POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH II PÓŁROCZE 2010 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH II PÓŁROCZE 2010 ROK"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH II PÓŁROCZE 2010 ROK MIĘDZYRZECZ 2011

2 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów II. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodowych)...9 Zestawienie ofert pracy według 6 cyfrowego kodu zawodów Ranking ofert pracy...14 III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych 15 Zawody deficytowe i nadwyŝkowe w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu) IV. Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w odniesieniu do lokalnego rynku pracy.20 PODSUMOWANIE.. 25 SPIS TABEL I RYSUNKÓW ZAŁĄCZNIKI.. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 2

3 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu prowadzi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych. Sporządzony ranking ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdania MPiPS za II półrocze 2010 roku i dostępnych raportów zawodów deficytowych i nadwyŝkowych za to półrocze. Dla lepszej i czytelniejszej prezentacji badanego zagadnienia zastosowano rysunki i tabele. Niniejszy raport składa się z czterech rozdziałów, zakończonych podsumowaniem, spisem rysunków i tabel. W pierwszym rozdziale sporządzono analizę bezrobocia według zawodów, w drugim analizę ofert pracy według zawodów, w trzecim dokonano analizy zawodów deficytowych i nadwyŝkowych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, a w ostatnim analizę kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Przygotowana publikacja jest raportem nadającym charakter analityczny zjawisk zachodzących na rynku pracy w zakresie popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy w powiecie międzyrzeckim w II półroczu 2010 r. Monitorowanie zawodów nadwyŝkowych i deficytowych jest procesem obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim, dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy. Przy opracowywaniu niniejszego monitoringu zastosowano następujące wskaźniki: wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie; wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie; wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu) zawodu; średnia miesięczna nadwyŝka (deficyt) podaŝy siły roboczej w zawodzie; analizy i oceny informacji i działań pośrednictwa pracy wynikające z codziennej realizacji zadań ustawowych. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 3

4 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW Istotnych informacji o międzyrzeckim rynku pracy dostarczają nam statystyki bezrobotnych według zawodów i specjalności. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe w ostatnim roku sytuacja na rynku pracy uległa znaczącym zmianom. Nie tylko pod względem wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych, ale równieŝ zmian dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu jest obszar powiatu międzyrzeckiego, obejmującego swym zasięgiem 6 gmin: o gminę Międzyrzecz; o gminę Skwierzyna; o gminę Trzciel; o gminę Pszczew; o gminę Przytoczna; o gminę Bledzew. Rysunek1. Powiat międzyrzecki Źródło: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 4

5 Stopa bezrobocia w powiecie międzyrzeckim na dzień 31 grudzień 2010 roku wynosiła 21,5 %. W porównaniu do 31 czerwca 2010 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 1,5 punktu procentowego (na dzień roku 20,0 %). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu w końcu grudnia 2010 roku wynosiła osób, w tym stanowiły kobiety. Struktura zawodowa bezrobotnych zarejestrowanych w II półroczu 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu zbliŝona jest do struktury zawodowej z poprzedniego półrocza, co odzwierciedla sytuację społeczno - gospodarczą w powiecie. Brak nowopowstałych zakładów pracy, przy niezmiennych potrzebach kadrowych istniejących zakładów pracy, skutkuje brakiem istotnych zmian w strukturze. ZauwaŜalny natomiast jest wzrost liczby osób bezrobotnych. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie pracowników usług osobistych i sprzedawców, osób bez zawodu oraz robotników przemysłowych i rzemieślników. Liczba osób bezrobotnych w tych grupach zawodów wzrosła bowiem kolejno o 345, 52 i 48 osoby. Tabela 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu według zawodów LICZBA BEZROBOTNYCH Grupa zawodów I półrocze 2010 II półrocze 2010 wzrost - spadek Struktura grup w II półroczu 2010 roku % Ogółem Bez zawodu ,22 I Parlamentarzyści i wyŝsi ,81 urzędnicy kierownicy II Specjaliści ,77 III Technicy i inny średni ,76 personel IV Pracownicy biurowi ,59 V VI VII Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , , ,78 VIII Operatorzy i monterzy maszyn ,28 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 5

6 i urządzeń IX Pracownicy przy pracach prostych ,72 X Siły zbrojne ,04 Źródło: Sprawozdanie MPiIPS -01 Jak wynika z powyŝszej tabeli zdecydowanie największy odsetek zarejestrowanych stanowią bezrobotni w grupie VII - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 1215 osób. Liczący się równieŝ odsetek zarejestrowanych osób stanowią bezrobotni w trzech kolejnych grupach: - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1022 osób; - technicy i średni personel 648 osób; - bez zawodu 623 osób. Do zjawisk istotnie zauwaŝalnych naleŝy wzrost liczby osób zarejestrowanych w stosunku do I półrocza 2010 roku w następujących grupach zawodów: - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy o 345 osób, - bez zawodu o 52 osoby, - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy o 48 osób, - technicy i inny średni personel o 34 osoby. Największy zaś spadek liczby osób bezrobotnych o 116 osób odnotowano w grupie IX pracownicy przy pracach prostych. Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŝamy, Ŝe bezrobotni w ponad ¼ to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Szczegółowe przedstawienie graficzne aktualnej struktury grup zawodowych w II półroczu 2010 roku przedstawia poniŝszy rysunek (Rys. 2). POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 6

7 5,3% 7,7% 0% 13,2% 0,8% 4,8% 25,8% 13,8% 3,3% 21,7% 3,6% Bez zawodu Parlamentarzyści i wyŝsi urzędnicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Robotnicy przemysłowi Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Rysunek 2. Struktura grup zawodowych w II półroczu 2010 roku Analizując liczbę osób bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŝamy, Ŝe najwięcej napływających osób bezrobotnych zarejestrowanych w drugiej połowie 2010 roku odnotowujemy w następujących zawodach: sprzedawca 268 osób technik ekonomista 118 osób robotnik gospodarczy 93 osoby kucharz 64 osoby mechanik samochodów osobowych 55 osób murarz 51 osób. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 7

8 Niepokojące jest teŝ to, Ŝe największą grupą długotrwale bezrobotnych są osoby posiadające zawód sprzedawcy i sytuacja ta nie zmienia się od lat. Wysoko w rankingu sytuują się równieŝ bezrobotni technicy i inny średni personel. Na czele listy rankingowej są ekonomiści, robotnicy gospodarczy, mechanicy samochodów osobowych, kucharze i murarze. Ma to bezpośredni związek z corocznym napływem osób z w/w kwalifikacjami po ukończeniu szkół średnich w zawodach, które od lat są głównymi kierunkami kształcenia w powiecie międzyrzeckim. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 8

9 II. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODOWYCH) Istotnym elementem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych jest analiza ofert pracy, czyli zgłaszanych do powiatowego urzędu pracy wolnych miejsc zatrudnienia. W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2010 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu wpłynęło 720 ofert pracy pozyskanych przez pośredników pracy oraz zaoferowane przez pracodawców. Biorąc pod uwagę liczbę ofert, które wpłynęły do r. (720) w stosunku do I półrocza 2010 r. (1095) naleŝy stwierdzić, Ŝe nastąpił duŝy spadek pozyskanych ofert o 375. Tabela 2. Oferty pracy według grup zawodowych Oferty zgłoszone w PUP Grupa zawodów Zmiana I półrocze do II półrocza 2010 % [I liczba ofert półrocze 2010r 100%] Parlamentarzyści i wyŝsi urzędnicy i kierownicy ,7 Specjaliści ,3 Technicy i inny średni personel ,4 Pracownicy biurowi ,8 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy ,4 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,2 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,5 Pracownicy przy pracach prostych ,3 Bez zawodu ,0 Siły zbrojne ,0 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 9

10 RAZEM Do r. nastąpił spadek ilości ofert pracy w porównaniu do r. w następujących grupach zawodowych: ZESTAWIENIE OFERT PRACY WEDŁUG 6 CYFROWEGO KODU ZAWODÓW 1. Grupa I Przedstawiciele władz publicznych 5 ofert tj. 0,7 % Dyrektor generalny - 1 oferta Kierownik działu sprzedaŝy - 2 oferty Kierownik budowy - 1 oferta Kierownik przedsiębiorstw transportowego - 1 oferta 2. Grupa II Specjaliści 27 ofert tj. 3,8 % Konsultant komitetu technicznego - 1 oferta InŜynier budownictwa-budownictwo ogólne - 1 oferta Grafik komputerowy multimediów - 1 oferta Diagnosta laboratoryjny - 1 oferta Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 oferta Nauczyciel języka angielskiego - 1 oferta Nauczyciel języka polskiego - 1 oferta Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej - 1 oferta Pedagog - 1 oferta Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych - 4 oferty Specjalista do spraw rachunkowości - 2 oferty Specjalista do spraw finansów - 1 oferta Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi - 2 oferty Specjalista do spraw marketingu i handlu - 2 oferty Specjalista do spraw reklamy - 1 oferta InŜynier sprzedaŝy - 1 oferta Specjalista do spraw sprzedaŝy - 4 oferty Archiwista - 1 oferta 3. Grupa III Technicy i inny personel 96 ofert tj. 13,3 % Kosztorysant budowlany - 1 oferta Technik elektryk - 2 oferty Kontroler jakości wyrobów mechanicznych - 1 oferta Laborant nasiennictwa - 1 oferta Technik rolnik - 3 oferty Pozostali operatorzy aparatury medycznej - 1 oferta POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 10

11 Technik dentystyczny - 1 oferta Technik masaŝysta - 1 oferta Technik ochrony środowiska - 1 oferta Opiekunka dziecięca - 15 ofert Terapeuta zajęciowy - 2 oferty Referent (asystent) bankowości - 1 oferta Księgowy - 3 oferty Agent ubezpieczeniowy - 4 oferty Przedstawiciel handlowy - 8 ofert Zaopatrzeniowiec - 1 oferta Technik logistyk - 1 oferta Pozostali spedytorzy i pokrewni - 1 oferta Pośrednik pracy - 1 oferta Technik administracji - 12 ofert Sekretarka medyczna - 2 oferty Opiekun osoby starszej - 13 ofert Opiekun w domu pomocy społecznej - 8 ofert Pracownik socjalny - 1 oferta Florysta - 5 ofert Bibliotekarz - 2 oferty Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej - 1 oferta Animator kultury - 1 oferta Konserwator systemów komputerowych i sieci - 1 oferta Technik informatyk - 1 oferta 4. Grupa IV Pracownicy biurowi 102 oferty tj. 14,2 % Pracownik do spraw ewidencji ludności - 1 oferta Pracownik kancelaryjny - 4 oferty Technik prac biurowych - 68 ofert Pozostali pracownicy obsługi biurowej - 8 ofert Sekretarka - 5 ofert Asystent usług pocztowych - 3 oferty Technik hotelarstwa - 2 oferty Pracownik informacji turystycznej - 2 oferty Asystent do spraw księgowości - 1 osoba Fakturzystka - 2 osoby Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń - 1 osoba Magazynier - 2 oferty Pozostali magazynierzy i pokrewni - 1 oferta Archiwista zakładowy - 1 oferta Pracownik do spraw osobowych - 1 oferta 5. Grupa V Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 277 ofert tj. 38,5 % Kucharz - 4 oferty Kucharz małej gastronomii - 2 oferty Kelner - 7 ofert Barman - 1 oferta Fryzjer - 1 oferta POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 11

12 Kosmetyczka - 3 oferty Manikiurzystka - 1 oferta Pozostałe kosmetyczki i pokrewni - 1 oferta Robotnik gospodarczy ofert Właściciel małego sklepu - 1 oferta Sprzedawca - 67 ofert Sprzedawca w branŝy spoŝywczej - 1 oferta Technik handlowiec - 2 oferty Sprzedawca w stacji paliw - 5 ofert Wydawca posiłków/bufetowy - 2 oferty Pozostali opiekunowie dziecięcy - 1 oferta Pomoc apteczna - 2 oferty 6. Grupa VI Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 11 ofert tj. 1,5 % Rolnik upraw polowych - 1 oferta Ogrodnik - 2 oferta Ogrodnik szkółkarz - 1 oferta Hodowca trzody chlewnej - 1 oferta Hodowca drobiu - 1 oferta Rolnik - 1 oferta Robotnik leśny - 4 oferty 7. Grupa VII Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 88 ofert tj. 12,2 % Monter konstrukcji budowlanych - 1 oferta Murarz - 6 ofert Kamieniarz - 1 oferta Betoniarz - 4 oferty Zbrojarz - 1 oferta Brukarz - 2 oferty Dekarz - 4 oferty Tynkarz - 1 oferta Monter / składacz okien - 2 oferty Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - 1 oferta Monter Ŝaluzji - 1 oferta Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 3 oferty Spawacz metodą MAG - 2 oferty Spawacz metodą MIG - 7 ofert Pozostali spawacze i pokrewni - 8 ofert Monter konstrukcji stalowych - 1 oferta Ślusarz - 3 oferty Mechanik pojazdów samochodowych - 6 ofert Mechanik maszyn rolniczych - 4 oferty Mechanik pojazdów jednośladowych - 1 oferta Elektryk - 1 oferta Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego - 1 oferta Rzeźnik-wędliniarz - 3 oferty Cukiernik - 1 oferta Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni - 1 oferta Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni - 4 oferty POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 12

13 Stolarz - 4 oferty Pilarz - 1 oferta Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni - 3 oferty Szwaczka - 5 ofert Tapicer - 2 oferty Tapicer meblowy - 3 oferty 8. Grupa VIII Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 58 ofert tj. 8,0 % Operator koparek i zwałowarek - 1 oferta Operator ładowarki - 2 oferty Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali - 2 oferty Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych - 1 oferta Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych - 3 oferty Pracownik pralni chemicznej - 4 oferty Palacz kotłów parowych - 1 oferta Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani - 2 oferty Monter podzespołów i zespołów elektronicznych - 14 ofert Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani - 3 oferty Kierowca samochodu osobowego - 4 oferty Kierowca autobusu - 2 oferty Kierowca ciągnika siodłowego - 1 oferta Kierowca samochodu cięŝarowego - 8 ofert Kierowca ciągnika rolniczego - 2 oferty Operator maszyn ogrodniczych - 2 oferty Operator sprzętu cięŝkiego - 1 oferta Operator Ŝurawia wieŝowego - 1 oferta Kierowca operatora wózków jezdniowych - 4 oferty 9. Grupa IX Pracownicy przy pracach prostych 56 ofert tj. 7,8 % Pokojowa - 3 oferty Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 1 oferta Salowa - 1 oferta Sprzątaczka biurowa - 4 oferty Operator myjni - 4 oferty Pomocniczy robotnik polowy - 2 oferty Robotnik drogowy - 3 oferty Robotnik budowlany - 7 ofert Pakowacz - 3 oferty Konserwator części - 2 oferty Pomocnik piekarza - 2 oferty Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym - 1 oferta Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle - 2 oferty Robotnik magazynowy - 1 oferta Pomoc kuchenna - 4 oferty POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 13

14 Robotnik placowy - 3 oferty Woźny - 2 oferty Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani - 11 ofert PowyŜsze zestawienie wskazuje, Ŝe zdecydowanie największe zapotrzebowanie pracodawców (38,5 % - wszystkich ofert pracy w II połowie 2010 r.) dotyczy pracowników w grupie V, a mianowicie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Poszukiwane są więc najczęściej osoby posiadające elementarne umiejętności wykonywania zawodu. Najmniej wolnych miejsc pracy wpłynęło dla osób z grupy I przedstawiciele władz publicznych 5 ofert 0,7 %. Natomiast dla dwóch grup osoby bez zawodu i Ŝołnierze zawodowi w badanym okresie pracodawcy nie zgłosili Ŝadnej wolnej oferty pracy. Zestawienie to nadal stanowi potwierdzenie zjawiska duŝej rotacji pracowników w powiecie międzyrzeckim w odniesieniu do zawodów podstawowych, a zaleŝnej od koniunktury gospodarczej i sezonowości. RANKING OFERT PRACY Z rankingu ofert pracy zgłoszonych w II połowie 2010 r. wynika, iŝ największe zapotrzebowanie dotyczyło bezrobotnych posiadających następujące zawody (tab. 3). Tabela 3. Zestawienie ofert pracy w poszczególnych zawodach Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w II połowie 2010 r Robotnik gospodarczy Technik prac biurowych Sprzedawca 67 PowyŜsze zestawienie obejmuje 3 zawody z największą liczbą ofert pracy (311 ofert) to jest 43,2 % wszystkich pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 14

15 III. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zachodzące procesy restrukturyzacyjne w gospodarce powodują, Ŝe na niektóre zawody istnieje większe zapotrzebowanie ze strony pracodawców, z kolei na inne mniejsze. W grupie wszystkich zawodów zauwaŝamy, Ŝe napływ bezrobotnych nie jest adekwatny do ilości wpływających ofert pracy. Mowa tutaj o takiej sytuacji, kiedy na rynku jest więcej osób bezrobotnych w danym zawodzie niŝ zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci ofert pracy - są to tzw. zawody nadwyŝkowe. Poprzez zawód deficytowy naleŝy natomiast rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyŝsze zapotrzebowanie niŝ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W OPARCIU O WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI NADWYśKI (DEFICYTU) Tabela 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu). Lp. Kod Zawodu Nazwa Zawodu Wskaźnik intensywności nadwyŝki (Deficytu) 1. "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, "514101" Fryzjer* 0, "235107" Pedagog 0, "314207" Technik rolnik* 0, "512002" Kucharz małej gastronomii* 0, "512001" Kucharz* 0, "351203" Technik informatyk* 0, "751201" Cukiernik* 0, "752205" Stolarz* 0, "722204" Ślusarz* 0, "332302" Zaopatrzeniowiec 0, "513202" Barman 0, "522305" Technik handlowiec* 0, "911206" Salowa 0,1 15. "325511" Technik ochrony środowiska* 0, "711202" Murarz* 0, "753303" Szwaczka 0, "432103" Magazynier 0, "422402" Technik hotelarstwa* 0, "621002" Robotnik leśny 0,1429 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 15

16 21. "711404" Zbrojarz 0, "753402" Tapicer* 0, "933304" Robotnik magazynowy 0, "818206" Palacz kotłów parowych 0, "834101" Kierowca ciągnika rolniczego 0, "961302" Robotnik placowy 0, "341205" Pracownik socjalny 0,2 28. "522103" Właściciel małego sklepu 0,2 29. "911207" Sprzątaczka biurowa 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0, "931301" Robotnik budowlany 0, "233012" Nauczyciel języka polskiego 0, "241306" Specjalista do spraw finansów 0, "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, "431101" Asystent do spraw księgowości 0, "522301" Sprzedawca* 0, "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 0, "752305" Pilarz 0, "331301" Księgowy 0, "941201" Pomoc kuchenna 0, "513101" Kelner* 0, "932101" Pakowacz 0,3 43. "132301" Kierownik budowy 0, "132406" Kierownik przedsiębiorstwa transportowego 0, "321402" Technik dentystyczny* 0, "334402" Sekretarka medyczna 0, "613003" Rolnik* 0, "711601" Brukarz 0, "712303" Tynkarz 0, "834204" Operator sprzętu cięŝkiego 0, "751105" Rzeźnik - wędliniarz* 0, "711401" Betoniarz 0,4 53. "832203" Kierowca samochodu osobowego 0, "931205" Robotnik drogowy 0, "228203" Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 0,5 56. "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0,5 57. "311502" Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 0,5 58. "325907" Terapeuta zajęciowy* 0,5 59. "421101" Asystent usług pocztowych 0,5 60. "522304" Sprzedawca w branŝy spoŝywczej 0,5 61. "531190" Pozostali opiekunowie dziecięcy 0,5 62. "741204" Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 0,5 63. "752390" Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni 0,5 64. "833101" Kierowca autobusu 0,5 65. "514202" Kosmetyczka 0,6 66. "821304" Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 0, "311303" Technik elektryk* 0, "932901" Konserwator części 0, "833203" Kierowca samochodu cięŝarowego 0, "821990" Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "332203" Przedstawiciel handlowy 0, "214202" InŜynier budownictwa - budownictwo ogólne 1 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 16

17 73. "216602" Grafik komputerowy multimediów "235914" Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych "243107" Specjalista do spraw reklamy "325402" Technik masaŝysta* "334306" Technik administracji* "343901" Animator kultury* "411002" Pracownik do spraw ewidencji ludności "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni "441501" Pracownik do spraw osobowych "711301" Kamieniarz* "712501" Monter / składacz okien "811105" Operator koparko - ładowarki "921101" Pomocniczy robotnik polowy "412001" Sekretarka 1, "712101" Dekarz* 1, "752190" Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 1, "753403" Tapicer meblowy 1,5 90. "411004" Technik prac biurowych* 1, "515303" Robotnik gospodarczy 1, "122102" Kierownik działu sprzedaŝy "241103" Specjalista do spraw rachunkowości "332101" Agent ubezpieczeniowy "431102" Fakturzystka "524601" Wydawca posiłków / bufetowy "532901" Pomoc apteczna "611303" Ogrodnik* "721290" Pozostali spawacze i pokrewni "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* 2, "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "912202" Operator myjni "325905" Opiekunka dziecięca* "343203" Florysta* "341202" Opiekun osoby starszej* 13 W oparciu o tabelę T-I/P-4 zestawiającą zawody deficytowe i nadwyŝkowe w powiecie międzyrzeckim w II półroczu 2010 roku (stanowiącą załącznik sporządzonego raportu) oraz stworzonej na jej podstawie tabeli nr 4 dokonano w PUP w Międzyrzeczu zestawienia: rankingu zawodów nadwyŝkowych (tabela nr 5). rankingu zawodów najbardziej deficytowych (tabela 6); POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 17

18 Tabela 5. Ranking 30 zawodów nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku Lp. Kod Zawodu Nazwa Zawodu Wskaźnik intensywności nadwyŝki (Deficytu) 1. "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, "514101" Fryzjer* 0, "235107" Pedagog 0, "314207" Technik rolnik* 0, "512002" Kucharz małej gastronomii* 0, "512001" Kucharz* 0, "351203" Technik informatyk* 0, "751201" Cukiernik* 0, "752205" Stolarz* 0, "722204" Ślusarz* 0, "332302" Zaopatrzeniowiec 0, "513202" Barman 0, "522305" Technik handlowiec* 0, "911206" Salowa 0,1 15. "325511" Technik ochrony środowiska* 0, "711202" Murarz* 0, "753303" Szwaczka 0, "432103" Magazynier 0, "422402" Technik hotelarstwa* 0, "621002" Robotnik leśny 0, "711404" Zbrojarz 0, "753402" Tapicer* 0, "933304" Robotnik magazynowy 0, "818206" Palacz kotłów parowych 0, "834101" Kierowca ciągnika rolniczego 0, "961302" Robotnik placowy 0, "341205" Pracownik socjalny 0,2 28. "522103" Właściciel małego sklepu 0,2 29. "911207" Sprzątaczka biurowa 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0,2143 W tabeli 5 zestawiono najbardziej nadwyŝkowe zawody w II półroczu 2010 roku w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki. PoniŜej zaprezentujemy 35 zawodów najbardziej deficytowych w II półroczu 2010 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 18

19 Tabela 6. Ranking 35 zawodów najbardziej deficytowych w II półroczu 2010 roku Lp. Kod Zawodu Nazwa Zawodu Wskaźnik intensywności nadwyŝki (Deficytu) 1. "341202" Opiekun osoby starszej* "325905" Opiekunka dziecięca* 5 3. "343203" Florysta* 5 4. "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych 4 5. "912202" Operator myjni 4 6. "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* 2, "122102" Kierownik działu sprzedaŝy 2 8. "241103" Specjalista do spraw rachunkowości 2 9. "332101" Agent ubezpieczeniowy "431102" Fakturzystka "524601" Wydawca posiłków / bufetowy "532901" Pomoc apteczna "611303" Ogrodnik* "721290" Pozostali spawacze i pokrewni "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani "515303" Robotnik gospodarczy 1, "411004" Technik prac biurowych* 1, "753403" Tapicer meblowy 1,5 19. "712101" Dekarz* 1, "752190" Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 1, "412001" Sekretarka 1, "214202" InŜynier budownictwa - budownictwo ogólne "216602" Grafik komputerowy multimediów "235914" Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych "243107" Specjalista do spraw reklamy "325402" Technik masaŝysta* "334306" Technik administracji* "343901" Animator kultury* "411002" Pracownik do spraw ewidencji ludności "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni "441501" Pracownik do spraw osobowych "711301" Kamieniarz* "712501" Monter / składacz okien "811105" Operator koparko - ładowarki "921101" Pomocniczy robotnik polowy 1 osoby starszej. Jak widać w tabeli nr 6 w grupie zawodów deficytowych dominuje zawód opiekun POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 19

20 IV. ANALIZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W ODNIESIENIU DO LOKALNEGO RYNKU PRACY Edukacja osób młodych stanowi bardzo waŝny aspekt w ich późniejszym Ŝyciu zawodowym. JuŜ na etapie dzieciństwa dokonujemy pierwszych planów edukacyjnych i zawodowych. Niestety bardzo często wybierając kierunek nauczania - nie zwracamy uwagi na rynek pracy, który szczególnie w ostatnim okresie ulega częstym zmianom. W tej części opracowania zaprezentowane zostaną szkoły ponadgimnazjalne, które w roku szkolnym 2009/2010 zdobyła młodzieŝ z powiatu międzyrzeckiego (tab. 7). Tab.7. Szkoły ponadgimnazjalne i kierunki kształcenia w powiecie międzyrzeckim w latach 2009/2010 Nazwa i adres szkoły I Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 22 b Międzyrzecz Kierunek kształcenia - profil matematyczno przyrodniczy 61 osoby - profil humanistyczny 57 osób Liczba osób 118 Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Libelta Międzyrzecz - technik ekonomista 69 I Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Libelta Międzyrzecz - profil ekonomiczno-administracyjny 26 II Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego Międzyrzecz - profil kształtowanie środowiska 20 Technikum przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego Międzyrzecz - technik drogownictwa - technik budownictwa 0 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 20

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego Międzyrzecz - fryzjer - 6 osób - murarz 3 osoby - mechanik samochodowy 12 osób - rzeźnik wędliniarz 1 osoba - stolarz 6 osób - ślusarz 5 osób - elektryk 1 34 Zespół Szkół Rolniczych ul. Międzyrzecka 7a Bobowicko Międzyrzecz - technik rolnik 20 osób - technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 13 osób - technik agrobiznesu 7 osób 40 Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Armii Czerwonej Trzciel - technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Armii Czerwonej Trzciel - kucharz małej gastronomii sprzedawca malarz tapeciarz 3 - kominiarz 1 - stolarz 4 - elektromechanik poj. samoch Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza Skwierzyna - profil przyrodniczy (biologiczny) - profil humanistyczny - profil matematyczny 83 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ul. Konstytucji 3 Maja Międzyrzecz - kucharz małej gastronomii 5 Policealna Szkoła Zawodowa AWANS ul. Libelta Międzyrzecz - technik informatyk 6 osób - logistyk 7 osób 13 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 21

22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Technicznych ul. 2-go Lutego Skwierzyna - mechanik 12 osób - elektromechanik 9 osób - fryzjer 3 osoby - kucharz małej gastronomii 4 osoby 28 Technikum przy Zespole Szkół Technicznych ul. 2-go Lutego Skwierzyna - technik mechanik 38 osób - technik handlowiec 17 osób - technik technologii drewna 5 osób - technik hotelarstwa 5 osób 65 Razem: 541 Z danych podanych w tabeli 7 wynika, iŝ najwięcej absolwentów (247 osób) 45,7 % zdobyło wykształcenie średnie ogólnokształcące, następnie 39,0 % (211 osób) wykształcenie średnie techniczne, zaś 15,3 % (83 osoby) ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe. Tabela 8. Liczba i struktura absolwentów, którzy w roku 2009/2010 ukończyli szkoły ponadgimnazjalne według zawodów SZKOŁY ŚREDNIE (licea) Razem: 247 osób SZKOŁY ŚREDNIE (tytuł technik) Nazwa zawodu Kod zawodu Liczba osób N% Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego ,5 Technik ekonomista ,7 Technik mechanik ,0 Technik rolnik ,5 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 22

23 Technik handlowiec ,1 Technik technologii drewna ,4 Technik informatyk ,8 Technik hotelarstwa ,4 Technik agrobiznesu ,3 Technik logistyk ,3 RAZEM: ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Kucharz małej gastronomii ,7 Stolarz ,0 Malarz - tapeciarz ,6 Mechanik ,5 Elektromechanik ,5 Sprzedawca ,2 Fryzjer ,8 Mechanik pojazdów samochodowych ,5 Ślusarz ,0 Murarz ,6 Rzeźnik-wędliniarz ,2 Elektryk ,2 Kominiarz ,2 RAZEM: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 23

24 PowyŜsze tabele (tab. 7 i 8) przedstawiają szczegółowo szkoły, kierunki kształcenia oraz liczbę osób, które w roku szkolnym 2009/2010 zakończyły naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, istniejących na terenie powiatu międzyrzeckiego. Naukę w tych szkołach ukończyło 541 absolwentów. Struktura zawodowa absolwentów sugeruje, Ŝe najwięcej osób uzyskało wykształcenie średnie ogólnokształcące 247 osób (co stanowi 45,7 % ogółu). Następnie 39,0 % (211 osób) wykształcenie średnie techniczne. Natomiast najmniejszą liczbę 15,3 % (83 osoby) stanowią absolwenci szkół zasadniczo zawodowych. Analizując wpływające oferty pracy w roku 2009 naleŝy stwierdzić, iŝ szkoły w naszym powiecie nie mają dostosowanych kierunków kształcenia do potrzeb aktualnego rynku pracy. WciąŜ szkoły średnie zawodowe kształcą młode osoby w zawodach, które znajdują się w grupie zawodów nadwyŝkowych takich jak: - technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego, - technik rolnik, - technik mechanik. Natomiast w zawodach, w których występuje deficyt szkoły nie kształcą lub występuje bardzo mała liczba absolwentów. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 24

25 PODSUMOWANIE W obecnym czasie bezrobocie okazało się w Polsce zjawiskiem masowym, dotykającym w znacznym stopniu kaŝdą rodzinę. Na dzień dzisiejszy, jest ono jednym z największych problemów społecznych. Prowadzi do zuboŝenia ludzkiego, braku perspektyw Ŝyciowych, strachu i niemoŝności poradzenia sobie w dalszym Ŝyciu. NaleŜy pamiętać, Ŝe utrata pracy to nie tylko kłopoty finansowe, ale równieŝ moralne i psychiczne. Z uwagi na opisywany problem, kaŝde racjonalnie rządzące państwo stara się troszczyć o swoje społeczeństwo poprzez rzetelną i skuteczną walkę z bezrobociem. W tym celu wyjaśnia się jego przyczyny, bada odmiany i opracowuje specjalne programy jego przeciwdziałania. Do tej pory powstało wiele aktów prawnych, a takŝe stworzono system urzędów pracy, których najwaŝniejszym celem jest przeciwdziałanie bezrobocia i łagodzenie jego skutków. Jednym z istotnych zadań powiatowych urzędów pracy jest prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych. Na terenie powiatu międzyrzeckiego mamy do czynienia wciąŝ z duŝym bezrobociem wynoszącym na koniec II półrocza 2010 roku 21,5 %. W takiej sytuacji ofert pracy dostępnych na rynku jest wciąŝ mniej niŝ popyt na nią. Przeprowadzona analiza pozwala jednak na wyciągnięcie wniosków, a tym samym moŝe przyczynić się do lepszego dostosowania kształcenia w szkołach i szkolenia dla osób bezrobotnych, a w efekcie końcowym moŝe wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia. W oparciu o sporządzony ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych, analizę napływu bezrobotnych oraz ofert pracy według zawodów nasuwają się następujące spostrzeŝenia i wnioski: rynek pracy w powiecie międzyrzeckim charakteryzuje się dość wyraźną nierównowagą między podaŝą a popytem w przekroju zawodowym, w powiecie międzyrzeckim w ostatnim czasie wzrosła liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, monitoring zawodów nie daje pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy, pozwala jednak na identyfikację tendencji jakie zachodzą w obszarze popytu i podaŝy, struktura zawodowa popytu na pracowników wskazuje, Ŝe pracodawcy składają głównie zapotrzebowanie na pracowników ze średnim lub zawodowym wykształceniem, ponadto duŝy odsetek zgłaszanych ofert pracy jest adresowany do bezrobotnych o najniŝszym poziomie kwalifikacji, POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 25

26 największą szansę zatrudnienia mają osoby, które oprócz dobrego wykształcenia znają biegle języki obce, posiadają prawo jazdy oraz sprawnie obsługują komputer, dominują osoby bezrobotne w grupie: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ; pracodawcy zgłaszają do naszego urzędu pracy chęć zatrudnienia osób bezrobotnych przede wszystkim z grupy: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Oferty w tej grupie zawodów stanowią 38,5 % ogólnej liczby wszystkich zgłoszonych ofert pracy; zauwaŝalny jest wzrost wymagań pracodawców co do poziomu wykształcenia i zakresu umiejętności; maleje atrakcyjność rynkowa wykształcenia średniego; zawody nadwyŝkowe (w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki) robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym; zawody deficytowe (w oparciu o wskaźnik intensywności deficytu) opiekun osoby starszej. Zjawiska zachodzące na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim odnoszą się w znacznym stopniu do ogólnych zmian rynkowych i społecznych, a nie do zmian gospodarczych i lokalnych. Nie przewiduje się w strategii gospodarczej powiatu, powstania branŝy (zawodu) o znaczeniu istotnym dla lokalnego rynku pracy. POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 26

27 SPIS TABEL I RYSUNKÓW: Tabela 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu według zawodów..5 Tabela 2. Oferty pracy według grup zawodowych.9 Tabela 3. Zestawienie ofert pracy w poszczególnych zawodach..14 Tabela 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu)..15 Tabela5. Ranking 30 zawodów nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku...18 Tabela 6. Ranking 35 zawodów najbardziej deficytowych w IIpółroczu 2010 roku...20 Tabela 7. Kierunki kształcenia, szkoły i liczba absolwentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne.22 Rysunek 1. Powiat międzyrzecki....4 Rysunek 2. Struktura grup zawodowych w 2010 roku...7 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU 27

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH ROK 2011

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH ROK 2011 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH ROK 2011 MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza ofert

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM W I PÓŁROCZU 2010

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM W I PÓŁROCZU 2010 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM W I PÓŁROCZU 2010 październik 2010 Opracowała: Anita Chołaj st. insp. pow. Wydział Aktywizacji Rynku Pracy PUP w Kozienicach I WSTĘP

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM ZA I PÓŁROCZE 2013

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 październik 2013 Opracowała: Anita Chołaj st. insp. pow. Wydział Aktywizacji Rynku Pracy PUP w Kozienicach I WSTĘP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2008 ROKU POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2008 ROKU POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2008 ROKU POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1 SPIS TREŚCI Wstęp.. 3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA ROK 2013

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA ROK 2013 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA ROK 2013 MIĘDZYRZECZ 2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....5 II. Analiza ofert

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Gliwice 2009 Przedruk w całości lub w części oraz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu malborskiego. Malbork, 31 marca 2009r.

Rynek pracy powiatu malborskiego. Malbork, 31 marca 2009r. Rynek pracy powiatu malborskiego Malbork, 31 marca 2009r. Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach woj. pomorskiego wg stanu na 28.02.2009 r. Źródło: www.wup.gdansk.pl Stopa bezrobocia w powiecie malborskim

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2010 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2010 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄD P R A C Y W K O L E ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. 27-22-625, 27-22-994 NIP: 666-106-58-96 REGON: 311096083 e-mail: pokl@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Gliwice 2009 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341-65-00, fax 83 341-65-57 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy

CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CHOJNICE 2008 CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Cieszyn, 15 września 2006 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2013 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2013 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2013 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo