Plan na Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 100,00 55, Prace geodezyjnourządzeniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan na 01.01.08. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.275,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 55,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe"

Transkrypt

1 Realizację wydatków budŝetu Powiatu w 2008 r. z uwzględnieniem wykonania 2007 roku, planu na początek 2008 roku, planu po zmianach na 31 grudnia 2008 r., wskaźnika realizacji planu oraz dynamiki przedstawiono w poniŝszych tabelach: Dział na 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 100,00 55, Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , ,00 100,00 55,00 bieŝące , , , ,00 100,00 55,00 Środki z dotacji wydatkowano na przeniesienie na własność siedlisk-gruntów pod budynkami na rzecz byłych rolników oraz na przeniesienie własności gruntów rolnych tzw. rentówek na rzecz byłych rolników. było mniejsze w porównaniu z 2007 r. o 45,00 z uwagi na otrzymanie mniejszej kwoty dotacji. Dział na 020 Leśnictwo , , , ,39 89,92 97, Gospodarka leśna , , , ,80 89,02 95,86 bieŝące , , , ,80 89,02 95, Nadzór nad gospodarką leśną 3.419, , , ,59 99,79 116,74 bieŝące 3.419, , , ,59 99,79 116,74 Wydatkowano ,32 zł na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wydatki były pokrywane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niewydatkowanie planowanych środków spowodowane było wstrzymaniem wypłaty ekwiwalentu w związku z nabyciem przez właściciela gruntu prawa do renty rolniczej. Dodatkowo na zadania związane z gospodarka leśną wydatkowano 1.304,48 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 89,02. W porównaniu do wykonania w 2007 r. wykonanie w 2008 r. było mniejsze o 4,14. Na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano 3.991,59 zł. Zlecono inwentaryzację stanu lasów, powierzono Nadleśniczym Nadleśnictw Cybinka, Krosno Odrz., Ośno Lubuskie. oraz Rzepin prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, a takŝe zakupiono sprzęt do oznaczania drewna. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 99,79. w 2008 r. było większe o 16,74 od wykonania w 2007 r. 43

2 Dział na 600 Transport i łączność , , , ,63 84,61 142, Drogi publiczne powiatowe , , , ,63 84,61 142,55 Wynagrodzenia , , , ,19 100,00 112,04 wynagrodzeń , , , ,61 100,00 102,81 bieŝące , , , ,20 100,00 144,14 Wydatki majątkowe , , , ,63 59,89 201,56 W wyniku zmiany planu wydatków ostateczna kwota w 2008 r. wyniosła ,00 zł. Zwiększono plan o: ,00 zł na gospodarowanie i zarządzanie nieruchomością po byłej Przychodni Lekarskiej. Źródło pokrycia: dochody własne wypracowane przez Zarząd, ,00 zł na zakupy majątkowe (sprzęt drogowy). Źródło pokrycia: oszczędności w wydatkach bieŝących Zarządu, ,00 zł na wykonanie punktu do waŝenia pojazdów (inwestycja). Źródło pokrycia: kredyt bankowy, ,00 zł na przebudowę drogi w m. Spudłów (inwestycja). Źródło pokrycia: kredyt bankowy, ,00 zł na remonty dróg, - Nowy Lubusz za ,00 zł; źródło pokrycia: otrzymane odszkodowanie za zniszczenia na tej drodze - Słubice-Pławidło za ,00 zł; źródło pokrycia: kredyt bankowy. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych ze względu na brak realizacji w ogólnej kwocie ,00 zł, w tym na drodze Cybinka-Jerzmanice ( ,00 zł - z udziałem środków unijnych i od Gminy Cybinka). Wydatkowano w 2008 r. ogółem ,63 zł, co stanowiło 84,61 planu. W zaplanowanej wielkości wykonano wynagrodzenia z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieŝące. wydatków majątkowych wyniosło 59,89 zaplanowanej kwoty. W zakresie pozostałych wydatków bieŝących zrealizowano m.in. następujące zadania: przystosowano lokale w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej w celu ich zbycia, - roboty elektryczne za ,04 zł, - roboty budowlane za ,20 zł, utrzymanie sieci dróg powiatowych, - bieŝące za ,21 zł, - zimowe za ,45 zł, - zakup znaków drogowych za ,32 zł, - eksploatacja sprzętu za ,04 zł, pozostałe koszty funkcjonowania Zarządu Dróg (energia, materiały, narzędzia, wyposaŝenie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia itp.) za ,80 zł, remonty, - prace murarskie w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej za ,00 zł i chodnik za 3.764,14 zł, - droga powiatowa Pławidło-Słubice za ,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2008 r.) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły ogółem ,63 zł. W ramach tych środków wykonano następujące zadania: przebudowę ścieŝki pieszo-rowerowej Cybinka-Białków za ,93 zł, aktualizację dokumentacji technicznej Cybinka-Jerzmanice za ,00 zł, budowę stanowiska do waŝenia pojazdów za ,13 zł, 44

3 przebudowę chodników i dróg, - w m. Lubiechnia Wielka za ,14 zł, - w m. Lisów-Starków-Kowalów za ,43 zł, - w m. śabice-spudłów-sienno za ,00 zł, zakupiono sprzęt drogowy za ,00 zł. ogółem wydatków na drogach powiatowych było wyŝsze w 2008 r. od wykonania w 2007 r. o 42,55, w tym w zakresie inwestycji o ponad 100,00. Dział 45 na 630 Turystyka , , , ,00 100,00 4, Pozostała działalność , , , ,00 100,00 4,16 Wynagrodzenia 1.800, bieŝące , , , , Dział Wydatkowano 2.000,00 zł na opłacenie składki członkowskiej w Lubuskiej Organizacji Turystycznej. na 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,11 92,72 388, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,11 92,72 388,74 Wynagrodzenia , ,00 100,00 0 bieŝące , , , ,11 93,84 335,40 Wydatki majątkowe , ,00 85,00 0 Pokrycie zwiększonych wydatków o ,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone w kwocie ,00 zł oraz z wolnych środków własnych Powiatu w kwocie ,00 zł. ogółem stanowiło 92,72 zaplanowanych wydatków i było wyŝsze o 288,74 w porównaniu z rokiem Wiązało się to ze zwiększeniem w 2008 r. kwoty dotacji na zadania zlecone oraz przekazaniem środków własnych Powiatu na pokrycie zwiększonych potrzeb w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu. Z dotacji na zadania zlecone wydatkowano ,98 zł na: ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaŝy nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy oraz w celu aktualizacji opłaty rocznej, opłaty sądowe za złoŝenie wniosku dotyczącego rozgraniczenia działek, mapy i wypisy z rejestru gruntów na potrzeby wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntów, program komputerowy Mienie do prowadzenia rejestru mienia Skarbu Państwa. Na gospodarowanie mieniem powiatowym wydatkowano ,13 zł. Środki przeznaczono na: ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaŝy nieruchomości stanowiących własność Powiatu, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaŝy, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu, koszty utrzymania nieruchomości połoŝonej przy Al. Niepodległości 6 w Słubicach oraz przy ul. Lwowskiej 1 w Cybince Nasza Chata. Ponadto z dodatkowych środków wykonano niezbędne prace do wydzielenia samodzielnych lokali uŝytkowych w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej, w tym za ,00 zł prace inwestycyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4 Dział na 710 Działalność usługowa , , , ,95 100,00 131, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , ,95 100,00 114,93 Wynagrodzenia , , , ,46 100,00 115,77 wynagrodzeń , , , ,49 100,00 112,43 bieŝące 5.120, , , ,00 100,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , ,00 100,00 144,61 bieŝące , , , ,00 100,00 144, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 100,00 160,00 bieŝące , , , ,00 100,00 160, Nadzór budowlany , , , ,00 100,00 134,33 Wynagrodzenia , , , ,72 100,00 118,81 wynagrodzeń , , , ,78 100,00 111,93 bieŝące , , , ,50 100,00 196,57 Pokrycie zwiększonych wydatków pochodziło z dotacji na zadania zlecone w ogólnej kwocie ,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5.510,00 zł. Środki z dotacji wydatkowano na modernizację osnowy geodezyjnej dla m. Słubice, Rzepin i Nowy Lubusz- Pławidło, kontrolę opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie mapy cyfrowej Górzycy, opracowanie danych dla gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji zapisów ksiąg wieczystych. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkował ze środków dotacji i własnych Powiatu na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz pozostałe koszty utrzymania Ośrodka. Zwiększenie planu o 5.510,00 zł dotyczyło wynagrodzeń pracowników Ośrodka. Wydatki działalności usługowej zostały wykonane w zaplanowanej wielkości. było wyŝsze o 31,78 w porównaniu z 2007 r., a w zakresie prac i opracowań geodezyjnych wyŝsze w granicach 45-60,00. Wiązało się to ze zwiększeniem wysokości przyznanych dotacji w 2008 r. 46

5 Dział 47 na 750 Administracja publiczna , , , ,61 97,29 117, Urzędy wojewódzkie , , , ,96 100,00 145,13 Wynagrodzenia , , , ,00 100,00 142,97 wynagrodzeń , , , ,96 100,00 143,40 bieŝące , ,00 100, Rady powiatów , , , ,40 99,23 113,80 Wynagrodzenia 8.000, , , ,00 100, bieŝące , , , ,40 99,21 113, Starostwa powiatowe , , , ,29 97,06 116,82 Wynagrodzenia , , , ,18 98,77 114,36 wynagrodzeń , , , ,75 91,56 108,91 bieŝące , , , ,79 95,44 122,93 Wydatki majątkowe , , , ,57 99,94 122, Komisje poborowe , , , ,96 100,00 99,29 Wynagrodzenia 4.450, , , ,00 100,00 100,00 wynagrodzeń 1.830,12 900, , ,93 100,05 100,37 bieŝące , , , ,14 99,99 99,07 Dotacja 0 0 1,00 0,89 89,00 0 Pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie administracji publicznej pochodziło ze środków dotacji na zadania zlecone i wykonywane w ramach porozumienia z Wojewodą w ogólnej kwocie ,00 zł oraz ze środków własnych w ogólnej kwocie ,00 zł. Środki z dotacji wydatkowano na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych, pozostałe zadania rządowe wykonywane przez oraz przeprowadzenie poboru do wojska. wydatków pokrywanych z dotacji w 2008 r. było wyŝsze o ponad 45,00 od wykonania w 2007 r. ze względu na zwiększoną dotację. Wydatki na obsługę Rady Powiatu wyniosły ,40 zł, co stanowiło 99,23 zaplanowanej kwoty. Niewykonanie planu wynikło z braku potrzeb w zakresie podróŝy słuŝbowych radnych. W porównaniu z 2007 r. wykonanie było wyŝsze o 13,80 z uwagi na zwiększenie kosztów diet i innych wydatków. W Starostwie dokonano zwiększenia planu z powodu konieczności zapewnienia środków finansowych na pokrycie prowizji od zaciągniętego kredytu bankowego. wydatków w Starostwie wyniosło ,29 zł, co stanowiło 97,06 zaplanowanej kwoty. Mniejsze wydatki niŝ planowano wystąpiły w wynagrodzeniach i pochodnych od nich, a takŝe w zakupie materiałów, energii, usług i delegacjach słuŝbowych. w 2008 r. było wyŝsze o 16,82 w porównaniu z 2007 r. z uwagi na zwiększenie kosztów wynagrodzeń, utrzymania jednostki, a takŝe zwiększenia środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Główne wydatki w Starostwie Powiatowym to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 63,00 wykonanych wydatków. bieŝące to m.in.: materiały biurowe, paliwo do samochodów słuŝbowych, prenumerata, wydatki promocyjne i okolicznościowe, wyposaŝenie biur w sprzęt, w tym komputerowy ,78 zł,

6 energia ,98 zł, remonty bieŝące i naprawy ,73 zł, zakup usług pozostałych ,91 zł, w tym za ,53 zł zakupy związane z rejestracją samochodów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne ,89 zł, programy i licencje komputerowe oraz akcesoria ,90 zł, szkolenia, delegacje ,17 zł, papier do ksero 9.983,41 zł, odpis na zfśs ,00 zł, pozostałe ,02 zł. W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: rozbudowa budynku ,36 zł, sieć strukturalna w serwerowni ,00 zł, zestawy komputerowe ,75 zł, skaner 9.638,00 zł, serwer plików Q-NAP do serwerowni 8.775,46 zł. Dział 48 na 752 Obrona narodowa , ,00 100, obronne , ,00 100,0 0 Wynagrodzenia ,00 900,00 100,0 0 bieŝące ,00 300,00 100,0 0 Dział Wydatkowano z dotacji na zadania zlecone 1.200,00 zł na koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego. na 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,42 100,00 114, Komendy powiatowe Policji 1.500, , ,00 99, ,00 bieŝące 1.500, , ,00 99, , Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,00 100,00 113,81 Wynagrodzenia , , , ,05 100,00 119,10 wynagrodzeń , , , ,66 100,00 117,24 bieŝące , , , ,29 100,00 96,34 Dotacje majątkowe , ,00 100,00 0

7 75414 Obrona cywilna 5.149, , , ,42 99,97 41,76 bieŝące 5.149, , , ,00 100,00 41,75 Dotacje ,42 42,00 0 W trakcie wykonywania budŝetu zwiększono planowane wydatki o ,00 zł z przeznaczeniem na fundusz celowy dla Policji na przedsięwzięcie dotyczące zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Środki otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Słubicach i przeznaczyła je na rekompensatę pienięŝną za ponadnormatywny czas słuŝby funkcjonariuszy Komendy. wyniosło ,00 zł, co stanowiło 99,75 planu. W wyniku zwiększonej dotacji na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej wykonane wydatki wyniosły ,00 zł. było wyŝsze o 13,81 w porównaniu do wykonania w 2007 r. ze względu na wyŝsze kwoty dotacji otrzymane w 2008 r. Komenda Powiatowa wydatkowała środki na wynagrodzenia funkcjonariuszy i koszty utrzymania jednostki. Ze środków budŝetu Powiatu przekazano Komendzie j PSP ,00 zł dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. DoposaŜenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mitsubishi Canter w zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z celem. W pełni wykorzystano 2.150,00 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Dział na 757 Obsługa długu publicznego , , , ,44 96,31 126, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek , , , ,44 96,31 126,11 Odsetki i dyskonto , , , ,44 96,31 126, Rozliczenia z tytułu poręczeń , Wypłaty z tytułu gwarancji, poręczeń , W trakcie wykonywania budŝetu zwiększono do kwoty ,00 zł planowane środki na obsługę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych. Powodem było planowane zaciągnięcie kolejnego kredytu długoterminowego. Spłaty odsetek od kredytów wyniosły w 2008 r ,44 zł, co stanowiło 96,31 planu. Dotyczyły następujących kredytów zaciągniętych w: BZ WBK 1 O/Słubice ,83 zł, BGK O/Szczecin ,91 zł, BGK O/Zielona Góra ,93 zł, BS Ośno Lub ,77 zł (kredyt w rachunku bieŝącym). Wzrosły w stosunku do wykonania w 2007 r. z uwagi na zmiany stóp procentowych oraz zaciągnięcie w ciągu roku budŝetowego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieŝącym. W trakcie wykonywania budŝetu zmniejszono o ,00 zł planowane wydatki na zapewnienie spłaty z tytułu poręczeń udzielonych SP ZOZ w Słubicach. W 2008 r. Szpital Powiatowy wywiązywał się z zobowiązań wobec kredytodawców i nie było potrzeby uruchomienia planowanych środków na rozliczenia z tytułu poręczeń. Wielkość kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Słubicach i poręczonych przez Powiat Słubicki wyniosła na koniec 2008 r.: ,00 zł zaciągnięte w BRE BH Warszawa, ,00 zł zaciągnięte w Nordea Bank Gdynia. 49

8 Dział 50 na 758 RóŜne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwa ogólna , , Rezerwa celowa , , W 2008 r. nie wykorzystano w całości zaplanowanych rezerw. Pozostało ,00 zł rezerwy ogólnej oraz ,00 zł rezerwy celowej, z tego ,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej i ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział na 801 Oświata i wychowanie , , , ,87 100,00 106, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,00 100,00 0 Wynagrodzenia , , ,26 100,00 0 wynagrodzeń , , ,68 100,00 0 bieŝące , , ,06 100,00 0 Wydatki majątkowe , , ,00 100, Licea ogólnokształcące , , , ,00 100,00 102,30 Wynagrodzenia , , , ,80 100,00 96,72 wynagrodzeń , , , ,26 100,00 99,90 bieŝące , , , ,94 100,00 142,51 Dotacje , , , ,00 100,00 48, Licea profilowane , , , ,00 100,00 77,89 Wynagrodzenia , , , ,00 100,00 81,54 wynagrodzeń , , , ,00 100,00 80,35 bieŝące , , , ,00 100, Szkoły zawodowe , , , ,88 100,00 85,00 Wynagrodzenia , , , ,81 100,00 81,72 wynagrodzeń , , , ,79 100,00 77,93 bieŝące , , , ,40 100,00 91,67 Wydatki majątkowe , ,00 100,00 0 Dotacje , , , ,88 100,00 147,93

9 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,70 99,99 87,66 bieŝące , , , ,70 99,99 87, Stołówki szkolne , ,00 100,00 0 Wynagrodzenia , ,29 100,00 0 wynagrodzeń , ,79 99,99 0 bieŝące , ,92 100,00 0 Wydatki majątkowe , ,00 100, Pozostała działalność , , , ,29 99,98 254,22 Wynagrodzenia , , , ,51 99,96 48,69 wynagrodzeń 1.238, , ,03 99,40 92,71 bieŝące , , , ,50 100,00 456,65 Wydatki majątkowe , , ,25 99,96 219,82 Dotacje ,00 240,00 100,00 0 Planowane wydatki na oświatę wzrosły w trakcie wykonywania budŝetu o ,00 zł. Środki na pokrycie zwiększonych wydatków pochodziły z: zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie ,00 zł, rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, przeniesienia działalności stołówek z dotychczasowego działu 854 w kwocie ,00 zł, dotacji na zadania własne w kwocie ,00 zł, dodatkowo wypracowanych przez szkoły dochodów w kwocie ,00 zł, środków strukturalnych na realizację projektu w kwocie ,00 zł, kredytu zaciągniętego przez Powiat w kwocie ,00 zł, rozwiązania rezerwy celowej na zadania oświatowo-wychowawcze w kwocie ,00 zł, oszczędności na poszczególnych zadaniach w kwocie ,00 zł. Wydatkowano w całości zaplanowane środki na oświatę i wychowanie. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty działalności bieŝącej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wyŝywienie uczniów, wydatki majątkowe oraz pozostałą działalność oświatową. wyniosło ,87 zł i było wyŝsze w porównaniu do 2007 r. o 6,04. Wydatki oświatowe realizowały Zespoły Szkół: Licealnych, Ekonomiczno-Rolniczych, Technicznych, Ekonomicznych, Leśnych oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który rozpoczął swą działalność z dniem 1 stycznia 2008 r., a takŝe. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zmniejszył planowane wydatki o ,00 zł i przekazał środki na cele wykonywane przez pozostałe jednostki oświatowe i wychowawcze. Główne wydatki ZE-AS to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 73,00 wykonanych wydatków. Ponadto wydatkowano środki na działalność jednostki, m.in.: - zakup programów i licencji komputerowych łącznie z instalacją oraz innych akcesoriów za ,00 zł w związku z przeprowadzoną informatyzacją dotychczas ręcznie prowadzonej księgowości, - zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń, wyposaŝenia nowej jednostki za ,29 zł, - zakupu usług w zakresie szkoleń dyrektorów szkół w związku z wdroŝeniem systemu Sigma Optivum do wspomagania zarządzaniem organizacją oświaty za ,00 zł, - zakup i montaŝ klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych. 51

10 Jednostka zrealizowała równieŝ inne zadania z zakresu pozostałej działalności oświaty, m.in.: - wydatkowano 460,00 zł (w tym 132,00 z dotacji) na prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego, - sfinansowano obchody Roku Herbertowskiego, Festiwal Twórczości Artystycznej Szkół Średnich, obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody na konkurs plastyczny Mój ulubiony bohater i uczniowski turniej piłki noŝnej za ogółem ,00 zł, - zakupiono na potrzeby szkół za ,00 zł cztery komplety tablic interaktywnych. Zespół Szkół Licealnych wydatkował ,00 zł na działalność Liceum, 4.840,09 zł na dokształcanie nauczycieli, 2.976,12 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny oraz ,67 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki. Kwotę ,00 zł wydatkowano na remonty szkolne (schody, podłogi, okna). Zespół Szkół Technicznych wydatkował ,00 zł na działalność liceum profilowanego, ,00 zł na szkołę zawodową, ,00 zł na stołówkę szkolną, 5.584,08 zł na dokształcanie nauczycieli, 520,63 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny oraz ,99 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Za kwotę ,00 zł wykonano remonty w szkole, m.in. wymieniono wewnętrzną instalację wodociągową wraz z przyłączem. Zakupów inwestycyjnych dokonano w stołówce szkolnej. Za ogólną kwotę ,00 zł zakupiono szatkownicę, zmywarkę, patelnię elektryczną i szafę chłodniczą. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych wydatkował na działalność szkoły ,00 zł, na dokształcanie nauczycieli 6.342,84 zł, na działalność stołówki szkolnej ,00 zł, z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny 2.323,62 zł oraz ,99 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycielom, zakupiono sprzęt i wyposaŝenie. Za kwotę ,00 zł wyposaŝono nowo powstałe pomieszczenia do nauki. Na remonty w szkole wydatkowano ,41 zł, m.in. na wymianę okien i drzwi ewakuacyjnych, wymieniono wykładziny na korytarzach szkolnych. Zespół Szkół Ekonomicznych wydatkował ,00 zł na utrzymanie szkoły, w tym ,00 zł wydatków majątkowych, 8.747,86 zł na dokształcanie nauczycieli, ,00 zł na utrzymanie stołówki szkolnej, 1.409,96 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny, ,61 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole oraz ,00 zł na realizację dwóch projektów z udziałem środków strukturalnych. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono sprzęt i wyposaŝenie, w tym kino domowe do pracowni multimedialnej. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę ,00 zł przeprojektowano instalację centralnego ogrzewania i dokonano modernizacji kotłowni. Zrealizowano dwa projekty z udziałem środków strukturalnych za ogólną kwotę ,00 zł, tj. Ze wsi na Wiejską oraz Kuchnia regionalna paszportem do świata turystyki. Zespół Szkół Leśnych wydatkował ,00 zł na utrzymanie szkoły, 1.399,83 zł na dokształcanie nauczycieli, 373,21 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli. Pozostałe środki wydatkowano na działalność szkolną. wydatkowało ,00 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz ,88 zł na dotacje w związku z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z powiatami w zakresie praktyk uczniowskich. Zwrócono 240,00 zł dotacji wynikających z rozliczeń 2007 r. Wykorzystano 6.800,00 zł tytułem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 52

11 Dział na 851 Ochrona zdrowia , , , ,05 98,72 242, Szpitale ogólne , , ,00 100,00 0 Wydatki majątkowe , ,00 100,00 0 Dotacje majątkowe , , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych , , , ,07 98,10 141,71 bieŝące , , , ,07 98,10 141, Pozostała działalność , ,98 27,10 0 bieŝące , ,98 27,10 0 Planowane wydatki na ochronę zdrowia wzrosły w trakcie roku budŝetowego o ,00 zł. Pokrycie zwiększonych wydatków pochodziło z następujących źródeł: ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie ,00 zł w związku z ustawową zmianą podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy, który wydatkował na ten cel ,07 zł, tj. 98,10 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu wykonania do roku 2007 r. wyniósł 41,71. Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2008 r. objęto osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zwrócono nie wykorzystane z braku potrzeb środki dotacji w kwocie ,93 zł, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,00 zł oraz udziału własnego Powiatu w kwocie ,00 zł wymieniono windę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami. Winda została przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wydatki zostały objęte wykazem wydatków niewygasających z upływem 2008 r., ze środków własnych Powiatu przekazano SP ZOZ w Słubicach dodatkowo 2 dotacje na inwestycje szpitalne: ,00 zł na modernizację pomieszczeń sutereny w Szpitalu Powiatowym, ,00 zł na zakup karetek pogotowia i sprzętu medycznego. Zgodnie z planem przekazano ,00 zł dotacji na dokończenie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Środki pochodzące z wszystkich trzech dotacji wydatkowano w zaplanowanej wielkości i zgodnie z celem na jaki je przeznaczono. ze środków własnych zaplanowano wydatkować 4.000,00 zł na realizację programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym pn. MAM HAKA NA RAKA. Do programu przystąpiła młodzieŝ z Zespołu Szkół Licealnych. Wydatkowano 1.083,98 zł, co stanowiło 27,10 planu. 53

12 Dział 54 na 852 Pomoc społeczna , , , ,88 86,70 120, Placówki opiekuńczowychowawcze , , , ,97 76,25 130,64 Wynagrodzenia , , ,90 100,00 110,03 wynagrodzeń 2.354, , ,29 100,01 98,56 bieŝące , , , ,12 84,51 49,92 Wydatki majątkowe , , , ,86 76,98 189,39 Dotacje 1.892, , , ,80 51, , Ośrodki wsparcia 7.500, , ,89 99,99 199,99 Wynagrodzenia 6.095, , ,00 100,00 141,10 wynagrodzeń 110, ,00 527,64 99,93 479,41 bieŝące 1.294, , ,25 99,99 453, Rodziny zastępcze , , , ,54 100,00 108,58 Wynagrodzenia , , , ,15 100,00 136,78 wynagrodzeń 4.202, , , ,31 99,99 122,16 bieŝące , , , ,00 100,00 101,06 Dotacje , , , ,08 100,00 301, Regionalne ośrodki polityki społecznej , ,00 100,00 0 Wynagrodzenia , ,00 100,00 0 wynagrodzeń ,00 88,00 100,00 0 bieŝące , ,00 100, centra pomocy rodzinie , , , ,53 97,98 169,22 Wynagrodzenia , , , ,79 100,00 148,43 wynagrodzeń , , , ,26 89,38 127,43 bieŝące , , , ,98 100,02 153,74 Wydatki majątkowe , ,50 93, Jednostki specjalistycznego poradnictwa , , , ,35 99,94 72,25 Wynagrodzenia , , , ,24 100,02 62,81 wynagrodzeń , , , ,68 100,00 59,65 bieŝące , , , ,43 99,98 65,14

13 Wydatki majątkowe , ,00 99, Pozostała działalność 8.000, , ,60 100,00 125,00 Wynagrodzenia , ,00 100,00 0 wynagrodzeń ,00 117,60 99,66 0 bieŝące 8.000, , ,00 100,00 63,53 Planowane wydatki w 2008 r. na pomoc społeczną zostały w trakcie wykonywania budŝetu zwiększone o ,00 zł. Z dodatkowych środków dotacji wydatkowano: ,89 zł na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, 7.000,00 zł na realizację programu rozwoju specjalistycznego poradnictwa rodzinnego jako wspierania rodziny zagroŝonej wykluczeniem społecznym, 9.000,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz 5.000,00 zł na działalność w zakresie ośrodka interwencji kryzysowej działającego przy PCPR, 9.999,60 zł na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. PowyŜsze wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieŝące związane z zakresem przeznaczenia dotacji. Otrzymane środki wydatkowano w całości i zgodnie z celem. W sierpniu 2008 r., w związku z planowanym zakończeniem inwestycji, zwiększono zakres inwestycji na placówce opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince o ,00 zł. Środki na ten cel zaplanowano z kredytu bankowego. W trakcie wykonywania budŝetu planowane wydatki w tym zakresie uległy zmianom. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o ,00 zł i przekazano środki na wydatki bieŝące w zakresie Naszej Chaty, interwencji kryzysowej, funduszu celowego dla Policji, a takŝe na inne zadania wykonywane przez pozostałe jednostki powiatowe. Ostatecznie wydatki inwestycyjne III etapu modernizacji budynku w Cybince na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata wyniosły w 2008 r. kwotę ,86 zł. Do wydatków dotyczących Naszej Chaty a niewygasających z upływem 2008 r. zaliczono ogółem wartość robót na ,00 zł. W zakresie pozostałych zadań pomocy społecznej wydatkowano; ,11 zł ( w tym ,80 zł dotacji w ramach podpisanych porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w obcych placówkach) na całość zadań dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, ,54 zł (w tym ,08 zł dotacji w ramach podpisanych porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) na koszty związane z potrzebami rodzin zastępczych, ,53 zł z własnych środków na działalność go Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne, koszty działalności oraz na zakup samochodu słuŝbowego niezbędnego do realizacji zadań Centrum, ,35 zł z własnych środków na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, bieŝące koszty działalności oraz ,00 zł wydatku majątkowego na zakup dokumentacji budowlanej na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatki na pomoc społeczną w Powiecie wyniosły w 2008 r. ogółem ,88 zł, co stanowiło 86,70 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu w stosunku do wykonania w 2007 r. wyniósł 20,60. Wzrost wydatków był związany z inwestycją na Naszej Chacie w Cybince. 55

14 Dział na 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,04 96,73 134, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , ,24 99,93 213,73 Dotacje , , , ,24 99,93 213, urzędy pracy , , , ,00 100,00 118,35 Wynagrodzenia , , , ,48 100,00 125,48 wynagrodzeń , , , ,29 100,00 108,47 bieŝące , , , ,23 100,00 139,81 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność , ,80 75,62 0 Wynagrodzenia , ,20 100,00 0 wynagrodzeń , ,86 99,99 0 bieŝące , ,74 69,47 0 W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej zwiększono planowane wydatki o ,00 zł. ogółem wyniosło ,04 zł, co stanowiło 96,73 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu do wykonania w 2007 r. wyniósł 34,81. Wpłynęło na to zwiększenie środków z Funduszu Pracy na zadania go Urzędu Pracy oraz dodatkowe środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Przekazano ,24 zł dotacji (przy współudziale Gminy Górzyca w kwocie 5.556,00 zł) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w śabicach. Urzędy Pracy wydatkowały na swą działalność ,00 zł. Główne wydatki to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 89,00 wykonanych wydatków. Wskaźnik wzrostu do wykonania w 2007 r. wyniósł 18,35 z uwagi na zwiększone środki z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Pracy. W zakresie pozostałej działalności zrealizowano projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,80 zł oraz przy udziale własnym Powiatu w kwocie ,00 zł. 56

15 Dział na 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,65 99,99 60, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , ,00 100,00 115,18 Wynagrodzenia , , , ,67 100,00 107,82 wynagrodzeń , , , ,02 100,00 113,27 bieŝące , , , ,31 100,00 146, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , ,92 99,94 121,69 Wynagrodzenia , , , ,83 100,00 116,13 wynagrodzeń , , , ,64 100,00 113,42 bieŝące , , , ,45 99,62 166, Internaty i bursy szkolne , , , ,00 100,00 27,42 Wynagrodzenia , , , ,96 100,00 35,93 wynagrodzeń , , , ,52 100,00 35,38 bieŝące , , , ,52 100,00 16, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4.737, , , ,00 100,00 102,22 Wynagrodzenia 1.400, , ,00 100,00 100,00 bieŝące 3.337, , , ,00 100,00 103, Pomoc materialna dla uczniów , , ,73 100,00 13,91 bieŝące , , ,00 100,00 8,73 Dotacje , ,73 100, Szkolne schroniska młodzieŝowe 1.500, , , ,00 100,00 133,33 Wynagrodzenia 900, , , ,00 100,00 144,44 wynagrodzeń 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 bieŝące 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 57

16 85495 Pozostała działalność , ,00 100,00 0 bieŝące , ,00 100,00 0 W wyniku zmian dokonanych w trakcie wykonywania budŝetu planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejszyły się o ,00 zł. Głównym powodem było przeniesienie do działu 801 wydatków dotyczących działalności stołówek szkolnych w kwocie ,00 zł. Dodatkowo dokonano zwiększenia planowanych wydatków o środki pochodzące z subwencji i rezerwy subwencji oświatowej w ogólnej kwocie ,00 zł, dotacji na zadania własne w kwocie ,00 zł, rozwiązania rezerwy celowej w kwocie ,00 zł, kredyty bankowego w kwocie ,00 zł, oszczędności w kwocie ,00 zł, dodatkowych dochodów wypracowanych przez placówki oświatowe w kwocie 3.375,00 zł oraz z pozostałych źródeł 3.000,00 zł. ogółem wyniosło ,65 zł, co stanowiło 99,99 zaplanowanej kwoty. było mniejsze o 39,37 w porównaniu z rokiem 2007 głównie ze względu na wspomniane wcześniej przeniesienie stołówek, a takŝe ze względu na zlikwidowanie stypendiów unijnych dla uczniów i przekazanie duŝo mniejszych środków na stypendia dla uczniów z obszarów po byłych PGR. Zadanie w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizował Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, internaty przy Zespołach Szkół: Technicznych, Ekonomiczno-Rolniczych i Ekonomicznych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wykonał w całości zaplanowane wydatki. W trakcie roku zwiększono plan o ,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieŝące. W jednostce wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli, zakupiono za ,00 zł wyposaŝenie i pomoce dydaktyczne do nowo powstałych pracowni terapeutycznych, wydatkowano ,02 zł na wyŝywienie uczniów, za kwotę ,83 zł wykonano kompleksowy remont kilku pomieszczeń Ośrodka przystosowując je na potrzeby pracowni terapeutycznych. Ponadto zrealizowano z udziałem środków w kwocie 3.000,00 zł pozyskanych z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum projekt pn. Zdrowie w jabłku. Głównym celem tego projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego Ŝywienia. Ośrodek wydatkował takŝe 8.961,00 zł na doskonalenie nauczycieli oraz kwotę ,99 zł na instalację monitoringu wizyjnego. wydatków Ośrodka było wyŝsze w porównaniu z 2007 r. o 15,18 z uwagi na zwiększony zakres prac, na które skierowano dodatkowe środki. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała ,92 zł. Planowane wydatki wzrosły o ,00 zł, m.in. ze względu na realizację dodatkowych zadań finansowanych z dotacji. Poradnia wdroŝyła podwyŝkę płac dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Za ogólną kwotę ,92 zł zrealizowała program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy, Rządowy Program Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły, a takŝe zakupiła specjalistyczną skalę do diagnozy rozwoju małego dziecka w wieku 0-3 roku Ŝycia oraz sprzęt i oprogramowanie do przeprowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieŝy. Internaty szkolne przy Zespołach Szkół: Technicznych, Ekonomiczno-Rolniczych i Ekonomicznych wydatkowały ogółem ,00 zł głównie na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi oraz bieŝące funkcjonowanie placówek. Zmniejszenie planu i mniejsze wykonanie w 2008 r. było spowodowane wyłączeniem stołówek szkolnych dotychczas prowadzonych w rozdziale Wydatkowano takŝe ,00 zł na stypendia uczniowskie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Ponadto rozliczono się z dotacji z 2007 r. w ogólnej kwocie ,73 zł. Wydatkowano równieŝ 4.842,00 zł na wypoczynek młodzieŝy szkolnej. W 2008 r. wypłacono kwotę 5.200,00 zł stypendiów dla 13 uczniów z trzech szkół powiatowych w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŝy szkolnej. Szkolne schronisko młodzieŝowe przy Zespole Szkól Ekonomicznych wydatkowało 2.000,00 zł na swą działalność. 58

17 Dział na 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacje , Wydatki majątkowe , Nie doszło do realizacji przekazanie planowanej dotacji. Ponadto przesunięto na 2009 r. planowaną realizację termomodernizacji obiektów w Powiecie Słubickim. Dział na 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,21 98,28 76, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , ,21 97,13 69,89 Wynagrodzenia 725, bieŝące , , , ,21 97,13 70, Biblioteki , , , ,00 100,00 88,89 Dotacje , , , ,00 100,00 88,89 W zakresie zadań kulturalnych wydatkowano ,21 zł na współfinansowanie lub organizację imprez i zdarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Słubickiego, m.in.: Koncert Noworoczny, Święto Odry, Turniej Szkół Średnich Powiatu Słubickiego i Sulęcińskiego, Powiatowy Turniej z Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Europejski Festiwal Kultury Dziecięcej Razem we wspólnej Europie w Monachium, X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej na Węgrzech, zakup przewodników turystycznych Szlakiem zakonów rycerskich po Ziemi Lubuskiej, Festiwal kulinarny Smaki i Smaczki Ziemi Lubuskiej Rzepin 2008, Finał Światowy Odysei Umysłu w USA, przedsięwzięcie Po obu stronach Odry Aurith-Urad 2008 w Uradzie, obchody Święta Dnia Niepodległości, koncert kolęd Rodziny Pospieszalskich, europejski festiwal piosenki autorskiej transvocale w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, X Lubuskie Święto Plonów w Rokitnie, zawody Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, impreza integracyjno-promocyjna Jesień w Gliśnie, XV Festiwal Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego Sulęcin-Tursk 2008, konkurs plastyczny Razem przeciw ubóstwu, impreza pod hasłem: Weckujemy jesień oraz Turniej wypieków młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych. Przekazano ,00 zł dotacji dla Gminy Słubice na finansowanie zadań powiatowych wykonywanych przez Bibliotekę Miasta i Gminy w Słubicach. Ze środków dotacji Biblioteka zakupiła księgozbiór podręczny w ilości 143 woluminów, zrealizowała 10 wyjazdów do placówek bibliotecznych powiatu słubickiego w celu omówienia bieŝącej działalności, działań kulturalni-oświatowych, gromadzenia materiałów do działu regionalnego, akcje Tydzień Bibliotek 2008 pod hasłem Biblioteka miejscem spotkań. Ponadto odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Śmigielską w ramach prowadzonego Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki. Ogłoszono równieŝ konkurs literacko-plastyczny pt. Magiczna bombka o zasięgu powiatowym. 59

18 Dział na 926 Kultura fizyczna i sport , , , ,51 99,12 65, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,51 99,12 65,21 bieŝące , , , ,51 99,12 77,40 Wydatki majątkowe 5.982, W 2008 r. wydatkowano ,51 zł m.in. na: ufundowanie stypendium sportowego dla Mirosława Pycha, nagrody dla uczestników XXIX Rejonowego Turnieju Par BrydŜa Sportowego MKS Polonia, patronat nad Biegami Przełajowymi w Golicach pn. X Mila Golicka, dofinansowanie Mistrzostw Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w biegach na przełaj Słubice , wojewódzkich zawodów strzeleckich z broni kulowej Ligii Obrony Kraju, Wojewódzkich Zawodów Sportowo-PoŜarniczych DruŜyn OSP i MDP we Wschowie, organizacja I Powiatowych Zawodów SłuŜb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym w Grzmiącej, dofinansowanie ćwiczeń poŝarniczo-gaśniczych w Lubiechni Wielkiej, festynu sportowego ochotniczej straŝy poŝarnej w Radachowie, XI Ogólnopolskich Igrzysk LZS, organizacja I Grand Prix Powiatu Słubickiego w Wędkarstwie w Nowym Młynie koło Rzepina, dofinansowanie Deblowego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Słubickiego, organizacja imprezy pn. Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym w Górzycy oraz przedsięwzięcia pn. Podsumowanie roku sportowego 2007 w Powiecie Słubickim. Przebieg realizacji wydatków nie budził zastrzeŝeń. ogółem w 2008 r. wyniosło ,76 zł. Stanowiło to 95,60 w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości ,00 zł. Wskaźnik wzrostu w stosunku do wykonania w 2007 r. wyniósł 8,88. Na 31 grudnia 2008 r. wykazano ,65 zł zobowiązań niewymagalnych z następujących tytułów: wynagrodzenia i pochodne ,27 zł, dostawy towarów i usług ,84 zł, zakup energii ,92 zł, pozostałe ,62 zł. Nie stwierdzono na koniec roku budŝetowego zobowiązań wymagalnych. 3. Przychody i rozchody budŝetu Powiatu Słubickiego 31 grudnia 2008 r. Przychody ogółem , ,31 1. Przychody z zaciągniętych kredytów bankowych , ,00 2. Przychody z innych rozliczeń krajowych , ,31 Rozchody ogółem , ,00 1. Spłaty kredytów , ,00 Na dzień 31 grudnia 2008 r. planowane przychody wyniosły ,00 zł. Planowanym źródłem przychodów był kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł oraz wolne środki w kwocie ,00 zł pochodzące z rozliczeń kredytów z ubiegłych lat. 60

19 przychodów na 31 grudnia 2008 r. wyniosło ,31 zł. Źródłem wykonanych przychodów był zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,31 zł. Zaplanowane rozchody budŝetu na 31 grudnia 2008 r. wyniosły ,00 zł i były przeznaczone na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów. na koniec roku budŝetowego było zgodne z planem. 4. Deficyt lub nadwyŝka budŝetu Planowany deficyt budŝetu Powiatu Słubickiego wyniósł na dzień 31 grudnia 2008 r. kwotę ,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano z kredytu bankowego i z wolnych środków. Powiat zakończył rok budŝetowy 2008 deficytem wielkości ,51 zł, który został sfinansowany zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami. Z zaciągniętego w 2008 r. kredytu w kwocie ,00 zł spłacono raty wcześniejszych kredytów w wysokości ,00 zł, ,00 zł kredyt w BGK O/Szczecin ,00 zł kredyt w BZ WBK 1 O/Słubice Na dzień 31 grudnia 2008 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosił ,00 zł, ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2004 r. w BZ WBK 1 O/Słubice (spłata do końca 2009 r.) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2005 r. w BGK O/Szczecin (spłata do końca 2011 r.) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2008 r. w BGK O/Zielona Góra (spłata do końca 2025 r.) 5. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych Dochody w zł Dział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 89, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Nadzór budowlany , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,96 100, Komisje poborowe , , ,18 100, obronne , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 100, Obrona cywilna 2.150, , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,07 98, Ośrodki wsparcia , ,89 99,99 RAZEM: , , ,08 99,30 61

20 Wydatki w zł Dział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 89, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Nadzór budowlany , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,96 100, Komisje poborowe , , ,18 100, obronne , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 100, Obrona cywilna 2.150, , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,07 98, Ośrodki wsparcia , ,89 99,99 RAZEM: , , ,08 99,30 Planowana kwota dochodów dotacji na zadania zlecone została zwiększona o ,00 zł. Zwiększenia dotyczyły zadań realizowanych w gospodarce mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, obronie narodowej, bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpoŝarowej, ochronie zdrowia oraz pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wpłynęło do budŝetu ,08 zł. co stanowiło 99,30 planowanej kwoty. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły ,08 zł. co stanowiło 99,30 planowanej kwoty. W 2008 r. Powiat wykonywał zadania zlecone związane z pobieraniem dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za zarząd, uŝytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierŝawy, przekształcenia i odpłatnego nabycia prawa własności. Planowane dochody z tych tytułów wyniosły ,00 zł. W 2008 r. odprowadzono do budŝetu państwa ,31 zł dochodów, natomiast do budŝetu Powiatu z tytułu 25,00 udziału w dochodach Skarbu Państwa kwotę ,44 zł. Ponadto odprowadzono do budŝetu państwa kwotę 2.018,94 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz do budŝetu Powiatu kwotę 106,26 zł z tytułu 5,00 udziału w tych dochodach. 6. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Na dzień 31 grudnia zaplanowano ,00 zł wydatków na udział własny w modernizacji drogi powiatowej Nr 1249F Cybinka-Jerzmanice. Poniesiono ,00 zł wydatków w tym zakresie. Okres realizacji tego zadania zaplanowano w okresie Źródłem pokrycia wydatku w 2008 r. był kredyt bankowy. Nie doszło do realizacji w 2008 r. zaplanowanego w kwocie ,00 zł udziału własnego przeznaczonego na przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji powiatowych obiektów uŝyteczności publicznej. Zaplanowano realizację zadania w latach w 2008 r. limitów wydatków budŝetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Słubickiego na lata przedstawiono w poniŝszej tabeli: 62

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000 6 Załącznik Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Plan wydatków budŝetu Powiatu Proszowickiego na 2011 rok Dział Rozdział Nazwa rodzaj wydatku Kwota /w zł./ 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE POWIATU

ZADANIA WŁASNE POWIATU ZADANIA WŁASNE POWIATU Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budŝecie miasta na 2012 rok środki w wysokości 281 058 072,- Kwota ta wydatkowana zostanie w ciągu roku budŝetowego w sposób następujący:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo