Edukacja a rynek pracy analiza kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja a rynek pracy analiza kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych"

Transkrypt

1 1 Edukacja a rynek pracy analiza kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych 1

2 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE Sprawozdanie z realizacji badań ANALIZA WYNIKÓW BADANIA Rodzaje szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim Obecnie istniejące szkoły Szkoły, które zostały otwarte w ostatnich pięciu latach Szkoły, które zostały zamknięte w ostatnich pięciu latach Szkoły, które planuje się otworzyć Szkoły, które planuje się zamknąć Zaplecze dydaktyczno osobowe i techniczno logistyczne szkół Stan zaplecza dydaktyczno osobowego szkół Zaplecze techniczno logistyczne szkół Zajęcia oferowane przez szkoły - w ramach lekcji i ponadprogramowe Języki obce nauczane w szkołach Zajęcia z przedsiębiorczości i biuro karier Zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych Zajęcia ponadprogramowe odbywające się w szkołach Kluby zainteresowań funkcjonujące w szkołach MoŜliwość zdobycia w szkołach dodatkowych umiejętności Programy autorskie wdraŝane przez szkoły Współpraca szkół z wybranymi instytucjami i innymi szkołami z zagranicy..56 2

3 Współpraca z wybranymi instytucjami Informacje dotyczące zatrudnienia i bezrobocia monitorowane przez szkoły Współpraca z innymi szkołami z zagranicy Kontakt z absolwentami i ich dalsza ścieŝka kariery Kontakt z absolwentami Absolwenci kontynuujący naukę i podejmujący pracę PODSUMOWANIE METODOLOGIA BADANIA Opis metodologii badania Opis nadzoru i kontroli badań...71 Załącznik 1. Zestawienie kierunków kształcenia i specjalności oferowanych przez zachodniopomorskie uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne.73 Załącznik 2. Lista szkół ponadgimnazjalnych i wyŝszych z wyszczególnieniem liczby bezrobotnych. 80 Kwestionariusz

4 4 Spis wykresów Wykres 1. Charakterystyka badanych szkół Wykres 2. Proszę wymienić jakie typy szkół są u Państwa w szkole? Wykres 3. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile liceum i szkoły policealnej?13 Wykres 4. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile technikum? Wykres 5. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile szkół?...17 Wykres 6. Czy otworzono u Państwa w szkole w ostatnich pięciu latach jakiś typ szkoły? Wykres 7. Jakie typy szkół otworzono u Państwa w szkole w ostatnich pięciu latach? Wykres 8. Czy zamknięto jakieś szkoły w ostatnich pięciu latach? Wykres 9. Jakie typy szkół zamknięto w Państwa szkole w ostatnich pięciu latach? Wykres 10. Czy planują Państwo otworzyć nowe szkoły? Wykres 11. Jakie planują Państwo otworzyć nowe szkoły? Wykres 12. Czy planują Państwo zamknąć jakieś szkoły? Wykres 13. Czy planują Państwo zamknąć jakieś liceum? Wykres 14. Czy planują Państwo zamknąć jakieś technikum? Wykres 15. Czy planują Państwo zamknąć jakąś szkołę zawodową? Wykres 16. Ilu nauczycieli pracuje w Państwa szkole? Wykres 17. Ilu nauczycieli kontraktowych pracuje w Państwa szkole? Wykres 18. Ilu nauczycieli mianowanych pracuje w Państwa szkole? Wykres 19. Ilu nauczycieli dyplomowanych pracuje w Państwa szkole? Wykres 20. Jacy inni nauczyciele pracują w szkołach? Wykres 21. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sale? Wykres 22. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sale komputerowe? Wykres 23. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki fizyki? Wykres 24. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki chemii?

5 5 Wykres 25. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki przedmiotów? Wykres 26. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki języków obcych? Wykres 27. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala gimnastyczna? Wykres 28. Jakie szkoła posiada inne specjalistyczne sale? Wykres 29. Ile róŝnych języków obcych w szkole uczy się? Wykres 30. Czy uczy się w się w szkole języka? Wykres 31. Jakiego innego obcego języka uczy się w się w szkole? Wykres 32. Do jakiego poziomu zaawansowania uczy się języków obcych? Wykres 33. Czy jest moŝliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość tych języków? Wykres 34. Czy są zajęcia z przedsiębiorczości, czy uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej?...43 Wykres 35. Czy są zajęcia z przedsiębiorczości, czy uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej? W jakiej formie? Wykres 36. Czy szkoła posiada własne biuro karier? Wykres 37. Czy w szkole są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych?...45 Wykres 38. Na jakich zajęciach w szkole są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych? Wykres 39. Czy w szkole są organizowane zajęcia ponadprogramowe? Wykres 40. W jakiej ilości godzin tygodniowo są organizowane w szkole zajęcia ponadprogramowe? Wykres 41. Czy w szkole istnieją kluby i koła zainteresowań? Wykres 42. Jakie w szkole istnieją kluby i koła zainteresowań? Wykres 43. Czy moŝna w szkole zdobyć dodatkowe umiejętności uczęszczając na kursy, np.: prawo jazdy?...52 Wykres 44. Jakie moŝna w szkole zdobyć dodatkowe umiejętności uczęszczając na kursy?. 53 5

6 6 Wykres 45. Czy szkoła prowadzi programy autorskie? Wykres 46. Jakie szkoła prowadzi programy autorskie? Wykres 47. Czy szkoła współpracuje z? Wykres 48. Czy szkoła współpracuje z? Wykres 49. Czy szkoła zbiera informacje o:? Wykres 50. Czy jest moŝliwość profilowania kierunków nauczania z potrzebami rynku? Wykres 51. Czy szkoła posiada kontakty z innymi szkołami z zagranicy? [N=150] Wykres 52. Czy szkoła posiada kontakty z innymi szkołami z zagranicy? W jakim kraju?.. 60 Wykres 53. Jaki jest rodzaj współpracy pomiędzy szkołami? Wykres 54. Czy jest kontakt z absolwentami, a jeśli tak to najczęściej w jakim zakresie?

7 7 Spis tabel Tabela 1. Pozostałe profile liceów i szkół policealnych. 14 Tabela 2. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach liceów 14 Tabela 3. Pozostałe profile techników 16 Tabela 4. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach techników 16 Tabela 5. Pozostałe profile szkół i policealnych szkół...18 Tabela 6. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach szkół 18 Tabela 7. Pozostałe otwarte szkoły w ostatnich 5 latach?...20 Tabela 8. Pozostałe zamknięte szkoły w ostatnich 5 latach?...22 Tabela 9. Pozostałe planowane do otwarcia szkoły 24 Tabela 10. Pozostałe kluby i koła zainteresowań Tabela 11. Średnia liczba uczniów zrzeszonych w klubach, kołach..51 Tabela 12. Średni % podejmujących pracę i kontynuujących naukę po ukończeniu najczęściej wymienianych profili liceów.63 Tabela 13. Średni % podejmujących pracę i kontynuujących naukę po ukończeniu najczęściej wymienianych profili techników...64 Tabela 14. Średni % podejmujących pracę i kontynuujących naukę po ukończeniu najczęściej wymienianych profili szkół

8 8. 1. Wprowadzenie Niniejsze badanie zostało zrealizowanie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach projektu Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy finansowanego przez Unię Europejską oraz budŝetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem badania było zdiagnozowanie sytuacji w zakresie struktury sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. W szczególności celem badania było dostarczenie informacji na temat kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych oraz dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego i objęło 150 szkół ponadgimnazjalnych. Próba badawcza dobrana została metodą kwotową z uwzględnieniem proporcji rozkładu szkół na terenie poszczególnych powiatów. Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa łącznie 611 szkół ponadgimnazjalnych (źródło: baza publikowana przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty) z czego: 211 to licea ; 10 to licea na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej; 25 to licea na podbudowie szkoły zasadniczej; 57 to licea ; 78 to licea profilowane; 1 to liceum zawodowe 8

9 9 128 to szkoły policealne (ponadgimnazjalne); 47 to technika; 20 to technika ; 34 to zasadnicze szkoły zawodowe. W wielu przypadkach szkoły te wchodziły w skład zespołów szkół i funkcjonowały pod jednym adresem i numerem telefonu. Biorąc pod uwagę, iŝ dyrektorzy zespołów szkół odpowiedzialni są z wszystkie typy szkół funkcjonujących w danym zespole, co oznacza, Ŝe są kompetentni odpowiedzieć na pytania dotyczące wszystkich placówek, wywiady nie były dublowane i z taką osobą przeprowadzono jeden wywiad uzyskując odpowiedzi dotyczące kilku placówek. Oznacza to, Ŝe baza 611 szkół ponadgimnazjalnych została zagregowana do 255 rekordów. W trakcie realizacji przeprowadzono łącznie 150 wywiadów, co stanowi około 60% ilości rekordów w bazie, co uznać moŝna za dobry rezultat (w badaniach tego typu procent realizacji waha się średnio w granicach 20 30%). Najczęstszym powodem odmowy udzielenia wywiadu był brak czasu związany z egzaminami maturalnymi, które właśnie odbywały się w szkołach, bądź przyjęta przez dyrekcję zasada nie udzielania Ŝadnych informacji w badaniach kwestionariuszowych. Według deklaracji respondentów poproszonych w ostatnim etapie realizacji wywiadu o określenie typu szkoły 38,7% stanowiły zespoły szkół, 23,3% zrealizowanej próby to licea, 13,3% szkoły ponadgimnazjalne, 5,3% szkoły policealne, 3,3% zasadnicze szkoły zawodowe, 2,7% policealne studium i 2% zespoły szkół. 9

10 10 Wykres 1. Charakterystyka badanych szkół [N=150] typy według deklaracji respondentów zespół szkół 38,7% liceum 23,3% szkoła ponadgimnazjalna 13,3% szkoła policealna zasadnicza szkoła zawodowa policealne studium zespół szkół 5,3% 3,3% 2,7% 2,0% Uwaga: Pozostałe typy wskazane zostały przez mniej niŝ 3 szkoły. Badanie zrealizowano metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Ankieterzy za pomocą telefonu, zadawali widoczne na ekranie monitora, pytania kwestionariusza wywiadu i zapisywali (oraz nagrywali) odpowiedzi respondentów, które były automatycznie wprowadzane za pomocą komputera do elektronicznej bazy danych. Na bieŝąco kontrolowano proces realizacji badania oraz sprawdzano poprawność pracy teleankieterów. W wyniku zastosowania tej techniki zebrane dane nie były obarczone błędem ankieterskim oraz wyeliminowano moŝliwość popełniania błędów. Obliczenia dokonano w pakiecie do obliczeń statystycznych SPSS. Badanie zostało zrealizowane w dniach od maja 2007 r. 10

11 Sprawozdanie z realizacji badań. Badanie rozpoczęto w chwili podpisania umowy tj r. W dniach przygotowywano kwestionariusz do badań. W tych samych dniach przygotowywano równieŝ bazę respondentów, zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy. W dniu rozpoczęto proces realizacji badania, który trwał do Podczas badania zrealizowano 150 wywiadów telefonicznych. W dniu rozpoczęto kodowanie pytań otwartych. W dniu rozpoczęto obliczenia statystyczne, które trwały do Od dnia rozpoczęto pisanie raportu końcowego z w/w badania. Termin zakończenia pisania raportu to

12 12 2. Analiza wyników badania 2.1. Rodzaje szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim Obecnie istniejące szkoły Na wstępie badania poproszono respondentów o odpowiedź na pytanie, jakie typy szkół znajdują w danej placówce. Najczęstszym typem szkoły występującym w województwie zachodniopomorskim to się licea (84,7%). Popularne są równieŝ technika - 42,7% technika, oraz szkoły zawodowe 43,3%. Wykres 2. Proszę wymienić jakie typy szkół są u Państwa w szkole? [N=150] na wykresie pokazany został % szkół w których występuje dany typ licea 84,7% technika 42,7% szkoły zawodowe 43,3% Licea Najczęstszym profilem liceum w badanych szkołach jest profil ogólny (w 55,9% - bez rozróŝnienia czy dla dorosłych, czy dla młodzieŝy; w 7,1% - dla dorosłych i w 3,9% - dla młodzieŝy). Blisko co dziesiąty respondent (11,8%) odpowiadał, Ŝe w jego szkole znajduje 12

13 13 się liceum profilowane, ale bez wskazania na profil. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w przebadanych szkołach istnieją równieŝ następujące profile liceum: zarządzanie informacją (w 9,4% szkół, w których znajduje się liceum i/lub szkoła policealna), ekonomiczno administracyjny (w 8,7%), humanistyczny (w 5,5%) oraz kształtowanie środowiska (w 4,7%). Pozostałe profile zostały zestawione na poniŝszym wykresie oraz w tabeli i zostały wskazane przez mniej niŝ sześć szkół. Wykres 3. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile liceum i szkoły policealnej? [N=127 liczba szkół, w których znajduje się liceum, bądź szkoła policealna] ogólny/ogólnokształcący profilowane zarządzanie informacją ekonomiczno-administracyjny ogólnokształcący dla dorosłych humanistyczny kształtowanie środowiska policealna policealne - technik informatyk ogólnokształcący dla młodzieŝy usługowo-gospodarczy językowy szkoła policealna-technik obsługi turystycznej matematyczno-informatyczny uzupełniające liceum po zasadniczej szkole zawodowej informatyczny biologiczno - chemiczny historyczno - prawny humanistyczno - dziennikarski policealne - technik ochrony fizycznej osób i mienia 11,8% 9,4% 8,7% 7,1% 5,5% 4,7% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 2,4% 2,4% 2,4% 55,9% Uwaga: Pozostałe profile liceów i szkół policealnych wskazane zostały przez mnie niŝ trzy szkoły i zestawione zostały w poniŝszej tabeli. 13

14 14 Tabela 1. Pozostałe profile liceów i szkół policealnych. Profil Profil brak profilu 1,6% humanistyczno-teatralny 0,8% studium policealne-technik usług fryzjerskich 1,6% biologiczny 0,8% studium policealne-technik usług kosmetycznych 1,6% j. polski i wiedza o kulturze 0,8% terapeuta zajęciowy 1,6% geograficzno-językowy 0,8% technik masaŝysta 1,6% matematyczno-językowy 0,8% socjalny 1,6% społeczno-gospodarczy 0,8% policealna-opiekun w domu pomocy społecznej 1,6% administracyjno-społeczny 0,8% angielsko-informatyczny 1,6% plastyczny 0,8% matematyczny 1,6% policealne studium farmaceutyczne 0,8% ekonomiczny 1,6% Przyrodniczo - ekologiczny 0,8% usługowy 0,8% biologiczno-psychologiczny 0,8% ekonomiczno-menadŝerski 0,8% policealna technik hotelarstwa 0,8% studium policealne-wizaŝysta stylista 0,8% policealne - technik bhp 0,8% projektów europejskich 0,8% policealne - administracji 0,8% ekonomiczno - prawny 0,8% transportowo spedycyjny 0,8% przyrodniczo - medyczny 0,8% leśnictwo i technologia drewna 0,8% dietetyczny 0,8% kreowanie ubiorów 0,8% asystent osoby niepełnosprawnej 0,8% policealne studium zawodowe 0,8% policealne -ratownik medyczny 0,8% policealna dla dorosłych 0,8% szkoła policealna-opiekunka środowiskowa 0,8% anglojęzyczny 0,8% policealna-rachunkowość 0,8% turystyczny 0,8% rolno-spoŝywczy 0,8% wojskowy 0,8% technik architektury 0,8% policealna-technik agrobiznesu 0,8% Tabela 2. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach liceów Uwaga: ze względu na małe liczebności badanych profili, wnioskowanie statystyczne jest ograniczone. LICEA ŚREDNIA ILOŚĆ KLAS W SZKOLE ŚREDNIA ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOLE ogólny/ogólnokształcący 8,3 219,3 profilowane 3,1 79,7 zarządzanie informacją 2,2 63,1 ekonomiczno-administracyjne 1,9 79,4 ogólnokształcący dla dorosłych 3,4 55,8 humanistyczny 2,6 70,8 kształtowanie środowiska 3,4 90,2 14

15 15 Technika Najbardziej popularnym profilem technikum w badanych szkołach jest profil ekonomiczny i handlowy, występujący w blisko co piątej szkole deklarującej posiadanie takiego typu szkoły jak technikum (20,3%). RównieŜ blisko co piąte technikum (18,8%) ma profil hotelarski oraz Ŝywienia i gospodarstwa domowego. Pozostałe profile technikum, które zostały wskazane przez co najmniej cztery szkoły to: architektury krajobrazu (17,2%), mechaniczny (14,1%), budowlany (12,5%), informatyczny (12,5%), agrobiznesu (10,9%), ochrony środowiska (9,4%), logistyczny (7,8%), drzewny (7,8%), samochodowy (7,8%), organizacji usług gastronomicznych (7,8%), elektroniczny (7,8%), rolniczy (6,3%) i elektryczny (6,3%). Wykres 4. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile technikum? [N=64 liczba szkół, w których znajduje się technikum] ekonomiczny handlowy hotelarski Ŝywienia i gospodarstwa domowego achitektury krajobrazu mechaniczny budowlany informatyczny agrobiznesu ochrony środowiska logistyczny drzewny samochodowy organizacji uslug gastronomicznych elektroniczny rolniczy elektryczny Ŝywienia kucharski ogrodniczy 20,3% 20,3% 18,8% 18,8% 17,2% 14,1% 12,5% 12,5% 10,9% 9,4% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 6,3% 6,3% 4,7% 4,7% 4,7% Uwaga: Pozostałe profile techników wskazane zostały przez mnie niŝ trzy szkoły i zestawione w zostały w poniŝszej tabeli. 15

16 16 Tabela 3. Pozostałe profile techników. Profil Profil geodeta 3,1% telekomunikacyjne 1,6% urządzenia sanitarne 3,1% budownictwo okrętowe 1,6% drogowe 3,1% obsługa turystyczna 1,6% technik mechanik okrętowy 3,1% odzieŝowe 1,6% technik nawigator morski 3,1% technik spedytor 1,6% uzupełniające samochodowe 3,1% technik elektro energetyk 1,6% morskie 1,6% zarządzanie informacją 1,6% budowlano-drogowe 1,6% mechanizacji rolnictwa 1,6% inŝynierii środowiska i melioracji 1,6% hodowli i uŝytkowania koni 1,6% ekonomiczno-administracyjne 1,6% technikum dla dorosłych ekonomiczne 1,6% technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 1,6% technikum dla dorosłych informatyczne 1,6% teleinformatyczne 1,6% Tabela 4. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach techników Uwaga: ze względu na małe liczebności badanych profili, wnioskowanie statystyczne jest ograniczone TECHNIKA ŚREDNIA ILOŚĆ KLAS W SZKOLE ŚREDNIA ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOLE ekonomiczne 6,0 157,1 handlowe 2,8 59,6 hotelarskie 3,3 86,7 Ŝywienia i gospodarstwa domowego 6,0 141,0 architektury krajobrazu 1,6 40,2 mechaniczne 4,0 101,1 budowlane 6,6 170,3 informatyczne 3,1 85,5 agrobiznesu 3,0 56,5 ochrony środowiska 3,8 97,3 16

17 17 Szkoły zawodowe Więcej niŝ co trzecia szkoła zawodowa (35,4%) nie posiada jednego wyodrębnionego profilu i jest szkołą wielozawodową. W 27,7% szkół moŝna zdobyć zawód kucharza, w 16,9% sprzedawcy, a w 13,8% zawód mechanika pojazdów samochodowych. Co dziesiąta szkoła zawodowa (10,8%) proponuje zawód ślusarza, w 7,7% szkół moŝna zdobyć profesję murarza, w 6,2% stolarza, a w 4,6% badanych szkół moŝna zostać ogrodnikiem, malarzem tapeciarzem, cukiernikiem, krawcem lub informatykiem. Wykres 5. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile szkół? [N=65 liczba szkół, w których znajduje się szkoła zawodowa i/lub policealna szkoła zawodowa] wielozawodowa kucharz małej gastronomii 27,7% 35,4% sprzedawca machanik pojazdów samochodowych ślusarz murarz stolarz ogrodnik malarz - tapeciarz cukiernik krawiec technik informatyk 16,9% 13,8% 10,8% 7,7% 6,2% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% Uwaga: Pozostałe profile szkół wskazane zostały przez mnie niŝ trzy szkoły i zestawione w zostały w poniŝszej tabeli. 17

18 18 Tabela 5. Pozostałe profile szkół i policealnych szkół. Profil Profil policealna szkoła usług kosmetycznych 3,1% hotelarstwo morskie 1,5% fryzjerstwo 3,1% technik hotelarstwa/policealne 1,5% elektryk 3,1% brak profilu 1,5% monter instalacji urządzeń sanitarnych 3,1% tapicer 1,5% elektromechanik samochodowy 3,1% technolog robót wykończeniowych 1,5% mechanik 3,1% monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 1,5% piekarz 3,1% monter elektronik 1,5% elektromechanik policealne studium zawodowe - manager usług 3,1% turystyczno hotelarskich 1,5% opiekun w domu społecznym 1,5% operator maszyn leśnych 1,5% opiekunka środowiskowa 1,5% operator obrabiarek skrawających 1,5% asystent osoby niepełn. 1,5% reklama 1,5% monter instalacji budowlanych 1,5% zbrojarz-betoniarz 1,5% niepubliczna policealna szkoła zawodowa 1,5% posadzkarz 1,5% policealna szkoła prawno - administracyjna 1,5% hydraulik 1,5% Ŝywienia i gosp. dom. 1,5% koszykarz-plecionkarz 1,5% przysposabiająca do pracy 1,5% blacharz samochodowy 1,5% promotor zdrowia 1,5% monter kadłubów okrętowych 1,5% psychologiczno socjologiczny szkoła policealna dla dorosłych - technik 1,5% informatyk 1,5% księgowość i kadry 1,5% technik administracji 1,5% gastronomiczny 1,5% introligator 1,5% Tabela 6. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach szkół Uwaga: ze względu na małe liczebności badanych profili, wnioskowanie statystyczne jest ograniczone. SZKOŁY ZAWODOWE ŚREDNIA ILOŚĆ KLAS W SZKOLE ŚREDNIA ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOLE wielozawodowa 4,5 94,3 kucharz małej gastronomii 1,9 54,4 sprzedawca 2,2 55,8 mechanik pojazdów samochodowych 3,3 76,4 ślusarz 1,9 32,2 murarz 2,2 43,6 stolarz 1,5 28,8 18

19 Szkoły, które zostały otwarte w ostatnich pięciu latach. W ostatnich pięciu latach w 52,7% badanych szkół w województwie zachodniopomorskim otworzono nowe typy szkół. Wykres 6. Czy otworzono u Państwa w szkole w ostatnich pięciu latach jakiś typ szkoły? [N=150] nie; 47,3% tak; 52,7% Najczęściej wymienianym wśród badanych nowo-otwartym typem szkoły było liceum wskazane przez 15,6% deklarujących otwarcie nowej szkoły. W blisko co dziesiątym przypadku, wśród otwieranych szkół było liceum profilowane (w 13,0%), technikum architektury krajobrazu (w 10,4%) i technikum informatyczne (9,1%). W 6,5% otwieranych szkół znalazły się technikum hotelarskie oraz liceum uzupełniające, 5,2% nowo otwartych szkół stanowią technika logistyczne, szkoły kształcące kucharzy małej gastronomii, szkoły policealne i szkoły kształcące techników organizacji usług gastronomicznych. Otwarto równieŝ po trzy (3,9%) technika handlowe, technika uzupełniające, technika ekonomiczne i mechaniczne. Pozostałe otwarte szkoły zestawione zostały w poniŝszej tabeli. W większości przypadków są to konsekwencje reformy edukacji szkolnej z roku 1999, która to zmusiła placówki edukacyjne do przeprofilowania. 19

20 20 Wykres 7. Jakie typy szkół otworzono u Państwa w szkole w ostatnich pięciu latach? [N=77] liceum liceum profilowane technikum architektury krajobrazu technikum informatyczne technikum hotelarskie liceum uzupełniające technikum logistyczne kucharz małej gastronomii szkoła policealna technik organizacji usług gastronomicznych technikum handlowe technikum uzupełniające technikum ekonomiczne technikum mechaniczne 15,6% 13,0% 10,4% 9,1% 6,5% 6,5% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% Tabela 7. Pozostałe otwarte szkoły w ostatnich 5 latach * pytanie z moŝliwością wielokrotnej odpowiedzi stąd % ogółem powyŝej 100. Profil Profil policealne- technik obsługi ruchu turystycznego zasadniczej 2,6% szkoły zawodowej 1,3% uzupełniające liceum 2,6% opiekunka środowiskowa 1,3% policealne technik spedytor 2,6% technikum rolnicze dla dorosłych 1,3% szkoła przysposabiająca do pracy 2,6% administracja 1,3% technik masaŝysta 2,6% ekonomia 1,3% technikum administracyjne 2,6% studium policealne-profil bhp 1,3% technikum rolnicze 2,6% technik drogownictwa 1,3% technikum ochrony środowiska 2,6% policealne - asystent osoby niepełnosprawnej 1,3% asystent osoby niepełnosprawnej 1,3% policealne - opiekun w domu pomocy społecznej 1,3% pracownik socjalny 1,3% policealna szkoła morska 1,3% zasadnicza szkoła wielozawodowa 1,3% technikum na podbudowie gimnazjum 1,3% policealne - technik informatyk 1,3% szkoła policealna - technikum agrobiznesu 1,3% policealne studium farmaceutyczne 1,3% policealna szkoła dla dorosłych optima 1,3% technikum agrobiznesu 1,3% technikum samochodowe 1,3% promotor zdrowia 1,3% policealne studium 1,3% dorosłych zaoczne policealne studium zawodowe technik 1,3% obsługi ruchu turystycznego 1,3% policealne studium turystyczne 1,3% gimnazjum 1,3% technik ochrony 1,3% technikum urządzeń sanitarnych 1,3% technik teleinformatyk 1,3% 20

21 Szkoły, które zostały zamknięte w ostatnich pięciu latach W ostatnich pięciu latach w województwie zachodniopomorskim w 37,3% szkół poddanych badaniu zamknięto jakiś rodzaj szkoły. Wykres 8. Czy zamknięto jakieś szkoły w ostatnich pięciu latach? [N=150] tak; 37,3% nie; 62,7% Najczęstszym rodzajem szkół, które podległy zamknięciu w badanym zbiorze były: licea profilowane stanowiące 21,8% szkół zamkniętych, technika rolnicze, stanowiące 14,5% zamkniętych szkół oraz licea (7,3%). Zamknięto teŝ po trzy (5,5%) licea techniczne, szkoły policealne, licea zawodowe, szkoły ekonomiczne, licea dla dorosłych i zasadnicze szkoły zawodowe. Pozostałe szkoły, które uległy zamknięciu zestawione zostały w poniŝszej tabeli. 21

22 22 Wykres 9. Jakie typy szkół zamknięto w Państwa szkole w ostatnich pięciu latach? [N=55] liceum profilowane 21,8% technikum rolnicze 14,5% liceum liceum techniczne szkoły policealne liceum zawodowe szkoła ekonomiczna liceum dla dorosłych zasadnicza szkoła zawodowa 7,3% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Tabela 8. Pozostałe zamknięte szkoły w ostatnich 5 latach * pytanie z moŝliwością wielokrotnej odpowiedzi stąd % ogółem powyŝej 100. Profil Profil technikum 3,6% policealne - fizjoterapeuta 1,8% liceum agrobiznesu 3,6% LO profil humanistyczny 1,8% technikum handlowe 3,6% technikum pięcioletnie 1,8% technikum agrobiznesu 3,6% zasadnicza szkoła zawodowa rolnicza 1,8% policealna o profilu technik informatyk 3,6% policealne technik Ŝywienia 1,8% liceum profilowane - socjalny zasadnicza szkoła zawodowa lakiernik 1,8% samochodowy 1,8% liceum handlowe na podbudowie szkoły podstawowej 1,8% technikum hodowli koni 1,8% technik technologii Ŝywności 1,8% technikum na podbudowie szkoły zasadniczej 1,8% policealne studium zawodowe 1,8% technikum ogrodnicze po szkole zawodowej 1,8% zawodowa pracownik socjalny 1,8% liceum techniczne profil tekstylny 1,8% technikum mechaniczne dla dorosłych 1,8% zasadnicza szkoła zawodowa odzieŝowa 1,8% policealna szkoła informatyki 1,8% technikum budowlane 1,8% technikum Ŝywności i gospodarstwa domowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 1,8% monter izolacji budowlanych 1,8% wielozawodowa 1,8% monter instalacji i urządzeń sanitarnych 1,8% kierunek - technik analityki medycznej 1,8% betoniarz-zbrojarz 1,8% dla dorosłych 1,8% trzyletnia szkoła po zawodowej 1,8% technikum uzupełniające - technik mechanik 1,8% liceum na podbudowie szkoły podstawowej 1,8% policealny technik spedytor 1,8% zasadnicza szkoła zawodowa specjalna 1,8% liceum handlowe 1,8% technikum mechanizacji rolnictwa 1,8% zasadnicza szkoła mechanizacji rolnictwa 1,8% zasadnicza szkoła zawodowa - elektryk 1,8% medyczne studium zawodowe 1,8% pomaturalne - pielęgniarstwo 1,8% 22

23 Szkoły, które planuje się otworzyć. W 40,0% badanych szkół w województwie zachodniopomorskim zamierza się otworzyć nowe szkoły. Wykres 10. Czy planują Państwo otworzyć nowe szkoły? [N=150] tak; 40,0% nie; 60,0% Co dziesiąta szkoła, która zamierza poszerzyć wachlarz szkół zamierza otworzyć technikum informatyczne i szkołę policealną (po 10,2%). Po 6,8% planowanych do otwarcia szkół stanowią licea uzupełniające i zasadnicze szkoły zawodowe, kształcące monterów mechatroników. Planowane do otwarcia przez badane szkoły są równieŝ po trzy (5,1%) zasadnicze szkoły zawodowe, licea, szkoły ekonomiczne i kształcące techników organizacji usług gastronomicznych oraz zbrojarzy - betoniarzy. Pozostałe planowane do otwarcia szkoły zestawione zostały w poniŝszej tabeli. Wykres 11. Jakie planują Państwo otworzyć nowe szkoły? [N=59] technikum informatyczne szkoły policealne zasadnicza szkoła zawodowa monter mechatronik liceum uzupełniające zasadnicza szkoła zawodowa liceum technik organizacji usług gastronomicznych szkoła ekonomiczna zasadnicza szkoła zawodowa zbrojarz betoniarz 10,2% 10,2% 6,8% 6,8% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 23

24 24 Tabela 9. Pozostałe planowane do otwarcia szkoły. * pytanie z moŝliwością wielokrotnej odpowiedzi stąd % ogółem powyŝej 100. Profil Profil technikum logistyczne 3,4% szkoła zawodowa sprzedawca 1,7% wszystkie studium policealne-zawody medyczne technikum uzupełniające po zasadniczej szkole 3,4% zawodowej 1,7% technik handlowiec 3,4% asystent osoby niepełnosprawnej 1,7% studium policealne 3,4% opiekun w dps 1,7% liceum profilowane zasadnicza szkoła zawodowa klasa wielozawodowa 3,4% 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa murarz technikum rolnicze 4 letnie na podbudowie 3,4% gimnazjum 1,7% technik mechatronik 3,4% administracja 1,7% liceum dla dorosłych 3,4% technikum technik obsługi turystycznej na wsi 1,7% rolnicze 3,4% technikum bukieciarz 1,7% technikum agrobiznesu 1,7% technikum morskie 1,7% policealna - technik informatyk zasadnicza szkoła zawodowa monter instalacji 1,7% i urządzeń sanitarnych 1,7% szkoła ponadgimnazjalna dla osób z upośledzonych w stanie umiarkowanym i znacznym technik usług pocztowych i 1,7% telekomunikacyjnych 1,7% kształcenie zaoczne 1,7% technik logistyk 1,7% technik rybołówstwa morskiego 1,7% technikum ogrodniczo rolnicze 1,7% policealna szkoła wizaŝu 1,7% technikum weterynarii 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa blacharz samochodowy 1,7% szkoła przysposabiająca do pracy 1,7% technik ogrodnik 1,7% technikum zawodowe - informatyka 1,7% LO przyrodniczo - turystyczny 1,7% policealne technik budownictwa 1,7% LO wojskowo - obronne 1,7% LO sportowo-obronna 1,7% technik kucharz 1,7% LO europejska 1,7% zasadnicza szkoła rolnicza 1,7% LO matematyczno-geograficzna 1,7% technik rachunkowości 1,7% technikum - obróbka skrawaniem 1,7% policealna - system wieczorowy 1,7% technikum obsługi ruchu turystycznego 1,7% profil matematyczno-językowy 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 1,7% gimnazjum 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa ślusarz 1,7% cieśla 1,7% uzupełniające technikum mechanizacji zasadnicza szkoła zawodowa krawiec 1,7% posadzkarz 1,7% technik budownictwa 1,7% rolnictwa 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa monter instalator urządzeń sanitarnych 1,7% 24

25 Szkoły, które planuje się zamknąć. Kolejnym zagadnieniem badania była odpowiedź na pytanie, czy badane szkoły zamierzają zamknąć jakieś typy szkół. Większość badanych nie przewiduje zamknięcia jakichkolwiek szkół, chęć ich zamknięcia wykazuje ogółem 16%. Rozkład odpowiedzi zamieszczony został na poniŝszych wykresach. Wykres 12. Czy planują Państwo zamknąć jakieś szkoły? [N=150] tak; 16,0% nie; 84,0% Wykres 13. Czy planują Państwo zamknąć jakieś liceum? [N=127] Ŝadne profilowane 6,3% ekonomiczno-administracyjne 3,1% ogólny/ 2,4% zarządzanie informacją 2,4% usługowo-gospodarcze 0,8% ekonomiczne 0,8% kreowanie ubiorów 0,8% policealne - technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,8% matematyczno-informatyczne 0,8% policealne 0,8% szkoła policealna-technik obsługi turystycznej 0,8% policealna technik hotelarstwa 0,8% społeczno-gospodarcze 0,8% usługowe 0,8% 83,5% 25

26 26 Wykres 14. Czy planują Państwo zamknąć jakieś technikum? [N=64] śadne 95,3% ogrodnicze ekonomiczne mechaniczne 3,1% 1,6% 1,6% Wykres 15. Czy planują Państwo zamknąć jakąś szkołę zawodową? [N=65] śadną 96,9% wielozawodową 1,5% murarz 1,5% 26

27 Zaplecze dydaktyczno - osobowe i techniczno - logistyczne szkół Stan zaplecza dydaktyczno osobowego szkół. W większości szkół ponadgimnazjalnych pracują nauczyciele kontraktowi (w 74,7%), mianowani (w 78,7%) i dyplomowani (w 76,0%). Wykres 16. Ilu nauczycieli pracuje w Państwa szkole? [N=150] na wykresie zestawiono % szkół, w których pracuje przynajmniej jeden nauczyciel danego typu. kontraktow i 74,7% mianow ani 78,7% dyplomow ani 76,0% Patrząc ogółem na szkoły, które wzięły udział w badaniu średnio w szkole pracuje 6,5 nauczycieli kontraktowych, 15,4 nauczycieli mianowanych i 9,3 nauczycieli dyplomowanych. W ponad 1/3 szkół, w których odbyło się badanie pracuje od jednego do pięciu nauczycieli kontraktowych, w następnej ponad 1/5 szkół nauczyciele kontraktowi stanowią liczbę pomiędzy sześć a dziesięć, a w co dziesiątej szkole pracuje ich od jedenastu do szesnastu. W prawie 1/5 szkół nie pracuje Ŝaden nauczyciel kontraktowy. 27

28 28 Wykres 17. Ilu nauczycieli kontraktowych pracuje w Państwa szkole? [N=150] 21-30; 2,0% 16-20; 2,7% 11-15; 10,0% ponad 30; 2,0% brak odpowiedzi; 3,3% Ŝadnego; 22,0% 6-10; 22,0% Średnio 6,5 1-5; 36,0% W ponad 1/5 szkół, w których zostały przeprowadzone wywiady pracuje od dwudziestu jeden do trzydziestu nauczycieli mianowanych, w ponad co dziesiątej szkole ilość nauczycieli mianowanych zawiera się w przedziale pomiędzy sześć, a dziesięć (14,7%), w przedziale pomiędzy szesnaście a dwadzieścia (13,3%) i pomiędzy jedenaście i piętnaście (11,3%). W następnej dokładnie co dziesiątej szkole ilość nauczycieli mianowanych to powyŝej trzydziestu. W 18% szkół nie pracuje Ŝaden nauczyciel mianowany. Wykres 18. Ilu nauczycieli mianowanych pracuje w Państwa szkole? [N=150] ponad 30; 10,0% brak odpowiedzi; 3,3% Ŝadnego; 18,0% 21-30; 22,7% 16-20; 13,3% Średnio 15,4 1-5; 6,7% 6-10; 14,7% 11-15; 11,3% 28

29 29 W 22,7% szkół, które zostały poddane badaniu pracuje od jednego do pięciu nauczycieli dyplomowanych, w następnej blisko co piątej szkole (19,3%) pracuje ich liczba zawierająca się w przedziale od sześciu do dziesięciu. W 12,7% szkół pracuje od jedenastu do piętnastu nauczycieli dyplomowanych, a w 11,3% zatrudnienie znalazło od szesnastu do dwudziestu. W ponad 1/5 szkół nie pracuje Ŝaden nauczyciel dyplomowany. Wykres 19. Ilu nauczycieli dyplomowanych pracuje w Państwa szkole? [N=150] ponad 30; 3,3% brak odpowiedzi; 2,7% 21-30; 6,7% Ŝadnego; 21,3% 16-20; 11,3% Średnio 9, ; 12,7% 1-5; 22,7% 6-10; 19,3% W 74, 5% szkół pracują jeszcze inni nauczyciele i są to: staŝyści, pracujący w 75,2% szkół (w których według deklaracji respondentów pracują inni nauczyciele niŝ kontraktowi, mianowani i dyplomowani), nauczyciele pracujący na podstawie umowy zlecenie (w 24,8%), umowy o dzieło (2,0%), lub w ogóle umowy (w 2%). W 1% szkół, są to nauczyciele po studiach, pracujący na niepełny etat, obcokrajowcy, nauczyciele bez stopnia i bez kwalifikacji. 29

30 30 Wykres 20. Jacy inni nauczyciele pracują w szkołach? [N=101] staŝyści 75,2% umowa zlecenie 24,8% umowa o dzieło umowa nauczyciel po studiach niepełny etat obcokrajowcy nauczyciel bez stopnia nauczyciele bez kwalifikacji 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 30

31 Zaplecze techniczno logistyczne szkół. Szkoły ponadgimnazjalne w województwie zachodniopomorskim posiadają róŝne sale specjalistyczne: komputerowe, do nauki fizyki, chemii, do nauki przedmiotów, języków obcych, sale gimnastyczne i inne. Najczęściej posiadaną przez szkoły salą specjalistyczną jest sala komputerowa, którą przynajmniej jedną posiada 90,7% szkół. W 70% szkół znajduje się równieŝ sala gimnastyczna, a więcej niŝ połowa szkół posiada ponadto sale: do nauki języków obcych (61,3%), do nauki fizyki (57,3%), do nauki przedmiotów (54,0%) i do nauki chemii (51,3%). Wykres 21. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sale? [N=150 na wykresie zestawiony został % szkół posiadających przynajmniej jedną salę ] sale komputerowe 90,7% sale do nauki fizyki 57,3% sale do nauki chemii 51,3% sale do nauki przedmiotów 54,0% sale gimnastyczne 70,0% sale do nauki języków obcych 61,3% inne 9,3% 31

32 32 Sale komputerowe Przynajmniej jedną salę komputerową posiada ogółem 90,7% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 91,3% liceów oraz w 96,9% techników i szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 2,4 sal komputerowych, najczęściej dwie (w 43,8% szkół posiadających przynajmniej jedną salę komputerową), rzadziej jedna (w 25,5%) lub trzy (w 13,9%). W Ŝadnej z badanych szkół nie zanotowano powyŝej 9 sal komputerowych. Wykres 22. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sale komputerowe? [N=137 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę komputerową] sześć; 2,2% pięć; 7,3% cztery; 5,8% dziewięć 0,7% brak odpowiedzi 0,7% jedną; 25,5% Średnio 2,4 trzy; 13,9% dwie; 43,8% 32

33 33 Sale do nauki fizyki Przynajmniej jedną salę do nauki fizyki posiada ogółem 57,3% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 59,8% liceów, w 59,4% techników oraz w 61,9% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 1,1 sal do nauki fizyki, najczęściej jedna (w 89,5% szkół deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali do nauki fizyki), w pozostałych przypadkach są to dwie sale (w10,5%). Wykres 23. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki fizyki? [N=86 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę do nauki fizyki] dwie; 10,5% Średnio 1,1 jedną; 89,5% 33

34 34 Sale do nauki chemii Przynajmniej jedną salę do nauki chemii posiada ogółem 51,3% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 56,7% liceów, w 64,5% techników oraz w 53,8% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio jedna sala do nauki chemii i właśnie jedną taką salę posiada 94,9% szkół (deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali do nauki chemii), w 3,8% przypadków są to dwie sale. Wykres 24. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki chemii? [N=78 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę do nauki chemii] dwie; 3,8% brak odpowiedzi 1,3% Średnio 1,0 jedną; 94,9% 34

35 35 Sale do nauki przedmiotów Przynajmniej jedną salę do nauki przedmiotów posiada ogółem 54,0% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 51,2% liceów, w 92,2% techników oraz w 81,5% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 4,9 sal do nauki przedmiotów, najczęściej jedna lub dwie (w 22,0% szkół deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali do nauki przedmiotów ). Prawie co dziesiąta szkoła, z posiadających przynajmniej jedną salę do nauki przedmiotów posiada 5 takich sal (9,8%), a w następnych 8,5% szkół znajdują się cztery takie sale oraz w 7,3% - trzy. Wykres 25. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki przedmiotów? [N=82 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę do nauki przedmiotów ] powyŝej 10; 7,3% brak odpowiedzi; 1,2% jedną; 22,0% 6-10; 22,0% Średnio 4,9 dwie; 22,0% pięć; 9,8% cztery; 8,5% trzy; 7,3% 35

36 36 Sale do nauki języków obcych. Przynajmniej jedną salę do nauki języków obcych posiada ogółem 61,3% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 61,4% liceów, w 79,7% techników oraz w 72,3% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 2,8 sal do nauki języków obcych, najczęściej dwie w 35,5% szkół (deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali do nauki języków obcych) lub jedna (w 29,0%). Prawie co dziesiąta szkoła, z posiadających przynajmniej jedną salę do nauki języków obcych posiada 3 takie sale (9,7%), a w następnych 7,5% szkół znajduje się 5 takich sal oraz w 6,5% - cztery. Wykres 26. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki języków obcych? [N=93 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę do nauki języków obcych] brak odpowiedzi; 1,1% powyŝej 10; 2,2% 6-10; 8,6% pięć; 7,5% cztery; 6,5% jedną; 29,0% Średnio 2,8 trzy; 9,7% dwie; 35,5% 36

37 37 Sale gimnastyczne Przynajmniej jedną salę gimnastyczną posiada ogółem 70,0% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 74,0% liceów, w 87,5% techników oraz w 75,4% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 1,2 sal gimnastycznych, najczęściej jedna w 84,9% szkół (deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali gimnastycznej). W pozostałych przypadkach w 11,3% są to dwie sale, a w 2,8% trzy takie sale. Wykres 27. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala gimnastyczna? [N=106 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę gimnastyczna] dwie; 11,3% trzy; 2,8% brak odpowiedzi; 0,9% Średnio 1,2 jedną; 84,9% 37

38 38 Inne sale specjalistyczne W niektórych szkołach (9,3%) istnieją równieŝ inne sale specjalistyczne. Respondenci wymieniali następujące sale: sala przedmiotowa, pracownia biologiczna, centrum informacyjne, biblioteka multimedialna lub biblioteka z róŝnego rodzaju oprogramowaniem do wypoŝyczenia, siłownia, pracownia fryzjerska, pracownia kosmetyczna, sala multimedialna, pracownia technologii Ŝywności, pracownia do nauki zawodu technik reklamy, sala fotograficzna, specjalistyczna sala do języka polskiego, sale do przedmiotów chemicznych, pracownia fizyczno chemiczna, czy pracownia rehabilitacyjno rewalidacyjna. Wykres 28. Jakie szkoła posiada inne specjalistyczne sale? [N=14] przedmiotowe 21,4% pracownia biologiczna 14,3% centrum informacyjne biblioteka multimedialna siłownia pracownia fryzjerska pracownia kosmetyczna biblioteka z oprogramowaniem sala multimedialna pracownia technologii Ŝywności pracownia technik reklamy sala fotograficzna do języka polskiego do przedmiotów chemicznych pracownia fizyczno-chemiczna rehabilitacyjno-rewalidacyjne 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 38

39 Zajęcia oferowane przez szkoły w ramach lekcji i ponadprogramowe Języki obce nauczane w szkołach. W połowie badanych szkół naucza się dwóch języków obcych, w blisko co piątej badanej szkole moŝna uczyć się trzech róŝnych języków, a w co dziesiątej szkole oferowana jest nauka jednego Taka sama ilość szkół daje moŝliwość nauki czterech języków obcych. Średnio w szkołach poddanych badaniu na terenie województwa zachodniopomorskiego naucza się 2,3 języków obcych. Wykres 29. Ile róŝnych języków obcych w szkole uczy się? [N=150] czterech; 10,7% sześciu; pięciu; 0,7% 1,3% Ŝadnego; 4,0% jednego; 10,7% trzech; 22,7% Średnio 2,3 dwóch; 50,0% Najpopularniejszym językiem obcym, który jest nauczany w ponadgimnazjalnych szkołach na terenie województwa zachodniopomorskiego jest język angielski, którego naukę prowadzi 90,7% badanych szkół. Trochę mniej popularny, aczkolwiek równieŝ często 39

40 40 nauczany jest język niemiecki, którego naukę moŝna pobierać w 86,7% szkół. W blisko co piątej szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego (20,7%) moŝna uczyć się języka francuskiego i w blisko co trzeciej szkole (30,7%) innego języka obcego niŝ wyŝej wymienione. Wykres 30. Czy uczy się w się w szkole języka? [N=150] Na wykresie pokazany jest % szkół, w których naucza się danego języka na dowolnym poziomie zaawansowania. j. angielski 90,7% j. niemiecki 86,7% j. francuski 20,7% inny język obcy 30,7% Wykres 31. Jakiego innego obcego języka uczy się w się w szkole? [N=46 szkoły, w których naucza się innego języka obcego] Na wykresie pokazany jest % szkół, w których naucza się danego języka na dowolnym poziomie zaawansowania. rosyjski 76,1% łacina 21,7% hiszpański szwedzki duński japoński 6,5% 2,2% 2,2% 2,2% 40

41 41 Język angielski jest nauczany w 42,0% szkół do poziomu zaawansowanego, w 38% szkół do poziomu średniozaawansowanego, a w blisko co dziesiątej szkole (10,7%) tylko na poziomie podstawowym. Języka niemieckiego podobnie jak języka angielskiego w ponad 1/3 szkół (35,3%) moŝna się uczyć na poziomie zaawansowanym, w następnych 37,3% szkół moŝna zgłębiać jego wiedzę na poziomie średniozaawansowanym, a w 14% szkół moŝna się go nauczyć na poziomie podstawowym. Znacznie trudniej znaleźć szkołę, w której moŝna się nauczyć w sposób zaawansowany posługiwać się językiem francuskim tylko 6% badanych szkół oferuje taką moŝliwość. W 5,3% szkół moŝna nauczyć się języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym, a w prawie co dziesiątej szkole (9,3%) na poziomie dla początkujących. Wykres 32. Do jakiego poziomu zaawansowania uczy się języków obcych? [N=150] j. angielski 10,7% 38,0% 42,0% 9,3% j. niemiecki 14,0% 37,3% 35,3% 13,3% j. francuski 9,3% 5,3% 6,0% 79,3% początkujący średniozaawansowany zaawansowany Nie uczy się w ogóle tego języka W większości badanych szkół, w których naucza się języków obcych nie ma moŝliwości uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich znajomość i dotyczy to wszystkich nauczanych języków. W przypadku języka francuskiego Ŝadna szkoła nie daje moŝliwości uzyskania certyfikatu z tego języka. 41

42 42 Wykres 33. Czy jest moŝliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość tych języków? [N liczba szkół deklarujących naukę danego języka na dowolnym poziomie zaawansowania] j. angielski [N=136] 11,0% 89,0% j. niemiecki [N=130] 10,0% 90,0% j. francuski [N=31] 100,0% tak nie 42

43 Zajęcia z przedsiębiorczości i biuro karier. W prawie wszystkich poddanych badaniu szkołach (98,7%) prowadzone są zajęcia z przedsiębiorczości i/lub uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wykres 34. Czy są zajęcia z przedsiębiorczości, czy uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej? [N=150] Nie; 1,3% Tak; 98,7% Najczęściej zajęcia te odbywają się jako zajęcia programowe, obowiązkowe ma to miejsce w 85,0% przypadków, rzadziej w formie prowadzenia firmy uczniowskiej czy mini przedsiębiorstwa (5,4%), kółka zainteresowań (2,0%), lub praktycznych ćwiczeń (2,0%). Wykres 35. Czy są zajęcia z przedsiębiorczości, czy uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej? W jakiej formie? [N=147 szkoły, w których odbywają się zajęcia z przedsiębiorczości] zajęcia programowe/obowiązkowe firma uczniowska'/miniprzedsiębiorstwo kółko przedsiębiorczości/koła zainteresowań ćwiczenia na zajęciach ekonomii przedmiot konsultacje praktyka w firmach zajęcia dodatkowe praktycznie/na wycieczkach 5,4% 2,0% 2,0% 1,4% 1,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 85,0% 43

44 44 Większość badanych szkół nie posiada własnego biura karier (91,3%). Takie biuro znajduje się w niespełna co dziesiątej szkole, która została poddana badaniu. Wykres 36. Czy szkoła posiada własne biuro karier? [N=150] Tak; 8,7% Nie; 91,3% 44

45 Zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych W ogromnej większości przebadanych szkół (96,7%), według deklaracji respondentów odbywają się zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych. Wykres 37. Czy w szkole są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych? [N=150] Nie; 3,3% Tak; 96,7% Technologie multimedialne wykorzystuje się najczęściej na informatyce (37,2%), lub teŝ, według deklaracji respondentów wspomniane technologie wykorzystywane są na wszystkich typach zajęć (29,7%). Co piąta badana szkoła, wykorzystuje technologie multimedialne na lekcjach fizyki, w 18,6% na lekcjach języków obcych, w 15,9% na zajęciach, w 14,5% na biologii i w 13,1% na lekcji geografii i polskiego. W blisko co dziesiątej szkole technologie multimedialne wykorzystuje się na historii (11,7%) i matematyce (10,3%). 45

46 46 Wykres 38. Na jakich zajęciach w szkole są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych? [N=145] informatyka/technologia informacyjna na wszystkich przedmiotach fizyka języki obce zajęcia zawodowe biologia geografia polski historia matematyka chemia kultura/wiedza o kulturze podstawy przedsiębiorczości przedmioty zajęcia biblioteczne przedmioty humanistyczne ekonomia 37,2% 29,7% 20,0% 18,6% 15,9% 14,5% 13,1% 13,1% 11,7% 10,3% 5,5% 3,4% 2,8% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% Uwaga: Pozostałe zajęcia wskazane zostały przez mnie niŝ trzy szkoły. 46

47 Zajęcia ponadprogramowe odbywające się w szkołach Zajęcia ponadprogramowe odbywające się w szkołach. W 68,7% szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w badaniu odbywają się zajęcia ponadprogramowe. Ich liczba godzin tygodniowo wynosi średnio 12,9, a korzysta z nich średnio 89,1 uczniów w szkole. Wykres 39. Czy w szkole są organizowane zajęcia ponadprogramowe? [N=150] Nie; 31,3% Tak; 68,7% Liczba godzin ponadprogramowych w 40,8% szkół zamyka się w przedziale od jednej godziny do pięciu, w blisko następnej 1/5 szkół zajęcia ponadprogramowe zajmują od sześciu do dziesięciu godzin (w 23,3%), w 14,6% szkół od jedenastu do piętnastu, a w poniŝej 10% szkół trwają od szesnastu do dwudziestu godzin. Znacznie rzadziej zajęcia ponadprogramowe prowadzone są w wymiarze ponad dwudziestu godzin. Wykres 40. W jakiej ilości godzin tygodniowo są organizowane w szkole zajęcia ponadprogramowe? [N=103 szkoły, w których deklarowano prowadzenie zajęć] 21-30; 5,8% ponad 30; 5,8% 16-20; 9,7% 11-15; 14,6% Średnio 12,9 1-5; 40,8% 6-10; 23,3% 47

48 Kluby zainteresowań funkcjonujące w szkołach. W blisko ¾ szkół, które wzięły udział w badaniu istnieją koła zainteresowań. Wykres 41. Czy w szkole istnieją kluby i koła zainteresowań? [N=150] Nie; 27,3% Tak; 72,7% Najbardziej popularnym kołem zainteresowań, istniejącym w 60,6% badanych szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim jest Koło Sportowe. Uczęszcza na nie średnio 51,9 osób. W 28,4% szkół istnieje równieŝ Koło Teatralne, które zrzesza średnio 18,2 osoby, w 25,7% funkcjonuje Szkolny Klub Europejski (Koło Europejskie), który ma średnio 21,1 członków. W blisko co piątej szkole działa Koło Informatyczne (w 22,0%), na które chodzi średnio 16,5 osób oraz Szkolny Klub Turystyczny (19,3%), zrzeszający średnio 24,3 osób. 48

49 49 Wykres 42. Jakie w szkole istnieją kluby i koła zainteresowań? [N=109 szkoły, w których istnieją kluby i koła zainteresowań] Koło Sportowe/SKS Koło Teatralne Szkolny Klub Europejski/Koło Europejskie/SKE Koło Informatyczne/Komputerowe Szkolny Klub Turystyczny Koło Matematyczne Koło Dziennikarskie Koło Przedmiotowe Liga Ochrony Przyrody PCK Koło Językowe Koło Chemii Koło Plastyczne Koło Biologiczne Koło Historyczne Koło Fizyki Koło Wolontariatu Koło Ekologiczne Koło śeglarskie Chór Koło Morskie Gazetka Szkolna Zespół Wokalny Koło Młodego Przedsiębiorcy Koło Recytatorskie UKS 28,4% 25,7% 22,0% 19,3% 15,6% 14,7% 13,8% 13,8% 11,9% 11,9% 11,0% 9,2% 8,3% 8,3% 7,3% 6,4% 5,5% 5,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 60,6% Uwaga: Pozostałe kluby i koła wskazane zostały przez mniej niŝ pięć szkół i zostały zestawione w poniŝszej tabeli. 49

50 50 Tabela 10. Pozostałe kluby i koła zainteresowań. Koło Geograficzne 3,7% Koło Modelarskie 0,9% Koło Fotograficzne 3,7% Klub Alternatywy MłodzieŜowej 0,9% Koło Gastronomiczne 3,7% Klub Animatorów Kultury 0,9% Koło Internetowe 3,7% Bractwo Rycerskie 0,9% Koło Taneczne 3,7% Zespół Muzyki Dawnej 0,9% Klub strzelecki/liga strzelecka 3,7% Zajęcia wyrównawcze 0,9% Liga Obrony Kraju 2,8% Koło Socjalno filozoficzne 0,9% Koło Miłośników Elektryki 2,8% Koło Humanistyczne 0,9% Koło Wędkarskie 1,8% Koło Przygotowań do Olimpiad 0,9% Koło Ekonomiczne 1,8% Koło Instalacji Hydr. 0,9% Koło Artystyczne 1,8% Koło Języka Migowego 0,9% Zespól Tańca Ludowego 1,8% Aido 0,9% Liga Polonistyczna 1,8% Kółko śywieniowe 0,9% Harcerstwo 1,8% Koło BrydŜowe 0,9% Caritas 1,8% Koło Folklorystyczne 0,9% Koło Muzyczne 1,8% Koło Spawalnicze 0,9% Koło śywego słowa 1,8% Koło Astronomiczne 0,9% Orkiestra 1,8% Nauka jazdy konnej 0,9% Klub KsiąŜki Polskiej Pracownia Gier Strategicznych i 1,8% Fabularnych 0,9% Radioklub 0,9% Pracownia WitraŜy 0,9% Koło Przyjaciół Biblioteki 0,9% Koło Mody i Modelek 0,9% Klub 'boreasz' 0,9% Koło Kucharskie 0,9% Koło Promocji Zdrowia 0,9% Hdk 0,9% Radiowęzeł 0,9% Koło Filozoficzne 0,9% Koło Dekoratorskie 0,9% Klub Gimnazjalisty 0,9% Radio Krótkofalowców 0,9% LKP 0,9% Klub Filatelistów 0,9% Klub akwarystyczny 0,9% Koło Filmowe 0,9% Koło Młodych Pisarzy 0,9% Miłośnicy Patrona Szkoły 0,9% Koło SEP 0,9% Młody Medyk 0,9% 50

Badanie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego

Badanie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego Badanie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego Szczecin 2007 Spis treści Spis treści... 1 Część I... 2 Charakterystyka placówek, profile, systemy

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO

GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO Drodzy Gimnazjaliści! Przed Wami trudny moment wyboru ponadgimnazjalnej szkoły. Bardzo nam zależy, abyście podjęli te decyzje z rozwagą i odpowiedzialnością. W tym celu przygotowaliśmy informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Cieszyn, 13 kwietnia 2007 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŚWIATOWY

INFORMATOR OŚWIATOWY Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013 Powiat Biłgorajski to region ludzi

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N D L A G I M N A Z J A L I S T Y

B I U L E T Y N D L A G I M N A Z J A L I S T Y Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Korczaka 23 86-300 Grudziądz tel. (0-56) 46 44 805, 46 44 807 fax 46 44 806 www.ppp.grudziadz.pl e-mail: ppp.grudziadz@onet.eu dzppp@wp.pl B I U L E T Y N D L A

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalisto wybierz naszą szkołę!

Gimnazjalisto wybierz naszą szkołę! CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Nr 6 Gimnazjalisto wybierz naszą szkołę! » informacje praktyczne STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU ul. Jagiellońska 33 33-300 Nowy Sącz tel. 18 41 41 600 fax 18 41 41 700

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Analiza ofert

Bardziej szczegółowo

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Europejski Fundusz Spo³eczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwaw ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Badania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Dla Ciebie Gimnazjalisto. Oferta szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radomskim

Dla Ciebie Gimnazjalisto. Oferta szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radomskim Dla Ciebie Gimnazjalisto Oferta szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radomskim 2011/2012 Gimnazjalisto! Wybierz jedną ze szkół w powiecie radomskim 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE WYSZKOWSKIM

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE WYSZKOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków www.pup.wyszkow.of.pl, e-mail: wawy@praca.gov.pl tel. (0-29) 742-61-66, 743-09-45, fax 742-21-35 ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

w Powiecie Kluczborskim

w Powiecie Kluczborskim EDUKACJA w Powiecie Kluczborskim i s ę g n i j g w i a z Informator 2011/2012 d... Szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Kluczborskim SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL.09.03.00-062/10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad 2011 - Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE TARNOGÓRSKIM za rok 2007 Tarnowskie Góry, marzec 2008

Bardziej szczegółowo