Plan na Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 100,00 55, Prace geodezyjnourządzeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan na 01.01.08. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.275,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 55,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe"

Transkrypt

1 Realizację wydatków budŝetu Powiatu w 2008 r. z uwzględnieniem wykonania 2007 roku, planu na początek 2008 roku, planu po zmianach na 31 grudnia 2008 r., wskaźnika realizacji planu oraz dynamiki przedstawiono w poniŝszych tabelach: Dział na 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 100,00 55, Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , ,00 100,00 55,00 bieŝące , , , ,00 100,00 55,00 Środki z dotacji wydatkowano na przeniesienie na własność siedlisk-gruntów pod budynkami na rzecz byłych rolników oraz na przeniesienie własności gruntów rolnych tzw. rentówek na rzecz byłych rolników. było mniejsze w porównaniu z 2007 r. o 45,00 z uwagi na otrzymanie mniejszej kwoty dotacji. Dział na 020 Leśnictwo , , , ,39 89,92 97, Gospodarka leśna , , , ,80 89,02 95,86 bieŝące , , , ,80 89,02 95, Nadzór nad gospodarką leśną 3.419, , , ,59 99,79 116,74 bieŝące 3.419, , , ,59 99,79 116,74 Wydatkowano ,32 zł na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wydatki były pokrywane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niewydatkowanie planowanych środków spowodowane było wstrzymaniem wypłaty ekwiwalentu w związku z nabyciem przez właściciela gruntu prawa do renty rolniczej. Dodatkowo na zadania związane z gospodarka leśną wydatkowano 1.304,48 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 89,02. W porównaniu do wykonania w 2007 r. wykonanie w 2008 r. było mniejsze o 4,14. Na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano 3.991,59 zł. Zlecono inwentaryzację stanu lasów, powierzono Nadleśniczym Nadleśnictw Cybinka, Krosno Odrz., Ośno Lubuskie. oraz Rzepin prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, a takŝe zakupiono sprzęt do oznaczania drewna. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 99,79. w 2008 r. było większe o 16,74 od wykonania w 2007 r. 43

2 Dział na 600 Transport i łączność , , , ,63 84,61 142, Drogi publiczne powiatowe , , , ,63 84,61 142,55 Wynagrodzenia , , , ,19 100,00 112,04 wynagrodzeń , , , ,61 100,00 102,81 bieŝące , , , ,20 100,00 144,14 Wydatki majątkowe , , , ,63 59,89 201,56 W wyniku zmiany planu wydatków ostateczna kwota w 2008 r. wyniosła ,00 zł. Zwiększono plan o: ,00 zł na gospodarowanie i zarządzanie nieruchomością po byłej Przychodni Lekarskiej. Źródło pokrycia: dochody własne wypracowane przez Zarząd, ,00 zł na zakupy majątkowe (sprzęt drogowy). Źródło pokrycia: oszczędności w wydatkach bieŝących Zarządu, ,00 zł na wykonanie punktu do waŝenia pojazdów (inwestycja). Źródło pokrycia: kredyt bankowy, ,00 zł na przebudowę drogi w m. Spudłów (inwestycja). Źródło pokrycia: kredyt bankowy, ,00 zł na remonty dróg, - Nowy Lubusz za ,00 zł; źródło pokrycia: otrzymane odszkodowanie za zniszczenia na tej drodze - Słubice-Pławidło za ,00 zł; źródło pokrycia: kredyt bankowy. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych ze względu na brak realizacji w ogólnej kwocie ,00 zł, w tym na drodze Cybinka-Jerzmanice ( ,00 zł - z udziałem środków unijnych i od Gminy Cybinka). Wydatkowano w 2008 r. ogółem ,63 zł, co stanowiło 84,61 planu. W zaplanowanej wielkości wykonano wynagrodzenia z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieŝące. wydatków majątkowych wyniosło 59,89 zaplanowanej kwoty. W zakresie pozostałych wydatków bieŝących zrealizowano m.in. następujące zadania: przystosowano lokale w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej w celu ich zbycia, - roboty elektryczne za ,04 zł, - roboty budowlane za ,20 zł, utrzymanie sieci dróg powiatowych, - bieŝące za ,21 zł, - zimowe za ,45 zł, - zakup znaków drogowych za ,32 zł, - eksploatacja sprzętu za ,04 zł, pozostałe koszty funkcjonowania Zarządu Dróg (energia, materiały, narzędzia, wyposaŝenie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia itp.) za ,80 zł, remonty, - prace murarskie w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej za ,00 zł i chodnik za 3.764,14 zł, - droga powiatowa Pławidło-Słubice za ,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2008 r.) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły ogółem ,63 zł. W ramach tych środków wykonano następujące zadania: przebudowę ścieŝki pieszo-rowerowej Cybinka-Białków za ,93 zł, aktualizację dokumentacji technicznej Cybinka-Jerzmanice za ,00 zł, budowę stanowiska do waŝenia pojazdów za ,13 zł, 44

3 przebudowę chodników i dróg, - w m. Lubiechnia Wielka za ,14 zł, - w m. Lisów-Starków-Kowalów za ,43 zł, - w m. śabice-spudłów-sienno za ,00 zł, zakupiono sprzęt drogowy za ,00 zł. ogółem wydatków na drogach powiatowych było wyŝsze w 2008 r. od wykonania w 2007 r. o 42,55, w tym w zakresie inwestycji o ponad 100,00. Dział 45 na 630 Turystyka , , , ,00 100,00 4, Pozostała działalność , , , ,00 100,00 4,16 Wynagrodzenia 1.800, bieŝące , , , , Dział Wydatkowano 2.000,00 zł na opłacenie składki członkowskiej w Lubuskiej Organizacji Turystycznej. na 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,11 92,72 388, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,11 92,72 388,74 Wynagrodzenia , ,00 100,00 0 bieŝące , , , ,11 93,84 335,40 Wydatki majątkowe , ,00 85,00 0 Pokrycie zwiększonych wydatków o ,00 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone w kwocie ,00 zł oraz z wolnych środków własnych Powiatu w kwocie ,00 zł. ogółem stanowiło 92,72 zaplanowanych wydatków i było wyŝsze o 288,74 w porównaniu z rokiem Wiązało się to ze zwiększeniem w 2008 r. kwoty dotacji na zadania zlecone oraz przekazaniem środków własnych Powiatu na pokrycie zwiększonych potrzeb w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu. Z dotacji na zadania zlecone wydatkowano ,98 zł na: ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaŝy nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy oraz w celu aktualizacji opłaty rocznej, opłaty sądowe za złoŝenie wniosku dotyczącego rozgraniczenia działek, mapy i wypisy z rejestru gruntów na potrzeby wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntów, program komputerowy Mienie do prowadzenia rejestru mienia Skarbu Państwa. Na gospodarowanie mieniem powiatowym wydatkowano ,13 zł. Środki przeznaczono na: ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaŝy nieruchomości stanowiących własność Powiatu, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaŝy, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu, koszty utrzymania nieruchomości połoŝonej przy Al. Niepodległości 6 w Słubicach oraz przy ul. Lwowskiej 1 w Cybince Nasza Chata. Ponadto z dodatkowych środków wykonano niezbędne prace do wydzielenia samodzielnych lokali uŝytkowych w budynku po byłej Przychodni Lekarskiej, w tym za ,00 zł prace inwestycyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4 Dział na 710 Działalność usługowa , , , ,95 100,00 131, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , ,95 100,00 114,93 Wynagrodzenia , , , ,46 100,00 115,77 wynagrodzeń , , , ,49 100,00 112,43 bieŝące 5.120, , , ,00 100,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , ,00 100,00 144,61 bieŝące , , , ,00 100,00 144, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 100,00 160,00 bieŝące , , , ,00 100,00 160, Nadzór budowlany , , , ,00 100,00 134,33 Wynagrodzenia , , , ,72 100,00 118,81 wynagrodzeń , , , ,78 100,00 111,93 bieŝące , , , ,50 100,00 196,57 Pokrycie zwiększonych wydatków pochodziło z dotacji na zadania zlecone w ogólnej kwocie ,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5.510,00 zł. Środki z dotacji wydatkowano na modernizację osnowy geodezyjnej dla m. Słubice, Rzepin i Nowy Lubusz- Pławidło, kontrolę opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie mapy cyfrowej Górzycy, opracowanie danych dla gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji zapisów ksiąg wieczystych. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkował ze środków dotacji i własnych Powiatu na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz pozostałe koszty utrzymania Ośrodka. Zwiększenie planu o 5.510,00 zł dotyczyło wynagrodzeń pracowników Ośrodka. Wydatki działalności usługowej zostały wykonane w zaplanowanej wielkości. było wyŝsze o 31,78 w porównaniu z 2007 r., a w zakresie prac i opracowań geodezyjnych wyŝsze w granicach 45-60,00. Wiązało się to ze zwiększeniem wysokości przyznanych dotacji w 2008 r. 46

5 Dział 47 na 750 Administracja publiczna , , , ,61 97,29 117, Urzędy wojewódzkie , , , ,96 100,00 145,13 Wynagrodzenia , , , ,00 100,00 142,97 wynagrodzeń , , , ,96 100,00 143,40 bieŝące , ,00 100, Rady powiatów , , , ,40 99,23 113,80 Wynagrodzenia 8.000, , , ,00 100, bieŝące , , , ,40 99,21 113, Starostwa powiatowe , , , ,29 97,06 116,82 Wynagrodzenia , , , ,18 98,77 114,36 wynagrodzeń , , , ,75 91,56 108,91 bieŝące , , , ,79 95,44 122,93 Wydatki majątkowe , , , ,57 99,94 122, Komisje poborowe , , , ,96 100,00 99,29 Wynagrodzenia 4.450, , , ,00 100,00 100,00 wynagrodzeń 1.830,12 900, , ,93 100,05 100,37 bieŝące , , , ,14 99,99 99,07 Dotacja 0 0 1,00 0,89 89,00 0 Pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie administracji publicznej pochodziło ze środków dotacji na zadania zlecone i wykonywane w ramach porozumienia z Wojewodą w ogólnej kwocie ,00 zł oraz ze środków własnych w ogólnej kwocie ,00 zł. Środki z dotacji wydatkowano na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych, pozostałe zadania rządowe wykonywane przez oraz przeprowadzenie poboru do wojska. wydatków pokrywanych z dotacji w 2008 r. było wyŝsze o ponad 45,00 od wykonania w 2007 r. ze względu na zwiększoną dotację. Wydatki na obsługę Rady Powiatu wyniosły ,40 zł, co stanowiło 99,23 zaplanowanej kwoty. Niewykonanie planu wynikło z braku potrzeb w zakresie podróŝy słuŝbowych radnych. W porównaniu z 2007 r. wykonanie było wyŝsze o 13,80 z uwagi na zwiększenie kosztów diet i innych wydatków. W Starostwie dokonano zwiększenia planu z powodu konieczności zapewnienia środków finansowych na pokrycie prowizji od zaciągniętego kredytu bankowego. wydatków w Starostwie wyniosło ,29 zł, co stanowiło 97,06 zaplanowanej kwoty. Mniejsze wydatki niŝ planowano wystąpiły w wynagrodzeniach i pochodnych od nich, a takŝe w zakupie materiałów, energii, usług i delegacjach słuŝbowych. w 2008 r. było wyŝsze o 16,82 w porównaniu z 2007 r. z uwagi na zwiększenie kosztów wynagrodzeń, utrzymania jednostki, a takŝe zwiększenia środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Główne wydatki w Starostwie Powiatowym to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 63,00 wykonanych wydatków. bieŝące to m.in.: materiały biurowe, paliwo do samochodów słuŝbowych, prenumerata, wydatki promocyjne i okolicznościowe, wyposaŝenie biur w sprzęt, w tym komputerowy ,78 zł,

6 energia ,98 zł, remonty bieŝące i naprawy ,73 zł, zakup usług pozostałych ,91 zł, w tym za ,53 zł zakupy związane z rejestracją samochodów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne ,89 zł, programy i licencje komputerowe oraz akcesoria ,90 zł, szkolenia, delegacje ,17 zł, papier do ksero 9.983,41 zł, odpis na zfśs ,00 zł, pozostałe ,02 zł. W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: rozbudowa budynku ,36 zł, sieć strukturalna w serwerowni ,00 zł, zestawy komputerowe ,75 zł, skaner 9.638,00 zł, serwer plików Q-NAP do serwerowni 8.775,46 zł. Dział 48 na 752 Obrona narodowa , ,00 100, obronne , ,00 100,0 0 Wynagrodzenia ,00 900,00 100,0 0 bieŝące ,00 300,00 100,0 0 Dział Wydatkowano z dotacji na zadania zlecone 1.200,00 zł na koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego. na 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,42 100,00 114, Komendy powiatowe Policji 1.500, , ,00 99, ,00 bieŝące 1.500, , ,00 99, , Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,00 100,00 113,81 Wynagrodzenia , , , ,05 100,00 119,10 wynagrodzeń , , , ,66 100,00 117,24 bieŝące , , , ,29 100,00 96,34 Dotacje majątkowe , ,00 100,00 0

7 75414 Obrona cywilna 5.149, , , ,42 99,97 41,76 bieŝące 5.149, , , ,00 100,00 41,75 Dotacje ,42 42,00 0 W trakcie wykonywania budŝetu zwiększono planowane wydatki o ,00 zł z przeznaczeniem na fundusz celowy dla Policji na przedsięwzięcie dotyczące zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Środki otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Słubicach i przeznaczyła je na rekompensatę pienięŝną za ponadnormatywny czas słuŝby funkcjonariuszy Komendy. wyniosło ,00 zł, co stanowiło 99,75 planu. W wyniku zwiększonej dotacji na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej wykonane wydatki wyniosły ,00 zł. było wyŝsze o 13,81 w porównaniu do wykonania w 2007 r. ze względu na wyŝsze kwoty dotacji otrzymane w 2008 r. Komenda Powiatowa wydatkowała środki na wynagrodzenia funkcjonariuszy i koszty utrzymania jednostki. Ze środków budŝetu Powiatu przekazano Komendzie j PSP ,00 zł dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. DoposaŜenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mitsubishi Canter w zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z celem. W pełni wykorzystano 2.150,00 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Dział na 757 Obsługa długu publicznego , , , ,44 96,31 126, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek , , , ,44 96,31 126,11 Odsetki i dyskonto , , , ,44 96,31 126, Rozliczenia z tytułu poręczeń , Wypłaty z tytułu gwarancji, poręczeń , W trakcie wykonywania budŝetu zwiększono do kwoty ,00 zł planowane środki na obsługę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych. Powodem było planowane zaciągnięcie kolejnego kredytu długoterminowego. Spłaty odsetek od kredytów wyniosły w 2008 r ,44 zł, co stanowiło 96,31 planu. Dotyczyły następujących kredytów zaciągniętych w: BZ WBK 1 O/Słubice ,83 zł, BGK O/Szczecin ,91 zł, BGK O/Zielona Góra ,93 zł, BS Ośno Lub ,77 zł (kredyt w rachunku bieŝącym). Wzrosły w stosunku do wykonania w 2007 r. z uwagi na zmiany stóp procentowych oraz zaciągnięcie w ciągu roku budŝetowego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieŝącym. W trakcie wykonywania budŝetu zmniejszono o ,00 zł planowane wydatki na zapewnienie spłaty z tytułu poręczeń udzielonych SP ZOZ w Słubicach. W 2008 r. Szpital Powiatowy wywiązywał się z zobowiązań wobec kredytodawców i nie było potrzeby uruchomienia planowanych środków na rozliczenia z tytułu poręczeń. Wielkość kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Słubicach i poręczonych przez Powiat Słubicki wyniosła na koniec 2008 r.: ,00 zł zaciągnięte w BRE BH Warszawa, ,00 zł zaciągnięte w Nordea Bank Gdynia. 49

8 Dział 50 na 758 RóŜne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwa ogólna , , Rezerwa celowa , , W 2008 r. nie wykorzystano w całości zaplanowanych rezerw. Pozostało ,00 zł rezerwy ogólnej oraz ,00 zł rezerwy celowej, z tego ,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej i ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział na 801 Oświata i wychowanie , , , ,87 100,00 106, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,00 100,00 0 Wynagrodzenia , , ,26 100,00 0 wynagrodzeń , , ,68 100,00 0 bieŝące , , ,06 100,00 0 Wydatki majątkowe , , ,00 100, Licea ogólnokształcące , , , ,00 100,00 102,30 Wynagrodzenia , , , ,80 100,00 96,72 wynagrodzeń , , , ,26 100,00 99,90 bieŝące , , , ,94 100,00 142,51 Dotacje , , , ,00 100,00 48, Licea profilowane , , , ,00 100,00 77,89 Wynagrodzenia , , , ,00 100,00 81,54 wynagrodzeń , , , ,00 100,00 80,35 bieŝące , , , ,00 100, Szkoły zawodowe , , , ,88 100,00 85,00 Wynagrodzenia , , , ,81 100,00 81,72 wynagrodzeń , , , ,79 100,00 77,93 bieŝące , , , ,40 100,00 91,67 Wydatki majątkowe , ,00 100,00 0 Dotacje , , , ,88 100,00 147,93

