Edukacja a rynek pracy analiza kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja a rynek pracy analiza kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych"

Transkrypt

1 1 Edukacja a rynek pracy analiza kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych 1

2 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE Sprawozdanie z realizacji badań ANALIZA WYNIKÓW BADANIA Rodzaje szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim Obecnie istniejące szkoły Szkoły, które zostały otwarte w ostatnich pięciu latach Szkoły, które zostały zamknięte w ostatnich pięciu latach Szkoły, które planuje się otworzyć Szkoły, które planuje się zamknąć Zaplecze dydaktyczno osobowe i techniczno logistyczne szkół Stan zaplecza dydaktyczno osobowego szkół Zaplecze techniczno logistyczne szkół Zajęcia oferowane przez szkoły - w ramach lekcji i ponadprogramowe Języki obce nauczane w szkołach Zajęcia z przedsiębiorczości i biuro karier Zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych Zajęcia ponadprogramowe odbywające się w szkołach Kluby zainteresowań funkcjonujące w szkołach MoŜliwość zdobycia w szkołach dodatkowych umiejętności Programy autorskie wdraŝane przez szkoły Współpraca szkół z wybranymi instytucjami i innymi szkołami z zagranicy..56 2

3 Współpraca z wybranymi instytucjami Informacje dotyczące zatrudnienia i bezrobocia monitorowane przez szkoły Współpraca z innymi szkołami z zagranicy Kontakt z absolwentami i ich dalsza ścieŝka kariery Kontakt z absolwentami Absolwenci kontynuujący naukę i podejmujący pracę PODSUMOWANIE METODOLOGIA BADANIA Opis metodologii badania Opis nadzoru i kontroli badań...71 Załącznik 1. Zestawienie kierunków kształcenia i specjalności oferowanych przez zachodniopomorskie uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne.73 Załącznik 2. Lista szkół ponadgimnazjalnych i wyŝszych z wyszczególnieniem liczby bezrobotnych. 80 Kwestionariusz

4 4 Spis wykresów Wykres 1. Charakterystyka badanych szkół Wykres 2. Proszę wymienić jakie typy szkół są u Państwa w szkole? Wykres 3. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile liceum i szkoły policealnej?13 Wykres 4. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile technikum? Wykres 5. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile szkół?...17 Wykres 6. Czy otworzono u Państwa w szkole w ostatnich pięciu latach jakiś typ szkoły? Wykres 7. Jakie typy szkół otworzono u Państwa w szkole w ostatnich pięciu latach? Wykres 8. Czy zamknięto jakieś szkoły w ostatnich pięciu latach? Wykres 9. Jakie typy szkół zamknięto w Państwa szkole w ostatnich pięciu latach? Wykres 10. Czy planują Państwo otworzyć nowe szkoły? Wykres 11. Jakie planują Państwo otworzyć nowe szkoły? Wykres 12. Czy planują Państwo zamknąć jakieś szkoły? Wykres 13. Czy planują Państwo zamknąć jakieś liceum? Wykres 14. Czy planują Państwo zamknąć jakieś technikum? Wykres 15. Czy planują Państwo zamknąć jakąś szkołę zawodową? Wykres 16. Ilu nauczycieli pracuje w Państwa szkole? Wykres 17. Ilu nauczycieli kontraktowych pracuje w Państwa szkole? Wykres 18. Ilu nauczycieli mianowanych pracuje w Państwa szkole? Wykres 19. Ilu nauczycieli dyplomowanych pracuje w Państwa szkole? Wykres 20. Jacy inni nauczyciele pracują w szkołach? Wykres 21. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sale? Wykres 22. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sale komputerowe? Wykres 23. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki fizyki? Wykres 24. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki chemii?

5 5 Wykres 25. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki przedmiotów? Wykres 26. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki języków obcych? Wykres 27. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala gimnastyczna? Wykres 28. Jakie szkoła posiada inne specjalistyczne sale? Wykres 29. Ile róŝnych języków obcych w szkole uczy się? Wykres 30. Czy uczy się w się w szkole języka? Wykres 31. Jakiego innego obcego języka uczy się w się w szkole? Wykres 32. Do jakiego poziomu zaawansowania uczy się języków obcych? Wykres 33. Czy jest moŝliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość tych języków? Wykres 34. Czy są zajęcia z przedsiębiorczości, czy uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej?...43 Wykres 35. Czy są zajęcia z przedsiębiorczości, czy uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej? W jakiej formie? Wykres 36. Czy szkoła posiada własne biuro karier? Wykres 37. Czy w szkole są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych?...45 Wykres 38. Na jakich zajęciach w szkole są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych? Wykres 39. Czy w szkole są organizowane zajęcia ponadprogramowe? Wykres 40. W jakiej ilości godzin tygodniowo są organizowane w szkole zajęcia ponadprogramowe? Wykres 41. Czy w szkole istnieją kluby i koła zainteresowań? Wykres 42. Jakie w szkole istnieją kluby i koła zainteresowań? Wykres 43. Czy moŝna w szkole zdobyć dodatkowe umiejętności uczęszczając na kursy, np.: prawo jazdy?...52 Wykres 44. Jakie moŝna w szkole zdobyć dodatkowe umiejętności uczęszczając na kursy?. 53 5

6 6 Wykres 45. Czy szkoła prowadzi programy autorskie? Wykres 46. Jakie szkoła prowadzi programy autorskie? Wykres 47. Czy szkoła współpracuje z? Wykres 48. Czy szkoła współpracuje z? Wykres 49. Czy szkoła zbiera informacje o:? Wykres 50. Czy jest moŝliwość profilowania kierunków nauczania z potrzebami rynku? Wykres 51. Czy szkoła posiada kontakty z innymi szkołami z zagranicy? [N=150] Wykres 52. Czy szkoła posiada kontakty z innymi szkołami z zagranicy? W jakim kraju?.. 60 Wykres 53. Jaki jest rodzaj współpracy pomiędzy szkołami? Wykres 54. Czy jest kontakt z absolwentami, a jeśli tak to najczęściej w jakim zakresie?

7 7 Spis tabel Tabela 1. Pozostałe profile liceów i szkół policealnych. 14 Tabela 2. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach liceów 14 Tabela 3. Pozostałe profile techników 16 Tabela 4. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach techników 16 Tabela 5. Pozostałe profile szkół i policealnych szkół...18 Tabela 6. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach szkół 18 Tabela 7. Pozostałe otwarte szkoły w ostatnich 5 latach?...20 Tabela 8. Pozostałe zamknięte szkoły w ostatnich 5 latach?...22 Tabela 9. Pozostałe planowane do otwarcia szkoły 24 Tabela 10. Pozostałe kluby i koła zainteresowań Tabela 11. Średnia liczba uczniów zrzeszonych w klubach, kołach..51 Tabela 12. Średni % podejmujących pracę i kontynuujących naukę po ukończeniu najczęściej wymienianych profili liceów.63 Tabela 13. Średni % podejmujących pracę i kontynuujących naukę po ukończeniu najczęściej wymienianych profili techników...64 Tabela 14. Średni % podejmujących pracę i kontynuujących naukę po ukończeniu najczęściej wymienianych profili szkół

8 8. 1. Wprowadzenie Niniejsze badanie zostało zrealizowanie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach projektu Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy finansowanego przez Unię Europejską oraz budŝetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem badania było zdiagnozowanie sytuacji w zakresie struktury sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. W szczególności celem badania było dostarczenie informacji na temat kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych oraz dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego i objęło 150 szkół ponadgimnazjalnych. Próba badawcza dobrana została metodą kwotową z uwzględnieniem proporcji rozkładu szkół na terenie poszczególnych powiatów. Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa łącznie 611 szkół ponadgimnazjalnych (źródło: baza publikowana przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty) z czego: 211 to licea ; 10 to licea na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej; 25 to licea na podbudowie szkoły zasadniczej; 57 to licea ; 78 to licea profilowane; 1 to liceum zawodowe 8

9 9 128 to szkoły policealne (ponadgimnazjalne); 47 to technika; 20 to technika ; 34 to zasadnicze szkoły zawodowe. W wielu przypadkach szkoły te wchodziły w skład zespołów szkół i funkcjonowały pod jednym adresem i numerem telefonu. Biorąc pod uwagę, iŝ dyrektorzy zespołów szkół odpowiedzialni są z wszystkie typy szkół funkcjonujących w danym zespole, co oznacza, Ŝe są kompetentni odpowiedzieć na pytania dotyczące wszystkich placówek, wywiady nie były dublowane i z taką osobą przeprowadzono jeden wywiad uzyskując odpowiedzi dotyczące kilku placówek. Oznacza to, Ŝe baza 611 szkół ponadgimnazjalnych została zagregowana do 255 rekordów. W trakcie realizacji przeprowadzono łącznie 150 wywiadów, co stanowi około 60% ilości rekordów w bazie, co uznać moŝna za dobry rezultat (w badaniach tego typu procent realizacji waha się średnio w granicach 20 30%). Najczęstszym powodem odmowy udzielenia wywiadu był brak czasu związany z egzaminami maturalnymi, które właśnie odbywały się w szkołach, bądź przyjęta przez dyrekcję zasada nie udzielania Ŝadnych informacji w badaniach kwestionariuszowych. Według deklaracji respondentów poproszonych w ostatnim etapie realizacji wywiadu o określenie typu szkoły 38,7% stanowiły zespoły szkół, 23,3% zrealizowanej próby to licea, 13,3% szkoły ponadgimnazjalne, 5,3% szkoły policealne, 3,3% zasadnicze szkoły zawodowe, 2,7% policealne studium i 2% zespoły szkół. 9

10 10 Wykres 1. Charakterystyka badanych szkół [N=150] typy według deklaracji respondentów zespół szkół 38,7% liceum 23,3% szkoła ponadgimnazjalna 13,3% szkoła policealna zasadnicza szkoła zawodowa policealne studium zespół szkół 5,3% 3,3% 2,7% 2,0% Uwaga: Pozostałe typy wskazane zostały przez mniej niŝ 3 szkoły. Badanie zrealizowano metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Ankieterzy za pomocą telefonu, zadawali widoczne na ekranie monitora, pytania kwestionariusza wywiadu i zapisywali (oraz nagrywali) odpowiedzi respondentów, które były automatycznie wprowadzane za pomocą komputera do elektronicznej bazy danych. Na bieŝąco kontrolowano proces realizacji badania oraz sprawdzano poprawność pracy teleankieterów. W wyniku zastosowania tej techniki zebrane dane nie były obarczone błędem ankieterskim oraz wyeliminowano moŝliwość popełniania błędów. Obliczenia dokonano w pakiecie do obliczeń statystycznych SPSS. Badanie zostało zrealizowane w dniach od maja 2007 r. 10

11 Sprawozdanie z realizacji badań. Badanie rozpoczęto w chwili podpisania umowy tj r. W dniach przygotowywano kwestionariusz do badań. W tych samych dniach przygotowywano równieŝ bazę respondentów, zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy. W dniu rozpoczęto proces realizacji badania, który trwał do Podczas badania zrealizowano 150 wywiadów telefonicznych. W dniu rozpoczęto kodowanie pytań otwartych. W dniu rozpoczęto obliczenia statystyczne, które trwały do Od dnia rozpoczęto pisanie raportu końcowego z w/w badania. Termin zakończenia pisania raportu to

12 12 2. Analiza wyników badania 2.1. Rodzaje szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim Obecnie istniejące szkoły Na wstępie badania poproszono respondentów o odpowiedź na pytanie, jakie typy szkół znajdują w danej placówce. Najczęstszym typem szkoły występującym w województwie zachodniopomorskim to się licea (84,7%). Popularne są równieŝ technika - 42,7% technika, oraz szkoły zawodowe 43,3%. Wykres 2. Proszę wymienić jakie typy szkół są u Państwa w szkole? [N=150] na wykresie pokazany został % szkół w których występuje dany typ licea 84,7% technika 42,7% szkoły zawodowe 43,3% Licea Najczęstszym profilem liceum w badanych szkołach jest profil ogólny (w 55,9% - bez rozróŝnienia czy dla dorosłych, czy dla młodzieŝy; w 7,1% - dla dorosłych i w 3,9% - dla młodzieŝy). Blisko co dziesiąty respondent (11,8%) odpowiadał, Ŝe w jego szkole znajduje 12

13 13 się liceum profilowane, ale bez wskazania na profil. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w przebadanych szkołach istnieją równieŝ następujące profile liceum: zarządzanie informacją (w 9,4% szkół, w których znajduje się liceum i/lub szkoła policealna), ekonomiczno administracyjny (w 8,7%), humanistyczny (w 5,5%) oraz kształtowanie środowiska (w 4,7%). Pozostałe profile zostały zestawione na poniŝszym wykresie oraz w tabeli i zostały wskazane przez mniej niŝ sześć szkół. Wykres 3. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile liceum i szkoły policealnej? [N=127 liczba szkół, w których znajduje się liceum, bądź szkoła policealna] ogólny/ogólnokształcący profilowane zarządzanie informacją ekonomiczno-administracyjny ogólnokształcący dla dorosłych humanistyczny kształtowanie środowiska policealna policealne - technik informatyk ogólnokształcący dla młodzieŝy usługowo-gospodarczy językowy szkoła policealna-technik obsługi turystycznej matematyczno-informatyczny uzupełniające liceum po zasadniczej szkole zawodowej informatyczny biologiczno - chemiczny historyczno - prawny humanistyczno - dziennikarski policealne - technik ochrony fizycznej osób i mienia 11,8% 9,4% 8,7% 7,1% 5,5% 4,7% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 2,4% 2,4% 2,4% 55,9% Uwaga: Pozostałe profile liceów i szkół policealnych wskazane zostały przez mnie niŝ trzy szkoły i zestawione zostały w poniŝszej tabeli. 13

14 14 Tabela 1. Pozostałe profile liceów i szkół policealnych. Profil Profil brak profilu 1,6% humanistyczno-teatralny 0,8% studium policealne-technik usług fryzjerskich 1,6% biologiczny 0,8% studium policealne-technik usług kosmetycznych 1,6% j. polski i wiedza o kulturze 0,8% terapeuta zajęciowy 1,6% geograficzno-językowy 0,8% technik masaŝysta 1,6% matematyczno-językowy 0,8% socjalny 1,6% społeczno-gospodarczy 0,8% policealna-opiekun w domu pomocy społecznej 1,6% administracyjno-społeczny 0,8% angielsko-informatyczny 1,6% plastyczny 0,8% matematyczny 1,6% policealne studium farmaceutyczne 0,8% ekonomiczny 1,6% Przyrodniczo - ekologiczny 0,8% usługowy 0,8% biologiczno-psychologiczny 0,8% ekonomiczno-menadŝerski 0,8% policealna technik hotelarstwa 0,8% studium policealne-wizaŝysta stylista 0,8% policealne - technik bhp 0,8% projektów europejskich 0,8% policealne - administracji 0,8% ekonomiczno - prawny 0,8% transportowo spedycyjny 0,8% przyrodniczo - medyczny 0,8% leśnictwo i technologia drewna 0,8% dietetyczny 0,8% kreowanie ubiorów 0,8% asystent osoby niepełnosprawnej 0,8% policealne studium zawodowe 0,8% policealne -ratownik medyczny 0,8% policealna dla dorosłych 0,8% szkoła policealna-opiekunka środowiskowa 0,8% anglojęzyczny 0,8% policealna-rachunkowość 0,8% turystyczny 0,8% rolno-spoŝywczy 0,8% wojskowy 0,8% technik architektury 0,8% policealna-technik agrobiznesu 0,8% Tabela 2. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach liceów Uwaga: ze względu na małe liczebności badanych profili, wnioskowanie statystyczne jest ograniczone. LICEA ŚREDNIA ILOŚĆ KLAS W SZKOLE ŚREDNIA ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOLE ogólny/ogólnokształcący 8,3 219,3 profilowane 3,1 79,7 zarządzanie informacją 2,2 63,1 ekonomiczno-administracyjne 1,9 79,4 ogólnokształcący dla dorosłych 3,4 55,8 humanistyczny 2,6 70,8 kształtowanie środowiska 3,4 90,2 14

15 15 Technika Najbardziej popularnym profilem technikum w badanych szkołach jest profil ekonomiczny i handlowy, występujący w blisko co piątej szkole deklarującej posiadanie takiego typu szkoły jak technikum (20,3%). RównieŜ blisko co piąte technikum (18,8%) ma profil hotelarski oraz Ŝywienia i gospodarstwa domowego. Pozostałe profile technikum, które zostały wskazane przez co najmniej cztery szkoły to: architektury krajobrazu (17,2%), mechaniczny (14,1%), budowlany (12,5%), informatyczny (12,5%), agrobiznesu (10,9%), ochrony środowiska (9,4%), logistyczny (7,8%), drzewny (7,8%), samochodowy (7,8%), organizacji usług gastronomicznych (7,8%), elektroniczny (7,8%), rolniczy (6,3%) i elektryczny (6,3%). Wykres 4. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile technikum? [N=64 liczba szkół, w których znajduje się technikum] ekonomiczny handlowy hotelarski Ŝywienia i gospodarstwa domowego achitektury krajobrazu mechaniczny budowlany informatyczny agrobiznesu ochrony środowiska logistyczny drzewny samochodowy organizacji uslug gastronomicznych elektroniczny rolniczy elektryczny Ŝywienia kucharski ogrodniczy 20,3% 20,3% 18,8% 18,8% 17,2% 14,1% 12,5% 12,5% 10,9% 9,4% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 6,3% 6,3% 4,7% 4,7% 4,7% Uwaga: Pozostałe profile techników wskazane zostały przez mnie niŝ trzy szkoły i zestawione w zostały w poniŝszej tabeli. 15

16 16 Tabela 3. Pozostałe profile techników. Profil Profil geodeta 3,1% telekomunikacyjne 1,6% urządzenia sanitarne 3,1% budownictwo okrętowe 1,6% drogowe 3,1% obsługa turystyczna 1,6% technik mechanik okrętowy 3,1% odzieŝowe 1,6% technik nawigator morski 3,1% technik spedytor 1,6% uzupełniające samochodowe 3,1% technik elektro energetyk 1,6% morskie 1,6% zarządzanie informacją 1,6% budowlano-drogowe 1,6% mechanizacji rolnictwa 1,6% inŝynierii środowiska i melioracji 1,6% hodowli i uŝytkowania koni 1,6% ekonomiczno-administracyjne 1,6% technikum dla dorosłych ekonomiczne 1,6% technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 1,6% technikum dla dorosłych informatyczne 1,6% teleinformatyczne 1,6% Tabela 4. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach techników Uwaga: ze względu na małe liczebności badanych profili, wnioskowanie statystyczne jest ograniczone TECHNIKA ŚREDNIA ILOŚĆ KLAS W SZKOLE ŚREDNIA ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOLE ekonomiczne 6,0 157,1 handlowe 2,8 59,6 hotelarskie 3,3 86,7 Ŝywienia i gospodarstwa domowego 6,0 141,0 architektury krajobrazu 1,6 40,2 mechaniczne 4,0 101,1 budowlane 6,6 170,3 informatyczne 3,1 85,5 agrobiznesu 3,0 56,5 ochrony środowiska 3,8 97,3 16

17 17 Szkoły zawodowe Więcej niŝ co trzecia szkoła zawodowa (35,4%) nie posiada jednego wyodrębnionego profilu i jest szkołą wielozawodową. W 27,7% szkół moŝna zdobyć zawód kucharza, w 16,9% sprzedawcy, a w 13,8% zawód mechanika pojazdów samochodowych. Co dziesiąta szkoła zawodowa (10,8%) proponuje zawód ślusarza, w 7,7% szkół moŝna zdobyć profesję murarza, w 6,2% stolarza, a w 4,6% badanych szkół moŝna zostać ogrodnikiem, malarzem tapeciarzem, cukiernikiem, krawcem lub informatykiem. Wykres 5. Proszę wskazać, jakie są u Państwa w szkole profile szkół? [N=65 liczba szkół, w których znajduje się szkoła zawodowa i/lub policealna szkoła zawodowa] wielozawodowa kucharz małej gastronomii 27,7% 35,4% sprzedawca machanik pojazdów samochodowych ślusarz murarz stolarz ogrodnik malarz - tapeciarz cukiernik krawiec technik informatyk 16,9% 13,8% 10,8% 7,7% 6,2% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% Uwaga: Pozostałe profile szkół wskazane zostały przez mnie niŝ trzy szkoły i zestawione w zostały w poniŝszej tabeli. 17

18 18 Tabela 5. Pozostałe profile szkół i policealnych szkół. Profil Profil policealna szkoła usług kosmetycznych 3,1% hotelarstwo morskie 1,5% fryzjerstwo 3,1% technik hotelarstwa/policealne 1,5% elektryk 3,1% brak profilu 1,5% monter instalacji urządzeń sanitarnych 3,1% tapicer 1,5% elektromechanik samochodowy 3,1% technolog robót wykończeniowych 1,5% mechanik 3,1% monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 1,5% piekarz 3,1% monter elektronik 1,5% elektromechanik policealne studium zawodowe - manager usług 3,1% turystyczno hotelarskich 1,5% opiekun w domu społecznym 1,5% operator maszyn leśnych 1,5% opiekunka środowiskowa 1,5% operator obrabiarek skrawających 1,5% asystent osoby niepełn. 1,5% reklama 1,5% monter instalacji budowlanych 1,5% zbrojarz-betoniarz 1,5% niepubliczna policealna szkoła zawodowa 1,5% posadzkarz 1,5% policealna szkoła prawno - administracyjna 1,5% hydraulik 1,5% Ŝywienia i gosp. dom. 1,5% koszykarz-plecionkarz 1,5% przysposabiająca do pracy 1,5% blacharz samochodowy 1,5% promotor zdrowia 1,5% monter kadłubów okrętowych 1,5% psychologiczno socjologiczny szkoła policealna dla dorosłych - technik 1,5% informatyk 1,5% księgowość i kadry 1,5% technik administracji 1,5% gastronomiczny 1,5% introligator 1,5% Tabela 6. Średnia liczba klas i uczniów w najczęściej wymienianych profilach szkół Uwaga: ze względu na małe liczebności badanych profili, wnioskowanie statystyczne jest ograniczone. SZKOŁY ZAWODOWE ŚREDNIA ILOŚĆ KLAS W SZKOLE ŚREDNIA ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOLE wielozawodowa 4,5 94,3 kucharz małej gastronomii 1,9 54,4 sprzedawca 2,2 55,8 mechanik pojazdów samochodowych 3,3 76,4 ślusarz 1,9 32,2 murarz 2,2 43,6 stolarz 1,5 28,8 18

19 Szkoły, które zostały otwarte w ostatnich pięciu latach. W ostatnich pięciu latach w 52,7% badanych szkół w województwie zachodniopomorskim otworzono nowe typy szkół. Wykres 6. Czy otworzono u Państwa w szkole w ostatnich pięciu latach jakiś typ szkoły? [N=150] nie; 47,3% tak; 52,7% Najczęściej wymienianym wśród badanych nowo-otwartym typem szkoły było liceum wskazane przez 15,6% deklarujących otwarcie nowej szkoły. W blisko co dziesiątym przypadku, wśród otwieranych szkół było liceum profilowane (w 13,0%), technikum architektury krajobrazu (w 10,4%) i technikum informatyczne (9,1%). W 6,5% otwieranych szkół znalazły się technikum hotelarskie oraz liceum uzupełniające, 5,2% nowo otwartych szkół stanowią technika logistyczne, szkoły kształcące kucharzy małej gastronomii, szkoły policealne i szkoły kształcące techników organizacji usług gastronomicznych. Otwarto równieŝ po trzy (3,9%) technika handlowe, technika uzupełniające, technika ekonomiczne i mechaniczne. Pozostałe otwarte szkoły zestawione zostały w poniŝszej tabeli. W większości przypadków są to konsekwencje reformy edukacji szkolnej z roku 1999, która to zmusiła placówki edukacyjne do przeprofilowania. 19

20 20 Wykres 7. Jakie typy szkół otworzono u Państwa w szkole w ostatnich pięciu latach? [N=77] liceum liceum profilowane technikum architektury krajobrazu technikum informatyczne technikum hotelarskie liceum uzupełniające technikum logistyczne kucharz małej gastronomii szkoła policealna technik organizacji usług gastronomicznych technikum handlowe technikum uzupełniające technikum ekonomiczne technikum mechaniczne 15,6% 13,0% 10,4% 9,1% 6,5% 6,5% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% Tabela 7. Pozostałe otwarte szkoły w ostatnich 5 latach * pytanie z moŝliwością wielokrotnej odpowiedzi stąd % ogółem powyŝej 100. Profil Profil policealne- technik obsługi ruchu turystycznego zasadniczej 2,6% szkoły zawodowej 1,3% uzupełniające liceum 2,6% opiekunka środowiskowa 1,3% policealne technik spedytor 2,6% technikum rolnicze dla dorosłych 1,3% szkoła przysposabiająca do pracy 2,6% administracja 1,3% technik masaŝysta 2,6% ekonomia 1,3% technikum administracyjne 2,6% studium policealne-profil bhp 1,3% technikum rolnicze 2,6% technik drogownictwa 1,3% technikum ochrony środowiska 2,6% policealne - asystent osoby niepełnosprawnej 1,3% asystent osoby niepełnosprawnej 1,3% policealne - opiekun w domu pomocy społecznej 1,3% pracownik socjalny 1,3% policealna szkoła morska 1,3% zasadnicza szkoła wielozawodowa 1,3% technikum na podbudowie gimnazjum 1,3% policealne - technik informatyk 1,3% szkoła policealna - technikum agrobiznesu 1,3% policealne studium farmaceutyczne 1,3% policealna szkoła dla dorosłych optima 1,3% technikum agrobiznesu 1,3% technikum samochodowe 1,3% promotor zdrowia 1,3% policealne studium 1,3% dorosłych zaoczne policealne studium zawodowe technik 1,3% obsługi ruchu turystycznego 1,3% policealne studium turystyczne 1,3% gimnazjum 1,3% technik ochrony 1,3% technikum urządzeń sanitarnych 1,3% technik teleinformatyk 1,3% 20

21 Szkoły, które zostały zamknięte w ostatnich pięciu latach W ostatnich pięciu latach w województwie zachodniopomorskim w 37,3% szkół poddanych badaniu zamknięto jakiś rodzaj szkoły. Wykres 8. Czy zamknięto jakieś szkoły w ostatnich pięciu latach? [N=150] tak; 37,3% nie; 62,7% Najczęstszym rodzajem szkół, które podległy zamknięciu w badanym zbiorze były: licea profilowane stanowiące 21,8% szkół zamkniętych, technika rolnicze, stanowiące 14,5% zamkniętych szkół oraz licea (7,3%). Zamknięto teŝ po trzy (5,5%) licea techniczne, szkoły policealne, licea zawodowe, szkoły ekonomiczne, licea dla dorosłych i zasadnicze szkoły zawodowe. Pozostałe szkoły, które uległy zamknięciu zestawione zostały w poniŝszej tabeli. 21

22 22 Wykres 9. Jakie typy szkół zamknięto w Państwa szkole w ostatnich pięciu latach? [N=55] liceum profilowane 21,8% technikum rolnicze 14,5% liceum liceum techniczne szkoły policealne liceum zawodowe szkoła ekonomiczna liceum dla dorosłych zasadnicza szkoła zawodowa 7,3% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Tabela 8. Pozostałe zamknięte szkoły w ostatnich 5 latach * pytanie z moŝliwością wielokrotnej odpowiedzi stąd % ogółem powyŝej 100. Profil Profil technikum 3,6% policealne - fizjoterapeuta 1,8% liceum agrobiznesu 3,6% LO profil humanistyczny 1,8% technikum handlowe 3,6% technikum pięcioletnie 1,8% technikum agrobiznesu 3,6% zasadnicza szkoła zawodowa rolnicza 1,8% policealna o profilu technik informatyk 3,6% policealne technik Ŝywienia 1,8% liceum profilowane - socjalny zasadnicza szkoła zawodowa lakiernik 1,8% samochodowy 1,8% liceum handlowe na podbudowie szkoły podstawowej 1,8% technikum hodowli koni 1,8% technik technologii Ŝywności 1,8% technikum na podbudowie szkoły zasadniczej 1,8% policealne studium zawodowe 1,8% technikum ogrodnicze po szkole zawodowej 1,8% zawodowa pracownik socjalny 1,8% liceum techniczne profil tekstylny 1,8% technikum mechaniczne dla dorosłych 1,8% zasadnicza szkoła zawodowa odzieŝowa 1,8% policealna szkoła informatyki 1,8% technikum budowlane 1,8% technikum Ŝywności i gospodarstwa domowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 1,8% monter izolacji budowlanych 1,8% wielozawodowa 1,8% monter instalacji i urządzeń sanitarnych 1,8% kierunek - technik analityki medycznej 1,8% betoniarz-zbrojarz 1,8% dla dorosłych 1,8% trzyletnia szkoła po zawodowej 1,8% technikum uzupełniające - technik mechanik 1,8% liceum na podbudowie szkoły podstawowej 1,8% policealny technik spedytor 1,8% zasadnicza szkoła zawodowa specjalna 1,8% liceum handlowe 1,8% technikum mechanizacji rolnictwa 1,8% zasadnicza szkoła mechanizacji rolnictwa 1,8% zasadnicza szkoła zawodowa - elektryk 1,8% medyczne studium zawodowe 1,8% pomaturalne - pielęgniarstwo 1,8% 22

23 Szkoły, które planuje się otworzyć. W 40,0% badanych szkół w województwie zachodniopomorskim zamierza się otworzyć nowe szkoły. Wykres 10. Czy planują Państwo otworzyć nowe szkoły? [N=150] tak; 40,0% nie; 60,0% Co dziesiąta szkoła, która zamierza poszerzyć wachlarz szkół zamierza otworzyć technikum informatyczne i szkołę policealną (po 10,2%). Po 6,8% planowanych do otwarcia szkół stanowią licea uzupełniające i zasadnicze szkoły zawodowe, kształcące monterów mechatroników. Planowane do otwarcia przez badane szkoły są równieŝ po trzy (5,1%) zasadnicze szkoły zawodowe, licea, szkoły ekonomiczne i kształcące techników organizacji usług gastronomicznych oraz zbrojarzy - betoniarzy. Pozostałe planowane do otwarcia szkoły zestawione zostały w poniŝszej tabeli. Wykres 11. Jakie planują Państwo otworzyć nowe szkoły? [N=59] technikum informatyczne szkoły policealne zasadnicza szkoła zawodowa monter mechatronik liceum uzupełniające zasadnicza szkoła zawodowa liceum technik organizacji usług gastronomicznych szkoła ekonomiczna zasadnicza szkoła zawodowa zbrojarz betoniarz 10,2% 10,2% 6,8% 6,8% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 23

24 24 Tabela 9. Pozostałe planowane do otwarcia szkoły. * pytanie z moŝliwością wielokrotnej odpowiedzi stąd % ogółem powyŝej 100. Profil Profil technikum logistyczne 3,4% szkoła zawodowa sprzedawca 1,7% wszystkie studium policealne-zawody medyczne technikum uzupełniające po zasadniczej szkole 3,4% zawodowej 1,7% technik handlowiec 3,4% asystent osoby niepełnosprawnej 1,7% studium policealne 3,4% opiekun w dps 1,7% liceum profilowane zasadnicza szkoła zawodowa klasa wielozawodowa 3,4% 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa murarz technikum rolnicze 4 letnie na podbudowie 3,4% gimnazjum 1,7% technik mechatronik 3,4% administracja 1,7% liceum dla dorosłych 3,4% technikum technik obsługi turystycznej na wsi 1,7% rolnicze 3,4% technikum bukieciarz 1,7% technikum agrobiznesu 1,7% technikum morskie 1,7% policealna - technik informatyk zasadnicza szkoła zawodowa monter instalacji 1,7% i urządzeń sanitarnych 1,7% szkoła ponadgimnazjalna dla osób z upośledzonych w stanie umiarkowanym i znacznym technik usług pocztowych i 1,7% telekomunikacyjnych 1,7% kształcenie zaoczne 1,7% technik logistyk 1,7% technik rybołówstwa morskiego 1,7% technikum ogrodniczo rolnicze 1,7% policealna szkoła wizaŝu 1,7% technikum weterynarii 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa blacharz samochodowy 1,7% szkoła przysposabiająca do pracy 1,7% technik ogrodnik 1,7% technikum zawodowe - informatyka 1,7% LO przyrodniczo - turystyczny 1,7% policealne technik budownictwa 1,7% LO wojskowo - obronne 1,7% LO sportowo-obronna 1,7% technik kucharz 1,7% LO europejska 1,7% zasadnicza szkoła rolnicza 1,7% LO matematyczno-geograficzna 1,7% technik rachunkowości 1,7% technikum - obróbka skrawaniem 1,7% policealna - system wieczorowy 1,7% technikum obsługi ruchu turystycznego 1,7% profil matematyczno-językowy 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 1,7% gimnazjum 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa ślusarz 1,7% cieśla 1,7% uzupełniające technikum mechanizacji zasadnicza szkoła zawodowa krawiec 1,7% posadzkarz 1,7% technik budownictwa 1,7% rolnictwa 1,7% zasadnicza szkoła zawodowa monter instalator urządzeń sanitarnych 1,7% 24

25 Szkoły, które planuje się zamknąć. Kolejnym zagadnieniem badania była odpowiedź na pytanie, czy badane szkoły zamierzają zamknąć jakieś typy szkół. Większość badanych nie przewiduje zamknięcia jakichkolwiek szkół, chęć ich zamknięcia wykazuje ogółem 16%. Rozkład odpowiedzi zamieszczony został na poniŝszych wykresach. Wykres 12. Czy planują Państwo zamknąć jakieś szkoły? [N=150] tak; 16,0% nie; 84,0% Wykres 13. Czy planują Państwo zamknąć jakieś liceum? [N=127] Ŝadne profilowane 6,3% ekonomiczno-administracyjne 3,1% ogólny/ 2,4% zarządzanie informacją 2,4% usługowo-gospodarcze 0,8% ekonomiczne 0,8% kreowanie ubiorów 0,8% policealne - technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,8% matematyczno-informatyczne 0,8% policealne 0,8% szkoła policealna-technik obsługi turystycznej 0,8% policealna technik hotelarstwa 0,8% społeczno-gospodarcze 0,8% usługowe 0,8% 83,5% 25

26 26 Wykres 14. Czy planują Państwo zamknąć jakieś technikum? [N=64] śadne 95,3% ogrodnicze ekonomiczne mechaniczne 3,1% 1,6% 1,6% Wykres 15. Czy planują Państwo zamknąć jakąś szkołę zawodową? [N=65] śadną 96,9% wielozawodową 1,5% murarz 1,5% 26

27 Zaplecze dydaktyczno - osobowe i techniczno - logistyczne szkół Stan zaplecza dydaktyczno osobowego szkół. W większości szkół ponadgimnazjalnych pracują nauczyciele kontraktowi (w 74,7%), mianowani (w 78,7%) i dyplomowani (w 76,0%). Wykres 16. Ilu nauczycieli pracuje w Państwa szkole? [N=150] na wykresie zestawiono % szkół, w których pracuje przynajmniej jeden nauczyciel danego typu. kontraktow i 74,7% mianow ani 78,7% dyplomow ani 76,0% Patrząc ogółem na szkoły, które wzięły udział w badaniu średnio w szkole pracuje 6,5 nauczycieli kontraktowych, 15,4 nauczycieli mianowanych i 9,3 nauczycieli dyplomowanych. W ponad 1/3 szkół, w których odbyło się badanie pracuje od jednego do pięciu nauczycieli kontraktowych, w następnej ponad 1/5 szkół nauczyciele kontraktowi stanowią liczbę pomiędzy sześć a dziesięć, a w co dziesiątej szkole pracuje ich od jedenastu do szesnastu. W prawie 1/5 szkół nie pracuje Ŝaden nauczyciel kontraktowy. 27

28 28 Wykres 17. Ilu nauczycieli kontraktowych pracuje w Państwa szkole? [N=150] 21-30; 2,0% 16-20; 2,7% 11-15; 10,0% ponad 30; 2,0% brak odpowiedzi; 3,3% Ŝadnego; 22,0% 6-10; 22,0% Średnio 6,5 1-5; 36,0% W ponad 1/5 szkół, w których zostały przeprowadzone wywiady pracuje od dwudziestu jeden do trzydziestu nauczycieli mianowanych, w ponad co dziesiątej szkole ilość nauczycieli mianowanych zawiera się w przedziale pomiędzy sześć, a dziesięć (14,7%), w przedziale pomiędzy szesnaście a dwadzieścia (13,3%) i pomiędzy jedenaście i piętnaście (11,3%). W następnej dokładnie co dziesiątej szkole ilość nauczycieli mianowanych to powyŝej trzydziestu. W 18% szkół nie pracuje Ŝaden nauczyciel mianowany. Wykres 18. Ilu nauczycieli mianowanych pracuje w Państwa szkole? [N=150] ponad 30; 10,0% brak odpowiedzi; 3,3% Ŝadnego; 18,0% 21-30; 22,7% 16-20; 13,3% Średnio 15,4 1-5; 6,7% 6-10; 14,7% 11-15; 11,3% 28

29 29 W 22,7% szkół, które zostały poddane badaniu pracuje od jednego do pięciu nauczycieli dyplomowanych, w następnej blisko co piątej szkole (19,3%) pracuje ich liczba zawierająca się w przedziale od sześciu do dziesięciu. W 12,7% szkół pracuje od jedenastu do piętnastu nauczycieli dyplomowanych, a w 11,3% zatrudnienie znalazło od szesnastu do dwudziestu. W ponad 1/5 szkół nie pracuje Ŝaden nauczyciel dyplomowany. Wykres 19. Ilu nauczycieli dyplomowanych pracuje w Państwa szkole? [N=150] ponad 30; 3,3% brak odpowiedzi; 2,7% 21-30; 6,7% Ŝadnego; 21,3% 16-20; 11,3% Średnio 9, ; 12,7% 1-5; 22,7% 6-10; 19,3% W 74, 5% szkół pracują jeszcze inni nauczyciele i są to: staŝyści, pracujący w 75,2% szkół (w których według deklaracji respondentów pracują inni nauczyciele niŝ kontraktowi, mianowani i dyplomowani), nauczyciele pracujący na podstawie umowy zlecenie (w 24,8%), umowy o dzieło (2,0%), lub w ogóle umowy (w 2%). W 1% szkół, są to nauczyciele po studiach, pracujący na niepełny etat, obcokrajowcy, nauczyciele bez stopnia i bez kwalifikacji. 29

30 30 Wykres 20. Jacy inni nauczyciele pracują w szkołach? [N=101] staŝyści 75,2% umowa zlecenie 24,8% umowa o dzieło umowa nauczyciel po studiach niepełny etat obcokrajowcy nauczyciel bez stopnia nauczyciele bez kwalifikacji 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 30

31 Zaplecze techniczno logistyczne szkół. Szkoły ponadgimnazjalne w województwie zachodniopomorskim posiadają róŝne sale specjalistyczne: komputerowe, do nauki fizyki, chemii, do nauki przedmiotów, języków obcych, sale gimnastyczne i inne. Najczęściej posiadaną przez szkoły salą specjalistyczną jest sala komputerowa, którą przynajmniej jedną posiada 90,7% szkół. W 70% szkół znajduje się równieŝ sala gimnastyczna, a więcej niŝ połowa szkół posiada ponadto sale: do nauki języków obcych (61,3%), do nauki fizyki (57,3%), do nauki przedmiotów (54,0%) i do nauki chemii (51,3%). Wykres 21. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sale? [N=150 na wykresie zestawiony został % szkół posiadających przynajmniej jedną salę ] sale komputerowe 90,7% sale do nauki fizyki 57,3% sale do nauki chemii 51,3% sale do nauki przedmiotów 54,0% sale gimnastyczne 70,0% sale do nauki języków obcych 61,3% inne 9,3% 31

32 32 Sale komputerowe Przynajmniej jedną salę komputerową posiada ogółem 90,7% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 91,3% liceów oraz w 96,9% techników i szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 2,4 sal komputerowych, najczęściej dwie (w 43,8% szkół posiadających przynajmniej jedną salę komputerową), rzadziej jedna (w 25,5%) lub trzy (w 13,9%). W Ŝadnej z badanych szkół nie zanotowano powyŝej 9 sal komputerowych. Wykres 22. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sale komputerowe? [N=137 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę komputerową] sześć; 2,2% pięć; 7,3% cztery; 5,8% dziewięć 0,7% brak odpowiedzi 0,7% jedną; 25,5% Średnio 2,4 trzy; 13,9% dwie; 43,8% 32

33 33 Sale do nauki fizyki Przynajmniej jedną salę do nauki fizyki posiada ogółem 57,3% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 59,8% liceów, w 59,4% techników oraz w 61,9% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 1,1 sal do nauki fizyki, najczęściej jedna (w 89,5% szkół deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali do nauki fizyki), w pozostałych przypadkach są to dwie sale (w10,5%). Wykres 23. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki fizyki? [N=86 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę do nauki fizyki] dwie; 10,5% Średnio 1,1 jedną; 89,5% 33

34 34 Sale do nauki chemii Przynajmniej jedną salę do nauki chemii posiada ogółem 51,3% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 56,7% liceów, w 64,5% techników oraz w 53,8% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio jedna sala do nauki chemii i właśnie jedną taką salę posiada 94,9% szkół (deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali do nauki chemii), w 3,8% przypadków są to dwie sale. Wykres 24. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki chemii? [N=78 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę do nauki chemii] dwie; 3,8% brak odpowiedzi 1,3% Średnio 1,0 jedną; 94,9% 34

35 35 Sale do nauki przedmiotów Przynajmniej jedną salę do nauki przedmiotów posiada ogółem 54,0% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 51,2% liceów, w 92,2% techników oraz w 81,5% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 4,9 sal do nauki przedmiotów, najczęściej jedna lub dwie (w 22,0% szkół deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali do nauki przedmiotów ). Prawie co dziesiąta szkoła, z posiadających przynajmniej jedną salę do nauki przedmiotów posiada 5 takich sal (9,8%), a w następnych 8,5% szkół znajdują się cztery takie sale oraz w 7,3% - trzy. Wykres 25. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki przedmiotów? [N=82 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę do nauki przedmiotów ] powyŝej 10; 7,3% brak odpowiedzi; 1,2% jedną; 22,0% 6-10; 22,0% Średnio 4,9 dwie; 22,0% pięć; 9,8% cztery; 8,5% trzy; 7,3% 35

36 36 Sale do nauki języków obcych. Przynajmniej jedną salę do nauki języków obcych posiada ogółem 61,3% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 61,4% liceów, w 79,7% techników oraz w 72,3% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 2,8 sal do nauki języków obcych, najczęściej dwie w 35,5% szkół (deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali do nauki języków obcych) lub jedna (w 29,0%). Prawie co dziesiąta szkoła, z posiadających przynajmniej jedną salę do nauki języków obcych posiada 3 takie sale (9,7%), a w następnych 7,5% szkół znajduje się 5 takich sal oraz w 6,5% - cztery. Wykres 26. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala do nauki języków obcych? [N=93 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę do nauki języków obcych] brak odpowiedzi; 1,1% powyŝej 10; 2,2% 6-10; 8,6% pięć; 7,5% cztery; 6,5% jedną; 29,0% Średnio 2,8 trzy; 9,7% dwie; 35,5% 36

37 37 Sale gimnastyczne Przynajmniej jedną salę gimnastyczną posiada ogółem 70,0% badanych szkół, przy czym takie sale znajdują się w 74,0% liceów, w 87,5% techników oraz w 75,4% szkół. Biorąc pod uwagę wszystkie typy przebadanych szkół, znajduje się w nich średnio 1,2 sal gimnastycznych, najczęściej jedna w 84,9% szkół (deklarujących posiadanie przynajmniej jednej sali gimnastycznej). W pozostałych przypadkach w 11,3% są to dwie sale, a w 2,8% trzy takie sale. Wykres 27. Ile szkoła posiada specjalistycznych sal, takich jak sala gimnastyczna? [N=106 ogółem wszystkie szkoły, które posiadają przynajmniej jedną salę gimnastyczna] dwie; 11,3% trzy; 2,8% brak odpowiedzi; 0,9% Średnio 1,2 jedną; 84,9% 37

38 38 Inne sale specjalistyczne W niektórych szkołach (9,3%) istnieją równieŝ inne sale specjalistyczne. Respondenci wymieniali następujące sale: sala przedmiotowa, pracownia biologiczna, centrum informacyjne, biblioteka multimedialna lub biblioteka z róŝnego rodzaju oprogramowaniem do wypoŝyczenia, siłownia, pracownia fryzjerska, pracownia kosmetyczna, sala multimedialna, pracownia technologii Ŝywności, pracownia do nauki zawodu technik reklamy, sala fotograficzna, specjalistyczna sala do języka polskiego, sale do przedmiotów chemicznych, pracownia fizyczno chemiczna, czy pracownia rehabilitacyjno rewalidacyjna. Wykres 28. Jakie szkoła posiada inne specjalistyczne sale? [N=14] przedmiotowe 21,4% pracownia biologiczna 14,3% centrum informacyjne biblioteka multimedialna siłownia pracownia fryzjerska pracownia kosmetyczna biblioteka z oprogramowaniem sala multimedialna pracownia technologii Ŝywności pracownia technik reklamy sala fotograficzna do języka polskiego do przedmiotów chemicznych pracownia fizyczno-chemiczna rehabilitacyjno-rewalidacyjne 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 38

39 Zajęcia oferowane przez szkoły w ramach lekcji i ponadprogramowe Języki obce nauczane w szkołach. W połowie badanych szkół naucza się dwóch języków obcych, w blisko co piątej badanej szkole moŝna uczyć się trzech róŝnych języków, a w co dziesiątej szkole oferowana jest nauka jednego Taka sama ilość szkół daje moŝliwość nauki czterech języków obcych. Średnio w szkołach poddanych badaniu na terenie województwa zachodniopomorskiego naucza się 2,3 języków obcych. Wykres 29. Ile róŝnych języków obcych w szkole uczy się? [N=150] czterech; 10,7% sześciu; pięciu; 0,7% 1,3% Ŝadnego; 4,0% jednego; 10,7% trzech; 22,7% Średnio 2,3 dwóch; 50,0% Najpopularniejszym językiem obcym, który jest nauczany w ponadgimnazjalnych szkołach na terenie województwa zachodniopomorskiego jest język angielski, którego naukę prowadzi 90,7% badanych szkół. Trochę mniej popularny, aczkolwiek równieŝ często 39

40 40 nauczany jest język niemiecki, którego naukę moŝna pobierać w 86,7% szkół. W blisko co piątej szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego (20,7%) moŝna uczyć się języka francuskiego i w blisko co trzeciej szkole (30,7%) innego języka obcego niŝ wyŝej wymienione. Wykres 30. Czy uczy się w się w szkole języka? [N=150] Na wykresie pokazany jest % szkół, w których naucza się danego języka na dowolnym poziomie zaawansowania. j. angielski 90,7% j. niemiecki 86,7% j. francuski 20,7% inny język obcy 30,7% Wykres 31. Jakiego innego obcego języka uczy się w się w szkole? [N=46 szkoły, w których naucza się innego języka obcego] Na wykresie pokazany jest % szkół, w których naucza się danego języka na dowolnym poziomie zaawansowania. rosyjski 76,1% łacina 21,7% hiszpański szwedzki duński japoński 6,5% 2,2% 2,2% 2,2% 40

41 41 Język angielski jest nauczany w 42,0% szkół do poziomu zaawansowanego, w 38% szkół do poziomu średniozaawansowanego, a w blisko co dziesiątej szkole (10,7%) tylko na poziomie podstawowym. Języka niemieckiego podobnie jak języka angielskiego w ponad 1/3 szkół (35,3%) moŝna się uczyć na poziomie zaawansowanym, w następnych 37,3% szkół moŝna zgłębiać jego wiedzę na poziomie średniozaawansowanym, a w 14% szkół moŝna się go nauczyć na poziomie podstawowym. Znacznie trudniej znaleźć szkołę, w której moŝna się nauczyć w sposób zaawansowany posługiwać się językiem francuskim tylko 6% badanych szkół oferuje taką moŝliwość. W 5,3% szkół moŝna nauczyć się języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym, a w prawie co dziesiątej szkole (9,3%) na poziomie dla początkujących. Wykres 32. Do jakiego poziomu zaawansowania uczy się języków obcych? [N=150] j. angielski 10,7% 38,0% 42,0% 9,3% j. niemiecki 14,0% 37,3% 35,3% 13,3% j. francuski 9,3% 5,3% 6,0% 79,3% początkujący średniozaawansowany zaawansowany Nie uczy się w ogóle tego języka W większości badanych szkół, w których naucza się języków obcych nie ma moŝliwości uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich znajomość i dotyczy to wszystkich nauczanych języków. W przypadku języka francuskiego Ŝadna szkoła nie daje moŝliwości uzyskania certyfikatu z tego języka. 41

42 42 Wykres 33. Czy jest moŝliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość tych języków? [N liczba szkół deklarujących naukę danego języka na dowolnym poziomie zaawansowania] j. angielski [N=136] 11,0% 89,0% j. niemiecki [N=130] 10,0% 90,0% j. francuski [N=31] 100,0% tak nie 42

43 Zajęcia z przedsiębiorczości i biuro karier. W prawie wszystkich poddanych badaniu szkołach (98,7%) prowadzone są zajęcia z przedsiębiorczości i/lub uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wykres 34. Czy są zajęcia z przedsiębiorczości, czy uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej? [N=150] Nie; 1,3% Tak; 98,7% Najczęściej zajęcia te odbywają się jako zajęcia programowe, obowiązkowe ma to miejsce w 85,0% przypadków, rzadziej w formie prowadzenia firmy uczniowskiej czy mini przedsiębiorstwa (5,4%), kółka zainteresowań (2,0%), lub praktycznych ćwiczeń (2,0%). Wykres 35. Czy są zajęcia z przedsiębiorczości, czy uczy się uczniów prowadzenia własnej działalności gospodarczej? W jakiej formie? [N=147 szkoły, w których odbywają się zajęcia z przedsiębiorczości] zajęcia programowe/obowiązkowe firma uczniowska'/miniprzedsiębiorstwo kółko przedsiębiorczości/koła zainteresowań ćwiczenia na zajęciach ekonomii przedmiot konsultacje praktyka w firmach zajęcia dodatkowe praktycznie/na wycieczkach 5,4% 2,0% 2,0% 1,4% 1,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 85,0% 43

44 44 Większość badanych szkół nie posiada własnego biura karier (91,3%). Takie biuro znajduje się w niespełna co dziesiątej szkole, która została poddana badaniu. Wykres 36. Czy szkoła posiada własne biuro karier? [N=150] Tak; 8,7% Nie; 91,3% 44

45 Zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych W ogromnej większości przebadanych szkół (96,7%), według deklaracji respondentów odbywają się zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych. Wykres 37. Czy w szkole są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych? [N=150] Nie; 3,3% Tak; 96,7% Technologie multimedialne wykorzystuje się najczęściej na informatyce (37,2%), lub teŝ, według deklaracji respondentów wspomniane technologie wykorzystywane są na wszystkich typach zajęć (29,7%). Co piąta badana szkoła, wykorzystuje technologie multimedialne na lekcjach fizyki, w 18,6% na lekcjach języków obcych, w 15,9% na zajęciach, w 14,5% na biologii i w 13,1% na lekcji geografii i polskiego. W blisko co dziesiątej szkole technologie multimedialne wykorzystuje się na historii (11,7%) i matematyce (10,3%). 45

46 46 Wykres 38. Na jakich zajęciach w szkole są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technologii multimedialnych? [N=145] informatyka/technologia informacyjna na wszystkich przedmiotach fizyka języki obce zajęcia zawodowe biologia geografia polski historia matematyka chemia kultura/wiedza o kulturze podstawy przedsiębiorczości przedmioty zajęcia biblioteczne przedmioty humanistyczne ekonomia 37,2% 29,7% 20,0% 18,6% 15,9% 14,5% 13,1% 13,1% 11,7% 10,3% 5,5% 3,4% 2,8% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% Uwaga: Pozostałe zajęcia wskazane zostały przez mnie niŝ trzy szkoły. 46

47 Zajęcia ponadprogramowe odbywające się w szkołach Zajęcia ponadprogramowe odbywające się w szkołach. W 68,7% szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w badaniu odbywają się zajęcia ponadprogramowe. Ich liczba godzin tygodniowo wynosi średnio 12,9, a korzysta z nich średnio 89,1 uczniów w szkole. Wykres 39. Czy w szkole są organizowane zajęcia ponadprogramowe? [N=150] Nie; 31,3% Tak; 68,7% Liczba godzin ponadprogramowych w 40,8% szkół zamyka się w przedziale od jednej godziny do pięciu, w blisko następnej 1/5 szkół zajęcia ponadprogramowe zajmują od sześciu do dziesięciu godzin (w 23,3%), w 14,6% szkół od jedenastu do piętnastu, a w poniŝej 10% szkół trwają od szesnastu do dwudziestu godzin. Znacznie rzadziej zajęcia ponadprogramowe prowadzone są w wymiarze ponad dwudziestu godzin. Wykres 40. W jakiej ilości godzin tygodniowo są organizowane w szkole zajęcia ponadprogramowe? [N=103 szkoły, w których deklarowano prowadzenie zajęć] 21-30; 5,8% ponad 30; 5,8% 16-20; 9,7% 11-15; 14,6% Średnio 12,9 1-5; 40,8% 6-10; 23,3% 47

48 Kluby zainteresowań funkcjonujące w szkołach. W blisko ¾ szkół, które wzięły udział w badaniu istnieją koła zainteresowań. Wykres 41. Czy w szkole istnieją kluby i koła zainteresowań? [N=150] Nie; 27,3% Tak; 72,7% Najbardziej popularnym kołem zainteresowań, istniejącym w 60,6% badanych szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim jest Koło Sportowe. Uczęszcza na nie średnio 51,9 osób. W 28,4% szkół istnieje równieŝ Koło Teatralne, które zrzesza średnio 18,2 osoby, w 25,7% funkcjonuje Szkolny Klub Europejski (Koło Europejskie), który ma średnio 21,1 członków. W blisko co piątej szkole działa Koło Informatyczne (w 22,0%), na które chodzi średnio 16,5 osób oraz Szkolny Klub Turystyczny (19,3%), zrzeszający średnio 24,3 osób. 48

49 49 Wykres 42. Jakie w szkole istnieją kluby i koła zainteresowań? [N=109 szkoły, w których istnieją kluby i koła zainteresowań] Koło Sportowe/SKS Koło Teatralne Szkolny Klub Europejski/Koło Europejskie/SKE Koło Informatyczne/Komputerowe Szkolny Klub Turystyczny Koło Matematyczne Koło Dziennikarskie Koło Przedmiotowe Liga Ochrony Przyrody PCK Koło Językowe Koło Chemii Koło Plastyczne Koło Biologiczne Koło Historyczne Koło Fizyki Koło Wolontariatu Koło Ekologiczne Koło śeglarskie Chór Koło Morskie Gazetka Szkolna Zespół Wokalny Koło Młodego Przedsiębiorcy Koło Recytatorskie UKS 28,4% 25,7% 22,0% 19,3% 15,6% 14,7% 13,8% 13,8% 11,9% 11,9% 11,0% 9,2% 8,3% 8,3% 7,3% 6,4% 5,5% 5,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 60,6% Uwaga: Pozostałe kluby i koła wskazane zostały przez mniej niŝ pięć szkół i zostały zestawione w poniŝszej tabeli. 49

50 50 Tabela 10. Pozostałe kluby i koła zainteresowań. Koło Geograficzne 3,7% Koło Modelarskie 0,9% Koło Fotograficzne 3,7% Klub Alternatywy MłodzieŜowej 0,9% Koło Gastronomiczne 3,7% Klub Animatorów Kultury 0,9% Koło Internetowe 3,7% Bractwo Rycerskie 0,9% Koło Taneczne 3,7% Zespół Muzyki Dawnej 0,9% Klub strzelecki/liga strzelecka 3,7% Zajęcia wyrównawcze 0,9% Liga Obrony Kraju 2,8% Koło Socjalno filozoficzne 0,9% Koło Miłośników Elektryki 2,8% Koło Humanistyczne 0,9% Koło Wędkarskie 1,8% Koło Przygotowań do Olimpiad 0,9% Koło Ekonomiczne 1,8% Koło Instalacji Hydr. 0,9% Koło Artystyczne 1,8% Koło Języka Migowego 0,9% Zespól Tańca Ludowego 1,8% Aido 0,9% Liga Polonistyczna 1,8% Kółko śywieniowe 0,9% Harcerstwo 1,8% Koło BrydŜowe 0,9% Caritas 1,8% Koło Folklorystyczne 0,9% Koło Muzyczne 1,8% Koło Spawalnicze 0,9% Koło śywego słowa 1,8% Koło Astronomiczne 0,9% Orkiestra 1,8% Nauka jazdy konnej 0,9% Klub KsiąŜki Polskiej Pracownia Gier Strategicznych i 1,8% Fabularnych 0,9% Radioklub 0,9% Pracownia WitraŜy 0,9% Koło Przyjaciół Biblioteki 0,9% Koło Mody i Modelek 0,9% Klub 'boreasz' 0,9% Koło Kucharskie 0,9% Koło Promocji Zdrowia 0,9% Hdk 0,9% Radiowęzeł 0,9% Koło Filozoficzne 0,9% Koło Dekoratorskie 0,9% Klub Gimnazjalisty 0,9% Radio Krótkofalowców 0,9% LKP 0,9% Klub Filatelistów 0,9% Klub akwarystyczny 0,9% Koło Filmowe 0,9% Koło Młodych Pisarzy 0,9% Miłośnicy Patrona Szkoły 0,9% Koło SEP 0,9% Młody Medyk 0,9% 50

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl POWIAT OSTROWIECKI Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05 e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl - szkoła posiada internat - dyrektor: mgr Jarosław Chodała Technikum 35

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 POWIAT KONECKI I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 http://www.lo1konskie.ids.pl e-mail: lo1konsk@lo1.scholaris.pl dyrektor: mgr Marian Jankowski

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

POWIAT STASZOWSKI. Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37. dyrektor: mgr Jan Kubalski

POWIAT STASZOWSKI. Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37. dyrektor: mgr Jan Kubalski POWIAT STASZOWSKI Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37 dyrektor: mgr Jan Kubalski - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i geografii 23 miejsca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące. im. Mikołaja Reja 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 37 tel./fax: 041-386-23-87

II Liceum Ogólnokształcące. im. Mikołaja Reja 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 37 tel./fax: 041-386-23-87 POWIAT JĘDRZEJOWSKI I im. Mikołaja Reja 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 37 tel./fax: 041-386-23-87 http://www.liceumreja.risp.pl e-mail:loreyajedrzejow@wp.pl dyrektor: mgr Marek Zygan I - klasa z rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM I. Wykaz szkół/zespołów: /zespołu szkół (adres, tel., email, strona www) 1. I

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Augustowskie Centrum Edukacyjne zostało przekształcone w styczniu 2002 r. przez organ prowadzący tj. Starostę Powiatu Augustowskiego z dotychczasowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

II Liceum Profilowane

II Liceum Profilowane Lp. Nazwa Szkoły Typ szkoły profil,. Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu ul. K Jagiellończyka 3 /0-7/ 788 5 89 http://zsb.mielec.pl / Zawodowa Nr Technikum Nr II Liceum Profilowane specjalność, zawód 7[06]

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j.

Bardziej szczegółowo

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - klasa z rozszerzonym programem matematyki, chemii, biologii, informatyki - 25 miejsc

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - klasa z rozszerzonym programem matematyki, chemii, biologii, informatyki - 25 miejsc POWIAT KIELECKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 6 tel./fax: (41) 31-15-033 e-mail:lobodzentyn@wp.pl www.zspbodzentyn.pl dyrektor mgr Janusz Szczygielski - klasa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego SZKOŁY DLA MŁODZIEśY 1) Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śl. Dyrektor: Anna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006 / 2007

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006 / 2007 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006 / 2007 1. Zespół Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych fax 074/84-244-21, tel. 074/84-236-83, 074/84-241-03 e-mail: zso1wch@wp.pl a) Liceum Ogólnokształcce

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO KIERUNKI OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA im. Mikołaja Kopernika, www.zs-belzyce.edu.pl, j. niemiecki im. ks. Antoniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

POWIAT SANDOMIERSKI. Zespół Placówek Oświatowych. Chobrzany 111 27-650 Samborzec tel. 015-831-43-20

POWIAT SANDOMIERSKI. Zespół Placówek Oświatowych. Chobrzany 111 27-650 Samborzec tel. 015-831-43-20 POWIAT SANDOMIERSKI Zespół Placówek Oświatowych Chobrzany 111 27-650 Samborzec tel. 015-831-43-20 e-mail:liceumchob@poczta.onet.pl http://-lochobrzany.w.interia.pl dyrektor: mgr Robert Soja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 1761/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2016/2017 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 marca 2011 roku PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO (nabór do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo