MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET INTERNATIONAL WOMEN S TENNIS TOURNAMENT POWIAT POZNAŃSKI OPEN CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET INTERNATIONAL WOMEN S TENNIS TOURNAMENT POWIAT POZNAŃSKI OPEN CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER"

Transkrypt

1 27 LIPCA 2 SIERPNIA JULY 2 AUGUST 2015 POWIAT POZNAŃSKI OPEN MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET INTERNATIONAL WOMEN S TENNIS TOURNAMENT CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER

2 2 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015

3 27 LIPCA 2 SIERPNIA Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego President of the Polish Olympic Committee RYWALIZACJA W DUCHU FAIR PLAY Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ witam Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Powiat Poznañski Open. Ju po raz drugi w Centrum Tenisowym Sobota w gminie Rokietnica. pojawi¹ siê czo³owe m³ode tenisistki. To zapewne przysz³e gwiazdy europejskiego i œwiatowego tenisa. Wezm¹ udzia³ w najwiêkszej rozgrywanej na kortach otwartych (i z najwy sz¹ pul¹ nagród) imprezie w tegorocznym kalendarzu ITF w Polsce. Na starcie nie zabraknie zawodniczek dobrze ju znanych na miêdzynarodowej arenie. Jestem przekonany, e zademonstruj¹ tenis na wysokim poziomie, pe³en efektownych i b³yskotliwych zagrañ, dostarczaj¹c kibicom wielkich emocji. Mam nadziejê, e stanie siê tak równie dziêki postawie na korcie naszych reprezentantek. Szczególnie ciekaw jestem gry tegorocznej mistrzyni Polski Magdy Frêch. Bardzo chcia³bym, by w ci¹gu kilku lat podbi³a nie tylko krajowe czy europejskie, ale tak e œwiatowe korty. Nie zapominajmy, e tenis jest dyscyplin¹ olimpijsk¹ a ja, jako prezes PKOl, nie tylko z racji tego faktu, mam doñ sentyment szczególny. Mam tak e pewne oczekiwania... Organizatorom turnieju szczerze gratuluje sukcesu, jakim bez w¹tpienia jest doprowadzenie do drugiej ju edycji tej imprezy. Cieszê siê, e Starostwu Powiatowemu w Poznaniu uda³o siê pozyskaæ do wspó³pracy jak e cennych partnerów sponsorów oraz patronów medialnych, dziêki którym wieœci z imprezy maja szansê dotrzeæ do szerokich krêgów kibiców tenisa. Uczestniczkom Turnieju yczê wspania³ej gry, zawsze prowadzonej w duchu fair play, a kibicom wielu niezapomnianych emocji. FAIR COMPETITION I am truly pleased to herald the Powiat Poznañski Open International Tennis Tournament. It is the second time that the Sobota Tennis Center in the gmina of Rokietnica is going to feature leading young female tennis players. They are most certainly future European and world tennis stars. They are going to participate in the largest sporting event held at outdoor tennis courts (and featuring the highest amount of total prize money) and included in the ITF calendar of events held in Poland. There are going to be female contestants who are already well known on the international arena. I am confident that they are going to demonstrate excellent tennis skills and numerous attractive and brilliant shots, thus providing audiences with immense emotions. I do hope our representatives are going to contribute to that. I am particularly interested in the performance of the current champion of Poland, Magdalena Frêch. I would very much like her to conquer not only domestic or European but also world tennis courts in the next few years. Let us not forget that tennis is an Olympic sport and that I - as the President of the Polish Olympic Committee, but not only - am particularly fond of it. I also have my expectations I wish to congratulate the organisers of the Tournament on the success which the holding of the second edition of the event undoubtedly is. I am glad that the Starosty of the Poviat of Poznan has succeeded in acquiring such precious partners - sponsors and media patrons - owing to whom news of the event may reach vast numbers of tennis fans. I wish the contestants in the Tournament great games in the spirit of fair play, and I wish the fans lots of unforgettable emotions.

4 4 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 Jan Grabkowski Starosta Poznański Staroste of the Poviat of Poznan Fot. Andrzej Grupa Szanowni Pañstwo! Jestem przekonany, e turniej tenisowy Powiat Poznañski Open 2015 bêdzie piêkn¹ kontynuacj¹ tego, co rozpoczêliœmy przed rokiem. Nie ma co ukrywaæ, e wraz z w³aœcicielem CT Sobota panem Tomaszem Nowickim nie bez trudu podnieœliœmy poprzeczkê, tak e finansow¹. Suma nagród, która wzros³a do 75 tysiêcy dolarów z pewnoœci¹ spowoduje, e na kortach pojawi¹ siê jeszcze lepsze zawodniczki, nawet te z pierwszej setki œwiatowej listy. Bardzo cieszê siê na wystêp w naszym turnieju mieszkanki naszego powiatu Katarzyny Piter. By³em lekko rozczarowany w poprzedniej edycji, e nie by³o w turnieju najlepszych tenisistek z naszej okolicy. Tym razem Kasia Piter potwierdzi³a udzia³ i na pewno nie bêdzie a³owa³a. Podobnie zreszt¹, jak pozosta³e zawodniczki, które pojawi¹ siê na kortach piêknego Centrum Tenisowego Sobota w gminie Rokietnica w powiecie poznañskim. Turniej PPO 2015 zyskuje tak e na presti u ze wzglêdu na objêcie go honorowym patronatem przez Polski Komitet Olimpijski z czego jestem bardzo zadowolony i dziêkujê prezesowi PKOl-u, poznaniakowi panu Andrzejowi Kraœnickiemu. Nasz turniej jest nie tylko znakomit¹ promocj¹ dla zawodniczek, pn¹cych siê w tenisowej hierarchii rankingu WTA, ale przede wszystkim przyk³adem dla m³odzie y, e warto uprawiaæ sport. Inn¹ bardzo wa n¹ spraw¹ jest równie zaanga owanie w organizacjê imprezy przez wielu kochaj¹cych tenis przedsiêbiorców z naszego powiatu. To wszystko sprawia, e Powiat Poznañski Open utrwala swoje znacz¹ce miejsce w tenisowym kalendarzu na prze³omie lipca i sierpnia. Chcemy organizowaæ ten turniej, bo nie widzê powodów, aby powiat poznañski nie mia³ mieæ tak presti owej imprezy sportowej dla znakomitych zawodniczek, œwietnych kibiców i w tak piêknym miejscu jak CT Sobota. Ladies and Gentlemen! I am confident that the Powiat Poznañski Open'2015 tennis tournament is going to be a fine continuation of what we started a year ago. We do not need to keep it a secret that I and the owner of CT Sobota, Mr Tomasz Nowicki did not raise the game, also in terms of finances, without any difficulty. Total prize money increased to 75 thousand dollars will certainly make better and better contestants, even those ranked among the top one hundred female tennis players in the world, appear on our tennis court. I am looking forward to a citizen of our poviat - Katarzyna Piter - taking part in our tournament. In the case of the last edition, I was slightly disappointed it did not feature any of the top female tennis players from our area. This time, Kasia Piter has confirmed her participation and she is certainly not going to regret it. Neither are the other female contestants to appear on the courts of the beautiful Sobota Tennis Center located in the gmina of Rokietnica, poviat of Poznan. The Powiat Poznañski Open'2015 tennis tournament is also becoming more and more prestigious given that it will now be held under the honorary patronage of the Polish Olympic Committee, of which I am most satisfied and for which I would like to thank the President of the Polish Olympic Committee, Mr Andrzej Kraœnicki, an inhabitant of Poznan. Our tournament does not only ensure excellent promotion of those young female contestants climbing up WTA rankings but - first and foremost - it sets an excellent example for youths that it is worth practising sports. Another very important aspect is that numerous tennisloving entrepreneurs from our poviat have been involved in the organisation of the event. All that makes the Powiat Poznañski Open reinforce its significant position in the calendar of tennis tournaments held at the turn of July and August. We want to hold the tournament as I see no reasons for the poviat of Poznan not having such a prestigious sports event to be held for excellent female players and outstanding audiences at such a beautiful location as the Sobota Tennis Center.

5 27 LIPCA 2 SIERPNIA Tomasz Nowicki Właściciel firmy Poz-Bruk Poz-Bruk company owner Fot. Paweł Miecznik Szanowni Pañstwo! Cieszê siê, e nasze plany dotycz¹ce turnieju Powiat Poznañski Open udaje siê realizowaæ. Podczas ubieg³orocznego fina³u mówiliœmy, e chcielibyœmy ogl¹daæ w Centrum Tenisowym Sobota jeszcze lepsze zawodniczki, graj¹ce na jeszcze lepszym poziomie. Uda³o siê, bo bêdzie tak w tym roku. Obiekt jest gotowy na przyjêcie tenisistek oraz kibiców. Tenis w wydaniu wyczynowym to wyj¹tkowo wymagaj¹ca dyscyplina, poniewa ³¹czy w sobie koniecznoœæ doskona- ³ego przygotowania fizycznego, taktycznego i mentalnego. Na kortach Centrum Tenisowego Sobota w gminie Rokietnica w powiecie poznañskim turniej z udzia³em profesjonalistów odbêdzie siê po raz czwarty. W dwóch pierwszych imprezach rywalizowali mê czyÿni. W roku 2014 zadebiutowaliœmy z turniejem kobiecym. Decyzja o tym, eby zorganizowaæ turniej dla kobiet nie by³a przypadkowa, bo w Wielkopolsce brakowa³o tego rodzaju zawodów. Natomiast nie brakuje tenisistek, które moim zdaniem maj¹ nieprzeciêtne umiejêtnoœci i potencja³ do tego, eby w przysz³oœci walczyæ z najlepszymi na œwiecie. Uwa am, e promuj¹c i pomagaj¹c polskim zawodniczkom przyczynimy siê do rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju, regionie i powiecie. Wszystkim uczestniczkom yczê samych udanych zagrañ, a sympatyków tenisa zachêcam do odwiedzenia Centrum Tenisowego Sobota od 25 lipca do 2 sierpnia. Sportowych emocji podczas turnieju Powiat Poznañski Open 2015 na pewno nie zabraknie. Ladies and Gentlemen! I am glad that we have been able to carry through our plans pertaining to the Powiat Poznañski Open Tennis Tournament. During the last finals we said we wanted to see even better females playing even better tennis here, at the Sobota Tennis Center. We have succeeded and we are going to see them here this year. The venue is now ready to host both players and audiences, said Tomasz Nowicki. Professional tennis is a particularly demanding sport as it involves excellent physical, tactical and mental preparation. It is the fourth time that the courts of the Sobota Tennis Center in the gmina of Rokietnica, poviat of Poznan, are going to host a professional tennis tournament. The first two events only featured male contestants. In 2014, we debuted with a women's tennis tournament. The decision about holding a women's tournament was not a coincidence; Wielkopolska, or the Greater Poland region, had been in need of such contests. On the other hand, there are enough female tennis players who, in my opinion, have unique skills and potential to compete with top world tennis players in the future. I am of the opinion that by means of promoting and supporting Polish contestants we will contribute to the development of the sport in our country, in the region and in the poviat. I wish the contestants everything but excellent shots and I wish to encourage tennis fans to come to the Sobota Tennis Center from Saturday, July 25, through Sunday, August 2. You will certainly not be missing any sporting emotions during the Powiat Poznañski Open 2015 Tennis Tournament.

6 6 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 ŚWIĘTO KOBIECEGO TENISA NA ŚWIATOWYM POZIOMIE Druga edycja Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet Powiat Poznański Open odbędzie się w dniach 27 lipca 2 sierpnia (turniej główny). W porównaniu z ubiegłoroczną imprezą wzrosła kwota nagród. Tym razem będzie ona wynosić 75 tysięcy dolarów. Z puli nagród najwiêcej otrzyma zwyciê czyni gry pojedynczej w PPO ponad 11 tys. dolarów. Z kolei do œwiatowego rankingu tenisistek WTA triumfatorka zawodów dopisze sobie 115 punktów. Jestem niezmiernie szczêœliwy, e nasz turniej siê rozwija i ma coraz wy sz¹ rangê. Przyznajê jednak, e zorganizowanie tak powa nej imprezy nie jest spraw¹ ³atw¹. Wymaga to sporego wysi³ku ze strony sponsorów i organizatorów zaznacza Jan Grabkowski, starosta poznañski. Turniej, tak jak przed rokiem, rozgrywany bêdzie w Centrum Tenisowym Sobota w gminie Rokietnica. Organizacyjnie jesteœmy w stu procentach przygotowani do imprezy. Dysponujemy dziesiêcioma otwartymi kortami. W przypadku kiepskiej pogody, w ka dej chwili mo emy przenieœæ siê do hali i tam kontynuowaæ zawody zapewnia Tomasz Nowicki, prezes CTS. Wy sza pula nagrów sprawi, e na turniej przyjad¹ jeszcze lepsze zawodniczki ni w ubieg³ym roku. Spodziewamy siê tenisistek z czo³owej setki rankingu, dlatego o poziom sportowy zawodów jestem spokojny dodaje starosta poznañski. I zaznacza, e za siln¹ obsad¹ turnieju przemawiaj¹ nie tylko atrakcyjne nagrody, ale tak e mo liwoœæ wywalczenia sporej liczby punktów do rankingu, które mog¹ siê okazaæ bardzo cenne przed US Open. Wręczenie nagród finalistkom gry pojedynczej ubiegłorocznego turnieju. Od lewej stoją: Jan Grabkowski, starosta poznański, Tomasz Nowicki, właściciel firmy Poz-Bruk i zarazem prezes CTS, finalistki gry pojedynczej Kristina Kucova i Sesil Karatanczeva, oraz Jacek Muzolf, prezes PZT. To przecie punkty wywalczone w takich turniejach jak ten w Sobocie daj¹ przepustkê do imprez wielkoszlemowych podkreœla Karol Przygodzki, dyrektor turnieju. W drugiej edycji Powiat Poznañski Open nie zabraknie reprezentantek Polski. Organizatorzy turnieju najwiêksze nadzieje wi¹ ¹ z wystêpem Katarzyny Piter. Poznanianka ma zapewniony udzia³ w turnieju g³ównym. Dla mnie start w PPO jest bardzo wa ny, bo czêsto trenujê w Centrum Tenisowym Sobota i bardzo lubiê to miejsce mówi Katarzyna Piter. Pewn¹ wystêpu w g³ównej drabince w Sobocie jest tak e Magdalena Frêch. Chcemy promowaæ najlepsze polskie zawodniczki. Tytu³ mistrzyni kraju zdoby³a 18-letnia Frêch, która ju przed rokiem zagra³a w Sobocie, dlatego otrzyma³a od nas dzik¹ kartê przypomina Karol Przygodzki.

7 27 LIPCA 2 SIERPNIA PROGRAM TURNIEJU sobota, 25 lipca gry eliminacyjne poniedzia³ek, 27 lipca do turnieju g³ównego poniedzia³ek, 27 lipca gry turnieju g³ównego niedziela, 2 sierpnia gra pojedyncza (32 zawodniczki) poniedzia³ek, 27 lipca gry turnieju g³ównego pi¹tek, 31 lipca gra podwójna (16 par) czwartek, 30 lipca pi¹tek, 31 lipca sobota, 1 sierpnia niedziela, 2 sierpnia niedziela, 2 sierpnia pó³fina³y gra podwójna fina³ gry podwójnej pó³fina³y gra pojedyncza fina³ gry pojedynczej uroczyste wrêczanie nagród i zakoñczenie turnieju ZWYCIĘŻCZYNI SPRZED ROKU ZAGRA W DRUGIEJ EDYCJI Zwyciê czyni ubieg³orocznej edycji turnieju Powiat Poznañski Open Kristina Kucova zagra na kortach w Sobocie tak e w tym roku. S³owaczka potwierdzi³a swój przyjazd do Soboty podczas Bella Cup w Toruniu (pula nagród 25 tysiêcy dolarów). Kucova, bêd¹c tam rozstawion¹ z numerem jeden, pokona³a w finale inn¹ uczestniczkê PPO, W³oszkê Giuliê Gatto- -Monticone 4:6, 6:1, 6:4. Katarzyna Piter doskonale zna korty w Sobocie, na których bardzo często trenuje. Lista zawodniczek, które mają pewny udział w turnieju głównym Powiat Poznański Open (lista oraz ranking WTA z dnia 13 lipca 2015) 1 Sesil KARATANTCHEVA (BUL) 98 2 Kiki BERTENS (NED) Kristina KUCOVA (SVK) Richel HOGENKAMP (NED) Ons JABEUR (TUN) Barbora KREJCIKOVA (CZE) Jelena OSTAPENKO (LAT) Stephanie VOGT (LIE) Victoria KAN (RUS) Katerina STEWART (USA) Petra CETKOVSKA (CZE) Romina OPRANDI (SUI) Alberta BRIANTI (ITA) Tereza MRDEZA (CRO) Sorana CIRSTEA (ROU) Katarzyna PITER (POL) Ysaline BONAVENTURE (BEL) Lesley KERKHOVE (NED) Maria SAKKARI (GRE) Florencia MOLINERO (ARG) Akgul AMANMURADOVA (UZB) Ana VRLJIC (CRO) 230 Sesil Karatanczeva, Karol Przygodzki, dyrektor sportowy PPO oraz Kristina Kucova po ubiegłorocznym finale. DZIKIE KARTY DLA POLEK Organizatorzy drugiej edycji Powiat Poznañski Open przyznali dzikie karty. W turnieju g³ównym start zapewniony ma Magdalena Frêch. Z kolei w eliminacjach zagraj¹: Olga Brózda i Anastasia Shoshina (obie z Akademii Tenisowej Angeliki Kerber Puszczykowo). Kolejne dzikie karty do eliminacji trafi¹ do El biety Iwaniuk i Pauliny Czarnik z AZS-u Poznañ oraz do zwyciê czyni Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego, który odbêdzie siê w Centrum Tenisowym Sobota tu przed PPO. DOJAZD DO CTS Centrum Tenisowe Sobota znajduje siê przy ul. Poznañskiej 43 w Sobocie, w okolicach Rokietnicy, ok. 15 minut jazdy samochodem z Poznania. Z centrum stolicy Wielkopolski nale y siê kierowaæ na drogê krajow¹ S11 w kierunku Pi³y. Na wysokoœci Z³otkowa, ok. 10 km za Poznaniem, nale y skrêciæ w lewo, w kierunku Rokietnicy. Po przejechaniu ok. 1 km i miniêciu fabryki Poz-Bruk nale y skrêciæ w prawo (przy drodze stoj¹ dwie du e, charakterystyczne rakiety tenisowe). Dojazd komunikacj¹ podmiejsk¹: linia 832 (Poznañ, Dworzec Sobieskiego Sobota, Poz Bruk). Po³¹czenie Dworzec PKP Os. Jana III Sobieskiego (tramwaje nr 12, 14; autobus linii 51).

8 8 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 Centrum Ten CENTRUM TENISOWE SOBOTA Sobota, ul. Poznańska Rokietnica 500 osób TYLE WIDZÓW MOŻE POMIEŚCIĆ KORT CENTRALNY, KTÓRY JEST JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH ATRAKCJI OBIEKTU Centrum Tenisowe Sobota, to najwiêkszy w Wielkopolsce oœrodek sportowo-rekreacyjny, gdzie na oœmiu kortach wewnêtrznych oraz dziesiêciu zewnêtrznych, mi³oœnicy tenisa mog¹ realizowaæ swoj¹ pasjê niezale nie od pory roku. Turniej Powiat Poznañski Open rozegrany zostanie na kortach zewnêtrznych. Najciekawsze mecze turnieju, z fina³em imprezy na czele, bêdzie mo na obejrzeæ na Korcie Centralnym, otoczonym trybunami, które mog¹ pomieœciæ 500 widzów. Telefony (+48) (+48) recepcja(at)teraztenis.pl Godziny otwarcia Dojazd komunikacj¹ podmiejsk¹ Linia 832: Poznañ, Dworzec Sobieskiego Sobota, Poz Bruk Po³¹czenie Dworzec PKP os. Jana III Sobieskiego: tramwaje nr 12,14; autobus linii 51. Tenis Squash CENTRUM DLA ZAWODOWCÓW I AMATORÓW Tenisiœci korzystaj¹cy z Centrum Tenisowego Sobota jednego mog¹ byæ pewni: jest to miejsce, gdzie ciê ko znaleÿæ weekend, w którym nie odbywa siê turniej. Zaczynaj¹c od turniejów dla amatorów, takich jak Turniej Walentynkowy czy Turniej Andrzejkowy o Puchar Wójta gminy Suchy Las, poprzez turnieje Polskiego Zwi¹zku Tenisowego dla wszystkich kategorii wiekowych (skrzatów, m³odzików, kadetów, juniorów, kobiet i mê - czyzn), a koñcz¹c na Miêdzynarodowym Turnieju Tenisowym Kobiet ITF PRO CIRCUIT Powiat Poznañski Open. Tylko w 2014 roku w CTS-ie rozegrano 20 turniejów pod egid¹ Polskiego Zwi¹zku Tenisowego, co pokazuje, jak bardzo Centrum Tenisowe Sobota ugruntowa³o swoj¹ pozycjê w zawodowym kalendarzu turniejowym. Stretching/wellness Bowling Bilard Restauracja Sala bankietowa Pokoje goœcinne Na wszystkich goœci Centrum Tenisowego Sobota czeka równie czêœæ restauracyjna z daniami kuchni europejskiej oraz strefy wypoczynku: Wellness i Stretching. Pierwsza zapewni ka demu chwilê koj¹cego relaksu i oczyszczenia, druga pozwoli profesjonalnie przygotowaæ siê do gry i rozci¹gn¹æ miêœnie po treningu.

9 27 LIPCA 2 SIERPNIA isowe Sobota SQUASH dla wszystkich! SO SQUASH TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH KLUBÓW SQUASHA W POLSCE. DYSPONUJE 10 KORTAM I DO GRY. OFERUJE NOWOCZESNĄ I PROFESJONALNĄ BAZĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ. Zapraszamy na oficjaln¹ stronê SO SQUASH: W sobocie organizowane s¹ m.in.: Polska Liga Squasha, czy SOSQUASH CUP turniej kategorii A (bierze w nim udzia³ czo³ówka najwy ej sklasyfikowanych zawodników w Polsce). W klubie trenuje wielu zawodników aspiruj¹cych do najwy szych tytu³ów. Ale squash to sport dla wszystkich. Zespó³ instruktorów prowadzi grupy treningowe dla tych, którzy dopiero stawiaj¹ pierwsze kroki w squasha, jak i udzielaj¹ cennych wskazówek graczom na œrednim i wysokim poziomie zaawansowania. Zainteresowani gr¹ mog¹, rozpocz¹æ treningi w grupie startowej lub juniorskiej. Instruktorzy CTS prowadz¹ równie treningi dla graczy z grup Ladies SoSquash oraz Junior SoSquash. URODZINIKI NA SPORTOWO Dla wszystkich pociech, maj¹cych ochotê spêdziæ swoje urodzinki aktywnie, CTS proponuje Urodzinki na sportowo. Impretrwa od 2,5-3 godzin, w zale noœci od wieku uczestników i obejmuje takie atrakcje jak nauka gry w tenisa, bowling a nawet squash. WIĘCEJ INFORMACJI TEL.: BADMINTON W SOBOCIE! Centrum Tenisowe Sobota zaprasza chętnych do gry w badmintona. Organizowane są weekendy z tą dyscyplina sportu (szczegóły na stronie internetowej CTS). Zapraszamy zarówno tych z Pañstwa, którzy nigdy nie mieli okazji zagraæ profesjonalnym sprzêtem, jak równie tych którzy z badmintonem mieli ju stycznoœæ i chcieliby sprawdziæ nowe miejsce w okolicach Poznania, w którym mo na uprawiaæ najszybszy sport rakietkowy œwiata zachêcaj¹ trenerzy z CTS. CTS zaprasza do skorzystania z sali konferencyjnej, która mo e pomieœciæ do 120 osób. Zgodnie z charakterem spotkania dopasuj¹ dla Ciebie odpowiedni wystrój sali, przygotuj¹ catering, przerwê kawow¹ lub szwedzki stó³. Centrum Tenisowe Sobota gwarantuje tak e dodatkowe atrakcje, które z pewnoœci¹ umil¹ czas wszystkim uczestnikom szkoleñ korty tenisowe, squash, bowling, bilard, pi³karzyki oraz relaks w grocie solnej lub saunie. Na terenie oœrodka znajduje siê równie czêœæ noclegowa, gdzie na goœci czeka wygodne ³ó ko, miejsce do pracy, telefon, internet i TV. Wszystkie te atrakcje sprawiaj¹, e Centrum Tenisowe Sobota, to miejsce wyj¹tkowe i magiczne.

10 10 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 SYLWETKI KAROL PRZYGODZKI DYREKTOR SPORTOWY TURNIEJU POWIAT POZNAŃSKI OPEN Absolwent Akademii Wychowania Fizycznegow Poznaniu. Maj¹c 9 lat trafi³ na korty AZS Poznañ. Przez ca³¹ karierê zawodnicz¹ zwi¹zany by³ z akademickim klubem. Jako szkoleniowiec mia³ bezpoœredni udzia³ w zdobyciu medali mistrzostw Polski miêdzy innymi takich zawodników, jak: Filip Urban, Filip Anio³a, Krzysztof Kwinta, Krystian Pfeiffer i Karolina Bu³at. By³ trenerem zespo³ów, które w barwach AZS zdobywa³y z³ote medale od kategorii m³odzików, przez kadetów, juniorów a po seniorów. ANNA WAGNER SUPERVISOR TURNIEJU POWIAT POZNAŃSKI OPEN Pierwsze turnieju prowadzi³a w latach 80. jako sêdzia PZT. Potem uzyskiwa³a kolejne uprawnienia: ITF Level School 2 w Warszawie (bia³a odznaka, ITF Level 3 School w Hamburgu (srebrna odznaka szefa sedziów) i Level 3 School w Pradze (srebrna odznaka referee). Pracowa³a jako supervisor lub referee na wielu zawodowych turniejach mêskich i kobiecych w Polsce i zagranic¹. Jako szef sêdziów pracowa³a na wszystkich turniejach ATP i WTA w Polsce oraz niektórych DC i Fed Cup. Po kilku latach pracy w charakterze szefa sêdziów po³¹czony zespó³ oceniaj¹cy (ATP, WTA, ITF) nada³ jej z³ot¹ odznakê. Anna Wagner jest profesorem fitopatologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. PĘTLA POZNAŃ/OS. SOBIESKIEGO SUCHY LAS CENTRUM TENISOWE SOBOTA ROKIETNICA NA TURNIEJ KIBICE DOJADĄ ZA DARMO! Organizatorzy turnieju PPO wraz z wójtem gminy Rokietnica Bartoszem Derechem oraz prezesem firmy transportowej ROKBUS Marianem Szymañskim podjêli dezycjê uruchomienia dodatkowej, bezp³atnej linii autobusowej, która jeÿdziæ bêdzie wahad³owo przez okres trwania turnieju na trasie pêtla Os. Sobieskiego Suchy Las Centrum Tenisowe Sobota Rokietnica. Ide¹ tego po³¹czenia jest umo liwienie kibicom ³atwego dojazdu do CTS, obejrzenia meczów i przy okazji dojazdu do Rokietnicy, któr¹ warto turystycznie odwiedziæ. Jednoczeœnie autobus ten dowoziæ bêdzie na turniej mieszkañców Rokietnicy, w tym zorganizowane grupy m³odzie y np. z pó³kolonii. 27, 28, 29, 30, 31 lipca i 1 sierpnia Rokietnica CTS Os. Jana III Sobieskiego sierpnia Rokietnica CTS Os. Jana III Sobieskiego

11 27 LIPCA 2 SIERPNIA PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW MEDIALNYCH POWIAT POZNAŃSKI OPEN PARTNER STRATEGICZNY PARTNERZY GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI ZAPRASZAMY NA INTERNETOWĄ STRONĘ TURNIEJU:

12

13 27 LIPCA 2 SIERPNIA PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW POWIAT POZNAŃSKI OPEN

14

15

16

17 27 LIPCA 2 SIERPNIA

18

19

20 Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, Rogoźno Tel.: +48 (67) Fax: +48 (67) SPÓŁKA DENDRO POLAND jest jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk produkujących materace piankowe w Europie. Działamy w branży chemicznej i meblarskiej. Głównym klientem Dendro Poland jest IKEA. Nasza misją jest utrzymanie pozycji lidera wśród globalnych dostawców materaców piankowych dla tej sieci. Proces produkcyjny materaców rozpoczyna się od wyprodukowania pianki poliuretanowej w postaci bloków długich, poprzez wycinanie materaców i szycie pokrowców, aż do wysłania gotowego produktu do klienta. Szczególną uwagę zwracamy na jakość naszych produktów. Dbamy o to by produkty opuszczające Naszą firmę były funkcjonalne, przyjazne w użytkowaniu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań oferujemy produkty spełniające światowe standardy jakości. Razem z pracownikami, naszymi partnerami biznesowymi oraz klientami budujemy wspólne wartości. Stawiamy na współpracę, innowacyjność, odwagę. Konsekwentnie pracujemy nad utrwaleniem wizerunku Dendro Poland, jako firmy przyjaznej pracownikom oraz środowisku. W 2013 roku otwarliśmy pierwszą i jedyną jak dotąd na świecie instalację do recyklingu ścinek pianki poliuretanowej. Realizując ideę wolontariatu pracowniczego angażujemy się w akcje, które mają na celu pomaganie lokalnej społeczności; klubom sportowym itd. DENDRO POLAND is a chemical and furniture manufacturing company and one of the largest and most modern factories producing foam mattresses in Europe. Our main client is IKEA and our mission is to maintain the position of the leader among their global foam mattress suppliers. Our manufacturing process starts with the production of long blocks of polyurethane foam. Next we cut out mattresses from them and sew covers. The final step is to deliver the finished product to the customer. The quality of our products is of utmost importance. We want them to be functional and pleasant to use. Thanks to employing the latest technologies and solutions, we offer products that meet global quality standards. We have built common values together with our employees, business partners and customers. We value teamwork, innovation and courage. We consistently aim to position Dendro Poland as a brand that is employee- and environment-friendly. In 2013 we opened a facility for recycling polyurethane foam scraps, the first and so far the only one in the world. By encouraging our employees to participate in corporate volunteering, we support local community: sports centers, charity organizations and educational institutions.

21

22 Oferujemy akcesoria do mebli tapicerowanych, skrzyniowych, biurowych, kuchennych i łazienkowych itp. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę najwyższej jakości akcesoriów i okuć meblowych. Produkowane przez nas akcesoria sprawiają, iż meble przy których ich użyto, zyskują zupełnie nowy charakter i styl. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno okucia poddane procesowi galwanizacji wykończone chromem, jak i malowane proszkowo, na odpowiadający naszym Klientom kolor oraz wzór. Nasza oferta obejmuje również usługi w zakresie galwanizacji. Świadczymy je w oparciu o najnowocześniejsze, światowe technologie co sprawia iż produkt końcowy posiada wręcz perfekcyjne wykończenie. Aby zapewnić naszym Klientom stały dostęp do naszych usług, uruchomiliśmy w pełni Automatyczną Linię Galwanizerską oraz zadbaliśmy o nowy park maszynowy. Wszystkie akcesoria oferowane przez nas sprawdzane są pod względem jakościowym a proces technologiczny znajduje się pod stałą kontrolą. DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? fachowa obsługa, doradztwo techniczne, korzystne warunki współpracy, krótkie terminy realizacji zamówień na standardowe akcesoria, sprzedaż wysyłkowa współpracujemy z najsolidniejszymi firmami transportowymi w Polsce, staramy się oferować okucia nietypowe, wprowadzane na zamówienie klienta. Fabryka Okuć Kuczyński Sp. z o.o. Sp. k. ul. Nowina 14, Baranowo tel./fax: (61)

23 FIGURES KANCELARIA RACHUNKOWA Sp. z o.o. Biuro Poznań ul. Towarowa 35, Poznań budynek biurowy Delta, V piętro Tel.: fax: Biuro Warszawa Al. Jana Pawła II 12, Warszawa, Centrum Bankowo-Biurowe Kaskada, IV piętro Tel.: Biuro Kraków ul. Smoleńsk 24/ Kraków tel.: W naszej firmie hołdujemy zasadzie, że każdy klient ma inne potrzeby i oczekiwania. Szanujemy wyjątkowość naszych klientów, dlatego też priorytetem jest dla nas indywidualne podejście do każdego z nich oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Zapewniamy sprawną komunikację, szybką wymianę informacji oraz stały wgląd w bieżącą sytuację finansową. Strategię rozwoju opieramy na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych i organizacyjnych. Nasi Klienci bezpłatnie korzystają z udogodnień elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala na znaczne usprawnienie procesów w obszarze rachunkowości i finansów. Oferujemy nie tylko rzetelne usługi księgowe, ale również (a może przede wszystkim) wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych w postaci bieżącej i wiarygodnej informacji o sytuacji majątkowej i wyniku finansowym Spółki. Kancelaria posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów nr ewidencyjny3061. Zatrudniamy biegłych rewidentów oraz specjalistów, którzy spełniają wymogi kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (posiadają świadectwa wydane przez Ministerstwo Finansów). Realizując politykę najwyższej jakości naszych usług korzystamy ze stałego wsparcia merytorycznego doradców podatkowych oraz radców prawnych. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, który oferujemy naszym Klientom bezpłatnie, obsługujemy firmy z całej Polski, a także z zagranicy. DLACZEGO WARTO NAM POWIERZYĆ USŁUGI KSIĘGOWE zapewniamy bezpłatny elektroniczny obieg dokumentów wraz z modułem fakturowania, windykacji, rozliczania delegacji i analizami wskaźnikowymi przedsiębiorstwa oferujemy wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych poprzez stały dostęp do informacji zarządczych zapewniamy bezpieczeństwo Zarządom poprzez przejęcie przez nasze biuro rachunkowe odpowiedzialności za prawidłowość naliczeń podatkowych i ZUS gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo danych oferujemy kompleksową obsługę oraz wysoką jakość merytoryczną zatrudniamy zespół doświadczonych specjalistów

24 KOMPUTERY, SIECI I NIE TYLKO. Serwerownie i centra danych budujemy i wyposażamy. IBM, Fujitsu, NetApp, Eaton, Emerson, Microsoft, VMware. Backup i archiwizacja danych dla każdego. Dla komputerów, serwerów i dużych systemów baz danych. Veeam, Symantec, NetApp Wiedza o IT. Czy chcesz wiedzieć ile masz komputerów, jaka jest ich konfiguracja i wydajność, co jest zainstalowane, jakich programów używają pracownicy i jakie strony odwiedzają i jak długo. IT Manager, Symantec Jak chronić swoją sieć komputerową i komputery przed atakami i wyłudzeniem danych z zewnątrz oraz wyciekiem danych poufnych z wewnątrz? Fortinet, Symantec,Cyberoam, Barracuda Sieci bezprzewodowe dla zaawansowanych. Jak stworzyć sieć bezprzewodowa w magazynie, szpitalu, urzędzie, hotelu czyli tam gdzie nie jest to łatwe? Jak za pomocą zwykłego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) już za kilkaset zł wprowadzić w firmie i urzędzie cyfrowe archiwum dokumentów i podstawowy ich obieg? Ricoh, Lexmark, Xerox, OKI, Docushare. Tego wszystkiego można się dowiedzieć u nas.

25

26 oficjalny SPONSOR

27

28

29

30

31

32 32 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015 PIEKARNIA CUKIERNIA PIEKARNIA CUKIERNIA NOWACZYK to tradycyjny zak³ad rzemieœlniczy po³o ony w Dopiewie ko³o Poznania. Na poznañskim rynku dzia³a od ponad trzydziestu lat. W swojej bardzo szerokiej gamie produktów oferuje zarówno tradycyjne chleby, wypiekane na prawdziwym zakwasie, pieczywo pe³noziarniste, jak i niekonwencjonalne po³¹czenie bu³ek, np. ze szpinakiem czy z pomidorami. Ponadto w ofercie znajd¹ Pañstwo wysokiej jakoœci torty i ciasta deserowe, do produkcji których u ywane s¹ tylko naturalne sk³adniki, a kunszt naszych cukierników sprawia, e w parze z wyœmienitym smakiem idzie równie oryginalny wygl¹d. Zak³ad zatrudnia oko³o 60 osób, a produkty mo na znaleÿæ w wielu punktach w Poznaniu i okolicach, pocz¹wszy od sklepów firmowych w Dopiewie, poprzez poznañskie firmowe sklepy przy ul. ozowej, ul. Wagi/Chartowo, Poznañ/Szczepankowa ul. Skibowa, a po wszystkie sklepy Piotr i Pawe³, wiêkoszœæ sklepów Chata Polska, PSS Spo³em i wiele innych prywatnych na terenie Poznania i okolic. PIEKARNIA CUKIERNIA KRZYSZTOF I LESZEK NOWACZYK Spółka jawna Dopiewo, ul. Młyńska 9 Tel.: Tel. kom.: Facebook:

33

34 SZTUKA PREFABRYKACJI Budujemy z myœl¹ o ludziach i dla ludzi Jesteœmy wiod¹cym polskim producentem prefabrykatów elbetowych i sprê onych, które s¹ wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, m.in. do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a tak e w budownictwie mieszkaniowym. Oferujemy pe³en zakres us³ug obejmuj¹cy, poza dzia³alnoœci¹ produkcyjn¹, us³ugi zwi¹zane z doradztwem technicznym, projektowaniem, transportem i monta em elementów prefabrykowanych. Obecnie posiadamy trzy fabryki zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Bia³ej i Gdañsku, dziêki którym zaspakajamy nawet najbardziej wymagaj¹ce potrzeby naszych Klientów przy realizacji ró norodnych przedsiêwziêæ budowlanych. Aktywnie dzia³amy zarówno na rynku polskim, jak i skandynawskim. W ostatnich latach, nasze prefabrykaty wykorzystywane by³y podczas budowy, m.in.: elektrowni Filborna (Szwecja), dworca kolejowego Poznañ City Center, Gazoportu w Œwinoujœciu, Stadionu Narodowego w Warszawie, tunelu drogowego pod Martw¹ Wis³¹ w Gdañsku, czy hal magazynowych CLIP w Swarzêdzu. Liczne nagrody i wyró nienia, a tak e posiadany certyfikat Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ oparty o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz certyfikat Kiwa, N.V. obok doœwiadczenia i wysokich kwalifikacji personelu œwiadcz¹ o wysokiej jakoœci wytwarzanych prefabrykatów. Stale wzmacniamy pozycjê lidera prefabrykacji w Polsce, czego przyk³adem jest m.in.: wejœcie spó³ki na GPW w Warszawie w lipcu 2015 r. PEKABEX BET S.A. ul. Szarych Szeregów 27, Poznañ tel , fax zapytania ofertowe:

35

36

37

38

39 PPH FORDEX SP. Z O. O. OD 1989 r. Z SUKCESEM DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU. OD 1 STYCZNIA 2012 r. FIRMA PPH FORDEX ZOSTAŁA WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM W POLSCE MARKI PRINCE. JEST TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH I NAJBARDZIEJ RENOMOWANYCH MAREK TENISOWYCH NA ŚWIECIE. PRINCE zapoczątkował rewolucję tenisową tworząc rakietę tenisową z powiększoną główką oversize. Sprzętem Prince a grało i gra do dziś wielu wybitnych tenisistów i tenisistek: Jimmy Connors, Martina Navratilova, Maria Sharapova, Michael Chang, Patrick Rafter, Jennifer Capriati, Jana Novotna i wielu innych. W Polsce współpracujemy z czołowymi trenerami i zawodnikami, kładąc szczególny nacisk na najmłodszych adeptów w wieku lat, zgodnie z filozofią Who s Next. Dla licencjonowanych trenerów i zawodników przygotowaliśmy specjalny program partnerski. Osoby te mogą nabyć sprzęt w bardzo preferencyjnych cenach. PPH Fordex, jako wyłączny dystrybutor w Polsce, posiada w swoim portfolio również wiele globalnych marek sportowych, z których najbardziej znane są: Berghaus, Easy PPH FORDEX Sp. z o.o. Biuro Poznań ul. Winogrady 149 tel.: fax: Hurtownia ul. Piaskowa 1, Dąbrowa Palędzie tel.: tel.: fax:

40

41

42

43

44

45

46

47

48 48 27 LIPCA 2 SIERPNIA 2015

49 27 LIPCA 2 SIERPNIA Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych firm działających na rynku usług finansowych w Polsce. Firma istnieje od 1986 roku. Lata doświadczeń w branży pozwoliły firmie na wypracowanie własnych, przejrzystych i skutecznych procedur postępowania na rynku, dostosowanych do zmieniających się warunków gospodarczych i oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Dzięki bogatej ofercie, wdrażaniu nowych rozwiązań jesteoemy w stanie zaproponować naszym Klientom pomoc w realizacji nowych, niestandardowych projektów. Elastycznoość działania i indywidualne podejście do Klienta pozwalają mu na poczucie bezpieczeństwa i pewność, że dzięki nam oszczędzi zarówno swój czas, jak i pieniądze. Wysoka skuteczność realizowanych przedsięwzięć zapewniła firmie dużą bazę stałych Klientów, a przez to znaczącą pozycję na rynku. Wszystkie działania ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów finansowych Klientów i polegają na poprawie płynnoości finansowej, pozyskiwaniu środków na bieżącą i inwestycyjną działalnoość. Podstawową działalnością P.U. UTECH są usługi finansowe. W obszarze naszych zainteresowań pozostają podstawowe rodzaje tych usług jak faktoring, dyskonto czy wykup wierzytelności, jak również finansowanie czy współfinansowanie realizacji kontraktów czy dostaw dla naszych Klientów. Świadczymy pełną obsługę administracyjną transakcji (przygotowanie i obieg dokumentów). Nasze działania realizowane są zawsze na drodze ugodowej i w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. POLECAMY: FAKTORING: czyli dyskonto należności, które polega na nabywaniu nieprzeterminowanych wierzytelności, przysługujących przedsiębiorstwu od jego klientów z tytułu dostarczonych towarów lub wyświadczonych usług. Faktoring jest źródłem szybkiej poprawy płynności finansowej poprzez pozyskanie środków pieniężnych za faktury z odroczonym terminem płatności. Realizujemy: usługi faktoringu pełnego i niepełnego: pośrednictwo w zawieraniu i obsłudze administracyjnej umów faktoringowych. DYSKONTO WEKSLI: czyli zakup weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych. Realizujemy: dyskonto weksli płatniczych otrzymanych przez naszych Klientów; dyskonto weksli własnych, jako formę udzielania kredytów krótkoterminowych. WYKUP WIERZYTELNOŚCI: czyli zakup wierzytelności w celu ich windykacji lub dalszej odsprzedaży, sprzedaż oraz zamiana wierzytelności. Realizujemy: cesje wierzytelności; umowy przejęcia długu. FINANSOWANIE DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ: czyli finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, bezpośrednie i pośrednie finansowanie zaopatrzenia, finansowanie realizacji kontraktów zawartych przez naszych klientów. Usługa obejmuje nie tylko wsparcie finansowe, ale również udział w negocjacjach z kontrahentami i przygotowaniu dokumentów, monitoring rozliczeń klienta itp. Realizujemy poprzez: umowy współpracy w zakresie finansowania; umowy pożyczki. RESTRUKTURYZACJĘ FINANSOWĄ: która obejmuje przygotowanie analizy potrzeb, wypracowanie planu naprawczego, przygotowanie dokumentacji naprawczej, pomoc w negocjacjach z instytucjami finansowymi i pozostałymi dłużnikami. Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. ul. Pietrusińskiego 4, Poznań tel , fax

50

51

52

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ofert a partnersko-sponsorska

Ofert a partnersko-sponsorska Oferta partnersko-sponsorska Ofert a partnersko-sponsorska Szanowni Pañstwo! Celem niniejszej oferty jest przedstawienie korzyœci jakie mog¹ p³yn¹æ ze wspó³pracy z Klubem Sportowym SPR Chrobry Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 w Squashu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 w Squashu ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 w Squashu Impreza w ramach cyklu 15 lat Polskiego Squasha Termin imprezy SENIORSKIEJ: 8 10 czerwca 2017 (czwartek sobota)

Bardziej szczegółowo

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR PGE Skra Be³chatów Asseco Resovia Rzeszów AZS Olsztyn ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle Zaproszenie W dniach 7-8 marca w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku Kim jesteśmy? GroupEuroService Sp. z o. o. powstała w 2005 roku jako firma świadcząca usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe. Z biegiem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, rozszerzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2016

Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2016 Kraków, 22 grudnia 2015 Drodzy Organizatorzy i Kluby! Serdecznie zapraszamy do organizacji Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2016 1. 09-12.06.2016 - INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI 2016 w SQUASHU Turnieje Seniorskie (męski i damski), jako National Closed Championships w ramach PSA National Closed Termin imprezy

Bardziej szczegółowo

- Pozytywny odbiór imprezy w całej grupie docelowej (zarówno rodziny z dziećmi jak i osoby z przedziału wiekowego 14-55)

- Pozytywny odbiór imprezy w całej grupie docelowej (zarówno rodziny z dziećmi jak i osoby z przedziału wiekowego 14-55) 2014 01 BALTIC GAMES O BALTIC GAMES Dlaczego Baltic Games? - Jedyny tego typu projekt w Polsce! - Ekstremalne widowisko na najwyższym światowym poziomie - Autentyczny kanał dotarcia do potencjalnego klienta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Z DNIA 02.04.2009 W SPRAWIE TRYBU I ZASAD NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH.

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Z DNIA 02.04.2009 W SPRAWIE TRYBU I ZASAD NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH. UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKEGO ZWĄZKU TENSOWEGO Z DNA 02.04.2009 W SPRAWE TRYBU ZASAD NADAWANA KLAS SPORTOWYCH. Na podstawie Zarządzenia nr 4 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające Oferta usług sprzątających SEBREM Firma SEBREM świadczy pełen zakres usług sprzątających dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych. Sprzątamy powierzchnie biurowe, handlowe oraz współpracujemy ze wspólnotami

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA DO SZKOLENIA OLIMPIJSKIEGO RIO DE JANEIRO ORAZ MISTRZOSTW EUROPY HOORN- EILAT/ IZREAL/ 20.03.2015

KWALIFIKACJA DO SZKOLENIA OLIMPIJSKIEGO RIO DE JANEIRO ORAZ MISTRZOSTW EUROPY HOORN- EILAT/ IZREAL/ 20.03.2015 ZASADY KWALIFIKACJI DO IMPREZ MIĘDZYNARODOWYCH W PŁYWANIU NA WODACH OTWARTYCH W SEZONIE 2016. KWALIFIKACJA DO SZKOLENIA OLIMPIJSKIEGO RIO DE JANEIRO ORAZ MISTRZOSTW EUROPY HOORN- EILAT/ IZREAL/ 20.03.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW HEAD CUP o puchar Magdy Linette 1. Organizatorzy: - Sportoteka Puszczykowo - Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań - MichalFilipiak.pl 2. Obiekty: - Sportoteka Puszczykowo,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Squash- dyscyplina, która zapewni Ci dobrą przyszłość lub dodatek do niej

Squash- dyscyplina, która zapewni Ci dobrą przyszłość lub dodatek do niej Squash- dyscyplina, która zapewni Ci dobrą przyszłość lub dodatek do niej Squash jest łatwy czas, w którym początkujący gracze zdobywają poziom gwarantujący świetną zabawę jest nieporównywalnie krótszy

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

WIZJA PZTS SKUTECZNY. Andrzej KAWA. stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse

WIZJA PZTS SKUTECZNY. Andrzej KAWA. stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse WIZJA PZTS SKUTECZNY stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse sportowych (wyniki) ekonomicznych (finanse) organizacyjnych (marketing) MISJA PZTS rok 2011 80-lecie PZTS KIERUNKI ROZWOJU PZTS do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2008/09 Szanowni Pañstwo Niniejszym chcia³bym przedstawiæ Pañstwu ofertê reklamy i sponsoringu poprzez wykorzystanie wydarzeñ sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

Kolaja & Maraton. numer 05 luty Kochani Studenci!

Kolaja & Maraton. numer 05 luty Kochani Studenci! Kolaja & Maraton numer 05 luty 2008 Kochani Studenci! W ostatnim numerze Kolaja & Students zaprezentowały się Wam organizacje studenckie, z którymi współpracuje Kolaja & Partners. Studenckie Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 2017 W KLASIE VIP

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 2017 W KLASIE VIP MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 2017 W KLASIE VIP MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 2017 RUSZAJĄ 24 SIERPNIA 2017 16 drużyn Starego Kontynentu, 5 aren sportowych, Otwarcia, który

Bardziej szczegółowo

Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A.

Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. Prezentacja Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. Warszawa, 3-4 marca 2009r. Auxilium S.A. 31-564 Kraków, ul. Al. Pokoju 84 tel. 012/ 425 80 53, fax. 012/ 425 91 47 e-mail: auxilium@auxilium.com.pl

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Młodzi sportowcy ponownie opanują Kraków! JULIADA tuż-tuż.

Młodzi sportowcy ponownie opanują Kraków! JULIADA tuż-tuż. Młodzi sportowcy ponownie opanują Kraków! JULIADA tuż-tuż. Jak co roku Miasto Kraków i Stowarzyszenie SIEMACHA zapraszają wszystkich młodych sportowców na najbardziej wyczekiwane wakacyjne wydarzenie JULIADĘ.

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09 Sezon 2008/09 Zaproszenie 27 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy sezon w Polskiej Lidze Koszykówki. Bêdzie to szczególny i zarazem bardzo wa ny sezon. W przysz³ym roku Polska bêdzie organizatorem Mistrzostw Europy

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015 KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Spis treści 3.Wprowadzenie 4. Obiekty 5. Baza sportowo rekreacyjna 11. Baza hotelowa 12. Jak do nas trafić? 13. Kadra 13. Dane kontaktowe 2 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin WE ARE TENNIS CUP edycja polska

Regulamin WE ARE TENNIS CUP edycja polska Regulamin WE ARE TENNIS CUP edycja polska Regulamin określa zasady i warunki rozgrywania turnieju We Are Tennis Cup edycja polska. Jego poszczególne zapisy biorą pod uwagę towarzyski i integracyjny charakter

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN)

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) FAZY: eliminacje - system ligowy ka dy z ka dym dwurundowo fina system turniejowy - (zawody trzydniowe) - ka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl

Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl tel: 61 866 60 31 wew.341 e-mail:wzszach@wzszach.poznan.pl Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Poznań 17 1240 6625

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup

II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup 2017 19-21.05.2017 II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup 19-21.05.2017 Zakopane Zakopane Zakopane miasto w województwie ma³opolskim, siedziba

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski

I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Jaszkowo 09-10 kwietnia 2011 1. Organizator: Centrum Hipiki Jaszkowo i Jeździecki Klub Sportowy Jagodne 2. Termin: Sobota niedziela 09-10.kwietnia.2011

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału

Zaproszenie do udziału Zaproszenie do udziału Beach Volleyball Business Cup Sopot 2013 Partnerzy strategiczni Patronat honorowy Partnerzy Partnerzy wspierający Partnerzy medialni O Turnieju to kolejna edycja adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Dokument informacyjny Opis inicjatywy 1. W skrócie Global Student Entrepreneur Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs skierowany do studentów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Celem

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI WIOSNA. Nasza oferta, tradycyjnie, składa się z trzech rodzajów rozgrywek, tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie:

ZAGRAJ Z NAMI WIOSNA. Nasza oferta, tradycyjnie, składa się z trzech rodzajów rozgrywek, tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie: ZAGRAJ Z NAMI Liga Bemowska serdecznie zaprasza do udziału w nowej, wiosennej edycji rozgrywek. Sezon Wiosna rusza w ostatni weekend marca i potrwa niemal do końca czerwca. Nasza oferta, tradycyjnie, składa

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa ZaprosZenie do współpracy akademia Footballu elana

Młodzieżowa ZaprosZenie do współpracy akademia Footballu elana Zaproszenie do współpracy MISJA I CELE Młodzieżowa to profesjonalna szkoła piłkarska przy klubie TKP Toruń dla każdego dziecka, którego marzeniem jest zostać zawodowym piłkarzem. W Akademii zajęcia prowadzą

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Financial Management. Oferta współpracy. Dla: MAŁYCH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Financial Management. Oferta współpracy. Dla: MAŁYCH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW l c Financial Management m Oferta współpracy Dla: MAŁYCH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW KIM JESTEŚMY Jesteśmy doświadczonym zespołem ekspertów w dziedzinie windykacji. Koncentrujemy się na obsłudze Klientów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców.

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. O FIRMIE Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Specjalizujemy się w analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców, jednak nasze działania są w pełni

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

BAD CUP PROMOTION. Turnieje badmintona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych 2013/2014. Regulamin: Organizator:

BAD CUP PROMOTION. Turnieje badmintona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych 2013/2014. Regulamin: Organizator: BAD CUP PROMOTION Turnieje badmintona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych 2013/2014 Regulamin: Organizator: Uczniowski Klub Sportowy,,ZST Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Naszymi partnerami i sponsorami są m.in.:

Szanowni Państwo! Naszymi partnerami i sponsorami są m.in.: Szanowni Państwo! Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy biznesowej między Państwa firmą, a Pomorską Federacją Sportu z siedzibą w Gdańsku. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku jest

Bardziej szczegółowo

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016)

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016) CAŁA WIEDZA O ZARZĄDZANIU W JEDNYM SŁOWIE Warsztaty dla Menedżerów System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA BLOK I. Psychologia sukcesu, SEM ZEBRA Zarządzanie (15 kwietnia 2016) Weź udział w pierwszym dniu

Bardziej szczegółowo