9 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,70 99,99 87,66 bieŝące , , , ,70 99,99 87, Stołówki szkolne , ,00 100,00 0 Wynagrodzenia , ,29 100,00 0 wynagrodzeń , ,79 99,99 0 bieŝące , ,92 100,00 0 Wydatki majątkowe , ,00 100, Pozostała działalność , , , ,29 99,98 254,22 Wynagrodzenia , , , ,51 99,96 48,69 wynagrodzeń 1.238, , ,03 99,40 92,71 bieŝące , , , ,50 100,00 456,65 Wydatki majątkowe , , ,25 99,96 219,82 Dotacje ,00 240,00 100,00 0 Planowane wydatki na oświatę wzrosły w trakcie wykonywania budŝetu o ,00 zł. Środki na pokrycie zwiększonych wydatków pochodziły z: zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie ,00 zł, rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, przeniesienia działalności stołówek z dotychczasowego działu 854 w kwocie ,00 zł, dotacji na zadania własne w kwocie ,00 zł, dodatkowo wypracowanych przez szkoły dochodów w kwocie ,00 zł, środków strukturalnych na realizację projektu w kwocie ,00 zł, kredytu zaciągniętego przez Powiat w kwocie ,00 zł, rozwiązania rezerwy celowej na zadania oświatowo-wychowawcze w kwocie ,00 zł, oszczędności na poszczególnych zadaniach w kwocie ,00 zł. Wydatkowano w całości zaplanowane środki na oświatę i wychowanie. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty działalności bieŝącej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wyŝywienie uczniów, wydatki majątkowe oraz pozostałą działalność oświatową. wyniosło ,87 zł i było wyŝsze w porównaniu do 2007 r. o 6,04. Wydatki oświatowe realizowały Zespoły Szkół: Licealnych, Ekonomiczno-Rolniczych, Technicznych, Ekonomicznych, Leśnych oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który rozpoczął swą działalność z dniem 1 stycznia 2008 r., a takŝe. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zmniejszył planowane wydatki o ,00 zł i przekazał środki na cele wykonywane przez pozostałe jednostki oświatowe i wychowawcze. Główne wydatki ZE-AS to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 73,00 wykonanych wydatków. Ponadto wydatkowano środki na działalność jednostki, m.in.: - zakup programów i licencji komputerowych łącznie z instalacją oraz innych akcesoriów za ,00 zł w związku z przeprowadzoną informatyzacją dotychczas ręcznie prowadzonej księgowości, - zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń, wyposaŝenia nowej jednostki za ,29 zł, - zakupu usług w zakresie szkoleń dyrektorów szkół w związku z wdroŝeniem systemu Sigma Optivum do wspomagania zarządzaniem organizacją oświaty za ,00 zł, - zakup i montaŝ klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych. 51

10 Jednostka zrealizowała równieŝ inne zadania z zakresu pozostałej działalności oświaty, m.in.: - wydatkowano 460,00 zł (w tym 132,00 z dotacji) na prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego, - sfinansowano obchody Roku Herbertowskiego, Festiwal Twórczości Artystycznej Szkół Średnich, obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody na konkurs plastyczny Mój ulubiony bohater i uczniowski turniej piłki noŝnej za ogółem ,00 zł, - zakupiono na potrzeby szkół za ,00 zł cztery komplety tablic interaktywnych. Zespół Szkół Licealnych wydatkował ,00 zł na działalność Liceum, 4.840,09 zł na dokształcanie nauczycieli, 2.976,12 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny oraz ,67 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki. Kwotę ,00 zł wydatkowano na remonty szkolne (schody, podłogi, okna). Zespół Szkół Technicznych wydatkował ,00 zł na działalność liceum profilowanego, ,00 zł na szkołę zawodową, ,00 zł na stołówkę szkolną, 5.584,08 zł na dokształcanie nauczycieli, 520,63 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny oraz ,99 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Za kwotę ,00 zł wykonano remonty w szkole, m.in. wymieniono wewnętrzną instalację wodociągową wraz z przyłączem. Zakupów inwestycyjnych dokonano w stołówce szkolnej. Za ogólną kwotę ,00 zł zakupiono szatkownicę, zmywarkę, patelnię elektryczną i szafę chłodniczą. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych wydatkował na działalność szkoły ,00 zł, na dokształcanie nauczycieli 6.342,84 zł, na działalność stołówki szkolnej ,00 zł, z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny 2.323,62 zł oraz ,99 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycielom, zakupiono sprzęt i wyposaŝenie. Za kwotę ,00 zł wyposaŝono nowo powstałe pomieszczenia do nauki. Na remonty w szkole wydatkowano ,41 zł, m.in. na wymianę okien i drzwi ewakuacyjnych, wymieniono wykładziny na korytarzach szkolnych. Zespół Szkół Ekonomicznych wydatkował ,00 zł na utrzymanie szkoły, w tym ,00 zł wydatków majątkowych, 8.747,86 zł na dokształcanie nauczycieli, ,00 zł na utrzymanie stołówki szkolnej, 1.409,96 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny, ,61 zł wydatku inwestycyjnego dotyczącego wdraŝania monitoringu wizyjnego w szkole oraz ,00 zł na realizację dwóch projektów z udziałem środków strukturalnych. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zakupiono sprzęt i wyposaŝenie, w tym kino domowe do pracowni multimedialnej. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę ,00 zł przeprojektowano instalację centralnego ogrzewania i dokonano modernizacji kotłowni. Zrealizowano dwa projekty z udziałem środków strukturalnych za ogólną kwotę ,00 zł, tj. Ze wsi na Wiejską oraz Kuchnia regionalna paszportem do świata turystyki. Zespół Szkół Leśnych wydatkował ,00 zł na utrzymanie szkoły, 1.399,83 zł na dokształcanie nauczycieli, 373,21 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny. W ramach powyŝszych wydatków wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli. Pozostałe środki wydatkowano na działalność szkolną. wydatkowało ,00 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz ,88 zł na dotacje w związku z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z powiatami w zakresie praktyk uczniowskich. Zwrócono 240,00 zł dotacji wynikających z rozliczeń 2007 r. Wykorzystano 6.800,00 zł tytułem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 52

11 Dział na 851 Ochrona zdrowia , , , ,05 98,72 242, Szpitale ogólne , , ,00 100,00 0 Wydatki majątkowe , ,00 100,00 0 Dotacje majątkowe , , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych , , , ,07 98,10 141,71 bieŝące , , , ,07 98,10 141, Pozostała działalność , ,98 27,10 0 bieŝące , ,98 27,10 0 Planowane wydatki na ochronę zdrowia wzrosły w trakcie roku budŝetowego o ,00 zł. Pokrycie zwiększonych wydatków pochodziło z następujących źródeł: ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie ,00 zł w związku z ustawową zmianą podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy, który wydatkował na ten cel ,07 zł, tj. 98,10 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu wykonania do roku 2007 r. wyniósł 41,71. Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2008 r. objęto osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zwrócono nie wykorzystane z braku potrzeb środki dotacji w kwocie ,93 zł, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,00 zł oraz udziału własnego Powiatu w kwocie ,00 zł wymieniono windę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami. Winda została przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wydatki zostały objęte wykazem wydatków niewygasających z upływem 2008 r., ze środków własnych Powiatu przekazano SP ZOZ w Słubicach dodatkowo 2 dotacje na inwestycje szpitalne: ,00 zł na modernizację pomieszczeń sutereny w Szpitalu Powiatowym, ,00 zł na zakup karetek pogotowia i sprzętu medycznego. Zgodnie z planem przekazano ,00 zł dotacji na dokończenie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Środki pochodzące z wszystkich trzech dotacji wydatkowano w zaplanowanej wielkości i zgodnie z celem na jaki je przeznaczono. ze środków własnych zaplanowano wydatkować 4.000,00 zł na realizację programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym pn. MAM HAKA NA RAKA. Do programu przystąpiła młodzieŝ z Zespołu Szkół Licealnych. Wydatkowano 1.083,98 zł, co stanowiło 27,10 planu. 53

12 Dział 54 na 852 Pomoc społeczna , , , ,88 86,70 120, Placówki opiekuńczowychowawcze , , , ,97 76,25 130,64 Wynagrodzenia , , ,90 100,00 110,03 wynagrodzeń 2.354, , ,29 100,01 98,56 bieŝące , , , ,12 84,51 49,92 Wydatki majątkowe , , , ,86 76,98 189,39 Dotacje 1.892, , , ,80 51, , Ośrodki wsparcia 7.500, , ,89 99,99 199,99 Wynagrodzenia 6.095, , ,00 100,00 141,10 wynagrodzeń 110, ,00 527,64 99,93 479,41 bieŝące 1.294, , ,25 99,99 453, Rodziny zastępcze , , , ,54 100,00 108,58 Wynagrodzenia , , , ,15 100,00 136,78 wynagrodzeń 4.202, , , ,31 99,99 122,16 bieŝące , , , ,00 100,00 101,06 Dotacje , , , ,08 100,00 301, Regionalne ośrodki polityki społecznej , ,00 100,00 0 Wynagrodzenia , ,00 100,00 0 wynagrodzeń ,00 88,00 100,00 0 bieŝące , ,00 100, centra pomocy rodzinie , , , ,53 97,98 169,22 Wynagrodzenia , , , ,79 100,00 148,43 wynagrodzeń , , , ,26 89,38 127,43 bieŝące , , , ,98 100,02 153,74 Wydatki majątkowe , ,50 93, Jednostki specjalistycznego poradnictwa , , , ,35 99,94 72,25 Wynagrodzenia , , , ,24 100,02 62,81 wynagrodzeń , , , ,68 100,00 59,65 bieŝące , , , ,43 99,98 65,14

13 Wydatki majątkowe , ,00 99, Pozostała działalność 8.000, , ,60 100,00 125,00 Wynagrodzenia , ,00 100,00 0 wynagrodzeń ,00 117,60 99,66 0 bieŝące 8.000, , ,00 100,00 63,53 Planowane wydatki w 2008 r. na pomoc społeczną zostały w trakcie wykonywania budŝetu zwiększone o ,00 zł. Z dodatkowych środków dotacji wydatkowano: ,89 zł na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, 7.000,00 zł na realizację programu rozwoju specjalistycznego poradnictwa rodzinnego jako wspierania rodziny zagroŝonej wykluczeniem społecznym, 9.000,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz 5.000,00 zł na działalność w zakresie ośrodka interwencji kryzysowej działającego przy PCPR, 9.999,60 zł na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. PowyŜsze wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieŝące związane z zakresem przeznaczenia dotacji. Otrzymane środki wydatkowano w całości i zgodnie z celem. W sierpniu 2008 r., w związku z planowanym zakończeniem inwestycji, zwiększono zakres inwestycji na placówce opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata w Cybince o ,00 zł. Środki na ten cel zaplanowano z kredytu bankowego. W trakcie wykonywania budŝetu planowane wydatki w tym zakresie uległy zmianom. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o ,00 zł i przekazano środki na wydatki bieŝące w zakresie Naszej Chaty, interwencji kryzysowej, funduszu celowego dla Policji, a takŝe na inne zadania wykonywane przez pozostałe jednostki powiatowe. Ostatecznie wydatki inwestycyjne III etapu modernizacji budynku w Cybince na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata wyniosły w 2008 r. kwotę ,86 zł. Do wydatków dotyczących Naszej Chaty a niewygasających z upływem 2008 r. zaliczono ogółem wartość robót na ,00 zł. W zakresie pozostałych zadań pomocy społecznej wydatkowano; ,11 zł ( w tym ,80 zł dotacji w ramach podpisanych porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w obcych placówkach) na całość zadań dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, ,54 zł (w tym ,08 zł dotacji w ramach podpisanych porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) na koszty związane z potrzebami rodzin zastępczych, ,53 zł z własnych środków na działalność go Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne, koszty działalności oraz na zakup samochodu słuŝbowego niezbędnego do realizacji zadań Centrum, ,35 zł z własnych środków na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, bieŝące koszty działalności oraz ,00 zł wydatku majątkowego na zakup dokumentacji budowlanej na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatki na pomoc społeczną w Powiecie wyniosły w 2008 r. ogółem ,88 zł, co stanowiło 86,70 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu w stosunku do wykonania w 2007 r. wyniósł 20,60. Wzrost wydatków był związany z inwestycją na Naszej Chacie w Cybince. 55

14 Dział na 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,04 96,73 134, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , ,24 99,93 213,73 Dotacje , , , ,24 99,93 213, urzędy pracy , , , ,00 100,00 118,35 Wynagrodzenia , , , ,48 100,00 125,48 wynagrodzeń , , , ,29 100,00 108,47 bieŝące , , , ,23 100,00 139,81 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność , ,80 75,62 0 Wynagrodzenia , ,20 100,00 0 wynagrodzeń , ,86 99,99 0 bieŝące , ,74 69,47 0 W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej zwiększono planowane wydatki o ,00 zł. ogółem wyniosło ,04 zł, co stanowiło 96,73 zaplanowanej kwoty. Wskaźnik wzrostu do wykonania w 2007 r. wyniósł 34,81. Wpłynęło na to zwiększenie środków z Funduszu Pracy na zadania go Urzędu Pracy oraz dodatkowe środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Przekazano ,24 zł dotacji (przy współudziale Gminy Górzyca w kwocie 5.556,00 zł) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w śabicach. Urzędy Pracy wydatkowały na swą działalność ,00 zł. Główne wydatki to koszty zatrudnienia, stanowiące ponad 89,00 wykonanych wydatków. Wskaźnik wzrostu do wykonania w 2007 r. wyniósł 18,35 z uwagi na zwiększone środki z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Pracy. W zakresie pozostałej działalności zrealizowano projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,80 zł oraz przy udziale własnym Powiatu w kwocie ,00 zł. 56

15 Dział na 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,65 99,99 60, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , ,00 100,00 115,18 Wynagrodzenia , , , ,67 100,00 107,82 wynagrodzeń , , , ,02 100,00 113,27 bieŝące , , , ,31 100,00 146, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , ,92 99,94 121,69 Wynagrodzenia , , , ,83 100,00 116,13 wynagrodzeń , , , ,64 100,00 113,42 bieŝące , , , ,45 99,62 166, Internaty i bursy szkolne , , , ,00 100,00 27,42 Wynagrodzenia , , , ,96 100,00 35,93 wynagrodzeń , , , ,52 100,00 35,38 bieŝące , , , ,52 100,00 16, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4.737, , , ,00 100,00 102,22 Wynagrodzenia 1.400, , ,00 100,00 100,00 bieŝące 3.337, , , ,00 100,00 103, Pomoc materialna dla uczniów , , ,73 100,00 13,91 bieŝące , , ,00 100,00 8,73 Dotacje , ,73 100, Szkolne schroniska młodzieŝowe 1.500, , , ,00 100,00 133,33 Wynagrodzenia 900, , , ,00 100,00 144,44 wynagrodzeń 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 bieŝące 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 57

16 85495 Pozostała działalność , ,00 100,00 0 bieŝące , ,00 100,00 0 W wyniku zmian dokonanych w trakcie wykonywania budŝetu planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejszyły się o ,00 zł. Głównym powodem było przeniesienie do działu 801 wydatków dotyczących działalności stołówek szkolnych w kwocie ,00 zł. Dodatkowo dokonano zwiększenia planowanych wydatków o środki pochodzące z subwencji i rezerwy subwencji oświatowej w ogólnej kwocie ,00 zł, dotacji na zadania własne w kwocie ,00 zł, rozwiązania rezerwy celowej w kwocie ,00 zł, kredyty bankowego w kwocie ,00 zł, oszczędności w kwocie ,00 zł, dodatkowych dochodów wypracowanych przez placówki oświatowe w kwocie 3.375,00 zł oraz z pozostałych źródeł 3.000,00 zł. ogółem wyniosło ,65 zł, co stanowiło 99,99 zaplanowanej kwoty. było mniejsze o 39,37 w porównaniu z rokiem 2007 głównie ze względu na wspomniane wcześniej przeniesienie stołówek, a takŝe ze względu na zlikwidowanie stypendiów unijnych dla uczniów i przekazanie duŝo mniejszych środków na stypendia dla uczniów z obszarów po byłych PGR. Zadanie w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizował Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, internaty przy Zespołach Szkół: Technicznych, Ekonomiczno-Rolniczych i Ekonomicznych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wykonał w całości zaplanowane wydatki. W trakcie roku zwiększono plan o ,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieŝące. W jednostce wdroŝono podwyŝkę płac nauczycieli, zakupiono za ,00 zł wyposaŝenie i pomoce dydaktyczne do nowo powstałych pracowni terapeutycznych, wydatkowano ,02 zł na wyŝywienie uczniów, za kwotę ,83 zł wykonano kompleksowy remont kilku pomieszczeń Ośrodka przystosowując je na potrzeby pracowni terapeutycznych. Ponadto zrealizowano z udziałem środków w kwocie 3.000,00 zł pozyskanych z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum projekt pn. Zdrowie w jabłku. Głównym celem tego projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego Ŝywienia. Ośrodek wydatkował takŝe 8.961,00 zł na doskonalenie nauczycieli oraz kwotę ,99 zł na instalację monitoringu wizyjnego. wydatków Ośrodka było wyŝsze w porównaniu z 2007 r. o 15,18 z uwagi na zwiększony zakres prac, na które skierowano dodatkowe środki. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała ,92 zł. Planowane wydatki wzrosły o ,00 zł, m.in. ze względu na realizację dodatkowych zadań finansowanych z dotacji. Poradnia wdroŝyła podwyŝkę płac dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Za ogólną kwotę ,92 zł zrealizowała program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy, Rządowy Program Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły, a takŝe zakupiła specjalistyczną skalę do diagnozy rozwoju małego dziecka w wieku 0-3 roku Ŝycia oraz sprzęt i oprogramowanie do przeprowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieŝy. Internaty szkolne przy Zespołach Szkół: Technicznych, Ekonomiczno-Rolniczych i Ekonomicznych wydatkowały ogółem ,00 zł głównie na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi oraz bieŝące funkcjonowanie placówek. Zmniejszenie planu i mniejsze wykonanie w 2008 r. było spowodowane wyłączeniem stołówek szkolnych dotychczas prowadzonych w rozdziale Wydatkowano takŝe ,00 zł na stypendia uczniowskie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Ponadto rozliczono się z dotacji z 2007 r. w ogólnej kwocie ,73 zł. Wydatkowano równieŝ 4.842,00 zł na wypoczynek młodzieŝy szkolnej. W 2008 r. wypłacono kwotę 5.200,00 zł stypendiów dla 13 uczniów z trzech szkół powiatowych w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŝy szkolnej. Szkolne schronisko młodzieŝowe przy Zespole Szkól Ekonomicznych wydatkowało 2.000,00 zł na swą działalność. 58

17 Dział na 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacje , Wydatki majątkowe , Nie doszło do realizacji przekazanie planowanej dotacji. Ponadto przesunięto na 2009 r. planowaną realizację termomodernizacji obiektów w Powiecie Słubickim. Dział na 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,21 98,28 76, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , ,21 97,13 69,89 Wynagrodzenia 725, bieŝące , , , ,21 97,13 70, Biblioteki , , , ,00 100,00 88,89 Dotacje , , , ,00 100,00 88,89 W zakresie zadań kulturalnych wydatkowano ,21 zł na współfinansowanie lub organizację imprez i zdarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Słubickiego, m.in.: Koncert Noworoczny, Święto Odry, Turniej Szkół Średnich Powiatu Słubickiego i Sulęcińskiego, Powiatowy Turniej z Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Europejski Festiwal Kultury Dziecięcej Razem we wspólnej Europie w Monachium, X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej na Węgrzech, zakup przewodników turystycznych Szlakiem zakonów rycerskich po Ziemi Lubuskiej, Festiwal kulinarny Smaki i Smaczki Ziemi Lubuskiej Rzepin 2008, Finał Światowy Odysei Umysłu w USA, przedsięwzięcie Po obu stronach Odry Aurith-Urad 2008 w Uradzie, obchody Święta Dnia Niepodległości, koncert kolęd Rodziny Pospieszalskich, europejski festiwal piosenki autorskiej transvocale w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, X Lubuskie Święto Plonów w Rokitnie, zawody Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, impreza integracyjno-promocyjna Jesień w Gliśnie, XV Festiwal Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego Sulęcin-Tursk 2008, konkurs plastyczny Razem przeciw ubóstwu, impreza pod hasłem: Weckujemy jesień oraz Turniej wypieków młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych. Przekazano ,00 zł dotacji dla Gminy Słubice na finansowanie zadań powiatowych wykonywanych przez Bibliotekę Miasta i Gminy w Słubicach. Ze środków dotacji Biblioteka zakupiła księgozbiór podręczny w ilości 143 woluminów, zrealizowała 10 wyjazdów do placówek bibliotecznych powiatu słubickiego w celu omówienia bieŝącej działalności, działań kulturalni-oświatowych, gromadzenia materiałów do działu regionalnego, akcje Tydzień Bibliotek 2008 pod hasłem Biblioteka miejscem spotkań. Ponadto odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Śmigielską w ramach prowadzonego Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki. Ogłoszono równieŝ konkurs literacko-plastyczny pt. Magiczna bombka o zasięgu powiatowym. 59

18 Dział na 926 Kultura fizyczna i sport , , , ,51 99,12 65, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,51 99,12 65,21 bieŝące , , , ,51 99,12 77,40 Wydatki majątkowe 5.982, W 2008 r. wydatkowano ,51 zł m.in. na: ufundowanie stypendium sportowego dla Mirosława Pycha, nagrody dla uczestników XXIX Rejonowego Turnieju Par BrydŜa Sportowego MKS Polonia, patronat nad Biegami Przełajowymi w Golicach pn. X Mila Golicka, dofinansowanie Mistrzostw Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w biegach na przełaj Słubice , wojewódzkich zawodów strzeleckich z broni kulowej Ligii Obrony Kraju, Wojewódzkich Zawodów Sportowo-PoŜarniczych DruŜyn OSP i MDP we Wschowie, organizacja I Powiatowych Zawodów SłuŜb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym w Grzmiącej, dofinansowanie ćwiczeń poŝarniczo-gaśniczych w Lubiechni Wielkiej, festynu sportowego ochotniczej straŝy poŝarnej w Radachowie, XI Ogólnopolskich Igrzysk LZS, organizacja I Grand Prix Powiatu Słubickiego w Wędkarstwie w Nowym Młynie koło Rzepina, dofinansowanie Deblowego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Słubickiego, organizacja imprezy pn. Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym w Górzycy oraz przedsięwzięcia pn. Podsumowanie roku sportowego 2007 w Powiecie Słubickim. Przebieg realizacji wydatków nie budził zastrzeŝeń. ogółem w 2008 r. wyniosło ,76 zł. Stanowiło to 95,60 w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości ,00 zł. Wskaźnik wzrostu w stosunku do wykonania w 2007 r. wyniósł 8,88. Na 31 grudnia 2008 r. wykazano ,65 zł zobowiązań niewymagalnych z następujących tytułów: wynagrodzenia i pochodne ,27 zł, dostawy towarów i usług ,84 zł, zakup energii ,92 zł, pozostałe ,62 zł. Nie stwierdzono na koniec roku budŝetowego zobowiązań wymagalnych. 3. Przychody i rozchody budŝetu Powiatu Słubickiego 31 grudnia 2008 r. Przychody ogółem , ,31 1. Przychody z zaciągniętych kredytów bankowych , ,00 2. Przychody z innych rozliczeń krajowych , ,31 Rozchody ogółem , ,00 1. Spłaty kredytów , ,00 Na dzień 31 grudnia 2008 r. planowane przychody wyniosły ,00 zł. Planowanym źródłem przychodów był kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł oraz wolne środki w kwocie ,00 zł pochodzące z rozliczeń kredytów z ubiegłych lat. 60

19 przychodów na 31 grudnia 2008 r. wyniosło ,31 zł. Źródłem wykonanych przychodów był zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,31 zł. Zaplanowane rozchody budŝetu na 31 grudnia 2008 r. wyniosły ,00 zł i były przeznaczone na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów. na koniec roku budŝetowego było zgodne z planem. 4. Deficyt lub nadwyŝka budŝetu Planowany deficyt budŝetu Powiatu Słubickiego wyniósł na dzień 31 grudnia 2008 r. kwotę ,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano z kredytu bankowego i z wolnych środków. Powiat zakończył rok budŝetowy 2008 deficytem wielkości ,51 zł, który został sfinansowany zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami. Z zaciągniętego w 2008 r. kredytu w kwocie ,00 zł spłacono raty wcześniejszych kredytów w wysokości ,00 zł, ,00 zł kredyt w BGK O/Szczecin ,00 zł kredyt w BZ WBK 1 O/Słubice Na dzień 31 grudnia 2008 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosił ,00 zł, ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2004 r. w BZ WBK 1 O/Słubice (spłata do końca 2009 r.) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2005 r. w BGK O/Szczecin (spłata do końca 2011 r.) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2008 r. w BGK O/Zielona Góra (spłata do końca 2025 r.) 5. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych Dochody w zł Dział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 89, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Nadzór budowlany , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,96 100, Komisje poborowe , , ,18 100, obronne , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 100, Obrona cywilna 2.150, , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,07 98, Ośrodki wsparcia , ,89 99,99 RAZEM: , , ,08 99,30 61

20 Wydatki w zł Dział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 89, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Nadzór budowlany , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,96 100, Komisje poborowe , , ,18 100, obronne , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 100, Obrona cywilna 2.150, , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,07 98, Ośrodki wsparcia , ,89 99,99 RAZEM: , , ,08 99,30 Planowana kwota dochodów dotacji na zadania zlecone została zwiększona o ,00 zł. Zwiększenia dotyczyły zadań realizowanych w gospodarce mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, obronie narodowej, bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpoŝarowej, ochronie zdrowia oraz pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wpłynęło do budŝetu ,08 zł. co stanowiło 99,30 planowanej kwoty. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły ,08 zł. co stanowiło 99,30 planowanej kwoty. W 2008 r. Powiat wykonywał zadania zlecone związane z pobieraniem dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za zarząd, uŝytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierŝawy, przekształcenia i odpłatnego nabycia prawa własności. Planowane dochody z tych tytułów wyniosły ,00 zł. W 2008 r. odprowadzono do budŝetu państwa ,31 zł dochodów, natomiast do budŝetu Powiatu z tytułu 25,00 udziału w dochodach Skarbu Państwa kwotę ,44 zł. Ponadto odprowadzono do budŝetu państwa kwotę 2.018,94 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz do budŝetu Powiatu kwotę 106,26 zł z tytułu 5,00 udziału w tych dochodach. 6. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Na dzień 31 grudnia zaplanowano ,00 zł wydatków na udział własny w modernizacji drogi powiatowej Nr 1249F Cybinka-Jerzmanice. Poniesiono ,00 zł wydatków w tym zakresie. Okres realizacji tego zadania zaplanowano w okresie Źródłem pokrycia wydatku w 2008 r. był kredyt bankowy. Nie doszło do realizacji w 2008 r. zaplanowanego w kwocie ,00 zł udziału własnego przeznaczonego na przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji powiatowych obiektów uŝyteczności publicznej. Zaplanowano realizację zadania w latach w 2008 r. limitów wydatków budŝetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Słubickiego na lata przedstawiono w poniŝszej tabeli: 62

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU PISZ: 1969 Nr 13/14/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna Załącznik nr 6 Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 251/2008 z dnia 19 marca 2008 r. Uzasadnienie wykonania wydatków budŝetu powiatu za 2007 r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 58/XIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok Wysoka Rado, w 2009 roku podjęto 40 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr 194/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 11.03.2008 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK Września, dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 725 - Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Uchwała Nr 101/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: 1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 27 r. Nr 182 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: 2348 - Nr II/2/7 z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku

U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta i Gminy Woźniki za 2002 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo