POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, Elbląg 055/ , fax ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, Elbląg 055/ , fax , RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ELBLĄGU W 2006 ROKU ELBLĄG KWIECIEŃ 2007

2 2 Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone jest wyłącznie z podaniem źródła. SPORZADZIŁ: mgr Jolanta Tomczak starszy inspektor powiatowy ds. statystyki i analiz Powiatowy Urząd Pracy ul. Saperów Elbląg tel

3 3 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA 6 2. BEZROBOCIE WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP ZAWODÓW 8 3. RANKING PIERWSZYCH CZTERDZIESTU ZAWODÓW WEDŁUG LICZBY BEZROBOTNYCH BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD UKOŃCZENIA NAUKI BEZROBOTNI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) OFERTY PRACY WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP ZAWODÓW OFERTY WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) RANKING PIERWSZYCH PIĘĆDZIESIĘCIU ZAWODÓW WEDŁUG LICZBY OFERT PRACY ZAWODY NADWYŻKOWE ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE ZAWODY DEFICYTOWE PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY 40

4 4 WSTĘP Wiedza o regionalnym rynku pracy pozwala pomagać bezrobotnym w poszukiwaniu pracy i lepiej zaspakajać potrzeby kadrowe pracodawców. Ważnym komponentem tej wiedzy jest znajomość ofert pracodawców poszukujących pracowników i kwalifikacji osób bezrobotnych ubiegających się o pracę. Istotnym elementem charakterystyki popytu na pracę jest struktura zawodowa zgłoszonych ofert. Dla pełniejszego określenia sytuacji na elbląskim rynku pracy konieczne jest odniesienie tej struktury do struktury zawodowej bezrobotnych. Stopień zależności tych dwóch struktur pozwala stwierdzić na ile zjawisko bezrobocia w Elblągu ma charakter strukturalny wynikający z niedopasowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do potrzeb zgłoszonych przez pracodawców. Analiza wielkości i struktury zgłaszanego przez pracodawców popytu na pracę jest ze względu na dostępne źródła informacji stosunkowo trudna, a uzyskane wyniki mogą być niejednoznaczne. W przedstawionym raporcie nie uwzględniono np. ofert pracy publikowanych w prasie i ogłaszanych w komunikatach radiowo-telewizyjnych oraz gromadzonych przez niepubliczne instytucje pośrednictwa pracy. Brakuje w nim też informacji na temat pracodawców, którzy korzystają ze swoich własnych kontaktów w poszukiwaniu potrzebnych im pracowników. Podstawowe definicja Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Zawód deficytowy jest to zawód, na który występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżkowy zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba poszukujących pracy w tym zawodzie. Cel opracowania analizy Informacje o bezrobociu i ofertach pracy według zawodów posłużą w szczególności jako źródło informacji do: Dostosowania poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Określania zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkoleń osób bezrobotnych; Prowadzenia racjonalnej i zgodnej z realiami rynku pracy gospodarki środkami Funduszu Pracy, pozostającymi w dyspozycji powiatowych urzędów pracy; w zakresie asygnowania środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie w zakresie programów specjalnych i aktywizacji absolwentów;

5 5 Opracowania przez samorządy lokalne strategii działania oraz oceny i weryfikacji ich założeń w części dotyczącej łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia; Planowania działań przez instytucje i organizacje współpracujące na lokalnym rynku pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu; Podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego poprzez bieżące wskazywanie doradcom zawodowym profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz takich, na które maleje zapotrzebowanie; Usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie bieżących informacji o planach zatrudnieniowych zakładów pracy. Podstawa opracowania Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi w opracowaniu były: Sporządzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zestawienia danych statystycznych dotyczących osób bezrobotnych oraz ofert pracy będących w dyspozycji urzędu w układzie według grup zawodów. Metodologia opracowania Raport sporządzony zgodnie z Zaleceniami metodycznymi do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowanymi przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Monitoring oparty jest o trzy źródła danych: Sprawozdania MPiPS-01 (Załącznik 3 Bezrobotni oraz ofert pracy według zawodów i specjalności, Załącznik 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy i ofert pracy), badanie sondażowe podaży absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu. Jednostka analizy w monitoringu jest zawód oraz specjalność. W monitoringu zastosowano następujące mierniki: Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie; Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) poszczególnych zawodów; Wskaźnik szansy uzyskania oferty w danym zawodzie Wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów (grup zawodów) Wskaźnik struktury bezrobotnych według PKD Wskaźniki struktury ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Wskaźniki struktury ofert pracy według PKD

6 6 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA W Elblągu prowadzona jest wszechstronna dyskusja na temat rynku pracy i bezrobocia w kontekście systemu kształcenia na różnych szczeblach i poziomach. Analiza danych o bezrobotnych w podziale na grupy zawodowe i wykształcenie wskazuje na konieczność zsynchronizowania działań w zakresie programów edukacyjnych i szkoleniowych z wymogami naszego rynku pracy. Prezentowane w raporcie dane pokazują, jaki procent osób w danej grupie zawodowej może liczyć na w miarę szybkie zatrudnienie. Prezentowane opracowanie stanowi syntezę danych na temat rankingu zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Elblągu. Skoncentrowano się tu na pierwszych najliczniej reprezentowanych czterdziestu zawodach według liczby bezrobotnych i pięćdziesięciu ofert pracy. Punktem wyjścia analizy struktury bezrobotnych jest charakterystyka całej tej populacji według stanu liczebnego, płci, wieku, poziomu wykształcenia oraz udziału wśród ogółu ludności w wieku produkcyjnym. Liczba osób bezrobotnych z terenu Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu w końcu grudnia wynosiła 8298 osób i była niższa o 1889, tj. 18,5% niż na koniec 2005 r. Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych, w naszym mieście, stanowiły osoby w wieku lata (30,1% ogółu zarejestrowanych). Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku lata wyniósł 27,2%, a w wieku lata 19,1%. Osób w wieku do 25 lat było 16,3%. Powyżej 54 lat było 7,2% osoby. W stosunku do 2005 roku największe zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób do 25 lat (różnica in minus o 1,1 punktu procentowego), w grupie powyżej 55 lat (różnica in plus po 1,9 punkt procentowy). Podobnie jak w poprzednich okresach, największa grupa bezrobotnych posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe - 30,0% ogółu zarejestrowanych w urzędach pracy (przed rokiem 31,6%) oraz gimnazjalne i poniżej 30,4% (przed rokiem 31,3%). Świadectwem ukończenia szkół: policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 24,5% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 24,42%; średnich ogólnokształcących 8% (przed rokiem 6,4%), a dyplomem ukończenia szkół wyższych 7% (przed rokiem 6,3%). W ogólnej liczbie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu jako poprzednio pracujący najwyższy odsetek stanowiły osoby ze stażem pracy od 10 do 20 lat

7 7 22,7% (przed rokiem 23,6%), następnie od 1 do 5 lat - 21,1% (przed rokiem także 20,8%) i lat 15,7% (przed rokiem 16,1%). Osób ze stażem pracy od 5 do 10 lat było 15,3% (przed rokiem 15,2%), zaś do roku -11,5% (przed rokiem również 10,9%). Najmniejszy udział miały osoby ze stażem pracy powyżej 30 lat 1,9% (przed rokiem 1,9%). Na uwagę zasługuje fakt, iż 11,7% bezrobotnych nie posiada żadnego stażu pracy - praktyki zawodowej (przed rokiem 11,5%). Struktura bezrobotnych według stażu pracy na koniec 2006 roku nie uległa większym zmianom w stosunku do roku Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu w końcu 2006 r. blisko połowa z nich (47,7%) oczekiwała na pracę przez okres powyżej 1 roku ( w 2005 roku stanowili oni 51,8%). Ponad jedna trzecia z nich (32,0%) jest bez pracy powyżej 24 miesięcy (przed rokiem 36,0%). Na długotrwałe bezrobocie narażone są przede wszystkim kobiety. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet wynosi 57,3% ( w 2005 roku 54,5%), podczas gdy analogiczny wskaźnik dla mężczyzn kształtował się na poziomie 42,6% ( przed rokiem 45,5%). Na uwagę zasługuje fakt, że udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet zwiększył się o 2,8 pkt. proc., a wśród mężczyzn zmniejszył się o 2,9 pkt. proc. Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 7,1% (w 2005 roku 7,12%), od 1 do 3 miesięcy 14,4% (w 2005 roku -14,3%), od 3 do 6 miesięcy - 12,8% (przed rokiem 13,3%), zaś od 6 do 12 miesięcy 18,2% (przed rokiem także 16,5%). W porównaniu z 2005 rokiem pozytywne zmiany w strukturze osób pozostających bez pracy zanotowano w przedziale od 3 do 6 miesięcy i powyżej 24 miesięcy (różnica in minus 0,5 punktu procentowego i 1,8 pkt. proc.).

8 8 2. BEZROBOCIE WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP ZAWODÓW W strukturze bezrobocia według grup zawodów od czterech lat najliczniejszą jest grupa bezrobotnych robotników przemysłowych i rzemieślników. W końcu grudnia 2005 r. do tej grupy zaliczano 2874 osoby, a na koniec grudnia 2006 roku liczba ta zmalała do 2138 osób. W stosunku do grudnia 2005 r. w grupie tej liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 736 osób, tj. 26%. W końcu grudnia 2006 roku bezrobotni wchodzący w skład tej grupy zawodowej stanowili 25,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Drugie miejsce zajmują pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. W końcu grudnia 2005 r. było ich 1860 osób, a na koniec grudnia 2006 roku liczba ta wynosiła 1541 osób. W stosunku do końca grudnia 2005 r. liczba bezrobotnych w tej grupie zmniejszyła się o 319 osób, tj. 17%. W 2006 roku bezrobotni w grupie pracowników usług osobistych s sprzedawców stanowili 18,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Trzecie miejsce przypadło pracownikom przy pracach prostych. Na koniec grudnia 2005 r. było ich 1483 osób, a na koniec grudnia 2006 r. zmniejszyła się do liczby 1145 osób. W sumie z końca grudnia 2006 r. w stosunku do końca grudnia 2005 r. w tej grupie zawodowej liczba bezrobotnych spadła aż o 338 osób, tj. 23% W 2006 r. bezrobotni wchodzący w skład tej grupy zawodowej stanowili 13,8% ogółu bezrobotnych. Warto zaznaczyć, że odnotowany spadek poziomu bezrobocia wystąpił prawie we wielkich grupach zawodowych, za wyjątkiem grupy bez zawodu, która zwiększyła się o 3 osoby, tj. 0,4%. Według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, najbardziej zagregowany podział obejmuje 11 wielkich grup zawodowych, co ilustruje tabela 1.

9 9 TABELA 1. Bezrobotni według grup zawodów w 2006 BEZROBOTNI GRUPY ZAWODÓW OGÓŁEM z tego: Bez zawodu Wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych 2005 r r Zmiana liczby bezrobotnych w porównaniu z 2005r. liczba % ,5 0,4 38,3 8,5 13,2 22,5 17,2 2,8 25,6 20,1 22,8 Źródło: Sprawozdawczość nr.1 MPiPS załącznik 3. Obliczenia własne Nadal trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają przede mają również technicy i średni personel. Bezrobotni zaliczani do grupy pracowników zajmują czwarte miejsce pod względem liczebności. Na koniec grudnia 2006 r. zarejestrowane były 1132 osoby z omawianej grupy - i w odniesieniu do stanu z końca grudnia 2005 roku liczebność tej kategorii bezrobotnych spadła o 172, tj. o 13%. Na koniec grudnia 2006 roku bezrobotnych o najwyższych kwalifikacjach zawodowych legitymującymi się dyplomami wyższych uczelni było 592 osoby, co stanowi 8,3% ogółu bezrobotnych z Elbląga. W odniesieniu do 2005 roku liczebność tej kategorii zmniejszyła się o 55 osób, tj. o 8,5%. 20% tej populacji stanowią osoby będące na bezrobociu powyżej 12 miesięcy. Najwięcej bezrobotnych, w liczbach bezwzględnych, odnotowano wśród: specjalistów ds. marketingu, specjalistów administracji publicznej, ekonomistów, pedagogów, wychowawców w placówkach penitencjarnych, pielęgniarek, nauczycieli języka polskiego, nauczycieli nauczania początkowego.

10 10 3. RANKING PIERWSZYCH CZTERDZIESTU ZAWODÓW WEDŁUG LICZBY BEZROBOTNYCH Wnikliwa analiza bezrobotnych według wielkich grup zawodów pozwoliła na sporządzenie rankingu. Znalazła się w nim grupa 40 najliczniej występujących zawodów wśród bezrobotnych patrz tabela 2. Bezrobotni posiadający zawody, wymienione w tabeli 2, w 2006 r. stanowili 68,6% z 8298 osób zarejestrowanych jako bezrobotni ogółem. W odniesieniu do stanu z roku 2005 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w ww. zawodach spadła o 1353 osoby, tj. o 19%. zawodu. Poziom bezrobocia wzrósł tylko w grupie osób bezrobotnych nie posiadających W 36 zawodach liczba bezrobotnych zmniejszyła się - najwięcej w takich jak: magazynier (38%), kierowca samochodu ciężarowego (33%), robotnik w przemyśle przetwórczym (32%), kucharz (31%), robotnik budowlany (30%), malarz budowlany (30%), stolarz meblowy (33%), murarz (31%), szwaczka (30%), robotnik budowlany (30%), kierowca samochodu osobowego (25%), przedstawiciel handlowy (22%), technik ekonomista (20%). Na czele klasyfikacji zawodów i specjalności bezrobotnych w 2006r. - podobnie jak w latach poprzednich - znalazły się osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe. W rankingu zawodów bezrobotnych niezmiennie pierwsze miejsce pod względem liczebności zajmują sprzedawcy. W 2006 roku zarejestrowanych było 1152 bezrobotnych poszukujących pracy w tym zawodzie. Jednak z roku na rok populacja ta maleje - w odniesieniu do 2005 r. spadła o 218 osób, tj. o 16%. Drugie miejsce przypadło robotnikom gospodarczym 309 bezrobotnych (spadek o 96 osób, tj. o 24%).

11 11 Dalsze miejsca uzyskali: sprzątaczka, kaletnik, krawiec, stolarz meblowy, kucharz, murarz, szwaczka, robotnik budowlany, kierowca samochodu osobowego, ślusarz, technik mechanik, pomoc kuchenna. TABELA 2. Ranking pierwszych czterdziestu zawodów według liczby bezrobotnych Lp Kod zawodu Zawód Poz. w 2005 r Poz. w 2006 r. Liczba w 2005 r. Liczba w 2006 r. Zmiana liczby bezrobotnych w porównaniu z 2005r. (7-6) Zmiana liczby bezrobotnych w porównaniu z 2005r. % (8/5) Sprzedawca ,91% Bez zawodu ,58% Robotnik gospodarczy ,70% Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac ,76% biurowych] Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] ,36% Sprzątaczka ,85% Kaletnik ,81% Krawiec ,27% Stolarz meblowy ,48% Murarz ,56% Kucharz ,77% Robotnik budowlany ,76% Szwaczka ,65% Kierowca samochodu osobowego ,00% Ślusarz ,07% Technik mechanik ,50% Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] ,33% Technik budownictwa ,31% Specjalista administracji publicznej ,45% Malarz budowlany ,00% Pomoc kuchenna ,30% Kierowca samochodu ciężarowego ,02% Magazynier ,18% Cukiernik ,25% Monter instalacji wodociągowych i ,89% kanalizacyjnych Mechanik samochodów osobowych ,81%

12 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych ,93% Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik ,00% administracji] Piekarz ,67% Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] ,92% Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,00% Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] ,00% Tokarz ,39% Księgowy [samodzielny] ,55% Salowa ,00% Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ,09% ochrony fizycznej osób i mienia] Technik technologii odzieży ,00% Stolarz ,64% Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,20% Kelner ,92% Pierwsze miejsce wśród zawodów nierobotniczych przypadło pracownikom biurowym pozycja 4 w rankingu i technikom ekonomistom pozycja 5 w rankingu. Na koniec grudnia 2006 zarejestrowanych było 250 bezrobotnych w zawodzie pracownik biurowy, tj. o 54 osoby, tj. (18%) mniej niż w 2005 r. i 223 bezrobotnych w zawodzie asystent ekonomiczny, tj. o 57 osób, tj. 20% mniej niż w 2005 r. Stanowili oni 3,0% i 2,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wciąż pierwszą lokatę z grupy osób posiadających wykształcenie wyższe zajmują specjaliści ds. marketingu. Znajdują się oni na 17 pozycji w rankingu. W 2006 r. zarejestrowanych było 88 osób posiadających ten zawód. W odniesieniu do 2005 r. liczba bezrobotnych specjalistów ds. marketingu zmniejszyła się o 8 osób, tj. o 8,3%. Kolejne pozycje zajęli specjaliści administracji publicznej 71 bezrobotnych, spadek o 3 osoby, pozostali specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania 32 bezrobotnych, spadek o 8 osób, tj. o 20%; ekonomistów 35 bezrobotnych, wzrost o 6 osób, tj. o 21%.

13 13 4. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD UKOŃCZENIA NAUKI W końcu grudnia 2006 r. w ewidencji urzędu pracy zarejestrowanych było 309 osób z Elbląga, które ukończyły szkołę w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 3,7%. Liczba bezrobotnych absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2006 r, zmniejszyła się o 55 osób, tj. 15%. TABELA 3. Bezrobotni absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2006 r. według zawodów Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2006 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2006 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkół danego powiatu (5):(3) w % Bez zawodu ,36% Administrator systemów komputerowych ,00% Projektant systemów komputerowych ,00% Specjalista zastosowań informatyki Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne ,00% Inżynier inżynierii środowiska oczyszczanie miast i gospodarka odpadami ,29% Inżynier inżynierii środowiska-systemy wodociągowe i kanalizacyjne ,76% Pozostali inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska ,00% Inżynier elektronik ,00% Inżynier mechanik-maszyny i urządzenia do obróbki metali ,00% Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Biotechnolog Inżynier rolnictwa Specjalista żywienia człowieka Lekarz weterynarii Fizjoterapeuta Pielęgniarka ,00% Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel muzyki Nauczyciel wychowania fizycznego Nauczyciel nauczania początkowego ,00% Pedagog szkolny Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani Ekonomista ,54% Pozostali specjaliści do spraw finansowych

14 Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] ,80% Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani ,00% Prawnik legislator Pedagog ,82% Historyk Politolog Specjalista polityki społecznej Filologia obcojęzyczna ,00% Filologia polska ,68% Wychowawca w jednostkach penitencjarnych ,63% Specjalista administracji publicznej ,37% Pozostali specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani technik architekt ,00% Technik budownictwa ,00% Technik mechatronik ,00% Technik mechanik Pozostali technicy gdzie indziej niesklasyfikowani Technik informatyk ,09% Technik technologii żywności przetwórstwo owocowo-warzywne Pozostali technicy technologii żywności ,53% Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,68% Technik dentystyczny Masażysta (technik masażysta) Technik fizjoterapii ,00% Terapeuta zajęciowy ,00% Technik farmaceutyczny ,53% Ratownik medyczny ,00% Organizator obsługi turystycznej [zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej] ,65% Organizator usług gastronomicznych [zawód szkolny: Technik organizacji usług gastronomicznych] ,33% Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] ,60% Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] ,47% Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] ,35% Agent klarujący Spedytor [zawód szkolny: Technik spedytor] ,00% Agent reklamowy [zawód szkolny: Technik organizacji reklamy] ,85% Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] ,00% Opiekun w domu pomocy społecznej ,13%

15 Muzyk Asystent rachunkowości [zawód szkolny: Technik rachunkowości] ,94% Ekspedient pocztowy Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] ,67% Kucharz Kucharz małej gastronomii ,28% Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] ,64% Kosmetyczka [zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych] Pozostali fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni Sprzedawca ,30% Murarz ,00% Renowator zabytków architektury Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ,29% Lakiernik samochodowy ,00% Blacharz samochodowy ,09% Mechanik samochodów osobowych Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych ,56% Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych ,67% Elektromechanik pojazdów samochodowych ,00% Pozostali elektromechanicy Elektromonter [elektryk] zakładowy ,57% Rzeźnik wędliniarz Cukiernik ,00% Piekarz ,00% Tapicer ,00% Kaletnik ,00% Operator obrabiarek zespołowych Kierowca samochodu osobowego Pośród osób bezrobotnych, które zarejestrowały się w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły największy odsetek (35%) stanowią osoby z wykształceniem wyższym (108 osób), w tym najliczniejsze zawody reprezentowali: - specjaliści ds. marketingu (21 osób), - specjaliści ds. administracji publicznej (18 osób), - ekonomiści (8 osób), - pozostali specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania (7 osób). Na drugim miejscu znalazły się osoby z wykształceniem średnim zawodowym (45 osób), w tym najliczniejszy zawód to: - technik ekonomista (14 osób), - technik żywienia i gospodarstwa domowego (11 osób) oraz z wykształceniem pomaturalnym (42 osoby), w tym najliczniejszy zawód to: - technik informatyk (8 osób), - technik hotelarstwa (8 osób).

16 16 Trzecie miejsce przypadło absolwentom z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31 osób), w tym najliczniejszy zawód to: - kucharz małej gastronomi (10 osób), - sprzedawca (10 osób). Pośród bezrobotnych absolwentów, drugą co do liczebności grupę stanowią osoby, z wykształceniem ogólnokształcącym (82 osoby, tj. 27% ogółu bezrobotnych absolwentów). ABSOLWENCI WEDŁUG SZKÓŁ TABELA 4. Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu według szkół i zawodów w 2006 r. oraz przewidywani absolwenci w roku Lp Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2006 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2006 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2006 r.z miasta Elbląga Przewidywani absolwenci w (6):(5) w % 2007 r Szkoły wyższe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu "213102" "213105" "214211" "214208" "214210" Administrator systemów komputerowych Projektant systemów komputerowych Inżynier inżynierii środowiska-systemy wodociągowe i kanalizacyjne Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami ,13% ,23% ,76% ,00% ,29% "214401" Inżynier elektronik ,00% "214290" "214503" Pozostali inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska Inżynier mechanikmaszyny i urządzenia do obróbki metali ,00% ,00% "244302" Filologia obcojęzyczna ,00% "244303" Filologia polska ,35% "233108" Nauczyciel nauczania początkowego ,41% "241102" Ekonomista ,19%

17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu Zespół Szkół Mechanicznych Szkoła Policealna Zespół Szkół Mechanicznych Szkoła Policealna Zespół Szkół Techniczno Informatycznych Zespół Szkół Techniczno Informatycznych Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół Handlowych Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej "241990" "247901" Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Specjalista administracji publicznej ,03% ,25% "224101" Pielęgniarka ,00% "244104" Pedagog ,27% "241912" "244505" "247901" "241912" "241990" Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] Wychowawca w jednostkach penitencjarnych Specjalista administracji publicznej Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Szkoły policealne Asystent ekonomiczny "341902" [zawód szkolny: Technik ekonomista] Asystent rachunkowości "412102" [zawód szkolny: Technik rachunkowości] Pracownik biurowy [Zawód "419101" szkolny: Technik prac biurowych] ,36% ,45% ,39% ,93% ,27% ,76% ,67% "312102" Technik informatyk ,00% "342204" Spedytor [zawód szkolny: Technik spedytor] ,00% "311403" Technik mechatronik ,00% "312102" Technik informatyk ,04% Agent reklamowy [zawód "342901" szkolny: Technik ,85% organizacji reklamy] "341501" Technik handlowiec ,00% "322402" Technik fizjoterapii ,56% "322601" Technik farmaceutyczny ,53% "346102" Opiekun w domu pomocy społecznej ,69% "322905" Ratownik medyczny ,00% "322401" Masażysta (technik masażysta) "322404" Terapeuta zajęciowy ,00%

18 Zespół Szkół Gospodarczych "314043" Organizator usług gastronomicznych [zawód szkolny: Technik organizacji usług gastronomicznych] ,00% Zespół Szkół technik architekt ,00% Technicznych "311203" Centrum Kształcenia "312102" Technik informatyk ,56% Ustawicznego Asystent ekonomiczny Centrum Kształcenia "341902" [zawód szkolny: Technik Ustawicznego ekonomista] Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego "341401" "343101" "412102" Organizator obsługi turystycznej [zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej] Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] Asystent rachunkowości [zawód szkolny: Technik rachunkowości] ,65% ,00% ,94% ,97% Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Gospodarczych Zespół Szkół Gospodarczych Zespół Szkół Turystyczno- Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich "341902" Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] ,94% "311204" Technik budownictwa ,00% Pozostali technicy 46 "321390" technologii żywności Technik żywienia i 47 "321402" gospodarstwa domowego Organizator usług 48 "341404" hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] Handlowiec [zawód 49 Zespół Szkół Handlowych "341501" szkolny: Technik handlowiec] Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu Zespół Szkół Mechanicznych Zespół Szkół Technicznych Zespół Szkół Zawodowych Nr1 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Gospodarczych Zespół Szkół Turystyczno- Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich Zespół Szkół Techniczno Informatycznych Licea ogólnokształcące ,53% ,35% ,26% ,57% ,16% "000000" Bez zawodu ,58% "000000" Bez zawodu ,58% "000000" Bez zawodu ,11% "000000" Bez zawodu ,53% "000000" Bez zawodu ,03% "000000" Bez zawodu ,41% "000000" Bez zawodu ,77% "000000" Bez zawodu ,84% 58 Zespół Szkół Handlowych "000000" Bez zawodu ,11% Liceum Profilowane dla Dorosłych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr2 II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu ,97%

19 19 Jagiellończyka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia "000000" Bez zawodu ,00% III Liceum Ogólnokształcące im. Jana "000000" Bez zawodu ,76% Pawła II IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji "000000" Bez zawodu ,43% Narodowej V Liceum Ogólnokształcące im. "000000" Bez zawodu ,70% Haliny Poświatowskiej Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "000000" Bez zawodu ,13% Jagiellończyk" s.c." 66 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 67 Zespół Szkół Handlowych "000000" Bez zawodu 68 Centrum Kształcenia Ustawicznego "000000" Bez zawodu ,95% "000000" Bez zawodu 11 7 Zasadnicze szkoły zawodowe ,59% Zespół Szkół Zawodowych Nr1 Zespół Szkół Zawodowych Nr1 Zespół Szkół Zawodowych Nr1 Zespół Szkół Zawodowych Nr1 Zespół Szkół Zawodowych Nr1 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Gospodarczych Zespół Szkół Gospodarczych Zespół Szkół Turystyczno- Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich Zespół Szkół Turystyczno- Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich Zespół Szkół Turystyczno- Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich Zespół Szkół Turystyczno- Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich Zespół Szkół Turystyczno- Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich "714201" Lakiernik samochodowy ,00% "721303" Blacharz samochodowy ,00% Pozostali mechanicy "723190" pojazdów samochodowych "724101" Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych Elektromechanik pojazdów "724102" samochodowych Fryzjer [zawody szkolne: "514102" Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] ,78% ,67% ,09% ,88% "712102" Murarz ,33% "713604" "724201" Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Elektromonter [elektryk] zakładowy ,29% ,00% "512201" Kucharz "512202" Kucharz małej gastronomii ,40% "514102" Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] ,00% "741104" Rzeźnik wędliniarz "741201" Cukiernik ,57% "741203" Piekarz ,00% "743702" Tapicer ,00%

20 Zespół Szkół Turystyczno- Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich Zespół Szkół Techniczno Informatycznych "744202" Kaletnik ,00% "741203" Piekarz ,00% 87 Zespół Szkół Handlowych "522107" Sprzedawca ,42% Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy "512202" Kucharz ,00% "743304" Krawiec ,00% "744204" Kaletnik ,00% "742204" Stolarz ,69% "743702" Tapicer ,86% suma ,84% Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu w miesiącu listopadzie 2006 r. zwrócił się z prośbą do 23 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Elbląga o wypełnienie kwestionariuszy do badania sandażowego podaży absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Kwestionariusz zawierał dane dotyczące szkoły, kod zawodu, nazwę zawodu, liczbę absolwentów którzy ukończyli szkołę w 2006 r. oraz przewidywaną liczbę absolwentów w 2006 r. Wypełnione kwestionariusze otrzymaliśmy ze wszystkich szkół do których zostały przesłane ankiety. Z przekazanych informacji wynikało, że z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu szkoły ponadgimnazjalne ukończyło 4237 osób, tj. o 193, tj. 4,4% mniej. Na podstawie przeprowadzonej analizy kwestionariuszy przesłanych z elbląskich szkół do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynika, że najwięcej osób ukończyło szkoły średnie (51,5%), w tym 34,7% stanowiły licea ogólnokształcące, 9% policealne i 8% średnie zawodowe. Z pośród osób które ukończyły szkołę średnią, na koniec grudnia 2006 r. najmniej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu było absolwentów szkół ogólnokształcących (6,6%). Drugą pod względem liczebności grupą osób, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną była grupa absolwentów szkół wyższych (1801 osób, co stanowi 43% ogółu absolwentów). Na koniec 2006 r. w ewidencji bezrobotnych figurowało 5,3% absolwentów tych szkół. Przewidywana liczba absolwentów na 2007 r., wynosi 1905 osób. Zasadnicze szkoły zawodowe ukończyły 252 osoby, z pośród których zarejestrowało się 45, w tym 33 z Elbląga. Wskaźnik rejestracji wyniósł 18%. Przewidywana liczba absolwentów szkół zawodowych w 2007 r, to 299 osób. Biorąc powyższe pod uwagę, należy przypuszczać, że liczba absolwentów z elbląskich szkół ponadgimnazjalnych będzie wynosiła około 4346 osób (wzrost o około 3%). Z pośród 4237 absolwentów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2006 r. na koniec roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu zarejestrowane były 332 osoby, co stanowi 8% ogółu ukończonych absolwentów (z m. Elbląga 239 osób, co stanowi 5,6%). Najbardziej korzystnie przedstawia się sytuacja absolwentów szkół wyższych (wskaźnik rejestracji wyniósł 5,3%) oraz absolwentów szkół ogólnokształcących (wskaźnik rejestracji wyniósł 6,6%).

21 21 5. BEZROBOTNI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Tabela 5. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy. Lp. Sekcja Polskiej klasyfikacji działalności (PKD) Stan w końcu 2005 r. Bezrobotni Stan w końcu 2006 r. Liczba % Liczba % 1 Przetwórstwo przemysłowe , ,1 2 Handel hurt i detaliczny, naprawy sprzętu mechanicznego, motocykli oraz art. przeznaczenia. użytku domowego , ,6 3 Działalność niezidentyfikowana , ,3 4 Budownictwo 752 8, ,4 5 Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna 805 8, ,4 6 Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospod , ,8 7 Administracja publiczna. i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia. społeczne. i powszechne. ubezpieczenia , ,9 zdrowotne 8 Hotele i restauracje 229 2, ,9 9 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 215 2, ,9 10 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 222 2, ,7 11 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 157 1, ,1 12 Edukacja 103 1, ,8 13 Pośrednictwo finansowe 89 1, ,4 14 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 65 0,7 46 0,6 15 Rybołóstwo i rybactwo 3 0,03 5 0,07 16 Górnictwo, kopalnictwo 3 0,03 4 0,05 17 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 3 0,03 2 0,03 18 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0,0 0 0,0 Ogółem , ,0 Sekcje gospodarki narodowej z których pochodzi najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych należą: przetwórstwo przemysłowe(22,1%); handel hurtowy i detaliczny, wraz z naprawami(22,6%); pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (8,4%); budownictwo (8,3%); obsługa nieruchomości i firm (6,8%). Porównując stan bezrobocia (według PKD) w 2006 r. ze stanem bezrobocia w 2005 r. spadek bezrobocia w Elblągu odnotowano w następujących sekcjach działalności PKD : w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, gaz i wodę (29%) w pozostałej działalności usługowej komunalnej (25%) w budownictwie (18%), w przetwórstwie przemysłowym (12%),

22 22 w działalności ochrona zdrowia i opieka społeczna (12%), w działalności hotele i restauracje (6%), w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (3%). 6. OFERTY PRACY WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP ZAWODÓW W 2006 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu zgłoszono 5817 ofert z terenu Elbląga, to jest o 1393 więcej niż w analogicznym okresie roku 2005 wzrost o 31,5%. Należy jednak podkreślić, że 2348 ofert pracy (48% - przed rokiem:50%) była subsydiowana ze środków Funduszu Pracy bądź Europejskiego Funduszu Społecznego. Z bilansu bezrobotnych wynika, iż w 2006r. aż 6649 osób podjęło pracę, tj. o 123 osoby (2%) więcej niż w 2005r. Z ogólnej liczby ofert oferowanych przez zakłady miejsc pracy, 2927 (50%) stanowiły miejsca pracy na czas określony, 1081 (18,6%) staże u pracodawców, 344 (6%) prace społecznie użyteczne, 288 (5%) prace interwencyjne. W strukturze ofert pracy od trzech lat największa jej liczba przypada robotnikom przemysłowym i rzemieślnikom. Na koniec grudnia 2006 r. dla tej grupy zawodowej przypadało 1775 ofert pracy, tj. o 711 ofert więcej (67%) niż w 2005 r. Stanowi to ponad jedną czwartą 30,0%) wszystkich ofert pracy w Elblągu. Drugie miejsce zajmują pracownicy przy pracach prostych. Dla nich w 2006r. było 1279 ofert pracy - wzrost o 543 tj. o 74%. Stanowi to prawie jedną czwartą (22%) wszystkich ofert pracy z terenu Elbląga. Trzecia lokata przypadła pracownikom usług osobistych i sprzedawcom. W 2006 r. dla tej populacji były 872 oferty pracy wzrost o 156, tj. o 22%. Stanowi to 15,0% wszystkich ofert pracy. Według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, najbardziej zagregowany podział obejmuje 11 wielkich grup zawodowych patrz tabela 6.

23 23 TABELA 6 Oferty pracy według wielkich grup zawodów na koniec grudnia OFERTY PRACY Zmiany liczby ofert pracy w GRUPY ZAWODÓW porównaniu z r r. rokiem liczba % OGÓŁEM z tego: Bez zawodu Wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych ,5 16,1 24,9-11,9-23,9 21,8-13,3 66,8 40,9 73,8 Źródło: Sprawozdawczość nr.1 MPiPS załącznik 3. Obliczenia własne Odnotowany wzrost poziomu ofert pracy wystąpił w 7 wielkich grupach zawodowych. Dotyczy to takich grup zawodowych jak: wyżsi urzędnicy i kierownicy; specjaliści; pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, pracownicy przy pracach prostych, bez zawodu. W trzech wielkich grupach zawodów nastąpił spadek ofert pracy. Są to: pracownicy biurowi, technicy i inny średni personel oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. 7. OFERTY WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Z przeprowadzonej analizy wynika, iż do sekcji gospodarki narodowej odgrywających najistotniejszą rolę na elbląskim rynku pracy pod względem ilości oferowanych stanowisk pracy w 2006 roku należały: 1/. Przetwórstwo przemysłowe oferty pracy(25,3%), 2/. Handel hurtowy i detaliczny oraz naprawy ofert pracy(17,4%), 3/.Administracja publiczna i obrona narodowa ofert pracy(17,1%), 4/. Pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i indywidualna ofert pracy( 12,2%), 5/. Budownictwo ofert pracy( 8,5%),

24 24 6/.Hotele i restauracje oferty pracy( 4,31%), 7/.Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej ofert pracy( 4,2%), Tabela 7. Oferty według rodzaju działalności. Lp. Sekcja Polskiej klasyfikacji działalności (PKD) Stan w końcu 2005 r. Oferty Stan w końcu 2006 r. Liczba % Liczba % 1. Przetwórstwo przemysłowe , ,3 Handel hurt i detaliczny, naprawy sprzętu 2. mechanicznego, motocykli oraz art. przeznaczenia , ,4 użytku domowego Administracja publiczna. i obrona narodowa; 3. obowiązkowe ubezpieczenia. społeczne. i , ,1 powszechne. ubezpieczenia. zdrowotne 4. Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna 390 8, ,2 5. Budownictwo , ,5 6. Hotele i restauracje 227 5, ,3 7. Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospod , ,2 8. Transport, gospodarka magazynowa i łączność 140 3, ,8 9. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 178 4, ,6 10. Edukacja 115 2,6 91 1,6 11. Pośrednictwo finansowe 74 1,7 80 1,4 12. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 13 0,3 50 0,9 13. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 10 0,2 38 0,6 14. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0 0,0 1 0, Górnictwo, kopalnictwo 0 0,0 0 0,0 16. Rybołówstwo i rybactwo 1 0,0 0 0,0 17. Organizacje i zespoły eksterytorialne 11 0,0 0 0,0 18. Działalność niezidentyfikowana 0 0,0 0 0,0 Ogółem , ,0

25 25 8. RANKING PIERWSZYCH PIĘĆDZIESIĘCIU ZAWODÓW WEDŁUG LICZBY OFERT PRACY Szczegółowa analiza ofert pracy pozwoliła sporządzić ranking pierwszych pięćdziewsięciu zawodów i specjalności według ich liczby, co ilustruje tabela 8. TABELA 8. Ranking pierwszych 50 zawodów według liczby ofert pracy w 2006r. Lp Kod zawodu Zawód Poz. w Poz. w 2005 r 2006 r Oferty pracy zgłoszone w 2005r. Oferty pracy zgłoszone w 2006r. Zmiana liczby ofert pracy w porównaniu z 2005r. (7-6) Zmiana liczby ofert pracy w porównaniu z 2005r. w % (8/6) Robotnik gospodarczy ,60% Sprzedawca ,26% Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik ,03% prac biurowych] Szwaczka ,15% Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik ,35% administracji] Zbrojarz ,00% Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony ,84% fizycznej osób i mienia] Murarz ,91% Stolarz meblowy ,86% Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,14% Sprzątaczka ,13% Lakiernik samochodowy ,00% Specjalista administracji publicznej ,63% Magazynier ,45% Kucharz ,41% Stolarz ,49% Pakowacz ,00% Kierowca samochodu ciężarowego ,43% Goniec ,50% Kaletnik ,00% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji ,67%

26 26 wyrobów z tworzyw sztucznych Kelner ,92% Kasjer handlowy ,37% Pomoc kuchenna ,00% Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel ,11% regionalny] Pozostali operatorzy maszyn do produkcji ,00% wyrobów z drewna Robotnik budowlany ,51% Monter instalacji wodociągowych i ,05% kanalizacyjnych Kierowca samochodu osobowego ,30% Cieśla ,36% Krawiec ,00% Spawacz ręczny gazowy ,91% Pozostali spawacze i pokrewni ,33% Monter kadłubów okrętowych Handlowiec [zawód szkolny: Technik ,22% handlowiec] Księgowy [samodzielny] ,00% Pozostali stolarze i pokrewni ,00% Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług ,46% fryzjerskich] Opiekun w domu pomocy społecznej ,00% Malarz budowlany ,45% Lakiernik wyrobów drzewnych ,29% Spawacz ręczny łukiem elektrycznym ,89% Pilarz ,11% Tokarz ,33% Mechanik samochodów osobowych ,00% Cukiernik ,44% Kierowca operator wózków jezdniowych ,00% Szlifierz metali Dekarz ,43%

27 27 Liczba ofert pracy wymieniona w tabeli 4, za 2006 r. stanowiła 75% ogółu zarejestrowanych ofert pracy W odniesieniu do stanu z 2005r. liczba zgłoszonych ofert pracy dla zawodów ujętych w tabeli 4, wzrosła o 1281 ofert, tj. o 42%. Oferty pracy wzrosły w 37 zawodach i specjalnościach - najwięcej w takich jak: robotnik gospodarczy, zbrojarz, stolarz meblowy, pozostali stolarze i pokrewni lakiernik samochodowy, sprzątaczka, pracownik ochrony mienia, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, specjalista administracji publicznej, pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna, pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych monterzy kadłubów okrętowych, pozostali spawacze i pokrewni W 11 zawodach i specjalnościach odnotowano spadek ofert pracy. Dotyczyło to najbardziej: techników prac biurowych, techników administracji robotników budowlanych kasjera handlowego mechanika samochodów osobowych pielęgniarek Od trzech lat niezmiennie pierwsze miejsce pod względem liczebności ofert pracy zajmują robotnicy gospodarczy. Stanowi to 12% ogółu ofert z terenu Elbląga. Drugie miejsce przypadło sprzedawcom. Oferty pracy dla sprzedawców stanowią 8,3% wszystkich ofert z terenu Elbląga. Kolejne pozycje zajęli: pracownicy biurowi - 3,8% wszystkich ofert z terenu Elbląga, pracownicy administracji 3,5%, szwaczki 3,5% wszystkich ofert z terenu Elbląga, zbrojarze 2,3% wszystkich ofert z terenu Elbląga,, stolarze meblowi 2,4% wszystkich ofert z terenu Elbląga, pracownicy ochrony mienia - 2,2% wszystkich ofert

28 28 z terenu Elbląga, stolarze meblowi - 2,0% wszystkich ofert z terenu Elbląga, robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym 2,2% wszystkich ofert z terenu Elbląga. 9. ZAWODY NADWYŻKOWE Wśród zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonych ofert pracy dominują (65%) zawody nadwyżkowe w sumie tworzą one 428 zawodów i specjalności w tej populacji. Ich wskaźnik wyniósł od 0,00 do 0,89 i są to zawody, na które było znikome, wręcz zerowe zapotrzebowanie lub zawody na które było zapotrzebowanie, ale nieco w mniejszym zakresie patrz tabela 9. TABELA 9. Ranking pierwszych 120 zawodów nadwyżkowych według wskaźnika nadwyżki zawodu Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych Liczba ofert pracy Wskaźnik nadwyżki zawodu Technik technologii odzieży , Pozostali technicy technologii żywności , Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni , Nauczyciel języka polskiego , Praczka , Technik rolnik , Pozostali elektromechanicy , Technik ogrodnik , Operator urządzeń przetwórstwa owocowowarzywnego , Zaopatrzeniowiec , Ładowacz , Opiekunka dziecięca , Pozostali rolnicy produkcji roślinnej , Renowator zabytków architektury , Kopacz , Pozostali operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów , Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] , Politolog 9 0 0, Telefonistka 9 0 0, Modelarz odlewniczy 9 0 0, Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 9 0 0, Robotnik drogowy 9 0 0, Technik ochrony środowiska 8 0 0, Maszynistka 8 0 0,0000

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, Elbląg 55/ , fax. 55/ ,

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, Elbląg 55/ , fax. 55/ , POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55/237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ELBLĄSKIM ZA 2012ROK Elbląg - marzec -

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ELBLĄGU W 2007 ROKU ELBLĄG, KWIECIEŃ 2008 2 Przedruk

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, Elbląg 055/ , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, Elbląg 055/ , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ELBLĄSKIM W 2006 ROKU ELBLĄG MARZEC 2007

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Raport roczny II/P/2012 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 055 0237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 055 0237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 055/237 67 00, fax. 055 0237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ELBLĄGU W 2008 ROKU ELBLĄG KWIECIEŃ 2009 ROK

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ELBLĄSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo