Słowa kluczowe: spółki osobowe, partnerzy, komandytariusz, komplementariusz, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, likwidacja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowa kluczowe: spółki osobowe, partnerzy, komandytariusz, komplementariusz, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, likwidacja."

Transkrypt

1 Spis treści: 1. Spółki osobowe prawa handlowego Założenia ogólne Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Bibliografia Netografia Słowa kluczowe: spółki osobowe, partnerzy, komandytariusz, komplementariusz, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, likwidacja. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 1

2 Prawo gospodarcze 1. Spółki osobowe prawa handlowego 1.1. Założenia ogólne Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) 1 reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Odróżnia on osobowe spółki handlowe od kapitałowych spółek handlowych. Do osobowych spółek handlowych zalicza spółki: jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną, a do kapitałowych spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi przez współdziałanie w inny określony sposób. Form działalności gospodarczej prowadzonych na podstawie prawa handlowego jest wiele. Zostały one określone we wspomnianej powyżej ustawie. Interesujące, że o ile do założenia spółki osobowej prawa handlowego wymaganych jest co najmniej dwóch wspólników, to przy zakładaniu spółek kapitałowych takiego wymogu nie ma. Spółkę kapitałową może założyć jeden wspólnik 2. Stąd też ilekroć w ustawie mowa jest o umowie spółki, należy przez to rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej. Spółki osobowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą). Podstawą spółki osobowej prawa handlowego jest umowa na piśmie zawarta pomiędzy wspólnikami. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników. Wspólnicy w umowie mogą zastrzec sobie inne rozwiązanie. Również na mocy umowy ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę. Można to zrobić tylko pisemnie. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. 1 Dz.U ze zm. 2 Jest to sprzeczne z rozumieniem potocznym słowa wspólnik, ale jak wcześniej zaznaczono prawne pojęcia nie zawsze pokrywają się ze znaczeniem potocznym. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 2

3 Do wszystkich spółek osobowych odnosi się zapis z którego wynika, że w przypadku braku rozwiązania prawnego, stwierdzonego w regulacjach dotyczących spółek: partnerskiej, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej, należy stosować normy regulujące działanie spółki jawnej Spółka jawna 3 Jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą 4, a nie jest inną spółką handlową. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko bądź firmę (nazwę) jednego lub kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna lub skrót sp.j. Spółka jawna może powstać w dwojaki sposób: albo z przekształcenia spółki cywilnej, albo poprzez założenie jej od podstaw. Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności 5. Powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Umowę można później zmienić za zgodą wspólników. Podlega ona wpisaniu do rejestru (CIKRS w rejestrze dot. przedsiębiorców). Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Spółka jawna nie jest osobą prawną może jednak we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa oraz ma zdolność sądową. Jej status to tzw. ułomna osoba prawna. Wspólnicy wnoszą wkłady, co stanowi majątek spółki. K.s.h. nie określił minimalnego wkładu, jaki mogą wnieść wspólnicy do spółki. to znaczy: ich wysokość zależy od decyzji wspólników wyrażonej w umowie. Wkłady uznaje się za równe, jeżeli są co do tego wątpliwości, a ich wielkości nie wpisano do umowy. Udział kapitałowy wspólnika jest równy wielkości wkładu wniesionego przez niego. Spółka w trakcie trwania nabywa również swój majątek. Umowa określa udział każdego wspólnika w majątku spółki, zyskach i stratach. Można także zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Wkłady są wnoszone przez każdego wspólnika. Mogą one być wniesione w środkach rzeczowych (aport) lub w pieniądzu. Muszą być określone i wpisane do umowy spółki jawnej. Sytuacja prawna spółki jawnej jest wprawdzie korzystniejsza od sytuacji spółki cywilnej, ale i tak wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem spółki i całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest określona jako odpowiedzialność subsydiarna. Subsydiarność oznacza, że pomimo istnienia majątku spółki wspólnicy odpowiadają 3 K.s.h. normy dotyczące spółki jawnej zawarł pomiędzy art. 22 i Firma to: dla osoby fizycznej jej imię i nazwisko, a dla osoby prawnej nazwa. 5 Oznacza to, że gdyby jej nie zawarto pisemnie, skutek prawny byłby taki, jak gdyby umowa nie została zawarta, co powodowałoby dalsze konsekwencje w postaci niemożności rejestracji spółki czy istotne komplikacje podatkowe. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 3

4 za zobowiązania spółki solidarnie 6. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań spółki powstałych przed jej wpisem do rejestru (wówczas jest to odpowiedzialność solidarna). Nowowstępujący do już istniejącej spółki muszą wnieść ustalony kapitał (wkłady), ale znajdują się oni w mniej komfortowej sytuacji, ponieważ w momencie przystąpienia spadną na nich, ewentualnie już istniejące, zobowiązania spółki jawnej. Gdyby do spółki przystępował przedsiębiorca jednoosobowy, to niezależnie od przejęcia przez niego istniejących zobowiązań spółki (ale tylko do wysokości kapitału wnoszonego przedsiębiorstwa), spółka musiałaby przejąć na siebie zobowiązanie owego jednoosobowego przedsiębiorcy powstałe przed dniem utworzenia spółki! Z końcem roku obrachunkowego wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysku kapitałowego, gdy go nie ma (zysku) może żądać odsetek (5%) od swojego udziału kapitałowego. Ta regulacja nie jest zbyt jasna, jako że nie wiadomo skąd pobrać te odsetki. Zdaniem niektórych pobranie odsetek ze swej istoty stanowi zmniejszenie udziału kapitałowego. Pobranie odsetek zmniejsza udział kapitałowy wspólnika jest jedną z dopuszczalnych możliwości wycofania środków, nie stanowiącą kosztu (por. art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości) (Potrzeszcz i in., 2001: 171). Innego zdania jest Kruczalak, wg którego: Wypłacone odsetki obciążają koszty działalności spółki i w związku z tym zmniejszają globalną sumę zysku, która ma być podzielona między poszczególnych wspólników, natomiast zwiększają zysk indywidualny wspólników posiadających udziały kapitałowe (Kruczalak, 2006, on-line). Każdy wspólnik ma prawo do reprezentowania spółki, w tym we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Prawa tego nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. W umowie można jednak te prawa ograniczyć, np. poprzez wspólne reprezentowanie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Tak więc można ustanowić prokurę 7, tj. specjalnego rodzaju pełnomocnictwo handlowe. Ma ono jednak znacznie szerszy zakres, niż przewiduje to pełnomocnictwo wynikające z przepisów k.c. Prokura podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokurent może dokonywać wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Nie może jedynie sprzedać części lub całości przedsiębiorstwa. Zakres prokury może być ograniczony tzw. prokurą łączną. do ustanowienia prokury w sp.j. potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników, którzy mają prawo prowadzenia spraw spółki. Odwołać prokurę może każdy wspólnik, który ma prawo prowadzenia spraw spółki. Prowadzenie spraw spółki można powierzyć jednemu lub kilku wspólnikom. Wówczas uchwały zapadają głosami wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki. W sprawach przekraczających zwykły zarząd spółki potrzebna jest jednomyślność wszystkich wspólników, nawet tych wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. Każdy może wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić 6 Zgodnie z art k.s.h. odpowiedzialność każdego wspólnika spółki jawnej jest osobista, nieograniczona i solidarna pomiędzy wspólnikami oraz ze spółką, przy uwzględnieniu tego, że stosownie do art k.s.h. jest ona subsydiarna w zakresie egzekucji, bo możliwość zaspokojenia się z majątku osobistego wspólnika powstaje w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2008 r. i ACa 726/2008 (Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych 2009/2 poz. 5, str. 20). 7 Zob. Kodeks cywilny od art do art Autor: dr Grzegorz Michniewicz 4

5 poważną szkodę spółce. Wspólnik musi powstrzymać się od działalności sprzecznej z interesami spółki (zakaz uczestnictwa w spółce konkurencyjnej). Gdyby ten zakaz naruszył, każdy wspólnik może żądać wydania spółce korzyści, jakie osiągnął w spółce konkurencyjnej lub naprawienia szkody. Rozwiązanie spółki powodują okoliczności przewidziane w art. 58 k.s.h. tj.: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu. Gdyby pomimo okoliczności działała nadal, nie ulega rozwiązaniu, lecz uważa się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy spółki jawnej może nastąpić na sześć miesięcy przed zakończeniem roku obrachunkowego. Każdy wspólnik z ważnych powodów może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Ustawa nie precyzuje, co rozumie pod określeniem ważne powody. Według ogólnego ujęcia ważnym powodem rozwiązania spółki są takie okoliczności, których powstanie stwarza przeszkodę lub znaczne utrudnienie dalszej działalności spółki, lub czyni jej dalsze istnienie niecelowym lub bezprzedmiotowym (Pyzioł, 2008, on-line). Według M. Rodzynkiewicza (2009, on-line): Ważne powody, których zaistnienie ma uzasadniać powództwo, nie dają się zamknąć w ramy jakiegoś enumeratywnego katalogu. Przyjmuje się, że mogą być to albo przyczyny obiektywne, czyniące dalsze istnienie spółki nieracjonalnym bądź praktycznie niemożliwym (np. wykazana przyczynami strukturalnymi trwała niezdolność spółki do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku), albo przyczyny subiektywne niezawinione (np. przewlekła choroba wspólników, których osobista praca dla spółki, ze względu na ich kwalifikacje, jest niezbędna), albo też przyczyny subiektywne zawinione (np. prowadzenie przez pozostałych wspólników działalności przestępczej pod parawanem spółki, uporczywe łamanie przez pozostałych wspólników praw powodowego wspólnika w spółce). Przyczyną subiektywną zawinioną jest naruszenie zakazu konkurencji (por. art. 57 3). Natomiast prowadzenie działalności konkurencyjnej nie może być podstawą powództwa z art. 63, jeżeli w umowie spółki wyłączono zakaz konkurencji (art. 56 jest przepisem dyspozytywnym por. art. 37 1). Ostatecznie o tym, czy powody rozwiązania spółki są ważne, będzie decydował sąd. Likwidacja spółki następuje w przypadku jej rozwiązania. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy (oczywiście tylko wtedy, gdy spółka nie ogłasza upadłości lub gdy wierzyciel nie wypowiedział umowy spółki). Sąd rejestrowy na wniosek osób mających swój interes prawny może ustanowić likwidatorami tylko jednego lub niektórych wspólników. do sądu rejestrowego należy zgłosić otwarcie likwidacji i wszelkie dane z nią związane. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśniecie prokury. z majątku spłaca się wierzytelności, a tym, co pozostanie, dzielą się wspólnicy. Niedobór dzieli się równo między wspólnikami wypłacalnymi. Zgłasza się zakończenie likwidacji i wykreśla spółkę z rejestru. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 5

6 W przypadku upadłości jej rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego. Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców składa syndyk Spółka partnerska 9 Spółka partnerska różni się od spółki jawnej m.in. uprawnieniami osób, które mogą ją założyć. Spółka partnerska prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma tej spółki powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Można używać skrótu sp.p. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, jeżeli tego nie zabraniają inne przepisy 10. Umowa spółki musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Nieodzowny jest również wpis do CIKRS. Umowa spółki partnerskiej, jak i wpis do rejestru sądowego 11 wymagają podania podobnych danych, tj. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki; przedmiot działalności spółki; nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (art ); w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy nazwiska i imiona tych partnerów; firma i siedziba spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. Jak wynika to z art. 95 k.s.h., wspólnicy nie odpowiadają materialnie wobec wszystkich klientów spółki ani solidarnie, ani subsydiarnie. Każdy partner ponosi odpowiedzialność tylko wobec swoich klientów oraz za działanie swojego personelu, chyba że któryś z partnerów prowadziłby wszystkie sprawy biurowe całej spółki i zobowiązał się do własnej odpowiedzialności majątkowej. Spółka odpowiada, a tym samym i partnerzy, za zobowiązania powstałe z innych tytułów niż odpowiedzialność wobec klientów. Przykładowo: odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez pracowników biurowych czy za zobowiązania zaciągnięte przez wszystkich partnerów, np. za zaciągnięty kredyt inwestycyjny. Wówczas odpowiedzialność ich jest solidarna i subsydiarna (Pyzioł i in., 2008, on-line). Pomimo tak określonej odpowiedzialności umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. 8 Syndyk masy upadłościowej to osoba fizyczna bądź prawna wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadłości. Zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ściągnięcia wierzytelności do masy upadłości i zaspokojenia roszczeń wierzycieli; 9 K.s.h. reguluje spółkę partnerską przepisami zawartymi w art.: od 86 do Np. przepisy regulujące działalność jakiejś (np. radców prawnych czy adwokatów) korporacji zawodowej. 11 do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć ponadto dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. 12 Art k.s.h.: Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 6

7 Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki kreuję tę sprawę inaczej. Partnera można pozbawić prawa reprezentowania spółki. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru. Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego 13, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu. Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki. Gdyby w tym czasie nie wystąpił faktycznie ze spółki, uważa się, że jego wystąpienie nastąpiło w ostatnim dniu roku obrotowego. Spadkobierca partnera z mocy prawa nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera. Jeżeli jednak w umowie spółki postanowiono, iż istnieje taka możliwość, to spadkobierca może wstąpić do spółki w miejsce zmarłego, pod warunkiem jednak, że wykonuje wolny zawód. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich partnerów, ogłoszenie upadłości spółki, utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu, prawomocne orzeczenie sądu. W przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Jest to rozwiązanie bardzo potrzebne w sytuacji, gdy sprawy klientów, które partner prowadzi, nie są zakończone lub gdy istnieje potrzeba zakończenia spraw spółki związanych z zaciągniętymi kredytami. Taka możliwość nie istnieje ani w spółce cywilnej, ani w innych spółkach osobowych. Gdyby w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistniał powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę (np. spółkę). 14 Rozliczenia musi dokonać zgodnie z art. 65 k.s.h. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 7

8 1.4. Spółka komandytowa 15 Jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusz) jest ograniczona. W firmie spółki komandytowej powinno znajdować się nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp.k.. Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową). Do spółki komandytowej wnosi się wkłady i oznacza kwotowo odpowiedzialność każdego komandytariusza. Wkłady można wnosić tzw. aportem, który musi być określony również kapitałowo. Suma komandytowa nie jest żadną wartością wnoszoną do spółki, dlatego też należy ją odróżnić od wkładów do spółki (Pyzioł, 2008, on-line). Spółka może nabywać na własną firmę majątek. Komplementariuszem może być osoba prawna 16. W takim przypadku firma powinna zawierać pełne brzmienie osoby prawnej. Komandytariusz może być w nazwie, ale wówczas odpowiada jak komplementariusz, tzn. całym majątkiem. Odpowiedzialność majątkowa wspólników w spółce komandytowej jest określona w sposób dość niespotykany. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem 17, natomiast komandytariusz tylko do wysokości sumy komandytowej. Suma komandytowa określa wysokość odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Jest ona ustalona w umowie 18. Stanowi ona cyfrowo określoną kwotę pieniężną, która wyznacza górną granicę odpowiedzialności osobistej komandytariusza wobec jej wierzycieli i tylko tego wspólnika dotyczy (Potrzeszcz i in. 2001, on-line). Sumę komandytową można obniżyć, jednak jej obniżenie nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Nowy komandytariusz, który wstępuje do spółki, odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed jego wstąpieniem. Gdy jako komandytariusz przystępuje przedsiębiorca jednoosobowy, będący w spółce komandytariusz odpowiada za zobowiązania przedsiębiorcy jednoosobowego powstałe przed przystąpieniem do spółki komandytowej, a istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru. 15 K.s.h. uregulował kwestie związane ze spółką komandytową normami artykułów od 102 do Wspólnikami mogą być osoby prawne jak np.: sp. z o.o. lub sp. akcyjna. 17 Oczywiście chodzi o przypadek, gdyby majątek spółki nie pokrył całych zobowiązań. 18 Np. ustala się sumę komandytową na kwotę zł i do tej wysokości komandytariusz jest zobowiązany świadczyć w przypadku potrzeby pokrycia zobowiązań spółki. Tak więc nie odpowiada on całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 8

9 Spółka komandytowa musi zostać wpisana do CIKRS, aby mogła być uznana za przedsiębiorcę. do takiego wpisu jest potrzebna umowa spółki. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Komplementariusz niepozbawiony przez sąd lub na mocy umowy tego prawa reprezentuje spółkę. Gdyby było ich więcej, to wszyscy komplementariusze reprezentują spółkę. Jednak w przypadku potrzeby przekroczenia spraw zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda komandytariusza. Nie ma ustawowej definicji czynności zwykłego zarządu, gdyż niemożliwe jest ich wyczerpujące określenie. Najczęściej rozumie się pod tym terminem załatwianie bieżących spraw wynikających z prowadzenia spraw spółki. Komplementariusz zarządza sprawami spółki oraz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, co oznacza, iż jego odpowiedzialność jest całkowita w przypadku, gdy majątek spółki, uzyskany na skutek działalności gospodarczej, nie wystarcza na pokrycie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań. Komandytariusz występuje i działa jedynie jako pełnomocnik. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że w umowie spółki sprawę tę rozwiązano inaczej. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie posiadając pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Podobnie jest w przypadku komplementariusza, który nie mając do tego uprawnienia albo przekraczając jego zakres, dokona czynności wykraczających poza zakres jego reprezentacji. Komandytariusz ma pewne prawa: przeglądania ksiąg, sprawozdań finansowych po zakończonym roku obrotowym. Może też po złożeniu wniosku i za zgodą sądu rejestrowego przeglądać te dokumenty w każdym czasie. Może też on zbyć prawa i obowiązki, wynikające z jego uczestnictwa w spółce, jednak na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki. Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczowego (tj. rzeczywiście) wniesionego do spółki 19. Udział w zyskach i stratach komplementariuszy i komandytariuszy uregulowany został odmiennie. Na podstawie art. 51 w zw. z art. 103 komplementariusz ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj wkładu. W razie wątpliwości określony udział wspólnika w zysku odnosi się także do udziału w stratach. Powyższe zasady mogą zostać uregulowane inaczej w umowie spółki. Ponadto umowa może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Nie można jednak zwolnić wszystkich wspólników z udziału w stratach. Problem uczestnictwa w zyskach i stratach komandytariusza związany jest z zagadnieniem wnoszenia wkładów do spółki. (Kidyba, 2006, on-line) 19 Można w umowie spółki ustanowić to inaczej. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 9

10 Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu. Śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy powinni spośród siebie wskazać osobę reprezentującą ich prawa w spółce. Podział majątku spółki w części dot. zmarłego i przekazanie majątku spadkobiercom dozwolone są za zgodą pozostałych wspólników. Likwidacja spółki komandytowej następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi spółki jawnej Spółka komandytowo-akcyjna 20 Nazwa tej spółki składa się z dwóch członów: jeden pochodzi ze spółki osobowej (komandytowej), drugi kapitałowej (akcyjnej). Jest to rozwiązanie prawne dość wygodne, ponieważ istnieje możliwość zarządzania przez założyciela (wspólnika), a jednocześnie można spółkę dofinansować emisją akcji. Przy czym komplementariusz może kupić akcje i stać się równocześnie akcjonariuszem. W zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej. W pozostałych sprawach odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Nie oznacza to jednak, że wyłączone są normy prawne regulujące funkcjonowanie spółki komandytowo-akcyjnej zawarte w Dziale IV k.s.h. Spółka komandytowo-akcyjna. Jest to spółka zaliczana przez k.s.h. do spółek osobowych, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Komplementariusz może wnieść udziały na kapitał zakładowy (staje się akcjonariuszem), co jednak nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie, co oznacza ich pełną odpowiedzialność materialną, a w szczególności odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Firma zawiera nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy wraz z określeniem: spółka komandytowo-akcyjna (w skrócie: S.K.A). Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, podaje się jej nazwę. Nie podaje się nazwy akcjonariuszy. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki, akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. 20 Regulacja prawna nastąpiła w artykułach od 125 do 150 k.s.h. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 10

11 Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowo-akcyjna. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę komandytowo-akcyjną w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać: firmę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP), wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Spółka powstaje z chwilą sporządzenia statutu 21 przez założycieli i wpisu do rejestru sądowego. Musi być on podpisany przez wszystkich komplementariuszy i sporządzony w formie aktu notarialnego. Statut zawiera: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji 22 i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne czy na okaziciela, liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej został określony przez ustawodawcę. Wynosi on zł. Nie oznacza to, że w momencie zakładania spółki nie można ustanowić dowolnie wysokiego kapitału zakładowego, byleby był on wyższy od zł. Spółką zarządzają komplementariusze. W statucie można dokonać określenia komplementariuszy uprawnionych do zarządzania sprawami spółki. Zmiana statutu, pozbawiająca prawa prowadzenia spraw spółki lub przyznająca takie prawo komplementariuszowi dotychczas go pozbawionemu, wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki przekazanych do kompetencji walnego zgromadzenia albo rady nadzorczej przez przepisy k.s.h. lub statutu spółki. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy postanowień zawartych w statucie lub prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Jest możliwe pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki. Można tego dokonać w dwojaki sposób: albo na walnym zgromadzeniu, albo na mocy decyzji sądu. Pozbawienie komplementariusza na walnym zebraniu prawa reprezentowania spółki jest skuteczne, jeżeli nikt nie złoży sprzeciwu. Oznacza to, iż pozbawienie prawa reprezentowania przez komplementariusza wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Sprzeciw, o którym mowa, należy zgłosić do protokółu walnego zgromadzenia 21 W dotychczas omawianych spółkach wystarczała pisemna umowa spółki. Tutaj wprowadza się statut spółki (notarialnie sporządzony) jako warunek, bez którego spółki nie można zarejestrować. 22 Zagadnienia związane z akcjami wyjaśnione zostaną w dalszej części pracy, przy omawianiu spółki akcyjnej, jako że rozwiązania prawne dotyczące akcji są takie same dla spółki akcyjnej, jak i komandytowo-akcyjnej. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 11

12 lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym nie później niż w ciągu miesiąca od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Gdyby taki sprzeciw został złożony, wówczas można komplementariusza pozbawić prawa do reprezentowania spółki jedynie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Wydaje się, że sprzeciw może złożyć jakikolwiek komplementariusz, niekoniecznie ten, który jest tego prawa pozbawiany. Jeżeli z kolei weźmie się pod uwagę, że pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki musi być odnotowane w rejestrze, to oznacza to, iż musi nastąpić zmiana statutu. do zmiany statutu potrzebna jest natomiast zgoda wszystkich komplementariuszy, więc niekoniecznie trzeba składać sprzeciw, wystarczy, aby nie głosować za. Pozbawienie komplementariusza tego prawa wbrew sprzeciwowi zwalnia wspólnika od odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki powstałe od chwili dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze. W sytuacji, gdy pozbawiono komplementariusza prawa reprezentowania spółki, należy dokonać zmiany statutu spółki i wnieść tą zmianę do rejestru przedsiębiorców. Akcjonariusz nie może reprezentować spółki, chyba że jest pełnomocnikiem, wówczas odpowiada całkowicie za skutki podjętych działań. Organem spółki komandytowo-akcyjnej jest walne zgromadzenie, które obejmuje wszystkich komplementariuszy i akcjonariuszy. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Głosuje się akcjami akcja daje prawo jednego głosu na walnym zebraniu; statut może niektórym akcjonariuszom przyznać dodatkowe głosy. Komplementariusze, jeżeli są akcjonariuszami, zawsze mają tylko jeden głos wynikający z akcji. Komplementariusze bez akcji nie mają prawa głosu. W spółce komandytowo-akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą. Jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej, chyba że jest to komplementariusz wyłączony od prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania 23. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto może w razie potrzeby wytoczyć powództwo komplementariuszowi. Rada nadzorcza 24 nie może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu (komplementariuszy) oraz delegować członków rady nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu (komplementariuszy), którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Rada nadzorcza również nie może w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka zarządu (komplementariusza) dokonać zmiany w składzie zarządu. 23 W takiej sytuacji mogą. 24 Te dwie uwagi o niemożności pewnych działań rady nadzorczej są o tyle ważne, gdyż, gdyby tego nie zrobiono, automatycznie weszłyby do spółki komandytowo-akcyjnej jako regulacje prawne normy regulujące stosunek rady nadzorczej do zarządu przewidziane dla spółki akcyjnej. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 12

13 Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki zgodnie z postanowieniami statutu, a gdy takowych nie ma proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki. Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w statucie, uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej, inne przyczyny przewidziane prawem. Wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza jest dopuszczalne, jeżeli statut tak postanawia. Akcjonariusz nie ma prawa do wypowiedzenia umowy spółki. Likwidacja następuje zgodnie z przepisami dot. spółki akcyjnej. Likwidacje prowadzą komplementariusze mający prawo do reprezentacji spółki lub inne osoby, za zgodą wszystkich komplementariuszy. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 13

14 Bibliografia 1. Kruczalak K. (2006): Prawo handlowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, LexPolonica on-line, 2. Kidyba A. (2006): Prawo handlowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. 3. Popiołek W., Pyzioł W. (red.), Frąckowiak J., Witosz A., Kidyba A. (2008): Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I), Warszawa, LexPolonica on-line, (uwaga 1 do art. 118 k.s.h.). 4. Potrzeszcz R., Siemiątkowski T., Naworski J. P., Strzelczyk K. (2001): Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, s Rodzynkiewicz M. (2009).: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III), Warszawa, LexPolonica on-line, Netografia 1. Autor: dr Grzegorz Michniewicz 14

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

11. PRAWO SPÓŁEK cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej.

11. PRAWO SPÓŁEK  cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej. 11. PRAWO SPÓŁEK Problematyka ogólnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej objęta ustawą z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej należy do prawa gospodarczego publicznego 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. osobowe spółki prawa handlowego to tzw.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE. Mateusz Kabut Wydział Zarządzania UW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE. Mateusz Kabut Wydział Zarządzania UW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Mateusz Kabut Wydział Zarządzania UW Prawo a przedsiębiorczość? Prawo potrafi pokrzyżować plany Prowadzenie działalności w Polsce otoczenie prawne Czy nasze prawo jest

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA. Informacje ogólne

SPÓŁKA JAWNA. Informacje ogólne SPÓŁKA JAWNA Informacje ogólne najprostsza i najbardziej przystępna z form prowadzenia działalności gospodarczej, które są uregulowane w Kodeksie spółek handlowych, osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II. Spółki osobowe DZIAŁ I. Spółka jawna. Rozdział 1. Przepisy ogólne

TYTUŁ II. Spółki osobowe DZIAŁ I. Spółka jawna. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 11/205 TYTUŁ II Spółki osobowe DZIAŁ I Spółka jawna Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 22. 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Stan prawny na 01.01.2005 r. Dokumentem wiążącym jest tekst publikowany w Dzienniku Ustaw. Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje tworzenie,

Bardziej szczegółowo

MBA ENERGETYKA CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Warszawa, Kwiecień 2014 r.

MBA ENERGETYKA CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Warszawa, Kwiecień 2014 r. MBA ENERGETYKA CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Warszawa, Kwiecień 2014 r. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH RADCA PRAWNY PIOTR WŁODAWIEC MAKULIŃSKI MOCZYDŁOWSKI ROSTAFIŃSKI WŁODAWIEC KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, a celem jej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczeń zwany akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Spółki osobowe a spółki kapitałowe Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych, które wraz ze spółkami kapitałowymi nazywane są spółkami prawa handlowego. Cechą charakterystyczną

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Dz.U.00.94.1037 2001-10-06 zm. Dz.U.01.102.1117 art.3 2003-09-25 zm. Dz.U.03.49.408 art.6 2004-01-15 zm. Dz.U.03.229.2276 art.1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI OSOBOWE. mgr Paweł Daszczuk. Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

SPÓŁKI OSOBOWE. mgr Paweł Daszczuk. Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej SPÓŁKI OSOBOWE mgr Paweł Daszczuk Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej www.umcs.pl SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKI HANDLOWE

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (publikacja: Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, z 2001 r. nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. nr 49, poz. 408 i nr 229, poz. 2276) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne Kancelaria Sejmu s. 1/163 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037. Kodeks spółek handlowych Tytuł I Przepisy ogólne Dział I Przepisy wspólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA NOTARIUSZ ul. Staszica 6 lok. 13; 01-188 Warszawa Wola; tel.: 22 241 20 14; fax: 22 241 20 15

KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA NOTARIUSZ ul. Staszica 6 lok. 13; 01-188 Warszawa Wola; tel.: 22 241 20 14; fax: 22 241 20 15 Dz.U.2000.94.1037 2001.10.06 zm. Dz.U.2001.102.1117 art. 3 2003.09.25 zm. Dz.U.2003.49.408 art. 6 2004.01.15 zm. Dz.U.2003.229.2276 art. 1 2005.08.19 zm. Dz.U.2005.132.1108 art. 14 2005.10.24 zm. Dz.U.2005.183.1538

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę:

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę: UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ W dniu... w... pomiędzy 1. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 2. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... zawarto następującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Dz.U.2000.94.1037 2013.04.23 zm. Dz.U.2013.433 art. 4 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne Kancelaria Sejmu s. 1/163 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Opracowano na podstawie: Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117. Tytuł I Przepisy ogólne Dział

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych Strona 1 z 90 Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (publikacja: Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, z 2001 r. nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. nr 49, poz. 408 i nr 229, poz. 2276) TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm: Dz.U. 2001, Nr 102, poz. 1117) Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 1 - Art. 21 Dział I. Przepisy wspólne Art. 1 - Art. 7 Dział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1).

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). Dz.U.2000.94.1037 2001-10-06 zm. Dz.U.2001.102.1117 art. 3 2003-09-25 zm. Dz.U.2003.49.408 art. 6 2004-01-15 zm. Dz.U.2003.229.2276 art. 1

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 1. Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Firma spółki brzmi:...

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Co to jest Spółka Partnerska?

Co to jest Spółka Partnerska? SPÓŁKA PARTNERSKA Co to jest Spółka Partnerska? Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw rok 2000 nr 94 poz wersja obowiązująca od , ost.zm.: Dz.U. z 2009 r. nr 104 poz. 860 USTAWA

Dziennik Ustaw rok 2000 nr 94 poz wersja obowiązująca od , ost.zm.: Dz.U. z 2009 r. nr 104 poz. 860 USTAWA Dziennik Ustaw rok 2000 nr 94 poz. 1037 wersja obowiązująca od 03.08.2009, ost.zm.: Dz.U. z 2009 r. nr 104 poz. 860 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Tytuł l Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.

Kodeks spółek handlowych. z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1) (zm. ) Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) Tytuł I. Przepisy ogólne. Dział I. Przepisy wspólne. Art.

Bardziej szczegółowo

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Autor: Adam Makosz Wspólnika można zwolnić od ponoszenia strat, ale nie można go wyłączyć od udziału w zyskach. Zawarcie umowy spółki

Bardziej szczegółowo

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego Prawo handlowe dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego Prawo prywatne (ius privatum) gałąź prawa skupiająca normy prawne, których

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Stan prawny 25.01.2013 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ I Przepisy wspólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych zmiany: 2001-10-06 Dz.U.2001.102.1117 art. 3 2003-09-25 Dz.U.2003.49.408 art. 6 2004-01-15 Dz.U.2003.229.2276 art. 1 2005-08-19 Dz.U.2005.132.1108 art. 14 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Spółki Spółki prawa cywilnego Spółki prawa handlowego Spółka cywilna Spółka cicha osobowe jawna komandy towa partners ka Komandyto wo - akcyjna EZIG kapitałowe Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne Kancelaria Sejmu s. 1/158 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Opracowano na podstawie: Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks spółek handlowych 1

1. Kodeks spółek handlowych 1 KSH 1 1. Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. 2001, Nr 102, poz. 1117; 2003, Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276; 2005, Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo. 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Przedstawicielstwo. 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Przedstawicielstwo Art. 95. 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. 2. Czynność prawna

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z OMÓWIENIEM

WZÓR UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z OMÓWIENIEM WZÓR UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z OMÓWIENIEM CHRZANÓW 2015 WITAM WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW. Ostatnio na Blogu napisałem kilka artykułów na temat spółki cywilnej. Na podsumowanie tej partii materiału postanowiłem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr'/7/2017. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o.

UCHWAŁA Nr'/7/2017. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o. UCHWAŁA Nr'/7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o. z dnia?j października 2017r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

s. 72 s. 86 s

s. 72 s. 86 s s. 14 Artykuł. 10. [Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika] 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz ze zm.) Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz ze zm.) Tytuł I Przepisy ogólne USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1577 ze zm.) Tytuł I Przepisy ogólne Dział I Przepisy wspólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje tworzenie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie... zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks spółek handlowych 1

1. Kodeks spółek handlowych 1 KSH 1 1. Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1030) 2 (sprost.: 2014, poz. 265) Spis treści Art. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] Pesel:, ---------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY [1] Pesel:, --------------------------------------------------------------- REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: -------------------------------------------- 1., syn i.., zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych 1) Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1830, Dz.U. z 2015 r. poz. 1333, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne. DZIAŁ I Przepisy wspólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne. DZIAŁ I Przepisy wspólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/183 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161. Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 94 poz. 1037

Dz.U Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/211 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 2/211 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) TYTUŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 94 poz USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Tytuł I Przepisy ogólne. DZIAŁ I Przepisy wspólne

Dz.U Nr 94 poz USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Tytuł I Przepisy ogólne. DZIAŁ I Przepisy wspólne Kancelaria Sejmu s. 1/183 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265. Tytuł I

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne. Art. 1.

Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/174 1) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Tytuł I Przepisy ogólne Dział I Przepisy wspólne Art. 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz ze zm.) Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz ze zm.) Tytuł I Przepisy ogólne USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1577 ze zm.) Tytuł I Przepisy ogólne Dział I Przepisy wspólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje tworzenie,

Bardziej szczegółowo