6. ROK KOTA. Nr 9 (9 3 ) 2 9. I X.2x COPY LEFT ISSN W³adze Jeleniej Góry czerpi¹ wzory z poprzedników. Za Gomu³ki czy Gierka u ywano

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. ROK KOTA. Nr 9 (9 3 ) 2 9. I X.2x1000+7 COPY LEFT ISSN 1732-0941. W³adze Jeleniej Góry czerpi¹ wzory z poprzedników. Za Gomu³ki czy Gierka u ywano"

Transkrypt

1 CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS 6. ROK KOTA ISSN Nr 9 (9 3 ) 2 9. I X.2x COPY LEFT W³adze Jeleniej Góry czerpi¹ wzory z poprzedników. Za Gomu³ki czy Gierka u ywano terminu <regulacja cen>. Nad Bobrem ekipa Ratusza og³asza <zmianê cen>. Czy nie proœciej napisaæ - <podwy kê>? W odwodzie - lubelski pojazd 3-osiowy. Fot.: Lele

2 2 MYŒLI KARASIA, CZYLI KARAŒ MYŒLI WIEJSKA Z KLAS (niekiedy z czterema) Œpiewy do Ewy Wci¹ idê I wci¹ pod wiatr I ile to juz lat I ile uderzy³o We mnie burz I jeszcze jedno Do zrobienia Zasadziæ Na tym lodzie Garœæ niezabudek I parê ró X X X Za du e groby S¹ najbardziej przekonuj¹cym dowodem Ludzkiej megalomanii X X X Niekoniecznie trzeba byæ chromym By dostaæ po kulach X X X Ze wszystkich granic Najs³abiej jest strze ona Granica przyzwoitoœci MARIAN KARAŒ Nowa ksi¹ ka Mariana Karasia z ilustracjami Micha³a Graczyka w wersji netowej wkrótce na www Ulicy.... MICHA GRACZYK 31

3 30 maj¹ u³atwione kwestie zawodowe. Technologia cyfrowa, sprzê ona z programami komputerowymi do obróbki graficznej, pozwala na wykonywanie zdjêæ lichej nawet jakoœci i podci¹ganie ich walorów np. w Adobe Photoshopie. Mimo wszystko autorzy fotografii (wielu doprawdy du ej klasy) musieli zmierzyæ siê z terenem bezpoœrednio. Tym odkupili drobne oszustwa i b³êdy. Wymieniê ich, bo to oni, nie wydawca, stworzyli klimat publikacji: Andrzej i Paulina Czacharowscy, Agnieszka Grzyb, Tomasz Rabiej, Robert Zamsz i Wojciech Zdunek. Wydawca ma na koncie sporo wpadek w t³umaczeniach opisów zdjêæ na angielski i niekonsekwencje sk³adu. Ale przecie nie wszystkie egzemplarze musz¹ trafiæ poza granice Polski... Rzecz w tym, i dobry, a niedopracowany pomys³ potrafi dra niæ bardziej, ni przeciêtny. Szkoda tego, co by³o zasygnalizowane, a wykonane zosta³o nieprofesjonalnie. Pewnie nastêpnym razem bêdzie lepiej. Równie edytorsko. A tak bardziej serio publikacja swoj¹ drog¹. A Ziemiê Bi³gorajsk¹ odwiedziæ warto. Czy nawet, rzek³bym, trzeba. LECH L. PRZYCHODZKI Osobliwoœci przyrody w krajobrazach powiatu bi³gorajskiego, wstêp Kurzyna M., Wyd. Meritum Bo ena Wasiñska, Bydgoszcz 2006 Niekiedy jeszcze czytam. Dobrzy ludzie zazwyczaj coœ przyœl¹, czy przynios¹, bo ja sam nie mam czasu biegaæ po kioskach. Tego, co wartoœciowe, zazwyczaj i tak w nich NIE znajdê. Bywa, e w mizernych pismach ktoœ zamieszcza ciekawe informacje. LU SOROKA Na przyk³ad tak¹: (...) w ostatnim wydaniu presti owej pozycji Kto jest kim w œwiatowej ekonomii brak choæby jednego Polaka. Geniuszy polskiej ekonomii nikt nie chce czytaæ. Wœród najpopularniejszych ksi¹ ek sprzedawanych przez najwiêksz¹ ksiêgarniê internetow¹ Amazon.com, ich dzie³a znajduj¹ siê na samym dnie. Ksi¹ ka Grzegorza Ko³odki Od szoku do terapii zajmuje miejsce. Postkomunistyczna transformacja. Trochê lekcji prof. Leszka Balcerowicza okupuje pozycjê, zaœ zbiór tekstów prof. Jana Winieckiego pt. Instytucjonalne bariery dla ekonomicznego rozwoju. Niedokoñczona transformacja Polski (...) miejsce spadek ceny ze 155 $ do 21. (...) Milton Friedman, spokojnie umieœci³ swoja najbardziej znana ksi¹ kê Kapitalizm i wolnoœæ wœród pierwszych 2 tys. pozycji rankingu Amazon.com (trudniejsza Teoria cen zmieœci³a siê na miejscu). Robert Larkowski, Ekonomia ekonomów, Tylko Polska nr 32/2007, s CZY SZKOCI STAN SIÊ KIEDYŒ SPO ECZEÑSTWEM OBYWATELSKIM? 1 Druga edycja festiwalu filmowego w Szkocji European Environmental &Arts Festival (o pierwszej edycji pisaliœmy w numerze 9 (81) we wrzeœniu ub. roku) zakoñczy³a siê kolejnym niepowodzeniem. Przypomnê, e festiwal ma na celu uœwiadamianie m³odzie y nt. praw cz³owieka, praw zwierz¹t i ochrony œrodowiska. 4 5 Filmowy przekaz kierujemy do m³odzie y, licznie przyje d aj¹cej z by³ego bloku wschodniego do pracy oraz do rdzennej m³odzie y szkockiej. Musimy zmieniæ taktykê i udaæ siê bezpoœrednio na farmy, ostatnio popularnie nazywane truskawkowym piek³em. Je eli ludzie zaskocz¹ - mo emy wróciæ z nimi do miasta, farmerzy wrêcz wid³ami nas pogoni¹ A o Szkotów zawalczymy inaczej Niepowodzenie, mam na myœli brak s³uchaczy, ale ludzie z nowych miejsc, którzy wspó³pracowali z nami w tym roku, przynieœli nam nowe mo liwoœci, zaprosili do kolejnych projektów mo emy dzia³aæ dalej! DARIA KRUSZELNICKA-GUZY 6 7 Komandos, nasz przyjaciel z Aberdeen, ma na temat szkockiego muru swoje zdanie: (Z rozmowy via GG, :10) Jak podaj¹ czasem gazety - 30% Szkotów nie korzysta z us³ug sms wiesz czemu: nie umiej¹ pisaæ, maj¹ problemy z czytaniem i rozumieniem textu czytanego. 15% Szkotow podejmuje studia, 25% colegge, reszta primary school i na tym koncz¹. W Szkocji autobusy s¹ oznaczone kolorami (linie) - wiesz czemu - bo tak ³atwiej jest siê zorientowaæ, nie trzeba czytaæ. 50% Brytyjczykow nigdy nie wys³a³o maila - albo nie umie go wys³aæ. To s¹ ich dane. 63. rocznica Powstania Warszawskiego BEZ ZAK AMANIA Od Powstania Warszawskiego minê³o tyle lat, ile dni trwa³y walki. I wydaje siê niekiedy, e o wiemy o nich ju wszystko. Ale w jak e ró nych ujêciach historycznych. Mo e warto przypomnieæ sobie kontekst i sens Powstania Warszawskiego. By³ to czyn zbrojny, niemal perfekcyjnie zorganizowany w konspiracyjnym wojsku Armii Krajowej, czyn, którego nie mo na by³o powstrzymaæ. Mieszkañcy Warszawy, udrêczeni kilkuletnim terrorem hitlerowskiego okupanta, byli u kresu wytrzyma³oœci. Lepiej, e sta³o siê to w formie zorganizowanej, ujêtej w ramy wojskowej dyscypliny. Wobec postêpuj¹cej na ca³ym froncie ofensywy sowieckiej, zamierzano wywo³aæ powstanie w ca³ym kraju (akcja Burza ), ale kiedy front stan¹³ na Wiœle, pozosta³a tylko Warszawa. Szansy na unikniêcie okupacji radzieckiej upatrywano w tym, ze w wyzwolonej w³asnymi rêkami stolicy bêdziemy witaæ Armiê Czerwon¹ (owszem, goœcinnie, po polsku chlebem i sol¹), ale nie jako wyzwolicieli, a wy³¹cznie jako sojuszników, walcz¹cych z tym samym wrogiem. 3

4 4 Sytuacja pozornie sprzyja³a wybuchowi powstania. Kto by przypuszcza³, e wycofuj¹cy siê Niemcy bêd¹ mordowaæ ludnoœæ cywiln¹ i zniszcz¹ miasto, a Sowieci cynicznie poczekaj¹, a Polacy wygin¹, a stolica zostanie obrócona w kupê gruzu. Liczono równie na pomoc zachodnich sprzymierzeñców, którzy jednak pomogli nam tak, jak w roku Powiedzmy sobie otwarcie zdradzili nas. Wszyscy. Nikomu nie zale a³o na wolnej Polsce, która mog³aby stwarzaæ k³opoty nowej Europie. Europie, opartej na pieni¹dzach, interesach etc. i niewiele rozumiej¹cej ze znanych jeszcze Polakom pojêæ honoru, patriotyzmu, godnoœci. Tamta pora ka europejskiego humanizmu owocuje dziœ w poczynaniach Unii Europejskiej, do której wspaniali politycy nachalnie wepchnêli pozornie woln¹ i suwerenn¹ Rzeczpospolit¹. Powstanie Warszawskie dla jednych jest dzisiaj smutnym wspomnieniem daniny krwi, przelanej daremnie, dla innych wielkim symbolem wspania³ego narodu, który w roku 1944 kocha³ jeszcze wolnoœæ ponad wszystko inne. Bohaterowie Warszawy nawet nie zdawali sobie sprawy, i lepiej by³o zgin¹æ stoj¹c, ni daæ siê skundliæ w PRL-u. Dopiero zryw Solidarnoœci latem 1980 r. da³ pewn¹ szansê na moralne odrodzenie narodu. Niestety 45 lat budowania pustyni nad Wis³¹ da³o nadspodziewany efekt spowodowa³o nieodwracalne spustoszenie w mózgach ludzi. Mo e ci, co ocaleli z pogromu, winni o tym pamiêtaæ. Czas przestaæ radowaæ siê has³em Chwa³a zwyciê onym, które przystaje do wielu polskich okazji. Nie zawsze przegrywaliœmy z honorem. By³y lata, kiedy z tym samym honorem zwyciê aliœmy. STANIS AW GASZYÑSKI Kiedy w Polsce zaczêto mówiæ o nowej generacji dokumentów, zaczêliœmy z Lu zbieraæ na ten temat ró ne materia³y. W archiwum mamy ponad 100 tekstów za i przeciw. Nie trzeba dodawaæ, i ów œwiat Orwella do gustu nam nie przypad³ i nie przypadnie chyba nigdy. A niew¹tpliwie w obronie naszych interesów chipowy i sensorowy biznes zacznie siê rozkrêcaæ... Przyjemnej lektury i jeszcze przyjemniejszych snów... Paszport biometryczny = kartoteka kryminalna dla ka dego obywatela Na dodatek sam za ni¹ zap³acisz Na dodatek zapewne bêdziesz siê cieszy³, e j¹ masz LELE Od jakiegoœ czasu trwa na œwiecie tendencja, zainspirowana, propagowana i finansowana przez prezydenta USA, George a Busha, maj¹ca na celu ca³kowite podporz¹dkowanie obywatela administracji pañstwowej. Poniewa USA (a razem z nimi Unia Europejska) narzucaj¹ swoj¹ politykê innym krajom w ramach wspó³pracy, zostaje ona bezwolnie podejmowana, bez uwzglêdnienia warunków lokalnych i rzeczywistej skali problemów, do których siê odnosi. Takim ewenementem jest te idea elektronizacji to samoœci obywateli. Politycy wielu krajów, pod pretekstem walki z terroryzmem, wymusili na ustawodawcach wprowadzenie przepisów nakazuj¹cych mo na uwa aæ za konsumenck¹ klasê œredni¹, która posiada komputery, samochody, tv... Modernizacja, z drugiej strony wielkie regiony rolnicze i nêdza. Ró norodnoœæ grup interesów powoduje, e opis spo³eczeñstwa obywatelskiego dokonywany jest doœæ ogólnie, a formê przekazu uatrakcyjniaj¹ ramki, dotycz¹ce konkretnych zjawisk np. uczestnictwa - g³ównie gospodyñ domowych - w yciu spo³ecznym Japonii, sytuacji Aborygenów, wyst¹pieñ przeciw polom golfowym czy próbom bomb nuklearnych, bankach dla biednych w Bangladeszu, ruchów edukacyjnych, które maj¹ likwidowaæ analfabetyzm... I tak mo na uznaæ, e ksi¹ ka oprócz walorów informacyjnych niesie ze sob¹ przes³anie: dzia³ajcie! Pokazuje jednoczeœnie, jak czyni¹ to kraje Azji i Pacyfiku pomimo ograniczeñ, które napotykaj¹ ze wzglêdu na specyfikê w³asnej historii. AGNIESZKA BRYTAN Serrano I. R., Civil Society in the Asia Pacific Region, Civicus 1994 PRZYRODA JESZCZE YWA Ziemia Bi³gorajska. Zlepek czêœci Ziem: Lubelskiej, Che³mskiej i Przemyskiej. Przez kilkuset lat wielokulturowa dopiero II wojna œwiatowa zniszczy³a dawn¹ symbiozê, choæ np. w Bi³goraju z wolna odradza siê prawos³awie... Teren zró nicowany od równin Kotliny Sandomierskiej po zalesione wzgórza zachodniej czêœci Roztocza Lwowsko- Tomaszowskiego. Kraina tytoniowych pól i lasów, leœnych strumieni i czarnych bocianów. Najbardziej charakterystyczne s¹ tu kompleksy Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich, teren walk Powstania Styczniowego i partyzanckiej epopei II wojny œwiatowej. Œródleœne wsie pamiêtaj¹ wysiedlenia, po ogê i naloty stukasów. Choæby Sochy. Ludzie st¹d ³¹cz¹ w sobie kilka kultów od religijnego pocz¹wszy (dziesi¹tki rozrzuconych wœród pól kapliczek s¹ tego wci¹ ywym dowodem), poprzez umi³owanie tradycji sitarskich i garncarskich do najbli szych korzeni partyzanckich bojów, w których uczestniczyli cz³onkowie niemal ka dej tu rodziny. Od kilku lat na Ziemi Bi³gorajskiej przypomina o sobie regionalizm. Za skromne, niestety, pieni¹dze, ale jednak. Konkursy wci¹ obecnej po wsiach pieœni partyzanckiej, przekszta³cona w muzeum zagroda sitarska, a nade wszystko ruch edytorski, który usi³uje zatrzymaæ dla tzw. potomnych by³oœæ i teraÿniejszoœæ. Osobliwoœci przyrody... krótkim, rzeczowym wstêpem okrasi³ Marian Kurzyna. Resztê powiedzieæ maj¹ (i w wiêkszoœci przypadków wywi¹zuj¹ siê z tego zadania dobrze) zdjêcia. Faktem jest, i dzisiejsi fotograficy 29

5 28 Wiadomoœæ o ostatecznym porozumieniu i powo³aniu Niezale nych i Samorz¹dnych Zwi¹zków Zawodowych o nazwie Solidarnoœæ dopada mnie w Malborku, podczas nieudanego wypadu z wyk³adem nt. kultury. Nikt ze s³uchaczy nie ukrywa radoœci. Wiêc zwyciêstwo. Wolne Zwi¹zki w socjalistycznym pañstwie: TEGO JESZCZE NIE BY O!... (cdn.) Flaga 2. Rys. Marek D³ógi Gajda RYSZARD TOMCZYK OBYWATEL ABORYGEN I JEGO ZNAJOMI W pierwszej po³owie lat 90 tych XX wieku powsta³a ponadnarodowa sieæ organizacji pozarz¹dowych, maj¹ca na celu prace na rzecz rozwoju dzia³añ obywatelskich Civicus. Ten, World Alliance for Citizen Participation zwraca³ szczególn¹ uwagê na miejsca, gdzie ³amane s¹ regu³y demokracji uczestnicz¹cej, a obywatelska wolnoœæ do zrzeszania siê jest zagro ona. Efektem jednego z projektów Civicusa by³o sporz¹dzenie w 1994 roku œwiatowego raportu, dotycz¹cego stanu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Sk³ada³ siê on z czêœci: Azji Pacyfiku, Ameryki aciñskiej, Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Pó³nocnej. Ksi¹ ka Civil society in the Asia Pacific region pokazuje w³asn¹ interpretacjê Civicusa. Filipiñski jej autor, Isagani R. Serrano ma nadziejê, i oddaje poprzez tê publikacjê sprawiedliwoœæ owej sieci organizacji i zarazem wydawcy. Jednoczeœnie zaznacza, e nie mo e tego uczyniæ wyczerpuj¹co ze wzglêdu na rozpiêtoœæ terytorium, liczebnoœæ krajów, ich ró n¹ historiê, poziom rozwoju. Mo e to byæ jedynie próba dokonania zarysu kszta³towania siê spo³eczeñstwa obywatelskiego w krajach Azji i Pacyfiku. W Chinach np. panowa³ komunizm, Indie by³y socjalistyczne, ale re imy stopniowo upada³y i stwarza³o to mo liwoœæ dzia³aniom obywateli, którzy przypominali sobie przedkolonizacyjn¹ przesz³oœæ. Tak jak w Polsce po 1989 roku, ten region przechodzi³ i przechodzi transformacjê ustrojow¹, a dawne uœpione tradycje stopniowo odzyskuj¹ grunt dla swojego rozwoju. Serrano próbuje skonstruowaæ profil sektora spo³ecznego. Przedstawiæ jego korzenie, motywacje, inspiracje, wizje, cele, trudy i sukcesy. Pokazaæ jak jest to wa ne dla zachowania stabilnoœci, pokoju i rozwoju. Zw³aszcza, gdy w grê wchodz¹ nowe konflikty np. wojny handlowe czy pog³êbia siê sfera ubóstwa, z drugiej strony - bogactwa. Okazuje siê, e klasa œrednia krajów Azji i Pacyfiku przewy sza nawet tê europejsk¹ czy amerykañsk¹. W krajach takich jak Chiny, Indie, Indonezja, Pakistan czy Bangladesz 3 na 10 obywateli obywatelom dobrowolne poddawanie siê procedurom, które do tej pory obejmowa³y wy³¹cznie osoby zwi¹zane z pope³nionymi lub domniemanymi wykroczeniami i przestêpstwami. Paszport elektroniczny jest jedn¹ z najbardziej wspieranych inicjatyw tego typu. Poniewa polskie ustawodawstwo ju wprowadza przepisy o elektronicznej identyfikacji obywatela, sprawa jest aktualna jako ewidentnie godz¹c¹ w podstawow¹ zasadê polskiego (i de facto miêdzynarodowego) systemu prawnego niewinnoœci obywatela do chwili udowodnienia jego winy. Przymusowa elektronizacja identyfikacji narusza prawo do prywatnoœci, a wobec historycznych ju dowodów nieudolnoœci organizacji prawnych, administracyjnych i ekonomicznych naszego kraju, z pewnoœci¹ stanowiæ bêdzie œwietny grunt dla nadu yæ. Poni szy tekst ma na celu naœwietlenie problemów zwi¹zanych z elektronizacj¹ Twojej identyfikacji. Przeczytaj, zastanów siê jeœli godzisz siê byæ znakowany tak, jak znakuje siê zwierzêta hodowlane, wyrzuæ go do kosza. Jeœli jednak uwa asz, e masz prawo do prywatnoœci i w³asnej indywidualnoœci, skopiuj go i przeka swoim znajomym. To nie jest dowcip to ustawodawstwo ju jest w toku. Wykorzystuj¹c pretekst walki z terroryzmem, pañstwa krajów rozwiniêtych systematycznie d¹ ¹ do skatalogowania swoich obywateli i odebrania im swobody dzia³ania, ycia i dokonywania wyborów w sytuacjach w pe³ni zgodnych z obecnym prawem. Nie odk³adaj tego tekstu na póÿniej nie bêdzie póÿniej. Administracja pañstwowa ma czas, œrodki i ludzi, aby takie sprawy za³atwiaæ z dnia na dzieñ. Co ju siê sta³o nikt z polityków nawet nie pisn¹³, aby przeprowadziæ ogólnopolskie referendum w sprawie elektronicznych dokumentów. Gazeta Prawna r. informuje o uruchomieniu pilota owego programu stosowania paszportów biometrycznych. Dokumenty te bêd¹ zawieraæ noœniki pamiêci, w których zapisane zostan¹ wizerunki twarzy oraz odciski palców. (http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/65.html?numer=1577&dok= htm) Czy ktokolwiek pyta³ Ciê, czy chcesz, aby Twoje odciski palców znalaz³y siê w kartotekach ju nawet nie policyjnych, ale administracyjnych? Obowi¹zek wprowadzenia paszportów zwanych potocznie biometrycznymi na³o y³o na Polskê rozporz¹dzenie Rady Unii Europejskiej 2252/04 z 13 grudnia 2004 r., które wesz³o w ycie w lutym 2005 r. Czy wiedzia³eœ / wiedzia³aœ o tym, e Polska musi podporz¹dkowaæ siê nakazom UE w tej sprawie? Czy mia³eœ prawo g³osu prawo do decydowania o ochronie w³asnej to samoœci? Dokument taki, który bêdzie mia³ postaæ ksi¹ eczki paszportowej, zostanie wyposa ony w mikroprocesor, przechowuj¹cy w sposób uniemo liwiaj¹cy przypadkowe ujawnienie danych, informacje biograficzne, cyfrowy wizerunek twarzy oraz cyfrowe odwzorowanie odcisków palców. Czy wiesz, e w przypadku elektronicznej transmisji danych nie ma czegoœ takiego jak niemo liwe przypadkowe ujawnienie danych? Projekt paszportu elektronicznego oparty jest na mikroprocesorze RFID, który NIE JEST ZABEZPIECZONY, ZAKODOWANY ANI ZASZYFROWANY. Szyfrowana jest tylko transmisja miêdzy uk³adem RFID i czytnikiem. Odczyt danych z uk³adu RFID mo e odbywaæ siê z odleg³oœci od kilkunastu centymetrów do kilku metrów, w zale noœci od rodzaju uk³adu RFID. Czytniki bêd¹ dostêpne we wszystkich instytucjach, które dokonuj¹ identyfikacji obywatela od kontroli granicznych, po Twój lokalny urz¹d dzielnicowy. W praktyce oznacza to brak zabezpieczenia przez nieautoryzowanym dostêpem i oddanie w rêce personelu ni szego szczebla potê nego narzêdzia pozwalaj¹cego na przechwytywanie pe³nej to samoœci obywatela. Poufnoœæ systemu opiera siê wiêc na posiadaniu czytników mo na z du ¹ doz¹ prawdopodobieñstwa domniemaæ, e skoro czytniki elektroniczne bêd¹ dostêpne dla administracji, wkrótce zostan¹ równie opracowane, 5

6 6 skradzione lub kupione przez przestêpców. Tak dzieje siê z najwy szej klasy samochodami ( nie do ukradzenia ), systemami bankowoœci elektronicznej czemu nie mia³oby staæ siê to z Twoim paszportem? Notabene, czytniki RFID kupuj¹ dziœ hodowcy koni, wyposa ane s¹ w nie sklepy i supermarkety, magazyny globalnych firm s¹ przez nie obs³ugiwane. Bezpieczeñstwo? Dokument... wyposa ony w mikroprocesor, przechowuj¹cy... informacje biograficzne, cyfrowy wizerunek twarzy oraz cyfrowe odwzorowanie odcisków palców. Jakie informacje biograficzne? Wizerunek twarzy ju teraz istnieje rozleg³y system kamer obserwuj¹cych nasze ycie. Naszpikowane s¹ nimi sklepy, obserwowane s¹ budynki, wnêtrza dworców, ca³e ulice. Maj¹c cyfrowy wizerunek Twojej twarzy, mo na bêdzie œledziæ wszystko, co robisz z dok³adnoœci¹ do jednej konkretnej osoby. W przypadkach krytycznych, mo na bêdzie manipulowaæ obrazem zarejestrowanym przez kamerê tak, by dostosowaæ wyœwietlany obraz do Twoich danych (morfing powszechna funkcja wykorzystywana ju obecnie w programach graficznych; notabene manipulacja obrazem ci¹g³ym ju jest stosowana przez telewizje w transmisjach NA YWO zmieniane s¹ ca³e segmenty obrazu, ³¹cznie z modyfikacj¹ obrazu osób.) Modyfikacja wygl¹du twarzy na ma³o czytelnym obrazie z kamery przemys³owej, w niewielkiej rozdzielczoœci i z zapisem filmu na noœniku elektronicznym ju teraz nie jest problemem. Mo na siê spodziewaæ, e programiœci wkrótce opracuj¹ aplikacje pozwalaj¹ce na kopiowanie obrazu twarzy i wmontowywanie ich w dowolny zapis cyfrowy. Odciski palców masz czyst¹ kartotekê, nie pope³ni³eœ / pope³ni³aœ adnego przestêpstwa, a Twoje pañstwo zmusza Ciê do oddania Twoich odcisków palców. Nie ró nisz siê niczym od przestêpcy skazanego za udowodnione czyny niezgodne z prawem. Odcisk Twojego palca bêdzie przechowywany nie tylko w centralnej kartotece, która jest w du ym stopniu niedostêpna dla przestêpców. To TY bêdziesz dobrowolnie obnosiæ siê z gotowym elektronicznym zapisem odcisku palca wszêdzie, gdzie pójdziesz. Œrodowisko przestêpcze na pewno nie bêdzie mia³o problemu z zeskanowaniem Twoich danych. Podrzucenie ich na miejscu przestêpstwa w sposób uniemo liwiaj¹cy weryfikacjê pozostaje kwesti¹ czasu i œrodków (a tych przestêpcom nie brakuje w przeciwieñstwie do naszej administracji). Dotychczasowe paszporty nie utrac¹ wa noœci z chwil¹ wprowadzenia nowego wzoru i bêd¹ wymieniane stopniowo - powiedzia³... rzecznik prasowy MSWiA... Nieprawda. Nie mo esz mieæ dwóch paszportów. Kiedy skoñczy siê wa noœæ Twoich dokumentów, musisz je zdaæ, a w zamian dostaniesz nowy paszport ju elektroniczny. Nie bêdzie adnego wyboru. W trakcie programu pilota owego bêd¹ oceniane m.in... wybór mikroprocesora... Nie ma adnego wyboru typ procesora jest narzucony przez USA i UE, jest to procesor RFID (radio frequency identification). Technicznie procesor jest przystosowany do wysy³ania treœci w nim zapisanych na ¹danie czytnika, który mo e znajdowaæ siê w odleg³oœci nawet kilku metrów. Amerykañski projekt identyfikacji zak³ada zapisanie w elektronicznych dokumentach to samoœci m.in. DNA, a tak e choæ brzmi to niewiarygodnie wyników analizy moczu lub krwi. Innymi s³owy, Twój paszport bêdzie zawiera³ niezaszyfrowany komplet danych o Tobie dostêpny dla Orwellowskiej administracji za klikniêciem myszki. Co znajdzie siê w paszporcie biometrycznym:... mikroprocesor, przechowuj¹cy w sposób gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo informacje.... Nieprawda. Dziwnym zrz¹dzeniem losu, projektanci koncepcji identyfikacji ludzi nie przewiduj¹ procesorów dotykowych (jak w kartach telefonicznych) sygna³ radiowy dostêpny jest natomiast dla ka dego z odleg³oœci nawet kilku metrów. Rozszyfrowanie sygna³u z pewnoœci¹ nie bêdzie problemem dla tych, którzy bêd¹ chcieli to zrobiæ. -prawdziwa eskalacja strachu w szeregach upartyjnionej mierzwy. Wypieki na twarzachu wtajemniczonych, histeryczne wstrz¹sy ³ydek u strachliwców, katastroficzne doniesienia. Ze nabra³a pal¹cej aktualnoœci sprawa zaanga owania wojska i u ycia milicji. Ze oto s¹ ju wydawane odnoœne dyspozycje. Ze konfrontacja zbrojna w samych ju drzwiach stoi. W samej rzeczy mia³o to pewne podstawy w obecnoœci milicji w koszarach wojskowych. I w tym, e np. wojsko z koszar w Gdañsku wyprowadzono pod namioty, obok nowej szosy komunikuj¹cej Wybrze e na zapleczu. Jacyœ bili siê w piersi, e s³yszeli z najbardziej wiarygodnych ust, jakoby u samych wrót Polski, tzn. gdzieœ pod Lublinem sta³y ju oddzia³y krasnoarmiejców. Wiêcej jednak w tym - jak siê zdaje - œwiadomej propagandy i plotki obliczonej na z³amanie ducha robotników ni prawdy. Zreszt¹ nie mo na bezwarunkowo stwierdziæ, e grupa szaleñców u szczytu wolna by³a od takich zamiarów. Nieprzypadkowo Wa³êsa przed kamerami TV stwierdzi³ (tj. podkreœli³ dwukrotnie), e by³y tendencje do rozstrzygniêcia konfliktu drog¹ konfrontacji si³owej, lecz e na szczêœcie do tego nie dosz³o i e zwyciê y³a wola dogadania siê jak Polak z Polakiem. Da³ temu równie i Fiszbach w gdañskim przemówieniu telewizyjnym. W ka dym razie by³o niepewnie. Mo e nawet balansowano na krawêdzi niepoczytalnego szaleñstwa. Wyrazem tej niepoczytalnoœci by³a ostatnio z uporem podnoszona przez Gierka sugestia o socjalizmie zagro onym prze ywio³y antysocjalistyczne. Takim szczytem kabotynizmu i z³ej woli jest kassandryczna ulotka podpisana przez Wydzia³ Organizacyjny KC (mam j¹ na biurku), wyliczaj¹ca nieszczêœcia, jakie niechybnie spadn¹ na Polskê w razie uznania wolnych zwi¹zków. Wreszcie to pod³e telewizyjne wyst¹pienie Wojny. Straszliwie strasz¹cego straszliw¹ wojn¹ i wyk³adaj¹cego analogie z sytuacj¹ Polski z koñca wieku XVIII. Choæ wypowiedÿ Rakowskiego z Polityki w dniu nastêpnym przynosi³a znamienne stonowania, wypowiedÿ Wojny tu i tam wywo³a³a istn¹ febrê (...). A negocjacje trwaj¹. Zgodnie z propozycj¹ Jagielskiego specjalna komisja z udzia³em przedstawicieli rz¹du oraz MKS i ekspertów przygotowuje formu³ê przysz³ych zwi¹zków. Wa³êsa mocno akcentuje, e maj¹ to byæ zwi¹zki wolne, niezale ne od Partii. Rozg³oœnia gdañska na fali UKF nadaje prawie w ca³oœci przebieg negocjacji. To prawo emisji zosta³o tak e w morderczych rozmowach wywalczone przez MKS. Jagielski wszystkim siê podoba. Tzn. jego zrêcznoœæ dyplomatyczna, wyraÿna wola porozumienia, du y takt i wiele szacunku oraz grzecznoœci wobec kontrpartnerów. Nade wszystko podoba siê - bohaterski, uparty i twardy w¹sal - Wa³êsa. Nie brak te dziœ dowcipów. Np. - Wa³êsa chodzi sobie po stoczni i pyka (nieod³¹czna fajka), a Pyka (wczeœniejszy nieudany negocjator rz¹du) wa³êsa siê po Warszawie. Dowcip z wydawnictwa strajkowego pt. Solidarnoœæ. Tzn. karykatura Marksa z napisem: Proletariusze wszystkich krajów... ja was bardzo przepraszam. I jeszcze jeden dowcip z bliskiej ju ³¹czki. Autentycznie zastrajkowa³a w¹skotorowa ciuchcia je d ¹ca z Nowego Dworu do Stegny. Tam w wagonie du e plakacisko zmajstrowane odrêcznym sposobem. Na plakacie Babiuch (dopiero co wykopsany z premierostwa ) siedz¹cy na nocniku i napis: Rodacy, mam jeszcze kupê do zrobienia! W pi¹tek z rana idê do szko³y, tzn. IILO, by przechodz¹c do Galerii oficjalnie rozstaæ siê z gronem nauczycielskim, w imieniu pedagogów egna mnie Basia Jakubowska. Dostajê bukiet piêknych ró. A na pami¹tkê chiñskie wieczne pióro. Rezygnujemy z kielicha, odk³adaj¹c ochlaj na inne czasy. Nikt w Elbl¹gu nie pije od dwóch tygodni. Jedyny pijaczyna, jakiego uœwiadczy³em wieczorem na Hetmañskiej to... aktor, Józek Os³awski. Kompletnie udziabany, znaczy - konsekwentny w kultywowaniu na³ogu. Ledwie stal na nogach. Tym razem prawdopodobnie z radoœci. 27

7 26 To nie wszystkie problemy zwi¹zane z elektronicznymi paszportami. Implikacje tego procesu maj¹ ogromne znaczenie dla Twojej przysz³oœci. Administracja USA od kilku lat systematycznie militaryzuje ca³¹ Amerykê. Masowe manewry wojska we wspó³pracy z policj¹ przera aj¹ mieszkañców. Manewry obejmuj¹ rzeczywiste wtargniêcia do prywatnych domów i siedzib firm, przeszukania, zatrzymania samochodów. Na trasach umieszczane s¹ punkty kontroli pojazdów z uzbrojonymi o³nierzami oddzia³ów specjalnych. W spokojnych miastach na ulicy otwarcie paraduj¹ o³nierze uzbrojeni w broñ maszynow¹, gazy, ubrani w kominiarki. Wprowadzono specjaln¹ infoliniê s³u ¹c¹ do donoszenia o wszelkich przejawach podejrzanych zachowañ a dzieci informuj¹ce w³adzê dostaj¹ dwustudolarowe tipsy (TIPS to czêœæ numeru tej infolinii). Na terenie ca³ych USA zorganizowano, wyposa ono, obsadzono personelem i uruchomiono 800 instytucji (Amerykanie nazywaj¹ je obozami koncentracyjnymi), gotowymi na przyjêcie spo³ecznie niepos³usznych grup obywateli. Notabene akcje takie mia³y ju miejsce, m.in. podczas cywilnych pokojowych protestów w Seattle przeciwko narzucaniu praw WTO w USA. Przedstawiciele administracji USA otwarcie mówi¹, e s¹ w stanie za pomoc¹ satelitów zlokalizowaæ z dok³adnoœci¹ kilkudziesiêciu centymetrów pojedyncze osoby, u³atwiaj¹c policji ich wyizolowanie z t³umu i wywóz do zak³adów zamkniêtych. Równie otwarcie mówi¹ o istniej¹cych ju instalacjach niewidzialnej bariery obwodu elektronicznego wokó³ okreœlonego terenu. Kiedy osoba, maj¹ca procesor identyfikacyjny (RFID) zbli a siê do tej bariery, procesor emituje impulsy elektryczne wywo³uj¹ce ostry ból lub parali ustêpuj¹ce, gdy oddalisz siê od bariery. Œwietny sposób do kontrolowania zachowania i stworzenia spo³eczeñstwa absolutnie pos³usznego. No tak, ale ja nie bêdê mia³ chipa w sobie.... Byæ mo e ju masz i nawet o tym nie wiesz. Od kilkunastu lat w USA prowadzone s¹ masowe akcje szczepieñ ochronnych a uk³ady RFID mog¹ mieæ wielkoœæ mniejsz¹ ni kropka, koñcz¹ca to zdanie. Ale nie w Polsce.... Wszczepianie chipów RFID ju jest testowane w Polsce pod pretekstem kontroli nad zwierzêtami. Nawet lekarze i pielêgniarki mog¹ nie wiedzieæ, e szczepionki, które w dobrej wierze podaj¹ pacjentom, tak naprawdê s³u ¹ identyfikacji. Z zapisu w dniu 2. wrzeœnia, wtorek: Przed kilkoma dniami lekkomyœlnie - bo nie inaczej - udzieli³em jakiegoœ ulicznego wywiadu reporterowi TV Gdañsk. Z tego, co wymamrota³em przed mikrofonem, zosta³y a³osne szcz¹tki. Autorom telewizyjnego reporta u potrzebne by³o jedynie zdanie, e sytuacja jest trudna i e wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekamy na zakoñczenie negocjacji, gdy w poczuciu niestabilnoœci i œwiadomoœci wynikaj¹cych st¹d zagro eñ d³ugo trwaæ nie mo na. Zdanie o koniecznoœci opracowania takiej struktury spo³eczno-politycznej, która by w przysz³oœci nie dawa³a powodów do tego rodzaju napiêci konfrontacji, zosta³o z wywiadu usuniête. W rezultacie oczom odbiorców TV (jestem w Elbl¹gu doœæ popularny a i w Gdañsku mam przyjació³) ukaza³ siê dziadyga œpiewaj¹cy cienko i trzês¹cy ³ydkami. Odebra³em zaraz jakiœ telefon anonimowy. G³os kobiecy oœwiadcza³ z wyrzutem, e siê... skompromitowa³em. Nawet Witek M. oœwiadczy³ mi nazajutrz, e go zaskoczy³em cienkim œpiewaniem. Sk¹d móg³ wiedzieæ, e powycinano mi to i owo. Tymczasem i kardyna³ Wyszyñski, którego w TV prezentowano dzieñ wczeœniej, w kazaniu jasnogórskim te zdawa³ siê œpiewaæ cienkawo, czym wszystkich wys³uchuj¹cych kazania z transmisji TV, a nastêpnie czytaj¹cych skrót w Trybunie Ludu (sic!) rozczarowa³. Bo wielu naiwnie nie podejrzewa³o, e i jemu to i owo wyciêto. Oczywiœcie bez jego wiedzy i zgody, Kardyna³ Wyszyñski - po pierwsze - nie wyrazi³ zgody na transmisjê, któr¹ przeprowadzono wbrew jego woli, po drugie nie zosta³ poproszony o autoryzowanie tekstu. I nie przypadkowo zamieszczono w prasie wszystkie akapity z wyrazami zachêty do roboty. Przeoczono - jak poda³a Wolna Europa - ca³¹ sekwencjê, w której kardyna³ przyznawa³ wiernym prawo do przerwania pracy, jeœli aden inny sposób ubiegania siê o szacunek dla praw cz³owieka nie przynosi rezultatu (...). Czwartek i pi¹tek minê³y w zasadzie bez wiêkszych zdarzeñ. Tyle e fala strajków jeszcze bardziej rozszerzy³a siê, przybieraj¹c na sile. Zastrajkowaly nawet kina, muzea (np. W Malborku). Przerwali te robotê pracownicy Pe-BeRolu - ku ogromnemu zgorszeniu szwagra (z-ca dyrektora), który wœród prowodyrów dostrzega³ samych notorycznych nierobów. Na znak solidarnoœci przy³¹czy³y siê do wybrze owych strajkowiczów najwiêksze zak³ady ca³ego kraju - Wroc³awia, Poznania, Warszawy, Rzeszowa ba! - stanê³y te kopalnie, sk¹din¹d oczko w g³owie pierwszego w kraju górnika czyli towarzysza Edwarda Gierka. W pi¹tek ycie w kraju stanê³o w obliczu atrofii, totalnej dezorganizacji, mimo e z woli MKS-u czynne by³y handel i niektóre po³¹czenia komunikacyjne. adnych przy tym demonstracji, ni cienia awantur. Oczywiœcie - ku rozpaczy milicji, szczelnie wype³niaj¹cej koszary wojskowe na terenie Gdañska i w Elbl¹gu. Ch³opaków rozbyczonych i w ogóle na schwa³ w szaro-b³êkitnych mundurach mocno œwierzbi³y rêce, ale nie mieli okazji do pa³owania czy u ycia broni. Co nie oznacza³o, e milicja pró nowa³a. Co to, to nie. Podczas tych dni wozy milicyjne, po pró nicy patroluj¹ce miasto, wyjeÿdzi³y miliony litrów paliwa. Rw¹cy siê do czynu funkcjonariusze polowali na samotnych ludzi wêdruj¹cych ulicami, jeœli wylegitymowany przypadkiem okaza³ siê pracownikiem Stoczni Gdañskiej, Zamechu czy innego zak³adu strajkuj¹cego, dostawa³ wciry. Do krwi zbito z pi¹tku na sobotê robotnika zamechowskiego i to bez najmniejszej po temu przyczyny - o czym dowiedzia³em siê z ust bardzo wiarygodnych (...). W ka dym razie czwartek, pi¹tek i sobota (przedpo³udniem) by³y dniami, kiedy napiêcie siêgnê³o zenitu. Usztywni³y swoje stanowisko w³adze. Lech Wa³êsa jako przewodnicz¹cy MKS uzna³ sprawê wyra enia zgody na utworzenie wolnych zwi¹zków za podstawowy warunek jakichkolwiek negocjacji. W odpowiedzi na to rozszumia³y siê w ca³ym kraju odg³osy i pog³osy p³yn¹ce z partyjnego centrum, e ¹dania te godz¹ w podstawy socjalizmu i e zosta³y one narzucone klasie robotniczej przez opozycjonistów czyli wrogów socjalizmu. Wszystkich aktywniejszych ludzi KOR-u aresztowano. Oczywiœcie - cichcem, czego jednak nie da³o siê ukryæ przed rozg³oœniami zagranicznymi i spo³eczeñstwem. Równoczeœnie e u yjê ulubionego terminu Gomu³ki Wizja totalnej kontroli Wiadomo dziœ, e atak terrorystyczny 11. wrzeœnia by³ mistyfikacj¹. Nie by³o terrorystów, a ca³a akcja od pocz¹tku by³a wyburzeniem kilku budynków (w³aœciciel polisy ubezpieczy³ WTC od ataków terrorystycznych na trzy tygodnie przed atakiem i po ataku zgarn¹³ ponad milion dolarów odszkodowania) maj¹cym w odpowiedniej otoczce wywo³aæ strach w spo³eczeñstwie. Wiadomo, e w atak jest zamieszany obecny rz¹d USA. Wiadomo te, e celem ró nych ataków terrorystycznych w USA (a tak e w innych krajach Londyn) nie jest terroryzm sam w sobie, ale chêæ zasiania paniki w spo³eczeñstwie. Wiêcej strachu ³atwiej przyjmiesz opiekuñczoœæ wojska i policji, które przejm¹ kontrolê nad codziennym yciem. Ten d³ugofalowy program od paru lat jest wdra any w USA. Obecnie przejmuj¹ go kraje Unii Europejskiej. Byæ mo e nieœwiadomie nikt nie pyta o implikacje, kiedy zagra a Ci terrorysta. A jednak... jak to ujê³a jedna z amerykañskich gazet przetrwaliœmy zimn¹ wojnê bez elektronicznych paszportów, po co nam one teraz? Zagro enie terrorystyczne jest znacznie mniejsze ni wizja wojny j¹drowej. Sfingowane akcje terrorystyczne przekonuj¹ przeciêtnego obywatela o jego bezbronnoœci. Rz¹d USA celowo d¹ y do ograniczenia praw obywateli bez konsultacji spo³ecznych wprowadzana jest ustawa Patriot Act, która rozszerza katalog czynnoœci, jakie w³adze mog¹ uznaæ za dzia³ania terrorystyczne. Równoczeœnie drastycznie zmniejszane s¹ uprawnienia cywilne do kontrolowania dzia³añ administracji federalnej i lokalnej. Ustawa jest tak drastyczn¹ ingerencj¹ w ycie cywilne, e 234 miast w USA wyda³o rozporz¹dzenia, zabraniaj¹ce lokalnej policji prowadzenia dzia³añ sugerowanych ustaw¹. 7

8 8 Patriot Act za dzia³ania terrorystyczne uznaje wszelkie dzia³ania indywidualne lub grupowe, maj¹ce na celu wprowadzanie zmian z przyczyn politycznych lub ideologicznych od powieszenia plakatu do pokojowej demonstracji ulicznej. Pañstwo zyskuje prawo nêkania i inwigilowania osób, zajmuj¹cych siê dzia³aniami ekologicznymi lub protestuj¹cymi przeciwko innym formom przymusowego wprowadzania przepisów prawnych. Aparat w³adzy ma prawo do przeszukañ mienia, wejœcia do domu a nawet zabierania prywatnej w³asnoœci i dokumentów nawet bez pisemnego potwierdzenia zabranych przedmiotów. Rz¹d ma prawo wgl¹du w rejestry akademickie, edukacyjne, finansowe i bankowe wystarczy, e uzasadni to prowadzeniem postêpowania zwi¹zanego z terroryzmem. Szko³y, uczelnie, banki i instytucje maj¹ natomiast nakaz utajniania i ukrywania takiego postêpowania nawet o tym nie bêdziesz wiedzia³ i nie dostaniesz adnego potwierdzenia. Rz¹d mo e prowadziæ inwigilacjê, pods³uch i œledzenie ka dego obywatela i instytucji bez nakazu federalnego. Technologia Carnivore pozwala rz¹dowi na swobodne œledzenie zawartoœci prywatnych i firmowych komputerów, poczty elektronicznej, historii wêdrówek po Internecie. Wolnoœæ s³owa? Zapomnij. Konstytucja? Zapomnij. Ma³ymi krokami zmierzamy do militaryzacji i inwentaryzacji ycia. Przeczytaj artyku³ o elektronicznej identyfikacji koni i zastanów siê, czym siê to ró ni od naszych bezpiecznych paszportów. Zamiast przeznaczyæ œrodki na poprawê bezpieczeñstwa publicznego, rz¹d chce stworzyæ bazê danych o swoich obywatelach. Nie ma to nic wspólnego z ochron¹ ycia publicznego, nie ma nic wspólnego z przeciwdzia³aniem terroryzmowi. Terroryœci i tak sobie poradz¹, maj¹ na to czas, pieni¹dze i ludzi. Cywilny obywatel TY stanie siê marionetk¹, sterowan¹ przez administracjê pañstwa. Na dodatek - jeszcze za to zap³acisz... Jak paszport mo e kosztowaæ 100 z³otych, skoro Niemcy maj¹ zap³aciæ 100 euro? Krytycy obecnych zmian dokonywanych w imiê zwiêkszania bezpieczeñstwa publicznego wskazuj¹, e dok³adnie takie same metody stosowali naziœci w epoce dochodzenia do w³adzy. Najpierw dobrowolne zachêcali do wyjazdu do Rzeszy, potem sfingowali po ar Reichstagu i ograniczyli swobodê ycia cywilnego, potem zmilitaryzowali kraj, a potem... Elektroniczny paszport jest ewidentnym naruszeniem prawa do Twojej prywatnoœci. Twoje osobiste dane s¹ w nim jawne i swobodnie dostêpne nawet z odleg³oœci kilku metrów. Elektroniczny zapis Twoich danych pozwala na ich swobodne przenoszenie. Ktokolwiek uzyska odcisk Twojego palca, bêdzie móg³ pos³ugiwaæ siê nim chocia by dla pobrania pieniêdzy z bankomatu, podpisywania fa³szywych dokumentów lub zostawiania Twoich œladów tam, gdzie Ciebie nie by³o. Jeœli dziœ zgodzisz siê na to jutro w trosce o Twoje bezpieczeñstwo pañstwo zafunduje Ci pobyt na ma³ych zamkniêtych terenach, gdzie terroryœci nie bêd¹ mogli Ciê dosiêgn¹æ. Ten tekst to nie jest art. Pañstwo bêdzie traktowa³o Ciê tak samo jak zwierzêta. Godzisz siê na to? Maski i demony Kantata, techn. w³., 1987, 70 x 90 cm Mój alians z Solidarnoœci¹. Uskrzydlenie (2) Z zapisu w dniu 27. sierpnia, œroda: Przedwczoraj kilkakrotnie transmitowano pierwsze spotkanie Jagielskiego z MKS w Stoczni Gdañskiej. Po raz pierwszy od 35 lat zdarzy³o siê coœ podobnego. Delegat Partii i rz¹du, rozpaczliwie uprzejmy, uni ony, uk³adnie dyplomatyczny, ustawicznie zaklinaj¹cy siê na absolutn¹ szczeroœæ. I co chwila demaskowany przez robotników za brak tej e. W pierwszym spotkaniu rozwa ono punkt po punkcie 21 postulatów przedstawionych przez robotników. Delegat w³adzy nieprzygotowany do udzielania definitywnych i jednoznacznych odpowiedzi. Mocno przygwo d ono go, zadaj¹c k³am jego zapewnieniom, e w Polsce nie ma wiêÿniów politycznych ani represjonowania ludzi za odmienne, ni chce w³adza, pogl¹dy po³ityczne. Przedstawiono mu listy aresztowanych przez milicjê. Sporo czasu zajê³a kompromituj¹ca w³adze blokada telefoniczna Trójmiasta od miast centralnych. Usuniêcie tej blokady zosta³o prze robotników uznane za warunek negocjacji. Wczoraj - po konferencji z rz¹dem Jagielski wraca do Gdañska na drug¹ rundê rozmów z robotnikami. I znów pe³na transmisja, i niepodobna odejœæ od telewizorów. Przewodnicz¹cy MKS - Lech Wa³êsa, tytu³owany uni enie przez wicepremiera panem przewodnicz¹cym. G³ównym przedmiotem kontrowersji, w którym nie znaleziono porozumienia, sprawa wolnych zwi¹zków. Znakomite, œwietnie przygotowane i pe³ne druzgoc¹cej argumentacji przemówienia Gwiazdy i Wojciechowskiego. Ale i nie brak wypowiedzi budz¹cych niepokój, bo oto niektórzy robotniczy dyskutanci sugeruj¹ potrzebê przystania przez w³adze na organizowanie wielu ró nych niezale nych zwi¹zków (...). Negocjacje w Gdañsku wskutek ró nicy zdañ i niemo noœci porozumienia zosta³y od³o one. Terminu kontynuacji nie ustalono. Z zapisu w dniu 28. sierpnia: Wed³ug doniesieñ Wolnej Europy strajk nieustannie siê rozszerza na ca³y kraj. Stoj¹ zak³ady Krakowa, Wroc³awia, Rzeszowa, Torunia, Warszawy etc. W Wiadomoœciach Elbl¹skich przedruk znanego ju wyst¹pienia i sekretarza KW w Elbl¹gu - Po³owniaka. Poza tym cisza i bzdety. Na ca³ej stronie wa³kowanie dyskusji, czy wino i piwo ma byæ sprzedawane na Zawadzie. Nadto wywiad z Krystkiewiczem, prezesem WRZZ w Elbl¹gu, dotycz¹cy zbli aj¹cego siê otwarcia roku szkoleniowego tych e zwi¹zków. W artykule wyraÿnie powiedziano, e realizacja cyklu szkoleniowego w zakresie ekonomicznym ma siê odbywaæ wedle zalecenia KC PZPR. Oto corpus delicti czarne na bia³ym, jak e uzasadniaj¹ce ¹dania robotników (...). Wpad³em do redakcji Wiadomoœci.... Sankowski dorêczonego mu artyku³u jeszcze nie przejrza³, ale przeb¹kuje o prawdopodobnym wejœciu do akcji formacji wojska i MO. Gor¹co. W samej rzeczy pogoda jak w przeddzieñ 1. wrzeœnia 1939 r. Czy by to cisza przed burz¹? Trzy dni temu zmar³ ks. Klimuszko. Dziœ pogrzeb. Przed œmierci¹ mia³ podobno przepowiedzieæ, e pierwsza sobota po jego œmierci krwaw¹ bêdzie. Komu zale y na rozsiewaniu tego rodzaju informacji? (...). 25

9 24 Scott Granneman jest starszym doradc¹ w firmie Bryan Consulting Inc. w St. Louis. Specjalizuje siê w us³ugach internetowych i rozwijaniu aplikacji internetowych dla klientów biznesowych, edukacyjnych i instytucjonalnych. IDF wizje Dicka coraz bli sze realizacji Lubiê opowiadania i filmy na podstawie twórczoœci Dicka, lecz œrednio podobaj¹ mi siê pomys³y wprowadzania prezentowanych w nich rozwi¹zañ w ycie. Ob³o enie cz³owieka ró norodnymi sensorami i analiza naszej dzia³alnoœci œrednio mi siê podobaj¹, choæ jest to jeden z kierunków jaki pierwszego dnia IDF Intel wskaza³ jako swój priorytet. Kontrolê nad naszymi yciowymi poczynaniami maj¹ pe³niæ sensory zamontowane w urz¹dzeniach osobistych analizuj¹cych nasze dzia³ania. Przyk³adem mo e byæ telefon komórkowy komunikuj¹cy siê z sensorami badaj¹cymi nasz¹ kondycjê fizyczn¹. Jako tapeta telefonu mia³by wystêpowaæ obraz dynamicznie dopasowuj¹cy siê do przebiegu naszego dnia. Obraz prezentuje kwiatki na ³¹ce. Jeœli np. za³o yliœmy sobie wczeœniej, e mamy do przebiegniêcia okreœlon¹ iloœæ km, to jeœli wykonamy nasz plan na ekranie telefonu zobaczymy lataj¹cego motylka, jeœli np. nie wykonamy innego monitorowanego sensorami zadania, to np. kwiatki na ³¹cze urosn¹ tylko do po³owy ekranu. Takie pomoce maj¹ zdaniem Intela wspomagaæ codzienne ycie. Szczerze przyznam, e nawet jeœli motylki mia³yby tañczyæ kankana, to i tak nie zmusz¹ mnie do codziennego wysi³ku czy tego Intel chce czy nie : ) Wydaje mi siê, e ka dy ma œwiadomoœæ w³asnych dzia³añ i takie wspomaganie ze strony technologii nie jest mu wcale potrzebne. Byæ mo e macie odmienne zdanie na ten temat dlatego zachêcam Was do zabrania g³osu w komentarzach pod artyku³em. Oczywiœcie wspomniane przeze mnie rozwi¹zanie to tylko przygrywka do wprowadzenia totalnej inwigilacji pod przykrywk¹ nowoczesnej ochrony zdrowia. Ten lukratywny rynek, który w przysz³oœci z pewnoœci¹ bêdzie jednym z najwa niejszych dla bran y IT jest oczkiem w g³owie wszystkich licz¹cych siê producentów nie tylko mikroprocesorów ale tak e oprogramowania, a nawet elektroniki u ytkowej (np. Philipsa). Testy monitoringu zdrowia i ycia osób starszych przy pomocy sensorów prowadzone s¹ ju od kilku lat. Badania wœród potencjalnych odbiorców tej technologii wykaza³y, e s¹ oni sk³onni zgodziæ siê na pewn¹ utratê prywatnoœci w zamian za mo liwoœæ potencjalnego poprawienia komfortu swojego ycia. JULIUSZ KORNASZEWSKI Informacja ta pochodzi z serwisu online PC WORLD KOMPUTER (16:30) Kontakt z redakcj¹: red. nacz.: Lech Lele Przychodzki, z-ca red. nacz.: Vanda Zakrzewska, 2F Fenghua Mingdu, no. 169 Mayuan Lu, Ningbo, China Stale pisuj¹ i t³umacz¹: Agnieszka Brytan, Krzysztof Drabik, Dominik Fija³kowski, Micha³ Graczyk, Stanis³aw Jan, Wojciech Kajtoch, Marian Karaœ, Remigiusz Kasprzycki, Krzysztof Lewandowski, Edward Lu Soroka, Katarzyna Piotrowska, Henryk Sporoñ, Oskar Szwabowski, Bart³omiej Bart Œwiderek, Ryszard Tomczyk, Agnieszka M. Wasieczko, Bogdan Anastazy Wiœniewski, Krzysztof Wojciechowski oraz przyjaciele z Bia³orusi, Litwy, Rosji i Ukrainy Graficy: Jerzy Jakubów, Andrzej Kot, Kateøina Mojsejová Opieka nad sprzêtem technicznym: Krzysztof (ADAM) Szmydt, Jacek J. Wa³dowski Uwaga: texty owe jako dokument maj¹ formê orygina³ów; PDF-y Ulicy na stronie: (Admin: Arkadiusz Jeleñ) System KONID Artyku³ dodany przez: admin ( :36:46) ARTYKU SPONSOROWANY BEZPIECZEÑSTWO TWOJEGO KONIA Gie³da koni w Bodzentynie: ka dy wprowadzany na gie³dê koñ zostaje sczytany czytnikiem RFID, a numer sprawdzony w internetowej bazie danych koni zaginionych. Je eli koñ zosta³ skradziony, zostanie zatrzymany wraz z osob¹, podaj¹c¹ siê za jego w³aœciciela. Przejœcie graniczne w Cieszynie, wyrywkowa kontrola koni z transportu do W³och, czytnikami RFID. W przypadku ujawnienia w transporcie skradzionych koni transport zostaje wstrzymany, powiadomieni prawowici w³aœciciele i policja. Ka dy, kto chce kupiæ konia, mo e zg³osiæ do systemu KONID proœbê o sprawdzenie czy koñ posiada chip i czy nie zosta³ skradziony... Koñ zg³oszony do zawodów, sczytanie kodu chipa uwiarygodnia jego pochodzenie i to samoœæ... Zgon konia zachipowanego jednoznacznie okreœla jego pochodzenie, w przypadku w¹tpliwoœci firmy ubezpieczeniowej... Tego wszystkiego nie da siê okreœliæ, posiadaj¹c paszport konia, jedynie wszczepiony implant RFID, zarejestrowany w internetowej bazie danych KONID mo e uchroniæ w³aœcicieli koni przed ich kradzie ¹ czy zaginiêciem. Ta nowoczesna technologia zastêpuje dotychczasowe niehumanitarne i bolesne metody znakowania jak: tatuowanie, wymra anie czy wypalanie znaków na skórze zwierzêcia. System chipów umieszczanych metod¹ iniekcji umo liwia po raz pierwszy rozwi¹zanie problemu identyfikacji koni, która nie wywo³uje u nich adnych dolegliwoœci zdrowotnych i psychicznych. Implanty RFID to nie tylko mo liwoœæ odzyskania zaginionego czy skradzionego konia ale równie mo liwoœæ identyfikacji koni w du ych stadninach, stadach czy prywatnych hodowlach koni. Palenie czy wymra anie numerów staje siê ma³o efektywne przy zastosowaniu elektronicznego chipa RFID. Wszczepianie elektronicznych chipów koniom znane by³o ju kilkanaœcie lat temu w krajach Europy Zachodniej i w USA. Wszczepiony implant jednoznacznie okreœla³ danego osobnika. Technika RFID posz³a tak daleko, e dzisiaj stosowane chipy s¹ wielkoœci ziarna ry u i mog¹ byæ bezinwazyjnie wszczepiane zwierzêtom, ptakom czy rybom. Mikrochip jest elektronicznym urz¹dzeniem pasywnym, nie wymagaj¹cym zasilania. Po wszczepieniu jest obojêtny dla zwierzêcia. Jego numer mo na sczytaæ, przy pomocy czytników RFID, nawet z odleg³oœci kilkunastu centymetrów, przyk³adaj¹c go do miejsca, w którym zosta³ wszczepiony mikrochip. Mikrochipy RFID znalaz³y zastosowanie nie tylko w identyfikacji zwierz¹t lecz równie w zastosowaniach przemys³owych i handlowych. S¹ one stosowane w hipermarketach, poprzez umieszczenie ich w produktach, tak aby uniemo liwiæ ich kradzie (bramki przy kasach). Chipy RFID znalaz³y równie zastosowanie przy identyfikacji pó³produktów w kolejnych etapach produkcyjnych w zak³adach przemys³owych. JAK DZIA A SYSTEM IDENTYFIKACJI RFID (Radio Frequency Identification)? W sk³ad systemu wchodz¹ dwa zasadnicze elementy transponder (chip) i czytnik (skaner). Czytnik wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne o czêstotliwoœci d³ugofalowej ( ok. 134 khz), pobudzaj¹c transponder, który wysy³a swój unikalny numer, na sta³e w nim zaprogramowany. Komunikacja pomiêdzy chipem a czytnikiem jest bardzo szybka ( ok. 50 ms). System dzia³a bez potrzeby kontaktu wzrokowego odczytuj¹cego z transponderem, bezdotykowo, na odleg³oœæ do kilkudziesiêciu centymetrów, w zale noœci od zastosowanego 9

10 10 czytnika, anteny, typu transpondera i materia³u, w którym zosta³ umieszczony. Odczyt mo liwy jest przez wszystkie p³yny i niemetaliczne substancje sta³e. Metale, zw³aszcza elazo i stal, dzia³a ekranuj¹co i zmniejsza lub uniemo liwia sczytanie w ogóle. Czynniki zewnêtrzne, temperatura, oœwietlenie czy wilgotnoœæ nie ma wp³ywu na pewnoœæ odczytu. TRANSPONDER (CHIP) jest miniaturowym nadajnikiem swojego unikalnego kodu. Jest to kod typu 10-cio cyfrowo-literowego (starszy typ) lub 15-sto cyfrowy (nowy typ zgodny z normami ISO). Celem ujednolicenia sczytywania transponderów dla zwierz¹t ró nych producentów, wszystkie one produkowane s¹ w oparciu o ogólnoœwiatow¹ normê ISO 11784/5. Transponder zasilany jest energi¹ pola elektromagnetycznego czytnika, w zwi¹zku z tym nie wymaga w³asnego Ÿród³a zasilania, konserwacji, jest odporny na niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne i teoretycznie mo e dzia³aæ wiecznie. D³ugoœæ kodu transpondera umo liwia wygenerowanie 550 miliardów unikalnych numerów. Aby nie nast¹pi³o zdublowanie numeru przez poszczególnych producentów, pierwsze dwie cyfry okreœlaj¹ danego producenta i tak np TROVAN, 95 - AVID, 98 MERIVAL. Oznakowanie RFID rozwi¹zuje skutecznie wiele problemów identyfikacji koni a w szczególnoœci: - ustalenie w³aœciciela zagubionego czy skradzionego konia; - ustalenie miejsca pochodzenia zwierzêcia w obrocie krajowym i zagranicznym; - identyfikacja koni w du ych stadach, stworzenie ekonomicznego systemu ywienia; - identyfikacja pad³ych koni, równie do celów ubezpieczeniowych; - identyfikacja koni na zawodach. Transponder firmy TROVAN - ID162 do chipowania zwierz¹t ma kszta³t szklanej kapsu³ki o wymiarach 2,21 x 12 mm i wadze 0,8 grama. Wewn¹trz znajduje siê elektroniczny uk³ad scalony oraz cewka zwiniêtego drutu, stanowi¹cego wewnêtrzn¹ antenê. Kapsu³ka na zewn¹trz pokryta jest polimerow¹ warstw¹, która powoduje zakotwiczenie siê kapsu³ki w miêœniu lub pod skór¹ po implantacji. Szklana obudowa jest obojêtna dla œrodowiska, ka dy wszczepiany transponder jest sterylny. CZYTNIK najczêœciej jest to rêczne urz¹dzenie, pe³ni¹ce funkcjê nadajnika-odbiornika. Wys³any sygna³ radiowy wzbudza transponder, który odpowiada, wysy³aj¹c swój kod. Odleg³oœæ, z której mo na sczytywaæ zale y od mocy nadajnika czytnika i od anteny. Rêczne czytniki dla koni posiadaj¹ zasiêg do kilkunastu centymetrów. Po sczytaniu na wyœwietlaczu pojawia siê numer identyfikacyjny oraz system kodu, charakteryzuj¹cy producenta transpondera. Rêczny czytnik TROVAN mo e zgromadziæ w pamiêci do 2930 odczytanych kodów. Posiada równie port podczerwieni (9600 baud) i wyjœcie RS232 do komunikacji z komputerem. Komputer w œrodowisku WINDOWS posiada specjalny program obs³uguj¹cy czytnik, gromadzi sczytane numery i przyporz¹dkowuje im dane dla konkretnego konia. Czytnik posiada w³asne Ÿród³o zasilania 9V. Poza czytnikami rêcznymi istniej¹ równie czytniki stacjonarne, które po³¹czone z wydajniejsz¹ anten¹ i programem komputerowym mog¹ sterowaæ nowoczesnym, zautomatyzowanym systemem ywienia, czy kontrol¹ przemieszczania siê poszczególnych koni pomiêdzy stajni¹, biegalni¹ czy pastwiskiem. SPOSÓB IMPLANTACJI I ZCZYTYWANIA Implantacja chipu odbywa siê w podobny sposób jak wykonanie zastrzyku domiêœniowego w szyjê konia. Dok³adne miejsce okreœla siê po lewej stronie szyi w po³owie odleg³oœci pomiêdzy potylic¹ a k³êbem oraz w po³owie jej wysokoœci. Transponder znajduje siê wewn¹trz stalowej ig³y, nakrêconej na specjalny implanter lub zmodyfikowan¹ strzykawkê. Po wbiciu ig³y na g³êbokoœæ ok. 5 cm, naciska siê t³ok implantera i wypycha transponder z ig³y. Nastêpnie œciskaj¹c nak³uty miêsieñ, wycofuje siê ig³ê. Miejsce uk³ucia nale y zdezynfekowaæ. e Wal-Mart do 2005 roku zamierza wprowadziæ pe³n¹ obs³ugê RFID u swoich 100 najwiêkszych dostawców, aby móc œledziæ zapasy. Wal-Mart marzy o skierowaniu czytelnika RFID na dowolny z miliarda oznakowanych zamkniêtych kartonów, które przyjmuje co roku, i natychmiast powiedzieæ dok³adnie ile ma danego produktu na stanie. Bez rozpakowywania, zbêdnego transportu, skanerów kodu kreskowego. Co siê wi¹ e z RFID Mo esz dziœ anonimowo kupiæ m³otek, parê d insów albo yletki. Z etykietami RFID stanie siê to przesz³oœci¹. Niektórzy producenci planuj¹ znakowanie tylko opakowania, inni bêd¹ tak e znakowali pojedyncze produkty. Nie ma adnego prawa nakazuj¹cego, aby etykieta wskazywa³a, e produkt zawiera chip RFID. Kupisz w markecie firmy Gap d insy oznakowane etykiet¹ RFID i zap³acisz pieniêdzmi znakowanymi chipem RFID, wyjdziesz ze sklepu w butach oznakowanych chipem RFID i wsi¹dziesz do samochodu z oponami zawieraj¹cymi chipy RFID mo na ciê natychmiast znaleÿæ, gdziekolwiek pojedziesz. Kody kreskowe zwykle s¹ skanowane w sklepie, ale nie po dokonaniu zakupu. Transpondery RFID s¹ w wielu przypadkach trwa³¹ czêœci¹ produktu i s¹ tak zaprojektowane, by reagowa³y wtedy, kiedy dostan¹ sygna³. WyobraŸ sobie, e wszystko, co masz jest ponumerowane, nazwane, skatalogowane i œledzone. Anonimowoœæ i prywatnoœæ? Zginê³y w burzy niewidzialnej komunikacji, zdradzone przez twoje w³asne przedmioty. To jednak nie koniec. Inni mówi¹ o umieszczaniu etykiet RFID na wszystkich kluczowych albo wa nych dokumentach: korzystne bêdzie ich umieszczanie nie tylko w banknotach, ale tak e w prawach jazdy, paszportach, certyfikatach akcyjnych, rêkopisach, dyplomach akademickich, dyplomach medycznych i patentach, metrykach urodzenia i innych dokumentach, dla których autentycznoœæ ma nadrzêdne znaczenie. Innymi s³owy znakowane bêd¹ te dokumenty, które musisz mieæ, bez których nie mo esz yæ. A cia³o cz³owieka? Firma Applied Digital Solutions zaprojektowa³a dla ludzi etykietê RFID zwan¹ VeriChip. Ma tylko 11 mm d³ugoœci, jest zaprojektowana tak, by mo na by³o umieœciæ j¹ pod skór¹ i odczytaæ z odleg³oœci pó³tora metra. Propaguj¹ j¹ mówi¹c, e jest œwietnym sposobem na œledzenie, co robi¹ dzieci, pacjenci z Alzheimerem i ka dy inny, kto ma jakieœ ubytki medyczne. Mo liwoœci s¹ przera aj¹ce. W maju delegaci na Kongres Komunistycznej Partii Chin otrzymali nakaz ci¹g³ego noszenia odznaki z chipem RFID, aby mo na by³o œledziæ i rejestrowaæ ich przemieszczanie siê. Masz jeszcze jakieœ w¹tpliwoœci, e za kilka lat takie odznaki zostan¹ zast¹pione urz¹dzeniami takimi jak VeriChip? Inwigilacja staje siê ³atwiejsza, tañsza, mniejsza i wszechobecna. Oczywiœcie mo liwe jest zniszczenie etykiety RFID. Mo esz j¹ zgnieœæ, przebiæ albo usma yæ w mikrofalówce (uwaga na ogieñ!). Nie mo esz jej utopiæ ani rozmagnesowaæ. Pranie ubrania z etykiet¹ RFID jej nie usunie, poniewa etykieta zosta³a tak zaprojektowana, by wytrzyma³a ca³e lata noszenia, prania i suszenia. Mo esz usun¹æ chip ze swoich d insów, ale najpierw musisz go znaleÿæ. W³aœnie dlatego Kongres powinien nakazaæ informowanie konsumentów o znakowaniu produktów etykietami RFID. Powinniœmy wiedzieæ, kiedy jesteœmy znakowani. Powinniœmy mieæ mo liwoœæ wy³¹czenia chipów znajduj¹cych siê w przedmiotach, które stanowi¹ nasz¹ w³asnoœæ. Jeœli s¹ one w³asnoœci¹ firmy, dla której pracujemy, to zupe³nie co innego. Ale jeœli jest to nasza w³asnoœæ, powinniœmy mieæ mo liwoœæ skontrolowania czy opcja œledzenia jest uaktywniona. Profesjonaliœci od bezpieczeñstwa musz¹ zrozumieæ, e etykiety RFID s¹ bezwolnymi urz¹dzeniami. S³uchaj¹ i odpowiadaj¹. Dziœ nie sprawdzaj¹, kto wysy³a im sygna³. Jeœli urz¹dzenie w twojej firmie mo e coœ wykryæ, wykryje to te urz¹dzenie w rêkach kryminalisty. Nie wierz wizji fa³szywego bezpieczeñstwa. Kiedy RFID pojawi siê masowo, nie wierz w adne zapewnienia. Wielkie zmiany ju siê dziej¹ i nie szystkie bêd¹ pozytywne. Prawu o nieprzewidywalnych konsekwencjach przychodzi z pomoc¹ urz¹dzenia inwigiluj¹ce mniejsze ni kropka na koñcu tego zdania. SCOTT GRANNEMAN 23

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS www.regiopolis.net e-mail: nimendelu@yahoo.com.cn ISSN 1732-0941 N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (96), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2007 PL ISSN 1429-0200

Bardziej szczegółowo

Bo onarodzeniowe przes³anie

Bo onarodzeniowe przes³anie Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 8 22 grudnia 2003 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Techniki Komputerowe

Techniki Komputerowe ISSN 0239-8044 1 2005 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH WARSZAWA 2005 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY Rok XL, Nr 1, 2005 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia.

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 2 (14) kwiecieñ 2005 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Pokonaæ naturê - w jaki sposób zabezpieczyæ siê przed szkodami powodziowymi? Piotr Przybysz zarz¹dzanie ryzykiem Zarz¹dzanie ryzykiem - jeœli nie teraz, to kiedy? Zbigniew yra maj¹tek Pomieszczenia kluczowe

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA NR 1(271) 17 stycznia 2004 r. Cena 2 zł z VAT Nakład 14001 egz. NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 DWUTYGODNIK Fakty Opinie Komentarze 2 TEKST SPONSOROWANY * TEKST SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail.

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail. 64 jest miêdzynarodow¹ sieci¹ grup anarchistycznych i pojedynczych osób, wspieraj¹cych wiêÿniów i osoby represjonowane. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarnoœci. ACK organizuje pomoc prawn¹ i materialn¹,

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów?

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Hebrajski STRONA 1 drugim jêzykiem ZE ŒWIATA urzêdowym w Polsce? Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo