzacją dotychczas ręcznie prowadzonej księgowości, - zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń, wyposaŝenia nowej jednostki za ,29 zł, - zakupu usług w zakresie szkoleń dyrektorów szkół w związku z wdroŝeniem systemu Sigma Optivum do wspomagania zarządzaniem organizacją oświaty za ,00 zł, - zakup i montaŝ klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych. 51

10 Jednostka zrealizowała równieŝ inne zadania z zakresu pozostałej działalności oświaty, m.in.: - wydatkowano 460,00 zł (w tym 132,00 z dotacji) na prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego, - sfinansowano obchody Roku Herbertowskiego, Festiwal Twórczości Artystycznej Szkół Średnich, obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody na konkurs plastyczny Mój ulubiony bohater i uczniowski turniej piłki noŝnej za ogółem ,00 zł, - zakupiono na potrzeby szkół za ,00 zł cztery komplety tablic interaktywnych. Zespół Szkół Licealnych wydatkował ,00 zł na działalność Liceum, 4.840,09 zł na dokształcanie nauczycieli, 2.976,12 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny oraz ,67 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki. Kwotę ,00 zł wydatkowano na remonty szkolne (schody, podłogi, okna). Zespół Szkół Technicznych wydatkował ,00 zł na działalność liceum profilowanego, ,00 zł na szkołę zawodową, ,00 zł na stołówkę szkolną, 5.584,08 zł na dokształcanie nauczycieli, 520,63 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny oraz ,99 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Za kwotę ,00 zł wykonano remonty w szkole, m.in. wymieniono wewnętrzną instalację wodociągową wraz z przyłączem. Zakupów inwestycyjnych dokonano w stołówce szkolnej. Za ogólną kwotę ,00 zł zakupiono szatkownicę, zmywarkę, patelnię elektryczną i szafę chłodniczą. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych wydatkował na działalność szkoły ,00 zł, na dokształcanie nauczycieli 6.342,84 zł, na działalność stołówki szkolnej ,00 zł, z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny 2.323,62 zł oraz ,99 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycielom, zakupiono sprzęt i wyposaŝenie. Za kwotę ,00 zł wyposaŝono nowo powstałe pomieszczenia do nauki. Na remonty w szkole wydatkowano ,41 zł, m.in. na wymianę okien i drzwi ewakuacyjnych, wymieniono wykładziny na korytarzach szkolnych. Zespół Szkół Ekonomicznych wydatkował ,00 zł na utrzymanie szkoły, w tym ,00 zł wydatków majątkowych, 8.747,86 zł na dokształcanie nauczycieli, ,00 zł na utrzymanie stołówki szkolnej, 1.409,96 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny, ,61 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole oraz ,00 zł na realizację dwóch projektów z udziałem środków strukturalnych. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono sprzęt i wyposaŝenie, w tym kino domowe do pracowni multimedialnej. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę ,00 zł przeprojektowano instalację centralnego ogrzewania i dokonano modernizacji kotłowni. Zrealizowano dwa projekty z udziałem środków strukturalnych za ogólną kwotę ,00 zł, tj. Ze wsi na Wiejską oraz Kuchnia regionalna paszportem do świata turystyki. Zespół Szkół Leśnych wydatkował ,00 zł na utrzymanie szkoły, 1.399,83 zł na dokształcanie nauczycieli, 373,21 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli. Pozostałe środki wydatkowano na działalność szkolną. wydatkowało ,00 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz ,88 zł na dotacje w związku z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z powiatami w zakresie praktyk uczniowskich. Zwrócono 240,00 zł dotacji wynikających z rozliczeń 2007 r. Wykorzystano 6.800,00 zł tytułem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 52

11 Dział na 851 Ochrona zdrowia , , , ,05 98,72 242, Szpitale ogólne , , ,00 100,00 0 Wydatki majątkowe , ,00 100,00 0 Dotacje majątkowe , , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych , , , ,07 98,10 141,71 bieŝące , , , ,07 98,10 141, Pozostała działalność , ,98 27,10 0 bieŝące , ,98 27,10 0 Planowane wydatki na ochronę zdrowia wzrosły w trakcie roku budŝetowego o ,00 zł. Pokrycie zwiększonych wydatków pochodziło z następujących źródeł: ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie ,00 zł w związku z ustawową zmianą podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy, który wydatkował na ten cel ,07 zł, tj. 98,10 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu wykonania do roku 2007 r. wyniósł 41,71. Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2008 r. objęto osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zwrócono nie wykorzystane z braku potrzeb środki dotacji w kwocie ,93 zł, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,00 zł oraz udziału własnego Powiatu w kwocie ,00 zł wymieniono windę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami. Winda została przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wydatki zostały objęte wykazem wydatków niewygasających z upływem 2008 r., ze środków własnych Powiatu przekazano SP ZOZ w Słubicach dodatkowo 2 dotacje na inwestycje szpitalne: ,00 zł na modernizację pomieszczeń sutereny w Szpitalu Powiatowym, ,00 zł na zakup karetek pogotowia i sprzętu medycznego. Zgodnie z planem przekazano ,00 zł dotacji na dokończenie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Środki pochodzące z wszystkich trzech dotacji wydatkowano w zaplanowanej wielkości i zgodnie z celem na jaki je przeznaczono. ze środków własnych zaplanowano wydatkować 4.000,00 zł na realizację programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym pn. MAM HAKA NA RAKA. Do programu przystąpiła młodzieŝ z Zespołu Szkół Licealnych. Wydatkowano 1.083,98 zł, co stanowiło 27,10 planu. 53

12 Dział 54 na 852 Pomoc społeczna , , , ,88 86,70 120, Placówki opiekuńczowychowawcze , , , ,97 76,25 130,64 Wynagrodzenia , , ,90 100,00 110,03 wynagrodzeń 2.354, , ,29 100,01 98,56 bieŝące , , , ,12 84,51 49,92 Wydatki majątkowe , , , ,86 76,98 189,39 Dotacje 1.892, , , ,80 51, , Ośrodki wsparcia 7.500, , ,89 99,99 199,99 Wynagrodzenia 6.095, , ,00 100,00 141,10 wynagrodzeń 110, ,00 527,64 99,93 479,41 bieŝące 1.294, , ,25 99,99 453, Rodziny zastępcze , , , ,54 100,00 108,58 Wynagrodzenia , , , ,15 100,00 136,78 wynagrodzeń 4.202, , , ,31 99,99 122,16 bieŝące , , , ,00 100,00 101,06 Dotacje , , , ,08 100,00 301, Regionalne ośrodki polityki społecznej , ,00 100,00 0 Wynagrodzenia , ,00 100,00 0 wynagrodzeń ,00 88,00 100,00 0 bieŝące , ,00 100, centra pomocy rodzinie , , , ,53 97,98 169,22 Wynagrodzenia , , , ,79 100,00 148,43 wynagrodzeń , , , ,26 89,38 127,43 bieŝące , , , ,98 100,02 153,74 Wydatki majątkowe , ,50 93, Jednostki specjalistycznego poradnictwa , , , ,35 99,94 72,25 Wynagrodzenia , , , ,24 100,02 62,81 wynagrodzeń , , , ,68 100,00 59,65 bieŝące , , , ,43 99,98 65,14

13 Wydatki majątkowe , ,00 99, Pozostała działalność 8.000, , ,60 100,00 125,00 Wynagrodzenia , ,00 100,00 0 wynagrodzeń ,00 117,60 99,66 0 bieŝące 8.000, , ,00 100,00 63,53 Planowane wydatki w 2008 r. na pomoc społeczną zostały w trakcie wykonywania budŝetu zwiększone o ,00 zł. Z dodatkowych środków dotacji wydatkowano: ,89 zł na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, 7.000,00 zł na realizację programu rozwoju specjalistycznego poradnictwa rodzinnego jako wspierania rodziny zagroŝonej wykluczeniem społecznym, 9.000,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz 5.000,00 zł na działalność w zakresie ośrodka interwencji kryzysowej działającego przy PCPR, 9.999,60 zł na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. PowyŜsze wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieŝące związane z zakresem przeznaczenia dotacji. Otrzymane środki wydatkowano w całości i zgodnie z celem. W sierpniu 2008 r., w związku z planowanym zakończeniem inwestycji, zwiększono zakres inwestycji na placówce opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince o ,00 zł. Środki na ten cel zaplanowano z kredytu bankowego. W trakcie wykonywania budŝetu planowane wydatki w tym zakresie uległy zmianom. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o ,00 zł i przekazano środki na wydatki bieŝące w zakresie Naszej Chaty, interwencji kryzysowej, funduszu celowego dla Policji, a takŝe na inne zadania wykonywane przez pozostałe jednostki powiatowe. Ostatecznie wydatki inwestycyjne III etapu modernizacji budynku w Cybince na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata wyniosły w 2008 r. kwotę ,86 zł. Do wydatków dotyczących Naszej Chaty a niewygasających z upływem 2008 r. zaliczono ogółem wartość robót na ,00 zł. W zakresie pozostałych zadań pomocy społecznej wydatkowano; ,11 zł ( w tym ,80 zł dotacji w ramach podpisanych porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w obcych placówkach) na całość zadań dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, ,54 zł (w tym ,08 zł dotacji w ramach podpisanych porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) na koszty związane z potrzebami rodzin zastępczych, ,53 zł z własnych środków na działalność go Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne, koszty działalności oraz na zakup samochodu słuŝbowego niezbędnego do realizacji zadań Centrum, ,35 zł z własnych środków na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, bieŝące koszty działalności oraz ,00 zł wydatku majątkowego na zakup dokumentacji budowlanej na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatki na pomoc społeczną w Powiecie wyniosły w 2008 r. ogółem ,88 zł, co stanowiło 86,70 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu w stosunku do wykonania w 2007 r. wyniósł 20,60. Wzrost wydatków był związany z inwestycją na Naszej Chacie w Cybince. 55

14 Dział na 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,04 96,73 134, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , ,24 99,93 213,73 Dotacje , , , ,24 99,93 213, urzędy pracy , , , ,00 100,00 118,35 Wynagrodzenia , , , ,48 100,00 125,48 wynagrodzeń , , , ,29 100,00 108,47 bieŝące , , , ,23 100,00 139,81 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność , ,80 75,62 0 Wynagrodzenia , ,20 100,00 0 wynagrodzeń , ,86 99,99 0 bieŝące , ,74 69,47 0 W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej zwiększono planowane wydatki o ,00 zł. ogółem wyniosło ,04 zł, co stanowiło 96,73 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu do wykonania w 2007 r. wyniósł 34,81. Wpłynęło na to zwiększenie środków z Funduszu Pracy na zadania go Urzędu Pracy oraz dodatkowe środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Przekazano ,24 zł dotacji (przy współudziale Gminy Górzyca w kwocie 5.556,00 zł) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w śabicach. Urzędy Pracy wydatkowały na swą działalność ,00 zł. Główne wydatki to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 89,00 wykonanych wydatków. Wskaźnik wzrostu do wykonania w 2007 r. wyniósł 18,35 z uwagi na zwiększone środki z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Pracy. W zakresie pozostałej działalności zrealizowano projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,80 zł oraz przy udziale własnym Powiatu w kwocie ,00 zł. 56

15 Dział na 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,65 99,99 60, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , ,00 100,00 115,18 Wynagrodzenia , , , ,67 100,00 107,82 wynagrodzeń , , , ,02 100,00 113,27 bieŝące , , , ,31 100,00 146, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , ,92 99,94 121,69 Wynagrodzenia , , , ,83 100,00 116,13 wynagrodzeń , , , ,64 100,00 113,42 bieŝące , , , ,45 99,62 166, Internaty i bursy szkolne , , , ,00 100,00 27,42 Wynagrodzenia , , , ,96 100,00 35,93 wynagrodzeń , , , ,52 100,00 35,38 bieŝące , , , ,52 100,00 16, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4.737, , , ,00 100,00 102,22 Wynagrodzenia 1.400, , ,00 100,00 100,00 bieŝące 3.337, , , ,00 100,00 103, Pomoc materialna dla uczniów , , ,73 100,00 13,91 bieŝące , , ,00 100,00 8,73 Dotacje , ,73 100, Szkolne schroniska młodzieŝowe 1.500, , , ,00 100,00 133,33 Wynagrodzenia 900, , , ,00 100,00 144,44 wynagrodzeń 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 bieŝące 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 57

16 85495 Pozostała działalność , ,00 100,00 0 bieŝące , ,00 100,00 0 W wyniku zmian dokonanych w trakcie wykonywania budŝetu planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejszyły się o ,00 zł. Głównym powodem było przeniesienie do działu 801 wydatków dotyczących działalności stołówek szkolnych w kwocie ,00 zł. Dodatkowo dokonano zwiększenia planowanych wydatków o środki pochodzące z subwencji i rezerwy subwencji oświatowej w ogólnej kwocie ,00 zł, dotacji na zadania własne w kwocie ,00 zł, rozwiązania rezerwy celowej w kwocie ,00 zł, kredyty bankowego w kwocie ,00 zł, oszczędności w kwocie ,00 zł, dodatkowych dochodów wypracowanych przez placówki oświatowe w kwocie 3.375,00 zł oraz z pozostałych źródeł 3.000,00 zł. ogółem wyniosło ,65 zł, co stanowiło 99,99 zaplanowanej kwoty. było mniejsze o 39,37 w porównaniu z rokiem 2007 głównie ze względu na wspomniane wcześniej przeniesienie stołówek, a takŝe ze względu na zlikwidowanie stypendiów unijnych dla uczniów i przekazanie duŝo mniejszych środków na stypendia dla uczniów z obszarów po byłych PGR. Zadanie w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizował Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, internaty przy Zespołach Szkół: Technicznych, Ekonomiczno-Rolniczych i Ekonomicznych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wykonał w całości zaplanowane wydatki. W trakcie roku zwiększono plan o ,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieŝące. W jednostce wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli, zakupiono za ,00 zł wyposaŝenie i pomoce dydaktyczne do nowo powstałych pracowni terapeutycznych, wydatkowano ,02 zł na wyŝywienie uczniów, za kwotę ,83 zł wykonano kompleksowy remont kilku pomieszczeń Ośrodka przystosowując je na potrzeby pracowni terapeutycznych. Ponadto zrealizowano z udziałem środków w kwocie 3.000,00 zł pozyskanych z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum projekt pn. Zdrowie w jabłku. Głównym celem tego projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego Ŝywienia. Ośrodek wydatkował takŝe 8.961,00 zł na doskonalenie nauczycieli oraz kwotę ,99 zł na instalację monitoringu wizyjnego. wydatków Ośrodka było wyŝsze w porównaniu z 2007 r. o 15,18 z uwagi na zwiększony zakres prac, na które skierowano dodatkowe środki. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała ,92 zł. Planowane wydatki wzrosły o ,00 zł, m.in. ze względu na realizację dodatkowych zadań finansowanych z dotacji. Poradnia wdroŝyła podwyŝkę płac dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Za ogólną kwotę ,92 zł zrealizowała program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy, Rządowy Program Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły, a takŝe zakupiła specjalistyczną skalę do diagnozy rozwoju małego dziecka w wieku 0-3 roku Ŝycia oraz sprzęt i oprogramowanie do przeprowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieŝy. Internaty szkolne przy Zespołach Szkół: Technicznych, Ekonomiczno-Rolniczych i Ekonomicznych wydatkowały ogółem ,00 zł głównie na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi oraz bieŝące funkcjonowanie placówek. Zmniejszenie planu i mniejsze wykonanie w 2008 r. było spowodowane wyłączeniem stołówek szkolnych dotychczas prowadzonych w rozdziale Wydatkowano takŝe ,00 zł na stypendia uczniowskie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Ponadto rozliczono się z dotacji z 2007 r. w ogólnej kwocie ,73 zł. Wydatkowano równieŝ 4.842,00 zł na wypoczynek młodzieŝy szkolnej. W 2008 r. wypłacono kwotę 5.200,00 zł stypendiów dla 13 uczniów z trzech szkół powiatowych w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŝy szkolnej. Szkolne schronisko młodzieŝowe przy Zespole Szkól Ekonomicznych wydatkowało 2.000,00 zł na swą działalność. 58

17 Dział na 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacje , Wydatki majątkowe , Nie doszło do realizacji przekazanie planowanej dotacji. Ponadto przesunięto na 2009 r. planowaną realizację termomodernizacji obiektów w Powiecie Słubickim. Dział na 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,21 98,28 76, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , ,21 97,13 69,89 Wynagrodzenia 725, bieŝące , , , ,21 97,13 70, Biblioteki , , , ,00 100,00 88,89 Dotacje , , , ,00 100,00 88,89 W zakresie zadań kulturalnych wydatkowano ,21 zł na współfinansowanie lub organizację imprez i zdarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Słubickiego, m.in.: Koncert Noworoczny, Święto Odry, Turniej Szkół Średnich Powiatu Słubickiego i Sulęcińskiego, Powiatowy Turniej z Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Europejski Festiwal Kultury Dziecięcej Razem we wspólnej Europie w Monachium, X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej na Węgrzech, zakup przewodników turystycznych Szlakiem zakonów rycerskich po Ziemi Lubuskiej, Festiwal kulinarny Smaki i Smaczki Ziemi Lubuskiej Rzepin 2008, Finał Światowy Odysei Umysłu w USA, przedsięwzięcie Po obu stronach Odry Aurith-Urad 2008 w Uradzie, obchody Święta Dnia Niepodległości, koncert kolęd Rodziny Pospieszalskich, europejski festiwal piosenki autorskiej transvocale w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, X Lubuskie Święto Plonów w Rokitnie, zawody Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, impreza integracyjno-promocyjna Jesień w Gliśnie, XV Festiwal Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego Sulęcin-Tursk 2008, konkurs plastyczny Razem przeciw ubóstwu, impreza pod hasłem: Weckujemy jesień oraz Turniej wypieków młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych. Przekazano ,00 zł dotacji dla Gminy Słubice na finansowanie zadań powiatowych wykonywanych przez Bibliotekę Miasta i Gminy w Słubicach. Ze środków dotacji Biblioteka zakupiła księgozbiór podręczny w ilości 143 woluminów, zrealizowała 10 wyjazdów do placówek bibliotecznych powiatu słubickiego w celu omówienia bieŝącej działalności, działań kulturalni-oświatowych, gromadzenia materiałów do działu regionalnego, akcje Tydzień Bibliotek 2008 pod hasłem Biblioteka miejscem spotkań. Ponadto odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Śmigielską w ramach prowadzonego Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki. Ogłoszono równieŝ konkurs literacko-plastyczny pt. Magiczna bombka o zasięgu powiatowym. 59

18 Dział na 926 Kultura fizyczna i sport , , , ,51 99,12 65, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,51 99,12 65,21 bieŝące , , , ,51 99,12 77,40 Wydatki majątkowe 5.982, W 2008 r. wydatkowano ,51 zł m.in. na: ufundowanie stypendium sportowego dla Mirosława Pycha, nagrody dla uczestników XXIX Rejonowego Turnieju Par BrydŜa Sportowego MKS Polonia, patronat nad Biegami Przełajowymi w Golicach pn. X Mila Golicka, dofinansowanie Mistrzostw Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w biegach na przełaj Słubice , wojewódzkich zawodów strzeleckich z broni kulowej Ligii Obrony Kraju, Wojewódzkich Zawodów Sportowo-PoŜarniczych DruŜyn OSP i MDP we Wschowie, organizacja I Powiatowych Zawodów SłuŜb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym w Grzmiącej, dofinansowanie ćwiczeń poŝarniczo-gaśniczych w Lubiechni Wielkiej, festynu sportowego ochotniczej straŝy poŝarnej w Radachowie, XI Ogólnopolskich Igrzysk LZS, organizacja I Grand Prix Powiatu Słubickiego w Wędkarstwie w Nowym Młynie koło Rzepina, dofinansowanie Deblowego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Słubickiego, organizacja imprezy pn. Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym w Górzycy oraz przedsięwzięcia pn. Podsumowanie roku sportowego 2007 w Powiecie Słubickim. Przebieg realizacji wydatków nie budził zastrzeŝeń. ogółem w 2008 r. wyniosło ,76 zł. Stanowiło to 95,60 w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości ,00 zł. Wskaźnik wzrostu w stosunku do wykonania w 2007 r. wyniósł 8,88. Na 31 grudnia 2008 r. wykazano ,65 zł zobowiązań niewymagalnych z następujących tytułów: wynagrodzenia i pochodne ,27 zł, dostawy towarów i usług ,84 zł, zakup energii ,92 zł, pozostałe ,62 zł. Nie stwierdzono na koniec roku budŝetowego zobowiązań wymagalnych. 3. Przychody i rozchody budŝetu Powiatu Słubickiego 31 grudnia 2008 r. Przychody ogółem , ,31 1. Przychody z zaciągniętych kredytów bankowych , ,00 2. Przychody z innych rozliczeń krajowych , ,31 Rozchody ogółem , ,00 1. Spłaty kredytów , ,00 Na dzień 31 grudnia 2008 r. planowane przychody wyniosły ,00 zł. Planowanym źródłem przychodów był kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł oraz wolne środki w kwocie ,00 zł pochodzące z rozliczeń kredytów z ubiegłych lat. 60

19 przychodów na 31 grudnia 2008 r. wyniosło ,31 zł. Źródłem wykonanych przychodów był zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,31 zł. Zaplanowane rozchody budŝetu na 31 grudnia 2008 r. wyniosły ,00 zł i były przeznaczone na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów. na koniec roku budŝetowego było zgodne z planem. 4. Deficyt lub nadwyŝka budŝetu Planowany deficyt budŝetu Powiatu Słubickiego wyniósł na dzień 31 grudnia 2008 r. kwotę ,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano z kredytu bankowego i z wolnych środków. Powiat zakończył rok budŝetowy 2008 deficytem wielkości ,51 zł, który został sfinansowany zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami. Z zaciągniętego w 2008 r. kredytu w kwocie ,00 zł spłacono raty wcześniejszych kredytów w wysokości ,00 zł, ,00 zł kredyt w BGK O/Szczecin ,00 zł kredyt w BZ WBK 1 O/Słubice Na dzień 31 grudnia 2008 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosił ,00 zł, ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2004 r. w BZ WBK 1 O/Słubice (spłata do końca 2009 r.) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2005 r. w BGK O/Szczecin (spłata do końca 2011 r.) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2008 r. w BGK O/Zielona Góra (spłata do końca 2025 r.) 5. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych Dochody w zł Dział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 89, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Nadzór budowlany , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,96 100, Komisje poborowe , , ,18 100, obronne , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 100, Obrona cywilna 2.150, , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,07 98, Ośrodki wsparcia , ,89 99,99 RAZEM: , , ,08 99,30 61

20 Wydatki w zł Dział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 89, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Nadzór budowlany , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,96 100, Komisje poborowe , , ,18 100, obronne , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 100, Obrona cywilna 2.150, , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,07 98, Ośrodki wsparcia , ,89 99,99 RAZEM: , , ,08 99,30 Planowana kwota dochodów dotacji na zadania zlecone została zwiększona o ,00 zł. Zwiększenia dotyczyły zadań realizowanych w gospodarce mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, obronie narodowej, bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpoŝarowej, ochronie zdrowia oraz pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wpłynęło do budŝetu ,08 zł. co stanowiło 99,30 planowanej kwoty. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły ,08 zł. co stanowiło 99,30 planowanej kwoty. W 2008 r. Powiat wykonywał zadania zlecone związane z pobieraniem dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za zarząd, uŝytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierŝawy, przekształcenia i odpłatnego nabycia prawa własności. Planowane dochody z tych tytułów wyniosły ,00 zł. W 2008 r. odprowadzono do budŝetu państwa ,31 zł dochodów, natomiast do budŝetu Powiatu z tytułu 25,00 udziału w dochodach Skarbu Państwa kwotę ,44 zł. Ponadto odprowadzono do budŝetu państwa kwotę 2.018,94 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz do budŝetu Powiatu kwotę 106,26 zł z tytułu 5,00 udziału w tych dochodach. 6. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Na dzień 31 grudnia zaplanowano ,00 zł wydatków na udział własny w modernizacji drogi powiatowej Nr 1249F Cybinka-Jerzmanice. Poniesiono ,00 zł wydatków w tym zakresie. Okres realizacji tego zadania zaplanowano w okresie Źródłem pokrycia wydatku w 2008 r. był kredyt bankowy. Nie doszło do realizacji w 2008 r. zaplanowanego w kwocie ,00 zł udziału własnego przeznaczonego na przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji powiatowych obiektów uŝyteczności publicznej. Zaplanowano realizację zadania w latach w 2008 r. limitów wydatków budŝetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Słubickiego na lata przedstawiono w poniŝszej tabeli: 62

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000 6 Załącznik Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Plan wydatków budŝetu Powiatu Proszowickiego na 2011 rok Dział Rozdział Nazwa rodzaj wydatku Kwota /w zł./ 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4. REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Ogółem Wydatki wykonane w tym: WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok...

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 grudnia 2006 r. Nr 187 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI: 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 w sprawie budżetu Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo