POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH II PÓŁROCZE 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH II PÓŁROCZE 2010 ROK"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH II PÓŁROCZE 2010 ROK MIĘDZYRZECZ 2011

2 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów II. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodowych)...9 Zestawienie ofert pracy według 6 cyfrowego kodu zawodów Ranking ofert pracy...14 III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych 15 Zawody deficytowe i nadwyŝkowe w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu) IV. Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w odniesieniu do lokalnego rynku pracy.20 PODSUMOWANIE.. 25 SPIS TABEL I RYSUNKÓW ZAŁĄCZNIKI.. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 2

3 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu prowadzi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych. Sporządzony ranking ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdania MPiPS za II półrocze 2010 roku i dostępnych raportów zawodów deficytowych i nadwyŝkowych za to półrocze. Dla lepszej i czytelniejszej prezentacji badanego zagadnienia zastosowano rysunki i tabele. Niniejszy raport składa się z czterech rozdziałów, zakończonych podsumowaniem, spisem rysunków i tabel. W pierwszym rozdziale sporządzono analizę bezrobocia według zawodów, w drugim analizę ofert pracy według zawodów, w trzecim dokonano analizy zawodów deficytowych i nadwyŝkowych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, a w ostatnim analizę kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Przygotowana publikacja jest raportem nadającym charakter analityczny zjawisk zachodzących na rynku pracy w zakresie popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy w powiecie międzyrzeckim w II półroczu 2010 r. Monitorowanie zawodów nadwyŝkowych i deficytowych jest procesem obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim, dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy. Przy opracowywaniu niniejszego monitoringu zastosowano następujące wskaźniki: wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie; wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie; wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu) zawodu; średnia miesięczna nadwyŝka (deficyt) podaŝy siły roboczej w zawodzie; analizy i oceny informacji i działań pośrednictwa pracy wynikające z codziennej realizacji zadań ustawowych. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 3

4 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW Istotnych informacji o międzyrzeckim rynku pracy dostarczają nam statystyki bezrobotnych według zawodów i specjalności. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe w ostatnim roku sytuacja na rynku pracy uległa znaczącym zmianom. Nie tylko pod względem wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych, ale równieŝ zmian dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu jest obszar powiatu międzyrzeckiego, obejmującego swym zasięgiem 6 gmin: o gminę Międzyrzecz; o gminę Skwierzyna; o gminę Trzciel; o gminę Pszczew; o gminę Przytoczna; o gminę Bledzew. Rysunek1. Powiat międzyrzecki Źródło: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 4

5 Stopa bezrobocia w powiecie międzyrzeckim na dzień 31 grudzień 2010 roku wynosiła 21,5 %. W porównaniu do 31 czerwca 2010 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 1,5 punktu procentowego (na dzień roku 20,0 %). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu w końcu grudnia 2010 roku wynosiła osób, w tym stanowiły kobiety. Struktura zawodowa bezrobotnych zarejestrowanych w II półroczu 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu zbliŝona jest do struktury zawodowej z poprzedniego półrocza, co odzwierciedla sytuację społeczno - gospodarczą w powiecie. Brak nowopowstałych zakładów pracy, przy niezmiennych potrzebach kadrowych istniejących zakładów pracy, skutkuje brakiem istotnych zmian w strukturze. ZauwaŜalny natomiast jest wzrost liczby osób bezrobotnych. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie pracowników usług osobistych i sprzedawców, osób bez zawodu oraz robotników przemysłowych i rzemieślników. Liczba osób bezrobotnych w tych grupach zawodów wzrosła bowiem kolejno o 345, 52 i 48 osoby. Tabela 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu według zawodów LICZBA BEZROBOTNYCH Grupa zawodów I półrocze 2010 II półrocze 2010 wzrost - spadek Struktura grup w II półroczu 2010 roku % Ogółem Bez zawodu ,22 I Parlamentarzyści i wyŝsi ,81 urzędnicy kierownicy II Specjaliści ,77 III Technicy i inny średni ,76 personel IV Pracownicy biurowi ,59 V VI VII Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , , ,78 VIII Operatorzy i monterzy maszyn ,28 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 5

6 i urządzeń IX Pracownicy przy pracach prostych ,72 X Siły zbrojne ,04 Źródło: Sprawozdanie MPiIPS -01 Jak wynika z powyŝszej tabeli zdecydowanie największy odsetek zarejestrowanych stanowią bezrobotni w grupie VII - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 1215 osób. Liczący się równieŝ odsetek zarejestrowanych osób stanowią bezrobotni w trzech kolejnych grupach: - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1022 osób; - technicy i średni personel 648 osób; - bez zawodu 623 osób. Do zjawisk istotnie zauwaŝalnych naleŝy wzrost liczby osób zarejestrowanych w stosunku do I półrocza 2010 roku w następujących grupach zawodów: - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy o 345 osób, - bez zawodu o 52 osoby, - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy o 48 osób, - technicy i inny średni personel o 34 osoby. Największy zaś spadek liczby osób bezrobotnych o 116 osób odnotowano w grupie IX pracownicy przy pracach prostych. Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŝamy, Ŝe bezrobotni w ponad ¼ to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Szczegółowe przedstawienie graficzne aktualnej struktury grup zawodowych w II półroczu 2010 roku przedstawia poniŝszy rysunek (Rys. 2). POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 6

7 5,3% 7,7% 0% 13,2% 0,8% 4,8% 25,8% 13,8% 3,3% 21,7% 3,6% Bez zawodu Parlamentarzyści i wyŝsi urzędnicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Robotnicy przemysłowi Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Rysunek 2. Struktura grup zawodowych w II półroczu 2010 roku Analizując liczbę osób bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŝamy, Ŝe najwięcej napływających osób bezrobotnych zarejestrowanych w drugiej połowie 2010 roku odnotowujemy w następujących zawodach: sprzedawca 268 osób technik ekonomista 118 osób robotnik gospodarczy 93 osoby kucharz 64 osoby mechanik samochodów osobowych 55 osób murarz 51 osób. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 7

8 Niepokojące jest teŝ to, Ŝe największą grupą długotrwale bezrobotnych są osoby posiadające zawód sprzedawcy i sytuacja ta nie zmienia się od lat. Wysoko w rankingu sytuują się równieŝ bezrobotni technicy i inny średni personel. Na czele listy rankingowej są ekonomiści, robotnicy gospodarczy, mechanicy samochodów osobowych, kucharze i murarze. Ma to bezpośredni związek z corocznym napływem osób z w/w kwalifikacjami po ukończeniu szkół średnich w zawodach, które od lat są głównymi kierunkami kształcenia w powiecie międzyrzeckim. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 8

9 II. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODOWYCH) Istotnym elementem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych jest analiza ofert pracy, czyli zgłaszanych do powiatowego urzędu pracy wolnych miejsc zatrudnienia. W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2010 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu wpłynęło 720 ofert pracy pozyskanych przez pośredników pracy oraz zaoferowane przez pracodawców. Biorąc pod uwagę liczbę ofert, które wpłynęły do r. (720) w stosunku do I półrocza 2010 r. (1095) naleŝy stwierdzić, Ŝe nastąpił duŝy spadek pozyskanych ofert o 375. Tabela 2. Oferty pracy według grup zawodowych Oferty zgłoszone w PUP Grupa zawodów Zmiana I półrocze do II półrocza 2010 % [I liczba ofert półrocze 2010r 100%] Parlamentarzyści i wyŝsi urzędnicy i kierownicy ,7 Specjaliści ,3 Technicy i inny średni personel ,4 Pracownicy biurowi ,8 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy ,4 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,2 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,5 Pracownicy przy pracach prostych ,3 Bez zawodu ,0 Siły zbrojne ,0 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 9

10 RAZEM Do r. nastąpił spadek ilości ofert pracy w porównaniu do r. w następujących grupach zawodowych: ZESTAWIENIE OFERT PRACY WEDŁUG 6 CYFROWEGO KODU ZAWODÓW 1. Grupa I Przedstawiciele władz publicznych 5 ofert tj. 0,7 % Dyrektor generalny - 1 oferta Kierownik działu sprzedaŝy - 2 oferty Kierownik budowy - 1 oferta Kierownik przedsiębiorstw transportowego - 1 oferta 2. Grupa II Specjaliści 27 ofert tj. 3,8 % Konsultant komitetu technicznego - 1 oferta InŜynier budownictwa-budownictwo ogólne - 1 oferta Grafik komputerowy multimediów - 1 oferta Diagnosta laboratoryjny - 1 oferta Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 oferta Nauczyciel języka angielskiego - 1 oferta Nauczyciel języka polskiego - 1 oferta Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej - 1 oferta Pedagog - 1 oferta Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych - 4 oferty Specjalista do spraw rachunkowości - 2 oferty Specjalista do spraw finansów - 1 oferta Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi - 2 oferty Specjalista do spraw marketingu i handlu - 2 oferty Specjalista do spraw reklamy - 1 oferta InŜynier sprzedaŝy - 1 oferta Specjalista do spraw sprzedaŝy - 4 oferty Archiwista - 1 oferta 3. Grupa III Technicy i inny personel 96 ofert tj. 13,3 % Kosztorysant budowlany - 1 oferta Technik elektryk - 2 oferty Kontroler jakości wyrobów mechanicznych - 1 oferta Laborant nasiennictwa - 1 oferta Technik rolnik - 3 oferty Pozostali operatorzy aparatury medycznej - 1 oferta POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 10

11 Technik dentystyczny - 1 oferta Technik masaŝysta - 1 oferta Technik ochrony środowiska - 1 oferta Opiekunka dziecięca - 15 ofert Terapeuta zajęciowy - 2 oferty Referent (asystent) bankowości - 1 oferta Księgowy - 3 oferty Agent ubezpieczeniowy - 4 oferty Przedstawiciel handlowy - 8 ofert Zaopatrzeniowiec - 1 oferta Technik logistyk - 1 oferta Pozostali spedytorzy i pokrewni - 1 oferta Pośrednik pracy - 1 oferta Technik administracji - 12 ofert Sekretarka medyczna - 2 oferty Opiekun osoby starszej - 13 ofert Opiekun w domu pomocy społecznej - 8 ofert Pracownik socjalny - 1 oferta Florysta - 5 ofert Bibliotekarz - 2 oferty Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej - 1 oferta Animator kultury - 1 oferta Konserwator systemów komputerowych i sieci - 1 oferta Technik informatyk - 1 oferta 4. Grupa IV Pracownicy biurowi 102 oferty tj. 14,2 % Pracownik do spraw ewidencji ludności - 1 oferta Pracownik kancelaryjny - 4 oferty Technik prac biurowych - 68 ofert Pozostali pracownicy obsługi biurowej - 8 ofert Sekretarka - 5 ofert Asystent usług pocztowych - 3 oferty Technik hotelarstwa - 2 oferty Pracownik informacji turystycznej - 2 oferty Asystent do spraw księgowości - 1 osoba Fakturzystka - 2 osoby Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń - 1 osoba Magazynier - 2 oferty Pozostali magazynierzy i pokrewni - 1 oferta Archiwista zakładowy - 1 oferta Pracownik do spraw osobowych - 1 oferta 5. Grupa V Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 277 ofert tj. 38,5 % Kucharz - 4 oferty Kucharz małej gastronomii - 2 oferty Kelner - 7 ofert Barman - 1 oferta Fryzjer - 1 oferta POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 11

12 Kosmetyczka - 3 oferty Manikiurzystka - 1 oferta Pozostałe kosmetyczki i pokrewni - 1 oferta Robotnik gospodarczy ofert Właściciel małego sklepu - 1 oferta Sprzedawca - 67 ofert Sprzedawca w branŝy spoŝywczej - 1 oferta Technik handlowiec - 2 oferty Sprzedawca w stacji paliw - 5 ofert Wydawca posiłków/bufetowy - 2 oferty Pozostali opiekunowie dziecięcy - 1 oferta Pomoc apteczna - 2 oferty 6. Grupa VI Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 11 ofert tj. 1,5 % Rolnik upraw polowych - 1 oferta Ogrodnik - 2 oferta Ogrodnik szkółkarz - 1 oferta Hodowca trzody chlewnej - 1 oferta Hodowca drobiu - 1 oferta Rolnik - 1 oferta Robotnik leśny - 4 oferty 7. Grupa VII Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 88 ofert tj. 12,2 % Monter konstrukcji budowlanych - 1 oferta Murarz - 6 ofert Kamieniarz - 1 oferta Betoniarz - 4 oferty Zbrojarz - 1 oferta Brukarz - 2 oferty Dekarz - 4 oferty Tynkarz - 1 oferta Monter / składacz okien - 2 oferty Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - 1 oferta Monter Ŝaluzji - 1 oferta Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 3 oferty Spawacz metodą MAG - 2 oferty Spawacz metodą MIG - 7 ofert Pozostali spawacze i pokrewni - 8 ofert Monter konstrukcji stalowych - 1 oferta Ślusarz - 3 oferty Mechanik pojazdów samochodowych - 6 ofert Mechanik maszyn rolniczych - 4 oferty Mechanik pojazdów jednośladowych - 1 oferta Elektryk - 1 oferta Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego - 1 oferta Rzeźnik-wędliniarz - 3 oferty Cukiernik - 1 oferta Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni - 1 oferta Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni - 4 oferty POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 12

13 Stolarz - 4 oferty Pilarz - 1 oferta Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni - 3 oferty Szwaczka - 5 ofert Tapicer - 2 oferty Tapicer meblowy - 3 oferty 8. Grupa VIII Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 58 ofert tj. 8,0 % Operator koparek i zwałowarek - 1 oferta Operator ładowarki - 2 oferty Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali - 2 oferty Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych - 1 oferta Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych - 3 oferty Pracownik pralni chemicznej - 4 oferty Palacz kotłów parowych - 1 oferta Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani - 2 oferty Monter podzespołów i zespołów elektronicznych - 14 ofert Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani - 3 oferty Kierowca samochodu osobowego - 4 oferty Kierowca autobusu - 2 oferty Kierowca ciągnika siodłowego - 1 oferta Kierowca samochodu cięŝarowego - 8 ofert Kierowca ciągnika rolniczego - 2 oferty Operator maszyn ogrodniczych - 2 oferty Operator sprzętu cięŝkiego - 1 oferta Operator Ŝurawia wieŝowego - 1 oferta Kierowca operatora wózków jezdniowych - 4 oferty 9. Grupa IX Pracownicy przy pracach prostych 56 ofert tj. 7,8 % Pokojowa - 3 oferty Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 1 oferta Salowa - 1 oferta Sprzątaczka biurowa - 4 oferty Operator myjni - 4 oferty Pomocniczy robotnik polowy - 2 oferty Robotnik drogowy - 3 oferty Robotnik budowlany - 7 ofert Pakowacz - 3 oferty Konserwator części - 2 oferty Pomocnik piekarza - 2 oferty Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym - 1 oferta Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle - 2 oferty Robotnik magazynowy - 1 oferta Pomoc kuchenna - 4 oferty POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 13

14 Robotnik placowy - 3 oferty Woźny - 2 oferty Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani - 11 ofert PowyŜsze zestawienie wskazuje, Ŝe zdecydowanie największe zapotrzebowanie pracodawców (38,5 % - wszystkich ofert pracy w II połowie 2010 r.) dotyczy pracowników w grupie V, a mianowicie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Poszukiwane są więc najczęściej osoby posiadające elementarne umiejętności wykonywania zawodu. Najmniej wolnych miejsc pracy wpłynęło dla osób z grupy I przedstawiciele władz publicznych 5 ofert 0,7 %. Natomiast dla dwóch grup osoby bez zawodu i Ŝołnierze zawodowi w badanym okresie pracodawcy nie zgłosili Ŝadnej wolnej oferty pracy. Zestawienie to nadal stanowi potwierdzenie zjawiska duŝej rotacji pracowników w powiecie międzyrzeckim w odniesieniu do zawodów podstawowych, a zaleŝnej od koniunktury gospodarczej i sezonowości. RANKING OFERT PRACY Z rankingu ofert pracy zgłoszonych w II połowie 2010 r. wynika, iŝ największe zapotrzebowanie dotyczyło bezrobotnych posiadających następujące zawody (tab. 3). Tabela 3. Zestawienie ofert pracy w poszczególnych zawodach Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w II połowie 2010 r Robotnik gospodarczy Technik prac biurowych Sprzedawca 67 PowyŜsze zestawienie obejmuje 3 zawody z największą liczbą ofert pracy (311 ofert) to jest 43,2 % wszystkich pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 14

15 III. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zachodzące procesy restrukturyzacyjne w gospodarce powodują, Ŝe na niektóre zawody istnieje większe zapotrzebowanie ze strony pracodawców, z kolei na inne mniejsze. W grupie wszystkich zawodów zauwaŝamy, Ŝe napływ bezrobotnych nie jest adekwatny do ilości wpływających ofert pracy. Mowa tutaj o takiej sytuacji, kiedy na rynku jest więcej osób bezrobotnych w danym zawodzie niŝ zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci ofert pracy - są to tzw. zawody nadwyŝkowe. Poprzez zawód deficytowy naleŝy natomiast rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyŝsze zapotrzebowanie niŝ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W OPARCIU O WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI NADWYśKI (DEFICYTU) Tabela 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu). Lp. Kod Zawodu Nazwa Zawodu Wskaźnik intensywności nadwyŝki (Deficytu) 1. "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, "514101" Fryzjer* 0, "235107" Pedagog 0, "314207" Technik rolnik* 0, "512002" Kucharz małej gastronomii* 0, "512001" Kucharz* 0, "351203" Technik informatyk* 0, "751201" Cukiernik* 0, "752205" Stolarz* 0, "722204" Ślusarz* 0, "332302" Zaopatrzeniowiec 0, "513202" Barman 0, "522305" Technik handlowiec* 0, "911206" Salowa 0,1 15. "325511" Technik ochrony środowiska* 0, "711202" Murarz* 0, "753303" Szwaczka 0, "432103" Magazynier 0, "422402" Technik hotelarstwa* 0, "621002" Robotnik leśny 0,1429 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 15

16 21. "711404" Zbrojarz 0, "753402" Tapicer* 0, "933304" Robotnik magazynowy 0, "818206" Palacz kotłów parowych 0, "834101" Kierowca ciągnika rolniczego 0, "961302" Robotnik placowy 0, "341205" Pracownik socjalny 0,2 28. "522103" Właściciel małego sklepu 0,2 29. "911207" Sprzątaczka biurowa 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0, "931301" Robotnik budowlany 0, "233012" Nauczyciel języka polskiego 0, "241306" Specjalista do spraw finansów 0, "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, "431101" Asystent do spraw księgowości 0, "522301" Sprzedawca* 0, "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 0, "752305" Pilarz 0, "331301" Księgowy 0, "941201" Pomoc kuchenna 0, "513101" Kelner* 0, "932101" Pakowacz 0,3 43. "132301" Kierownik budowy 0, "132406" Kierownik przedsiębiorstwa transportowego 0, "321402" Technik dentystyczny* 0, "334402" Sekretarka medyczna 0, "613003" Rolnik* 0, "711601" Brukarz 0, "712303" Tynkarz 0, "834204" Operator sprzętu cięŝkiego 0, "751105" Rzeźnik - wędliniarz* 0, "711401" Betoniarz 0,4 53. "832203" Kierowca samochodu osobowego 0, "931205" Robotnik drogowy 0, "228203" Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 0,5 56. "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0,5 57. "311502" Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 0,5 58. "325907" Terapeuta zajęciowy* 0,5 59. "421101" Asystent usług pocztowych 0,5 60. "522304" Sprzedawca w branŝy spoŝywczej 0,5 61. "531190" Pozostali opiekunowie dziecięcy 0,5 62. "741204" Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 0,5 63. "752390" Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni 0,5 64. "833101" Kierowca autobusu 0,5 65. "514202" Kosmetyczka 0,6 66. "821304" Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 0, "311303" Technik elektryk* 0, "932901" Konserwator części 0, "833203" Kierowca samochodu cięŝarowego 0, "821990" Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "332203" Przedstawiciel handlowy 0, "214202" InŜynier budownictwa - budownictwo ogólne 1 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 16

17 73. "216602" Grafik komputerowy multimediów "235914" Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych "243107" Specjalista do spraw reklamy "325402" Technik masaŝysta* "334306" Technik administracji* "343901" Animator kultury* "411002" Pracownik do spraw ewidencji ludności "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni "441501" Pracownik do spraw osobowych "711301" Kamieniarz* "712501" Monter / składacz okien "811105" Operator koparko - ładowarki "921101" Pomocniczy robotnik polowy "412001" Sekretarka 1, "712101" Dekarz* 1, "752190" Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 1, "753403" Tapicer meblowy 1,5 90. "411004" Technik prac biurowych* 1, "515303" Robotnik gospodarczy 1, "122102" Kierownik działu sprzedaŝy "241103" Specjalista do spraw rachunkowości "332101" Agent ubezpieczeniowy "431102" Fakturzystka "524601" Wydawca posiłków / bufetowy "532901" Pomoc apteczna "611303" Ogrodnik* "721290" Pozostali spawacze i pokrewni "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* 2, "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "912202" Operator myjni "325905" Opiekunka dziecięca* "343203" Florysta* "341202" Opiekun osoby starszej* 13 W oparciu o tabelę T-I/P-4 zestawiającą zawody deficytowe i nadwyŝkowe w powiecie międzyrzeckim w II półroczu 2010 roku (stanowiącą załącznik sporządzonego raportu) oraz stworzonej na jej podstawie tabeli nr 4 dokonano w PUP w Międzyrzeczu zestawienia: rankingu zawodów nadwyŝkowych (tabela nr 5). rankingu zawodów najbardziej deficytowych (tabela 6); POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 17

18 Tabela 5. Ranking 30 zawodów nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku Lp. Kod Zawodu Nazwa Zawodu Wskaźnik intensywności nadwyŝki (Deficytu) 1. "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, "514101" Fryzjer* 0, "235107" Pedagog 0, "314207" Technik rolnik* 0, "512002" Kucharz małej gastronomii* 0, "512001" Kucharz* 0, "351203" Technik informatyk* 0, "751201" Cukiernik* 0, "752205" Stolarz* 0, "722204" Ślusarz* 0, "332302" Zaopatrzeniowiec 0, "513202" Barman 0, "522305" Technik handlowiec* 0, "911206" Salowa 0,1 15. "325511" Technik ochrony środowiska* 0, "711202" Murarz* 0, "753303" Szwaczka 0, "432103" Magazynier 0, "422402" Technik hotelarstwa* 0, "621002" Robotnik leśny 0, "711404" Zbrojarz 0, "753402" Tapicer* 0, "933304" Robotnik magazynowy 0, "818206" Palacz kotłów parowych 0, "834101" Kierowca ciągnika rolniczego 0, "961302" Robotnik placowy 0, "341205" Pracownik socjalny 0,2 28. "522103" Właściciel małego sklepu 0,2 29. "911207" Sprzątaczka biurowa 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0,2143 W tabeli 5 zestawiono najbardziej nadwyŝkowe zawody w II półroczu 2010 roku w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki. PoniŜej zaprezentujemy 35 zawodów najbardziej deficytowych w II półroczu 2010 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 18

19 Tabela 6. Ranking 35 zawodów najbardziej deficytowych w II półroczu 2010 roku Lp. Kod Zawodu Nazwa Zawodu Wskaźnik intensywności nadwyŝki (Deficytu) 1. "341202" Opiekun osoby starszej* "325905" Opiekunka dziecięca* 5 3. "343203" Florysta* 5 4. "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych 4 5. "912202" Operator myjni 4 6. "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* 2, "122102" Kierownik działu sprzedaŝy 2 8. "241103" Specjalista do spraw rachunkowości 2 9. "332101" Agent ubezpieczeniowy "431102" Fakturzystka "524601" Wydawca posiłków / bufetowy "532901" Pomoc apteczna "611303" Ogrodnik* "721290" Pozostali spawacze i pokrewni "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani "515303" Robotnik gospodarczy 1, "411004" Technik prac biurowych* 1, "753403" Tapicer meblowy 1,5 19. "712101" Dekarz* 1, "752190" Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 1, "412001" Sekretarka 1, "214202" InŜynier budownictwa - budownictwo ogólne "216602" Grafik komputerowy multimediów "235914" Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych "243107" Specjalista do spraw reklamy "325402" Technik masaŝysta* "334306" Technik administracji* "343901" Animator kultury* "411002" Pracownik do spraw ewidencji ludności "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni "441501" Pracownik do spraw osobowych "711301" Kamieniarz* "712501" Monter / składacz okien "811105" Operator koparko - ładowarki "921101" Pomocniczy robotnik polowy 1 osoby starszej. Jak widać w tabeli nr 6 w grupie zawodów deficytowych dominuje zawód opiekun POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 19

20 IV. ANALIZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W ODNIESIENIU DO LOKALNEGO RYNKU PRACY Edukacja osób młodych stanowi bardzo waŝny aspekt w ich późniejszym Ŝyciu zawodowym. JuŜ na etapie dzieciństwa dokonujemy pierwszych planów edukacyjnych i zawodowych. Niestety bardzo często wybierając kierunek nauczania - nie zwracamy uwagi na rynek pracy, który szczególnie w ostatnim okresie ulega częstym zmianom. W tej części opracowania zaprezentowane zostaną szkoły ponadgimnazjalne, które w roku szkolnym 2009/2010 zdobyła młodzieŝ z powiatu międzyrzeckiego (tab. 7). Tab.7. Szkoły ponadgimnazjalne i kierunki kształcenia w powiecie międzyrzeckim w latach 2009/2010 Nazwa i adres szkoły I Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 22 b Międzyrzecz Kierunek kształcenia - profil matematyczno przyrodniczy 61 osoby - profil humanistyczny 57 osób Liczba osób 118 Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Libelta Międzyrzecz - technik ekonomista 69 I Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Libelta Międzyrzecz - profil ekonomiczno-administracyjny 26 II Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego Międzyrzecz - profil kształtowanie środowiska 20 Technikum przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego Międzyrzecz - technik drogownictwa - technik budownictwa 0 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 20

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego Międzyrzecz - fryzjer - 6 osób - murarz 3 osoby - mechanik samochodowy 12 osób - rzeźnik wędliniarz 1 osoba - stolarz 6 osób - ślusarz 5 osób - elektryk 1 34 Zespół Szkół Rolniczych ul. Międzyrzecka 7a Bobowicko Międzyrzecz - technik rolnik 20 osób - technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 13 osób - technik agrobiznesu 7 osób 40 Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Armii Czerwonej Trzciel - technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Armii Czerwonej Trzciel - kucharz małej gastronomii sprzedawca malarz tapeciarz 3 - kominiarz 1 - stolarz 4 - elektromechanik poj. samoch Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza Skwierzyna - profil przyrodniczy (biologiczny) - profil humanistyczny - profil matematyczny 83 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ul. Konstytucji 3 Maja Międzyrzecz - kucharz małej gastronomii 5 Policealna Szkoła Zawodowa AWANS ul. Libelta Międzyrzecz - technik informatyk 6 osób - logistyk 7 osób 13 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 21

22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Technicznych ul. 2-go Lutego Skwierzyna - mechanik 12 osób - elektromechanik 9 osób - fryzjer 3 osoby - kucharz małej gastronomii 4 osoby 28 Technikum przy Zespole Szkół Technicznych ul. 2-go Lutego Skwierzyna - technik mechanik 38 osób - technik handlowiec 17 osób - technik technologii drewna 5 osób - technik hotelarstwa 5 osób 65 Razem: 541 Z danych podanych w tabeli 7 wynika, iŝ najwięcej absolwentów (247 osób) 45,7 % zdobyło wykształcenie średnie ogólnokształcące, następnie 39,0 % (211 osób) wykształcenie średnie techniczne, zaś 15,3 % (83 osoby) ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe. Tabela 8. Liczba i struktura absolwentów, którzy w roku 2009/2010 ukończyli szkoły ponadgimnazjalne według zawodów SZKOŁY ŚREDNIE (licea) Razem: 247 osób SZKOŁY ŚREDNIE (tytuł technik) Nazwa zawodu Kod zawodu Liczba osób N% Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego ,5 Technik ekonomista ,7 Technik mechanik ,0 Technik rolnik ,5 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 22

23 Technik handlowiec ,1 Technik technologii drewna ,4 Technik informatyk ,8 Technik hotelarstwa ,4 Technik agrobiznesu ,3 Technik logistyk ,3 RAZEM: ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Kucharz małej gastronomii ,7 Stolarz ,0 Malarz - tapeciarz ,6 Mechanik ,5 Elektromechanik ,5 Sprzedawca ,2 Fryzjer ,8 Mechanik pojazdów samochodowych ,5 Ślusarz ,0 Murarz ,6 Rzeźnik-wędliniarz ,2 Elektryk ,2 Kominiarz ,2 RAZEM: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 23

24 PowyŜsze tabele (tab. 7 i 8) przedstawiają szczegółowo szkoły, kierunki kształcenia oraz liczbę osób, które w roku szkolnym 2009/2010 zakończyły naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, istniejących na terenie powiatu międzyrzeckiego. Naukę w tych szkołach ukończyło 541 absolwentów. Struktura zawodowa absolwentów sugeruje, Ŝe najwięcej osób uzyskało wykształcenie średnie ogólnokształcące 247 osób (co stanowi 45,7 % ogółu). Następnie 39,0 % (211 osób) wykształcenie średnie techniczne. Natomiast najmniejszą liczbę 15,3 % (83 osoby) stanowią absolwenci szkół zasadniczo zawodowych. Analizując wpływające oferty pracy w roku 2009 naleŝy stwierdzić, iŝ szkoły w naszym powiecie nie mają dostosowanych kierunków kształcenia do potrzeb aktualnego rynku pracy. WciąŜ szkoły średnie zawodowe kształcą młode osoby w zawodach, które znajdują się w grupie zawodów nadwyŝkowych takich jak: - technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego, - technik rolnik, - technik mechanik. Natomiast w zawodach, w których występuje deficyt szkoły nie kształcą lub występuje bardzo mała liczba absolwentów. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 24

25 PODSUMOWANIE W obecnym czasie bezrobocie okazało się w Polsce zjawiskiem masowym, dotykającym w znacznym stopniu kaŝdą rodzinę. Na dzień dzisiejszy, jest ono jednym z największych problemów społecznych. Prowadzi do zuboŝenia ludzkiego, braku perspektyw Ŝyciowych, strachu i niemoŝności poradzenia sobie w dalszym Ŝyciu. NaleŜy pamiętać, Ŝe utrata pracy to nie tylko kłopoty finansowe, ale równieŝ moralne i psychiczne. Z uwagi na opisywany problem, kaŝde racjonalnie rządzące państwo stara się troszczyć o swoje społeczeństwo poprzez rzetelną i skuteczną walkę z bezrobociem. W tym celu wyjaśnia się jego przyczyny, bada odmiany i opracowuje specjalne programy jego przeciwdziałania. Do tej pory powstało wiele aktów prawnych, a takŝe stworzono system urzędów pracy, których najwaŝniejszym celem jest przeciwdziałanie bezrobocia i łagodzenie jego skutków. Jednym z istotnych zadań powiatowych urzędów pracy jest prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych. Na terenie powiatu międzyrzeckiego mamy do czynienia wciąŝ z duŝym bezrobociem wynoszącym na koniec II półrocza 2010 roku 21,5 %. W takiej sytuacji ofert pracy dostępnych na rynku jest wciąŝ mniej niŝ popyt na nią. Przeprowadzona analiza pozwala jednak na wyciągnięcie wniosków, a tym samym moŝe przyczynić się do lepszego dostosowania kształcenia w szkołach i szkolenia dla osób bezrobotnych, a w efekcie końcowym moŝe wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia. W oparciu o sporządzony ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych, analizę napływu bezrobotnych oraz ofert pracy według zawodów nasuwają się następujące spostrzeŝenia i wnioski: rynek pracy w powiecie międzyrzeckim charakteryzuje się dość wyraźną nierównowagą między podaŝą a popytem w przekroju zawodowym, w powiecie międzyrzeckim w ostatnim czasie wzrosła liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, monitoring zawodów nie daje pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy, pozwala jednak na identyfikację tendencji jakie zachodzą w obszarze popytu i podaŝy, struktura zawodowa popytu na pracowników wskazuje, Ŝe pracodawcy składają głównie zapotrzebowanie na pracowników ze średnim lub zawodowym wykształceniem, ponadto duŝy odsetek zgłaszanych ofert pracy jest adresowany do bezrobotnych o najniŝszym poziomie kwalifikacji, POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 25

26 największą szansę zatrudnienia mają osoby, które oprócz dobrego wykształcenia znają biegle języki obce, posiadają prawo jazdy oraz sprawnie obsługują komputer, dominują osoby bezrobotne w grupie: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ; pracodawcy zgłaszają do naszego urzędu pracy chęć zatrudnienia osób bezrobotnych przede wszystkim z grupy: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Oferty w tej grupie zawodów stanowią 38,5 % ogólnej liczby wszystkich zgłoszonych ofert pracy; zauwaŝalny jest wzrost wymagań pracodawców co do poziomu wykształcenia i zakresu umiejętności; maleje atrakcyjność rynkowa wykształcenia średniego; zawody nadwyŝkowe (w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki) robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym; zawody deficytowe (w oparciu o wskaźnik intensywności deficytu) opiekun osoby starszej. Zjawiska zachodzące na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim odnoszą się w znacznym stopniu do ogólnych zmian rynkowych i społecznych, a nie do zmian gospodarczych i lokalnych. Nie przewiduje się w strategii gospodarczej powiatu, powstania branŝy (zawodu) o znaczeniu istotnym dla lokalnego rynku pracy. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 26

27 SPIS TABEL I RYSUNKÓW: Tabela 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu według zawodów..5 Tabela 2. Oferty pracy według grup zawodowych.9 Tabela 3. Zestawienie ofert pracy w poszczególnych zawodach..14 Tabela 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu)..15 Tabela5. Ranking 30 zawodów nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku...18 Tabela 6. Ranking 35 zawodów najbardziej deficytowych w IIpółroczu 2010 roku...20 Tabela 7. Kierunki kształcenia, szkoły i liczba absolwentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne.22 Rysunek 1. Powiat międzyrzecki....4 Rysunek 2. Struktura grup zawodowych w 2010 roku...7 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 27

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Cieszyn, 13 kwietnia 2007 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 1. 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Marzec 2012 I. Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2006 roku TARNÓW 2007 r. 3 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WSTĘP w Mieście Tarnowie w 2006 ROKU Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo