ARTYKUŁ POLEMICZNY. Kształcenie w zawodzie technika dentystycznego w świetle polskiego prawa. Training of the Dental Technician in Polish Law

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKUŁ POLEMICZNY. Kształcenie w zawodzie technika dentystycznego w świetle polskiego prawa. Training of the Dental Technician in Polish Law"

Transkrypt

1 ARTYKUŁ POLEMICZNY Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, ISSN X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association WOJCIECH J. BARANOWSKI Kształcenie w zawodzie technika dentystycznego w świetle polskiego prawa Training of the Dental Technician in Polish Law Policealna Szkoła Protetyki Dentystycznej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi Streszczenie Technik dentystyczny jest fachowym pracownikiem służby zdrowia. Jego czynności zawodowe podlegają ścisłym regulacjom prawnym zawartym w Dekrecie z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno denty stycznych (Dz.U z późniejszymi zmianami). Podstawa programowa i program nauczania zawodu tech nika dentystycznego są niezgodne z tym aktem prawa, a ponadto tytuł zawodowy nadawany na podstawie prawa oświatowego wydaje się nieważny. Z tego powodu można liczyć się z roszczeniami pacjentów względem techni ków dentystycznych, które będą oparte na przepisach prawa karnego i cywilnego wynikającymi z naruszenia czyn ności narządu ciała, rozstroju zdrowia lub innego uszczerbku na zdrowiu, a przede wszystkim z faktu wykonywa nia czynności niedozwolonej, tj. umyślnego wyrządzenia szkody. Należy postulować jak najszybsze doprowadze nie do spójności przepisów prawa w zakresie edukacji i wykonywania zawodu technika dentystycznego (Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, ). Słowa kluczowe: edukacja, prawo medyczne, technik dentystyczny, protetyk dentystyczny. Abstract Dental technician is the professional of the health service. His professional activity is regulated by precise law the decree concerning the work of the technical dentist, which was announced (Dz.U with sub sequent changes). The basis of the teaching program as well as the program of dental technician training are incon sistent with this act. The professional title that is awarded on the basis of educational law appears to be invalid. It can be the reason for patients to make a claim for compensation resulting from the body damage, health disorder or other disability that is based on civil and penal law mainly on the fact of execution of prohibited activity, i.e. causing damage on purpose. It is necessary to bring the regulations of educational law and dental technician pro fession law to coherence as well as possible (Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, ). Key words: education, medical legislation, dental technician, denturist. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nauczy ciel w swoich działaniach dydaktycznych i wycho wawczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów oraz troską o ich postawę moralną i oby watelską [1]. Program szkolny jest tym, co stano wi serce pracy szkoły i w pierwszym rzędzie wy znacza jej pedagogiczny cel. Obecnie odchodzi się od jednego obowiązkowego programu nauczania dla danego przedmiotu na rzecz powszechnie obo wiązującej podstawy programowej, na podstawie której nauczyciele mają tworzyć własne programy nauczania [2]. Z tego właśnie powodu zdecydowa łem się przedstawić swoje spostrzeżenia na temat podstawy programowej i dopuszczonego do użyt ku szkolnego w szkołach publicznych programu nauczania w zawodzie technik dentystyczny [3, 4]. Technik dentystyczny jest fachowym pracow nikiem służby zdrowia [5]. Jego czynności zawo dowe, podobnie jak czynności zawodowe lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz pielęgniarek i położnych, podlegają ścisłym regulacjom praw nym. Aktem normatywnym w tym zakresie jest dekret o wykonywaniu czynności techniczno den tystycznych [6]. Mimo upływu przeszło 50 lat od chwili jego wydania przepisy w nim zawarte obo wiązują nadal i powinny być nie tylko znane, ale też przestrzegane. W podstawie programowej po minięto zagadnienia prawne związane z wykony

2 Kształcenie w zawodzie technika dentystycznego w świetle polskiego prawa 467 waniem zawodu technika dentystycznego, co nale ży uznać za podstawowy błąd popełniony w czasie jej ustalania. Następstwem tego zaniedbania jest wiele innych błędów. Odnalezienie i zrozumienie istoty usterek me rytorycznych podstawy programowej i programu nauczania wymaga, choć pobieżnego, zapoznania się z treścią wspomnianego już wcześniej dekretu. Akt ten rozróżnia techników dentystycznych i uprawnionych techników dentystycznych. Upraw nienia zawodowe uprawnionych techników denty stycznych są o wiele szersze niż uprawnienia tech ników dentystycznych i obejmują niektóre czynno ści wykonywane przez lekarzy stomatologów. Kształcenia uprawnionych techników dentystycz nych zaniechano jednak jeszcze w połowie ubiegłe go wieku [6]. Prawo używania tytułu technika den tystycznego i wykonywania czynności techniczno dentystycznych przysługuje natomiast osobom, które ukończyły trzyletnie liceum techniki denty stycznej [6]. Zgodnie jednak z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Naro dowej i Sportu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego kształcenie w zawodzie technika dentystycznego odbywa się w pięcioseme stralnej szkole policealnej [7]. Moim zdaniem de kret o wykonywaniu czynności techniczno denty stycznych stosuje się jako lex specialis równolegle ze stosowaniem ustawy o systemie oświaty jako lex generalis, z zastosowaniem ogólnie znanych metod wykładni kolizji norm w każdym wypadku wystą pienia takiej kolizji, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. Ustawa o systemie oświaty, na podstawie której wydano wspomniane rozporządzenie, jako przepis ogólny nie może naruszać uregulowania szczególnego, jakim jest dekret o wykonywaniu czynności techniczno dentystycznych, ponieważ przepisy nie stanowią inaczej. Znacznie ważniejszym błędem podstawy pro gramowej jest jednak naruszenie fundamentalnych zasad wykonywania zawodu. Zgodnie z dekretem technicy dentystyczni mogą wykonywać czynnoś ci techniczno dentystyczne w pracowniach tech niczno dentystycznych lekarzy stomatologów lub utrzymywać własne pracownie do wykonywania prac laboratoryjnych na zamówienie lekarzy. Sty kanie się z pacjentami w związku z wykonywa niem tych zadań jest zabronione technikom denty stycznym. Minister Zdrowia, mimo delegacji usta wowej, nie wydał rozporządzenia określającego szczegółowo zakres uprawnień techników denty stycznych. Wydaje się to usprawiedliwione ja snym sformułowaniem tych uprawnień w dekrecie oraz wydaniem rozporządzenia w sprawie szcze gółowego zakresu uprawnień uprawnionych tech ników dentystycznych [8], co sprecyzowało uprawnienia techników dentystycznych. W artykule 11 dekretu jednoznacznie stwier dzono, że technicy dentystyczni nie mogą posia dać w swych pracowniach bądź pomieszczeniach, mających bezpośrednie połączenie z pracownią, narzędzi i przyrządów oraz jakichkolwiek środ ków, które służą do wykonywania czynności i za biegów im niedozwolonych [6]. Mimo to podsta wa programowa stwierdza, że szkoły powinny za pewnić dostęp do gabinetu stomatologicznego z pełnym wyposażeniem w celu szkolenia w nim słuchaczy w zakresie pracy klinicznej w bezpo średnim kontakcie z pacjentem [3]. Sformułowa nie w rodzaju: W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: [...] oceniać wykonywane zadanie na etapie kli nicznym i laboratoryjnym... jest niejednoznaczne w świetle obowiązujące go prawa [6]. Jeszcze raz należy podkreślić, że technikowi dentystycznemu zabrania się kontaktu z pacjentem a zatem tylko lekarz stomatolog ma prawo po bierania wycisków, dokonywania przymiarek i wydawania uzupełnień protetycznych, a także przyjmowania tych protez do naprawy. Zalecenie to wynika z troski o zdrowie i życie pacjentów. Konieczność wykonania nowego uzupełnienia protetycznego lub dopasowania starego może wy nikać ze zmian chorobowych w tym nowotworo wych, a technikowi dentystycznemu brakuje od powiedniej wiedzy do rozpoznania tych zmian. Z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień uprawnionych techników dentystycznych wynika, że uprawnio nemu technikowi dentystycznemu jest dozwolone pod kierunkiem lekarza stomatologa zakładanie aparatów stosowanych w chirurgii urazowej oraz wykonywanie aparatów ortodontycznych i obtura torów [8]. Innymi słowy wykonywanie tych czyn ności jest wzbronione technikom dentystycznym. Podstawa programowa i program przewiduje jed nak intensywne szkolenie w tym zakresie, podob nie jak w zakresie wykonywania metalowych uzu pełnień protetycznych lub części metalowych w protezach, co także zastrzeżono w tym rozpo rządzeniu dla uprawnionych techników denty stycznych [3, 4, 8]. Osobnym zagadnieniem wymagającym omó wienia jest błędnie stosowana terminologia facho wa. Z programu jasno wynika, że jego twórcy nie rozróżniają zakresu pojęć stomatologia i denty styka. Dentystyka jest działem medycyny zajmu jącym się budową i fizjologią zębów oraz ich cho robami, leczeniem, usuwaniem i wstawianiem [9]. Stomatologia natomiast to nauka o fizjologii jamy ustnej i układu stomatognatycznego, tj. zębów, kości, stawów, błony śluzowej, dziąseł, a także

3 468 WOJCIECH J. BARANOWSKI o ich chorobach o zapobieganiu im i leczeniu [10]. Zakres pojęciowy słowa dentystyka jest znacznie węższy niż słowa stomatologia [11 13]. Zgodnie z definicją podaną przez Wielki Słownik Medyczny protetyka stomatologiczna to dział sto matologii obejmujący ambulatoryjne leczenie i re habilitację uszkodzeń w uzębieniu, miękkich i twardych tkankach twarzy oraz uzupełnianie ich braków przy zastosowaniu protez stomatologicz nych [10]. Oczywiste jest, że technika dentystyczna, którą zajmują się technicy dentystyczni, jest tylko działem laboratoryjnym protetyki stomatologicznej, a podstawowym zadaniem technika dentystycznego jest techniczne wykonywanie uzupełnień protetycz nych oraz aparatów ortodontycznych [4]. Edukacja ma wartość poznawczą [14] prze kazywanie wiedzy szerszej niż niezbędna do wy konywania zawodu nie jest błędem. Błędem jednak jest wyrobienie w słuchaczu przekonania o tym, że może wykonywać prace przekraczające jego kom petencje zawodowe, które są ściśle określone przez prawo. Omówiona podstawa programowa i pro gram nauczania pominęły edukację w zakresie prawnych uregulowań wykonywania zawodu tech nika dentystycznego. Błąd przy ustalaniu podstawy programowej i opartego na niej programu prowa dzi do nawyku łamania prawa, czego wyrazem są zamieszczane w gazetach ogłoszenia, jak np.: Protezy naprawy tanio tel. (...), Protezy, tel. (...), Naprawa protez, tel. (...), Tel. (...) prote zy. Tymczasem zgodnie z artykułem 12 Dekretu uprawnieni technicy dentystyczni i technicy denty styczni mogą ogłaszać się tylko w sposób przepisa ny pod względem formy i treści rozporządzeniem Ministra Zdrowia [6]. Rozporządzenie to stwierdza:...uprawnieni technicy dentystyczni i technicy dentystyczni wykonujący prace laboratoryjne na zlecenie lekarzy stomatologów, posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu poza zakła dami społecznymi służby zdrowia, mogą ogłaszać się, podając imię, nazwisko, tytuł lub stopień nau kowy, określenie zawodu, stopień i dziedzinę spe cjalizacji oraz godziny przyjęć [5]. Ignorantia iuris nocet, co w przełożeniu na ję zyk polskiego prawa należy tłumaczyć jako od powiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia [16]. De kret o wykonywaniu czynności techniczno denty stycznych, jak już wspomniano wcześniej, zawie ra przepisy karne, które mogą być zastosowane względem nieświadomych absolwentów szkoły. Poruszany problem jest obecnie szczególnie ważny dla środowiska techników dentystycznych z uwagi na pojawiające się coraz częściej roszcze nia pacjentów względem fachowych pracowników służby zdrowia. Roszczenia te oparte na przepisach prawa karnego i cywilnego mogą wynikać nie tyl ko z naruszenia czynności narządu ciała, rozstroju zdrowia lub innego uszczerbku na zdrowiu, ale również z faktu wykonywania czynności niedoz wolonej, tj. umyślnego wyrządzenia szkody. W świetle powyższych spostrzeżeń należy po stulować jak najszybsze doprowadzenie do spój ności przepisów prawa w zakresie zawodu techni ka dentystycznego. Piśmiennictwo [1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U z późniejszymi zmianami. [2] DYLAK S.: Wprowadzenie czyli o potrzebie utworzenia forum wymiany doświadczeń na temat programów szkolnych. Edukacja 2000, 1, 3. [3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programo wych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy. Za łącznik 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik dentystyczny. Dz.U [4] Program nauczania w zawodzie technik dentystyczny 322[09]/MZiOS/ [5] Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia. Dz.U z późniejszymi zmianami. [6] Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno dentystycznych. Dz.U z później szymi zmianami. [7] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dz.U [8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień uprawnio nych techników dentystycznych. Dz.U [9] Encyklopedia Multimedialna. PWN, Warszawa [10] PAN Wydział Nauk Medycznych: Wielki Słownik Medyczny, PZWL, Warszawa [11] CIESZYŃSKI T.: Sztuka leczenia zębów w dziejach malarstwa. Gazeta Lekarska 1999, 9, zeta/gl99/09/ htm. [12] FORTUNA A.: Wymogi Unii Europejskiej. Gazeta Lekarska 2001, 1, htm.

4 Kształcenie w zawodzie technika dentystycznego w świetle polskiego prawa 469 [13] ORŁOWSKA J.: Czy polscy stomatolodzy chcą być dentystami? Gazeta Lekarska 2002, 5, zeta/gl2002/05/ htm. [14] DENEK K.: Wartość i cele edukacji szkolnej. Edukacja 2000, 1, [15] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 listopada 1988 r. w sprawie ogłaszania się pra cowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia. Dz.U z późniejszymi zmianami. [16] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U z późniejszymi zmianami. Adres do korespondencji: Wojciech Baranowski ul. Prusa 6 m Łódź tel Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted: Komentarz od Redakcji Commentary from Editor Poniżej Redakcja zamieszcza opinię opartą na informacjach uzyskanych od konsultanta krajowe go w dziedzinie protetyki stomatologicznej oraz interpretacji prawniczej z NRL. Tekst autorstwa Wojciecha Baranowskiego Kształcenie w zawodzie technika dentystycznego w świetle polskiego prawa jako zawierający tre ści nurtujące środowisko nauczycieli zawodu tech nika dentystycznego drukujemy wg formuły ar tykułu dyskusyjnego. Zdaniem recenzentów nale ży docenić wysiłek Autora włożony w to opracowanie, w którym jednak znajdują się nieści słości, a zwłaszcza zbyt daleko idące i przesadnie formułowane wnioski co wymaga pewnego sprostowania i merytorycznego komentarza. Autor podjął problem różnicy, jaka jego zda niem wynika z przepisów prawa, związanych z uprawnieniami zawodowymi a programem kształcenia do wykonywania zawodu technika den tystycznego. Opiera swoje racje na stwierdzeniu, że obowiązujący nadal przedwojenny dekret stoi w sprzeczności z programem nauczania, jaki obo wiązuje obecnie w szkołach kształcących w zawo dzie technik dentystyczny i sugeruje m.in., że część uzyskiwanych umiejętności mogłaby być przypisana opisanym w dekrecie uprawnieniom do zawodu uprawniony technik dentystyczny. Tymczasem z oczywistych powodów nie moż na stawiać znaku równości między uzyskaną wie dzą z nakazu programu kształcenia a uprawnie niami zawodowymi do wykonywania takich czyn ności, które definiują odrębne przepisy (patrz da lej). Autor wyraża taką opinię używając argumen tu, że cyt.: w podstawie programowej pominięto zagadnienia prawne związane z wykonywaniem zawodu technika dentystycznego, co należy uznać za podstawowy błąd popełniony w czasie jej usta lania, a następstwem tego zaniedbania (pisze Au tor) jest wiele innych błędów. Wobec takiego stwierdzenia trzeba wyjaśnić, że program kształ cenia, na który powołuje się Autor przewiduje, że uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powi nien umieć: stosować przepisy prawa dotyczą ce działalności zawodowej (pkt. 18). Oznacza to, że obowiązkiem szkoły i nauczycieli jest go z takimi przepisami zapoznać i wiedzę o nich wyegzekwować. Autor stwierdza dalej, że mimo obowiązują cych przepisów określających uprawnienia zawo dowe techników dentystycznych (dekret) podstawa programowa zmusza szkoły do posiadania gabi netu stomatologicznego i przytacza sformułowa nie, że w wyniku kształcenia absolwent powinien umieć: (...) oceniać wykonane zadanie na etapie klinicznym i laboratoryjnym. Podając ten przy kład Autor uważa, że takie sformułowanie w pro gramie jest nakłanianiem i przyzwyczajaniem do łamania prawa, tj. do popełnienia przestępstwa

5 470 WOJCIECH J. BARANOWSKI zagrożonego karą pozbawienia wolności lub grzywny. Jest to stwierdzenie nie tylko przesadzo ne, ale merytorycznie nieuprawnione. Fakt zapisa nia w załączniku nr 8 do rozporządzenia Podsta wa programowa kształcenia w zawodzie technik dentystyczny (symbol cyfrowy 322[09] dział 1 Założenia programowo organizacyjne B. pkt. 4, precyzuje, że cyt.: Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik dentystyczny powinna posia dać laboratorium protetyczno ortodontyczne oraz zapewnić dostęp do gabinetu dentystycznego, co nie może być podstawą do przedstawiania wniosku jaki wysuwa autor, że wymóg ten jest równoznacz ny z nauką czynności zabiegowych i uzyskiwa niem części uprawnień lekarza dentysty związa nych z badaniem, diagnozowaniem i leczeniem. Uprawnienia te określa szczegółowo specjalny akt prawny, którym jest Ustawa o zawodzie lekarza. Zapewnienie przez szkołę dostępności od ga binetu dentystycznego ma służyć poznaniu przez ucznia postępowania lekarza dentysty w części klinicznej leczenia protetycznego za pomocą pro tez dentystycznych (stomatologicznych) lub apa ratów ortodontycznych, których wykonanie tech niczne (laboratoryjne) lekarz dentysta zleca tech nikowi dentystycznemu. To, że technik powinien umieć ocenić poprawność pobranego wycisku nie ma nic wspólnego z uprawnieniami zawodowymi do lekarskich czynności zabiegowych. Podobnie student na kierunku lekarsko dentystycznym za poznaje się z pracą pracowni techniki dentystycz nej w celu poznania technologii wykonywania protez i zasadami postępowania laboratoryjnego. Tego wymaga późniejsza współpraca partnerska między lekarzem dentystą a technikiem denty stycznym. Idąc natomiast za tezą Autora, można by sądzić, że skoro w programie studiów stomato logicznych jest obowiązek nauczania chirurgii, pe diatrii, ginekologii itp. oraz uczestniczenia w po stępowaniu diagnostyczno leczniczym lub pełnie nia czynnej asysty przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych, to z tego tytułu lekarz dentysta uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza medycyny w pełnym zakresie. Tak nie jest. Dalej Autor pisze: Ignorantia iuris nocet od powiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obo wiązującą w czasie jego popełnienia oraz że: de kret o wykonywaniu czynności techniczno denty stycznych (...) zawiera przepisy karne, które mogą być zastosowane względem nieświadomych absol wentów szkoły. W świetle tych groźnych sfor mułowań wypada jeszcze raz powtórzyć, że szkoła ma obowiązek nauczyć słuchacza m.in. obowiązu jącego prawa, a więc każdy absolwent powinien wiedzieć, jakie przepisy prawa określają zakres je go obowiązków i uprawnień zawodowych. Treść programu kształcenia w zawodzie tech nik dentystyczny (zawarta w cytowanym załączni ku do rozporządzenia Ministra Edukacji) nie budzi wątpliwości, że jest on nakierowany na kształce nie technika dentystycznego, który jest partnerem lekarza dentysty, lecz nie posiada żadnych jego za wodowych uprawnień i wykonuje prace tech niczno dentystyczne wyłącznie na zlecenia le karza dentysty. Należy natomiast podzielić zastrzeżenia Auto ra co do respektowania prawa przez uczniów i ab solwentów, jak również przestrzegania zasad etycznych, jakie są związane z wykonywaniem te go zawodu. Znane jest bowiem zjawisko przekra czania kompetencji zawodowych przez techników dentystycznych oraz wprowadzanie w błąd pacjen tów bałamutnymi ogłoszeniami reklamowymi, w których jest nieraz zawarta sugestia, że chodzi o usługę wykonywaną przez lekarza. Jest to w tym przypadku świadome łamanie prawa przez kon kretne osoby, które nie wynika z ułomności prawa, lecz zwykłej karygodnej nieuczciwości. Wobec wątpliwości Autora co do ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej związanej z wykonywaniem zawodu technika den tystycznego lub wykonywaniem działalności gos podarczej w formie prowadzenia pracowni tech niczno dentystycznej należy dobitnie stwierdzić, że roszczenia pacjentów w odniesieniu do postę powania w leczeniu protetycznym mogą być wysnuwane wyłącznie wobec lekarza dentysty, a nie technika dentystycznego. To lekarz dentysta prowadzący leczenie ponosi odpowiedzialność za wodową przed rzecznikiem odpowiedzialności za wodowej i prawną przed sądem cywilnym lub kar nym. Lekarz dentysta jako zleceniodawca pracy technicznej, jaką jest wykonanie protezy lub apa ratu ortodontycznego może natomiast wystąpić z roszczeniem wobec technika dentystycznego, je żeli zostaną ujawnione wady techniczne pracy lub zastosowanie innego niż zlecony (szkodliwego) materiał na wykonanie protez. Zatem wniosek autora, że technik denty styczny może być wbrew swojej wiedzy narażo ny na taką odpowiedzialność wobec pacjenta jest nieuprawniony, bowiem technik denty styczny powinien znać swoje uprawnienia za wodowe i nigdy ich nie przekraczać. Celowe jest zatem zestawienie powyższych wątpliwości Autora z odpowiednimi wyjaśnienia mi, gdyż mogą je mieć także inne osoby ze środo wiska. W gruncie rzeczy opisana sytuacja jest ja sna, tak z punktu widzenia obowiązującego prawa, jak też z punktu widzenia programu kształcenia w zawodzie technik dentystyczny. W nawiązaniu do ostatniego zdania artykułu trzeba dodać, że już w końcowym stadium opraco

6 Kształcenie w zawodzie technika dentystycznego w świetle polskiego prawa 471 wania znajduje się rządowy projekt ustawy o za wodach medycznych, w którym zawody takie, jak technik dentystyczny, asystentka i higienistka są uwzględnione wraz z opisem ich uprawnień. Na koniec jedna jeszcze ważna sprawa. Ponie waż Autor pisze również o kwestiach nomenklatu rowych (nazewnictwa), uzasadnione jest zwróce nie uwagi na zdumiewająco niewłaściwą nazwę firmy, w której jest zatrudniony. Chodzi o na zwę szkoły: Policealna Szkoła Protetyki Denty stycznej. Szkoła ta nie kształci (bo nie może) spe cjalistów w dziedzinie protetyki, a techników den tystycznych. Specjaliści w dziedzinie protetyki to lekarze po 5 letnich studiach akademickich i 4 let nich studiach podyplomowych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to rodzaj zabiegu marketingowe go, który wprowadza element niewłaściwych działań, o których z dezaprobatą pisze również Autor tego opracowania. Właściwe i powszechnie stosowane w Polsce jest określenie Szkoła Tech niki Dentystycznej lub Wydział (Oddział) Tech niki Dentystycznej. Prof. dr hab. Stanisław Majerski Konsultant krajowy w protetyce stomatologicznej

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych Załączniki do ustawy z dnia...2006 r. o zawodach medycznych ( poz. ) Załącznik nr 1 Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych L.p. Nawa zawodu Kwalifikacje 1. asystentka dentystyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne Załącznik nr 2 Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne 1 asystentka dentystyczna ukończenie szkoły policealnej publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych ZAŁĄCZNIK 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia Lp. 1 Nazwa zawodu, symbol Asystent osoby niepełnosprawnej 3101 Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol i nazwa kwalifikacji z podstawy programowej Czas trwania nauki /liczba semestrów/ Z.8. Udzielanie pomocy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX SPIS TREŚCI AUTORZY... WYKAZ SKRÓTÓW... XIII XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW.... XXV PRZEDMOWA.... XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia... 1 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy

Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego Tel.: 883-925-879, e-mail: biuro@cdpm.pl, info@cdpm.pl, www.cdpm.pl Prawo medyczne zespół norm prawnych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu Załącznik nr 4 Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu asystentka stomatologiczna 1 diagnosta laboratoryjny 2 dietetyk 3 farmaceuta 4 felczer 5 fizjoterapeuta (technik fizjoterapii+

Bardziej szczegółowo

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 0 lipca 011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

Elementy prawa. dr J. Święcki 0,5 ECTS F-1-P-EP-22 studia

Elementy prawa. dr J. Święcki 0,5 ECTS F-1-P-EP-22 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia r. Projekt z dnia 25.02.2016 R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia.. 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich Na

Bardziej szczegółowo

STATUS ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO UWAGI DE LEGE LATA ORAZ DE LEGE FERENDA

STATUS ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO UWAGI DE LEGE LATA ORAZ DE LEGE FERENDA STATUS ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO UWAGI DE LEGE LATA ORAZ DE LEGE FERENDA I.UWAGI OGÓLNE Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aspektów prawnych związanych ze statusem oraz wykonywaniem zawodu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3001)

Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3001) Warszawa, 28 stycznia 2015 r. Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3001) Streszczenie Poselski projekt ustawy o zawodzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ Warszawa, dn. 19.12.2014 r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami

Bardziej szczegółowo

Klauzula sumienia w służbie zdrowia

Klauzula sumienia w służbie zdrowia MICHAŁ BALICKI Klauzula sumienia w służbie zdrowia Podstawowym zadaniem klauzuli sumienia jest zapewnienie lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym możliwości wykonywania zawodu w zgodzie z własnym sumieniem.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ZAŁOŻENIA OGÓLNE

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ZAŁOŻENIA OGÓLNE REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA obwiązujący od roku akademickiego 2015/2016 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Podstawę do opracowania Regulaminu egzaminu dyplomowego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 13.07.2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Stosowanie leków poza ChPL

Stosowanie leków poza ChPL Stosowanie leków poza ChPL Gdzie znaleźć Charakterystykę Produktu Leczniczego (ChPL)? Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych na swojej stronie www podaje wykaz

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Dz.U.09.52.419 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 10 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Toruniu BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 19 października 2016 r. Sygn.:

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 19 października 2016 r. Sygn.: Sopot, dnia 19 października 2016 r. Sygn.: 002967 OPINIA PRAWNA sporządzona w oparciu o zlecenie skierowane przez Zleceniodawcę Pana Krzysztofa Bukiela Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, PRL AK. Dot.: DSWM-WSZSK AK.5. Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

Warszawa, PRL AK. Dot.: DSWM-WSZSK AK.5. Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej Warszawa, PRL.022.1206.2016.AK Dot.: DSWM-WSZSK.420.1.2016.AK.5 Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia 2016 r., przy którym został przesłany do zaopiniowania

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01]

I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01] I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 246 Przystąpiło łącznie: 251 przystąpiło: 223 przystąpiło: 247 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 212 (95,1%) zdało: 195 (78,9%)

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Higienistka stomatologiczna -symbol 325102 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Lekarz dentysta jest podstawowym świadczeniodawcą

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela Law and ethical aspects of the teaching profession

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2 Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy Nauki przedkliniczne Wydział Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.18.2016.JH Opole, dnia 18 sierpnia 2016 r. Pani Anna Baranowska Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Jankowskiego 18 45-269 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja: K1- Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy (Z.17.

Kwalifikacja: K1- Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy (Z.17. Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2,5 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik dentystyczny - symbol 321402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria stomatologiczno-implantologiczna dr n. med. Jacek Ciesielski Lekarz dentysta Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Kierunek:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

Ortoptystka 325906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Ortoptystka 325906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Ortoptystka 325906 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz. 184). 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 1. Do umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zastosowanie mają ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce VI kadencja Sejmu Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14651 w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce Szanowny Panie Marszałku!

Bardziej szczegółowo

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny)

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych Program

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.44.2013 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO )

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO ) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 92-213 - Łódź REGON:472147559 NIP: 728-22-46-128

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne: brak wstępnych wymagań. Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne: brak wstępnych wymagań. Cele przedmiotu: Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty zawodu nauczyciela Kod przedmiotu: 03 PRA Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: II, studia magisterskie, specjalność nauczycielska. Rok studiów, semestr: I rok,

Bardziej szczegółowo

NZ.1.11. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

NZ.1.11. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.11. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. Sygn. akt KIO/KD 27/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 18 marca 2014 r., zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Sylabus

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Sylabus Sylabus Nazwa modułu/przedmiotu Materiałoznawstwo stomatologiczne Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Lekarsko-

Bardziej szczegółowo

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Rozdział 1 Przepisy wstępne

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Rozdział 1 Przepisy wstępne STATUT Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Rozdział 1 Przepisy wstępne 1. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, zwane dalej Centrum"

Bardziej szczegółowo

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 zawarta w dniu...10.2010 roku, pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 1) z dnia... Projekt ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 1) z dnia... w sprawie rodzajów stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na tych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 28 lipca 2015 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej Krajowa Rada Sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Lekarsko- Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: projekt ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Public Health Management

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne Opole, dnia 20 września 2013 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki w gabinecie stomatologicznym

OPINIA PRAWNA. dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki w gabinecie stomatologicznym Opole, dnia 26 czerwca 2012 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole OPINIA PRAWNA dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki w gabinecie stomatologicznym I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Lekarz medycyny nie może godzić się na wykorzystywanie swojego nazwiska i tytułu przy wykonywaniu przez spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, działalności

Bardziej szczegółowo

Higienistka stomatologiczna 325102

Higienistka stomatologiczna 325102 Higienistka stomatologiczna 325102 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Regionalna izba notarialna nie ma kompetencji do podejmowania uchwał w przedmiocie zasad etyki zawodowej notariuszy. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo