MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET INTERNATIONAL WOMEN S TENNIS TOURNAMENT POWIAT POZNAŃSKI OPEN CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET INTERNATIONAL WOMEN S TENNIS TOURNAMENT POWIAT POZNAŃSKI OPEN CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER"

Transkrypt

1 27 LIPCA 2 SIERPNIA JULY 2 AUGUST 2015 POWIAT POZNAŃSKI OPEN MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET INTERNATIONAL WOMEN S TENNIS TOURNAMENT CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER

2 2 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015

3 27 LIPCA 2 SIERPNIA Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego President of the Polish Olympic Committee RYWALIZACJA W DUCHU FAIR PLAY Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ witam Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Powiat Poznañski Open. Ju po raz drugi w Centrum Tenisowym Sobota w gminie Rokietnica. pojawi¹ siê czo³owe m³ode tenisistki. To zapewne przysz³e gwiazdy europejskiego i œwiatowego tenisa. Wezm¹ udzia³ w najwiêkszej rozgrywanej na kortach otwartych (i z najwy sz¹ pul¹ nagród) imprezie w tegorocznym kalendarzu ITF w Polsce. Na starcie nie zabraknie zawodniczek dobrze ju znanych na miêdzynarodowej arenie. Jestem przekonany, e zademonstruj¹ tenis na wysokim poziomie, pe³en efektownych i b³yskotliwych zagrañ, dostarczaj¹c kibicom wielkich emocji. Mam nadziejê, e stanie siê tak równie dziêki postawie na korcie naszych reprezentantek. Szczególnie ciekaw jestem gry tegorocznej mistrzyni Polski Magdy Frêch. Bardzo chcia³bym, by w ci¹gu kilku lat podbi³a nie tylko krajowe czy europejskie, ale tak e œwiatowe korty. Nie zapominajmy, e tenis jest dyscyplin¹ olimpijsk¹ a ja, jako prezes PKOl, nie tylko z racji tego faktu, mam doñ sentyment szczególny. Mam tak e pewne oczekiwania... Organizatorom turnieju szczerze gratuluje sukcesu, jakim bez w¹tpienia jest doprowadzenie do drugiej ju edycji tej imprezy. Cieszê siê, e Starostwu Powiatowemu w Poznaniu uda³o siê pozyskaæ do wspó³pracy jak e cennych partnerów sponsorów oraz patronów medialnych, dziêki którym wieœci z imprezy maja szansê dotrzeæ do szerokich krêgów kibiców tenisa. Uczestniczkom Turnieju yczê wspania³ej gry, zawsze prowadzonej w duchu fair play, a kibicom wielu niezapomnianych emocji. FAIR COMPETITION I am truly pleased to herald the Powiat Poznañski Open International Tennis Tournament. It is the second time that the Sobota Tennis Center in the gmina of Rokietnica is going to feature leading young female tennis players. They are most certainly future European and world tennis stars. They are going to participate in the largest sporting event held at outdoor tennis courts (and featuring the highest amount of total prize money) and included in the ITF calendar of events held in Poland. There are going to be female contestants who are already well known on the international arena. I am confident that they are going to demonstrate excellent tennis skills and numerous attractive and brilliant shots, thus providing audiences with immense emotions. I do hope our representatives are going to contribute to that. I am particularly interested in the performance of the current champion of Poland, Magdalena Frêch. I would very much like her to conquer not only domestic or European but also world tennis courts in the next few years. Let us not forget that tennis is an Olympic sport and that I - as the President of the Polish Olympic Committee, but not only - am particularly fond of it. I also have my expectations I wish to congratulate the organisers of the Tournament on the success which the holding of the second edition of the event undoubtedly is. I am glad that the Starosty of the Poviat of Poznan has succeeded in acquiring such precious partners - sponsors and media patrons - owing to whom news of the event may reach vast numbers of tennis fans. I wish the contestants in the Tournament great games in the spirit of fair play, and I wish the fans lots of unforgettable emotions.

4 4 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 Jan Grabkowski Starosta Poznański Staroste of the Poviat of Poznan Fot. Andrzej Grupa Szanowni Pañstwo! Jestem przekonany, e turniej tenisowy Powiat Poznañski Open 2015 bêdzie piêkn¹ kontynuacj¹ tego, co rozpoczêliœmy przed rokiem. Nie ma co ukrywaæ, e wraz z w³aœcicielem CT Sobota panem Tomaszem Nowickim nie bez trudu podnieœliœmy poprzeczkê, tak e finansow¹. Suma nagród, która wzros³a do 75 tysiêcy dolarów z pewnoœci¹ spowoduje, e na kortach pojawi¹ siê jeszcze lepsze zawodniczki, nawet te z pierwszej setki œwiatowej listy. Bardzo cieszê siê na wystêp w naszym turnieju mieszkanki naszego powiatu Katarzyny Piter. By³em lekko rozczarowany w poprzedniej edycji, e nie by³o w turnieju najlepszych tenisistek z naszej okolicy. Tym razem Kasia Piter potwierdzi³a udzia³ i na pewno nie bêdzie a³owa³a. Podobnie zreszt¹, jak pozosta³e zawodniczki, które pojawi¹ siê na kortach piêknego Centrum Tenisowego Sobota w gminie Rokietnica w powiecie poznañskim. Turniej PPO 2015 zyskuje tak e na presti u ze wzglêdu na objêcie go honorowym patronatem przez Polski Komitet Olimpijski z czego jestem bardzo zadowolony i dziêkujê prezesowi PKOl-u, poznaniakowi panu Andrzejowi Kraœnickiemu. Nasz turniej jest nie tylko znakomit¹ promocj¹ dla zawodniczek, pn¹cych siê w tenisowej hierarchii rankingu WTA, ale przede wszystkim przyk³adem dla m³odzie y, e warto uprawiaæ sport. Inn¹ bardzo wa n¹ spraw¹ jest równie zaanga owanie w organizacjê imprezy przez wielu kochaj¹cych tenis przedsiêbiorców z naszego powiatu. To wszystko sprawia, e Powiat Poznañski Open utrwala swoje znacz¹ce miejsce w tenisowym kalendarzu na prze³omie lipca i sierpnia. Chcemy organizowaæ ten turniej, bo nie widzê powodów, aby powiat poznañski nie mia³ mieæ tak presti owej imprezy sportowej dla znakomitych zawodniczek, œwietnych kibiców i w tak piêknym miejscu jak CT Sobota. Ladies and Gentlemen! I am confident that the Powiat Poznañski Open'2015 tennis tournament is going to be a fine continuation of what we started a year ago. We do not need to keep it a secret that I and the owner of CT Sobota, Mr Tomasz Nowicki did not raise the game, also in terms of finances, without any difficulty. Total prize money increased to 75 thousand dollars will certainly make better and better contestants, even those ranked among the top one hundred female tennis players in the world, appear on our tennis court. I am looking forward to a citizen of our poviat - Katarzyna Piter - taking part in our tournament. In the case of the last edition, I was slightly disappointed it did not feature any of the top female tennis players from our area. This time, Kasia Piter has confirmed her participation and she is certainly not going to regret it. Neither are the other female contestants to appear on the courts of the beautiful Sobota Tennis Center located in the gmina of Rokietnica, poviat of Poznan. The Powiat Poznañski Open'2015 tennis tournament is also becoming more and more prestigious given that it will now be held under the honorary patronage of the Polish Olympic Committee, of which I am most satisfied and for which I would like to thank the President of the Polish Olympic Committee, Mr Andrzej Kraœnicki, an inhabitant of Poznan. Our tournament does not only ensure excellent promotion of those young female contestants climbing up WTA rankings but - first and foremost - it sets an excellent example for youths that it is worth practising sports. Another very important aspect is that numerous tennisloving entrepreneurs from our poviat have been involved in the organisation of the event. All that makes the Powiat Poznañski Open reinforce its significant position in the calendar of tennis tournaments held at the turn of July and August. We want to hold the tournament as I see no reasons for the poviat of Poznan not having such a prestigious sports event to be held for excellent female players and outstanding audiences at such a beautiful location as the Sobota Tennis Center.

5 27 LIPCA 2 SIERPNIA Tomasz Nowicki Właściciel firmy Poz-Bruk Poz-Bruk company owner Fot. Paweł Miecznik Szanowni Pañstwo! Cieszê siê, e nasze plany dotycz¹ce turnieju Powiat Poznañski Open udaje siê realizowaæ. Podczas ubieg³orocznego fina³u mówiliœmy, e chcielibyœmy ogl¹daæ w Centrum Tenisowym Sobota jeszcze lepsze zawodniczki, graj¹ce na jeszcze lepszym poziomie. Uda³o siê, bo bêdzie tak w tym roku. Obiekt jest gotowy na przyjêcie tenisistek oraz kibiców. Tenis w wydaniu wyczynowym to wyj¹tkowo wymagaj¹ca dyscyplina, poniewa ³¹czy w sobie koniecznoœæ doskona- ³ego przygotowania fizycznego, taktycznego i mentalnego. Na kortach Centrum Tenisowego Sobota w gminie Rokietnica w powiecie poznañskim turniej z udzia³em profesjonalistów odbêdzie siê po raz czwarty. W dwóch pierwszych imprezach rywalizowali mê czyÿni. W roku 2014 zadebiutowaliœmy z turniejem kobiecym. Decyzja o tym, eby zorganizowaæ turniej dla kobiet nie by³a przypadkowa, bo w Wielkopolsce brakowa³o tego rodzaju zawodów. Natomiast nie brakuje tenisistek, które moim zdaniem maj¹ nieprzeciêtne umiejêtnoœci i potencja³ do tego, eby w przysz³oœci walczyæ z najlepszymi na œwiecie. Uwa am, e promuj¹c i pomagaj¹c polskim zawodniczkom przyczynimy siê do rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju, regionie i powiecie. Wszystkim uczestniczkom yczê samych udanych zagrañ, a sympatyków tenisa zachêcam do odwiedzenia Centrum Tenisowego Sobota od 25 lipca do 2 sierpnia. Sportowych emocji podczas turnieju Powiat Poznañski Open 2015 na pewno nie zabraknie. Ladies and Gentlemen! I am glad that we have been able to carry through our plans pertaining to the Powiat Poznañski Open Tennis Tournament. During the last finals we said we wanted to see even better females playing even better tennis here, at the Sobota Tennis Center. We have succeeded and we are going to see them here this year. The venue is now ready to host both players and audiences, said Tomasz Nowicki. Professional tennis is a particularly demanding sport as it involves excellent physical, tactical and mental preparation. It is the fourth time that the courts of the Sobota Tennis Center in the gmina of Rokietnica, poviat of Poznan, are going to host a professional tennis tournament. The first two events only featured male contestants. In 2014, we debuted with a women's tennis tournament. The decision about holding a women's tournament was not a coincidence; Wielkopolska, or the Greater Poland region, had been in need of such contests. On the other hand, there are enough female tennis players who, in my opinion, have unique skills and potential to compete with top world tennis players in the future. I am of the opinion that by means of promoting and supporting Polish contestants we will contribute to the development of the sport in our country, in the region and in the poviat. I wish the contestants everything but excellent shots and I wish to encourage tennis fans to come to the Sobota Tennis Center from Saturday, July 25, through Sunday, August 2. You will certainly not be missing any sporting emotions during the Powiat Poznañski Open 2015 Tennis Tournament.

6 6 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 ŚWIĘTO KOBIECEGO TENISA NA ŚWIATOWYM POZIOMIE Druga edycja Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet Powiat Poznański Open odbędzie się w dniach 27 lipca 2 sierpnia (turniej główny). W porównaniu z ubiegłoroczną imprezą wzrosła kwota nagród. Tym razem będzie ona wynosić 75 tysięcy dolarów. Z puli nagród najwiêcej otrzyma zwyciê czyni gry pojedynczej w PPO ponad 11 tys. dolarów. Z kolei do œwiatowego rankingu tenisistek WTA triumfatorka zawodów dopisze sobie 115 punktów. Jestem niezmiernie szczêœliwy, e nasz turniej siê rozwija i ma coraz wy sz¹ rangê. Przyznajê jednak, e zorganizowanie tak powa nej imprezy nie jest spraw¹ ³atw¹. Wymaga to sporego wysi³ku ze strony sponsorów i organizatorów zaznacza Jan Grabkowski, starosta poznañski. Turniej, tak jak przed rokiem, rozgrywany bêdzie w Centrum Tenisowym Sobota w gminie Rokietnica. Organizacyjnie jesteœmy w stu procentach przygotowani do imprezy. Dysponujemy dziesiêcioma otwartymi kortami. W przypadku kiepskiej pogody, w ka dej chwili mo emy przenieœæ siê do hali i tam kontynuowaæ zawody zapewnia Tomasz Nowicki, prezes CTS. Wy sza pula nagrów sprawi, e na turniej przyjad¹ jeszcze lepsze zawodniczki ni w ubieg³ym roku. Spodziewamy siê tenisistek z czo³owej setki rankingu, dlatego o poziom sportowy zawodów jestem spokojny dodaje starosta poznañski. I zaznacza, e za siln¹ obsad¹ turnieju przemawiaj¹ nie tylko atrakcyjne nagrody, ale tak e mo liwoœæ wywalczenia sporej liczby punktów do rankingu, które mog¹ siê okazaæ bardzo cenne przed US Open. Wręczenie nagród finalistkom gry pojedynczej ubiegłorocznego turnieju. Od lewej stoją: Jan Grabkowski, starosta poznański, Tomasz Nowicki, właściciel firmy Poz-Bruk i zarazem prezes CTS, finalistki gry pojedynczej Kristina Kucova i Sesil Karatanczeva, oraz Jacek Muzolf, prezes PZT. To przecie punkty wywalczone w takich turniejach jak ten w Sobocie daj¹ przepustkê do imprez wielkoszlemowych podkreœla Karol Przygodzki, dyrektor turnieju. W drugiej edycji Powiat Poznañski Open nie zabraknie reprezentantek Polski. Organizatorzy turnieju najwiêksze nadzieje wi¹ ¹ z wystêpem Katarzyny Piter. Poznanianka ma zapewniony udzia³ w turnieju g³ównym. Dla mnie start w PPO jest bardzo wa ny, bo czêsto trenujê w Centrum Tenisowym Sobota i bardzo lubiê to miejsce mówi Katarzyna Piter. Pewn¹ wystêpu w g³ównej drabince w Sobocie jest tak e Magdalena Frêch. Chcemy promowaæ najlepsze polskie zawodniczki. Tytu³ mistrzyni kraju zdoby³a 18-letnia Frêch, która ju przed rokiem zagra³a w Sobocie, dlatego otrzyma³a od nas dzik¹ kartê przypomina Karol Przygodzki.

7 27 LIPCA 2 SIERPNIA PROGRAM TURNIEJU sobota, 25 lipca gry eliminacyjne poniedzia³ek, 27 lipca do turnieju g³ównego poniedzia³ek, 27 lipca gry turnieju g³ównego niedziela, 2 sierpnia gra pojedyncza (32 zawodniczki) poniedzia³ek, 27 lipca gry turnieju g³ównego pi¹tek, 31 lipca gra podwójna (16 par) czwartek, 30 lipca pi¹tek, 31 lipca sobota, 1 sierpnia niedziela, 2 sierpnia niedziela, 2 sierpnia pó³fina³y gra podwójna fina³ gry podwójnej pó³fina³y gra pojedyncza fina³ gry pojedynczej uroczyste wrêczanie nagród i zakoñczenie turnieju ZWYCIĘŻCZYNI SPRZED ROKU ZAGRA W DRUGIEJ EDYCJI Zwyciê czyni ubieg³orocznej edycji turnieju Powiat Poznañski Open Kristina Kucova zagra na kortach w Sobocie tak e w tym roku. S³owaczka potwierdzi³a swój przyjazd do Soboty podczas Bella Cup w Toruniu (pula nagród 25 tysiêcy dolarów). Kucova, bêd¹c tam rozstawion¹ z numerem jeden, pokona³a w finale inn¹ uczestniczkê PPO, W³oszkê Giuliê Gatto- -Monticone 4:6, 6:1, 6:4. Katarzyna Piter doskonale zna korty w Sobocie, na których bardzo często trenuje. Lista zawodniczek, które mają pewny udział w turnieju głównym Powiat Poznański Open (lista oraz ranking WTA z dnia 13 lipca 2015) 1 Sesil KARATANTCHEVA (BUL) 98 2 Kiki BERTENS (NED) Kristina KUCOVA (SVK) Richel HOGENKAMP (NED) Ons JABEUR (TUN) Barbora KREJCIKOVA (CZE) Jelena OSTAPENKO (LAT) Stephanie VOGT (LIE) Victoria KAN (RUS) Katerina STEWART (USA) Petra CETKOVSKA (CZE) Romina OPRANDI (SUI) Alberta BRIANTI (ITA) Tereza MRDEZA (CRO) Sorana CIRSTEA (ROU) Katarzyna PITER (POL) Ysaline BONAVENTURE (BEL) Lesley KERKHOVE (NED) Maria SAKKARI (GRE) Florencia MOLINERO (ARG) Akgul AMANMURADOVA (UZB) Ana VRLJIC (CRO) 230 Sesil Karatanczeva, Karol Przygodzki, dyrektor sportowy PPO oraz Kristina Kucova po ubiegłorocznym finale. DZIKIE KARTY DLA POLEK Organizatorzy drugiej edycji Powiat Poznañski Open przyznali dzikie karty. W turnieju g³ównym start zapewniony ma Magdalena Frêch. Z kolei w eliminacjach zagraj¹: Olga Brózda i Anastasia Shoshina (obie z Akademii Tenisowej Angeliki Kerber Puszczykowo). Kolejne dzikie karty do eliminacji trafi¹ do El biety Iwaniuk i Pauliny Czarnik z AZS-u Poznañ oraz do zwyciê czyni Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego, który odbêdzie siê w Centrum Tenisowym Sobota tu przed PPO. DOJAZD DO CTS Centrum Tenisowe Sobota znajduje siê przy ul. Poznañskiej 43 w Sobocie, w okolicach Rokietnicy, ok. 15 minut jazdy samochodem z Poznania. Z centrum stolicy Wielkopolski nale y siê kierowaæ na drogê krajow¹ S11 w kierunku Pi³y. Na wysokoœci Z³otkowa, ok. 10 km za Poznaniem, nale y skrêciæ w lewo, w kierunku Rokietnicy. Po przejechaniu ok. 1 km i miniêciu fabryki Poz-Bruk nale y skrêciæ w prawo (przy drodze stoj¹ dwie du e, charakterystyczne rakiety tenisowe). Dojazd komunikacj¹ podmiejsk¹: linia 832 (Poznañ, Dworzec Sobieskiego Sobota, Poz Bruk). Po³¹czenie Dworzec PKP Os. Jana III Sobieskiego (tramwaje nr 12, 14; autobus linii 51).

8 8 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 Centrum Ten CENTRUM TENISOWE SOBOTA Sobota, ul. Poznańska Rokietnica 500 osób TYLE WIDZÓW MOŻE POMIEŚCIĆ KORT CENTRALNY, KTÓRY JEST JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH ATRAKCJI OBIEKTU Centrum Tenisowe Sobota, to najwiêkszy w Wielkopolsce oœrodek sportowo-rekreacyjny, gdzie na oœmiu kortach wewnêtrznych oraz dziesiêciu zewnêtrznych, mi³oœnicy tenisa mog¹ realizowaæ swoj¹ pasjê niezale nie od pory roku. Turniej Powiat Poznañski Open rozegrany zostanie na kortach zewnêtrznych. Najciekawsze mecze turnieju, z fina³em imprezy na czele, bêdzie mo na obejrzeæ na Korcie Centralnym, otoczonym trybunami, które mog¹ pomieœciæ 500 widzów. Telefony (+48) (+48) recepcja(at)teraztenis.pl Godziny otwarcia Dojazd komunikacj¹ podmiejsk¹ Linia 832: Poznañ, Dworzec Sobieskiego Sobota, Poz Bruk Po³¹czenie Dworzec PKP os. Jana III Sobieskiego: tramwaje nr 12,14; autobus linii 51. Tenis Squash CENTRUM DLA ZAWODOWCÓW I AMATORÓW Tenisiœci korzystaj¹cy z Centrum Tenisowego Sobota jednego mog¹ byæ pewni: jest to miejsce, gdzie ciê ko znaleÿæ weekend, w którym nie odbywa siê turniej. Zaczynaj¹c od turniejów dla amatorów, takich jak Turniej Walentynkowy czy Turniej Andrzejkowy o Puchar Wójta gminy Suchy Las, poprzez turnieje Polskiego Zwi¹zku Tenisowego dla wszystkich kategorii wiekowych (skrzatów, m³odzików, kadetów, juniorów, kobiet i mê - czyzn), a koñcz¹c na Miêdzynarodowym Turnieju Tenisowym Kobiet ITF PRO CIRCUIT Powiat Poznañski Open. Tylko w 2014 roku w CTS-ie rozegrano 20 turniejów pod egid¹ Polskiego Zwi¹zku Tenisowego, co pokazuje, jak bardzo Centrum Tenisowe Sobota ugruntowa³o swoj¹ pozycjê w zawodowym kalendarzu turniejowym. Stretching/wellness Bowling Bilard Restauracja Sala bankietowa Pokoje goœcinne Na wszystkich goœci Centrum Tenisowego Sobota czeka równie czêœæ restauracyjna z daniami kuchni europejskiej oraz strefy wypoczynku: Wellness i Stretching. Pierwsza zapewni ka demu chwilê koj¹cego relaksu i oczyszczenia, druga pozwoli profesjonalnie przygotowaæ siê do gry i rozci¹gn¹æ miêœnie po treningu.

9 27 LIPCA 2 SIERPNIA isowe Sobota SQUASH dla wszystkich! SO SQUASH TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH KLUBÓW SQUASHA W POLSCE. DYSPONUJE 10 KORTAM I DO GRY. OFERUJE NOWOCZESNĄ I PROFESJONALNĄ BAZĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ. Zapraszamy na oficjaln¹ stronê SO SQUASH: W sobocie organizowane s¹ m.in.: Polska Liga Squasha, czy SOSQUASH CUP turniej kategorii A (bierze w nim udzia³ czo³ówka najwy ej sklasyfikowanych zawodników w Polsce). W klubie trenuje wielu zawodników aspiruj¹cych do najwy szych tytu³ów. Ale squash to sport dla wszystkich. Zespó³ instruktorów prowadzi grupy treningowe dla tych, którzy dopiero stawiaj¹ pierwsze kroki w squasha, jak i udzielaj¹ cennych wskazówek graczom na œrednim i wysokim poziomie zaawansowania. Zainteresowani gr¹ mog¹, rozpocz¹æ treningi w grupie startowej lub juniorskiej. Instruktorzy CTS prowadz¹ równie treningi dla graczy z grup Ladies SoSquash oraz Junior SoSquash. URODZINIKI NA SPORTOWO Dla wszystkich pociech, maj¹cych ochotê spêdziæ swoje urodzinki aktywnie, CTS proponuje Urodzinki na sportowo. Impretrwa od 2,5-3 godzin, w zale noœci od wieku uczestników i obejmuje takie atrakcje jak nauka gry w tenisa, bowling a nawet squash. WIĘCEJ INFORMACJI TEL.: BADMINTON W SOBOCIE! Centrum Tenisowe Sobota zaprasza chętnych do gry w badmintona. Organizowane są weekendy z tą dyscyplina sportu (szczegóły na stronie internetowej CTS). Zapraszamy zarówno tych z Pañstwa, którzy nigdy nie mieli okazji zagraæ profesjonalnym sprzêtem, jak równie tych którzy z badmintonem mieli ju stycznoœæ i chcieliby sprawdziæ nowe miejsce w okolicach Poznania, w którym mo na uprawiaæ najszybszy sport rakietkowy œwiata zachêcaj¹ trenerzy z CTS. CTS zaprasza do skorzystania z sali konferencyjnej, która mo e pomieœciæ do 120 osób. Zgodnie z charakterem spotkania dopasuj¹ dla Ciebie odpowiedni wystrój sali, przygotuj¹ catering, przerwê kawow¹ lub szwedzki stó³. Centrum Tenisowe Sobota gwarantuje tak e dodatkowe atrakcje, które z pewnoœci¹ umil¹ czas wszystkim uczestnikom szkoleñ korty tenisowe, squash, bowling, bilard, pi³karzyki oraz relaks w grocie solnej lub saunie. Na terenie oœrodka znajduje siê równie czêœæ noclegowa, gdzie na goœci czeka wygodne ³ó ko, miejsce do pracy, telefon, internet i TV. Wszystkie te atrakcje sprawiaj¹, e Centrum Tenisowe Sobota, to miejsce wyj¹tkowe i magiczne.

10 10 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 SYLWETKI KAROL PRZYGODZKI DYREKTOR SPORTOWY TURNIEJU POWIAT POZNAŃSKI OPEN Absolwent Akademii Wychowania Fizycznegow Poznaniu. Maj¹c 9 lat trafi³ na korty AZS Poznañ. Przez ca³¹ karierê zawodnicz¹ zwi¹zany by³ z akademickim klubem. Jako szkoleniowiec mia³ bezpoœredni udzia³ w zdobyciu medali mistrzostw Polski miêdzy innymi takich zawodników, jak: Filip Urban, Filip Anio³a, Krzysztof Kwinta, Krystian Pfeiffer i Karolina Bu³at. By³ trenerem zespo³ów, które w barwach AZS zdobywa³y z³ote medale od kategorii m³odzików, przez kadetów, juniorów a po seniorów. ANNA WAGNER SUPERVISOR TURNIEJU POWIAT POZNAŃSKI OPEN Pierwsze turnieju prowadzi³a w latach 80. jako sêdzia PZT. Potem uzyskiwa³a kolejne uprawnienia: ITF Level School 2 w Warszawie (bia³a odznaka, ITF Level 3 School w Hamburgu (srebrna odznaka szefa sedziów) i Level 3 School w Pradze (srebrna odznaka referee). Pracowa³a jako supervisor lub referee na wielu zawodowych turniejach mêskich i kobiecych w Polsce i zagranic¹. Jako szef sêdziów pracowa³a na wszystkich turniejach ATP i WTA w Polsce oraz niektórych DC i Fed Cup. Po kilku latach pracy w charakterze szefa sêdziów po³¹czony zespó³ oceniaj¹cy (ATP, WTA, ITF) nada³ jej z³ot¹ odznakê. Anna Wagner jest profesorem fitopatologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. PĘTLA POZNAŃ/OS. SOBIESKIEGO SUCHY LAS CENTRUM TENISOWE SOBOTA ROKIETNICA NA TURNIEJ KIBICE DOJADĄ ZA DARMO! Organizatorzy turnieju PPO wraz z wójtem gminy Rokietnica Bartoszem Derechem oraz prezesem firmy transportowej ROKBUS Marianem Szymañskim podjêli dezycjê uruchomienia dodatkowej, bezp³atnej linii autobusowej, która jeÿdziæ bêdzie wahad³owo przez okres trwania turnieju na trasie pêtla Os. Sobieskiego Suchy Las Centrum Tenisowe Sobota Rokietnica. Ide¹ tego po³¹czenia jest umo liwienie kibicom ³atwego dojazdu do CTS, obejrzenia meczów i przy okazji dojazdu do Rokietnicy, któr¹ warto turystycznie odwiedziæ. Jednoczeœnie autobus ten dowoziæ bêdzie na turniej mieszkañców Rokietnicy, w tym zorganizowane grupy m³odzie y np. z pó³kolonii. 27, 28, 29, 30, 31 lipca i 1 sierpnia Rokietnica CTS Os. Jana III Sobieskiego sierpnia Rokietnica CTS Os. Jana III Sobieskiego

11 27 LIPCA 2 SIERPNIA PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW MEDIALNYCH POWIAT POZNAŃSKI OPEN PARTNER STRATEGICZNY PARTNERZY GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI ZAPRASZAMY NA INTERNETOWĄ STRONĘ TURNIEJU:

12

13 27 LIPCA 2 SIERPNIA PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW POWIAT POZNAŃSKI OPEN

14

15

16

17 27 LIPCA 2 SIERPNIA

18

19

20 Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, Rogoźno Tel.: +48 (67) Fax: +48 (67) SPÓŁKA DENDRO POLAND jest jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk produkujących materace piankowe w Europie. Działamy w branży chemicznej i meblarskiej. Głównym klientem Dendro Poland jest IKEA. Nasza misją jest utrzymanie pozycji lidera wśród globalnych dostawców materaców piankowych dla tej sieci. Proces produkcyjny materaców rozpoczyna się od wyprodukowania pianki poliuretanowej w postaci bloków długich, poprzez wycinanie materaców i szycie pokrowców, aż do wysłania gotowego produktu do klienta. Szczególną uwagę zwracamy na jakość naszych produktów. Dbamy o to by produkty opuszczające Naszą firmę były funkcjonalne, przyjazne w użytkowaniu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań oferujemy produkty spełniające światowe standardy jakości. Razem z pracownikami, naszymi partnerami biznesowymi oraz klientami budujemy wspólne wartości. Stawiamy na współpracę, innowacyjność, odwagę. Konsekwentnie pracujemy nad utrwaleniem wizerunku Dendro Poland, jako firmy przyjaznej pracownikom oraz środowisku. W 2013 roku otwarliśmy pierwszą i jedyną jak dotąd na świecie instalację do recyklingu ścinek pianki poliuretanowej. Realizując ideę wolontariatu pracowniczego angażujemy się w akcje, które mają na celu pomaganie lokalnej społeczności; klubom sportowym itd. DENDRO POLAND is a chemical and furniture manufacturing company and one of the largest and most modern factories producing foam mattresses in Europe. Our main client is IKEA and our mission is to maintain the position of the leader among their global foam mattress suppliers. Our manufacturing process starts with the production of long blocks of polyurethane foam. Next we cut out mattresses from them and sew covers. The final step is to deliver the finished product to the customer. The quality of our products is of utmost importance. We want them to be functional and pleasant to use. Thanks to employing the latest technologies and solutions, we offer products that meet global quality standards. We have built common values together with our employees, business partners and customers. We value teamwork, innovation and courage. We consistently aim to position Dendro Poland as a brand that is employee- and environment-friendly. In 2013 we opened a facility for recycling polyurethane foam scraps, the first and so far the only one in the world. By encouraging our employees to participate in corporate volunteering, we support local community: sports centers, charity organizations and educational institutions.

21

22 Oferujemy akcesoria do mebli tapicerowanych, skrzyniowych, biurowych, kuchennych i łazienkowych itp. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę najwyższej jakości akcesoriów i okuć meblowych. Produkowane przez nas akcesoria sprawiają, iż meble przy których ich użyto, zyskują zupełnie nowy charakter i styl. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno okucia poddane procesowi galwanizacji wykończone chromem, jak i malowane proszkowo, na odpowiadający naszym Klientom kolor oraz wzór. Nasza oferta obejmuje również usługi w zakresie galwanizacji. Świadczymy je w oparciu o najnowocześniejsze, światowe technologie co sprawia iż produkt końcowy posiada wręcz perfekcyjne wykończenie. Aby zapewnić naszym Klientom stały dostęp do naszych usług, uruchomiliśmy w pełni Automatyczną Linię Galwanizerską oraz zadbaliśmy o nowy park maszynowy. Wszystkie akcesoria oferowane przez nas sprawdzane są pod względem jakościowym a proces technologiczny znajduje się pod stałą kontrolą. DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? fachowa obsługa, doradztwo techniczne, korzystne warunki współpracy, krótkie terminy realizacji zamówień na standardowe akcesoria, sprzedaż wysyłkowa współpracujemy z najsolidniejszymi firmami transportowymi w Polsce, staramy się oferować okucia nietypowe, wprowadzane na zamówienie klienta. Fabryka Okuć Kuczyński Sp. z o.o. Sp. k. ul. Nowina 14, Baranowo tel./fax: (61)

23 FIGURES KANCELARIA RACHUNKOWA Sp. z o.o. Biuro Poznań ul. Towarowa 35, Poznań budynek biurowy Delta, V piętro Tel.: fax: Biuro Warszawa Al. Jana Pawła II 12, Warszawa, Centrum Bankowo-Biurowe Kaskada, IV piętro Tel.: Biuro Kraków ul. Smoleńsk 24/ Kraków tel.: W naszej firmie hołdujemy zasadzie, że każdy klient ma inne potrzeby i oczekiwania. Szanujemy wyjątkowość naszych klientów, dlatego też priorytetem jest dla nas indywidualne podejście do każdego z nich oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Zapewniamy sprawną komunikację, szybką wymianę informacji oraz stały wgląd w bieżącą sytuację finansową. Strategię rozwoju opieramy na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych i organizacyjnych. Nasi Klienci bezpłatnie korzystają z udogodnień elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala na znaczne usprawnienie procesów w obszarze rachunkowości i finansów. Oferujemy nie tylko rzetelne usługi księgowe, ale również (a może przede wszystkim) wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych w postaci bieżącej i wiarygodnej informacji o sytuacji majątkowej i wyniku finansowym Spółki. Kancelaria posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów nr ewidencyjny3061. Zatrudniamy biegłych rewidentów oraz specjalistów, którzy spełniają wymogi kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (posiadają świadectwa wydane przez Ministerstwo Finansów). Realizując politykę najwyższej jakości naszych usług korzystamy ze stałego wsparcia merytorycznego doradców podatkowych oraz radców prawnych. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, który oferujemy naszym Klientom bezpłatnie, obsługujemy firmy z całej Polski, a także z zagranicy. DLACZEGO WARTO NAM POWIERZYĆ USŁUGI KSIĘGOWE zapewniamy bezpłatny elektroniczny obieg dokumentów wraz z modułem fakturowania, windykacji, rozliczania delegacji i analizami wskaźnikowymi przedsiębiorstwa oferujemy wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych poprzez stały dostęp do informacji zarządczych zapewniamy bezpieczeństwo Zarządom poprzez przejęcie przez nasze biuro rachunkowe odpowiedzialności za prawidłowość naliczeń podatkowych i ZUS gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo danych oferujemy kompleksową obsługę oraz wysoką jakość merytoryczną zatrudniamy zespół doświadczonych specjalistów

24 KOMPUTERY, SIECI I NIE TYLKO. Serwerownie i centra danych budujemy i wyposażamy. IBM, Fujitsu, NetApp, Eaton, Emerson, Microsoft, VMware. Backup i archiwizacja danych dla każdego. Dla komputerów, serwerów i dużych systemów baz danych. Veeam, Symantec, NetApp Wiedza o IT. Czy chcesz wiedzieć ile masz komputerów, jaka jest ich konfiguracja i wydajność, co jest zainstalowane, jakich programów używają pracownicy i jakie strony odwiedzają i jak długo. IT Manager, Symantec Jak chronić swoją sieć komputerową i komputery przed atakami i wyłudzeniem danych z zewnątrz oraz wyciekiem danych poufnych z wewnątrz? Fortinet, Symantec,Cyberoam, Barracuda Sieci bezprzewodowe dla zaawansowanych. Jak stworzyć sieć bezprzewodowa w magazynie, szpitalu, urzędzie, hotelu czyli tam gdzie nie jest to łatwe? Jak za pomocą zwykłego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) już za kilkaset zł wprowadzić w firmie i urzędzie cyfrowe archiwum dokumentów i podstawowy ich obieg? Ricoh, Lexmark, Xerox, OKI, Docushare. Tego wszystkiego można się dowiedzieć u nas.

25

26 oficjalny SPONSOR

27

28

29

30

31

32 32 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 PIEKARNIA CUKIERNIA PIEKARNIA CUKIERNIA NOWACZYK to tradycyjny zak³ad rzemieœlniczy po³o ony w Dopiewie ko³o Poznania. Na poznañskim rynku dzia³a od ponad trzydziestu lat. W swojej bardzo szerokiej gamie produktów oferuje zarówno tradycyjne chleby, wypiekane na prawdziwym zakwasie, pieczywo pe³noziarniste, jak i niekonwencjonalne po³¹czenie bu³ek, np. ze szpinakiem czy z pomidorami. Ponadto w ofercie znajd¹ Pañstwo wysokiej jakoœci torty i ciasta deserowe, do produkcji których u ywane s¹ tylko naturalne sk³adniki, a kunszt naszych cukierników sprawia, e w parze z wyœmienitym smakiem idzie równie oryginalny wygl¹d. Zak³ad zatrudnia oko³o 60 osób, a produkty mo na znaleÿæ w wielu punktach w Poznaniu i okolicach, pocz¹wszy od sklepów firmowych w Dopiewie, poprzez poznañskie firmowe sklepy przy ul. ozowej, ul. Wagi/Chartowo, Poznañ/Szczepankowa ul. Skibowa, a po wszystkie sklepy Piotr i Pawe³, wiêkoszœæ sklepów Chata Polska, PSS Spo³em i wiele innych prywatnych na terenie Poznania i okolic. PIEKARNIA CUKIERNIA KRZYSZTOF I LESZEK NOWACZYK Spółka jawna Dopiewo, ul. Młyńska 9 Tel.: Tel. kom.: Facebook:

33

34 SZTUKA PREFABRYKACJI Budujemy z myœl¹ o ludziach i dla ludzi Jesteœmy wiod¹cym polskim producentem prefabrykatów elbetowych i sprê onych, które s¹ wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, m.in. do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a tak e w budownictwie mieszkaniowym. Oferujemy pe³en zakres us³ug obejmuj¹cy, poza dzia³alnoœci¹ produkcyjn¹, us³ugi zwi¹zane z doradztwem technicznym, projektowaniem, transportem i monta em elementów prefabrykowanych. Obecnie posiadamy trzy fabryki zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Bia³ej i Gdañsku, dziêki którym zaspakajamy nawet najbardziej wymagaj¹ce potrzeby naszych Klientów przy realizacji ró norodnych przedsiêwziêæ budowlanych. Aktywnie dzia³amy zarówno na rynku polskim, jak i skandynawskim. W ostatnich latach, nasze prefabrykaty wykorzystywane by³y podczas budowy, m.in.: elektrowni Filborna (Szwecja), dworca kolejowego Poznañ City Center, Gazoportu w Œwinoujœciu, Stadionu Narodowego w Warszawie, tunelu drogowego pod Martw¹ Wis³¹ w Gdañsku, czy hal magazynowych CLIP w Swarzêdzu. Liczne nagrody i wyró nienia, a tak e posiadany certyfikat Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ oparty o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz certyfikat Kiwa, N.V. obok doœwiadczenia i wysokich kwalifikacji personelu œwiadcz¹ o wysokiej jakoœci wytwarzanych prefabrykatów. Stale wzmacniamy pozycjê lidera prefabrykacji w Polsce, czego przyk³adem jest m.in.: wejœcie spó³ki na GPW w Warszawie w lipcu 2015 r. PEKABEX BET S.A. ul. Szarych Szeregów 27, Poznañ tel , fax zapytania ofertowe:

35

36

37

38

39 PPH FORDEX SP. Z O. O. OD 1989 r. Z SUKCESEM DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU. OD 1 STYCZNIA 2012 r. FIRMA PPH FORDEX ZOSTAŁA WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM W POLSCE MARKI PRINCE. JEST TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH I NAJBARDZIEJ RENOMOWANYCH MAREK TENISOWYCH NA ŚWIECIE. PRINCE zapoczątkował rewolucję tenisową tworząc rakietę tenisową z powiększoną główką oversize. Sprzętem Prince a grało i gra do dziś wielu wybitnych tenisistów i tenisistek: Jimmy Connors, Martina Navratilova, Maria Sharapova, Michael Chang, Patrick Rafter, Jennifer Capriati, Jana Novotna i wielu innych. W Polsce współpracujemy z czołowymi trenerami i zawodnikami, kładąc szczególny nacisk na najmłodszych adeptów w wieku lat, zgodnie z filozofią Who s Next. Dla licencjonowanych trenerów i zawodników przygotowaliśmy specjalny program partnerski. Osoby te mogą nabyć sprzęt w bardzo preferencyjnych cenach. PPH Fordex, jako wyłączny dystrybutor w Polsce, posiada w swoim portfolio również wiele globalnych marek sportowych, z których najbardziej znane są: Berghaus, Easy PPH FORDEX Sp. z o.o. Biuro Poznań ul. Winogrady 149 tel.: fax: Hurtownia ul. Piaskowa 1, Dąbrowa Palędzie tel.: tel.: fax:

40

41

42

43

44

45

46

47

48 48 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015

49 27 LIPCA 2 SIERPNIA Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych firm działających na rynku usług finansowych w Polsce. Firma istnieje od 1986 roku. Lata doświadczeń w branży pozwoliły firmie na wypracowanie własnych, przejrzystych i skutecznych procedur postępowania na rynku, dostosowanych do zmieniających się warunków gospodarczych i oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Dzięki bogatej ofercie, wdrażaniu nowych rozwiązań jesteoemy w stanie zaproponować naszym Klientom pomoc w realizacji nowych, niestandardowych projektów. Elastycznoość działania i indywidualne podejście do Klienta pozwalają mu na poczucie bezpieczeństwa i pewność, że dzięki nam oszczędzi zarówno swój czas, jak i pieniądze. Wysoka skuteczność realizowanych przedsięwzięć zapewniła firmie dużą bazę stałych Klientów, a przez to znaczącą pozycję na rynku. Wszystkie działania ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów finansowych Klientów i polegają na poprawie płynnoości finansowej, pozyskiwaniu środków na bieżącą i inwestycyjną działalnoość. Podstawową działalnością P.U. UTECH są usługi finansowe. W obszarze naszych zainteresowań pozostają podstawowe rodzaje tych usług jak faktoring, dyskonto czy wykup wierzytelności, jak również finansowanie czy współfinansowanie realizacji kontraktów czy dostaw dla naszych Klientów. Świadczymy pełną obsługę administracyjną transakcji (przygotowanie i obieg dokumentów). Nasze działania realizowane są zawsze na drodze ugodowej i w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. POLECAMY: FAKTORING: czyli dyskonto należności, które polega na nabywaniu nieprzeterminowanych wierzytelności, przysługujących przedsiębiorstwu od jego klientów z tytułu dostarczonych towarów lub wyświadczonych usług. Faktoring jest źródłem szybkiej poprawy płynności finansowej poprzez pozyskanie środków pieniężnych za faktury z odroczonym terminem płatności. Realizujemy: usługi faktoringu pełnego i niepełnego: pośrednictwo w zawieraniu i obsłudze administracyjnej umów faktoringowych. DYSKONTO WEKSLI: czyli zakup weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych. Realizujemy: dyskonto weksli płatniczych otrzymanych przez naszych Klientów; dyskonto weksli własnych, jako formę udzielania kredytów krótkoterminowych. WYKUP WIERZYTELNOŚCI: czyli zakup wierzytelności w celu ich windykacji lub dalszej odsprzedaży, sprzedaż oraz zamiana wierzytelności. Realizujemy: cesje wierzytelności; umowy przejęcia długu. FINANSOWANIE DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ: czyli finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, bezpośrednie i pośrednie finansowanie zaopatrzenia, finansowanie realizacji kontraktów zawartych przez naszych klientów. Usługa obejmuje nie tylko wsparcie finansowe, ale również udział w negocjacjach z kontrahentami i przygotowaniu dokumentów, monitoring rozliczeń klienta itp. Realizujemy poprzez: umowy współpracy w zakresie finansowania; umowy pożyczki. RESTRUKTURYZACJĘ FINANSOWĄ: która obejmuje przygotowanie analizy potrzeb, wypracowanie planu naprawczego, przygotowanie dokumentacji naprawczej, pomoc w negocjacjach z instytucjami finansowymi i pozostałymi dłużnikami. Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. ul. Pietrusińskiego 4, Poznań tel , fax

50

51

52

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament 21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014 Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER 2 21-27 lipca 2014 Szanowni Państwo! Ladies

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim.

Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim. Nr 18 s marzec 2006 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trzeba być stale w ruchu 3 Stabilny rozwój 5 Zdrowe finansowanie

Bardziej szczegółowo

Kros forhendowy, bekhend wzdłuż linii, asy, smecze i woleje

Kros forhendowy, bekhend wzdłuż linii, asy, smecze i woleje Kros forhendowy, bekhend wzdłuż linii, asy, smecze i woleje Na sportowe emocje zaprasza BNP Paribas Bank Polska We are tennis, are you? wwwbnpparibaspl BNP PARBIAS KATOWICE OPEN 3 Lista zawodniczek turnieju

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 wiosna/spring 20lat TARGÓW Kielce 20 years of Targi Kielce Targi Kielce WEJDĄ NA GIEŁDĘ Targi Kielce to be listed at the stock exchange

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 13 października 2013 Nr 14 (52)

PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 13 października 2013 Nr 14 (52) PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 13 października 2013 Nr 14 (52) Rozmowa z Andrzejem Szymañskim dyrektorem zarz¹dzaj¹cym Dartom Sp. z o.o. Dartom niedawno obchodził 20-lecie

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Quarterly Report

Kwartalnik Quarterly Report Kwartalnik Quarterly Report publikacja / published by Prokom Software SA III kwartał III rd quarter, 2004 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Komentarz do wyników Comments on First Quarter

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE. Stream Comunications wiêcej ni telewizja kablowa

Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE. Stream Comunications wiêcej ni telewizja kablowa 2 Od telewizji kablowej do komunikacji elektronicznej SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE 4 5 ISBN 83-921962-5-2 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Plan stoisk

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo