STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU ANALIZA FUNKCJONOWANIA OŚWIATY PONADGIMNAZJALNEJ NA TERENIE POWIATU RACIBORSKIEGO ORAZ INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PAŹDZIERNIK

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...3 ROZDZIAŁ I. REFORMA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO...4 ROZDZIAŁ II. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU RACIBORSKIEGO 8 ROZDZIAŁ III. REALIZACJA NABORU DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MŁODZIEŻOWYCH W LATACH ORAZ PROGNOZA NABORU W LATACH ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT RACIBORSKI WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 2013 R.13 ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁY/PLACÓWKI PROJEKTACH UNIJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/ ROZDZIAŁ VI. FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH DOTOWANYCH PRZEZ POWIAT RACIBORSKI..41 ROZDZIAŁ VII. BUDŻET POWIATU RACIBORSKIEGO DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 ROZDZIAŁ VIII. INWESTYCJE I REMONTY PRZEPROWADZONE W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 R. ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/ ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO ORAZ O WYNIKACH EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2012/ ROZDZIAŁ X. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW/STUDENTÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM.57 ROZDZIAŁ XI. STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ NA LATA , PRZYJĘTYCH W PAŹDZIERNIKU 2012 R. 59 2

3 WPROWADZENIE Po raz kolejny na Państwa ręce składamy informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu raciborskiego. Pierwszy rozdział opracowania zawiera informacje nt. zmian jakie niesie za sobą reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego, która została zapoczątkowana od roku szkolnego 2012/2013. Kolejny rozdział to przedstawienie docelowej sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Raciborski. Rozdział trzeci podsumowuje nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, począwszy od roku szkolnego 2002/2003. W rozdziale tym zawarto również prognozę dot. ilości i w klasach pierwszych do roku 2019/2020. W kolejnych rozdziałach zostały scharakteryzowane poszczególne szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem realizowanych projektów ze środków zewnętrznych oraz przeprowadzonych inwestycji i remontów. Rozdział VII obrazuje funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym wskazanie wysokości dotacji udzielanych tym szkołom w poszczególnych latach. Jeden z rozdziałów został poświęcony wydatkom szkół/placówek oświatowych. Materiał kończy rozdział, w którym zostały zawarte dane dotyczące zdawalności egzaminów zewnętrznych oraz dane dot. udzielanej pomocy materialnej uczniom/studentom. Istotnym elementem niniejszego opracowania jest wskazanie stopnia realizacji założeń do polityki oświatowej na lata , które zostały przyjęte w październiku 2012 r. Kierownik Referatu Edukacji Kultury i Sportu Danuta Miensopust Wicestarosta Andrzej Chroboczek 3

4 ROZDZIAŁ I. REFORMA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw gruntownie zmieniła model kształcenia zawodowego na poziomie średnim poczynając od zainicjowania wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach i zmodyfikowania klasyfikacji zawodów szkolnych, a na zmianie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kończąc. Nowa definicja podstawy programowej kształcenia w zawodach koncentruje się na efektach kształcenia, a nie na treściach nauczania. W konsekwencji w rozporządzeniu określającym podstawę programową kształcenia w zawodach wskazane są umiejętności, jakie uzyskuje osoba zdobywająca kwalifikacje zawodowe niezależnie od tego czy jest to uczeń szkoły zawodowej, czy też osoba dorosła uczestnicząca w pozaszkolnych formach kształcenia. Na bazie nowej podstawy programowej, która do szkół ponadgimnazjalnych weszła z dniem 1 września 2012 r., są opracowywane programy nauczania realizowane w szkole bądź w formach pozaszkolnych (kursowych), a także kryteria ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Określone są również warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym wymagane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna godzin kształcenia zawodowego. Klasyfikacja zawodów Punktem wyjścia do reformy kształcenia zawodowego jest wyodrębnienie w ramach zawodów szkolnych poszczególnych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych, wskazanych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. W nowym systemie młodzież uczy się zawodu w szkole, przystępując w trakcie kształcenia do egzaminów zewnętrznych z poszczególnych kwalifikacji. Dorośli mogą się uczyć zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając poszczególne kwalifikacje. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Program nauczania kursu musi uwzględniać podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, a jego ukończenie ma umożliwiać przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają możliwość uzupełnienia brakujących kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. 4

5 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenie go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia kształcenia zawodowego, dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się, a także reagowanie szkolnictwa zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. W razie pojawienia się popytu na określoną kwalifikacje, możliwe bowiem będzie szybkie zorganizowanie kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, trwającym znacznie krócej niż cykl nauczania w szkole. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą organizować i prowadzić: - szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna), publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie zawodów, w których kształcą, - publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego lub kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, - ochotnicze hufce pracy, - podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Od roku szkolnego 2013/2014 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu rozpoczyna realizację 2 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji: M19 użytkowanie obrabiarek skrawających (4 grupy 120 słuchaczy) oraz B18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (1 grupa 24 słuchaczy). Zmiany struktury systemu szkolnego Przemiany rynku pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej, jak również nasilenie powiązań globalnych powodują wzrost zapotrzebowania na kształcenie w szkołach przygotowujących do uzyskania certyfikatów potwierdzających posiadanie określonych kwalifikacji ogólnych (świadectwo dojrzałości) lub zawodowych (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe). W tej sytuacji uznano, iż nie ma racji bytu dalsze utrzymywanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego liceum profilowanego, które nie uczy zawodu i nie daje możliwości uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a warunki przygotowania do egzaminu maturalnego oferuje gorsze aniżeli liceum ogólnokształcące. Nie sprawdziły się także szkoły uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych tj. uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz technikum uzupełniające, o czym świadczą spadek zainteresowania tymi 5

6 szkołami i niska skuteczność kształcenia (około połowy rezygnowało z nauki przed ukończeniem szkoły). Ustawa z dn r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) przewiduje, że nauka na IV etapie edukacyjnym realizowana będzie w: 1) trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także otwierającej drogę do dalszego kształcenia począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 2) trzyletnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 3) czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie i świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 4) szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 5) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. W nowym systemie szkolnym będą funkcjonować cztery typy szkół dla dorosłych: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. W szkołach tych stosowana będzie odrębna organizacja kształcenia, o przyjęcie do nich będą mogły ubiegać się osoby mające 18 lat lub kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. Pozostałe dotychczasowe typy szkół dla dorosłych zostaną wygaszone. 6

7 Wygaszanie niektórych typów szkół w latach Szkoła Typ szkoły Termin wstrzymania naboru do klas I dla młodzieży dla dorosłych liceum profilowane uzupełniające liceum ogólnokształcące technikum uzupełniające zasadnicza szkoła zawodowa technikum liceum profilowane uzupełniające liceum ogólnokształcące 1 wrzesień wrzesień 2012 dla dorosłych technikum uzupełniające 1 wrzesień 2013 Z dniem 1 września 2012 r. dotychczasowe 2 letnie szkoły zawodowe stały się 3 letnimi zasadniczymi szkołami zawodowymi. Do 31 sierpnia 2015 r. organy prowadzące mogą przekształcić w licea ogólnokształcące dla dorosłych dotychczasowe: - szkoły uzupełniające dla młodzieży (licea ogólnokształcące i technika), - szkoły uzupełniające dla dorosłych (licea ogólnokształcące i technika), - zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea profilowane dla dorosłych. Docelowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 1 września 2015 r. Dla młodzieży 3 letnia zasadnicza szkoła zawodowa 4 letnie technikum 3 letnie liceum ogólnokształcące Dla dorosłych 3 letnie liceum ogólnokształcące Kształcenie zawodowe w formach kursowych Reforma otwiera także możliwość podnoszenia jakości kształcenia zawodowego poprzez konsolidację zasobów kadrowych oraz technodydaktycznych szkół i placówek oświatowych. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki kształcenia ustawicznego lub kształcenia praktycznego może je połączyć w zespół zwany centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. W skład takiego centrum powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum lub szkoła policealna). Zadaniem takiego centrum jest obowiązek prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, we współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 7

8 ROZDZIAŁ II. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU RACIBORSKIEGO. W związku ze zmianami w strukturze systemu szkolnego zachodzi konieczność dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Raciborski do obowiązujących przepisów prawa. Zatem z dniem 31 sierpnia 2014 r. konieczna jest likwidacja n/w typów szkół w poszczególnych zespołach szkół, m.in. ze względu na brak naboru i w tychże szkołach. Typy szkół do likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r. Lp. Nazwa zespołu szkół Typy szkół 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 5. Zespół Szkół Mechanicznych 6. Zespół Szkół Zawodowych 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna Nr 1 Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych III Liceum Profilowane Technikum Uzupełniające Nr 2 Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych III Liceum Ogólnokształcące V Liceum Profilowane Technikum Uzupełniające Nr 1 IV Liceum Profilowane Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Dorosłych III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 8

9 Docelowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego podległego pod Powiat Raciborski od dnia 1 września 2014 r. Lp. Nazwa zespołu szkół Typy szkół (wg stanu na 1 września 2014r.) 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza Liceum Plastyczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 3. Zespół Szkół Ekonomicznych II Liceum Profilowane Technikum Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych 4. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych Technikum Nr 2 Zasadnicza szkoła Zawodowa Nr 2 Szkoła Policealna Nr 2 5. Zespół Szkół Mechanicznych 6. Zespół Szkół Zawodowych 7. Zespół Szkół Specjalnych 8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 9. Centrum Kształcenia Ustawicznego Technikum Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych Technikum Nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 Gimnazjum Specjalne Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7 Gimnazjum Specjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych Po ukończeniu nauki przez II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu szkoły te zostaną również zlikwidowane. 9

10 Ofertę edukacyjną uzupełniają również publiczne szkoły i placówki oświatowe, dla których Powiat Raciborski nie jest organem prowadzącym. Lp Nazwa zespołu szkół Typy szkół Organ prowadzący Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Racibórz ul. Adamczyka 14 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej Racibórz ul. Karola Miarki 4 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 1 Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr Racibórz ul. Warszawska 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Im. Janusza Kusocińskiego Racibórz ul. Kozielska 19 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Specjalna Publiczne Gimnazjum Specjalne Technikum Specjalne Nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 Specjalne Technikum Uzupełniające Nr 3 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Specjalne Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Publiczne Gimnazjum Specjalne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego I Liceum Profilowane Minister Sprawiedliwości Województwo Śląskie Województwo Śląskie Województwo Śląskie Województwo Śląskie ROZDZIAŁ III. REALIZACJA NABORU DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MŁODZIEŻOWYCH W LATACH ORAZ PROGNOZA NABORU W LATACH Poniższa tabela obrazuje nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, począwszy od roku szkolnego 2002/2003, na obecnym roku szkolnym skończywszy. Spadek liczby uruchamianych następuje stopniowo od roku szkolnego 2006/2007. Od roku szkolnego 2007/2008 do roku szkolnego 2013/2014 klas pierwszych zmniejszyła się o 16. Według prognozy demograficznej w roku szkolnym 2019/2020 może zmniejszyć się o kolejne 5. W ostatnich latach szkolnych zauważalny jest wzrost zainteresowania młodzieży szkolnictwem zawodowym, tj. nauką w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. W bieżącym roku szkolnym nastąpił nieznaczny spadek zainteresowania liceami ogólnokształcącymi. W stosunku do lat poprzednich spadła również średnia w oddziałach klas pierwszych. 10

11 W roku szkolnym 2014/2015 przewiduje się kolejny spadek liczby w klasach pierwszych do 35. Należy również zauważyć, iż z roku na rok maleje przyjętych spoza powiatu raciborskiego. REALIZACJA NABORU Absolwenci gimnazjów z terenu powiatu raciborskiego Uczniowie spoza powiatu raciborskiego Razem Ilośc kl.i (w tym ZSZ) stosunek procentowy ZSZ do ilości 24% 21% 21% 23% 25% 26% 24% 27% 28% 30% 31% 30% ogółem (w tym T) stosunek procentowy techników do ilości 19% 20% 23% 26% 27% 32% 33% 31% 33% 37% 36% 41% ogółem (w tym LP) stosunek procentowy liceów profilowanych do ilości 24% 25% 21% 18% 12% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% ogółem RAZEM Oddziały technikum + zasadnicza szkoła zawodowa (w tym LO) stosunek procentowy liceów ogólnokształcących do ilości ogółem średnia w oddziale 33% 34% 35% 33% 35% 36% 39% 37% 37% 30% 33% 30% 30,7 31,6 32,4 33,0 32,6 31,7 30,3 29,1 29,9 29,4 30,6 29,1 11

12 PROGNOZA przy założeniu, że spoza powiatu będzie 15% z ogólnej liczby III klasy gimnazjum terenu z powiatu raciborskiego przy założeniu średnio 30 w oddziale 24 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 24 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 23 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 22 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 22 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 21 do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe licea profilowane od 1 września 2012 r. są wygaszane prognoza liceów włącznie z liceum plastycznym 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 12

13 ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT RACIBORSKI WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 UL. KASPROWICZA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Klasa I II III Razem Średnia na oddział Typ szkoły I Liceum Ogólnokształcące Klasa I II III Razem Średnia na oddział ,76 Typ szkoły Liceum Plastyczne Klasa I II III Razem Średnia na oddział ,33 13

14 b) informacja o nauczycielach Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Klasa I II III Razem Średnia na oddział nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,67 5,64 11,66 37,59 55,56 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 3, , ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły II Liceum Ogólnokształcące Klasa I II III Razem Średnia na oddział 32 32,4 31,3 31,86 b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0 1, ,86 37,57 14

15 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 2, ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH UL. GIMNAZJALNA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Technikum nr 1 Klasa I II III IV Razem Średnia na oddział 32,25 32,33 24,60 26,50 28,43 Typ szkoły Liceum profilowane Klasa I II III Razem Średnia na oddział Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Klasa I II III Razem Średnia na oddział

16 b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,70 2,00 16,00 25,82 44,52 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 4 4 7, ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH UL. ZAMKOWA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Technikum nr 4 Klasa I II III IV Razem Średnia na oddział 30,80 27,6 26,40 28,75 28,36 Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Klasa I II III Razem Średnia na oddział 26,25 28,5 24,75 26,50 16

17 Typ szkoły Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych Klasa I II III Razem Średnia na oddział b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,93 5,07 25, ,23 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby , ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I RZEMIOSŁ RÓŻNYCH UL. WILEŃSKA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Technikum Nr 2 Klasa I II III IV Razem Średnia na oddział ,83 Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Klasa I II III Razem Średnia na oddział 28 24, ,66 17

18 b) informacja o nauczycielach wg SIO na 30 września 2013r. nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w etatach 1,41 5,29 6,18 20,21 33,09 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 3 4 5, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH UL. WILEŃSKA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Technikum nr 3 Klasa I II III IV Razem Średnia na oddział Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Klasa I II III Razem Średnia na oddział 24,5 24, ,4 18

19 b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudniony ch w etatach - 2,42 18,82 26,10 47,34 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 4 4 6, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UL. ZAMKOWA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Szkoła Policealna dla Dorosłych Klasa I II Razem Średnia na oddział Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Klasa I II III Razem Średnia na oddział ,33 grup uczestników Średnia uczestników KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY trwa od września do stycznia 2015 Kwalifikacja M19 użytkowanie obrabiarek skrawających

20 grup uczestników Średnia uczestników KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY trwa od września do stycznia 2015 Kwalifikacja B18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,5 2,43 8,78 9,16 20,87 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby SZKOLNICTWO SPECJALNE 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH UL. KRÓLEWSKA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 Klasa I II III IV V VI Razem ,5 2 1, Średnia na oddział 5 7,5 11 7, ,89 20

21 Typ szkoły Gimnazjum Specjalne Klasa I II III Razem 2,5 2, Średnia na oddział 9,60 11,60 6,67 9,13 Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 Klasa I II III Razem Średnia na oddział Typ szkoły Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Klasa I II III Razem 1,5 2 0, Średnia na oddział 9, ,75 b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,58 11, ,39 58,06 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby ,

22 2. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY UL. SZKOLNA RUDY a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Gimnazjum Specjalne Klasa I II III Razem Średnia na oddział ,33 Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Klasa I II III Razem Średnia na oddział b) informacja o nauczycielach wg SIO na 30 września 2013r. nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 1,5 20,16 10,50 4,61 36,77 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 6 6 7,5 9 22

23 POZOSTAŁE PLACÓWKI PODLEGŁE POWIATOWI RACIBORSKIEMU 1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNA PEDAGOGICZNA UL. JANA RACIBÓRZ a) informacja o nauczycielach wg SIO na 30 września 2013r. nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w etatach b) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 2, c) ilość wydanych przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu orzeczeń i opinii Rok szkolny Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych 2010/ / /

24 2. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY UL. STALMACHA RACIBÓRZ a) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatr udnionych Bez stopnia 1 0 Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w etatach 1 0,5 2 3,39 3,67 10,56 b) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 1, c) zadania realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu l.p. Nazwa koła 1. Zespół wokalny MIRAŻ 2. Emisja głosu-młodzież i interpretacja piosenki estradowej 3. Pracownia artystyczna Bonifacy 3 grupy 4. Malarstwo i rysunek studyjny 5. Pracownia ceramiki artystycznej 6. Techniki plastyczne MALUSZKI 2 grupy 7. Akademia Młodego Artysty 2 grupy 8. Studio Plastyki Grupa teatralna 9. 4 Ściana - 2 grupy 10. Studio recytatorskie 11. Zespół taneczny Mini REWIA Koło Tańca Towarzyskiego REWIA tańce standardowe 12. i latynoamerykańskie 13. Koło Tańca Towarzyskiego REWIA tańce latynoamerykańskie 14. Koło Tańca Towarzyskiego REWIA zajęcia indywidualne 4 grupy 15. Zespół Taneczny REWIA 16. Zajęcia taneczno- rytmiczne MALUSZKI 2 grupy Taniec towarzyski- SP kontynuacja Taniec towarzyski Młodzież/grupa początkująca 3 grupy 24

25 19. Taniec towarzyski Młodzież/kontynuacja 20. Taniec towarzyski- Młodzież/grupa zaawansowana 21. Taniec towarzyski Młodzież PRACTICE 22. Zespół Taneczny REWIA 23. Koło Tańca Towarzyskiego REWIA zajęcia indywidualne Koło Tańca Towarzyskiego REWIA tańce standardowe 24. i latynoamerykańskie Koło Tańca Towarzyskiego REWIA grupa starsza: standard Teatr KODO - gimnazjum 27. Grupa teatralno-kabaretowa IRREALIS 28. STUDIO BAŚNI 29. Koło emisji głosu dla dzieci i młodzieży- 2 grupy 30. Taniec nowoczesny 2 grupy 31. ŚWIETLICA Łączna wychowanków w Placówce wynosi 536 osób, z tego 17 to osoby spoza Powiatu Raciborskiego. 3. MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY UL. KLASZTORNA RACIBÓRZ a) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w etatach 0,5 0,83 2,33 3,94 7,60 b) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby c) zadania realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy L.P Nazwa koła sportowego 1. Koszykówka 2. Akrobatyka 3. Gimnastyka korekcyjna 4. Pływanie korekcyjne 5. Szachy 6. Piłka siatkowa 7. Tenis stołowy 8. Siłownia 9. Nowoczesne formy ruchu 10. Piłka nożna 25

26 Zbiorcze zestawienie ilości, wg stanu na dzień 30 września 2013r. Nazwa zespołu/ szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Raciborzu I Liceum Ogólnokształcące Nazwa oddziału klasa I klasa II klasa II Razem matemhumanist matem.-fizyczn matem.-inform biolog.-chemicz biolog.- geograficz matem.-geograf humanistyczna lingwistyczna RAZEM I LO Liceum Plastyczne techniki graficzne fotografia fot/tech.graf RAZEM LP Gimnazjum z Oddziałami gimnazjum Dwujęzycznymi RAZEM G LO dla Dorosłych RAZEM LOdD RAZEM

27 Nazwa zespołu/ szkoły klasa I klasa II Klasa III Razem Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w ZSO Nr 2 w Raciborzu Nazwa oddziału Klasa o kierunku ścisłym Klasa o kierunku przyrodniczo - medycznym Klasa o kierunku politechniczo - medycznym Klasa o kierunku biznesowym Klasa o kierunku politechniczno - ekonomicznym Klasa o kierunku komunikacja społeczna Klasa o kierunku turystyczno - prozdrowotnym Klasa matematyczno - fizyczna Klasa biologiczno - chemiczna Klasa humanistyczna Klasa informatyczno - matematyczna Klasa społeczno - prawna Razem

28 Nazwa zespołu/szkoły klasa I klasa II klasa III klasa IV Razem Zespół Szkół Budowlanych i Nazwa oddziału Rzemiosł Różnych w Raciborzu Technik budownictwa 44 1, , Technik geodeta 19 0,5 15 0,5 16 0, ,5 Technikum Nr 2 Technik architektury krajobrazu Technik ochrony środowiska , ,5 RAZEM T Murarz - tynkarz 17 0,5 16 0, Murarz , ,5 Stolarz 8 0,5 11 0,5 7 0, ,5 Monter sieci, instalacji i urządzeń 9 0,5 7 0, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 sanitarnych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie , ,5 17 0,5 15 0, , ,5 Cieśla Ogrodnik RAZEM ZSZ RAZEM

29 Nazwa zespołu/szkoły klasa I klasa II klasa III klasa IV razem Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu Nazwa oddziału Technikum nr 3 technik żywienia i usług gastronomicznych (I i II) / technik żywienia i gospodarstwa domowego (III i IV) , ,5 technik usług fryzjerskich ,5 7 0,5 5 0,5 20 1,5 technik analityk ,5 10 0, technik hotelarstwa 16 0,5 14 0,5 12 0,5 11 0, technik obsługi turystycznej 14 0,5 15 0,5 12 0,5 14 0, RAZEM T Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 cukiernik 8 0, ,5 fryzjer 40 1, , kucharz wielozawodowa , ,5 RAZEM ZSZ 3 Razem RAZEM

30 Nazwa zespołu/ szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Nazwa oddziału w Raciborzu technik Technikum nr 1 ekonomista technik handlowiec klasa I klasa II klasa III klasa IV Razem 50 1, ,0 56 2, ,5 14 0, ,0 15 0, technik spedytor 16 0, ,5 8 0,5 33 1,5 technik logistyk 16 0, , technik organizacji reklamy RAZEM T Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 sprzedawca RAZEM ZSZ II Liceum Profilowane profil socjalny RAZEM II LP RAZEM

31 Nazwa zespołu/szkoły klasa I klasa II klasa III klasa IV Razem Zespół Szkół Mechanicznych w Nazwa oddziału Raciborzu Technikum nr 4 technik mechanik , , ,07 technik elektronik 15 0, , ,5 17 0, ,94 technik informatyk , , ,94 technik elektryk ,5 15 0, ,97 technik energetyk , , ,93 technik mechatronik 17 0, ,53 technik teleinformatyk , ,62 RAZEM T Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 elektromechanik ,05 1 0, ,13 elektryk , , ,87 mechanik pojazdów samochodowych ślusarz RAZEM ZSZ Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych technik mechanik , ,67 technik elektryk , ,33 RAZEM TU 3dD RAZEM

32 Nazwa Placówki klasa I klasa II klasa III Razem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nazwa oddziału Raciborzu Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych technik bhp RAZEM Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oddział ogólny RAZEM Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacja M19- użytkowanie obrabiarek skrawających kwalifikacja B18- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich RAZEM RAZEM

33 Średnia w oddziale w zespołach szkół w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/ ,75 28,84 24,36 24, ,89 31,86 28,33 26,94 24,69 25, ZSO1 ZSO2 ZSE ZSM ZSZ ZSBiRR *W przypadku ZSO 1 uwzględniono również Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi. Nazwa Placówki klasa I klasa II Klasa III Razem Młodzieżowy Ośrodek Nazwa Wychowawczy w oddziału Rudach Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna stolarz RAZEM ZSZS Gimnazjum Specjalne RAZEM GS RAZEM

34 Nazwa Zespołu /szkoły klasa I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI Razem Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 Gimnazjum Specjalne Szkoła Specjalna Przysposabiaj ąca do Pracy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7 Uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczy ch /upośl. w stopniu głębokim/ nazwa oddział u ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w , , ,5 29 2, , , ślusarz RAZEM ,5 36 4,5 11 1, , oddziałó w 34

35 Średnia w oddziale w szkolnictwie specjalnym w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/ ,4 13, ,11 8,95 ZSS MOW / /2014 Nazwa szkoły /placówki Zbiorcze zestawienie informacji o nauczycielach w etatach i osobach 2010/ / / /2014 etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby CKU 20, , , ,87 33 MOS 6, , , ,60 12 MDK 9, , , ,56 14 MOW 34, , , ,77 46 PPP ZSBiRR 32, , , ,09 38 ZSE 48, , , ,52 45 ZSM 70, , , ,23 71 ZSO , , ,56 62 ZSO2 40, , , ,57 40 ZSS 54, , , ,06 63 ZSZ 52, , , ,34 54 Razem 445, , , , Pomimo gwałtownego spadku liczby w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w ciągu ostatnich latach, nie spadła drastycznie zatrudnionych nauczycieli, co jest wynikiem rozważnej polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów szkół w poprzednich latach. 35

36 Nauczyciele pełnozatrudnieni w roku szkolnym 2013/ Stażysta Kontaktowy Mianowany Dyplomowany Nauczyciele niepełnozatrudnieni w roku szkolnym 2013/ Stażysta Kontaktowy Mianowany 32 Dyplomowany 36

37 Rozkład procentowy nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze w roku szkolnym 2013/ % 77% Nauczyciele pełnozatrudnieni w roku szkolnym 2013/2014 Nauczyciele niepełnozatrudnieni w roku szkolnym 2013/2014 ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁY/PLACÓWKI PROJEKTACH UNIJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2013 I DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/ ). Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Równi i wykształceni wyrównywanie szans edukacyjnych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt ukończony i rozliczony r r. Europejski Fundusz Społeczny ,40 zł Budżet państwa 5.694,08 zł ,- zł 6.507,52 zł w postaci najmu sal lekcyjnych ,76 zł 312 Polska 37

38 2). Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu Tytuł projektu Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM PL1 LEO Status w fazie rozliczenia zakończy się w grudniu 2013r. Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt r r. Unijny program FRSE Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci w akcji VETPRO EUR 0 EUR EUR 7 nauczycieli języków obcych ZSM Niemcy (Mainz Nadrenia-Palatynat) Tytuł projektu Młody technik w niemieckiej firmie szansa na start zawodowy PL1 LEO Status do realizacji rozpoczęcie w październiku 2013r. Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt r r. Unijny program FRSE Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci w akcji IVT - mobilność EUR EUR 4 grupy po technikum klas III - praktyka zawodowa miesięczna Niemcy 20 do Moguncji i 20 do Brunszwiku 38

39 Tytuł projektu Nauczyciel facylitator - gwarantem kształcenia aktywizującego PL1 LEO Status rozpocznie się w styczniu 2014r. Okres realizacji r r. projektu Źródło Unijny program FRSE Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci w finansowania akcji VETPRO Całkowita wartość EUR projektu Wartość wkładu 0 EUR własnego Wartość EUR dofinansowania Liczba 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSM uczestniczących w projekcie Państwa w ramach Czechy (Opawa STS CAD/CAM) których realizowany jest/był projekt 3). Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Doskonalenie techników ekonomistów w warunkach niemieckich w trakcie realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS ,79 zł ,79 zł 32 Niemcy 39

40 4). Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Moja szansa na sukces W trakcie realizacji Unia Europejska -Europejski Fundusz Społeczny ,50 zł ,50 zł ,00 zł 98 Polska 5). Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Możemy przekraczać granice Kultura bez G-Hranic Projekt zamknięty (w trakcie rozliczania) r r. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa oraz wkład własny 9.583,46 EUR 1.437,52 EUR (w tym współfinansowane z budżetu państwa 10%- 958,34 EUR oraz wkład własny 5% - 479,18 EUR) 8.145,94 EUR 440 ( dzieci polskie 220 oraz dzieci czeskie 220) Polska, Czechy 40

41 6). Projekty realizowane przez Referat Edukacji Kultury i Sportu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Mam zawód- mam pracę w regionie - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W trakcie realizacji r r. Unia Europejska- Europejski Fundusz Społeczny ,87 zł ,86 zł ,01 zł Docelowo 538 Polska ROZDZIAŁ VI. FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH DOTOWANYCH PRZEZ POWIAT RACIBORSKI. Wykaz szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej Lp Nazwa szkoły niepublicznej Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu, przy ul. Kasprowicza 4 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu, przy ul. Kasprowicza 4 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu, przy ul. Kasprowicza 4 Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO Szkoła w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 81 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 81 Kierunki kształcenia technik administracji Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 81 - technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik logistyk, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik Policealna Szkoła dla Dorosłych Centrum Nauki ekonomista, technik architektury krajobrazu, i Biznesu ŻAK w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 81 technik budownictwa, technik prac biurowych, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik archiwista, florysta, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa

42 Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Raciborzu, przy ul. Słowackiego 48 Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska Eurocollege w Raciborzu, przy ul. Słowackiego 48 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja w Raciborzu, przy ul. Elżbiety 14 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciborzu przy ul. Elżbiety 14 Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Raciborzu, przy ul. Elżbiety 14 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu, przy ul. Elżbiety 14 asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca technik masażysta, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskich, technik logistyk - technik informatyk, technik administracji profil: ekonomiczno- administracyjny, transportowo-spedycyjny - Wysokość dotacji przekazanych szkołom niepublicznym w latach 2010 do 30.IX.2013: Nazwa szkoły Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja W Raciborzu Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych w Raciborzu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła Kwota dotacji w 2010 r. Kwota dotacji w 2011 r. Kwota dotacji w 2012 r. Kwota dotacji Do r zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 42

43 Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych w Raciborzu Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska- EuroCollege w Raciborzu zł zł zł zł zł zł zł zł zł Niepubliczna Policealna Szkoła Turystyki dla Dorosłych w Raciborzu Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Studium Zdrowia i Urody w Raciborzu Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak zł zł zł zł RAZEM zł zł zł zł Liczba słuchaczy w szkołach niepublicznych, na których została przekazana dotacja w latach Nazwa szkoły Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja w Raciborzu Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Uzupełniające Liczba / słuchaczy na r. 16 Liczba / słuchaczy na r. 0 Liczba / słuchaczy na r. Liczba / słuchaczy na r

44 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska- EuroCollege w Raciborzu Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Studium Zdrowia i Urody w Raciborzu Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZAK w Raciborzu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZAK w Raciborzu Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu ZAK w Raciborzu RAZEM

45 Spadek liczby w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na których została przekazana dotacja w stosunku do roku 2012 wynika ze zmiany przepisów prawa oświatowego w tym zakresie. Od 1 stycznia 2013 r. dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. ROZDZIAŁ VII. BUDŻET POWIATU RACIBORSKIEGO DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Informacja o wysokości subwencji oświatowej w latach PLACÓWKA WYKONANIE 2011 WYKONANIE 2012 PLAN NA 2013 ZSO NR 1 PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE ,00 RAZEM , , ,00 ZSO NR 2 PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE RAZEM , , ,00 ZSE PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE RAZEM , , ,00 ZSM PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE , , ,00 RAZEM , , ,00 ZSBIRR PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE ,00 - RAZEM , , ,00 ZSZ PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE RAZEM , , ,00 CKU PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE RAZEM , , ,00 ZSS PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE , ,00 RAZEM , , ,00 45

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO YBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Ekspertyza naukowa Dr Agata Świdzińska

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Bogdan Kruszakin CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Starostwo Powiatowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Sylwia Dzidziul, Renata Chomińska PAŹDZIERNIK 2013 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2012/2013 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 39 przedszkoli prowadzonych przez samorząd. W 192 oddziałach

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo