Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień r. TEKST UJEDNOLOCONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY"

Transkrypt

1 Stan prawny na dzień r. TEKST UJEDNOLOCONY S T A T U T ZESPÓŁ POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁA POLICEALNA NR 8 DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU UL. WROCŁAWSKA 120 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Podstawy prawne str. 3 Rozdział II Informacje o Szkole Policealnej Nr 8 dla Dorosłych str. 4 Rozdział III Wizja i misja Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych str. 5 Rozdział IV Cele i zadania Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych str. 5 Rozdział V Organy Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych str. 5 Rozdział VI Organizacja Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych str. 7 Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Policealnej Nr 8 str. 8 dla Dorosłych Rozdział VIII Słuchacze Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych str. 8 Rozdział IX Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Policealnej str. 9 Nr 8 dla Dorosłych Rozdział X Postanowienia końcowe str. 22 2

3 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 08 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późniejszymi zmianami) 3. Ustawa z 11 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) 4. Ustawa z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249 poz z późniejszymi zmianami) 5. Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z późniejszymi zmianami) 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232) 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 83 poz. 562) 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 z późniejszymi zmianami) 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami) 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 6, poz. 36) 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. (Dz.U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890) 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik 3

4 elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy. (Dz.U. z 2005 r. Nr 26, poz. 217) 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988) 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. z 1997r. Nr 120, poz 767) 18. Uchwała Nr VII/78/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 marca 2007r. w sprawie utworzenia publicznej Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Wrocławskiej Uchwała Nr VII/79/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 marca 2007r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Policealnych z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Wrocławskiej Inne rozporządzenia wykonawcze. ROZDZIAŁ II OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE POLICEALNEJ NR 8 DLA DOROSŁYCH 1. Nazwa i lokalizacja szkoły. 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: ZESPÓŁ POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNO SPOŁECZNYCH SZKOŁA POLICEALNA NR 8 DLA DOROSŁYCH 2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Policealnych Szkół Medyczno Społecznych. 3. Szkoła jest placówką publiczną, powołaną Uchwałą Nr VII/78/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 marca 2007r. 4. Szkoła mieści się w Bytomiu, przy ul. Wrocławskiej Ilekroć w dalszych przepisach Statutu jest mowa o dyrektorze szkoły, rozumie się przez to dyrektora Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 2. Kierunki kształcenia. Szkoła może kształcić w zawodach: 1. technik usług kosmetycznych nauka trwa 4 semestry, 2. opiekun w domu pomocy społecznej nauka trwa 4 semestry, 3. technik masażysta - nauka trwa 4 semestry, 4. asystent osoby niepełnosprawnej nauka trwa 2 semestry, 5. opiekunka środowiskowa nauka trwa 2 semestry, 6. asystentka stomatologiczna nauka trwa 2 semestry, 7. opiekun medyczny nauka trwa 2 semestry, 8. technik usług fryzjerskich nauka trwa 4 semestry, 9. opiekun osoby starszej 4 semestry. 3. System kształcenia może być prowadzony trybem stacjonarnym wieczorowym i zaocznym. 4

5 4. Pieczęcie szkoły. 1. Szkoła używa pieczęci podłużnej w brzmieniu ZESPÓŁ POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁA POLICEALNA NR 8 DLA DOROSŁYCH Bytom, ul. Wrocławska 120 tel 032/ , fax 032/ REGON NIP Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 5. Sztandar, godło oraz imię szkoły omówione są w 5 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. ROZDZIAŁ III WIZJA I MISJA SZKOŁY POLICEALNEJ NR 8 DLA DOROSŁYCH 6. Wizja i misja szkoły. Szkoła działa w oparciu o wizję i misję przedstawioną w 6 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno Społecznych. ROZDZIAŁ IV CELE I ZADANIA SZKOŁY POLICEALNEJ NR 8 DLA DOROSŁYCH 7. Cele i zadania realizowane przez szkołę oraz warunki ich realizacji regulują 7-9 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. ROZDZIAŁ V ORGANY SZKOŁY POLICEALNEJ NR 8 DLA DOROSŁYCH 8. Organami szkoły są: 1. dyrektor szkoły, 2. rada pedagogiczna, 3. samorząd słuchaczy. 9. Kompetencje i zadania dyrektora szkoły reguluje 11 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 10. Kompetencje rady pedagogicznej. 1. Rada pedagogiczna szkoły nie zachowuje odrębności. 2. Działa rada pedagogiczna Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych, wspólna dla Szkoły Policealnej Nr 1 i Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych. 3. Kompetencje, zadania oraz zasady działania rady pedagogicznej reguluje 12 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 5

6 11. W szkole działa samorząd słuchaczy. 1. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły. 2. Samorząd słuchaczy działa w oparciu o regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 3. Samorząd słuchaczy powołuje radę słuchaczy, która wybierana jest przez 3 osobowe reprezentacje poszczególnych oddziałów; kieruje ona bieżącą działalnością samorządu oraz reprezentuje go na zewnątrz. 4. Regulamin samorządu słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 5. Samorząd słuchaczy może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak: 1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej forma i treści zamieszczane w gazetce muszą być konsultowane z nauczycielem koordynującym pracę kolegium redakcyjnego, 5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 6. Rada słuchaczy współpracuje ściśle z pozostałymi organami szkoły, realizując statutowe cele i zadania szkoły. 7. Samorząd słuchaczy porozumiewa się przez radę słuchaczy z organami szkoły poprzez: 1) uczestnictwo w organizowanych spotkaniach rady słuchaczy, 2) uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej na zaproszenie dyrektora szkoły, 3) w formie pisemnej kierowanej do organów szkoły. 8. Słuchacze mają prawo do wpłacenia dobrowolnych składek na rzecz szkoły. Składki te tworzą tzw. Fundusz Szkoły. Dysponentami tego funduszu jest samorząd słuchaczy. Szczegółowe zasady funkcjonowania tego funduszu określa regulamin Funduszu Szkoły. 12. Pedagogiczne stanowiska kierownicze w szkole Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole są pracownikami Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. Ich zadania reguluje 15 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 13. Niepedagogiczne stanowiska funkcyjne w szkole. Osoby pełniący niepedagogiczne stanowiska funkcyjne w szkole są pracownikami Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. Ich zadania reguluje 16 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 6

7 ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA SZKOŁY POLICEALNEJ NR 8 DLA DOROSŁYCH 14. Organizacja roku szkolnego Terminy rozpoczynania i zakończenia roku szkolnego oraz rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich reguluje 17 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 15. Arkusz organizacyjny szkoły Cele oraz zasady opracowania arkusza organizacyjnego szkoły reguluje 18 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 16. Oddziały szkolne. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danego oddziału, dopuszczonych do użytku szkolnego. 2. Liczba słuchaczy w oddziałach szkoły winna być zgodna z wytycznymi organu prowadzącego szkołę. 3. Dyrektor szkoły może decydować w szczególnych przypadkach o zwiększeniu liczby słuchaczy w oddziałach w ramach posiadanych środków finansowych. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoła może zdecydować o zwiększeniu liczby oddziałów. 4. Skreślony. 5. Podziału oddziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa określonych stosownymi przepisami dokonuje dyrektor szkoły, uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 6. Przeciętna liczba słuchaczy w pracowniach zawodowych regulowana jest przepisami bhp oraz wskazaniami programowymi. 7. Skreślony. 17. Formy działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły, czas trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych regulują 20, 21, 22, 23 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 18. Praktyczna nauka zawodu. Cele i zasady organizacji praktycznej nauki zawodu reguluje 24 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 19. Baza szkoły przedstawiona została w 25 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 20. Biblioteka szkolna Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej reguluje 26 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 7

8 ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY POLICEALNEJ NR 8 DLA DOROSŁYCH 21. W szkole obowiązują ustalenia zawarte w Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych, a dotyczące: 1. zasad zatrudniania i zwalniania pracowników, 2. zadań nauczycieli, 3. zadań opiekuna oddziału 4. zasad funkcjonowania zespołów przedmiotowych, 5. zasad funkcjonowania zespołów zadaniowych ROZDZIAŁ VIII SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ NR 8 DLA DOROSŁYCH 22. Zasady rekrutacji. 1. O przyjęcie na semestr pierwszy mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają, w terminie do końca trzeciego tygodnia sierpnia, dokumenty: podanie, życiorys, świadectwo ukończenia szkoły średniej, 4 fotografie, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zawodu, aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych oraz ksero dowodu osobistego. 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania dla przewodniczącego oraz członków. 4. Komisja działa w oparciu o regulamin rekrutacji, o którym jest mowa w ust. 1, do jej zadań należy: 1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 2) selekcja świadectw ukończenia szkoły średniej, 3) analiza orzeczeń lekarskich o możliwości kształcenia w poszczególnych zawodach, ze względu na stan zdrowia kandydata, 4) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, 5) skreślony 6) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, 7) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 5. Skreślony. 6. Skreślony. 7. Skreślony. 8. Skreślony. 9. Skreślony. 8

9 23. Przyjęcie słuchacza na semestr programowo wyższy Zasady przyjęcia słuchacza na semestr programowo wyższy reguluje 40 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 24. Prawa i obowiązki słuchacza. Prawa i obowiązki słuchacza reguluje 41 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 25. Ocena zachowania i postawy zawodowej. W szkole, zgodnie z przepisami prawa o promowaniu, klasyfikowaniu oraz ocenianiu słuchaczy, nie wystawia się oddzielnych ocen z zachowania. 26 Skreślony. 27 Nagradzanie i karanie słuchacza. Zasady nagradzania i karania słuchacza regulują 44 i 45 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 28. Skreślenie z listy słuchaczy. Zasady skreślania z listy słuchaczy reguluje 46 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych. 29. Skreślony. 30. Obowiązkowe badania profilaktyczne słuchaczy. Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych słuchaczy reguluje 48 Statutu Zespołu Policealnych Szkół Medyczno Społecznych. ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE POLICEALNEJ NR 8 DLA DOROSŁYCH 31. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości oraz umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 2. Ocenianie pełni funkcję: 1) diagnostyczną - monitorowanie postępów słuchacza, 2) klasyfikacyjną - różnicuje i uporządkowuje słuchaczy zgodnie z przyjętą skalą i za pomocą umownego symbolu (patrz ust. 6). 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie, 2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy, 4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza, 9

10 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy, 2) ocenianie bieżące, 3) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, 4) przeprowadzenie egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych, poprawkowych, 5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 5. Przedmiotem oceny jest: 1) zakres opanowanych przez słuchacza wiadomości i umiejętności, 2) rozumienie przez słuchacza materiału nauczania, 3) umiejętność stosowania przez słuchacza wiedzy w typowych oraz nietypowych sytuacjach, 4) kultura przekazywania wiadomości. 6. Oceny bieżące i semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali Lp. Ocena słowna Ocena cyfrowa Stosowany skrót 1 celujący 6 cel 2 bardzo dobry 5 bdb 3 dobry 4 db 4 dostateczny 3 dst 5 dopuszczający 2 dop 6 niedostateczny 1 ndst 7. Dopuszcza się stosowanie oceniania punktowego w oddziałach, w których kształci się słuchaczy w zawodzie technik usług kosmetycznych - w przedmiotach: pracownia kosmetyki, kosmetologia i fizykoterapia. Przewodniki do oceny punktowej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 8. W szkole mogą być stosowane inne sposoby oceniania, po uprzednim zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. 9. Klasyfikacyjne oceny semestralne, wpisuje w pełnym brzmieniu (nie stosuje się przy nich plusów i minusów) nauczyciel przedmiotu, opiekun klasy, kierownik szkolenia praktycznego lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły w następującej dokumentacji szkolnej: 1) dzienniku lekcyjnym, 2) karcie indywidualnej praktycznej nauki zawodu, 3) arkuszu ocen, 4) indeksie słuchacza, 5) karcie egzaminacyjnej. 10. Nauczyciele na początku semestru informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć i o kryteriach oceniania, które są oparte na jednakowych zasadach ogólnych, zapisanych w statucie i szczegółowych określonych w przedmiotowym systemie oceniania. Słuchacz nieobecny na zajęciach, na których przedstawione zostały wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania jest zobowiązany do indywidualnego zapoznania się z nimi. 11. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów są dostępne: 1) u nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne, 10

11 2) u wicedyrektora. 12. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy słuchaczy w danym roku szkolnym. 1) W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się: a. stosowanie, w ocenach cząstkowych, znaków + oraz, b. odnotowywanie, na stronie oceny postępów ucznia, informacji: - nb lub O - w przypadku nieobecności, - np. - w przypadku nieprzygotowania - uc - w przypadku ucieczki - nć - w przypadku nie ćwiczących, c. odnotowywanie zapisów kolorem czarnym, niebieskim i czerwonym; z tym że kolorem czerwonym odnotowywane są: - oceny ze sprawdzianów pisemnych, - informacje o zapoznaniu ucznia z przepisami dotyczącymi bhp, przeciwpożarowymi oraz kryteriami zaliczenia przedmiotu. 2) W dzienniku lekcyjnym stosuje się następujące oznaczenia odnośnie frekwencji: a. kreska pozioma (-) oznacza nieobecność na danej lekcji, b. literka u na kresce poziomej (u) oznacza nieobecność usprawiedliwioną, fakt usprawiedliwienia nieobecności musi być podpisany przez opiekuna, c. literka s na kresce poziomej (s) oznacza spóźnienie, d. literka z oznacza, że słuchacz zwolniony jest z obowiązku uczestniczenia w zajęciach lub oddelegowany przez dyrektora lub opiekuna do innych zajęć. 3) W przypadku stosowania skali punktowej, w dzienniku lekcyjnym na stronie przedmiotu, należy zaznaczyć inny sposób oceniania i przedstawić schemat przeliczenia punktacji na obowiązującą skalę ocen semestralnych. 4) W przedmiotowym systemie oceniania nauczyciel może wprowadzić, w celu bieżącego oceniania i odnotowywania frekwencji na zajęciach, inne formy dokumentowania niż dziennik lekcyjny lub dziennik zajęć, np. własny zeszyt. 32. Zasady opracowywania kryteriów ustalania wymagań edukacyjnych 1. Wymaganiami edukacyjnymi nazywamy zamierzone osiągnięcia i kompetencje słuchaczy na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw słuchaczy; określają, co słuchacz powinien wiedzieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania. 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia. 3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań: Poziom Kategoria Stopień wymagań WIADOMOŚCI Zapamiętanie wiadomości Wymagania konieczne / K / Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe / P / P P UMIEJĘTNOŚCI Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Wymagania rozszerzające / R / P / PP Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Wymagania dopełniające / D / Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające / W /. PP 11

12 PONADPODSTAWY / PP / PODSTAWOWY / P / PONADPODSTAWOWY / PP / PODSTAWOWY / P / PODSTAWOWY / P / /P/ Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych 4. Przy ustalaniu poszczególnych wymagań edukacyjnych obowiązują następujące zasady: Stopień wymagań Zakres celów Konkretne określenie /czasowniki operacyjne/ K Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania. Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości. Uczeń nie powinien ich mylić między sobą. nazwać, zdefiniować, wymienić, zidentyfikować, wyliczyć, wskazać. P Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania. wyjaśnić, streścić, rozróżnić, zilustrować. R Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. rozwiązać, zastosować, porównać, sklasyfikować, określić, obniżyć, skonstruować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć, wybrać sposób, zaprojektować, wykreślić. D Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. udowodnić, przewidzieć, ocenić, wykryć, zanalizować, zaproponować, wykryć, zaplanować. 5. Proponuje się, by nauczyciel przygotowywał, na każdy semestr, na podstawie obowiązującej dokumentacji programowej, przedmiotowy system oceniania, który powinien zawierać: 1) cele przedmiotu, 2) plan kierunkowy zawierający informacje: Dział programowy Liczba godzin Termin Podstawa programowa Standard egzaminacyjny Uwagi 12

13 3) plan wynikowy zawierający informacje: Dział programowy Termin zajęć Liczba godzin Cele szczegółowe kształcenia Kategoria celu Poziom wymagań edukacyjnych Podstawa programowa Uwagi 4) literaturę przedmiotu, 5) kryteria oceniania. 33. Wymagania edukacyjne a ustalanie stopni szkolnych 1. Ustalając stopnie szkolne bierze się pod uwagę stopień opanowania przez słuchacza wiadomości i umiejętności określonych jako podstawowe i ponadpodstawowe wymagania edukacyjne. 1a. W szkole dla dorosłych oceny dzielą się na: cząstkowe, z egzaminów semestralnych i klasyfikacyjne. Oceny klasyfikacyjne są ostatecznymi ocenami semestralnymi. 2. Zasady ustalania postępów słuchaczy określa szczegółowo poniższa tabela: STOPIEŃ SZKOLNY Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący WYMAGANIA Otrzymuje słuchacz, który: a/ nie opanował wiadomości i umiejętności określonych jako podstawowe wymagania edukacyjne z przedziału nauczania, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, b/ nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności. Otrzymuje słuchacz, który: a/ ma braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, b/ wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności. Otrzymuje słuchacz, który: a/ opanował wiadomości umiejętności określone programem nauczania na poziomie podstawowym, b/ wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. Otrzymuje słuchacz, który: a/ nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, lecz opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe, b/ poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielne typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Otrzymuje słuchacz, który: a/ opanował pełny zestaw wiedzy umiejętności określonych programem nauczania danego przedmiotu, b/ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Otrzymuje słuchacz, który: a/ posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danym semestrze, b/ biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne wynikające z programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, a także zadania wykraczające poza program danego semestru, c/ osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, mistrzostwach i kwalifikuje się do finałów na szczeblu miejskim, wojewódzkim, krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 3. Sprawdzanie osiągnięć i postępów słuchaczy cechuje: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność i jawność dla zainteresowanego słuchacza. 13

14 3a. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy w ciągu semestru, w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej, odbywa się za pomocą takich narzędzi, jak kartkówki, sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, referaty, projekty, prace samodzielne prezentowane przez słuchacza. 4. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę zobowiązany jest ją uzasadnić. 5. Sprawdzone prace pisemne nauczyciel zobowiązany jest dać słuchaczowi do wglądu w terminie do dwóch tygodni od ich przeprowadzenia. Na wniosek słuchacza udostępnia mu do wglądu także inną dokumentację dotyczącą oceniania. 34. Klasyfikowanie i promowanie. 1. Kryteria wystawiania oceny semestralnej: 1) Każdy nauczyciel opracowuje na piśmie wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania semestralnej oceny klasyfikacyjnej, wynikające z realizowanego przez siebie programu, w których szczegółowo określa: a. wpływ frekwencji na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach praktycznych na wystawienie oceny semestralnej, b. zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, które powinny uwzględniać: ilość ocen w semestrze, sposób sprawdzania, ilość prac kontrolnych, ich zakres i terminy, c. zasady i terminy poprawiania ocen cząstkowych, d. wpływ postawy zawodowej na semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych realizowanych w pracowniach zawodowych i w toku szkolenia praktycznego, e. inne wymagania niezbędne do zaliczenia przedmiotu, f. warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, semestralnej oceny klasyfikacyjnej, g. punkty a f opracowane są w oparciu o ogólne kryteria przyjęte dla słuchaczy szkoły dla dorosłych. 2) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych lub edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 2. Kryteria zaliczenia zajęć edukacyjnych nauczyciel przedstawia na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, a słuchacz podpisuje fakt zapoznania się z nimi. 3. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie słuchaczy, z wszystkich realizowanych zajęć edukacyjnych, po każdym semestrze. 4. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 5. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie uzyskał promocji na semestr programowo wyższy może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach może powtarzać semestr dwa razy. 6. Ocena klasyfikacyjna wystawiona zgodnie z zasadami ustalonymi w WSO, nie może być uchylona lub zmieniona decyzją administracyjną. 7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne; oceny te przedstawiane są na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, na którym zatwierdzane są łączne wyniki klasyfikacji słuchaczy. 8. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 1) w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy opiekun lub kierownik zajęć praktycznych, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, 14

15 2) w pozostałych przypadkach nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe. 9. Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali określonej w 52 ust. 6 niniejszego statutu. 9a. Oceny klasyfikacyjne obejmują wymagania programowe i uwzględniają takie czynniki, jak: psychofizyczne możliwości słuchacza, wkład pracy, stosunek do przedmiotu, systematyczność pracy i uczęszczania na zajęcia. 9b. Składniki oceny są wycenione punktowo i ujęte w poniższych tabelach: Testy sprawdziany Kartkówki odpowiedzi ustne SYSTEM STACJONARNY Prace Aktywność na samodzielne zajęciach referaty systematyczność prezentacje Dodatkowe osiągnięcia Egzaminy semestralne 10 punktów 5 punktów 5 punktów 20 punktów 5 55 punktów Prace kontrolne SYSTEM ZAOCZNY Aktywność na zajęciach systematyczność Wynik egzaminu semestralnego Dodatkowe osiągnięcia 20 punktów 15 punktów 60 punktów 5 punktów SYSTEM MODUŁOWY Jednostka/i Moduł modułowe 40 punktów 60 punktów 9c. Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych uzyskane ilości punktów odpowiadają ocenom według następującego sposobu przeliczania: Liczba punktów Ocena klasyfikacyjna Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 34 0 Niedostateczny 9d. Słuchacz ma prawo poprawy ocen cząstkowych (w tym i pozytywnych) uzyskanych w pisemnej formie sprawdzianów tylko 1 raz w ciągu miesiąca od otrzymania oceny. O sposobie, formie i terminie poprawy ocen cząstkowych decyduje nauczyciel przedmiotu. 10. Ocena klasyfikacyjna powinna być ustalona przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, przedstawiona słuchaczowi i zapisana w dzienniku lekcyjnym, co najmniej na 2 dni przed konferencją klasyfikacyjną. 11. Skreślony. 12. Po uzyskaniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z wszystkich zajęć edukacyjnych, realizowanych w danym semestrze, słuchacz uzyskuje wpis na semestr programowo wyższy. 15

16 13. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu: 1) w całości, jeżeli przedłoży on: a. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: - świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, - świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym się kształci, b. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianego dla danego zawodu; 2) w części, jeżeli przedłoży on: a. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole - świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie wchodzącym w skład zawodu, w którym się kształci, - świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w skład zawodu, w którym się kształci, b. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, c. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w skład zawodu, w którym się kształci, zaświadczenie to słuchacz przedkłada w każdym semestrze nauki, w którym obowiązuje go odbycie praktycznej nauki zawodu. 3) W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio, zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu lub zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu oraz podstawę zwolnienia. 14. Słuchacz może być zwolniony z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych Podstawy przedsiębiorczości, jeżeli przedłoży świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wystawienia. 14a. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć informatyki na podstawie podania i opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do jednego tygodnia od chwili otrzymania orzeczenia lekarskiego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 15. Skreślony. 16. Słuchacz zmieniający wydział, podejmujący naukę po przerwie lub przechodzący z innej szkoły ma obowiązek uzupełnić różnice programowe w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 17. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i zwalnia go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. W dokumentacji przebiegu kształcenia wpisuje się zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia oraz podstawę prawną zwolnienia. 18. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 16

17 określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia z obowiązku uczęszczania na nie. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 19. Słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania procedury obowiązującej w toku semestralnej klasyfikacji, zawartej w WSO. Nauczyciel nie ma obowiązku informowania słuchacza o tym, że nie spełnia warunków określonych w WSO oraz wynikających z tego konsekwencji. 20. Skreślony. 21. Skreślony. 22. Skreślony. 23. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 24. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z zasadami WSO. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych. 25. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z wytycznymi WSO dotyczącymi trybu ustalania oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza: 1) sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej, 2) w oparciu o przeprowadzony sprawdzian ustala się semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą: Oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu Oceny uzyskane z części ustnej egzaminu Wynik ostateczny Wynik ostateczny 3) termin sprawdzianu ustala się ze słuchaczem, 4) w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne, 5) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy w komisji, na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 6) z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się prace pisemne słuchacza i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach, 7) ustalona ocena semestralna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny, 17

18 8) słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 26. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 35. Skreślony. 36. Egzaminy semestralne. 1. Podstawą klasyfikowania w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Poszczególne egzaminy semestralne przeprowadza się po zakończeniu realizacji treści programowych przewidzianych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 2. Nadzór nad procedurą przeprowadzania egzaminów semestralnych sprawuje dyrektor. 3. Słuchacz 1) zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej lub ustnej, 2) kształcący się w systemie stacjonarnym lub zaocznym zdaje egzamin w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci, a z pozostałych przedmiotów egzaminy semestralne w formie ustnej, 3) kształcący się w systemie modułowym zdaje w każdym semestrze: a. egzamin semestralny w formie pisemnej ze wszystkich w pełni zrealizowanych modułów, b. egzamin semestralny w formie ustnej ze wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych, nie dotyczy to jednostek, z których w danym semestrze zdaje egzamin pisemny, c. oceny końcowe z danego modułu są wpisywane do indeksu i arkusza ocen, a oceny z egzaminów pisemnych z modułu i ustnych z jednostek modułowych w pełni zrealizowanych wpisywane są do kart egzaminacyjnych, które dołączone zostaną do arkusza ocen i indeksu słuchacza, d. przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza z egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do danego modułu. 4. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza: 1) w szkole kształcącej w systemie stacjonarnym: a. jeżeli uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z nich oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, b. w przypadku, gdy słuchacz uzyskał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest zobowiązany wykonać, w terminie ustalonym przez prowadzącego dane zajęcia edukacyjne pracę kontrolną, warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny pozytywnej w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 2) w szkole kształcącej w systemie zaocznym: a. jeżeli uczęszczał na obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, b. w przypadku, gdy słuchacz uzyskał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest zobowiązany wykonać, w terminie ustalonym przez prowadzącego dane zajęcia edukacyjne drugą pracę kontrolną, warunkiem przystąpienia do egzaminu 18

19 semestralnego jest uzyskanie z drugiej pracy kontrolnej oceny pozytywnej w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 3) w szkole kształcącej w systemie modułowym: a. jeżeli uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych przeprowadzonych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, b. w przypadku, gdy słuchacz uzyskał z pracy kontrolnej ocenę negatywną zobowiązany wykonać, w terminie ustalonym przez prowadzącego dane zajęcia edukacyjne drugą pracę kontrolną, warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z drugiej pracy kontrolnej oceny pozytywnej w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 4) pracę kontrolną, o której jest mowa w punktach 1 3, może stanowić: przygotowana w domu prezentacja lub sprawozdanie, referat, zadanie praktyczne, sprawdziany przeprowadzone w szkole i inne ujęte w przedmiotowym systemie oceniania, 5) tematy prac kontrolnych słuchaczom kształconym w systemie zaocznym podaja nauczyciele w ciągu dwóch pierwszych zjazdów, wyznaczając jednocześnie termin ich oddania, przy czym wykonana praca powinna być rozliczona nie później niż na dwa tygodnie przed ostatnim zjazdem kończącym dany przedmiot. 5. Skreślony. 6. Egzaminy semestralne przeprowadza się w formie: 1) ustnej z wszystkich zajęć edukacyjnych realizowanych w danym semestrze, 2) pisemnej z dwóch zajęć edukacyjnych realizowanych w danym semestrze, 3) słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach WSO, 4) zwolnienie, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego ustępu jest równoważne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 7. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 8. Listę przedmiotów objętych egzaminami pisemnymi ustala rada pedagogiczna; lista jest zatwierdzana na konferencji rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny, a obowiązuje od września następnego roku szkolnego, decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w danym semestrze i na tablicy ogłoszeń. 9. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele: 1) prowadzący dany przedmiot w danym oddziale, 2) w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego ten lub pokrewny przedmiot. 10. Terminy egzaminów semestralnych : 1) ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w porozumieniu ze słuchaczami na pierwszym spotkaniu i przedstawia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia, 2) dyrektor szkoły zatwierdza terminy egzaminów oraz podaje do wiadomości słuchaczy, nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu. 3) (skreślony) 4) egzaminy mogą być przeprowadzane nie wcześniej niż tydzień po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu, dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu w terminie wcześniejszym. 19

20 11. W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzamin najwyżej z dwóch przedmiotów. 12. Tryb przeprowadzania egzaminów pisemnych: 1) na każdy egzamin semestralny pisemny przeznacza się nie więcej niż dwie godziny lekcyjne, czyli 90 minut, 2) treść zadań egzaminacyjnych powinna obejmować zakres materiału nauczania z przedmiotu w danym semestrze, 3) pisemne prace egzaminacyjne słuchacz wykonuje na arkuszach papieru opatrzonych pieczęcią szkoły, 4) na egzaminach semestralnych słuchacz może korzystać z pomocy naukowych określonych przez radę pedagogiczną, 5) słuchacz, który zakończył pracę egzaminacyjną oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę, 6) z przeprowadzonego egzaminu sporządzany jest protokół, zawierający w szczególności: a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin, b. semestr nauki, c. termin egzaminu, d. imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, e. wykaz słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu, f. wykaz słuchaczy, którzy nie przystąpili do egzaminu, g. zadania (pytania) egzaminacyjne, 7) do protokołu, o którym mowa w punkcie 6 ustępu 12 dołącza się ocenione prace egzaminacyjne i przekazuje dyrektorowi szkoły, 8) prace egzaminacyjne i kontrolne przechowuje się przez 2 lata, 9) oceny z części pisemnej ustala się według następujących progów: Przedział procentowy Ocena % Bardzo dobry 90 76% Dobry 75 51% Dostateczny 50 31% Dopuszczający 30 0% Niedostateczny 13. Tryb przeprowadzania egzaminów ustnych: 1) na egzaminie ustnym słuchacz losuje zestaw składający się z 3 pytań, zmiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona, 2) liczba przygotowanych zestawów powinna być większa niż liczba zdających, 3) treść pytań egzaminacyjnych powinna obejmować zakres materiału nauczania z przedmiotu w danym semestrze, 4) słuchaczowi przysługuje nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi i nie więcej niż 15 minut na udzielenie odpowiedzi, 5) ocenę z egzaminu semestralnego ustnego ustala się zgodnie z poniższą tabelą: Ocena za zadanie na egzaminie ustnym Wynik egzaminu Ilość uzyskanych Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 punktów niedostateczny niedostateczny dopuszczający dopuszczający dopuszczający dopuszczający 15 20

21 2 2 2 dopuszczający dopuszczający dostateczny dostateczny dostateczny dostateczny dostateczny dobry dobry dobry dobry dobry bardzo dobry bardzo dobry Tryb postępowania w przypadku nieobecności słuchacza na egzaminie: 1) słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca lutego lub 31 sierpnia, 2) skreślony 3) słuchacz zobowiązany jest powiadomić szkołę o przyczynie nieobecności najpóźniej w dniu egzaminu (może zgłosić nieobecność telefonicznie), jednak nie później niż trzy dni po terminie egzaminu dostarczyć pisemne usprawiedliwienie, 4) o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności rozstrzyga dyrektor, 5) skreślony 15. Skreślony. 37. Skreślony. 38. Egzaminy poprawkowe. 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić słuchacz: 1) kształcący się w trybie stacjonarnym wieczorowym, w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 2) kształcący się w trybie zaocznym, w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z egzaminu semestralnego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, zgodnie z 36 ust. 14 pkt. 1 niniejszego statutu, dodatkowy termin egzaminu semestralnego oraz zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego. 2. Terminy egzaminów poprawkowych ustala dyrektor szkoły, do końca lutego lub 15 września. 3. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze programowo najwyższym. 4. Skreślony. 5. Skreślony. 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 7. Skreślony. 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego egzamin, termin egzaminu, treść zadań 21

22 egzaminacyjnych oraz ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. 9. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września lub do końca marca. 10. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza semestr. 39. Ukończenie szkoły 1. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli uzyskał oceny wyższe niż niedostateczna, w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się: 1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym, 2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych. 2. Słuchacz kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4, Słuchacz, który kończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 40. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów słuchaczy: 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy słuchaczy w danym roku szkolnym. 2. Słuchacze otrzymują indeksy, które są dokumentem potwierdzającym uzyskanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych. 3. Do obowiązków słuchacza należy: 1) odnotowanie w indeksach nazw zajęć edukacyjnych realizowanych w danym semestrze, tytułów i nazwisk nauczycieli realizujących te zajęcia, wymiaru godzin w semestrze, 2) przedłożenie nauczycielowi indeksu celem dokonania wpisu o uzyskaniu semestralnej oceny klasyfikacyjnej, 3) złożenie u wychowawcy uzupełnionego indeksu na 2 dni przed konferencją klasyfikacyjną. 4. Oceny do dziennika lekcyjnego i indeksu wpisuje nauczyciel prowadzący przedmiot, a w szczególnych przypadkach osoba wskazana przez dyrektora szkoły, a do arkusza ocen wychowawca klasy, 1) skreślony 2) wpisy do indeksów powinny być dokonywane co najmniej na dwa dni przed konferencją klasyfikacyjną. 3) skreślony 5. Na konferencję klasyfikacyjną opiekun klasy powinien przygotować: uzupełniony dziennik lekcyjny, komplet indeksów z wpisanymi ocenami, arkusze ocen oraz podania z prośbami słuchaczy. 6. W arkuszu ocen i indeksach opiekun klasy umieszcza informację o nagrodzie dyrektora, promocji lub ukończeniu szkoły z wyróżnieniem. 41. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania, na podstawie pomiaru dokonanego poprzez ankiety skierowane do nauczycieli i słuchaczy. 2. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu rady pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego. 22

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Procedury oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole policealnej dla dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego uczniów Medycznej Szkoły

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku Płock, 2010 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego słuchaczy Medycznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. H. KOŁŁĄTAJA W MYSZKOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie 1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 1 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 2 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Policealnej (załącznik do Statutu) 1.1. Poziom opanowania przez słuchacza wiedzy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie 1. Sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych regulują przepisy Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOMŻY

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOMŻY ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOMŻY Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Załącznik nr 17 do Statutu ZST WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Podstawa prawna: 1) art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Skala ocen Klasyfikowanie semestralne Warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego w wymiarze co najmniej 50%

Skala ocen Klasyfikowanie semestralne Warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego w wymiarze co najmniej 50% Wewnątrzszkolny system oceniania dla słuchaczy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 12 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania. 18 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r wraz ze zmianami ( Dz. Ust. Nr 83 2007 r.) w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2009 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. prof. dr. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. prof. dr. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Załącznik nr 12 b WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. prof. dr. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych załącznik nr 2 Podstawy prawne: REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM W REDZIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM W REDZIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM W REDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH SZKOŁY ZAOCZNE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. WINCENTEGO WITOSA w OSTRÓDZIE I Przepisy ogólne 1. 1. Ocenianiu podlegają:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkół Zaocznych dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski 2008 1 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENINIA I KLASYFIKOWANIA SŁUCHACZY ULO Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu. Wewnątrzszkolne Ocenianie

Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu. Wewnątrzszkolne Ocenianie Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu Wewnątrzszkolne Ocenianie 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

i Promowania Słuchaczy I. Ocenianie

i Promowania Słuchaczy I. Ocenianie Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Słuchaczy X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poznaniu Podstawę niniejszego

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W TECHNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W TECHNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W TECHNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania (szkoły dla dorosłych)

Wewnątrzszkolny System Oceniania (szkoły dla dorosłych) Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie Tekst ujednolicony Wewnątrzszkolny System Oceniania (szkoły dla dorosłych) Urzędów, 09 grudnia 2010 r. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN, JERZEGO ZIĘTKA w Katowicach. WZOs

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN, JERZEGO ZIĘTKA w Katowicach. WZOs ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN, JERZEGO ZIĘTKA w Katowicach WZOs WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH (TEKST JEDNOLITY ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI Z DNIEM

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju

Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju SYSTEM OCENIANIA 1 Załącznik Nr 3 do statutu szkoły Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju opracowany na podstawie: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM. Podstawą prawną jest Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM. Podstawą prawną jest Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM Podstawą prawną jest Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania I. Zasady opracowywania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania Postanowienia wstępne 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim powstał na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Podstawa prawna :Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zał. 12 Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 1.Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach przy ulicy Wylotowej 30 1.2 Zajęcia prowadzone w

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. BUDOWLANA 4 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Organizatorem kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kwalifikacyjnego kursu zawodowego asystent osoby niepełnosprawnej 341201 prowadzonego przez Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN kwalifikacyjnego kursu zawodowego asystent osoby niepełnosprawnej 341201 prowadzonego przez Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN kwalifikacyjnego kursu zawodowego asystent osoby niepełnosprawnej 341201 prowadzonego przez Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Opracowany na podstawie na podstawie: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r.,Nr 256, poz.2572 z późniejszym zmianami) 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA

ROZDZIAŁ III ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA ROZDZIAŁ III ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA 8 1. Przedmiotem oceniania ucznia jest: 1) wiedza przedmiotowa, ogólnokształcąca i zawodowa, objęta ramowymi programami nauczania, uwzględniająca obowiązujące podstawy

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. / Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz 2572, Nr 273,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo