STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU ANALIZA FUNKCJONOWANIA OŚWIATY PONADGIMNAZJALNEJ NA TERENIE POWIATU RACIBORSKIEGO ORAZ INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PAŹDZIERNIK

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...3 ROZDZIAŁ I. REFORMA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO...4 ROZDZIAŁ II. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU RACIBORSKIEGO 8 ROZDZIAŁ III. REALIZACJA NABORU DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MŁODZIEŻOWYCH W LATACH ORAZ PROGNOZA NABORU W LATACH ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT RACIBORSKI WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 2013 R.13 ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁY/PLACÓWKI PROJEKTACH UNIJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/ ROZDZIAŁ VI. FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH DOTOWANYCH PRZEZ POWIAT RACIBORSKI..41 ROZDZIAŁ VII. BUDŻET POWIATU RACIBORSKIEGO DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 ROZDZIAŁ VIII. INWESTYCJE I REMONTY PRZEPROWADZONE W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 R. ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/ ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO ORAZ O WYNIKACH EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2012/ ROZDZIAŁ X. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW/STUDENTÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM.57 ROZDZIAŁ XI. STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ NA LATA , PRZYJĘTYCH W PAŹDZIERNIKU 2012 R. 59 2

3 WPROWADZENIE Po raz kolejny na Państwa ręce składamy informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu raciborskiego. Pierwszy rozdział opracowania zawiera informacje nt. zmian jakie niesie za sobą reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego, która została zapoczątkowana od roku szkolnego 2012/2013. Kolejny rozdział to przedstawienie docelowej sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Raciborski. Rozdział trzeci podsumowuje nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, począwszy od roku szkolnego 2002/2003. W rozdziale tym zawarto również prognozę dot. ilości i w klasach pierwszych do roku 2019/2020. W kolejnych rozdziałach zostały scharakteryzowane poszczególne szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem realizowanych projektów ze środków zewnętrznych oraz przeprowadzonych inwestycji i remontów. Rozdział VII obrazuje funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym wskazanie wysokości dotacji udzielanych tym szkołom w poszczególnych latach. Jeden z rozdziałów został poświęcony wydatkom szkół/placówek oświatowych. Materiał kończy rozdział, w którym zostały zawarte dane dotyczące zdawalności egzaminów zewnętrznych oraz dane dot. udzielanej pomocy materialnej uczniom/studentom. Istotnym elementem niniejszego opracowania jest wskazanie stopnia realizacji założeń do polityki oświatowej na lata , które zostały przyjęte w październiku 2012 r. Kierownik Referatu Edukacji Kultury i Sportu Danuta Miensopust Wicestarosta Andrzej Chroboczek 3

4 ROZDZIAŁ I. REFORMA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw gruntownie zmieniła model kształcenia zawodowego na poziomie średnim poczynając od zainicjowania wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach i zmodyfikowania klasyfikacji zawodów szkolnych, a na zmianie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kończąc. Nowa definicja podstawy programowej kształcenia w zawodach koncentruje się na efektach kształcenia, a nie na treściach nauczania. W konsekwencji w rozporządzeniu określającym podstawę programową kształcenia w zawodach wskazane są umiejętności, jakie uzyskuje osoba zdobywająca kwalifikacje zawodowe niezależnie od tego czy jest to uczeń szkoły zawodowej, czy też osoba dorosła uczestnicząca w pozaszkolnych formach kształcenia. Na bazie nowej podstawy programowej, która do szkół ponadgimnazjalnych weszła z dniem 1 września 2012 r., są opracowywane programy nauczania realizowane w szkole bądź w formach pozaszkolnych (kursowych), a także kryteria ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Określone są również warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym wymagane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna godzin kształcenia zawodowego. Klasyfikacja zawodów Punktem wyjścia do reformy kształcenia zawodowego jest wyodrębnienie w ramach zawodów szkolnych poszczególnych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych, wskazanych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. W nowym systemie młodzież uczy się zawodu w szkole, przystępując w trakcie kształcenia do egzaminów zewnętrznych z poszczególnych kwalifikacji. Dorośli mogą się uczyć zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając poszczególne kwalifikacje. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Program nauczania kursu musi uwzględniać podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, a jego ukończenie ma umożliwiać przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają możliwość uzupełnienia brakujących kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. 4

5 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenie go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia kształcenia zawodowego, dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się, a także reagowanie szkolnictwa zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. W razie pojawienia się popytu na określoną kwalifikacje, możliwe bowiem będzie szybkie zorganizowanie kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, trwającym znacznie krócej niż cykl nauczania w szkole. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą organizować i prowadzić: - szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna), publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie zawodów, w których kształcą, - publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego lub kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, - ochotnicze hufce pracy, - podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Od roku szkolnego 2013/2014 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu rozpoczyna realizację 2 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji: M19 użytkowanie obrabiarek skrawających (4 grupy 120 słuchaczy) oraz B18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (1 grupa 24 słuchaczy). Zmiany struktury systemu szkolnego Przemiany rynku pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej, jak również nasilenie powiązań globalnych powodują wzrost zapotrzebowania na kształcenie w szkołach przygotowujących do uzyskania certyfikatów potwierdzających posiadanie określonych kwalifikacji ogólnych (świadectwo dojrzałości) lub zawodowych (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe). W tej sytuacji uznano, iż nie ma racji bytu dalsze utrzymywanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego liceum profilowanego, które nie uczy zawodu i nie daje możliwości uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a warunki przygotowania do egzaminu maturalnego oferuje gorsze aniżeli liceum ogólnokształcące. Nie sprawdziły się także szkoły uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych tj. uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz technikum uzupełniające, o czym świadczą spadek zainteresowania tymi 5

6 szkołami i niska skuteczność kształcenia (około połowy rezygnowało z nauki przed ukończeniem szkoły). Ustawa z dn r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) przewiduje, że nauka na IV etapie edukacyjnym realizowana będzie w: 1) trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także otwierającej drogę do dalszego kształcenia począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 2) trzyletnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 3) czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie i świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 4) szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 5) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. W nowym systemie szkolnym będą funkcjonować cztery typy szkół dla dorosłych: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. W szkołach tych stosowana będzie odrębna organizacja kształcenia, o przyjęcie do nich będą mogły ubiegać się osoby mające 18 lat lub kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. Pozostałe dotychczasowe typy szkół dla dorosłych zostaną wygaszone. 6

7 Wygaszanie niektórych typów szkół w latach Szkoła Typ szkoły Termin wstrzymania naboru do klas I dla młodzieży dla dorosłych liceum profilowane uzupełniające liceum ogólnokształcące technikum uzupełniające zasadnicza szkoła zawodowa technikum liceum profilowane uzupełniające liceum ogólnokształcące 1 wrzesień wrzesień 2012 dla dorosłych technikum uzupełniające 1 wrzesień 2013 Z dniem 1 września 2012 r. dotychczasowe 2 letnie szkoły zawodowe stały się 3 letnimi zasadniczymi szkołami zawodowymi. Do 31 sierpnia 2015 r. organy prowadzące mogą przekształcić w licea ogólnokształcące dla dorosłych dotychczasowe: - szkoły uzupełniające dla młodzieży (licea ogólnokształcące i technika), - szkoły uzupełniające dla dorosłych (licea ogólnokształcące i technika), - zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea profilowane dla dorosłych. Docelowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 1 września 2015 r. Dla młodzieży 3 letnia zasadnicza szkoła zawodowa 4 letnie technikum 3 letnie liceum ogólnokształcące Dla dorosłych 3 letnie liceum ogólnokształcące Kształcenie zawodowe w formach kursowych Reforma otwiera także możliwość podnoszenia jakości kształcenia zawodowego poprzez konsolidację zasobów kadrowych oraz technodydaktycznych szkół i placówek oświatowych. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki kształcenia ustawicznego lub kształcenia praktycznego może je połączyć w zespół zwany centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. W skład takiego centrum powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum lub szkoła policealna). Zadaniem takiego centrum jest obowiązek prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, we współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 7

8 ROZDZIAŁ II. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU RACIBORSKIEGO. W związku ze zmianami w strukturze systemu szkolnego zachodzi konieczność dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Raciborski do obowiązujących przepisów prawa. Zatem z dniem 31 sierpnia 2014 r. konieczna jest likwidacja n/w typów szkół w poszczególnych zespołach szkół, m.in. ze względu na brak naboru i w tychże szkołach. Typy szkół do likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r. Lp. Nazwa zespołu szkół Typy szkół 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 5. Zespół Szkół Mechanicznych 6. Zespół Szkół Zawodowych 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna Nr 1 Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych III Liceum Profilowane Technikum Uzupełniające Nr 2 Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych III Liceum Ogólnokształcące V Liceum Profilowane Technikum Uzupełniające Nr 1 IV Liceum Profilowane Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Dorosłych III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 8

9 Docelowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego podległego pod Powiat Raciborski od dnia 1 września 2014 r. Lp. Nazwa zespołu szkół Typy szkół (wg stanu na 1 września 2014r.) 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza Liceum Plastyczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 3. Zespół Szkół Ekonomicznych II Liceum Profilowane Technikum Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych 4. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych Technikum Nr 2 Zasadnicza szkoła Zawodowa Nr 2 Szkoła Policealna Nr 2 5. Zespół Szkół Mechanicznych 6. Zespół Szkół Zawodowych 7. Zespół Szkół Specjalnych 8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 9. Centrum Kształcenia Ustawicznego Technikum Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych Technikum Nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 Gimnazjum Specjalne Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7 Gimnazjum Specjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych Po ukończeniu nauki przez II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu szkoły te zostaną również zlikwidowane. 9

10 Ofertę edukacyjną uzupełniają również publiczne szkoły i placówki oświatowe, dla których Powiat Raciborski nie jest organem prowadzącym. Lp Nazwa zespołu szkół Typy szkół Organ prowadzący Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Racibórz ul. Adamczyka 14 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej Racibórz ul. Karola Miarki 4 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 1 Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr Racibórz ul. Warszawska 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Im. Janusza Kusocińskiego Racibórz ul. Kozielska 19 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Specjalna Publiczne Gimnazjum Specjalne Technikum Specjalne Nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 Specjalne Technikum Uzupełniające Nr 3 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Specjalne Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Publiczne Gimnazjum Specjalne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego I Liceum Profilowane Minister Sprawiedliwości Województwo Śląskie Województwo Śląskie Województwo Śląskie Województwo Śląskie ROZDZIAŁ III. REALIZACJA NABORU DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MŁODZIEŻOWYCH W LATACH ORAZ PROGNOZA NABORU W LATACH Poniższa tabela obrazuje nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, począwszy od roku szkolnego 2002/2003, na obecnym roku szkolnym skończywszy. Spadek liczby uruchamianych następuje stopniowo od roku szkolnego 2006/2007. Od roku szkolnego 2007/2008 do roku szkolnego 2013/2014 klas pierwszych zmniejszyła się o 16. Według prognozy demograficznej w roku szkolnym 2019/2020 może zmniejszyć się o kolejne 5. W ostatnich latach szkolnych zauważalny jest wzrost zainteresowania młodzieży szkolnictwem zawodowym, tj. nauką w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. W bieżącym roku szkolnym nastąpił nieznaczny spadek zainteresowania liceami ogólnokształcącymi. W stosunku do lat poprzednich spadła również średnia w oddziałach klas pierwszych. 10

11 W roku szkolnym 2014/2015 przewiduje się kolejny spadek liczby w klasach pierwszych do 35. Należy również zauważyć, iż z roku na rok maleje przyjętych spoza powiatu raciborskiego. REALIZACJA NABORU Absolwenci gimnazjów z terenu powiatu raciborskiego Uczniowie spoza powiatu raciborskiego Razem Ilośc kl.i (w tym ZSZ) stosunek procentowy ZSZ do ilości 24% 21% 21% 23% 25% 26% 24% 27% 28% 30% 31% 30% ogółem (w tym T) stosunek procentowy techników do ilości 19% 20% 23% 26% 27% 32% 33% 31% 33% 37% 36% 41% ogółem (w tym LP) stosunek procentowy liceów profilowanych do ilości 24% 25% 21% 18% 12% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% ogółem RAZEM Oddziały technikum + zasadnicza szkoła zawodowa (w tym LO) stosunek procentowy liceów ogólnokształcących do ilości ogółem średnia w oddziale 33% 34% 35% 33% 35% 36% 39% 37% 37% 30% 33% 30% 30,7 31,6 32,4 33,0 32,6 31,7 30,3 29,1 29,9 29,4 30,6 29,1 11

12 PROGNOZA przy założeniu, że spoza powiatu będzie 15% z ogólnej liczby III klasy gimnazjum terenu z powiatu raciborskiego przy założeniu średnio 30 w oddziale 24 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 24 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 23 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 22 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 22 oddziały do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe 21 do podziału pomiędzy technika i zasadnicze szkoły zawodowe licea profilowane od 1 września 2012 r. są wygaszane prognoza liceów włącznie z liceum plastycznym 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 12

13 ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT RACIBORSKI WG SIO NA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 UL. KASPROWICZA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Klasa I II III Razem Średnia na oddział Typ szkoły I Liceum Ogólnokształcące Klasa I II III Razem Średnia na oddział ,76 Typ szkoły Liceum Plastyczne Klasa I II III Razem Średnia na oddział ,33 13

14 b) informacja o nauczycielach Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Klasa I II III Razem Średnia na oddział nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,67 5,64 11,66 37,59 55,56 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 3, , ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły II Liceum Ogólnokształcące Klasa I II III Razem Średnia na oddział 32 32,4 31,3 31,86 b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0 1, ,86 37,57 14

15 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 2, ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH UL. GIMNAZJALNA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Technikum nr 1 Klasa I II III IV Razem Średnia na oddział 32,25 32,33 24,60 26,50 28,43 Typ szkoły Liceum profilowane Klasa I II III Razem Średnia na oddział Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Klasa I II III Razem Średnia na oddział

16 b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,70 2,00 16,00 25,82 44,52 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 4 4 7, ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH UL. ZAMKOWA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Technikum nr 4 Klasa I II III IV Razem Średnia na oddział 30,80 27,6 26,40 28,75 28,36 Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Klasa I II III Razem Średnia na oddział 26,25 28,5 24,75 26,50 16

17 Typ szkoły Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych Klasa I II III Razem Średnia na oddział b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,93 5,07 25, ,23 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby , ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I RZEMIOSŁ RÓŻNYCH UL. WILEŃSKA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Technikum Nr 2 Klasa I II III IV Razem Średnia na oddział ,83 Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Klasa I II III Razem Średnia na oddział 28 24, ,66 17

18 b) informacja o nauczycielach wg SIO na 30 września 2013r. nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w etatach 1,41 5,29 6,18 20,21 33,09 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 3 4 5, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH UL. WILEŃSKA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Technikum nr 3 Klasa I II III IV Razem Średnia na oddział Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Klasa I II III Razem Średnia na oddział 24,5 24, ,4 18

19 b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudniony ch w etatach - 2,42 18,82 26,10 47,34 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 4 4 6, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UL. ZAMKOWA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Szkoła Policealna dla Dorosłych Klasa I II Razem Średnia na oddział Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Klasa I II III Razem Średnia na oddział ,33 grup uczestników Średnia uczestników KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY trwa od września do stycznia 2015 Kwalifikacja M19 użytkowanie obrabiarek skrawających

20 grup uczestników Średnia uczestników KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY trwa od września do stycznia 2015 Kwalifikacja B18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,5 2,43 8,78 9,16 20,87 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby SZKOLNICTWO SPECJALNE 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH UL. KRÓLEWSKA RACIBÓRZ a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 Klasa I II III IV V VI Razem ,5 2 1, Średnia na oddział 5 7,5 11 7, ,89 20

21 Typ szkoły Gimnazjum Specjalne Klasa I II III Razem 2,5 2, Średnia na oddział 9,60 11,60 6,67 9,13 Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 Klasa I II III Razem Średnia na oddział Typ szkoły Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Klasa I II III Razem 1,5 2 0, Średnia na oddział 9, ,75 b) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 0,58 11, ,39 58,06 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby ,

22 2. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY UL. SZKOLNA RUDY a) informacja o ilości i w poszczególnych oddziałach Typ szkoły Gimnazjum Specjalne Klasa I II III Razem Średnia na oddział ,33 Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Klasa I II III Razem Średnia na oddział b) informacja o nauczycielach wg SIO na 30 września 2013r. nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych w etatach 1,5 20,16 10,50 4,61 36,77 c) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 6 6 7,5 9 22

23 POZOSTAŁE PLACÓWKI PODLEGŁE POWIATOWI RACIBORSKIEMU 1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNA PEDAGOGICZNA UL. JANA RACIBÓRZ a) informacja o nauczycielach wg SIO na 30 września 2013r. nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w etatach b) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 2, c) ilość wydanych przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu orzeczeń i opinii Rok szkolny Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych 2010/ / /

24 2. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY UL. STALMACHA RACIBÓRZ a) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatr udnionych Bez stopnia 1 0 Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w etatach 1 0,5 2 3,39 3,67 10,56 b) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby 1, c) zadania realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu l.p. Nazwa koła 1. Zespół wokalny MIRAŻ 2. Emisja głosu-młodzież i interpretacja piosenki estradowej 3. Pracownia artystyczna Bonifacy 3 grupy 4. Malarstwo i rysunek studyjny 5. Pracownia ceramiki artystycznej 6. Techniki plastyczne MALUSZKI 2 grupy 7. Akademia Młodego Artysty 2 grupy 8. Studio Plastyki Grupa teatralna 9. 4 Ściana - 2 grupy 10. Studio recytatorskie 11. Zespół taneczny Mini REWIA Koło Tańca Towarzyskiego REWIA tańce standardowe 12. i latynoamerykańskie 13. Koło Tańca Towarzyskiego REWIA tańce latynoamerykańskie 14. Koło Tańca Towarzyskiego REWIA zajęcia indywidualne 4 grupy 15. Zespół Taneczny REWIA 16. Zajęcia taneczno- rytmiczne MALUSZKI 2 grupy Taniec towarzyski- SP kontynuacja Taniec towarzyski Młodzież/grupa początkująca 3 grupy 24

25 19. Taniec towarzyski Młodzież/kontynuacja 20. Taniec towarzyski- Młodzież/grupa zaawansowana 21. Taniec towarzyski Młodzież PRACTICE 22. Zespół Taneczny REWIA 23. Koło Tańca Towarzyskiego REWIA zajęcia indywidualne Koło Tańca Towarzyskiego REWIA tańce standardowe 24. i latynoamerykańskie Koło Tańca Towarzyskiego REWIA grupa starsza: standard Teatr KODO - gimnazjum 27. Grupa teatralno-kabaretowa IRREALIS 28. STUDIO BAŚNI 29. Koło emisji głosu dla dzieci i młodzieży- 2 grupy 30. Taniec nowoczesny 2 grupy 31. ŚWIETLICA Łączna wychowanków w Placówce wynosi 536 osób, z tego 17 to osoby spoza Powiatu Raciborskiego. 3. MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY UL. KLASZTORNA RACIBÓRZ a) informacja o nauczycielach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach pełnozatrudnionych w osobach niepełnozatrudnionych Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem w etatach 0,5 0,83 2,33 3,94 7,60 b) informacja o pracownikach administracji i obsługi Liczba pracowników niepedagogicznych Administracja Obsługa Etaty Osoby Etaty Osoby c) zadania realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy L.P Nazwa koła sportowego 1. Koszykówka 2. Akrobatyka 3. Gimnastyka korekcyjna 4. Pływanie korekcyjne 5. Szachy 6. Piłka siatkowa 7. Tenis stołowy 8. Siłownia 9. Nowoczesne formy ruchu 10. Piłka nożna 25

26 Zbiorcze zestawienie ilości, wg stanu na dzień 30 września 2013r. Nazwa zespołu/ szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Raciborzu I Liceum Ogólnokształcące Nazwa oddziału klasa I klasa II klasa II Razem matemhumanist matem.-fizyczn matem.-inform biolog.-chemicz biolog.- geograficz matem.-geograf humanistyczna lingwistyczna RAZEM I LO Liceum Plastyczne techniki graficzne fotografia fot/tech.graf RAZEM LP Gimnazjum z Oddziałami gimnazjum Dwujęzycznymi RAZEM G LO dla Dorosłych RAZEM LOdD RAZEM

27 Nazwa zespołu/ szkoły klasa I klasa II Klasa III Razem Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w ZSO Nr 2 w Raciborzu Nazwa oddziału Klasa o kierunku ścisłym Klasa o kierunku przyrodniczo - medycznym Klasa o kierunku politechniczo - medycznym Klasa o kierunku biznesowym Klasa o kierunku politechniczno - ekonomicznym Klasa o kierunku komunikacja społeczna Klasa o kierunku turystyczno - prozdrowotnym Klasa matematyczno - fizyczna Klasa biologiczno - chemiczna Klasa humanistyczna Klasa informatyczno - matematyczna Klasa społeczno - prawna Razem

28 Nazwa zespołu/szkoły klasa I klasa II klasa III klasa IV Razem Zespół Szkół Budowlanych i Nazwa oddziału Rzemiosł Różnych w Raciborzu Technik budownictwa 44 1, , Technik geodeta 19 0,5 15 0,5 16 0, ,5 Technikum Nr 2 Technik architektury krajobrazu Technik ochrony środowiska , ,5 RAZEM T Murarz - tynkarz 17 0,5 16 0, Murarz , ,5 Stolarz 8 0,5 11 0,5 7 0, ,5 Monter sieci, instalacji i urządzeń 9 0,5 7 0, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 sanitarnych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie , ,5 17 0,5 15 0, , ,5 Cieśla Ogrodnik RAZEM ZSZ RAZEM

29 Nazwa zespołu/szkoły klasa I klasa II klasa III klasa IV razem Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu Nazwa oddziału Technikum nr 3 technik żywienia i usług gastronomicznych (I i II) / technik żywienia i gospodarstwa domowego (III i IV) , ,5 technik usług fryzjerskich ,5 7 0,5 5 0,5 20 1,5 technik analityk ,5 10 0, technik hotelarstwa 16 0,5 14 0,5 12 0,5 11 0, technik obsługi turystycznej 14 0,5 15 0,5 12 0,5 14 0, RAZEM T Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 cukiernik 8 0, ,5 fryzjer 40 1, , kucharz wielozawodowa , ,5 RAZEM ZSZ 3 Razem RAZEM

30 Nazwa zespołu/ szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Nazwa oddziału w Raciborzu technik Technikum nr 1 ekonomista technik handlowiec klasa I klasa II klasa III klasa IV Razem 50 1, ,0 56 2, ,5 14 0, ,0 15 0, technik spedytor 16 0, ,5 8 0,5 33 1,5 technik logistyk 16 0, , technik organizacji reklamy RAZEM T Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 sprzedawca RAZEM ZSZ II Liceum Profilowane profil socjalny RAZEM II LP RAZEM

31 Nazwa zespołu/szkoły klasa I klasa II klasa III klasa IV Razem Zespół Szkół Mechanicznych w Nazwa oddziału Raciborzu Technikum nr 4 technik mechanik , , ,07 technik elektronik 15 0, , ,5 17 0, ,94 technik informatyk , , ,94 technik elektryk ,5 15 0, ,97 technik energetyk , , ,93 technik mechatronik 17 0, ,53 technik teleinformatyk , ,62 RAZEM T Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 elektromechanik ,05 1 0, ,13 elektryk , , ,87 mechanik pojazdów samochodowych ślusarz RAZEM ZSZ Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych technik mechanik , ,67 technik elektryk , ,33 RAZEM TU 3dD RAZEM

32 Nazwa Placówki klasa I klasa II klasa III Razem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nazwa oddziału Raciborzu Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych technik bhp RAZEM Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oddział ogólny RAZEM Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacja M19- użytkowanie obrabiarek skrawających kwalifikacja B18- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich RAZEM RAZEM

33 Średnia w oddziale w zespołach szkół w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/ ,75 28,84 24,36 24, ,89 31,86 28,33 26,94 24,69 25, ZSO1 ZSO2 ZSE ZSM ZSZ ZSBiRR *W przypadku ZSO 1 uwzględniono również Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi. Nazwa Placówki klasa I klasa II Klasa III Razem Młodzieżowy Ośrodek Nazwa Wychowawczy w oddziału Rudach Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna stolarz RAZEM ZSZS Gimnazjum Specjalne RAZEM GS RAZEM

34 Nazwa Zespołu /szkoły klasa I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI Razem Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 Gimnazjum Specjalne Szkoła Specjalna Przysposabiaj ąca do Pracy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7 Uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczy ch /upośl. w stopniu głębokim/ nazwa oddział u ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w oddziałó w ucznió w , , ,5 29 2, , , ślusarz RAZEM ,5 36 4,5 11 1, , oddziałó w 34

35 Średnia w oddziale w szkolnictwie specjalnym w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/ ,4 13, ,11 8,95 ZSS MOW / /2014 Nazwa szkoły /placówki Zbiorcze zestawienie informacji o nauczycielach w etatach i osobach 2010/ / / /2014 etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby CKU 20, , , ,87 33 MOS 6, , , ,60 12 MDK 9, , , ,56 14 MOW 34, , , ,77 46 PPP ZSBiRR 32, , , ,09 38 ZSE 48, , , ,52 45 ZSM 70, , , ,23 71 ZSO , , ,56 62 ZSO2 40, , , ,57 40 ZSS 54, , , ,06 63 ZSZ 52, , , ,34 54 Razem 445, , , , Pomimo gwałtownego spadku liczby w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w ciągu ostatnich latach, nie spadła drastycznie zatrudnionych nauczycieli, co jest wynikiem rozważnej polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów szkół w poprzednich latach. 35

36 Nauczyciele pełnozatrudnieni w roku szkolnym 2013/ Stażysta Kontaktowy Mianowany Dyplomowany Nauczyciele niepełnozatrudnieni w roku szkolnym 2013/ Stażysta Kontaktowy Mianowany 32 Dyplomowany 36

37 Rozkład procentowy nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze w roku szkolnym 2013/ % 77% Nauczyciele pełnozatrudnieni w roku szkolnym 2013/2014 Nauczyciele niepełnozatrudnieni w roku szkolnym 2013/2014 ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁY/PLACÓWKI PROJEKTACH UNIJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2013 I DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/ ). Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Równi i wykształceni wyrównywanie szans edukacyjnych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt ukończony i rozliczony r r. Europejski Fundusz Społeczny ,40 zł Budżet państwa 5.694,08 zł ,- zł 6.507,52 zł w postaci najmu sal lekcyjnych ,76 zł 312 Polska 37

38 2). Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu Tytuł projektu Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM PL1 LEO Status w fazie rozliczenia zakończy się w grudniu 2013r. Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt r r. Unijny program FRSE Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci w akcji VETPRO EUR 0 EUR EUR 7 nauczycieli języków obcych ZSM Niemcy (Mainz Nadrenia-Palatynat) Tytuł projektu Młody technik w niemieckiej firmie szansa na start zawodowy PL1 LEO Status do realizacji rozpoczęcie w październiku 2013r. Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt r r. Unijny program FRSE Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci w akcji IVT - mobilność EUR EUR 4 grupy po technikum klas III - praktyka zawodowa miesięczna Niemcy 20 do Moguncji i 20 do Brunszwiku 38

39 Tytuł projektu Nauczyciel facylitator - gwarantem kształcenia aktywizującego PL1 LEO Status rozpocznie się w styczniu 2014r. Okres realizacji r r. projektu Źródło Unijny program FRSE Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci w finansowania akcji VETPRO Całkowita wartość EUR projektu Wartość wkładu 0 EUR własnego Wartość EUR dofinansowania Liczba 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSM uczestniczących w projekcie Państwa w ramach Czechy (Opawa STS CAD/CAM) których realizowany jest/był projekt 3). Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Doskonalenie techników ekonomistów w warunkach niemieckich w trakcie realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS ,79 zł ,79 zł 32 Niemcy 39

40 4). Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Moja szansa na sukces W trakcie realizacji Unia Europejska -Europejski Fundusz Społeczny ,50 zł ,50 zł ,00 zł 98 Polska 5). Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Możemy przekraczać granice Kultura bez G-Hranic Projekt zamknięty (w trakcie rozliczania) r r. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa oraz wkład własny 9.583,46 EUR 1.437,52 EUR (w tym współfinansowane z budżetu państwa 10%- 958,34 EUR oraz wkład własny 5% - 479,18 EUR) 8.145,94 EUR 440 ( dzieci polskie 220 oraz dzieci czeskie 220) Polska, Czechy 40

41 6). Projekty realizowane przez Referat Edukacji Kultury i Sportu Tytuł projektu Status Okres realizacji projektu Źródło finansowania Całkowita wartość projektu Wartość wkładu własnego Wartość dofinansowania Liczba uczestniczących w projekcie Państwa w ramach których realizowany jest/był projekt Mam zawód- mam pracę w regionie - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W trakcie realizacji r r. Unia Europejska- Europejski Fundusz Społeczny ,87 zł ,86 zł ,01 zł Docelowo 538 Polska ROZDZIAŁ VI. FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH DOTOWANYCH PRZEZ POWIAT RACIBORSKI. Wykaz szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej Lp Nazwa szkoły niepublicznej Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu, przy ul. Kasprowicza 4 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu, przy ul. Kasprowicza 4 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu, przy ul. Kasprowicza 4 Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO Szkoła w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 81 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 81 Kierunki kształcenia technik administracji Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 81 - technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik logistyk, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik Policealna Szkoła dla Dorosłych Centrum Nauki ekonomista, technik architektury krajobrazu, i Biznesu ŻAK w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 81 technik budownictwa, technik prac biurowych, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik archiwista, florysta, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa

42 Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Raciborzu, przy ul. Słowackiego 48 Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska Eurocollege w Raciborzu, przy ul. Słowackiego 48 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja w Raciborzu, przy ul. Elżbiety 14 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciborzu przy ul. Elżbiety 14 Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Raciborzu, przy ul. Elżbiety 14 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu, przy ul. Elżbiety 14 asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca technik masażysta, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskich, technik logistyk - technik informatyk, technik administracji profil: ekonomiczno- administracyjny, transportowo-spedycyjny - Wysokość dotacji przekazanych szkołom niepublicznym w latach 2010 do 30.IX.2013: Nazwa szkoły Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja W Raciborzu Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych w Raciborzu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła Kwota dotacji w 2010 r. Kwota dotacji w 2011 r. Kwota dotacji w 2012 r. Kwota dotacji Do r zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 42

43 Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych w Raciborzu Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska- EuroCollege w Raciborzu zł zł zł zł zł zł zł zł zł Niepubliczna Policealna Szkoła Turystyki dla Dorosłych w Raciborzu Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Studium Zdrowia i Urody w Raciborzu Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak zł zł zł zł RAZEM zł zł zł zł Liczba słuchaczy w szkołach niepublicznych, na których została przekazana dotacja w latach Nazwa szkoły Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja w Raciborzu Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Uzupełniające Liczba / słuchaczy na r. 16 Liczba / słuchaczy na r. 0 Liczba / słuchaczy na r. Liczba / słuchaczy na r

44 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciborzu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Raciborzu Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO Szkoła w Raciborzu Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska- EuroCollege w Raciborzu Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Studium Zdrowia i Urody w Raciborzu Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZAK w Raciborzu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZAK w Raciborzu Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu ZAK w Raciborzu RAZEM

45 Spadek liczby w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na których została przekazana dotacja w stosunku do roku 2012 wynika ze zmiany przepisów prawa oświatowego w tym zakresie. Od 1 stycznia 2013 r. dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. ROZDZIAŁ VII. BUDŻET POWIATU RACIBORSKIEGO DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Informacja o wysokości subwencji oświatowej w latach PLACÓWKA WYKONANIE 2011 WYKONANIE 2012 PLAN NA 2013 ZSO NR 1 PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE ,00 RAZEM , , ,00 ZSO NR 2 PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE RAZEM , , ,00 ZSE PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE RAZEM , , ,00 ZSM PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE , , ,00 RAZEM , , ,00 ZSBIRR PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE ,00 - RAZEM , , ,00 ZSZ PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE RAZEM , , ,00 CKU PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE RAZEM , , ,00 ZSS PŁACE I POCHODNE , , ,00 RZECZÓWKA , , ,00 INWESTYCJE , ,00 RAZEM , , ,00 45

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Augustowskie Centrum Edukacyjne zostało przekształcone w styczniu 2002 r. przez organ prowadzący tj. Starostę Powiatu Augustowskiego z dotychczasowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Numer Nazwa tabeli Strona

Numer Nazwa tabeli Strona ZAŁĄCZNIKI DO POLITYKI OŚWIATOWEJ NA LATA 2012-2015 (STAN NA 30.06.2012 R.) Numer Nazwa tabeli Strona Tabela nr 1 Liczba etatów pedagogicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w latach szkol. 2009/10-2011/12

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów (w tym 1 społeczne), 3 licea

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego Białystok,17 marca 2011r. 1 Potrzeba i cel uchwalenia projektowanych zmian Analiza stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015 Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu marzec 2015 Szkolnictwo ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015 Licea ogólnokształcące 1027 uczniów 30% Technika 1585 uczniów 47% Szkoły

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego i o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

1. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego i o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 1. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego i o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 1) Egzamin maturalny A. Informacja o liczbie absolwentów szkół średnich

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 marca 2011 roku PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO (nabór do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Funkcjonowanie szkół niepublicznych i placówek dotowanych przez Powiat Wodzisławski

Rozdział IV. Funkcjonowanie szkół niepublicznych i placówek dotowanych przez Powiat Wodzisławski Rozdział IV Funkcjonowanie szkół niepublicznych i placówek dotowanych przez Powiat Wodzisławski 1 1. Informacja o szkołach i placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Przez dziesiątki lat wy uczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR l!bjg]5/204 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 204 roku w sprawie ustalenia liczby klas pierwszych oraz liczby i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r. ul. Głowackiego 5 UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia zawodów oraz określenia limitów naboru w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego SZKOŁY DLA MŁODZIEśY 1) Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śl. Dyrektor: Anna

Bardziej szczegółowo

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Przedszkola Rok urodzenia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Wiek Kl VI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3312/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 3312/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 3312/2017 w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2017/2018 szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na zakończenie cyklu kształcenia - absolwenci szkół w roku szk. 2015/2016 MIASTO LEGNICA

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na zakończenie cyklu kształcenia - absolwenci szkół w roku szk. 2015/2016 MIASTO LEGNICA kwalifikacja AP EDUKACJA - ODDZIAŁ W LEGNICY, LEGNICA UL. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 5D AP EDUKACJA - POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH W LEGNICY Florysta 9 2 230 210 22,2 91,3 R26 2 3 1 3 22,2 33,3

Bardziej szczegółowo