Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE."

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 20

2

3 I. II. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 5 Terminy egzaminu zawodowego... 5 Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu... 5 Przygotowanie egzaminu zawodowego... 6 Przebieg egzaminu... 6 Uczestnicy egzaminu... 6 Materia y do egzaminów... 6 Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych... 7 Wyniki ogólne egzaminu zawodowego... 7 Wyniki ogólne egzaminu zawodowego w czerwcu 2011 roku... 7 Wyniki zdaj cych m odocianych pracowników... 8 Wyniki zdaj cych ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si... 8 Analiza cz ci II etapu pisemnego Analiza porównawcza wyników egzaminu zawodowego w 20 i III. Wyniki egzaminu zawodowego w czerwcu 201 roku w wybranych zawodach... 3 IV. V. Wyniki absolwentów techników i szkó policealnych Technik informatyk 312[ Technik ekonomista 341[02] Technik hotelarstwa 341[04] Technik mechanik 311[20] Technik ywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Technik us ug kosmetycznych 514[03] Technik budownictwa 311[04] Technik administracji 343[01] Technik handlowiec 341[03] Technik farmaceutyczny 322[10] Wyniki absolwentów zasadniczych szkó zawodowych Kucharz ma ej gastronomi 512[05] Sprzedawca 522[01] Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Technolog robót wyko czeniowych w budownictwie 713[06] Wyniki ogólne egzaminu zawodowego stycze Technik bezpiecze stwa i higieny pracy 315[01] Technik dentystyczny 322[09] Za czniki Liczba absolwentów, którzy przyst pili do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 20 r. z podzia em na zawody S owniczek Spis tabel i wykresów

4

5 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym W czerwcu 2011 r. odby si egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkó zawodowych, w których zaj cia dydaktyczno-wychowawcze ko cz si w czerwcu, w tym po raz ósmy dla absolwentów 2-letnich zasadniczych szkó zawodowych, po raz siódmy dla absolwentów 3-letnich zasadniczych szkó zawodowych, po raz szósty dla absolwentów techników i policealnych szkó zawodowych. Absolwenci wszystkich typów szkó zawodowych, w których zaj cia dydaktycznowychowawcze ko cz si w styczniu przyst pili do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe ju po raz pi ty. Terminy egzaminu zawodowego Terminy przeprowadzenia egzaminu zawodowego ustalone zosta y przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla etapu pisemnego 13 czerwca 2011 roku dla absolwentów wszystkich typów szkó zawodowych, dla etapu praktycznego od 14 do 17 czerwca 2011 roku dla absolwentów techników i szkó policealnych oraz od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 roku dla absolwentów zasadniczy szkó zawodowych. Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe: Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz z pó niejszymi zmianami); Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pó niejszymi zmianami); Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 868 z pó niejszymi zmianami); Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymaga b d cych podstaw przeprowadzania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411 i Dz. U. z 2005 r. Nr 66, poz. 580), Rozporz dzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego m odocianych i ich wynagradzania (Dz. U z 1996 r. Nr 60, poz.278 z pó niejszymi zmianami). Absolwenci szkó, którzy przyst pili do egzaminu zawodowego i go zdali, otrzymali z dat r. dyplomy potwierdzaj ce kwalifikacje w danym zawodzie. Wyniki etapu pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego ustali y okr gowe komisje egzaminacyjne po elektronicznym odczytaniu wype nionej odpowiednio: karty odpowiedzi, karty obserwacji lub karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdaj cych. Zdaj cy zda egzamin zawodowy, je eli uzyska : 5

6 1. z etapu pisemnego: z cz ci pierwszej co najmniej 50% i z cz ci drugiej co najmniej 30% punktów mo liwych do uzyskania oraz 2. z etapu praktycznego co najmniej 75% punktów mo liwych do uzyskania. Przygotowanie egzaminu zawodowego Prace nad przygotowaniem egzaminu prowadzone by y przez Centraln Komisj Egzaminacyjn we wspó pracy z okr gowymi komisjami egzaminacyjnymi. Opracowano i opublikowano: procedury organizacji i przebiegu egzaminu w 2011 roku, procedury sprawdzania przez egzaminatorów prac egzaminacyjnych. Arkusze egzaminacyjne do etapu pisemnego i praktycznego przygotowano w liczbie zgodnej z deklaracjami uczniów odpowiednio zasadniczych szkó zawodowych, techników i szkó policealnych. Przebieg egzaminu Egzamin zawodowy w czerwcu 2011 roku przeprowadzony zosta dla absolwentów szkó ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkó zawodowych w 59 zawodach oraz techników i szkó policealnych w 103 zawodach (Za cznik 1). Uczestnicy egzaminu Do egzaminu w czerwcu 2011 r. przyst pi o cznie absolwentów, z czego po raz pierwszy do obu etapów egzaminu zawodowego (w tym absolwentów zasadniczych szkó zawodowych oraz absolwentów techników i szkó policealnych). Liczb absolwentów zasadniczych szkó zawodowych, techników i szkó policealnych, którzy przyst pili do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2011 r. z podzia em na zawody zawiera za cznik 2. Najliczniejsze grupy przyst pi y do egzaminu w zawodach: technik informatyk zdaj cych, technik ekonomista zdaj cych, technik mechanik zdaj cych, technik hotelarstwa zdaj cych, kucharz ma ej gastronomii zdaj cych, sprzedawca zdaj cych, a pojedynczy zdaj cy przyst pili do egzaminu w zawodach: technik dentystyczny, technik budownictwa wodnego, optyk-mechanik i operator maszyn le nych. Materia y do egzaminów Materia y egzaminacyjne zatwierdzone przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do etapu pisemnego zawiera y: arkusz egzaminacyjny i kart odpowiedzi, przeznaczon do zaznaczania przez zdaj cego prawid owej odpowiedzi. Do etapu praktycznego dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych materia y egzaminacyjne stanowi y: arkusz z zadaniem egzaminacyjnym, oraz arkusze obserwacji i kart obserwacji dla egzaminatorów; natomiast dla absolwentów techników i szko y policealnej: arkusz egzaminacyjny, 6

7 karta pracy egzaminacyjnej, karta oceny i ró ne za czniki: nagrania na p ytach CD plików audio w zawodzie asystent operatora d wi ku, plików graficznych w zawodzie fototechnik, czy plików z danymi w zawodach technik informatyk. Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych Prace egzaminacyjne wykonane przez zdaj cych sprawdzali i oceniali egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe powo ani przez dyrektora komisji okr gowej, stosuj c kryteria oceniania wykonania zada egzaminacyjnych, opracowane przez Komisj Centraln dla egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Egzaminatorzy wype niali karty oceny, wpisuj c liczb punktów uzyskanych przez zdaj cego za wykonanie zadania egzaminacyjnego. Egzaminatorzy sprawdzaj cy i oceniaj cy prace egzaminacyjne z zakresu danego zawodu tworzyli zespó egzaminatorów, w sk ad którego wchodzi o nie wi cej ni 10 egzaminatorów, spo ród których dyrektor komisji okr gowej wyznaczy przewodnicz cego zespo u. Prace egzaminacyjne by y sprawdzane wy cznie w krajowych o rodkach sprawdzania. O rodkiem sprawdzania prac by a szko a/placówka, w której zapewniono warunki do prac zespo ów, z uwzgl dnieniem noclegów i wy ywienia oraz chronione pomieszczenie do przechowywania prac, jak i mo liwo korzystania z komputera z drukark, telefonu i faksu, kserokopiarki. II. Wyniki ogólne egzaminu zawodowego Wyniki ogólne egzaminu zawodowego w czerwcu 2011 roku Do dwóch etapów egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w 165 zawodach przyst pi o w kraju absolwentów zasadniczych szkó zawodowych, techników, techników uzupe niaj cych i szkó policealnych. Dane szczegó owe dotycz ce liczby absolwentów, którzy przyst pili do egzaminu i go zdali, tym samym otrzymali dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe, przedstawia tabela 1. w 59 zawodach w zasadniczych szko ach zawodowych przyst pi o: dyplom otrzyma o: * * (80,8%)* DYPLOMY otrzyma o: w 102 zawodach w technikach i szko ach policealnych przyst pi o: dyplom otrzyma o: * * (62,9%)* * uwzgl dniono absolwentów szkó zawodowych, którzy przyst pili do dwóch etapów egzaminu Tabela * (66,7%)* Wyniki egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie zasadniczej szko y zawodowej i technikum w skali kraju 7

8 Wykresy 1 i 2 przedstawiaj odpowiednio w procentach liczb absolwentów zasadniczych szkó zawodowych, techników i szkó policealnych, którzy zdali egzamin zawodowy w poszczególnych zawodach. 100% absolwentów zda o i otrzyma o dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe w zawodach: kowal, mechanik maszyn i urz dze drogowych, i technik dentystyczny. Natomiast aden z absolwentów nie zda i nie otrzyma dyplomu w zawodach: monter systemów ruroci gowych, optyk mechanik. Na wynik ko cowy egzaminu zawodowego na poziomie technika z o y y si wyniki uzyskane w trzech typach szkó : technikum, szkole policealnej i technikum uzupe niaj cym, które by y reprezentowane przez ró n liczb zawodów odpowiednio: 78 rednia zdawalno 57%, 77 rednia zdawalno 64% i 26 rednia zdawalno 33%. Wykres 3 przedstawia zdawalno w zawodach, w których kszta cenie odbywa si w technikum, technikum uzupe niaj cym oraz w szkole policealnej. Wyniki zdaj cych - m odocianych pracowników M odociani pracownicy przyst pili do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w 49 zawodach na 59 na poziomie zasadniczej szko y zawodowej. W tej grupie absolwentów, którzy przyst pili do egzaminu zawodowego najwi kszy udzia mieli zdaj cy odpowiednio w zawodzie sprzedawca i kucharz ma ej gastronomii (Wykres 4). W grupie tej dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe otrzyma o ok. 85% zdaj cych. Wykres 4 przedstawia zdawalno m odocianych pracowników w poszczególnych zawodach. W grupie tej 100% absolwentów zda o i otrzyma o dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe w zawodach: z otnik-jubiler, optyk-mechanik, operator maszyn i urz dze odlewniczych. Wyniki zdaj cych ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si Do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe odpowiednio na poziomie zasadniczej szko y zawodowej (zsz) i technikum przyst pi o cznie 2957 ( ) absolwentów ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si w 79 ( ) zawodach. Absolwenci ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si stanowili ok. 5,5% wszystkich zdaj cych na poziomie zsz i ok. 0,3% na poziomie technikum. Liczb oraz procentowy udzia zdaj cych ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si przedstawia wykres 5, wykres 6 i wykres 7. 8

9 Wykres 1 Zdawalno na poziomie zasadniczej szko y zawodowej w poszczególnych zawodach cz pierwsza 9

10 Asystent operatora d wi ku Asystent osoby niepe nosprawnej Asystentka stomatologiczna Dietetyk Florysta Fototechnik Higienistka stomatologiczna Kelner Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Kucharz Opiekun w domu pomocy spo ecznej Opiekunka dzieci ca Opiekunka rodowiskowa Protetyk s uchu Ratownik medyczny Technik administracji Technik agrobiznesu Technik analityk Technik architektury krajobrazu Technik archiwista Technik automatyk sterowania ruchem Technik awionik Technik bezpiecze stwa i higieny pracy Technik budownictwa Technik budownictwa okr towego Technik cyfrowych procesów graficznych Technik dentystyczny Technik drogownictwa Technik dróg i mostów kolejowych Technik ekonomista Technik eksploatacji portów i terminali Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik elektronik Technik elektroradiolog 9,43% 4,35% 86,43% 86,65% 85,98% 88,78% 68,70% 61,39% 91,08% 75,93% 75,00% 52,18% 75,50% 85,52% 38,32% 80,49% 63,64% 69,75% 53,91% 91,24% 50,27% 33,33% 40,74% 57,51% 72,49% 28,13% ,32% 47,83% 61,22% 6 54,90% 86,76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdawalno 2011 Wykres 2 Zdawalno na poziomie techników i szkó policealnych w poszczególnych zawodach cz pierwsza 10

11 Technik elektryk Technik farmaceutyczny Technik gazownictwa Technik geodeta Technik geolog Technik górnictwa odkrywkowego Technik górnictwa otworowego Technik górnictwa podziemnego Technik handlowiec Technik hodowca koni Technik hotelarstwa Technik informatyk Technik instrumentów muzycznych Technik in ynierii rodowiska i melioracji Technik ksi garstwa Technik le nik Technik logistyk Technik masa ysta Technik mechanik Technik mechanik lotniczy Technik mechanik okr towy Technik mechanizacji rolnictwa Technik mechatronik Technik nawigator morski Technik obs ugi turystycznej Technik obuwnik Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik ochrony rodowiska Technik odlewnik Technik ogrodnik Technik optyk Technik organizacji produkcji filmowej Technik organizacji reklamy Technik organizacji us ug gastronomicznych 9,09% 35,89% 71,89% 69,70% 57,00% 69,77% 90,32% 25,00% 74,04% 60,92% 9 55,97% 61,07% 58,82% 42,36% 3 67,49% 63,57% 58,79% 61,71% 46,71% 64,79% 70,32% 52,12% 62,63% 41,47% 33,33% 65,15% 56,76% 45,74% 59,22% 58,33% 82,91% 80,01% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalno 2011 Wykres 2 Zdawalno na poziomie techników i szkó policealnych w poszczególnych zawodach cz druga 11

12 Technik ortopeda Technik papiernictwa Technik pojazdów samochodowych Technik poligraf Technik po arnictwa Technik prac biurowych Technik pszczelarz Technik rachunkowo ci Technik realizacji d wi ku Technik rolnik Technik rybactwa ródl dowego Technik spedytor Technik technologii ceramicznej Technik technologii chemicznej Technik technologii drewna Technik technologii odzie y Technik technologii szk a Technik technologii wyrobów skórzanych Technik technologii ywno ci Technik teleinformatyk Technik telekomunikacji Technik transportu kolejowego Technik turystyki wiejskiej Technik urz dze sanitarnych Technik us ug detektywistycznych Technik us ug fryzjerskich Technik us ug kosmetycznych Technik us ug pocztowych i finansowych Technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych Technik weterynarii Technik wiertnik Technik eglugi ródl dowej Technik ywienia i gospodarstwa domowego Terapeuta zaj ciowy 64,18% 33,33% 64,98% 62,82% 98,72% 70,72% 78,57% 54,46% 5 57,34% 75,00% 51,21% 38,89% 52,35% 53,51% 42,57% 4 37,50% 31,32% 50,61% 35,93% 63,64% 55,56% 43,78% 10 73,11% 75,06% 58,73% 55,76% 5 32,79% 82,46% 69,52% 81,52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% zdawalno 2011 Wykres 2 Zdawalno na poziomie techników i szkó policealnych w poszczególnych zawodach cz trzecia 12

13 Asystent operatora d wi ku Asystent osoby niepe nosprawnej Asystentka stomatologiczna Dietetyk Florysta Fototechnik Higienistka stomatologiczna Kelner Kucharz Opiekun w domu pomocy spo ecznej Opiekunka dzieci ca Opiekunka rodowiskowa Protetyk s uchu Ratownik medyczny Technik administracji Technik agrobiznesu Technik analityk Technik architektury krajobrazu Technik archiwista Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik awionik Technik bezpiecze stwa i higieny pracy Technik budownictwa Technik budownictwa okr towego Technik cyfrowych procesów graficznych 67,74% 58,17% 10 86,33% 86,65% 85,96% 88,78% 85,71% 79,55% 91,06% 76,05% 64,29% 55,87% 65,81% 34,06% 75,64% 85,52% 38,46% 80,49% 81,08% 63,69% 73,33% 69,72% 54,00% 57,60% 2 91,06% 92,86% 49,12% 60,43% 6,12% 33,33% 40,74% 57,51% 74,19% 69,98% 36,88% 29,82% 14,29% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% technikum szko a policealna technikum uzupe niaj ce Wykres 3 Zdawalno w zawodach, w których kszta cenie odbywa si w technikum, technikum uzupe niaj cym i szkole policealnej cz pierwsza 13

14 Technik dentystyczny Technik drogownictwa Technik dróg i mostów kolejowych Technik ekonomista Technik eksploatacji portów i terminali Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik elektronik Technik elektroradiolog Technik elektryk Technik farmaceutyczny Technik gazownictwa Technik geodeta Technik geolog Technik górnictwa odkrywkowego Technik górnictwa otworowego Technik górnictwa podziemnego Technik handlowiec Technik hodowca koni Technik hotelarstwa Technik informatyk Technik instrumentów muzycznych Technik in ynierii rodowiska i melioracji Technik ksi garstwa Technik le nik Technik logistyk 10 80,61% 93,02% 47,83% 61,49% 52,83% 6 9,09% 55,33% 71,43% 32,08% 86,76% 36,27% 41,47% 27,92% 71,89% 69,70% 57,36% 55,88% 69,77% 90,32% 33,33% 21,67% 72,04% 77,18% 64,81% 64,87% 48,99% 29,42% 89,69% 91,11% 56,79% 43,04% 63,99% 47,93% 14,29% 58,82% 42,36% 26,32% 68,08% 57,14% 53,33% 67,37% 54,60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% technikum szko a policealna technikum uzupe niaj ce Wykres 3 Zdawalno w zawodach, w których kszta cenie odbywa si w technikum, technikum uzupe niaj cym i szkole policealnej cz druga 14

15 Technik masa ysta Technik mechanik Technik mechanik lotniczy Technik mechanik okr towy Technik mechanizacji rolnictwa Technik mechatronik Technik nawigator morski Technik obs ugi turystycznej Technik obuwnik Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik ochrony rodowiska Technik odlewnik Technik ogrodnik Technik optyk Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Technik organizacji reklamy Technik organizacji us ug gastronomicznych Technik ortopeda Technik papiernictwa Technik pojazdów samochodowych Technik poligraf Technik po arnictwa Technik prac biurowych Technik pszczelarz Technik rachunkowo ci 9,09% 25,00% 59,18% 64,21% 59,62% 41,13% 46,71% 64,79% 71,65% 75,00% 49,37% 53,35% 26,32% 21,74% 62,63% 30,77% 41,71% 10 88,24% 64,93% 57,12% 35,71% 46,83% 59,02% 22,81% 59,22% 58,33% 10 82,93% 80,33% 71,93% 66,04% 57,14% 33,33% 66,29% 79,22% 56,93% 62,76% 71,43% 78,79% 98,72% 35,71% 72,53% 89,47% 72,97% 54,42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% technikum szko a policealna technikum uzupe niaj ce Wykres 3 Zdawalno w zawodach, w których kszta cenie odbywa si w technikum, technikum uzupe niaj cym i szkole policealnej cz trzecia 15

16 Technik realizacji d wi ku Technik rolnik Technik rybactwa ródl dowego Technik spedytor Technik technologii ceramicznej Technik technologii chemicznej Technik technologii drewna Technik technologii odzie y Technik technologii szk a Technik technologii wyrobów skórzanych Technik technologii ywno ci Technik teleinformatyk Technik telekomunikacji Technik transportu kolejowego Technik turystyki wiejskiej Technik urz dze sanitarnych Technik us ug detektywistycznych Technik us ug fryzjerskich Technik us ug kosmetycznych Technik us ug pocztowych i finansowych Technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych Technik weterynarii Technik wiertnik Technik eglugi ródl dowej Technik ywienia i gospodarstwa domowego Terapeuta zaj ciowy 8 58,07% 61,79% 35,44% 75,00% 52,43% 48,33% 38,89% 51,37% 58,33% 55,34% 41,98% 41,14% 79,25% 21,74% ,50% 34,28% 18,75% 14,98% 50,61% 35,40% 66,67% 63,64% 62,50% 39,04% 61,82% 23,08% 70,96% 76,03% 64,55% 75,06% 58,73% 55,76% 41,05% 60,05% 2 45,16% 82,46% 72,07% 58,70% 42,11% 82,10% 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% technikum szko a policealna technikum uzupe niaj ce Wykres 3 Zdawalno w zawodach, w których kszta cenie odbywa si w technikum, technikum uzupe niaj cym i szkole policealnej cz czwarta 16

17 Betoniarz-zbrojarz 8,27% 81,20% 81,82% Blacharz samochodowy 19,51% 76,10% 75,00% Cie la 5,63% 88,73% Cukiernik 18,51% 70,90% 66,13% Dekarz 11,90% 95,24% Drukarz 36,36% 93,94% 87,50% Elektromechanik 6,73% 61,99% 71,74% Elektromechanik pojazdów samochodowych 8,38% 89,85% 88,99% Elektryk 8,54% 62,35% 54,74% Fotograf 12,86% 8 77,78% 9 70 Fryzjer 31,91% 97,44% 93,65% Introligator 12,68% 67,61% 44,44% 9 71 Kaletnik 25,00% 83,33% 66,67% 3 12 Krawiec 9,52% 67,26% 87,50% Kucharz ma ej gastronomii 44,24% 81,15% 79,78% Lakiernik 37,78% 8 78,43% ogó em zsz m odociani ogó em m odociani % zdawalno ogó em zdawalno m odociani Wykres 4 Liczba absolwentów i zdawalno m odocianych pracowników, którzy przyst pili do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe cz pierwsza 17

18 Malarz-tapeciarz 15,48% 87,30% Mechanik automatyki przemys owej iurz dze precyzyjnych 6,85% 54,79% Mechanik maszyn i urz dze drogowych 72,73% Mechanik pojazdów samochodowych 12,03% 71,53% 68,07% Mechanik-monter maszyn i urz dze 11,52% 56,52% 47,96% Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 4,84% 86,45% Modelarz odlewniczy ,67% 66,67% 5 Monter instalacji i urz dze sanitarnych 13,74% 85,87% 81,73% Monter izolacji budowlanych 62,86% 72,86% 65,91% Monter konstrukcji budowlanych 32,69% 36,54% 29,41% Monter mechatronik 18,71% 83,23% 63,79% Monter sieci i urz dze telekomunikacyjnych 2,08% 1 47,92% Monter systemów ruroci gowych ,67% Monter-elektronik 4,48% 96,13% 81,82% Murarz 16,62% 79,48% 72,63% Ogrodnik 8,94% 39,39% 46,88% ogó em zsz m odociani ogó em m odociani % zdawalno ogó em zdawalno m odociani Wykres 4 Liczba absolwentów i zdawalno m odocianych pracowników, którzy przyst pili do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe cz druga 18

19 Operator maszyn i urz dze odlewniczych 10 66,67% 66,67% 6 6 Operator maszyn i urz dze przemys u spo ywczego 63,41% 75,61% 84,62% Operator maszyn w przemy le w ókienniczym 87,50% 87,50% Operator obrabiarek skrawaj cych 24,20% 91,80% 89,27% Opiekun medyczny Optyk-mechanik 47,21% 99,16% 91,21% Piekarz 66,80% 67,19% 71,60% Posadzkarz 7,73% 92,43% 87,23% Pracownik pomocniczy obs ugi hotelowej 4,00% 1 96,00% Rolnik 35,61% 93,75% 96,28% Rze nik-w dliniarz 73,17% 89,02% 88,33% Sprzedawca 87,87% 93,55% 92,12% Stolarz 18,30% 93,76% 87,60% lusarz 28,00% 83,29% 80,46% Tapicer 42,00% 88,00% 90,48% Technolog robót wyko czeniowych w budownictwie 8,75% 75,14% 73,37% Z otnik-jubiler 10 97,37% 97,37% ogó em zsz m odociani ogó em m odociani % zdawalno ogó em zdawalno m odociani Wykres 4 Liczba absolwentów i zdawalno m odocianych pracowników, którzy przyst pili do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe cz trzecia 19

20 Asystentka stomatologiczna 0,14% 2 85,98% Fototechnik 1,74% 8,33% 61,39% Higienistka stomatologiczna 0,24% 1 91,08% Kelner 0,08% 1 75,93% Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych ,00% 75,00% Kucharz 0,45% 52,18% 12,50% Opiekun w domu pomocy spo ecznej 0,33% 3 75,50% 33,33% 906 Technik administracji 0,46% 69,75% 67,74% Technik agrobiznesu 0,07% 2 53,91% Technik architektury krajobrazu 0,30% 50,27% Technik archiwista 7,55% 9,43% Technik budownictwa 0,12% 72,49% 88,89% Technik drogownictwa 0,13% 1 81,32% Technik ekonomista 0,16% 61,22% 34,78% Technik elektronik 0,37% 54,90% przyst pi o ogó em przyst pi o dysfunkcje przyst pi o dysfunkcje % zdawalno ogó em zdawalno dysfunkcje Wykres 5 Zdaj cych ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si, którzy przyst pili do egzaminu zawodowego (technikum) cz pierwsza 20

21 Technik elektryk 0,21% 35,89% Technik geodeta 0,22% 57,00% 33,33% Technik handlowiec 0,06% 3 60,92% Technik hodowca koni 0,42% Technik hotelarstwa 0,08% 55,97% 62,50% Technik informatyk 0,68% 61,07% 23,85% Technik ksi garstwa 5,00% Technik masa ysta 2,94% 58,79% 47,50% Technik mechanik 0,09% 11,11% 61,71% Technik mechatronik 0,04% 1 52,12% 2734 Technik obs ugi turystycznej 0,13% 1 41,47% 774 Technik ochrony rodowiska 0,12% 2 56,76% Technik organizacji reklamy 0,40% 3 82,91% 66,67% 743 Technik organizacji us ug gastronomicznych 0,11% 80,01% 25,00% przyst pi o ogó em przyst pi o dysfunkcje przyst pi o dysfunkcje % zdawalno ogó em zdawalno dysfunkcje Wykres 5 Zdaj cych ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si, którzy przyst pili do egzaminu zawodowego (technikum) cz druga 21

22 Technik poligraf 1,89% 62,82% Technik prac biurowych 5,21% 70,72% Technik rachunkowo ci 0,29% 54,46% 66,67% Technik realizacji d wi ku Technik rolnik 0,12% 57,34% Technik spedytor 0,15% 1 51,21% Technik technologii drewna 0,33% 2 53,51% Technik technologii odzie y 1,40% 42,57% Technik technologii ywno ci 0,23% 31,32% 25,00% Technik telekomunikacji 0,34% 1 35,93% Technik urz dze sanitarnych 0,62% 43,78% 33,33% Technik us ug kosmetycznych 0,08% 75,06% 66,67% Technik weterynarii 0,25% Technik ywienia i gospodarstwa domowego 0,32% 69,52% Terapeuta zaj ciowy 1,01% 81,52% 25,00% przyst pi o ogó em przyst pi o dysfunkcje przyst pi o dysfunkcje % zdawalno ogó em zdawalno dysfunkcje Wykres 5 Zdaj cych ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si, którzy przyst pili do egzaminu zawodowego (technikum) cz trzecia 22

23 Betoniarz-zbrojarz Blacharz samochodowy Cukiernik Drukarz Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektryk Fotograf Fryzjer Introligator Koszykarz-plecionkarz Krawiec Kucharz ma ej gastronomii Malarz-tapeciarz Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik-monter maszyn i urz dze Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Monter instalacji i urz dze sanitarnych Monter kad ubów okr towych Monter-elektronik Murarz Ogrodnik Operator maszyn w przemy le w ókienniczym Operator urz dze przemys u chemicznego Opiekun medyczny Piekarz Posadzkarz Pracownik pomocniczy obs ugi hotelowej Rolnik Rze nik-w dliniarz Sprzedawca Stolarz lusarz Tapicer Technolog robót wyko czeniowych w 0,04% ,83% ,64% ,54% ,94% ,14% ,26% ,23% ,56% ,80% ,67% ,36% 41,70% 10,63% 24,12% 1,01% 2,47% 0,45% 3,60% 1 3,03% 3,62% 3,12% 28,71% 46,15% ,27% 17 3,09% 87,13% 9 1,84% ,80% ,84% ,03% ,28% ,15% ,34% przyst pi o przyst pi o dysfunkcje udzia % dysfunkcje Wykres 6 Zdaj cych ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si, którzy przyst pili do egzaminu zawodowego zsz 23

24 Betoniarz-zbrojarz Blacharz samochodowy Cukiernik Drukarz Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektryk Fotograf Fryzjer Introligator Koszykarz-plecionkarz Krawiec Kucharz ma ej gastronomii Malarz-tapeciarz Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik-monter maszyn i urz dze Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Monter instalacji i urz dze sanitarnych Monter kad ubów okr towych Monter-elektronik Murarz Ogrodnik Operator maszyn w przemy le w ókienniczym Operator urz dze przemys u chemicznego Opiekun medyczny Piekarz Posadzkarz Pracownik pomocniczy obs ugi hotelowej Rolnik Rze nik-w dliniarz Sprzedawca Stolarz lusarz Tapicer Technolog robót wyko czeniowych w 83,47% 10 45,45% 38,99% 73,33% 66,54% 93,65% 10 61,36% 87,75% 10 65,17% 25,00% 65,57% 67,65% 93,74% 9,09% 47,52% 63,64% 75,00% 49,46% 38,59% 76,53% 19,57% 26,32% 2 58,67% 56,96% 81,03% 71,88% 87,16% 85,87% 69,23% 90,91% 88,94% 82,35% 79,29% 20,45% 40,84% 32,76% 69,23% 33,33% 92,50% 10 64,29% 24,39% 88,91% 76,47% 84,80% 84,56% 93,05% 66,67% 82,28% 91,33% 54,17% 85,62% 46,88% 78,57% 41,13% 84,62% 63,64% 75,87% 45,83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% zdawalno zdawalno dysfunkcje Wykres 7 Zdawalno absolwentów ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si zsz 24

25 II.1. Analiza cz ci II etapu pisemnego Do cz ci II etapu pisemnego przyst pi o odpowiednio na poziomie zsz i technikum i zdaj cych. Cz ci tej, gdzie wystarczy o uzyska 6 punktów na 20 mo liwych, nie zaliczy o odpowiednio i 775 zdaj cych, co stanowi 4,41% i 0,45% z ka dej populacji. Zdaj cy na poziomie technikum i zsz lepiej sobie radzili z rozwi zywaniem zada z obszaru przetwarzania danych ni z obszaru czytania ze zrozumieniem. Porównanie rednich atwo ci dla tych obszarów odpowiednio w zawodach na poziomie zsz i technikum przedstawia wykres 8. 0,76 0,75 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,67 0,66 0,70 czytanie ze zrozumieniem przetwarzanie danych 0,64 0,62 0,60 technikum zsz Wykres 8 rednia atwo zada w obszarach dla cz ci II etapu pisemnego na poziomie zasadniczej szko y zawodowej i technikum W cz ci II etapu pisemnego, dla zdaj cych na poziomie zsz i technikum jedno zadanie z dwudziestu okaza o si bardzo trudne. 25

26 II.2. Analiza porównawcza wyników egzaminu zawodowego w 2010 i 2011 Asystent operatora d wi ku Asystent osoby niepe nosprawnej Asystentka stomatologiczna 68,45% 86,43% 93,08% 86,65% 95,11% 85,98% Dietetyk 56,16% 88,78% Florysta 52,08% 68,70% Fototechnik 68,73% 61,39% Higienistka stomatologiczna 95,43% 91,08% Kelner Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Kucharz Opiekun w domu pomocy spo ecznej 68,50% 75,93% 8 75,00% 61,55% 52,18% 75,50% 90,34% Opiekunka dzieci ca Opiekunka rodowiskowa Protetyk s uchu Ratownik medyczny 38,32% 82,70% 85,52% 73,47% 90,23% 80,49% 73,31% 63,64% Technik administracji Technik agrobiznesu 51,37% 50,26% 53,91% 69,75% Technik analityk 83,92% 91,24% Technik architektury krajobrazu 36,28% 50,27% Technik archiwista 11,11% 9,43% Technik awionik 34,43% 40,74% Technik bezpiecze stwa i higieny pracy Technik budownictwa 57,51% 76,91% 68,96% 72,49% Technik budownictwa okr towego 28,13% 60,42% Technik cyfrowych procesów graficznych 22,22% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalno 2010 zdawalno 2011 Wykres 9 Porównanie zdawalno ci na poziomie technikum i szko y policealnej w czerwcu 2010 i 2011 cz pierwsza 26

27 Technik dentystyczny 23,53% 10 Technik drogownictwa 73,98% 81,32% Technik dróg i mostów kolejowych 16,67% 47,83% Technik ekonomista Technik eksploatacji portów i terminali 63,43% 61,22% 55,56% 6 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 4,35% 31,03% Technik elektronik 40,25% 54,90% Technik elektroradiolog 73,54% 86,76% Technik elektryk 44,88% 35,89% Technik farmaceutyczny Technik geodeta 81,26% 71,89% 63,45% 57,00% Technik geolog 52,94% 69,77% Technik górnictwa odkrywkowego 77,42% 90,32% Technik górnictwa otworowego 13,89% 25,00% Technik górnictwa podziemnego 83,06% 74,04% Technik handlowiec Technik hodowca koni Technik hotelarstwa Technik informatyk 58,80% 60,92% 70,74% 55,73% 55,97% 52,55% 61,07% 9 Technik instrumentów muzycznych Technik in ynierii rodowiska i melioracji Technik ksi garstwa 27,27% 30,47% 42,36% 28,57% 3 58,82% Technik le nik 55,49% 67,49% Technik logistyk Technik masa ysta 64,84% 63,57% 58,79% 76,09% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% zdawalno 2010 zdawalno 2011 Wykres 9 Porównanie zdawalno ci na poziomie technikum i szko y policealnej w czerwcu 2010 i 2011 cz druga 27

28 Technik mechanik 48,89% 61,71% Technik mechanik lotniczy Technik mechanik okr towy 23,40% 46,71% 56,16% 64,79% Technik mechanizacji rolnictwa 70,32% 83,78% Technik mechatronik Technik nawigator morski Technik obs ugi turystycznej Technik obuwnik 45,47% 52,12% 49,15% 37,84% 41,47% 33,33% 62,63% Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik ochrony rodowiska 59,42% 65,15% 56,37% 56,76% Technik ogrodnik Technik optyk Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Technik organizacji reklamy Technik organizacji us ug gastronomicznych 45,74% 79,97% 85,83% 59,22% 66,67% 58,33% 77,52% 82,91% 76,19% 80,01% Technik ortopeda 64,18% 75,51% Technik papiernictwa 23,81% 33,33% Technik pojazdów samochodowych Technik poligraf 60,34% 64,98% 65,65% 62,82% Technik po arnictwa 98,54% 98,72% Technik prac biurowych Technik pszczelarz Technik rachunkowo ci Technik rolnik 76,00% 70,72% 87,50% 78,57% 62,61% 54,46% 62,81% 57,34% Technik rybactwa ródl dowego 5 75,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalno 2010 zdawalno 2011 Wykres 9 Porównanie zdawalno ci na poziomie technikum i szko y policealnej w czerwcu 2010 i 2011 cz trzecia 28

29 Technik spedytor 47,68% 51,21% Technik technologii ceramicznej 38,89% 55,56% Technik technologii chemicznej Technik technologii drewna 52,35% 48,17% 53,51% 65,97% Technik technologii odzie y Technik technologii szk a Technik technologii wyrobów skórzanych Technik technologii ywno ci 42,57% 4 33,33% 37,50% 31,32% 58,52% 62,50% 70,43% Technik teleinformatyk 56,78% 50,61% Technik telekomunikacji 39,02% 35,93% Technik transportu kolejowego Technik turystyki wiejskiej 61,11% 63,64% 55,56% 55,56% Technik urz dze sanitarnych 39,90% 43,78% Technik us ug detektywistycznych 14,29% 10 Technik us ug fryzjerskich Technik us ug kosmetycznych Technik us ug pocztowych i finansowych 58,73% 76,38% 73,11% 77,34% 75,06% 76,12% Technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych Technik weterynarii Technik wiertnik 30,82% 37,55% 21,95% 32,79% 5 55,76% Technik eglugi ródl dowej Technik ywienia i gospodarstwa domowego 57,89% 66,82% 69,52% 82,46% Terapeuta zaj ciowy 74,79% 81,52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% zdawalno 2010 zdawalno 2011 Wykres 9 Porównanie zdawalno ci na poziomie technikum i szko y policealnej w czerwcu 2010 i 2011 cz czwarta 29

30 Betoniarz-zbrojarz Blacharz Blacharz samochodowy Cie la Cukiernik Dekarz Drukarz Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektryk Fotograf Fryzjer Górnik eksploatacji podziemnej Introligator Kaletnik Koszykarz-plecionkarz Kowal Krawiec Kucharz ma ej gastronomii Lakiernik Malarz-tapeciarz Mechanik automatyki przemys owej Mechanik maszyn i urz dze drogowych Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik precyzyjny Mechanik-monter maszyn i urz dze Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Modelarz odlewniczy Monter instalacji i urz dze sanitarnych ,33% 80,34% 95,83% 80,85% 75,00% 94,68% 90,32% 80,90% 73,66% 85,30% 94,12% 64,71% 93,10% 93,33% 62,07% 44,53% 87,72% 86,66% 65,32% 45,38% 68,42% 79,31% 94,77% 92,56% 85,77% 77,70% 66,18% 72,90% 83,33% 88,89% 57,14% 60,34% 62,75% Wykres 10 Porównanie zdawalno ci na poziomie zasadniczej szko y zawodowej w czerwcu 2010 i 2011 cz pierwsza ,42% 57,73% 7 65,66% 66,67% 81,04% 79,65% 72,41% 74,37% 77,27% 10 92,67% 88,14% 84,00% ,73% 85,78% 87,47% 92,31% 86,49% 94,46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30

31 Monter izolacji budowlanych Monter kad ubów okr towych Monter konstrukcji budowlanych Monter mechatronik Monter sieci i urz dze telekomunikacyjnych Monter systemów ruroci gowych Monter-elektronik Monter-instalator urz dze technicznych w Murarz Ogrodnik Operator maszyn i urz dze do obróbki plastycznej Operator maszyn i urz dze odlewniczych Operator maszyn i urz dze przemys u Operator maszyn w przemy le w ókienniczym Operator obrabiarek skrawaj cych Opiekun medyczny Optyk-mechanik 70,31% 95,40% 93,75% 72,50% 38,10% 74,58% 78,41% 70,42% 48,84% 54,17% 76,47% 89,18% 77,95% 72,22% 83,33% 81,19% 59,64% 44,10% 61,79% 71,43% 88,89% 66,67% 10 82,86% 86,96% 10 62,50% 89,30% 84,36% 92,50% 94,79% Piekarz Posadzkarz Pracownik pomocniczy obs ugi hotelowej Renowator zabytków architektury Rolnik Rze nik-w dliniarz Sprzedawca Stolarz lusarz Tapicer Technolog robót wyko czeniowych w budownictwie Z otnik-jubiler 72,04% 75,87% 89,31% 74,25% 86,36% 66,07% 77,78% 81,08% 93,54% 91,49% 85,53% 77,78% 92,03% 89,62% 91,42% 83,03% 81,95% 85,79% 90,24% 81,54% 76,27% 84,15% 97,37% 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wykres 10 Porównanie zdawalno ci na poziomie zasadniczej szko y zawodowej w czerwcu 2010 i 2011 cz druga 31

32 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 61,20 62,90 technikum 84,20 zsz 80, Wykres 11 Porównanie zdawalno ci w czerwcu 2010 i 2011 roku 32

33 III. Wyniki egzaminu zawodowego w czerwcu 2011 roku w wybranych zawodach Wyniki absolwentów techników i szkó policealnych Technik informatyk 312[01 Do egzaminu zg oszonych zosta o: Przyst pi o cznie: przyst pi o: przyst pi o: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zda o: (68,9%) zda o: (75,5%) *uwzgl dniono absolwentów szkó zawodowych, którzy przyst pili do dwóch etapów egzaminu DYPLOM POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzyma o: 9 813* (61,1%)* Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik informatyk Typ szko y Technikum Szko a Policealna 3023 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY DYPLOM przyst pi o zda o przyst pi o zda o otrzyma o (70,09%) 1841 (60,89%) *uwzgl dniono absolwentów szkó zawodowych, którzy przyst pili do dwóch etapów egzaminu (79,59%) 1827 (60,25%) 8554* (63,96%)* 1259* (47,93%)* Tabela 2. Wyniki egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik informatyk z podzia em na typy szkó (nie uwzgl dniono zdaj cych z dysfunkcjami) Do egzaminu z 56 absolwentów nies ysz cych, 6 upo ledzonych umys owo w stopniu lekkim,52 niepe nosprawnych ruchowo, 2 niewidomych i 9 s abo widz cych cznie 134 zdaj cych, co stanowi 0,71% wszystkich zdaj cych egzamin w tym zawodzie. Dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe w tej grupie uzyska o 26 (23,9%) zdaj cych. 33

34 I. CZ I ETAPU PISEMNEGO dane nie zawieraj informacji o zdaj cych z dysfunkcjami kraj Liczba zdaj cych rednia atwo zada w te cie redni wynik Mediana Modalna Najwy szy wynik Najni szy wynik Rozst p Odchylenie standardowe ,58 27, ,20 Tabela 3. Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu cz ci I etapu pisemnego dla zawodu technik informatyk 7,0% technik informatyk 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Wykres 1. Rozk ad wyników cz ci I etapu pisemnego dla zawodu technik informatyk w skali kraju Absolwent zdaj cy egzamin uzyska przeci tny wynik 27,79 punktów, rozwi zuj c poprawnie rednio 58% zada testowych w cz ci I etapu pisemnego egzaminu (Tabela 3). W ród zdaj cych dominowa wynik 2. Próg zaliczaj cy na poziomie co najmniej 50%, wynosz cy 25 punktów dla cz ci I etapu pisemnego, przekroczy o czyli 68,9% zdaj cych. 34

35 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59,56% 49,47% 68,16% czytanie ze zrozumieniem prztwarzanie danych bezpieczne wykonywanie Wykres 2. Poziom spe nienia wymaga egzaminacyjnych w obszarach cz ci I etapu pisemnego dla zawodu technik informatyk Bior c pod uwag zestawienia poziomu spe nienia wymaga egzaminacyjnych w poszczególnych obszarach wymaga egzaminacyjnych cz ci I etapu pisemnego mo na stwierdzi, e przeci tny zdaj cy opanowa wiadomo ci i umiej tno ci w obszarze bezpiecznego wykonywania zada zawodowych, czytania ze zrozumieniem. Obszar przetwarzania danych by najtrudniejszy dla zdaj cych. Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomo ci i umiej tno ci przez zdaj cych w cz ci I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytanie ze zrozumieniem 21 zada, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych 24 zadania, bezpieczne wykonywanie zada zawodowych 5 zada. Poziom opanowania poszczególnych umiej tno ci ze standardu wymaga egzaminacyjnych dla zawodu technik informatyk w I cz ci etapu pisemnego ilustruje wykres 3. 35

36 atwo ci zada w poszczególnych umiej tno ciach standardu wymaga egzaminacyjnych technik informatyk 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1, rozpoznawa podzespo y urz dze techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych, oznacze, parametrów i wygl du; rozpoznawa symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych; rozpoznawa rozkazy i instrukcje stosowane w j zykach programowania strukturalnego i obiektowego; okre la funkcje podzespo ów urz dze techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych; stosowa poj cia, okre lenia i nazwy charakteryzuj ce informatyczne systemy komputerowe; rozró nia sformu owania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych; 1.7 interpretowa parametry katalogowe urz dze techniki komputerowej. 2.1 analizowa algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych; 2.2 analizowa programy (struktur danych oraz algorytmy); 2.3 stosowa narz dzia informatyczne do zbierania, porz dkowania, przetwarzania i prezentowania danych; 2.4 stosowa zasady programowania strukturalnego i obiektowego; zamienia dane w systemach informatycznych z postaci dziesi tnej na dwójkow oraz szesnastkow i odwrotnie; analizowa prac systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów; dobiera urz dzenia techniki komputerowej do okre lonych warunków technicznych; 2.8 stosowa zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych; 2.9 stosowa zasady administrowania sieci lokaln ; 2.10 stosowa zasady pod czania sieci lokalnej do Internetu; stosowa zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych. dobiera rodki ochrony indywidualnej podczas prac zwi zanych z uruchamianiem i eksploatacj urz dze komputerowych; stosowa przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej i ochrony rodowiska obowi zuj ce podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych; wskazywa skutki dzia a zwi zanych z nieprawid owym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem norm i obowi zuj cych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz wymaga technologicznych; rozró nia rodki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narz dzi i urz dze zasilanych energi elektryczn ; okre la czynno ci zwi zane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach pora enia pr dem elektrycznym. Wykres 3. Poziom opanowania umiej tno ci sprawdzanych w cz ci I etapu pisemnego dla zawodu technik informatyk 36

37 II. ETAP PRAKTYCZNY dane nie zawieraj informacji o zdaj cych z dysfunkcjami W zawodzie technik informatyk zadanie egzaminacyjne sprawdza o umiej tno ci praktyczne okre lone w standardzie wymaga egzaminacyjnych w a ciwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z tre ci zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie okre lonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego dzia ania systemu komputerowego. kraj Liczba zdaj cych rednia atwo zadania egzaminacyjnego redni wynik Mediana Modalna Najwy szy wynik Najni szy wynik Rozst p Odchylenie standardowe ,78 78, ,43 Tabela 4. Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu etapu praktycznego dla zawodu technik informatyk 6,0% technik informatyk 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Wykres 4. Rozk ad wyników etapu praktycznego dla zawodu technik informatyk w skali kraju Przeci tny absolwent, który przyst pi do etapu praktycznego egzaminu uzyska rednio 78,30 punktów, opanowuj c poprawnie umiej tno ci praktyczne rednio na ok. 78%. (Tabela 4). Wynik 75 punktów, stanowi cy próg zaliczenia przekroczy o czyli 75,5% zdaj cych. 37

38 W etapie praktycznym sprawdzano 7 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowi y zawarto projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane by y przez zewn trznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. W pracy egzaminacyjnej podlega y ocenie: I. Tytu pracy egzaminacyjnej II. Za o enia do projektu realizacji prac wynikaj ce z tre ci zadania i za cznika III. Lista przyczyn usterki systemu komputerowego IV. Wykaz prac prowadz cych do usuni cia usterki systemu komputerowego V. Wskazania dla u ytkowników komputera VI. Potwierdzenie wykonania prac zwi zanych z rozwi zaniem projektu, zrzuty ekranu VII. Praca egzaminacyjna jako ca o 100% 97,03% 97,56% 90% 80% 84,77% 82,95% 79,12% 72,06% 76,08% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III IV V VI VII Wykres 5. Poziom spe nienia wymaga egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej dla zawodu technik informatyk 38

39 Technik ekonomista 341[02] Do egzaminu zg oszonych zosta o: Przyst pi o cznie: (77,65%) przyst pi o: przyst pi o: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zda o: (86,62%) zda o: 9247 (62,04%) *uwzgl dniono absolwentów szkó zawodowych, którzy przyst pili do dwóch etapów egzaminu DYPLOM POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzyma o: 8758* (62,21%)* Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik ekonomista Typ szko y Technikum Szko a Policealna 391 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY DYPLOM przyst pi o zda o przyst pi o zda o otrzyma o (86,66%) 335 (85,68%) *uwzgl dniono absolwentów szkó zawodowych, którzy przyst pili do dwóch etapów egzaminu (62,89%) 211 (52,10%) 8554* (61,49%)* 196* (52,83%)* Tabela 2. Wyniki egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik ekonomista z podzia em na typy szkó (nie uwzgl dniono zdaj cych z dysfunkcjami) Do egzaminu przyst pi o 6 absolwentów nies ysz cych, 1 upo ledzony umys owo w stopniu lekkim, 16 niepe nosprawnych ruchowo, 3 niewidomy i s abo widz cych cznie 26 zdaj cych, co stanowi 0,18% wszystkich zdaj cych egzamin w tym zawodzie. Dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe w tej grupie uzyska o 8 (30,76%) zdaj cych. 39

40 CZ I ETAPU PISEMNEGO dane nie zawieraj informacji o zdaj cych z dysfunkcjami kraj Liczba zdaj cych rednia atwo zada w te cie redni wynik Mediana Modalna Najwy szy wynik Najni szy wynik Rozst p Odchylenie standardowe ,55 27, ,20 Tabela 3. Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu cz ci I etapu pisemnego dla zawodu technik ekonomista 6,0% technik ekonomista 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Wykres 1. Rozk ad wyników cz ci I etapu pisemnego dla zawodu technik ekonomista w skali kraju Absolwent zdaj cy egzamin uzyska przeci tny wynik 27,79 punktów, rozwi zuj c poprawnie rednio 55% zada testowych w cz ci I etapu pisemnego egzaminu (Tabela 3). W ród zdaj cych dominowa wynik 27. Próg zaliczaj cy na poziomie co najmniej 50%, wynosz cy 25 punktów dla cz ci I etapu pisemnego, przekroczy o czyli 86,62% zdaj cych. 40

41 72% 70% 68% 68,50% 70,04% 66% 64% 63,58% 62% 60% czytanie ze zrozumieniem prztwarzanie danych bezpieczne wykonywanie Wykres 2. Poziom spe nienia wymaga egzaminacyjnych w obszarach cz ci I etapu pisemnego dla zawodu technik ekonomista Bior c pod uwag zestawienia poziomu spe nienia wymaga egzaminacyjnych w poszczególnych obszarach wymaga egzaminacyjnych cz ci I etapu pisemnego mo na stwierdzi, e przeci tny zdaj cy opanowa wiadomo ci i umiej tno ci w obszarze bezpiecznego wykonywania zada zawodowych, czytania ze zrozumieniem i przetwarzanie danych. Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomo ci i umiej tno ci przez zdaj cych w cz ci I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytanie ze zrozumieniem 24 zadania, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych 22 zadania, bezpieczne wykonywanie zada zawodowych 4 zadania. Poziom opanowania poszczególnych umiej tno ci ze standardu wymaga egzaminacyjnych dla zawodu technik ekonomista w I cz ci etapu pisemnego ilustruje wykres 3. 41

42 atwo ci zada w poszczególnych umiej tno ciach standardu wymaga egzaminacyjnych technik ekonomista 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1, rozró nia poj cia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa dzia alno ci gospodarczej, finansów i rachunkowo ci; rozró nia formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych; 1.3 rozró nia techniki zarz dzania przedsi biorstwem; 1.4 klasyfikowa sk adniki maj tku (aktywa) jednostki gospodarczej i ród a ich pochodzenia (pasywa); 1.5 identyfikowa wska niki dotycz ce zatrudnienia, gospodarki materia owej oraz sprzeda y w jednostce gospodarczej; 1.6 rozró nia metody amortyzacji rodków trwa ych; 1.7 stosowa zasady rachunkowo ci; 1.8 identyfikowa zadania instytucji finansowych, organów administracji rz dowej, samorz du terytorialnego; 2.1 interpretowa wska niki analizy ekonomiczno-finansowej przedsi biorstwa; 2.2 dobiera metod kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsi biorstwa; 2.3 wskazywa podzia wyniku finansowego przedsi biorstwa w zale no ci od jego formy organizacyjno-prawnej; 2.4 rozlicza wyniki inwentaryzacji; oblicza warto ci procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe; analizowa dokumenty zwi zane z zatrudnieniem, gospodarka materia ow oraz organizacj produkcji i sprzeda y w jednostce gospodarczej; interpretowa informacje dotycz ce zdarze i procesów gospodarczych, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej; wskazywa przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska obowi zuj ce na stanowiskach pracy technika ekonomisty; stosowa zasady archiwizacji dokumentacji przedsi biorstwa oraz ochrony baz danych; wskazywa zagro enia wynikaj ce z nieprzestrzegania przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska podczas wykonywania prac biurowych; Wykres 3. Poziom opanowania umiej tno ci sprawdzanych w cz ci I etapu pisemnego dla zawodu technik ekonomista 42

43 ETAP PRAKTYCZNY dane nie zawieraj informacji o zdaj cych z dysfunkcjami W zawodzie technik ekonomista zadanie egzaminacyjne sprawdza o umiej tno ci praktyczne okre lone w standardzie wymaga egzaminacyjnych w a ciwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z tre ci zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie okre lonych prac ekonomiczno-biurowych typowych dla funkcjonowania przedsi biorstw produkcyjnych, handlowych i us ugowych na podstawie dokumentacji. kraj Liczba zdaj cych rednia atwo zadania egzaminacyjnego redni wynik Mediana Modalna Najwy szy wynik Najni szy wynik Rozst p Odchylenie standardowe ,72 72, ,15 Tabela 4. Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu etapu praktycznego dla zawodu technik ekonomista 7,0% technik ekonomista 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Wykres 4. Rozk ad wyników etapu praktycznego dla zawodu technik ekonomista w skali kraju Przeci tny absolwent, który przyst pi do etapu praktycznego egzaminu uzyska rednio 72,29 punktów, opanowuj c poprawnie umiej tno ci praktyczne rednio na ok. 72%. (Tabela 4). Wynik 75 punktów, stanowi cy próg zaliczenia przekroczy o 9247 czyli 62,1% zdaj cych. 43

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015. Warszawa, wrzesień 2015 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu zawodowego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 20 2 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 1 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Załącznik 1 Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu 1 2 3 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik spedytor 342[02]

I.1.1. Technik spedytor 342[02] I.1.1. Technik spedytor 342[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 987 Przystąpiło łącznie: 805 przystąpiło: 795 przystąpiło: 795 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 768 (96,6%) zdało: 439 (55,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe

Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

przedstawiono zestawienie wyników uzyskanych przez wskazaną populację zdających w kraju i w województwie pomorskim w sesji letniej 2011 roku.

przedstawiono zestawienie wyników uzyskanych przez wskazaną populację zdających w kraju i w województwie pomorskim w sesji letniej 2011 roku. Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa, 30 września 2014 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Opiekunka dziecięca 513[01]

I.1.1. Opiekunka dziecięca 513[01] I.1.1. Opiekunka dziecięca 513[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 495 Przystąpiło łącznie: 467 przystąpiło: 467 przystąpiło: 465 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 462 (98,9%) zdało: 433 (93,1%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU RAPORT Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE WOJEWÓDZTWO

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU RAPORT Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE WOJEWÓDZTWO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU RAPORT Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2006 Opracowanie: Małgorzata Mackiewicz Wyniki etapu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia Gdańska Rada Oświatowa, 1 marca 01 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł Podstawy prawne zmian w kształceniu zawodowym Ustawa o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w technikach czteroletnich od 1 września 2012 roku

Kształcenie w technikach czteroletnich od 1 września 2012 roku Kształcenie w technikach czteroletnich od 1 września 2012 roku (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera zawody,

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 13 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Warszawa, 13 Spis treści 1 OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE... ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU Powiat M. Olsztyn UWAGA: Wszystkie dane dotyczą uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy.

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 19 maja 2004 r.)

z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 19 maja 2004 r.) Dz.U.04.114.1195 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 19 maja 2004 r.) Na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2009 2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE ZAWODOWYM...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 181-183 fax: (12) 68 32 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 (dane na dzień 10.09.2009r.)

Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 (dane na dzień 10.09.2009r.) Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/20 (dane na dzień.09.2009r.) W roku szkolnym 2009/20 Miasto Olsztyn prowadzi 7 zespołów szkół zawodowych : 1)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 20 2 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 5 I.1 Terminy

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo