Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2013/2014. maj, 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2013/2014. maj, 2015 r. www.pup.poznan."

Transkrypt

1 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 0/0 maj, 0 r.

2

3 Szanowni Państwo! Powiatowy Urząd Pracy po raz kolejny opracował Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego, który zawiera informacje o rejestrowanym bezrobociu młodzieży absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Publikacja przedstawia analizę danych związanych z bezrobociem ludzi młodych z ostatniego roku, zawiera informacje na temat możliwości zatrudnienia i aktywizacji młodzieży oraz daje możliwość zapoznania się z obserwowanymi tendencjami na lokalnym rynku pracy, z ostatnich lat. Jestem przekonany, że Raport, który cieszy się dużym zainteresowaniem, stanie się źródłem cennych informacji do dalszych analiz w zakresie kierunków kształcenia, rozwoju doradztwa zawodowego i podnoszenia jakości oferty edukacyjnej aglomeracji poznańskiej. Podobnie jak w latach poprzednich Raport udostępniony został na stronie internetowej Urzędu Pracy.

4 Raport opracował zespół Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w składzie: Małgorzata Pawlak, Dagmara Żuławska, Magdalena Sarbinowska, Agnieszka Lubczyńska, Aldona Włódarczak.

5 Spis treści W S T Ę P 8 I. STAN BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY 0 II. SYTUACJA ABSOLWENTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY III. ANALIZA ZAWODÓW IV. OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW I MŁODZIEŻY DO ROKU ŻYCIA, AKTYWIZACJA ZAWODOWA V. ANALIZA PORÓWNAWCZA DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH O BEZROBOCIU ABSOLWENTÓW WYDANYCH W LATACH PODSUMOWANIE 8

6 SPIS WYKRESÓW Wykres Liczba bezrobotnych, w tym młodzieży do roku życia, w Polsce wg stanu na koniec lutego 0, 0, 0 i 0 roku Wykres Liczba bezrobotnych, w tym młodzieży do roku życia, w województwie wielkopolskim wg stanu na koniec lutego 0, 0, 0 i 0 roku Wykres Liczba bezrobotnych, w tym młodzieży do roku życia, w Poznaniu i powiecie poznańskim wg stanu na koniec lutego 0, 0, 0 i 0 roku Wykres Absolwenci według rodzaju analizowanych szkół z Poznania i Powiatu Poznańskiego w 0 i 0 roku Wykres Absolwenci według poziomu wykształcenia z lat szkolnych 0/0 i 0/0 zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu do końca lutego 0 i 0 roku Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych zasadniczych szkół zawodowych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres 7 Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych techników i szkół równorzędnych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres 8 Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych policealnych studiów zawodowych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres 9 Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów wyższych uczelni i bezrobotnych legitymujących się wyższym wykształceniem w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres 0 Wykres Liczba absolwentów kończących szkoły według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 00 0) Liczba bezrobotnych absolwentów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 00 0) Wykres Wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 00 0) Wykres Procentowy udział poszczególnych grup bezrobotnych absolwentów (według poziomu wykształcenia) w ogólnej liczbie zarejestrowanych absolwentów (na podstawie Raportów z lat 00 0) 8 0 7

7 SPIS TABEL Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Bezrobotni, w tym młodzież do. roku życia zarejestrowani w urzędach pracy całego kraju, Województwa Wielkopolskiego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 0, 0, 0 i 0 roku Średnie wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół publicznych i niepublicznych na koniec lutego 0 i 0 roku Oferty pracy oraz liczba bezrobotnych przypadająca na pozyskane oferty pracy w okresie od marca 0 roku do lutego 0 roku Struktura ofert pracy w 0 roku i 0 roku według poziomu wykształcenia Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według poziomu wykształcenia Tabela Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu według poziomu wykształcenia Tabela 7 Wskaźniki bezrobocia absolwentów według poziomu wykształcenia (w %) Tabela 8 Ogólny bilans sytuacji absolwentów z roku szkolnego 0/0 0 Tabela 9 Informacja dotycząca absolwentów średnich i zasadniczych szkół zawodowych z 0 roku Tabela 0 Informacja dotycząca absolwentów liceów profilowanych z 0 roku 9 Tabela Informacja dotycząca absolwentów liceów ogólnokształcących z 0 roku 0 Tabela Informacja dotycząca absolwentów szkół wyższych z 0 roku 8 Tabela Zasadnicze szkoły zawodowe według wskaźników bezrobocia 7 Tabela Licea profilowane według wskaźników bezrobocia 77 Tabela Technika i szkoły równorzędne według wskaźników bezrobocia 78 Tabela Policealne studia zawodowe według wskaźników bezrobocia 80 Tabela 7 Licea ogólnokształcące według wskaźników bezrobocia 8 Tabela 8 Szkoły wyższe według wskaźników bezrobocia 89

8 WSTĘP Sytuacja na lokalnym rynku pracy jest wypadkową wielu czynników, szczególnie czynników ekonomiczno gospodarczych o zasięgu ogólnokrajowym (np. system ubezpieczeń, system fiskalny, sytuacja w sektorze finansów publicznych czy pozyskane środki europejskie), ale także o zasięgu regionalnym i lokalnym (potencjał inwestycyjny regionu, infrastruktura, kapitał ludzki, oferta edukacyjna, działania samorządu itd.). Sytuacja na ogólnokrajowym rynku pracy na przełomie roku 0 i 0 zmieniła się zdecydowanie na korzyść, co potwierdzają nie tylko dane dotyczące rejestrowanego bezrobocia i liczby ofert pracy dostępnych w publicznych służbach zatrudnienia. Jak wynika z danych portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl pierwszy kwartał 0 roku był kolejnym kwartałem wzrostu ofert pracy (Rzeczypospolita, Przybywa ofert pracy dla specjalistów, r.). Pozytywne symptomy na poznańskim rynku pracy zauważalne są od końca 0 roku. Aglomeracja poznańska należy do najatrakcyjniejszych miejsc inwestycyjnych w Polsce, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach bezrobocia najniższych w Polsce. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową region poznański w każdej kategorii plasuje się w pierwszej dziesiątce, a w zakresie działalności zaawansowanej technologicznie jest na trzecim miejscu w Polsce (Gazeta Wyborcza, Poznań: Miasto fachowców, r.). Na szczególne trudności na rynku pracy napotykają ludzie młodzi, absolwenci szkół, którzy postrzegani są przez pracodawców jako mniej wartościowi kandydaci do pracy, z uwagi na brak doświadczenia zawodowego i nieadekwatne do potrzeb kwalifikacje zawodowe. Na szanse wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wpływa, poza sytuacją ekonomiczno gospodarczą, także oferta edukacyjna, jej adekwatność do zapotrzebowania na rynku pracy, nowoczesność, elastyczność i jakość edukacji. Ponadto kluczowy wpływ na efektywność poszukiwania pracy przez absolwentów ma wybór kierunku kształcenia. Jak wynika z badania TNS Polska z.0.0 roku polska młodzież decyzje dotyczące przyszłości podejmuje intuicyjnie i w większości nie rozumie znaczenia pracy, a zaledwie % młodych ludzi korzysta z pomocy doradcy zawodowego (Gazeta Wyborcza, Praca dla młodych zamiast kieszonkowego?, r.). Problem bezrobocia młodych, widoczny szczególnie w krajach Europy południowej i zachodniej spowodował podjęcie na szczeblu krajowym działań mających na celu wsparcie tej grupy bezrobotnych w wejściu na rynek pracy. Podejmowane działania aktywizacyjne obejmują obszary związane z podnoszeniem, uzupełnieniem lub zmianą kwalifikacji, ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, a także ze wsparciem samozatrudnienia. Jednocześnie podejmowanych jest wiele inicjatyw na rzecz monitorowania rynku pracy, prognozowania wieloletniego, w celu dostosowania oferty edukacyjnej do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

9 Mając na względzie rangę problemu bezrobocia ludzi młodych, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od lat przygotowuje Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego, zwany dalej Raportem. Raport stanowi zestawienie danych o rejestrowanym bezrobociu absolwentów szkół, zawiera analizy danych z ostatnich. lat oraz przedstawia możliwości zatrudnienia, aktywizacji w oparciu o ofertę i dostępne usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W ostatnim roku odnotowano na poznańskim rynku pracy poprawę sytuacji, co potwierdzają dane dotyczące liczby osób poszukujących pracy i liczby propozycji pracy. Po pierwsze spadła liczba osób bezrobotnych (z.9 osób na koniec 0 r. do.9 osób na koniec grudnia 0 r.), przy wzroście liczby ofert pracy (w 0 r. 0. ofert, w 0 r..0 ofert). Po drugie odnotowano poprawę sytuacji młodych, (na koniec lutego 0 r. odsetek młodych do. roku życia na terenie aglomeracji poznańskiej wyniósł 0,%, a na koniec lutego 0 r. 9,8%). Pomimo korzystnych zmian odnotowywanych na rynku pracy ludzie młodzi, absolwenci szkół wymagają wsparcia, które pozwoli przełamać bariery związane z brakiem doświadczenia, niedostatecznymi kwalifikacjami i niskimi kompetencjami interpersonalnymi. Jak wynika z badań ankietowych Rzeczypospolitej dla MSP absolwenci wyższych uczelni na średnim poziomie posiadają kompetencje tzw. miękkie (np. umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność), natomiast najgorzej są oceniani pod względem posiadanej praktyki zawodowej. Do słabych stron absolwentów wyższych uczelni przedsiębiorcy zaliczyli brak praktycznego zastosowania wiedzy, roszczenia finansowe nieadekwatne do posiadanych kompetencji, czy nadmiernie dobrą ocenę swoich kwalifikacji (Rzeczypospolita, Absolwenci bez praktyki,.0.0 r.). Na problem bezrobocia absolwentów wpływają poza czynnikami zewnętrznymi (sytuacja ekonomiczno gospodarcza, oferta edukacyjna, jakość kształcenia) także czynniki wewnętrzne osobowościowe (aktywność, doświadczenie, determinacja, mobilność itp.). Uwzględniając złożoność problematyki bezrobocia absolwentów, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przygotował kolejny Raport, który przedstawia jeden z aspektów bezrobocie rejestrowane tej grupy. Raport zawiera zestawienia danych statystycznych, ich analizę z ostatnich. lat, prezentuje informacje o możliwościach zatrudnienia i aktywizacji oraz promocję usług oferowanych przez Urząd. Podobnie jak w latach poprzednich, opracowanie zostało oparte o dane pozyskane od organów prowadzących szkoły (miasto Poznań, Powiat Poznański, Urząd Marszałkowski), ze szkół i wyższych uczelni, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i internetowego Serwisu Urzędów Pracy. Wzorem lat poprzednich Raport zawiera część opisową, w której prezentowane są informacje o lokalnym rynku pracy i możliwościach zatrudnienia, a także komentarze do niektórych zestawień danych oraz analiza danych od 000 roku. Ponadto Raport zawiera część tabelaryczną, w której prezentowane są szczegółowe dane dotyczące poszczególnych typów szkół.

10 I. STAN BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY POLSKA W kraju na koniec lutego 0 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było bezrobotnych, czyli o 7.7 osób (to jest o,9 %) mniej w stosunku do stanu na koniec lutego 0 roku. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się 7.0 osób w wieku do. roku życia, czyli o 9. osób (to jest o,9%) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stanowiły one, % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, a w końcu lutego 0 roku 8, %. Tendencję spadkową bezrobocia rejestrowanego odnotowywano od kilku lat, i tak na koniec lutego 007 roku w stosunku do lutego 00 roku odnotowano spadek o 8,%, na koniec lutego 008 roku w stosunku do lutego 007 roku aż o,7%, na koniec lutego 009 roku spadek bezrobocia w stosunku do lutego 008 roku był już niewielki i wyniósł,%. Zmiana tej tendencji nastąpiła na koniec lutego 00 roku, kiedy ogólna liczba osób bezrobotnych wzrosła w porównaniu do lutego 009 roku aż o,7%. W kolejnych latach odnotowywano mniejsze wzrosty, odpowiednio według stanu: na koniec lutego 0 roku ogólna liczba osób bezrobotnych wzrosła w porównaniu do lutego 00 roku o,%, na koniec lutego 0 roku ogólna liczba osób bezrobotnych wzrosła w porównaniu do lutego 0 roku o 0,8%, na koniec lutego 0 roku ogólna liczba osób bezrobotnych wzrosła w porównaniu do lutego 0 roku o 7,77%. Analizując sytuację na rynku pracy na koniec lutego 0 roku w skali kraju, w stosunku do stanu z roku 0, tj. spadek rejestrowanego bezrobocia o,%, oraz ponowny spadek w bieżącym roku w stosunku do roku 0 o,9% można mieć nadzieję na powrót tendencji spadkowej liczby osób bezrobotnych, która była obserwowana na przestrzeni lat Od kilku lat odnotowuje się spadek bezrobocia w grupie osób w wieku do. roku życia i zmiany w udziale tych osób w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych. Największy udział tej grupy wiekowej w ogólnej liczbie bezrobotnych w stosunku do poprzedniego roku zanotowano na koniec lutego 00 roku, kiedy wzrost w stosunku do lutego 009 roku wyniósł aż 7,%. W kolejnych latach udział osób do. roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zdecydowanie spadł i wynosił odpowiednio: na koniec lutego 0 roku wzrost w stosunku do lutego 00

11 Liczba bezrobotnych roku wynosił zaledwie,8%, na koniec lutego 0 roku wzrost w stosunku do lutego 0 roku wynosił,9%, na koniec lutego 0 roku wzrost w stosunku do lutego 0 roku wynosił,9%. Udział osób do. roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych na koniec lutego 0 roku w stosunku do analogicznego okresu 0 roku spadł aż o 0,7%, natomiast udział osób do roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych na koniec lutego 0 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadł o,7 %. Wykres Liczba bezrobotnych, w tym młodzieży do. roku życia, w Polsce wg stanu na koniec lutego 0, 0, 0 i 0 roku Polska Bezrobotni Ogółem Bezrobotni do roku życia Stan na koniec lutego WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W województwie wielkopolskim na koniec lutego 0 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było. bezrobotnych. W stosunku do lutego 0 roku, liczba bezrobotnych w województwie spadła o 8. osoby, tj. 8,%. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowały się. osoby w wieku do. roku życia, czyli o 8.87 osób(o 8,%) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stanowiły one 8, % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie, a w lutym 0 roku 0,%. Analizując sytuację w województwie wielkopolskim od kilku lat odnotowano spadek bezrobocia rejestrowanego. I tak na koniec lutego 007 roku w odniesieniu do lutego 00 roku odnotowano spadek o,%, na koniec lutego 008 roku w stosunku do lutego 007 roku spadek aż o,%. Na koniec lutego 009 roku w stosunku do lutego 008 roku liczba osób bezrobotnych wzrosła

12 Liczba bezrobotnych o osób, czyli stan bezrobocia osiągnął poziom stanu z lutego 008 roku. Negatywną zmianę w ogólnej tendencji spadkowej obserwowanej na przestrzeni ostatnich kilku lat, stanowi wzrost liczby osób bezrobotnych na koniec lutego 00 roku (o 8,%), w stosunku do lutego 009 roku. Jednakże na koniec lutego 0 roku ponownie odnotowano spadek bezrobocia rejestrowanego o 0,% w stosunku do lutego 00 roku. Natomiast na koniec lutego 0 roku odnotowano nieznaczny wzrost (o 0,%) bezrobocia rejestrowanego w stosunku do stanu na koniec lutego 0 roku, a na koniec lutego 0 roku, w stosunku do lutego 0 roku, odnotowano wzrost aż o 9,%. Spadek rejestrowanego bezrobocia według stanu na koniec lutego 0 roku, w stosunku do stanu na koniec lutego 0 roku (o 7,8%) oraz spadek rejestrowanego bezrobocia według stanu na koniec lutego 0 roku, w stosunku do stanu na koniec lutego 0 roku (o,7%) daje nadzieję na utrzymanie dalszej tendencji spadkowej. Należy również zauważyć wysoki spadek udziału grupy osób do. roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Po spadku na koniec lutego 0 roku w stosunku do lutego 0 roku (o,%), na koniec lutego 0 w stosunku do końca lutego 0 nastąpił wzrost o,7%. Tym pozytywniejsze jest zjawisko spadku, na koniec lutego 0 roku, w stosunku do analogicznego okresu 0 roku aż o,0% i utrzymujący się na koniec lutego 0 roku, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadek o, %. Wykres Liczba bezrobotnych, w tym młodzieży do. roku życia, w województwie wielkopolskim wg stanu na koniec lutego 0, 0, 0 i 0 roku Wielkopolska Bezrobotni ogółem Bezrobotni do roku życia Stan na koniec lutego

13 POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 0 roku zarejestrowanych było 7.07 osób bezrobotnych, czyli o.7 osób (o 0,9 %) mniej niż w analogicznym okresie roku 0. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowały się. osoby w wieku do. roku życia, czyli o osoby, to jest o 8, % mniej w stosunku do stanu sprzed roku. Stanowiły one 9,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast w lutym 0 roku 0,%. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu odnotowywano od kilku lat zmniejszenie bezrobocia rejestrowanego. Na koniec lutego 007 roku w odniesieniu do końca lutego 00 roku, odnotowano spadek o,9%, na koniec lutego 008 roku w odniesieniu do końca lutego 007 roku, aż o 0,0%, na koniec lutego 009 roku w odniesieniu do końca lutego 008 roku o 7,0%. Niestety, stan na koniec lutego 00 roku wskazuje na zmianę wielkości rejestrowanego bezrobocia. Wzrost liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 00 roku, w porównaniu do stanu na koniec lutego 009 roku, wyniósł 8,88%. Według stanu na koniec lutego 0 roku, w porównaniu do stanu na koniec lutego 00 roku, wzrost wyniósł zaledwie,%, więc w stosunku do danych z lat ubiegłych można było mówić o względnej stabilizacji. Natomiast w kolejnych latach ponownie wzrastała liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, i tak na koniec lutego 0 roku, w stosunku do końca lutego 0 roku nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych o 7,%, a na koniec lutego 0 roku, w stosunku do końca lutego 0 roku wzrost wyniósł aż,%. Wobec notowanego od 00 roku ciągłego wzrostu liczby osób bezrobotnych, spadek rejestrowanego bezrobocia, według stanu na koniec lutego 0 roku, w stosunku do analogicznego okresu 0 roku (o 8,%) oraz ponowny spadek na koniec lutego 0 roku, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, aż o 0,9 % daje nadzieję na zmniejszanie się tego zjawiska w kolejnych latach. Udział młodzieży do. roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na koniec lutego 0 roku odniesieniu do lutego 0 roku spadł o 0,97 punktu procentowego.

14 Liczba bezrobotnych Wykres Liczba bezrobotnych, w tym młodzieży do. roku życia, w Poznaniu i powiecie poznańskim wg stanu na koniec lutego 0, 0, 0 i 0 roku PUP w Poznaniu Bezrobotni ogółem Bezrobotni do roku życia Stan na koniec Lutego Tabela Bezrobotni, w tym młodzież do. roku życia, zarejestrowani w urzędach pracy całego kraju, województwa wielkopolskiego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 0, 0, 0 i 0 roku. Polska Bezrobotni zarejestrowani ogółem Osoby w wieku do roku życia liczba % ( :) luty 0 roku ,88 luty 0 roku ,9 luty 0 roku , luty 0 roku , luty 0 roku ,8 Województwo wielkopolskie luty 0 roku ,8 luty 0 roku..9 0, luty 0 roku.. 8, luty 0 roku ,7 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu luty 0 roku.8.977,8 luty 0 roku , luty 0 roku ,8

15 II. SYTUACJA ABSOLWENTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY. POZNAŃ I POWIAT POZNAŃSKI W niniejszym rozdziale przedstawiamy pozyskane dane dotyczące liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i powiatu poznańskiego w odniesieniu do danych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakresie rejestrowanego bezrobocia. Informacje dotyczące liczby absolwentów szkół pozyskaliśmy od organów prowadzących szkoły (w zakresie szkół ponadgimnazjalnych), z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (w zakresie szkół wyższych) oraz bezpośrednio z części szkół i uczelni. W 0 roku analizowane szkoły ukończyło.77 absolwentów, co w odniesieniu do zeszłorocznego Raportu stanowi spadek o. osób. Rok 0 był kolejnym rokiem obniżenia liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jednakże dotychczas nie odnotowaliśmy tak dużego spadku. Prawdopodobnie główną przyczyną tej sytuacji jest niż demograficzny. Jak wynika z analiz danych dotyczących liczby studentów, już w 0 roku na studia płatne zgłosiło się o % mniej chętnych. W skali kraju, tylko na studiach dziennych ubyło, w porównaniu z 0 rokiem prawie studentów (Gazeta Wyborcza, Kryzys uczelni,.0.0 r.). Porównując aktualne dane do roku poprzedniego odnotowano spadek liczby absolwentów na następujących poziomach nauki: w szkołach zawodowych o osoby, w technikach i szkołach równorzędnych o 8 osoby, w liceach ogólnokształcących o 788 osób, w policealnych szkołach zawodowych o 9 osób, w wyższych uczelniach o.00 osób. Poniższy wykres przedstawia strukturę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według poziomów kształcenia w 0 roku w porównaniu do danych z zeszłorocznego Raportu.

16 Wykres Absolwenci według rodzaju analizowanych szkół z Poznania i powiatu poznańskiego w 0 i 0 roku,9% 0,%,98%,0% 0,% szkoły wyższe licea ogólnokształcące policealne studia zawodwe licea profilowane technika i szkoły równorzędne zasadnicze szkoły zawodowe 7,%,8% 0,8%,8%,9% 0,% szkoły wyższe licea ogólnokształcące policealne studia zawodwe licea profilowane technika i szkoły równorzędne zasadnicze szkoły zawodowe 8,97% Wzorem poprzednich Raportów, analizą objęto absolwentów szkół, którzy w 0 roku ukończyli badane szkoły ponadgimnazjalne (z Poznania i Powiatu Poznańskiego) i zarejestrowali się w okresie od marca 0 roku do końca lutego 0 roku. W omawianym okresie w Powiatowym Urzędzie w Poznaniu zarejestrowało się łącznie.8 absolwentów, co w odniesieniu do danych z poprzedniego Raportu stanowi spadek o 9 osób. Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wynika bezpośrednio z mniejszej liczby osób kończących szkoły oraz prawdopodobnie z lepszej sytuacji na rynku pracy. Aglomeracja poznańska należy do regionów, w których dynamicznie wzrasta liczba inwestycji kreujących nowe miejsca pracy.

17 Aktualna struktura bezrobotnych absolwentów według poziomu wykształcenia przedstawia się następująco: absolwenci zasadniczych szkół zawodowych,9% ogółu, absolwenci techników zawodowych 9,98%, absolwenci liceów profilowanych,%, absolwenci liceów ogólnokształcących 0,%, absolwenci policealnych studiów zawodowych 7,87%, absolwenci szkół wyższych 9,0%. Analizując powyższą strukturę należy odnotować, że w odniesieniu do danych ubiegłorocznych, spadł odsetek zarejestrowanych absolwentów techników zawodowych (o, punktu procentowego), natomiast wzrósł odsetek bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni (o 7,88 punktu procentowego). Dobry wynik absolwentów techników może wynikać z obserwowanego na rynku pracy zapotrzebowania na fachowców z poziomem zawodowym/średnim, z kwalifikacjami skorelowanymi z potrzebami pracodawców, gdyż szkoły zawodowe i technika w miarę elastycznie dostosowują swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Na kolejnej stronie prezentujemy wykres przedstawiający strukturę bezrobotnych absolwentów według poziomu wykształcenia, w zestawieniu do danych z Raportu z 0 roku.

18 Wykres Absolwenci według poziomu wykształcenia z lat szkolnych 0/0 i 0/0 zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu do końca lutego 0 i 0 roku,% 0,% szkoły wyższe licea ogólnokształcące 0,7% policealne studia zawodwe licea profilowane,7% technika i szkoły równorzędne,0% 7,8%,0% 9,98%,9% 0 szkoły wyższe licea ogólnokształcące policealne studia zawodwe licea profilowane 7,87% technika i szkoły równorzędne zasadnicze szkoły zawodowe 0,% 9,0% Analizując dane dotyczące bezrobocia absolwentów, na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano wskaźnik bezrobocia, który stanowi procentowy udział liczby absolwentów zarejestrowanych jako bezrobotni, w stosunku do ogółu absolwentów kończących szkoły. Wzorem poprzednich Raportów parametr ten określono w odniesieniu do poszczególnych szkół, poziomów i typów szkół oraz jako wskaźnik dla wszystkich szkół. Średni wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z rocznika 0 wyniósł,0% (w ubiegłym roku,0%), co stanowi spadek o 0,7 punktu procentowego. Wysokość wskaźnika bezrobocia dla poszczególnych typów szkół jest znacznie zróżnicowana. Podstawową przyczyną tego jest znacznie zaniżony wskaźnik bezrobocia dla absolwentów szkół wyższych, który wpływa na średni wskaźnik bezrobocia.

19 W przypadku wyższych uczelni istotny wpływ na wysokość omawianego wskaźnika ma fakt, że m. Poznań, jako duży ośrodek akademicki, przyciąga wiele tysięcy studentów spoza aglomeracji poznańskiej. Absolwenci po ukończeniu uczelni w dużej mierze wracają w rodzinne strony i tam poszukują pracy (nie rejestrując się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu), a tym samym nie podlegają analizie w niniejszym Raporcie. Na wysokość wskaźnika bezrobocia dla poszczególnych szkół wpływa indywidualna aktywność w poszukiwaniu pracy, umiejętność jej poszukiwania, indywidualne kompetencje interpersonalne, dyspozycyjność i mobilność absolwentów. Ponadto ogromny wpływ na możliwości zaistnienia absolwentów na rynku pracy ma jakość kształcenia praktycznego. Praktyczna nauka zawodu daje najlepsze efekty, jeśli jest realizowana w realnych warunkach, bowiem tylko u pracodawcy można skutecznie nauczyć zawodu (Gazeta Wyborcza, Zawodówki do wyklikania, r. ). Aktualny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów poszczególnych poziomów nauczania, w porównaniu do danych z poprzedniego roku wyniósł: 0,7% dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (spadek o,7 punktu procentowego), 9,98% dla absolwentów techników i szkół równorzędnych (spadek o 7,8 punktu procentowego), 0,% dla absolwentów liceów profilowanych (wzrost o, punktu procentowego),,% dla absolwentów policealnych studiów zawodowych (spadek o, punktu procentowego),,% dla absolwentów liceów ogólnokształcących (spadek o 0, punktu procentowego),,00% dla absolwentów wyższych uczelni (wzrost o 0,7 punktu procentowego). W poniższej tabeli prezentujemy dane dotyczące wskaźników bezrobocia dla poszczególnych poziomów nauki z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne.

20 Tabela Średnie wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół publicznych i niepublicznych na koniec lutego 0 i 0 roku TYP SZKOŁY I ROK Liczba absolwentów Liczba absolwentów zarejestrowanych w PUP Wskaźnik bezrobocia Ogółe m Szkoły publiczne Szkoły niepubliczne Ogółem Szkoły publicz ne Szkoły niepubli czne Ogółem % (:) Szkoły publiczne % (:) Szkoły niepubli czne % (7:) Zasadnicze ,7,7 zawodowe ,7 0,7 Technika i , 7, szkoły równorzędne ,, Licea ,09 9,09 profilowane , 0, Policealne ,7 8,08 8,90 studia zawodowe , 7,, Licea ogólno kształcące Szkoły wyższe RAZEM ,,, ,,90, ,7,, ,00,8 7, ,0,9, ,0,,0 Poza wskaźnikiem bezrobocia, w celu zobrazowania sytuacji absolwentów na rynku pracy, określono wskaźnik pozostawania bezrobotnym. Parametr ten określa odsetek absolwentów, którzy na koniec lutego następnego roku pozostają w rejestrze bezrobotnych, w stosunku do liczby zarejestrowanych absolwentów ogółem. Aktualnie wskaźnik ten wynosi,99%, co w porównaniu do wskaźnika zeszłorocznego stanowi wzrost o punkty procentowe. Na koniec lutego 0 roku w rejestrze bezrobotnych pozostawało nadal 0 absolwentów analizowanych szkół (,99% zarejestrowanych bezrobotnych), z czego: osób absolwenci wyższych uczelni (,% bezrobotnych absolwentów tych szkół), 7 osób absolwenci liceów ogólnokształcących (odpowiednio,%), osoby absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (odpowiednio 0,%), osób absolwenci techników zawodowych (odpowiednio,7%), osoby absolwenci policealnych studiów zawodowych (odpowiednio,7 %), osoby absolwenci liceów profilowanych (odpowiednio,08%).

21 Analizując zebrane dane dotyczące bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych należy odnotować, że z 8 zarejestrowanych, 77 osób podjęło pracę lub działalność gospodarczą, co stanowi 0,% (w poprzednim Raporcie,9%), natomiast 8 osób (,%) utraciło status z innych przyczyn (w ubiegłorocznym Raporcie,%). Aktualny Raport jest kolejnym, w którym odnotowano wysoki odsetek bezrobotnych absolwentów, którzy w omawianym okresie podjęli pracę. W Raporcie 0 odsetek ten wynosił,0%, w 0,9%, aktualnie 0,%. Obecnie odsetek bezrobotnych absolwentów, którzy podjęli prace dla poszczególnych typów szkół wyniósł:,9% dla zarejestrowanych absolwentów techników zawodowych (wzrost o 7, punktu procentowego),,9% dla zarejestrowanych absolwentów policealnych studiów zawodowych (spadek o, punktu procentowego),,8% dla zarejestrowanych absolwentów liceów profilowanych (wzrost o,8 punktu procentowego),,% dla zarejestrowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (wzrost o, punktu procentowego),,8% dla zarejestrowanych absolwentów wyższych uczelni (wzrost o,88 punktu procentowego), 7,% dla zarejestrowanych absolwentów liceów ogólnokształcących (wzrost o, punktu procentowego).

22 ANALIZA ZAWODÓW Przygotowując Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych od lat sygnalizujemy istotność wyboru kierunku kształcenia, jako jednego z ważniejszych czynników decydujących o skuteczności zaistnienia na rynku pracy. Wybór kierunku kształcenia, zawodu to jedna z trudniejszych decyzji, którą muszą podjąć młodzi ludzie. Decyzja dotycząca kierunku dalszej nauki powinna być poprzedzona obiektywną oceną indywidualnych predyspozycji, kompetencji. Ponadto w wyborze zawodu (kierunku kształcenia) ogromne znaczenie ma wiedza zawodoznawcza oraz informacja o sytuacji i tendencjach na rynku pracy. Dlatego w tym zakresie nieodzowne wydaje się korzystanie z profesjonalnego doradztwa zawodowego. Tymczasem, jak wynika z badań, jedynie co czwarty maturzysta korzysta z pomocy doradcy zawodowego. W celu popularyzacji doradztwa zawodowego ważnym jest inicjowanie programów zawodoznawczych i preorientacja zawodowa na etapie edukacji podstawowej oraz dalszy rozwój systemu doradztwa zawodowego w gimnazjach. Przykłady ciekawych inicjatyw z zakresu propagowania wiedzy zawodoznawczej realizowane są między innymi w Niemczech, gdzie powstają centra edukacyjno informacyjne, w których dzieci w nowoczesny, interaktywny i przystępny sposób zdobywają wiedzę na temat zawodów i specyfiki pracy na różnych stanowiskach. Poniżej przedstawiamy dane o zawodach, jakie uzyskiwali absolwenci analizowanych szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i Powiatu Poznańskiego, w zestawieniu z informacjami dotyczącymi pozyskiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ofert pracy. W tym miejscu warto podkreślić, że Urząd Pracy pozyskuje tylko część ofert, które funkcjonują na rynku pracy, gdyż wybór sposobu rekrutacji, naboru jest indywidualnie podejmowany przez pracodawców i nie wszystkie oferty pracy kierowane są do bazy urzędów pracy.. ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Analizowane szkoły zawodowe ukończyło w 0 roku 0 absolwentów, co w porównaniu do danych z poprzedniego roku stanowi spadek o osoby. Wykaz zawodów, które najliczniej uzyskiwali absolwenci szkół zawodowych: mechanik pojazdów samochodowych absolwentów (,% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, w poprzednim roku,0%), fryzjer absolwentów (odpowiednio 0,% i,8%), elektromechanik pojazdów samochodowych 8 absolwentów (odpowiednio,% i 8,98%), technolog robót wykończeniowych w budownictwie absolwentów (8,%),

23 monter elektronik 8 absolwentów (7,7%), cukiernik absolwentów (,%). Porównując powyższe zestawienie do ubiegłorocznego należy zauważyć, że w aktualnym wykazie najliczniejszych zawodów, które uzyskiwali absolwenci szkół zawodowych z rocznika 0 nie znalazł się kucharz małej gastronomii i sprzedawca. Zwiększyła się natomiast liczba absolwentów, którzy uzyskiwali szczególnie poszukiwane kwalifikacje mechanika pojazdów samochodowych. W analizowanym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dysponował 7 ofertami pracy w tym zawodzie (należy zauważyć, że urzędy pracy dysponują tylko częścią ofert pracy dostępną na rynku).. TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE W omawianym okresie szkoły średnie zawodowe ukończyło 9 absolwentów, co w odniesieniu do danych z poprzedniego roku stanowi spadek o 8 osoby. Absolwenci techników uzyskiwali najczęściej następujące kwalifikacje: technik informatyk osób (,79% ogółu absolwentów techników, w poprzednim roku,%), technik hotelarstwa osób (odpowiednio 7,0% i 9,%), technik ekonomista 9 osób (odpowiednio,9 i,9%), kucharz 8 osób (,8%), technik elektronik 8 osób (odpowiednio,% i,0%). Zestawiając liczbę absolwentów uzyskujących poszczególne kwalifikacje z liczbą ofert pracy, które zostały pozyskane przez Urząd należy zauważyć, że nadal występuje znaczny niedobór ofert pracy. W analizowanym okresie najwięcej pozyskano oferty dla kucharzy (7 propozycji). Dla techników informatyków zaledwie propozycji, natomiast dla techników elektroników tylko propozycji.. POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE Analizowane policealne studia zawodowe w 0 roku ukończyło. absolwentów, co w porównaniu do danych z zeszłorocznego Raportu stanowi spadek o 9 osób. Wśród absolwentów kończących naukę na tym poziomie przeważały osoby, które uzyskały następujące kwalifikacje:

24 technik usług kosmetycznych 9 osób (,8% ogółu absolwentów szkół policealnych, w poprzednim roku,%), technik administracji osoby (odpowiednio 0,78% i 7,77%), technik informatyk 9 osób (odpowiednio,% i,8%), asystentka stomatologiczna 9 osób (,7%), florysta 8 osób (,% bez zmian w stosunku do poprzedniego Raportu). Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskał dla osób z wykształceniem policealnym niewielkie liczby ofert pracy, np. dla techników ochrony osób i mienia oferty, dla techników administracji oferty, dla techników informatyków ofert.. WYŻSZE UCZELNIE KIERUNKI Poznańskie wyższe uczelnie, które analizowano w 0 ukończyło.77 absolwentów, co w porównaniu do ubiegłorocznych danych stanowi spadek o.00 osób. Wśród absolwentów szkół wyższych dominowały osoby kończące następujące kierunki: filologie 8 osób (0,% ogółu absolwentów wyższych uczelni, w poprzednim roku,%), pedagogika (bez pedagogiki specjalnej) 07 osób (odpowiednio,7% i 9,8%), finanse i rachunkowość 788 osób (odpowiednio,9% i,%), informatyka 7 osoby (,0%). Analizując kierunki studiów, które kończyli poznańscy studenci w 0 roku należy zauważyć spadek liczby absolwentów kierunku zarządzanie, administracja oraz turystyka i rekreacja, które dominowały w poprzednich latach. Porównując dane dotyczące liczby osób kończących studia, z danymi dotyczącymi pozyskanych ofert pracy należy zauważyć, że podobnie jak w latach poprzednich Urząd nie dysponował wystarczającą liczbą ofert. Najwięcej propozycji było dla osób kończących ekonomię ( ofert) oraz finanse i rachunkowość ( ofert). Absolwenci wyższych uczelni napotykają problemy w znalezieniu pracy zgodnej z uzyskanymi kwalifikacjami. Tylko jedna osoba na pięć ma pracę zgodną z kierunkiem ukończonych studiów. Ponadto oczekiwania finansowe młodych są zupełnie inne niż możliwości pracodawców. Specjaliści potwierdzają, że samo posiadanie dyplomu nie zwiększa możliwości znalezienia pracy. Teraz pracodawcy stali się wymagający i oczekują pracownika nie tylko wykształconego, lecz także mającego różne kompetencje: analityczne, współpracy w grupie, rozwiązywania problemów, zarządzania

25 czasem. ( ). Uczelnie dostarczają wiedzy, ale niewystarczająco uczą krytycznego myślenia, stawiania pytań, prezentowania argumentów. Muszą kłaść dużo większy nacisk na kształtowanie umiejętności analizy, syntezy, ale też komunikacji (minister Lena Kolarska Bobińska, Gazeta Wyborcza, Uczelnie lepiej przygotowują do pracy?,..0 r.). Receptą na niedobory kompetencyjne może być współpraca z pracodawcami i wykorzystanie potencjału organizacyjnego, technologicznego przedsiębiorców pracodawców. Aktualnie wdrażany jest, na kierunkach o profilu praktycznym, system kształcenia dualnego, czyli naprzemiennego, w formie zajęć dydaktycznych (na uczelni) i zajęć praktycznych (u pracodawcy). Zmiany te mają dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy i będą sprzyjać rozwijaniu kompetencji oczekiwanych przez pracodawców. Ponadto studenci uzyskają ponad letnie doświadczenie zawodowe (Rzeczypospolita, Studia z firmą lekiem na bezrobocie absolwentów, r.). Kolejnym aspektem, który należy zauważyć i który może wpływać na trudności absolwentów wyższych uczelni w wejściu na rynek pracy, jest późne podejmowanie aktywności zawodowej. Polska młodzież, w porównaniu z europejskimi rówieśnikami dość późno zaczyna szukać pierwszej pracy. Przeciętnie dzieje się tak dopiero w wieku lat (czyli na trzecim roku studiów). Tymczasem średnia w Unii Europejskiej wynosi 0 lat. W tym miejscu na podkreślenie zasługuje konieczność promocji aktywności zawodowej w trakcie studiów w formie staży, praktyk czy niepełnowymiarowego zatrudnienia. Dobre efekty w tym zakresie przynosi współpraca uczelni z pracodawcami. Taka współpraca przynosi korzyści każdej stronie: pracodawcy mają możliwość pozyskania już w trakcie studiów przyszłych pracowników, studenci zdobywają bezcenne doświadczenie, tak ważne w dalszych poszukiwaniach pracy. Uczelnia natomiast ma możliwość korzystania z potencjału pracodawców, weryfikacji treści nauczania i budowania marki efektywnej, nowoczesnej szkoły wyższej. Osobny problem stanowi brak pełnej, systemowej informacji na temat losów absolwentów wyższych uczelni. Oficjalne statystyki dotyczące rynku pracy podają jedynie dane o bezrobociu rejestrowanym. Nadal brakuje monitoringu absolwentów, który miał pomóc w lepszym dostosowaniu programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Nie znamy danych dotyczących zatrudnialności absolwentów poszczególnych uczelni (kierunków), danych dotyczących adekwatności zatrudnienia do wykształcenia czy też wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia. Poszczególne uczelnie wdrażają monitoring bazujący na ankietach absolwentów, jednakże system ten nie działa na wszystkich uczelniach i jest niedoskonały.

26 IV. OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW I MŁODZIEŻY DO. ROKU ŻYCIA, AKTYWIZACJA ZAWODOWA. OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Rok 0, podobnie jak rok poprzedni, przyniósł poprawę na rynku pracy. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (Dziennik Gazeta Prawna,.0.0r.) wskazuje na pozytywne, lecz powolne zmiany na rynku pracy. W 0 roku pojawiało się już coraz więcej ofert zatrudnienia zarówno tych trafiających do Powiatowych Urzędów Pracy, jak i ukazujących się na portalach internetowych. Na poznańskim rynku pracy odnotowano znaczący wzrost liczby pozyskanych ofert pracy. Liczba ofert pracy pozostająca w dyspozycji Powiatowego Urząd Pracy w 0 roku wyniosła.0, co stanowi wzrost o 7, % w porównaniu z rokiem poprzednim. Główną przyczyną tej sytuacji były ogromne inwestycje w powiecie poznańskim (np. utworzenie centrum magazynowego z zatrudnieniem ponad.000 osób) oraz dalszy rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto powstające w aglomeracji centra usług wspólnych, placówki handlowe i rozbudowujące się przedsiębiorstwa produkcyjne generowały nowe miejsca pracy. Dodatkowo systematycznie rosło zainteresowanie wśród pracodawców zatrudnieniem cudzoziemców z państw sąsiadujących z Polską (Rosji, Białorusi, Ukrainy) oraz Mołdowy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Portal Strajk.eu Polska Gospodarka (8.0.0 r.) podał, że coraz więcej Ukraińców wyjeżdża za chlebem do Polski. Drastycznie wzrasta liczba obywateli Ukrainy, którzy decydują się na emigrację zarobkową. Polscy przedsiębiorcy ukraińskich pracowników przyjmują z otwartymi ramionami jako niskopłatną i pokorną siłę roboczą. Ukraińcy są zatrudniani najczęściej w sektorze rolniczym, budowlanym, spożywczym i przemysłowym, a także przy pracach opiekuńczych i sprzątających. W 0r. Urząd odnotował ponad 0% wzrost liczby oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Podobnie jak w latach poprzednich, na wysokim poziomie utrzymywało się zainteresowanie przedsiębiorców aktywizacją młodych bezrobotnych w formie staży oraz dofinansowaniem utworzenia stanowisk pracy. Duże zainteresowanie wsparciem zatrudnienia młodych absolwentów szkół wynika przede wszystkim z możliwości obniżenia kosztów pracy oraz bezkosztowego wdrożenia nowych pracowników, którzy w pierwszym etapie pracy wymagają nadzoru. Dzięki stażom absolwenci, bez doświadczenia zawodowego, przy fachowym wsparciu opiekuna, osiągają samodzielności w wykonywaniu czynności zawodowych.

27 Jednakże realizacja tych form aktywizacji zawodowej była uzależniona od pozyskania środków z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W 0 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dysponował środkami Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego znacznie przewyższającymi limity lat poprzednich. Jednocześnie znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe narzędzia aktywizacji zawodowej, skierowane do młodzieży do 0. roku życia, takie jak: bon stażowy, bon szkoleniowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie i dedykowana pracodawcy refundacja składek ZUS. Ostatecznie w 0 roku zrealizowano 0 bonów stażowych, bony szkoleniowe i bonów zatrudnieniowych. Ogółem w 0 roku.0 młodych bezrobotnych odbyło staż u pracodawców. Analizując dane dotyczące liczby osób podejmujących pracę po zakończeniu staży należy stwierdzić, że ta forma wsparcia charakteryzuje się nadal wysokim, ponad 80 procentowym wskaźnikiem zatrudnienia. Podobnie jak w poprzednich latach, zapotrzebowanie na statystycznie wolne miejsca pracy było wyższe niż liczba ofert pozyskanych przez Urząd, co obrazują dane przedstawione w poniższej tabeli. Tabela Oferty pracy oraz liczba bezrobotnych przypadająca na pozyskane oferty pracy w okresie od marca 0 roku do lutego 0 roku Średnia liczba osób Liczba bezrobotnych Liczba ofert pracy Miesiąc na ofertę pracy do roku ogółem do roku ogółem ogółem staży życia (:) życia (:) 7 Marzec ,0 9,8 Kwiecień ,,90 Maj ,0 0, Czerwiec ,79 0, Lipiec ,8 0, Sierpień ,9 8,9 Wrzesień ,77,97 Październik ,0 7, Listopad , 8 Grudzień ,8 Styczeń , 9 Luty , 7,0

28 Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w okresie od marca 0 roku do lutego 0 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Urząd dysponował niewystarczającą liczbą ofert pracy w stosunku do zapotrzebowania. W porównaniu do danych z poprzedniego Raportu (III/0 II/0) liczba pozyskanych ofert wzrosła z. do., to jest o 8,%. Także liczba ofert staży dla osób do. roku życia w analogicznym okresie znacznie wzrosła z 9 do, co stanowi wzrost o,%. Podobnie jak w latach poprzednich, średnia liczba osób przypadających na ofertę ulegała znacznym wahaniom w trakcie roku. Różnice te wynikały z sezonowości niektórych prac, jak i z terminów pozyskiwania środków finansowych na aktywizację bezrobotnych. Z analizy podanych wyżej danych wynika, że najtrudniejsza sytuacja w aktywizacji ludzi młodych miała miejsce w miesiącu grudniu, kiedy to nie było ani jednego miejsca pracy kierowanego wyłącznie do osób młodych absolwentów. Wynikało to bezpośrednio z pełnego wykorzystania środków pozyskanych na aktywizację ludzi młodych. Najmniej ponad 7 osób przypadało na ofertę stażową w lutym 0 roku, kiedy to pozyskano największą liczbę ofert stażowych. Tabela Struktura ofert pracy w 0 roku i 0 roku według poziomu wykształcenia Poziom wykształcenia Rok 0 Rok 0 Liczba ofert % ogółu Liczba ofert % ogółu podstawowe 8 7 zawodowe średnie 0 0 Wyższe Razem Z analizy przedstawionych danych wynika, że w ostatnim roku struktura ofert pracy według wykształcenia uległa zmianie: dla osób z wykształceniem podstawowym wzrost o punktów procentowych, dla osób z wykształceniem zawodowym spadek o punktów procentowych, dla osób z wykształceniem średnim wzrost o punkty procentowe, dla osób z wykształceniem wyższym spadek o punkty procentowe. Mimo zmian w strukturze, nadal największy odsetek stanowiły oferty pracy dla osób z wykształceniem zawodowym (7% ogółu). Potwierdza to utrzymującą się tendencję poszukiwania przez pracodawców pracowników posiadających konkretne kwalifikacje zawodowe, jak i umiejętności praktyczne.

29 Ze względu na powstałe w aglomeracji poznańskiej duże centrum magazynowo logistyczne w 0 roku odnotowano zapotrzebowanie do pracy dla osób chętnych, zmotywowanych i sprawnych fizycznie. Pracodawcy nie wymagali szczególnych kwalifikacji zawodowych (w dobrej kondycji fizycznej) i deklarowali przyuczenie do pracy na konkretnym stanowisku. Podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie m. Poznania i Powiatu Poznańskiego pracodawcy poszukują specjalistów ze średnim wykształceniem, co potwierdza wzrost liczby wolnych miejsc dla osób z wykształceniem średnim zawodowym. Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w branżach: działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca ofert, handel oferty, przetwórstwo przemysłowe 8 ofert, transport, gospodarka magazynowa oferty, budownictwo 00 ofert, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 88 ofert, dostawa wody, gospodarowanie ściekami, działalność związana z rekultywacją oferty, działalność finansowa i ubezpieczeniowa ofert, łączność 0 ofert. Osobom bez kwalifikacji zawodowych najczęściej proponowano pracę w charakterze: robotnika gospodarczego, placowego, sprzątaczki, pomocy kuchennej, pakowacza, robotnika fizycznego/budowlanego, kierowcy samochodu ciężarowego/dostawczego, operatora maszyn, robotnika magazynowego, pracownika ochrony (bez licencji), pracownika do prostych prac w przemyśle. Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników posiadających wykształcenie zawodowe z kwalifikacjami: kucharza, rzeźnikawędliniarza, rozbieraczawykrawacza, krawca, fryzjera, doradcy klienta, sprzedawcy/kasjera, telemarketera, pracownika ochrony fizycznej, robotnika budowlanego, murarza, kamieniarza, betoniarza, zbrojarza, cieśli, dekarza, glazurnika, malarza budowlanego, stolarza, tapicera, montera instalacji i urządzeń sanitarnych oraz wodnokanalizacyjnych.

30 W grupie osób z wykształceniem średnim pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie głównie na: technika elektryka, technika masażystę, pracownika księgowości, przedstawiciela handlowego, spedytora, technika administracji, sekretarkę, opiekuna osoby starszej, pracownika pozycjonowania stron internetowych, pracownika centrum obsługi logistycznej, pracownika call center. Dla osób z wykształceniem wyższym oferowano pracę na stanowisku: specjalisty ds. rekrutacji pracowników, specjalisty ds. kadr, specjalisty ds. reklamy, specjalisty ds. marketingu i handlu, programisty aplikacji, analityka systemów teleinformatycznych. Zarówno spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, ale także struktura kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób bezrobotnych powodowały, że nadal nie wszyscy pracodawcy znajdowali kandydatów do pracy, spełniających ich wymagania. Wynika to, po pierwsze z braku adekwatności kwalifikacji posiadanych przez osoby bezrobotne w stosunku do oczekiwań pracodawców. Po drugie pracodawcy oczekiwali, poza wykształceniem kierunkowym i doświadczeniem na danym stanowisku, również odpowiedzialności, kreatywności, dyspozycyjności, umiejętności pracy w zespole. W wielu ofertach pracodawcy oczekiwali od kandydatów deklaracji uruchomienia działalności gospodarczej, znajomości języków obcych, posiadania prawa jazdy. Mając na względzie analizę ofert pracy i oczekiwania pracodawców, a także indywidualne potrzeby bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizował różnorodne szkolenia zawodowe, celem podniesienia kwalifikacji osób bezrobotnych lub ich przekwalifikowania.

31 Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych zasadniczych szkół zawodowych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy liczba ofert liczba zarejstrowanych absolwentów liczba bezrobotnych cukiernik elektryk wędliniarz tapicer stolarz piekarz ślusarz operator obrabiorek skrawających pracownik pomocniczy obsługi hotelarstwa monter elektronik blacharz samochodowy fryzjer monter instalacji i urz. sanitarnych monter mechatronik elektromechanik pojazdów samochodowych technolog robót wykończeniowych w budow. mechanik pojazdów samochodowych

32 Wykres 7 Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy techników i szkół równorzędnych liczba ofert liczba zarejestrowanych absolwentów liczba bezrobotnych technik rachunkowości technik administracji 8 9 technik mechanik 8 technik farmaceutyczny 0 technik żywienia i gospod.domowego 7 technik ekonomista 98 0 technik mechatronik technik BHP 7 0 technik budownictwa 07 technik architektury krajobrazu 8 technik logistyk 7 technik kucharz 77 technik elektronik 8 technik usług kosmetycznych technik pojazdów samochodowych technik hotelarstwa 9 technik informatyk

33 Wykres 8 Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych policealnych studiów zawodowych techników i szkół równorzędnych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy liczba ofert liczba zarejestrowanych absolwentów liczba bezrobotnych geodeta masażysta technik dentystyczny technik ochrony mienia i osób pracownik socjalny technik weterynarii florysta technik BHP technik rachunkowości asystent stomatologiczny opiekun medyczny technik administracji technik farmaceutyczny technik informatyk technik usług kosmetycznych

34 Wykres 9 Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych wyższych uczelni w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy liczba ofert pracy liczba absolwentów liczba bezrobotnych gospodarka przestrzenna mechanika i budowa maszyn inżynieria środowiska kosmetologia informatyka wychowanie fizyczne prawo stosunki międzynarodowe filologia polska międzynarodowe stosunki gospod. politologia filologia angielska ekonomia budownictwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna administracja bezpieczeństwo narodowe finanse i rachunkowość filologie turystyka i rekreacja zarządzanie pedagogika Z przedstawionych wyżej danych wynika, że w każdej kategorii wykształcenia odnotowuje się duże dysproporcje pomiędzy liczbą zarejestrowanych, a liczbą pozyskanych ofert pracy. Spośród absolwentów szkół zawodowych największe możliwości uzyskania pracy posiadali mechanicy pojazdów samochodowych, ślusarze i wędliniarze. W stosunku do poprzedniego okresu wzrosło zapotrzebowanie na stolarzy i elektryków. Spadło natomiast zapotrzebowanie na pracowników robót wykończeniowych w budownictwie i cukierników. W kategorii zawodów na poziomie średnim zawodowym najwięcej ofert pozyskano dla kucharzy, ponadto wzrosło zapotrzebowanie na techników informatyków. W pozostałych zawodach oferty występowały w ilościach zdecydowanie niewystarczających. W grupie ofert skierowanych dla osób z wykształceniem policealnym największe szanse na znalezienie pracy mieli nadal technicy ochrony fizycznej mienia i osób oraz technicy administracji, natomiast największe problemy w podjęciu zatrudnienia mogli mieć asystenci stomatologiczni czy technicy farmacji.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2012/2013

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2012/2013 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 0/0 maj, 0 r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Powiatowy Urząd Pracy od 000 r. przygotowuje

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2006/2007

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2006/2007 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 006/007 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 008r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2011/2012. maj, 2013 r. www.pup.poznan.

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2011/2012. maj, 2013 r. www.pup.poznan. Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 0/0 maj, 0 r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Podobnie jak w latach poprzednich Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2005/2006

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2005/2006 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 00/006 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 007r. www.pup.poznan.pl Raport opracował zespół

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2008/2009

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2008/2009 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 008/009 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 00r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Wzorem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2010/2011

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2010/2011 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 00/0 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 0r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2008 część druga Analiza danych dotycząca zmian występujących

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2002/2003

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2002/2003 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 00/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 00r. Raport opracował zespół Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo