Informacja o stanie zadań oświatowych realizowanych przez Województwo Lubelskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie zadań oświatowych realizowanych przez Województwo Lubelskie"

Transkrypt

1 Informacja o stanie zadań oświatowych realizowanych przez Województwo Lubelskie rok szkolny (podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) Opracowanie: Oddział Edukacji w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, dnia 26 października 2012 r.

2 Spis treści 1. Wstęp str Szkoły przy zakładach opieki zdrowotnej str Szkoły policealne (zawodowe) i kolegium pracowników służb społecznych wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dyplomowego/licencjackiego str Zakłady kształcenia nauczycieli nauczycielskie kolegia języków obcych (NKJO), wyniki egzaminu dyplomowanego i licencjackiego str Biblioteki pedagogiczne str Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli str Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez Województwo Lubelskie 8. Finansowanie jednostek oświatowych z dochodów własnych w roku Zatrudnienie i wynagradzanie w jednostkach oświatowych Województwa Lubelskiego 10. Zestawienie nakładów na remonty i inwestycje w jednostkach oświaty za rok 2011 str. 42 str. 50 str. 51 str Podsumowanie str. 56 Strona 2 z 56

3 1. Wstęp Województwo Lubelskie w roku szkolnym prowadziło 21 jednostek oświatowych, w tym: 1) trzy zespoły szkół specjalnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) zorganizowane przy szpitalach w Lublinie i Puławach oraz przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, 2) dziewięć szkół policealnych medycznych studiów zawodowych (MSZ) w: Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Janowie Lubelskim, Lublinie, Łukowie, Parczewie, Puławach, Zamościu, 3) jedno kolegium pracowników służb społecznych (KPSS) połączone ze szkołą policealną pracowników służb społecznych (SPPSS) w Lublinie, 4) trzy zakłady kształcenia nauczycieli nauczycielskie kolegia języków obcych (NKJO) w: Chełmie, Puławach i Zamościu, 5) cztery biblioteki pedagogiczne w: Białej Podlaskiej (z 3 filiami), Chełmie (z 1 filią), Lublinie (z 8 filiami) i Zamościu (z 3 filiami), 6) jedną placówkę doskonalenia nauczycieli Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) z trzema oddziałami w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz ośrodkiem szkoleniowym w Puławach. Przy pięciu jednostkach oświatowych (MSZ - Biłgoraj, Lublin, Łuków, Parczew, NKJO - Chełm) funkcjonowało 5 internatów z 385 miejscami, cztery z nich prowadziły stołówki. Jednostki dysponowały ogółem 529,76 etatami pedagogicznymi i zatrudniały 946 osób, oraz 289 etatami niepedagogicznymi (administracja i obsługa) zatrudniały 294 osoby. Wykaz jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie Lp. Nazwa jednostki oświatowej Adres 1 Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie Krasnobród ul. Sanatoryjna 1 2 Zespół Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie Lublin ul. Chodźki 2 3 Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach Puławy ul. Bema 1 4 Kolegium Pracowników Służb Społecznych / Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego Lublin ul. Sulisławicka 7 5 Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej Biała Podlaska ul. Okopowa 3 Strona 3 z 56

4 6 Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju Biłgoraj ul. T. Kościuszki Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie Chełm ul. Szpitalna 50 8 Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim Janów Lub. ul. Zamoyskiego Medyczne Studium Zawodowe im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Bagińskiej w Parczewie Lublin ul. Jaczewskiego Łuków ul. Kryńskigo Parczew ul. Szpitalna 1c 12 Medyczne Studium Zawodowe w Puławach Puławy ul. Mickiewicza Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu Zamość ul. Partyzantów Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie Chełm ul. Mickiewicza Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Puławy ul. Kołłątaja Zamość ul. Sienkiewicza Lublin ul. Dominikańska 5 18 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 19 Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Biała Podlaska ul. Kolejowa Chełm ul. Wieniawskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Lublin ul. I Armii Wojska Polskiego 1 21 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Zamość ul. Rynek Wielki 8 Strona 4 z 56

5 Sieć jednostek oświatowych o zasięgu regionalnym prowadzonych przez Województwo Lubelskie w roku szkolnym Strona 5 z 56

6 2. Szkoły przy zakładach opieki zdrowotnej W 2011 roku (stan na 30 września) w trzech zespołach szkół zorganizowanych przy zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych przez Województwo Lubelskie zatrudnionych było 58 nauczycieli, w tym 57 nauczycieli legitymujących się wyższym wykształceniem z przygotowaniem pedagogicznym oraz jeden nauczyciel posiadający wykształcenie pozostałe z przygotowaniem pedagogicznym. Mając na względzie stopnie awansu zawodowego szkoły zatrudniały (dane w etatach): 2 nauczycieli stażystów, 2,72 kontraktowych, 20,91 mianowanych, 25,49 nauczycieli dyplomowanych. Ogółem zatrudnionych było 6 pracowników administracji i obsługi, w przeliczeniu na etaty 4,75. Z urlopu dla poratowania zdrowia korzystał 1 nauczyciel. Szkoły działalnością edukacyjną obejmują uczniów, poddanych czasowej hospitalizacji w szpitalu lub skierowanych do sanatorium. Jednostki te realizują obowiązkowy, właściwy dla danego etapu edukacji program nauczania. W roku szkolnym naukę w tych szkołach pobierało 265 uczniów: w tym 158 w szkołach podstawowych i 107 w gimnazjach. Tylko w jednym z trzech zespołów szkół tj. w Krasnobrodzie funkcjonował zespół pozalekcyjnych zajęć wychowawczych z którego średniorocznie korzystało 57 wychowanków. Od bieżącego roku szkolnego tj. od 1 września 2012 r. tego typu zespoły zostały utworzone w zespołach szkół przyszpitalnych w Lublinie oraz Puławach. Tabela nr 1. Liczba uczniów (wg danych SIO na 30 IX 2011 r.) wraz z liczbą uczniów zdających sprawdzian w klasie VI i egzamin gimnazjalny. Lp. Typ szkoły 1 Szkoła Podstawowa Liczba zdających klasy I-III 83 klasy IV VI 75 Ogółem Gimnazjum Ogółem W związku z wprowadzaniem przez zakłady opieki zdrowotnej zróżnicowanych form hospitalizacji, polegających głównie na skracaniu pobytu dziecka w jednostce ochrony zdrowia obserwowany jest spadek liczby uczniów w szkołach zorganizowanych przy zakładach opieki zdrowotnej. Tabela nr 2. Uczniowie szkół przy ZOZ w latach (stan na 30 IX każdego roku). L.p. Typ szkoły Szkoły podstawowe Gimnazja Razem/ Zespoły Szkół Strona 6 z 56

7 Liczba uczniów w szkołach specjalnych w latach r r r r Razem/ Zespoły Szkół Gimnazja Szkoły podstawowe 2008 r Pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne zespołu szkół w Lublinie są ulokowane w budynkach: Dziecięcego Szpitalu Klinicznego w Lublinie ul. Chodźki 2 (siedziba główna) oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. Jednostka posiada wydzielone pomieszczenia przy oddziałach szpitalnych (19) oraz bibliotekę. Dysponuje także dwoma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Zespół szkół w Krasnobrodzie usytuowany jest w samodzielnym budynku przy sanatorium. Dysponuje 4 salami lekcyjnymi w tym 2 komputerowymi, aulą szkolną, 3 świetlicami dla zajęć pozalekcyjnych oraz biblioteką. Zespół szkół w Puławach funkcjonuje w pomieszczeniach szpitala puławskiego: dysponuje 1 pomieszczeniem administracyjnym oraz 1 wielofunkcyjną salą dydaktyczną. Zajęcia edukacyjno - wychowawcze prowadzone były zgodnie ze wskazaniami lekarzy przy zachowaniu zasad pedagogiki terapeutycznej. Celami głównymi pedagogiki terapeutycznej jest: opieka nad jednostkami wyizolowanymi z naturalnego środowiska (hospitalizacja), ochrona przed ujemnymi skutkami psychicznymi spowodowanymi pobytem w zakładzie leczniczym, współdziałanie w terapii medycznej, mobilizowanie do polepszenia sytuacji własnej (uczeń, rodzice/opiekuni prawni), współdziałanie w zapewnieniu jednostce podstawowych potrzeb psychospołecznych i biologicznych, organizowanie procesu nauki i szkolenia (rewalidacja i rehabilitacja). W ramach działań dydaktyczno-wychowawczych jednostki oświatowe współpracowały także z jednostkami kultury, stwarzane były warunki sprzyjające rozwojowi zainteresowań oraz preferowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki takim sposobom działania zaspakajane były zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży, a elastyczność form i metod miała pozytywny wpływ na sferę psycho-fizyczną dzieci i młodzieży. W ramach zajęć realizowane były: działania wychowawczo-terapeutyczne, Strona 7 z 56

8 zajęcia literacko-teatralne, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne (grafika i multimedia), prowadzono koło fotograficzne, zajęcia z biblioterapii, koła językowe, zajęcia plastyczne, zajęcia humanistyczne, rozwijające twórczą aktywność dziecka, zajęcia katechetyczne przygotowujące uczniów do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Organizowane były także wystawy plastyczne uczniów, konkursy, olimpiady i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Uczniowie zespołów uczestniczyli w 10 konkursach, w tym ogólnopolskich organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej i Fundację Epicrates. Realizowano także programy prozdrowotne uświadamiające, o negatywnym wpływie na zdrowie tytoniu i narkotyków, a także bezpieczeństwa: Bezpieczna i przyjazna szkoła. Zajęcia pozalekcyjne kształtują pozytywne wzorce, poprzez organizację okolicznościowych akademii przypominają o ważnych wydarzeniach z kart historii Polski, a także podtrzymują tradycje narodowe, ludowe, religijne. W maju 2012 r. zespół szkół z Krasnobrodu zorganizowany przy Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka był organizatorem konkursu plastycznego poświęconego Januszowi Korczakowi, w którym udział wzięli uczniowie z całego powiatu zamojskiego. Konkurs ten objęty był Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, zostały ufundowane nagrody książkowe. Zespół szkół w Lublinie zorganizował w DSK we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 25 w Lublinie już 10 edycję cyklicznego konkursu warcabowo-szachowego, którego podstawowym celem jest integracja uczniów tych placówek. Konkurs ten został także objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego z ufundowaniem nagród książkowych i pucharów. Natomiast uczniowie zespołu szkół w Puławach uczestniczyli w dwóch konkursach o charakterze edukacyjnym w tym jednym ogólnopolskim organizowanym przez tego samego typu szkołę z Gdyni. Z powodu bardzo znacznego zróżnicowania poziomu wiedzy uczniów szkół przyszpitalnych (uczniowie z terenu całego województwa) nauczyciele organizowali zajęcia wyrównawcze na wszystkich etapach edukacyjnych (przedmioty ścisłe, język polski, historia oraz języki obce). Strona 8 z 56

9 3. Szkoły policealne (zawodowe) i kolegium pracowników służb społecznych wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dyplomowego i licencjackiego Szkoły zawodowe w roku szkolnym 2010/2011 zatrudniały pracowników pedagogicznych na 247,67 etatach, w tym nauczycieli: dyplomowanych - 105,28 etatu, mianowanych 48,49 etatu, kontraktowych - 76,09 etatu, nauczycieli stażystów - 17,82 etatu. Trzech nauczycieli korzystało z urlopu dla poratowania zdrowia. Bez stopnia awansu zawodowego zatrudniano 35 nauczycieli w wymiarze 15 etatów przeliczeniowych - są to osoby posiadające przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, zatrudnione za zgodą organu prowadzącego. Szkoły zawodowe objęte były doradztwem metodycznym jeden nauczyciel doradca metodyczny zatrudniony jest w Medycznym Studium Zawodowym im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie Ogólna liczba uczniów w szkołach zawodowych wynosiła osób (stan na 30 września 2011). W stosunku do roku 2010 była to liczba uczniów większa o 312 osób. Największym zainteresowaniem podczas rekrutacji w roku szkolnym cieszyły się zawody: technik masażysta, technik farmaceutyczny, ratownik medyczny. Trend ten utrzymuje się już przez kolejny rok. Przy 4 szkołach funkcjonowały internaty na 341 miejsc, w trzech funkcjonują stołówki. Szkoły zawodowe w roku szkolnym prowadziły kształcenie w następujących zawodach: technik masażysta, ratownik medyczny, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, technik ortopeda, technik analityk, technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, pracownik socjalny. Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz praktycznego. Podstawą zdania egzaminu z etapu pisemnego (część I i II): jest otrzymanie z części pierwszej - co najmniej 50% punktów, z części drugiej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Absolwent, który zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe tzw. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w UE. Dalej w opisie prezentowane są wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe następujących szkół: Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej, Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju, Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim, Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Następnie wyniki egzaminów Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie, Medycznego Studium Zawodowego im. Zofii Bagińskiej w Parczewie, Medyczne Studium Zawodowe w Puławach i Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie Tabela dalej przedstawia dane: liczbę absolwentów z lutego i czerwca 2012 roku, liczbę osób zgłoszonych do OKE liczba ta obejmuje wszystkich deklarujących Strona 9 z 56

10 322[06] 322[12] 514[03] przystąpienie do egzaminu pierwszy raz i kolejny (poprawki), liczbę osób które stawiły się na egzamin (przystąpiło) oraz liczbę wszystkich osób które uzyskały dyplom Jednostka oświatowa Liczba absolwentów luty/czerwiec 2012 Osoby zgłoszone do OKE Przystąpiło pisemny praktyczny pisemny praktyczny Uzyskało dyplom Biała Podlaska Biłgoraj Chełm Janów Lubelski Lublin Łuków Puławy Parczew Zamość SPPSS Ogółem Przy prezentacji wyników egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z poszczególnych szkół zastosowano następującą zasadę opisu: 1. Absolwenci pisemny - procentowy wynik zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy. 2. Absolwenci praktyczny - procentowy wynik zdających egzamin po raz pierwszy. 3. Wszyscy egzaminowani w szkole - procentowy wynik (etap pisemny i praktyczny). 4. Wynik końcowy - procentowy wynik egzaminu tzw.,,końcowy- wszyscy zdający. Wykres nr 1. Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe MSZ, w Białej Podlaskiej Wynik końcowy Absolwenci praktyczny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci pisemny Technik usług kosmetycznych 57,86% 60,74% 50,00% 48,39% Technik masażysta 47,18% 50,40% 51,43% 48,15% Ratownik medyczny 46,15% 50,00% 66,67% 68,64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Strona 10 z 56

11 322[06] 322[12] 514[03] 322[15] 513[02] Wykres nr 2. Wyniki z egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe, MSZ w Biłgoraju Wynik końcowy Absolwenci praktyczny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci pisemny Opiekun medyczny 82,35% 93,33% 100,00% 94,12% Terapeuta zajęciowy 38,83% 39,39% 36,84% 36,84% Technik usług kosmetycznych 57,86% 60,74% 78,95% 78,95% Technik masażysta 47,18% 50,40% 52,94% 48,15% Ratownik medyczny 66,67% 68,64% 92,86% 100,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Strona 11 z 56

12 322[06] 322[12] 514[03] 513[02] Wykres nr 3. Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, MSZ w Janowie Lubelskim Wynik końcowy Absolwenci praktyczny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci pisemny 100,00% Opiekun medyczny 100,00% 100,00% 100,00% Technik usług kosmetycznych 57,86% 60,74% 100,00% 100,00% 47,18% Technik masażysta 50,40% 65,22% 69,23% 66,67% Ratownik medyczny 68,64% 90,91% 90,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Strona 12 z 56

13 322[03] 322[06] 322[10] 322[12] 514[03] 322[15] 322[09] Wykres nr 4. Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, MSZ w Chełmie Wynik końcowy Absolwenci praktyczny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci pisemny Technik dentystyczny 42,86% 42,86% 42,86% 78,57% Terapeuta zajęciowy 23,08% 25,00% 38,83% 39,39% Technik usług kosmetycznych 57,86% 60,74% 77,78% 87,50% Technik masażysta 47,18% 50,40% 64,71% 68,75% Technik farmaceutyczny 58,50% 64,43% 52,78% 60,71% Ratownik medyczny 66,67% 68,64% 83,33% 90,00% Higienistka stomatologiczna 66,67% 66,67% 83,33% 83,33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Strona 13 z 56

14 322[21] 322[06] 311 [02] 322[19] 322[10] 322[12] 322[13] 514[03] 322[15] Wykres nr 5. Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, MSZ w Lublinie Absolwenci pisemny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci praktyczny Wynik końcowy Terapeuta zajęciowy 52,17% 50,00% 39,39% 38,83% Technik usług kosmetycznych 53,13% 48,57% 60,74% 57,86% Technik ortopeda 88,24% 85,00% 88,24% 85,00% Technik masażysta 50,40% 47,18% 71,88% 65,85% Technik farmaceutyczny Technik elektroradiolog 72,73% 68,12% 64,43% 58,50% 63,64% 59,18% 63,64% 59,18% Technik analityk 88,89% 88,89% 84,48% 84,75% Ratownik medyczny 55,32% 58,73% 68,64% 66,67% Opiekunka dziecięca 94,12% 84,21% 94,12% 84,21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Strona 14 z 56

15 322[01] 322[06] 322[10] 322[12] 514[03] 322[09] Wykres nr 7. Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, MSZ w Łukowie Wynik końcowy Absolwenci praktyczny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci pisemny Technik dentystyczny 91,67% 91,67% 91,67% 100,00% Technik usług kosmetycznych 57,86% 60,74% 76,47% 81,25% Technik masażysta 47,18% 50,40% 61,54% 58,33% Technik farmaceutyczny 58,50% 64,43% 70,37% 79,17% Ratownik medyczny 66,67% 68,64% 61,11% 73,33% Asystentka stomatologiczna 96,15% 96,00% 95,00% 95,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Strona 15 z 56

16 322[06] 322[10] 322[12] 322[15] Wykres nr 8. Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, MSZ w Parczewie Wynik końcowy Absolwenci praktyczny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci pisemny 38,83% Terapeuta zajęciowy 39,39% 47,06% 47,06% Technik masażysta 19,23% 21,43% 47,18% 50,40% Technik farmaceutyczny 0,00% 0,00% 31,58% 31,58% Ratownik medyczny 30,77% 36,36% 66,67% 68,64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Wykres powyżej w zawodzie technik farmaceutyczny dane dotyczą absolwentów z czerwca 2011, którzy odwołali się od wyniku egzaminu i zostali zakwalifikowanie przez OKE do zdawania w sesji zimowej tj. luty 2012, nie ma natomiast absolwentów z czerwca 2012 gdyż MSZ Parczew dokonuje naboru w tym zawodzie co dwa lata szkolne. Strona 16 z 56

17 322[01] 322[06] 322[10] 322[12] 514[03] 322[15] Wykres nr 8. Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, MSZ w Puławach Absolwenci pisemny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci praktyczny Wynik końcowy Terapeuta zajęciowy 38,46% 38,46% 39,39% 38,83% Technik usług kosmetycznych 60,74% 57,86% 85,71% 85,71% Technik masażysta 35,71% 32,14% 50,40% 47,18% Technik farmaceutyczny 39,39% 35,42% 58,50% 64,43% Ratownik medyczny 10,00% 62,50% 68,64% 66,67% Asystentka stomatologiczna 92,31% 92,31% 96,00% 96,15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Strona 17 z 56

18 322[06] 322[10] 322[12] 514[03] 322[15] Wykres nr 9. Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, MSZ w Zamościu Wynik końcowy Absolwenci praktyczny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci pisemny 38,83% Terapeuta zajęciowy 26,67% 39,39% 26,67% Technik usług kosmetycznych 57,86% 60,74% 91,67% 100,00% Technik masażysta 47,18% 50,40% 87,50% 93,33% Technik farmaceutyczny 58,50% 64,43% 55,17% 62,50% Ratownik medyczny 66,67% 68,64% 94,44% 94,12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Strona 18 z 56

19 346[04] 513[02] Wykres nr 10. Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, SPPSS w Lublinie Wynik końcowy Absolwenci praktyczny Wszyscy egzaminowani w szkole Absolwenci pisemny 92,3% Opiekun medyczny 97,1% 97,9% 97,9% 77,6% Opiekun w domu pomocy społecznej 64,3% 81,7% 80,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - egzamin dyplomowy i licencjacki Egzamin dyplomowy/licencjacki - ta formuła zdawania egzaminu dotyczy tylko Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie (KPSS). Zakończenie nauki w kolegium pracowników służb społecznych to uzyskanie przez absolwentów, po 3 letnim okresie kształcenia, dyplomu w zawodzie pracownik socjalny. Na podstawie umowy dotyczącej opieki naukowej zawartej przez Zarząd Województwa Lubelskiego z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, słuchacze KPSS po uzupełnieniu różnic programowych przystępują do obrony pracy licencjackiej na uczelni. Tabela poniżej przedstawia liczbę absolwentów, średnią ocen (w skali od 2 do 5 inna skala ocen zapis w regulaminie oceniania, dostosowanie do skali ocen uniwersytetu). Liczba słuchaczy w kolegium wg stanu na 10 października 2011 r. wynosiła 151osób. Egzamin licencjacki prowadzony jest przez komisję egzaminacyjną Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wyszczególnienie liczba absolwentów średnia ocen w % liczba osób broniących prace licencjackie średnia ocen w % Rok 2010/ , ,48 Rok 57 4, ,39 Strona 19 z 56

20 311 [02] 322[01] 322[03] 322[06] 322[09] 322[10] 322[12] 322[13] 322[15] 322[19] 322[21] 346[04] 513[02] 514[03] W dalszej części opracowania wykresy od numeru 11 do 16 prezentują analizy porównawcze wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z województwa lubelskiego na tle kraju, szkół prowadzonych przez inne organy oraz wybranych województw: pomorskiego, kujawsko - pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego oraz średnich wyników z OKE Kraków. Wykres nr 11. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe tzw. krajowe (CKE) w porównaniu z wynikami uzyskanymi w województwie lubelskim - 14 zawodów. Technik usług kosmetycznych Opiekun medyczny Opiekun w domu pomocy społecznej 60,7% 60,2% 92,6% 97,1% 89,7% 81,7% Opiekunka dziecięca Technik elektroradiolog Terapeuta zajęciowy Technik ortopeda Technik masażysta Technik farmaceutyczny Technik dentystyczny Ratownik medyczny Higienistka stomatologiczna Asystentka stomatologiczna Technik analityk 78,6% 94,1% 70,3% 63,6% 47,5% 39,4% 81,0% 88,2% 68,4% 50,4% 57,2% 64,4% 79,2% 90,0% 64,6% 68,6% 89,8% 83,3% 88,3% 93,5% 78,8% 84,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% CKE LUBELSKIE Strona 20 z 56

21 322[06] 322[12] 514[03] 322[15] 513[02] 322[03] 322[10] Ratownik medyczny Technik masażysta Technik usług kosmetycznyc h Terapeuta zajęciowy Opiekun medyczny Higienistka stomatologicz na Technik farmaceutyczn y Dwa kolejne wykresy porównują wyniki szkół uzyskane w województwie, w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego oraz innych organach prowadzących w podziale na wyniki uzyskane przez absolwentów oraz wszystkich zdających. Legenda: oznaczenie Województwo Lubelskie (szkoły publiczne i niepubliczne), oznaczenie szkoły SWL - średni wynik szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego, inne organy prowadzące - bez szkół prowadzonych przez SWL. Wykres nr 12. Wyniki egzaminów dla zawodów: technik farmaceutyczny higienistka stomatologiczna opiekun medyczny terapeuta zajęciowy technik usług kosmetycznych technik masażysta, ratownik medyczny. Województwo Lubelskie 57,14% 64,43% inne organy prowadzące 60,25% 65,28% szkoły SWL 53,88% 63,41% Województwo Lubelskie 83,33% 83,33% inne organy prowadzące 100,00% 100,00% szkoły SWL 66,67% 66,67% Województwo Lubelskie 92,31% 97,09% inne organy prowadzące 90,20% 96,81% szkoły SWL 95,00% 97,44% Województwo Lubelskie inne organy prowadzące szkoły SWL 38,83% 39,39% 38,83% 39,39% wszyscy zdający absolwenci Województwo Lubelskie 57,86% 60,74% inne organy prowadzące 53,42% 55,88% szkoły SWL 68,32% 71,81% Województwo Lubelskie 47,04% 50,40% inne organy prowadzące 32,69% 35,00% szkoły SWL 53,42% 57,65% Województwo Lubelskie 66,67% 68,64% inne organy prowadzące 42,11% 58,33% szkoły SWL 68,87% 69,43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Strona 21 z 56

22 Technik ortopeda Technik elektroradiolog Opiekunka dziecięca Opiekun w domu pomocy społecznej Technik analityk Asystentka stomatologiczn a Technik dentystyczny Wykres nr 13. Wyniki egzaminów dla zawodów: technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, technik analityk, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, technik elektroriadiolog, technik ortopeda. Województwo Lubelskie 69,20% 88,90% inne organy prowadzące 76,90% 90,00% szkoły SWL 67,26% 89,29% Województwo Lubelskie 92,63% 93,48% inne organy prowadzące 91,94% 93,22% szkoły SWL 93,94% 93,94% Województwo Lubelskie 84,75% 84,48% inne organy prowadzące 81,25% 80,65% szkoły SWL 88,89% 88,89% Województwo Lubelskie inne organy prowadzące szkoły SWL 77,61% 81,67% 78,18% 82,00% 75,00% 80,00% wszyscy zdający absolwenci Województwo Lubelskie 84,21% 94,12% 322[13] 322[19] 322[21] 346[04] 311 [02] 322[01] 322[09] inne organy prowadzące szkoły SWL Województwo Lubelskie 84,21% 94,12% 59,18% 63,64% inne organy prowadzące szkoły SWL Województwo Lubelskie 59,18% 63,64% 85,00% 88,24% inne organy prowadzące szkoły SWL 85,00% 88,24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Strona 22 z 56

23 311 [02] 322[01] 322[03] 322[06] 322[09] Wykresy nr 14,15,16 to porównanie wyników krajowych (CKE) i wybranych województw: pomorskiego, kujawsko - pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego, małopolskiego, z uwzględnieniem lubelskiego oraz średnich wyników z OKE Kraków. Wykres nr 14. Zestawienie wyników egzaminów w zawodach: technik dentystyczny,ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik analityk 79,2% Technik dentystyczny 90,5% 90,5% 90,0% Ratownik medyczny 30,8% 64,6% 56,2% 51,6% 68,1% 78,6% 70,4% 72,2% 68,6% CKE Higienistka stomatologiczna 89,8% 87,2% 93,3% 81,5% 87,0% 96,6% 92,1% 83,3% POMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE Asystentka stomatologiczna 88,3% 83,2% 95,1% 90,5% 72,4% 87,1% 91,4% 90,3% 93,5% OKE_KRAKÓW LUBELSKIE Technik analityk 55,6% 52,4% 78,8% 88,2% 85,3% 88,9% 92,3% 81,4% 84,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Strona 23 z 56

24 322[10] 322[12] 322[13] 322[15] 322[19] Wykres nr 15. Zestawienie wyników egzaminów w zawodach: technik elekroradiolog, terapeuta zajęciowy, technik ortopeda, technik masażysta, technik farmaceutyczny. 70,3% Technik elektroradiolog 95,8% 91,2% 85,2% 78,1% 63,6% Terapeuta zajęciowy Technik ortopeda Technik masażysta 47,5% 57,7% 75,0% 37,5% 40,0% 85,7% 44,4% 39,4% 81,0% 88,2% 88,2% 68,4% 71,2% 59,7% 59,3% 64,8% 65,1% 66,0% 60,1% 50,4% CKE POMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE OKE_KRAKÓW LUBELSKIE Technik farmaceutyczny 57,2% 42,6% 40,6% 59,1% 28,9% 75,4% 75,9% 71,7% 64,4% 0% 20% 40% 60% 80%100%120% Strona 24 z 56

25 322[21] 346[04] 513[02] 514[03] Wykres nr 16. Zestawienie wyników egzaminów w zawodach: technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, Technik usług kosmetycznych 60,2% 64,6% 43,3% 69,3% 65,0% 68,6% 68,4% 66,2% 60,7% Opiekun medyczny Opiekun w domu pomocy społecznej 92,6% 88,5% 86,8% 93,8% 97,2% 98,4% 93,7% 95,8% 97,1% 89,7% 92,3% 80,0% 93,0% 98,0% 92,3% 89,5% 88,4% 81,7% CKE POMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE OKE_KRAKÓW LUBELSKIE Opiekunka dziecięca 21,4% 78,6% 82,1% 63,5% 90,5% 79,6% 82,1% 83,0% 94,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%120% Strona 25 z 56

26 31 sierpnia 2012 roku zakończyła się realizacja projektu pn. Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który objął sieć szkolnictwa regionalnego zawodowego. Priorytetem projektu było wprowadzenie działań powodujących wzrost jakości i rozwój usług edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT, realizację kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, wyposażenie szkół i kolegium służb społecznych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) podnoszące jakość kształcenia oraz modernizacja oferty kształcenia zawodowego przez wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego (technik dentystyczny) i dostosowaniu jej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Końcowa wartość projektu wydatki kwalifikowane od początku realizacji projektu ,60 zł. (98,74% planu). W ramach projektu trwającego od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2012 roku: Dokonano modernizacji oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie 10 programów rozwojowych szkół. Dostosowano ofertę szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy, uruchomiono kształcenie w nowym zawodzie - technik dentystyczny. Dokonano adaptacji pomieszczeń i wyposażono pod względem technicznym 2 pracownie zawodowe ( Chełm i Łuków) w specjalistyczny sprzęt medyczny do kształcenia z 16 stanowiskami dla ucznia oraz 2 stanowiskami dla nauczyciela. Doposażono pracownie zawodowe specjalistyczne: 3 dla zawodu opiekun medyczny, planowano 6 a doposażono 7 dla zawodu technik farmaceutyczny oraz 1 dla zawodu technik ortopeda. Spopularyzowano kształcenie zawodowe i kształcenie w zawodach profesjonalnego pomagania oraz dostosowano ofertę do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, podniesiono atrakcyjność oferowanego kształcenia zawodowego - nabór do szkół zawodowych (MSZ, KPSS) wzrósł. Liczba uczniów od 2009 (2038) do 2012 r.- (2 850) wzrosła o 812 osób. Wyposażono uczniów w umiejętności i kwalifikacje specjalistyczne, które wpłynęły na ich konkurencyjność zawodową z zakresu: tworzenia stron www, obróbki grafiki, posługiwania się terminologią zawodową w języku angielskim, wzmocnienia umiejętności pracy z klientem poprzez różne formy arteterapii, porozumiewania się z osobami z dysfunkcją słuchu i mowy (podstawy języka migowego), ratowania życia z wykorzystaniem defibrylatora, stosowania masażu sportowego, stosowania masażu kosmetycznego oraz do wykonywania zadań kuratora społecznego, ratownika wodnego/ratownika WOPR, ochrony radiologicznej pacjenta, opiekuna kolonijnego. Strona 26 z 56

27 4. Zakłady kształcenia nauczycieli nauczycielskie kolegia języków obcych (NKJO) Województwo Lubelskie prowadzi trzy zakłady kształcenia nauczycieli w: Chełmie, Puławach i Zamościu. Nauczycielskie kolegia języków obcych kształcą w specjalnościach: język angielski i niemiecki. W roku szkolnym dysponowały 50,89 (w poprzednim roku 58,72) etatami pedagogicznymi 74 osoby (w poprzednim roku 79 osób) (w tym: nauczyciele dyplomowani - 19,05 etatu, nauczyciele mianowani 22,53 etatu, nauczyciele kontraktowi 9,04 etatu, nauczyciele stażyści 0,27 etatu), oraz 27,38 etatami niepedagogicznymi (32 osoby).jeden nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. W roku szkolnym w trzech kolegiach kształciło się 279 słuchaczy, liczba absolwentów wyniosła 73 osoby (w tym 67 osób specjalność język angielski, 6 osób specjalność język niemiecki), do obrony pracy licencjackiej przystąpiło 70 osób. Zmiana przepisów prawnych tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła zapis, iż zawarte porozumienia przez organy prowadzące kolegia z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 2015 r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu zgodnie z przepisami zostało objęte opieką naukowo dydaktyczną sprawowaną przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie do 30 września 2014 roku, tylko dla tych słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w Kolegium od roku szkolnego. Pismem o sygn. KTK-s /2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. skierowanym do dyrektora ZKN w Zamościu, władze Uczelni poinformowały, iż UMCS w Lublinie będzie sprawował opiekę naukowo dydaktyczną nad słuchaczami i absolwentami Kolegium, rekrutowanymi po raz ostatni w roku szkolnym. Opieka ta nie obejmuje przyszłych roczników słuchaczy. W związku z powyższym, Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą Nr XX/270/2012 z dnia 19 marca 2012 r. wyraził zamiar likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zamościu z dniem 30 września 2014 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli, organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji Kolegium zawiadomić słuchaczy, właściwego kuratora i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz uzyskać pozytywną opinię ministra. Pismem sygn. DS-WKN-DD /12 z dnia 13 kwietnia 2012 r. Minister Edukacji Narodowej sprawujący nadzór pedagogiczny nad zakładami kształcenia nauczycieli wyraził pozytywną opinię w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zamościu z dniem 30 września 2014 roku, tj. po zakończeniu przez obecnych słuchaczy cyklu kształcenia. Ostatecznie Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą Nr XXIV/405/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. podjął uchwałę likwidującą Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu z dniem 30 września 2014 r. Strona 27 z 56

28 Tabela nr1. Liczba słuchaczy i absolwentów NKJO w roku szkolnym 2011 /2012 Nazwa specjalności NKJO Liczba słuchaczy Liczba absolwentów j. niemiecki I rok Chełm 14 - j. niemiecki III rok Chełm 6 6 Razem 20 6 j. angielski I rok Chełm 58 - Puławy 46 - Zamość 16 - j. angielski II rok Chełm 20 - Puławy 29 - Zamość 10 - j. angielski III rok Chełm Puławy Zamość Razem Warunkiem uzyskiwania przez słuchaczy kolegiów językowych tytułu licencjata jest opieka naukowo dydaktyczna sprawowana przez uczelnie wyższe, i tak nad: NKJO w Chełmie opiekę naukowo dydaktyczną sprawuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, NKJO w Puławach opiekę naukowo dydaktyczną sprawuje Uniwersytet Warszawski, NKJO w Zamościu opiekę naukowo dydaktyczną sprawuje Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wyniki egzaminu dyplomowego i licencjackiego prezentowane w tabeli odnoszą się do ocen uzyskanych podczas obrony pracy dyplomowej na poziomie,,szkoły- NKJO oraz ocen z obrony pracy licencjackiej, bronionej przed komisjami z uczelni patronackich. Oceny podane są w skali od 2 do 5. Skala ocen stosowana przez NKJO to zapis z regulaminów kształcenia i oceniania, dostosowanie do skali ocen uniwersytetów sprawujących opiekę naukowo - dydaktyczną nad nauczycielskimi kolegiami języków obcych. Tabela nr 2. Wyniki egzaminu dyplomowego/licencjackiego w NKJO w roku szkolnym Specjalność NKJO Liczba absolwentów Średni wynik (ocena) Liczba osób broniących prace licencjackie Średni wynik (ocena) język niemiecki Chełm 6 4,50 5 4,25 Ogółem 6-5 4,25 język angielski Chełm 26 5, ,50 język angielski Puławy 19 3, ,20 język angielski Zamość 22 4, ,00 Ogółem 67 4, ,90 Strona 28 z 56

29 5. Biblioteki Pedagogiczne Samorząd Województwa Lubelskiego prowadzi 4 biblioteki pedagogiczne. Siedziby główne bibliotek znajdują się w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu. Biblioteki Pedagogiczne prowadzą filie i tak: 1) Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej - trzy filie (Łuków, Parczew, Radzyń Podlaski), 2) Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie jedna filia (Włodawa), 3) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie 8 filii (Bełżyce, Bychawa, Janów Lubelski, Kraśnik, Lubartów, Opole Lubelskie, Puławy, Ryki), 4) Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu trzy filie (Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski). Podstawowe zadania statutowe bibliotek pedagogicznych to: gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej. Biblioteka pedagogiczna gromadzi dokumenty piśmiennicze (rękopisy, druki, książki, czasopisma) elektroniczne, dźwiękowe i multimedialne, zajmuje się ich opracowaniem i udostępnianiem tych zbiorów. Zgodnie z postanowieniami statutu kompletuje w szczególności: tytuły z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych planami nauczania, programy nauczania, podręczniki szkolne i akademickie, materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu lubelskiego, literaturę piękną współczesną, dzieła klasyki światowej, lektury dla uczniów, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W roku szkolnym liczba nauczycieli zatrudnionych w bibliotekach wynosiła 113 osób; w tym nauczyciele: dyplomowani 61,00 etatów, mianowani 36,00 etatów, kontraktowi 16,00 etatów. Pracownicy niepedagogiczni - 47,40 etatu (52 osoby). Dwóch nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. Ogółem cztery biblioteki posiadają: pozycji książkowych, pozycji multimedialnych, czasopism. Tabela nr 1. Porównanie ogólne zbiorów czterech bibliotek wraz z filiami rok 2010 i Rok Ogólna liczba książek Ogólna liczba zbiorów audiowizualnych Ogólna liczba czasopism Strona 29 z 56

30 Łączna liczba poszczególnych rodzajów zbiorów Ogólna liczba czasopism Ogólna liczba zbiorów audiowizualnych rok 2010 rok Ogólna liczba książek Tabela nr 2. Zbiory i udostępnianie zestawienie w latach 2010 i 2011 Wyszczególnienie Biała Podlaska Chełm Lublin Zamość liczba czytelników porównanie z 2010 r. (spadek lub wzrost w %) wzrost o 5,8% spadek o 8,5 % spadek o 10,3 % wzrost o 3,53% liczba odwiedzin porównanie z 2010 r. (spadek lub wzrost w %) liczba wypożyczeń porównanie z 2010 r. (spadek lub wzrost w %) spadek o 7,69 % spadek o 3% wzrost o 2,8% wzrost o 4,28% spadek o 7,39 wzrost o 3,9% spadek o 1,9 % wzrost o1,25% Strona 30 z 56

31 Rok 2011 wybrane wyniki pracy bibliotek pedagogicznych liczba wypożyczeń Zamość liczba odwiedzin Lublin Chełm Biała Podlaska liczba czytelników Tabele znajdujące się dalej w opracowaniu przedstawiają szczegóły dotyczące zbiorów biblioteki oraz ich udostępniania, zestawienie obszarów działalności bibliotek pedagogicznych w roku 2011 wg klasyfikacji rodzajowej. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Zbiory (2011) Rodzaj zbiorów Liczba zbiorów Liczba wypożyczeń Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Ogółem wraz z filiami książki czasopisma zbiory audiowizualne książki czasopisma zbiory audiowizualne Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Zbiory (2011) Rodzaj zbiorów Liczba zbiorów Liczba wypożyczeń Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Ogółem wraz z filiami książki czasopisma zbiory audiowizualne książki czasopisma zbiory audiowizualne Strona 31 z 56

32 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Zbiory (2011) Rodzaj zbiorów Liczba zbiorów Liczba wypożyczeń Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Ogółem wraz z filiami książki czasopisma zbiory audiowizualne książki czasopisma zbiory audiowizualne Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. KEN w Lublinie Zbiory (2011) Rodzaj zbiorów Liczba zbiorów Liczba wypożyczeń Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Ogółem wraz z filiami książki czasopisma zbiory audiowizualne książki czasopisma zbiory audiowizualne Biblioteki pedagogiczne dysponują stale aktualizowanym warsztatem informacyjnobibliograficznym, dostosowywanym do potrzeb środowiska oświatowego. Stanowi on bazę dla czytelników poszukujących materiałów do prac dyplomowych, magisterskich, konferencji, referatów i służy nauczycielom pomocą w rozwiązywaniu problemów w pracy dydaktycznowychowawczej. Biblioteki pedagogiczne budują warsztat informacyjny bibliotek w programach bibliotecznych MAK BN w formacie MARC 21oraz LIBRA. Przy opracowaniu zbiorów wykorzystywane są następujące bazy biblioteczne: FIDKAR Multiwyszukiwarka dla Komputerowych Baz Bibliotecznych. KARO Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich. NUKAT Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny. BIBLIOGRAFIKON program umożliwiający robienie przypisów i bibliografii do pracy pamiętając przy tym o wszystkich potrzebnych znakach. W Bibliotekach Pedagogicznych działają Internetowe Centra Informacji Multimedialnej (ICIM), dające możliwość uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostęp do Internetu. Działalność środowiskowa, kulturalna i wydawnicza nauczycieli bibliotekarzy pedagogicznych jest bardzo różnorodna. Biblioteki były organizatorami licznych konkursów (w tym o zasięgu ogólnopolskim) plastycznych, recytatorskich, literackich skierowanych do dzieci i młodzieży. Uczestniczyły w lokalnym życiu oświatowo-kulturalnym, współorganizując konferencje dla nauczycieli i seminaria dla bibliotekarzy, uczestnicząc w obchodach ważnych wydarzeń i rocznic, wspierając istotne dla środowiska inicjatywy. W oparciu o programy własne Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej zrealizowała zajęcia z edukacji regionalnej dla uczniów klas młodszych szkół podstawowych oraz szkoły Strona 32 z 56

33 specjalnej, zajęcia z edukacji europejskiej dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Biblioteka również prowadziła i nadal prowadzi zajęcia biblioteczne dla uczniów na wszystkich etapach kształcenia np. Janusz Korczak Król dzieci czy Józef Ignacy Kraszewski da się lubić. Z kolei Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zorganizowała konferencję pn.: Biblioteka animatorem działań edukacyjnych w środowisku lokalnym książka elementem kultury narodowej, cieszącą się dużym zainteresowaniem nauczycieli bibliotekarzy. Uczestniczyła w Targach Książki w Warszawie. Dzięki temu pozyskano bezpłatne publikacje oraz nawiązano nowe kontakty z wydawcami. Na uwagę zasługuje działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, w ubiegłym roku szkolnym uczestniczyła w trzech projektach. Pierwszy projekt dotyczył edukacji i animacji, drugi skierowany był na wspieranie edukacji cyfrowej 50 +, natomiast trzeci projekt był opracowany przez 25 nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i dotyczył edukacyjnych zasobów Internetu. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu wykazali się aktywnością w pracy 2 zespołów ogólnopolskich: (Międzybibliotecznego zespołu do spraw JHP dla bibliotek pedagogicznych, Zespołu do spraw bibliografii regionalnej przy ZG SBP). Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu jest 1 z 13 bibliotek w Polsce i jedyną biblioteką pedagogiczną opracowującą rekordy do bazy czasopism dla Biblioteki Narodowej. Wszystkie biblioteki pedagogiczne w ramach obchodów Patrona Roku 2012 opracowały i zrealizowały projekty edukacyjne. Obchody Roku Korczakowskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej opracowała i zorganizowała projekt edukacyjny Korczakowska wizja dzieciństwa pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego i prezydenta Miasta Biała Podlaska. W ramach projektu biblioteka zorganizowała sympozjum dla nauczycieli, oraz przygotowano wystawę i konferencję związaną z projektem. Biblioteki organizują i prowadzą w szczególności: otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, projekcje filmowe, wystawy okolicznościowe, tematyczne i artystyczne oraz spotkania autorskie. Promują i inspirują edukację czytelniczą i medialną. przygotowując materiały dydaktyczne, aktualizując warsztat informacyjno-bibliograficzny. Poniższa tabela przedstawia zestawienie sześciu zasadniczych obszarów działalności bibliotek pedagogicznych (Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość) w roku 2011 według klasyfikacji rodzajowej tj.: edukacja regionalna, edukacja czytelnicza i medialna, edukacja europejska, edukacja prozawodowa - Centrum Informacji Multimedialnej, współpraca z nauczycielami, szkołami, placówkami, stowarzyszeniami, uczelniami, lekcje biblioteczne - zajęcia edukacyjne. Strona 33 z 56

34 Liczba spotkań Liczba odbiorców Liczba spotkań Liczba odbiorców Liczba spotkań Liczba odbiorców Liczba spotkań Liczba odbiorców Tabela nr 3. Zestawienie obszarów działalności bibliotek pedagogicznych w roku 2011 według klasyfikacji rodzajowej. BIBLIOTEKI Obszar działalności placówki/rodzaje Biała Podlaska Chełm Lublin Zamość Edukacja regionalna Edukacja czytelnicza i medialna Edukacja europejska Edukacja pro zawodowa - Centrum Informacji Multimedialnej Współpraca z nauczycielami, szkołami, placówkami, stowarzyszeniami, uczelniami, itp. Lekcje biblioteczne - zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wystawy) Razem Strona 34 z 56

35 6. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli LSCDN jest placówką doskonalenia wyspecjalizowaną w organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dysponuje ogółem 99,97 etatami, w tym 36,77 pedagogicznych i 63,20 niepedagogicznych. Celem Centrum jest wszechstronne wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli poszczególnych specjalności wszystkich typów i rodzajów szkół i placówek, a w szczególności: doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły i placówki oraz innych podmiotów edukacyjnych, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami poprzez między innymi konsultacje, szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, ekspertyzy i doradztwo. LSCDN współdziała z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie tworzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli oraz w ramach nadzoru pedagogicznego sprawuje nadzór pedagogiczny nad powołanymi doradcami. Centrum może realizować inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli powierzone przez organ prowadzący oraz realizować projekty edukacyjne dla uczniów, współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. W wykonywaniu zadań statutowych: obowiązkowych i dodatkowych, LSCDN stale współpracuje z wieloma instytucjami prowadzącymi działalność o charakterze oświatowym, ośrodkami doskonalenia w kraju, JST, uczelniami, instytucjami naukowymi, fundacjami i organizacjami społecznymi. W ramach tej współpracy realizuje szereg przedsięwzięć edukacyjnych np. projekty, seminaria, konferencje, kursy. Od dwóch lat w Centrum funkcjonuje platforma edukacyjna służąca kształceniu zdalnemu (e-learning). W 2011 roku zorganizowano różnorodne formy doskonalenia, które można podzielić na dwie zasadnicze części: zadania statutowe obowiązkowe i dodatkowe. Zadania statutowe obowiązkowe Do obowiązkowych zadań Centrum należy: opracowywanie we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie; Przygotowanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców metodycznych. W roku 2011 przeszkolono 243 nauczycieli o 55,76 % więcej niż w roku poprzednim liczba grup liczba godzin liczba absolwentów/uczestników Strona 35 z 56

36 W ramach tych zadań zostały ujęte również 2 kursy doskonalące zorganizowane na podstawie Uchwały Nr XXXI/518/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli w 2011 roku dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie. Kursy skierowane były do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubelskie. Lp. Nazwa kursu Liczba grup Liczba godzin Liczba absolwentów / uczestników 1 Edukacja interaktywna i medialna Zarządzanie finansami publicznymi w jednostce oświatowej Razem zadania zlecone Przygotowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów prowadzących szkołę i placówkę oraz pracowników organu sprawującego nadzór pedagogiczny liczba grup liczba godzin liczba absolwentów/uczestników Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek. Strona 36 z 56

37 liczba grup liczba godzin liczba absolwentów/uczestników Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. W poniższym wykresie przedstawiono zakres realizacji tych zadań w stosunku do roku 2010 o 2,71 % liczba grup liczba godzin liczba absolwentów/uczestników Zadania dodatkowe - na zadania dodatkowe składają się inne niż wykazane wyżej kursy doskonalące, w tym np. szkolenia BHP, szkolenia zespołów nauczycielskich, kursy nadające uprawnienia, granty Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz kursy kwalifikacyjne. Strona 37 z 56

38 Lp. Forma Zadania dodatkowe w 2011 r. Liczba grup Liczba godzin Liczba absolwentów/ uczestników 1 Kursy doskonalące Szkolenia zespołów nauczycielskich Kursy nadające uprawnienia Granty Lubelskiego Kuratora Oświaty Kursy kwalifikacyjne Razem zadania dodatkowe Zadania dodatkowe w latach Liczba grup 3000 liczba godzin liczba absolwentów/uczestników Szkolenia realizowanie w formie rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich organizowane były na podstawie zgłoszeń wpływających od szkół/placówek i adresowane do odbiorcy zbiorowego. W dniu 29 lipca 2011 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty a Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w następujących zakresach: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Strona 38 z 56

39 projektowanie rozwoju szkoły/placówki oraz budowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości z wykorzystaniem autoewaluacji i awansu zawodowego nauczycieli. zadania dyrektora szkoły/placówki w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. świadome kierowanie rozwojem ucznia. wykorzystanie wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów w planowaniu i realizacji procesu kształcenia: analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych. stosowanie przepisów Kpa, Kpc, Kpk i KriO w pracy dyrektora szkoły/placówki. Dodatkowo w dniu 24 listopada 2011 r. zawarto jeszcze 2 umowy na zorganizowanie następujących szkoleń: organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, rola i zadania dyrektora szkoły w systemie kontroli zarządczej. Kursy realizowane w roku 2011 organizowane były na podstawie zgody wydanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz zgodnie z programami kursów kwalifikacyjnych wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Numer ewidencyjny Nazwa kursu kwalifikacyjnego Miejsce realizacji Liczba grup Liczba godzin Liczba absolwentów / uczestników I/OZ/2011 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lipca 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 Kurs kwalifikacyjny metodyka wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 LSCDN Oddział Zamość II/CD/2011 LSCDN Lublin III/OZ/2011 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 października 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 LSCDN Oddział Zamość IV/OZ/2011 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 października 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 LSCDN Oddział Zamość Strona 39 z 56

40 V/CD/2011 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 kwietnia 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 LSCDN Lublin VI/CD/2011 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 kwietnia 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 LSCDN Lublin VII/OZ/2011 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (program rozszerzony), zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 kwietnia 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 LSCDN Oddział Zamość VIII/OZ/2011 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 kwietnia 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 LSCDN Oddział Zamość IX/CD/2011 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 października 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 LSCDN Lublin X/OB/2011 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2011 r. wyrażona pismem: WSA GG LSCDN Oddział Biała Podlaska XI/CD/2011 XII/CD/2011 XIII/CD/2011 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 maja 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2011 Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2011 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, zgoda Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 października 2010 r. wyrażona pismem: WSA.GG /2010 LSCDN Lublin LSCDN Lublin LSCDN Lublin Razem kursy kwalifikacyjne Strona 40 z 56

41 Wykres :Liczba osób przeszkolonych w latach z podziałem na zadania statutowe i dodatkowe Zadania statutowe Zadania dodatkowe Wykres : Liczba przeszkolonych osób w podziale na odbiorców indywidualnych i zbiorowych w latach odbiorca zbiorowy odbiorca indywidualny Strona 41 z 56

42 % do roku ubiegłego % do roku ubiegłego % do roku ubiegłego % do roku ubiegłego % do roku ubiegłego % do roku ubiegłego % do roku ubiegłego % do roku ubiegłego 7. Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez Województwo Lubelskie Zestawienie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji i dotacji oraz zmiany parametrów statystycznych potrzebnych do obliczania wysokości subwencji oświatowej, wysokość kwoty brakującej subwencji w zł i % w latach od 2008 do 2011 Wyszczególnienie SUBWENCJA OŚW.WSTĘPNA ,04% ,58% ,10% ,10% zmniejszenia/zwiększenia ,32% ,86% ,95% ,92% SUBWENCJA OŚW.OSTATECZNA ,25% ,11% ,14% ,43% zw/zmn. subwencji w %% -3,36% -4,72% -3,77% -2,59% Zwiększenia subw.z art.20 i art Zw.subw. na wyposażenie Zw. z tyt. Zwiększenia zadań.los, rem RAZEM ZWIĘKSZENIA Z REZERWY SUBWENCJI Dotacja na awans ,75% ,11% ,52% ,50% Dotacja na monitoring 08 r RAZEM DOTACJE ,75% ,92% ,52% ,50% RAZEM DOCHODY ,11% ,05% ,58% ,13% Liczba fiz. uczniów w jednostkach WL wg sprawozdań SIO ,61% ,67% ,93% ,40% Zmiana liczby uczniów Zadania pozaszkolne - liczba uczniów w województwie ,29% ,71% ,94% ,40% Zmniejszenie liczby uczniów w województwie w osobach Di współczynnik 0, ,33% 0, ,13% 0, ,09% 0, ,00% Zestawienie wydatków w poszczególnych rodzajach jednostk oświatowych w latach od 2008 do 2011 Wyszczególnienie Szkoły specjalne ,13% ,15% ,30% ,95 8,02% Szkoły zawodowe ,53% ,24% ,20% ,17 15,08% Kolegia Pracowników Służb Społecznych Zakłady kształcenia nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pozostała działalność ,06% ,17% ,13% ,24 6,72% ,27% ,96% ,17% ,52-1,62% ,24% ,54% ,90% ,90 3,36% ,16% ,10% ,24% ,65 5,18% ,91% ,74% ,27% ,92-29,06% RAZEM WYDATKI dz ,68% ,04% ,24% ,35 8,63% Internaty i bursy szkolne ,07% ,96% ,81% ,90% RAZEM WYDATKI dz ,07% ,96% ,81% ,90% RAZEM WYDATKI 801 plus 854 RÓŻNICA DOCHODYminus WYDATKI % NIEDOBORU SUBWENCJI ,55% ,15% ,80% ,97 7,91% ,92% ,69% ,92% ,07% -19,54% -18,02% -11,02% -9,19% Strona 42 z 56

43 Poniższe wykresy obrazują finansowanie jednostek oświatowych z części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Lubelskiego w latach od 2008 do Jak wskazują dane na poniższym wykresie w roku 2011 finansowanie z subwencji 90,81 % było wyższe niż w roku 2010 i poprzednich. Dofinansowanie z innych dochodów województwa wyniosło 9,19 % wydatków w roku 2011, tj zł. Dochody z subwencji i dotacji Wydatki Brak Sub.w zł % Doch./Wyd. % braku Sub. 100% 80,46% 81,98% 88,98% 90,81% 80% 60% 40% % 0% -20% ,54% -18,02% -11,02% -9,19% 2008 r r. 2010r. 2011r. Dofinansowanie w roku 2011 w stosunku do dofinansowania z roku 2010 zmalało z 11,02 % do 9,19 %. Jednocześnie w 2010 i 2011 roku nie było konieczności dofinansowywania internatów oraz szkół medycznych. -13,85% -14,81% szkoły przy ZOZ 0,50% 6,02% szkoły zawodowe -26,42% -38,69% -16,41% -16,41% -16,41% -95,64% -44,23% -45,36% -16,27% -16,27% -16,27% -94,69% KPSS NKJO LSCDN Doskonalenie n-li poza LSCDN biblioteki pedagogiczne pozostała działalność 9,57% 17,81% internaty -11,02% -9,19% ŁĄCZNIE 2011r. % dofinansowania/nadwyżki 2010r. % dofinansowania/nadwyżki Strona 43 z 56

44 W roku 2011 na wydatki jednostek oświatowych przeznaczono kwotę ,97 złotych - 93,15 % planu. Na poszczególne rodzaje jednostek przeznaczono kwoty ilustrowane na poniższym wykresie. Dofinansowanie ze środków innych niż część oświatowa subwencji wyrażono w złotych. Finansowanie szkół zawodowych medycznych oraz internatów w całości było z subwencji oświatowej. 2011r. dofinansowanie/nadwyżka w zł 2011r. subwencja 2011r. wykonanie internaty , ,62 (30 838,92) pozostała działalność 1 730, ,92 ( ,91) biblioteki pedagogiczne , ,65 (33 926,80) Doskonalenie n-li poza LSCDN , ,85 ( ,30) LSCDN , ,05 ( ,11) NKJO , ,52 ( ,72) KPSS , ,24 szkoły zawodowe , , ,17 ( ,73) szkoły przy ZOZ , , Strona 44 z 56

45 szkoły przy ZOZ szkoły zawodowe KPSS NKJO LSCDN Doskonalenie n-li poza LSCDN biblioteki pedagogiczne pozostała działalność internaty ŁĄCZNIE 2011 rok % dofinansowania "pozasubwencyjnego" 40,00% 20,00% 0,00% -14,81% 6,02% -16,27% -16,27% -16,27% 17,81% -9,19% -20,00% -40,00% -44,23% -45,36% -60,00% -80,00% -94,69% -100,00% -120,00% Poniżej przedstawiono wykres obrazujący wydatki na poszczególne rodzaje jednostek oświatowych uwzględniający ich procentowy udział w wydatkach ogółem na oświatę. Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe r ,97 zł Biblioteki pedagogiczne ,65 18,83% Pozostała działalność ,92 0,07% Internaty ,62 4,69% Szkoły przy ZOZ ,95 8,01% LSCDN ,90 11,07% Szkoły zawodowe ,17 42,92% Zakłady kszt.n-li ,52 10,26% KPSS ,24 4,15% Kolejny wykres obrazuje, że główne wydatki w jednostkach oświatowych to wynagrodzenia i składki - 82,63 % planu wydatków. Wydatki statutowe stanowią 16,77 % Strona 45 z 56

46 wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,60 %. Wydatków majątkowych nie ponoszono. Udział % grup wydatów w wydatkach ogółem w typie jednostki r. wynagr i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe wydatki majątkowe 0,60% Razem 82,63% 16,77% 0,31% 0,00% Internaty 73,28% 26,41% 0,00% Pozostała 0,00% 11,67% 88,33% działalność 0,00% Bibl.Pedagog 0,30% 81,34% 18,36%. 0,00% 0,27% LSCDN 85,31% 14,42% 0,00% 0,58% Zakł.kszt.n-li. 88,10% 11,32% 0,52% 0,00% KPSS 76,93% 22,54% 0,00% Sz.zawodow 0,53% 81,76% 17,71% e 0,00% 2,36% Sz.ZOZ 88,61% 9,03% 0,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Na następnym wykresie przedstawione są wydatki na uczniów/słuchaczy w poszczególnych rodzajach jednostek oraz korelację między liczbą uczniów i kosztem kształcenia w latach od 2007 do 2011.Daje się zauważyć stały wzrost kosztów kształcenia uczniów. Najwyższy koszt kształcenia dotyczy słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół przy zakładach opieki zdrowotnej. Natomiast w szkołach medycznych wydatki na 1 ucznia zmniejszyły się na skutek zwiększonego naboru i liczniejszych oddziałów. Wydatki na utrzymanie ucznia w internatach zmniejszyły się. Internaty NKJO KPSS Sz.zawodowe Szk.przy ZOZ Wydatki na 1 ucznia (bez remontów), średnioroczne, od roku 2007 do roku , , , , , , , , , , r , , r , , , r , r ,69 158, r , , , , , , , Strona 46 z 56

47 Poniższe wykresy obrazują zależność między średnią liczbą uczniów a wzrostem kosztów kształcenia w latach w poszczególnych rodzajach jednostek daje się zauważyć spadek liczby uczniów i wzrost wydatków z przeznaczeniem na kształcenie jednego ucznia zł zł zł zł zł Średni koszt kształcenia i średnia liczba uczniów w szkołach przy zakładach opieki zdrowotnej (Krasnobród, Lublin, Puławy) w latach od 2006 do 2011 średni koszt śr.l. uczniów , ,03 zł 305,67 302, ,10 zł ,24 zł ,57 zł 295, ,71 zł zł zł 5 358,87 zł 284,67 284, zł zł 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 270 Średnioroczna liczba uczniów oraz koszt kształcenia 1 ucznia w latch w szkołach zawodowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie 9 000, , , , , , , Rozdz. średni koszt Rozdz. śr.l. uczniów 8 158, , , , , , , ,00 0, r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. Strona 47 z 56

48 Średni koszt kształcenia i średnia liczba uczniów w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w latach od 2006 do zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 5 358,86 zł ,69 zł średni koszt śr.l. uczniów ,22 zł 6 311,21 zł ,33 zł 4 938,27 zł r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. Średni koszt kształcenia i średnia liczba uczniów i w zakładach kształcenia nauczycieli (Chełm, Puławy i Zamość) w latach od 2006 do ,25 603, ,18 zł ,03 zł ogółem 477, ,82 zł ,03 zł 397,00 ZKN l. uczniów ,11 zł ,61 zł 345, r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r , zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Średni koszt utrzymania i liczba mieszkańców internatów (przy MSZ Chełm, Lublin, Łuków, Parczew, Biłgoraj oraz NKJO w Chełmie) w latach od 2006 do ,80 zł 4 524,63 zł średni koszt 5 946,01 zł 6 099,32 zł 392 l.mieszkańców ,89 zł 5 523,76 zł 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r Strona 48 z 56

49 Poniższy wykres obrazuje wysokość otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej na poszczególne rodzaje jednostek po rozdzielenia LSCDN i bibliotek pedagogicznych (oba rodzaje jednostek mają naliczaną subwencję łącznie; wg wagi 0,008 mnożonej przez liczbę uczniów w województwie, współczynnik Di oraz standard A). Nalicznie subwencji na poszczególne rodzaje jednostek oświatowych w 2011r zł pozostała działalność; zł- ; 0,00% internaty; ,88 ; 6,08% szkoły specjalne; ,22 ; 7,51% biblioteki pedagog; zł ,74 ; 17,37% dosk.n-li; ,05 ; 0,40% LSCDN; ,75 ; 9,81% nkjo; zł ,41 ; 6,17% kpss; zł ,52 ; 2,55% szkoły zawodowe; ,55 ; 50,11% Strona 49 z 56

50 8. Finansowanie jednostek oświatowych z dochodów na rachunkach wydzielonych tych jednostek w roku XII Ogółem zgromadzono ,75 zł dochodów. Najwięcej dochodów własnych zgromadziło Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 43,59 % dochodów zgromadzonych przez wszystkie jednostki, najmniej nauczycielskie kolegia języków obcych 1,94 % dochodów ogółem. Rachunek wydzielony dochodów jednostek oświatowych wykonanie dochodów w 2011 r. 31 XII ,75 zł Internaty (5); ,91 ; 30,07% Sz.medyczne (6); ,07 ; 10,85% KPSS; ,42 ; 7,45% NKJO (3); ,24 ; 1,94% Bibl.Ped.(4); ,20 ; 6,10% LSCDN; ,91 ; 43,59% Wydatki jednostek z konta dochodów własnych wynosiły ogółem ,50 złotych. Na kontach pozostało 31 XII 2011r ,25 zł środki te odprowadzono na konto dochodów Województwa Lubelskiego. Rachunek wydzielony dochodów jednostek oświatowych wykonanie wydatków w 2011 r. 31 XII ,50 zł Internaty (5); ,84 ; 30,28% Sz.medyczne (6); ,02 ; 10,17% KPSS; ,78 ; 7,50% NKJO (3); ,01 ; 1,96% Bibl.Ped.(4); ,94 ; 6,15% LSCDN; ,91 ; 43,95% Strona 50 z 56

51 Tytuł osi 9. Zatrudnienie i wynagradzanie w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie w 2011 roku Poniższe wykresy przedstawiają średniorocznie zatrudnienie w etatach nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w poszczególnych rodzajach jednostek oświatowych w 2011 roku oraz średnie wynagrodzenia. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2011 r. 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Sz. ZOZ Sz. zawodo we KPSS NKJO LSCDN B.Ped. Internat y razem PED. 48,76 246,71 20,11 50,29 36,77 114,16 12,96 529,76 NPED 4,75 96,09 8,00 26,46 63,20 48,23 33,50 280,23 Razem 53,51 342,80 28,11 76,75 99,97 162,39 46,46 809, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Wynagrodzenia w poszczególnych rodzajach jednosetk oświatowych w 2011 r. Sz. ZOZ Sz. zawodowe KPSS NKJO LSCDN B.Ped. Internaty PED. NPED Strona 51 z 56

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Suwałki, marzec 2007 Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2006 Spis treści I Wstęp 3 strony II Analiza

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Ekspertyza naukowa Dr Agata Świdzińska

Bardziej szczegółowo