RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W II półroczu 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W II półroczu 2010 ROKU"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W II półroczu 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 r.

2 1

3 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi zaleceniami prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Niniejsze opracowanie zawiera analizę skali i struktury bezrobocia w zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z punktu widzenia ofert zatrudnienia zgłaszanych do Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Przedstawiono także analizę zawodów wykazujących deficytowość lub nadwyżkę pracowników. Zjawiska zachodzące na stołecznym rynku pracy analizowane są od wielu lat na bieżąco i z doświadczeń tych wynika, że specyfika warszawskiego rynku pracy z pewnością nie będzie właściwą miarą i punktem odniesienia dla innych regionów kraju. Podstawą niniejszego opracowania są dane zawarte w załączniku 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miesiąca pracy oraz oferty pracy oraz w załączniku 3 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - do sprawozdania MPiPS 01 o rynku pracy, za okres Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Raport Urzędu Pracy m.st. Warszawy 2010 r.. Raport przygotowano na podstawie wskazówek zawartych w opracowaniu Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy Warszawa 2003 oraz na podstawie analizy mierników zawartych w tabelach raportu. Uwzględniono również wskazówki przekazywane na bieżąco przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z uwagi na fakt, że od II połowy 2010 roku obowiązuje nowa kwalifikacja zawodów i specjalności, a klucz przejścia nie pozwala na jednoznaczne przyporządkowanie starych zawodów nowym (wg 6-cyfrowego kodu), wszystkie tablice dotyczą wyłącznie II półrocza 2010 roku a nie narastająco całego roku. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Na koniec grudnia 2010 r. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy zarejestrowanych było osób bezrobotnych tj. o więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W Warszawie reprezentowane są pewne grupy zawodowe i specjalności, które od lat generują stały napływ bezrobotnych, a jednocześnie dużą grupę stanowią osoby reprezentujące zawody stale poszukiwane na stołecznym rynku pracy. Biorąc zatem pod uwagę wartości bezwzględne należy podkreślić, że wśród pozycji znajdujących się w tabeli T-II/P-1, określających zawody bezrobotnych, tylko zaledwie w 123 przypadkach nie odnotowaliśmy reprezentantów danego zawodu. 2

4 Bezrobotni wg zawodów (wybrane grupy) stan na koniec 2010 r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni absolwencirazem Bezrobotni powyżej 12 m-cyrazem 1 "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "411004" Technik prac biurowych* "331403" Technik ekonomista* "515303" Robotnik gospodarczy "263102" Ekonomista "911207" Sprzątaczka biurowa "311504" Technik mechanik* "432103" Magazynier "722204" Ślusarz* "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu "522305" Technik handlowiec* "832203" Kierowca samochodu osobowego "331301" Księgowy "412001" Sekretarka "931301" Robotnik budowlany "332203" Przedstawiciel handlowy "713102" Malarz budowlany "512001" Kucharz* "523002" Kasjer handlowy "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "513101" Kelner* "941201" Pomoc kuchenna "334306" Technik administracji* "723105" Mechanik samochodów osobowych "933304" Robotnik magazynowy Specjalista do spraw organizacji usług 27 "242222" gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 28 "753105" Krawiec* "235107" Pedagog "241304" Specjalista bankowości "722314" Tokarz w metalu "263304" Politolog "242217" Specjalista administracji publicznej "311303" Technik elektryk* Specjalista do spraw 35 "242218" badań społecznoekonomicznych "514101" Fryzjer*

5 37 "312204" Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "962902" Dozorca "263401" Psycholog "711202" Murarz* "261906" Prawnik legislator "712601" Hydraulik "112016" Dyrektor wykonawczy "752205" Stolarz* "312304" Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym "422602" Recepcjonista "121303" Naczelnik / kierownik wydziału "751201" Cukiernik* "732303" Introligator poligraficzny Najliczniejszą wśród zarejestrowanych grupę stanowią osoby bez zawodu osoby, w tym 882 osoby długotrwale bezrobotne. W rejestrze Urzędu nadal pozostaje wiele osób deklarujących zawód sprzedawcy (2.440 osób), technika prac biurowych (1.693 osoby), technika ekonomisty (942 osoby), robotnika gospodarczego (826 osób), ekonomisty (751 osób). Nie należy jednak analizować tego złożonego problemu zwracając uwagę tyko na liczby bezwzględne, gdyż nie wskazują one na główne problemy występujące na rynku pracy. Elementem analizy znakomicie wskazującym zagrożenia ujawniające się na stołecznym rynku pracy jest badanie struktury bezrobocia wg tzw. dużych grup zawodowych, prowadzone z uwzględnieniem procentowego wskaźnika udziału każdej z nich w całej populacji osób bezrobotnych. Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych (kod 2-cyfrowy) stan na koniec 2010 r. Lp Bezrobotni Kod Bezrobotni Bezrobotni Bezrobotne powyżej 12 grupy Nazwa grupy zawodów absolwencirazem ogółem kobiety m-cy - zawodów razem 1 "52" Sprzedawcy i pokrewni 10, ,1406 5, , "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 7, ,6522 3,4904 7, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 7,474 9, ,9622 5, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 6,6693 8, ,4545 5, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 6, ,204 3,6792 7,5351 4

6 6 "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i 6,2998 3,0592 5,3773 6,4351 technicznych 7 "51" Pracownicy usług osobistych 6,2907 6,8618 5,6603 6, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń 5,7336 0,2396 1,9812 6,4765 i pokrewni 9 "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i 4,336 3, ,3586 3,4409 technicznych 10 "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem 4,1273 0,1166 0,4716 4,6981 elektryków) 11 "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 2,8846 4,9515 0,4717 2, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, 2,7924 1,2164 0,0943 3,4987 budownictwie i transporcie 13 "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,7685 0,086 0,6603 2, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów 2,6254 2,8012 1,1319 2,5724 tekstylnych i pokrewni 15 "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i 2,247 1,3514 0,7547 2,0926 ewidencji materiałowej 16 "74" Elektrycy i elektronicy 1,943 0,3809 0,4717 2, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 1,8625 3,0039 3,6792 1, "42" Pracownicy obsługi klienta 1,6956 2,7951 1,8867 1, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 1,5855 1,1611 0,6603 1, "54" Pracownicy usług ochrony 1,4959 0,1966 0,0943 1, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach 1,4692 1,1303 0,4717 1,8113 prostych 22 "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, 1,2426 1,5294 2,3585 1,1663 kultury i pokrewny 23 "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i 1,0461 0,5096 0,1886 1,2324 przetwórczych 24 "22" Specjaliści do spraw zdrowia 1,0163 1,7201 4,3395 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0,9835 1,4804 1,698 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,9536 0,9092 0,3773 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 0,8493 0,6265 0,1886 0,8933 i dyrektorzy generalni 28 "35" Technicy informatycy 0,8314 0,3193 2,3585 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,7361 1,2594 0,283 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych 0,6883 0,3195 1,2263 0, "82" Monterzy 0,6616 0,3317 0,0943 0,7444 5

7 32 "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,5156 0,6389 0,566 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,5037 0,3194 0,1887 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych 0,4679 0,4792 0,0943 0,3805 branżach usługowych 35 "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,4202 0,3808 0,283 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,2772 0, , "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i 0,0119 0, ,0083 rybołówstwie 38 "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi 0,0119 0, ,0248 na ulicach 39 "62" Leśnicy i rybacy 0, "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,006 0, , "01" Oficerowie sił zbrojnych 0,003 0, "03" Żołnierze szeregowi 0, ,0083 Najliczniej reprezentowanymi grupami zawodowymi wśród wszystkich zarejestrowanych (według dużych grup zawodowych - kod 2-cyfrowy) są: sprzedawcy i pokrewni, średni personel do spraw biznesu i administracji, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania. Natomiast najniższy wskaźnik można odnotować w grupach: żołnierze szeregowi, oficerowie sił zbrojnych, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, leśnicy i rybacy, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach. W 2010 r. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy zarejestrowano osób bezrobotnych (w tym kobiet), czyli: o bezrobotnych mniej, o 512 bezrobotnych kobiet mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W 2010 r. wśród osób rejestrujących się najliczniejszą grupę stanowiły osoby poprzednio pracujące, ich liczba wynosiła , co stanowi 82,9% ogółu zarejestrowanych. Bezrobotnych dotychczas nie pracujących było 9.087, tj. 17,1% ogółu napływu, a osób (62 % zarejestrowanych) zarejestrowano po raz kolejny. W omawianym okresie, w porównaniu do roku 2009, spadła liczba osób, które zarejestrowały się w Urzędzie (o osób). Wśród rejestrujących się w 2010 r. były osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli o 726 osób mniej niż w roku Zanotowano wzrost - o 100 osób liczby rejestrujących się osób z prawem do zasiłku. 6

8 Lp Kod zawodu Napływ bezrobotnych wg zawodów w 2010 r. (wybrane grupy kod 6-cyfrowy) Bezrobotni Bezrobotni Bezrobotne Nazwa zawodu absolwencirazem ogółem kobiety Bezrobotni absolwencikobiety 1 "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "411004" Technik prac biurowych* "331403" Technik ekonomista* "263102" Ekonomista "515303" Robotnik gospodarczy "911207" Sprzątaczka biurowa "311504" Technik mechanik* "432103" Magazynier "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu "722204" Ślusarz* "522305" Technik handlowiec* "832203" Kierowca samochodu osobowego "523002" Kasjer handlowy "331301" Księgowy "512001" Kucharz* Specjalista do spraw organizacji 17 "242222" usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 18 "412001" Sekretarka "332203" Przedstawiciel handlowy "513101" Kelner* "941201" Pomoc kuchenna "235107" Pedagog "263304" Politolog "242217" Specjalista administracji publicznej "263401" Psycholog "261906" Prawnik legislator "931301" Robotnik budowlany "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "334306" Technik administracji* "723105" Mechanik samochodów osobowych "514101" Fryzjer* "933304" Robotnik magazynowy "753105" Krawiec* "241304" Specjalista bankowości "311303" Technik elektryk* "221101" Lekarz "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "351203" Technik informatyk* "242218" Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych "263204" Socjolog

9 41 "264302" Filolog - filologia obcojęzyczna "422602" Recepcjonista "713102" Malarz budowlany "722314" Tokarz w metalu "711202" Murarz* "264201" Dziennikarz "112016" Dyrektor wykonawczy "251902" Specjalista zastosowań informatyki "312204" Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym "962902" Dozorca W omawianym okresie najwięcej zarejestrowało się osób, które nie posiadają żadnego zawodu; w dalszej kolejności były to osoby, które reprezentowały zawód sprzedawcy, technika prac biurowych, technika ekonomisty, ekonomisty, robotnika gospodarczego. Poniższa tabela przedstawia strukturę napływu osób bezrobotnych według dużych grup zawodowych w 2010 r. Lp Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodowych w 2010 r. (kod 2-cyfrowy) Bezrobotni Bezrobotni Bezrobotne Nazwa grupy zawodów absolwencirazem ogółem kobiety Kod grupy zawodów Bezrobotni absolwencikobiety 1 "52" Sprzedawcy i pokrewni 11, ,1317 5,7239 6, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 9, , , , "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 7,705 9, , , "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 7,1955 9,5612 3,4734 3, "51" Pracownicy usług osobistych 6,2866 6,6561 4,8434 5, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5,6866 2,5005 5,039 1,944 7 "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 5,4459 5, , , "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 5,2685 7,9063 2,8376 3, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 4,6547 0,1496 1, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 3,041 0,1496 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 2,8546 4,4638 0,2935 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,6319 0,0704 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 2,4136 2,5445 0,7827 0, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 2,3728 0,9861 0,1956 0,1556 8

10 15 "43" Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji 2,2319 1,1885 0,4403 0,3111 materiałowej 16 "23" Specjaliści nauczania i wychowania 2,2046 3,4513 4,1584 5, "42" Pracownicy obsługi klienta 1,8092 2,8349 1,5654 1, "74" Elektrycy i elektronicy 1,7046 0,2993 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 1,6453 2,597 4,1094 5, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i 1,3456 1,6112 1,9079 1,7886 pokrewny 21 "54" Pracownicy usług ochrony 1,3456 0,2025 0,0978 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 1,3409 1,0213 0,636 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 1,1455 0,854 0,2935 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 1,0637 1,4175 1,272 1, "35" Technicy informatycy 1,0592 0,3257 2,0547 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,9819 1,0124 0,2445 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,8455 1,2414 0,3914 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0,8227 0,3433 1,4187 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i 0,7862 0,5635 0,1467 0,1555 dyrektorzy generalni 30 "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,768 0, "82" Monterzy 0,5501 0,308 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach 0,541 0,5458 0, usługowych 33 "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,5227 0,6074 0,4403 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,509 0,2729 0,0978 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,3817 0,3609 0,2935 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,2455 0,4313 0,0978 0, "62" Leśnicy i rybacy 0, "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0136 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i 0,0136 0, rybołówstwie 40 "03" Żołnierze szeregowi 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0, "01" Oficerowie sił zbrojnych Największy napływ osób bezrobotnych odnotowano w grupach (kod 2-cyfrowy): sprzedawcy i pokrewni, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania. Natomiast najmniejszy napływ zanotowano w grupach: 9

11 oficerowie sił zbrojnych, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach, żołnierze szeregowi, rolnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Spośród ogółu zatrudnionych w stolicy najliczniejszą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw zajmujących się transportem i gospodarką magazynową - 25% ogółu. Następną najliczniej reprezentowaną grupą są pracownicy sektora handel i naprawy pojazdów samochodowych (23%), kolejną dużą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni w przemyśle (16%). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw według sekcji w okresie I-IX 2010 r. inne 26% przemysł 16% budownictwo 5% obsługa rynku nieruchomości 2% transport i gospodarka magazynowa 25% zakwaterowanie i gastronomia 3% handel; naprawa pojazdów samochodowych 23% Źródło: Urząd Statystyczny, Przegląd Statystyczny Warszawa, Rok XIX nr 3/2010 kwartalnik Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w stolicy we wrześniu 2010 r. wynosiło 931,2,0 tys. osób i było o 2,7 tys., tj. o 0,3% niższe, niż we wrześniu 2009 r. Dla porównania przeciętne zatrudnienie w województwie mazowieckim zwiększyło się o 1,02%. W stosunku do okresu I-IX 2009 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcji: obsługa rynku nieruchomości 4,2%. W pozostałych sekcjach w omawianym okresie nastąpił spadek przeciętnego wynagrodzenia. Największy spadek odnotowano w sekcji budownictwo o 10,4% oraz zakwaterowanie i gastronomia 5,3%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2010 r. wynosiło 4.424,43 zł i było o 1,2% wyższe, niż we wrześniu 2009 r. W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie mazowieckim wynosiło 4.176,48 zł i było o 2,8% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. 10

12 Tylko w jednej sekcji (transport i gospodarka magazynowa) odnotowano spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto (o 0,1%). W okresie I-IX 2010 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, najwięcej wzrosły wynagrodzenia w następujących sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia 4%, przemysł 3%, budownictwo 2,1%. We wrześniu 2010 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze prywatnym (4.662,61 zł) było o 21,6% wyższe niż w sektorze publicznym (3.835,41) ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Na uwagę zasługuje wskaźnik określający strukturę ofert pracy według grup zawodowych. Struktura ofert pracy wg grup zawodów w 2010 r. (kod 2-cyfrowy) Lp Oferty Oferty pracy pracy Kod zgłoszone nazwa zawodu zgłoszone zawodu w końcu w IIpółroczu IIpółrocza 1 "52" Sprzedawcy i pokrewni 13, , "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 11,9875 6, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 10, , "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 8, , "51" Pracownicy usług osobistych 7,8111 8, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 6,2968 2, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 4,9549 0, "54" Pracownicy usług ochrony 4,2266 3, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,6708 1, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 3,2969 1, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 2,5686 3,33 12 "42" Pracownicy obsługi klienta 1,802 4, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 1,6389 1, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 1,5049 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 1,4281 0, "74" Elektrycy i elektronicy 1,3034 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1,246 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 1,2174 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych 1,1884 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 1,1599 0, Urząd Statystyczny, Przegląd Statystyczny Warszawa, Rok XIX nr 3/2010 kwartalnik 11

13 21 "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 1,1503 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 1,0639 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,9968 1, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0,9298 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,9201 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,7476 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0,7094 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,6519 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,4409 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "35" Technicy informatycy 0,2587 0, "82" Monterzy 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,1246 0, "01" Oficerowie sił zbrojnych "03" Żołnierze szeregowi "62" Leśnicy i rybacy "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0 0 W 2010 r. największy udział w ogólnej liczbie pozyskanych miejsc pracy miały oferty zatrudnienia w następujących grupach (kod 2-cyfrowy): sprzedawcy i pokrewni, sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni, średni personel do spraw biznesu i administracji, pomoce domowe i sprzątaczki. Niski wskaźnik zapotrzebowania na pracę wykazywały następujące grupy zawodowe: kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, monterzy, technicy informatycy. Jest również 5 grup zawodów, których wskaźnik zapotrzebowania na pracę jest równy 0. Są to: oficerowie sił zbrojnych, żołnierze szeregowi, leśnicy i rybacy, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach. 12

14 LICZBA OFERT PRACY LATACH Miesiąc 2010 r r r r r r.-2008r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem LICZBA OFERT PRACY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W porównaniu do roku 2009, w roku 2010 nastąpił wzrost - o 13,7% - ogólnej liczby ofert pracy zgłoszonych do Urzędu. Najczęściej zgłaszane oferty pracy dotyczyły stanowisk: Inżynierowie: inżynierowie informatycy (programiści - administrowanie bazami danych oraz analitycy systemów komputerowych, ze znajomością języków obcych- głównie angielski, chiński) zł zł inżynierowie telekomunikacji (głównie ze znajomością języków obcych takich jak chiński, koreański, angielski i znajomością różnych produktów branży telefonii komórkowej zł Ekonomiści: księgowi/samodzielni księgowi (staż pracy minimum 1 rok, znajomość programów księgowych: Płatnik, Symfonia, inne oraz rozliczenia ZUS, VAT) zł 13

15 specjaliści ds. finansów/analitycy finansowi (staż pracy minimum 1 rok) zł Zarządzanie i marketing specjalista ds. marketingu i handlu (doświadczenie zawodowe, znajomość rynków zagranicznych szczególnie: Rosja, Ukraina, kraje Dalekiego Wschodu-Chiny, Wietnam, Korea - głównie branża odzieżowa i tekstylia ) zł specjaliści do spraw sprzedaży głównie kraje takie jak Rosja, Ukraina, znajomość jęz. rosyjskiego i drugiego języka obcego (głównie rosyjski) - od zł Technicy - średni personel techniczny: technicy budownictwa najczęściej z uprawnieniami budowlanymi i doświadczeniem od 3500 do 4000 zł technicy elektrycy z uprawnieniami SEP od 1 kv, uprawnieniami wykonawczymi zł technicy elektronicy (instalacja, konserwacja maszyn i urządzeń) zł Pracownicy w ochronie zdrowia: opiekunowie w domu pomocy społecznej zł pielęgniarki od zł Handlowcy: handlowcy, przedstawiciele handlowi (w różnych branżach) podstawa od zł + prowizja telemarketerzy / konsultanci telefoniczni (wykształcenie minimum średnie, również bez doświadczenia) wynagrodzenie 11,00-15,00 zł/h brutto Pracownicy administracyjni i biurowi: sekretarki, asystentki (wykształcenie średnie, często wyższe) znajomość języków obcych najczęściej angielski, obsługa komputera, urządzeń biurowych od zł; asystentki wyższe wykształcenie i wynagrodzenie od zł pracownicy obsługi biurowej (recepcjonistki) ze znajomością obsługi urządzeń biurowych, pożądaną znajomością języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego zł Gastronomia: kucharze najchętniej z doświadczeniem i znajomością kuchni z różnych regionów świata (głównie wietnamskiej, chińskiej i hinduskiej) od zł kelner, barman chętnie z doświadczeniem w zawodzie od zł + prowizja pomoc kuchenna, zmywająca chętnie z doświadczeniem w gastronomii zł Sprzedawcy/Magazynierzy: sprzedawcy i kasjerzy najczęściej w sklepach ogólnospożywczych, obsługa kasy fiskalnej, ale również bez wymagań, do przyuczenia zł magazynierzy i robotnicy w magazynie (z uprawnieniami na wózki widłowe i obsługą programów magazynowych np. WF MAG komputer) od zł lub stawki godzinowe Najczęściej poszukiwane zawody usługowe: fryzjerzy, kosmetyczki (osoby po szkole lub z ukończonym kursem) głównie system 14

16 prowizyjny lub zł + prowizja, manikiurzystki zł + prowizja agenci ochrony osób i mienia (z licencją lub bez) od 10,00-15,00 zł/h brutto szwaczki i krawcowe od zł, w zasadzie praca w akordzie, płatne od sztuki Robotnicy wykwalifikowani W budownictwie: murarze, malarze budowlani, glazurnicy, tynkarze z doświadczeniem w zawodzie praca na budowie- płaca na ogół akordowa, zł robotnicy ogólnobudowlani od zł Mechanicy maszyn i urządzeń: mechanicy samochodowi (lakiernicy, elektrycy, elektronicy samochodowi) osoby z doświadczeniem 3 5 lat, ale również osoby tuż po szkole od zł + przy niższych stawkach często prowizja, szlifierze metali, wiertacze zł spawacze zł Kierowcy: kierowcy w komunikacji miejskiej zł kierowcy z prawem jazdy kat. C od zł Robotnicy niewykwalifikowani: Prace proste bez zawodu: sprzątacze, dozorcy, pokojowe, robotnicy gospodarczy, pakowacze w większości bez doświadczenia od zł Przedstawiona powyżej analiza dotyczy tylko tych ofert zatrudnienia, które zostały zgłoszone do Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Jak wiadomo istnieje wiele firm zajmujących się pośrednictwem pracy, a ponadto pracodawcy ogłaszają swoje zapotrzebowanie na pracowników w internecie lub w prasie. Pracodawcy znajdują pracowników również poprzez kontakty osobiste. Wiele informacji o rzeczywistym popycie na pracę nie trafiło do Urzędu i nie znalazło swojego odzwierciedlenia w dokonanej powyżej analizie. Na podstawie przeprowadzonych na zlecenie Urzędu badań zakończonych raportem pod tytułem Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy można stwierdzić, że w stolicy szczególnie poszukiwani są pracownicy, którzy znają specyfikę danego stanowiska, są przygotowani do natychmiastowego podjęcia pracy, posiadają specjalistyczne certyfikaty, szkolenia zawodowe i uprawnienia, mają także możliwość zaoferowania pracodawcy wyspecjalizowanej wiedzy w wąskim obszarze i co szczególnie ważne są osobami, które odpowiedzialnie i z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki, cechuje ich pracowitość i sumienność, posiadają także cechy umożliwiające funkcjonowanie w warunkach stresu oraz łatwe komunikowanie się ze współpracownikami. 15

17 Jak wynika ze wspomnianego raportu wiele osób poszukujących zatrudnienia kreuje swój wizerunek jako solidnych pracowników na podstawie takich przymiotów jak: pracowitość, sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność. Trzeba zauważyć, że są to cechy cenione przez pracodawców, lecz niewystarczające w zawodach wymagających większej samodzielności i wyższych kwalifikacji. Kandydaci do pracy rzadziej posiadają cechy sprzyjające sukcesom zawodowym i awansom np. komunikatywność i skuteczność w działaniu. Nieliczni z bezrobotnych są zdolni do pracy pod presją czasu, potrafią rozwiązywać problemy i myśleć kreatywnie, co konstytuuje pracownika samodzielnego i niewymagającego stałej kontroli przełożonego. Gdyby spróbować wskazać konkretne profile poszukiwanych kandydatów to oczekiwania pracodawców dotyczą: wykształcenia wyższego (to może być specyfika miasta, a warszawski rynek pracy jest rynkiem o wysokich wymaganiach) lub średniego na poziomie zapewniającym praktyczną wiedzę dotyczącą aktualnych technologii w danym zawodzie, aktualnego i adekwatnego do stanowiska doświadczenia zawodowego, specjalistycznej wiedzy na bieżąco uaktualnianej i potwierdzanej uprawnieniami zawodowymi. Równie często oczekują zaangażowania, gotowości do kompromisów w sytuacji konfliktu między życiem prywatnym a zawodowym i elastyczności względem formy zatrudnienia i akceptowanego wynagrodzenia. Jak zatem na tym tle prezentują się kandydaci? Oferują w większości wykształcenie zawodowe lub średnie, ale nie poparte odpowiednią praktyką zawodową, doświadczenie zawodowe często nieaktualne lub nieadekwatne do stanowiska. Wykazują niską gotowość do podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w kursach zawodowych czy zdobywania uprawnień zawodowych. Konkludując, oczekują pracy mało obciążającej czasowo, psychicznie, intelektualnie, takiej która nie wywołuje zmian w życiu prywatnym (nie ograniczając istotnie ilości wolnego czasu i sposobów jego spędzania), zazwyczaj wyższego niż oferowane wynagrodzenia i co ważne stabilności socjalnej (umowy o pracę, pełnego etatu) CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ Warszawa jest największym pod względem powierzchni i liczby ludności miastem w Polsce 3. Miasto to pełni ważne funkcje: polityczne, administracyjne, kulturalne, infrastrukturalne, gospodarcze. Warszawa jest również miejscem koncentracji kapitału 2 Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy, Warszawa 2009, 3 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009r., 16

18 zagranicznego i rodzimego, miejscem dobrze rozwiniętego sektora usług oraz największym w kraju ośrodkiem naukowo-badawczym, to właśnie zlokalizowanych jest najwięcej uczelni wyższych. W roku akademickim 2008/2009 było 78 uczelni wyższych zlokalizowanych 4. Według danych Urzędu Statystycznego (Serwis Informacyjny Urzędu Statystycznego ) w stolicy na dzień 30 września 2010 r., w rejestrze REGON pozostawały podmioty gospodarki narodowej, co stanowiło 52,56% wszystkich podmiotów gospodarczych województwa mazowieckiego. W porównaniu do września 2009 r. liczba tych podmiotów zwiększyła się o 3,35 % (wrzesień 2009 r podmiotów). Wśród nich - podobnie jak w latach poprzednich - dominował sektor prywatny 98,7% firm. Podmioty gospodarki narodowej pozostające w rejestrze REGON według form własności wyszczególnienie stan w dniu r. stan w dniu r = 100 ogółem ,4 sektor publiczny ,5 w tym: - przedsiębiorstwa państwowe - spółki Skarbu Państwa - spółki z przewagą państwowych osób ,7 101,3 97 prawnych sektor prywatny ,4 w tym: - spółki prywatne - spółki z przewagą kapitału zagranicznego - spółdzielnie - zagraniczne przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości - osoby fizyczne ,4 103,7 99, ,2 Źródło: Urząd Statystyczny, Przegląd Statystyczny Warszawa, Rok XIX nr 3/2010 kwartalnik 4 Urząd Statystyczny, 17

19 W końcu września 2010 r. w województwie mazowieckim w systemie REGON było zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, tj. o 0,1% mniej niż rok wcześniej, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 5. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADYŻKOWYCH Analizując dane zawarte w Tabeli T-II/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w m.st. Warszawa w 2010 r. i przyjmując metodykę określoną w wytycznych, należy szczególnie podkreślić, że wśród pozycji określających zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy - biorąc za podstawę wyliczeń oferty zgłoszone w Urzędzie - deficyt podaży pracy wystąpił w 195 grupach zawodowych, zrównoważenie popytu na pracę i podaży pracy wystąpiło w 55 przypadkach, m.in. były to zawody: pokojowa, doradca klienta, murarz, inżynier energetyk, barista, administrator nieruchomości, pomocnik mechanika. Aż w przypadkach odnotowujemy mniejsze zapotrzebowanie na prezentowane zawody i specjalności niż odnotowana liczba osób poszukujących pracy w tych grupach. Dodać należy, że zawody nadwyżkowe i deficytowe są analizowane na podstawie wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) W. Wskaźnik ten określa stosunek średniomiesięcznego napływu ofert pracy do średniomiesięcznego napływu osób do bezrobocia w tym samym zawodzie i w tym samym czasookresie. Dla zawodów nadwyżkowych wskaźnik ten przyjmuje wartość W<0,9, dla zawodów w równowadze 0,9 W 1,1, a dla zawodów deficytowych W >1,1. Ranking 30 zawodów nadwyżkowych wg wskaźnika intensywności nadwyżki na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu Wskaźnik Lp Kod intensywności Nazwa zawodu zawodu nadwyżki zawodów 1 "242222" Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0, "331403" Technik ekonomista* 0, "263204" Socjolog 0, "722314" Tokarz w metalu 0, "235107" Pedagog 0, "000000" Bez zawodu 0, "732205" Maszynista maszyn offsetowych 0, "422402" Technik hotelarstwa* 0, "211301" Chemik 0, "263102" Ekonomista 0, "312204" Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym 0, "311504" Technik mechanik* 0, "216101" Architekt 0,

20 14 "334101" Kierownik biura 0, "312304" Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym 0, "325402" Technik masażysta* 0, "721207" Spawacz ręczny gazowy 0, "243107" Specjalista do spraw reklamy 0, "233025" Nauczyciel wychowania fizycznego 0,04 20 "331203" Referent (asystent) bankowości 0,04 21 "753702" Kaletnik* 0,04 22 "351302" Operator sprzętu komputerowego 0, "611306" Ogrodnik terenów zieleni 0, "265501" Aktor 0, "261906" Prawnik legislator 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0, "233012" Nauczyciel języka polskiego 0, "343101" Fotograf* 0, "321402" Technik dentystyczny* 0, "343204" Plastyk* 0,0612 Najniższy wskaźnik intensywności nadwyżki na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu odnotowano m.in. w zawodach: specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, technik ekonomista, socjolog, tokarz w metalu, pedagog. W tych zwodach na rynku pracy występuje mniejsze zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących w nich pracy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostały pominięte zawody, w których wskaźnik miał wartość 0 oraz zawody, których kod zawodu kończy się cyfrą 90 (Pozostali ). Lp Ranking 30 zawodów deficytowych wg wskaźnika intensywności deficytu na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki deficytu 1 "932910" Pomocnik piekarza 91 2 "332201" Ekspozytor towarów (merchandiser) 41 3 "331202" Pracownik (doradca) do spraw pożyczek 40 4 "721204" Spawacz metodą MAG 30 5 "711501" Cieśla* 16, "531104" Opiekunka dziecięca domowa 15 7 "333905" Tajemniczy klient (mystery shopper) 12 8 "751104" Rozbieracz - wykrawacz 12 9 "413102" Operator aplikacji komputerowych 11, "323003" Biomasażysta "252102" Analityk baz danych "325504" Inspektor ochrony środowiska "541308" Pracownik ochrony fizycznej I stopnia "333903" Promotor marki (trendsetter) 9,5 15 "742102" Monter - elektronik* 9 19

21 16 "711903" Monter rusztowań 8,5 17 "335301" Urzędnik ubezpieczeń społecznych 8 18 "524904" Hostessa 8 19 "961301" Robotnik oczyszczania miasta 8 20 "234202" Wychowawca małego dziecka 6 21 "811104" Operator koparki 6 22 "524404" Telemarketer 5, "422201" Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 5, "751101" Garmażer 5,25 25 "251101" Analityk systemów teleinformatycznych 5 26 "741301" Elektromonter linii kablowych 5 27 "814203" Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych 5 28 "335901" Inspektor budowlany 4 29 "921101" Pomocniczy robotnik polowy 4 30 "833101" Kierowca autobusu 3,9016 Najwyższy wskaźnik intensywności deficytu na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu odnotowano m.in. w zawodach: pomocnik piekarza, ekspozytor towarów, pracownik (doradca) do spraw pożyczek, spawacz metodą MSG, cieśla, opiekunka dziecięca domowa. W tym przypadku również zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostały pominięte zawody, w których wskaźnik miał wartość MAX oraz zawody, których kod zawodu kończy się cyfrą 90 (Pozostali ). Biorąc pod uwagę ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w ujęciu 2-cyfrowych grup zawodów (T-II/P-5) najwyższy wskaźnik intensywności deficytu zawodów ma grupa 92 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (11,0000). Dalej ze wskaźnikiem 1,4899 plasują się pracownicy usług ochrony, a także pomoce domowe i sprzątaczki 1,4347; robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 1,2586. Wskaźnik równy 0 odnotowano w 5 grupach zawodów: leśnicy i rybacy, oficerowie sił zbrojnych, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, żołnierze szeregowi, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach. Pozostałe grupy zawodowe notują wskaźnik 0,0626 1,0795. Omawiając 397 czterocyfrowych grup zawodów i specjalności wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu zawodów aż w 122 przypadkach równy był 0,0000, natomiast w 13 przypadkach miał wartość MAX. Niski wskaźnik intensywności nadwyżki odnotowano w grupach zawodów: wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 0,0112; inżynierowie mechanicy 0,0119; średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 0,0123; technicy technologii żywności 0,0141; architekci 0,0164. Wśród pozostałych na szczególną uwagę zasługują wysokie wskaźniki dla robotników czyszczących konstrukcje budowlane i pokrewnych 33,5; ustawiaczy i operatorów maszyn do 20

22 obróbki i produkcji wyrobów z drewna 31; aktorów cyrkowych i pokrewnych 25; funkcjonariuszy służby więziennej 20. Tabela T-II/P-7 obejmująca ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie każe nam wskazać kilka grup zawodów, które są postrzegane jako potencjalne źródło przyszłego napływu osób bezrobotnych. Tu można wskazać grupy zawodów: żołnierze szeregowi, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby. Analizując dalej wspomniany aspekt i biorąc pod uwagę bardziej szczegółowe elementarne grupy zawodów należy zwrócić uwagę na fakt, że wskaźnik długotrwałego bezrobocia osiągnął wartość 1 w 11 na 397 określonych w ramach tej klasyfikacji. Są wśród nich: żołnierze szeregowi, funkcjonariusze służb specjalnych; sędziowie; hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej; hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani; monterzy budownictwa wodnego; sortowacze odpadów; operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór; operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców; sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych; wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni. Natomiast na drugim biegunie ze wskaźnikiem równym 0,0000 jest 66 elementarnych grup zawodów, obejmujących m.in. nauczycieli szkół specjalnych, lektorów języka obcego, oficerów sił zbrojnych, pośredników pracy i zatrudnienia, funkcjonariuszy służby więziennej, sadowników, pomocniczy personel medyczny, operatorów maszyn do prania. Na uwagę zasługuje również bardzo niski wskaźnik generujący potencjalnie długotrwałe bezrobocie m.in. w zawodach takich, jak: specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych), organizatorzy konferencji i imprez, technicy farmaceutyczni, przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek, specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych. Tu należy zwrócić uwagę, że wszystkie dane dotyczą tylko bezrobocia rejestrowanego i ofert pracy, które wpłynęły do Urzędu co nie oddaje w pełni obrazu stołecznego rynku pracy. Wiele informacji o rzeczywistym zapotrzebowaniu na pracowników nie trafia do Urzędu i nie znajduje swojego odzwierciedlenia w analizowanych danych statystycznych. Sama analiza ilościowa nie jest wystarczająca, aby móc przedstawić pełny obraz sytuacji. Zaproponowane wskaźniki również zaburzają obraz lokalnego rynku pracy, a ich analiza może doprowadzić do mylnych wniosków. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie tak naprawdę nic nam nie mówi o potencjalnych źródłach długotrwałego bezrobocia, gdyż wystarczy, że chociaż jedna osoba będzie pozostawała w rejestrze Urzędu dłużej niż 12 miesięcy, wskaźnik będzie miał wartość 1, czyli wskaże dany zawód jako potencjalne źródło długotrwałego bezrobocia. Dodać 21

23 należy, że zaproponowany i analizowany wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) nie pokazuje skali problemu, a jedynie pokazuje proporcje pomiędzy średnią liczbą ofert zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej liczby osób zarejestrowanych osób bezrobotnych w danym okresie. Kolejnym istotnym zbiorem danych podlegającym analizie są liczby obrazujące strukturę bezrobotnych i ofert pracy według PKD (T-II/P-9a). W 2010 r. zarejestrowało się najwięcej osób, które zakończyły pracę w handlu hurtowym i detalicznym, naprawach pojazdów samochodowych, włączając motocykle (wskaźnik 13,2038), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (wskaźnik 12,7192), przetwórstwie przemysłowym (wskaźnik 5,5335), transporcie i gospodarce magazynowej (wskaźnik 4,2413). Wysoki wskaźnik ofert zatrudnienia przypadał w sekcjach PKD: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (wskaźnik 22,7124), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (wskaźnik 14,3496), administracja publiczna i ochrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (wskaźnik 12,7415), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (wskaźnik 6,994), przetwórstwo przemysłowe (wskaźnik 6,5753), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wskaźnik 6,2042), budownictwo (wskaźnik 5,7379). 6. ANALIZA SYTUACJI ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY Warszawa jest miejscem nie tylko największej w kraju koncentracji inwestycji kapitału zagranicznego i rodzimego, miejscem dobrze rozwiniętego sektora usług, ale również w związku z pełnieniem funkcji stołecznych i metropolitarnych, jest miastem, w którym zlokalizowanych jest najwięcej uczelni wyższych i szkół ponadgimnazjalnych. W 2010 r. mury 71 analizowanych uczelni warszawskich (publicznych i niepublicznych) opuściło ponad 67 tys. absolwentów (dla porównania na całym Mazowszu uczelnie ukończyło absolwentów), 65% z nich były to kobiety. Uwagę zwraca fakt, że po raz kolejny ponad połowa (56%) absolwentów ukończyła studia niestacjonarne. 22

24 Absolwenci szkół wyższych (łącznie z cudzoziemcami) - rok akademicki 2009/2010 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym kobiety na studiach stacjonarnych niestacjonarnych razem w tym kobiety razem w tym kobiety Uniwersytet Warszawski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Politechnika Warszawska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska Szkoła Główna Handlowa Warszawski Uniwersytet Medyczny Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Akademia Leona Koźmińskiego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania W Warszawie Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego W Warszawie Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Wyższa Szkoła Cła i Logistyki Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego Wyższa Szkoła Administracyjno- Społeczna

25 Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Informatyczna Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna W Warszawie Wszechnica Polska-Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania W Warszawie Akademia Finansów Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki Collegium Civitas Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji Wyższa Szkoła Mazowiecka Akademia Sztuk Pięknych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami Wyższa Szkoła Rehabilitacji z Siedzibą W Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych

26 Papieski Wydział Teologiczny św. Jana Chrzciciela Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Warszawska Szkoła Zarządzania- Szkoła Wyższa Wyższa Szkoła Promocji Collegium Varsoviense Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania Chrześcijańska Akademia Teologiczna Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna W Warszawie Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Warszawskie Seminarium Teologiczne Europejska Akademia Sztuk Wyższa Szkoła Artystyczna

27 Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne Prawosławne Seminarium Duchowne Suma Wśród wszystkich 67 tys. absolwentów najliczniej reprezentowani byli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (18,2% absolwentów), w tym kobiet. Kolejnymi uczelniami, których absolwenci licznie wyszli na rynek pracy były: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego osób (8,2% absolwentów), w tym kobiet, Politechnika Warszawska osób (7,9% absolwentów), w tym kobiet, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego osoby (5,2% absolwentów), w tym kobiet, Szkoła Główna Handlowa osób (4,3% absolwentów), w tym kobiet, Warszawski Uniwersytet Medyczny osób (3,2% absolwentów), w tym kobiety, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej osób (3,2% absolwentów), w tym kobiet, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej osoby (3% absolwentów), w tym kobiety, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna osób (3% wszystkich absolwentów), w tym kobiet. Poniższa tabela przedstawia absolwentów szkół wyższych w roku akademicki 2009/2010 według wybranych kierunków (najliczniej reprezentowanych). Absolwenci szkół wyższych według wybranych kierunków (łącznie z cudzoziemcami) - rok akademicki 2009/2010 Kierunek Liczba osób Zarządzanie Administracja Ekonomia Finanse i rachunkowość Turystyka i rekreacja Stosunki międzynarodowe Psychologia Politologia Prawo Wychowanie fizyczne Socjologia Informatyka Pedagogika specjalna Fizjoterapia Zarządzanie i marketing 889 Kulturoznawstwo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA I półrocze 2014

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA I półrocze 2014 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA I półrocze 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1. WSTĘP Cel opracowania Rankingu jest tożsamy z założeniami prowadzenia monitoringu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2006 roku TARNÓW 2007 r. 3 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WSTĘP w Mieście Tarnowie w 2006 ROKU Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 1. 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 0 ROKU OPOLE, kwiecień 0 Spis treści Wstęp..... Bezrobotni według zawodów..... Napływ bezrobocia..... Długotrwałe bezrobocie w zawodach.....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA. NA WARSZAWSKIM RYNKU PRACY. Poszukiwany, poszukiwana.. na warszawskim rynku pracy Warszawa, 2015 r.

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA. NA WARSZAWSKIM RYNKU PRACY. Poszukiwany, poszukiwana.. na warszawskim rynku pracy Warszawa, 2015 r. POSZUKIWANY, POSZUKIWANA. NA WARSZAWSKIM RYNKU PRACY Bezrobotna młodzież do 30 roku życia w Warszawie wg wykształcenia. stan na 31 marca 2015 r. Osoby bezrobotne Do 30 roku życia wyższe 2859 policealne

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU Warszawa, kwiecień 2015 r. Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub

Bardziej szczegółowo