Ranking zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku ANALIZA PÓŁROCZNA"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel , ANALIZA PÓŁROCZNA Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 21 roku Brzesko, marzec 211

2 Spis treści: I. WSTĘP Str Cele opracowania Podstawa opracowania Metodologia opracowania... II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW W POWIECIE BRZESKIM 2.1. Struktura bezrobocia według zawodów Bezrobotne kobiety Bezrobotni absolwenci Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy... III. NAPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH WG ZAWODÓW IV. BEZROBOTNI WG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY V. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW W POWIECIE BRZESKIM 3.1. Napływ ofert pracy według zawodów Szansa uzyskania ofert pracy... VI. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH, ZRÓWNOWAŻONYCH I NADWYŻKOWYCH 4.1. Zawody deficytowe Zawody zrównoważone Zawody nadwyżkowe... VII. WNIOSKI Aneks statystyczny

3 I. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 kwietnia 24 r. (t.j. Dz. U. z 28 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) opracowuje monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Dokładne wytyczne dotyczące sporządzania niniejszego raportu zostały zawarte w Zaleceniach metodologicznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w 23 roku. "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych zgodnie z definicją określoną przez MPiPS oznacza proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia osób bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Niniejszy ranking z pewnością pogłębi wiedzę o lokalnym rynku pracy, ponieważ stanowi ważny instrument dla realizacji działań w zakresie edukacji, aktywnej polityki rynku pracy oraz programów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. Celem tychże działań jest koordynacja kierunków kształcenia i szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Trafne przeprowadzenie diagnozy wymagań stawianych przez pracodawców zapewni większą stabilizację na rynku pracy. Analiza porównawcza oferty pracy i bezrobotnych wg zawodów pozwala wyłonić zawody nadwyżkowe i deficytowe wśród zarejestrowanych bezrobotnych, co może stanowić sygnał dla osób stojących u progu przyszłego zawodu, jak również pozwoli na zaplanowanie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych pozostających w ewidencji tutejszego urzędu. Z uwagi na to, że od II połowy 21 roku obowiązuje nowa klasyfikacji zawodów i specjalności, a klucz przejścia nie pozwala na jednoznaczne przyporządkowanie starych zawodów nowym (6- cyfrowego kodu), dane zawarte w raporcie będą przede wszystkim dotyczyć II półrocza 21 roku. 3

4 1.1. Cele opracowania Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych posłuży w szczególności jako źródło informacji do: Określenia kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo- kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, Stworzenia bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo- kwalifikacyjnych w układzie lokalnym Określenia odpowiednich kierunków szkolooenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, Bieżącej korekty poziomu, struktury treści kształcenia zawodowego i ustawicznego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół) Usprawnienia poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów, Ułatwienia realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Oczywiście należy mieć świadomość, że niniejszy monitoring ma pewne ograniczenia, gdyż nie daje on pełnej informacji o lokalnym rynku pracy co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze, dotyczy on jedynie bezrobocia rejestrowanego, nie obejmuje tym samym jego nieujawnionej liczby oraz pracy nierejestrowanej w grupie osób bezrobotnych. po drugie, dotyczy on jedynie ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, nie uwzględniając innych ofert, w tym prasowych, ofert pojawiających się w Internecie, ofert zgłoszonych do agencji zatrudnienia czy nieujawnionych wolnych miejsc pracy. Pomimo, że analizy zawarte w niniejszym monitoringu posiadają wyżej wymienione ograniczenia, jednak wyjaśniają wiele zjawisk oraz procesów zachodzących na lokalnym rynku pracy i będą mogły być wykorzystane przez wszystkie podmioty i partnerów działających na brzeskim rynku pracy 4

5 1.2. Podstawa opracowania Podstawy prawne opracowania Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych dotyczą art. 9 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 2 kwietnia 24 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opracowanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych). Źródłem informacji do opracowanie niniejszego raportu służą dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) będące w dyspozycji PUP w Brzesku tj. Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-1 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności za I i II półrocze 21 roku oraz Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-1 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy za I i II półrocze 21 roku. Powiatowy raport roczny obejmuje dwie części: część I diagnostyczną, która obejmuje analizę zawodów deficytowych zawodów deficytowych i nadwyżkowych, zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-1 za 21 rok. część II prognostyczną, która obejmuje analizę i nadwyżkowych, w oparciu o dane dotyczące liczby absolwentów szkół w roku szkolnym 29/21 oraz ich prognozowanej liczbie w roku 21/211. 5

6 1.3. Metodologia opracowania Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy opracowano posługując się obowiązującą Klasyfikacją Zawodów i Specjalności (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 21 r., poz. 537) oraz Zaleceniami Metodycznymi do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowanych przez Departament Rynku Pracy MGPiPS z 23 r. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności udostępnia układ strukturalny klasyfikacji wraz z określeniem zawodów i specjalności w poszczególnych grupach elementarnych. Jest wykorzystywana jako podstawowe narzędzie polityki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najistotniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz klasyfikacje zawodowe. Pojęcia te definiowane są następująco: Zawód zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziałupracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi przerwami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodu. o Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w trakcie dodatkowego szkolenia lub praktyki. Umiejętności określono jako sprawdzone możliwości wykonywania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Kwalifikacje zawodowe są to układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Klasyfikacja zawodów jest pięcio- poziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem 2.36 zawodów i specjalności, który obejmuje: 1 wielkich grup zawodowych (kod 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (kod 2-cyfrowy), 132 grupy średnie (kod 3-cyfrowy), 444 grupy elementarne (kod 4-cyfrowy), 236 zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy). 6

7 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE BRZESKIM 2.1. Struktura bezrobocia według zawodów Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie II półroczu oraz w końcu 21 roku zostali sklasyfikowani ze względu na posiadany zawód, do którego wykonywania mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem szkolnym lub innym dokumentem bądź odpowiednim stażem pracy w danym zawodzie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku według stanu na koniec grudnia 21 roku wynosiła osoby. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 29 roku, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła osób, poziom bezrobocia w powiecie brzeskim zmniejszył się o 181 osób tj. spadek o 4,2%, natomiast w porównaniu do 28 roku zwiększył się o 659 osób tj. wzrost o 19,% Liczba be zrobotnych w latach r. 27r. 28r. 7 29r. 21r.

8 Kształtowanie się stopy bezrobocia wg stanu na 31 grudnia w latach 2 21 przedstawia poniższa tabela. STOPA BEZROBOCIA (w %) POLSKA MAŁOPOLSKA POWIAT BRZESKI , 11,9 13,8 17,5 14,1 16,1 18,1 13,9 15,8 2, 16, 18,6 19, 15, 17, 17,6 13,8 16,1 14,9 11,4 13,7 11,4 8,8 11,8 9,5 7,6 1,6 11,9 9,7 12,4 12,3 1,4 12, W porównaniu z 29 rokiem zmniejszyła się również stopa bezrobocia w powiecie brzeskim o,4 pkt procentowego. Wysokość stopy bezrobocia w poszczególnych miesiącach 21 roku: STOPA BEZROBOCIA (w %) POLSKA MAŁOPOLSKA POWIAT BRZESKI I 12,7 1,5 13, II 13, 1,8 13,5 III 12,9 1,7 13,2 IV 12,3 1,3 12,5 V 11,9 9,9 12,4 VI 11,6 9,6 12,2 VII 11,4 9,5 11,8 VIII 11,3 9,4 11,6 IX 11,5 9,5 11,8 X 11,5 9,6 11,6 XI 11,7 9,9 11,8 XII 12,3 1,4 12, Najwyższa stopa bezrobocia w 21 roku wystąpiła w miesiącu lutym 13,5%. Natomiast najniższą stopę odnotowano na tym samym poziomie w sierpniu i październiku 11,6%. Na koniec grudnia 21 roku stopa bezrobocia w powiecie ustabilizowała się na poziomie 12, % i była niższa od wskaźnika krajowego o,3 pkt. procentowego i wyższa o 1,6 pkt. procentowego w porównaniu do stopy procentowej w województwie małopolskim. 12,3% 12,% 1,4% Polska Małopolska 8 Pow iat brze ski

9 Kolejny rok podtrzymuje charakterystyczną od lat sytuację, w której niekorzystną cechą bezrobocia, są niskie kwalifikacje zawodowe osób zarejestrowanych w urzędzie. Oceniając strukturę bezrobotnych według wykształcenia w powiecie brzeskim na koniec 21 r. należy stwierdzić, że wśród osób pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy dominowały osoby bezrobotne, które swoją edukację kończyły najczęściej na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej osób (33,6% z ogółu bezrobotnych). Zdecydowaną większością w tej grupie stanowili mężczyźni, którzy na koniec badanego okresu osiągnęli 59,7% ogółu bezrobotnych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Ponadto niemal 46,9% osób z tym wykształceniem to osoby długotrwale bezrobotne, a 26,7% to bezrobotni do 25 roku życia. Kolejną grupę wyznaczali bezrobotni, którzy posiadali wykształcenie policealne i średnie zawodowe osób (29,4%). Najmniej osób posiadało wyższe wykształcenie bo 1,1%, a 1,8% bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie legitymowało się świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, zaś 16,1% ukończyło szkołę gimnazjalną i poniżej Stru ktu ra bezro b otn ych wg wykształcen ia w po wiecie b rzeskim n a kon iec 21 r. gimnazjalne i poniżej 16,1% wy ższe 1,1% policealne i średnie zawodowe 29,4% zasadnicze zawodowe 33,6% średnie ogólnokształcące 1,8% 9

10 Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 21 r. najliczniejszą grupę, bo aż 91,1% tj osób, reprezentowali bezrobotni posiadający zawód. Natomiast populacja osób bezrobotnych nie posiadających zawodu stanowiła 8,9% ogółu bezrobotnych (tj. 367 osób). W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych bez zawodu wzrosła o 132 osoby. Stan w dniu r. Bezrobotni Stan w dniu r. Stan w dniu r. w liczbach % udział do ogółu w liczbach % udział do ogółu w liczbach % udział do ogółu Bez zawodu 361 1, , ,9 Posiadający zawód , , ,1 Ogółem % % % Bezrobotni nie posiadający zawodu to przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym oraz średnim ogólnokształcącym, które po ukończeniu szkoły nie nabyły odpowiednich kwalifikacji zawodowych, bądź nie przepracowały w danym zawodzie co najmniej 1 roku. Struktura bezrobocia według kwalifikacji zawodowych w układzie grup kodu 2 cyfrowego wskazuje, że najliczniejszą kategorię wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowiły osoby posiadające zawody z grupy: sprzedawcy i pokrewni osoby (tj. 11,2% ogółu bezrobotnych). W ramach tej grupy zawodowej 11,% (455 osób) stanowili sprzedawcy sklepowi (ekspedienci). robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków 459 osób (11,1% ogółu bezrobotnych). Wśród których wyróżnić należy: murarzy i pokrewnych 161 osób oraz cieśli i stolarzy budowlanych 74 osoby. pracownicy usług osobistych 351 osób (8,5% ogółu bezrobotnych). W ramach tej grupy większość to kucharze 161 osób. Dokonując analizy bezrobocia według kwalifikacji zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku wskazano na 22 najczęściej reprezentowane przez bezrobotnych zawody i specjalności. Poniżej zestawiono te zawody, w których rejestrowali się bezrobotni, uwzględniając ilość osób bezrobotnych przypadających na dany zawód wg stanu na koniec II półrocza 21 r. 1

11 L.p. Kod zawodu Liczba osób bezrobotnych Nazwa zawodu "" Bez zawodu "52231" Sprzedawca "33143" Technik ekonomista 2 3 "71122" Murarz "72313" Mechanik pojazdów samochodowych 14 5 "93131" Robotnik budowlany 9 6 "31154" Technik mechanik 87 7 "72224" Ślusarz 86 8 "3222" Technik żywienia i gospodarstwa domowego 84 9 "5122" Kucharz małej gastronomii 78 1 "51533" Robotnik gospodarczy 7 11 "5121" Kucharz "52235" Technik handlowiec "75315" Krawiec "6133" Rolnik "31124" Technik budownictwa "35123" Technik informatyk "4114" Technik prac biurowych "26312" Ekonomista "42242" Technik hotelarstwa 44 2 "71152" Cieśla szalunkowy "75124" Piekarz "91127" Sprzątaczka biurowa 43 Pozostałe zawody 1.84 RAZEM Źródło: Tablica T-II/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu II półrocza 21 roku Podobnie jak w latach ubiegłych największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w zawodzie sprzedawcy 349 osób, co stanowiło 8,4% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do grudnia 29 roku, liczba bezrobotnych w tym zawodzie wzrosła o 1%. W dalszej kolejności najliczniejszymi zawodami był: technik ekonomista, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, robotnik budowlany, technik mechanik, ślusarz oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. 11

12 2.2. Bezrobotne kobiety Bezrobocie kobiet to jeden z wielu kluczowych problemów lokalnego rynku pracy. Wśród przyczyny bezrobocia kobiet można wymienić m.in. brak odpowiednich kwalifikacji oraz przerwą w zatrudnieniu spowodowaną wychowaniem dzieci, co niesie za sobą wydłużającą się bezczynność zawodową i w znacznym stopniu zmniejsza szanse kobiet na ponowną aktywizację zawodową. Podobnie jak w latach poprzednich nadal odnotowuje się przewagę bezrobotnych kobiet w ogólnej populacji zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na dzień r. w ewidencji Urzędu były kobiety. Odsetek kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 54,8%. Z ogólnej liczby bezrobotnych kobiet pozostających w ewidencji na koniec II półrocza 21r. 11,9% (tj. 269 osób) nie posiadało żadnego zawodu. Warto podkreślić, iż w porównaniu z I półroczem grupa tych osób spadła o 1,4 pkt procentowy. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych kobiet w końcu II półroczu 21 r. stanowiły grupy zawodów: L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu "" Bez zawodu Liczba bezrobotnych kobiet "52231" Sprzedawca "33143" Technik ekonomista "3222" Technik żywienia i gospodarstwa domowego 74 4 "75315" Krawiec 61 5 "5121" Kucharz 6 6 "6133" Rolnik 54 7 "5122" Kucharz małej gastronomii 49 8 "4114" Technik prac biurowych 48 9 "52235" Technik handlowiec 45 1 "91127" Sprzątaczka biurowa "73161" Zdobnik szkła "51411" Fryzjer "26312" Ekonomista "42242" Technik hotelarstwa 31 Pozostałe zawody 927 RAZEM Źródło: Tablica T-II/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu II półrocza 21 roku 12

13 2.3. Bezrobotni absolwenci W tej kategorii bezrobotnych, znajdują się wszystkie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę. Na koniec II półrocza 21 roku w rejestrach tutejszego Urzędu Pracy w powiecie brzeskim zarejestrowanych było 491 osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły (11,9% ogółu bezrobotnych), w tym 256 kobiet tj. 52,1% omawianej grupy. Wśród tej populacji najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez wyuczonego zawodu, tj. 68 osób, co stanowiło 13,8% ogółu zarejestrowanych absolwentów (w tym 51 kobiet, tj. 75% absolwentek bez wyuczonego zawodu). Zmniejszył się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział procentowy absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych - z 12,4% w roku 29 do 11,9% w 21 r. (tj. spadek o 45 osób) r. 29r. Ogółem 13 21r. Kobiety

14 Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły w końcu II półroczu 21 r. stanowiły grupy zawodów: L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu "" Bez zawodu Bezrobotni absolwenci ogółem kobiety "52231" Sprzedawca "71122" Murarz 23 3 "72313" Mechanik pojazdów samochodowych 23 4 "5122" Kucharz małej gastronomii "33143" Technik ekonomista "3222" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "35123" Technik informatyk 16 8 "42242" Technik hotelarstwa "52235" Technik handlowiec "31124" Technik budownictwa "23517" Pedagog "31154" Technik mechanik 1 13 "34343" Technik organizacji usług gastronomicznych 1 8 Pozostałe zawody RAZEM Źródło: Tablica T-II/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu II półrocza 21 roku bezrobotni absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku są z wszystkich rodzajów szkół - nie tylko z powiatu brzeskiego 14

15 2.4. Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy W końcu II półrocza 21 roku zarejestrowane były 993 osoby poprzednio pracujących zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku ponad 12 miesięcy. Wśród tej populacji było 627 kobiet, czyli 63,1% ogólnej liczby długotrwale bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych w omawianej kategorii zwiększyła się o 84 osoby tj. wzrost o 9,2%. Ogółe m Kobie ty r. 28r. 29r. 21r. Najliczniejsze zawody osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy w końcu II półrocza 21 r. stanowiły grupy zawodów: L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu "" Bez zawodu Bezrobotni powyżej 12 miesięcy ogółem kobiety 2-1 "52231" Sprzedawca "33143" Technik ekonomista "71122" Murarz 32 4 "5121" Kucharz "4114" Technik prac biurowych "51533" Robotnik gospodarczy "91127" Sprzątaczka biurowa "75315" Krawiec

16 9 "72313" Mechanik pojazdów samochodowych 19 1 "93131" Robotnik budowlany "72224" Ślusarz "6133" Rolnik Pozostałe zawody RAZEM Źródło: Tablica T-II/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu II półrocza 21 roku W celu dokładnego zdiagnozowania struktury osób bezrobotnych pozostających w ewidencji Urzędu Pracy powyżej 12 miesięcy wykorzystano wskaźnik długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie, który jest obliczany jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy na koniec danego okresu sprawozdawczego do liczby zgłoszonych ofert pracy w tym samym zawodzie. Najwyższy poziom wskaźnika długości okresu pozostania w ewidencji bezrobotnych na podstawie dużych grup klasyfikacji zawodów (wg kodu dwucyfrowego) odnotowano w II półroczu 21 r. w grupie zawodów: Leśnicy i rybacy,6667 Kierownicy do spraw produkcji i usług,5 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu,5 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych,5 Według analizy danych, mających określić zawody osób długotrwale stwierdzono, iż spośród dużych grup zawodowych w II półroczu, najwyższą wartością jaką osiągnął wskaźnik był poziom,6667 (tzn. ponad 5% poziom wskaźnika długotrwałego bezrobocia) i dotyczył tylko jednej grupy zawodowej: leśnicy i rybacy. Najniższy wskaźnik długotrwale bezrobotnych (wg kodu dwucyfrowego) odnotowano w II półroczu w grupie zawodów: Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 16

17 III. NAPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH WG ZAWODÓW W okresie 12 miesięcy 21 roku do rejestrów Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku napłynęły łącznie 6.73 osoby bezrobotne, które uzyskały status osoby bezrobotnej. Udział kobiet w tej kategorii ukształtował się na poziomie 43,2 % tj kobiety - co stanowiło mniej niż połowę ogólnego napływu. Odsetek bezrobotnych osób bez zawodu stanowił 11,8% ogółu osób, które nabyły status osoby bezrobotnej (715 osób). Obserwując napływ osób bezrobotnych na podstawie posiadanych danych statystycznych można zauważyć, iż w porównaniu z 29 r., gdzie zarejestrowało się osób, liczba osób rejestrujących się w roku 21 spadała o 193 osoby tj. spadek o 3,1%. W II półroczu 21 r. w powiecie brzeskim zarejestrowało się ogółem osób, z czego 49,% czyli osób stanowiły kobiety Napły w osób bezrobotny ch w 21 r. w ty m Napły w w I półroczu 21 r. 17 Napły w w II półroczu 21 r.

18 Napływ (półroczna rejestracja) osób bezrobotnych wg zawodów w powiecie brzeskim przedstawia się następująco: L.p. Kod zawodu "" Nazwa zawodu Liczba osób - ogółem Bez zawodu "52231" Sprzedawca 25 2 "33143" Technik ekonomista "71122" Murarz 11 4 "72313" Mechanik pojazdów samochodowych 99 5 "93131" Robotnik budowlany 8 6 "31154" Technik mechanik 74 7 "3222" Technik żywienia i gospodarstwa domowego 73 8 "35123" Technik informatyk 68 9 "5122" Kucharz małej gastronomii 62 1 "72224" Ślusarz "42242" Technik hotelarstwa "52235" Technik handlowiec 5 13 "31124" Technik budownictwa "51533" Robotnik gospodarczy "51411" Fryzjer "71152" Cieśla szalunkowy 4 Pozostałe zawody 1.66 RAZEM Źródło: Tablica T-II/ P-2 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w II półroczu 21 roku Napływ bezrobotnych według określonego zawodu w okresie II półrocza 21 r. wyraźnie został zdominowany przed osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. W omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zarejestrował 372 osoby bez zawodu (tj. 11,5% ogólnego napływu w badanym półroczu). Jak ilustruje powyższa tabela, zawody charakteryzujące się najwyższym napływem do bezrobocia pokrywają się z zawodami o najwyższej liczbie bezrobotnych. Świadczy o tym, że trudna sytuacja osób w tych zawodach ma charakter trwały, notując obok dużego poziomu bezrobocia również stały, wysoki napływ. 18

19 IV. BEZROBTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY W prezentowanym poniżej podpunkcie analizie poddana została struktura rejestrowanego bezrobocia z uwzględnieniem ostatniego miejsca pracy osoby bezrobotnej. Od stycznia do końca grudnia 21 roku najliczniej rejestrowali się bezrobotni, których ostatnie miejsca pracy należały do sekcji: Lp Nazwa sekcji Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Liczba bezrobotnych Liczba ofert pracy Źródło: Tablica T-I/P-9 i T-II/P-9 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim z 21 roku Okazuje się, iż najwięcej osób posiadających status osoby bezrobotnej, pracowało wcześniej w firmach i instytucjach zaklasyfikowanych do sekcji budownictwa 1.73 osoby bezrobotne, w dalszej kolejności zaś w handlu hurtowym i detalicznym (9 osób). Analizując tabelę wg sekcji PKD w okresie całego 21 roku obserwujemy, iż w działalności Organizacje i zespoły eksterytorialne nie odnotowano osób poszukujących zatrudnienia oraz nie zgłoszono wolnych stanowisk pracy. Natomiast w II półroczu 21 roku zarejestrowano osób bezrobotnych z powiatu brzeskiego posiadających staż pracy, a do Urzędu wpłynęło ofert pracy. Tymczasem w I półroczu badanego roku zarejestrowało się bezrobotnych posiadających staż pracy dla których pracodawcy złożyli 963 oferty pracy. 19

20 V. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE BRZESKIM 3.1. Napływ ofert pracy według zawodów Na przestrzeni 12 miesięcy 21 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku dysponował ofertami pracy z przeznaczeniem dla osób bezrobotnych. Liczbę zarejestrowanych ofert pracy w latach przedstawia poniższy wykres: rok 27 rok 28 rok 29r. 21r. Oferty ogółem Oferty niesubsydiowane Oferty subsydiowane Z analizy danych zawartych w powyższym wykresie wynika, że w roku 21 odnotowano wzrost ogólnej liczby ofert pracy w stosunku do roku 29 o 529 ofert. Należy zaznaczyć, że duży odsetek stanowiły oferty subsydiowane, tj. 6% ogółu. Zadowalający jest fakt, iż wzrosła ogólna liczba ofert niesubsydiowanych. 2

21 Poniższa tabela wskazuje zawody, w których w 21 roku pracodawcy najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na nowych pracowników. L.p. Nazwa zawodu Liczba ofert w tym liczba ofert pracy (ogółem) subsydiowanych 1. Sprzedawca Robotnik gospodarczy Technik prac biurowych Robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Wydawca posiłków / bufetowy 7 7. Kierowca ciągnika siodłowego Sprzątaczka biurowa Magazynier Kucharz Kierowca samochodu ciężarowego Murarz Technik administracji Nauczyciel przedszkola Operator koparko ładowarki Pomoc kuchenna Przedstawiciel handlowy Księgowy Fryzjer 2 14 W powyższej tabeli przedstawiono zawody, w których zgłoszono co najmniej 2 ofert. Na ogólną liczbę ofert w danym zawodzie składają się oferty pracy niesubsydiowanej oraz subsydiowanej, w tym oferty stażu. Oferty dla pozostałych grup stanowiły już niewielki odsetek w ogólnej strukturze ofert pracy. 21

22 Poniżej zestawiono oferty pracy zgłaszane najliczniej przez pracodawców (tj. 13 zawodów) wg stanu na koniec II półrocza 21 r. Oferty pracy zgłoszone w II półroczu 21 r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy 1 "52231" Sprzedawca "51533" Robotnik gospodarczy 93 3 "52461" Wydawca posiłków / bufetowy 7 4 "4114" Technik prac biurowych 64 5 "93131" Robotnik budowlany 55 6 "83322" Kierowca ciągnika siodłowego 39 7 "4119" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 32 8 "91127" Sprzątaczka biurowa 28 9 "83323" Kierowca samochodu ciężarowego 23 1 "43213" Magazynier "23421" Nauczyciel przedszkola 2 12 "5121" Kucharz "71122" Murarz 19 Pozostałe zawody 518 RAZEM Źródło: Tablica T-II/P-3 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 21 roku. 22

23 3.2. Oferty pracy według PKD Informacje o ofertach pracy możemy równie uzyskać na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Bazując na tych danych można uzyskać informacje o ofertach pracy w konkretnych branżach. Pracodawcy reprezentujący 22 różne sekcje PKD zgłosili w II półroczu 21 r. do Urzędu ofert pracy. Dane statystyczne wskazują, iż wolne miejsca pracy zgłaszane były przez pracodawców głównie z następujących sekcji: Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle - 24,2 % Budownictwo - 18,9 % Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne - 11,7 % Natomiast żadnych ofert pracy nie zgłoszono w trzech sekcjach PKD: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo organizacje i zespoły eksterytorialne działalność nie zidentyfikowana Poniższa tabela przedstawia podział ofert pracy wg PKD. Oferty pracy L.p. Sekcja PKD zgłoszone w II półroczu w końcu II półrocza 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 Górnictwo i wydobywanie 15 3 Przetwórstwo przemysłowe 95 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 9 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 5 6 Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa samochodowych, włączając motocykle pojazdów

24 8 Działalność związana gastronomicznymi 9 z zakwaterowaniem i usługami 112 Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja 1 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 3 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja 6 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa 17 2 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 22 Działalność nie zidentyfikowana Razem Źródło: Tablica T-II/P-9 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w II półroczu 21 roku. Spośród ofert pracy zgłoszonych w II półroczu 21 r. w ewidencji pozostawało 44 wolnych miejsc pracy tj. niespełna 3% ogółu ofert pracy. Na koniec roku w dyspozycji Urzędu Pracy pozostawały oferty z 6 sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności. 24

25 VI. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy powoduje powstawanie zawodów, (tzw. zawodów nadwyżkowych oraz zawodów deficytowych ) na które jest większe lub mniejsze zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Dane wynikowe z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych określone zostały za k pomocą wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) Wn, II mierzonej stosunkiem średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w badanym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, w badanym okresie. k Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k ( Wn, I ) Wnk, I = O Ik B Ik gdzie: B Ik - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w danym roku, O Ik - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w danym roku, W celu właściwej interpretacji danych należy przytoczyć podstawowe definicje używanych pojęć: Zawód deficytowy to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Oznacza to, że w badanym okresie było więcej ofert pracy aniżeli zarejestrowanych bezrobotnych. Wnk, II > 1,1 to zawody deficytowe Zawód zrównoważony to zawód, w którym liczba ofert pracy pokrywa się z liczbą bezrobotnych, tzn. wykazują one równowagę na rynku pracy. k,9 Wn, II 1,1 to zawody zrównoważone Zawód nadwyżkowy to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Wnk, II <,9 to zawody nadwyżkowe 25

26 Przeprowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w okresie II półrocza 21 r. wykazał, że osoby pozostające w ewidencji tut. Urzędu zostały sklasyfikowane wśród 555 różnych zawodów w tym: 112 przypadkach to były zawody deficytowe; 21 to zawody zrównoważone; 422 sytuacjach wystąpiła nadwyżka podaży nad popytem. Struktura zawodów deficytowych i nadwyżkowych w II półroczu 21 roku zawody deficytowe 2,2% zawody zrównoważone 3,8% zawody nadwyżkowe 76,% 26

27 4.1. Zawody deficytowe Gdy wskaźnik intensywności zbliża się od wartości 1,1 do wartości max oznacza to sytuację, gdzie w każdym przypadku średnia miesięczna liczba ofert przekraczała średnią miesięczną liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie. Im większy wskaźnik intensywności deficytu zawodów, tym występują maksymalne możliwości uzyskania pracy przez bezrobotnego. W II półroczu 21 roku zakwalifikowano 112 zawodów deficytowych, dla których zgłoszono więcej wolnych miejsc pracy niż osób zarejestrowanych. Badana grupa stanowiła 2,2% ogółu zawodów występujących w omawianym okresie w powiecie brzeskim. Poniżej przedstawiono ranking najbardziej deficytowych zawodów z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w II półroczu 21 roku: Tynkarz Monter / składacz okien Kierowca samochodu dostawczego Kierowca operator wózków jezdniowych Brukarz Referent (asystent) bankowości Asystent osoby niepełnosprawnej Pozostali pracownicy obsługi biurowej Dekarz Fakturzystka Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani Nauczyciel przedszkola Kierownik działu sprzedaży Terapeuta zajęciowy Księgowy Kierowca samochodu ciężarowego Animator kultury Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Technik prac biurowych Sekretarka Biotechnolog Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) Agent ubezpieczeniowy Przedstawiciel handlowy Asystent do spraw księgowości 27

28 Magazynier Robotnik gospodarczy Elektromonter (elektryk) zakładowy Sprzątaczka biurowa Stolarz meblowy Pomoc kuchenna W porównaniu z I półroczem 21 r. można zauważyć wyraźne zmiany na rynku pracy w powiecie brzeskim w obrębie zawodów deficytowych. Wśród ogólnej liczby zawodów deficytowych spora grupa tj. aż 72,3% stanowiły zawody w których wskaźnik intensywności deficytu był maksymalny (określany jako ). Oznacza to, iż w okresie sprawozdawczym, gdy dla danego zawodu występowało zapotrzebowanie, natomiast brak było kandydatów spełniających warunki oferty pracy. W takim przypadku wpłynięcie nawet pojedynczej oferty pracy spowodowało ustawienie wartości wskaźnika. 28

29 4.2. Zawody zrównoważone Najlepsza sytuacja na rynku pracy występuje w grupie zawodów zrównoważonych. Jest to zarówno korzystna sytuacja dla pracodawców jak i samych bezrobotnych, gdyż pracodawcy zgłaszają wolne miejsca pracy zaś w rejestrze tutejszego Urzędu Pracy znajdują się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na tym stanowisku. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych według 6 cyfrowego kodu zawodu wyodrębnił w II półroczu 21 roku 21 zawodów (tj, 3,8% ogółu zawodów) na powiatowym rynku pracy, które osiągnęły wskaźnik deficytu większy od,9 i mniejszy od 1,1 czyli były zawodami w równowadze. Wykaz tych zawodów przedstawia się następująco: Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne Inżynier elektryk Nauczyciel techniki w szkole podstawowej Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani Doradca finansowy Pozostali choreografowie i tancerze Kontroler jakości wyrobów mechanicznych Technik dentystyczny Zaopatrzeniowiec Opiekun w domu pomocy społecznej Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej Technik teleinformatyk Kasjer handlowy Sprzedawca w stacji paliw Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Operator koparki Operator spycharki Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca autobusu Pokojowa 29

30 4.3. Zawody nadwyżkowe W II półroczu 21 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku, podobnie jak w latach ubiegłych odnotowano przewagę zawodów nadwyżkowych. W grupie tej znalazły się 422 zawody nadwyżkowe, które posiadały osoby zarejestrowane w urzędzie pracy (tj. 76, ogółu zawodów). Jeżeli wskaźnik jest bliższy wartości,9 oznacza to iż średnia miesięczna liczba ofert jest zbliżona do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród zawodów, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych była znacznie wyższa od liczby ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w danym zawodzie w okresie II półrocza 21 r. znalazły się między innymi następujące zawody: Kucharz małej gastronomii Technik budownictwa Technik informatyk Kamieniarz Piekarz Technik handlowiec Technik elektronik Technik logistyk Mechanik pojazdów samochodowych Zdobnik szkła Pakowacz Krawiec Mechanik samochodów osobowych Ślusarz Nauczyciel języka angielskiego Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Hydraulik Cieśla szalunkowy Stolarz Tokarz w metalu Malarz - tapeciarz Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Murarz Fryzjer Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 3

31 Elektryk Szwaczka Inżynier inżynierii materiałowej Formierz odlewnik Pośród zawodów nadwyżkowych dla 362 zawodów wskaźnik intensywności był równy zero. W przypadku, gdy wskaźnik intensywności jest równy zero, oznacza to, że dla osoby zarejestrowanej w danym zawodzie w omawianym okresie nie wpłynęły żadne oferty pracy. Pełna lista zawodów nadwyżkowych, deficytowych i zrównoważonych znajduje się w aneksie statystycznym. 31

32 VII. WNIOSKI W oparciu o sporządzony ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analizę danych statystycznych dotyczących zarejestrowanych bezrobotnych według zawodów oraz ofert pracy nasuwają się następujące spostrzeżenia i wnioski: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku według stanu na koniec grudnia 21 roku wynosiła osoby. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 29 roku, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła osób, poziom bezrobocia w powiecie brzeskim zmniejszył się o 181 osób tj. spadek o 4,2%. Na koniec grudnia 21 roku stopa bezrobocia w powiecie ustabilizowała się na poziomie 12, %. W ewidencji dominowały osoby bezrobotne, które swoją edukację kończyły najczęściej na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej osób (33,6% z ogółu bezrobotnych). Populacja osób bezrobotnych nie posiadających zawodu stanowiła 8,9% ogółu bezrobotnych (tj. 367 osób). Podobnie jak w latach ubiegłych największą grupą zarejestrowanych bezrobotnych były osoby w zawodzie sprzedawcy 349 osób. Odsetek bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 54,8%. Zarejestrowanych było 491 osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły (11,9% ogółu bezrobotnych), w tym 256 kobiet tj. 52,1% omawianej grupy. Populacja osób poprzednio pracujących zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku ponad 12 miesięcy wynosiła osoby. W II półroczu 21 r. w powiecie brzeskim zarejestrowało się ogółem osób, z czego 49,% czyli osób stanowiły kobiety. Okazuje się, iż najwięcej bezrobotnych uzyskało status osoby bezrobotnej, pracowało wcześniej w firmach i instytucjach zaklasyfikowanych do sekcji budownictwa 1.73 osoby bezrobotne. Na przestrzeni 12 miesięcy 21 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku dysponował ofertami pracy z przeznaczeniem dla osób bezrobotnych. Natomiast w ciągu II półrocza 21 r. pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy ofert pracy. 32

33 W II półroczu 21 roku zakwalifikowano 112 zawodów deficytowych, dla których zgłoszono więcej wolnych miejsc pracy niż osób zarejestrowanych. Badana grupa stanowiła 2,2% ogółu zawodów występujących w omawianym okresie w powiecie brzeskim. Wśród tych zawodów dominował: Tynkarz, Monter / składacz okien oraz Kierowca samochodu dostawczego. Pośród ogólnej liczby zawodów deficytowych sporą grupę tj. aż 72,3% stanowiły zawody w których wskaźnik intensywności deficytu był maksymalny (określany jako ). Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych według 6 cyfrowego kodu zawodu wyodrębnił 21 zawodów zrównoważonych (tj, 3,8% ogółu zawodów). Do zawodów zaliczał się m.in.: Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne, Inżynier elektryk, a także Nauczyciel techniki w szkole podstawowej. W II półroczu 21 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku, podobnie jak w latach ubiegłych odnotowano przewagę zawodów nadwyżkowych. W grupie tej znalazły się 422 zawody nadwyżkowe (tj. 76, ogółu zawodów). Był to m.in. Kucharz małej gastronomii, Technik budownictwa, Technik informatyk i Kamieniarz. Informacje zawarte w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy nie pozwalają na pełne zidentyfikowanie zjawiska popytu i podaży na lokalnym rynku pracy. Odnoszą się one jedynie do bezrobocia rejestrowanego oraz tej części ofert pracy, która jest zgłaszana do rejestów. Należy również podkreślić fakt, że nie wszyscy pracodawcy poszukują pracowników za pośrednictwem urzędu pracy (w szczególności dotyczy to ofert na stanowiska specjalistyczne, czy wyższego szczebla). Ponadto właśnie część osób posiadających wysokie kwalifikacje, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy, poszukuje zatrudnienia na własną rękę (rodzina, znajomi, media). 33

34 ANEKS STATYSTYCZNY - stan w II półroczu 21 r. Lp. Kod zawodu Lista zawodów deficytowych Wskaźnik intensywności nadwyżki 1. "13213" Kierownik działu produkcji 2. "13231" Kierownik budowy 3. "13232" Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego 4. "13243" Kierownik działu zakupów 5. "13244" Kierownik magazynu 6. "21423" Inżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe 7. "21431" 8. "21444" Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe 9. "21661" Grafik komputerowy DTP Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne 1. "22311" Położna 11. "22899" Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 12. "234115" Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej 13. "235912" Pedagog szkolny 14. "235914" Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 15. "24212" Koordynator projektów unijnych 16. "24218" Specjalista do spraw logistyki 17. "24224" Audytor 18. "24335" Specjalista do spraw sprzedaży 19. "26211" Archiwista 2. "31121" Kosztorysant budowlany 21. "31122" Laborant budowlany 22. "31126" Technik drogownictwa 23. "31151" Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów 24. "31177" Technik wiertnik 25. "31193" Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej 26. "31199" Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 27. "32511" Asystentka stomatologiczna 28. "32542" Technik masażysta 29. "32552" Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy 3. "32561" Ratownik medyczny 31. "33311" Agent celny 32. "33331" Pośrednik pracy 33. "33421" Sekretarz sądowy 34. "33439" Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 35. "34323" Florysta 34

35 36. "34331" Bibliotekarz 37. "34339" Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej 38. "35121" Konserwator systemów komputerowych i sieci 39. "4113" Pracownik kancelaryjny 4. "42111" Asystent usług pocztowych 41. "42262" Recepcjonista 42. "43131" Pracownik obsługi płacowej 43. "43219" Pozostali magazynierzy i pokrewni 44. "44129" Pozostali listonosze i pokrewni 45. "44149" Pozostali technicy archiwiści i pokrewni 46. "44151" Pracownik do spraw osobowych 47. "51512" Intendent 48. "51519" Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 49. "51521" Gospodyni 5. "51699" Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 51. "52232" Sprzedawca w branży mięsnej 52. "5231" Kasjer biletowy 53. "52461" Wydawca posiłków / bufetowy 54. "54191" Pracownik obsługi monitoringu 55. "71192" Monter reklam 56. "71252" Szklarz 57. "71273" Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 58. "71292" Monter suchej zabudowy 59. "71327" Malarz lakiernik wyrobów metalowych 6. "72132" Blacharz budowlany 61. "72238" Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 62. "722312" Szlifierz metali 63. "72331" Mechanik - monter maszyn i urządzeń 64. "723312" Mechanik silników spalinowych 65. "74219" Monter elektronik - sprzęt komputerowy 66. "742117" Serwisant sprzętu komputerowego 67. "81115" Operator koparko - ładowarki 68. "81116" Operator ładowarki 69. "81419" Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 7. "81424" Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych 71. "81429" Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 72. "81599" Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani 73. "8169" Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 74. "81721" Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek 75. "82192" Monter mebli 76. "83322" Kierowca ciągnika siodłowego 77. "83411" Kierowca ciągnika rolniczego 35

36 78. "83422" Operator maszyn drogowych 79. "83429" Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 8. "91221" Czyściciel pojazdów 81. "93129" Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 82. "71233" Tynkarz 6, 83. "71251" Monter / składacz okien 5, 84. "83222" Kierowca samochodu dostawczego 5, 85. "83441" Kierowca operator wózków jezdniowych 4, "71161" Brukarz 4, , "33123" Referent (asystent) bankowości 88. "34121" Asystent osoby niepełnosprawnej 4, 89. "4119" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 4, 9. "71211" Dekarz 3, "43112" Fakturzystka 3,5 92. "44199" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 3,5 93. "23421" Nauczyciel przedszkola 3, "12212" Kierownik działu sprzedaży 3, 95. "32597" Terapeuta zajęciowy 3, 96. "33131" Księgowy 2, ,5556 "83323" Kierowca samochodu ciężarowego 98. "34391" Animator kultury 2,5 99. "96299" Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 2,5 1. "4114" Technik prac biurowych 2, "4121" Sekretarka 2, "21316" Biotechnolog 2, 13. "23525" Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 2, 14. "33211" Agent ubezpieczeniowy 2, 15. "33223" Przedstawiciel handlowy 2, 16. "43111" Asystent do spraw księgowości 2, 17. "43213" Magazynier 2, 18. "51533" Robotnik gospodarczy 1, "74127" Elektromonter (elektryk) zakładowy 1, "91127" Sprzątaczka biurowa 1, "75228" Stolarz meblowy 1, "94121" Pomoc kuchenna 1,

37 Lp. Kod zawodu 1. "21436" Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne 1, 2. "21513" Inżynier elektryk 1, 3. "234117" Nauczyciel techniki w szkole podstawowej 1, 4. "23599" Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 1, 5. "24122" Doradca finansowy 1, 6. "26539" Pozostali choreografowie i tancerze 1, 7. "31152" Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 1, 8. "32142" Technik dentystyczny 1, 9. "33232" Zaopatrzeniowiec 1, 1. "34123" Opiekun w domu pomocy społecznej 1, 11. "34129" Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1, 12. "35113" Technik teleinformatyk 1, 13. "5232" Kasjer handlowy 1, 14. "52452" Sprzedawca w stacji paliw 1, 15. "71269" Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych 1, 16. "74222" Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 1, 17. "81114" Operator koparki 1, 18. "81111" Operator spycharki 1, 19. "81899" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani 1, 2. "83311" Kierowca autobusu 1, 21. "91123" Pokojowa 1, Lp Kod Lista zawodów zrównoważonych Lista zawodów nadwyżkowych 37 Wskaźnik intensywności Wskaźnik

38 intensywności nadwyżki zawodu 1. "93125" Robotnik drogowy, "52231" Sprzedawca, "96292" Dozorca,8 4. "22831" Fizjoterapeuta, "24316" Specjalista do spraw marketingu i handlu,75 6. "51311" Kelner*,75 7. "22211" Pielęgniarka, "93131" Robotnik budowlany, "32131" Technik farmaceutyczny, "72314" Mechanik samochodów ciężarowych, "74111" Elektromonter instalacji elektrycznych, "71151" Cieśla, "51322" Barman, "51422" Kosmetyczka, "31114" Technik geodeta,5 16. "54137" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji,5 17. Betoniarz,5 18. "71264" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych,5 19. "74129" Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy,5 2. "5121" Kucharz, "33436" Technik administracji, "75121" Cukiernik, "71224" Posadzkarz, "3221" Dietetyk, "34125" Pracownik socjalny, "72319" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych, Sortowacz, "83223" Kierowca samochodu osobowego,3 29. "23315" Nauczyciel matematyki, "74123" Elektromechanik pojazdów samochodowych, "21452" Inżynier technologii chemicznej, "21466" Inżynier inżynierii materiałowej, "72112" Formierz odlewnik, "74113" Elektryk, "75333" Szwaczka, "74124" Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego,2 37. "51411" Fryzjer, "71122" Murarz, "71311" Malarz - tapeciarz, "72337" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, "722314" Tokarz w metalu,1538 "71141" "932913" 38

39 42. "71152" Cieśla szalunkowy, "75225" Stolarz, "2338" Nauczyciel języka angielskiego, "26199" Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani, "71261" Hydraulik, Ślusarz, "72315" Mechanik samochodów osobowych, "75315" Krawiec, "93211" Pakowacz, "73161" Zdobnik szkła,8 52. "72313" Mechanik pojazdów samochodowych, "33317" Technik logistyk, "31148" Technik elektronik, "52235" Technik handlowiec,4 56. "75124" Piekarz, Kamieniarz, "35123" Technik informatyk, "31124" Technik budownictwa,28 6. "5122" Kucharz małej gastronomii, "33143" Technik ekonomista, "" Bez zawodu 63. "3111" Żołnierz szeregowy 64. "12193" Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych 65. "12211" Kierownik działu marketingu 66. "1332" Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym 67. Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 68. "21131" Chemik 69. "21132" Chemik - technologia chemiczna 7. "21141" Geofizyk 71. "21142" Geograf 72. "21143" Geolog 73. "2122" Matematyk 74. "21315" Biolog 75. "21324" Inżynier ogrodnictwa 76. "21325" Inżynier rolnictwa 77. Inżynier zootechniki 78. "21329" Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 79. "21333" Specjalista ochrony środowiska 8. "21412" Inżynier organizacji i planowania produkcji 81. "21416" Logistyk 82. "21422" Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 83. "21429" Inżynier geotechnik "72224" "71131" "14399" "21327" 39

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (0-14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo