REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2014 z dnia Dyrektora WSCKZiU nr 2 w Poznaniu REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu 1

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu zwany dalej Regulaminem określa zasady przyjmowania osób w poczet uczniów/słuchaczy poszczególnych kierunków kształcenia. 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), 2) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych z dnia 24 marca 2005r. (Dz. U. z 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 544), Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Centrum należy przez to rozumieć Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, 2) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, 3) Wicedyrektorze należy przez to rozumieć Wicedyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, 4) Studium należy przez to rozumieć Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu, 5) Kolegium należy przez to rozumieć Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, 6) Policealnej Szkole dla Dorosłych Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu, 7) Nauczycielu należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Centrum, 8) Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Medycznego Studium Zawodowego im. PCK, 9) Słuchaczu należy przez to rozumieć słuchacza Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych nr 2 dla Dorosłych w Poznaniu, Kolegium Pracowników Służb Społecznych jak i ucznia Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu, 10) Kandydacie należy przez to rozumieć osobę, która złożyła podanie na jeden z kierunków kształcenia w Centrum Rekrutacja kandydatów do Centrum odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego przez Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, zgodnie z aktualną decyzją organu prowadzącego w sprawie naboru w danym roku szkolnym oraz w przypadku Studium i Policealnej Szkoły dla Dorosłych - Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w danym roku szkolnym. 2. Dyrektor powołuje Komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną dla: 1) Studium, 2) Kolegium, 3) Policealnej Szkoły dla Dorosłych. 2

3 3. Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna składa się z: 1) przewodniczącego, 2) co najmniej dwóch członków nauczycieli, 3) sekretarza Komisji. 4. W skład Komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej Kolegium mogą wchodzić także nauczyciele akademiccy z uczelni sprawującej opiekę naukowo - dydaktyczną nad Kolegium. 5. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy: 1) nadzór nad całością postępowania rekrutacyjnego, 2) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji rekrutacji i egzaminów, 3) nadzór nad sprawnym przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, 4) rozstrzyganie kwestii spornych powstających w trakcie postępowania rekrutacyjnego. 6. Członkowie Komisji są odpowiedzialni za: 1) sprawdzenie dokumentacji kandydatów oraz dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, 2) przygotowanie decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia. 7. Sekretarz Komisji, którym może być również pracownik administracyjny Centrum, odpowiedzialny jest za wszystkie czynności administracyjne, związane z postępowaniem rekrutacyjnym, między innymi: 1) prowadzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego, 2) przygotowywanie listy kandydatów przyjętych na pierwszy rok nauki, 3) przygotowanie oraz wysłanie decyzji administracyjnej. 4. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji w poszczególnych zawodach, każdego roku zostaje wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Centrum i stanowi załącznik do Regulaminu postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego. 2. Dyrektor ustala terminarz postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego: 1) W Studium terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa odpowiednio Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, 2) W Kolegium terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa odpowiednio Rada Programowa, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 3) W Policealnej Szkole dla Dorosłych terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego, określa odpowiednio Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 3. Dokumenty na poszczególne kierunki można składać w: 1) Studium ul. Mostowa 6, 2) Kolegium ul Borówki 10, 3) Policealnej Szkole dla Dorosłych ul. Mostowa Przy składaniu dokumentów kandydaci wpisywani są na Listę Ewidencji Kandydatów na dany rok szkolny, stanowiącej potwierdzenie złożenia dokumentów. 5. Każdy z kandydatów otrzymuje numer rekrutacyjny. 6. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat 3

4 lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. 7. Po zakończeniu postępowania, Komisja rekrutacyjna przekazuje protokołem jego końcowe wyniki Dyrektorowi. 8. Wykaz kandydatów przyjętych na pierwszy rok nauki zostaje podany do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Centrum oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych kierunków według numerów rekrutacyjnych. 9. W ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji, kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki. 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO IM. PCK 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok nauki składa następujące dokumenty: a. podanie, o przyjęcie na druku Studium, z zaznaczeniem preferowanej formy kształcenia, b. świadectwo ukończenia szkoły średniej, c. podpisane fotografie legitymacyjne 3 szt., d. kserokopia dowodu osobistego, e. w przypadku kandydatów z zdiagnozowanymi schorzeniami lub dysfunkcjami utrudniającymi naukę opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, f. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ grupy inwalidzkiej (w przypadku posiadania), g. pisemne orzeczenie wskazanego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, h. wyniki badań: kał na nosicielstwo duru brzusznego i czerwonki, i. szczepienia przeciw WZW. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w Studium na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 3. Kryteria te mają jednakową wartość. 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Studium nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 4

5 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok nauki składa następujące dokumenty: a. podanie o przyjęcie na druku Kolegium, b. życiorys na druku Kolegium, c. świadectwo dojrzałości (tzw. stara lub nowa matura)- oryginał, d. kserokopia świadectwa dojrzałości, e. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawierające klasyfikację końcową ocen (tzw. nowa matura), f. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawierającego końcową klasyfikację ocen (tzw. nowa matura), g. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ grupy inwalidzkiej (w przypadku posiadania), h. kserokopia dowodu tożsamości, i. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, j. 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, k. zaadresowana koperta zwrotna. 2. W Kolegium a. NOWA MATURA, MATURA MIĘDZYNARODOWA O wartości tego wskaźnika decydować będą wyniki egzaminów (poziom podstawowy) z następujących przedmiotów na egzaminie maturalnym: język polski część pisemna poziom podstawowy język obcy nowożytny część pisemna- poziom podstawowy przedmiot wybrany część pisemna poziom podstawowy osoby, które zdawały dodatkowo wybrany przedmiot pisemny (historia, wiedza o społeczeństwie) otrzymują dodatkowy 1 punkt bez względu na otrzymany na egzaminie wynik. Osobom, które zdawały poziom rozszerzony przyznaje się punkty za korzystniejszy wynik. Struktura wskaźnika rekrutacyjnego: WR=( JP+JO+PW )* +PD 3 Wskaźnik rekrutacyjny (WR) jest średnią sumy: JP język polski część pisemna poziom podstawowy, JO język obcy nowożytny część pisemna poziom podstawowy, PW przedmiot wybrany część pisemna poziom podstawowy, PD przedmiot dodatkowy wybrany przedmiot pisemny ( historia, wos) dodatkowo 1 punkt, * należy przeliczyć punkty zgodnie z średnią ocen według zasad określonych w tabeli nr 1 5

6 b. STARA MATURA O wartości tego wskaźnika decydować będą wyniki egzaminów z następujących przedmiotów na egzaminie dojrzałości: język polski pisemny, drugi wybrany przedmiot pisemny, język polski ustny, osoby, które zdawały wybrany przedmiot ustny (historia, wiedza o społeczeństwie) otrzymują dodatkowy 1 punkt bez względu na wysokość otrzymanej z egzaminu oceny. Struktura wskaźnika rekrutacyjnego: WR= ( JPP+DPP+JPU )* +PU 3 Wskaźnik rekrutacyjny ( WR) jest średnią sumy: JPP język polski pisemny ocena z języka polskiego, uzyskana podczas pisemnego egzaminu dojrzałości, DPP drugi przedmiot pisemny ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości z wybranego przedmiotu, JPU język polski ustny ocena z języka polskiego, uzyskana podczas ustnego egzaminu dojrzałości, PU przedmiot ustny dodatkowo 1 punkt za ustny egzamin z przedmiotu (historia, wos) * należy przeliczyć punkty zgodnie z średnią ocen według zasad określonych w tabeli nr 1 Tabela nr 1 Średnie ocen przelicza się według następujących zasad: NOWA MATURA MATURA MIĘDZYNARODOWA STARA MATURA Średnia punktów Średnia punktów Skala ocen (pkt %) 1-6** z nowej matury Skala ocen 2-5 LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW do 15% do 1,99 2,00-2,24 3,00-3, ,01-30,00 2,00-2,99 2,25-2,99 3,25-3, ,01-45,00 3,00-3,99 3,00-3,49 3,50-3, ,01-60,00 4,00-4,99 3,50-3,99 3,75-3, ,01-75,00 5,00-5,99 4,00-4,49 4,00-4, ,01-86,00 6,00-6,49 4,50-5,49 4,25-4, ,01-100,00 6,50-7,00 5,50-6,00 4,50-5,00 7 ** - skala ocen stosowana od 1 września 1990 r. zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 1990 r. (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 35). c. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 8 pkt. d. Tworzy się listę rankingową według której przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów. 6

7 e. O kolejności na liście rankingowej w przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów decydować będzie średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO POLICEALNEJ SZKOŁY SŁUŻB SPOŁECZNYCH I MEDYCZNYCH DLA DOROSŁYCH NR 2 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok nauki składa następujące dokumenty: b. podanie (kwestionariusz) o przyjęcie na druku Szkoły, z zaznaczeniem preferowanej formy kształcenia, c. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości, d. podpisane fotografie legitymacyjne 3 szt., e. kserokopia dowodu osobistego, f. w przypadku kandydatów z zdiagnozowanymi schorzeniami lub dysfunkcjami utrudniającymi naukę opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, g. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ grupy inwalidzkiej (w przypadku posiadania), h. pisemne orzeczenie wskazanego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, i. wyniki badań: kał na nosicielstwo duru brzusznego i czerwonki, j. szczepienia przeciw WZW. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w Studium na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 6. Kryteria te mają jednakową wartość. 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Studium nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 8. TRYB ODWOŁAWCZY 1. Kandydat, który uważa, że Komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna naruszyła postanowienia Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego ma prawo w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji wnieść odwołanie do Dyrektora. 2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Centrum. 3. W odwołaniu kandydat powinien wyraźnie określić powody wniesienia odwołania. 4. Nie później, niż w terminie 7 dni od daty wniesienia odwołania, Dyrektor po zbadaniu zarzutów, może: 7

8 1) w przypadku stwierdzenia, że Komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna naruszyła niniejszy regulamin, zarządzić dokonanie weryfikacji postępowania rekrutacyjnego lub powołać nową Komisję, która przeprowadzi dodatkowo rozmowę dla zainteresowanego kandydata. 2) w przypadku stwierdzenia, że zarzuty są nieuzasadnione, oddalić odwołanie. 5. Decyzja Dyrektora Centrum jest decyzją ostateczną. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Z regulaminem niniejszym mają obowiązek zapoznać się członkowie Komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego. 2. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego jest udostępniony w siedzibie Centrum do ogólnej wiadomości wszystkim zainteresowanym. 3. Zmiany w niniejszym Regulaminie wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 8

9 Załącznik nr 1 WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2014/ Medyczne Studium Zawodowe im. PCK 1) Przyjmowanie dokumentów ul. Mostowa 6 Nabór Początek rekrutacji Zakończenie rekrutacji Posiedzenie komisji rekrutacyjnej Ogłoszenie wyników I 25 marca 26 sierpnia 27 sierpnia godz sierpnia godz ) Szczegółowy harmonogram kształconych zawodów Kierunek Technik dentystyczny Higienistka stomatologiczna Asystentka stomatologiczna Opiekun medyczny Opiekunka dziecięca Opiekun osoby starszej lub opiekun w domu pomocy społecznej Czas trwania nauki Liczba semestrów Forma kształcenia 2,5 roku 5 semestrów Dzienna 2 lata 4 semestry Dzienna 1 rok 2 semestry Dzienna 1 rok 2 semestry Dzienna 2 lata 4 semestry Dzienna 2 lata 4 semestry Dzienna 9

10 2. Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych Nr 2 w Poznaniu Nabór 1) Przyjmowanie dokumentów ul. Mostowa 6, ul. Borówki 10 Początek rekrutacji Zakończenie rekrutacji Posiedzenie komisji rekrutacyjnej Ogłoszenie wyników 29 sierpnia I 25 marca 26 sierpnia 27 sierpnia godz godz Informacje o naborze zimowym zostaną ustalone i podane do wiadomości w terminie II późniejszym 2) Szczegółowy harmonogram kształconych zawodów Kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun medyczny Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekun osoby starszej Opiekunka dziecięca Czas trwania nauki Liczba semestrów Forma kształcenia 1 rok 2 semestry Zaoczna 1 rok 2 semestry Zaoczna 2 lata 4 semestry Zaoczna 2 lata 4 semestry Zaoczna 2 lata 4 semestry Stacjonarna 3. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu Nabór 1) Przyjmowanie dokumentów ul. Borówki 10 Początek rekrutacji Zakończe nie rekrutacji Posiedzenie komisji rekrutacyjnej Ogłoszenie wyników I 12 V 18 VII 21 VII godz VII godz II 22 VII 29 VIII 1 IX godz IX godz III 2 IX 18 IX 19 IX godz IX godz Informacje dodatkowe w przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiony II nabór w przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiony III nabór 2) Szczegółowy harmonogram kształconych zawodów Kierunek Czas trwania nauki Liczba semestrów Pracownik socjalny 10 Forma kształcenia 3 lata 6 semestrów Dzienny/Zaoczny

11 Załącznik nr 2 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu ul. Borówki Poznań Nr wpływu, data (wypełnia pracownik MSZ) P O D A N I E (prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poznań, dnia:. Proszę o przyjęcie mnie do Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu w zawodzie * : Opiekunka dziecięca Opiekun osoby starszej Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekun medyczny Technik dentystyczny Higienistka stomatologiczna Asystentka stomatologiczna Nazwisko: Imiona: Data urodzenia:.. Miejsce urodzenia (miejscowość i województwo):.. Imiona rodziców: Adres stałego zameldowania: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... województwo:... telefon stacjonarny:... telefon komórkowy: zaznacz typ miejscowości * : wieś miasto poniżej 5 tys. mieszkańców miasto powyżej 5 tys. mieszkańców Adres do korespondencji: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... telefon stacjonarny:... Stan cywilny:... Obywatelstwo:... Narodowość: Nazwisko panieńskie:..... Pesel: _ Rodzaj dowodu tożsamości. Seria i numer:

12 Orzeczenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (dołączyć w przypadku jego posiadania) * : nie dotyczy stopień: znaczny umiarkowany lekki Termin ważności:.. Ukończona szkoła średnia: Nazwa szkoły:. miejscowość:... województwo:... rok: Numer świadectwa:... data wystawienia: Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej * : uregulowany nieuregulowany zwolniony z powszechnego obowiązku obrony nie dotyczy Jeżeli zaznaczono uregulowany/ nieuregulowany proszę wypełnić: Przynależność do WKU:. Seria i numer książeczki wojskowej:.. liczba osób w rodzinie kandydata... stopień niepełnosprawności kandydata.. stopień niepełnosprawności dziecka kandydata stopień niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. Oświadczenie Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego.... P O D P I S K A N D Y D A TA Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem M I E J S C O W O Ś Ć D A T A Do podania załączam: 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 2. podpisane fotografie legitymacyjne 3 szt., 3. kserokopia dowodu osobistego, 4. orzeczenie lekarza medycyny pracy o możliwości nauki na wybranym kierunku i przydatności do zawodu (skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów), 5. wyniki badań: kał na nosicielstwo duru brzusznego i czerwonki, szczepienia przeciw WZW (dołączyć w przypadku jego posiadania), 6. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej (dołączyć w przypadku posiadania), 7. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej(dołączyć w przypadku jego posiadania). 12

13 Załącznik nr 3 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu ul. Borówki Poznań Nr wpływu, data (wypełnia pracownik PSSSiM) Poznań, dnia:. P O D A N I E (prosimy wypełniać drukowanymi literami) Proszę o przyjęcie mnie do Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu w zawodzie * : Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekun osoby starszej Opiekun medyczny Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekunka dziecięca Nazwisko:... Imiona:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia (miejscowość i województwo):... Imiona rodziców:... Adres stałego zameldowania: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... województwo:... telefon stacjonarny:... telefon komórkowy: Adres do korespondencji: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... telefon stacjonarny:... zaznacz typ miejscowości * : wieś miasto poniżej 5 tys. mieszkańców miasto powyżej 5 tys. mieszkańców Stan cywilny:... Obywatelstwo:... Narodowość:... Nazwisko panieńskie:..... Pesel: _ Rodzaj dowodu tożsamości. Seria i numer:

14 Orzeczenie o niepełnosprawności (dołączyć w przypadku jego posiadania) * : nie dotyczy stopień: znaczny umiarkowany lekki Termin ważności:.. Ukończona szkoła średnia: Nazwa szkoły:... miejscowość:... województwo:... rok:... Numer świadectwa:... data wystawienia:... Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej * : uregulowany nieuregulowany zwolniony z powszechnego obowiązku obrony nie dotyczy Jeżeli zaznaczono uregulowany/ nieuregulowany proszę wypełnić: Przynależność do WKU:. Seria i numer książeczki wojskowej:... liczba osób w rodzinie kandydata... stopień niepełnosprawności kandydata.. stopień niepełnosprawności dziecka kandydata stopień niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. Oświadczenie Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego.... P O D P I S K A N D Y D A T A M I E J S C O W O Ś Ć D A T A 14 Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem Do podania załączam: 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 2. podpisane fotografie legitymacyjne 3 szt., 3. kserokopia dowodu osobistego, 4. orzeczenie lekarza medycyny pracy o możliwości nauki na wybranym kierunku i przydatności do zawodu (skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów), 5. wyniki badań: kał na nosicielstwo duru brzusznego i czerwonki, szczepienia przeciw WZW (dołączyć w przypadku jego posiadania), 6. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej (dołączyć w przypadku posiadania), 7. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej(dołączyć w przypadku jego posiadania).

15 Wielkopolskie Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Ul. Borówki Poznań Załącznik nr 4 Nr wpływu, data (wypełnia pracownik KPSS) Poznań, dnia:. Miejsce na fotografię wymiary 35 x 45 mm Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu ul. Borówki Poznań P O D A N I E (prosimy wypełniać drukowanymi literami) Proszę o przyjęcie mnie do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w zawodzie Pracownik Socjalny prowadzonego w systemie zaocznym. Nazwisko:...Imię:...Drugie Imię... Data urodzenia: Miejsce urodzenia (miejscowość i województwo):... Imiona rodziców:... Adres stałego zameldowania: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... województwo:... telefon stacjonarny:... telefon komórkowy: Adres do korespondencji: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... telefon stacjonarny:... zaznacz typ miejscowości * : wieś miasto poniżej 5 tys. mieszkańców miasto powyżej 5 tys. mieszkańców Stan cywilny: Obywatelstwo:... Narodowość:... Nazwisko panieńskie:..... Pesel: _ Dowód osobisty seria i numer: Orzeczenie o niepełnosprawności (dołączyć kserokopie w przypadku jego posiadania) * : nie dotyczy stopień: znaczny umiarkowany lekki Termin ważności:.. 15

16 Miejsce i rok zdania egzaminu dojrzałości * :... nowa matura, stara matura Ukończona szkoła średnia: Nazwa szkoły:... miejscowość:... województwo:... rok:... Numer świadectwa:... data wystawienia:... Informacja o podstawowym źródle utrzymania rodziny kandydata: praca zawodowa działalność gospodarcza dochody z rolnictwa emerytura renta zasiłek inne:.. Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej * : uregulowany nieuregulowany zwolniony z powszechnego obowiązku obrony nie dotyczy Jeżeli zaznaczono uregulowany/ nieuregulowany proszę wypełnić: Przynależność do WKU:. Seria i numer książeczki wojskowej:... Oświadczenie Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego. Prawidłowość danych zawartych w podaniu potwierdzam własnoręcznym podpisem... Podpis kandydata M I E J S C O W O Ś Ć D A T A... Podpis kandydata Do podania załączam: 1. świadectwo dojrzałości w oryginale 2. kserokopia świadectwa dojrzałości 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawierające końcową klasyfikację ocen (nowa matura) 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawierającego końcową klasyfikację ocen 5. życiorys na druku udostępnionym przez Kolegium 6. 4 identyczne aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35x45 mm) 7. kserokopia dowodu tożsamości 8. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej (dołączyć w przypadku posiadania) 9. zaadresowana mała koperta. 16

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Senatu PWSZ w Koszalinie z dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30%

odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30% Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn. 17. 05. 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASAD PRZYJĘĆ DO NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASAD PRZYJĘĆ DO NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM REGULAMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASAD PRZYJĘĆ DO NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nad prawidłowym przebiegiem postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r.

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 74 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo