REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2014 z dnia Dyrektora WSCKZiU nr 2 w Poznaniu REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu 1

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu zwany dalej Regulaminem określa zasady przyjmowania osób w poczet uczniów/słuchaczy poszczególnych kierunków kształcenia. 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), 2) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych z dnia 24 marca 2005r. (Dz. U. z 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 544), Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Centrum należy przez to rozumieć Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, 2) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, 3) Wicedyrektorze należy przez to rozumieć Wicedyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, 4) Studium należy przez to rozumieć Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu, 5) Kolegium należy przez to rozumieć Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, 6) Policealnej Szkole dla Dorosłych Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu, 7) Nauczycielu należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Centrum, 8) Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Medycznego Studium Zawodowego im. PCK, 9) Słuchaczu należy przez to rozumieć słuchacza Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych nr 2 dla Dorosłych w Poznaniu, Kolegium Pracowników Służb Społecznych jak i ucznia Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu, 10) Kandydacie należy przez to rozumieć osobę, która złożyła podanie na jeden z kierunków kształcenia w Centrum Rekrutacja kandydatów do Centrum odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego przez Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, zgodnie z aktualną decyzją organu prowadzącego w sprawie naboru w danym roku szkolnym oraz w przypadku Studium i Policealnej Szkoły dla Dorosłych - Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w danym roku szkolnym. 2. Dyrektor powołuje Komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną dla: 1) Studium, 2) Kolegium, 3) Policealnej Szkoły dla Dorosłych. 2

3 3. Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna składa się z: 1) przewodniczącego, 2) co najmniej dwóch członków nauczycieli, 3) sekretarza Komisji. 4. W skład Komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej Kolegium mogą wchodzić także nauczyciele akademiccy z uczelni sprawującej opiekę naukowo - dydaktyczną nad Kolegium. 5. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy: 1) nadzór nad całością postępowania rekrutacyjnego, 2) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji rekrutacji i egzaminów, 3) nadzór nad sprawnym przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, 4) rozstrzyganie kwestii spornych powstających w trakcie postępowania rekrutacyjnego. 6. Członkowie Komisji są odpowiedzialni za: 1) sprawdzenie dokumentacji kandydatów oraz dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, 2) przygotowanie decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia. 7. Sekretarz Komisji, którym może być również pracownik administracyjny Centrum, odpowiedzialny jest za wszystkie czynności administracyjne, związane z postępowaniem rekrutacyjnym, między innymi: 1) prowadzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego, 2) przygotowywanie listy kandydatów przyjętych na pierwszy rok nauki, 3) przygotowanie oraz wysłanie decyzji administracyjnej. 4. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji w poszczególnych zawodach, każdego roku zostaje wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Centrum i stanowi załącznik do Regulaminu postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego. 2. Dyrektor ustala terminarz postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego: 1) W Studium terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa odpowiednio Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, 2) W Kolegium terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa odpowiednio Rada Programowa, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 3) W Policealnej Szkole dla Dorosłych terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego, określa odpowiednio Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 3. Dokumenty na poszczególne kierunki można składać w: 1) Studium ul. Mostowa 6, 2) Kolegium ul Borówki 10, 3) Policealnej Szkole dla Dorosłych ul. Mostowa Przy składaniu dokumentów kandydaci wpisywani są na Listę Ewidencji Kandydatów na dany rok szkolny, stanowiącej potwierdzenie złożenia dokumentów. 5. Każdy z kandydatów otrzymuje numer rekrutacyjny. 6. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat 3

4 lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. 7. Po zakończeniu postępowania, Komisja rekrutacyjna przekazuje protokołem jego końcowe wyniki Dyrektorowi. 8. Wykaz kandydatów przyjętych na pierwszy rok nauki zostaje podany do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Centrum oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych kierunków według numerów rekrutacyjnych. 9. W ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji, kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki. 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO IM. PCK 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok nauki składa następujące dokumenty: a. podanie, o przyjęcie na druku Studium, z zaznaczeniem preferowanej formy kształcenia, b. świadectwo ukończenia szkoły średniej, c. podpisane fotografie legitymacyjne 3 szt., d. kserokopia dowodu osobistego, e. w przypadku kandydatów z zdiagnozowanymi schorzeniami lub dysfunkcjami utrudniającymi naukę opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, f. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ grupy inwalidzkiej (w przypadku posiadania), g. pisemne orzeczenie wskazanego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, h. wyniki badań: kał na nosicielstwo duru brzusznego i czerwonki, i. szczepienia przeciw WZW. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w Studium na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 3. Kryteria te mają jednakową wartość. 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Studium nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 4

5 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok nauki składa następujące dokumenty: a. podanie o przyjęcie na druku Kolegium, b. życiorys na druku Kolegium, c. świadectwo dojrzałości (tzw. stara lub nowa matura)- oryginał, d. kserokopia świadectwa dojrzałości, e. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawierające klasyfikację końcową ocen (tzw. nowa matura), f. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawierającego końcową klasyfikację ocen (tzw. nowa matura), g. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ grupy inwalidzkiej (w przypadku posiadania), h. kserokopia dowodu tożsamości, i. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, j. 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, k. zaadresowana koperta zwrotna. 2. W Kolegium a. NOWA MATURA, MATURA MIĘDZYNARODOWA O wartości tego wskaźnika decydować będą wyniki egzaminów (poziom podstawowy) z następujących przedmiotów na egzaminie maturalnym: język polski część pisemna poziom podstawowy język obcy nowożytny część pisemna- poziom podstawowy przedmiot wybrany część pisemna poziom podstawowy osoby, które zdawały dodatkowo wybrany przedmiot pisemny (historia, wiedza o społeczeństwie) otrzymują dodatkowy 1 punkt bez względu na otrzymany na egzaminie wynik. Osobom, które zdawały poziom rozszerzony przyznaje się punkty za korzystniejszy wynik. Struktura wskaźnika rekrutacyjnego: WR=( JP+JO+PW )* +PD 3 Wskaźnik rekrutacyjny (WR) jest średnią sumy: JP język polski część pisemna poziom podstawowy, JO język obcy nowożytny część pisemna poziom podstawowy, PW przedmiot wybrany część pisemna poziom podstawowy, PD przedmiot dodatkowy wybrany przedmiot pisemny ( historia, wos) dodatkowo 1 punkt, * należy przeliczyć punkty zgodnie z średnią ocen według zasad określonych w tabeli nr 1 5

6 b. STARA MATURA O wartości tego wskaźnika decydować będą wyniki egzaminów z następujących przedmiotów na egzaminie dojrzałości: język polski pisemny, drugi wybrany przedmiot pisemny, język polski ustny, osoby, które zdawały wybrany przedmiot ustny (historia, wiedza o społeczeństwie) otrzymują dodatkowy 1 punkt bez względu na wysokość otrzymanej z egzaminu oceny. Struktura wskaźnika rekrutacyjnego: WR= ( JPP+DPP+JPU )* +PU 3 Wskaźnik rekrutacyjny ( WR) jest średnią sumy: JPP język polski pisemny ocena z języka polskiego, uzyskana podczas pisemnego egzaminu dojrzałości, DPP drugi przedmiot pisemny ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości z wybranego przedmiotu, JPU język polski ustny ocena z języka polskiego, uzyskana podczas ustnego egzaminu dojrzałości, PU przedmiot ustny dodatkowo 1 punkt za ustny egzamin z przedmiotu (historia, wos) * należy przeliczyć punkty zgodnie z średnią ocen według zasad określonych w tabeli nr 1 Tabela nr 1 Średnie ocen przelicza się według następujących zasad: NOWA MATURA MATURA MIĘDZYNARODOWA STARA MATURA Średnia punktów Średnia punktów Skala ocen (pkt %) 1-6** z nowej matury Skala ocen 2-5 LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW do 15% do 1,99 2,00-2,24 3,00-3, ,01-30,00 2,00-2,99 2,25-2,99 3,25-3, ,01-45,00 3,00-3,99 3,00-3,49 3,50-3, ,01-60,00 4,00-4,99 3,50-3,99 3,75-3, ,01-75,00 5,00-5,99 4,00-4,49 4,00-4, ,01-86,00 6,00-6,49 4,50-5,49 4,25-4, ,01-100,00 6,50-7,00 5,50-6,00 4,50-5,00 7 ** - skala ocen stosowana od 1 września 1990 r. zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 1990 r. (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 35). c. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 8 pkt. d. Tworzy się listę rankingową według której przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów. 6

7 e. O kolejności na liście rankingowej w przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów decydować będzie średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO POLICEALNEJ SZKOŁY SŁUŻB SPOŁECZNYCH I MEDYCZNYCH DLA DOROSŁYCH NR 2 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok nauki składa następujące dokumenty: b. podanie (kwestionariusz) o przyjęcie na druku Szkoły, z zaznaczeniem preferowanej formy kształcenia, c. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości, d. podpisane fotografie legitymacyjne 3 szt., e. kserokopia dowodu osobistego, f. w przypadku kandydatów z zdiagnozowanymi schorzeniami lub dysfunkcjami utrudniającymi naukę opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, g. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ grupy inwalidzkiej (w przypadku posiadania), h. pisemne orzeczenie wskazanego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, i. wyniki badań: kał na nosicielstwo duru brzusznego i czerwonki, j. szczepienia przeciw WZW. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w Studium na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 6. Kryteria te mają jednakową wartość. 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Studium nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 8. TRYB ODWOŁAWCZY 1. Kandydat, który uważa, że Komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna naruszyła postanowienia Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego ma prawo w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji wnieść odwołanie do Dyrektora. 2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Centrum. 3. W odwołaniu kandydat powinien wyraźnie określić powody wniesienia odwołania. 4. Nie później, niż w terminie 7 dni od daty wniesienia odwołania, Dyrektor po zbadaniu zarzutów, może: 7

8 1) w przypadku stwierdzenia, że Komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna naruszyła niniejszy regulamin, zarządzić dokonanie weryfikacji postępowania rekrutacyjnego lub powołać nową Komisję, która przeprowadzi dodatkowo rozmowę dla zainteresowanego kandydata. 2) w przypadku stwierdzenia, że zarzuty są nieuzasadnione, oddalić odwołanie. 5. Decyzja Dyrektora Centrum jest decyzją ostateczną. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Z regulaminem niniejszym mają obowiązek zapoznać się członkowie Komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego. 2. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego jest udostępniony w siedzibie Centrum do ogólnej wiadomości wszystkim zainteresowanym. 3. Zmiany w niniejszym Regulaminie wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 8

9 Załącznik nr 1 WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2014/ Medyczne Studium Zawodowe im. PCK 1) Przyjmowanie dokumentów ul. Mostowa 6 Nabór Początek rekrutacji Zakończenie rekrutacji Posiedzenie komisji rekrutacyjnej Ogłoszenie wyników I 25 marca 26 sierpnia 27 sierpnia godz sierpnia godz ) Szczegółowy harmonogram kształconych zawodów Kierunek Technik dentystyczny Higienistka stomatologiczna Asystentka stomatologiczna Opiekun medyczny Opiekunka dziecięca Opiekun osoby starszej lub opiekun w domu pomocy społecznej Czas trwania nauki Liczba semestrów Forma kształcenia 2,5 roku 5 semestrów Dzienna 2 lata 4 semestry Dzienna 1 rok 2 semestry Dzienna 1 rok 2 semestry Dzienna 2 lata 4 semestry Dzienna 2 lata 4 semestry Dzienna 9

10 2. Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych Nr 2 w Poznaniu Nabór 1) Przyjmowanie dokumentów ul. Mostowa 6, ul. Borówki 10 Początek rekrutacji Zakończenie rekrutacji Posiedzenie komisji rekrutacyjnej Ogłoszenie wyników 29 sierpnia I 25 marca 26 sierpnia 27 sierpnia godz godz Informacje o naborze zimowym zostaną ustalone i podane do wiadomości w terminie II późniejszym 2) Szczegółowy harmonogram kształconych zawodów Kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun medyczny Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekun osoby starszej Opiekunka dziecięca Czas trwania nauki Liczba semestrów Forma kształcenia 1 rok 2 semestry Zaoczna 1 rok 2 semestry Zaoczna 2 lata 4 semestry Zaoczna 2 lata 4 semestry Zaoczna 2 lata 4 semestry Stacjonarna 3. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu Nabór 1) Przyjmowanie dokumentów ul. Borówki 10 Początek rekrutacji Zakończe nie rekrutacji Posiedzenie komisji rekrutacyjnej Ogłoszenie wyników I 12 V 18 VII 21 VII godz VII godz II 22 VII 29 VIII 1 IX godz IX godz III 2 IX 18 IX 19 IX godz IX godz Informacje dodatkowe w przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiony II nabór w przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiony III nabór 2) Szczegółowy harmonogram kształconych zawodów Kierunek Czas trwania nauki Liczba semestrów Pracownik socjalny 10 Forma kształcenia 3 lata 6 semestrów Dzienny/Zaoczny

11 Załącznik nr 2 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu ul. Borówki Poznań Nr wpływu, data (wypełnia pracownik MSZ) P O D A N I E (prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poznań, dnia:. Proszę o przyjęcie mnie do Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu w zawodzie * : Opiekunka dziecięca Opiekun osoby starszej Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekun medyczny Technik dentystyczny Higienistka stomatologiczna Asystentka stomatologiczna Nazwisko: Imiona: Data urodzenia:.. Miejsce urodzenia (miejscowość i województwo):.. Imiona rodziców: Adres stałego zameldowania: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... województwo:... telefon stacjonarny:... telefon komórkowy: zaznacz typ miejscowości * : wieś miasto poniżej 5 tys. mieszkańców miasto powyżej 5 tys. mieszkańców Adres do korespondencji: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... telefon stacjonarny:... Stan cywilny:... Obywatelstwo:... Narodowość: Nazwisko panieńskie:..... Pesel: _ Rodzaj dowodu tożsamości. Seria i numer:

12 Orzeczenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (dołączyć w przypadku jego posiadania) * : nie dotyczy stopień: znaczny umiarkowany lekki Termin ważności:.. Ukończona szkoła średnia: Nazwa szkoły:. miejscowość:... województwo:... rok: Numer świadectwa:... data wystawienia: Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej * : uregulowany nieuregulowany zwolniony z powszechnego obowiązku obrony nie dotyczy Jeżeli zaznaczono uregulowany/ nieuregulowany proszę wypełnić: Przynależność do WKU:. Seria i numer książeczki wojskowej:.. liczba osób w rodzinie kandydata... stopień niepełnosprawności kandydata.. stopień niepełnosprawności dziecka kandydata stopień niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. Oświadczenie Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego.... P O D P I S K A N D Y D A TA Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem M I E J S C O W O Ś Ć D A T A Do podania załączam: 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 2. podpisane fotografie legitymacyjne 3 szt., 3. kserokopia dowodu osobistego, 4. orzeczenie lekarza medycyny pracy o możliwości nauki na wybranym kierunku i przydatności do zawodu (skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów), 5. wyniki badań: kał na nosicielstwo duru brzusznego i czerwonki, szczepienia przeciw WZW (dołączyć w przypadku jego posiadania), 6. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej (dołączyć w przypadku posiadania), 7. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej(dołączyć w przypadku jego posiadania). 12

13 Załącznik nr 3 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu ul. Borówki Poznań Nr wpływu, data (wypełnia pracownik PSSSiM) Poznań, dnia:. P O D A N I E (prosimy wypełniać drukowanymi literami) Proszę o przyjęcie mnie do Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu w zawodzie * : Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekun osoby starszej Opiekun medyczny Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekunka dziecięca Nazwisko:... Imiona:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia (miejscowość i województwo):... Imiona rodziców:... Adres stałego zameldowania: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... województwo:... telefon stacjonarny:... telefon komórkowy: Adres do korespondencji: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... telefon stacjonarny:... zaznacz typ miejscowości * : wieś miasto poniżej 5 tys. mieszkańców miasto powyżej 5 tys. mieszkańców Stan cywilny:... Obywatelstwo:... Narodowość:... Nazwisko panieńskie:..... Pesel: _ Rodzaj dowodu tożsamości. Seria i numer:

14 Orzeczenie o niepełnosprawności (dołączyć w przypadku jego posiadania) * : nie dotyczy stopień: znaczny umiarkowany lekki Termin ważności:.. Ukończona szkoła średnia: Nazwa szkoły:... miejscowość:... województwo:... rok:... Numer świadectwa:... data wystawienia:... Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej * : uregulowany nieuregulowany zwolniony z powszechnego obowiązku obrony nie dotyczy Jeżeli zaznaczono uregulowany/ nieuregulowany proszę wypełnić: Przynależność do WKU:. Seria i numer książeczki wojskowej:... liczba osób w rodzinie kandydata... stopień niepełnosprawności kandydata.. stopień niepełnosprawności dziecka kandydata stopień niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. Oświadczenie Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego.... P O D P I S K A N D Y D A T A M I E J S C O W O Ś Ć D A T A 14 Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem Do podania załączam: 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 2. podpisane fotografie legitymacyjne 3 szt., 3. kserokopia dowodu osobistego, 4. orzeczenie lekarza medycyny pracy o możliwości nauki na wybranym kierunku i przydatności do zawodu (skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów), 5. wyniki badań: kał na nosicielstwo duru brzusznego i czerwonki, szczepienia przeciw WZW (dołączyć w przypadku jego posiadania), 6. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej (dołączyć w przypadku posiadania), 7. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej(dołączyć w przypadku jego posiadania).

15 Wielkopolskie Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Ul. Borówki Poznań Załącznik nr 4 Nr wpływu, data (wypełnia pracownik KPSS) Poznań, dnia:. Miejsce na fotografię wymiary 35 x 45 mm Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu ul. Borówki Poznań P O D A N I E (prosimy wypełniać drukowanymi literami) Proszę o przyjęcie mnie do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w zawodzie Pracownik Socjalny prowadzonego w systemie zaocznym. Nazwisko:...Imię:...Drugie Imię... Data urodzenia: Miejsce urodzenia (miejscowość i województwo):... Imiona rodziców:... Adres stałego zameldowania: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... województwo:... telefon stacjonarny:... telefon komórkowy: Adres do korespondencji: ulica, nr domu:... kod pocztowy:... miejscowość:... telefon stacjonarny:... zaznacz typ miejscowości * : wieś miasto poniżej 5 tys. mieszkańców miasto powyżej 5 tys. mieszkańców Stan cywilny: Obywatelstwo:... Narodowość:... Nazwisko panieńskie:..... Pesel: _ Dowód osobisty seria i numer: Orzeczenie o niepełnosprawności (dołączyć kserokopie w przypadku jego posiadania) * : nie dotyczy stopień: znaczny umiarkowany lekki Termin ważności:.. 15

16 Miejsce i rok zdania egzaminu dojrzałości * :... nowa matura, stara matura Ukończona szkoła średnia: Nazwa szkoły:... miejscowość:... województwo:... rok:... Numer świadectwa:... data wystawienia:... Informacja o podstawowym źródle utrzymania rodziny kandydata: praca zawodowa działalność gospodarcza dochody z rolnictwa emerytura renta zasiłek inne:.. Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej * : uregulowany nieuregulowany zwolniony z powszechnego obowiązku obrony nie dotyczy Jeżeli zaznaczono uregulowany/ nieuregulowany proszę wypełnić: Przynależność do WKU:. Seria i numer książeczki wojskowej:... Oświadczenie Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego. Prawidłowość danych zawartych w podaniu potwierdzam własnoręcznym podpisem... Podpis kandydata M I E J S C O W O Ś Ć D A T A... Podpis kandydata Do podania załączam: 1. świadectwo dojrzałości w oryginale 2. kserokopia świadectwa dojrzałości 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawierające końcową klasyfikację ocen (nowa matura) 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawierającego końcową klasyfikację ocen 5. życiorys na druku udostępnionym przez Kolegium 6. 4 identyczne aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35x45 mm) 7. kserokopia dowodu tożsamości 8. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej (dołączyć w przypadku posiadania) 9. zaadresowana mała koperta. 16

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 24/2013 z dnia 22.03.2013 Dyrektora WSCKZiU nr 2 w Poznaniu REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku w roku szkolnym 2015/2016 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku w roku szkolnym 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Regulamin rekrutacji Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku Regulamin rekrutacji Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji do Szkoły Policealnej Nr 26, Szkoły Policealnej Nr 28 dla Dorosłych oraz CXLV Liceum dla Dorosłych w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 00-896 Warszawa Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU rok szkolny 2016/2017 Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zostały opracowane na podstawie: 1. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji do Szkoły Policealnej Nr 26, Szkoły Policealnej Nr 28 dla Dorosłych oraz CXLV Liceum dla Dorosłych w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 00-896 Warszawa Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Kierunki kształcenia

I. Podstawa prawna. II. Kierunki kształcenia Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów do szkół dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU rok szkolny 2017/2018 Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zostały opracowane na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI NA FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO REGULAMIN REKRUTACJI NA FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ Limanowa marzec 2015 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne Rozdział 2. Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY data przyjęcia kierunek G tryb nr albumu język wypełnia Dział Organizacji Studiów PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI WYBRANY PRZEZ KANDYDATA TRYB STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY data przyjęcia nr albumu tryb język wypełnia Dział Organizacji Studiów PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI WYBRANY PRZEZ KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach na rok szkolny 2017/2018 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku w roku szkolnym 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyjęcie mnie na studia PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) prowadzone w formie stacjonarnej

Proszę o przyjęcie mnie na studia PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) prowadzone w formie stacjonarnej Data wpływu... PODANIE Nr... Proszę o przyjęcie mnie na studia PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) prowadzone w formie stacjonarnej Kierunek: Pedagogika Specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkól Publicznych w Koszycach Wielkich

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkól Publicznych w Koszycach Wielkich Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkól Publicznych w Koszycach Wielkich Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na kursy kwalifikacyjne i do szkoły policealnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu w roku szkolnym 2014/2015:

Regulamin rekrutacji na kursy kwalifikacyjne i do szkoły policealnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu w roku szkolnym 2014/2015: Regulamin rekrutacji na kursy kwalifikacyjne i do szkoły policealnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu w roku szkolnym 2014/2015: Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2014/2015 1. Nabór kandydatów do Liceum prowadzony jest według zasad określonych w odpowiednich przepisach dotyczących rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Podstawa prawna:. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 99r. (Dz.U. 99 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4/17 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS 1

załącznik nr 4/17 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS 1 załącznik nr 4/17 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS 1 1 Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 33: a) Technikum Nr 6 b) Zasadniczej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO w roku

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO w roku Załącznik nr 3 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO w roku PODSTAWA PRAWNA 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. POKOLENIA KOLUMBÓW W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. POKOLENIA KOLUMBÓW W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. POKOLENIA KOLUMBÓW W PŁOCKU Strona 1 Regulamin przyjmowania słuchaczy do wszystkich typów szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej.

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej. Załącznik Nr 20 do Statutu ZSS ważny od dnia 27.02.2015 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku oraz przechodzenia uczniów z jednych typów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO W KATOWICACH Podstawa prawna:

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO W KATOWICACH Podstawa prawna: REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO W KATOWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu rok szkolny 2014/2015 1 REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. w roku szkolnym 2016/2017

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. w roku szkolnym 2016/2017 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu w roku szkolnym 2016/2017 Reguluje zasady naboru kandydatów do oddziałów klasy pierwszej trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1 rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1 rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1 rok szkolny 2017/2018 I. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2) Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć. Regulamin przyjęć do VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WŁADYSŁAWA IV na rok szkolny 2016/2017

Regulamin przyjęć. Regulamin przyjęć do VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WŁADYSŁAWA IV na rok szkolny 2016/2017 Regulamin przyjęć Regulamin przyjęć do VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WŁADYSŁAWA IV na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Zasady przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 zostały

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w roku szkolnym 2017/2018 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie Regulaminu Rekrutacji w LO Sierpc Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 66. w Warszawie ul. Księcia Janusza 45/47

Regulamin rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 66. w Warszawie ul. Księcia Janusza 45/47 Regulamin rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 66 w Warszawie ul. Księcia Janusza 45/47 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156); Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2014/2015 I.Podstawa prawna: REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2014/2015 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o: a) postanowienie Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego 1 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r.w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY organizowany w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY organizowany w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY organizowany w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach (rozpoczęcie kursu wrzesień 2016) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Załącznik nr 6 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Nr 20-2014/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. stanowiący załącznik nr 8 do statutu ZSP w Damasławku

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Regulamin postępowania rekrutacyjnego Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Regulamin postępowania rekrutacyjnego Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Podstawa prawna:. Ustawa z dnia 7 września 99r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY: TECHNIK MECHANIK LOTNICZY TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PRAWNA I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY: TECHNIK MECHANIK LOTNICZY TECHNIK TELEINFORMATYK PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2156) 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe - rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Regulamin rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe - rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI. do klasy 1 II Liceum Ogólnokształcącego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI. do klasy 1 II Liceum Ogólnokształcącego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do klasy 1 II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu na rok szk. 2016/2017 Podstawa prawna: - Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 10 Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa Prawna 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie starogardzkim na rok szkolny 2017/ Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie starogardzkim na rok szkolny 2017/ Przyjmowanie dokumentów od kandydatów Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie starogardzkim na rok szkolny 2017/2018 Niniejsze zasady rekrutacji powstały na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile Podstawa Prawna 1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

2 Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

2 Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin przyjęć do klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

od 13maja 2014 r. 25 czerwca 2014r.do godz

od 13maja 2014 r. 25 czerwca 2014r.do godz 1 P R O C E D U R A rekrutacji oraz warunki i tryb przyjmowania uczniów do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchaczy do Szkoły Policealnej dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku w roku szkolnym 2012/2013 na kierunki: 1. Szkoła Policealna w Ełku w roku szkolnym 2012/2013 będzie prowadziła rekrutację I. Semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Rekrutacji do Technikum Budowlanego

Szkolny Regulamin Rekrutacji do Technikum Budowlanego Szkolny Regulamin Rekrutacji do Technikum Budowlanego Opracowany na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z 2004 z późniejszymi zmianami, rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Zasady i tryb rekrutacji

I. Zasady i tryb rekrutacji Szkolny Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Reguluje zasady naboru kandydatów do oddziałów klasy pierwszej czteroletniego technikum kształcącego w zawodach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w roku szkolnym 2016/2017

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w roku szkolnym 2016/2017 Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH Podstawa prawna: ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Klasa ogólnokształcąca ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotu: edukacja dla bezpieczeostwa.

Klasa ogólnokształcąca ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotu: edukacja dla bezpieczeostwa. Podstawa prawna: Zasady i tryb rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Rok szkolny 2012/2013 Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

1. W statucie Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni wprowadza się zmiany stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. W statucie Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni wprowadza się zmiany stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 23/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. J Tischnera w Bochni z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz w związku z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych dla młodzieży w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2016/ 2017

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych dla młodzieży w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2016/ 2017 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych dla młodzieży w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2016/ 2017 1 Podstawa prawna regulaminu: 1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy

Regulamin rekrutacji uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy Regulamin rekrutacji uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy Podstawa prawna : 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ŁOMŻY Łomża, 15.01.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ŁOMŻY I. Zasady ogólne. 1. W ZCKPiU przyjmuje się kandydatów do: I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 odpowiada dyrektor szkoły.

1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 odpowiada dyrektor szkoły. Regulamin naboru do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie na rok szkolny 20/2016 Podstawa prawna: I. Art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 1 Data wpływu podania:.-..-2014 r.... (podpis osoby przyjmującej) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie REGON 391063799, NIP 6932045180, tel. 076 835 35 66, 835 35 82, Adres: 67-200 Głogów, ul. Piotra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach ustalone na rok szkolny 2016/2017 Zasady przyjmowania kandydatów do klas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ NR 3 W RADOMIU. Opracowano na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, zmiany z dnia 6. XII. 2013.

REGULAMIN REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ NR 3 W RADOMIU. Opracowano na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, zmiany z dnia 6. XII. 2013. REGULAMIN REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ NR 3 W RADOMIU Opracowano na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, zmiany z dnia 6 XII 2013 Rekrutacja do Bursy odbywa się elektronicznie od 8o62015 do 30092015 Aby

Bardziej szczegółowo

2. Termin składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją: od 6 maja 2016 r. do 21 czerwca 2016 r. do godziny 12.00

2. Termin składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją: od 6 maja 2016 r. do 21 czerwca 2016 r. do godziny 12.00 ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15 na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA R. SZ. 2015/2016 DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE

REGULAMIN NABORU NA R. SZ. 2015/2016 DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE REGULAMIN NABORU NA R. SZ. 2015/2016 DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 74 / 2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2015/2016

do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2015/2016 S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI Załącznik do Statutu ZSAE (dot. 33 Statutu ZSAE) REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI Podstawę prawną do niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Integracyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Integracyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Integracyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 10 z dnia 27-02-2015 r. Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

dokument pobrany z:

dokument pobrany z: Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/02/2016 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 1 Wstęp na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 15.03.2016 Dyrektora WSCKZiU nr 2 w Poznaniu REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Limanowa 2011 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP.

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP. Regulamin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP w roku akademickim 2015/2016 oraz w roku akademickim 2016/2017 1 Terminarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie na rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), Rozdział 2a.

Zasady rekrutacji. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), Rozdział 2a. Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkoły policealnej w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska Zarządzenia Nr 5/2016 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik Nr. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne. II Liceum Ogólnokształcące - do klas o przedmiotach nauczanych w zakresie rozszerzonym:

1. Szkoły ponadgimnazjalne. II Liceum Ogólnokształcące - do klas o przedmiotach nauczanych w zakresie rozszerzonym: Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz do szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Technikum kształcącego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

dokument pobrany z:

dokument pobrany z: Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/02/2016 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 1 Wstęp na

Bardziej szczegółowo

ZASADY i WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY i WARUNKI REKRUTACJI ZASADY i WARUNKI REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w ZSSiL Nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok szkolny 2014/15 uaktualnione po wejściu w życie Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ORAZ KALENDARIUM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ORAZ KALENDARIUM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ORAZ KALENDARIUM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: TECHNIKUM NR 2 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 1) Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

punktacja dotycząca pkt b) i c) nie może przekroczyć 14 pkt.

punktacja dotycząca pkt b) i c) nie może przekroczyć 14 pkt. Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego Niedźwiadka w Opolu na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 01/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 39 w WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 39 w WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 do TECHNIKUM OGRODNICZEGO i ZASADNICZEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ w Zespole Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego w Warszawie Rekrutacja kandydatów do oddziałów klasy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU. Rok szkolny 2015/2016

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU. Rok szkolny 2015/2016 ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. rekrutacji uczniów do klas pierwszych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce na rok szkolny 2017/18

R e g u l a m i n. rekrutacji uczniów do klas pierwszych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce na rok szkolny 2017/18 R e g u l a m i n rekrutacji uczniów do klas pierwszych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce na rok szkolny 2017/18 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów i słuchaczy. w Zespole Szkół RCKU. w Piasecznie

Regulamin rekrutacji uczniów i słuchaczy. w Zespole Szkół RCKU. w Piasecznie Regulamin rekrutacji uczniów i słuchaczy w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie na rok szkolny 2012/2013 1 Podstawa Prawna : 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM i LICEUM IM. KS. POTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 podstawa prawna : - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BEŁCHATOWIE

REGULAMIN NABORU DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BEŁCHATOWIE REGULAMIN NABORU DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BEŁCHATOWIE Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących warunków i

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 do Technikum Poligraficznego i Zasadniczej Szkoły Poligraficznej wchodzących w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni Ul. Stasiaka 1 32 700 Bochnia Rok szkolny 2016/2017 www.zs2-bochnia.pl e mail: zs2rekrutacja@interia.pl tel. (014) 612-27-30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI Rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty, art. 20m z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm);

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach. na rok szkolny 2015/2016 L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach ul. Bohaterów Warszawy 10 tel./faks 77 439 15 69 48-340 Głuchołazy kom. 793 401 733 mail: lochrobry@wodip.opole.pl http://www.loglucholazy.pl

Bardziej szczegółowo

dokument pobrany z:

dokument pobrany z: Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/07/2015 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej z dnia 1 lipca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 1 Wstęp na

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Rekrutacja kandydatów postanowienia ogólne.

Podstawa prawna: I. Rekrutacja kandydatów postanowienia ogólne. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie na rok szkolny 2016/17. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo