PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie technika dentystycznego MINISTER ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie technika dentystycznego 3221091 MINISTER ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie technika dentystycznego Dla rnedycznej szkoly policealnej na podbudowie prograrnowej: liceum ogolnokszta!cacego, licewn technicznego MINISTER ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ SEKRETARZ STANU Warszawa 1998

2 2 ZESPOL AUTORSKI Anatomia z elementami fiujologii dr n. med. Antoni Radziemski Modelarstwo dr n. med. Jerzy Pachonski Materiatoznawstwo mgr Jan Pilch Ortodoncja lek. stom. Barbara Zygadlo Pracownia techniki ortodontycznej st. tech. Maria Okroj Technika dentystyczna mgr Ryszard Tomczyk dr Ryszard Szatkowski dr n. med. Jerzy Pachonski Pracownia techniki dentystycznej tech. Wieslaw Rydel mgr Jan Pyzio Zajpia praktyczne tech. Jacek Kowalski Praktyka zawodowa st. tech. Zofia Matula Prace programowe prowadzila Komisja Programowa dla Zawodu Technika Dentystycznego powdana przez Ministra Zdrowia i Opieki Spdecznej Dopuszczony do ~~zytku szkolnego r.

3 PLAN NAUCZANIA Medyczna szkda policealna Zawod: Technik dentystyczny 322[09] Podbudowa programowa: licetun ogolnokszta~c~ce, liceurn technicme Semestr I I1 I11 IV V Lp. Przedmioty nauczania Liczba tygodni nauki Wychowanie fizyczne Anatomia z elementarni fizjologii Modelarstwo Materia~omawstwo Ortodoncja' Pracownia teclmiki ortodontycznej Technika dentystyczna Pracownia teci~niki dentystycznej Zajqcia praktyczne Liczba godzin tygodmowo Liczba godzin tygodniowo w cykhl nauczania 5 1 6,5 1,s 2, ,5 12 Praktyka zawodowa w semestrze V - 2 tygodnie Razem

4 ANATOMIA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII W wyniku zorganizowanego procesu ksztdcenia shchacz powinie'n umiec: wyjainiac podstawowe pojecia: anatornia, fizjologia, patologia, fizjopatologia, organizm, narzqd, uklad narzqdow; wyjainiak budowe czaszki, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ukladu nenvowego i naczyniowego oraz budowe ukladu miqiniowego glowy; objasniak budowq i funkcjonowanie ukladu stomatognatycznego; oceniat stan jamy ustnej, rozroimiac kliniczne objawy stomatopatii protetycmych oraz wyjainiak ich etiologiq; oceniac budowe ogbha, i rnikroskopowq qb6w i ich ronvoj; okreilak nieprayidlowoici zgryzowe i zebowe; wykazywae zwiqzek chorob przyzqbia ze anianami w obrebie uldadu stomatognatycznego oraz wskazywak sposoby zapobiegania im; dostmegab bezpoiredni zwivek miqdzy budowq i funkcjonowaniem narzqdu iucia a praktycznym dzidaniem technika dentystycznego.

5 2. TRESCI NAUCZANIA Podzial tresci nauczania Temat 1: Ogblne wiadomdci dotycqce przedmiotu Definicja anatomii i fizjologii. Rola anatornii w naukach morfologicmych. Temat 2: Czaszka - og6lna budowa KoSci m6zgoczasz!! i twarzoczaszki. Temat 3: UHad miqiniowy Podzial na gmpy,unerwienie oraz czynnoici rniqini wyrazowych i iwaczowych. Temat 4: Narqd iucia, zespbl zgryzu urazowego (uklad stomatognatyczny) CzqSci narzqdu iucia. Budowa stawu skroniowo-iuchwowego NieprawidlowoSci narzqdu iucia. Pojqcie okluzji i artykulacji. Stany artykulacyjne iuchwy. Zgryz urazowy. Epidemiologia i etiopatogeneza chor6b przyz~bia.

6 Temat 5: UMad pokarmowy Budowa jamy ustnej, jej ograniczenia i pdczenia. Etiologia stornatopatii protetycznych. Temat 6: Qby Budowa og6lna i mikroskopowa zqba. Rozw6j zqba. Nieprawidlowoici budowy zqb6w. Etiologia chor6b zqb6w - pr6chnica. Temat 7: Uklad naczyniowy Tqtnica szyjna - jej przebieg i odgalqzienia (tqtnica jqzykowa, tqtnica twarzowa, tetnica szczqkowa). Wqzly chlonne i ich topografia. Drogi odplywu chionki z glowy. Temat 8: Uklad nerwowy Nerw tr6jdzielny i jego obszar unerwienia. Nerw jqzykowo-gardlowy i podjqzykowy - obszar unerwienia. Zaburzenia czynnoici new6 Temat 9: Pierwsza pomoc w naglych wypadkach Kryteria rozpoznawania stanu zagtozenia iycia. Reanimacja. Zadania zespoiu stomatologicznego w pomocy w stanach naglyck Sposoby udzieiania pierwszej pomocy. Do dyspozycji nauczyciela Godziny te naleo przeznaczy6 na tematy nie objqte programem nauczania, a wynikajqce z romoju nauki. Anatornia z elementami fizjologii obejmuje wiedzq niezbqdnq do zrozurnienia budowy anatomicznej czaszki i jest istotnym uzupehzieniem wiedzy oraz urniej~tnobi technika dentystycznego, kt6y ma wykonywak uzupehienia zqbowe, protezy dentystyczne, aparaty ortodontyczne, szyny chirurgiczne. Zadaniem sluchaczy jest opanowanie wiedzy anatomiczno-fizjologicmej w zakresie niezbqdnym do dobrego wykonywania zawodu.

7 W wyn~ku realizacji treici programowych shchacz powinien wykazywak nastgpujqce postawy: systematycznoik w zdobywaniu wiedzy; zainteresowanie przedmiotem nauczania niezbqdnym do dobrego wykonywania zawodu. Nauczanie anatomii z elementami fizjologii powinno korelowac z przedmiotami: modelarstwo, ortodoncja, pracownia techniki ortodontycznej, technika dentystyczna i pracownia techniki dentystycznej. Realiijqc program nauczania, nauczyciel powinien wykorzystak wiadomoici zdobyte przez sluchaczy w szkole Sredniej. Podczas realiiacji poszczeg6lnych temat6w programowych naleiy ciqgle wskazywab na praktyczne znaczenie wiedzy anatomiczno-fijologicznej w zawodzie technika dentystycznego. Dob6r i &.lad treici obejmuje wiadomoici og6lne z anatomii czaszki, jej ukladu miginiowego, naczyniowego i nenvowego. Szczeg6lowo om6wiony jest uldad stornatognatyczny oraz anatomia zqb6w. Przed przystagieniem do realizacji programu nauczania nauczyciel powinien zapomb siq z opisem zawodu technika dentystycznego oraz przeprowadzik analizq tresci nauczania. Og6lne kryteria oceny wiadomobi i urniejqtnoici powinny by6 r6wniei przedstawione shchaczom. Bqdzie to bodkcem motywuj&cym do opanowywania wiedzy przydatnej w przyszlej pracy. W wyborze metod nauczania na1ei;y preferowak takie metody, kt6re zapewniaj~ - przygotowanie sluchacza do samodzielnego i logicznego myilenia; - aktywny udzial w rozwiqywaniu okreilonych zad~ i problembw; - zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy; - wyrobienie okreilonych urniejgtnoici i nawyk6w. Zaleca siq stosowanie rbinorodnych irodk6w dydaktycznych, kt6rych zastosowanie w trakcie zajgk wplywa aktywizujqco na samodzielne myilenie, przyswajanie nowych informacji oraz Mowanie poglqd6w i przekonari. Podstawowa, metodq nauczania jest wyklad konwersatoryjny prowadzony z szerokim zastosowaniem irodk6w dydaktycznych, jak: tablice, modele, fantomy, zestawy przezroczy, filmy. Bardzo wainym zadaniem w pracy nauczyciela jest ewaluacja, tj. sprawdzanie i ocenianie w zakresie wyodrqbnionych cel6w ksztalcenia osiqgnigk shchaczy. Ocenianie powinno miec charakter jakoiciowy i by6 przeprowadzane wedhg uprzednio sprecyzowanych kryteri6w i wymagati. Og6lne kryteria oceny wiadomoici i urniejgtnoici nabytych przez sluchacza moina sformulowa6 w formie listy pytar5 czy shchacz pom: rozr6inic koici m6zgoczaszki i koici twarzoczaszki, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem iuchwy i szczqki (dokladna budowa);

8 opisac powierzchniq wewnqtrznq podstawy czaszki, d6l przedni, Srodkowy tylny; wyszczegdini6 ograniczenia i pol~czenia dolu skroniowego, podskroniowego, s~d1owo-podniebiennego oraz kostnej budowy jamy ustnej, podniebienia kostnego; przeprowadzic podzial na grupy miqini wyrazowych i iwaczowych twarzy oraz interpretowak ich unenvienie i czynnosci; opisac role miqini kwaczowych, ich przyczepdw, czynnoici oraz unenvienia w mioagopii; roa6inib czqsci narzqdu mcia; wyjainid budowq stawu skroniowo-zuchwowego (powierzchnie stawowe, wiqadia, mechanika ruchdw); zinterpretowak nieprawidlowosci anatomicme i fizjologiczne stawu iuchwowego oraz ich wplyw na zaburzenia narzqdu iucia; wyszczegdlnii: stany artymacyjne iuchwy oraz wyjainid pojecia okluzji i artykulacji; rozpozna6 zgryz urazowy; zinterpretowad; pojecie epidemiologii i etiopatogenezy chor6b przyzqbia; scharakteryzowac budowe jamy ustnej, jej ograniczenia i polqczenia; wyszczegdlnid; miqinie wewnetrzne i zewnetrzne jezyka, unerwienie i czynnobi; rozpoznad; w jamie ustnej miqsiefi iuchwowegnykowy (przyczepy, czynnobi, unerwienie); scharakteryzowad; budowq podniebienia twardego (tworzqce je koici) oraz podniebienia rniekkiego: granica, miejsce przejscia podniebienia twardego w podniebienie miqkkie; umiejscowid; $linianki, przedstawib ich budowq, rodzaj wydzielanej Sliny, topogrfiq ujsc; okreilid; umocowanie zqba w zqbodole oraz rolq ozqbnej; wyszczeg6lnid okresy wyrzynania siq zqbdw rnlecznych i stafych oraz wskazac nieprawidiowoici dotyczqce czasu lub liczby zqbdw oraz ich pdozenia w iuku zebowym; wskazac nieprawidlowosci budowy szkliwa, zqbiny, ksztah koron, korzeni, okreilid; etiologiq pr6chnicy, objawy kliniczne, podzial, profilaktykq; wskazac przebieg i odgdqzienia tgtnicy szyjnej zewnqtrvlej; zlokalizowac wqziy chlonne pohchwowe, podbrddkowe, przyusvlicze (topografia); wskazad; drogi odplywu chlonki z twarzy i jamy ustnej; wyja4nic budowe i przebieg new trdjdzielnego, szczegdlnie jego I1 i III gdezi, zakres unerwienia, zaburzenia czynnobi;

9 okreili6 czynnoici i zakres unerwienia new twarzowego oraz wskazad objawy kliniczne poraienia nerwu twarzowego; wyjainid og6lnq budowq i obszar unerwienia jqzykowo-gardlowego i podjqzykowego; dobra6 i zaprezentowak sposoby udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach. Sprawdzanie osiqgniqc stuchaczy moha przeprowadzid w formie pisemnej, ustnej oraz zadd praktycznych za pomocq - pytd prbblemowych i poleceli; - test6w dydaktycznych o rbinej formie zadd np. wielokrotnego wyboryz luka, uzupehieh, krittkiej odpowiedzi; - ukierunkowanej obserwacji czynnoici shchaczy podczas wykonywania zadah formulowanych przez nauczyciela. Warunkiem prawidtowego sprawdzania i oceniania jest analiia treici nauczania, kt6rq naleiy przeprowadzid przed podjqciem procesu nauczania. Do prawidiowej realizacji programu nauczania niezb~dna jest dobrze zorganizowana klasopracownia, wyposaiona w odpowiednie irodki dydaktyczne: zestaw foliogramitw, przezroczy, tablic, modeli, fantom6w, fihbw i komplet techniczaych Srodk6w nauczania. Nauczyciel powinien dysponowad podrqcmq bibliotekq na potrzeby wlasne i shchaczy, zaopatrzonq w literatus naukowa, popularnonaukow~ oraz czasopisma stomatologicme. Ze wzglqdu na treici prograrnu nauczania i ich Scisly zwi~ek ze stomatologiq kliicznqzajgcia powinien prowadzic lekarz stomatolog, najlepiej ze specjalizacjq chirurgiigi stomatologicznej lub szczqkowej. Uwagi szczegblowe Tematy 1-8 Podczas realizacji ww. tematbw naleiy mbcid szczeg6lnq uwagq na budowq i funkcje narzqdu iucia, z uwzglqdnieniem nieprawidlowosci, ktbre mogq M a C z przyczyn fizjologicznych i urazowych. Nastqpnie naleiy wyjaini6 pozostale uklady anatomicme z wyeksponowaniem tych, kt6re majq powiqzanie z funkcjonowaniem narzqdu iucia. Wskazane jest okreilenie cel6w realizacji oraz moiliwosci wykorzystania zdobytej wiedzy w zawodzie technika dentystycznego. Dobbr treici nauczania powinien by6 biile skorelowany z wyborem metody, kt6ra poprzez wiqkszq aktywnosc shchaczy zapewni lepsze opanowanie przekazywanych wiadomoici i umiejqtnobi.

10 Podczas realizacji treici nauczania naleiy wprowadzik odpowiednie prezentacje, do kt6rych wskazane jest wykorzystanie tablic, foliogram6w, fantom6w, modeli, zdjqi: i film6w dydaktycznych. W trakcie procesu nauczania - uczenia siq powinno by6 przeprowadzane sprawdzanie i ocenianie shchacza, co pomoli na wczesne rozpoznanie i korygowanie trudnoici dydaktycznych. Temat 9 Trebi tego tematu pozwalaja, sluchaczom zapoznai: siq z kryteriarni rozpoznawania stanu z jakimi moze si~ zetknqc kaidy czlowiek, oraz z podstawowymi sposobami udzielania pienvszej pomocy przedlekarskiej. Podczas realizacji treici nauczania naleiy wykorzystywak wiedzq, jakq siuchacze wynieili ze szk6l grednich. Tablice, foliogramy, przehocza Modele: - czaszka; - siekacz, zqb trzonowy Filmy wg katalogu PZWL 5. LITERATURA 1. Dziak A., Dziak M., Kamiriski B.: Pienvsza pomoc. Warszawa: PZWL Kraszewski J.: Chamby stawu skroniowo-iuchwowego. Warszawa: PZWL Easiriski W. : Anatomia glowy. Warszawa: PZWL Michajlik A.: Anatomia i iizjologia czlowieka. Warszawa: PZWL Obersztyn A.: Prbchnica zqb6w i jej zapobieganie. Warszawa: PZWL Propedeutyka stomatologii. Red. Z. Jahczuk. Warszawa: PZWL Zarys Miniczny stomatologii zachowawczej. Red. Z. Jahczuk. Warszawa: PZWL 1995 Literaturq naleiy uzupehiak na biekqco nowymi pozycjami wydawniczymi.

11 11 MODELARSTWO 1. SZCZEGOLOWE CELE KSZTALCENIA W wyniku zorganizowanego procesu ksztdcenia sluchacz powinien wniek: klasyfikowac cecliy oraz cl~arakteryzowac ro&ice i gnlpy zqb6w; roaolniak czqici anatoiniczne zqbow, nazwy powierzchni i krawqdzi oraz poshgiwak siq systeinem oznaczania zqbow; rozpoznawak cechy Miiieitera; rysowak zqby w rzutach oraz analizowak ich modele i rysunki; przygotowywak stanowisko do wykonywania prac modelarskich; modelowak korony zqb6w (stalych i mlecznych) oraz planowac przestrzen do modelowania zqbow; modelowac zqby w ukladzie &I zqbowego; modelowak korony zqbow prawidlowo kontaktujqce z zebami przeciwstawnymi w okluzji i artykulacji; oceniak wytwory wlasnej pracy pod wzglqdem ich estetyki i przydatnoici leczniczej; przyjinowak odpowiedzialnoic za skutki wlasnych dzidari wobec pacjenta.

12 2. TRESCI NAUCZANIA Podzial treici nauczania z zqbami przeciwstawnymi Modelowanie powierzchni iujqcych metodq nawarstwiania kropel wosku Modelowanie powierzchni iujqcych w artykulatorach Modelowanie zqb6w abrazyjnych Do dyspozycji nauczyciela Razem Razem w cyklu nauczania Temat 1: Morfologia zqbbw stalych Ogolna budowa zewnqtrma i wewnqtrzna zqbow. Anatomia gup zqbow (ogolne cechy roiniqce gmpy). Budowa i ksztatty luk6w zqbowych. Cechy Miihlreitera. Oznaczanie zqbow we wszystkich systemach ich znakowania. Szczeg6lowa anatomia wszystkich zqbbw, przedstawianych kolejno, pdqczona z analizq rysunkow i modeli.

13 WykonaC stoiek metodq ciqc nadajqcych ksztalt bryb - w rzutach na poszczegolne plaszczyzny. RysowaC i modelowac poszczegolne zqby z uwzglqdnieniern wszystkich cech i szczegolow budowy anatomicnej. Temat 2: Morfologia z~bow mlecznych Budowa anatomicma zqbbw mlecznych i porownanie ich z zqbami stalyrm. RysowaC illub modelowac zqby rnlecne. Temat 3: Wzajemny uklad zcb6w stojqcych w hku. Typy i odmiany budowy zcb6w stalych Ksztalty i cechy hkow zqbowych uzdehionych od ksztah i cech lukow zqbowych. Wzajemny &lad zqbow w okluzji i artymacji. Rola fizjologiczna i biochemiczna punktow stycmych i trbjkqt6w iniqdzyzqbowych. Typy konstytucjonalne czlowieka a ksztalt zgbbw. Odmiany anatomiczne budowy zqbow. Analizowac rysunki i modele obrazujqce wzajemne uk3ady hk6w zqbowych i poszczegolnych zqbbw od siebie. Rysowac i modelowac zqby we wlaiciwym uiktadzie wzajemnym. WykonaC rysunki lub modele zqbow roknych typcrw konstytucjonalnych. Temat 4: Modelowanie zqb6w stojqcych w luku, w prawidlowym umadzie z zcbami przeciwstawnymi Zasady modelowania w wosku zqbbw w I&. I. ModelowaC zqby woskowe w gipsowych fantomach. 2. ModelowaC pdowq htku zqbowego wraz z dziqslami z bloku wosku.

14 Temat 5: Modelowanie powierzchni iujqcych metodq nawarstwiania kropel wosku Metoda kropelkowa wykorzystujqca roine kolory wosku. Wykonac model powierzchni iujqcych metodq kropekowq z wykorzystaniem roaych kolor6w wosku. Temat 6: Modelowanie powierzchni iujqcych w artykulatorach MozliwoSci i sposoby modelowania zqbow przy odtwarzaniu rucl~ow artykulacyjnych w artykulatorach. WymodelowaC zqby z odtwarzaniem mchow artykulacyjnych, Temat 7: Modelowanie z~bbw abrazyjnych Przedstawienie morfologicznych zmian zqbow Scierajqcych siq. Wymodelowak zqby abrazyjne. Do dyspozycji nauczyciela Godziny te naleiy przeznaczyc na ornowienie tematow nie objqtych programem nauczania, a wynikajqcych z ronvoju nauki. UWAGI 0 REALIZACJI Modelarstwo obejmuje szczegblowq morfologiq zqbow mlecznych oraz stalych, techniki projektowania, wykonywania protez i uzupeinien zqbowych. Celem glownym jest zdobycie przez shchaczy umiejqtnoici projektowania i wykonywania koron zqbowych oraz protez stomatologicznych. Przedmiot daje rowniez moiliwosc ksztaltowania zamilowania do porzqdh, nawyku rzetelnej pracy, odpowiedzialnosci za jakoic i estetykq pracy, budzi

15 Af' zainteresowanie postqpern w technice dentystycznej w zakresie stosowania nowych rozwiqzai przy projektowaniu oraz wykonawstwie koron i protez dentystycznych. Nauczanie rnodelarstwa powinno Sciile korelowak z przedmiotami: anatomia z elementami fizjologii, ortodoncja, pracownia techniki ortodontycznej, technika dentystyczna i pracownia techniki dentystycznej oraz materialoznawstwo. Realizujqc progam naleiy zachowac nastqpujqce etapy nauczania: 1. morfologia ogolna zqb6w w grupach i ich oznaczenia; 2. ogolne zasady rysowania i modelowania zqbow; 3. dokladna anatomia poszczegblnych zqbbw (rysowaniem i modelowanie); 4. modelowanie zqbbw w luku; 5. modelowanie w prawidlowym ksztafcie z zqbami przeciwstawnymi: - metoda tradycyjna w zwierakach, - metoda nakraplania kolorowych fragmentow powierzchni zgryzowych, przy moiliwoici odtwarzania dynamiki n1ch6w fi~cia; 6. modelowanie z planowaniem przestrzeni, nadawaniem cech naturalnoici w modelowaniu; 7. modelowanie zqbow o zmienionej biomorfologicznie budowie. Przy wyborze metod nauczania naleiy preferowac te, ktore zapewniajq wdraianie do samodzielnego, logicztiego myilenia, aktywny udzial w rozwiqzywaniu ola-eilonych zadah i problemow, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, wyrobienie okreilonych umiejqtnoici i nawyk6w. Zaleca siq stosowanie roinorodnych irodk6w dydaktycznych. Zastosowanie ich w trakcie zajqc wplywa w duiym stopniu aktywlzujqco na romoj samodzielnego myilenia i przyswajania nowych infonnacji oraz na ksztakowanie poglqdow i przekonari. CzqiC zajqc (Cwiczenia) naleiy prowadzik w pracowni modelarstwa. W trakcie zajqc powinno siq wykorzystywac pomoce dydaktyczne, jak: tablice, fantomy, modele, rysunki, komplety zqbow, artykulatory. Bardzo waym zadaniem nauczyciela jest ewaluacja, tj. sprawdzanie i ocenianie w zakresie wyodrqhnionych cel6w ksztalcenia sluchaczy. Ocenianie powinno miec charakter jakoiciowy i bye przeprowadzone wg uprzednio sprecyzowanych kryteri6w i wyrnagari. Ogblne kryteria oceny wiadomoici i umiejqtnoici nabytych przez siuchacza powinny obejmowak nastqpujqce czynnoici: zanalizowac budowe i Wcje grup zqbbw; rozpoznak czqici anatomiczne zqbow oraz nazywac ich powierzchnie i krawqdzie; scharakteryzowac tkanki budujqce zqb i ich uldad w zqbie; +rozpoznac cechy Miihlreitera; narysowak i wymodelowac wszystkie zqby; rozpoznac naturalne zqby na podstawie opisu anatomicmego;

16 wyjainic budowq zqb6w mlecznych; okreililic cechy luk6w zqbowych oraz narysowak zeby w uktadzie zqbowego i tak ustawik zqby fantomowe; wyjasnic role punktow stycmych; a scharakteryzowak anatomiq i fizjologiq trojkqt6w miqdzyzqbowych; rozpoznak typy konstytucjonalne czlowieka; dobrak ksztalt zqbbw pacjentom o rofnej budowie ciata, rozpoznac rodzaje zqbow stalych; wymodelowac zqby w wosku o naturalnych rozmiarach; wymodelowak zqby stojqce obok siebie w htku; odtworzyc w ~nodelowaniu punkty stycme; uksztaltowai: trojkqty migdzyzqbowe; uksztaltowak powierzchnie zgryzowe do kontakh~ z zqbami przeciwstawnymi metodq tap-tap; zaplanowak przestrzen dla wymodelowania w niej kilku zqb6w; wymodelowac z bloku wosku kilka zqb6w tworzqcych czqsc Mcu zqbowego wraz z dziqslami; zlokalizowak uklad punktow kontaktu zqbow przeciwstawnych oraz odtwarzak je (lokalizacja stoikow); zanalizowae kierunki przesuwania siq zqb6w w trakcie ruch6w bocznych i doprzednich oraz zgodnie z nimi odtwarzak grzbiety guzkow zqbowych i ich stoiki;, wymodelowac zqby, dostosowujqc ich budowq do odtwarzanych ruchow iucia; rozpoznak zmiany biomorfologiczne zqb6w i takie zqby modelowak. Wyiej wymienione kryteria oceniania nauczyciel powinien konsekwentnie stosowac i poinformowak o nich sluchacza. Sprawdzanie osiqgniqk sluchaczy moina przeprowadzic w formie pisemnej, ustnej oraz zadati praktycznych za pomocg - pytah problemowych i polece~i; - testow dydaktycznych o rowej fonnie zadati np. wielokrotnego wyboru, z luka, uzupehien, kr6tkiej odpowiedzi; - ukierunkowanej obsenvacji czynnoici shchaczy podczas wykonywania zadah formulowanych przez nauczyciela. Warunkiem prawidtowego sprawdzania i oceniania jest analiza treici nauczania, ktorq naleiy przeprowadzik przed podjqciem procesu ksztalcenia. Podstawowq metoda, nauczania jest wyldad konwersatoryjny prowadzony z zastosowaniem r6knorodnych Srodk6w dydaktycznych. ~wiczenia naleiy przeprowadzak w klasopracowni dobrze wyposaionej w materialy i irodki dydaktyczne.

17 Temat 1 Przy omawianiu morfologii zqbow statych naleiy przedstawik role zqbow w fnnkcjach jamy ustnej. Naleiy zwrocic uwagq na zalebosc bttdowy grup zqbow od ich funkcji, zapomac domadnie z ogolnq budowq zqbow (czqkci zqbow, nazwy powierzchni i krawqdzi), przedstawik budowq i charakterystykq tkanek zqbb. Dokladnie zapoznak z wszystkimi cechani Miihlreitera, objasniac zasady rysowania zqbbw w rzutach oraz modelowania metodq ciqc, pozwalajslcq nadawac zqbom surowy ksztalt w trzech wymiarach (np. przez wykonanie stoika z prostopadloicianu), przedstawik anatomiq zqbbw ze szczegolowyrn zwroceniem uwagi na cechy calej grupy zqbow, ktore sq wspolne i te, ktore pozwalajqrozroinif, zqby g6me i dolne oraz pienvsze od drugich, a ewentualnie takie trzecich w gnipie. ObjaSnianie anatomii zqbow powinno by6 Sciile zwiqane z ich rysowaniem i modelowaniem. Naleiy bardzo doldadnie analizowac widzenie elementow anatornicznych w poszczegolnycl~ rzutach na rysunku. Przy modelowaniu naleiy zachowac wlaiciwe proporcje od surowej sylwetki do konca. Dobryrn sprawdzianem jest rozpoznawanie naturalnych zqbow. Temat 2 PrzedstawiC budowq zqbow mlecmych, porownujqc je z zqbami st-. PrzeprowadziC Cwiczenie z modelowania zqb6w mlecznych i stalych. Temat 3 ScharakteryzowaC uklad przestrzenny zqb6w w czaszce oraz cechy Mow zqbowych. PrzeprowadziC Cwiczenie z rysowania lub ustawiania modeli w ukladzie Ncu. ZapoznaC z typasni konstytucjonalnymi pacjenthw i powiqzac je z ksztaltem zqbow. Przedstawic metody doboru zqbow. PdqczyC wiadomosci z modelowaniem roinych, chociai jednoimiennych zqb6w. PrzedstawiC odmiany anatomicme zqbow. Temat 4 PrzeprowadziC Cwiczenie z modelowania z wosku zqbow o naturalnych wymiarach (w kuku). Godne polecenia jest zastosowanie do tego celu fantomowych modeli gipsowych, na ktorych po wyciqciu zqbow gipsowych modeluje siq zqby woskowe. Najpienv modeluje sic pojedyncze zeby, a p6hiej

18 cale grupy. Pozwala to na realizacjq wszystkich celow ksztalcenia i zdobycie umiejqtnoici potrzebnych przyszlemu technikowi. Sprawdzianem urniejqtnosci jest modelowanie pdowy Mm zqbowego lub odcinka mniejszego z bloku (kostki) wosku. Naleiy zwrocic uwagq na ksztalt Ncu, proporcjonalnq wielkos6 poszczegohlych zqbow, plaszczyznq protetycznq oraz tak zwanq witalnos6 modelowania uzyskiwanq przez formowanie t~bjkqtbw miqdzyzqbowych i relief powierzclm. przedsionkowych. Temat 5. Proponuje siq wykorzystac wczeiniej uzyte fantomy, ale uprzednio naleiy SciqC w ktoreji grupie zqbbw bocznych cale powierzchnie irgqce i odtworzyc je ww. metodq (potrzebne kolory wosku moina uzyskak, stosujqc parafhy modelarskie). Temat 6 Postipii: jak wyiej (wyciq6 powierzchnie iujqce) i modeiowa6 po umieszczeniu tnodeli w artykulatorze. ZwrociC uwagq na uzyskanie kontaktu przy ruchach w obrqbie calych grup zqbowych. Temat 7 PrzeanalizowaC na modelach (fantomach) typy abrazji ('owierzchni zgryzowych, punktow stycznych). PrzeprowadziC Cwiczenie modelowania takich zqbow. 4. PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE Tablice, przeirocza, foliogramy Fantomy: - budowy zqba, - wszystkich zqbow, - przedstawiajqce etapy modelowania zqba, - gipsowe dla kaidego shchacza do modelowania w wosku zqbow wyciqtych z fantomu, - do modelowania zqbow metodq nawarstwiania kropel wosku, - z zqbami abrazyjnymi Komplety: - zqbow o rohych ksztaltach (do protez) Modele:

19 - zeby abrazyjne, - prosty typ artykulatora 5. LITERATURA 1. Krocin A.: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicnej. Warszawa: PZWL Kdas J.:'Modelowanie koron zqbow. Warszawa: PZWL Propedeutyka stomatologii. Red. Z. Jaricz.uk. Warszawa: PZWL 1994 Literature naleiy uzupelniak na bieiqco nowymi pozycjami wydawniczymi.

20 20 MATERIALOZNAWSTWO 1. SZCZEGOEOWE CELE KSZTAECENIA W wyniku zorganizowanego procesu ksztalcenia shchacz powinien uniek: rozr62niac podstawowe i polnocnicze lnaterialy stosowane w teclmice dentystycznej; okreilak wlaiciwoici i przeznaczenie materialow stomatologicznycl~ (chemiczne, fizyczne, wytrzymdosciowe) oraz planowac ich wykorzystanie w procesie wytwarzania odlewow; przedstawiak algorytm obrobki materidow stomatologicznycl~; wykazywac wplyw jakoici materiah na przebieg procesu technologicznego; wskazywab na znaczenie oceny wlasciwosci technologicznych w procesie projektowania odlewu i jego wykonania; okreslac zasady stosowania materidow cl~emicznych z uwzglqdnieniem przepisow bhp; przygotowywat materialy zgodnie z zaleceniami producenta; korzystac z r6in~ch Mdel informacji technicznej.

21 ~..TR~CI NAUCZANLA Lp Podzial treici nauczania Tematy Semestr I 3 godziny tygodniowo Gips Materialy izolacyjne Woski Masy wyciskowe Materialy ogniotrwale i masy oslaniajqce Materialy Scierne i polernicze Tworzywa akrylanowe Lakiery kryjqce Cementy dentystyczne Materiafy ceramicme Metale Metale i stopy stosowane w technice dentystycmej Podstawowe stopy stosowane w technice dentystycmej Lqcme, topniki, kwasy uiywane w protetyce Do dyspozycji nauczyciela Razem w cyklu nauczania Orientacyjna liczba godzin Temat 1: Gips Przedstawienie rbinic chemicznych miqdzy gipsem naturalnym a gipsem syntetycznym. Sposbb rozdrabniania gipsu palonego. Czynnilu wplywajqce na czas zestalania siq gipsu. Ekspansja gipsu i w$yw tego zjawiska na wykonywanie modeli gipsowych. Rodzaje gipsbw stosowanych w protetyce dentystycznej. Gipsy syntetycme. Temat 2: Materialy izolacyjne OkreSlenie, zastosowanie, podzial. Woda, wodny roztwbr mydla, szkio wodne. Zasady izolowania tymi materialami. Materialy izolacyjne bfonotw6rcze: izonit, izodent. Materialy izolacyjne do gipsu i metali. Cel izolowania.

22 Tematy 3: Woski Przedstawienie skladu chemicznego woskow stosowanych w technice dentystycznej. Rodzaje woskbw stosowanych w technice dentystycznej. Sldadrdci wosk6w dentystycznych. Wosk modelowy, odlewniczy, wosk do klejenia, woski kalibrowane. Zastosowanie woskow. SprqiystoSC utajona wosku. Temat 4: Masy wyciskowe Zastosowanie. Warunki jakie winny spehiac masy wyciskowe. Podzial mas: sztywne (gips, masy zywiczno-woskowe, gutaperka, woski wyciskowe, masy tlenko - cynkowo - eugenolowe), elastyczne (liydrokoloidalne - agenowe, alginatowe i elestowe - polisufidowe, silikonowe, polietynowe) oraz do biologicznej odnowy tkanek podoia. Wady i zalety poszczegolnych mas wyciskowych. Temat 5: Materialy ogniotnrate i masy oslaniajqce Rodzaje materialitw ogniotrwalych: piasek, glina, grafit. Masy osianiajqce podzial: do metali i stop6w nisko - i Sredniotopliwych, do metali i stopow wysokotopliwych. Ich skladniki. Warunki, jakie powin~iy spelniac lnasy oslaniajqce. Temat 6: Materialy Scierne i polernicze Szlifowanie i polerowanie - cel, zasada, zastosowanie. Rodzaje materiatow Sciernych: diament, karborund, elektrokorund, sanergiel, pumeks. Materialy polemicze: kreda i pasty polemicze do tworzyw i metali. Temat 7: Tworzywa akrylanowe Definicja, okreilenie chemiczne. Monomer - postae, okreklenie chemiczne. Wzory chemiczne. Rola inhibitorow w monomerze. Polimer - okreilenie chemiczne, polimeryzacja. Sldadniki polimeru, kopolimery a homopolimery. Masy akrylanowe samopohnerymjqce, &ad redox w tych masach. Akryl elastyfikowany. WiaSciwoSci i zastosowanie poszczegolnych mas akrylanowych. Przygotowanie masy alaylanowej do polimeryzacji. Fazy polimeryzacji. ToksycznoSC mas akrylanowych, uczulenia na masy akrylanowe - monomer resztkowy.

23 Temat 8: Lakiery kryjqce Rola, jaka, spehiaja, lakiery kryjqce i przypadki ich stosowania. Temat 9: Cementy dentystyczne Rodzaje cement6w dentystycznych, ich sldad. Mechanivn zestalania cement6w dentystycznych. Temat 10: Materialy ceramiczne Porcelana - wiadomokci ogblne, skladniki porcelany dentystycznej. Formowanie i wypalanie masy ceramicznej. Zqby i lic6wki porcelanowe. Napalanie porcelany na metal. Temat 11: Metale Charakterystyka chemiczna metali. WlabiwoSci fizyczne i mechanicme metali. Struktura metali i ich stop6w. Budowa krystaliczna, rodzaje uklad6w krystalograficznych. Powstawanie krysztalbw. Budowa grubo - i drobnoziamista. Rekrystalizacja - istota. Wplyw obrbbki mechanicznej i temperatury na zmianq budowy krystalicznej metalu i stopu. Zjawisko korozji metali, rodzaje korozji. Warunki zaistnienia zjawiska korozji elektromechanicznej w jamie ustnej pacjenta, objawy. Elektrometalozy. Temat 12: Metale i stopy stosowane w technice dentystycznej Wplyw poszczegblnych metali stosowanych w stopach dentystycznych na wlakciwobi tych stop6w. Stopy metali - wiadomobi og6lne. Otrzymywanie stop6w (kolejnokk stapiania metali). Stopy jednorodne, niejednorodne, st* roztwbr graniczny. Temat 13: Podstawowe stopy stosowane w technice dentystycznej Stopy zlota z miedzis~ srebrem, palladem, platynq. Okreilenie zawartoici zlota w stopach - pr6ba metryczna, karatowoit. Zadania obliczeniowe. Stopy srebra z palladem - Palig - Sipal - wlasnobi i zastosowanie. Stal ehromoniklowa - jej wla4ciwokci i zastosowanie. Stopy ehromakobaltowe - stellity - wl&ciwosci i zastosowanie.

24 Temat 14: Lqczne, topniki, kwasy ukywane w protetyce Metody iqczenia metali. Eqcza - rodzaje. WlaSciwoSci i warunki, jakim powinny odpowiadak. Topniki - warunki, jakie winny spehiak. Kwasy: solny, siarkowy, azotowy, fosforowy - wlasciwosci i zastosowanie. Zasady bhp przy poshgiwaniu siq kwasami. Do dyspozycji nauczyciela Godziny te naleiy przeznaczyk na omowienie temat6w nie objqtych programem nauczania, a wydcajqcych z rozwoju nauki. Materialoznawstwo obejmuje podstawowe wiadomoici o materialach stosowanych w technice dentystycznej i stanowi istotne uzupehienie wiedzy technika dentystycznego. Nauczyciel przedmiotu ma uzmyslowik shchaczowi jak waine jest ScisSe stosowanie reiim6w technologicznych przy obrbbce material6w uiywanych w stomatologii. W wyniku realiiacji tresci programowych shchacz powinien wykazywak nastqpujqce postawy: dokladnobi i sstmodzielnosci; krytycyzmu i obiektywizmu w ocenie wlasnych kompetencji; zainteresowania fachowym pihiennictwem i chqci samoksztalcenia. Chcqc zapewnid wlaiciwq i pewrealizacjq programu nauczania naleiy Scigle wspspracowac5 z wykladowcq teorii techniki dentystycznej i nauczycielami pracowni techniki dentystycznej; matenab mane podczas kwiczeri powinny by6 wczegniej om6wione na wykiadachz materhloznawstwa Podczas rdiacji programu nauczania naleiy wykorzystab wiadomoici sluchaczy z zakresu chemii ze szkob Sredniej. W zwi- z pojawieniem siq w sprzedazy nowych materialbw protetycznych, nauczyciel powinien zapoznawak z nimi sluchaczy oraz wskazac na ich zalety i wady. W wyniku realizacji programu nauczania materialoznawstwa, shchacz powinien ponak dany material od strony chernicznej i fizycznej, jego zalety i wady, aby umiek dokonak wyboru najodpowiedniejszego rnateriah. Nauczyciel materialoznawstwa ma mo~liwoik zmiany kolejnoici realizacji poszczegblnych trebi. Powinien zapod siq z opisem zawodu technika dentystycznego, vlad cele ksztalcenia, tresci nauczania i og6lne kryteria oceniania.

25 EfektywnoSc nauczania zaleiek bqdzie od stosowanych metod nauczania. Nalezy preferowak metody, More zapewniaj~ wdraianie do samodzielnego i logicznego myslenia, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, wyrobienie okreslonych umiejqtnosci i nawykow. Zaleca siq stosowanie r6knorodnycl1 Srodkow dydaktycznych, co w dukym stopniu wptywa aktywizujqco na ronvoj samodzielnego myslenia i szybkiego pszyswajania nowycl~ informacji (tablice, modele, probki materialow, instrukcje). Zajecia powinny byk przeprowadzane w dobrze wyposaionej klasopracowni lub w pracowni'tecl* dentystycznejlortodontycmej (w zaleknosci od moiliwosci szkoiy). Bardzo wainyrn zadaniem nauczyciela jest ewaluacja, tj. sprawdzanie i ocenianie w zakresie wyodqbnionych celow ksztalcenia osiqgpiqk shchaczy. Ocenianie powinno miek charakter jakoiciowy i by6 przeprowadzone wedhlg uprzednio sprecyzowanych kryteriow i wymagan. Ogolne kryteria oceny wiadomosci i ~uniejqtnosci nabytycll przez sh~chacza powinny obejmowad nastqpujqce czynnobi: przedstawik zalety i wady gipsu (naturalnego i syntetycznego); wyjasnic wplyw ekspansji gipsu na wykonanie modeli gipsowych; rozxoinik materialy izolacyjne stosowane w technice dentystycznej; scharakteryzowak rodzaje wosk6w; rozro%nik rodzaje mas wyciskowych, przedstawik ich wady i zalety oraz okreslik ich zastosowanie; roao2nic materialy ogniotrwale oraz masy osl-aniajqce; wyszczegolnik lnaterialy Scierne i polernicze; scharakteryzowak tworzywa stosowane w technice dentystycznej; przedstawik wlasciwosci alergogenne i toksyczne mas akrylowycll; okresli6 zastosowanie lakierow w technice dentystycznej; wyjainik mechanizm zestalania siq cementow dentystycznych; ~ozroknik sktaclniki porcelany dentystycznej oraz przedstawik proces przygotowania, fonnowania i wypalania masy porcelanowej; okre6lic wlasciwosci; metali; chemiczne, fizyczne i mechaniczne; rozroi;nic rodzaje korozji oraz okreilic warunki zaistnienia korozji elebomechanicznej w jamie ustnej pacjenta; scharakteryzowak metale i stopy stosowane w teclmice dentystycznej; rozroinik metody iqczenia metali. Wyiej wymienione kryteria oceniania nauczyciel powinien konsekwentnie stosowak i poinformowak o nich shchacza. Sprawdzanie osiqgniqk shchaczy mo&a przeprowadzi6 w formie pisemnej, ustnej oraz za pomoc% - pytd problemowych i polecen,

26 - testow dydaktycznych o rohej formie zadah, np. wielokrotnego wyboru, z uzupehien, krotkiej odpowiedzi; Warunkiem prawidlowego sprawdzania i oceniania jest analiza treici nauczania, kt6rq naleiy przeprowadzik przed podjqciem procesu ksztdcenia. Temat 1 * Poniewai gips jest materialeln znanym, zawsze istnieje ~noiliwoik potraktowania tego tematu pobieaie. Objainiajqc ten telnat naleiy zwrocik szczegolnq uwage na rohce pomiqdzy gipsem naturalnym a syntetycznym. Wskazak na zdety i wady tego materiah. Dla porownania tych dm1 rodzajow gipsu naleiy przedstawik sluchaczom prawidlowe rozdrab~anie gipsu oraz jego ekspansjq. Temat 2 Celem tego dzi& jest zapoznanie shchaczy z materialami izolacyjnymi wykorzystywanymi w technice dentystycznej. Wykorzystanie materidow izolacyjnych moina przedstawik na przyktadzie izolowania gipsu niekt6rymi materidami izolacyjnymi. Temat 3 Przy omawianiu tego tematu naleiy zwrocik uwagq na rodzaje woskow i zwiqane z!iym zastosowanie. PodkreSlik naleiy utajone wlasciwoici woskow. Temat 4 W temacie tym naleiy przedstawik roinorodne masy wyciskowe stosowane w technice dentystycznej. W rniarq mozliwosci zaprezentowak masy wyciskowe bqdqce w posiadani~i pracowni i omowik ich wlaiciwoici i zastosowanie. Zaleca siq 'wykonac przynajrnniej jeden pokaz wyciskbw pobranych metodq Kerra i mas% alginatowq. Nauczyciel powinien przedstawik wady i zdety roinych mas wyciskowych.

27 Tematy 5-6 Przedstawiajqc materiaiy ogniotnvale i masy oslaniajqce oraz materialy Scierne i polernicze naleiy odwolak sie do wiedzy i doiwiadczen shchaczy. ZwrociC uwage na podzial mas oslaniajqcych oraz na to, jakie wanlnki powinny spefniac w zalehosci od stopnia topliwoici materiah. PodkreSliC duiq r6inorodnosk materialow ogniotnvalych. Przy przedstawianiu materialow iciernych i polemiczych wykazac rohce miqdzy powierzchniq szlifowanq a polerowan%. Moina przeprowadzik obsenvacjq przy pomocy lupy powierzchni szlifowanej i polerowanej. Tematy 7-9 W tematach tych naleiy dokonak charakterystyki tworzyw sztucznych stosowanych w techlice dentystycznej. PodkreSliC szczegolne wlasciwosci tworzyw sztucznych i ich wykorzystanie. Zwr6cic uwagq na zwiqzek miqdzy jakoiciq materiah a prawidlowosciq przeprowadzenia procesu teclmologicznego. Proponuje sie przeprowadzic pokaz zastosowania pospolitych lakierow kryjqcych. Temat 10 W dziale tym naleiy mocic szczegolnq uwagq na trudnoici jakie mogq wyniknqi przy stosowaniu porcelany i na przyczyny ich powstawania. Tematy W trakcie omawiania tych dzialow tematycznych naleiy wyjainic zaleinosci porniqdzy shukturq a w~asciwosciami metali i stopow, ktore moina ksztaltowae zmieniajqc ich strukturq przez dobbr skladu chernicznego i technologii wytwarzania. Realizujqc te dzialy naleiy szczeg6lny nacisk pdoiyk na klasyfikacjq stopow, wykazak znaczenie wlasciwego ich doboru oraz uzasadnic potrzebq oszczqdnej gospodarki stopami dentystycznymi. 4. PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE Tablice Prospekty firm produkujqcych materialy stosowane w technice dentystycznej Prbbki materialbw stosowanych w technice dentystycznej Modele prac wykonanych z rodych materialow

28 5. LITERATURA 1. Kordasz P., Wolanek Z.: Materialoznawshvo protetyculo-stomatologiczne. Warszawa: PZWL Miszczyszyn M., Ciaputa A., Kordasz P.: Wykonawstwo laboratoryjne prac protetycmych. Warszawa: PZWL ,,Protetyka Stomatologiczna" dwumiesi~cmik 4. Wsp6lczesne postqpowanie laboratoryjne w protetyce stomatologicznej. Red. E. Spiechowicz. Warszawa; PZWL 1980

29 ORTODONCJA W wyniku zorganizowanego procesu ksztalcenia shchacz powinien ~uniek: okreilac cele i zadania ortodoncji (ortopedii szczqkowej); rozpoznawak nonny zgryzu w poszczegblnych okresacli rozwojowycl~; oceniak czynnoici zwiqzane z narzqdem iucia; rozpoznawac nieprawidowoici zgryzowe i zebowe oraz okreilac przyczyny ich powstawania; przewidywak metody leczenia profilaktycznego w nieprawidlowoiciach zgryzowych; oceniak i analizowak lnodele wedlug plaszczyzn przestrzennych; analizowak budowe aparatow korygujqcych wady narzqdu zucia i rozrohiak ich rodzaje; charakteryzowak sposoby wykonywania napraw aparatow szcz~kowoortopedycznycli; uzasadniak potrzebq leczenia protetycznego w wieku rozwojowym.

30 Podzial treici nauczania I LP. Tematy Semestr I 1 godzina tygodniowo 1. WiakiornoSci wstqpne 2. Biologiczne normy zgryzu w poszczegolnych okresach ronvojowych 3. Po~noce diagnostycme Do dyspozycji nauczyciela Razem Semestr I1 2 godziny tygodniowo 4. Aparaty stosowane w profilaktyce i wczesnym leczeniu szczqkow~ortopedycznym 5. Elementy druciane stosowane w aparatach szczqkowcmrtopedycznych 6. Aparaty czynne lnechaniczne (stale i ruchome) 7. Etiologia zaburzen w obrqbie narzqdu 2ucia 8. Aparaty czynnoiciow~mechaniczne i czynnosciowe 9. Protezy dzieciqce. Paradontopatie. Do dyspozycji nauczyciela Razem Semestr III 1 godzina tygodniowo 10. Aparaty elastyczne 11. Profilaktyka i leczenie szcz~kowo-ortopedyczne 12. Naprawa aparatow szczqkow~ortopedycznych Do dyspozycji nauczyciela Om6wienie blqdow Do dyspozycji nauczyciela Semestr V 1 godzina tygodniowo Razem Razem Razem w cyklu nauczania Orientacyjna liczba godzin I

31 Temat 1: Wiadomoici wst~pne Zadania ortopedii szczqkowej. Rys historyczny. Rozwbj narzqdu zucia i czynnoici iizjologicme zwiqzane z ksztaltowaniem siq ukladu stomatologicznego Temat 2: Biologiczne normy zgryzu w poszczeg6lnych okresach rmojowych Normy zgryzowe w poszczegbhych okresach rozwoju, jak: okres noworodkowy, niemowlqcy, poniemowlqcy, dzieciristwa i mlodziehczy ze szczegblnym uwzglqdnieniem normy uzqbienia rnlecznego i stalego. Klasyfikacja normy zgryzowej wg Angla. Ombwienie plaszczyzn przestrzennych. Diagnostyka szczqkowoortopedyczna. Nieprawidlowoici zqbowe. Temat 3: Pomoce diagnostyczne Modele diagnostyczne i robocze. Analiza modeli wedhg pfaszczyzn przestrzennych. Fiksatory i zwieraki. Zdjqcia rentgenowskie. Temat 4: Aparaty stosowane w profilaktyee i wczesnym leczeniu szcqkowoortopedycznym Zasady stosowania aparatow profilaktycznych. Plytka Cwiczebna podniebienna z walem skoinym i prostym. P Wa przedsionkowa Hotza. Tarcze ustne Krausa (peha tarcza przedsionkowa, tarcza jqzykowa, czqsciowa tarcza przedsionkowa, podwojna przedsionkowo-jqzykowa). Rownia pochyla (ze sluzyd1arni bocznyrni, z nakladkq przykrywajqcq zeby boczne, do zacementowania). Kra;iek Cwiczebny. Plytka podniebienna stosowana przy rozszczepach McNeila. Plytka standardowa Rogersa Schonnera. Temat 5: Elementy druciane stosowane w aparatach s~kowoortopedycznych Rodzaje drut6w stalowych i ich Srednice. Przebieg poszczeg6lnych elementow drucianych, jak hki, Mamry, sprqiyny, zapory do jqzyka, peloty. Metody urnocowywania elementbw na modelach. KolejnoSC montowania poszczegblnych poszczeg6lnych elementbw drucianych.

32 Temat 6: Aparaty czynne mechaniczne (state i ruchome) Dziaianie aparatbw czynnych. Rodzaje irub regulacyjnych. Rodzaje i sposoby przecinania plytek. Rodzaje waibw nagryzowych, ich dziaianie. Elementy utrzyrnujqce i dziaiajqce w aparatach, jak: plytki Schwartza (g6rna i dolna), podw6jna p wa Doppelplatta. Modyfiiacja plytek wedhg Dominika, Przylipiaka. Plytka Schenderleina. Aparaty stale. Piericienie i korony regulacyjne. Plytka Derichsweilera. Temat 7: Etiologia hburzen w obrebie narqdu iucia Szkodliwe dziaianie ria plbd c m 6 w wewnez i zewnqtrz pochodnych, jak: dziedzicznoid, wrodzone nieprawidlowoici uksztaltowania r6hych skladnik6w narzqdu zucia, choroby matki i inne. C m powodujqce zaburzenia w obrqbie narzqdu iucia, jak: dysfunkcje, parafunkcje, choroba pr6chnicowa i jej zejbia, urazy twarzoczaszki, choroby wieku dzieciqcego. Temat 8: Aparaty czynnobciowo-mechanicme i czynnobciowe Zasady dzialania aparatow czynnoiciowych i czynnoiciowo mechanicznych. Rodzaje aparatbw. Budowa aparatu blokowego ze sprqiynq Coffina i irubq. Modyfikacje aparatu blokowego. Otwarty alctywator Klammta. Bionator Baltersa. Aparat,Wunderera i modyfikacje. Aparat Van Thiela. Temat 9: Protezy dzieciqce. Paradontopatie Wskazania do leczenia protetycnego. Podzial protez dzieciqcych. Protezy ruchome i stale stosowane w leczeniu ortodontycznym. Paradontopatie wieku mlodzieficzego. Temat 10: Aparaty elastyczne Dziaianie aparat6w elastycznych. Aparat Stockfischa - budowa, montowanie elementbw drucianych i modyfiiacje. Aparat Bimlera. Regulator funkcji Frankla. Metody iqczenia w aparatach elastycznych. Temat 11: Profilaktyka i leczenie szcqkowoortopedyczne Zapobieganie powstawaniu wad narzqdu iucia. Stosowanie mioterapii. Konstrukcje aparat6w w zaleinoici od wady zgryzu.

33 Temat 12: Naprawa aparatbw sztqkowoortopedycznych Zasady napraw aparatbw szczqkowoortopedycznych, jak pqkniqcia masy, zlamania elementbw drucianych, wymiana iruby ortodontycznej, dodanie elementbw drucianych, uszczelnianie aparat6w. Temat 13: Ombwienie bledbw Szczegblowe ombwienie najczqiciej powstajqcych blqdbw w poszczegblnych etapach pracy. Do dyspozycji nauczyciela Godziiy te naleiy przeznaczyk na om6wienie tematbw nie objqtych programem nauczania, a wynkajqcych z ronvoju nauki. Ortodoncja obejmuje ca4oksztalt wiedzy dotyczqcej ronvoju f~jologicznego narzqdu iucia i dan patologicmych w nim wystqpuja,cych. Realizujqc program naleiy uwzglqdnik nastqpujqce etapy nauczania: 1. podstawowe zagadnienia mivane z rozwojem narzqdu iucia i czynnoiciami fizjologicznymi; 2. normy zgrym w r6i;nych okresach rozwoju; 3. przyczyny powstawania wad narzqdu iucia; 4. wady zgryzu wedlug plaszczyn przestrzennych; 5. prolilaktykq i wczesne leczenie w nieprawidlowoiciach zgryzu; 6. budowe aparat6w stosowanych w leczeniu nieprawidowoici zgryzu; 7. naprawy aparatbw szczqkowoortopedycznych; Realizujqc treici nauczania naleiy dagc do osiqgniqcia zlokonych cel6w ksztalcenia, tj. opanowania przez sluchaczy umiejqtnoici niezbgdnych do wykonywania zawodu technika dentystycznego. NauczycieI ma mozliwosd ksztaltowania postaw, takich jak: odpowiedzialnoid za jakoik pracy wymkajqcq ze zrozumienia, ie aparaty ortodontyczne stanowia, Srodek leczniczy, a zatem wymagajq wysokiej jakoici wykonania i estetyki; zainteresowania modyfikacjarni podstawowych aparat6w szczqkowoortopedycznych

34 Dobrze i konsekwentnie realizowany przez nauczyciela proces nauczania pozwala na osiqgniqcie zatoionych celbw. Kaida jednostka metodycma powinna by6 wtasciwie zaplanowana, przygotowana i przeprowadzona. Naticzanie ortodoncji powinno byc SciSle skorelowane z anatomiq z elementami fizjologii, modelarstwem, pracowniq techniki ortodontycmej. Przy wyborze metod nauczania naleiy preferowac inetody aktywizujqce. Podczas realizacji programu nale2.y stosowak Srodki dydaktyczne, ktore korzystnie odzialywujqna rozwoj samodzielnego myilenia i przyswajania nowych infonnacji. Zajecia naleiy prowadzik w pracowni dobrze wyposaionej w sprzqt audiowizualny oraz w tablice, plansze, schematy, modele, fantoiny. Bardzo waiaym zadaniem nauczyciela jest ewaluacja, tj. sprawdzanie i ocenianie w zakresie wyodrqbnionych celow ksztalcenia osiqgniqc shchaczy. Ocenianie powinno miec charakter jakosciowy i by6 przeprowadzone wedkig uprzednio sprecyzowanych kryteriow i wymagai Ogolne kryteria oceny wiadoinoici i tuniejetnoici nabytyc11 przez shlchacza powinny obejmowac nastepujqce czynnoici: zinterpretowak czynnosci fizjologiczne zwiqane z narqdem iucia; ocenic normy zgryzowe w rohych okresach rozwojowych; okresli6 nieprawidtowoici narzqdu iucia; okreslic czynmk~ wewnqgz- i zewnqtrzpochodne uszkadzajqce plod i narzqd a~cia; okreslic dysfunkcje i parafidcje; ocenic szkodliwe dzidania chorob wieku dzieciqcego na narzqd iucia; scharakteryzowak paradontopatie wieku idodziericzego; okreslic sposoby zapobiegania niektorym nieprawi&owosciom zgryzowym; przedstawic rbi-nego rodzaju cwiczenia stosowane w leczeniu profilaktycznym; uzasadnic potrzebq leczenia protetycznego oraz wybor aparatu w zaleinoici od wady zgryzu; wyjasnic budowe i zasade dzidania aparatow profilaktycznych; zanalizowac modele wedhg plaszczyzn; rozpozna6 fiksatory i zwieraki; rozro.i;nic rodzaje drutbw stalowych stosowanych w aparatach szczqkowo-ortopedycnych i ich Srednice; rozro~c rodzaje Ntow i klamer utrzymujqcych oraz okreslic ich przebieg; rozpoznac rodzaje sprqiyn oraz wyjasnic ich dzidanie i przebieg; uzasadnic kolejnosc montowania elenlentow drucianych; okreslic metody zabezpieczania elementow dzialajqcych; ro~~o.i;nic rodzaje Srub ortodontycznych;

35 zanalizowac budowq aparat6w ptytowych; zinterpretowak mechanike dzialania aparat6w czynnych stalych; rozrbbii: rodzaje aparat6w ortodontycznych (szczqkowo-ortopedycmych i zblokowanycl~); rozpoznac rokne ulozenia Srub w aparatach zblokowanych; zinterpretowak istote dzialania aparatow zblokowanycl~; wyliczyc rodzaje protez dzieciqcych; wyjainik zasady ustawiania zebivw w protezacli dzieci~cych; przedstabi~ wanuki w jakich stosujemy plytq od strony przedsionka; okreilic zasady dudania aparatow elastycznycl~ i ich modfikacji; okreilii: metody wykonania i Iqczenia aparat6w elastycznych; wyjasnic zasady naprawy pekniqcia plyty aparatu i wymiany klamer utrzymuj qcych; okreslic zasady wyiniany M6w, sprqiyn i pqtli iqczqcych plyty w aparatach. Wyzej wylnienione kryteria oceniania nauczyciel powinien konsekwentnie stosowac i poinformowak o nich shchacza. Sprawdzanie osi&qc shcllaczy moba przeprowadzic w formie pise~nnej, ustnej oraz zadari praktycznych za pomoct - pytaf~ problemowych i polecen; - test6w dydaktycznych o roinej formie zadari np. wielokrotnego wyboru, z luk% uzupelnien, krotkiej odpowiedzi; - ukierunkowanej obserwacji czynnoici shchaczy podczas wykonywania zadari formulowanych przez nauczyciela. Warunkiem prawidlowego sprawdzania i oceniania jest analiza tresci nauczania, Morq nalei;y przeprowadzik przed podjecieln procesu ksztalcenia. Uwagi szczegb~owe Proponuje siq rozpoczqc od prezentacji historycznych metod leczenia ortodontycznego. PrzedstawiC, czym zajmuje siq ortopedia szczqkowa, wyjasnic jej zadania i cele. Naleiy m6cic uwagq na rozwoj narzqdu a~cia i jego czynnoici jak: polykanie, gryzienie, oddychanie i mowa. Wskazane jest zaponanie z rozwojem stawu skroniowo-iuchwowego w zaleknoici od wady zgryzu.

36 Temat 2 Proponuje siq o~nowii: ksztakowanie wmik6w zgryzowych w poszczegolnych okresach rozwoju osobniczego. Szerzej naleiry przedstawic wzajemne zachowanie siq lukow zqbowych w okresie noworodkowym, niemowlqcym, poniemowlqcyrn i rnlodzie~iczym, a takze normy zgryzu uzebienia mlecznego i stdego. Wskazane jest omowienie norm zgiyzu wg Angla. Naleiy zapoznac sluchaczy z przebiegiem plaszczyzn przestrzemych oraz z nieprawidlowosciami zgryzu wg plaszczym: strzaikowej, fiankfwckiej, oczodolowej i czolowej, wyznaczajqcych tzw. pole biometryczne. PrzedstawiC nieprawidlowo stojqce zqby w h h zqbowym. Temat 3 Naleiy om6wic a~aczenie polnocy diagnostycznych i roboczych. PrzedstawiC zasady obcinania modeli wedlug ptaszczyzn przestrzennych, jak. zgryzowa, fiddiucka, snvu podniebiennego (przeprowadzic pokaz). Proponuje siq zapomac z analizq modeli wg plaszczyzn przestrzennych jak: strzalkowa, f?anlcfurcka, oczoddowa i czolowa. Naleiy takie przedstawic i omowid fiksatory i ich maczenie przy wykonywaniu aparatow dwuszczqkowych. ZapoznaC shchaczy ze zwierakami. PodkreiliC potrzebq wykonywania zdjqc rentgenowskich. Temat 4 Naleiy omowic specyfikq dzialania aparatow profilaktycmych, ich moiliwoici utrzymania siq w jamie ustnej pacjenta. Przedstawic budowq plyh Cwiczebnej podniebiennej z wdem skoinym i prostym. PodaC cechy wah skoinego i prostego. Proponuje siq om6wic plytkq przedsionkowqhotza z jej miejscami przylegania do zqbow i przedsionka oraz odciqkenia, tarcze ustne Krausa. ZwrociC uwagq, iz Cwiczebny Rogersa shuy do cwiczen miqini, jakie znaczenie ma plytka McNeila w poczqtkowym okresie zycia noworodka. OrnowiC rownie pochyle i ich zastosowanie do niektorych ukliadow zgryzowych. ZwrociC uwagq na cechy ukosu. Temat 5 Naleiy przedstawic rodzaje drutow stosowanych do wykonywania aparatow, ich irednice. WskazaC na potrzebq dokladnego olaeilenia przebiegu elementow drucianych, ich umocowanie w plycie aparatu, w zale%noici od dzidania danego elementu. ZwrociC uwagq na zabezpieczenie czeici dzialajqcych sprqiyn miedzyzqbowych.

37 Temat 6 Naleiy przedstawic i zanalizowac dzialanie aparat6w czynnych, zapoznad z rbinego rodzaju Srubami stosowanymi w aparatach. PodkreSliC znaczenie przecinania plytek. PrzedstawiC waly nagryzowe stosowane w aparatach piytowych. Zaponad z budowqplytek Schwartza. Por6wnaC plytk~ Adamsa i plytki Schwartza, przedstawic specyfike budowy podwbjnych plytek Doppelplatte'a. Naleiy zapoznac shchaczy z modyfiacjami plytek wg Dominika i Przylipiaka lub innymi wykonywanymi w danym regionie. Zanalizowad specyfikq ciqcia w plytce Schenderleina. Wskazane jest om6wienie historycmych aparat6w stalych z uwzglgdnieniem ich modyfikacji. WskazaC na podobiehstwo plytla Derichschweilera do aparat6w stalych. Temat 7 Proponuje siq zanalizowanie szkodliwego dzialania c&6w pochodzenia wewnqtrznego, jak: dziedzicznoik, nieprawidlowa budowa rnatki, choroby matki, nadmiar lub niedob6r witamin i inne, na rozwbj nanqdu iucia. Naleiy przedstawit i zanalizowaf, szkodliwe dzialanie czynnik6w pochodzenia zewnqtrznego, jak: dysfunkcje, czyli nieprawidlowe oddychanie, pdrykanie i mowa, oraz parafunkcje, czyli r6inego rodzaju nawyki ssania, i ich wpfyw na rozw6j narzqdu iucia. Naleiy zapoznac shchaczy z chorobqprbchniczq i jej skutkami oraz urazarni r6inego rodzaju. PrzedstawiC ujemny wplyw chorbb wieku dzieciqcego na narzqd kcia. Temat 8 Proponuje siq przedstawienie zasady dzialania aparat6w czynnosciowych i wskazanie na r6inice rnigdzy aparatami czynnosciowomechanicznymi. Naleky przedstawib budowq aparatu blokowego i jego modyfikacje. Zwr6ciC uwagq na rbine mocowanie element6w drucianych, od metody wykonywania aparatu, na doldadnoid przebiegu element6w drucianych i masy w zaleinosci od wady zgryzu. Przedstawik budowq otwartego aktywatora Klamrnta i mozliwosci jego wyaiurowania, bionatora Baltersa i jego odmiany. PodkreSlik waino5c dokladnego modelowania aparatu Wunderera, a takie dokladnos6 modelowania aparatbw zgodnie ze zgryzem konstrukcyjnym. PrzedstawiC budowe aparatu Van Thiela.

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Anatomia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja: K1- Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy (Z.17.

Kwalifikacja: K1- Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy (Z.17. Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2,5 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik dentystyczny - symbol 321402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Od autorów Z perspektywy czasu... 12

Od autorów Z perspektywy czasu... 12 Spis treści Od autorów... 11 Z perspektywy czasu... 12 1. Wiadomości ogólne... 15 Zadania modelarstwa i rysunku we współczesnej protetyce dentystycznej. 15 Mianownictwo i ogólne uwagi o kształcie zębów...

Bardziej szczegółowo

w zawodzie higienistki stomatologicznej 322[03]

w zawodzie higienistki stomatologicznej 322[03] MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ /,I PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie higienistki stomatologicznej 322[03] Dla medycznej szkoly policealnej na podbndowie progranowej: licewn ogolnokszta~c~cego, liceum

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I , ,5 176

Klasa I II III. semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I , ,5 176 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2,5 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik dentystyczny; symbol 321402 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: Techniki dentystyczne Poziom studiów: pierwszy stopień, Profil: praktyczny

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: Techniki dentystyczne Poziom studiów: pierwszy stopień, Profil: praktyczny LISTA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW WRAZ Z PRZYPISANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[09] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[09] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[09] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

Baza pytań na egzamin praktyczny z ortodoncji V roku. Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Baza pytań na egzamin praktyczny z ortodoncji V roku. Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Baza pytań na egzamin praktyczny z ortodoncji V roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 1. Epidemiologia wad zgryzu w wieku przedszkolnym. 2. Epidemiologia wad zgryzu w wieku szkolnym. 3. Profilaktyka ortodontyczna

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51 Dla medycznej szkdy policealnej na podbudowie programowej: liceum og6lnoksztalcaceg0, liceum technicmego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

==?@ PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie ortoptystki 322 [05] MINISTERSTWO ZDROWLA I OPIEKI SPOLECZNFJ

==?@ PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie ortoptystki 322 [05] MINISTERSTWO ZDROWLA I OPIEKI SPOLECZNFJ MINISTERSTWO ZDROWLA I OPIEKI SPOLECZNFJ ==?@ SPI 322[05] lmziosl1998...... PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie ortoptystki 322 [05] Dla medycmej szkoly policealnej na podbudowie: liceum og6lnoksztalc~ceg0, liceum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej...

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej... SPIS TREŚCI Notka biograficzna.............................. xi Wykaz podręczników akademickich i monografii książkowych autorstwa lub współautorstwa prof. Stanisława Majewskiego..........................

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Fizjologia narządu żucia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Forma studiów Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej1,2,3* w pracowni techniki dentystycznej w roku akademickim...

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej1,2,3* w pracowni techniki dentystycznej w roku akademickim... Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Zdrowia SPRAWOZDANIE z studenckiej praktyki zawodowej1,2,3* w pracowni techniki dentystycznej w roku akademickim... imię i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik dentystyczny 321402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik dentystyczny 321402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik dentystyczny 321402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ormatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny UMW

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny UMW Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Ortodoncja Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F Nazwa grupy Nauki kliniczne Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY SYMBOL CYFROWY 321402 Warszawa 2012 r. 1 I. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział:

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: SYLABUS Część A- Opis przedmiotu Nazwa Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: Lekarsko-Stomatologiczny Kierunek studiów: Lekarsko-Stomatologiczny Specjalności: Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Nauczanie przedkliniczne - Stomatologia dziecięca

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA. Zakład Ortodoncji IS Warszawski Uniwersytet Medyczny

PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA. Zakład Ortodoncji IS Warszawski Uniwersytet Medyczny PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA Zakład Ortodoncji IS Warszawski Uniwersytet Medyczny PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA kierowanie wzrostem i rozwojem narządu żucia w każdym okresie rozwojowym dziecka poprzez:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe 60 30 Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne () Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Poradnie Dentystyczne Telefon do rejestracji: 22 42-91-241 Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Kierownik Poradni Dentystycznych lek. dent. Włodzimierz Rudnicki specjalista protetyki Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Anatomia Prawidłowa Człowieka Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Rozwój i wzrost twarzy

Rys historyczny Rozwój i wzrost twarzy Spis treści 1. Rys historyczny Izabella Doniec-Zawidzka... 13 1.1. Czasy starożytne... 13 1.2. Stara szkoła... 13 1.3. Nowa szkoła... 14 1.4. Nowoczesna szkoła... 15 1.5. Okres płyt aktywnych...... 16

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4 Prosimy aby osoby chcące uczestniczyć w szkoleniach kontaktowały się bezpośrednio z nami telefonicznie lub e-mailem ( kursy@ciapdent.pl ). PoniewaŜ obecnie szkolenia są przeprowadzane tylko w systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ

Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Na postawie art.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Dla lekarzy stomatologów posiadających tytuł specjalisty w stomatologii ogólnej Warszawa 2001 (c) Copyright

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

Ortodoncja Dziecięca. Kurs dla lekarzy i techników. dr Leonella Caliari tech. Marco Valle

Ortodoncja Dziecięca. Kurs dla lekarzy i techników. dr Leonella Caliari tech. Marco Valle Ortodoncja Dziecięca Kurs dla lekarzy i techników dr Leonella Caliari tech. Marco Valle 26 października 2013 6-7 grudnia 2013 7-8 lutego 2014 4-5 kwietnia 2014 Ortodoncja Dziecięca dr Leonella Cagliari

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski Rok akademicki 05/06 () Nazwa Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 v Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania Autorzy xi xiii xiv xv 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 Co to jest stomatologia dziecięca? 1 Badanie pacjenta 2 Ostateczne rozpoznanie 7 Szacowanie ryzyka choroby

Bardziej szczegółowo

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1.

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1. _ I?,.... Ci; i., n.!,,!.,i,:lr!;'.it -,,. ' 3 - UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. W sprawie: przyjecia do realizacji Programu Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 3 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTALCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 51 3[02] y'i { Akceptujp: Zatwierdzam: w/z MINBSTRA Minister Edu kacji Narodowej Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. OPIS PROGRAMU ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI Warszawa, 2007 rok 1 1. Uzasadnienie celowości wdrożenia programu Opis problemu Częstość występowania rozszczepów

Bardziej szczegółowo

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU Dla stomatologów, foniatrów, laryngologów, okulistów i fizjoterapeutów WERSJA 2014.2 20 godzin akademickich zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Zalety: Odcienie barwne:

Zalety: Odcienie barwne: Villacryl H Rapid Polimetakrylanowe tworzywo do szybkiej polimeryzacji na gorąco, przeznaczone do wykonywania płyt podstawowych protez zębowych osiadających całkowitych i częściowych. Posiada znak CE zgodności

Bardziej szczegółowo

i profilaktyce Biochemia x x x x M1A_W05 posiada wiedzę na temat rozwoju osobniczego człowieka x xx x x M1A_W06

i profilaktyce Biochemia x x x x M1A_W05 posiada wiedzę na temat rozwoju osobniczego człowieka x xx x x M1A_W06 Biochemia Biofizyka w diagnostyce i profilaktyce Budowa i rozwój narządu żucia Etyka zawodowa w pracy personelu medycznego Fizjologia narządu żucia Język obcy Materiałoznawstwo stom. w stomatologii zachowawczej

Bardziej szczegółowo

Pokaz zabiegów Opracowanie kanałów policzkowych zęba trzonowego metodą step-back oraz ich wypełnienie metodą bocznej kondensacji gutaperki.

Pokaz zabiegów Opracowanie kanałów policzkowych zęba trzonowego metodą step-back oraz ich wypełnienie metodą bocznej kondensacji gutaperki. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana III rok zblokowane zajęcia praktyczne Rok akademicki 2015/16 ĆWICZENIA 1: Wstęp do periodontologii cz.iii ĆWICZENIA 2: Etiologia chorób miazgi. Symptomatologia

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

modele zaliczane są do podstawowej dokumentacji ortodontycznej (Dz.U.nr88poz.966 z dn przechowywać 20 lat)

modele zaliczane są do podstawowej dokumentacji ortodontycznej (Dz.U.nr88poz.966 z dn przechowywać 20 lat) Materiałoznawstwo ortodontyczne { Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny Literatura obowiązkowa na LDEP! Niezbędnym elementem w planowaniu leczenia ortodontycznego jest analiza modeli ortodontycznych

Bardziej szczegółowo

http://www.koweziu.edu.pl/pp_drukuj.php?nr_zawodu=321402

http://www.koweziu.edu.pl/pp_drukuj.php?nr_zawodu=321402 Strona 1 z 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik dentystyczny 321402 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1 1 z 6 2012-04-27 19:17 Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ (opublikowano 15.09.2010 r.) Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 zawarta w dniu...10.2010 roku, pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY, SYMBOL CYFROWY 321402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY, SYMBOL CYFROWY 321402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY, SYMBOL YFROWY 321402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MEDYCZNO- SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w TORUNIU ROK SZKOLNY Podstawa prawna: art.22ab ust. 4, pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Lekarsko- Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia Zakład Ortodoncji WUM 1 Rys historyczny 636 r. Paweł z Eginy, 994r. Hali Abbas zalecali usuwanie zębów nadliczbowych i zębów stojących poza

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Higienistka stomatologiczna -symbol 325102 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM PROTETYKI - CPT

CURRICULUM PROTETYKI - CPT CURRICULUM PROTETYKI - CPT Curriculum Protetyki CPT to szkolenie na poziomie podstawowym i średnim przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy stomatologów, którzy mają zamiar usystematyzować i ugruntować

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi;

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi; 6) prawdopodobieristwo wystqpienia wady (Cz) - okresla prawdopodobienstwo wystqpienia specyficznej wady. Jedynq metodq obnizenia tego prawdopodobienstwa jest wprowadzenie zmian konstrukcyjnych; 7) metody,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Neurophysiology

KARTA KURSU. Neurophysiology KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Radiologia stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 2. OPIS PROGRAMU Uzasadnienie celowości wdrożenia programu: Opis problemu Wrodzone wady rozwojowe twarzowej części

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 2. OPIS PROGRAMU Uzasadnienie celowości wdrożenia programu: Opis problemu Wrodzone wady rozwojowe twarzowej części

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA MATERIAŁ: Stop tytanu pokryty powłoką azotku tytanu (Certain Straight Post oraz 15 Pre-Angled Post) Tytan (External Heks Straight

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE I ROK ROK AKADEMICKI 2009/10 1 WŁADZE

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PODSTAWY ORTOPEDII KLINICZNEJ Clinical Orthopedics

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK FARMACEUTYCZNY 322[10] MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNlK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji NarodowAi Sportu Warszawa 2005 A~ine Eadziwitt Autorzy: mgr Aleksandra Kessler mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Patologia. QZ 1-39 Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 40-109 Patogeneza. Etiologia QZ 140-190 Objawy choroby QZ 200-380 Nowotwory.

Patologia. QZ 1-39 Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 40-109 Patogeneza. Etiologia QZ 140-190 Objawy choroby QZ 200-380 Nowotwory. QZ Patologia QZ 1-39 Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 40-109 Patogeneza. Etiologia QZ 140-190 Objawy choroby QZ 200-380 Nowotwory. Torbiele Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 1 Organizacje. Towarzystwa,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) FI ZJOLOGI A N ARZĄDU ŻUCIA. I nforma cje ogólne. Fizjologia narządu żucia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) FI ZJOLOGI A N ARZĄDU ŻUCIA. I nforma cje ogólne. Fizjologia narządu żucia Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) FI ZJOLOGI A N ARZĄDU ŻUCIA Nazwa modułu I nforma cje ogólne Fizjologia narządu żucia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANlA TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 31 11521 Zatwierdzam Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr int. Marek Bustrycki mgr Ryszard Koprucki mgr

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. 1 kurs medyczny Dodatkowo Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji

Bardziej szczegółowo