2 Postanowienia ogólne. b) poprawa współpracy Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 z pracodawcami udział w stażach 138 uczniów;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Postanowienia ogólne. b) poprawa współpracy Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 z pracodawcami udział w stażach 138 uczniów;"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Podniesienie atrakcyjności kształcenia stomatologicznego gwarancją przyszłego zatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ilekroć w regulaminie mowa o: 1. Projekcie - oznacza to projekt pt. Podniesienie atrakcyjności kształcenia stomatologicznego gwarancją przyszłego zatrudnienia nr POKL /13 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Organizatorze Projektu (Beneficjent) - oznacza to Europejski Dom Spotkań Fundację Nowy Staw. 3. Partnerze - oznacza to Medyczną Szkołę Policealną nr 3 w Warszawie. 4. Biurze Projektu oznacza to biuro w Warszawie, ul. Piękna 3a, tel. 22/ , adres 2 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem projektu jest Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw z siedzibą w Lublinie, ul. Przechodnia 4, Lublin. 2. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Medyczną Szkołą Policealną nr 3 w Warszawie, ul. Brzeska 12, Warszawa. 3. Projekt realizowany jest w okresie r. 4. Projekt skierowany jest do 20 uczniów i 164 uczennic z Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie, którzy zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 5. Celem głównym projektu jest dostosowanie jakości kształcenia stomatologicznego oferowanego przez Medyczną Szkołę Policealną nr 3 w Warszawie do wymogów rynku pracy poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe: a) zwiększenie wiedzy, umiejętności i praktyczne przygotowanie do zawodu technika dentystycznego i higienistki stomatologicznej 184 uczniów szkoły; b) poprawa współpracy Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 z pracodawcami udział w stażach 138 uczniów;

2 c) podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kariery edukacyjnej i zawodowej przez 184 uczniów kierunków dentystycznych, biorących udział w poradnictwie indywidulanym i grupowym. 3 Formy wsparcia 1. Projekt zakłada udzielanie wsparcia w okresie roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015, łącznie 184 uczniom, uczęszczającym do Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie. 2. Wsparcie w ramach projektu, realizowane z uwzględnieniem liczebności grup, wymiaru godzinowego oraz kierunku : A. Szkolenia Technik dentystyczny a) Metoda termoformowalna, 2 roczniki; w sumie 4 gr. X 15 osób b) Praktyczne wykonanie protez akrylowych metodą wlewową, 2 roczniki; w sumie 4 gr. X 15 osób c) Praktyczne wykonanie protez metodą wtrysku akrylu, 2 roczniki; w sumie 4 gr. X 15 osób d) Ortodoncja praktyczne wykonanie modeli metoda set-up, 2 roczniki; w sumie 4 gr. X 15 osób e) Praktyczne wykonanie protez z acetalu, 2 roczniki; w sumie 4 gr x 15 osób f) Projektowanie uzupełnień stałych metodą Cad Cam z wykorzystaniem ICT, 2 roczniki; w sumie 6 gr. X 10 osób g) Ortodoncja wykonywanie szyn ortodontycznych, 2 roczniki; w sumie 4 gr. X 12 osób h) Praktyczne wykonanie epitez twarzy, 2 roczniki; w sumie 4 gr x 14 osób i) Praktyczne wykonanie uzupełnień stałych techniką ceramiki tłoczonej, 1 rocznik; w sumie 2 gr. X 14 osób j) Ortodoncja - praktyczne wykonanie aparatów grubołukowych lutowanych, 1 rocznik; w sumie 3 gr. X 8 osób Higienistka stomatologiczna a) Praktyczne szkolenie profesjonalnego ostrzenia narzędzi periodontologicznych, 2 roczniki; w sumie 4 gr. X 12 osób b) Radiodiagnostyka, 2 roczniki; w sumie 8 gr. X 6 osób

3 c) Diagnostyka fizykalna, 2 roczniki; w sumie 4 gr. X 12 osób d) Praca z koferdamem, 2 roczniki; w sumie 8 gr. X 6 osób e) Profesjonalne zabiegi profilaktyczne, 2 roczniki; w sumie 8 gr. X 6 osób f) Wykonywanie zabiegów stomatologicznych i profilaktycznych u pacjentów niepełnosprawnych, 1 rocznik; w sumie 6 gr. X 4 osoby g) Profilaktyka ortodontyczna, szkolenie profilaktyczne, 2 roczniki; w sumie 8 gr. X 6 osób B. Staż zawodowy dla uczniów zdolnych: a) Technik dentystyczny, 90 osób, 2 roczniki, łącznie 150h b) Higienistka stomatologiczna, 48 osób, 2 roczniki, łącznie 150 h C. Poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej skierowane do wszystkich uczniów/uczennic: a) indywidulane, 184 osoby x 6h b) grupowe, 12 gr. x 3h 4 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, b) wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, c) zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną, składającą się z koordynatora projektu oraz koordynatora merytorycznego, Komisja Rekrutacyjna dokonywać będzie konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcami. 5 Zasady rekrutacji Uczestników Projektu 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od listopada 2013 r. do czerwca 2015r. 2. Kwalifikacja Uczestników projektu dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną.

4 3. Uczeń, chcąc wziąć udział w projekcie musi złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. 4. Integralną część formularza zgłoszeniowego stanowią: a) Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu. b) Oświadczenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www projektu 5. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia do sekretariatu szkoły lub Biura projektu w Warszawie. 6. Aktualny harmonogram naboru na poszczególne formy wsparcia będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w szkole. 7. Jeden uczeń skorzystać może z więcej niż 1 formy wsparcia oraz może kilkukrotnie brać udział w rekrutacjach, jednak ostateczna kwalifikacja do poszczególnych form oparta jest o kryteria pierwszeństwa. 8. Kryteria pierwszeństwa udziału w poszczególnych zajęciach, brane pod uwagę na etapie rekrutacji są następujące: a) szkolenia zawodowe: ocena z wiodących przedmiotów zawodowych bdb. i db. 2 pkt, dst. 1,5 pkt; brak zaległości w realizowaniu materiału dydaktycznego zgodnie z programem nauczania 2 pkt; pozytywna opinia nauczyciela i wychowawcy uczących ucznia 2 pkt, brak nagan i upomnień 2 pkt. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie karty ocen. Technik dentystyczny może wziąć udział w maksymalnie 9 szkoleniach. Higienistka stomatologiczna może wziąć udział w maksymalnie 6 szkoleniach b) staże zawodowe: wyniki w nauce w semestrze bieżącym lub poprzedzającym staż (maksymalnie 20 pkt) średnia 5,0-4,5 20 pkt, 4,4-4,1 15 pkt, 4,0-3,5 10 pkt, 3,4-3,0 5 pkt, 2,9-2,5 1 pkt., brak zaległości w realizowaniu materiału dydaktycznego zgodnie z programem nauczania 2 pkt, opinia i ocena pracodawcy/ów w semestrze poprzedzającym odbycie stażu: bdb. 2 pkt, db. 1 pkt., pozytywna opinia nauczyciela uczącego ucznia i wychowawcy 1 pkt., brak nagan i upomnień 1 pkt. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie karty ocen. Staże zawodowe są płatne i skierowane tylko do uczniów zdolnych. 9. Poradnictwo indywidualne i grupowe skierowane jest do wszystkich uczniów. 10. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników projektu biorąc pod uwagę: a) kompletność i poprawność formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych; b) kryteria pierwszeństwa udziału w projekcie wymienione w 5 pkt a) i b)

5 11. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu przewyższy liczbę przewidzianych miejsc, zostaną utworzone listy rezerwowe. 12. Listy rezerwowe będą tworzone według kryteriów określonych w 5 pkt a) i b). 13. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. 14. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam typ wsparcia (w przypadku rezygnacji osoby z danego szkolenia zawodowego lub stażu, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba na liście rezerwowej, zainteresowana tą formą wsparcia). 15. Listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole. 6 Zasady uczestnictwa w Projekcie 1. Uczniowie uczestniczący w projekcie mają obowiązek: a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, b) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, c) regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu, d) rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć wg. zaleceń prowadzącego, e) poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w W przypadku nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach projektu, uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego uzupełnienia opuszczonych zajęć lub jeśli będzie to możliwe z inną grupą. 3. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn: a) zdrowotnych b) innych wyjaśnienie okoliczności i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. 4. Przekroczenie 20% nieobecności na zajęciach będzie wiązało się z koniecznością wyjaśnienia przyczyn a w przypadku braku usprawiedliwienia skreśleniem z listy uczestników Projektu. 5. Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe (długopis, notatnik) oraz niezbędne pomoce dydaktyczne w ramach poszczególnych zajęć. 6. W trakcie wybranych zajęć w przewidziany jest catering (kawa, herbata, napoje, ciastka, owoce itp.). 7

6 Zasady monitoringu 1. Na każdych zajęciach w ramach projektu obowiązywać będą dzienniki zajęć z listami obecności, gdzie odnotowywane będą obecności uczestników. 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych po każdym szkoleniu. 3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia testu przed rozpoczęciem udziału w danym szkoleniu (pre-test) i po jego zakończeniu (post-test). 4. Uczestnicy zobowiązani są informować koordynatora projektu lub koordynatora merytorycznego o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana numeru telefonu kontaktowego itp). 8 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w 5. 9 Postanowienia końcowe 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Beneficjent Projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W przypadku zmiany ww. wytycznych Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE 1 Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie CZAS NA KOMPETENCJE współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice

Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice REGULAMIN PROJEKTU Młodzi kompetentni w sektorze kultury Nr projektu: POKL.06.01.01-10-020/12 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo